02008R0340 — HR — 15.07.2018 — 004.001


Ovaj je tekst namijenjen isključivo dokumentiranju i nema pravni učinak. Institucije Unije nisu odgovorne za njegov sadržaj. Vjerodostojne inačice relevantnih akata, uključujući njihove preambule, one su koje su objavljene u Službenom listu Europske unije i dostupne u EUR-Lexu. Tim službenim tekstovima može se izravno pristupiti putem poveznica sadržanih u ovom dokumentu.

►B

UREDBA KOMISIJE (EZ) br. 340/2008

od 16. travnja 2008.

o naknadama i pristojbama plativima Europskoj agenciji za kemikalije u skladu s Uredbom (EZ) br. 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalija (REACH)

(Tekst značajan za EGP)

( L 107 17.4.2008, 6)

Koju je izmijenila:

 

 

  br.

stranica

datum

►M1

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) br. 254/2013 od 20. ožujka 2013.

  L 79

7

21.3.2013

 M2

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) br. 211/2014 оd 27. veljače 2014.

  L 67

1

7.3.2014

►M3

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2015/864 оd 4. lipnja 2015.

  L 139

1

5.6.2015

►M4

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/895 оd 22. lipnja 2018.

  L 160

1

25.6.2018
▼B

UREDBA KOMISIJE (EZ) br. 340/2008

od 16. travnja 2008.

o naknadama i pristojbama plativima Europskoj agenciji za kemikalije u skladu s Uredbom (EZ) br. 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalija (REACH)

(Tekst značajan za EGP)POGLAVLJE I.

PREDMET I DEFINICIJE

Članak 1.

Predmet

Ovom se Uredbom utvrđuju iznosi i pravila plaćanja naknada i pristojbi koje zaračunava Europska agencija za kemikalije, dalje u tekstu „Agencija”, kako je predviđeno Uredbom (EZ) br. 1907/2006.

Članak 2.

Definicije

Za potrebe ove Uredbe:

1. „MSP” znači mikro, malo ili srednje poduzeće u smislu Uredbe 2003/361/EZ;

2. „srednje poduzeće” znači srednje poduzeće u smislu Uredbe 2003/361/EZ;

3. „malo poduzeće” znači malo poduzeće u smislu Uredbe 2003/361/EZ;

4. „mikro poduzeće” znači mikro poduzeće u smislu Uredbe 2003/361/EZ.POGLAVLJE II.

NAKNADE I PRISTOJBE

Članak 3.

Naknade za prijave za registraciju koje se podnose u skladu s člancima 6., 7. ili 11. Uredbe (EZ) br. 1907/2006

1.  Agencija zaračunava naknadu, kako je predviđeno u stavcima 2., 3. i 4. ovog članka, za svaku registraciju tvari u skladu s člancima 6., 7. ili 11. Uredbe (EZ) br. 1907/2006.

Međutim, pristojba se ne zaračunava za registraciju tvari u količini od 1 do 10 tona ako podnesena registracijska dokumentacija sadrži sve informacije koje se traže u Prilogu VII. Uredbi (EZ) br. 1907/2006, kako je predviđeno člankom 74. stavkom 2. te Uredbe.

2.  Ako prijava za registraciju neke tvari u rasponu od 1 do 10 tona ne sadrži sve informacije koje se traže u Prilogu VII. Uredbi (EZ) br. 1907/2006, Agencija zaračunava naknadu kako je navedeno u Prilogu I. ovoj Uredbi.

Agencija zaračunava naknadu za svaku registraciju tvari u količini od 10 tona ili više, kako je utvrđeno u Prilogu I.

3.  U slučaju podnošenja zajedničke prijave Agencija svakom podnositelju zaračunava smanjenu naknadu, kako je navedeno u Prilogu I.

Međutim, ako podnositelj dio relevantnih informacija iz članka 10. točke (a) podtočaka iv., vi., vii. i ix. Uredbe (EZ) br. 1907/2006 podnese odvojeno, Agencija tom podnositelju zaračunava naknadu za pojedinačnu prijavu, kako je utvrđeno u Prilogu I. ovoj Uredbi.

4.  Ako je podnositelj MSP, Agencija zaračunava smanjenu naknadu, kako je utvrđeno u tablici 2. Priloga I.

5.  Naknade plative u skladu sa stavcima 1. do 4. plaćaju se u roku 14 kalendarskih dana od datuma kad Agencija podnositelju prijave za registraciju izda fakturu.

Međutim, fakture povezane s registracijom predregistriranih tvari za koju se prijave podnose Agenciji tijekom dva mjeseca koja prethode relevantnom roku za registraciju iz članka 23. Uredbe (EZ) br. 1907/2006, plaćaju se u roku 30 dana od datuma kad Agencija podnositelju prijave za registraciju izda račun.

6.  Ako se plaćanje ne izvrši prije isteka roka predviđenoga stavkom 5., Agencija utvrđuje drugi rok za plaćanje. Ako se plaćanje ne izvrši prije isteka toga drugog roka, registracija se odbija.

▼M1

7.  Ako se registracija odbije zato što podnositelj prijave za registraciju nije dostavio informacije koje su nedostajale ili zato što naknadu nije platio prije isteka navedenih rokova, naknade plaćene u vezi s tom registracijom prije odbijanja ne vraćaju se podnositelju niti mu se priznaju na neki drugi način.

▼B

Članak 4.

Naknade vezane uz podnesene prijave za registraciju u skladu s člankom 17. stavkom 2., člankom 18. stavkom 2. ili 3. ili člankom 19. Uredbe (EZ) br. 1907/2006

1.  Agencija zaračunava naknadu, kako je predviđeno u stavcima 2., 3. i 4. ovog članka, za svaku registraciju izoliranih intermedijera koji se koriste na mjestu proizvodnje ili se prevoze do korisnika, u skladu s člankom 17. stavkom 2., člankom 18. stavkom 2. ili 3. ili člankom 19. Uredbe (EZ) br. 1907/2006.

Međutim, pristojba se ne zaračunava za registraciju intermedijera koji se koriste na mjestu proizvodnje ili se prevoze do korisnika u količinama od 1 do 10 tona ako podnesena prijava za registraciju sadrži sve informacije koje se traže u Prilogu VII. Uredbi (EZ) br. 1907/2006, kako je predviđeno člankom 74. stavkom 2. te Uredbe.

Naknade u skladu s ovim člankom primjenjuju se samo na prijave za registraciju izoliranih intermedijera koji se koriste na mjestu proizvodnje ili se prevoze do korisnika podnesene u skladu s člankom 17. stavkom 2., člankom 18. stavkom 2. ili 3. ili člankom 19. Uredbe (EZ) br. 1907/2006. Kad je u pitanju registracija intermedijera za koju se zahtijevaju informacije navedene u članku 10. Uredbe (EZ) br. 1907/2006, primjenjuju se naknade utvrđene u članku 3. ove Uredbe.

2.  Ako prijava za registraciju izoliranih intermedijera koji se koriste na mjestu proizvodnje ili se prevoze do korisnika, u količinama od 1 do 10 tona, ne sadrži sve informacije koje se zahtijevaju u Prilogu VII. Uredbi (EZ) br. 1907/2006, Agencija zaračunava naknadu kako je utvrđeno u Prilogu II. ovoj Uredbi.

Agencija zaračunava naknadu za svaku registraciju izoliranih intermedijera koji se koriste na mjestu proizvodnje ili se prevoze do korisnika, u količini od 10 tona ili više, kako je utvrđeno u Prilogu II.

3.  U slučaju podnošenja zajedničke prijave za registraciju Agencija svakom podnositelju zaračunava smanjenu naknadu, kako je navedeno u Prilogu II.

Međutim, ako podnositelj dio relevantnih informacija iz članka 17. stavka 2. točaka (c) i (d) ili članka 18. stavka 2. točaka (c) i (d) Uredbe (EZ) br. 1907/2006 podnese odvojeno, Agencija tom podnositelju zaračunava naknadu za pojedinačnu prijavu, kako je utvrđeno u Prilogu II. ovoj Uredbi.

4.  Ako je podnositelj prijave za registraciju MSP, Agencija zaračunava smanjenu naknadu, kako je utvrđeno u tablici 2. Priloga II.

5.  Naknade plative u skladu sa stavcima 1. do 4. plaćaju se u roku 14 kalendarskih dana od datuma kad Agencija podnositelju prijave za registraciju izda fakturu.

Međutim, fakture povezane s registracijom predregistriranih tvari, za koju se prijava Agenciji predaje tijekom dva mjeseca koji prethode relevantnom roku za registraciju iz članka 23. Uredbe (EZ) br. 1907/2006, plaćaju se u roku 30 dana od datuma kad Agencija podnositelju prijave izda fakturu.

6.  Ako se plaćanje ne izvrši prije isteka roka predviđenoga stavkom 5., Agencija utvrđuje drugi rok za plaćanje. Ako se plaćanje ne izvrši prije isteka toga drugog roka, registracija se odbija.

▼M1

7.  Ako se registracija odbije zato što podnositelj prijave za registraciju nije dostavio informacije koje su nedostajale ili zato što naknadu nije platio prije isteka navedenih rokova, naknade plaćene u vezi s tom registracijom prije odbijanja ne vraćaju se podnositelju niti mu se priznaju na neki drugi način.

▼B

Članak 5.

Naknade za ažuriranje registracije u skladu s člankom 22. Uredbe (EZ) br. 1907/2006

1.  Agencija zaračunava naknadu, kako je predviđeno u stavcima 2., 3. i 4. ovog članka, za ažuriranje registracije u skladu s člankom 22. Uredbe (EZ) br. 1907/2006.

Međutim, Agencija ne zaračunava naknadu za sljedeće promjene u registraciji:

(a) promjena količinskog raspona s višeg na niži;

(b) promjena količinskog raspona s nižeg na viši ako je nositelj registracije prethodno platio naknadu za viši količinski raspon;

(c) promjena statusa nositelja registracije ili njegovoga identiteta pod uvjetom da ona ne uključuje promjenu pravne osobnosti;

(d) promjena sastava tvari;

(e) informacije o novim primjenama, uključujući primjene koje se ne preporučuju;

(f) informacije o novim opasnostima vezanima uz tvar;

(g) promjena u klasifikaciji i označivanju tvari;

(h) promjena u izvješću o kemijskoj sigurnosti;

(i) promjena u uputama o sigurnoj uporabi;

(j) obavijest da se mora razviti jedan od testova navedenih u Prilogu IX. ili X. Uredbi (EZ) br. 1907/2006;

(k) zahtjev za omogućavanje pristupa informacijama koje su prije bile povjerljive.

2.  Agencija zaračunava naknadu za promjene u količinskom rasponu, kako je utvrđeno u tablicama 1. i 2. Priloga III.

Za ostale promjene Agencija zaračunava naknade kako je utvrđeno u tablicama 3. i 4. Priloga III.

▼M1

Za promjenu odobrenom pristupu informacijama u registraciji, Agencija zaračunava naknadu po ažuriranoj stavci u skladu s tablicama 3. i 4. Priloga III.

U slučaju ažuriranja koje se odnosi na studiju sažetaka ili grube studije sažetaka, Agencija zaračunava naknadu za svaku studiju sažetka ili grubu studiju sažetka koja se podnese.

▼B

3.  U slučaju zajedničke prijave promjena u registraciji Agencija svakom podnositelju koji prijavi promjenu zaračunava smanjenu naknadu, kako je navedeno u Prilogu III.

Međutim, ako podnositelj prijave dio relevantnih podataka iz članka 10. točke (a) podtočaka iv., vi., vii. i ix., članka 17. stavka 2. točaka (c) i (d) ili iz članka 18. stavka 2. točaka (c) i (d) Uredbe (EZ) br. 1907/2006 dostavi odvojeno, Agencija tom podnositelju zaračunava naknadu za pojedinačnu prijavu, kako je utvrđeno u Prilogu III. ovoj Uredbi.

4.  Ako je podnositelj prijave MSP, Agencija zaračunava smanjenu naknadu, kako je utvrđeno u Prilogu III.

Međutim, u slučaju ažuriranja koje uključuje promjenu identiteta registranta, smanjenje koje se primjenjuje na MSP primjenjuje se samo ako je novi subjekt MSP.

5.  Naknade plative u skladu sa stavcima 1. do 4. plaćaju se u roku 14 kalendarskih dana od datuma kad Agencija podnositelju prijave izda fakturu.

6.  Ako se plaćanje ne izvrši prije isteka roka predviđenoga stavkom 5., Agencija utvrđuje drugi rok za plaćanje.

Ako se plaćanje ne izvrši prije isteka toga drugog roka, kad su u pitanju promjene količinskog raspona, prijavljena u skladu s člankom 22 stavkom 1. točkom (c) Uredbe (EZ) br. 1907/2006, promjena se odbija.

▼M1

Ako se plaćanje ne izvrši prije isteka drugog roka, u slučaju ostalih promjena, Agencija odbija promjenu. Ako podnositelj to zatraži, Agencija produžava drugi rok pod uvjetom da je zahtjev za produljenje podnesen prije isteka drugog roka. Ako se plaćanje ne izvrši prije isteka drugog produženog roka, Agencija odbija promjenu.

7.  Ako se promjena odbije zato što podnositelj prijave nije dostavio informacije koje su nedostajale ili zato što naknadu nije platio prije isteka navedenih rokova, naknade plaćene u vezi s tom prijavom prije njezinog odbijanja podnositelju prijave se ne vraćaju niti mu se priznaju na neki drugi način.

▼B

Članak 6.

Naknade za zahtjeve u skladu s člankom 10. točkom (a) podtočkom xi. Uredbe (EZ) br. 1907/2006

1.  Agencija zaračunava naknadu, kako je predviđeno u stavcima 2., 3. i 4. ovog članka, za svaki zahtjev u skladu s člankom 10. točkom (a) podtočkom xi. Uredbe (EZ) br. 1907/2006.

2.  Agencija zaračunava naknadu za svaku stavku za koju se podnese zahtjev, kako je predviđeno u Prilogu IV.

Kad je u pitanju zahtjev koji se odnosi na sažetke studija ili grube sažetke studija, Agencija zaračunava naknadu za svaki sažetak ili grubi sažetak studije za koji se podnese zahtjev.

▼M1

3.  Ako je u pitanju zahtjev koji se odnosi na zajedničku prijavu, Agencija zaračunava smanjenu naknadu, kako je navedeno u Prilogu IV. Ako je u pitanju zahtjev glavnog podnositelja, Agencija zaračunava smanjenu naknadu jedino glavnom podnositelju u skladu s Prilogom IV.

▼B

4.  Ako zahtjev podnese MSP, Agencija zaračunava smanjenu naknadu, kako je navedeno u tablici 2. Priloga IV.

5.  Datum na koji Agencija primi naknadu koja se zaračunava za zahtjev smatra se datumom primitka zahtjeva.

Članak 7.

Naknade i pristojbe za prijave u skladu s člankom 9. Uredbe (EZ) br. 1907/2006

1.  Agencija zaračunava naknadu, kako je utvrđeno u tablici 1. Priloga V. ovoj Uredbi, za svaku prijavu za izuzeće od opće obveze registriranja kemikalija korištenih u istraživanjima i razvoju koji su usmjereni prema proizvodu i procesu, dalje u tekstu „PPORD”, u skladu s člankom 9. Uredbe (EZ) br. 1907/2006.

Ako prijavu podnese MSP, Agencija zaračunava smanjenu naknadu, kako je navedeno u tablici 1. Priloga V.

2.  Agencija zaračunava naknadu, kako je utvrđeno u tablici 2. Priloga V. ovoj Uredbi, za svaki zahtjev za produženje izuzeća od opće obveze registriranja kemikalija korištenih u istraživanjima i razvoju koji su usmjereni prema proizvodu i procesu, u skladu s člankom 9. Uredbe (EZ) br. 1907/2006.

Ako zahtjev podnese MSP, Agencija zaračunava smanjenu naknadu, kako je navedeno u tablici 2. Priloga V.

3.  Naknade plative u skladu sa stavkom 1. plaćaju se u roku 7 kalendarskih dana od datuma kad Agencija proizvođaču ili uvozniku proizvoda koji je podnio prijavu izda fakturu.

Pristojbe plative u skladu sa stavkom 2. plaćaju se u roku 30 kalendarskih dana od datuma na koji Agencija proizvođaču ili uvozniku proizvoda koji je podnio zahtjev za produženje izda fakturu.

4.  Ako se plaćanje ne izvrši prije isteka roka predviđenog stavkom 3., Agencija utvrđuje drugi rok za plaćanje.

Ako se plaćanje ne izvrši prije isteka toga drugog roka, prijava odnosno zahtjev za produženje se odbija.

▼M1

5.  Ako se prijava ili zahtjev za produženje odbije zbog toga što proizvođač, uvoznik ili izrađivač predmeta nije podnio nedostajuće informacije ili zato što nije platio naknadu ili pristojbu prije isteka rokova, naknade ili pristojbe koje se plaćaju u vezi s tom prijavom ili tim zahtjevom za produženje prije njihovog pripadajućeg odbijanja, ne vraćaju se niti se na neki drugi način nadoknađuju osobi koja je podnijela prijavu ili zahtjev.

▼B

Članak 8.

Naknade za zahtjeve u skladu s člankom 62. Uredbe (EZ) br. 1907/2006

1.  Agencija zaračunava naknadu, kako je predviđeno u stavcima 2. i 3. ovog članka, za svaki zahtjev za odobrenje tvari u skladu s člankom 62. Uredbe (EZ) br. 1907/2006.

▼M4

2.  Agencija zaračunava osnovnu naknadu za svaki zahtjev za autorizaciju tvari kako je utvrđeno u Prilogu VI. Osnovna naknada pokriva zahtjev za autorizaciju za jednu tvar i jednu primjenu.

Agencija zaračunava dodatnu naknadu, kako je utvrđeno u Prilogu VI. ovoj Uredbi, za svaku dodatnu primjenu i za svaku dodatnu tvar koja odgovara definiciji skupine tvari kako je utvrđena u odjeljku 1.5. Priloga XI. Uredbi (EZ) br. 1907/2006 i na koju se zahtjev odnosi. Dodatna naknada ne zaračunava se ako u zahtjevu za autorizaciju sudjeluje više od jednog podnositelja.

Ako su podnositelji zahtjeva koji sudjeluju u zajedničkom zahtjevu za autorizaciju različitih veličina, za taj se zahtjev zaračunava najviša naknada primjenjiva na bilo kojeg od tih podnositelja zahtjeva.

Ako se podnosi zajednički zahtjev za autorizaciju, podnositelji zahtjeva poduzimaju sve kako bi naknadu podijelili na pravedan, transparentan i nediskriminirajući način, osobito kad je riječ o malim i srednjim poduzećima.

Agencija izdaje jedan račun kojim su obuhvaćene osnovna naknada i sve dodatne naknade.

▼B

3.  Ako zahtjev podnosi srednje poduzeće ili dva ili više MSP-a od kojih je najveće poduzeće srednje veliko, Agencija zaračunava smanjenu osnovnu naknadu i smanjene dodatne naknade, kako je utvrđeno u tablici 2. Priloga VI.

Ako zahtjev podnese jedno malo poduzeće ili dva ili više MSP-a od kojih je najveće poduzeće malo, Agencija zaračunava smanjenu osnovnu naknadu i smanjene dodatne naknade, kako je utvrđeno u tablici 3. Priloga VI.

Ako zahtjev podnese jedno ili više mikro poduzeća, Agencija zaračunava smanjenu osnovnu naknadu i smanjene dodatne naknade, kako je utvrđeno u tablici 4. Priloga VI.

4.  Datum na koji Agencija primi naknadu zaračunanu za zahtjev za odobrenje smatra se datumom primitka zahtjeva.

Članak 9.

Pristojbe za reviziju odobrenja u skladu s člankom 61. Uredbe (EZ) br. 1907/2006

1.  Agencija zaračunava pristojbu, kako je predviđeno u stavcima 2. i 3. ovog članka, za svako podnošenje izvještaja o reviziji u skladu s člankom 61. Uredbe (EZ) br. 1907/2006.

▼M4

2.  Agencija zaračunava osnovnu pristojbu za podnošenje svakog izvješća o preispitivanju kako je utvrđeno u Prilogu VII. Osnovna pristojba pokriva podnošenje izvješća o preispitivanju za jednu tvar i jednu primjenu.

Agencija zaračunava dodatnu pristojbu, kako je utvrđeno u Prilogu VII. ovoj Uredbi, za svaku dodatnu primjenu i za svaku dodatnu tvar koja odgovara definiciji skupine tvari kako je definirano u odjeljku 1.5. Priloga XI. Uredbi (EZ) br. 1907/2006 i na koju se odnosi izvješće o preispitivanju. Dodatna pristojba ne zaračunava se ako u podnošenju izvješća o preispitivanju sudjeluje više od jednog podnositelja.

Ako su subjekti koji sudjeluju u podnošenju zajedničkog izvješća o preispitivanju različitih veličina, za to se podnošenje zaračunava najviša pristojba primjenjiva na bilo kojeg od tih podnositelja.

Ako se podnosi zajedničko izvješće o preispitivanju, nositelji autorizacije poduzimaju sve kako bi pristojbu podijelili na pravedan, transparentan i nediskriminirajući način, osobito kad je riječ o malim i srednjim poduzećima.

Agencija izdaje jedan račun kojim su obuhvaćene osnovna pristojba i sve primjenjive dodatne pristojbe.

▼B

3.  Ako zahtjev podnosi srednje poduzeće ili dva ili više MSP-a od kojih je najveće poduzeće srednje veliko, Agencija zaračunava smanjenu osnovnu naknadu i smanjene dodatne naknade, kako je utvrđeno u tablici 2. Priloga VII.

Ako zahtjev podnese jedno malo poduzeće ili dva ili više MSP-a od kojih je najveće poduzeće malo, Agencija zaračunava smanjenu osnovnu naknadu i smanjene dodatne naknade, kako je utvrđeno u tablici 3. Priloga VII.

Ako zahtjev podnese jedno ili više mikro poduzeća, Agencija zaračunava smanjenu osnovnu naknadu i smanjene dodatne naknade, kako je utvrđeno u tablici 4. Priloga VII.

4.  Datum na koji Agencija primi pristojbu zaračunanu za podnošenje izvješća o reviziji smatra se datumom primitka izvješća.

Članak 10.

Naknade za žalbe protiv odluke Agencije u skladu s člankom 92. Uredbe (EZ) br. 1907/2006

1.  Agencija zaračunava naknadu, kako je utvrđeno u Prilogu VIII. ovoj Uredbi, za svako podnošenje žalbe protiv odluke Agencije u skladu s člankom 92. Uredbe (EZ) br. 1907/2006.

2.  Ako žalbu podnese MSP, Agencija zaračunava smanjenu naknadu, kako je utvrđeno u tablici 2. Priloga VIII.

3.  Ako žalbu Odbor za žalbe smatra neprihvatljivom, naknada se ne vraća.

4.  Agencija vraća naknadu zaračunanu u skladu sa stavkom 1. ovog članka ako izvršni direktor Agencije ispravi odluku u skladu s člankom 93. stavkom 1. Uredbe (EZ) br. 1907/2006 ili ako žalba bude riješena u korist podnositelja.

5.  Ne smatra se da je Odbor za žalbe primio žalbu sve dok Agencija ne primi relevantnu naknadu.

Članak 11.

Druge pristojbe

1.  Pristojba se može zaračunavati za administrativne i tehničke usluge koje Agencija pruža na zahtjev stranke i koje nisu obuhvaćene nekom drugom naknadom ili pristojbom predviđenom ovom Uredbom. Pri utvrđivanju visine pristojbe uzima se u obzir opseg posla koji usluga uključuje.

Međutim, pristojbe se ne zaračunavaju za pomoć koju pruža služba Agencije za pomoć korisnicima ni za potporu državama članicama kako je predviđeno u članku 77. stavku 2. točkama (h) i (i) Uredbe (EZ) br. 1907/2006.

Izvršni direktor Agencije može odlučiti da se pristojba ne zaračuna međunarodnim organizacijama ili zemljama koje od Agencije traže pomoć.

2.  Pristojbe za administrativne usluge plaćaju se u roku 30 kalendarskih dana od datuma na koji Agencija izda fakturu.

3.  Ako se plaćanje ne izvrši prije isteka roka predviđenoga stavkom 2., Agencija utvrđuje drugi rok za plaćanje.

Ako se plaćanje ne izvrši prije isteka toga drugog roka, zahtjev se odbija.

4.  Ako se ugovorom ne utvrdi drukčije, pristojbe za tehničke usluge plaćaju se prije pružanja usluga.

5.  Klasifikaciju usluga i pristojbi sastavlja Upravni odbor Agencije te se ona usvaja po dobivanju pozitivnog mišljenja Komisije.

Članak 12.

Jedinstveni zastupnici

U slučaju jedinstvenog zastupanja iz članka 8. Uredbe (EZ) br. 1907/2006, treba li primijeniti smanjenu naknadu koja vrijedi za MSP, procjenjuje se na temelju broja zaposlenih, prihoda i bilance stanja predmetnog proizvođača izvan Zajednice, formulatora pripravka ili proizvođača proizvoda kojega vezano uz predmetnu transakciju zastupa jedinstveni zastupnik, kao i na temelju relevantnih informacija o proizvođaču izvan Zajednice, formulatoru pripravka ili proizvođaču proizvoda dobivenih od poduzeća koja su njime povezana ili u partnerstvu, u skladu s Preporukom 2003/361/EZ.

Članak 13.

Smanjenje i oslobađanje od naknade

1.  Fizička ili pravna osoba koja smatra da ima pravo na smanjenu naknadu ili pristojbu u skladu s člancima 3. do 10. obavještava o tome Agenciju pri podnošenju prijava za registraciju, podataka za ažuriranje registracije, zahtjeva, drugih prijava, izvješća o reviziji ili žalbi za koje se plaćaju naknade.

2.  Fizička ili pravna osoba koja smatra da ima pravo na oslobađanje od naknade u skladu s člankom 74. stavkom 2. Uredbe (EZ) br. 1907/2006 obavještava o tome Agenciju pri podnošenju prijave za registraciju.

3.  Agencija u svako doba može zahtijevati dokaze o ispunjavanju uvjeta za smanjenje ili naknada ili pristojbi ili za oslobađanje od plaćanja naknade.

▼M1

Ako dokaz podnesen Agenciji nije na jednom od službenih jezika Unije, uz njega se prilaže ovjereni prijevod na jedan od tih službenih jezika.

▼B

4.  Ako fizička ili pravna osoba koja tvrdi da ima pravo na smanjenje ili oslobađanje od plaćanja neke naknade ne može dokazati da ima pravo na takvo smanjenje ili oslobađanje, Agencija zaračunava puni iznos naknade ili pristojbe, kao i administrativnu pristojbu.

Ako je fizička ili pravna osoba koja tvrdi da ima pravo na smanjenje već platila smanjenu naknadu ili pristojbu, ali ne može dokazati da ima pravo na to smanjenje, agencija zaračunava ostatak do punog iznosa naknade ili pristojbe, kao i administrativnu pristojbu.

Stavci 2., 3. i 5. članka 11. primjenjuju se mutatis mutandis.POGLAVLJE III.

NAKNADE KOJE PLAĆA AGENCIJA

Članak 14.

Prijenos sredstava državama članicama

1.  Dio naknada i pristojbi koje se zaračunavaju u skladu s ovom Uredbom prenosi se na nadležna tijela država članica u sljedećim slučajevima:

(a) kad nadležno tijelo države članice Agenciji pošalje obavijest o završetku postupka ocjenjivanja tvari u skladu s člankom 46. stavkom 4. Uredbe (EZ) br. 1907/2006;

(b) kad nadležno tijelo imenuje člana Odbora za procjenu opasnosti koji djeluje kao izvjestitelj u okviru postupka odobravanja, uključujući i reviziju;

(c) kad nadležno tijelo države članice imenuje člana Odbora za socioekonomsku analizu koji djeluje kao izvjestitelj u okviru postupka odobravanja, uključujući i reviziju;

(d) kad nadležno tijelo države članice imenuje člana Odbora za procjenu opasnosti koji djeluje kao izvjestitelj u okviru postupka utvrđivanja ograničenja;

(e) kad nadležno tijelo države članice imenuje člana Odbora za socioekonomsku analizu koji djeluje kao izvjestitelj u okviru postupka utvrđivanja ograničenja;

(f) kad je to potrebno, za druge poslove koje na zahtjev Agencije obavljaju nadležna tijela.

Ako Odbori iz ovog stavka odluče imenovati suizvjestitelja, prenesena sredstava dijele se između izvjestitelja i suizvjestitelja.

2.  Iznose za svaki od poslova navedenih u stavku 1. ovog članka i maksimalni udjel naknada i pristojbi koji će biti preneseni na nadležna tijela država članica, kao i sve postupke potrebne za taj prijenos utvrđuje Upravni odbor Agencije na temelju pozitivnog mišljenja Komisije. Pri utvrđivanju iznosa koji će biti preneseni Upravni odbor Agencije mora postupati u skladu s načelima ekonomičnosti, učinkovitosti i djelotvornosti kako je definirano u članku 27. Uredbe (EZ, Euratom) br. 1605/2002. Isto se tako Odbor treba pobrinuti da Agencija i dalje ima na raspolaganju dovoljno financijskih sredstava za obavljanje poslova kako je definirano u Uredbi (EZ) br. 1907/2006, imajući na umu postojeću raspodjelu proračunskih sredstava i višegodišnje procjene prihoda, uključujući i subvencije Komisije, uzimajući pritom u obzir opseg posla koji trebaju obaviti nadležna tijela država članica.

3.  Prijenosi sredstava predviđeni u stavku 1. obavljaju se samo ako Agencija prethodno dobije relevantne izvještaje.

Međutim, Upravni odbor Agencije može odlučiti odobriti predfinanciranje privremenih plaćanja u skladu s člankom 81. stavkom 1. Uredbe (EZ, Euratom) br. 1605/2002.

4.  Prijenosi sredstava predviđeni u točkama od (b) do (e) stavka 1. namijenjeni su za naknadu nadležnim tijelima država članica za posao izvjestitelja ili suizvjestitelja i za svu uz to vezanu znanstvenu i tehničku potporu te ne dovode u pitanje obvezu država članica da ne daju upute koje nisu u skladu s neovisnošću Agencije.

Članak 15.

Druge naknade

Pri utvrđivanju iznosa koji se isplaćuju kao naknade stručnjacima ili kooptiranim članovima odbora za posao obavljen za Agenciju u skladu s člankom 87 stavkom 3. Uredbe (EZ) br. 1907/2006, Upravni odbor Agencije mora uzeti u obzir opseg posla i djelovati u skladu s načelima ekonomičnosti, učinkovitosti i uspješnosti kako je definirano u članku 27. Uredbe (EZ, Euratom) br. 1605/2002. Isto se tako Odbor treba pobrinuti da Agencija ima na raspolaganju dovoljno financijskih sredstava za obavljanje svojih poslova kako je definirano u Uredbi (EZ) br. 1907/2006, uzimajući u obzir postojeću raspodjelu proračuna i višegodišnje procjene prihoda, uključujući subvencije Zajednice.POGLAVLJE IV.

PLAĆANJA

Članak 16.

Način plaćanja

1.  Naknade i pristojbe plaćaju se u eurima.

2.  Plaćanja se izvršavaju tek pošto Agencija izda fakturu, s izuzetkom plaćanja koja se izvršavaju u skladu s člankom 10.

3.  Plaćanja se izvršavaju prijenosom sredstava na bankovni račun Agencije.

Članak 17.

Identifikacija plaćanja

1.  Na svakom platnom nalogu u polju za referentnu oznaku treba navesti broj fakture, izuzimajući plaćanja koja se izvršavaju u skladu s člankom 10.

Pri plaćanjima koja se izvršavaju u skladu s člankom 10. u polju za referentnu oznaku navodi se identitet podnositelja žalbe i, ako je raspoloživ, broj odluke protiv koje se ulaže žalba.

2.  Ako se namjena plaćanja ne može utvrditi, Agencija određuje rok do kojega uplatitelj mora poslati pismenu obavijest o namjeni plaćanja. Ako Agencija ne dobije obavijest o namjeni plaćanja prije isteka toga roka, plaćanje se smatra nevažećim, a predmetni iznos vraća se uplatitelju.

Članak 18.

Datum plaćanja

1.  Datum na koji se puni iznos plaćanja položi na bankovni račun Agencije smatra se datumom izvršenja plaćanja.

2.  Plaćanje se smatra pravodobnim ako se predoči dokumentacija koja predstavlja dovoljan dokaz da je uplatitelj prije isteka relevantnog roka dao nalog za prijenos sredstava na bankovni račun naveden na fakturi.

Potvrda naloga za prijenos sredstava koji izda financijska institucija smatra se dovoljnim dokazom. Međutim, ako se za prijenos koristi elektronska metoda plaćanja SWIFT, potvrda o davanju naloga za plaćanje bit će kopija SWIFT-ove poruke ovjerena žigom i potpisom ovlaštenog službenika financijske institucije.

Članak 19.

Nedovoljno plaćanje

1.  Rok za plaćanje smatra se poštovanim samo ako se pravodobno uplati cijeli iznos naknade.

2.  Ako se faktura odnosi na skupinu transakcija, Agencija može bilo koju nedovoljnu uplatu rasporediti na bilo koju od relevantnih transakcija. Kriterije za raspoređivanje plaćanja utvrđuje Upravni odbor Agencije.

Članak 20.

Povrat preplaćenih iznosa

1.  Postupak za povrat preplaćenih iznosa uplatitelju naknade ili pristojbe objavljuje se na internetskoj stranici Agencije, a utvrđuje ga izvršni direktor Agencije.

Međutim, ako je preplaćeni iznos manji od 100 EUR i ako predmetna stranka nije izričito zatražila povrat, preplaćeni se iznos ne vraća.

2.  Preplaćeni iznosi ne mogu se uračunavati u buduća plaćanja Agenciji.POGLAVLJE V.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 21.

Privremena procjena

Upravni odbor Agencije pri izradi procjene sveukupnih rashoda i prihoda za sljedeću financijsku godinu u skladu s člankom 96. stavkom 5. Uredbe (EZ) br. 1907/2006 treba uključiti i posebnu privremenu procjenu prihoda od naknada i pristojbi koji je odvojen od prihoda od bilo kakve subvencije Zajednice.

Članak 22.

Revizija

1.  Naknade i pristojbe predviđene ovom Uredbom podliježu godišnjoj reviziji s obzirom na stopu inflacije izmjerenu po Europskom indeksu potrošačkih cijena koji objavljuje Eurostat u skladu s Uredbom (EZ) br. 2494/95. Prvu reviziju treba obaviti do 1. lipnja 2009.

▼M1

2.  Komisija će isto tako stalno revidirati ovu Uredbu s obzirom na važne informacije koje postanu dostupne u vezi s temeljnim pretpostavkama u pogledu očekivanih prihoda i rashoda Agencije. Najkasnije do 31. siječnja 2015. Komisija mora revidirati ovu Uredbu kako bi je prema potrebi izmijenila, posebno imajući na umu troškove Agencije i uz nju vezane troškove usluga koje pružaju nadležna tijela država članica.

▼B

Članak 23.

Stupanje na snagu

Ova Uredba stupa na snagu trećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

▼M3
PRILOG I.

Naknade za prijave za registraciju podnesene u skladu s člancima 6., 7. ili 11. Uredbe (EZ) br. 1907/2006Tablica 1.

Standardne naknade

 

Pojedinačno podnošenje

Zajedničko podnošenje

Naknada za tvari u količinskom rasponu od 1 do 10 tona

1 739 EUR

1 304 EUR

Naknada za tvari u količinskom rasponu od 10 do 100 tona

4 674 EUR

3 506 EUR

Naknada za tvari u količinskom rasponu od 100 do 1 000  tona

12 501 EUR

9 376 EUR

Naknada za tvari u količinama iznad 1 000 tona

33 699 EUR

25 274 EURTablica 2.

Smanjene naknade za mala i srednja poduzeća

 

Srednje poduzeće

(pojedinačno podnošenje)

Srednje poduzeće

(zajedničko podnošenje)

Malo poduzeće

(pojedinačno podnošenje)

Malo poduzeće

(zajedničko podnošenje)

Mikro poduzeće

(pojedinačno podnošenje)

Mikro poduzeće

(zajedničko podnošenje)

Naknada za tvari u količinskom rasponu od 1 do 10 tona

1 131 EUR

848 EUR

609 EUR

457 EUR

87 EUR

65 EUR

Naknada za tvari u količinskom rasponu od 10 do 100 tona

3 038 EUR

2 279 EUR

1 636 EUR

1 227 EUR

234 EUR

175 EUR

Naknada za tvari u količinskom rasponu od 100 do 1 000 tona

8 126 EUR

6 094 EUR

4 375 EUR

3 282 EUR

625 EUR

469 EUR

Naknada za tvari u količinama iznad 1 000 tona

21 904 EUR

16 428 EUR

11 795 EUR

8 846 EUR

1 685 EUR

1 264 EUR
PRILOG II.

Naknade za prijave za registraciju podnesene u skladu s člankom 17. stavkom 2., člankom 18. stavcima 2. i 3. ili člankom 19. Uredbe (EZ) br. 1907/2006Tablica 1.

Standardne naknade

 

Pojedinačno podnošenje

Zajedničko podnošenje

Naknada

1 739 EUR

1 304 EURTablica 2.

Smanjene naknade za mala i srednja poduzeća

 

Srednje poduzeće

(pojedinačno podnošenje)

Srednje poduzeće

(zajedničko podnošenje)

Malo poduzeće

(pojedinačno podnošenje)

Malo poduzeće

(zajedničko podnošenje)

Mikro poduzeće

(pojedinačno podnošenje)

Mikro poduzeće

(zajedničko podnošenje)

Naknada

1 131 EUR

848 EUR

609 EUR

457 EUR

87 EUR

65 EUR
PRILOG III.

Naknade za ažuriranje registracija u skladu s člankom 22. Uredbe (EZ) br. 1907/2006Tablica 1.

Standardne naknade za promjenu količinskog raspona

 

Pojedinačno podnošenje

Zajedničko podnošenje

Promjena raspona 1–10 tona u raspon 10–100 tona

2 935 EUR

2 201 EUR

Promjena raspona 1–10 tona u raspon 100–1 000 tona

10 762 EUR

8 071 EUR

Promjena raspona 1–10 tona u raspon iznad 1 000 tona

31 960 EUR

23 970 EUR

Promjena raspona 10–100 tona u raspon 100–1 000 tona

7 827 EUR

5 870 EUR

Promjena raspona 10–100 tona u raspon iznad 1 000 tona

29 025 EUR

21 768 EUR

Promjena raspona 100–1 000 tona u raspon iznad 1 000  tona

21 198 EUR

15 898 EURTablica 2.

Smanjene naknade za mala i srednja poduzeća za promjenu količinskog raspona

 

Srednje poduzeće

(pojedinačno podnošenje)

Srednje poduzeće

(zajedničko podnošenje)

Malo poduzeće

(pojedinačno podnošenje)

Malo poduzeće

(zajedničko podnošenje)

Mikro poduzeće

(pojedinačno podnošenje)

Mikro poduzeće

(zajedničko podnošenje)

Promjena raspona 1–10 tona u raspon 10–100 tona

1 908 EUR

1 431 EUR

1 027 EUR

770 EUR

147 EUR

110 EUR

Promjena raspona 1–10 tona u raspon 100–1 000 tona

6 995 EUR

5 246 EUR

3 767 EUR

2 825 EUR

538 EUR

404 EUR

Promjena raspona 1–10 tona u raspon iznad 1 000 tona

20 774 EUR

15 580 EUR

11 186 EUR

8 389 EUR

1 598 EUR

1 198 EUR

Promjena raspona 10–100 tona u raspon 100–1 000 tona

5 087 EUR

3 816 EUR

2 739 EUR

2 055 EUR

391 EUR

294 EUR

Promjena raspona 10–100 tona u raspon iznad 1 000 tona

18 866 EUR

14 150 EUR

10 159 EUR

7 619 EUR

1 451 EUR

1 088 EUR

Promjena raspona 100–1 000 tona u raspon iznad 1 000 tona

13 779 EUR

10 334 EUR

7 419 EUR

5 564 EUR

1 060 EUR

795 EURTablica 3.

Naknade za druge promjene

Vrsta promjene

Promjena identiteta podnositelja prijave za registraciju koja uključuje promjenu pravne osobnosti

1 631 EUR

Vrsta promjene

Pojedinačno podnošenje

Zajedničko podnošenje

Promjena u odobrenom pristupu informacijama iz prijave

Stupanj čistoće i/ili identitet nečistoća ili aditiva

4 892 EUR

3 669 EUR

Relevantni količinski raspon

1 631 EUR

1 223 EUR

Sažetak studije ili grubi sažetak studije

4 892 EUR

3 669 EUR

Informacije u sigurnosnom listu

3 261 EUR

2 446 EUR

Trgovački naziv tvari

1 631 EUR

1 223 EUR

Naziv prema nomenklaturi IUPAC za tvari iz članka 119. stavka 1. točke (a) Uredbe (EZ) br. 1907/2006 koje nisu u postupnom uvođenju

1 631 EUR

1 223 EUR

Naziv prema nomenklaturi IUPAC za tvari iz članka 119. stavka 1. točke (a) Uredbe (EZ) br. 1907/2006 koje se rabe kao intermedijeri, u znanstvenim istraživanjima i razvoju ili u istraživanjima i razvoju usmjerenima prema proizvodu i procesu

1 631 EUR

1 223 EURTablica 4.

Smanjene naknade za mala i srednja poduzeća za druge promjene

Vrsta promjene

Srednje poduzeće

Malo poduzeće

Mikro poduzeće

Promjena identiteta podnositelja prijave za registraciju koja uključuje promjenu pravne osobnosti

1 060 EUR

571 EUR

82 EUR

Vrsta promjene

Srednje poduzeće

(pojedinačno podnošenje)

Srednje poduzeće

(zajedničko podnošenje)

Malo poduzeće

(pojedinačno podnošenje)

Malo poduzeće

(zajedničko podnošenje)

Mikro poduzeće

(pojedinačno podnošenje)

Mikro poduzeće

(zajedničko podnošenje)

Promjena u odobrenom pristupu informacijama iz prijave:

Stupanj čistoće i/ili identitet nečistoća ili aditiva

3 180 EUR

2 385 EUR

1 712 EUR

1 284 EUR

245 EUR

183 EUR

Relevantni količinski raspon

1 060 EUR

795 EUR

571 EUR

428 EUR

82 EUR

61 EUR

Sažetak studije ili grubi sažetak studije

3 180 EUR

2 385 EUR

1 712 EUR

1 284 EUR

245 EUR

183 EUR

Informacije u sigurnosnom listu

2 120 EUR

1 590 EUR

1 141 EUR

856 EUR

163 EUR

122 EUR

Trgovački naziv tvari

1 060 EUR

795 EUR

571 EUR

428 EUR

82 EUR

61 EUR

Naziv prema nomenklaturi IUPAC za tvari iz članka 119. stavka 1. točke (a) Uredbe (EZ) br. 1907/2006 koje nisu u postupnom uvođenju

1 060 EUR

795 EUR

571 EUR

428 EUR

82 EUR

61 EUR

Naziv prema nomenklaturi IUPAC za tvari iz članka 119. stavka 1. točke (a) Uredbe (EZ) br. 1907/2006 koje se rabe kao intermedijeri, u znanstvenim istraživanjima i razvoju ili u istraživanjima i razvoju usmjerenima prema proizvodu i procesu

1 060 EUR

795 EUR

571 EUR

428 EUR

82 EUR

61 EUR
PRILOG IV.

Naknade i pristojbe za prijave kemikalija za istraživanja i razvoj koji su usmjereni prema proizvodu i procesu (PPORD) u skladu s člankom 9. Uredbe (EZ) br. 1907/2006Tablica 1.

Standardne naknade

Stavka za koju se zahtijeva povjerljivost

Pojedinačno podnošenje

Zajedničko podnošenje

Stupanj čistoće i/ili identitet nečistoća ili aditiva

4 892 EUR

3 669 EUR

Relevantni količinski raspon

1 631 EUR

1 223 EUR

Sažetak studije ili grubi sažetak studije

4 892 EUR

3 669 EUR

Informacije u sigurnosnom listu

3 261 EUR

2 446 EUR

Trgovački naziv tvari

1 631 EUR

1 223 EUR

Naziv prema nomenklaturi IUPAC za tvari iz članka 119. stavka 1. točke (a) Uredbe (EZ) br. 1907/2006 koje nisu u postupnom uvođenju

1 631 EUR

1 223 EUR

Naziv prema nomenklaturi IUPAC za tvari iz članka 119. stavka 1. točke (a) Uredbe (EZ) br. 1907/2006 koje se rabe kao intermedijeri, u znanstvenim istraživanjima i razvoju ili u istraživanjima i razvoju usmjerenima prema proizvodu i procesu

1 631 EUR

1 223 EURTablica 2.

Smanjene naknade za mala i srednja poduzeća

Stavka za koju se zahtijeva povjerljivost

Srednje poduzeće

(pojedinačno podnošenje)

Srednje poduzeće

(zajedničko podnošenje)

Malo poduzeće

(pojedinačno podnošenje)

Malo poduzeće

(zajedničko podnošenje)

Mikro poduzeće

(pojedinačno podnošenje)

Mikro poduzeće

(zajedničko podnošenje)

Stupanj čistoće i/ili identitet nečistoća ili aditiva

3 180 EUR

2 385 EUR

1 712 EUR

1 284 EUR

245 EUR

183 EUR

Relevantni količinski raspon

1 060 EUR

795 EUR

571 EUR

428 EUR

82 EUR

61 EUR

Sažetak studije ili grubi sažetak studije

3 180 EUR

2 385 EUR

1 712 EUR

1 284 EUR

245 EUR

183 EUR

Informacije u sigurnosnom listu

2 120 EUR

1 590 EUR

1 141 EUR

856 EUR

163 EUR

122 EUR

Trgovački naziv tvari

1 060 EUR

795 EUR

571 EUR

428 EUR

82 EUR

61 EUR

Naziv prema nomenklaturi IUPAC za tvari iz članka 119. stavka 1. točke (a) Uredbe (EZ) br. 1907/2006 koje nisu u postupnom uvođenju

1 060 EUR

795 EUR

571 EUR

428 EUR

82 EUR

61 EUR

Naziv prema nomenklaturi IUPAC za tvari iz članka 119. stavka 1. točke (a) Uredbe (EZ) br. 1907/2006 koje se rabe kao intermedijeri, u znanstvenim istraživanjima i razvoju ili u istraživanjima i razvoju usmjerenima prema proizvodu i procesu

1 060 EUR

795 EUR

571 EUR

428 EUR

82 EUR

61 EUR
PRILOG V.

Naknade i pristojbe za prijave kemikalija za istraživanja i razvoj koji su usmjereni prema proizvodu i procesu (PPORD) u skladu s člankom 9. Uredbe (EZ) br. 1907/2006Tablica 1.

Naknade za prijave kemikalija za istraživanja i razvoj koji su usmjereni prema proizvodu i procesu (PPORD)

Standardna naknada

544 EUR

Smanjena naknada za srednja poduzeća

353 EUR

Smanjena naknada za mala poduzeća

190 EUR

Smanjena naknada za mikro poduzeća

27 EURTablica 2.

Pristojbe za produljenje izuzeća od obveze registracije kemikalija za istraživanja i razvoj koji su usmjereni prema proizvodu i procesu (PPORD)

Standardna pristojba

1 087 EUR

Smanjena pristojba za srednja poduzeća

707 EUR

Smanjena pristojba za mala poduzeća

380 EUR

Smanjena pristojba za mikro poduzeća

54 EUR

▼M4
PRILOG VI.

Naknade za zahtjeve za davanje autorizacije u skladu s člankom 62. Uredbe (EZ) br. 1907/2006Tablica 1.

Standardne naknade

Osnovna naknada

54 100 EUR

Dodatna naknada po tvari

10 820 EUR

Dodatna naknada po primjeni

48 690 EURTablica 2.

Smanjene naknade za srednja poduzeća

Osnovna naknada

40 575 EUR

Dodatna naknada po tvari

8 115 EUR

Dodatna naknada po primjeni

36 518 EURTablica 3.

Smanjene naknade za mala poduzeća

Osnovna naknada

24 345 EUR

Dodatna naknada po tvari

4 869 EUR

Dodatna naknada po primjeni

21 911 EURTablica 4.

Smanjene naknade za mikro poduzeća

Osnovna naknada

5 410 EUR

Dodatna naknada po tvari

1 082 EUR

Dodatna naknada po primjeni

4 869 EUR
PRILOG VII.

Pristojbe za preispitivanje autorizacije u skladu s člankom 61. Uredbe (EZ) br. 1907/2006Tablica 1.

Standardne pristojbe

Osnovna pristojba

54 100 EUR

Dodatna pristojba po tvari

10 820 EUR

Dodatna pristojba po primjeni

48 690 EURTablica 2.

Smanjene pristojbe za srednja poduzeća

Osnovna pristojba

40 575 EUR

Dodatna pristojba po tvari

8 115 EUR

Dodatna pristojba po primjeni

36 518 EURTablica 3.

Smanjene pristojbe za mala poduzeća

Osnovna pristojba

24 345 EUR

Dodatna pristojba po tvari

4 869 EUR

Dodatna pristojba po primjeni

21 911 EURTablica 4.

Smanjene pristojbe za mikro poduzeća

Osnovna pristojba

5 410 EUR

Dodatna pristojba po tvari

1 082 EUR

Dodatna pristojba po primjeni

4 869 EUR

▼M3
PRILOG VIII.

Naknade za žalbe u skladu s člankom 92. Uredbe (EZ) br. 1907/2006Tablica 1.

Standardne naknade

Žalba protiv odluke donesene u skladu s:

Naknada

člankom 9. ili 20. Uredbe (EZ) br. 1907/2006

2 392 EUR

člankom 27. ili 30. Uredbe (EZ) br. 1907/2006

4 783 EUR

člankom 51. Uredbe (EZ) br. 1907/2006

7 175 EURTablica 2.

Smanjene naknade za mala i srednja poduzeća

Žalba protiv odluke donesene u skladu s:

Naknada

člankom 9. ili 20. Uredbe (EZ) br. 1907/2006

1 794 EUR

člankom 27. ili 30. Uredbe (EZ) br. 1907/2006

3 587 EUR

člankom 51. Uredbe (EZ) br. 1907/2006

5 381 EUR