2009R0874 — HR — 22.09.2016 — 001.001


Ovaj je tekst namijenjen isključivo dokumentiranju i nema pravni učinak. Institucije Unije nisu odgovorne za njegov sadržaj. Vjerodostojne inačice relevantnih akata, uključujući njihove preambule, one su koje su objavljene u Službenom listu Europske unije i dostupne u EUR-Lexu. Tim službenim tekstovima može se izravno pristupiti putem poveznica sadržanih u ovom dokumentu.

►B

UREDBA KOMISIJE (EZ) br. 874/2009

od 17. rujna 2009.

o utvrđivanju provedbenih pravila za primjenu Uredbe Vijeća (EZ) br. 2100/94 vezano uz postupke pred Uredom Zajednice za zaštitu biljnih sorti

(preinačena)

( L 251 24.9.2009, 3)

Promijenio:

 

 

  br.

stranica

datum

►M1

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/1448 оd 1. rujna 2016.

  L 236

1

2.9.2016
▼B

UREDBA KOMISIJE (EZ) br. 874/2009

od 17. rujna 2009.

o utvrđivanju provedbenih pravila za primjenu Uredbe Vijeća (EZ) br. 2100/94 vezano uz postupke pred Uredom Zajednice za zaštitu biljnih sorti

(preinačena)GLAVA I.

STRANKE U POSTUPKU, URED I UREDI ZA ISPITIVANJAPOGLAVLJE I.

Stranke u postupku

Članak 1.

Stranke u postupku

1.  Sljedeće osobe mogu biti stranke u postupku pred Uredom Zajednice za zaštitu biljnih sorti, dalje u tekstu „Ured”:

(a) podnositelj zahtjeva za oplemenjivačko pravo Zajednice;

(b) podnositelj prigovora iz članka 59. stavka 2. Uredbe (EZ) br. 2100/94, dalje u tekstu „Osnovna uredba”;

(c) nositelj ili nositelji oplemenjivačkog prava Zajednice, dalje u tekstu „nositelj”;

(d) svaka osoba čije podnošenje molbe ili zahtjeva je preduvjet za donošenje odluke od strane Ureda.

2.  Ured može na pisani zahtjev dopustiti sudjelovanje u postupku svakoj osobi osim onih iz stavka 1. koje su izravno ili osobno pogođene.

3.  U smislu stavaka 1. i 2. osobom se smatra svaka fizička ili pravna osoba, kao i tijela koja imaju status pravne osobe prema zakonu koji se primjenjuje na pojedina tijela.

Članak 2.

Imenovanje stranaka u postupku

▼M1

1.  Stranke u postupku navode se imenom, adresom te adresom elektroničke pošte ako se predmetna stranka koristi adresom elektroničke pošte.

2.  Fizičke osobe navode se prezimenom i imenom. Pravne osobe, trgovačka društva ili tvrtke navode se službenim nazivom registriranim u predmetnoj državi članici ili trećoj zemlji.

▼B

3.  Adrese moraju sadržavati sve mjerodavne administrativne podatke, uključujući naziv države u kojoj stranka u postupku ima prebivalište ili u kojoj ima sjedište ili stalni poslovni nastan. Za svaku stranku u postupku potrebno je po mogućnosti navesti samo jednu adresu; ako je navedeno više adresa, u obzir se uzima samo adresa navedena na prvom mjestu, osim ako stranka u postupku ne navede neku drugu adresu kao adresu za dostavu.

Predsjednik Ureda odlučuje o pojedinostima vezano uz adresu, uključujući i odgovarajuće detalje drugih mogućnosti prijenosa podataka.

4.  Ako je stranka u postupku pravna osoba, ona se također određuje imenom i adresom fizičke osobe koja zakonski zastupa stranku u postupku u skladu s mjerodavnim nacionalnim pravom. Odredbe stavka 2. primjenjuju se mutatis mutandis na takvu fizičku osobu.

Ured može dopustiti odstupanja od odredbi prve rečenice prvoga podstavka.

5.  Ako je Komisija ili država članica stranka u postupku, ona imenuje zastupnika za svaki postupak u kojem sudjeluje.

Članak 3.

Jezici stranaka u postupku

1.  Stranka u postupku do donošenja konačne odluke od strane Ureda koristi onaj službeni jezik Europske unije koji je odabrala za upotrebu u prvom dokumentu koji je u tu svrhu potpisala i dostavila Uredu.

▼M1

Pravni slijednik iz članka 23. stavka 1. Osnovne uredbe može međutim zatražiti upotrebu drugog službenog jezika Europske unije tijekom budućih postupaka, uz uvjet da se takav zahtjev dostavi pri upisu prijenosa oplemenjivačkog prava Zajednice u Upisnik oplemenjivačkih prava Zajednice.

▼B

2.  Ako stranka u postupku podnese dokument koji je u tu svrhu i potpisala na nekom drugom službenom jeziku Europske unije koji nije jezik koji se koristi sukladno stavku 1., smatra se da je Ured zaprimio dokument u trenutku kad mu druge službe dostave njegov prijevod. Ured može dopustiti odstupanja od ovog zahtjeva.

3.  Ako na usmenoj raspravi stranka koristi jezik koji nije službeni jezik Europske unije koji koriste nadležni djelatnici Ureda, druge stranke u postupku, ili i jedni i drugi, onda ta stranka mora osigurati simultano prevođenje na taj službeni jezik. Ako nije osigurano prevođenje, usmena rasprava se može nastaviti na jezicima koje koriste nadležni članovi osoblja Ureda i druge stranke u postupku.

Članak 4.

Jezici na usmenim raspravama prilikom izvođenja dokaza

1.  Svaka stranka u postupku i svi svjedoci ili vještaci koji daju iskaz mogu na usmenoj raspravi koristiti bilo koji od službenih jezika Zajednica Europske unije.

▼M1

2.  Ako je izvođenje dokaza navedeno u stavku 1. odobreno na zahtjev stranke u postupku i ako stranka u postupku, svjedok ili vještak nije u stanju odgovarajuće se izraziti ni na jednom službenom jeziku Europske unije, može ga se saslušati samo ako stranka koja je to tražila osigura prevođenje na službeni jezik Europske unije koji upotrebljavaju sve stranke u postupku ili članovi osoblja Ureda.

Stranke u postupku, svjedok ili vještak i članovi osoblja Ureda ili Žalbenog vijeća mogu se složiti da se tijekom usmene rasprave upotrebljava samo jedan od službenih jezika Europske unije.

Ured može dopustiti odstupanja od prvog podstavka.

▼B

3.  Izjave članova osoblja Ureda, stranaka u postupku, svjedoka ili vještaka na jednom od službenih jezika Europske unije tijekom usmenog postupka ili izvođenja dokaza unose se u zapisnik na jeziku na kojem su i dane. Izjave dane na bilo kojem drugom jeziku unose se u zapisnik na jeziku koji koristi osoblje Ureda.

Članak 5.

Prevođenje dokumenata stranaka u postupku

▼M1

1.  Ako stranka u postupku dostavi dokument na jeziku koji nije službeni jezik Europske unije, Ured može od te stranke u postupku zatražiti prijevod tog dokumenta na jedan od službenih jezika Europske unije koji upotrebljava ta stranka ili članovi osoblja Ureda ili Žalbenog vijeća.

2.  Ako stranka u postupku dostavi prijevod, Ured unutar roka koji odredi može zatražiti dostavljanje potvrde da prijevod odgovara originalnom tekstu. Prijevod dugačkih dokumenata moguće je ograničiti na njihove izvatke ili sažetke. Ured ili Žalbeno vijeće može međutim na vlastitu inicijativu ili na zahtjev stranke u postupku u svakom trenutku zatražiti opsežniji ili potpuni prijevod takvih dokumenata.

Stranke u postupku i članovi osoblja Ureda ili Žalbenog vijeća mogu se složiti da se dokument prevede samo na jedan od službenih jezika Europske unije.

▼B

3.  Nedostavljanje prijevoda iz stavka 1. i ovjere iz stavka 2. dovodi do toga da se smatra da taj dokument nije ni zaprimljen.POGLAVLJE II.

UredOdjeljak 1.

Odbori Ureda

Članak 6.

Kvalifikacije članova odbora

1.  Odbori iz članka 35. stavka 2. Osnovne uredbe bit će sastavljeni, prema procjeni predsjednika Ureda, od članova koji imaju ili tehničke ili pravne kvalifikacije, ili iz obje struke.

2.  Član koji ima tehničku kvalifikaciju mora imati diplomu iz područja botanike ili biti kvalificiran na osnovu priznatog iskustva.

▼M1

3.  Član koji ima pravnu kvalifikaciju posjeduje diplomu pravnog fakulteta i priznato iskustvo u području zaštite intelektualnog vlasništva, oplemenjivačkog prava na biljnu sortu ili registracije biljnih sorti.

▼B

Članak 7.

Odluke Odbora

1.  Osim donošenja odluka iz članka 35. stavka 2. Osnovne uredbe, Odbor razmatra:

 neodgađanje odluke prema članku 67. stavku 2. Osnovne uredbe,

 revizije tijekom parnice prema članku 70. Osnovne uredbe,

  restitutio in integrum (povrat u prijašnje stanje) na temelju članka 80. Osnovne uredbe, i

 raspoređivanje troškova na temelju članka 85. stavka 2. Osnovne uredbe i članka 75. ove Uredbe.

2.  Odbor donosi odluke većinom glasova svojih članova.

Članak 8.

Ovlasti pojedinih članova Odbora

1.  Odbor imenuje jednog od svojih članova kao svog izvjestitelja.

2.  Izvjestitelj može posebno:

(a) obavljati dužnosti iz članka 25. i nadzirati podnošenje izvještaja od strane Ureda za ispitivanje iz članaka 13. i 14.;

(b) pratiti postupke unutar Ureda, uključujući komunikacije o nedostacima koje stranka u postupku treba ispraviti te određivati vremenske rokove; i

(c) osigurati čestu razmjenu mišljenja i informacija sa strankama u postupku.

Članak 9.

Uloga predsjednika

Predsjednik Ureda osigurava dosljednost odluka donesenih u okviru njegovih ovlasti. On posebno određuje uvjete pod kojima se donose odluke o prigovorima podnesenim u skladu s člankom 59. Osnovne uredbe, kao i o odlukama u skladu s člancima 61., 62., 63. ili 66. te Uredbe.

▼M1

Članak 10.

Savjetovanja

Članovi osoblja Ureda mogu bez naknade upotrebljavati prostorije nacionalnih agencija iz članka 30. stavka 4. Osnovne uredbe i prostorije Ureda za ispitivanje i agencija iz članaka 13. i 14. ove Uredbe za održavanje povremenih dana za savjetovanje sa strankama u postupku ili s trećim osobama.

▼BOdjeljak 2.

Žalbena vijeća

Članak 11.

Žalbena vijeća

1.  U svrhu odlučivanja o žalbama protiv odluka navedenih u članku 67. Osnovne uredbe osniva se Žalbeno vijeće. Upravno vijeće može, prema potrebi a na prijedlog Ureda, osnovati više žalbenih vijeća. U tom slučaju ono mora odrediti raspodjelu poslova između tako osnovanih žalbenih vijeća.

2.  Svako Žalbeno vijeće sastoji se od tehnički i pravno kvalificiranih osoba; članak 6. stavci 2. i 3. primjenjuje se mutatis mutandis. Predsjednik mora biti pravno kvalificirana osoba.

3.  Predsjednik Žalbenog vijeća dodjeljuje jednom od članova kao izvjestitelju ispitivanje pojedinih žalbi. U to može spadati prema potrebi i uzimanje dokaza.

4.  Žalbeno vijeće odluke donosi većinom glasova svojih članova.

▼M1

5.  Predsjednik i članovi Žalbenog vijeća primaju naknadu za izvršavanje svojih zadaća. Visinu te naknade utvrđuje Upravno vijeće Ureda na temelju prijedloga predsjednika Ureda.

▼B

Članak 12.

Tajništvo Žalbenog vijeća

1.  Predsjednik Ureda dodjeljuje Žalbenom vijeću tajništvo; članovi osoblja Ureda isključeni su iz tajništva ako su sudjelovali u postupku koji se odnosi na odluke na koje je uložena žalba.

2.  Djelatnici tajništva posebno su nadležni za:

 vođenje zapisnika o provođenju usmenih postupaka i izvođenju dokaza na temelju članka 63. ove Uredbe,

 utvrđivanje troškova u skladu s člankom 85. stavkom 5. Osnovne uredbe i člankom 76. ove Uredbe, i

 potvrđivanje svih nagodbi o troškovima iz članka 77. ove Uredbe.POGLAVLJE III.

Uredi za ispitivanje

Članak 13.

Određivanje nadležnosti Ureda za ispitivanje iz članka 55. stavka 1. Osnovne uredbe

▼M1

1.  Ako Upravno vijeće nadležnom uredu u državi članici povjeri nadležnost za tehničko ispitivanje rodova ili sorti, predsjednik Ureda o tome (dalje u tekstu „ovlaštenje Ureda za ispitivanje”) obavješćuje taj ured (dalje u tekstu „Ured za ispitivanje”). To ovlaštenje proizvodi učinke od te obavijesti. Ta se odredba primjenjuje mutatis mutandis na izmjenu ili opoziv ovlaštenja Ureda za ispitivanje, podložno članku 15. stavku 6. ove Uredbe.

▼M1

1.a  Upravno vijeće može ovlastiti Ured za ispitivanje ili proširiti područje primjene postojećeg ovlaštenja Ureda za ispitivanje uz uvjet poštovanja relevantnih zahtjeva, smjernica i postupaka Ureda.

Ako se Ured za ispitivanje koristi uslugama tehnički kvalificiranih tijela iz članka 56. stavka 3. Osnovne uredbe, Ured za ispitivanje dužan je osigurati sukladnost s relevantnim zahtjevima, smjernicama i postupcima Ureda.

Ured provodi reviziju kako bi provjerio postupa li Ured za ispitivanje u skladu s relevantnim zahtjevima, smjernicama i postupcima Ureda. Nakon revizije Ured sastavlja revizijski izvještaj.

Upravno vijeće svoju odluku o ovlaštenju Ureda za ispitivanje temelji na revizijskom izvještaju koji je sastavio Ured.

1.b  Za proširenje područja primjene postojećeg ovlaštenja Ureda za ispitivanje koje je pokrenuo Ured, Upravno vijeće u nedostatku revizijskog izvještaja može svoju odluku temeljiti na izvještaju koji je sastavio Ured u kojem je procijenjena sukladnost s relevantnim zahtjevima, smjernicama i postupcima Ureda.

Za proširenje područja primjene postojećeg ovlaštenja Ureda za ispitivanje koje je pokrenuo Ured za ispitivanje, Upravno vijeće svoju odluku temelji na revizijskom izvještaju koji je sastavio Ured.

1.c  Na temelju revizijskog izvještaja Upravno vijeće može odlučiti opozvati postojeće ovlaštenje Ureda za ispitivanje ili smanjiti njegovo područje primjene.

Područje primjene postojećeg ovlaštenja Ureda za ispitivanje može se smanjiti na temelju zahtjeva Ureda za ispitivanje i uz suglasnost Ureda. Ured će smanjenje provesti u sporazumu iz članka 15. stavka 1.

▼B

2.  Članu osoblja Ureda za ispitivanje koji sudjeluje u tehničkom ispitivanju nije dopušteno neovlašteno koristiti ili otkriti neovlaštenoj osobi bilo kakve činjenice, dokumente i informacije za koje je saznao tijekom ili vezano uz tehničko ispitivanje. Ova ih obveza veže i nakon prestanka dotičnog tehničkog ispitivanja, nakon odlaska iz službe i nakon opoziva nadležnosti povjerene dotičnom Uredu za ispitivanje.

3.  Stavak 2. primjenjuje se mutatis mutandis na materijal biljne sorte koju je podnositelj zahtjeva stavio na raspolaganje Uredu.

▼M1

Ured može izraditi smjernice namijenjene Uredima za ispitivanje u pogledu upotrebe biljnog materijala koji je dostavljen za ispitivanje posebnosti, ujednačenosti i postojanosti u okviru zahtjeva za dodjelu oplemenjivačkog prava Zajednice. Te smjernice mogu obuhvaćati uvjete prijenosa tog biljnog materijala među Uredima za ispitivanje.

▼B

4.  Ured nadzire poštivanje stavaka 2. i 3. i odlučuje o isključivanju ili prigovorima uloženim prema članovima osoblja Ureda za ispitivanje u skladu s člankom 81. stavkom 2. Osnovne uredbe.

▼M1

Članak 14.

Ovlašćivanje agencije ili osnivanje podružnice iz članka 55. stavka 2. Osnovne uredbe

1.  Ako Ured namjerava agenciji povjeriti nadležnost za tehničko ispitivanje sorti u skladu s člankom 55. stavkom 2. Osnovne uredbe (dalje u tekstu „ovlaštenje agencije”), on Upravnom vijeću na odobravanje prosljeđuje obrazloženje o tehničkoj prikladnosti te agencije da bude Ured za ispitivanje. Članak 13. stavci 1.a, 1.b i 1.c primjenjuju se mutatis mutandis.

▼B

2.  Kad Ured namjerava osnovati vlastitu podružnicu za tehničko ispitivanje sorti u skladu s člankom 55. stavkom 2. Osnovne uredbe, on Upravnom odboru na suglasnost prosljeđuje obrazloženje o tehničkoj i ekonomskoj primjerenosti osnivanja takve podružnice za tu svrhu te o sjedištu podružnice.

▼M1

3.  Ako Upravno vijeće da svoju suglasnost na obrazloženje iz stavaka 1. i 2., predsjednik Ureda o tom ovlašćivanju obavješćuje predmetnu agenciju ili objavljuje osnivanje podružnice iz stavka 2. u Službenom listu Europske unije. To ovlaštenje ili osnivanje može se opozvati samo uz suglasnost Upravnog vijeća. Članak 13. stavci 2. i 3. primjenjuju se mutatis mutandis na članove osoblja agencije iz stavka 1. ovog članka.

▼B

Članak 15.

Postupak ovlašćivanja

▼M1

1.  Ovlašćivanje Ureda za ispitivanje ili agencije provodi se na temelju pisanog sporazuma između Ureda i Ureda za ispitivanje ili agencije kojim se utvrđuju pojedinosti tehničkog ispitivanja biljnih sorti za određene rodove i sorte koje provodi Ured za ispitivanje i plaćanje pristojbe iz članka 58. Osnovne uredbe koje vrši Ured. Ako se radi o podružnici iz članka 14. stavka 2. ove Uredbe, ona se osniva internim pravilnikom o radnim metodama koje izdaje Ured.

2.  Učinak pisanog sporazuma iz stavka 1. jest da se radnje koje članovi osoblja Ureda za ispitivanje provode nakon potpisivanja sporazuma ili koje će provoditi prema sporazumu smatraju radnjama Ureda u odnosu prema trećim osobama.

▼B

3.  Kad Ured za ispitivanje namjerava koristiti usluge drugih tehnički kvalificiranih tijela u skladu s člankom 56. stavkom 3. Osnovne uredbe, ta tijela moraju biti navedena imenom u pisanom sporazumu s Uredom. Članak 81. stavak 2. Osnovne uredbe i članak 13. stavci 2. i 3. ove Uredbe primjenjuju se mutatis mutandis na dotične članove osoblja, koji moraju potpisati u pisanom obliku obvezu čuvanja tajne.

4.  Ured plaća Uredu za ispitivanje pristojbu za provedbu tehničkog ispitivanja u iznosu punog pokrića nastalih troškova. Upravno vijeće utvrđuje jedinstvene metode za izračun troškova i jedinstvene sastavne dijelove troškova koje će se primjenjivati na sve ovlaštene Urede za ispitivanja.

▼M1

5.  Ured za ispitivanje povremeno i na zahtjev dostavlja Uredu specifikaciju troškova obavljenih tehničkih ispitivanja i održavanja potrebnih referentnih kolekcija. U okolnostima navedenima u stavku 3. Ured za ispitivanje Uredu dostavlja posebni revizijski izvještaj za druga tijela.

U okolnostima iz stavka 3. Ured za ispitivanje uzima u obzir troškove tog tijela. Ured određuje oblik specifikacije troškova. Ako nakon dva zahtijeva Ureda Ured za ispitivanje ne dostavi Uredu specifikaciju troškova u roku koji je utvrdio Ured, pristojba iz stavka 4. može biti umanjena za 20 %.

6.  Svi opozivi ili izmjene ovlaštenja Ureda za ispitivanje ili agencije ne mogu stupiti na snagu prije nego što stupi na snagu opoziv pisanog sporazuma navedenog u stavku 1.

▼BGLAVA II.

POSEBNI POSTUPCI PRED UREDOMPOGLAVLJE I.

Zahtjev za dodjelu oplemenjivačkog prava ZajedniceOdjeljak 1.

Postupci podnositelja zahtjeva

Članak 16.

Dostava zahtjeva

1.  Zahtjev za dodjelu oplemenjivačkog prava Zajednice dostavlja se Uredu, ovlaštenim nacionalnim agencijama ili podružnicama osnovanim prema članku 30. stavku 4. Osnovne uredbe.

Ako se zahtjev dostavlja Uredu, može ga se dostaviti u pisanom obliku na papiru ili elektroničkim putem. Ako se dostavlja nacionalnim agencijama ili podružnicama on se mora dostaviti u duplikatu u pisanom obliku na papiru.

2.  Podaci poslani Uredu u skladu s člankom 49. stavkom 1. točkom (b) Osnovne uredbe moraju sadržavati:

 podatke kojima se utvrđuje identitet podnositelja zahtjeva i, prema potrebi, njegov zastupnik u postupku,

 podatke o nacionalnoj agenciji ili podružnici kojoj je dostavljen zahtjev za dodjelu oplemenjivačkog prava Zajednice, te

 privremena oznaka dotične sorte.

3.  Ured stavlja na raspolaganje bez naknade sljedeće obrasce:

(a) obrazac za podnošenje zahtjeva i tehnički upitnik, u svrhu dostavljanja zahtjeva za dodjelu oplemenjivačkog prava Zajednice;

(b) obrazac za prosljeđivanje informacija navedenih u stavku 2., u kojem su navedene posljedice u slučaju da se ne dostave tražene informacije.

4.  Podnositelj zahtjeva ispunjava i potpisuje obrasce iz stavka 3. Ako se zahtjev dostavlja elektroničkim putem, on mora vezano uz potpis biti u skladu s drugim podstavkom stavka 3. članka 57.

Članak 17.

Primitak zahtjeva

▼M1

1.  Ako nacionalna agencija ili podružnica koja obavlja posebne upravne funkcije iz članka 30. stavka 4. Osnovne uredbe primi zahtjev, ona elektroničkim putem dostavlja Uredu potvrdu primitka i prosljeđuje zahtjev u skladu s člankom 49. stavkom 2. Osnovne uredbe. Potvrda primitka sadržava urudžbeni broj nacionalne agencije ili podružnice, vrstu i broj proslijeđenih dokumenata i datum primitka u nacionalnoj agenciji ili podružnici. Nacionalna agencija ili podružnica podnositelju elektroničkim putem ili drugim sredstvom dostavlja kopiju potvrde primitka poslane Uredu.

2.  Ako primi zahtjev izravno od podnositelja zahtjeva ili preko nacionalne agencije ili podružnice, Ured, ne dovodeći u pitanje druge odredbe, dokumentima od kojih se sastoji zahtjev dodjeljuje urudžbeni broj i datum primitka u Uredu te podnositelju zahtjeva izdaje potvrdu primitka. Ta potvrda sadržava urudžbeni broj Ureda, vrstu i broj primljenih dokumenata i datum primitka u Uredu te datum podnošenja zahtjeva u smislu članka 51. Osnovne uredbe. Kopija potvrde primitka šalje se nacionalnoj agenciji ili podružnici preko koje je Ured primio zahtjev.

▼B

3.  Ako Ured primi zahtjev preko podružnice ili nacionalne agencije više od mjesec dana nakon što ga je podnositelj dostavio, „datum podnošenja zahtjeva” u smislu članka 51. Osnovne uredbe ne smije biti datum koji prethodi danu primitka u Uredu, osim ako Ured na osnovi dostatnih dokumentarnih dokaza ne ustanovi da mu je podnositelj zahtjeva proslijedio informaciju u skladu s člankom 49. stavkom 1. točkom (b) Osnovne uredbe i člankom 16. stavkom 2. ove Uredbe.

Članak 18.

Uvjeti utvrđeni u članku 50. stavku 1. Osnovne uredbe

1.  Ako Ured utvrdi da zahtjev nije u skladu s uvjetima predviđenim u članku 50. stavku 1. Osnovne uredbe, on obavješćuje podnositelja zahtjeva o nedostacima koje je utvrdio i napominje da će se datumom dostavljanja zahtjeva u smislu članka 51. te Uredbe smatrati tek onaj datum kad budu primljene dostatne informacije kojima se uklanjaju ti nedostaci.

2.  Zahtjev je u skladu s uvjetima predviđenim u članku 50. stavku 1. točki (i) Osnovne uredbe samo ako su navedeni datum i država prvog raspolaganja sortom u smislu članka 10. stavka 1. te Uredbe ili ako je, u nedostatku takvog raspolaganja, dana izjava da nije bilo takvog raspolaganja.

▼M1

3.  Zahtjev je u skladu s uvjetima predviđenima u članku 50. stavku 1. točki (j) Osnovne uredbe samo ako su, prema najboljim saznanjima podnositelja zahtjeva, u njemu navedeni datum i država prijašnjih zahtjeva za zaštitu sorte, s obzirom na:

(a) zahtjev za pravo vlasništva u odnosu na tu sortu u državi članici ili članici Međunarodne organizacije za zaštitu novih biljnih sorti („UPOV”); i

(b) zahtjev za službeno prihvaćanje sorte za certifikaciju i komercijalizaciju, kad službeno prihvaćanje obuhvaća službeni opis sorte.

▼B

Članak 19.

Uvjeti iz članka 50. stavka 2. Osnovne uredbe

1.  Ako Ured ustanovi da zahtjev nije u skladu s odredbama stavaka 2., 3. i 4. ovog članka ili članka 16. ove Uredbe, on primjenjuje njezin članak 17. stavak 2., ali će od podnositelja zatražiti da ukloni utvrđene nedostatke unutar roka koji on može odrediti. Ako nedostaci nisu pravodobno uklonjeni, Ured će bez odlaganja odbiti zahtjev u skladu s člankom 61. stavkom 1. točkom (a) Osnovne uredbe.

▼M1

2.  Podnositelj zahtjeva u obrascu zahtjeva ili tehničkom upitniku iz članka 16. stavka 3. točke (a) prema potrebi dostavlja sljedeće informacije:

(a) identitet i podatke za kontakt podnositelja zahtjeva, njegovo imenovanje kao stranke u postupku iz članka 2. i, prema potrebi, ime i adresu zastupnika u postupku;

(b) kada podnositelj zahtjeva nije oplemenjivač, ime i adresu oplemenjivača i njegovo ovlaštenje za podnošenje zahtjeva za oplemenjivačko pravo Zajednice;

(c) znanstveni naziv roda, vrste ili podvrste kojoj sorta pripada te uobičajeno ime;

(d) denominacija sorte ili u njezinu nedostatku privremena oznaka;

(e) lokacija na kojoj je sorta oplemenjena, otkrivena ili razvijena te održavanje i umnažanje sorte, uključujući informacije o svojstvima, uzgoju druge sorte ili sorti čiji se materijal opetovano mora upotrebljavati za proizvodnju sorte. Što se tiče materijala koji se mora opetovano upotrebljavati za proizvodnju sorte, podnositelj zahtjeva može dostaviti informacije u pogledu takvog materijala, ako to zatraži, u obrascu koji dostavlja Ured u skladu s člankom 86.;

(f) svojstva sorte, uključujući njezin izričaj za određena svojstva na temelju tehničkog upitnika iz članka 16. stavka 3. točke (a);

(g) prema potrebi slične sorte i razlike u odnosu na te sorte koje su prema mišljenju podnositelja zahtjeva relevantne za tehničko ispitivanje;

(h) dodatne informacije koje mogu pomoći u razlikovanju sorte, uključujući njezine reprezentativne fotografije u boji i druge informacije o biljnom materijalu koji se ispituje tijekom tehničkog ispitivanja;

(i) prema potrebi svojstva koja su genetski modificirana, ako predmetna sorta predstavlja genetski modificirani organizam u smislu članka 2. stavka 2. Direktive 2001/18/EZ Europskog parlamenta i Vijeća ( 1 );

(j) datum kada su sastojci sorte ili probrani materijal sorte prodani ili prvi put stavljeni na raspolaganje drugima, radi iskorištavanja sorte na području Europske unije ili u jednoj trećoj zemlji ili više njih ili radi procjene je li sorta nova kako je navedeno u članku 10. Osnovne uredbe, ili izjava da dosad takve prodaje ili prvog raspolaganja nije bilo;

(k) imenovanje tijela kojem je zahtjev podnesen i urudžbeni broja zahtjevâ kako je navedeno u članku 18. stavku 3. ove Uredbe;

(l) postojeća nacionalna ili regionalna oplemenjivačka prava dodijeljena za sortu;

(m) podatak o tome je li za predmetnu sortu podnesen zahtjev za uključenje na popis ili registraciju ili je donesena odluka u skladu s člankom 5. Direktive Vijeća 68/193/EEZ ( 2 ), člankom 10. Direktive Vijeća 2002/53/EZ ( 3 ), člankom 10. Direktive Vijeća 2002/55/EZ ( 4 ) i člankom 5. Provedbene direktive Komisije 2014/97/EU ( 5 ).

▼B

3.  Ured može zatražiti sve potrebne informacije ili dokumentaciju i, ako je to potrebno, dostatne crteže ili fotografije za provođenje tehničkog ispitivanja u roku koji on odredi.

4.  Kad dotična sorta predstavlja genetski modificirani organizam u smislu članka 2. stavka 2. Direktive 2001/18/EZ, Ured može zatražiti od podnositelja da dostavi kopiju pisane potvrde nadležnog tijela kojim se potvrđuje da sukladno normama te Direktive tehničko ispitivanje sorte prema člancima 55. i 56. Osnovne uredbe ne predstavlja opasnost za okoliš.

Članak 20.

Prvenstvo zahtjeva

Ako podnositelj traži pravo prvenstva za zahtjev u smislu članka 52. stavka 2. Osnovne uredbe, koji nije najraniji među zahtjevima koje treba navesti prema prvoj alineji članka 18. stavka 3. ove Uredbe, Ured izjavljuje da se prioritetni datum može dodijeliti samo takvom ranijem zahtjevu. Kad je Ured izdao potvrdu o primitku zahtjeva koja uključuje datum dostavljanja zahtjeva koji nije najraniji među zahtjevima koji se navode, prioritetni se datum smatra ništavnim.

Članak 21.

Uvjeti za dodjelu oplemenjivačkih prava Zajednice tijekom postupka

1.  Ako je u Upisnik zahtjeva za oplemenjivačka prava Zajednice zaprimljeno pokretanje postupka protiv podnositelja s obzirom na tužbu iz članka 98. stavka 4. Osnovne uredbe, Ured može privremeno obustaviti postupak obrade zahtjeva. Ured može odrediti datum kad planira nastaviti obradu nedovršenoga postupka.

2.  Kad se konačna odluka u postupku ili neko drukčije okončanje postupka iz stavka 1. unese u Upisnik oplemenjivačkih prava Zajednice, Ured nastavlja s postupkom. On ga može nastaviti i s ranijim datumom, no ne prije datuma već određenog prema stavku 1.

3.  Kad je u odnosu na Ured pravo na dodjelu oplemenjivačkog prava Zajednice na valjan način preneseno na drugu osobu, ta osoba može nastaviti postupak po zahtjevu prvog podnositelja kao da je njegov vlastiti, pod uvjetom da o tome obavijesti Ured u roku od mjesec dana od unošenja konačne presude u Upisnik zahtjeva za oplemenjivačka prava Zajednice. Smatra se da su pristojbe dospjele prema članku 83. Osnovne uredbe koje je prvi podnositelj već platio plaćene od strane tog sljedećeg podnositelja.Odjeljak 2.

Provedba tehničkog ispitivanja

Članak 22.

Odluka o smjernicama o ispitivanju

1.  Na prijedlog predsjednika Ureda Upravno vijeće donosi odluku o smjernicama o ispitivanju. Datum odluke i sorte na koje se smjernice odnose objavljuju se u Službenom listu kako je navedeno u članku 87.

2.  Sve dok Upravno vijeće ne donese odluku o smjernicama o ispitivanju, predsjednik Ureda može o tome donijeti privremenu odluku. Privremena odluka prestaje važiti s danom odluke Upravnog vijeća. Kad se privremena odluka predsjednika Ureda razlikuje od odluke Upravnog vijeća, to nema utjecaja na tehničko ispitivanje započeto prije odluke Upravnog vijeća. Upravno vijeće može drukčije odlučiti, ako tako nalažu okolnosti.

▼M1

3.  U nedostatku odluke Upravnog vijeća ili privremene odluke predsjednika Ureda iz stavka 2. u pogledu smjernica o ispitivanju koje je utvrdio Ured, primjenjuju se smjernice UPOV-a po rodovima i sortama. U nedostatku takvih smjernica i ako se predsjednik Ureda s time složi, mogu se upotrebljavati nacionalne smjernice koje je izradilo tijelo nadležno za tehničko ispitivanje biljne sorte. Nadležno tijelo te smjernice dostavlja Uredu koji ih objavljuje na svojem web-mjestu.

▼B

Članak 23.

Ovlasti povjerene predsjedniku Ureda

1.  Kad Upravno vijeće donosi odluku o smjernicama o ispitivanju, ona će sadržavati i ovlaštenje prema kojem predsjednik Ureda može unijeti i dodatna svojstva sorte i njezine izričaje.

▼M1 —————

▼B

Članak 24.

Obavješćivanje Ureda za ispitivanje od strane Ureda

▼M1

U skladu s člankom 55. stavkom 3. Osnovne uredbe Ured prosljeđuje Uredu za ispitivanje u elektronskom obliku sljedeće dokumente o sorti:

▼B

(a) obrazac zahtjeva, tehnički upitnik i svaki dodatni dokument dostavljen od strane podnositelja zahtjeva koji sadrži informacije potrebne za provođenje tehničkog ispitivanja;

(b) obrazac ispunjen od strane podnositelja u skladu s člankom 86. ove Uredbe;

(c) dokumente koji se odnose na prigovor zasnovan na tvrdnji da uvjeti propisani člancima 7., 8. i 9. Osnovne uredbe nisu ispunjeni.

Članak 25.

Suradnja između Ureda i Ureda za ispitivanje

Osoblje Ureda za ispitivanje zaduženo za tehničko ispitivanje i izvjestitelj imenovan u skladu s člankom 8. stavkom 1. surađuju u svim fazama tehničkog ispitivanja. Suradnja obuhvaća barem sljedeće vidove:

(a) nadzor provedbe tehničkog ispitivanja od strane izvjestitelja uključujući i inspekciju lokacija parcela za ispitivanje, kao i metoda korištenih za ispitivanje;

(b) ne dovodeći u pitanje druge postupke ispitivanja Ureda, informacije Ureda za ispitivanje o detaljima prethodnih ustupanja sorte; i

(c) podnošenje privremenih izvještaja od strane Ureda za ispitivanje Uredu o svakom razdoblju oplemenjivanja.

Članak 26.

Oblik izvješća o ispitivanju

1.  Izvješće o ispitivanju iz članka 57. Osnovne uredbe potpisuje ovlašteni član osoblja Ureda za ispitivanje i izričito potvrđuje da isključiva prava raspolaganja ima Ured prema članku 57. stavku 4. te Uredbe.

2.  Odredbe stavka 1. primjenjuju se mutatis mutandis na sva privremena izvješća koja se dostavljaju Uredu. Ured za ispitivanje izdaje izravno podnositelju kopiju svakog privremenog izvješća.

Članak 27.

Ostala izvješća o ispitivanju

1.  Ured može izvješće o rezultatima tehničkog ispitivanja koje je provedeno ili se provodi u službene svrhe u državi članici od strane ureda odgovornih za dotične vrste prema članku 55. stavku 1. Osnovne uredbe smatrati dovoljnom osnovom za odluku, pod uvjetom da:

(a) materijal predočen za tehničko ispitivanje po količini i svojstvima odgovara uvjetima utvrđenim u članku 55. stavku 4. Osnovne uredbe;

▼M1

(b) tehničko ispitivanje provedeno je u skladu s ovlaštenjem Upravnog vijeća u skladu s člankom 55. stavkom 1. Osnovne uredbe i zahtjevima iz članka 13. stavka 1.a ove Uredbe te u skladu s izdanim smjernicama o ispitivanju i danim općim uputama, u skladu s člankom 56. stavkom 2. Osnovne uredbe i člancima 22. i 23. ove Uredbe;

▼B

(c) Ured je imao mogućnost nadzirati provođenje dotičnog tehničkog ispitivanja; i

(d) u slučaju da konačno izvješće nije odmah dostupno, privremeno izvješće o svakom razdoblju oplemenjivanja dostavljeno je Uredu prije izvještaja o ispitivanju.

2.  Kad Ured ne smatra da izvješće o ispitivanju navedeno u stavku 1. ne predstavlja dostatnu osnovu za donošenje odluke, on može postupiti prema postupku predviđenom u članku 55. Osnovne uredbe, nakon savjetovanja s podnositeljem i dotičnim Uredom za ispitivanje.

3.  Ured i svako nacionalno nadležno tijelo za biljne sorte u državi članici daju administrativnu podršku drugima stavljajući na raspolaganje, na zahtjev, sva izvješća o ispitivanju pojedine sorte u svrhu ocjenjivanja posebnosti, ujednačenosti i postojanosti te sorte. Ured ili nacionalno nadležno tijelo za biljne sorte naplaćuju određeni iznos za predočenje takvih izvješća, a visinu tog iznosa dogovaraju dotični uredi.

▼M1

4.  Ured može smatrati da izvješće o rezultatima tehničkog ispitivanja, koje je provedeno ili se provodi u službene svrhe u trećoj zemlji ili na području regionalne organizacije koja je članica UPOV-a ili stranka Sporazuma o trgovinskim aspektima prava intelektualnog vlasništva („TRIPS”), predstavlja dostatnu osnovu za donošenje odluke uz uvjet da je tehničko ispitivanje u skladu s uvjetima predviđenima u pisanom sporazumu između Ureda i nadležnoga tijela te treće zemlje ili regionalne organizacije. Ti uvjeti obuhvaćaju barem:

(a) uvjete povezane s materijalom iz točke (a) stavka 1.;

(b) uvjet da je tehničko ispitivanje provedeno u skladu s izdanim smjernicama o ispitivanju ili danim općim uputama, u skladu s člankom 56. stavkom 2. Osnovne uredbe i člankom 22. ove Uredbe;

(c) da je Ured imao mogućnost procijeniti prikladnost prostora za provedbu tehničkog ispitivanja predmetnih vrsta u toj trećoj zemlji ili na području te regionalne organizacije;

(d) uvjete povezane s dostupnošću izvješća, kako je predviđeno u točki (d) stavka 1.;

(e) uvjet da treća zemlja ima odgovarajuće iskustvo u ispitivanju predmetnih rodova ili vrsta; i

(f) uvjet da je sklopljen pisani sporazum uz suglasnost Upravnog vijeća.

▼M1

5.  Ured može od nadležnog tijela treće zemlje ili regionalne organizacije koja je članica UPOV-a ili stranka Sporazuma TRIPS zatražiti provođenje tehničkog ispitivanja ako je između Ureda i tog nadležnog tijela potpisan pisani sporazum i ako se primjenjuje jedan od sljedećih uvjeta:

(a) tehničko ispitivanje određenih sorti nije moguće provesti u Uredu za ispitivanje u Europskoj uniji, a izvješće o ispitivanju koje sadržava rezultate tehničkog ispitivanja iz članka 4. nije dostupno ili se ne očekuje da će biti dostupno;

(b) očekuje se da će izvješće o ispitivanju koje sadržava rezultate tehničkog ispitivanja iz članka 4. biti dostupno, ali uvjeti za provođenje tehničkog ispitivanja utvrđeni stavkom 4. nisu ispunjeni.

6.  Pisani sporazum iz stavka 5. sklapa se uz suglasnost Upravnog vijeća na temelju sljedećih uvjeta:

(a) uvjeti povezani s materijalom iz točke (a) stavka 1.;

(b) uvjet da će tehničko ispitivanje biti provedeno u skladu s izdanim smjernicama o ispitivanju ili danim općim uputama, u skladu s člankom 56. stavkom 2. Osnovne uredbe i člankom 22. ove Uredbe;

(c) uvjet da je Ured imao mogućnost procijeniti prikladnost prostora za provedbu tehničkog ispitivanja predmetnih vrsta u toj trećoj zemlji ili na području te regionalne organizacije i provesti nadzor predmetnog tehničkog ispitivanja;

(d) uvjeti povezani s dostupnošću izvješća, kako je predviđeno u točki (d) stavka 1.;

(e) uvjet da treća zemlja ima odgovarajuće iskustvo u ispitivanju predmetnih rodova ili vrsta.

▼BOdjeljak 3.

Označivanje sorti

Članak 28.

Prijedlog za denominaciju sorte

Uredu se dostavlja potpisan prijedlog za denominaciju sorte ►M1  ————— ◄

Ured bez naknade stavlja na raspolaganje obrazac za prijedloge za denominaciju sorte.

Kad se prijedlog za denominaciju dostavlja elektroničkim putem, on mora vezano uz potpis ispunjavati uvjete iz drugog podstavka članka 57. stavka 3. ove Uredbe.

Članak 29.

Ispitivanje prijedloga

1.  Kad prijedlog nije priložen zahtjevu za dodjelu oplemenjivačkog prava Zajednice ili ako Ured ne može odobriti predloženu denominaciju sorte, Ured o tome bez odgode obavješćuje podnositelja i od njega traži da podnese prijedlog ili novi prijedlog te upozorava na posljedice neispunjavanja toga zahtjeva.

2.  Kad u trenutku primitka nalaza tehničkog ispitivanja prema članku 57. stavku 1. Osnovne uredbe, Ured ustanovi da podnositelj nije dostavio nikakav prijedlog za denominaciju sorte, on bez odgode odbija zahtjev za dodjelu oplemenjivačkog prava Zajednice u skladu s člankom 61. stavkom 1. točkom (c) te Uredbe.

Članak 30.

Smjernice za denominaciju sorte

Upravno vijeće donosi smjernice o utvrđivanju ujednačenih i konačnih mjerila za sprečavanje generičkog određivanja denominacije sorte iz članka 63. stavaka 3. i 4. Osnovne uredbe.POGLAVLJE II.

Prigovor

Članak 31.

Podnošenje prigovora

1.  Prigovori prema članku 59. Osnovne uredbe moraju sadržavati:

(a) ime podnositelja i urudžbeni broj zahtjeva na koji se ulaže prigovor;

(b) utvrđivanje podnositelja kao stranke u postupku, kako je predviđeno člankom 2. ove Uredbe;

(c) ako je podnositelj prigovora imenovao zastupnika u postupku, njegovo ime i adresu;

(d) obrazloženje spornih točaka u smislu članka 59. stavka 3. Osnovne uredbe na kojima je utemeljen prigovor, i posebno predložene dokaze i argumente u potporu prigovoru.

2.  Ako je podneseno više prigovora na isti zahtjev za dodjelu oplemenjivačkog prava Zajednice, Ured može rješavati takve prigovore u jednom postupku.

Članak 32.

Odbacivanje prigovora

1.  Utvrdi li Ured da prigovor nije u skladu s člankom 59. stavcima 1. i 3. Osnovne uredbe ili člankom 31. stavkom 1. točkom (d) ove Uredbe ili da se u njemu na zadovoljavajući način ne utvrđuje identitet zahtjeva protiv kojeg je podnesen prigovor, on odbacuje prigovor kao neprihvatljiv sve dok se ne uklone takvi nedostaci unutar roka koji on može odrediti.

2.  Ako Ured ustanovi da prigovor nije u skladu s drugim odredbama Osnovne uredbe ili ove Uredbe, on odbacuje prigovor kao neprihvatljiv, osim ako se takvi nedostaci ne uklone prije isteka roka za podnošenje prigovora.POGLAVLJE III.

Očuvanje oplemenjivačkih prava Zajednice

Članak 33.

Obveze nositelja prema članku 64. stavku 3. Osnovne uredbe

1.  Nositelj mora dopustiti provjeru materijala dotične sorte i lokacije na kojoj se čuva identitet sorte, s ciljem osiguravanja informacija potrebnih za procjenu neprekidnog postojanja sorte u njezinom nepromijenjenom stanju u skladu s člankom 64. stavkom 3. Osnovne uredbe.

2.  Od nositelja se traži da vodi pismene evidencije kako bi omogućio provjeru odgovarajućih mjera navedenih u članku 64. stavku 3. Osnovne uredbe.

Članak 34.

Tehnička provjera zaštićene sorte

Ne dovodeći u pitanje članak 87. stavak 4. Osnovne uredbe, tehnička provjera zaštićene sorte provodi se u skladu sa smjernicama o ispitivanju koje su valjano primijenjene prilikom dodjeljivanja oplemenjivačkog prava Zajednice za tu sortu. Članci 22. i 24. do 27. ove Uredbe primjenjuju se mutatis mutandis na Ured, Ured za ispitivanje i na nositelja.

Članak 35.

Drugi materijal koji se koristi za tehničku provjeru

Kad nositelj predoči materijal sorte u skladu s člankom 64. stavkom 3. Osnovne uredbe, Ured za ispitivanje može, uz odobrenje Ureda, predočeni materijal provjeriti ispitujući druge materijale uzete s gospodarstva na kojem je nositelj ili netko drugi uz njegov pristanak uzgojio materijal, ili materijal uzet od materijala koji je nositelj ili netko drugi uz njegov pristanak stavio na tržište, ili materijal koji su službena tijela u državi članici uzela u okviru svojih ovlasti.

Članak 36.

Izmjene denominacije sorte

1.  Kad je potrebno izmijeniti denominaciju sorte u skladu s člankom 66. Osnovne uredbe, Ured priopćuje nositelju razloge, određuje rokove unutar kojih nositelj mora dostaviti prikladan prijedlog za izmijenjenu denominaciju sorte i upozorava da se, u slučaju da nositelj ne ispuni zahtjev, može povući pravo na zaštićenu biljnu sortu u Zajednici u skladu s člankom 21. te Uredbe.

2.  Kad Ured ne može odobriti prijedlog izmijenjene denominacije sorte, Ured bez odlaganja o tome obavješćuje nositelja i ponovno određuje vremenski rok unutar kojeg nositelj mora dostaviti prikladan prijedlog i upozorava da se u slučaju da nositelj ne ispuni taj zahtjev, može povući pravo na zaštićenu biljnu sortu u Zajednici u skladu s člankom 21. Osnovne uredbe.

3.  Članci 31. i 32. ove Uredbe primjenjuju se mutatis mutandis na prigovore podnesene u prema članku 66. stavku 3. Osnovne uredbe.

4.  Kad se dostavlja prijedlog za izmjenu denominacije sorte elektroničkim putem, vezano uz potpis on mora biti u skladu s drugim podstavkom stavka 3. članka 57.POGLAVLJE IV.

Dodjela licencija Zajednice od strane UredaOdjeljak 1.

Obvezne licencije u skladu s člankom 29. Osnovne uredbe

Članak 37.

Podnošenje zahtjeva za dodjelu obvezne licencije

1.  Zahtjev za dodjelu licencije Zajednice u skladu s člankom 29. stavcima 1., 2. i 5. Osnovne uredbe mora sadržavati:

(a) podatke o podnositelju i nositelju dotične sorte koji se tome protivi, kao stranaka u postupku;

(b) denominaciju sorte i biljne vrste dotične sorte ili sorti;

(c) prijedlog koje bi vrste radnji bile obuhvaćene obveznom licencijom;

(d) izjavu kojom se obrazlaže javni interes uz navođenje podrobnih činjenica, dokaznih materijala i argumenata kojima se potkrepljuje navedeni javni interes;

(e) u slučaju zahtjeva navedenog u članku 29. stavku 2. Osnovne uredbe prijedlog za kategoriju osoba kojima se dodjeljuje obvezna licencija, uključujući, ovisno o slučaju, posebne zahtjeve vezane uz tu kategoriju osoba;

(f) prijedlog primjerene naknade i osnovica za izračun naknade.

2.  Zahtjev za obveznu licenciju navedeno u članku 29. stavku 5.a Osnovne uredbe mora sadržavati:

(a) podatke o podnositelju zahtjeva koji ima patentno pravo i nositelju dotične sorte koji se tome protivi kao stranaka u postupku;

(b) denominaciju sorte i biljne vrste dotične sorte ili sorti;

▼M1

(c) elektronsku kopiju certifikatâ patenta s brojem i patentnim zahtjevima za biotehnološki pronalazak kao i podatke o tijelu ili tijelima koja su odobrila patent;

▼B

(d) prijedlog koje bi vrste radnji bile obuhvaćene obveznom licencijom;

(e) prijedlog primjerene naknade i osnovice za izračun naknade;

(f) obrazloženje zašto biotehnički pronalazak predstavlja znatan tehnički napredak od značajnog ekonomskog interesa u usporedbi sa zaštićenom sortom, uključujući podrobne činjenice, dokazne materijale i argumente kojima se potkrepljuje navedena tvrdnja;

(g) prijedlog područja koje bi bilo obuhvaćeno licencijom, koje ne smije nadmašiti područje djelovanja patenta navedenog u točki (c).

3.  Zahtjev za dodjelu uzajamne licencije navedene u drugom podstavku stavka 5.a članka 29. Osnovne uredbe mora sadržavati:

(a) podatke o podnositelju zahtjeva koji ima patentno pravo i nositelju dotične sorte koji se tome protivi kao stranka u postupku;

(b) denominaciju sorte i biljne vrste dotične sorte ili sorti;

▼M1

(c) elektronsku kopiju certifikatâ patenta s brojem i patentnim zahtjevima za biotehnološki pronalazak kao i podatke o tijelu ili tijelima koja su odobrila patent;

▼B

(d) službeni dokument iz kojeg je vidljivo da je obvezna licencija za patentirani biotehnološki pronalazak dodijeljena nositelju prava na biljnu sortu;

(e) prijedlog koje bi vrste radnji bile obuhvaćene uzajamnom licencijom;

(f) prijedlog primjerene naknade i osnovice za izračun naknade;

(g) prijedlog područja koje bi bilo obuhvaćeno uzajamnom licencijom, koje ne smije nadmašiti područje djelovanja patenta navedenog u točki (c).

4.  Zahtjevu za obveznu licenciju moraju se priložiti dokumenti kojima se dokazuje da podnositelj zahtjeva nije uspio dobiti ugovornu licenciju od nositelja prava na biljnu sortu. Ako je Komisija ili država članica podnositelj zahtjeva za obveznu licenciju u skladu s člankom 29. stavkom 2. Osnovne uredbe, Ured može u slučaju više sile odustati od ovog uvjeta.

5.  Zahtjev za ugovornu licenciju smatra se neuspješnim u smislu stavka 4. ako:

(a) nositelj koji se suprotstavlja zahtjevu nije u razumnom roku dao konačan odgovor osobi koja je zatražila takvo pravo; ili

(b) nositelj koji se suprotstavlja zahtjevu odbio je dati ugovornu licenciju osobi koja je to zatražila; ili

(c) nositelj koji se suprotstavlja zahtjevu ponudio je ugovornu licenciju osobi koja je to zatražila no uz očito nerazumne osnovne uvjete, uključujući uvjete vezane uz plaćanje licencijskih naknada ili uvjete koji su u cjelini očito nerazumni.

Članak 38.

Ispitivanje zahtjeva za obveznu licenciju

1.  Usmena rasprava i izvođenje dokaza provode se u načelu istodobno u okviru jednog ročišta.

2.  Zahtjevi za daljnjim raspravama smatraju se nedopustivim osim ako su takvi zahtjevi zasnovani na promjeni okolnosti tijekom ili nakon rasprave.

3.  Prije donošenja odluke Ured će pozvati dotične stranke da se sporazumno nagode o sporazumnoj licenciji. Prema potrebi, Ured priprema prijedlog takve sporazumne nagodbe.

Članak 39.

Vlasništvo oplemenjivačkog prava Zajednice tijekom postupka

1.  Kad je pokretanje postupka protiv podnositelja u vezi s tužbom iz članka 98. stavka 1. Osnovne uredbe upisano u Upisnik oplemenjivačkih prava Zajednice, Ured može privremeno obustaviti postupak dodjele obvezne licencije. On će nastaviti postupak tek nakon upisa konačne presude u taj Upisnik, ili okončanja takvog postupka neki drugi način.

2.  Kad je prijenos prava na zaštićenu biljnu sortu u Zajednici obvezujući za Ured, na traženje podnositelja zahtjeva novi nositelj ulazi u postupak kao stranka, ako je taj podnositelj unutar dva mjeseca od primitka obavijesti od Ureda da je ime novog nositelja uneseno u Upisnik oplemenjivačkih prava Zajednice neuspješno od novog nositelja tražio da mu odobri licenciju. Zahtjevu podnositelja prilažu se dostatni dokazni dokumenti o njegovom neuspjelom pokušaju i prema potrebi o postupcima novoga nositelja.

3.  U slučaju zahtjeva navedenog u članku 29. stavku 2. Osnovne uredbe novi nositelj ulazi u postupak kao stranka. Ne primjenjuju se odredbe stavka 1.

Članak 40.

Sadržaj odluka o zahtjevu

Pisana odluka mora biti potpisana od strane predsjednika Ureda. Odluka mora sadržavati:

(a) izjavu da je Ured donio odluku;

(b) datum donošenja odluke;

(c) imena članova odbora koji su sudjelovali u postupku;

(d) imena stranka u postupku i njihovih zastupnika u postupku;

(e) upućivanje na mišljenje Upravnog vijeća;

(f) navođenje predmeta o kojima se odlučuje;

(g) sažetak činjenica;

(h) razloge na kojima se zasniva odluka;

(i) nalog Ureda; ako je nužno nalog sadrži propisane radnje obuhvaćene obveznom licencijom, te posebne uz to vezane zahtjeve i kategoriju osoba, uključujući prema potrebi posebne zahtjeve vezane uz tu kategoriju.

Članak 41.

Dodjela obvezne licencije

1.  Odluka o dodjeli obveznog prava iskorištavanja u skladu s člankom 29. stavcima 1., 2. i 5. Osnovne uredbe mora sadržavati obrazloženje javnog interesa.

2.  Sljedeći razlozi predstavljaju javni interes:

(a) zaštita života ili zdravlja ljudi, životinja ili bilja;

(b) potreba opskrbljivanja tržišta materijalom posebnih svojstava; ili

(c) potreba održavanja poticaja za trajni uzgoj poboljšanih sorti.

3.  Odluka o dodjeli obvezne licencije u skladu s člankom 29. stavkom 5.a Osnovne uredbe mora sadržavati obrazloženje o razlozima zašto pronalazak predstavlja znatan tehnički napredak od značajnog ekonomskog interesa. Posebno mogu sljedeći argumenti predstavljati razloge zašto pronalazak predstavlja znatan tehnički napredak od značajnog ekonomskog interesa u usporedbi sa zaštićenom biljnom sortom:

(a) poboljšanje u postupcima uzgoja;

(b) unaprijeđenje okoliša;

(c) poboljšanje u postupcima kojima se olakšava korištenje genetičke bioraznolikosti;

(d) poboljšanje kvalitete;

(e) poboljšanje prinosa;

(f) poboljšanje otpornosti;

(g) poboljšana prilagodba na posebne klimatske i/ili okolišne uvjete.

4.  Obvezna licencija ne smije biti isključiva.

5.  Obvezna licencija ne može se prenositi, osim s dijelom poduzeća koje se koristi obveznom licencijom, ili u okolnostima predviđenim u članku 29. stavku 5. Osnovne uredbe zajedno s prenošenjem prava na bitno promijenjenu sortu.

Članak 42.

Uvjeti koje mora ispuniti osoba kojoj se dodjeljuje obvezna licencija

1.  Ne dovodeći u pitanje ostale uvjete navedene u članku 29. stavku 3. Osnovne uredbe, osoba kojoj je dodijeljeno obvezna licencija treba raspolagati primjerenim financijskim i tehničkim kapacitetima, kako bi mogla koristiti obveznu licenciju.

2.  Ispunjavanje uvjeta koji se odnose na obveznu licenciju i koji su propisani u odluci o tome, smatra se „okolnostima” prema članku 29. stavku 4. Osnovne uredbe.

3.  Ured osigurava da osoba kojoj je dodijeljena obvezna licencija ne može podići tužbu zbog povrede oplemenjivačkog prava Zajednice, osim u slučaju da je nositelj to odbio ili propustio učiniti u roku od dva mjeseca nakon što je to od njega zatraženo.

Članak 43.

Kategorija osoba koje ispunjavaju posebne uvjete u skladu s člankom 29. stavkom 2. Osnovne uredbe

1.  Svaka osoba koja namjerava koristiti obveznu licenciju, a koja spada u kategoriju osoba koje ispunjavaju posebne uvjete iz članka 29. stavka 2. Osnovne uredbe, objavljuje svoju namjeru preporučenim pismom s povratnicom Uredu i nositelju. Obavijest mora sadržati:

(a) ime i adresu osobe kako je predviđeno za stranke u postupku na temelju članka 2. ove Uredbe;

(b) dokaz s činjenicama da su ispunjeni posebni uvjeti;

(c) izjavu kojom se definiraju radnje koje treba poduzeti; i

(d) jamstvo da osoba raspolaže primjerenim financijskim sredstvima, te informaciju o tehničkim kapacitetima za korištenje obveznog prava iskorištavanja.

2.  Na zahtjev Ured unosi osobu u Upisnik oplemenjivačkih prava Zajednice, ako takva osoba ispunjava uvjete vezano uz obavijest navedenu u stavku 1. Takva osoba prije unosa u Upisnik nema pravo koristiti se obveznom licencijom. O unosu se obavješćuje dotična osoba i nositelj.

3.  Članak 42. stavak 3. primjenjuje se mutatis mutandis na osobe unesene u Upisnik oplemenjivačkih prava Zajednice u skladu sa stavkom 2. ovog članka. Svaka presuda donesena u postupku po tužbi radi čina povrede ili njegovo okončanje na neki drugi način primjenjuje se i na druge unesene osobe ili osobe koje će tek biti unesene.

4.  Unos naveden u stavku 2. može se brisati već iz samog razloga da su posebni uvjeti predviđeni u odluci o dodjeljivanju obvezne licencije ili posebni uvjeti vezani uz financijske i tehničke kapacitete tražene u skladu sa stavkom 2. pretrpjeli izmjenu godinu dana nakon dodjeljivanja obvezne licencije i u okviru mogućeg vremenskog ograničenja predviđenog tom dodjelom. Unesena osoba i nositelji obavješćuju se o brisanju unosa.Odjeljak 2.

Korištenje prava u skladu s člankom 100. stavkom 2. Osnovne uredbe

Članak 44.

Korištenje prava u skladu s člankom 100. stavkom 2. Osnovne uredbe

1.  Zahtjev za stjecanje ugovornog neisključivog prava iskorištavanja od novog nositelja, kako je navedeno u članku 100. stavku 2. Osnovne uredbe, bivši nositelj podnosi u roku od dva mjeseca, a osoba koja je uživala pravo iskorištavanja u roku od četiri mjeseca od primitka obavijesti od Ureda da je naziv novog nositelja unesen u Upisnik oplemenjivačkih prava Zajednice.

2.  Uz zahtjev za dodjelu prava iskorištavanja u skladu s člankom 100. stavkom 2. Osnovne uredbe prilažu se dokumenti kojima se potkrepljuje neuspješan ishod zahtjeva iz stavka 1. ovog članka. Odredbe članka 37. stavka 1. točaka (a), (b), (c) te stavka 5., članka 38., članka 39. stavka 3., članka 40. osim točke (f), članka 41. stavaka 3. i 4. i članka 42. ove Uredbe primjenjuju se mutatis mutandis.GLAVA III.

POSTUPAK PRED ŽALBENIM VIJEĆEM

Članak 45.

Sadržaj obavijesti o žalbi

Obavijest o žalbi mora sadržavati:

▼M1

(a) podatke o podnositelju žalbe kao stranke u žalbenom postupku u skladu s člankom 2. i, ako je podnositelj žalbe imenovao zastupnika u postupku, ime i adresu zastupnika;

▼B

(b) urudžbeni broj odluke protiv koje se podnosi žalba i izjavu o mjeri do koje se traži izmjena ili ukidanje odluke.

Članak 46.

Zaprimanje obavijesti o žalbi

Kad Ured primi obavijest o žalbi, on je označuje urudžbenim brojem žalbenog postupka i datumom primitka te obavješćuje podnositelja žalbe o roku za obrazloženje žalbe; na propust dostave takve obavijesti ne može se uložiti prigovor.

Članak 47.

Sudjelovanje u žalbenom postupku kao stranka

1.  Ured odmah dostavlja primjerak obavijesti o žalbi označen urudžbenim brojem i datumom primitka strankama u postupku koje su sudjelovale u postupku pred Uredom.

2.  Stranke u postupku iz stavka 1. mogu pristupiti kao stranke u žalbenom postupku u razdoblju od dva mjeseca od dostave kopije obavijesti o žalbi.

Članak 48.

Zadaće Ureda

1.  Tijelo Ureda iz članka 70. stavka 1. Osnovne uredbe i predsjednik Žalbenog vijeća osiguravaju uz pomoć unutarnjih pripremnih mjera da Žalbeno vijeće može ispitati predmet odmah nakon njezina upućivanja; predsjednik može posebno odabrati dva druga člana u skladu s člankom 46. stavkom 2. te Uredbe i odrediti izvjestitelja prije upućivanja predmeta.

2.  Prije upućivanja predmeta, tijelo Ureda iz članka 70. stavka 1. Osnovne uredbe bez odlaganja dostavlja primjerak dokumenata koje je primila od stranke u žalbenom postupku drugim strankama u žalbenom postupku.

3.  Predsjednik Ureda osigurava objavu informacija navedenih u članku 89. prije upućivanja predmeta.

Članak 49.

Odbacivanje žalbe kao neprihvatljive

1.  Ako žalba nije u skladu s odredbama Osnovne uredbe, posebno njezinim člancima 67., 68. i 69. ili odredbi iz ove Uredbe i posebno njezinoga članka 45., Žalbeno vijeće o tome obavješćuje podnositelja žalbe i od njega traži ispravljanje utvrđenih nedostataka, ako je to moguće, u roku koji ono može odrediti. Ako žalba nije ispravljena na vrijeme, Žalbeno ju vijeće odbacuje kao neprihvatljivu.

2.  Kad se žalba podnosi protiv odluke Ureda, protiv kojeg je također podnesena tužba prema članku 74. Osnovne uredbe, Žalbeno vijeće odmah podnosi žalbu kao tužbu Sudu Europskih zajednica uz pristanak podnositelja žalbe; ako podnositelj žalbe ne da svoj pristanak, ono odbacuje žalbu kao neprihvatljivu. U slučaju podnošenja tužbe Sudu EZ-a, smatrat će se da je žalba podnesena Sudu EZ-a na dan kada ju je Ured zaprimio prema članku 46. ove Uredbe.

Članak 50.

Usmena rasprava

1.  Nakon upućivanja predmeta, predsjednik Žalbenog vijeća bez odgode poziva stranke u žalbenom postupku na usmenu raspravu kako je predviđeno člankom 77. Osnovne uredbe i upozorava ih na sadržaj članka 59. stavka 2. ove Uredbe.

2.  Usmeni postupak i izvođenje dokaza u načelu se obavljaju na istoj raspravi.

3.  Zahtjevi za dodatnim ročištima nisu prihvatljivi, osim ako se temelje na okolnostima koje su se promijenile tijekom ili nakon rasprave.

Članak 51.

Preispitivanje žalbi

Osim ako nije drukčije propisano, odredbe koje se odnose na postupak pred Uredom primjenjuju se mutatis mutandis na žalbeni postupak; stranke u postupku tretiraju se kao stranke u žalbenom postupku.

▼M1

Članak 51.a

Nekoliko žalbi

1.  Ako je podneseno nekoliko žalbi na istu odluku, o tim se žalbama može odlučivati u okviru istog postupka.

2.  Ako žalbe na odluke Vijeće mora razmotriti u istom sastavu, Vijeće može navedene žalbe rješavati u zajedničkom postupku.

▼B

Članak 52.

Odluka o žalbi

1.  U roku od tri mjeseca od zaključenja usmene rasprave, odluka o žalbi dostavlja se strankama u žalbenom postupku u pisanom obliku, na bilo koji način predviđen u članku 64. stavku 3.

2.  Odluku potpisuje predsjednik Žalbenog vijeća i izvjestitelj imenovan u skladu s člankom 48. stavkom 1. Odluka mora sadržavati:

(a) izjavu da je odluku donijelo Žalbeno vijeće;

(b) datum donošenja odluka;

(c) imena predsjednika i drugih članova Žalbenog vijeća koji su sudjelovali u žalbenom postupku;

(d) imena stranaka u žalbenom postupku i njihovih zastupnika u postupku;

(e) izjavu o pitanjima o kojima se donosi odluka;

(f) sažetak činjenica;

(g) razloge na kojima se temelji odluka;

(h) nalog Žalbenog vijeća, uključujući, prema potrebi, odluku o naknadi troškova ili povratu pristojbi;

3.  Uz pisanu odluku Žalbenog vijeća prilaže se obavijest da je moguća daljnja žalba i navodi se rok za podnošenje takve žalbe. Stranke u žalbenom postupku ne mogu uložiti prigovor na propust dostave takve obavijesti.GLAVA IV.

OPĆE ODREDBE O POSTUPCIMAPOGLAVLJE 1.

Odluke, obavijesti i dokumenti

Članak 53.

Odluke

1.  Svaka odluka Ureda mora biti potpisana i sadržavati ime člana osoblja kojeg je ovlastio predsjednik Ureda u skladu s člankom 35. Osnovne uredbe.

2.  Kad se pred Uredom održava usmena rasprava, odluke se mogu dati usmeno. Nakon toga pismena se odluka dostavlja strankama u postupku u skladu s člankom 64.

3.  Odlukama Ureda na koje je dopušteno ulaganje žalbe prema članku 67. Osnovne uredbe ili izravna tužba prema njezinom članku 74., mora se priložiti obavijest da se na tu odluku može uložiti žalba ili izravna tužba uz, po mogućnosti, vremenske rokove za podnošenje takve žalbe ili izravne tužbe. Na propust dostave takve obavijesti stranke u postupku ne mogu uložiti prigovor.

4.  Jezične pogreške, greške pri pisanju i očigledne pogreške u odlukama Ureda ispravljaju se.

▼M1

5.  Ured poništava unos u Upisnik oplemenjivačkih prava Zajednice ili opoziva odluku koja sadržava očitu postupovnu pogrešku koja se može pripisati nemaru.

Članak 53.a

Postupak za proglašenje ništavosti i ukidanje

1.  Ured može pokrenuti postupak za proglašenje ništavosti iz članka 20. i za ukidanje iz članka 21. Osnovne uredbe ako postoje ozbiljne sumnje u pogledu valjanosti prava. Taj postupak Ured može pokrenuti na vlastitu inicijativu ili na zahtjev.

2.  Uz zahtjev za pokretanje postupka za proglašenje ništavosti iz članka 20. ili ukidanje iz članka 21. Osnovne uredbe prilažu se dokazi i činjenice koji izazivaju sumnju u valjanost prava i koji sadržavaju:

(a) u pogledu registracije za koju se traži proglašenje ništavosti ili ukidanje:

i. registarski broj oplemenjivačkog prava Zajednice;

ii. ime i adresu nositelja oplemenjivačkog prava Zajednice;

(b) u pogledu razloga na kojima se zasniva zahtjev:

i. izjavu o razlozima na kojima se zasniva zahtjev za otvaranje postupka za proglašenje ništavosti ili ukidanje;

ii. činjenice, dokaze i obrazloženja iznesena u prilog tih razloga;

(c) ime i adresu osobe koja podnosi taj zahtjev i, ako je imenovala zastupnika u postupku, ime i adresu zastupnika.

3.  O svakoj odluci Ureda o odbacivanju zahtjeva iz stavka 2. obavješćuje se osoba koja je zahtjev podnijela te nositelj oplemenjivačkog prava Zajednice.

4.  Ured ne uzima u obzir pisane podneske ili dokumente ili njihove dijelove koji nisu podneseni u roku koji je utvrdio Ured.

5.  Sve odluke Ureda o proglašenju ništavosti ili opozivu oplemenjivačkog prava Zajednice objavljuju se u Službenom listu iz članka 87.

▼B

Članak 54.

Certifikat za oplemenjivačko pravo Zajednice

1.  Kad Ured dodijeli oplemenjivačko pravo Zajednice, on uz odluku izdaje certifikat za oplemenjivačko pravo Zajednice kao dokaz o dodjeli prava.

▼M1

Ured dostavlja certifikat nositelju prava ili njegovu zastupniku u postupku u obliku digitalnog dokumenta.

▼B

2.  Ured izdaje certifikat za oplemenjivačko pravo Zajednice na bilo kojem službenom jeziku ili jezicima Europske unije koje zatraži nositelj.

3.  Ured može na zahtjev izdati kopiju ovlaštenoj osobi ako utvrdi da je original certifikata izgubljen ili uništen.

Članak 55.

Obavijesti

Osim ako nije drukčije propisano, na svakoj obavijesti Ureda ili Ureda za ispitivanje mora se navesti ime nadležnog djelatnika.

Članak 56.

Pravo obraćanja sudu

1.  Ako Ured ustanovi da se odluka ne može donijeti kako je zatraženo u zahtjevu, on obavješćuje stranku u postupku o utvrđenim nedostacima i zahtijeva ispravljanje tih nedostataka u roku koji on može odrediti. Ako se utvrđeni nedostaci o kojima je stranka obaviještena ne isprave na vrijeme, Ured donosi odluku.

2.  Ako Ured od stranke u postupku zaprimi primjedbe, on o takvim primjedbama obavješćuje druge stranke u postupku i traži od njih, ako to smatra nužnim, odgovor u vremenskom roku koji on određuje. Ako odgovor ne stigne pravovremeno, Ured ne uzima u obzir sve naknadno primljene dokumente.

Članak 57.

Dokumenti koje dostavljaju stranke u postupku

1.  Svi dokumenti koje dostavljaju stranke u postupku dostavljaju se poštom, osobnom dostavom ili elektroničkim putem.

Predsjednik Ureda određuje pojedinosti u vezi s dostavom elektroničkim putem.

2.  Datumom primitka bilo kojeg dokumenta koji dostavljaju stranke u postupku smatra se datum kad je dokument stvarno zaprimljen u prostorijama ili u slučaju dokumenta dostavljenog elektroničkim putem, kad Ured primi dokument elektroničkom poštom.

3.  Osim dokumenata koji se prilažu, sve dokumente koje dostavljaju stranke u postupku moraju potpisati one ili njihovi zastupnici u postupku.

▼M1

Ako je dokument Uredu dostavljen elektroničkim putem, navođenje imena pošiljatelja i elektronička provjera vjerodostojnosti, koja se sastoji od uspješnog unosa korisničkog imena i lozinke, smatraju se istovjetnim potpisu.

▼B

4.  Ako dokument nije propisno potpisan, ili kad je dokument nepotpun ili nečitak, ili kad Ured sumnja u točnost dokumenta, Ured o tome obavješćuje pošiljatelja i poziva ga da dostavi original dokumenta potpisanog u skladu sa stavkom 3., ili da ponovno dostavi kopiju originala u roku od jednog mjeseca.

Kad je zahtjevu udovoljeno u zadanom roku, datum primitka potpisanog dokumenta ili ponovne dostave smatrat će se datumom primitka prvoga dokumenta. Ako u zadanom roku nije udovoljeno zahtjevu, smatrat će se da dokument nije primljen.

▼M1

5.  Druge stranke u postupku i predmetni Ured za ispitivanje moraju se elektroničkim ili pisanim putem obavijestiti o dokumentima koje je podnijela stranka u postupku.

U slučaju podnesaka u papirnatom obliku dokumenti koji se odnose na postupak, na dva ili više zahtjeva za dodjelu oplemenjivačkog prava Zajednice ili pravo iskorištavanja dostavljaju se u dovoljnom broju kopija. Kopije koje nedostaju stavljaju se na raspolaganje na trošak predmetne stranke.

▼B

Članak 58.

Dokumentarni dokazi

▼M1

1.  Dokazi o pravomoćnim presudama ili odlukama, osim onih koje je donio Ured, ili drugi dokumentarni dokazi koje dostavlja stranka u postupku, mogu se dostavljati u obliku digitalnog dokumenta ili neovjerene kopije.

▼B

2.  Ako Ured sumnja u vjerodostojnost dokaza navedenog u stavku 1., on može zatražiti dostavu originala ili ovjerene kopije.POGLAVLJE II.

Usmena rasprava i izvođenje dokaza

Članak 59.

Poziv na usmenu raspravu

1.  Stranke u postupku pozivaju se na usmenu raspravu u skladu s člankom 77. Osnovne uredbe i upozoravaju se na njezin stavak 2. Strankama u postupku daje se rok od barem mjesec dana od odašiljanja poziva, osim ako se stranke u postupku i Ured ne dogovore o kraćem roku.

2.  Ako se stranka u postupku koja je pravovremeno pozvana na usmenu raspravu ne pojavi pred Uredom kada je pozvana, postupak se može nastaviti i bez nje.

Članak 60.

Izvođenje dokaza od strane Ureda

1.  Kad Ured smatra nužnim saslušati usmene dokaze stranaka u postupku ili svjedoka ili vještaka, ili provesti inspekciju, on donosi odluku u tom smislu, navodeći načine na koje namjerava doći do dokaza, važne činjenice koje se treba dokazati kao i datum, mjesto i vrijeme saslušanja ili inspekcije. Ako jedna stranka u postupku zatraži usmeno saslušanje svjedoka i vještaka, u odluci Ureda navodi se vremenski rok u kojem stranka u postupku koja je to zatražila mora Ured obavijestiti o imenima i adresama svjedoka i vještaka čije saslušanje stranka u postupku želi.

2.  Strankama u postupku, svjedocima ili vještacima daje se rok od najmanje mjesec dana od odašiljanja poziva, osim ako se Ured i oni ne dogovore o kraćem roku. Poziv mora sadržavati:

(a) izvadak iz odluke navedene u stavku 1. u kojem se posebno navodi datum, vrijeme i mjesto zakazane istrage i utvrđuju činjenice o kojima će biti saslušane stranke u postupku, svjedoci i vještaci;

(b) imena stranaka u postupku i pojedinosti o pravima na koja se mogu pozivati svjedoci i vještaci u skladu s odredbama članka 62. stavaka 2., 3. i 4.;

(c) napomenu da stranka u postupku, svjedok ili vještak može zatražiti da bude saslušan pred nadležnim sudskim ili drugim tijelom u zemlji u kojoj ima prebivalište, te od njega zatražiti da u roku koji odredi Ured obavijesti Ured je li spreman pojaviti se pred njim;

3.  Prije saslušanja, stranka u postupku, svjedok ili vještak upozoravaju se da Ured može od nadležnog sudskog ili drugog tijela u državi u kojoj on ima prebivalište zatražiti da preispita njegovu izjavu pod prisegom ili na neki drugi obvezujući način;

4.  Stranke u postupku obavješćuju se o saslušanju svjedoka ili vještaka pred nadležnim sudskim ili drugim tijelom. One imaju pravo prisustvovati i postavljati pitanja strankama u postupku koje se pojavljuju kao svjedoci, svjedocima i vještacima putem posrednika nadležnog tijela ili izravno.

Članak 61.

Imenovanje vještaka

1.  Ured odlučuje u kojem se obliku dostavlja izvješće koje priprema vještak kojeg on imenuje.

2.  Mandat vještaka sadrži:

(a) točan opis njegova zadatka;

(b) vremenski rok za dostavljanje izvješća;

(c) imena stranaka u postupku;

(d) pojedinosti prava na koja se može pozvati u skladu s člankom 62. stavcima 2., 3. i 4.

3.  Za sastavljanje izvještaja vještaka, Ured može zatražiti od Ureda za ispitivanje koji je obavio tehnički pregled dotične sorte da stavi na raspolaganje materijal u skladu s izdanim uputama. Prema potrebi, Ured također može zatražiti materijal od stranaka u postupku ili trećih osoba.

4.  Strankama u postupku mora se dostaviti kopija i, prema potrebi, prijevod svakog pismenog izvještaja.

5.  Stranke u postupku mogu prigovoriti vještaku. Članci 48. stavak 3. i 81. stavak 2. Osnovne uredbe primjenjuju se mutatis mutandis.

6.  Članak 13. stavci 2. i 3. primjenjuju se mutatis mutandis na vještaka kojeg imenuje Ured. Prilikom imenovanja, Ured upozorava vještaka o zahtjevu za povjerljivošću.

Članak 62.

Troškovi izvođenja dokaza

1.  Izvođenje dokaza može se uvjetovati polaganjem pologa u Uredu od strane stranke u postupku koja je zatražila takvo izvođenje dokaza, u iznosu koji odredi Ured pozivajući se na procijenjene troškove.

▼M1

2.  Svjedoci i vještaci koji su pozvani i koji se pojavljuju pred Uredom imaju pravo na odgovarajuću naknadu putnih troškova i dnevnica. Ured im može odobriti predujam.

▼B

3.  Svjedoci koji prema stavku 2. imaju pravo na naknadu troškova, također imaju pravo na odgovarajuću naknadu za gubitak zarade, a vještaci, osim ako su zaposlenici Ureda za ispitivanje, imaju pravo na naknadu za svoj rad. Te se naknade isplaćuju svjedocima nakon izvođenja dokaza, a vještacima kad ispune svoje dužnosti ili zadatke.

4.  Odgovarajuće iznose u skladu s člancima 2. i 3., a u skladu s pojedinostima i tarifama navedenim u Prilogu I. isplaćuje Ured.

▼M1

Stranka koja je zatražila usmene dokaze svjedoka ili vještaka nadoknađuje troškove tog dokaza Uredu u skladu s odlukom o raspoređivanju i utvrđivanju troškova u skladu s člankom 52.

▼B

Članak 63.

Zapisnik s usmene rasprave i izvođenja dokaza

1.  U zapisnike s usmenih rasprava i izvođenja dokaza unose se osnovni podaci o usmenim raspravama i izvođenju dokaza, važne izjave stranaka u postupku, svjedočenja stranaka u postupku, svjedoka ili vještaka kao i rezultati bilo kakvih inspekcija. ►M1  Zapisnici sadržavaju i imena službenika Ureda, stranaka, njihovih zastupnika u postupku i prisutnih svjedoka i vještaka. ◄

2.  Zapisnici o iskazu pojedinih svjedoka, vještaka ili stranke u postupku čitaju se ili dostavljaju svjedoku, vještaku ili stranci u postupku kako bi ih mogli pregledati. U zapisniku se navodi da je obavljena ta formalnost i da je osoba koja je svjedočila odobrila zapisnik. Kad osoba ne da svoje odobrenje, navode se njezini prigovori.

▼M1

3.  Zapisnik potpisuje osoba koja ga je sastavila i osoba koja je vodila usmenu raspravu ili provela postupak izvođenja dokaza.

▼B

4.  Kopija se dostavlja strankama u postupku zajedno s prijevodom zapisnika, kad je to potrebno.POGLAVLJE III.

Dostava

Članak 64.

Opće odredbe o dostavi

▼M1

1.  U postupcima pred Uredom svaka dostava dokumenata stranci u postupku od strane Ureda obavlja se u obliku digitalnog dokumenta, neovjerene kopije, ispisa ili originalnog dokumenta. Dokumenti drugih stranaka u postupku mogu se dostavljati kao neovjerene kopije.

▼B

2.  Ako je zastupnika u postupku imenovala jedna ili više stranaka u postupku, dokumenti mu se dostavljaju u skladu s odredbama stavka 1.

▼M1

3.  Dostava se obavlja na jedan od sljedećih načina ili više njih:

(a) elektroničkim putem ili bilo kojim drugim tehničkim sredstvom u skladu s člankom 64.a;

(b) poštom u skladu s člankom 65.;

(c) osobnom dostavom u skladu s člankom 66.;

(d) javnom obavijesti u skladu s člankom 67.

4.  Dokumenti ili njihove kopije koji sadržavaju radnje za koje je dostava predviđena u članku 79. Osnovne uredbe dostavljaju se elektroničkim putem koji utvrđuje predsjednik Ureda ili preporučenom poštom s povratnicom.

▼M1

Članak 64.a

Dostava elektroničkim putem ili drugim tehničkim sredstvima

1.  Dostava elektroničkim putem vrši se slanjem digitalne kopije dokumenta koji se treba uručiti. Dostava se smatra izvršenom na datum kada je primatelj primio obavijest. Predsjednik Ureda određuje pojedinosti u vezi s dostavom elektroničkim putem.

2.  Ako se dostava provodi elektroničkim putem, stranka u postupku, uključujući njezina zastupnika u postupku, dostavlja Uredu elektroničku adresu za svu službenu komunikaciju.

3.  Predsjednik Ureda određuje pojedinosti povezane s dostavom ostalim tehničkim sredstvima komunikacije.

▼B

Članak 65.

Dostava poštom

1.  Dostava primateljima koji nemaju prebivalište ili sjedište ili poslovni nastan u Zajednici i koji nisu imenovali zastupnika u postupku u skladu s člankom 82. Osnovne uredbe, obavlja se običnom poštom na posljednju adresu primatelja koja je poznata Uredu. Dostava se smatra uspješnom ako pismo nije vraćeno uz naznaku da se ne može dostaviti.

2.  Kad se dostava obavlja preporučenom poštom, sa ili bez povratnice, smatra se da je dokument dostavljen primatelju deseti dan nakon slanja, osim ako pismo nije stiglo do primatelja ili je stiglo kasnije; u slučaju spora, Ured utvrđuje je li pismo stiglo na odredište ili utvrđuje datum kada je pismo isporučeno primatelju, ovisno o slučaju.

3.  Dostava preporučenom poštom, sa ili bez povratnice, smatra se uspješnom čak i ako primatelj odbije primiti pismo ili potvrditi njegov primitak.

4.  Kad dostava poštom nije obuhvaćena stavcima 1., 2. i 3., primjenjuje se zakon države na čijem se državnom području obavlja dostava.

Članak 66.

Osobna dostava

U prostorijama Ureda dokument se može dostaviti osobnom dostavom primatelju koji će potvrditi primitak. Dostava se smatra uspješnom čak i ako primatelj odbije prihvatiti dokument ili potvrditi njegov primitak.

▼M1

Članak 66.a

Dostava zastupnicima u postupku

1.  Ako je imenovan zastupnik u postupku ili ako se podnositelj zahtjeva koji je prvi naveden u zajedničkom zahtjevu u skladu s člankom 73. stavkom 5. smatra zastupnikom u postupku, obavijesti se upućuju zastupniku u postupku.

2.  Ako je za jednu stranku imenovano više zastupnika u postupku, dovoljno je obavijestiti jednog od tih zastupnika, osim ako je navedena posebna adresa za dostavu.

3.  Ako je nekoliko stranaka imenovalo zajedničkog zastupnika u postupku, dovoljno je dostaviti relevantne dokumente tom zastupniku.

▼B

Članak 67.

Javna obavijest

Ako se ne može utvrditi adresa primatelja, ili se pokazalo da dostava u skladu s člankom 64. stavkom 4. nije moguća čak ni nakon drugog pokušaja Ureda, dostava se ostvaruje u obliku javne obavijesti koja se izdaje u periodičnim izdanjima iz članka 89. Osnovne uredbe. ►M1  Predsjednik Ureda utvrđuje pojedinosti povezane s javnom obavijesti i utvrđuje rok u kojem se smatra da je dokument dostavljen. ◄

Članak 68.

Nepravilnosti vezane uz dostavu

Ako Ured ne može dokazati da je dokument koji je primatelj primio uredno dostavljen, ili ako nisu poštivane odredbe vezane uz dostavu, dokument se smatra dostavljenim na datum koji Ured utvrdi kao datum primitka.POGLAVLJE IV.

Rokovi i prekid postupka

Članak 69.

Računanje vremenskih rokova

1.  Rokovi se određuju u odnosu na pune godine, mjesece, tjedne ili dane.

2.  Rokovi počinju teći od dana poslije dana kad se dogodio mjerodavni događaj, a događajem se smatra ili radnja ili istek nekog drugog vremenskog roka. Osim ako nije drukčije propisano, dotičnim događajem smatra se primitak dostavljenog dokumenta, ako se radnja sastoji od dostave.

3.  Odstupajući od odredbe stavka 2., vremenski rokovi teku od 15. dana nakon dana objave određene radnje, kad je radnja javna obavijest iz članka 67., odluka Ureda, osim ako nije dostavljena određenoj osobi, ili bilo koja radnja stranke u postupku koja se treba objaviti.

4.  Kad je vremenski rok određen kao jedna godina ili određeni broj godina, on istječe u određenoj kasnijoj godini u mjesecu istog naziva i istoga dana koji nosi isti broj kao što su mjesec i dan na koji se dogodio navedeni događaj; kad određeni kasniji mjesec nema datum s istim brojem, vremenski rok istječe posljednjega dana toga mjeseca.

5.  Kad je vremenski rok određen kao jedan mjesec ili određeni broj mjeseci, on istječe u određenom kasnijem mjesecu na dan koji nosi isti broj kao i dan na koji se dogodio navedeni događaj; ako određeni kasniji mjesec nema dana s istim brojem, rok istječe posljednjega dana toga mjeseca.

6.  Kad je vremenski rok izražen kao jedan tjedan ili određeni broj tjedana, on istječe u određenom kasnijem tjednu na dan koji ima isti naziv kao dan kad se dogodio navedeni događaj.

Članak 70.

Trajanje vremenskih rokova

Kad je u Osnovnoj uredbi ili ovoj Uredbi predviđeno da vremenski rok određuje Ured, takav rok ne smije biti kraći od jednog mjeseca niti duži od tri mjeseca. U određenim posebnim slučajevima, rok se može produžiti do šest mjeseci na zahtjev podnesen prije isteka toga roka.

Članak 71.

Produženje vremenskih rokova

1.  Ako rok istječe na dan kada Ured nije otvoren za primanje dokumenata ili na koji se, iz drugih razloga od onih iz stavka 2., obična pošta ne dostavlja na mjesto na kojem se nalazi Ured, rok se produžuje do prvoga dana nakon toga kada je Ured otvoren za primitak dokumenata ili na koji se dostavlja obična pošta. ►M1  Dani navedeni u prvoj rečenici oni su koje odredi predsjednik Ureda prije početka svake kalendarske godine i objavljuju se u Službenom listu iz članka 87. ◄

2.  Ako vremenski rok istječe na dan kad je došlo do općeg prekida ili poremećaja nakon toga u dostavi pošte u državi članici ili između države članice i Ureda, rok se produžuje do prvoga dana nakon isteka razdoblja poremećaja ili prekida u dostavi pošte za stranke u postupku s prebivalištem, sjedištem ili poslovnim nastanom u dotičnoj državi članici, ili za one koje su imenovale zastupnike u postupku sa sjedištem u toj državi. Ako je dotična država članica država u kojoj se Ured nalazi, ova se odredba primjenjuje na sve stranke u postupku. Trajanje razdoblja prekida ili poremećaja je ono koje odredi i priopći predsjednik Ureda.

▼M1

U pogledu dokumenata koji se dostavljaju elektroničkim putem, prvi se podstavak primjenjuje mutatis mutandis ako dođe do prekida veze Ureda ili jedne od stranaka u postupku na elektronička sredstva komunikacije. Stranke u postupku dokazuju prekid veze s pružateljem usluge.

▼B

3.  Stavci 1. i 2. primjenjuju se mutatis mutandis na nacionalne agencije ili ovlaštene podružnice u skladu s člankom 30. stavkom 4. Osnovne uredbe, kao i na Urede za ispitivanje.

Članak 72.

Prekid postupka

1.  Postupak pred Uredom prekida se:

(a) u slučaju smrti ili pravne nesposobnosti podnositelja zahtjeva za, ili nositelja, oplemenjivačka prava Zajednice, ili podnositelja zahtjeva za dodjelu prava iskorištavanja od strane Ureda, ili osobe koja ima pravo uživanja takvog prava iskorištavanja ili zastupnika u postupku za bilo koju od navedenih stranaka; ili

(b) u slučaju neočekivane pravne zapreke takve osobe da prisustvuje nastavku postupka pred Uredom zbog nekog postupka protiv njezine imovine;

2.  Nakon što su u odgovarajući Upisnik unesene potrebne pojedinosti o identitetu osobe ovlaštene da nastavi postupak kao stranka u postupku ili kao zastupnik u postupku, Ured obavješćuje takvu osobu i druge stranke da se postupak nastavlja od datuma koji odredi Ured.

3.  Vremenski rokovi koji su na snazi počinju ponovno teći od dana kad je nastavljen postupak.

4.  Prekid postupka ne utječe na obavljanje tehničkog ispitivanja ili provjere dotične sorte od strane Ureda za ispitivanje ako su odgovarajuće naknade već uplaćene Uredu.POGLAVLJE V.

Zastupnici u postupku

Članak 73.

Imenovanje zastupnika u postupku

1.  O imenovanju zastupnika u postupku obavješćuje se Ured. Obavijest mora sadržavati ime i adresu zastupnika u postupku; članak 2. stavci 2. i 3. primjenjuju se mutatis mutandis.

2.  Ne dovodeći u pitanje članak 2. stavak 4., u obavijesti iz stavka 1. mora se također navesti kad je zastupnik u postupku zaposlenik stranke u postupku. Zaposlenik se ne može imenovati kao zastupnik u postupku u smislu članka 82. Osnovne uredbe.

3.  U slučaju nepoštivanja odredaba stavaka 1. i 2., smatra se da obavijest nije primljena.

4.  Zastupnik u postupku čiji je mandat istekao i dalje se smatra zastupnikom u postupku sve dok o isteku njegovoga mandata nije obaviješten Ured. Ako nije u njegovoj punomoći drukčije određeno, njegov mandat, međutim, istječe prema Uredu u slučaju smrti osobe koja ga je opunomoćila.

▼M1

5.  Dvije stranke u postupku ili više njih koje zajednički nastupaju imenuju jednog zastupnika u postupku i o tome obavješćuju Ured. Ako nisu obavijestile Ured o zastupniku u postupku, smatra se da je stranka u postupku koja je prva navedena u zahtjevu za dodjelu oplemenjivačkih prava Zajednice ili dodjelu prava iskorištavanja koje dodjeljuje Ured ili u uloženom prigovoru imenovana kao zastupnik u postupku druge stranke ili stranaka u postupku.

▼M1

6.  Stavak 5. primjenjuje se ako se tijekom postupka oplemenjivačko pravo Zajednice prenese na više od jedne osobe i ako su te osobe imenovale više od jednog zastupnika u postupku.

▼B

Članak 74.

Punomoći zastupnika u postupku

1.  Kad je Ured obaviješten o imenovanju zastupnika u postupku, dostavljaju se potrebne potpisane punomoći kako bi se umetnule u dokumentaciju, u roku koji odredi Ured ako nije drukčije propisano. Ako punomoći nisu dostavljene u propisanom roku, smatra se da postupovne radnje koje poduzima zastupnik u postupku nisu poduzete.

▼M1

2.  Punomoći mogu obuhvaćati jedan ili više postupaka. Mogu se dostaviti i opće punomoći kojima se zastupniku u postupku omogućuje da djeluje u svim postupcima u kojima sudjeluje stranka koja ga opunomoćuje. Dovoljan je jedan dokument kojim su obuhvaćene sve opće ovlasti.

▼B

3.  Predsjednik Ureda može odrediti sadržaj, i učiniti dostupnim bez naknade, obrasce za punomoći, uključujući i opće punomoći iz stavka 2.

▼M1

4.  Unos zastupnika u postupku u Upisnik zahtjeva za dodjelu oplemenjivačkih prava Zajednice briše se:

(a) u slučaju smrti ili pravne nesposobnosti ovlaštenog zastupnika;

(b) ako ovlašteni zastupnik više nema prebivalište, sjedište ili poslovni nastan u Europskoj uniji;

(c) ako ovlašteni zastupnik više nije imenovani zastupnik stranke u postupku, a stranka je o tome na odgovarajući način obavijestila Ured.

▼BPOGLAVLJE VI.

Raspoređivanje i utvrđivanje troškova

Članak 75.

Raspoređivanje troškova

1.  Odluka o troškovima donosi se u odluci o opozivu ili ukidanju oplemenivačkih prava Zajednice, ili u odluci o žalbi.

2.  U slučaju raspoređivanja troškova u skladu s člankom 85. stavkom 1. Osnovne uredbe, Ured obavješćuje o naknadi u obrazloženju o utemeljenosti odluke o opozivu ili ukidanju oplemenjivačkih prava Zajednice, ili odluke o žalbi. Na propust dostave takve obavijesti stranke ne mogu uložiti prigovor.

Članak 76.

Utvrđivanje troškova

1.  Zahtjev za utvrđivanje troškova prihvatljiv je samo ako je donesena odluka za koju se traži utvrđivanje troškova i ako je, u slučaju žalbe protiv takve odluke, Žalbeno vijeće donijelo odluku o žalbi. Zahtjevu se uz popratne dokumente prilaže i pregled troškova.

2.  Troškovi se mogu odrediti kad se ustanovi njihova vjerodostojnost.

3.  Kad jedna stranka u postupku snosi troškove druge stranke u postupku, od nje se ne može tražiti pokrivanje drugih troškova osim onih navedenih u stavku 4. Kad uspješnu stranku u postupku predstavlja više od jednog zastupnika, savjetnika ili odvjetnika, stranka koja je izgubila spor snosi troškove iz stavka 4. za samo jednu takvu osobu.

4.  Osnovni troškovi u postupku obuhvaćaju:

(a) troškove svjedoka i vještaka koje plaća Ured dotičnom svjedoku ili vještaku;

(b) putne troškove i dnevnice stranke u postupku ili zastupnika, savjetnika ili odvjetnika koji su opunomoćeni kao zastupnici u postupku pred Uredom, u okvirima odgovarajućih tarifa koje se primjenjuju na svjedoke i vještake iz Priloga I.;

(c) naknada zastupniku, savjetniku ili odvjetniku koji su opunomoćeni kao zastupnici u postupku pred Uredom, u okvirima odgovarajućih tarifa iz Priloga I.

Članak 77.

Nagodba o troškovima

U slučaju nagodbe o troškovima iz članka 85. stavka 4. Osnovne uredbe, Ured potvrđuje takvu nagodbu u komunikaciji strankama u postupku. Ako takva komunikacija potvrđuje i nagodbu o iznosu troškova, zahtjev za utvrđivanjem troškova je nedopustiv.GLAVA V.

INFORMIRANJE JAVNOSTIPOGLAVLJE I.

Upisnici, javne inspekcije i objaveOdjeljak 1.

Upisnici

Članak 78.

Upisi o postupcima i o oplemenjivačkim pravima Zajednice, koji se unose u Upisnik

1.  Sljedeće „druge pojedinosti” iz članka 87. stavka 3. Osnovne uredbe unose se u Upisnik zahtjeva za oplemenjivačka prava Zajednice:

(a) datum objave ako je objava mjerodavni događaj za izračunavanje rokova;

(b) svaki prigovor uz navođenje datuma, ime i adresa osobe koja daje prigovor i njezinog zastupnika u postupku;

▼M1

(c) posebni zahtjev u pogledu prvenstva u skladu s člankom 20. ove Uredbe (datum i mjesto prethodnog zahtjeva);

▼B

(d) svako pokretanje postupaka iz članka 98. stavka 4. i članka 99. Osnovne uredbe u odnosu na traženja vezano uz oplemenjivačko pravo Zajednice, kao i konačna odluka ili bilo koje drugo okončanje takvih postupaka;

▼M1

(e) dodjela prava koje proizlazi iz zahtjeva za dodjelu oplemenjivačkog prava Zajednice kao jamstvo ili predmet drugih prava in rem.

▼B

2.  Sljedeće „druge pojedinosti” iz članka 87. stavka 3. Osnovne uredbe unose se na zahtjev u Upisnik oplemenjivačkih prava Zajednice:

(a) dodjela oplemenjivačkih prava Zajednice kao jamstvo ili predmet drugih prava in rem; ili

(b) svako pokretanje postupaka iz članka 98. stavaka 1. i 2. te članka 99. Osnovne uredbe u odnosu na traženja vezano uz oplemenjivačko pravo Zajednice, kao i konačna odluka ili bilo koje drugo okončanje takvih postupaka.

3.  Predsjednik Ureda odlučuje o pojedinostima stavki koje se unose, a za potrebe upravljanja Uredom može odlučiti o daljnjim podacima koji će se unositi u Upisnik.

Predsjednik Ureda određuje o obliku Upisnika. Upisnici se mogu održavati u obliku elektronske baze podataka.

Članak 79.

Unos prijenosa oplemenjivačkih prava Zajednice

1.  Svaki prijenos oplemenjivačkog prava Zajednice unosi se u Upisnik oplemenjivačkih prava Zajednice na temelju dokumentarnog dokaza o prijenosu, ili službenih dokumenata kojima se potvrđuje prijenos ili takvih izvadaka iz tih dokumenata koji su dostatni za utvrđivanje prenešenoga prava. Ured zadržava kopiju takvih isprava o pisanim dokazima.

Predsjednik Ureda određuje o obliku i uvjetima pod kojima će se pohranjivati isprave o pisanim dokazima u arhivi Ureda.

2.  Unos prijenosa prava može biti odbijen samo u slučaju ako nisu ispunjeni uvjeti iz stavka 1. i iz članka 23. Osnovne uredbe.

3.  Stavci 1. i 2. primjenjuju se na svaki prijenos oplemenjivačkog prava Zajednice za koje je zahtjev unesen u Upisnik zahtjeva za oplemenjivačka prava Zajednice. Upućivanje na Upisnik oplemenjivačkih prava Zajednice tumači se kao upućivanje na Upisnik zahtjeva za oplemenjivačka prava Zajednice.

Članak 80.

Uvjeti za unos u Upisnik

Ne dovodeći u pitanje ostale odredbe Osnovne uredbe ili ove Uredbe, zahtjev za unos ili brisanje unosa iz Upisnika može podnijeti svaka zainteresirana osoba. Zahtjev se podnosi u pisanom obliku uz popratne dokazne dokumente.

Članak 81.

Uvjeti za posebne unose u Upisnike

1.  Kad je oplemenjivačko pravo Zajednice, za koje je podnesen zahtjev ili koje je dodijeljeno, predmet stečajnog ili tome sličnog postupka, ono se bez naknade unosi u Upisnik oplemenjivačkih prava Zajednice na zahtjev nadležnog nacionalnog tijela. Taj će se unos također bez naknade brisati na zahtjev nadležnog nacionalnog tijela.

▼M1

2.  Stavak 1. primjenjuje se mutatis mutandis na pokretanje postupaka povezanih sa zahtjevima iz članaka 98. i 99. Osnovne uredbe i na konačnu odluku na koju se ne može uložiti žalba ili na drugo okončanje tog započetog postupka.

3.  Ako je riječ o sortama priznatima kao inicijalne sorte odnosno kao izvedene sorte, zahtjev za unos mogu podnijeti sve stranke u postupku zajedno ili odvojeno. Zahtjevu samo jedne stranke u postupku prilažu se dokumentarni dokazi o elementima iz članka 87. stavka 2. točke (h) Osnovne uredbe, kako bi zahtjev zamijenio zahtjev druge stranke. Dokumentarni dokazi obuhvaćaju označavanje sorti kao inicijalnih sorti i izvedenih sorti te neosporno priznanje druge stranke ili konačnu presudu.

▼B

4.  Kad se unos ugovornog isključivog prava iskorištavanja ili ustupljenog oplemenjivačkog prava Zajednice zatraži kao jamstvo, ili se traži kao predmet prava in rem, takav se zahtjev mora popratiti s dovoljno dokumentarnih dokaza.

Članak 82.

Javni uvid u Upisnike

1.  Svi Upisnici mogu se javno pregledati u prostorijama Ureda.

Pristup upisnicima i dokumentima koji se u njima drže odobrava se prema istim odredbama i uvjetima koji se primjenjuju na dokumente koje Ured pohranjuje u smislu članka 84.

2.  Za javni uvid u upisnike na licu mjesta ne naplaćuje se naknada.

Za izradu i dostavu izvadaka iz Upisnika na način koji zahtijeva obradu ili podešavanje podataka, osim za jednostavnu izradu fotokopija dokumenta ili njihovih dijelova, naplaćuje se pristojba.

▼M1

3.  Predsjednik Ureda može osigurati javni uvid u upisnike u prostorijama nacionalnih agencija ili podružnica koje obavljaju posebne upravne funkcije, u skladu s člankom 30. stavkom 4. Osnovne uredbe.

▼BOdjeljak 2.

Pohrana dokumenata, javni uvid u dokumente i inspekcija oplemenjivanja sorti

Članak 83.

Pohrana spisa

▼M1

1.  Dokumenti koji se odnose na postupke čuvaju se u elektroničkom obliku u elektroničkim spisima kojima se dodjeljuje urudžbeni broj, osim dokumenata koji se odnose na isključenje ili prigovor na članove Žalbenog vijeća ili osoblje Ureda ili Ureda za ispitivanje, koji se čuvaju odvojeno.

2.  Ured čuva elektroničku kopiju spisa iz stavka 1. („primjerak za arhivu”) koji se smatra vjerodostojnom i potpunom kopijom spisa. Ured za ispitivanje zadržava kopiju dodatnih dokumenata koji se odnose na takve postupke („kopija za ispitivanje”).

▼B

3.  Originalni dokumenti dostavljeni od strane stranaka u postupku koji čine baze elektronskih podataka mogu se brisati nakon određenog roka nakon primitka od strane Ureda.

4.  Predsjednik Ureda određuje pojedinosti o obliku u kojem se čuvaju spisi, roku do kojega se dokumenti čuvaju i roku iz stavka 3.

Članak 84.

Uvid u dokumente u posjedu Ureda

1.  Upravno vijeće donosi konkretne odluke o pristupu dokumentima u posjedu Ureda, uključujući i upisnike.

2.  Upravno vijeće odlučuje koje se kategorije dokumenata u posjedu Ureda objavom daju izravno na uvid javnosti, uključujući objavu u elektronskom obliku.

Članak 85.

Inspekcija oplemenjivanja sorti

1.  Zahtjev za inspekciju oplemenjivanja sorti podnosi se Uredu u pisanom obliku. Uz pristanak Ureda, Ured za ispitivanje organizira pristup parcelama za ispitivanje.

2.  Ne dovodeći pitanje članak 88. stavak 3. Osnovne uredbe, odredbe ove Uredbe ne utječu na opći pristup posjetitelja parcelama za ispitivanje, pod uvjetom da su sve oplemenjene sorte kodirane, da je ovlašteni Ured za ispitivanje poduzeo sve potrebne mjere koje je odobrio Ured, kako se materijal ne bi odstranjivao, te da su poduzeti svi potrebni koraci radi zaštite prava podnositelja zahtjeva za dodjelu, ili nositelja oplemenjivačkog prava Zajednice.

3.  Predsjednik Ureda može odrediti pojedinosti postupka za inspekciju oplemenjivanja sorti i može provjeriti zaštitu predviđenu stavkom 2.

Članak 86.

Povjerljive informacije

U svrhu očuvanja tajnosti informacija, Ured besplatno omogućuje podnositelju zahtjeva za dodjelu zaštićenog prava na biljne sorte u Zajednici korištenje obrazaca kako bi mogao zatražiti uskraćivanje svih podataka vezanih uz sastojke iz članka 88. stavka 3. Osnovne uredbe.Odjeljak 3.

Objave

Članak 87.

Službeni list

1.  Publikacija koja se barem svaka dva mjeseca izdaje u skladu s člankom 89. Osnovne uredbe naziva se Službeni list Ureda Zajednice za zaštitu biljnih sorti (dalje u tekstu Službeni list).

2.  U Službenom listu sadržani su također i podaci iz Upisnika u skladu s člankom 78. stavkom 1. točkama (c) i (d), člankom 78. stavkom 2. te člankom 79.

3.  Predsjednik Ureda određuje način izdavanja Službenoga lista.

Članak 88.

Objava zahtjeva za stjecanje prava na iskorištavanje koja dodjeljuje Ured i odluka Ureda

U Službenom listu objavljuje se datum primitka zahtjeva za stjecanje prava na iskorištavanje koja dodjeljuje Ured te datum odluke o takvom zahtjevu, imena i adrese stranaka u postupku i vrste zatraženih naloga ili donesenih odluka. U slučaju odluke kojom se dodjeljuje obvezna licencija, objavljuje se i sadržaj te odluke.

Članak 89.

Objava žalbi i odluka o žalbama

U Službenom listu objavljuje se datum primitka obavijesti o žalbi i donošenja odluke o žalbi, imena i adrese stranaka u žalbenom postupku i vrsta zatraženoga naloga ili donesene odluke.POGLAVLJE II.

Upravna i pravna suradnja

Članak 90.

Davanje obavijesti

1.  Razmjena informacija u skladu s člankom 90. Osnovne uredbe obavlja se izravno između tijela navedenih u toj odredbi.

2.  Davanje obavijesti iz članka 91. stavka 1. Osnovne uredbe od strane Ureda ili Uredu može se ostvariti besplatno putem nadležnih tijela za biljne sorte u državama članicama.

3.  Stavak 2. primjenjuje se mutatis mutandis na davanje obavijesti iz članka 91. stavka 1. Osnovne uredbe Uredu za ispitivanje ili od strane Ureda za ispitivanje. Ured dobiva primjerak takvih obavijesti.

Članak 91.

Uvid u spise od strane ili putem sudova ili državnih odvjetništava u državama članicama

1.  Uvid u spise prema članku 91. stavku 1. Osnovne uredbe obavlja se putem kopija primjeraka spisa koje izdaje Ured isključivo u tu svrhu.

2.  Sudovi ili državna odvjetništva država članica mogu, za vrijeme trajanja postupaka pred njima, dokumente koje su dobili od Ureda dati trećim strankama na uvid. Takvo davanje na uvid propisano je člankom 88. Osnovne uredbe; za uvid u spise Ured ne naplaćuje naknadu.

▼M1

3.  Pri predaji spisa sudovima ili državnim odvjetništvima država članica Ured navodi ograničenja koja se primjenjuju na uvid u dokumente koji se odnose na zahtjeve za dodjelu ili na dodjelu oplemenjivačkih prava Zajednice u skladu s člancima 33.a i 88. Osnovne uredbe.

▼B

Članak 92.

Postupanje sa zamolnicama

1.  Svaka država članica određuje središnje tijelo koje zaprima zamolnice koje izdaje Ured i dostavlja ih sudu ili tijelu nadležnom za njihovo izvršenje.

2.  Ured sastavlja zamolnice na jeziku nadležnog suda ili tijela, ili uz takve zamolnice prilaže i prijevod na taj jezik.

3.  Podložno stavcima 4. i 5., nadležan sud ili tijelo primjenjuje vlastite zakone na postupke za provedbu tih zahtjeva. Posebno se u skladu s njihovim zakonom primjenjuju prikladne mjere prisile.

4.  Ured mora biti obaviješten o vremenu i mjestu ispitivanja ili drugih zakonskih mjera te o tome obavješćuje dotične stranke u postupku, svjedoke i vještake.

5.  Ako Ured tako zatraži, nadležan sud ili tijelo dopušta nazočnost osoblja Ureda i dopušta im izravno ispitivanje osobe koja putem nadležnog suda ili tijela izvodi dokaze.

6.  Za izvršavanje zamolnica ne smiju se naplaćivati naknade ili troškovi bilo koje vrste. Međutim, država članica u kojoj se sudska zamolnica izvršava ima pravo zatražiti od Ureda nadoknadu za sve pristojbe plaćene vještacima i tumačima i za troškove koji nastaju u postupku iz stavka 5.GLAVA VI.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 93.

Uredba (EZ) br. 1239/95 stavlja se izvan snage.

Upućivanja na Uredbu stavljenu izvan snage smatraju se upućivanjima na ovu Uredbu i tumače se u skladu s korelacijskom tablicom u Prilogu III.

Članak 94.

Stupanje na snagu

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.
PRILOG I.

1. Naknada koja se plaća svjedocima i vještacima za putne troškove i dnevnice predviđene člankom 62. stavkom 2. izračunava se na sljedeći način:

1.1. Putni troškovi:

Za povratno putovanje između mjesta prebivališta ili sjedišta do mjesta u kojem se održava usmena rasprava ili u kojem se izvode dokazi:

(a) cijena željezničke karte prvog razreda, uključujući uobičajene nadoplate za prijevoz, isplaćuju se kad ukupna udaljenost najkraćim željezničkim pravcem ne prelazi 800 km;

(b) cijena zrakoplovne karte turističke klase isplaćuje se kad je ukupna udaljenost najkraćim željezničkim pravcem duža od 800 km ili kad najkraći pravac uključuje prijelaz preko mora.

1.2. Dnevnice se isplaćuju u iznosu koji je jednak dnevnicama službenika, kako je propisano člankom 13. Priloga VII. Pravilniku o osoblju za službenike Europskih zajednica.

1.3. Kad je svjedok ili vještak pozvan da sudjeluje u postupku u Uredu, uz poziv dobiva i putni nalog koji sadržava pojedinosti iznosa plativih prema točkama 1.1. i 1.2. zajedno s obrascem za zahtjev za predujam troškova. Prije isplate predujma svjedoku ili vještaku, zaposlenik ureda koji je zatražio izvođenje dokaza mora potvrditi da on na to ima pravo, ili u slučaju žalbenog postupka to mora potvrditi predsjednik nadležnog Žalbenog vijeća. Obrazac zahtjeva mora se stoga vratiti Uredu na ovjeru.

2. Naknada koja se plaća svjedocima za gubitak zarade, predviđena člankom 62. stavkom 3., izračunava se na sljedeći način:

2.1. Ako se od svjedoka traži da bude odsutan ukupno do najviše 12 sati, naknada za gubitak zarade jednaka je šezdesetini (1/60) osnovne mjesečne plaće zaposlenika ureda u najnižem platnom razredu AD 12.

2.2. Ako se od svjedoka traži da bude odsutan više od 12 sati, on ima pravo na isplatu daljnje naknade koja je jednaka šezdesetini osnovne plaće iz stavka 2.1. u odnosu na svako započeto sljedeće razdoblje od 12 sati.

3. Pristojbe koje se plaćaju vještacima, predviđene člankom 62. stavkom 3., utvrđuju se od slučaja do slučaja, uzimajući u obzir predložene iznose dotičnog vještaka. Ured može odlučiti te pozvati stranke u postupku da se izjasne o predloženom iznosu. ►M1  Pristojbe se vještaku mogu isplatiti samo ako dokumentima dokaže da nije član osoblja Ureda za ispitivanje ili tehnički kvalificiranog tijela. ◄

4. Naknade svjedocima ili vještacima za gubitak zarade ili pristojbe pod točkama 2. i 3. isplaćuju se na temelju potvrde o pravu dotičnog svjedoka ili vještaka koju ovjerava zaposlenik ureda koji je zatražio izvođenje dokaza ili, u slučaju žalbenog postupka, predsjednik nadležnog Žalbenog vijeća.

5. Naknada zastupnika, savjetnika ili odvjetnika koji predstavlja stranku u postupku, kako je predviđeno člankom 76. stavkom 3. i člankom 76. stavkom 4. točkom (c), snosi druga stranka u postupku na temelju sljedećih najviših iznosa:

(a) u slučaju žalbenog postupka, osim za izvođenje dokaza koje uključuje ispitivanje svjedoka, mišljenja stručnjaka ili inspekciju: ►M1  550 ◄ eura;

(b) u slučaju izvođenja dokaza o žalbenom postupku što uključuje ispitivanje svjedoka, mišljenja stručnjaka ili inspekciju: ►M1  400 ◄ eura;

▼M1

(c) u slučaju postupka za proglašenje ništavosti ili ukidanje oplemenjivačkog prava Zajednice: 450 EUR.

▼B
PRILOG II.Uredbe stavljene izvan snage s popisom kasnijih izmjena

Uredba Komisije (EZ) br. 1239/95

(SL L 121, 1.6.1995., str. 37.)

Uredba Komisije (EZ) br. 448/96

(SL L 62, 13.3.1996., str. 3.)

Uredba Komisije (EZ) br. 2181/2002

(SL L 331, 7.12.2002., str. 14.)

Uredba Komisije (EZ) br. 1002/2005

(SL L 170, 1.7.2005., str. 7.)

Uredba Komisije (EZ) br. 355/2008

(SL L 110, 22.4.2008., str. 3.)
PRILOG III.Korelacijska tablica

Uredba Komisije (EZ) br. 1239/95

Ova Uredba

Članci 1. do 14.

Članci 1. do 14.

Članak 15. stavci 1., 2. i 3.

Članak 15. stavak 1., 2. i 3.

Članak 15. stavak 4.

Članak 15. stavci 5. i 6.

Članak 15. stavci 5. i 6.

Članci 16. do 26.

Članci 16. do 26.

Članak 27. stavak1. prva do četvrta alineja

Članak 27. stavak 1. točke (a) do (d)

Članak 27. stavci 2. i 3.

Članak 27. stavci 2. i 3.

Članak 27. stavak 4. prva do četvrta alineja

Članak 27. stavak 4. točke (a) do (d)

Članci 28. do 40.

Članci 28. do 40.

Članak 41. prva rečenica

Članak 41. stavak 1.

Članak 41. stavci 1. do 4.

Članak 41. stavci 2. do 5.

Članci 42. do 64.

Članci 42. do 64.

Članak 65. stavci 2. do 5.

Članak 65. stavci 1. do 4.

Članci 66. do 92.

Članci 66. do 92.

Članak 93. stavak 1.

Članak 15. stavak 4.

Članak 93. stavci 2. i 3.

Članak 94.

Članak 93.

Članak 95.

Članak 94.

Prilog

Prilog I.

Prilozi II. i III.( 1 ) Direktiva 2001/18/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 12. ožujka 2001. o namjernom uvođenju u okoliš genetski modificiranih organizama i o stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 90/220/EEZ (SL L 106, 17.4.2001., str. 1.).

( 2 ) Direktiva Vijeća 68/193/EEZ od 9. travnja 1968. o stavljanju na tržište materijala za vegetativno umnažanje vinove loze (SL L 93, 17.4.1968., str. 15.).

( 3 ) Direktiva Vijeća 2002/53/EZ od 13. lipnja 2002. o zajedničkom katalogu sorata poljoprivrednih biljnih vrsta (SL L 193, 20.7.2002., str. 1.).

( 4 ) Direktiva Vijeća 2002/55/EZ od 13. lipnja 2002. o stavljanju na tržište sjemena povrća (SL L 193, 20.7.2002., str. 33.).

( 5 ) Provedbena direktiva Komisije 2014/97/EU оd 15. listopada 2014. o provedbi Direktive Vijeća 2008/90/EZ u pogledu registracije dobavljača i sorti i zajedničkog popisa sorti (SL L 298, 16.10.2014., str. 16.).