02008R0589 — HR — 11.07.2017 — 006.001


Ovaj je tekst namijenjen isključivo dokumentiranju i nema pravni učinak. Institucije Unije nisu odgovorne za njegov sadržaj. Vjerodostojne inačice relevantnih akata, uključujući njihove preambule, one su koje su objavljene u Službenom listu Europske unije i dostupne u EUR-Lexu. Tim službenim tekstovima može se izravno pristupiti putem poveznica sadržanih u ovom dokumentu.

►B

UREDBA KOMISIJE (EZ) br. 589/2008

od 23. lipnja 2008.

o utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 1234/2007 u pogledu tržišnih standarda za jaja

( L 163 24.6.2008, 6)

Promijenio:

 

 

  br.

stranica

datum

►M1

UREDBA KOMISIJE (EZ) br. 598/2008 od 24. lipnja 2008.

  L 164

14

25.6.2008

►M2

UREDBA KOMISIJE (EZ) br. 557/2010 od 24. lipnja 2010.

  L 159

13

25.6.2010

►M3

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) br. 342/2013 od 16. travnja 2013.

  L 107

4

17.4.2013

►M4

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) br. 458/2013 od 16. svibnja 2013.

  L 133

17

17.5.2013

►M5

UREDBA KOMISIJE (EU) br. 519/2013 оd 21. veljače 2013.

  L 158

74

10.6.2013

►M6

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/1185 оd 20. travnja 2017.

  L 171

113

4.7.2017
▼B

UREDBA KOMISIJE (EZ) br. 589/2008

od 23. lipnja 2008.

o utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 1234/2007 u pogledu tržišnih standarda za jajaČlanak 1.

Definicije

Prema potrebi, primjenjuju se definicije iz članka 2. stavka 1. Uredbe (EZ) br. 852/2004 i točaka 5. i 7.3. Priloga I. Uredbi (EZ) 853/2004.

Osim toga, u smislu ove Uredbe primjenjuju se sljedeće definicije:

(a) „paket” znači ambalaža koja sadrži jaja klase A ili B, isključujući prijevoznu ambalažu i spremnike industrijskih jaja;

(b) „prodaja u rasutom stanju” znači ponuda jaja, osim jaja u pakiranjima, za prodaju na malo krajnjem potrošaču;

(c) „sabirnica” znači svaki objekt registriran u skladu s člankom 6. Uredbe (EZ) br. 852/2004 za sakupljanje jaja od proizvođača za isporuku pakirnom centru, tržištu koje prodaje isključivo veletrgovcima čija su poduzeća odobrena kao pakirni centri ili prehrambenoj ili neprehrambenoj industriji;

(d) „datum trajanja” znači najdulji rok za isporuku jaja krajnjem potrošaču prema točki 3. poglavlja I. odjeljka X. Priloga III. Uredbi (EZ) 853/2004;

(e) „prehrambena industrija” znači svaki objekt koji proizvodi proizvode od jaja namijenjene za prehranu ljudi, osim masovnih pripremnika obroka;

(f) „neprehrambena industrija” znači bilo koja poslovna aktivnost koja proizvodi proizvode koji sadrže jaja, ali nisu namijenjeni za prehranu ljudi;

(g) „masovni pripremnici obroka” znači subjekti iz članka 1. stavka 2. Direktive 2000/13/EZ;

(h) „industrijska jaja” znači jaja koja nisu namijenjena za prehranu ljudi;

▼M4

(i) „serija” znači jaja u pakiranju ili nepakirana iz iste proizvodne jedinice ili pakirnog centra, smještena na istom mjestu, s istim datumom nesenja ili datumom najkraćeg roka trajanja ili datumom pakiranja, istog načina proizvodnje te, u slučaju klasiranih jaja, jednake klase po kakvoći i masi;

▼B

(j) „prepakiranje” znači fizički prijenos jaja u drugo pakiranje ili ponovno označivanje pakiranja s jajima;

(k) „jaja” znači jaja u ljusci, osim puknutih, inkubiranih ili kuhanih jaja, koja su snijele kokoši vrste Gallus gallus i prikladna su za izravnu prehranu ljudi ili za pripremu proizvoda od jaja;

(l) „razbijena jaja” znači jaja s oštećenom ljuskom i membranom zbog čega njihov sadržaj može iscuriti;

(m) „inkubirana jaja” znači jaja od trenutka stavljanja u inkubator nadalje;

(n) „stavljanje na tržište” znači držanje jaja s ciljem prodaje, uključujući ponudu za prodaju, skladištenje, pakiranje, označivanje, isporuku ili bilo koji drugi oblik prijenosa, bez obzira na to je li besplatan ili ne;

(o) „gospodarski subjekt” znači proizvođač i bilo koja druga fizička ili pravna osoba uključena u stavljanje jaja na tržište;

(p) „mjesto proizvodnje” znači objekt za držanje kokoši nesilica, registriran u skladu s Direktivom Komisije 2002/4/EZ ( 1 );

(q) „pakirni centar” znači centar za pakiranje u smislu Uredbe (EZ) br. 853/2004 koji je ovlašten u skladu s člankom 5. stavkom 2. ove Uredbe i u kojem se jaja klasiraju prema kakvoći i težini;

(r) „krajnji potrošač” znači krajnji potrošač prehrambenih proizvoda koji neće koristiti hranu kao dio bilo koje poslovne aktivnosti;

(s) „šifra proizvođača” znači razlikovni broj mjesta proizvodnje u skladu s točkom 2. Priloga Direktivi 2002/4/EZ.

Članak 2.

Značajke kakvoće jaja

1.  Jaja klase A imaju sljedeće značajke kakvoće:

(a) ljuska i pokožica: normalnog oblika, čiste i neoštećene;

(b) zračna komora: nije viša od 6 mm, nepokretna; za jaja koja se označavaju kao „ekstra” ne smije prelaziti 4 mm;

(c) žumanjak: vidljiv pri prosvjetljenju jaja samo kao sjena nejasnih obrisa, neznatno pokretan pri okretanju jaja te se vraća u središnji položaj;

(d) bjelanjak: bistar, proziran;

(e) zametak: neprimjetnog razvoja;

(f) strana tvar: nije dopuštena;

(g) strani miris: nije dopušten.

2.  Jaja klase A ne peru se i ne čiste prije ili poslije klasiranja, osim kako je predviđeno u članku 3.

3.  Jaja klase A nisu podvrgnuta postupku konzerviranja ili hlađenja u prostorijama ili pogonima gdje je temperatura umjetno održavana na manje od 5 °C. Međutim, jaja koja se drže na temperaturi nižoj od 5 °C tijekom prijevoza ne dulje od 24 sata ili na prodajnom mjestu ili dodatnim prostorima najviše 72 sata ne smatraju se rashlađenima.

4.  Jaja klase B ona su jaja koja ne ispunjavaju značajke kakvoće predviđene u stavku 1. Jajima klase A koja više nemaju takve značajke može se sniziti stupanj kakvoće na klasu B.

Članak 3.

Oprana jaja

1.  Države članice koje su 1. lipnja 2003. ovlastile pakirne centre za pranje jaja mogu i dalje izdavati ovlaštenje pakirnim centrima za pranje jaja, pod uvjetom da ti centri djeluju u skladu s nacionalnim smjernicama za sustave pranja jaja. Oprana jaja mogu se staviti na tržište u državama članicama u kojima su takva ovlaštenja izdana.

2.  Države članice iz stavka 1. potiču subjekte u poslovanju s hranom na razvoj nacionalnih smjernica dobre prakse za sustave pranja jaja u skladu s člankom 8. Uredbe (EZ) br. 852/2004.

Članak 4.

Klasiranje jaja klase A po težini

1.  Jaja klase A klasiraju se po težini kako slijedi:

(a) XL - vrlo velika: težine ≥ 73 g;

(b) L - velika: težine ≥ 63 g i < 73 g;

(c) M - srednja: težine ≥ 53 g i < 63 g;

(d) S - mala: težine < 53 g.

2.  Klasiranje po težini označava se odgovarajućim slovima ili izrazima kako je definirano u stavku 1. ili kombinacijom jednog i drugog što može biti dopunjeno odgovarajućim rasponima težine. Mogu se koristiti drugi dodatni izrazi, pod uvjetom da se takve oznake ne mogu zamijeniti slovima ili izrazima definiranima u stavku 1. i da su u skladu s Direktivom 2000/13/EZ.

3.  Odstupajući od stavka 1., ako su jaja klase A različite veličine pakirana zajedno u istom pakiranju, na vanjskoj površini pakiranja navedena je najmanja neto težina jaja u gramima i oznaka „Jaja različite veličine” ili istovrijedni izrazi.

Članak 5.

Pakirni centri

1.  Samo pakirni centri klasiraju i pakiraju jaja te obilježavaju pakiranja.

Samo su poduzeća koja ispunjavaju uvjete utvrđene u ovom članku ovlaštena kao pakirni centri.

2.  Nadležno tijelo ovlašćuje pakirne centre za klasiranje jaja te dodjeljuje oznaku pakirnog centra svakom gospodarskom subjektu čiji su prostor i tehnička oprema primjereni za klasiranje jaja po kakvoći i težini. Za pakirne centre koji rade isključivo za prehrambenu i neprehrambenu industriju ne zahtijeva se nikakva odgovarajuća tehnička oprema za klasiranje jaja po težini.

Nadležno tijelo dodjeljuje pakirnom centru oznaku pakirnog centra koja započinje oznakom dotične države članice, kako je navedeno u točki 2.2. Priloga Direktivi 2002/4/EZ.

3.  Pakirni centri imaju tehničku opremu koja je potrebna za pravilno postupanje s jajima. Ovisno o slučaju, ovo treba uključiti:

(a) prikladnu opremu za osvjetljavanje jaja, automatsku ili neprestano nadziranu, koja omogućuje pregled kakvoće svakog jajeta posebno, ili drugu odgovarajuću opremu;

(b) uređaje koji mjere visinu zračne komore;

(c) opremu za klasiranje jaja po težini;

(d) jednu ili više vaga odobrenih za vaganje jaja;

(e) opremu za označivanje jaja.

4.  Odobrenje iz stavaka 1. i 2. može biti povučeno u bilo koje vrijeme ako uvjeti predviđeni u ovom članku više nisu ispunjeni.

Članak 6.

Rok za klasiranje, označivanje i pakiranje jaja te obilježavanje pakiranja

1.  Jaja se klasiraju, označavaju i pakiraju u roku od 10 dana od dana nesenja.

2.  Jaja koja se stavljaju na tržište u skladu s člankom 14. klasiraju se, označavaju i pakiraju u roku od četiri dana od dana nesenja.

3.  Najkraći rok trajanja iz članka 12. stavka 1. točke (d) naznačuje se u trenutku pakiranja u skladu s člankom 9. stavkom 2. Direktive 2000/13/EZ.

Članak 7.

Podaci prikazani na prijevoznoj ambalaži

1.  Ne dovodeći u pitanje članak 18. Uredbe (EZ) 178/2002, proizvođač na mjestu proizvodnje identificira svaku prijevoznu ambalažu koja sadrži jaja prema:

(a)' nazivu i adresi proizvođača;

(b) šifri proizvođača;

(c) broju jaja i/ili njihovoj težini;

(d) datumu ili razdoblju nesenja;

(e) datumu otpreme.

U slučaju da se pakirni centri opskrbljuju nepakiranim jajima iz vlastitih proizvodnih jedinica koje se nalaze na istoj lokaciji, označivanje prijevoznih ambalaža može se izvršiti u pakirnom centru.

2.  Podaci iz stavka 1. primjenjuju se na prijevoznu ambalažu i sadržani su u pratećim dokumentima. Presliku tih dokumenata čuvaju svi uključeni gospodarski subjekti kojima su jaja dostavljena. Izvornike pratećih dokumenata čuva pakirni centar koji klasira jaja.

Ako se serije koje prima sabirnica dijele za isporuku na više od jednog gospodarskog subjekta, prateći dokumenti mogu se zamijeniti odgovarajućim oznakama za prijevozne spremnike, pod uvjetom da one uključuju podatke iz stavka 1.

3.  Podaci iz stavka 1. koji se primjenjuju na prijevoznu ambalažu ne mijenjaju se i ostaju na prijevoznoj ambalaži dok se iz njih ne izvade jaja za neposredno klasiranje, označivanje i pakiranje ili daljnju preradu.

Članak 8.

Označivanje jaja za prekograničnu isporuku

1.  Jaja koja se dostavljanju s mjesta proizvodnje u sabirnicu, pakirni centar ili neprehrambenu industriju koja se nalazi u drugoj državi članici označuju se šifrom proizvođača prije napuštanja mjesta proizvodnje.

2.  Država članica na čijem se državnom području nalazi mjesto proizvodnje može odobriti izuzeće od zahtjeva predviđenog u stavku 1. ako su proizvođač i pakirni centar u drugoj državi članici potpisali ugovor o isporuci koji zahtijeva označivanje u skladu s ovom Uredbom. Takvo izuzeće može se dodijeliti samo na zahtjev oba gospodarska subjekta i uz prethodnu pisanu suglasnost države članice u kojoj se nalazi pakirni centar. U takvim slučajevima, preslika ugovora o isporuci priložena je uz pošiljku.

3.  Najkraće trajanje ugovora o isporuci iz stavka 2. ne može biti kraće od mjesec dana.

4.  Inspekcijske službe iz članka 24. dotičnih država članica i svih država članica tranzita obavješćuju se prije nego što se odobrava izuzeće u skladu sa stavkom 2. ovog članka.

5.  Jaja klase B koja se stavljaju na tržište u drugoj državi članici označuju se u skladu s drugim podstavkom točke 1. dijela A, podtočke III. Priloga XIV. Uredbi (EZ) br. 1234/2007 i na sebi imaju, prema potrebi, oznaku u skladu s člankom 10. ove Uredbe kako bi se osiguralo jednostavno razlikovanje od jaja klase A.

Članak 9.

Šifra proizvođača

1.  Šifra proizvođača sastoji se od oznaka i brojeva predviđenih u točki 2. Priloga Direktivi 2002/4/EZ. Ona je lako vidljiva i jasno čitljiva, a visoka je najmanje 2 mm.

2.  Ne dovodeći u pitanje točku 1. dijela A, podtočku III. Priloga XIV. Uredbi (EZ) br. 1234/2007, označivanje šifrom proizvođača nije obvezno ako zbog tehničkih razloga nije moguće označiti razbijena ili prljava jaja.

Članak 10.

Oznake jaja klase B

Oznaka iz točke 1. dijela A, podtočke III. Priloga XIV. Uredbi (EZ) br. 1234/2007 je krug promjera najmanje 12 mm u kojem se nalazi slovo B visine najmanje 5 mm ili lako uočljiva obojena točka promjera najmanje 5 mm.

▼M1

Članak 11.

Označivanje jaja dostavljenih izravno u prehrambenu industriju

1.  Osim ako je drukčije predviđeno sanitarnim zakonodavstvom, države članice mogu izuzeti gospodarske subjekte na njihov zahtjev iz obveze označivanja predviđene u Prilogu XIV. dijelu A stavku III. prvom podstavku i Prilogu XIV. dijelu A stavku IV. trećem podstavku Uredbe (EZ) br. 1234/2007 ako su jaja dostavljena izravno s mjesta proizvodnje u prehrambenu industriju.

2.  U slučajevima iz prvog stavka:

(a) Države članice u kojima su uspostavljena mjesta proizvodnje moraju primjereno obavijestiti nadležna tijela predmetnih država članica o odobravanju odstupanja od označivanja prije izvršenja bilo kakvih dostava;

(b) kada se odstupanje odnosi na dobavljača koji se nalazi u trećoj zemlji, jaja se dostavljaju u industriju samo pod uvjetom da su nadležna tijela države članice koja odobrava iznimku provjerila njihovo konačno odredište u smislu prerade;

(c) dostava se vrši pod punom odgovornošću gospodarskog subjekta prehrambene industrije koji se u skladu s tim obvezuje da će jaja koristiti samo za preradu.

▼B

Članak 12.

Označivanje pakiranja

1.  Na vanjskoj površini pakiranja koja sadrže jaja klase A dobro vidljivim i čitkim tiskom navedeno je sljedeće:

(a) oznaka pakirnog centra;

(b) ocjena kakvoće; pakiranja se identificiraju riječima „Klasa A” ili slovom „A”, ili samim ili u kombinaciji s riječju „svježe”;

(c) klasiranje po težini u skladu s člankom 4. stavkom 2. ove Uredbe;

(d) najkraći rok trajanja u skladu s člankom 13. ove Uredbe;

(e) navod „oprana jaja” za jaja oprana u skladu s člankom 3. ove Uredbe;

(f) kao poseban uvjet za skladištenje u skladu s člankom 3. stavcima 1. i 6. Direktive 2000/13/EZ, oznaka savjeta potrošaču da nakon kupnje jaja drži na hladnom.

2.  Uz uvjete utvrđene u stavku 1., na vanjskoj površini pakiranja koje sadrži jaja klase A na vidljivom je mjestu i jasno čitljivo navedena metoda uzgoja.

Za identifikaciju metode uzgoja, upotrebljavaju se samo sljedeći izrazi:

(a) za tradicionalni uzgoj, izrazi određeni u dijelu A Priloga I. samo ako su ispunjeni odgovarajući uvjeti utvrđeni u Prilogu II.;

(b) za ekološku proizvodnju, izrazi određeni u članku 2. Uredbe Vijeća (EEZ) br. 2092/91 ( 2 ).

Značenje šifre proizvođača objašnjeno je na pakiranju ili unutar pakiranja.

Ako se kokoši nesilice drže u proizvodnim sustavima u skladu sa zahtjevima utvrđenima u poglavlju III. Direktive Vijeća 1999/74/EZ, identifikacija metode uzgoja može se upotpuniti jednim od navoda navedenih u dijelu B Priloga I. ovoj Uredbi.

3.  Stavak 2. primjenjuje se ne dovodeći u pitanje nacionalne tehničke mjere koje prelaze minimalne zahtjeve utvrđene u Prilogu II. koje se mogu primjenjivati samo na proizvođače dotične države članice, pod uvjetom da su u skladu s pravom Zajednice.

4.  Na vanjskoj površini pakiranja koja sadrže jaja klase B jasno vidljivo i čitko navedeno je sljedeće:

(a) oznaka pakirnog centra;

(b) ocjena kakvoće; pakiranja se identificiraju ili riječima „Klasa B” ili slovom „B”;

(c) datum pakiranja.

5.  Države članice mogu zahtijevati za pakiranja jaja proizvedena na njihovom državnom području da se oznake pričvršćuju tako da se pri otvaraju pakiranja slome.

Članak 13.

Naznaka najkraćeg roka trajanja

Najkraći rok trajanja iz članka 3. stavka 1. podstavka 5. Direktive 2000/13/EZ određuje se na najviše 28 dana nakon nesenja. Kada je razdoblje nesenja naznačeno, najkraći rok trajanja određuje se od prvog dana tog razdoblja.

Članak 14.

Pakiranja s oznakom „ekstra”

1.  Kao dodatni pokazatelj kvalitete, na pakiranjima koja sadrže jaja klase A mogu se do devetog dana od nesenja jaja koristiti riječi „ekstra” ili „posebno svježe”.

2.  Kada se koriste navodi iz stavka 1., datum nesenja i rok od devet dana prikazani su na pakiranju lako vidljivo i jasno čitljivo.

Članak 15.

Naznaka načina hranjenja kokoši nesilica

Kada se koristi naznaka načina hranjenja kokoši nesilica, primjenjuju se sljedeći minimalni zahtjevi:

(a) mogu se navesti žitarice kao sastojci hrane za životinje samo kad predstavljaju najmanje 60 % težine određenog krmnog obroka i pri tom ne sadrže više od 15 % nusproizvoda žitarica;

(b) ne dovodeći u pitanje najmanju vrijednost od 60 % iz točke (a), u slučajevima kada se upućuje na određenu žitaricu, ona iznosi najmanje 30 % od korištenog krmnog obroka. Ako se posebno upućuje na više od jedne žitarice, svaka mora iznositi najmanje 5 % od krmnog obroka.

Članak 16.

Podaci koji se prikazuju pri prodaji jaja u rasutom stanju

Pri prodaji jaja u rasutom stanju, potrošaču treba osigurati sljedeće podatke koji moraju biti lako vidljivi i jasno čitljivi:

(a) ocjena kakvoće;

(b) klasiranje po težini u skladu s člankom 4.;

(c) naznaka metode uzgoja jednaka onoj iz članka 12. stavka 2.;

(d) objašnjenje značenja šifre proizvođača;

(e) najkraći rok trajanja.

Članak 17.

Kakvoća pakiranja

Ne dovodeći u pitanje zahtjeve utvrđene u poglavlju X. Priloga II. Uredbi (EZ) br. 852/2004, pakiranja su otporna na udarce, suha, čista i u dobrom stanju te su napravljena od materijala koji štite jaja od stranih mirisa i opasnosti od pogoršanja kakvoće.

Članak 18.

Industrijska jaja

Industrijska jaja stavljaju se na tržište u pakiranjima s crvenom trakom ili oznakom.

Te trake i oznake prikazuju:

(a) naziv i adresu gospodarskog subjekta kojem su jaja namijenjena;

(b) naziv i adresu gospodarskog subjekta koji je otpremio jaja;

(c) riječi „industrijska jaja” velikim tiskanim slovima visine 2 cm i riječi „neprikladno za prehranu ljudi” slovima visine najmanje 8 mm.

Članak 19.

Prepakiranje

Pakirana jaja klase A mogu se prepakirati samo u pakirnim centrima. Svako pakiranje sadrži samo jaja iz jedne serije.

Članak 20.

Evidencija koju vode proizvođači

1.  Proizvođači evidentiraju podatke o metodama uzgoja pri čemu se za svaku korištenu metodu navodi:

(a) datum stavljanja, starost pri stavljanju i broj kokoši nesilica;

(b) datum klanja i broj zaklanih kokoši;

(c) dnevna proizvodnja jaja;

(d) broj i/ili težina jaja prodanih dnevno ili isporučenih dnevno na drugi način;

(e) naziv i adresa kupaca.

2.  Kada je metoda hranjenja navedena u skladu s člankom 15. ove Uredbe, ne dovodeći u pitanje zahtjeve utvrđene u dijelu A, podtočki III. Priloga I. Uredbi (EZ) br. 852/2004, proizvođači bilježe sljedeće podatke, navodeći za svaku korištenu metodu hranjenja:

(a) količinu i vrstu hrane za životinje koja je isporučena ili izmiješana na lokaciji;

(b) datum dostave hrane za životinje.

3.  Ako proizvođač koristi različite metode uzgoja na jednom mjestu proizvodnje, podaci iz stavaka 1. i 2. razvrstavaju se po kokošinjcu.

4.  Za potrebe ovog članka, umjesto vođenja evidencije prodaje i isporuke, proizvođači mogu čuvati evidenciju računa i dostavnica označenih kako je navedeno u stavcima 1. i 2.

Članak 21.

Evidencija koju vode sabirnice

1.  Sabirnice odvojeno vode evidenciju, po načinu uzgoja i po danu, o sljedećem:

(a) količini prikupljenih jaja, razvrstanih prema proizvođaču, s navodom naziva, adrese i šifre proizvođača te datuma ili razdoblja nesenja;

(b) količini jaja isporučenih relevantnim pakirnim centrima, razvrstanih prema proizvođaču, s navodom naziva, adrese, oznake pakirnog centra te datuma ili razdoblja nesenja.

2.  Za potrebe ovog članka, umjesto vođenja evidencije prodaje i isporuke, sabirnice mogu čuvati evidenciju računa i dostavnica označenih kako je navedeno u stavku 1.

Članak 22.

Evidencija koju vode pakirni centri

1.  Pakirni centri odvojeno vode evidenciju, po metodama uzgoja i po danu, o sljedećem:

(a) količini neklasiranih jaja koja prime, razvrstanih po proizvođaču, s navodom naziva, adrese i šifre proizvođača te datuma ili razdoblja nesenja;

(b) nakon klasiranja jaja, količini jaja klasiranih po kakvoći i težini;

(c) količini klasiranih jaja primljenih iz drugih pakirnih centara, uključujući oznaku tih pakirnih centara i najkraći rok trajanja;

(d) količini neklasiranih jaja isporučenih drugim pakirnim centrima, razvrstanih po proizvođaču, uključujući oznaku tih pakirnih centara te datum ili razdoblje nesenja;

(e) broju i/ili težini isporučenih jaja, po kakvoći i težini, datumu pakiranja u slučaju jaja klase B ili datumu najkraćeg roka trajanja u slučaju jaja klase A, po kupcu, s njegovim nazivom i adresom.

Pakirni centri ažuriraju svoje evidencije fizičkih zaliha svaki tjedan.

2.  Ako jaja klase A i njihova pakiranja nose oznaku o načinu hranjenja kokoši nesilica u skladu s člankom 15., pakirni centri koji koriste takve oznake vode posebnu evidenciju u skladu sa stavkom 1.

3.  Za potrebe ovog članka, umjesto vođenja evidencije prodaje i isporuke, pakirni centri mogu čuvati evidenciju računa i dostavnica označenih kako je navedeno u stavcima 1. i 2.

Članak 23.

Rokovi za vođenje evidencije

Evidencije i dokumentacija iz članka 7. stavka 2. i članaka 20., 21. i 22. čuvaju se najmanje 12 mjeseci od datuma njihovog nastanka.

Članak 24.

Provjere

1.  Države članice imenuju inspekcijske službe koje provjeravaju usklađenost s ovom Uredbom.

▼M3

2.  Inspekcijske službe iz stavka 1. prema potrebi provjeravaju proizvode obuhvaćene ovom Uredbom u različitim fazama stavljanja na tržište. Osim nasumičnog uzorkovanja, provjere se provode i na temelju analize rizika, uzimajući u obzir vrstu i proizvodnju dotičnog objekta, kao i podatke o ranije obavljenim provjerama gospodarskog subjekta u pogledu usklađenosti sa standardima vezanima uz stavljanje jaja na tržište.

▼B

3.  Za jaja klase A uvezena iz trećih zemalja, provjere predviđene u stavku 2. vrše se u trenutku carinjenja i prije puštanja u slobodni promet.

Jaja klase B uvezena iz trećih zemalja puštaju se u slobodni promet samo nakon provjere u trenutku carinjenja toga je li njihovo krajnje odredište prerađivačka industrija.

4.  Osim nasumičnog uzorkovanja, inspekcijski pregledi gospodarskih subjekata vrše se po učestalosti koju odrede inspekcijske službe na temelju analize rizika kako je navedeno u stavku 2., uzimajući u obzir barem:

(a) rezultate prethodnih provjera;

(b) složenost tržišnih kanala za jaja;

(c) stupanj raščlanjenosti u proizvodnom ili pakirnom objektu;

(d) količinu proizvedenih ili zapakiranih jaja;

(e) sve bitne promjene iz prethodnih godina u vezi s vrstom proizvedenih ili prerađenih jaja ili metodom stavljanja na tržište.

5.  Inspekcijski pregledi provode se redovito i nenajavljeno. Evidencije iz članaka 20., 21. i 22. dostupne su inspekcijskim službama na prvi zahtjev.

Članak 25.

Odluke o neusklađenosti

1.  Inspekcijske službe mogu nakon kontrola predviđenih u članku 24. koje navode neusklađenost s ovom Uredbom donijeti odluke za cijelu seriju koja se provjeravala.

2.  Ako se smatra da pregledana serija nije u skladu s ovom Uredbom, inspekcijska služba zabranjuje njezino stavljanje na tržište ili uvoz ako serija dolazi iz treće zemlje, osim ako i dok se ne dostavi dokaz da je serija usklađena s ovom Uredbom.

3.  Inspekcijska služba koja je izvršila provjeru provjerava je li odbijena serija usklađena ili se usklađuje s ovom Uredbom.

Članak 26.

Odstupanje zbog narušene kakvoće

1.  Odobravaju se sljedeća odstupanja prilikom pregleda serije jaja klase A:

(a) u pakirnom centru, neposredno prije otpreme: 5 % jaja narušene kakvoće;

(b) u ostalim fazama stavljanja na tržište: 7 % jaja narušene kakvoće.

2.  Za jaja koja su stavljena na tržište kao „ekstra” ili „ekstra svježa” ne dopuštaju se nikakva odstupanja u vezi s visinom zračne komore prilikom pakiranja ili uvoza.

3.  Ako pregledana serija sadrži manje od 180 jaja, udvostručuju se postoci iz stavka 1. ovog članka.

Članak 27.

Odstupanje za težinu jaja

1.  Osim u slučaju predviđenom u članku 4. stavku 3., u provjeri serije jaja klase A dopušta se odstupanje u pogledu težine po jajetu. Takve serije mogu sadržavati najviše 10 % jaja klasa težine koje graniče s označenom težinom na pakiranju, ali ne više od 5 % jaja sljedeće niže klase težine.

2.  Ako pregledana serija sadrži manje od 180 jaja, udvostručuju se postoci iz stavka 1. ovog članka.

Članak 28.

Odstupanje pri označivanju jaja

Kod provjere serija i pakiranja dopušteno je odstupanje od 20 % jaja s nečitkim oznakama.

Članak 29.

Jaja za izvoz u treće zemlje

Jaja pakirana i namijenjena izvozu mogu biti u skladu sa zahtjevima koji se razlikuju od onih utvrđenih u Prilogu XIV. Uredbi (EZ) br. 1234/2007 i ovoj Uredbi u pogledu kakvoće i označivanja ili s dodatnim zahtjevima.

Članak 30.

Uvezena jaja

1.  Svaka procjena istovrijednosti pravila kako je navedeno u točki 1. dijelu A, podtočki IV. Priloga XIV. Uredbi (EZ) br. 1234/2007 uključuje procjenu toga ispunjavaju li učinkovito gospodarski subjekti u dotičnoj trećoj zemlji zahtjeve sadržane u ovoj Uredbi. Ona se redovito ažurira.

Komisija objavljuje rezultat te procjene u Službenom listu Europske unije.

2.  Jaja uvezena iz trećih zemalja jasno su i čitko označena u državi podrijetla oznakom države ISO 3166.

3.  Kada ne postoji dovoljno jamstvo u vezi s istovrijednosti pravila iz točke 3. dijela A, podtočke IV. Priloga XIV. Uredbi (EZ) br. 1234/2007, pakiranja koja sadrže jaja uvezena iz dotičnih država na vanjskoj površini na vidljivom mjestu i jasno čitljivo navode:

(a) državu podrijetla;

(b) metodu uzgoja s navodom „nije po standardu EZ-a”.

▼M6 —————

▼B

Članak 32.

Obavješćivanje o prekršajima

Države članice u roku od pet radnih dana elektroničkim putem izvješćuju Komisiju o svim prekršajima koje su utvrdile inspekcijske službe ili o bilo kakvim ozbiljnim sumnjama u prekršaje koji bi mogli utjecati na trgovinu jajima unutar Zajednice. Smatra se da će trgovina unutar Zajednice posebno biti pogođena u slučaju ozbiljnih prekršaja gospodarskih subjekata koji proizvode ili stavljaju jaja na tržište radi prodaje u drugoj državi članici.

Članak 33.

Iznimke za francuske prekomorske departmane

1.  Odstupajući od članka 2. stavka 3., jaja namijenjena za prodaju na malo u francuskim prekomorskim departmanima mogu se rashlađena otpremiti u te departmane. U tom slučaju, datum trajanja može se produljiti na 33 dana.

2.  U slučaju iz stavka 1. ovog članka, uz zahtjeve predviđene u člancima 12. i 16., na vanjskoj površini pakiranja navode se riječi „rashlađena jaja” te pojedinosti u vezi s hlađenjem.

Prepoznatljiva oznaka za „rashlađena jaja” jednakostranični je trokut sa stranicama od najmanje 10 mm.

Članak 34.

Iznimke za određene regije u Finskoj

Jaja koja proizvođač izravno prodaje maloprodajnim mjestima u regiji navedenim u Prilogu III. izuzeta su od zahtjeva iz Priloga XIV. Uredbi (EZ) br. 1234/2007 i ove Uredbe. Međutim, metoda uzgoja mora biti propisno utvrđena u skladu s člankom 12. stavkom 2. i člankom 16. točkom (c) ove Uredbe.

Članak 35.

Procjena prakse u vezi s određenim dobrovoljnim označivanjem

Komisija najkasnije do 31. prosinca 2009. ocjenjuje uporabu dobrovoljnog označivanja u skladu sa zadnjim podstavkom članka 12. stavka 2. s ciljem da postane obvezno, ako je potrebno.

Članak 36.

Kazne

Države članice utvrđuju pravila o kaznama koje se primjenjuju na kršenje odredaba ove Uredbe i poduzimaju sve potrebne mjere kako bi se osigurala njihova provedba. Predviđene kazne su učinkovite, razmjerne i odvraćajuće.

▼M2

Članak 37.

Obavijesti

1.  Na zahtjev Komisije, države članice dostavljaju Komisiji i drugim državama članicama informacije potrebne za primjenu ove Uredbe.

2.  Obavijesti Komisiji iz ove Uredbe dostavljaju se u skladu s Uredbom Komisije (EZ) br. 792/2009 ( 3 ).

▼B

Članak 38.

Stavljanje izvan snage

Uredba (EZ) br. 557/2007 stavlja se izvan snage s učinkom od 1. srpnja 2008.

Upućivanja na Uredbu stavljenu izvan snage i Uredbu (EZ) br. 1028/2006 smatraju se upućivanjima na ovu Uredbu i tumače se u skladu s korelacijskom tablicom u Prilogu IV.

Članak 39.

Stupanje na snagu

Ova Uredba stupa na snagu sedmog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Primjenjuje se od 1. srpnja 2008.

Članak 33. primjenjuje se do 30. lipnja 2009.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.
PRILOG I.DIO A

Izrazi iz točke (a) drugog podstavka članka 12. stavka 2.

Oznaka jezika

1

2

3

BG

„Яйца от кокошки – свободно отглеждане на открито”

„Яйца от кокошки – подово отглеждане”

„Яйца от кокошки – клетъчно отглеждане”

ES

„Huevos de gallinas camperas”

„Huevos de gallinas criadas en el suelo”

„Huevos de gallinas criadas en jaula”

CS

„Vejce nosnic ve volném výběhu”

„Vejce nosnic v halách”

„Vejce nosnic v klecích”

DA

„Frilandsæg”

„Skrabeæg”

„Buræg”

DE

„Eier aus Freilandhaltung”

„Eier aus Bodenhaltung”

„Eier aus Käfighaltung”

ET

„Vabalt peetavate kanade munad”

„Õrrekanade munad”

„Puuris peetavate kanade munad”

EL

„Αυγά ελεύθερης βοσκής”

„Αυγά αχυρώνα ή αυγά στρωμνής”

„Αυγά κλωβοστοιχίας”

EN

„Free range eggs”

„Barn eggs”

„Eggs from caged hens”

FR

„Œufs de poules élevées en plein air”

„Œufs de poules élevées au sol”

„Œufs de poules élevées en cage”

▼M5

HR

„jaja iz slobodnog uzgoja”

„jaja iz štalskog (podnog) uzgoja”

„jaja iz kaveznog (baterijskog) uzgoja”

▼B

GA

„Uibheacha saor-raoin”

„Uibheacha sciobóil”

„Uibheacha ó chearca chúbarnaí”

IT

„Uova da allevamento all'aperto”

„Uova da allevamento a terra”

„Uova da allevamento in gabbie”

LV

„Brīvās turēšanas apstākļos dētās olas”

„Kūtī dētas olas”

„Sprostos dētas olas”

LT

„Laisvai laikomų vištų kiaušiniai”

„Ant kraiko laikomų vištų kiaušiniai”

„Narvuose laikomų vištų kiaušiniai”

HU

„Szabad tartásban termelt tojás”

„Alternatív tartásban termelt tojás”

„Ketreces tartásból származó tojás”

MT

„Bajd tat-tiġieg imrobbija barra”

„Bajd tat-tiġieġ imrobbija ma’ l-art”

„Bajd tat-tiġieġ imrobbija fil-ġaġeġ”

NL

„Eieren van hennen met vrije uitloop”

„Scharreleieren”

„Kooieieren”

PL

„Jaja z chowu na wolnym wybiegu”

„Jaja z chowu ściółkowego”

„Jaja z chowu klatkowego”

PT

„Ovos de galinhas criadas ao ar livre”

„Ovos de galinhas criadas no solo”

„Ovos de galinhas criadas em gaiolas”

RO

„Ouă de găini crescute în aer liber”

„Ouă de găini crescute în hale la sol”

„Ouă de găini crescute în baterii”

SK

„Vajcia z chovu na voľnom výbehu”

„Vajcia z podostieľkového chovu”

„Vajcia z klietkového chovu”

SL

„Jajca iz proste reje”

„Jajca iz hlevske reje”

„Jajca iz baterijske reje”

FI

„Ulkokanojen munia”

„Lattiakanojen munia”

„Häkkikanojen munia”

SV

„Ägg från utehöns”

„Ägg från frigående höns inomhus”

„Ägg från burhöns”DIO B

Izrazi iz četvrtog podstavka članka 12. stavka 2.

Jezik

 

BG

„Уголемени клетки”

ES

„Jaulas acondicionadas”

CS

„Obohacené klece”

DA

„Stimulusberigede bure”

DE

„ausgestalteter Käfig”

ET

„Täiustatud puurid”

EL

„Αναβαθμισμένοι/Διευθετημένοι κλωβοί”

EN

„Enriched cages”

FR

„Cages aménagées”

▼M5

HR

„Obogaćeni kavezi”

▼B

GA

„Cásanna Saibhrithe”

IT

„Gabbie attrezzate”

LV

„Uzlaboti būri”

LT

„Pagerinti narveliai”

HU

„Feljavított ketrecek”

MT

„Gaġeg arrikkiti”

NL

„Aangepaste kooi” of „Verrijkte kooi”

PL

„Klatki ulepszone”

PT

„Gaiolas melhoradas”

RO

„Cuști îmbunătățite”

SK

„Obohatené klietky”

SL

„Obogatene kletke”

FI

„Varustellut häkit”

SV

„Inredd bur”
PRILOG II.

Minimalni zahtjevi koje moraju ispunjavati proizvodni sustavi za različite metode uzgoja kokoši nesilica

1. „Jaja iz slobodnog uzgoja” moraju biti proizvedena u proizvodnim sustavima koji zadovoljavaju barem uvjete utvrđene u članku 4. Direktive Vijeća 1999/74/EZ.

Posebno sljedeći uvjeti moraju biti ispunjeni:

(a) kokoši tijekom dana moraju imati stalan pristup otvorenom prostoru. Međutim, ovaj zahtjev ne sprečava proizvođača da ograniči pristup na ograničeno vrijeme u jutarnjim satima u skladu s uobičajenom dobrom poljoprivrednom praksom, uključujući dobru praksu uzgoja životinja.

U slučaju drugih ograničenja, uključujući veterinarska ograničenja, usvojenih na temelju zakonodavstva Zajednice za zaštitu zdravlja ljudi i životinja koja kokošima ograničavaju pristup otvorenom prostoru, jaja se i dalje mogu stavljati na tržište kao „Jaja iz slobodnog uzgoja” za vrijeme trajanja ograničenja, ali ni pod kakvim okolnostima više od 12 tjedana;

(b) otvoreni prostori kojima kokoši imaju pristup moraju biti uglavnom prekriveni vegetacijom te se ne smiju koristiti u druge svrhe osim za voćnjake, šume i ispašu stoke, ako su potonje odobrila nadležna tijela;

(c) najveća gustoća stoke na otvorenom ne smije biti veća od 2 500 kokoši po hektaru zemlje dostupne kokošima ili jedna kokoš na 4 m2 u svakom trenutku. Međutim, na mjestima gdje je kokoši na raspolaganju najmanje 10 m2 te gdje se izvode kruženja i kokoši tijekom života jata imaju ravnomjeran pristup cijelom području, svaki korišteni komad zemlje mora u svakom trenutku osigurati najmanje 2,5 m2 po kokoši;

(d) promjer otvorenog prostora ne smije biti veći od 150 m od najbližeg ispusnog otvora. Međutim, dopušteno je proširenje do 350 m od najbližeg ispusnog otvora, pod uvjetom da je dovoljan broj natkrivenih prostora kako je navedeno u članku 4. stavku 1. podstavku 3. točki (b) podtočki ii. Direktive 1999/74/EZ ravnomjerno raspoređen cijelim otvorenim prostorom s najmanje četiri natkrivena prostora po hektaru.

2. „Jaja iz štalskog (podnog) uzgoja” moraju biti proizvedena u proizvodnim sustavima koji zadovoljavaju barem uvjete utvrđene u članku 4. Direktive 1999/74/EZ.

3. „Jaja iz kaveznog uzgoja” moraju biti proizvedena u proizvodnim sustavima koji zadovoljavaju barem:

(a) uvjete utvrđene u članku 5. Direktive 1999/74/EZ do 31. prosinca 2011.; ili

(b) uvjete utvrđene u članku 6. Direktive 1999/74/EZ.

4. Države članice mogu odobriti odstupanje od točaka 1. i 2. ovog Priloga za objekte s manje od 350 kokoši nesilica ili uzgoj rasplodnih kokoši nesilica u pogledu obveza iz druge rečenice točke 1. podtočaka (d) i (e), točke 2., točke 3. podtočaka (a) i i. i točke 3. podtočaka (b) i i. članka 4. stavka 1. Direktive 1999/74/EZ.
PRILOG III.

Regije u Finskoj iz članka 34.

Pokrajine:

 Lappi,

 Oulu,

 regije North Karelia i North Savo pokrajine Eastern Finland,

 Åland.
PRILOG IV.Korelacijska tablica iz članka 38.

Uredba (EZ) br. 1028/2006

Uredba (EZ) br. 557/2007

Ova Uredba

Članak 1. stavak 1.

Članak 1. stavak 1.

Članak 1. stavak 2., uvodni tekst

Članak 1. stavak 2., uvodni tekst

Članak 1. stavak 2. točke od (a) do (j)

Članak 1. stavak 2., točke od (a) do (j)

Članak 2. stavci od 1. do 9.

Članak 1. stavak 2., točke od (k) do (s)

Članak 2.

Članak 2.

Članak 3.

Članak 3.

Članak 4.

Članak 4.

Članak 5. stavak 1.

Članak 5. stavak 1. prvi podstavak

Članak 5. stavak 1.

Članak 5. stavak 1. drugi podstavak.

Članak 5. stavak 2.

Članak 5. stavak 2. prvi podstavak

Članak 5. stavak 2.

Članak 5. stavak 2. drugi podstavak

Članak 5. stavak 3.

Članak 5. stavak 3.

Članak 5. stavak 3.

Članak 5. stavak 4.

Članak 6.

Članak 6.

Članak 7.

Članka 7.

Članak 8.

Članak 8.

Članak 9.

Članak 9.

Članak 10.

Članak 10.

Članak 11. stavak 2.

Članak 11.

Članak 12.

Članak 12.

Članak 13.

Članak 13.

Članak 14.

Članak 14.

Članak 15.

Članak 15.

Članak 16.

Članak 16.

Članak 17.

Članak 17.

Članak 18.

Članak 18.

Članak 19.

Članak 19.

Članak 20.

Članak 20.

Članak 21.

Članak 21.

Članak 22.

Članak 22.

Članak 23.

Članak 23.

Članak 7.

Članak 24. stavci 1., 2. i 3.

Članak 24.

Članak 24. stavci 4. i 5.

Članak 25.

Članak 25.

Članak 26.

Članak 26.

Članak 27.

Članak 27.

Članak 28.

Članak 28.

Članak 29.

Članak 29.

Članak 30.

Članak 30.

Članak 31.

Članak 31.

Članak 32.

Članak 32.

Članak 33.

Članak 33.

Članak 34.

Članak 34.

Članak 35.

Članak 35.

Članak 8.

Članak 36.

Članak 9.

Članak 37.

Članak 36.

Članak 38.

Članak 37.

Članak 39.

PRILOG I.

PRILOG I.

PRILOG II.

PRILOG II.

PRILOG III.

PRILOG III.

PRILOG IV.

PRILOG IV.

PRILOG V.( 1 ) SL L 30, 31.1.2002., str. 44.

( 2 ) SL L 198, 22.7.1991., str. 1.

( 3 ) SL L 228, 1.9.2009., str. 3.