2008R0376 — HR — 21.09.2015 — 008.001


Ovaj je dokument samo dokumentacijska pomoć za čiji sadržaj institucije ne preuzimaju odgovornost

►B

UREDBA KOMISIJE (EZ) br. 376/2008

od 23. travnja 2008.

o utvrđivanju zajedničkih detaljnih pravila za primjenu sustava uvoznih i izvoznih dozvola i potvrda o utvrđivanju unaprijed za poljoprivredne proizvode

(Kodificirana verzija)

( L 114 26.4.2008, 3)

 

 

  br.

stranica

datum

►M1

UREDBA KOMISIJE (EZ) br. 514/2008 od 9. lipnja 2008.

  L 150

7

10.6.2008

►M2

UREDBA KOMISIJE (EU) br. 74/2010 od 26. siječnja 2010.

  L 23

28

27.1.2010

 M3

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) br. 669/2011 od 12. srpnja 2011.

  L 183

4

13.7.2011

 M4

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) br. 1349/2011 od 20. prosinca 2011.

  L 338

26

21.12.2011

►M5

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) br. 418/2012 od 16. svibnja 2012.

  L 130

1

17.5.2012

►M6

UREDBA KOMISIJE (EU) br. 519/2013 оd 21. veljače 2013.

  L 158

74

10.6.2013

►M7

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) br. 907/2014 оd 11. ožujka 2014.

  L 255

18

28.8.2014

►M8

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2015/1538 оd 23. lipnja 2015.

  L 242

1

18.9.2015
▼B

UREDBA KOMISIJE (EZ) br. 376/2008

od 23. travnja 2008.

o utvrđivanju zajedničkih detaljnih pravila za primjenu sustava uvoznih i izvoznih dozvola i potvrda o utvrđivanju unaprijed za poljoprivredne proizvode

(Kodificirana verzija)KOMISIJA EUROPSKIH ZAJEDNICA,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice,

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ) br. 1784/2003 od 29. rujna 2003. o zajedničkoj organizaciji tržišta žitarica ( 1 ), a posebno njezin članak 9. stavak 2., članak 12. stavke 1. i 4. i članak 18., te odgovarajuće članke ostalih uredaba o zajedničkoj organizaciji tržišta poljoprivrednih proizvoda,

budući da:

(1)

Uredba Komisije (EZ) br. 1291/2000 od 9. lipnja 2000. o utvrđivanju zajedničkih detaljnih pravila za primjenu sustava uvoznih i izvoznih dozvola i potvrda o utvrđivanju unaprijed za poljoprivredne proizvode ( 2 ) nekoliko je puta znatno izmijenjena ( 3 ). Radi jasnoće i racionalnosti navedenu Uredbu trebalo bi kodificirati.

(2)

Uredbama Zajednice kojima su uvedene uvozne i izvozne dozvole predviđa se da svi uvozi u Zajednicu i svi izvozi poljoprivrednih proizvoda iz Zajednice podliježu izradi takve dozvole. Područje primjene takvih dozvola trebalo bi stoga utvrditi, te izričito navesti da nisu potrebne za djelatnosti koje ne predstavljaju uvoz ili izvoz u strogom smislu.

(3)

Ako proizvodi podliježu postupcima unutarnje proizvodnje, nadležne vlasti mogu, u nekim slučajevima, dopustiti da se proizvodi puste u slobodan promet, sa ili bez daljnje obrade. U takvim slučajevima, da bi se osiguralo pravilno upravljanje tržištem, uvozna dozvola trebala bi se zahtijevati za proizvode koji su stvarno pušteni u slobodan promet. Međutim, ako je proizvod koji je pušten u slobodan promet dobiven od osnovnih proizvoda od kojih su neki bili uvezeni iz trećih zemalja aneki su bili kupljeni u Zajednici, samo one osnovne proizvode uvezene iz trećih zemalja ili dobivene preradom osnovnih proizvoda iz trećih zemalja treba uzeti u obzir.

(4)

Cilj uvoznih i izvoznih dozvola i potvrda o utvrđivanju unaprijed je čvrsto upravljanje zajedničkom organizacijom tržišta. Neke djelatnosti odnose se na male količine te radi pojednostavnjenja upravnih postupaka, uvozne i izvozne dozvole i potvrde o utvrđivanju unaprijed nije potrebno zahtijevati za takve djelatnosti.

(5)

Izvozne dozvole ne zahtijevaju se za opskrbu plovila i zrakoplova u Zajednici. S obzirom na to da je opravdanje slično, ova bi se odredba također trebala primjenjivati na dostave na platforme i ratne brodove i na opskrbu u trećim zemljama. Iz istih razloga, dozvole se ne bi trebale zahtijevati za djelatnosti obuhvaćene Uredbom Vijeća (EEZ) br. 918/83 od 28. ožujka 1983. kojom se uspostavlja sustav carinskih poreznih olakšica Zajednice ( 4 ).

(6)

S obzirom na međunarodnu trgovačku praksu za dotične proizvode ili robu, potrebno je dopustiti određena odstupanja u pogledu količine uvezenih ili izvezenih proizvoda u usporedbi s količinom naznačenom na dozvoli ili potvrdi.

(7)

Da bi se istovremeno moglo obavljati nekoliko djelatnosti u okviru jedne dozvole ili potvrde, trebalo bi predvidjeti da se izdaju izvaci dozvola i potvrda koji imaju isti pravni učinak kao i dozvole i potvrde iz kojih su izvađeni.

(8)

U okviru pravila Zajednice koja uređuju različite sektore obuhvaćene zajedničkom organizacijom poljoprivrednih tržišta, uvozne i izvozne dozvole i potvrde o utvrđivanju unaprijed primjenjuju se na djelatnosti koje se obavljaju u Zajednici. Taj dogovor zahtijeva usvajanje zajedničkih pravila za izradu i izdavanje takvih dozvola ili potvrda i obrazaca Zajednice i utvrđivanje metoda za upravnu suradnju između država članica.

(9)

Uporaba računalnih postupaka postupno zamjenjuje ručni unos podataka u različitim područjima upravne djelatnosti. Stoga bi također trebala biti moguća uporaba računalnih i elektroničkih postupaka pri izdavanju i uporabi dozvola i potvrda.

(10)

Uredbe Zajednice kojima su uvedene navedene dozvole i potvrde utvrđuju da njihovo izdavanje podliježe polaganju sredstava osiguranja kojima se jamči ispunjenje obveze uvoza ili izvoza tijekom roka njihove valjanosti. Potrebno je navesti kad je obveza izvoza ili uvoza ispunjena.

(11)

U slučaju dozvola s unaprijed utvrđenom subvencijom, dozvola koja se mora uporabljavati ovisi o carinskoj klasifikaciji proizvoda. U slučaju određenih mješavina, stopa subvencije ne ovisi o carinskoj klasifikaciji proizvoda, već o posebnim pravilima utvrđenim u tu svrhu. Stoga, ako sastavnica po kojoj je subvencija primjenjiva na mješavinu izračunata ne odgovara carinskoj klasifikaciji mješavine, takve uvezene ili izvezene mješavine ne bi trebale imati pravo na unaprijed utvrđenu stopu subvencije.

(12)

Uvozne dozvole ponekad se koriste za upravljanje kvantitativnim uvoznim sporazumima. To je moguće samo ako je znanje o uvozu obavljenom u okviru izdanih dozvola dostupno u razumno kratkom razdoblju. U takvim slučajevima, zahtjev za pružanjem dokaza da su dozvole bile uporabljene nije samo u interesu pravilnoga upravljanja, već postaje ključno za upravljanje navedenim kvantitativnim sporazumima. Dotični dokaz pruža se predočenjem primjerka br. 1 dozvole i, ukoliko je potrebno, njezinih izvadaka. Taj je dokaz moguće pružiti u razumno kratkom razdoblju. Takav bi vremenski rok trebalo stoga utvrditi ukoliko na to upućuju pravila Zajednica o dozvolama koje se upotrebljavaju za upravljanje kvantitativnim sporazumima.

(13)

U nekim slučajevima iznos sredstava osiguranja potrebnih za dozvolu ili potvrdu može biti iznimno nizak. Kako bi se smanjio upravni teret, u takvim se slučajevima ne bi trebalo zahtijevati nikakva sredstva osiguranja.

(14)

Budući da u praksi osoba koja koristi dozvolu ili potvrdu ne mora biti korisnik ili primatelj prijenosa, u interesu pravne sigurnosti i upravne učinkovitosti trebalo bi navesti koje su osobe ovlaštene za uporabu potvrde ili dozvole. U tu svrhu trebalo bi uspostaviti vezu između korisnika dozvole i osobe koja sastavlja carinsku deklaraciju.

(15)

Uvozna ili izvozna dozvola daje pravo na uvoz ili izvoz i treba je predočiti u vrijeme prihvaćanja uvozne ili izvozne deklaracije.

(16)

Pri uporabi pojednostavnjenih uvoznih ili izvoznih postupaka, zahtjev za predočenjem dozvole carinskim vlastima može se odgoditi ili se dozvola može predočiti naknadno. Međutim, uvoznik ili izvoznik mora posjedovati dozvolu na datum za koji se smatra da je bila prihvaćena uvozna ili izvozna deklaracija.

(17)

Radi pojednostavnjenja, pravila je moguće prilagoditi tako da se državama članicama dopusti da uvedu pojednostavnjeni postupak za upravno rukovanje dozvolom, prema čemu dozvole zadržava tijelo koje ih izdaje ili, prema potrebi, agencija za plaćanje u slučaju izvozne dozvole s unaprijed utvrđenom subvencijom.

(18)

U interesu pouzdane provedbe, dozvole ili potvrde i njihovi izvaci ne smiju se izmijeniti nakon izdavanja. Međutim, u slučajevima sumnje na pogrešku koju je moguće pripisati tijelu koje ih izdaje ili očitim netočnostima u vezi s podacima na dozvoli, potvrdi ili izvatku, trebalo bi uvesti postupak po kojemu se netočne dozvole, potvrde ili izvaci mogu povući, a ispravljeni dokumenti izdati.

(19)

Ako je riječ o pojednostavljenom postupku s proizvodom predviđenom u člancima 412. do 442.a Uredbe Komisije (EEZ) br. 2454/93 od 2. srpnja 1993. o utvrđivanju odredaba za provedbu Uredbe Vijeća (EEZ) br. 2913/92 o Carinskom zakoniku Zajednice ( 5 ), ili glavom X. poglavljem I. Dodatka I. Konvenciji od 20. svibnja 1987. o zajedničkom provoznom postupku, nije potrebno obavljati nikakve formalnosti u carinskom uredu na graničnom prijelazu ukoliko provoz počinje unutar Zajednice i završava izvan nje. Radi upravnog pojednostavnjenja, ako se primjenjuje jedan od navedenih postupaka, trebalo bi donijeti posebne odredbe za oslobađanje sredstava osiguranja.

(20)

Može se dogoditi da se, zbog razloga koji su izvan kontrole korisnika, dokument koji predstavlja dokaz o napuštanju carinskog područja Zajednice ne može predočiti iako je proizvod napustio navedeno područje ili je, u slučaju djelatnosti navedenih u članku 36. Uredbe Komisije (EZ) br. 800/1999 od 15. travnja 1999. o utvrđivanju zajedničkih detaljnih pravila za primjenu sustava izvoznih subvencija za poljoprivredne proizvode ( 6 ), stigao do odredišta. Takva situacija može omesti trgovinu. U takvim okolnostima ostale dokumente trebalo bi priznati kao jednakovrijedne.

(21)

Uredbe Zajednice kojima su uvedene dozvole i potvrde predviđaju da se sredstva osiguranja zadržavaju u cijelosti ili djelomično ako uvoz ili izvoz nije obavljen ili je samo djelomično obavljen, tijekom roka valjanosti dozvole ili potvrde. Radnje koje se poduzimaju u takvim okolnostima trebalo bi detaljno utvrditi, posebno ukoliko je neispunjavanje pothvata uzrokovano višom silom. U takvim slučajevima obveza uvoza ili izvoza može prestati ili se rok valjanosti dozvola ili potvrda može produljiti. Međutim, da bi se spriječila moguća smetnja na tržištu, navedeno se produljenje u svakom slučaju trebalo bi ograničiti na najviše šest mjeseci računajući od kraja prvobitnog roka valjanosti.

(22)

Kako bi se pojednostavili upravni postupci, sredstva osiguranja trebalo bi osloboditi u cijelosti ako je ukupan iznos koji bi se zadržao vrlo malen.

(23)

Sredstva osiguranja položena pri izdavanju dozvole ili potvrde oslobađaju se pod uvjetom da je nadležnim tijelima pružen dokaz da je odnosna roba napustila carinsko područje Zajednice u roku od 60 dana od datuma prihvaćanja izvozne deklaracije.

(24)

Može se dogoditi da se sredstva osiguranja oslobode iz različitih razloga bez da je obveza uvoza ili izvoza stvarno ispunjena. U takvim slučajevima, pogrešno oslobođena sredstva osiguranja trebalo bi ponovno položiti.

(25)

Kako bi se u potpunosti iskoristile izvozne mogućnosti za poljoprivredne proizvode koji ispunjavaju uvjete za izvoznu subvenciju, trebalo bi uvesti mehanizam za poticanje gospodarskih subjekata da tijelu koje ih izdaje brzo vrate sve dozvole i potvrde koje neće upotrebljavati. Također treba uvesti mehanizam za poticanje gospodarstvenika da tijelu koje ih izdaje vrate potvrde odmah nakon njihovog datuma isteka tako da se neiskorištene količine mogu ponovno uporabiti što je moguće prije.

(26)

Na temelju članka 3. stavka 4. Uredbe Vijeća (EEZ, Euratom) br. 1182/71 od 3. srpnja 1971. o utvrđivanju pravila koja se primjenjuju na razdoblja, datume i rokove ( 7 ), ako je zadnji dan razdoblja državni praznik, nedjelja ili subota, razdoblje završava istekom zadnjeg sata narednog radnog dana. U određenim slučajevima, navedena odredba rezultira produljenjem razdoblja uporabe dozvole ili potvrde. Takva mjera, koja je namijenjena olakšavanju trgovine, ne smije mijenjati gospodarske uvjete uvoznog ili izvoznog postupka.

(27)

U nekim sektorima zajedničke organizacije poljoprivrednih tržišta predviđeno je razdoblje razmatranja prije izdavanja izvoznih dozvola. Svrha je ovog razdoblja da se omogući procjena situacije na tržištu i, ukoliko je potrebno, posebno ako ima poteškoća, da se omogući suspenzija zahtjeva koji čekaju na rješavanje, što ima za posljedicu odbijanje navedenih zahtjeva. Trebalo bi navesti da je takva suspenzija također moguća u slučaju dozvola zatraženih u okviru članka 47. ove Uredbe i da kad jednom razdoblje razmatranja protekne, zahtjev za dozvolu ne može se ponovno obustaviti.

(28)

Na temelju članka 844. stavka 3. Uredbe (EEZ) br. 2454/93, proizvodi izvezeni u okviru dozvole ili potvrde o utvrđivanju unaprijed smatraju se vraćenom robom samo ako su ispunjena pravila Zajednice o dozvolama i potvrdama. Trebalo bi utvrditi posebna pravila za primjenu sustava dozvola i potvrda za proizvode koji se vjerojatno mogu uvrstiti pod navedene dogovore.

(29)

Na temelju članka 896. Uredbe (EEZ) br. 2454/93, roba koja je puštena u slobodan promet u okviru uvozne dozvole ili potvrde o utvrđivanju unaprijed ispunjava uvjete za sustav povrata ili oslobođenja od plaćanja uvoznih carina samo ako je utvrđeno da su poduzete potrebne mjere od strane nadležnih vlasti za poništavanje učinaka puštanja navedene robe u slobodan promet što se tiče dozvole ili potvrde.

(30)

Člankom 880. Uredbe (EEZ) br. 2454/93 propisuju se određena detaljna pravila za primjenu članka 896. navedene uredbe, posebno da tijela odgovorna za izdavanje dozvola i potvrda moraju osigurati potvrdu.

(31)

Ovom bi se Uredbom trebala utvrditi sva pravila potrebna za provedbu članka 896. Uredbe (EEZ) br. 2454/93. U nekim slučajevima usklađenost s Uredbom (EEZ) br. 2454/93 trebala bi biti moguća bez traženja potvrde iz njezinoga članka 880.

(32)

Ako se uvozne dozvole koriste za određivanje preferencijalne uvozne carine u okviru carinskih kvota, postoji opasnost od mogućeg korištenja krivotvorenih dozvola, posebno u slučajevima kada postoji velika razlika između pune carine i snižene ili nulte stope carine. Kako bi se smanjila opasnost od prijevare, trebao bi postojati mehanizam za provjeru vjerodostojnosti predočenih dozvola.

(33)

Ako se uvozna dozvola koja obuhvaća poljoprivredne proizvode također koristi za upravljanje carinskom kvotom na koju se primjenjuju preferencijalni uvjeti, takvi se preferencijalni uvjeti na uvoznike primjenjuju na temelju dozvola ili potvrda koje moraju, u nekim slučajevima, biti popraćene dokumentom iz treće zemlje. Da bi se izbjeglo bilo kakvo prekoračenje kvote, preferencijalni uvjeti moraju se primjenjivati do količine za koju je dozvola ili potvrda izdana. Međutim, da bi se olakšao uvoz, trebalo bi biti dopušteno odstupanje predviđeno člankom 7. stavkom 4., pod uvjetom da je istovremeno utvrđeno da se dio količine koja prelazi onu navedenu na dozvoli ili potvrdi, ali je u granicama odstupanja, ne uvrštava u preferencijalne uvjete i za nju se pri uvozu plaća puna carina.

(34)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjima svih upravljačkih odbora na koje se to odnosi,

DONIJELA JE OVU UREDBU:POGLAVLJE I.

PODRUČJE PRIMJENE UREDBE

▼M1

Članak 1.

1.  Podložno određenim iznimkama utvrđenim u pravilima Zajednice specifičnima za određene proizvode, posebno za proizvode iz Uredbe Vijeća (EZ) br. 3448/93 ( 8 ) i njezinim provedbenim pravilima, ovom se Uredbom utvrđuju zajednička pravila za primjenu sustava uvoznih i izvoznih dozvola i potvrda o utvrđivanju unaprijed (dalje u tekstu:,dozvole’ i,potvrde’) predviđena u dijelu III., poglavljima II. i III., Uredbe Vijeća (EZ) br. 1234/2007 ( 9 ) i u Uredbi Vijeća (EZ) br. 1493/1999 ( 10 ) ili utvrđena u ovoj Uredbi.

2.  Dozvola ili potvrda predočava se za sljedeće proizvode:

(a) u slučaju uvoza, ako su proizvodi deklarirani za slobodni promet:

i. proizvode navedene u Prilogu II., dijelu I., uvezene pod svim uvjetima, osim carinskih kvota, osim ako je u njima predviđeno drukčije;

ii. proizvode uvezene u okviru carinskih kvota kojima se upravlja metodom drugačijom od metode koja se temelji na kronološkom redu podnošenja zahtjeva, prema načelu redoslijeda podnošenja zahtjeva, u skladu s člancima 308.a, 308.b i 308.c Uredbe (EEZ) br. 2454/93 ( 11 );

iii. proizvode uvezene u okviru carinskih kvota kojima se upravlja metodom koja se temelji na kronološkom redu podnošenja zahtjeva u skladu s člancima 308.a, 308.b i 308.c Uredbe (EEZ) br. 2454/93, koji su posebno navedeni u Prilogu II. dijelu I. ove Uredbe;

(b) u slučaju izvoza:

i. proizvode navedene u Prilogu II. dijelu II.;

ii. proizvode iz članka 162. stavka 1. Uredbe (EZ) br. 1234/2007 za koje je utvrđena izvozna subvencija, uključujući to da je izvozna subvencija nula ili je utvrđen porez na izvoz;

iii. proizvode izvezene na temelju kvota ili za koje je potrebno predočiti izvoznu dozvolu za pristup na temelju kvote kojom upravlja treća zemlja i koja je otvorena u navedenoj zemlji za uvezene proizvode Zajednice.

3.  Na proizvode iz stavka 2. točke (a) podtočke i., stavka 2. točke (a) podtočke iii. i stavka 2. točke (b) podtočke i., primjenjuje se iznos sredstva osiguranja i rok valjanosti kako je određeno u Prilogu II.

Na proizvode iz stavka 2. točke (a) podtočke ii., stavka 2. točke (b) podtočke ii. i stavka 2. točke (b) podtočke iii. primjenjuju se posebna provedbena pravila koja se odnose na rok valjanosti i iznos sredstva osiguranja utvrđen u pravilima Zajednice specifičnim za navedene proizvode.

4.  za potrebe sustava izvoznih dozvola i potvrda o utvrđivanju unaprijed iz stavka 1., ako je utvrđena subvencija za proizvode koji nisu navedeni u Prilogu II., dijelu II. i ako gospodarski subjekt ne zahtijeva subvenciju, od navedenog gospodarskog subjekta ne smije se zahtijevati da predoči dozvolu ili potvrdu za izvoz predmetnih proizvoda.

▼BPOGLAVLJE II.

PODRUČJE PRIMJENE DOZVOLA I POTVRDA

Članak 2.

Dozvola ili potvrda ne zahtijeva se i nije ju potrebno predočiti za proizvode:

(a) koji nisu pušteni u slobodan promet unutar Zajednice; ili

(b) koji se izvoze:

i. prema carinskom postupku koji omogućuje uvoz bez odgovarajućih carina ili pristojbi s istovrsnim učinkom; ili

ii. prema posebnim sporazumima koji omogućuju izvoz bez izvoznih carina, kao što je navedeno u članku 129. Uredbe (EEZ) br. 2913/92.

Članak 3.

1.  Ako su proizvodi koji podliježu postupku unutarnje proizvodnje i koji ne sadrže osnovne proizvode kao što je navedeno u stavku 2. točki (a) pušteni u slobodan promet onda se, ukoliko proizvodi koji su stvarno pušteni u slobodan promet podliježu uvoznoj dozvoli, takva dozvola mora predočiti.

2.  Ako su proizvodi koji podliježu bilo kojem od pravila navedenih u stavku 1. i koji sadrže i:

(a) jedan ili više osnovnih proizvoda koji su bili obuhvaćeni u članku 23. stavku 2. Ugovora, ali više nisu zbog njihove uključenosti u proizvode puštene u slobodan promet; i

(b) jedan ili više osnovnih proizvoda koji nisu bili obuhvaćeni u članku 23. stavku 2. Ugovora,

pušteni u slobodan promet onda, neovisno o članku 7. stavku 1. ove Uredbe, za svaki osnovni proizvod iz točke (b) ovog stavka koji je stvarno uporabljen i koji je proizvod koji podliježe uvoznoj dozvoli, takva se dozvola predočuje.

Međutim, uvozna dozvola ne zahtijeva se ako proizvod stvarno pušten u slobodan promet ne podliježe takvoj dozvoli.

3.  Uvozna dozvola ili dozvole predočene ako se proizvod naveden u stavku 1. ili 2. pušta u slobodan promet ne podliježu utvrđivanju subvencije unaprijed.

4.  Pri izvozu proizvoda koji podliježu bilo kojem od pravila navedenih u stavku 1. i koji sadrže jedan ili više osnovnih proizvoda iz stavka 2. točke (a), onda se za svaki takav osnovni proizvod, koji je proizvod koji podliježe izvoznoj dozvoli, takva dozvola predočuje.

Međutim, podložno trećem podstavku u vezi s unaprijed utvrđenom subvencijom, izvozna dozvola ne zahtijeva se ako stvarno izvezen proizvod ne podliježe takvoj dozvoli.

Pri izvozu složenih proizvoda koji ispunjavaju uvjete za unaprijed utvrđenu izvoznu subvenciju na temelju jedne ili više njihovih sastavnica, carinski status svake takve sastavnice jedini je element koji treba uzeti u obzir pri primjeni sustava dozvola i potvrda.

Članak 4.

1.  Dozvola se ne zahtijeva i nije ju potrebno predočiti u smislu djelatnosti:

(a) kao što je utvrđeno u člancima 36., 40., 44. i 45. i u članku 46. stavku 1. Uredbe (EZ) br. 800/1999; ili

(b) nekomercijalne naravi; ili

(c) navedenih u Uredbi (EEZ) br. 918/83; ili

(d) koje se odnose na količine koje ne prelaze one utvrđene u Prilogu II.

Neovisno o prvom podstavku, dozvola se mora predočiti ako je uvoz ili izvoz obavljen pod preferencijalnim uvjetima odobrenim putem dozvola.

Države članice poduzimaju mjere predostrožnosti protiv zloporabe pri primjeni ovog stavka, posebno ako je sam uvozni ili izvozni postupak obuhvaćen jednom ili više uvoznih ili izvoznih deklaracija koje su očito bez gospodarske ili druge osnove.

2.  Za potrebe stavka 1. „djelatnosti nekomercijalne naravi” znači:

(a) uvoz od strane ili za privatne pojedince, pod uvjetom da takve djelatnosti ispunjavaju zahtjeve iz odjeljka II. točke D broja 2. uvodnih odredaba Kombinirane nomenklature;

(b) izvoz od strane privatnih pojedinaca, pod uvjetom da takve djelatnosti ispunjavaju, mutatis mutandis, zahtjeve navedene u točki (a).

3.  Države članice ovlaštene su da ne zahtijevaju izvoznu dozvolu ili dozvole za proizvode i/ili robu koju šalju privatni pojedinci ili skupine privatnih pojedinaca s ciljem besplatne distribucije u svrhu humanitarne pomoći u trećim zemljama ako su ispunjeni svi sljedeći uvjeti:

(a) stranke koje žele iskoristiti to izuzeće nisu podnijele zahtjev za izvoznu subvenciju;

(b) takve pošiljke su povremene naravi, sadrže različite proizvode i/ili robu i ne premašuju ukupan iznos od 30 000 kg po prijevoznom sredstvu; i

(c) nadležne vlasti posjeduju dostatan dokaz o odredištu i/ili uporabi proizvoda i/ili robe i pravilnoj provedbi djelatnosti.

Sljedeći navod umeće se u odjeljak 44. izvozne deklaracije: „Bez subvencije - članak 4. stavak 3. Uredbe (EZ) br. 376/2008”.

Članak 5.

Dozvola ili potvrda ne zahtijeva se i nije ju potrebno predočiti ako su proizvodi pušteni u slobodan promet u okviru glave VI. poglavlja 2. Uredbe (EEZ) br. 2913/92 kojom se uređuje postupanje s vraćenom robom.

Članak 6.

1.  Izvozna dozvola ne zahtijeva se i nije ju potrebno predočiti pri prihvaćanju deklaracije o ponovnom izvozu za proizvode za koje izvoznik pruži dokaz da je bila donesena pozitivna odluka za povrat ili oslobođenje od plaćanja uvoznih carina u vezi s onim proizvodima u okviru glaveVII. poglavlja 5. Uredbe (EEZ) br. 2913/92.

2.  Ako proizvodi pri izvozu podliježu predočenju izvozne dozvole i nadležne vlasti prihvate deklaraciju o ponovnom izvozu prije odluke o zahtjevu za povrat ili oslobođenje od plaćanja uvoznih carina, izvozna dozvola mora se predočiti. Utvrđivanje izvozne subvencije ili pristojbe unaprijed nije dopušteno.POGLAVLJE III.

OPĆE ODREDBEODJELJAK 1.

Područje primjene dozvola, potvrda i izvadaka

Članak 7.

1.  Uvozna ili izvozna dozvola daje pravo i predstavlja obavezu uvoza ili izvoza navedene količine proizvoda ili robe u okviru dozvole, tijekom njezinog roka valjanosti, osim u slučajevima više sile.

Obveze iz ovog stavka glavni su zahtjev u smislu članka 20. Uredbe Komisije (EEZ) br. 2220/85 ( 12 ).

2.  Izvozna dozvola kojom se unaprijed utvrđuje izvozna subvencija predstavlja obavezu izvoza određene količine odgovarajućeg proizvoda u okviru dozvole, tijekom njezinog roka valjanosti, osim u slučajevima više sile.

Ako izvoz proizvoda podliježe predočenju izvozne dozvole, izvozna dozvola s unaprijed utvrđenom subvencijom utvrđuje pravo na izvoz i pravo na subvenciju.

Ako izvoz proizvoda ne podliježe predočenju izvozne dozvole, izvozna dozvola s unaprijed utvrđenom subvencijom utvrđuje samo pravo na izvoznu subvenciju.

Obveze iz ovog stavka glavni su zahtjev u smislu članka 20. Uredbe (EEZ) br. 2220/85.

3.  U slučajevima utvrđenim člankom 47. i ukoliko je takav zahtjev predviđen posebnim pravilima Zajednice za odgovarajući sektor, izdavanje dozvole ili potvrde dovodi do obveze uvoza ili izvoza u državu ili skupinu država koje su u njima navedene.

4.  Ako je uvezena ili izvezena količina za najviše 5 % veća od količine naznačene u dozvoli ili potvrdi, smatra se da je uvezena ili izvezena u okviru navedene dozvole ili potvrde.

5.  Ako je uvezena ili izvezena količina za najviše 5 % manja od količine naznačene u dozvoli ili potvrdi, smatra se da je ispunjena obveza uvoza ili izvoza.

6.  U smislu stavaka 4. i 5., ako je dozvola ili potvrda izdana na temelju subvencije po broju grla, gore navedeni rezultat 5-postotnog izračuna, prema potrebi, zaokružuje se na sljedeći veći cijeli broj grla.

7.  Ako se na temelju članka 3. stavka 4. Uredbe (EEZ) br. 1182/71, dozvola ili potvrda kojom se unaprijed utvrđuje izvozna pristojba ili izvozna subvencija upotrebljava prvi radni dan od posljednjeg dana njezinog normalnog roka valjanosti, smatra se da je dozvola ili potvrda uporabljena posljednji dan njezinog normalnog roka valjanosti u smislu unaprijed utvrđenih iznosa.

▼M1

8.  Ne dovodeći u pitanje članak 1. stavak 3., rok valjanosti uvoznih i izvoznih dozvola i potvrda o utvrđivanju unaprijed jest onaj određen za svaki proizvod u Prilogu II.

▼B

Članak 8.

1.  Obveze koje proizlaze iz dozvola ili potvrda nisu prenosive. Prava koja proizlaze iz dozvola ili potvrda prenosiva su od strane korisnika dozvole tijekom njihovog roka valjanosti. Takav se prijenos može izvršiti u korist samo jednog primatelja prijenosa za svaku dozvolu ili potvrdu ili njezin izvadak. Odnosi se na količine koje još nisu iskorištene na dozvoli ili potvrdi ili izvatku.

2.  Primatelji prijenosa ne smiju dalje prenositi svoja prava, ali ih mogu prenijeti natrag na korisnika dozvole. Prijenosi natrag na korisnika dozvole odnose se na količine koje još nisu iskorištene na dozvoli ili potvrdi ili izvatku.

U takvim slučajevima tijelo koje izdaje dozvole ili potvrde u odjeljku 6. dozvole ili potvrde upisuje jedan od navoda navedenih u Prilogu III., dijelu A.

3.  U slučaju zahtjeva za prijenos od strane korisnika dozvole ili prijenos natrag na korisnika dozvole od strane primatelja prijenosa, tijelo koje izdaje dozvolu ili potvrdu ili agencija ili agencije koje je imenovala svaka država članica na dozvolu ili potvrdu ili ako je prikladno na njihov izvadak upisuju sljedeće:

(a) ime i adresu primatelja prijenosa ili navod iz stavka 2.;

(b) datum takvoga navoda potvrđen pečatom tijela ili agencije.

4.  Prijenos ili prijenos natrag na imatelja dozvole stupa na snagu na dan navoda.

Članak 9.

Izvaci iz dozvola ili potvrda proizvode jednake pravne učinke kao i dozvole ili potvrde iz kojih su izvađeni, u okviru količine za koju se izdaju.

Članak 10.

Dozvole ili potvrde i izdani izvaci te navodi i ovjere koje su napravila tijela države članice proizvode jednake pravne učinke u svakoj drugoj državi članici kao izdani dokumenti te navodi i ovjere koje su napravila tijela navedenih država članica.

Članak 11.

1.  Ako se dozvola kojom se utvrđuje subvencija unaprijed koristi za izvoz mješavine, takva mješavina pri izvozu ne ispunjava uvjete za tako unaprijed utvrđenu stopu ako carinska klasifikacija sastavnica s obzirom na koju se izračunava izvozna subvencija koja se primjenjuje na mješavinu ne odgovara klasifikaciji mješavine.

2.  Ako se dozvola ili potvrda kojom se unaprijed utvrđuje izvozna subvencija koristi za izvoz robe u sklopovima, unaprijed utvrđena stopa primjenjuje se samo na sastavnicu koja ima jednaku carinsku klasifikaciju kao i sklop.ODJELJAK 2.

Zahtjevi za izdavanje i izdavanje dozvola i potvrda

Članak 12.

1.  Niti jedan zahtjev za dozvolu ili potvrdu ne prihvaća se ako nije poslan ili predan nadležnom tijelu na obrascima tiskanim i/ili izdanim u skladu s člankom 17.

Međutim, nadležna tijela mogu prihvatiti pisanu telekomunikacijsku i elektroničku poruku kao valjane zahtjeve, pod uvjetom da uključuju sve podatke koji bi bili prikazani na obrascu da je uporabljen. Države članice mogu zatražiti da nakon pisane telekomunikacijske i/ili elektroničke poruke slijedi zahtjev na obrascu tiskanom ili izdanom u skladu s člankom 17., poslanom ili dostavljenom izravno nadležnom tijelu; u takvim slučajevima datum kada je pisana telekomunikacijska ili elektronička poruka dospjela kod nadležnog tijela smatra se datumom predavanja zahtjeva. Ovaj zahtjev ne utječe na valjanost zahtjeva poslanih pisanom telekomunikacijskom ili elektroničkom porukom.

Ako su zahtjevi za dozvole ili potvrde podnešeni elektroničkim putem, nadležne vlasti države članice određuju kako se vlastoručni potpis može zamijeniti na drugi način, što se može temeljiti na uporabi šifri.

2.  Zahtjevi za dozvole i potvrde mogu se poništiti samo putem pisma, pisane telekomunikacijske ili elektroničke poruke koju je primilo nadležno tijelo, osim u slučajevima više sile, do 13:00 sati na dan predavanja zahtjeva.

Članak 13.

1.  Odjeljak 16. zahtjeva za dozvole s unaprijed utvrđenom subvencijom i samih dozvola nosi dvanaesteroznamenkastu tarifnu oznaku proizvoda uzetu iz nomenklature poljoprivrednih proizvoda za uporabu s izvoznim subvencijama.

Međutim, ako je stopa subvencije jednaka za nekoliko tarifnih oznaka u istoj kategoriji, što se utvrđuje u skladu s postupkom iz članka 195. stavka 2. Uredbe (EZ) br. 1234/2007 i odgovarajućih članaka ostalih uredaba kojima se uređuje organizacija tržišta, navedene oznake mogu se upisati i na zahtjeve za dozvolu i na same dozvole.

2.  Ako se stope povrata razlikuju s obzirom na odredište, državu ili područje odredišta, što može biti slučaj, navedeno mora biti navedeno u odjeljku 7. i na zahtjevima i na samim dozvolama.

3.  Ne dovodeći u pitanje prvi podstavak stavka 1., ako se određuje skupina proizvoda kako je navedeno u drugoj alineji prvoga podstavka članka 4. stavka 2. Uredbe (EZ) br. 800/1999, oznake proizvoda koji pripadaju skupini mogu se upisati u odjeljak 22. zahtjeva za dozvolu i dozvola, kojima prethodi izjava „skupina proizvoda iz članka 4. stavka 2. Uredbe (EZ) br. 800/1999”.

Članak 14.

1.  Zahtjevi koji sadrže uvjete koji nisu predviđeni pravilima Zajednice odbijaju se.

▼M1

2.  Ne dovodeći u pitanje članak 1. stavak 3., iznos sredstva osiguranja koji se primjenjuje na dozvole i potvrde izdane za uvoz i izvoz jest onaj određen u Prilogu II. Dodatni iznos može biti primjenjiv u slučaju utvrđivanja poreza na izvoz.

Ni jedan se zahtjev za dozvolu ili potvrdu ne prihvaća ako nadležnim vlastima nije dano odgovarajuće sredstvo osiguranja najkasnije do 13.00 sati na dan podnošenja zahtjeva.

▼B

3.  Ako je iznos sredstava osiguranja na dozvoli ili potvrdi 100 EUR ili manje, ili ako je dozvola ili potvrda sastavljena u ime interventne agencije, ne zahtijevaju se nikakva sredstva osiguranja.

4.  Ako države članice iskoriste opcije iz članka 5. Uredbe (EEZ) br. 2220/85, iznos sredstava osiguranja potražuje se istekom roka od dva mjeseca od datuma isteka valjanosti dozvola.

5.  Nikakva sredstva osiguranja ne zahtijevaju se u slučaju izvozne dozvole izdane za izvoz u treće zemlje u vezi s djelatnostima pomoći u hrani za zemlje koje ne pripadaju Zajednici, a provode ih humanitarne agencije koje je u tu svrhu odobrila država članica izvoznica. Država članica odmah obavješćuje Komisiju o takvim odobrenim humanitarnim agencijama.

6.  Ako se primjenjuju stavci 3., 4. i 5., treći podstavak članka 4. stavka 1. primjenjuje se mutatis mutandis.

Članak 15.

Zahtjevi za dozvole i dozvole s unaprijed utvrđenom subvencijom sastavljeni u vezi s mjerama pomoći u hrani u smislu članka 10. stavka 4. Sporazuma o poljoprivredi, zaključenog kao dio Urugvajskoga kruga višestranih trgovinskih pregovora, u odjeljku 20. sadrže najmanje jedan od navoda navedenih u Prilogu III. dijelu B ove Uredbe.

Država odredišta navodi se u odjeljku 7. Ova dozvola vrijedi samo za izvoz u kontekstu takvih mjera pomoći u hrani.

Članak 16.

1.  Dan predavanja zahtjeva za dozvolu ili potvrdu označava dan kada je nadležno tijelo isti zaprimilo, pod uvjetom da je primljen najkasnije do 13:00 sati, bez obzira na to je li zahtjev dostavljen izravno nadležnom tijelu ili mu je poslan putem pisma ili pisane telekomunikacijske ili elektroničke poruke.

2.  Smatra se da je zahtjev za dozvolu ili potvrdu, koji je nadležno tijelo zaprimilo u subotu, nedjelju ili na državni praznik ili nakon 13:00 sati radnog dana, predan prvog sljedećeg radnog dana od dana kada je uistinu zaprimljen.

3.  Ako je razdoblje od određenog broja dana utvrđeno za predavanje zahtjeva za dozvole ili potvrde i ako zadnji dan razdoblja pada na subotu, nedjelju ili državni praznik, dotično razdoblje završava prvog sljedećeg radnog dana u 13:00 sati.

Međutim, takva se produljenja ne uzimaju u obzir pri izračunu iznosa utvrđenih u dozvoli ili potvrdi ili za određivanje njihovog roka valjanosti.

4.  Rokovi navedeni u ovoj Uredbi navedeni su po belgijskom lokalnom vremenu.

Članak 17.

1.  Ne dovodeći u pitanje drugi podstavak članka 12. stavka 1. i članka 18. stavka 1., zahtjevi za dozvole ili potvrde, dozvole i potvrde i njihovi izvaci sastavljaju se na obrascima koji odgovaraju uzorcima utvrđenim u Prilogu I. Takvi se obrasci moraju ispuniti u skladu s u njima zadanim uputama i u skladu s posebnim odredbama Zajednice primjenjivim na odgovarajući sektor proizvoda.

2.  Obrasci za dozvole i potvrde sastavljaju se u setovima koji sadrže primjerak br. 1, primjerak br. 2 i zahtjev, zajedno sa svim dodatnim primjercima dozvola ili potvrda, tim slijedom.

Međutim, države članice mogu zatražiti od podnositelja zahtjeva da ispune samo obrazac zahtjeva za izdavanje dozvole, umjesto setova predviđenih prvim podstavkom.

Ako, kao posljedica mjera Zajednice, količina za koju se izdaje dozvola ili potvrda može biti manja od količine za koju je zahtjev za dozvolu ili potvrdu prvobitno predan, zatražena količina i iznos jamstva vezan uz nju upisuje se samo na obrazac zahtjeva za izdavanje dozvole.

Obrasci za izvatke dozvola ili potvrda sastavljaju se u setovima koji sadrže primjerak br. 1 i primjerak br. 2, tim slijedom.

3.  Obrasci, uključujući dodatne stranice, tiskaju se na bijelom pisaćem papiru koji ne sadrži mehaničku celulozu, obrađenom za pisanje i težine najmanje 40 grama po četvornom metru. Njihova veličina iznosi 210 × 297 mm, dopuštena duljina iznosi najmanje 5 mm manje do najviše 8 mm više; razmak između redaka iznosi 4,24 mm (jedna šestina inča); izgled obrasca treba precizno slijediti. Obje strane primjerka br. 1 i strana dodataka na kojima se vrši otpisivanje iskorištenja pored toga u pozadini imaju tiskani guilloche uzorak što omogućuje vizualno primjećivanje svakoga pokušaja mehaničkoga ili kemijskoga krivotvorenja. Guilloche pozadina je zelena za obrasce koji se odnose na uvoz i crveno smeđa za obrasce koji se odnose na izvoz.

4.  Države članice odgovorne su za tiskanje obrazaca. Obrasce također mogu tiskati tiskare koje su odredile države članice u kojima imaju poslovni nastan. U potonjem slučaju, pozivanje na odobrenje države članice mora se nalaziti na svakom obrascu. Svaki obrazac ima naznačeni naziv i adresu tiskare ili znak po kojem se tiskara može identificirati i, osim na obrascima zahtjeva za izdavanje dozvole i dodatnih stranica, individualni serijski broj. Broju prethode sljedeća slova prema državi članici koja izdaje dokument: „AT” za Austriju, „BE” za Belgiju, „BG” za Bugarsku, „CZ” za Češku, „CY” za Cipar, „DE” za Njemačku, „DK” za Dansku, „EE” za Estoniju, „EL” za Grčku, „ES” za Španjolsku, „FI” za Finsku, „FR” za Francusku, ►M6  „HR” za Hrvatsku, ◄ „HU” za Mađarsku, „IE” za Irsku, „IT” za Italiju, „LU” za Luksemburg, „LT” za Litvu, „LV” za Latviju, „MT” za Maltu, „NL” za Nizozemsku, „PL” za Poljsku, „PT” za Portugal, „RO” za Rumunjsku, „SE” za Švedsku, „SI” za Sloveniju, „SK” za Slovačku i „UK” za Ujedinjenu Kraljevinu.

U vrijeme njihovog izdavanja, dozvole ili potvrde i izvaci mogu imati otisnut broj izdavanja koji im je dodijelilo tijelo koje ih izdaje.

5.  Zahtjev, dozvole i potvrde i izvaci ispisuju se pisaćim strojem ili na računalu. Tiskaju se i ispunjavaju na jednom od službenih jezika Zajednice, kako su to utvrdile nadležne vlasti države članice koja izdaje dokumente. Međutim, države članice mogu dopustiti da se zahtjevi ispune samo ručno tintom i velikim slovima.

6.  Pečati tijela koje izdaju dozvole ili potvrde i tijela koja dodjeljuju količine otiskuju se metalnim pečatom, po mogućnosti čeličnim. Međutim, pečat tijela koje izdaje dozvole ili potvrde može se zamijeniti suhim žigom u kombinaciji sa slovima ili brojkama dobivenim perforacijom.

7.  Nadležne vlasti odnosnih država članica mogu, ukoliko je potrebno, zahtijevati da se dozvole ili potvrde i njihovi izvaci prevedu na službeni jezik ili jedan od službenih jezika navedenih država članica.

Članak 18.

1.  Ne dovodeći u pitanje članak 17., dozvole i potvrde mogu se izdati i koristiti pomoću računalnih sustava u skladu s detaljnim pravilima koja su utvrdile nadležne vlasti. U daljnjem tekstu poznati su kao „elektroničke dozvole i potvrde”.

Sadržaj elektroničkih dozvola i potvrda mora biti jednak sadržaju dozvole i potvrde na papiru.

2.  Ako korisnici dozvole ili primatelji prijenosa dozvola ili potvrda moraju koristiti dokumente u elektroničkom obliku u državi članici koja nije povezana s računalnim sustavom izdavanja, oni zahtijevaju izvadak dokumenta.

Takvi se izvaci izdaju bez odlaganja i bez dodatnih troškova u obliku kako je predviđeno člankom 17.

U državama članicama koje su povezane s računalnim sustavom izdavanja, takvi se izvaci koriste u obliku izvatka na papiru.

Članak 19.

1.  Ako iznosi koji proizlaze iz pretvorbe eura u iznose u nacionalnoj valuti i koji se upisuju u dozvole ili potvrde sadrže tri ili više decimala, samo se prve dvije decimale upisuju. U takvim slučajevima, ako je treća decimala pet ili više, druga se decimala zaokružuje prema gore do sljedeće jedinice, a ako je treća decimala manja od pet, druga decimala se ne mijenja.

2.  Međutim, ako su iznosi izraženi u eurima pretvoreni u funte sterlinge, pozivanje na prve dvije decimale u stavku 1. smatra se pozivanjem na prve četiri decimale. U takvim slučajevima, ako je peta decimala pet ili više, četvrta decimala zaokružuje se prema gore do sljedeće jedinice, a ako je peta decimala manja od pet, četvrta decimala se ne mijenja.

Članak 20.

1.  Ne dovodeći u pitanje članak 18. koji se odnosi na elektroničke dozvole i potvrde, dozvole i potvrde sastavljaju se u najmanje dva primjerka, od kojih se prvi, zvan „primjerak za korisnika” i označen kao „br. 1”, bez odlaganja dostavlja podnositelju zahtjeva, a drugi, zvan „primjerak za izdavatelja” i označen kao „br. 2”, zadržava tijelo koje izdaje dozvole ili potvrde.

2.  Ako je dozvola ili potvrda izdana za količinu manju od one zahtijevane, tijelo koje ih izdaje navodi:

(a) u odjeljcima 17. i 18., količinu za koju se izdaje dozvola ili potvrda;

(b) u odjeljku 11., iznos odgovarajućeg sredstva osiguranja.

Sredstva osiguranja položena za količinu za koju dozvola ili potvrda nije bila izdana smjesta se oslobađa.

Članak 21.

1.  Na zahtjev korisnika dozvole ili potvrde ili primatelja prijenosa, i uz predočenje primjerka br. 1 dokumenta, tijelo koje ih izdaje ili agencija ili agencije imenovane od strane svake države članice mogu izdati jedan ili više izvadaka dokumenta.

Izvaci se sastavljaju u najmanje dva primjerka, od kojih se prvi, zvan „primjerak za korisnika” i označen kao „br. 1”, dostavlja ili naslovljava na podnositelja zahtjeva, a drugi, zvan „primjerak za izdavatelja” i označen kao „br. 2”, zadržava tijelo koje izdaje dozvole ili potvrde.

Tijelo koje izdaje izvadak na primjerak br. 1 dozvole ili potvrde upisuje količinu za koju je bio izdan izvadak, uvećan za odgovarajuće odstupanje. Riječ „izvadak” upisuje se pored količine upisane na primjerak br. 1 dozvole ili potvrde.

2.  Nije moguće napraviti daljnje izvatke izvatka dozvole ili potvrde.

3.  Primjerak br. 1 izvatka koji je bio uporabljen ili mu je istekao rok korisnik dozvole vraća tijelu koje je izdalo dozvolu ili potvrdu, zajedno s primjerkom br. 1 dozvole ili potvrde od koje potječe, tako da tijelo može prilagoditi navode na primjerku br. 1 dozvole ili potvrde u svjetlu navoda na primjerku br. 1 izvatka.

Članak 22.

1.  Za potrebe određivanja njihovog roka valjanosti, smatra se da su dozvole i potvrde bile izdane na dan podnošenja zahtjeva za iste, s time da je taj dan uključen u izračun takvog roka valjanosti. Međutim, dozvole i potvrde ne smiju se koristiti do njihovog stvarnog izdavanja.

2.  Može se navesti da dozvola ili potvrda postaje valjana na dan njezinog stvarnog izdavanja, u kojem slučaju je taj dan uključen u izračun njezinog roka valjanosti.ODJELJAK 3.

Uporaba dozvola i potvrda

Članak 23.

1.  Primjerak br. 1 dozvole ili potvrde podnosi se carinskom uredu koji je prihvatio:

(a) u slučaju uvozne dozvole, deklaraciju o puštanju u slobodan promet;

(b) u slučaju izvozne dozvole ili potvrde o unaprijed utvrđenoj subvenciji, deklaraciju o izvozu.

Ne dovodeći u pitanje članak 2. stavak 1. točku (i) Uredbe (EZ) br. 800/1999, carinsku deklaraciju mora napraviti korisnik dozvole ili, prema potrebi, primatelj prijenosa dozvole ili potvrde, ili njihov predstavnik u smislu članka 5. stavka 2. Uredbe (EEZ) br. 2913/92.

2.  Primjerak br. 1 dozvole ili potvrde predaje se ili stavlja na raspolaganje carinskim vlastima, u vrijeme prihvaćanja deklaracije iz stavka 1.

3.  Nakon što je ured naveden u stavku 1. otpisao iskorištenje i ovjerio primjerak br. 1 dozvole ili potvrde, vraća je stranki. Međutim, države članice mogu zahtijevati ili dopustiti stranki da na dozvoli ili potvrdi otpiše iskorištenje; u svim takvim slučajevima nadležni ured treba pregledati i ovjeriti otpis.

4.  Ako uvezena ili izvezena količina ne odgovara količini otpisanoj na dozvoli ili potvrdi, otpis na dozvoli ili potvrdi ispravlja se na stvarno uvezenu ili izvezenu količinu, u granicama količine za koju je dozvola ili potvrda bila izdana.

Članak 24.

1.  Neovisno o članku 23., država članica može dopustiti:

(a) podnošenje dozvole ili potvrde tijelu koje izdaje dozvole ili potvrde ili tijelu odgovornom za isplatu subvencije;

(b) u slučajevima u kojima se primjenjuje članak 18., pohranu u bazu podataka tijela koje izdaje dozvole ili potvrde ili tijelu odgovornom za isplatu subvencije.

2.  Država članica određuje slučajeve u kojima se primjenjuje stavak 1. i uvjete koje je stranka dužna ispuniti da bi iskoristila postupke utvrđene u navedenom stavku. Pored toga, odredbe koje je usvojila država članica moraju osigurati jednako postupanje za sve potvrde izdane unutar Zajednice.

3.  Država članica odlučuje koje tijelo otpisuje iskorištenja i ovjerava dozvolu ili potvrdu.

Međutim, otpis iskorištenja i njegova valjanost i ovjera na dozvoli ili potvrdi također se smatraju provedenim ako:

(a) je dokument koji utvrđuje izvezene količine proizveden računalno; taj se dokument mora priložiti dozvoli ili potvrdi i evidentirati zajedno s njom;

(b) su izvezene količine uvedene u službenu elektroničku bazu podataka države članice i postoji veza između ove informacije i elektroničke potvrde; države članice mogu se odlučiti za arhiviranje ovih informacija uporabom papirnatih inačica elektroničkih dokumenata.

Datum otpisa iskorištenja smatra se datumom prihvaćanja deklaracije iz članka 23. stavka 1.

4.  U vrijeme prihvaćanja carinske deklaracije, stranka na deklaraciji mora navesti da se ovaj članak primjenjuje i navesti referentni broj dozvole ili potvrde koja se treba uporabiti.

5.  U slučaju dozvole ili potvrde kojom se odobrava uvoz ili izvoz, roba može biti puštena samo ako je nadležno tijelo obavijestilo carinarnicu iz članka 23. stavka 1. da je dozvola ili potvrda naznačena na carinskom dokumentu valjana za odnosni proizvod i ima upisane utvrđene količine.

6.  Ako izvezeni proizvodi ne podliježu predočenju izvozne dozvole, već je izvozna subvencija bila utvrđena izvoznom dozvolom s unaprijed utvrđenom subvencijom, i ako, zbog pogreške, dokument uporabljen pri izvozu za dokazivanje prava na izvoznu subvenciju ne navodi ovaj članak i/ili broj dozvole ili potvrde, ili ako su informacije netočne, postupak je moguće regulirati pod uvjetom da su ispunjeni sljedeći uvjeti:

(a) izvozna dozvola s unaprijed utvrđenom subvencijom za proizvod, koja vrijedi na dan prihvaćanja deklaracije, u posjedu je tijela koje je odgovorno za plaćanje subvencije;

(b) nadležne vlasti imaju na raspolaganju dovoljno dokaza koji im omogućuju da uspostave vezu između izvezene količine i dozvole ili potvrde koja obuhvaća izvoz.

Članak 25.

1.  Navodi upisani na dozvole, potvrde ili izvatke ne smiju se mijenjati nakon izdavanja.

2.  Ako se sumnja na točnost navoda na dozvoli, potvrdi ili izvatku, takva se dozvola, potvrda ili izvadak, na inicijativu stranke ili nadležne vlasti države članice, vraća tijelu koje ih izdaje.

Ako tijelo koje izdaje dozvole ili potvrde smatra da je potrebna ispravka, povlači izvadak ili dozvolu ili potvrdu kao i sve prethodno izdane izvatke i bez odlaganja izdaje ispravljeni izvadak ili ispravljenu dozvolu ili potvrdu i odgovarajuće ispravljene izvatke. Na takvim daljnjim dokumentima, koji uključuju navod „dozvola (ili potvrda) ispravljena dana …” ili „izvadak ispravljen dana …”, svi prijašnji navodi ponavljaju se na svakom primjerku.

Ako tijelo koje izdaje dozvole ili potvrde ne smatra potrebnim ispraviti dozvolu, potvrdu ili izvadak, na nju upisuje ovjeru „provjereno dana … u skladu s člankom 25. Uredbe (EZ) br. 376/2008” i stavlja pečat.

Članak 26.

1.  Na zahtjev tijela koje izdaje dozvolu, korisnik dozvole je istome dužan vratiti dozvolu ili potvrdu i njene izvatke.

2.  Ako se sporni dokument vrati ili zadrži u skladu s ovim člankom ili člankom 25., nadležna državna tijela stranki na zahtjev daju potvrdu primitka.

Članak 27.

Ako prostor rezerviran za otpise na dozvolama, potvrdama ili njihovim izvacima nije dostatan, vlasti koje upisuju otpise mogu im prikačiti jednu ili više dodatnih stranica koje sadrže prostor za otpise kako je prikazano na poleđini primjerka br. 1 navedene dozvole, potvrde ili izvadaka. Navedene vlasti stavljaju pečat tako da je jedna polovica pečata na dozvoli, potvrdi ili njihovom izvatku a druga na dodatnoj stranici, a za svaku daljnju dodatnu stranicu daljnji pečat se stavlja na isti način preko takve stranice i prethodne stranice.

Članak 28.

1.  Ako nema sumnje u vjerodostojnost dozvole, potvrde ili izvatka, ili navoda ili ovjera na njima, nadležna državna tijela vraćaju sporni dokument, ili fotokopiju istog, nadležnim vlastima na pregled.

Dokumenti se također mogu vratiti nasumičnom provjerom; u tom se slučaju vraća samo fotokopija dokumenta.

2.  Ako je sporni dokument vraćen u skladu sa stavkom 1., nadležna državna tijela stranki na zahtjev izdaju potvrdu primitka.

Članak 29.

1.  Ukoliko je potrebno, za pravilnu primjenu ove Uredbe, nadležne vlasti država članica razmjenjuju informacije o dozvolama, potvrdama i njihovim izvacima i o nepravilnostima i povredama u vezi s njima.

2.  Države članice obavješćuju Komisiju čim saznaju za nepravilnosti i povrede u vezi s ovom Uredbom.

3.  Države članice Komisiji dostavljaju imena i adrese tijela koja izdaju dozvole ili potvrde i njihove izvatke, ubiru izvozne pristojbe i isplaćuju izvozne subvencije. Komisija te podatke objavljuje u Službenom listu Europske unije.

4.  Države članice Komisiji također prosljeđuju otiske službenih pečata i, ukoliko je potrebno, suhih žigova koje koriste ovlaštena tijela. Komisija o tome odmah obavješćuje ostale države članice.ODJELJAK 4.

Oslobađanje sredstava osiguranja

Članak 30.

Vezano uz rok valjanosti dozvola i potvrda:

(a) smatra se da je obveza ispunjena i smatra se da je pravo uvoza u okviru dozvole ili potvrde iskorišteno na dan prihvaćanja deklaracije iz članka 23. stavka 1. točke (a), uvijek pod uvjetom da je proizvod stvarno pušten u slobodan promet;

(b) smatra se da je obveza ispunjena i smatra se da je pravo izvoza u okviru dozvole ili potvrde iskorišteno na dan prihvaćanja deklaracije iz članka 23. stavka 1. točke (b).

Članak 31.

Ispunjavanje osnovnog zahtjeva dokazuje se predočenjem dokaza:

(a) za uvoz, o prihvaćanju deklaracije iz članka 23. stavka 1. točke (a) u vezi s proizvodom;

(b) za izvoz, o prihvaćanju deklaracije iz članka 23. stavka 1. točke (b) u vezi s proizvodom; pored toga:

i. u slučaju izvoza ili opskrbe koji se tretira kao izvoz u smislu članka 36. Uredbe (EZ) br. 800/1999, zahtijeva se dokaz da je proizvod, u roku od 60 dana od dana prihvaćanja izvozne deklaracije, osim ako to nije bilo moguće zbog više sile, u slučaju opskrbe koja se tretira kao izvoz, stigao do odredišta ili, u ostalim slučajevima, napustio carinsko područje Zajednice. Za potrebe ove Uredbe, dostava bilo kojih proizvoda namijenjenih isključivo za potrošnju na platformama za bušenje i crpljenje, uključujući jedinice za pružanje potpore takvim platformama, koje se nalaze na području europskoga kontinentalnoga pojasa, ili unutar područja kontinentalnoga pojasa neeuropskoga dijela Zajednice, ali izvan područja tri milje počevši od osnovne linije koja služi za utvrđivanje širine teritorijalnog mora države članice, smatra se da je napušteno carinsko područje Zajednice;

ii. u slučajevima u kojima su proizvodi stavljeni u postupak opskrbnog skladištenja predviđen člankom 40. Uredbe (EZ) br. 800/1999, zahtijeva se dokaz da je proizvod, u roku od 30 dana od prihvaćanja deklaracija o stavljanju istog u navedeni postupak i ukoliko to nije spriječila viša sila, unesen u opskrbno skladište.

Međutim, ako je protekao 60-dnevni krajnji rok iz točke (b) alineje i. prvoga stavka ili 30-dnevni krajnji rok iz točke (b) alineje ii. prvoga stavka, sredstva osiguranja se oslobađaju u skladu s člankom 23. stavkom 2. Uredbe (EEZ) br. 2220/85.

Sredstva osiguranja se ne zadržavaju u okviru drugoga stavka u slučaju količina za koje je subvencija smanjena u skladu s člankom 50. stavkom 1. Uredbe (EZ) br. 800/1999 zbog nepoštovanja krajnjih rokova iz članka 7. stavka 1. i članka 40. stavka 1. navedene uredbe.

Članak 32.

1.  Dokaz zahtijevan u okviru članka 31. pruža se kako slijedi:

(a) u slučajevima iz članka 31. točke (a), predočenjem primjerka br. 1 dozvole ili potvrde i, prema potrebi, primjerka br. 1 izvatka ili izvadaka dozvole ili potvrde, ovjerene kako je predviđeno člankom 23. ili člankom 24.;

(b) u slučajevima iz članka 31. točke (b), i podložno stavku 2. ovog članka, predočenjem primjerka br. 1 dozvole ili potvrde i, prema potrebi, primjerka br. 1 izvatka ili izvadaka dozvole ili potvrde, ovjerene kako je predviđeno člankom 23. ili člankom 24.

2.  Pored toga, u slučaju izvoza iz Zajednice ili opskrbe na odredište u smislu članka 36. Uredbe (EZ) br. 800/1999 ili postupanja s proizvodima prema pravilima kako je predviđeno člankom 40. navedene uredbe, zahtijeva se dodatni dokaz.

Takav dodatni dokaz pruža se kako slijedi:

(a) ako se sljedeće djelatnosti odvijaju unutar dotične države članice, takav dodatni dokaz prepušten je izboru države članice u kojoj je:

i. dozvola ili potvrda izdana;

ii. deklaracija iz članka 23. stavka 1. točke (b) ove Uredbe prihvaćena; i

iii. proizvod:

 napustio carinsko područje Zajednice. U smislu ove Uredbe, dostava bilo kojih proizvoda namijenjenih isključivo za potrošnju na platformama za bušenje i crpljenje, uključujući jedinice za pružanje potpore takvim platformama, koje se nalaze na području europskog kontinentalnog pojasa, ili unutar područja kontinentalnog pojasa neeuropskoga dijela Zajednice, ali izvan područja tri milje počevši od osnovne linije koja služi za utvrđivanje širine teritorijalnog mora države članice, smatra se da je napušteno carinsko područje Zajednice,

 dostavljen na jedno od odredišta navedenih u članku 36. Uredbe (EZ) br. 800/1999, ili

 stavljen u opskrbno skladište u okviru članka 40. Uredbe (EZ) br. 800/1999;

(b) u svim drugim slučajevima dodatni dokaz pruža se:

i. predočenjem kontrolnog primjerka T5 ili primjerka iz članka 912.a Uredbe (EEZ) br. 2454/93 ili ovjerenog primjerka ili fotokopije takvog kontrolnog primjerka T5 ili primjeraka; ili

ii. potvrdom koju je izdala agencija odgovorna za isplatu subvencije da su ispunjeni uvjeti iz članka 31. točke (b) ove Uredbe; ili

iii. jednakovrijednim dokazom kako je predviđeno stavkom 4. ovog članka.

Ako je jedina svrha kontrolnog primjerka T5 oslobađanje sredstava osiguranja, kontrolni primjerak T5 u odjeljku 106. sadrži jedan od navoda navedenih u Prilogu III. dijelu C ove Uredbe.

Međutim, ako se koristi izvadak dozvole ili potvrde, zamjenske dozvole ili potvrde ili zamjenskog izvatka, taj navod također mora sadržavati broj izvorne dozvole ili potvrde i naziv i adresu tijela koje ih izdaje.

Dokumenti iz točke (b) alineja i. i ii. šalju se službenim putem tijelu koje izdaje dozvole ili potvrde.

3.  Ako je nakon prihvaćanja izvozne deklaracije, kako je navedeno u članku 23. stavku 1. točki (b), proizvod stavljen pod jedan od pojednostavnjenih postupaka predviđenih člancima 412. do 442.a Uredbe (EEZ) br. 2454/93 ili glavom X. poglavljem I. Dodatka I. Konvenciji od 20. svibnja 1987. o zajedničkom provoznom postupku za prijevoz u odredišnu stanicu ili dostavu primatelju izvan carinskog područja Zajednice, kontrolni primjerak T5 zahtijevan na temelju stavka 2. točke (b) ovog članka šalje se službenim putem tijelu koje izdaje dozvole ili potvrde. Jedan od navoda navedenih u Prilogu III. dijelu D ove Uredbe upisuje se u odjeljak „J” kontrolnog primjerka T5 pod naslov „Napomene”.

U slučaju navedenom u prvome podstavku, polazna carinarnica može dopustiti izmjenu ugovora o prijevozu tako da se prijevoz završi unutar Zajednice samo ako je utvrđeno:

(a) da je, ako su sredstva osiguranja već oslobođena, takvo sredstvo osiguranja bilo ponovno položeno; ili

(b) da su nadležne vlasti poduzele potrebne mjere kako bi osigurale da sredstva osiguranja nisu oslobođena.

Ako su sredstva osiguranja oslobođena bez da je proizvod bio izvezen, države članice poduzimaju potrebne radnje.

4.  Ako kontrolni primjerak T5 iz stavka 2. točke (b) nije moguće predočiti u roku od tri mjeseca od izdavanja zbog okolnosti koje su izvan kontrole odnosne stranke, potonja može od nadležnog tijela zahtijevati da prihvati druge dokumente kao jednakovrijedne, navodeći razloge za takav zahtjev i dostavljajući popratne dokumente.

Popratni dokumenti koje je potrebno predati zajedno sa zahtjevom su oni navedeni u drugom podstavku članka 49. stavka 3. Uredbe (EZ) br. 800/1999.

Članak 33.

Za potrebe članka 37. Uredbe (EZ) br. 800/1999, zadnji dan u mjesecu smatra se danom prihvaćanja deklaracije iz članka 23. stavka 1. točke (b) ove Uredbe.

Članak 34.

1.  Na zahtjev korisnika dozvole, države članice mogu osloboditi sredstva osiguranja na rate, razmjerno količini proizvoda za koju je predočen dokaz kako je navedeno u članku 31., pod uvjetom da je predočen dokaz da je uvezena ili izvezena količina koja je barem 5 % one naznačene u dozvoli ili potvrdi.

2.  Podložno primjeni članaka 39., 40. ili 47., ako obveza uvoza ili izvoza nije bila ispunjena sredstva osiguranja se zadržavaju u iznosu koji je jednak razlici između:

(a) 95 % količine naznačene u dozvoli ili potvrdi; i

(b) stvarno uvezene ili izvezene količine.

Ako je dozvola izdana na osnovu broja grla, rezultat 95-postotnog naprijed navedenog izračuna se, prema potrebi, zaokružuje na sljedeći manji cijeli broj grla.

Međutim, ako uvezena ili izvezena količina iznosi manje od 5 % količine naznačene u dozvoli ili potvrdi, sredstva osiguranja se zadržavaju u cijelosti.

Pored toga, ako ukupan iznos sredstava osiguranja koje bi se trebalo zadržati iznosi 100 eura ili manje za određenu dozvolu ili potvrdu, država članica oslobađa čitav iznos sredstava osiguranja.

Ako su sredstva osiguranja u cijelosti ili djelomično nepravilno oslobođena, sredstva osiguranja se ponovno polažu razmjerno količini tijelu koje je izdalo dozvolu ili potvrdu.

Međutim, naputak da se oslobođena sredstva osiguranja ponovno polože može se dati samo u roku od četiri godine od njihovog oslobađanja, pod uvjetom da gospodarski subjekt postupa u dobroj vjeri.

3.  S obzirom na izvozne dozvole s unaprijed utvrđenom subvencijom:

(a) ako je dozvola ili izvadak iz dozvole vraćen tijelu koje ga je izdalo u roku od prve dvije trećine roka valjanosti, odgovarajući iznos sredstava osiguranja koja se zadržavaju smanjuje se za 40 %. U tu svrhu, svaki dio dana računa se kao cijeli dan;

(b) ako je dozvola ili izvadak iz dozvole vraćen tijelu koje ga je izdalo unutar razdoblja koje odgovara zadnjoj trećini roka valjanosti ili tijekom mjeseca koji slijedi nakon datuma isteka roka valjanosti, odgovarajući iznos sredstva osiguranja koja se zadržavaju smanjuje se za 25 %.

Prvi podstavak primjenjuje se samo na dozvole i njihove izvatke vraćene tijelu koje ih izdaje tijekom GATT godine za koju su dozvole bile izdane i pod uvjetom da su vraćene više od 30 dana prije kraja navedene godine.

Prvi podstavak se primjenjuje osim ako nije privremeno obustavljen. Ako je subvencija za jedan ili više proizvoda povećana, Komisija, postupajući u skladu s postupkom iz članka 195. stavka 2. Uredbe (EZ) br. 1234/2007 ili iz odgovarajućih članaka ostalih uredaba o zajedničkoj organizaciji tržišta, može obustaviti primjenu prvoga podstavka za dozvole zatražene prije povećanja povrata i koje nisu vraćene tijelu koje ih izdaje do dana prije povećanja.

Smatra se da su dozvole predane na temelju članka 24. ove Uredbe bile vraćene tijelu koje ih izdaje na datum kada potonje prima zahtjev od korisnika dozvole za oslobađanje sredstava osiguranja.

4.  Dokaz iz članka 32. stavka 1. mora se predočiti u roku od dva mjeseca od isteka dozvole ili potvrde, osim ako to nije moguće zbog više sile.

5.  Dokaz o napuštanju carinskog područja ili o dostavi na odredište u smislu članka 36. Uredbe (EZ) br. 800/1999 ili o stavljanju proizvoda u postupke predviđene člankom 40. ove Uredbe, kako je navedeno u članku 32. stavku 2. ove Uredbe, mora se predočiti u roku od 12 mjeseci od isteka dozvole ili potvrde, osim ako to nije moguće zbog više sile.

▼M7 —————

▼B

8.  Nadležne vlasti mogu se odreći obveze da se predoči dokaz naveden u stavcima 4. i 5. ako već posjeduju potrebne podatke.

9.  Ako odredba Zajednice određuje, pozivanjem na ovaj stavak, da je obaveza ispunjena predočenjem dokaza da je proizvod stigao do određenog odredišta, taj se dokaz mora predočiti u skladu s člankom 16. Uredbe (EZ) br. 800/1999, u nedostatku kojeg se sredstva osiguranja položena za dozvolu ili potvrdu zadržavaju razmjerno količini.

Taj se dokaz također predočuje u roku od 12 mjeseci od datuma isteka dozvole ili potvrde. Međutim, ako se dokumenti zahtijevani na temelju članka 16. Uredbe (EZ) br. 800/1999 ne mogu predati unutar propisanog razdoblja iako je izvoznik postupio sa svom dužnom pažnjom da ih dobije u navedenom razdoblju, može mu se odobriti produljenje roka za predavanje navedenih dokumenata.

10.  U slučaju uvoznih dozvola za koje odredba Zajednice čini ovaj stavak primjenjivim, bez obzira na stavke 4. do 8., dokaz o uporabi dozvole kako je navedeno u članku 32. stavku 1. točki (a) mora se predočiti u roku od 45 dana od isteka dozvole, osim ako to nije moguće zbog više sile.

Ako je dokaz o uporabi dozvole kako je utvrđeno u članku 32. stavku 1. točki (a) predočen nakon propisanog roka:

(a) ako je dozvola iskorištena, uzimajući u obzir niže odstupanje, u okviru roka valjanosti, 15 % ukupnog iznosa sredstava osiguranja kako je naznačeno na dozvoli zadržava se paušalnim umanjenjem;

(b) ako je dozvola djelomično iskorištena u okviru roka valjanosti, sredstva osiguranja se zadržavaju u iznosu koji je jednak:

i. razlici između 95 % količine naznačene na dozvoli i stvarno uvezene količine; plus

ii. 15 % sredstava osiguranja preostalih nakon paušalnog umanjenja obavljenog u okviru točke i.; plus

iii. 3 % iznosa sredstava osiguranja preostalih nakon umanjenja obavljenog u okviru točaka i. i ii., za svaki dan za koji je prekoračen rok za predočenje dokaza.ODJELJAK 5.

Gubitak dozvola i potvrda

Članak 35.

1.  Ovaj se članak primjenjuje ako je izvozna subvencija veća od nule bila utvrđena unaprijed, a odgovarajuća dozvola ili potvrda ili njezin izvadak izgubljen.

2.  Tijelo koje izdaje dozvolu ili potvrdu na zahtjev korisnika dozvole ili primatelja prijenosa ukoliko je dozvola, potvrda ili izvadak bio prenijet, izdaje zamjensku dozvolu ili potvrdu ili zamjenski izvadak, podložno drugom podstavku.

Nadležne vlasti u državama članicama mogu odbiti izdati zamjensku dozvolu ili potvrdu ili zamjenski izvadak ako:

(a) narav podnositelja zahtjeva nije takva da jamči poštovanje ciljeva ovog članka; u svakoj državi članici ta se ovlast provodi u skladu s načelima koja su trenutačno primjenjiva u navedenoj državi i koja uređuju nediskriminaciju između podnositelja zahtjeva i slobodu trgovine i industrije;

(b) podnositelj zahtjeva nije uspio pokazati da je poduzeo sve potrebne mjere da spriječi gubitak dozvole, potvrde ili izvatka.

3.  Izvozna subvencija utvrđena u kontekstu postupka javnog natječaja smatra se unaprijed utvrđenom izvoznom subvencijom.

4.  Zamjenska dozvola, potvrda ili izvadak sadrži podatke i navode upisane na dokument koji zamjenjuje. Izdaje se za količinu robe koja je, zajedno s granicom odstupanja, jednaka raspoloživoj količini kako je prikazano na izgubljenom dokumentu. Podnositelji zahtjeva tu količinu navode pisanim putem. Ako informacije koje posjeduje tijelo koje izdaje dozvole ili potvrde pokazuju da je količina koju je naveo podnositelj zahtjeva prevelika, ona se u skladu s time umanjuje ne dovodeći u pitanje drugi podstavak stavka 2.

Jedan od navoda navedenih u Prilogu III. dijelu E, podcrtan crvenom bojom, upisuje se u odjeljak 22. zamjenske dozvole, potvrde ili izvadaka.

5.  Ako je zamjenska dozvola ili potvrda ili zamjenski izvadak izgubljen, ne izdaju se daljnja zamjenska dozvola ili potvrda ili izvadak.

6.  Izdavanje zamjenske dozvole, potvrde ili izvatka podliježe polaganju sredstava osiguranja. Iznos ovih sredstava osiguranja izračunava se množenjem:

(a) stope unaprijed utvrđene subvencije ili, prema potrebi, najviše stope subvencije za obuhvaćena odredišta, plus 20 %; s

(b) količinom za koju se treba izdati zamjenska dozvola, potvrda ili izvadak, plus granica odstupanja.

Iznos za koji se sredstva osiguranja povećavaju ne iznosi manje od 3 eura na 100 kilograma neto težine. Sredstva osiguranja se polažu tijelu koje je izdalo izvornu dozvolu ili potvrdu.

7.  Ako je količina proizvoda izvezenih u okviru dozvole ili potvrde i zamjenske dozvole ili potvrde, ili u okviru izvatka i zamjenskog izvatka, veća od one koja je mogla biti izvezena u okviru izvorne dozvole, potvrde ili izvatka, sredstva osiguranja iz stavka 6. koja se odnose na premašenu količinu zadržavaju se, a time se subvencija smatra nadoknađenom.

8.  Pored toga, ukoliko se primjenjuje stavak 7. i ako se izvozna pristojba primjenjuje na datum prihvaćanja deklaracije iz članka 23. stavka 1. točke (b) za premašenu količinu, ubire se izvozna pristojba primjenjiva na taj dan.

Premašena količina:

(a) određuje se u skladu sa stavkom 7.;

(b) je ona za koju je prihvaćena najnovija deklaracija na temelju izvorne dozvole ili potvrde, izvatka izvorne dozvole ili potvrde, zamjenske dozvole ili potvrde, ili zamjenskog izvatka. Ukoliko je količina zadnjeg izvoza manja od premašene količine, izvoz ili izvozi koji mu neposredno prethode uzimaju se u obzir do iscrpljenja premašene količine.

Članak 3. stavak 1. Uredbe Komisije (EEZ) br. 120/89 ( 13 ) ne primjenjuje se na slučajeve obuhvaćene ovim stavkom.

9.  Ako sredstva osiguranja iz stavka 6. nisu bila zadržana na temelju stavka 7., oslobađaju se 15 mjeseci nakon isteka roka valjanosti dozvole ili potvrde.

10.  Ako je izgubljena dozvola, potvrda ili izvadak pronađen, ne smiju se uporabiti i moraju se vratiti tijelu koje je izdalo zamjensku dozvolu, potvrdu ili izvadak. Ako je u takvom slučaju raspoloživa količina prikazana na izvornoj dozvoli, potvrdi ili izvatku jednaka ili veća od količine za koju je izdana zamjenska dozvola, potvrda ili izvadak, zajedno s granicom odstupanja, sredstva osiguranja iz stavka 6. odmah se oslobađaju.

Međutim, ako je raspoloživa količina veća, stranka može zatražiti izdavanje izvatka za količinu, uključujući granicu odstupanja, jednaku preostaloj raspoloživoj količini.

11.  Nadležne vlasti država članica jedna drugoj pružaju informacije potrebne za primjenu ovog članka.

Ako vlasti te informacije pružaju putem kontrolnog primjerka T5 kako je utvrđeno u članku 912.a Uredbe (EEZ) br. 2454/93 i izdanog u smislu pridobivanja dokaza o napuštanju carinskog područja Zajednice, broj izvorne dozvole ili potvrde umeće se u odjeljak 105. kontrolnog primjerka T5. Ako se koristi izvadak dozvole ili potvrde, zamjenska dozvola ili potvrda ili zamjenski izvadak, broj izvorne dozvole ili potvrde umeće se u odjeljak 105. kontrolnog primjerka T5.

Članak 36.

1.  Osim u slučajevima iz stavka 2., nadležna vlast odbija izdati zamjensku dozvolu ili potvrdu ili zamjenski izvadak ako je izdavanje dozvole ili potvrde za dotični proizvod obustavljeno ili ako je izdavanje dozvole ili potvrde obavljeno u okviru kvantitativne kvote.

2.  Ako korisnik dozvole ili primatelj prijenosa uvozne ili izvozne dozvole ili potvrde o utvrđivanju unaprijed može dokazati nadležnim vlastima i da dozvola ili potvrda ili njezin izvadak nije bio uporabljen u cijelosti ili djelomično i da se više ne može koristiti, naročito zato što je sasvim ili djelomično uništena, tijelo koje je izdalo izvornu dozvolu ili potvrdu izdaje zamjensku dozvolu, potvrdu ili izvadak za količinu robe, uključujući granicu odstupanja ukoliko je potrebno, koja je jednaka količini koja je ostala na raspolaganju. U tom slučaju primjenjuje se prva rečenica članka 35. stavka 4.

▼M2

Članak 37.

Kod izdavanja zamjenskih dozvola, potvrda ili izvadaka, države članice odmah obavješćuju Komisiju o:

(a) serijskom broju izdane zamjenske dozvole, potvrde ili izvatka i serijskom broju zamjenskih dozvola, potvrda ili izvadaka u skladu s člancima 35. i 36.;

(b) vrsti i količini dotičnih proizvoda i stopi unaprijed utvrđene izvozne subvencije ili izvozne pristojbe.

Komisija će obavijestiti druge države članice o tome.

▼B

Članak 38.

1.  Ako je dozvola ili potvrda ili njezin izvadak izgubljen, a izgubljeni dokument se upotrebljavao u cijelosti ili djelomično, tijela koja ih izdaju mogu, iznimno, stranki dostaviti duplikat iste, sastavljan i ovjeren na isti način kao i izvorni dokument i jasno označen kao „duplikat” na svakom primjerku.

2.  Duplikati se ne mogu upotrebljavati za obavljanje uvoznih ili izvoznih postupaka.

3.  Duplikati se predočuju uredima gdje je deklaracija iz članka 23. bila prihvaćena u okviru izgubljene dozvole, potvrde ili izvatka, ili drugim nadležnim vlastima koje je imenovala država članica u kojoj se uredi nalaze.

4.  Nadležna vlast upisuje navode i ovjerava duplikat.

5.  Tako ispunjeni duplikat zamjenjuje izgubljeni primjerak br. 1 dozvole, potvrde ili izvatka pri dokazivanju u svrhu oslobađanja sredstava osiguranja.ODJELJAK 6.

Viša sila

Članak 39.

1.  Ako se, kao posljedica događaja koji korisnik smatra višom silom, uvoz ili izvoz ne može obaviti tijekom roka valjanosti dozvole ili potvrde, korisnik dozvole nadležnom tijelu države članice izdavanja podnosi zahtjev ili za produljenje roka valjanosti dozvole ili potvrde ili za poništenje dozvole ili potvrde. Gospodarski subjekti predočuju dokaz o okolnosti koju smatraju višom silu u roku od šest mjeseci od isteka roka valjanosti dozvole ili potvrde.

Ako ne mogu predočiti dokaz u navedenom roku unatoč tome što su postupili sa svom dužnom pažnjom da ga dobiju i proslijede, može im se odobriti dodatno vrijeme.

2.  Zahtjevi za produljenje roka valjanosti dozvole ili potvrde zaprimljeni više od 30 dana od isteka takvog roka valjanosti odbijaju se.

3.  Ako se okolnosti koje bi mogle predstavljati višu silu odnose na državu izvoza i/ili državu podrijetla, u slučaju uvoza, ili na državu uvoza, u slučaju izvoza, takve okolnosti mogu se prihvatiti kao takve samo ako je tijelo koje izdaje dozvole ili potvrde ili druga službena agencija u istoj državi članici obaviješteno o državama na koje se isto odnosi pravovremeno i pisanim putem.

Smatra se da je obavijest o državi izvoza, državi podrijetla ili državi uvoza poslana pravovremeno ako okolnosti koje bi mogle predstavljati višu silu podnositelj zahtjeva nije mogao predvidjeti u vrijeme slanja obavijesti.

4.  Nadležno tijelo iz stavka 1. odlučuje predstavljaju li opisane okolnosti višu silu.

Članak 40.

1.  Ako okolnosti predstavljaju višu silu, nadležno tijelo države članice u kojoj je dozvola ili potvrda bila izdana odlučuje da se obveza uvoza ili izvoza poništi i sredstva osiguranja oslobode, ili da se rok valjanosti dozvole ili potvrde produlji na ono razdoblje koje se smatra potrebnim u pogledu svih okolnosti slučaja. Takvo produljenje ne smije prelaziti šest mjeseci od isteka izvornog roka valjanosti dozvole ili potvrde. Takvo se produljenje može obaviti nakon isteka valjanosti dozvole ili potvrde.

2.  Odluka koju je donijelo nadležno tijelo može se razlikovati od odluke koju je zatražio korisnik dozvole ili potvrde.

Ako korisnik dozvole zahtijeva poništenje dozvole koja uključuje unaprijed utvrđenu subvenciju, čak ako je taj zahtjev predan više od 30 dana od isteka roka valjanosti dozvole, nadležno tijelo može produljiti navedeni rok valjanosti ako je unaprijed utvrđena stopa, sa svim prilagodbama, manja od trenutne stope u slučaju iznosa koji treba isplatiti ili veća od trenutne stope u slučaju iznosa koji treba uplatiti.

3.  Odluka da se poništi ili produlji dozvola odnosi se samo na količinu proizvoda koji se nisu mogli uvesti ili izvesti kao posljedica više sile.

4.  Ako je rok valjanosti dozvola produljen, tijelo koje ih izdaje ovjerava dozvolu i njezine izvatke i vrši potrebne prilagodbe iste.

5.  Bez obzira na članak 8. stavak 1., ako je rok valjanosti dozvole koja uključuje utvrđivanje subvencije unaprijed produljen, prava koja proizlaze iz navedene dozvole nisu prenosiva. Međutim, ako okolnosti dotičnog slučaja to jamče, takav se prijenos odobrava ako se zahtijeva u isto vrijeme kao i produljenje.

▼M2

6.  Države članice obavješćuju Komisiju o slučaju više sile koji su ustanovile dostavljajući sljedeće informacije: prirodu dotičnog proizvoda s njegovom oznakom KN; djelatnost (uvoz ili izvoz), uključene količine i ovisno o slučaju, poništenje dozvole ili produljenje razdoblja valjanosti dozvole uz navođenje roka valjanosti.

Komisija obavješćuje druge države članice o tome.

▼B

Članak 41.

1.  Ako je gospodarski subjekt, zbog slučaja više sile, podnio zahtjev za produljenje roka valjanosti dozvole koja uključuje utvrđivanje izvozne pristojbe unaprijed ili izvozne subvencije, a nadležno tijelo još nije donijelo odluku o takvom zahtjevu, gospodarski subjekt može tijelu podnijeti zahtjev za drugu dozvolu. Druga dozvola izdaje se u skladu s uvjetima koji se primjenjuju u vrijeme podnošenja zahtjeva osim što:

(a) se izdaje najviše za neuporabljenu količinu na prvoj dozvoli za koju je podnijet zahtjev za produljenje;

(b) odjeljak 20. dozvole sadrži jedan od navoda navedenih u Prilogu III. dijelu F.

2.  Ako nadležno tijelo odluči produljiti rok valjanosti prve dozvole:

(a) količina za koju se druga dozvola koristila upisuje se na prvu dozvolu pod uvjetom da:

i. je gospodarski subjekt koji ima pravo koristiti prvu dozvolu na taj način uporabio drugu dozvolu; i

ii. takva se uporaba dogodila tijekom produljenog roka valjanosti;

(b) sredstva osiguranja za drugu dozvolu koja se odnosi na količinu iz točke (a) oslobađaju se;

(c) prema potrebi, tijelo koje je izdalo dozvole obavješćuje nadležno tijelo države članice ako je druga dozvola uporabljena tako da se prikupljeni ili plaćeni iznos može ispraviti.

3.  Ako nadležno tijelo zaključi da nije bilo slučaja više sile ili ako odluči, na temelju članka 40., da je prvu dozvolu potrebno poništiti, onda prava i obveze koje proizlaze iz druge dozvole ostaju.POGLAVLJE IV.

POSEBNE ODREDBE

Članak 42.

1.  Proizvodi koji podliježu sustavu izvoznih dozvola ili imaju pravo na utvrđivanje subvencije unaprijed ili ostalih iznosa primjenjivih na izvoz mogu imati pravo na tretman kao vraćena roba u okviru glave VI. poglavlja 2. Uredbe (EEZ) br. 2913/92 samo ako su zadovoljene sljedeće odredbe:

(a) ako je izvoz obavljen bez izvozne dozvole ili potvrde o utvrđivanju subvencije unaprijed, onda ako se koristi informativni list INF 3 kako je predviđeno člankom 850. Uredbe (EEZ) br. 2454/93, u odjeljku A mora biti upisan jedan od navoda navedenih u Prilogu III. dijelu G ove Uredbe;

(b) ako je izvoz obavljen pod pokrićem izvozne dozvole ili potvrde o utvrđivanju unaprijed, primjenjuje se članak 43.

2.  Ako se vraćena roba ponovno uvozi:

(a) kroz carinarnicu u državi članici osim državi članici izvoznici, dokaz da se postupa prema članku 43. stavku 1. točki (a) ili (b) polaže se putem informativnog lista INF 3 predviđenog člankom 850. Uredbe (EEZ) br. 2454/93;

(b) kroz carinarnicu koja se nalazi u istoj državi članici, dokaz da su zadovoljene odredbe stavka 1. točke (a) ili članka 43. stavka 1. točke (a) ili (b) polaže se u skladu s postupkom koji su utvrdile nadležne vlasti dotične države članice.

3.  Stavak 1. točka (a) ne primjenjuje se u slučajevima predviđenim člankom 844. stavkom 2. točkom (b) Uredbe (EEZ) br. 2454/93.

Članak 43.

1.  Ako obaveza izvoza nije ispunjena, u slučajevima iz članka 42., države članice poduzimaju sljedeće mjere:

(a) ako je izvoz obavljen pod pokrićem izvozne dozvole ili potvrde o utvrđivanju unaprijed i takva dozvola ili potvrda nije istekla na datum kada je stranka izjavila svoju namjeru da iskoristi odredbe članka 42. o vraćenoj robi:

i. navod na dozvoli ili potvrdi koji se odnosi na dotični izvoz poništava se;

ii. sredstva osiguranja koja se odnose na dozvolu ili potvrdu ne oslobađaju se za dotični izvoz ili, ako su oslobođena, moraju se ponovno položiti razmjerno količinama tijelu koje je izdalo dozvolu ili potvrdu; i

iii. izvozna dozvola ili potvrda o utvrđivanju unaprijed vraća se korisniku dozvole;

(b) ako je izvoz obavljen pod pokrićem izvozne dozvole ili potvrde o utvrđivanju unaprijed, a dozvola ili potvrda je istekla na datum kada je stranka izjavila svoju namjeru da iskoristi odredbe članka 42. o vraćenoj robi, onda:

i. ako sredstva osiguranja koja se odnose na dozvolu ili potvrdu nisu oslobođena za dotični izvoz, sredstva osiguranja se zadržavaju, podložno pravilima koja se primjenjuju u određenim slučajevima;

ii. ako su sredstva osiguranja oslobođena, korisnik dozvole ili potvrde tijelu koje je izdalo dozvolu ili potvrdu polaže nova sredstva osiguranja za dotičnu količinu, i navedena se sredstva osiguranja zadržavaju, podložno pravilima koja se primjenjuju u određenim slučajevima.

2.  Stavak 1. ne primjenjuje se ako je roba vraćena zbog više sile, ili u slučajevima iz članka 844. stavka 2. točke (b) Uredbe (EEZ) br. 2454/93.

Članak 44.

1.  Ako sredstva osiguranja koja se odnose na dozvolu ili potvrdu uporabljenu za izvoz proizvoda koji su ponovno uvezeni na temelju sustava vraćene robe trebaju biti zadržana u skladu s člankom 43., navedena sredstva osiguranja oslobađaju se na zahtjev odnosnih stranaka ako ponovnom uvozu slijedi izvoz jednakovrijednih proizvoda istog podbroja Kombinirane nomenklature.

2.  Izvozni postupak:

(a) mora biti onaj za koji je prihvaćena deklaracija:

i. u roku od najviše 20 dana od datuma prihvaćanja deklaracije o ponovnom uvozu za vraćenu robu; i

ii. na temelju nove izvozne dozvole ako je izvorna izvozna dozvola bila istekla do datuma prihvaćanja deklaracije o izvozu za jednakovrijedne proizvode;

(b) mora obuhvaćati proizvode:

i. jednake količine; i

ii. naslovljene na primatelja navedenog za izvorne izvozne pošiljke, osim u slučajevima iz članka 844. stavka 2. točke (c) ili (d) Uredbe (EEZ) br. 2454/93.

Izvoznik mora dati sve potrebne informacije o značajkama proizvoda i odredištu, na zadovoljstvo izvozne carinarnice.

3.  Sredstva osiguranja se oslobađaju ako je tijelu koje je izdalo dozvolu ili potvrdu pružen dokaz da su ispunjeni uvjeti utvrđeni u ovom članku. Takav se dokaz sastoji od sljedećih dokumenata:

(a) deklaracije o izvozu jednakovrijednih proizvoda ili njezine primjerke ili fotokopije koje su kao takve potvrdile nadležne vlasti i koje sadrže jedan od navoda navedenih u Prilogu III. dijelu H; vjerodostojnost navoda mora potvrđivati pečat carinskog ureda, otisnut izravno na dotični dokument;

(b) dokumenta koji potvrđuje da su proizvodi napustili carinsko područje Zajednice u roku od 60 dana od prihvaćanja carinske izvozne deklaracije, osim u slučaju više sile.

Članak 45.

1.  Za potrebe članka 896. Uredbe (EEZ) br. 2454/93, potvrdu da su poduzete mjere za otklanjanje posljedica puštanja robe u slobodan promet osigurava tijelo koje je izdalo dozvolu ili potvrdu, podložno stavku 4. ovog članka.

Uvoznik tijelo koje je izdalo dozvolu ili potvrdu obavješćuje o:

(a) nazivu i adresi carinskog tijela koje donosi odluke iz članka 877. stavka 1. Uredbe (EEZ) br. 2454/93 kojoj se potvrda šalje;

(b) količini i vrsti dotičnih proizvoda, datumu uvoza i broju dozvole ili potvrde.

Ako dozvola ili potvrda nije bila vraćena tijelu koje ju je izdalo, uvoznik je predaje navedenom tijelu.

Prije slanja potvrde navedene u prvom podstavku, tijelo koje je izdalo dozvolu ili potvrdu mora osigurati da:

(a) sredstva osiguranja koja obuhvaćaju dotične količine nisu bila i neće biti oslobođena; ili

(b) ako su sredstva osiguranja bila oslobođena, ponovno su bila položena za dotične količine.

Međutim, ne zahtijeva se da se sredstva osiguranja ponovno polože za količine koje premašuju količinu za koju se smatra da je obaveza uvoza ispunjena.

Dozvola ili potvrda vraća se stranki.

2.  Ako je povrat ili oslobođenje plaćanja uvozne carine odbijen, carinska vlast koja donosi odluke o tome obavješćuje tijelo koje je izdalo dozvolu ili potvrdu. Sredstva osiguranja koja obuhvaćaju dotičnu količinu oslobađaju se.

3.  Ako je povrat ili oslobođenje plaćanja carine odobren, otpis na dozvoli ili potvrdi za dotičnu količinu poništava se, čak i ako dozvola ili potvrda više nije valjana. Zainteresirana stranka vraća dozvolu ili potvrdu tijelu koje ju je izdalo čim prestane vrijediti. Sredstva osiguranja za dotičnu količinu zadržavaju se podložno pravilima koja se primjenjuju na dotični slučaj.

4.  Stavci 1. i 2. ne primjenjuju se ako:

(a) zbog više sile proizvodi moraju biti ponovno izvezeni, uništeni ili stavljeni u carinsko skladište ili slobodnu zonu; ili

(b) se proizvodi nalaze u situaciji iz druge alineje članka 900. stavka 1. točke (n) Uredbe (EEZ) br. 2454/93; ili

(c) dozvola ili potvrda na koju je upisana uvezena količina još nije vraćena stranki kada je podnesen zahtjev za povrat ili oslobođenje plaćanja carine.

5.  Prva rečenica stavka 3.:

(a) ne primjenjuje se u slučajevima iz stavka 4. točke (b);

(b) primjenjuje se samo na zahtjev stranaka u slučaju iz stavka 4. točke (a).

Članak 46.

1.  Ako su posljedice puštanja robe u slobodan promet otklonjene i sredstva osiguranja za dozvolu ili potvrdu zadržana na temelju članka 45., sredstva osiguranja se oslobađaju na zahtjev stranke ako su uvjeti utvrđeni u stavku 2. ovog članka ispunjeni.

2.  Stranka na zadovoljstvo nadležne vlasti mora dokazati da je, u roku od dva mjeseca od datuma prvobitnog uvoza, jednaka količina jednakovrijednih proizvoda iz istog podbroja Kombinirane nomenklature bila uvezena iz iste države izvoza i od istog dobavljača da bi zamijenila proizvode na koje se primjenjivao članak 238. Uredbe (EEZ) br. 2913/92.

Članak 47.

1.  Ovaj se članak primjenjuje na dozvole kojima se unaprijed utvrđuje izvozna subvencija zatražene u vezi s pozivom na podnošenje ponuda objavljenima u trećoj zemlji uvoznici.

Izraz „poziv na podnošenje ponuda” podrazumijeva javne pozive koje su objavile javne agencije u trećim zemljama ili međunarodna tijela kojima upravlja javno pravo, na dostavljanje ponuda do zadanog datuma, o kojima odluku donose navedene agencije ili tijela.

Za potrebe ovog članka, oružane snage iz članka 36. stavka 1. točke (c) Uredbe (EZ) br. 800/1999 smatraju se državom uvoza.

2.  Izvoznici koji su dostavili ili žele dostaviti ponudu kao odgovor na poziv na podnošenje ponude kako je navedeno u stavku 1. mogu, pod uvjetom da su uvjeti utvrđeni u stavku 3. ispunjeni, zatražiti jednu ili više dozvola, koje se izdaju podložno dodjeli ugovora.

3.  Ovaj članak primjenjuje se samo ako su barem sljedeće pojedinosti navedene u pozivu na podnošenje ponuda:

(a) treća zemlja uvoznica i agencija koja izdaje poziv na podnošenje ponuda;

(b) zadnji dan za dostavu ponuda;

(c) konkretna količina proizvoda obuhvaćenih pozivom na podnošenje ponuda.

Stranka u zahtjevu za dozvolu navedene pojedinosti dostavlja tijelu koje taj dokument izdaje.

Zahtjev za dozvolu moguće je predati najviše 15 dana prije zadnjeg dana za dostavu ponuda, a najkasnije do 13:00 sati na datum zatvaranja javnog natječaja.

Količina za koju se zahtijeva dozvola ili dozvole ne smije prelaziti količinu navedenu u pozivu na podnošenje ponuda. Ne uzimaju se u obzir odstupanja ili opcije predviđene pozivom na podnošenje ponuda.

Države članice Komisiju odmah obavješćuju o pojedinostima navedenim u prvome podstavku.

4.  Neovisno o članku 14. stavku 2., sredstva osiguranja ne treba položiti pri predaji zahtjeva za dozvolu.

5.  U roku od 21-og dana od zadnjeg dana za podnošenje ponuda, osim u slučaju više sile, podnositelj zahtjeva obavješćuje tijelo koje izdaje dozvole ili potvrde putem pisma ili sredstvima pisane telekomunikacije koje do tijela koje izdaje dozvole ili potvrde mora stići najkasnije do datuma isteka 21-dnevnog roka, bilo:

(a) da mu je dodijeljen ugovor;

(b) da mu nije dodijeljen ugovor;

(c) da nije podnio ponudu;

(d) da nije u položaju znati ishod poziva na podnošenje ponuda u utvrđenom roku zbog razloga za koje ne može biti odgovoran.

6.  Zahtjevi za dozvole ne prihvaćaju se ako je, tijekom razdoblja izdavanja kojemu zahtjevi za dozvole za određene proizvode podliježu, poduzeta posebna mjera koja sprječava izdavanje dozvole.

Niti jedna posebna mjera poduzeta po isteku navedenog razdoblja ne može spriječiti izdavanje jedne ili više dozvola izdanih za dotični poziv na podnošenje ponuda ako je podnositelj zahtjeva ispunio sljedeće uvjete:

(a) podaci iz prvog podstavka stavka 3. dokazani su odgovarajućim dokumentima;

(b) pružen je dokaz da je podnositelju zahtjeva dodijeljen ugovor;

(c) položena su sredstva osiguranja potrebna za izdavanje dozvole; i

(d) ugovor je predočen; ili

(e) ako je nepostojanje ugovora opravdano, predana je dokumentacija koja potvrđuje obveze preuzete od druge ugovorne stranke ili stranaka, uključujući potvrdu njegove ili njihove banke o otvaranju neopozivog akreditiva za dogovorenu pošiljku od strane financijske institucije kupca.

Dozvola ili dozvole izdaju se samo za zemlje iz točke (a) prvog podstavka stavka 3. Poziv na podnošenje ponude navodi se na njima.

Ukupna količina za koju se dozvola ili dozvole izdaju je ukupna količina za koju je podnositelju zahtjeva dodijeljen ugovor za koju je predao ugovor ili dokumentaciju iz točke (e) drugog podstavka ovog stavka; takva količina ne smije prelaziti zatraženu količinu.

Nadalje, ako je zatraženo nekoliko dozvola, količina za koju se dozvola ili dozvole izdaju ne smije prelaziti prvobitno zatraženu količinu za svaku dozvolu.

Za potrebe određivanja roka valjanosti dozvole, primjenjuje se članak 22. stavak 1.

Niti jedna dozvola ne smije se izdati za količinu za koju podnositelju zahtjeva nije dodijeljen ugovor ili nije udovoljio nijednom uvjetu utvrđenom u točkama (a), (b), (c), (d) ili (a), (b), (c), (e) drugoga podstavka ovog stavka.

Korisnik dozvole ili dozvola smatra se glavnim odgovornim za povrat svake nepravilno isplaćene subvencije ako se ustanovi da su se dozvola ili dozvole koristile na temelju ugovora ili obveze utvrđene u točki (e) drugoga podstavka ovog stavka, što ne odgovara pozivu na podnošenje ponuda objavljenom u trećoj zemlji.

7.  U slučajevima iz stavka 5. točaka (b), (c) i (d), nijedna se dozvola ne izdaje u vezi sa zahtjevom iz stavka 3.

8.  Ako podnositelj zahtjeva za dozvolu ne ispoštuje stavak 5., nijedna se dozvola ne izdaje.

Međutim, ako podnositelj zahtjeva pruži dokaz tijelu koje izdaje dozvole ili potvrde da je zadnji dan za podnošenje ponuda odgođen:

(a) za najviše 10 dana, zahtjev ostaje valjan i razdoblje od 21 dan za prosljeđivanje pojedinosti utvrđenih u stavku 5. počinje od navoda zadnjeg dana za podnošenja ponuda;

(b) za više od 10 dana, zahtjev više nije valjan.

9.  Sljedeći uvjeti primjenjuju se na oslobađanje sredstava osiguranja:

(a) Ako izabrani ponuđač na zadovoljstvo nadležne vlasti dokaže da je agencija koja je izdala poziv na podnošenje ponuda raskinula ugovor zbog razloga za koje ponuđač nije odgovoran i koji ne predstavljaju višu silu, nadležna vlast oslobađa sredstva osiguranja ukoliko je stopa unaprijed utvrđene subvencije veća ili jednaka stopi subvencije koja vrijedi na zadnji dan valjanosti dozvole.

(b) Ako izabrani ponuđač na zadovoljstvo nadležne vlasti dokaže da ga je agencija koja je izdala poziv na podnošenje ponuda obvezala da prihvati promjene ugovora zbog razloga za koje ponuđač nije odgovoran i koji ne predstavljaju višu silu, nadležna vlast može:

 ako je stopa unaprijed utvrđene subvencije veća ili jednaka stopi subvencije koja vrijedi na zadnji dan valjanosti dozvole, osloboditi sredstva osiguranja za bilancu količine koja još nije izvezena,

 ako je stopa unaprijed utvrđene subvencije niža ili jednaka stopi subvencije koja vrijedi na zadnji dan valjanosti dozvole, produljiti rok valjanosti dozvole do zatraženog razdoblja.

Međutim, ako posebna pravila koja uređuju određene proizvode predviđaju da rok valjanosti dozvole izdane na temelju ovog članka može prijeći normalni rok valjanosti takve dozvole, a izabrani ponuđač se nalazi u situaciji navedenoj u prvoj prvi alineji prvog podstavka, tijelo koje ih izdaje može produljiti rok valjanosti dozvole pod uvjetom da ne prelazi najdulji rok valjanosti dopušten u okviru ovih pravila.

(c) Ako izabrani ponuđač pruži dokaz da poziv na podnošenje ponuda ili sklopljen dodijeljeni ugovor predviđa odstupanje naniže ili mogućnost od više od 5 % i da se agencija koja je izdala poziv na podnošenje ponuda poziva na odgovarajuću klauzulu, smatra se da je obveza izvoza bila ispunjena ako je izvezena količina najviše 10 % manja od količine za koju je dozvola izdana, pod uvjetom da je stopa unaprijed utvrđene subvencije veća ili jednaka stopi subvencije koja vrijedi na zadnji dan valjanosti dozvole. U takvim slučajevima stopa od 95 % iz članka 34. stavka 2. zamjenjuje se stopom od 90 %.

(d) Pri usporedbi stope unaprijed utvrđene subvencije sa stopom subvencije koja vrijedi zadnji dan roka valjanosti dozvole, treba uzeti u obzir, prema potrebi, ostale iznose predviđene pravilima Zajednice.

10.  U posebnim slučajevima, iznimke od pravila predviđene stavcima 1. do 9. mogu se utvrditi prema postupku iz članka 195. stavka 2. Uredbe (EZ) br. 1234/2007 ili, prema potrebi, iz odgovarajućih članaka ostalih uredaba o zajedničkoj organizaciji tržišta.

Članak 48.

1.  Ako uvoz proizvoda podliježe predočenju uvozne dozvole i ako navedena dozvola također služi za određivanje prava na preferencijalne uvjete, količine uvezene u okviru odstupanja koje premašuju količinu prikazanu na uvoznoj dozvoli ne stječu pravo na preferencijalne uvjete.

Osim ako propisi u određenim sektorima zahtijevaju poseban tekst, u odjeljku 24. dozvole i potvrde upisuje se jedan od navoda navedenih u Prilogu III. dijelu I.

2.  Ako dozvole, kako je navedeno u stavku 1., također služe za upravljanje carinskim kvotama Zajednice, rok valjanosti dozvola ne smije se produljiti nakon datuma isteka kvote.

3.  Ako se dotični proizvod ne može uvesti izvan kvote ili ako su uvozne dozvole za dotični proizvod izdane podložno posebnim uvjetima, uvozne dozvole ne predviđaju odstupanje u vezi premašenih količina.

Brojka „0” (nula) prikazuje se u odjeljku 19. dozvole.

4.  Ako uvoz proizvoda ne podliježe predočenju uvozne dozvole i ako uvozna dozvola služi za upravljanje preferencijalnim uvjetima koji obuhvaćaju navedeni proizvod, uvozne dozvole ne predviđaju nikakvo odstupanje za premašene količine.

Brojka „0” (nula) prikazuje se u odjeljku 19. dozvole.

5.  Carinski ured koji prihvaća deklaraciju o puštanju u slobodan promet čuva primjerak dozvole ili predočenog izvatka koji daje pravo na preferencijalne uvjete. Na temelju analize rizika, primjerci najmanje 1 % predočenih dozvola, i najmanje dvije dozvole na godinu i po carinskom uredu, šalju se tijelima koja izdaju dozvole naznačenim na dozvolama kako bi se mogla provjeriti njihova vjerodostojnost. Ovaj stavak ne primjenjuje se na elektroničke dozvole ili dozvole za koje su pravilima Zajednice utvrđeni drugi načini provjere.

▼M2

Članak 48.a

Obavijesti Komisiji iz članka 14. stavka 5., članka 29. stavka 2., članaka 3. i 4., članka 37., članka 40. stavka 6. i članka 47. stavka 3. ove Uredbe šalju se u skladu s Uredbom Komisije (EZ) br. 792/2009 ( 14 ).

▼BPOGLAVLJE V.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 49.

Uredba (EZ) br. 1291/2000 stavlja se izvan snage.

Upućivanja na uredbu stavljenu izvan snage tumače se kao upućivanja na ovu Uredbu i čitaju se u skladu s korelacijskom tablicom iz Priloga IV.

Članak 50.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.
PRILOG I.

UVOZNA DOZVOLA

IZVOZNA DOZVOLA ILI POTVRDA O UTVRĐIVANJU UNAPRIJED

image

image

image

image

image

image

image

image

▼M5
PRILOG II.

DIO I.

OBVEZA ISHOĐENJA DOZVOLE – ZA UVOZ

Popis proizvoda iz članka 1. stavka 2. točke (a) podtočke i. i gornje granice koje se primjenjuju u skladu s člankom 4. stavkom 1. točkom (d)

A.    Žitarice (Dio I. Priloga I. Uredbi (EZ) br. 1234/2007)Oznaka KN

Opis

Iznos sredstva osiguranja

Razdoblje valjanosti

Neto količine (1)

1001 19 00

Tvrda pšenica, osim za sjetvu, uključujući proizvode koji se uvoze u okviru carinskih kvota kako je navedeno u članku 1. stavku 2. točki (a) podtočki iii.

1 EUR/t

do kraja drugog mjeseca nakon mjeseca stvarnog izdavanja dozvole, u skladu s člankom 22. stavkom 2.

5 000 kg

ex 1001 99 90

Pir, obična pšenica i suražica, osim za sjetvu, uključujući proizvode koji se uvoze u okviru carinskih kvota kako je navedeno u članku 1. stavku 2. točki (a) podtočki iii.

1 EUR/t

do kraja drugog mjeseca nakon mjeseca stvarnog izdavanja dozvole, u skladu s člankom 22. stavkom 2.

5 000 kg

1003 90 00

Ječam, osim za sjetvu

1 EUR/t

do kraja drugog mjeseca nakon mjeseca stvarnog izdavanja dozvole, u skladu s člankom 22. stavkom 2.

5 000 kg

1005 90 00

Kukuruz, osim za sjetvu

1 EUR/t

do kraja drugog mjeseca nakon mjeseca stvarnog izdavanja dozvole, u skladu s člankom 22. stavkom 2.

5 000 kg

1007 90 00

Sirak u zrnu, osim za sjetvu

1 EUR/t

do kraja drugog mjeseca nakon mjeseca stvarnog izdavanja dozvole, u skladu s člankom 22. stavkom 2.

5 000 kg

1101 00 15

Brašno od obične pšenice i pira

1 EUR/t

do kraja drugog mjeseca nakon mjeseca stvarnog izdavanja dozvole, u skladu s člankom 22. stavkom 2.

1 000 kg

2303 10

Ostaci od proizvodnje škroba i slični ostaci

1 EUR/t

do kraja drugog mjeseca nakon mjeseca stvarnog izdavanja dozvole, u skladu s člankom 22. stavkom 2.

1 000 kg

2303 30 00

Ostaci i otpaci iz pivovara ili destilerija

1 EUR/t

do kraja drugog mjeseca nakon mjeseca stvarnog izdavanja dozvole, u skladu s člankom 22. stavkom 2.

1 000 kg

ex 2308 00 40

Ostaci pulpe agruma

1 EUR/t

do kraja drugog mjeseca nakon mjeseca stvarnog izdavanja dozvole, u skladu s člankom 22. stavkom 2.

1 000 kg

2309 90 20

Proizvodi na koje se odnosi dodatna napomena 5. uz poglavlje 23. Kombinirane nomenklature

1 EUR/t

do kraja drugog mjeseca nakon mjeseca stvarnog izdavanja dozvole, u skladu s člankom 22. stavkom 2.

1 000 kg

(1)   Najveće količine za koje nije potrebno predočiti dozvolu ili potvrdu, u skladu s člankom 4. stavkom 1. točkom (d). Ne primjenjuju se na uvoz pod povlaštenim uvjetima ili u okviru carinske kvote.

(–)  Dozvola ili potvrda se zahtijeva za sve količine.

B.    Riža (Dio II. Priloga I. Uredbi (EZ) br. 1234/2007)Oznaka KN

Opis

Iznos sredstva osiguranja

Razdoblje valjanosti

Neto količine (1)

1006 20

Oljuštena (smeđa) riža, uključujući proizvode koji se uvoze u okviru carinskih kvota kako je navedeno u članku 1. stavku 2. točki (a) podtočki iii.

30 EUR/t

do kraja drugog mjeseca nakon mjeseca stvarnog izdavanja dozvole, u skladu s člankom 22. stavkom 2.

1 000 kg

1006 30

Polubijela ili bijela riža, uključujući poliranu ili glaziranu, i uključujući proizvode koji se uvoze u okviru carinskih kvota kako je navedeno u članku 1. stavku 2. točki (a) podtočki iii.

30 EUR/t

do kraja drugog mjeseca nakon mjeseca stvarnog izdavanja dozvole, u skladu s člankom 22. stavkom 2.

1 000 kg

1006 40 00

Lomljena riža, uključujući proizvode koji se uvoze u okviru carinskih kvota kako je navedeno u članku 1. stavku 2. točki (a) podtočki iii.

1 EUR/t

do kraja drugog mjeseca nakon mjeseca stvarnog izdavanja dozvole, u skladu s člankom 22. stavkom 2.

1 000 kg

(1)   Najveće količine za koje nije potrebno predočiti dozvolu ili potvrdu, u skladu s člankom 4. stavkom 1. točkom (d). Ne primjenjuju se na uvoz pod povlaštenim uvjetima ili u okviru carinske kvote.

(—)  Dozvola ili potvrda se zahtijeva za sve količine.

▼M8

C.    Šećer (Dio III. Priloga I. Uredbi (EU) br. 1308/2013)Oznaka KN

Opis

Iznos osiguranja

Razdoblje valjanosti

Neto količine (1)

1701

Svi proizvodi uvezeni pod povlaštenim uvjetima osim carinske kvote (2)

20 EUR/t

Do kraja trećeg mjeseca nakon mjeseca u kojem je izdana dozvola, u skladu s člankom 22. stavkom 2.

(—)

(1)   Maksimalne količine za koje ne treba predočiti dozvolu ili potvrdu, u skladu s člankom 4. stavkom 1. točkom (d). Ne primjenjuje se za uvoz pod povlaštenim uvjetima ili u okviru carinske kvote.

(2)   S iznimkom uvoza preferencijalnog šećera iz oznake KN 1701 99 10 podrijetlom iz Republike Moldove iz Odluke Vijeća 2014/492/EU (SL L 260, 30.8.2014., str. 1.), i povlaštenih uvoza šećera iz oznake KN 1701 podrijetlom iz Gruzije iz Odluke Vijeća 2014/494/EU (SL L 261, 30.8.2014., str. 1.).

(—)  Dozvola ili potvrda potrebna za sve količine.

▼M5

D.    Sjeme (Dio V. Priloga I. Uredbi (EZ) br. 1234/2007)Oznaka KN

Opis

Iznos sredstva osiguranja

Razdoblje valjanosti

Neto količine (1)

ex 1207 99 20

Sjeme različitih sorti konoplje, za sjetvu

 (2)

do kraja šestog mjeseca nakon mjeseca stvarnog izdavanja dozvole, u skladu s člankom 22. stavkom 2., osim ako države članice predvide drukčije

(–)

(1)   Najveće količine za koje nije potrebno predočiti dozvolu ili potvrdu, u skladu s člankom 4. stavkom 1. točkom (d). Ne primjenjuju se na uvoz pod povlaštenim uvjetima ili u okviru carinske kvote.

(2)   Ne zahtijeva se nikakvo sredstva osiguranja. Vidjeti ostale uvjete u članku 17. stavku 1. Uredbe (EZ) br. 507/2008.

(–)  Dozvola ili potvrda se zahtijeva za sve količine.

E.    Malinovo ulje i stolne masline (Dio VII. Priloga I. Uredbi (EZ) br. 1234/2007)Oznaka KN

Opis

Iznos sredstva osiguranja

Razdoblje valjanosti

Neto količine (1)

ex 0709 92 90

Masline, svježe, za proizvodnju ulja

100 EUR/t

60 dana od dana stvarnog izdavanja u skladu s člankom 22. stavkom 2.

100 kg

0711 20 90

Masline, privremeno konzervirane, (npr. sumpornim dioksidom, u slanoj vodi, u sumpornoj vodi ili drugim otopinama za konzerviranje), ali u stanju neprikladnom za neposrednu prehranu, za proizvodnju ulja, uključujući proizvode koji se uvoze u okviru carinskih kvota kako je navedeno u članku 1. stavku 2. točki (a) podtočki iii.

100 EUR/t

60 dana od dana stvarnog izdavanja u skladu s člankom 22. stavkom 2.

100 kg

2306 90 19

Uljane pogače i ostali ostaci dobiveni pri ekstrakciji maslinovog ulja, s masenim udjelom maslinovog ulja većim od 3 %

100 EUR/t

60 dana od dana stvarnog izdavanja u skladu s člankom 22. stavkom 2.

100 kg

(1)   Najveće količine za koje nije potrebno predočiti dozvolu ili potvrdu, u skladu s člankom 4. stavkom 1. točkom (d). Ne primjenjuju se na uvoz pod povlaštenim uvjetima ili u okviru carinske kvote.

(–)  Dozvola ili potvrda se zahtijeva za sve količine.

F.    Lan i konoplja (Dio VIII. Priloga I. Uredbi (EZ) br. 1234/2007)Oznaka KN

Opis

Iznos sredstva osiguranja

Razdoblje valjanosti

Neto količine (1)

5302 10 00

Prava konoplja, sirova ili močena

 (2)

do kraja šestog mjeseca od mjeseca stvarnog izdavanja dozvole, u skladu s člankom 22. stavkom 2., osim ako države članice predvide drukčije

(–)

(1)   Najveće količine za koje nije potrebno predočiti dozvolu ili potvrdu, u skladu s člankom 4. stavkom 1. točkom (d). Ne primjenjuju se na uvoz pod povlaštenim uvjetima ili u okviru carinske kvote.

(2)   Ne zahtijeva se nikakvo sredstva osiguranja. Vidjeti ostale uvjete u članku 17. stavku 1. Uredbe (EZ) br. 507/2008.

(–)  Dozvola ili potvrda se zahtijeva za sve količine.

G.    Voće i povrće (Dio IX. Priloga I. Uredbi (EZ) br. 1234/2007)Oznaka KN

Opis

Iznos sredstva osiguranja

Razdoblje valjanosti

Neto količine (1)

0703 20 00

Češnjak, svjež ili rashlađen, uključujući proizvode koji se uvoze u okviru carinskih kvota kako je navedeno u članku 1. stavku 2. točki (a) podtočki iii.

50 EUR/t

3 mjeseca od dana izdavanja u skladu s člankom 22. stavkom 1.

(–)

ex 0703 90 00

Ostalo povrće vrste luka, svježe ili rashlađeno, uključujući proizvode koji se uvoze u okviru carinskih kvota kako je navedeno u članku 1. stavku 2. točki (a) podtočki iii.

50 EUR/t

3 mjeseca od dana izdavanja u skladu s člankom 22. stavkom 1.

(–)

(1)   Najveće količine za koje nije potrebno predočiti dozvolu ili potvrdu, u skladu s člankom 4. stavkom 1. točkom (d). Ne primjenjuju se na uvoz pod povlaštenim uvjetima ili u okviru carinske kvote.

(–)  Dozvola ili potvrda se zahtijeva za sve količine.

H.    Proizvodi od prerađenog voća i povrća (Dio X. Priloga I. Uredbi (EZ) br. 1234/2007)Oznaka KN

Opis

Iznos sredstva osiguranja

Razdoblje valjanosti

Neto količine (1)

ex 0710 80 95

Češnjak (2) i Allium ampeloprasum (nekuhan ili kuhan u pari ili vodi), smrznut, uključujući proizvode koji se uvoze u okviru carinskih kvota kako je navedeno u članku 1. stavku 2. točki (a) podtočki iii.

50 EUR/t

3 mjeseca od dana izdavanja u skladu s člankom 22. stavkom 1.

(–)

ex 0710 90 00

Mješavine povrća koje sadrže češnjak (2) i/ili Allium ampeloprasum (nekuhan ili kuhan u pari ili vodi), smrznut, uključujući proizvode koji se uvoze u okviru carinskih kvota kako je navedeno u članku 1. stavku 2. točki (a) podtočki iii.

50 EUR/t

3 mjeseca od dana izdavanja u skladu s člankom 22. stavkom 1.

(–)

ex 0711 90 80

Češnjak (2) i Allium ampeloprasum privremeno konzerviran (npr. sumpornim dioksidom, u slanoj vodi, u sumpornoj vodi ili drugim otopinama za konzerviranje), ali u takvom stanju neprikladni za neposrednu prehranu, uključujući proizvode koji se uvoze u okviru carinskih kvota kako je navedeno u članku 1. stavku 2. točki (a) podtočki iii.

50 EUR/t

3 mjeseca od dana izdavanja u skladu s člankom 22. stavkom 1.

(–)

ex 0711 90 90

Mješavine povrća koje sadrže češnjak (2) i/ili Allium ampeloprasum, privremeno konzervirane (npr. sumpornim dioksidom, u slanoj vodi, u sumpornoj vodi ili drugim otopinama za konzerviranje), ali u takvom stanju neprikladne za neposrednu prehranu, uključujući proizvode koji se uvoze u okviru carinskih kvota kako je navedeno u članku 1. stavku 2. točki (a) podtočki iii.

50 EUR/t

3 mjeseca od dana izdavanja u skladu s člankom 22. stavkom 1.

(–)

ex 0712 90 90

Osušeni češnjak (2) i Allium ampeloprasum i mješavine osušenog povrća koje sadrže češnjak (2) i/ili Allium ampeloprasum, cijeli, rezan, u kriškama, lomljen ili u prahu, ali dalje nepripremljen, uključujući proizvode koji se uvoze u okviru carinskih kvota kako je navedeno u članku 1. stavku 2. točki (a) podtočki iii.

50 EUR/t

3 mjeseca od dana izdavanja u skladu s člankom 22. stavkom 1.

(–)

(1)   Najveće količine za koje nije potrebno predočiti dozvolu ili potvrdu, u skladu s člankom 4. stavkom 1. točkom (d). Ne primjenjuju se na uvoz pod povlaštenim uvjetima ili u okviru carinske kvote.

(2)   Ovo također uključuje proizvode u kojim je riječ „češnjak” samo dio naziva. Takvi izrazi mogu uključivati, ali nisu strogo ograničeni na „solo češnjak”„slonovski češnjak”, „gomoljasti češnjak” ili „veliki češnjak”.

(–)  Dozvola ili potvrda se zahtijeva za sve količine.

I.    Govedina i teletina (Dio XV. Priloga I. Uredbi (EZ) br. 1234/2007)Oznaka KN

Opis

Iznos sredstva osiguranja

Razdoblje valjanosti

Neto količine (1)

ex 0102 29 10 do ex 0102 29 99

0102 39 10

0102 90 91

Svi proizvodi domaćih vrsta koji se uvoze pod povlaštenim uvjetima, osim u okviru carinskih kvota

5 EUR po grlu

do kraja trećeg mjeseca nakon mjeseca izdavanja dozvole, u skladu s člankom 22. stavkom 1.

(–)

0201 i 0202

Svi proizvodi koji se uvoze pod povlaštenim uvjetima, osim u okviru carinskih kvota

12 EUR za 100 kg neto mase

do kraja trećeg mjeseca nakon mjeseca izdavanja dozvole, u skladu s člankom 22. stavkom 1.

(–)

0206 10 95

i

0206 29 91

Svi proizvodi koji se uvoze pod povlaštenim uvjetima, osim u okviru carinskih kvota

12 EUR za 100 kg neto mase

do kraja trećeg mjeseca nakon mjeseca izdavanja dozvole, u skladu s člankom 22. stavkom 1.

(–)

1602 50 10

1602 50 31

i

1602 50 95

Svi proizvodi koji se uvoze pod povlaštenim uvjetima, osim u okviru carinskih kvota

12 EUR za 100 kg neto mase

do kraja trećeg mjeseca nakon mjeseca izdavanja dozvole, u skladu s člankom 22. stavkom 1.

(–)

1602 90 61

i

1602 90 69

Svi proizvodi koji se uvoze pod povlaštenim uvjetima, osim u okviru carinskih kvota

12 EUR za 100 kg neto mase

do kraja trećeg mjeseca nakon mjeseca izdavanja dozvole, u skladu s člankom 22. stavkom 1.

(–)

(1)   Najveće količine za koje nije potrebno predočiti dozvolu ili potvrdu, u skladu s člankom 4. stavkom 1. točkom (d). Ne primjenjuju se na uvoz pod povlaštenim uvjetima ili u okviru carinske kvote.

(–)  Dozvola ili potvrda se zahtijeva za sve količine.

J.    Mlijeko i mliječni proizvodi (Dio XVI. Priloga I. Uredbi (EZ) br. 1234/2007)Oznaka KN

Opis

Iznos sredstva osiguranja

Razdoblje valjanosti

Neto količine (1)

ex poglavlja 04., 17., 21. i 23.

Svo mlijeko i mliječni proizvodi koji se uvoze pod povlaštenim uvjetima, osim u okviru carinskih kvota i osim sira i skute (oznaka KN 0406 ) podrijetlom iz Švicarske, koji se uvoze bez dozvole, kako slijedi:

 

 

 

0401

Mlijeko i vrhnje, nekoncentrirani i bez dodanog šećera ili drugih sladila

10 EUR/100 kg

do kraja trećeg mjeseca nakon mjeseca izdavanja dozvole, u skladu s člankom 22. stavkom 1.

(–)

0402

Mlijeko i vrhnje, koncentrirani ili s dodanim šećerom ili drugim sladilima

10 EUR/100 kg

do kraja trećeg mjeseca nakon mjeseca izdavanja dozvole, u skladu s člankom 22. stavkom 1.

(–)

0403 10 11 do 0403 10 39

0403 90 11 do 0403 90 69

Mlaćenica, kiselo mlijeko i vrhnje, jogurt, kefir i ostalo fermentirano ili zakiseljeno mlijeko i vrhnje, koncentrirani ili nekoncentrirani, s dodanim ili bez dodanog šećera ili drugih sladila, nearomatizirani i bez dodanog voća, orašastih plodova ili kakaa

10 EUR/100 kg

do kraja trećeg mjeseca nakon mjeseca izdavanja dozvole, u skladu s člankom 22. stavkom 1.

(–)

0404

Sirutka, neovisno o tome je li koncentrirana ili sadrži dodani šećer ili druga sladila ili ne; proizvodi koji se sastoje od prirodnih sastojaka mlijeka, neovisno sadrže li dodani šećer ili druga sladila ili ne, koji nisu spomenuti niti uključeni na drugom mjestu

10 EUR/100 kg

do kraja trećeg mjeseca nakon mjeseca izdavanja dozvole, u skladu s člankom 22. stavkom 1.

(–)

0405 10

0405 20 90

0405 90

Maslac i ostale masti i ulja, dobiveni od mlijeka; mliječni namazi s udjelom masti većim od 75 %, ali manjim od 80 %

10 EUR/100 kg

do kraja trećeg mjeseca nakon mjeseca izdavanja dozvole, u skladu s člankom 22. stavkom 1.

(–)

0406

Sir i sirutka, osim sira i sirutke podrijetlom iz Švicarske, koji se uvoze bez dozvole

10 EUR/100 kg

do kraja trećeg mjeseca nakon mjeseca izdavanja dozvole, u skladu s člankom 22. stavkom 1.

(–)

1702 11 00

1702 19 00

Laktoza i laktozni sirup

10 EUR/100 kg

do kraja trećeg mjeseca nakon mjeseca izdavanja dozvole, u skladu s člankom 22. stavkom 1.

(–)

2106 90 51

Aromatizirani ili obojeni laktozni sirup

10 EUR/100 kg

do kraja trećeg mjeseca nakon mjeseca izdavanja dozvole, u skladu s člankom 22. stavkom 1.

(–)

2309 10 15

2309 10 19

2309 10 39

2309 10 59

2309 10 70

2309 90 35

2309 90 39

2309 90 49

2309 90 59

2309 90 70

Pripravci koji se koriste za prehranu životinja:

Pripravci i hrana za životinje koja sadrži proizvode na koje se primjenjuje Uredba (EZ) br. 1234/2007, izravno ili na temelju Uredbe (EZ) br. 1667/2006, osim pripravaka i hrane za životinje obuhvaćenih dijelom I. Priloga I. toj Uredbi

10 EUR/100 kg

do kraja trećeg mjeseca nakon mjeseca izdavanja dozvole, u skladu s člankom 22. stavkom 1.

(–)

(1)   Najveće količine za koje nije potrebno predočiti dozvolu ili potvrdu, u skladu s člankom 4. stavkom 1. točkom (d). Ne primjenjuju se na uvoz pod povlaštenim uvjetima ili u okviru carinske kvote.

(–)  Dozvola ili potvrda se zahtijeva za sve količine.

K.    Ostali proizvodi (Dio XXI. Priloga I. Uredbi (EZ) br. 1234/2007)Oznaka KN

Opis

Iznos sredstva osiguranja

Razdoblje valjanosti

Neto količine (1)

1207 99 91

Sjeme konoplje osim sjemena za sjetvu

 (2)

do kraja šestog mjeseca nakon mjeseca stvarnog izdavanja dozvole, u skladu s člankom 22. stavkom 2., osim ako države članice predvide drukčije

(–)

(1)   Najveće količine za koje nije potrebno predočiti dozvolu ili potvrdu, u skladu s člankom 4. stavkom 1. točkom (d). Ne primjenjuju se na uvoz pod povlaštenim uvjetima ili u okviru carinske kvote.

(2)   Ne zahtijeva se nikakvo sredstvo osiguranja. Vidjeti ostale uvjete u članku 17. stavku 1. Uredbe (EZ) br. 507/2008.

(–)  Dozvola ili potvrda se zahtijeva za sve količine.

L.    Etilni alkohol poljoprivrednog podrijetla (Dio I. Priloga II. Uredbi (EZ) br. 1234/2007)Oznaka KN

Opis

Iznos sredstva osiguranja

Razdoblje valjanosti

Neto količine (1)

ex 2207 10 00

Nedenaturirani etilni alkohol s volumnim udjelom alkohola 80 vol. % ili većim, dobiven od poljoprivrednih proizvoda navedenih u Prilogu I. Ugovoru

1 EUR po hektolitru

do kraja četvrtog mjeseca nakon mjeseca izdavanja dozvole, u skladu s člankom 22. stavkom 1.

100 hl

ex 2207 20 00

Etilni alkohol i ostali alkoholi, denaturirani, s bilo kolikim sadržajem alkohola, dobiveni od poljoprivrednih proizvoda navedenih u Prilogu I. Ugovoru

1 EUR po hektolitru

do kraja četvrtog mjeseca nakon mjeseca izdavanja dozvole, u skladu s člankom 22. stavkom 1.

100 hl

ex 2208 90 91

Nedenaturirani etilni alkohol s volumnim udjelom alkohola manjim od 80 vol. %, dobiven od poljoprivrednih proizvoda navedenih u Prilogu I. Ugovoru

1 EUR po hektolitru

do kraja četvrtog mjeseca nakon mjeseca izdavanja dozvole, u skladu s člankom 22. stavkom 1.

100 hl

ex 2208 90 99

Nedenaturirani etilni alkohol s volumnim udjelom alkohola manjim od 80 vol. %, dobiven od poljoprivrednih proizvoda navedenih u Prilogu I. Ugovoru

1 EUR po hektolitru

do kraja četvrtog mjeseca nakon mjeseca izdavanja dozvole, u skladu s člankom 22. stavkom 1.

100 hl

(1)   Najveće količine za koje nije potrebno predočiti dozvolu ili potvrdu, u skladu s člankom 4. stavkom 1. točkom (d). Ne primjenjuju se na uvoz pod povlaštenim uvjetima ili u okviru carinske kvote.

(–)  Dozvola ili potvrda se zahtijeva za sve količine.

DIO II.

OBVEZA ISHOĐENJA DOZVOLE ZA IZVOZ PROIZVODA ZA KOJE NA DAN PREDAVANJA ZAHTJEVA ZA IZDAVANJEM DOZVOLE NIJE BILA UTVRĐENA IZVOZNA SUBVENCIJA ILI IZVOZNI POREZ

Popis proizvoda iz članka 1. stavka 2. točke (b) podtočke i. i gornje granice koje se primjenjuju u skladu s člankom 4. stavkom 1. točkom (d)

A.    Žitarice (Dio I. Priloga I. Uredbi (EZ) br. 1234/2007) (14) Oznaka KN

Opis

Iznos sredstva osiguranja

Razdoblje valjanosti

Neto količine (2)

1001 19 00

Tvrda pšenica, osim za sjetvu

3 EUR/t

do kraja četvrtog mjeseca nakon mjeseca izdavanja dozvole, u skladu s člankom 22. stavkom 1.

5 000 kg

ex 1001 99 00

Pir, obična pšenica i suražica, osim za sjetvu

3 EUR/t

do kraja četvrtog mjeseca nakon mjeseca izdavanja dozvole, u skladu s člankom 22. stavkom 1.

5 000 kg

1002 90 00

Raž, osim za sjetvu

3 EUR/t

do kraja četvrtog mjeseca nakon mjeseca izdavanja dozvole, u skladu s člankom 22. stavkom 1.

5 000 kg

1003 90 00

Ječam, osim za sjetvu

3 EUR/t

do kraja četvrtog mjeseca nakon mjeseca izdavanja dozvole, u skladu s člankom 22. stavkom 1.

5 000 kg

1004 90 00

Zob, osim za sjetvu

3 EUR/t

do kraja četvrtog mjeseca nakon mjeseca izdavanja dozvole, u skladu s člankom 22. stavkom 1.

5 000 kg

1005 90 00

Kukuruz, osim za sjetvu

3 EUR/t

do kraja četvrtog mjeseca nakon mjeseca izdavanja dozvole, u skladu s člankom 22. stavkom 1.

5 000 kg

1101 00 15

Brašno od obične pšenice i pira

3 EUR/t

do kraja četvrtog mjeseca nakon mjeseca izdavanja dozvole, u skladu s člankom 22. stavkom 1.

500 kg

(1)   Osim ako je drukčije predviđeno Uredbom (EZ) br. 1342/2007.

(2)   Najveće količine za koje nije potrebno predočiti dozvolu ili potvrdu, u skladu s člankom 4. stavkom 1. točkom (d). Ne primjenjuju se na izvoz pod povlaštenim uvjetima, u okviru carinske kvote ili ako je utvrđen porez na izvoz.

(–)  Dozvola ili potvrda se zahtijeva za sve količine.

B.    Riža (Dio II. Priloga I. Uredbi (EZ) br. 1234/2007)Oznaka KN

Opis

Iznos sredstva osiguranja

Razdoblje valjanosti

Neto količine (1)

1006 20

Oljuštena (smeđa) riža

3 EUR/t

do kraja četvrtog mjeseca nakon mjeseca izdavanja dozvole, u skladu s člankom 22. stavkom 1.

500 kg

1006 30

Polubijela ili bijela riža, uključujući poliranu ili glaziranu

3 EUR/t

do kraja četvrtog mjeseca nakon mjeseca izdavanja dozvole, u skladu s člankom 22. stavkom 1.

500 kg

(1)   Najveće količine za koje nije potrebno predočiti dozvolu ili potvrdu, u skladu s člankom 4. stavkom 1. točkom (d). Ne primjenjuju se na izvoz pod povlaštenim uvjetima ili u okviru carinske kvote.

(–)  Dozvola ili potvrda se zahtijeva za sve količine.

C.    Šećer (Dio III. Priloga I. Uredbi (EZ) br. 1234/2007)Oznaka KN

Opis

Iznos sredstva osiguranja

Razdoblje valjanosti

Neto količine (1)

1701

Šećer od šećerne trske ili šećerne repe i kemijski čista saharoza, u krutom stanju

11 EUR/100 kg

— za količine koje prelaze 10 t, do kraja trećeg mjeseca od mjeseca stvarnog izdavanja, u skladu s člankom 22. stavkom 2.

— za količine koje ne prelaze 10 t, do kraja trećeg mjeseca od mjeseca izdavanja, u skladu s člankom 22. stavkom 1. (2)

2 000 kg

1702 60 95

1702 90 95

Ostali šećeri u krutom stanju i šećerni sirupi bez dodanih aroma ili bojila, ali koji ne uključuju laktozu, glukozu, maltodekstrin i izoglukozu

4,2 EUR/100 kg

— za količine koje prelaze 10 t, do kraja trećeg mjeseca od mjeseca stvarnog izdavanja, u skladu s člankom 22. stavkom 2.

— za količine koje ne prelaze 10 t, do kraja trećeg mjeseca od mjeseca izdavanja, u skladu s člankom 22. stavkom 1. (2)

2 000 kg

2106 90 59

Aromatizirani ili obojeni šećerni sirupi, osim izoglukoznog, laktoznog, glukoznog i maltodekstrinskog sirupa

4,2 EUR/100 kg

— za količine koje prelaze 10 t, do kraja trećeg mjeseca od mjeseca stvarnog izdavanja, u skladu s člankom 22. stavkom 2.

— za količine koje ne prelaze 10 t, do kraja trećeg mjeseca od mjeseca izdavanja, u skladu s člankom 22. stavkom 1. (2)

2 000 kg

(1)   Najveće količine za koje nije potrebno predočiti dozvolu ili potvrdu, u skladu s člankom 4. stavkom 1. točkom (d). Ne primjenjuju se na izvoz pod povlaštenim uvjetima ili u okviru carinske kvote.

(2)   Za količine koje ne prelaze 10 t dotična stranka ne smije uporabiti više od jedne takve dozvole za isti izvoz.

(–)  Dozvola ili potvrda se zahtijeva za sve količine.

DIO III.

GORNJE GRANICE ZA IZVOZNE DOZVOLE ZA PROIZVODE ZA KOJE JE NA DAN PREDAVANJA ZAHTJEVA ZA IZDAVANJEM DOZVOLE BILA UTVRĐENA IZVOZNA SUBVENCIJANajveće količine za koje nije potrebno predočiti izvoznu dozvolu ili potvrdu, u skladu s člankom 4. stavkom 1. točkom (d)

Opis, oznake KN i oznake nomenklature za izvozne subvencije

Neto količina (1)

A.  ŽITARICE:

Za svaki proizvod naveden u Prilogu I., dijelu I. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1234/2007,

osim podbroja

5 000 kg

—  0714 20 10 i 2302 50

(–)

—  1101 00 15

500 kg

B.  RIŽA:

Za svaki proizvod naveden u Prilogu I., dijelu II. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1234/2007

500 kg

C.  ŠEĆER:

 

Za svaki proizvod naveden u Prilogu I., dijelu III. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1234/2007

2 000 kg

D.  MLIJEKO I MLIJEČNI PROIZVODI:

 

Za svaki proizvod naveden u Prilogu I., dijelu XVI. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1234/2007

150 kg

E.  GOVEDINA I TELETINA:

 

Za žive životinje navedene u Prilogu I., dijelu XV. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1234/2007

Jedna životinja

Za meso navedeno u Prilogu I., dijelu XV. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1234/2007

200 kg

G.  SVINJSKO MESO:

Oznake KN: kako slijedi

 

0203

1601

1602

250 kg

0210

150 kg

H.  MESO PERADI:

Oznake KN i oznake nomenklature za izvozne subvencije: kako slijedi

 

0105 11 11 9000

0105 11 19 9000

0105 11 91 9000

0105 11 99 9000

4 000 pilića

0105 12 00 9000

0105 14 20 9000

2 000 pilića

0207

250 kg

I.  JAJA:

Oznake nomenklature za izvozne subvencije: kako slijedi

 

0407 19 11 9000

2 000 jaja

0407 11 00 9000

0407 19 19 9000

4 000 jaja

0407 21 00 9000

0407 29 10 9000

0407 90 10 9000

400 kg

0408 11 80 9100

0408 91 80 9100

100 kg

0408 19 81 9100

0408 19 89 9100

0408 99 80 9100

250 kg

(1)   Ne primjenjuje se na izvoz pod povlaštenim uvjetima, u okviru carinske kvote ili ako je utvrđen porez na izvoz.

(–)  Dozvola ili potvrda se zahtijeva za sve količine.

▼B
PRILOG III.

Dio A

Navodi iz drugog podstavka članka 8. stavka 2.

Na bugarskom

:

правата са прехвърлени обратно на титуляря на [дата] …

Na španjolskom

:

Retrocesión al titular el …

Na češkom

:

Zpětný převod držiteli dne …

Na danskom

:

tilbageføring til indehaveren den …

Na njemačkom

:

Rückübertragung auf den Lizenzinhaber am …

Na estonskom

:

õiguste tagasiandmine litsentsi/sertifikaadi omanikule …

Na grčkom

:

εκ νέου παραχώρηση στον δικαιούχο στις …

Na engleskom

:

rights transferred back to the titular holder on [date] …

Na francuskom

:

rétrocession au titulaire le …

▼M6

Na hrvatskom

:

prava vraćena na nositelja dana [datum] …

▼B

Na talijanskom

:

retrocessione al titolare in data …

Na latvijskom

:

tiesības nodotas atpakaļ to nominālajam īpašniekam [datums]

Na litavskom

:

teisės perleidžiamos savininkui (data) …

Na mađarskom

:

Visszátruházás az eredeti engedélyesre …-án/-én

Na malteškom

:

Drittijiet trasferiti lura lid-detentur titolari fil-…

Na nizozemskom

:

aan de titularis geretrocedeerd op …

Na poljskom

:

Retrocesja na właściciela tytularnego

Na portugalskom

:

retrocessão ao titular em …

Na rumunjskom

:

Drepturi retrocedate titularului la data de [data]

Na slovačkom

:

Spätný prevod na oprávneného držiteľa dňa …

Na slovenskom

:

Ponoven odstop nosilcu pravic dne …

Na finskom

:

palautus todistuksenhaltijalle …

Na švedskom

:

återbördad till licensinnehavaren den …

Dio B

Navodi iz prvog stavka članka 15.

Na bugarskom

:

Лицензия по ГАТТ — хранителна помощ

Na španjolskom

:

Certificado GATT — Ayuda alimentaria

Na češkom

:

Licence GATT — potravinová pomoc

Na danskom

:

GATT-licens — fødevarehjælp

Na njemačkom

:

GATT-Lizenz — Nahrungsmittelhilfe

Na estonskom

:

GATTi alusel välja antud litsents — toiduabi

Na grčkom

:

Πιστοποιητικό GATT — επισιτιστική βοήθεια

Na engleskom

:

Licence under GATT — food aid

Na francuskom

:

Certificat GATT — aide alimentaire

▼M6

Na hrvatskom

:

Dozvola u okviru GATT-a— pomoć u hrani

▼B

Na talijanskom

:

Titolo GATT — aiuto alimentare

Na latvijskom

:

Licence saskaņā ar GATT — pārtikas atbalsts

Na litavskom

:

GATT licencija — pagalba maistu

Na mađarskom

:

GATT-engedély — élelmiszersegély

Na malteškom

:

Ċertifikat GATT — għajnuna alimentari

Na nizozemskom

:

GATT-certificaat — Voedselhulp

Na poljskom

:

Świadectwo GATT — pomoc żywnościowa

Na portugalskom

:

Certificado GATT — ajuda alimentar

Na rumunjskom

:

Licență GATT — ajutor alimentar

Na slovačkom

:

Licencia podľa GATT — potravinová pomoc

Na slovenskom

:

GATT dovoljenje — pomoč v hrani

Na finskom

:

GATT-todistus — elintarvikeapu

Na švedskom

:

Gatt-licens — livsmedelsbistånd

Dio C

Navodi iz trećeg podstavka članka 32. stavka 2.

Na bugarskom

:

Да се използва за освобождаване на гаранцията

Na španjolskom

:

Se utilizará para liberar la garantía

Na češkom

:

K použití pro uvolnění jistoty

Na danskom

:

Til brug ved frigivelse af sikkerhed

Na njemačkom

:

Zu verwenden für die Freistellung der Sicherheit

Na estonskom

:

Kasutada tagatise vabastamiseks

Na grčkom

:

Προς χρησιμοποίηση για την αποδέσμευση της εγγύησης

Na engleskom

:

To be used to release the security

Na francuskom

:

À utiliser pour la libération de la garantie

▼M6

Na hrvatskom

:

Upotrijebiti u svrhu otpuštanja jamstva

▼B

Na talijanskom

:

Da utilizzare per lo svincolo della cauzione

Na latvijskom

:

Izmantojams drošības naudas atbrīvošanai

Na litavskom

:

Naudotinas užstatui grąžinti

Na mađarskom

:

A biztosíték feloldására használandó

Na malteškom

:

Biex tiġi użata għar-rilaxx tal-garanzija

Na nizozemskom

:

Te gebruiken voor vrijgave van de zekerheid

Na poljskom

:

Do wykorzystania w celu zwolnienia zabezpieczenia

Na portugalskom

:

A utilizar para liberar a garantia

Na rumunjskom

:

A se utiliza pentru eliberarea garanției

Na slovačkom

:

Použiť na uvoľnenie záruky

Na slovenskom

:

Uporabiti za sprostitev varščine

Na finskom

:

Käytettäväksi vakuuden vapauttamiseen

Na švedskom

:

Att användas för frisläppande av säkerhet

Dio D

Navodi iz prvoga podstavka članka 32. stavka 3.

Na bugarskom

:

Напускане на митническата територия на Общността под опростен режим общностен транзит с железопътен транспорт или с големи контейнери

Na španjolskom

:

Salida del territorio aduanero de la Comunidad bajo el régimen de tránsito comunitario simplificado por ferrocarril o en contenedores grandes

Na češkom

:

Opuštění celního území Společenství ve zjednodušeném tranzitním režimu Společenství pro přepravu po železnici nebo ve velkých kontejnerech

Na danskom

:

Udgang fra Fællesskabets toldområde i henhold til ordningen for den forenklede procedure for fællesskabsforsendelse med jernbane eller store containere

Na njemačkom

:

Ausgang aus dem Zollgebiet der Gemeinschaft im Rahmen des vereinfachten gemeinschaftlichen Versandverfahrens mit der Eisenbahn oder in Großbehältern

Na estonskom

:

Ühenduse tolliterritooriumilt väljaviimine ühenduse lihtsustatud transiidiprotseduuri kohaselt raudteed mööda või suurtes konteinerites

Na grčkom

:

Έξοδος από το τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας υπό το απλοποιημένο καθεστώς της κοινοτικής διαμετακόμισης με σιδηρόδρομο ή μεγάλα εμπορευματοκιβώτια

Na engleskom

:

Exit from the customs territory of the Community under the simplified Community transit procedure for carriage by rail or large containers

Na francuskom

:

Sortie du territoire douanier de la Communauté sous le régime du transit communautaire simplifié par chemin de fer ou par grands conteneurs

▼M6

Na hrvatskom

:

Izlaz iz carinskog područja Zajednice u pojednostavnjenom postupku provoza Zajednice pri prijevozu željeznicom ili velikim kontejnerima

▼B

Na talijanskom

:

Uscita dal territorio doganale della Comunità in regime di transito comunitario semplificato per ferrovia o grandi contenitori

Na latvijskom

:

Izvešana no Kopienas muitas teritorijas, izmantojot Kopienas vienkāršoto tranzīta procedūru pārvadājumiem pa dzelzceļu vai lielos konteineros

Na litavskom

:

Išvežama iš Bendrijos muitų teritorijos pagal supaprastintą Bendrijos tranzito geležinkeliu arba didelėse talpyklose tvarką

Na mađarskom

:

A Közösség vámterületét elhagyta egyszerűsített közösségi szállítási eljárás keretében vasúton vagy konténerben

Na malteškom

:

Ħruġ mit-territorju tad-dwana tal-Komunità taħt il-proċedura tat-tranżitu Komunitarja simplifikata bil-ferroviji jew b’kontejners kbar

Na nizozemskom

:

Vertrek uit het douanegebied van de Gemeenschap onder de regeling vereenvoudigd communautair douanevervoer per spoor of in grote containers

Na poljskom

:

Opuszczenie obszaru celnego Wspólnoty zgodnie z uproszczoną procedurą tranzytu wspólnotowego w przewozie koleją lub w wielkich kontenerach

Na portugalskom

:

Saída do território aduaneiro da Comunidade ao abrigo do regime do trânsito comunitário simplificado por caminho-de-ferro ou em grandes contentores

Na rumunjskom

:

Ieșire de pe teritoriul vamal al Comunității în cadrul regimului de tranzit comunitar simplificat pentru transport pe calea ferată sau în containere mari

Na slovačkom

:

Opustenie colného územia spoločenstva na základe zjednodušeného postupu spoločenstva pri tranzite v prípade prepravy po železnici alebo vo vel'kých kontajneroch

Na slovenskom

:

Izstop iz carinskega območja Skupnosti pod skupnostnim poenostavljenim tranzitnim režimom po železnici ali z velikimi zabojniki

Na finskom

:

Vienti yhteisön tullialueelta yhteisön yksinkertaistetussa passitusmenettelyssä rautateitse tai suurissa konteissa

Na švedskom

:

Utförsel från gemenskapens tullområde enligt det förenklade transiteringsförfarandet för järnvägstransporter eller transporter i stora containrar.

Dio E

Navodi iz drugoga podstavka članka 35. stavka 4.

Na bugarskom

:

Заместваща лицензия (сертификат или извлечение) за изгубена лицензия (сертификат или извлечение) — Номер на оригиналната лицензия (сертификат) …

Na španjolskom

:

Certificado (o extracto) de sustitución de un certificado (o extracto) perdido — número del certificado inicial …

Na češkom

:

Náhradní dozvola (osvědčení nebo výpis) za ztracenou licenci (osvědčení nebo výpis) — číslo původní dozvola (osvědčení) …

Na danskom

:

Erstatningslicens/-attest (eller erstatningspartiallicens) for bortkommen licens/attest (eller partiallicens) — oprindelig licens/attest (eller partiallicens) nr. …

Na njemačkom

:

Ersatzlizenz (oder Teillizenz) einer verlorenen Lizenz (oder Teillizenz) — Nummer der ursprünglichen Lizenz …

Na estonskom

:

Kaotatud litsentsi/sertifikaati (või väljavõtet) asendav litsents/sertifikaat (või väljavõte) — esialgse litsentsi/sertifikaadi number …

Na grčkom

:

Πιστοποιητικό (ή απόσπασμα) αντικαταστάσεως του απωλεσθέντος πιστοποιητικού (ή αποσπάσματος πιστοποιητικού) — αρχικό πιστοποιητικό αριθ. …

Na engleskom

:

Replacement licence (certificate or extract) of a lost licence (certificate or extract) — Number of original licence (certificate) …

Na francuskom

:

Certificat (ou extrait) de remplacement d’un certificat (ou extrait) perdu — numéro du certificat initial …

▼M6

Na hrvatskom

:

Zamjenska dozvola (potvrda ili izvadak) za izgubljenu dozvolu (potvrdu ili izvadak) – broj izvorne dozvole (potvrde) …

▼B

Na talijanskome

:

Titolo (o estratto) sostitutivo di un titolo (o estratto) smarrito — numero del titolo originale …

Na latvijskom

:

Nozaudētās dozvole (sertifikāta vai izraksta) aizstājēja dozvola (sertifikāts vai izraksts). Dozvole (sertifikāta) oriģināla numurs

Na litavskom

:

Pamesto sertifikato (licencijos, išrašo) pakaitinis sertifikatas (licencija, išrašas) — sertifikato (licencijos, išrašo) originalo numeris …

Na mađarskom

:

Helyettesítő engedély (vagy kivonat) elveszett engedély (vagy kivonat) pótlására — az eredeti engedély száma

Na malteškom

:

Liċenzja (ċertifikat jew estratt) ta' sostituzzjoni ta’ liċenzja (ċertifikat jew estratt) mitlufa — numru tal-liċenzja (ċertifikat) oriġinali …

Na nizozemskom

:

Certificaat (of uittreksel) ter vervanging van een verloren gegaan certificaat (of uittreksel) — nummer van het oorspronkelijke certificaat …

Na poljskom

:

Świadectwo zastępcze (lub wyciąg) świadectwa (lub wyciągu) utraconego — numer świadectwa początkowego

Na portugalskom

:

Certificado (ou extracto) de substituição de um certificado (ou extracto) perdido — número do certificado inicial

Na rumunjskom

:

Licență (certificat sau extras) de înlocuire a unei licențe (certificat sau extras) pierdute — Numărul licenței (certificatului) originale …

Na slovačkom

:

Náhradná licencia (certifikát alebo výpis) za stratenú licenciu (certifikát alebo výpis) — číslo pôvodnej licencie (certifikátu) …

Na slovenskom

:

Nadomestno dovoljenje (potrdilo ali izpisek) za izgubljeno dovoljenje (potrdilo ali izpisek) — številka izvirnega dovoljenja …

Na finskom

:

Kadonneen todistuksen (tai otteen) korvaava todistus (tai ote). Alkuperäisen todistuksen numero …

Na švedskom

:

Ersättningslicens (licens eller dellicens) för förlorad licens (licens eller dellicens). Nummer på ursprungslicensen …

Dio F

Navodi iz članka 41. stavka 1. točke (b)

Na bugarskom

:

Лицензия, издадена съгласно член 41 от Регламент (ЕО) № 376/2008; оригинална лицензия № …

Na španjolskom

:

Certificado emitido de conformidad con el artículo 41 del Reglamento (CE) no 376/2008; certificado inicial no

Na češkom

:

Licence vydaná podle článku 41 nařízení (ES) č. 376/2008; č. původní dozvola …

Na danskom

:

Licens udstedt på de i artikel 41 i forordning (EF) nr. 376/2008 fastsatte betingelser; oprindelig licens nr. …

Na njemačkom

:

Unter den Bedingungen von Artikel 41 der Verordnung (EG) Nr. 376/2008 erteilte Lizenz; ursprüngliche Lizenz Nr. …

Na estonskom

:

Määruse (EÜ) nr 376/2008 artikli 41 kohaselt väljaantud litsents; esialgne litsents nr …

Na grčkom

:

Πιστοποιητικό που εκδίδεται υπό τους όρους του άρθρου 41 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 376/2008· αρχικό πιστοποιητικό αριθ. …

Na engleskom

:

Licence issued in accordance with Article 41 of Regulation (EC) No 376/2008; original licence No …

Na francuskom

:

Certificat émis dans les conditions de l’članak 41 du règlement (CE) no 376/2008; certificat initial no

▼M6

Na hrvatskom

:

Dozvola izdana u skladu s člankom 41. Uredbe (EZ) br. 376/2008; izvorna dozvola broj …

▼B

Na talijanskom

:

Titolo rilasciato alle condizioni dell'articolo 41 del regolamento (CE) n. 376/2008; titolo originale n. …

Na latvijskom

:

Licence, kas ir izsniegta saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 376/2008 41. pantu; licence oriģināla Nr. …

Na litavskom

:

Licencija išduota Reglamento (EB) Nr. 376/2008 41 straipsnyje nustatytomis sąlygomis; licencijos originalo Nr. …

Na mađarskom

:

Az 376/2008/EK rendelet 41. cikkében foglalt feltételek szerint kiállított engedély; az eredeti engedély száma: …

Na malteškom

:

Liċenzja maħruġa skond l-Artikolu 41 tar-Regolament (KE) Nru 376/2008; liċenzja oriġinali Nru …

Na nizozemskom

:

Certificaat afgegeven overeenkomstig artikel 41 van Verordening (EG) nr. 376/2008; oorspronkelijk certificaatnummer …

Na poljskom

:

Świadectwo wydane zgodnie z warunkami art. 41 rozporządzenia (WE) nr 376/2008; pierwsze świadectwo nr …

Na portugalskom

:

Certificado emitido nas condições previstas no artigo 41.o do Regulamento (CE) n.o 376/2008; certificado inicial n.o

Na rumunjskom

:

Licență eliberată în conformitate cu articolul 41 din Regulamentul (CE) nr. 376/2008; licență originală nr. …

Na slovačkom

:

Licencia vydaná v súlade s článkom 41 nariadenia (ES) č. 376/2008; číslo pôvodnej licencie …

Na slovenskom

:

Dovoljenje, izdano pod pogoji iz člena 41 Uredbe (ES) št. 376/2008; izvirno dovoljenje št. …

Na finskom

:

Todistus myönnetty asetuksen (EY) N:o 376/2008 41 artiklan mukaisesti; alkuperäinen todistus N:o …

Na švedskome

:

Licens utfärdad i enlighet med artikel 41 i förordning (EG) nr 376/2008; ursprunglig licens nr …

Dio G

Navodi iz članka 42. stavka 1. točke (a)

Na bugarskom

:

Износът е осъществен без лицензия или сертификат

Na španjolskom

:

Exportación realizada sin certificado

Na češkom

:

Vývoz bez licence nebo bez osvědčení

Na danskom

:

Udførsel uden licens/attest

Na njemačkom

:

Ausfuhr ohne Ausfuhrlizenz oder Vorausfestsetzungsbescheinigung

Na estonskom

:

Eksporditud ilma litsentsita/sertifikaadita

Na grčkom

:

Εξαγωγή πραγματοποιούμενη άνευ πιστοποιητικού εξαγωγής ή προκαθορισμού

Na engleskom

:

Exported without licence or certificate

Na francuskom

:

Exportation réalisée sans certificat

▼M6

Na hrvatskom

:

Izvezeno bez dozvole ili potvrde

▼B

Na talijanskom

:

Esportazione realizzata senza titolo

Na latvijskom

:

Eksportēts bez licences vai sertifikāta

Na litavskom

:

Eksportuota be licencijos ar sertifikato

Na mađarskom

:

Kiviteli engedély használata nélküli export

Na malteškom

:

Esportazzjoni magħmula mingħajr liċenzja jew ċertifikat

Na nizozemskom

:

Uitvoer zonder certificaat

Na poljskom

:

Wywóz dokonany bez świadectwa

Na portugalskom

:

Exportação efectuada sem certificado

Na rumunjskom

:

Exportat fără licență sau certificat

Na slovačkom

:

Vyvezené bez licencie alebo certifikátu

Na slovenskom

:

Izvoz, izpeljan brez dovoljenja ali potrdila

Na finskom

:

Viety ilman todistusta

Na švedskom

:

Exporterad utan licens

Dio H

Navodi iz članka 44. stavka 3. točke (a)

Na bugarskom

:

Условията, определени в член 44 от Регламент (ЕО) № 376/2008, са изпълнени

Na španjolskom

:

Condiciones previstas en el artículo 44 del Reglamento (CE) no 376/2008 cumplidas

Na češkom

:

Byly dodrženy podmínky stanovené v článku 44 nařízení (ES) č. 376/2008

Na danskom

:

Betingelserne i artikel 44 i forordning (EF) nr. 376/2008 er opfyldt

Na njemačkom

:

Bedingungen von Artikel 44 der Verordnung (EG) Nr. 376/2008 wurden eingehalten

Na estonskom

:

Määruse (EÜ) nr 376/2008 artiklis 44 ettenähtud tingimused on täidetud

Na grčkome

:

Τηρουμένων των προϋποθέσεων του άρθρου 44 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 376/2008

Na engleskom

:

Conditions laid down in Article 44 of Regulation (EC) No 376/2008 fulfilled

Na francuskom

:

Conditions prévues à l'article 44 du règlement (CE) no 376/2008 respectées

▼M6

Na hrvatskom

:

Ispunjeni uvjeti propisani člankom 44. Uredbe (EZ) br. 376/2008

▼B

Na talijanskom

:

Condizioni previste nell'articolo 44 del regolamento (CE) n. 376/2008 ottemperate

Na latvijskom

:

Regulas (EK) Nr. 376/2008 44. pantā paredzētie nosacījumi ir izpildīti

Na litavskom

:

Įvykdytos Reglamento (EB) Nr. 376/2008 44 straipsnyje numatytos sąlygos

Na mađarskom

:

Az 376/2008/EK rendelet 44. cikkében foglalt feltételek teljesítve

Na malteškom

:

Kundizzjonijiet previsti fl-Artikolu 44 tar-Regolament (KE) Nru 376/2008 imwettqa

Na nizozemskom

:

in artikel 44 van Verordening (EG) nr. 376/2008 bedoelde voorwaarden nageleefd

Na poljskom

:

Warunki przewidziane w art. 44 rozporządzenia (WE) nr 376/2008 spełnione

Na portugalskom

:

Condições previstas no artigo 44.o do Regulamento (CE) n.o 376/2008 cumpridas

Na rumunjskom

:

Condițiile prevăzute la articolul 44 din Regulamentul (CE) nr. 376/2008 — îndeplinite

Na slovačkom

:

Podmienky ustanovené v článku 44 nariadenia (ES) č. 376/2008 boli splnené

Na slovenskom

:

Pogoji, predvideni v členu 44 Uredbe (ES) št. 376/2008, izpolnjeni

Na finskom

:

Asetuksen (EY) N:o 376/2008 44 artiklassa säädetyt edellytykset on täytetty

Na švedskom

:

Villkoren i artikel 44 i förordning (EG) nr 376/2008 är uppfyllda

Dio I

Navodi iz drugoga podstavka članka 48. stavka 1.

Na bugarskom

:

Преференциален режим, приложим към количеството, посочено в клетки 17 и 18

Na španjolskom

:

Régimen preferencial aplicable a la cantidad indicada en las casillas 17 y 18

Na češkom

:

Preferenční režim na množství uvedená v kolonkách 17 a 18

Na danskom

:

Præferenceordning gældende for mængden anført i rubrik 17 og 18

Na njemačkom

:

Präferenzregelung, anwendbar auf die in den Feldern 17 und 18 genannte Menge

Na estonskom

:

Lahtrites 17 ja 18 osutatud koguse suhtes kohaldatav sooduskord

Na grčkom

:

Προτιμησιακό καθεστώς εφαρμοζόμενο για την ποσότητα που αναγράφεται στα τετραγωνίδια 17 και 18

Na engleskom

:

Preferential arrangements applicable to the quantity given in Sections 17 and 18

Na francuskom

:

Régime préférentiel applicable pour la quantité indiquée dans les cases 17 et 18

▼M6

Na hrvatskom

:

Preferencijalni uvjeti primjenjivi za količine navedene u odjeljcima 17 i 18

▼B

Na talijanskom

:

Regime preferenziale applicabile per la quantità indicata nelle caselle 17 e 18

Na latvijskom

:

Labvēlības režīms, kas piemērojams 17. un 18. iedaļā dotajam daudzumam

Na litavskom

:

Taikomos lengvatinės sąlygos 17 ir 18 skiltyse įrašytiems kiekiams

Na mađarskom

:

Kedvezményes eljárás hatálya alá tartozó, a 17-es és 18-as mezőn feltüntetett mennyiség

Na malteškom

:

Arranġamenti preferenzjali applikabbli għall-kwantità indikata fis-Sezzjonijiet 17 u 18

Na nizozemskom

:

Preferentiële regeling van toepassing voor de in de vakken 17 en 18 vermelde hoeveelheid

Na poljskom

:

Systemy preferencyjne stosowane dla ilości wskazanych w polach 17 i 18

Na portugalskom

:

Regime preferencial aplicável em relação à quantidade indicada nas casas 17 e 18

Na rumunjskom

:

Regimuri preferențiale aplicabile cantității prevăzute în căsuțele 17 și 18

Na slovačkom

:

Preferenčné opatrenia platia pre množstvo uvedené v kolónkach 17 a 18

Na slovenskom

:

Preferencialni režim, uporabljen za količine, navedene v okencih 17 in 18

Na finskom

:

Etuuskohtelu, jota sovelletaan kohdissa 17 ja 18 esitettyihin määriin

Na švedskom

:

Preferensordning tillämplig för den kvantitet som anges i fält 17 och 18
PRILOG IV.Uredba stavljena izvan snage s popisom njezinih uzastopnih izmjena

Uredba Komisije (EZ) br. 1291/2000

(SL L 152, 24.6.2000., str. 1)

 

Uredba Komisije (EZ) br. 2299/2001

(SL L 308, 27.11.2001., str. 19)

Samo članak 2.

Uredba Komisije (EZ) br. 325/2003

(SL L 47, 21.2.2003., str. 21)

 

Uredba Komisije (EZ) br. 322/2004

(SL L 58, 26.2.2004., str. 3)

 

Uredba Komisije (EZ) br. 636/2004

SL L 100, 6.4.2004., str. 25)

 

Uredba Komisije (EZ) br. 1741/2004

(SL L 311, 8.10.2004., str. 17)

 

Uredba Komisije (EZ) br. 1856/2005

(SL L 297, 15.11.2005., str. 7)

 

Uredba Komisije (EZ) br. 410/2006

(SL L 71, 10.3.2006., str. 7)

 

Uredba Komisije (EZ) br. 1713/2006

(SL L 321, 21.11.2006., str. 11)

Samo članak 8.

Uredba Komisije (EZ) br. 1847/2006

(SL L 355, 15.12.2006., str. 21)

Samo članak 4. i Prilog IV.

Uredba Komisije (EZ) br. 1913/2006

(SL L 365, 21.12.2006., str. 52)

Samo članak 23.

Uredba Komisije (EZ) br. 1423/2007

(SL L 317, 5.12.2007., str. 36)

 
PRILOG V.Korelacijska tablica

Uredba (EZ) br. 1291/2000

Ova Uredba

Članak 1.

Članak 1.

Članak 2., uvodna rečenica

Članak 2., uvodna rečenica

Članak 2. točka (a)

Članak 2. točka (a)

Članak 2. točka (b), uvodna rečenica

Članak 2. točka (b), uvodna rečenica

Članak 2. točka (b), prva alineja

Članak 2. točka (b) alineja i.

Članak 2. točka (b), druga alineja

Članak 2. točka (b) alineja ii.

Članak 3.

Članak 3.

Članak 5. stavak 1., prvi podstavak, uvodna rečenica

Članak 4. stavak 1., prvi podstavak, uvodna rečenica

Članak 5. stavak 1., prvi podstavak, prva alineja

Članak 4. stavak 1., prvi podstavak, točka (a)

Članak 5. stavak 1., prvi podstavak, druga alineja

Članak 4. stavak 1., prvi podstavak, točka (b)

Članak 5. stavak 1., prvi podstavak, treća alineja

Članak 4. stavak 1., prvi podstavak, točka (c)

Članak 5. stavak 1., prvi podstavak, četvrta alineja

Članak 4. stavak 1., prvi podstavak, točka (d)

Članak 5. stavak 1., drugi podstavak

Članak 4. stavak 1., drugi podstavak

Članak 5. stavak 1., treći podstavak

Članak 4. stavak 1., treći podstavak

Članak 5. stavci 2. i 3.

Članak 4. stavci 2. i 3.

Članak 6.

Članak 5.

Članak 7.

Članak 6.

Članak 8.

Članak 7.

Članak 9. stavak 1.

Članak 8. stavak 1.

Članak 9. stavak 2.

Članak 8. stavak 2.

Članak 9. stavak 3., uvodna rečenica

Članak 8. stavak 3., uvodna rečenica

Članak 9. stavak 3., prva alineja

Članak 8. stavak 3. točka (a)

Članak 9. stavak 3., druga alineja

Članak 8. stavak 3. točka (b)

Članak 9. stavak 4.

Članak 8. stavak 4.

Članak 10.

Članak 9.

Članak 11.

Članak 10.

Članak 12.

Članak 11.

Članak 13.

Članak 12.

Članak 14., prvi i drugi stavak

Članak 13. stavak 1., prvi i drugi podstavak

Članak 14., treći stavak

Članak 13. stavak 2.

Članak 14., četvrti stavak

Članak 13. stavak 3.

Članak 15.

Članak 14.

Članak 16.

Članak 15.

Članak 17.

Članak 16.

Članak 18.

Članak 17.

Članak 19.

Članak 18.

Članak 20.

Članak 19.

Članak 21. stavak 1.

Članak 20. stavak 1.

Članak 21. stavak 2., prvi podstavak, uvodna rečenica

Članak 20. stavak 2., prvi podstavak, uvodna rečenica

Članak 21. stavak 2., prvi podstavak, prva alineja

Članak 20. stavak 2., prvi podstavak, točka (a)

Članak 21. stavak 2., prvi podstavak, druga alineja

Članak 20. stavak 2., prvi podstavak, točka (b)

Članak 21. stavak 2., drugi podstavak

Članak 20. stavak 2., drugi podstavak

Članak 22.

Članak 21.

Članak 23.

Članak 22.

Članak 24.

Članak 23.

Članak 25.

Članak 24.

Članak 26.

Članak 25.

Članak 27.

Članak 26.

Članak 28.

Članak 27.

Članak 29.

Članak 28.

Članak 30.

Članak 29.

Članak 31.

Članak 30.

Članak 32. stavak 1.

Članak 31.

Članak 33. stavak 1.

Članak 32. stavak 1.

Članak 33. stavak 2., prvi podstavak

Članak 32. stavak 2., prvi podstavak

Članak 33. stavak 2., drugi podstavak, uvodne riječi

Članak 32. stavak 2., drugi podstavak, uvodne riječi

Članak 33. stavak 2., drugi podstavak, točka (a)

Članak 32. stavak 2., drugi podstavak, točka (a)

Članak 33. stavak 2., drugi podstavak, točka (b), uvodna rečenica

Članak 32. stavak 2. drugi podstavak, točka (b), uvodna rečenica

Članak 33. stavak 2., drugi podstavak, točka (b), prva alineja

Članak 32. stavak 2., drugi podstavak, točka (b) alineja i.

Članak 33. stavak 2., drugi podstavak, točka (b), druga alineja

Članak 32. stavak 2., drugi podstavak, točka (b) alineja ii.

Članak 33. stavak 2., drugi podstavak, točka (b), treća alineja

Članak 32. stavak 2., drugi podstavak, točka (b) alineja iii.

Članak 33. stavak 2. treći podstavak

Članak 32. stavak 2. treći podstavak

Članak 33. stavak 2. četvrti podstavak

Članak 32. stavak 2. četvrti podstavak

Članak 33. stavak 2. peti podstavak

Članak 32. stavak 2. peti podstavak

Članak 33. stavak 3. prvi podstavak

Članak 32. stavak 3. prvi podstavak

Članak 33. stavak 3. drugi podstavak, uvodna rečenica

Članak 32. stavak 3. drugi podstavak, uvodna rečenica

Članak 33. stavak 3., drugi podstavak, prva alineja

Članak 32. stavak 3., drugi podstavak, točka (a)

Članak 33. stavak 3., drugi podstavak, druga alineja

Članak 32. stavak 3., drugi podstavak, točka (b)

Članak 33. stavak 3. treći podstavak

Članak 32. stavak 3. treći podstavak

Članak 33. stavak 4.

Članak 32. stavak 4.

Članak 34.

Članak 33.

Članak 35. stavak 1.

Članak 34. stavak 1.

Članak 35. stavak 2.

Članak 34. stavak 2.

Članak 35. stavak 3. prvi podstavak, uvodna rečenica

Članak 34. stavak 3. prvi podstavak, uvodna rečenica

Članak 35. stavak 3., prvi podstavak, prva alineja

Članak 34. stavak 3., prvi podstavak, točka (a)

Članak 35. stavak 3., prvi podstavak, druga alineja

Članak 34. stavak 3., prvi podstavak, točka (b)

Članak 35. stavak 3., drugi podstavak

Članak 34. stavak 3., drugi podstavak

Članak 35. stavak 3., treći podstavak

Članak 34. stavak 3., treći podstavak

Članak 35. stavak 3., četvrti podstavak

Članak 34. stavak 3., četvrti podstavak

Članak 35. stavak 4. točka (a), prva alineja

Članak 34. stavak 4.

Članak 35. stavak 4. točka (a), druga alineja

Članak 34. stavak 5.

Članak 35. stavak 4. točka (b), uvodna rečenica

Članak 34. stavak 6., uvodna rečenica

Članak 35. stavak 4. točka (b), prva alineja

Članak 34. stavak 6. točka (a)

Članak 35. stavak 4. točka (b), druga alineja

Članak 34. stavak 6. točka (b)

Članak 35. stavak 4. točka (b), treća alineja

Članak 34. stavak 6. točka (c)

Članak 35. stavak 4. točka (b), četvrta alineja

Članak 34. stavak 6. točka (d)

Članak 35. stavak 4. točka (c)

Članak 34. stavak 7.

Članak 35. stavak 4. točka (d)

Članak 34. stavak 8.

Članak 35. stavak 5.

Članak 34. stavak 9.

Članak 35. stavak 6., prvi podstavak

Članak 34. stavak 10., prvi podstavak

Članak 35. stavak 6., drugi podstavak, uvodna rečenica

Članak 34. stavak 10., drugi podstavak, uvodna rečenica

Članak 35. stavak 6., drugi podstavak, točka (a)

Članak 34. stavak 10., drugi podstavak, točka (a)

Članak 35. stavak 6., drugi podstavak, točka (b), uvodna rečenica

Članak 34. stavak 10., drugi podstavak, točka (b), uvodna rečenica

Članak 35. stavak 6., drugi podstavak, točka (b), prva alineja

Članak 34. stavak 10., drugi podstavak, točka (b) alineja i.

Članak 35. stavak 6., drugi podstavak, točka (b), druga alineja

Članak 34. stavak 10., drugi podstavak, točka (b) alineja ii.

Članak 35. stavak 6., drugi podstavak, točka (b), treća alineja

Članak 34. stavak 10., drugi podstavak, točka (b) alineja iii.

Članak 36. stavak 1.

Članak 35. stavak 1.

Članak 36. stavak 2., prvi podstavak

Članak 35. stavak 2., prvi podstavak

Članak 36. stavak 2., drugi podstavak, uvodna rečenica

Članak 35. stavak 2., drugi podstavak, uvodna rečenica

Članak 36. stavak 2., drugi podstavak, prva alineja

Članak 35. stavak 2., drugi podstavak, točka (a)

Članak 36. stavak 2., drugi podstavak, druga alineja

Članak 35. stavak 2., drugi podstavak, točka (b)

Članak 36. stavak 3.

Članak 35. stavak 3.

Članak 36. stavak 4., prvi podstavak

Članak 35. stavak 4., prvi podstavak

Članak 36. stavak 4., drugi podstavak

Članak 35. stavak 4., drugi podstavak

Članak 36. stavak 4., treći podstavak

Članak 35. stavak 5.

Članak 36. stavak 5., prvi podstavak, uvodni tekst

Članak 35. stavak 6., prvi podstavak, uvodni tekst

Članak 36. stavak 5., prvi podstavak, prva alineja

Članak 35. stavak 6., prvi podstavak, točka (a)

Članak 36. stavak 5., prvi podstavak, druga alineja

Članak 35. stavak 6., prvi podstavak, točka (b)

Članak 36. stavak 5., drugi podstavak

Članak 35. stavak 6., drugi podstavak

Članak 36. stavak 6.

Članak 35. stavak 7.

Članak 36. stavak 7., prvi podstavak

Članak 35. stavak 8., prvi podstavak

Članak 36. stavak 7., drugi podstavak, uvodne riječi

Članak 35. stavak 8., drugi podstavak, uvodne riječi

Članak 36. stavak 7., drugi podstavak, prva alineja

Članak 35. stavak 8., drugi podstavak, točka (a)

Članak 36. stavak 7., drugi podstavak, druga alineja

Članak 35. stavak 8., drugi podstavak, točka (b)

Članak 36. stavak 7., treći podstavak

Članak 35. stavak 8., treći podstavak

Članak 36. stavak 8.

Članak 35. stavak 9.

Članak 36. stavak 9.

Članak 35. stavak 10.

Članak 36. stavak 10.

Članak 35. stavak 11.

Članak 37.

Članak 36.

Članak 38., prvi stavak, uvodna rečenica

Članak 37., prvi podstavak, uvodna rečenica

Članak 38., prvi podstavak, točka (a), uvodna rečenica

Članak 37., prvi podstavak, točka (a) uvodna rečenica

Članak 38., prvi podstavak, točka (a), prva alineja

Članak 37., prvi podstavak, točka (a) alineja i.

Članak 38., prvi podstavak, točka (a), druga alineja

Članak 37., prvi podstavak, točka (a) alineja ii.

Članak 38., prvi podstavak, točka (b)

Članak 37., prvi podstavak, točka (b)

Članak 38., drugi podstavak

Članak 37., drugi podstavak

Članak 39.

Članak 38.

Članak 40.

Članak 39.

Članak 41.

Članak 40.

Članak 42. stavak 1.

Članak 41. stavak 1.

Članak 42. stavak 2., prvi podstavak, uvodna rečenica

Članak 41. stavak 2., prvi podstavak, uvodna rečenica

Članak 42. stavak 2., prvi podstavak, točka (a), uvodna rečenica

Članak 41. stavak 2., prvi podstavak, točka (a), uvodna rečenica

Članak 42. stavak 2., prvi podstavak, točka (a), prva alineja

Članak 41. stavak 2., prvi podstavak, točka (a) alineja i.

Članak 42. stavak 2., prvi podstavak, točka (a), druga alineja

Članak 41. stavak 2., prvi podstavak, točka (a) alineja ii.

Članak 42. stavak 2., prvi podstavak, točke (b) i (c)

Članak 41. stavak 2., prvi podstavak, točke (b) i (c)

Članak 42. stavak 2., drugi podstavak

Članak 41. stavak 3.

Članak 43.

Članak 42.

Članak 44. stavak1., uvodna rečenica

Članak 43. stavak 1., uvodna rečenica

Članak 44. stavak1. točka (a), uvodna rečenica

Članak 43. stavak 1. točka (a), uvodna rečenica

Članak 44. stavak 1. točka (a), prva alineja

Članak 43. stavak 1. točka (a) alineja i.

Članak 44. stavak 1. točka (a), druga alineja

Članak 43. stavak 1. točka (a) alineja ii.

Članak 44. stavak 1. točka (a), treća alineja

Članak 43. stavak 1. točka (a) alineja iii.

Članak 44. stavak 1. točka (b), uvodna rečenica

Članak 43. stavak 1. točka (b), uvodna rečenica

Članak 44. stavak 1. točka (b), prva alineja

Članak 43. stavak 1. točka (b) alineja i.

Članak 44. stavak 1. točka (b), druga alineja

Članak 43. stavak 1. točka (b) alineja ii.

Članak 44. stavak 2.

Članak 43. stavak 2.

Članak 45. stavak 1.

Članak 44. stavak 1.

Članak 45. stavak 2., uvodne riječi

Članak 44. stavak 2., prvi podstavak, uvodne riječi

Članak 45. stavak 2. točka (a), uvodne riječi

Članak 44. stavak 2., prvi podstavak, točka (a), uvodne riječi

Članak 45. stavak 2. točka (a), prva alineja

Članak 44. stavak 2., prvi podstavak, točka (a) alineja i.

Članak 45. stavak 2. točka (a), druga alineja

Članak 44. stavak 2., prvi podstavak, točka (a) alineja ii.

Članak 45. stavak 2. točka (b), prvi podstavak, uvodne riječi

Članak 44. stavak 2., prvi podstavak, točka (b), uvodne riječi

Članak 45. stavak 2. točka (b), prvi podstavak, prva alineja

Članak 44. stavak 2., prvi podstavak, točka (b) alineja i.

Članak 45. stavak 2. točka (b), prvi podstavak, druga alineja

Članak 44. stavak 2., prvi podstavak, točka (b) alineja ii.

Članak 45. stavak 2. točka (b), drugi podstavak

Članak 44. stavak 2., drugi podstavak

Članak 45. stavak 3.

Članak 44. stavak 3.

Članak 46. stavak 1., prvi podstavak

Članak 45. stavak 1., prvi podstavak

Članak 46. stavak 1., drugi podstavak, uvodna rečenica

Članak 45. stavak 1., drugi podstavak, uvodna rečenica

Članak 46. stavak 1., drugi podstavak, prva alineja

Članak 45. stavak 1., drugi podstavak, točka (a)

Članak 46. stavak 1., drugi podstavak, druga alineja

Članak 45. stavak 1., drugi podstavak, točka (b)

Članak 46. stavak 1., treći podstavak

Članak 45. stavak 1., treći podstavak

Članak 46. stavak 1., četvrti podstavak, uvodna rečenica

Članak 45. stavak 1., četvrti podstavak, uvodna rečenica

Članak 46. stavak 1., četvrti podstavak, prva alineja

Članak 45. stavak 1., četvrti podstavak, točka (a)

Članak 46. stavak 1., četvrti podstavak, druga alineja

Članak 45. stavak 1., četvrti podstavak, točka (b)

Članak 46. stavak 1., peti podstavak

Članak 45. stavak 1., peti podstavak

Članak 46. stavak 1., šesti podstavak

Članak 45. stavak 1., šesti podstavak

Članak 46. stavci 2., 3. i 4.

Članak 45.stavci 2., 3. i 4.

Članak 46. stavak 5., uvodne riječi

Članak 45. stavak 5., uvodne riječi

Članak 46. stavak 5., prva alineja

Članak 45. stavak 5. točka (a)

Članak 46. stavak 5., druga alineja

Članak 45 stavak 5. točka (b)

Članak 47.

Članak 46.

Članak 49. stavci 1. i 2.

Članak 47. stavci 1. i 2.

Članak 49. stavak 3., prvi podstavak, uvodna rečenica

Članak 47. stavak 3., uvodna rečenica

Članak 49. stavak 3., prvi podstavak, prva alineja

Članak 47. stavak 3. točka (a)

Članak 49. stavak 3., prvi podstavak, druga alineja

Članak 47. stavak 3. točka (b)

Članak 49. stavak 3., prvi podstavak, treća alineja

Članak 47. stavak 3. točka (c)

Članak 49. stavak 3., drugi podstavak

Članak 47. stavak 3., drugi podstavak

Članak 49. stavak 3., treći podstavak

Članak 47. stavak 3., treći podstavak

Članak 49. stavak 3., četvrti podstavak

Članak 47. stavak 3., četvrti podstavak

Članak 49. stavci 4. i 5.

Članak 47. stavci 4. i 5.

Članak 49. stavak 6., prvi podstavak

Članak 47. stavak 6., prvi podstavak

Članak 49. stavak 6., drugi podstavak, uvodna rečenica

Članak 47. stavak 6., drugi podstavak, uvodna rečenica

Članak 49. stavak 6., drugi podstavak, točke (a) i (b)

Članak 47. stavak 6., drugi podstavak, točke (a) i (b)

Članak 49. stavak 6., drugi podstavak, točka (c)

Članak 47. stavak 6., drugi podstavak, točka (d)

Članak 49. stavak 6., drugi podstavak, točka (d)

Članak 47. stavak 6., drugi podstavak, točka (e)

Članak 49. stavak 6., drugi podstavak, točka (e)

Članak 47. stavak 6., drugi podstavak, točka (c)

Članak 49. stavak 6), treći do osmi podstavak

Članak 47. stavak 6), treći do osmi podstavak

Članak 49. stavak 7.

Članak 47. stavak 7.

Članak 49. stavak 8., prvi podstavak

Članak 47. stavak 8., prvi podstavak

Članak 49. stavak 8., drugi podstavak, uvodna rečenica

Članak 47. stavak 8., drugi podstavak, uvodna rečenica

Članak 49. stavak 8., drugi podstavak, prva alineja

Članak 47. stavak 8., drugi podstavak, točka (a)

Članak 49 stavak 8., drugi podstavak, druga alineja

Članak 47. stavak 8., drugi podstavak, točka (b)

Članak 47. stavak 9., uvodna rečenica

Članak 49. stavak 9. točke (a) do (d)

Članak 47. stavak 9. točke (a) do (d)

Članak 49. stavak 10.

Članak 47. stavak 3., peti podstavak

Članak 50.

Članak 48.

Članak 51.

Članak 49.

Članak 52. stavak 1.

Članak 50.

Članak 52. stavak 2.

Prilog I.

Prilog I.

Prilog I.a

Prilog III., dio A

Prilog I.b

Prilog III., dio B

Prilog I.c

Prilog III., dio C

Prilog I.d

Prilog III., dio D

Prilog I.e

Prilog III., dio E

Prilog I.f

Prilog III., dio F

Prilog I.g

Prilog III., dio G

Prilog I.h

Prilog III., dio H

Prilog I.i

Prilog III., dio I

Prilog II.

Prilog III., dijelovi A do I

Prilog II., dijelovi A do I

Prilog III., dijelovi K do N

Prilog II., dijelovi J do M

Prilog IV.

Prilog V.( 1 ) SL L 270, 21.10.2003., str. 78. Uredba kako je zadnje izmijenjena Uredbom (EZ) br. 735/2007 (SL L 169, 29.6.2007., str. 6). Uredba (EZ) br. 1784/2003 zamjenjuje se Uredbom (EZ) br. 1234/2007 (SL L 299, 16.11.2007., str. 1) od 1. srpnja 2008.

( 2 ) SL L 152, 24.6.2000, str. 1. Uredba kako je zadnje izmijenjena Uredbom (EZ) br. 1423/2007 (SL L 317, 5.12.2007, str. 36.).

( 3 ) Vidi Prilog IV.

( 4 ) SL L 105, 23.4.1983., str. 1. Uredba kako je zadnje izmijenjena Uredbom (EZ) br. 274/2008 (SL L 85, 27.3.2008., str. 1.).

( 5 ) SL L 253, 11.10.1993., str. 1. Uredba kako je zadnje izmijenjena Uredbom (EZ) br. 214/2007 (SL L 62, 1.3.2007., str. 6.).

( 6 ) SL L 102, 17.4.1999., str. 11. Uredba kako je zadnje izmijenjena Uredbom (EZ) br. 159/2008 (SL L 48, 22.2.2008., str. 19.).

( 7 ) SL L 124, 8.6.1971., str. 1.

( 8 ) SL L 318, 20.12.1993., str. 18.

( 9 ) SL L 299, 16.11.2007., str. 1.

( 10 ) SL L 179, 14.7.1999., str. 1.

( 11 ) SL L 253, 11.10.1993., str. 1.

( 12 ) SL L 205, 3.8.1985., str. 5.

( 13 ) SL L 16, 20.1.1989., str. 19.

( 14 ) SL L 228, 1.9.2009., str. 3.