2008R0771 — HR — 15.06.2016 — 001.001


Ovaj je tekst namijenjen isključivo dokumentiranju i nema pravni učinak. Institucije Unije nisu odgovorne za njegov sadržaj. Vjerodostojne inačice relevantnih akata, uključujući njihove preambule, one su koje su objavljene u Službenom listu Europske unije i dostupne u EUR-Lexu. Tim službenim tekstovima može se izravno pristupiti putem poveznica sadržanih u ovom dokumentu.

►B

UREDBA KOMISIJE (EZ) br. 771/2008

od 1. kolovoza 2008.

o utvrđivanju pravila za organizaciju i postupak odbora za žalbe Europske agencije za kemikalije

(Tekst značajan za EGP)

( L 206 2.8.2008, 5)

 

 

  br.

stranica

datum

►M1

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/823 оd 25. svibnja 2016.

  L 137

4

26.5.2016
▼B

UREDBA KOMISIJE (EZ) br. 771/2008

od 1. kolovoza 2008.

o utvrđivanju pravila za organizaciju i postupak odbora za žalbe Europske agencije za kemikalije

(Tekst značajan za EGP)POGLAVLJE I.

Organizacija odbora za žalbeOdjeljak 1.

Odbor za žalbe

Članak 1.

Sastav

1.  O svakoj žalbi odlučuju tri člana odbora za žalbe Agencije dalje u tekstu „odbor za žalbe”.

Barem jedan član mora imati pravničke kvalifikacije i barem jedan član mora imati tehničke, u skladu s Uredbom (EZ) br. 1238/2007.

2.  Predsjednik odbora za žalbe ili jedan od njegovih zamjenika predsjeda svim žalbama.

3.  Predsjednik osigurava kvalitetu i dosljednost odluka odbora za žalbe.

▼M1

4.  Kako bi se osiguralo rješavanje žalbi u razumnom roku, predsjednik može, nakon savjetovanja s upravnim odborom Agencije, žalbu dodijeliti zamjenicima članova ili dodatnim članovima. U takvim slučajevima predsjednik može imenovati svojeg zamjenika.

Članak 1.a

Prijateljski sporazum

U interesu postupka predsjednik odbora za žalbe može pozvati stranke da sklope prijateljski sporazum. U tom slučaju predsjednik imenuje jednog člana koji olakšava sklapanje prijateljskog sporazuma. Predsjednik obavješćuje stranke o svojoj odluci o imenovanju jednog člana.

Sklope li stranke prijateljski sporazum, taj član okončava postupak, a sažetak se prijateljskog sporazuma objavljuje na internetskoj stranici Agencije. Ne sklope li stranke prijateljski sporazum u roku od dva mjeseca od donošenja odluke o dodjeli predmeta jednome članu, predmet se vraća odboru za žalbe.

Članak 1.b

Odustajanje od žalbe

Ako se žalba povuče, predsjednik okončava postupak.

▼B

Članak 2.

Isključenje članova

Kada se primjenjuje postupak prema članku 90. stavku 7. Uredbe (EZ) br. 1907/2006, dotični član odbora za žalbe pozvan je predstaviti svoje primjedbe s obzirom na razloge prigovora uloženih prema članku 90. stavku 6. te Uredbe prije donošenja odluke.

Do donošenja odluke na temelju članka 90. stavka 7. te Uredbe, pokretanje postupka se odlaže.

Članak 3.

Zamjena članova

1.  Odbor za žalbe mijenja člana i postavlja zamjenu kada ga odluči isključiti iz postupka u skladu s člankom 90. stavkom 7. Uredbe (EZ) br. 1907/2006.

2.  Predsjednik može zamijeniti svakog člana odbora za žalbe na zahtjev tog člana, i postaviti zamjenu u slučaju dopusta, bolesti, neodgodivih obveza tog člana ili kada je taj član iz drugih razloga spriječen sudjelovati u postupku. Kriteriji za odabir zamjene propisani su u skladu s postupkom propisanim u članku 27. stavku 3.

Ako član nije u mogućnosti zatražiti zamjenu, predsjednik mu može naći zamjenu na vlastitu inicijativu.

Predsjednik može odbiti zahtjev za zamjenu samo u slučaju opravdane odluke.

Ako je predsjednik spriječen sudjelovati u postupku, on određuje svog zamjenika. Ako predsjednik nije u mogućnosti odrediti zamjenika, to u njegovo ime obavlja član koji ima najdulji staž od svih članova koji odlučuju o žalbi, ili ako članovi imaju jednaki staž u odboru za žalbe, najstariji član.

3.  Ako je član zamijenjen prije nego što je održano saslušanje, postupak se ne odgađa, a zamjena ne dovodi u pitanje bilo koje proceduralne korake koji su već poduzeti.

Ako je član zamijenjen nakon održavanja saslušanja, saslušanje se održava ponovno osim ako se strane, zamjenik i druga dva člana koji odlučuju o žalbi ne dogovore drukčije.

4.  Ako je član zamijenjen, dotična zamjena obvezana je privremenom odlukom donesenom prije zamjene.

5.  Izostanak člana, nakon što je odbor za žalbe donio konačnu odluku, ne sprečava odbor za žalbe da provede preostale proceduralne korake.

Ako predsjednik nije u mogućnosti potpisati odluku ili provesti druge preostale proceduralne korake, te korake u ime predsjednika provodi član koji ima najdulji staž, ili ako članovi imaju jednaki staž u službi odbora za žalbe, najstariji član.

Članak 4.

Izvjestitelj

1.  Predsjednik određuje jednog od ostalih članova koji odlučuju o žalbi, kao izvjestitelja za taj slučaj ili tu funkciju ispunjava sam, uzimajući u obzir potrebu da se osigura ujednačena raspodjela poslovnih obveza među članovima.

2.  Izvjestitelj provodi preliminarnu studiju žalbe.

3.  Odbor za žalbe može nakon prijedloga izvjestitelja propisati bilo koju od proceduralnih mjera predviđenih u članku 15.

Provedba tih mjera može se povjeriti izvjestitelju.

4.  Izvjestitelj priprema nacrt odluke.Odjeljak 2.

Tajništvo

Članak 5.

Tajništvo i tajnik

1.  Tajništvo se osniva unutar Agencije pod okriljem odbora za žalbe. Osoba koja je imenovana kao tajnik prema članku 5. na čelu je tajništva.

2.  Zadatak tajništva je zaprimanje, prijenos i pohrana dokumenata te provođenje drugih usluga kako je predviđeno ovom Uredbom.

3.  Evidencija žalbi drži se u tajništvu, a u njoj su unesene upute na sve obavijesti o žalbama te povezanim dokumentima.

▼M1

4.  Osoblje tajništva, uključujući tajnika, ne sudjeluje ni u jednom postupku Agencije koji se odnosi na odluke koje mogu biti predmet žalbe prema članku 91. stavku 1. Uredbe (EZ) br. 1907/2006 ili prema članku 77. stavku 1. Uredbe (EU) br. 528/2012 Europskog parlamenta i Vijeća ( 4 ).

5.  Odboru za žalbe u provođenju svojih obveza pomaže tajnik kojeg imenuje predsjednik.

Predsjednik ima upravljačke i organizacijske ovlasti davati upute tajniku kad je riječ o pitanjima povezanima s obavljanjem funkcija odbora za žalbe.

▼B

6.  Tajnik provjerava da se poštuju vremenski rokovi i drugi formalni uvjeti vezano uz ulaganje žalbi.

7.  Općenite upute tajniku donose se u skladu s postupkom određenim u članku 27. stavku 3.POGLAVLJE II.

Postupak

Članak 6.

Obavijest o žalbi

1.  Obavijest o žalbi sadrži:

(a) ime i adresu podnositelja žalbe;

(b) ako je podnositelj žalbe imenovao zatupnika, ime i poslovnu adresu zastupnika;

(c) adresu za dostavu, ako je različita od onih pod točkama (a) i (b);

(d) referencu odluke koja se pobija i zahtjev podnositelja žalbe;

(e) pravne osnove te činjenični i pravni argumenti na koje se pozivaju;

(f) kada je to potrebno, prirodu bilo kojeg od ponuđenih dokaza i izjavu kojom se objašnjavaju činjenice u potporu kojih su ponuđeni dokazi;

▼M1

(g) prema potrebi, naznaku o tome koje se informacije u obavijesti o žalbi trebaju smatrati povjerljivima, uz navođenje razloga;

▼B

(h) naznaku slaže li se podnositelj žalbe da se dostava obavi njemu ili, prema potrebi, njegovom zastupniku telefaksom, elektroničkom poštom ili drugim tehničkim putem komunikacije.

▼M1

2.  Dokaz o plaćanju pristojbe za žalbu u skladu s člankom 10. Uredbe (EZ) br. 340/2008 ili, ako je primjenjivo, u skladu s člankom 4. Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 564/2013 ( 5 ) prilaže se obavijesti o žalbi.

▼B

3.  Ako obavijest o žalbi nije u skladu sa zahtjevima utvrđenima u stavku 1. točkama od (a) do (d) i stavku 2., tajnik propisuje razumni rok unutar kojeg ih podnositelj žalbe treba zadovoljiti. Tajnik može propisati takav rok samo jedanput.

▼M1

Tijekom tog roka vrijeme ne istječe u svrhu vremenskog roka određenog u članku 93. stavcima 1. i 2. Uredbe (EZ) br. 1907/2006.

▼B

4.  Ako se otkrije nepravilnost zbog koje se žalba može biti nedopuštena, tajnik bez odgode šalje obrazloženo mišljenje predsjedniku.

Kada tajnik odredi rok u skladu sa stavkom 3., on svoje mišljenje šalje nakon proteka tog roka ako nepravilnost nije ispravljena.

5.  Tajnik predaje Agenciji obavijest o žalbi bez odgode.

▼M1

Ako podnositelj žalbe nije adresat pobijane odluke, predsjednik obavješćuje potonjeg o podnošenju žalbe protiv takve odluke.

▼B

6.  Objava se objavljuje na internetskim stranicama Agencije, pri čemu se navodi datum registracije započinjanja žalbenog postupka, imena i adrese stranaka, predmet rasprave u postupku, zahtjev podnositelja žalbe i sažetak pravnih osnova i glavnih podupirućih argumenata.

▼M1

Ne dovodeći u pitanje prvi podstavak, predsjednik odlučuje treba li informacije koje je naveo podnositelj žalbe u skladu sa stavkom 1. točkom (g) smatrati povjerljivima i osigurava da svaka informacija koja se smatra povjerljivom ne bude objavljena u objavi. Praktični detalji o objavi propisuju se u skladu s postupkom određenim u članku 27. stavku 3.

▼B

Članak 7.

Odgovor na žalbu

1.  Agencija sastavlja odgovor na žalbu u roku od dva mjeseca nakon dostave obavijesti o žalbi.

Predsjednik može u izvanrednim okolnostima produljiti taj rok na temelju obrazloženog prijedloga Agencije.

2.  Odgovor na žalbu sadrži:

(a) ako Agencija odredi zastupnika, ime i poslovnu adresu tog zatsupnika;

(b) pravne osnove te činjenične i pravne argumente na koje se pozivaju;

(c) prema potrebi, prirodu bilo kojeg ponuđenog dokaza i izjavu kojom se objašnjavaju činjenice u potporu kojih su priloženi dokazi;

▼M1

(d) prema potrebi, naznaku o tome koje se informacije u odgovoru na žalbu trebaju smatrati povjerljivima, uz navođenje razloga;

▼B

(e) naznaku o tome slaže li se Agencija da se dostava obavi njoj ili prema potrebi njezinom zastupniku, telefaksom, elektroničkom poštom ili drugim tehničkim putem komunikacije.

3.  Ako Agencija, unatoč tome što je propisno zatražena, ne podnese odgovor na žalbu, postupak se nastavlja bez odgovora na žalbu.

▼M1

Članak 8.

Intervencija

1.  Svaka osoba koja dokaže interes za ishod postupka pokrenutog pred odborom za žalbe može intervenirati u postupku pred odborom za žalbe.

Odstupajući od prvog stavka, u predmetima povezanima s glavom VI. poglavljem 2. Uredbe (EZ) br. 1907/2006 država članica čije je nadležno tijelo izvršilo evaluaciju tvari može intervenirati bez dokazivanja interesa za ishod postupka.

2.  Zahtjev u kojem se navode okolnosti kojima se utvrđuje pravo intervencije podnosi se u roku od tri tjedna od objavljivanja objave navedene u članku 6. stavku 6.

3.  Intervencija je ograničena na podupiranje ili osporavanje, u cijelosti ili djelomično, oblika zahtjeva jedne od stranaka.

Intervencijom se ne daju jednaka postupovna prava kakva imaju stranke te je ona akcesorna glavnom postupku. Intervencija postaje nesvrsishodna ako je predmet brisan iz evidencije odbora za žalbe zato što je jedna od stranaka povukla tužbu ili se povukla iz postupka ili prijateljskog sporazuma sklopljenog među strankama, ili zato što je obavijest o žalbi proglašena nedopuštenom.

Intervenijenti prihvaćaju predmet u stanju u kojem se nalazi u trenutku njihove intervencije.

4.  Zahtjev za intervenciju sadržava:

(a) opis predmeta;

(b) imena stranaka;

(c) ime i adresu intervenijenta;

(d) ako je intervenijent imenovao zastupnika u skladu s člankom 9., ime i poslovnu adresu zastupnika;

(e) adresu za dostavu, ako je drukčija od onih navedenih pod točkama (c) i (d);

(f) zahtjev jedne stranke ili više njih kojim intervenijent traži intervenciju;

(g) prikaz okolnosti na kojima se temelji pravo intervencije;

(h) naznaku o tome slaže li se intervenijent da se dostava obavi njemu ili prema potrebi njegovu zastupniku s pomoću telefaksa, elektroničke pošte ili nekih drugih tehničkih sredstava komunikacije.

Zahtjev za intervenciju uručuje se strankama kako bi one na njega uložile primjedbe prije nego što o njemu odluči odbor za žalbe.

5.  Odluči li odbor za žalbe da će dopustiti intervenciju, intervenijent prima primjerak svakog postupovnog akta uručenog strankama koje su ga u tu svrhu dostavile odboru za žalbe. Povjerljivi podaci ili dokumenti neće se priopćavati.

6.  Odbor za žalbe donosi odluku o tome hoće li se zahtjev za intervenciju odobriti.

Dopusti li odbor za žalbe intervenciju, predsjednik određuje rok u kojem intervenijent može podnijeti intervencijski podnesak.

Intervencijski podnesak sadržava:

(a) izjavu o zahtjevu intervenijenta kojim se podupire ili osporava, u cijelosti ili djelomično, zahtjev jedne od stranaka;

(b) pravne osnove te činjenične i pravne argumente na koje se pozivaju;

(c) prema potrebi, prirodu bilo kojeg priloženog dokaza;

(d) prema potrebi, naznaku o tome koje se informacije u zahtjevu za intervenciju trebaju smatrati povjerljivima, uz navođenje razloga.

Nakon podnošenja intervencijskog podneska, predsjednik može odrediti rok u kojem stranke mogu odgovoriti na taj podnesak.

7.  Intervenijenti snose vlastite troškove.

Članak 9.

Zastupanje

Ako stranka ili intervenijent imenuju zastupnika, taj zastupnik dostavlja ovlast za zastupanje koju mu je dodijelila stranka koju zastupa, odnosno intervenijent kojeg zastupa.

▼B

Članak 10.

Podnošenje postupovnih dokumenata

1.  Svi podnesci moraju biti potpisani i sadržavati naveden datum.

2.  U svrhu izračuna rokova, dokument se ne smatra podnesenim dok ga ne zaprimi Tajništvo.

3.  Stranka ili intervenijent dostavljaju dokumente tajništvu osobno ili poštom. Međutim, odbor za žalbe može dozvoliti i da se dokumenti stranke ili intervenijenta dostave telefaksom, elektroničkom poštom ili drugim tehničkim putem komunikacije.

Pravila koja uređuju uporabu sredstava tehničke komunikacije, uključujući uporabu elektroničkog potpisa, donose se u skladu s postupkom određenim u članku 27. stavku 3.

Članak 11.

Dopuštenost žalbe

1.  Razlozi na temelju kojih se žalba odbacuje kao nedopuštena uključuju sljedeće:

(a) obavijest o žalbi nije u skladu sa zahtjevima određenim u članku 6. stavku 1. točkama od (a) do (d) i stavku 2. te članku 9. ove Uredbe;

(b) podnositelj žalbe prekoračio je rok za podnošenje žalbe kako je određeno u članku 92. stavku 2. Uredbe (EZ) br. 1907/2006;

▼M1

(c) žalba nije uložena protiv odluke navedene u članku 91. stavku 1. Uredbe (EZ) br. 1907/2006 ili članku 77. stavku 1. Uredbe (EU) br. 528/2012;

▼B

(d) podnositelj žalbe nije adresat odluke koju pobija žalbom niti može dokazati da se izravno ili osobno odnosi na njega, u skladu s člankom 92. stavkom 1. Uredbe (EZ) br. 1907/2006.

2.  Ako predsjednik ne odluči o dopuštenosti žalbe unutar roka određenog u članku 93. stavku 2. Uredbe (EZ) br. 1907/2006, žalba se upućuje odboru za žalbe na ispitivanje utemeljenosti i dopuštenosti. Odluka o dopuštenosti čini dio konačne odluke.

Članak 12.

Ispitivanje žalbi

1.  Nakon prve razmjene pismena ne mogu se uvesti novi dokazi osim ako odbor za žalbe ne odluči da je kašnjenje u dostavljanju dokaza propisno opravdano.

2.  Nakon prve razmjene pismena ne može se uvesti nova pravna osnova osim ako odbor za žalbe ne odluči da je utemeljen na novim pravnim ili činjeničnim pitanjima koja iskrsnu u tijeku postupka.

3.  Kada je to prikladno, odbor za žalbe poziva stranke u postupku da prilože svoje primjedbe o obavijestima koje je izdao odbor za žalbe ili o priopćenjima druge strane ili intervenijenta.

Odbor za žalbe određuje razuman rok za podnošenje primjedbi.

4.  Odbor za žalbe obavješćuje stranke o zaključenju pisanog dijela postupka.

Članak 13.

Saslušanje

1.  Odbor za žalbe održava saslušanje ako to smatra potrebnim ili ako to stranka zahtijeva.

Zahtjev se podnosi stranki u roku od dva tjedna od objave zaključivanja pisanog dijela postupka. Predsjednik može taj rok produžiti.

2.  Sudski poziv za saslušanje strankama šalje tajništvo.

3.  Ako se stranka koja je propisno pozvana na saslušanje ne odazove na poziv, postupak se može nastaviti bez te stranke.

▼M1

4.  Saslušanja su pred odborom za žalbe javna, osim ako odbor za žalbe na vlastitu inicijativu ili na zahtjev stranke odluči drukčije, ako je to opravdano.

▼B

5.  Saslušanje je otvoreno i vodi ga predsjednik koji je odgovoran za njegovo ispravno provođenje.

Predsjednik i drugi članovi mogu postavljati pitanja strankama ili njihovim zastupnicima.

6.  Tajništvo je odgovorno za sastavljanje zapisnika sa svakog saslušanja.

Zapisnik potpisuje predsjednik, a tajništvo provodi službenu evidenciju.

Prije potpisivanja zapisnika svjedocima ili stručnjacima se pruža mogućnost da provjere i potvrde sadržaj dijela zapisnika u kojem se evidentiraju njihovi dokazi.

7.  Saslušanje se može održati i video konferencijom ili koristeći drugu komunikacijsku tehnologiju ako su dostupna tehnička sredstva.

Članak 14.

Uporaba jezika

1.  Jezik na kojem je podnesena obavijest o žalbi jezik je tog predmeta o žalbi.

Ako je podnositelj žalbe adresat odluke koja se pobija žalbom, obavijest o žalbi podnosi se na jeziku odluke ili na jednom od službenih jezika Zajednice koji se javljaju u podnesku koji je bio povod odluci, kao i u svakoj informaciji podnesenoj u skladu s člankom 10. točkom (a) podtočkom i. Uredbe (EZ) br. 1907/2006.

2.  Jezik predmeta koristi se u pisanom i usmenom postupku i u zapisniku i odlukama odbora za žalbe.

Svi prateći dokumenti na drugom jeziku imaju priložen prijevod na jeziku na kojem se vodi predmet.

U slučaju duljih dokumenata prijevodi se mogu ograničiti na izvatke. Međutim, odbor za žalbe može na vlastitu inicijiativu ili na zahtjev stranke u bilo koje doba zahtijevati širi ili potpuni prijevod.

3.  Na zahtjev stranke i nakon što je druga stranka saslušana, odbor za žalbe može odobriti uporabu jednog službenog jezika Zajednice, osim jezika predmeta, za cijeli ili dio postupka.

4.  Na zahtjev intervenijenta i nakon što su stranke saslušane, odbor za žalbe može odobriti da intervenijent koristi jedan od službenih jezika Zajednice osim jezika slučaja.

5.  Kada svjedok ili stručnjak izjave da se ne mogu odgovarajuće izraziti na jeziku slučaja, odbor za žalbe može im odobriti da koriste neki drugi službeni jezik Zajednice.

6.  Kada odbor za žalbe odobri uporabu jezika koji nije jezik slučaja, tajništvo mora dogovoriti prijevod ili tumačenje.

Članak 15.

Postupovne mjere

1.  Odbor za žalbe može odrediti postupovne mjere u svakom trenutku postupka.

2.  Svrha postupovnih mjera posebno je:

(a) da osiguraju učinkovito provođenje postupka i da olakšaju provođenje dokaznog postupka;

(b) da odrede točke o kojima stranke moraju predstaviti daljnje argumente;

(c) da se razjasne zahtjevi stranaka, njihove pravne osnove i argumenti te sporna pitanja između njih;

▼M1

(d) olakšavanje sklapanja prijateljskog sporazuma među strankama.

▼B

3.  Postupovne mjere mogu se posebno sastojati od:

(a) postavljanja pitanja strankama;

(b) pozivanja stranaka da sastave pisane ili usmene podneske o određenim aspektima postupka;

(c) traženja stranaka ili trećih stranaka informacije;

(d) traženja da se podnesu dokumenti vezani uz predmet;

(e) pozivanja stranaka ili njihovih zastupnika na sastanke;

(f) usmjeravanje pozornosti na pitanja koja se čine od posebne važnosti, ili na činjenicu da kako neka pitanja više nisu sporna;

(g) davanja primjedbi koje mogu pomoći održati usmjerenost na najvažnija pitanja tijekom postupka.

Članak 16.

Dokazi

1.  U postupcima pred odborom za žalbe način provođenja dokaznog postupka može uključivati:

(a) zahtjeve za informacije;

(b) podnošenje dokumenata i predmeta;

(c) saslušanje stranaka ili svjedoka;

(d) mišljenja stručnjaka.

Detaljna pravila o provođenju dokaznog postupka utvrđuju se u skladu s postupkom određenim u članku 27. stavku 3.

2.  Ako odbor za žalbe smatra potrebnim da stranka, svjedok ili stručnjak usmeno svjedoče, on poziva dotičnu osobu da pristupi.

3.  Stranke se obavješćuju kada se održava saslušanje svjedoka ili stručnjaka pred odborom za žalbe. One imaju pravo biti prisutne i postavljati pitanja svjedoku ili stručnjaku.

Stranke mogu prigovoriti na stručnjaka ili svjedoka na temelju nedostatka stručnosti u odnosu na žalbu. Kada se uloži takav prigovor, pitanje rješava odbor za žalbe.

4.  Prije davanja iskaza, svaki stručnjak ili svjedok daje izjavu o osobnom interesu koji možda ima vezano uz predmet, ili ako je prethodno bio uključen kao zastupnik jedne od stranaka ili ako je sudjelovao u odluci koja se pobija žalbom.

Ako stručnjak ili svjedok ne da takvu izjavu, stranke mogu iznijeti to pitanje pred odbor za žalbe.

5.  Prigovor na svjedoka ili na stručnjaka ulaže se u roku dva tjedna od kada su stranke obaviještene o pozivanju svjedoka ili određivanju stručnjaka. Stranka iznosi osnove svog prigovora i ukazuje na prirodu bilo kojeg dokaza koji to podupire.

6.  Kada su svjedok ili stručnjak dali iskaz, taj se iskaz unosi u zapisniku

Članak 17.

Troškovi vezani uz davanje iskaza

1.  Svjedoci i stručnjaci koji su pozvani i koji se pojave pred odborom za žalbe imaju pravo na odgovarajuću naknadu putnih troškova i troškova boravka.

Svjedoci koji su pozvani i koji se pojave pred odborom za žalbe također imaju pravo na odgovarajući nadoknadu za izostanak zarade.

Stručnjaci koji nisu osoblje zaposleno u Agenciji imaju pravo na naknadu za svoj posao.

2.  Isplate se izvršavaju za svjedoke nakon što su dali iskaz, a stručnjacima nakon što su ispunili svoje obveze ili zadatke. Međutim, može se izvršiti i isplata unaprijed.

3.  Upravni odbor Agencije utvrđuje pravila za izračun iznosa i predujmova koji se uplaćuju.

4.  Detaljna pravila utvrđuju se u skladu s postupkom određenim u članku 27. stavku 3. i u dogovoru s upravnim odborom vezano uz sljedeće:

(a) tko snosi troškove s obzirom na davanje iskaza;

(b) dogovore za sva plaćanja naknada, kompenzacija i pristojbi svjedocima i stručnjacima.

5.  Pravila navedena u stavcima 3. i 4. uzimaju u obzir, prema potrebi, usporediva pravila koja postoje u drugim područjima prava Zajednice.

▼M1

Članak 17.a

Troškovi

Stranke snose vlastite troškove.

▼B

Članak 18.

Nadležnost

Ako odbor za žalbe proslijedi slučaj nadležnom tijelu Agencije u skladu s člankom 93. stavkom 3. Uredbe (EZ) br. 1907/2006, Agencija je vezana obrazloženjem u odluci odbora za žalbe osim u slučaju promijenjenih okolnosti.

Članak 19.

Vijećanja

1.  Samo tri člana odbora za žalbe koji odlučuju o žalbi sudjeluju u odlučivanju u odnosu na tu žalbu. Odlučivanje jest i ostaje tajno.

2.  Tijekom odlučivanja svaki član izražava svoje mišljenje i razloge za svoje mišljenje.

Mišljenje izvjestitelja prvo se saslušava a, ako izvjestitelj nije predsjednik, mišljenje predsjednika posljednje.

Članak 20.

Glasovanje

Ako je potrebno glasovanje, glasovi se daju redoslijedom koji je predviđen u drugom podstavku članka 19. stavka 2. Međutim, ako je predsjednik također i izvjestitelj, on glasa posljednji.

Odluka se donosi većinom glasova.

Suzdržavanje od glasovanja nije dozvoljeno.

Članak 21.

Odluke

1.  Odluka sadrži:

(a) izjavu da je odluka donesena od strane odbora za žalbe;

(b) datum kada je odluka donesena;

(c) imena članova odbora za žalbe koji su sudjelovali u postupku;

(d) imena stranaka i intervenijenta u žalbi i njihovih zastupnika u postupku;

(e) izjavu o zahtjevima stranke;

(f) sažetak činjenica;

(g) razloge na kojima se temelji odluka;

▼M1

(h) nalog odbora za žalbu, uključujući prema potrebi naknadu za troškove davanja iskaza i odluku o naknadi pristojbi u skladu s člankom 10. stavkom 4. Uredbe (EZ) br. 340/2008 ili člankom 4. stavkom 4. Provedbene uredbe (EU) br. 564/2013.

▼B

2.  Predsjednik i tajnik potpisuju odluku. Potpisi mogu biti elektronički.

3.  Odluka se dostavlja strankama u skladu s člankom 22.

4.  Odluci se prilaže izjava da je se može pobijati u skladu s člankom 230. Ugovora i člankom 94. stavkom 1. Uredbe (EZ) br. 1907/2006. Izjava uključuje rok za započinjanje te akcije.

Ako ta izjava nije uključena odluka neće biti nevažeća.

5.  Konačne odluke odbora za žalbe objavljuju se u cijelosti u odgovarajućem obliku, osim ako predsjednik ne odluči drukčije na obrazložen zahtjev stranke.

▼M1

6.  Predsjednik donosi odluku o tome hoće li se podaci koje su naveli podnositelj žalbe u skladu s člankom 6. stavkom 1. točkom (g), Agencija u skladu s člankom 7. stavkom 2. točkom (d) ili intervenijent u skladu s člankom 8. stavkom 6. točkom (d) smatrati povjerljivima. Predsjednik vodi računa o tome da informacije koje se smatraju povjerljivima ne budu objavljene u konačnoj odluci.

▼B

Članak 22.

Dostava dokumenata

Tajnik osigurava da su odluke i priopćenja odbora za žalbe dostavljene strankama i interevnijentima.

Dostava se obavlja na jedan od sljedećih načina:

1. preporučenom poštom uz potvrdu o primitku;

2. osobnom dostavom dokumenta uz potvrdu primitka;

3. svakim tehničkim oblikom komunikacije dostupnim odboru za žalbe za koji su se stranka ili njezini zatsupnici složili da ga prihvaćaju u tu svrhu.

Članak 23.

Rokovi

1.  Svaki rok propisan ili određen Uredbom (EZ) br. 1907/2006 ili ovom Uredbom za potrebe žalbenog postupka računa se u skladu sa stavcima od 2. do 6. ovog članka.

2.  Ako rok izražen u danima, tjednima, mjesecima ili godinama treba računati od dana kada se događaj zbio ili kada se radnja izvršila, taj dan se ne uključuje u to razdoblje.

3.  Rok koji je izražen u tjednima, mjesecima ili godinama završava istekom bilo kojeg dana u posljednjem tjednu, mjesecu ili godini koji je isti dan tjedna ili pada na isti datum kao i dan tijekom kojeg je nastupio događaj ili se izvršila radnja od kojeg se računa.

Ako se u roku izraženom u mjesecima ili u godinama dan kada on treba isteći ne pojavljuje u posljednjem mjesecu, rok završava istekom posljednjeg dana tog mjeseca.

4.  Kada je rok izražen u mjesecima i danima, prvo se računa u cijelim mjesecima, a zatim u danima.

5.  Rokovi uključuju službene praznike Agencije, subote i nedjelje.

6.  Ako bi završetak roka pao na subotu, nedjelju ili na službeni praznik Agencije, ono se produljuje do kraja prvog idućeg radnog dana.

Članak 24.

Produljenje i prekoračenje roka

1.  Svaki rok propisan u skladu s ovom Uredbom može produljiti ona osoba koja ga je propisala.

2.  Prekoračenje roka ne dovodi u pitanje nijedno pravo stranke uz uvjet da odnosna stranka dokaže postojanje nepredvidivih okolnosti ili force majeure na prihvatljiv način odboru za žalbe.

Članak 25.

Obustava postupka

Na zahtjev stranke ili na vlastitu inicijativu, odbor za žalbe može nakon saslušanja stranaka obustaviti postupak.

U slučaju da se jedna od stranaka usprotivi obustavi, odluka se donosi obrazloženom odlukom.

Članak 26.

Ispravak

Odbor za žalbe može nakon saslušanja stranaka na vlastitu inicijativu ili na zahtjev stranke podnesen u roku od mjesec dana nakon dostave odluke ispraviti administrativne pogreške, nepravilnosti u izračunu i očite pogreške u odluci.POGLAVLJE III.

Završne odredbe

Članak 27.

Provedbene mjere

1.  Dodatna pravila postupovne prirode potrebna za učinkovitu obradu žalbi i pravila potrebnih za organizaciju rada odbora za žalbe, uključujući pravila vezana uz dodjelu slučajeva članovima, mogu se utvrditi u skladu s postupkom određenim u stavku 3.

2.  Praktične upute strankama i intervenijentima i upute vezane uz pripreme za i provođenje saslušanja pred odborom za žalbe i podnošenje i dostava pisanih prigovora ili primjedbi mogu se donijeti u skladu s postupkom određenim u stavku 3.

3.  Predsjednik i druga dva člana imenovani u skladu s prvim podstavkom članka 89. stavka 3. Uredbe (EZ) br. 1907/2006 donose pravila i mjere predviđene u ovoj Uredbi većinom glasova.

Članak 28.

Stupanje na snagu

Ova Uredba stupa na snagu trećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.( 1 ) SL L 396, 30.12.2006., str. 1., kako je ispravljeno u SL L 136, 29.5.2007., str. 3.Uredba kako je izmijenjena Uredbom Vijeća (EZ) br. 1354/2007 (SL L 304, 22.11.2007., str. 1.).

( 2 ) SL L 280, 24.10.2007., str. 10.

( 3 ) SL L 107, 17.4.2008., str. 6.

( 4 ) Uredba (EU) br. 528/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. svibnja 2012. o stavljanju na raspolaganje na tržištu i uporabi biocidnih proizvoda (SL L 167, 27.6.2012., str. 1.).

( 5 ) Provedbena uredba Komisije (EU) br. 564/2013 od 18. lipnja 2013. o naknadama i pristojbama koje se plaćaju Europskoj agenciji za kemikalije u skladu s Uredbom (EU) br. 528/2012 Europskog parlamenta i Vijeća o stavljanju na raspolaganje na tržištu i uporabi biocidnih proizvoda (SL L 167, 19.6.2013., str. 17.).