02008L0120 — HR — 14.12.2019 — 001.001


Ovaj je tekst namijenjen isključivo dokumentiranju i nema pravni učinak. Institucije Unije nisu odgovorne za njegov sadržaj. Vjerodostojne inačice relevantnih akata, uključujući njihove preambule, one su koje su objavljene u Službenom listu Europske unije i dostupne u EUR-Lexu. Tim službenim tekstovima može se izravno pristupiti putem poveznica sadržanih u ovom dokumentu.

►B

DIREKTIVA VIJEĆA 2008/120/EZ

od 18. prosinca 2008.

o utvrđivanju minimalnih uvjeta za zaštitu svinja

(Kodificirana verzija)

( L 047 18.2.2009, 5)

Koju je izmijenila:

 

 

  br.

stranica

datum

►M1

UREDBA (EU) 2017/625 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 15. ožujka 2017.

  L 95

1

7.4.2017


Koju je ispravio:

►C1

,  L 137, 24.5.2017,  40 (2017/625)
▼B

DIREKTIVA VIJEĆA 2008/120/EZ

od 18. prosinca 2008.

o utvrđivanju minimalnih uvjeta za zaštitu svinja

(Kodificirana verzija)Članak 1.

Ovom se Direktivom utvrđuju minimalni uvjeti za zaštitu svinja koje se drže u svrhu rasploda i tova.

Članak 2.

Za potrebe ove Direktive primjenjuju se sljedeće definicije:

1. „svinja” znači životinja iz porodice svinja, bilo koje dobi, koja se drži za rasplod ili tov;

2. „nerast” znači spolno zreli mužjak svinje, namijenjen za rasplod;

3. „nazimica” znači spolno zrela ženka svinje, koja se još nije prasila;

4. „krmača” znači ženka svinje nakon prvog prasenja;

5. „dojna krmača” znači ženka svinje između perinatalnog razdoblja i odbića prasadi;

6. „suprasna krmača” znači ženka svinje između odbića prasadi i perinatalnog razdoblja;

7. „prase koje siše” znači svinja od prasenja do odbića;

8. „odbijeno prase” znači svinja od odbića do dobi od 10 tjedana;

9. „svinja za uzgoj” znači svinja u dobi od 10 tjedana do klanja ili rasploda;

▼M1

10. „nadležna tijela” znači nadležna tijela kako su definirana u članku 3. točki 3. Uredbe ►C1  (EU) 2017/625 ◄ Europskog parlamenta i Vijeća ( 1 ).

▼B

Članak 3.

1.  Države članice će se pobrinuti da sva gospodarstva zadovoljavaju sljedeće uvjete:

(a) slobodna podna površina na raspolaganju svakom odbijenom prasetu ili svinjama za uzgoj, koji se drže u skupinama, osim nazimica nakon pripusta i krmača, mora biti najmanje:Žive vage (kg)

m2

do najviše 10

0,15

više od 10 do najviše 20

0,20

više od 20 do najviše 30

0,30

više od 30 do najviše 50

0,40

više od 50 do najviše 85

0,55

više od 85 do najviše 110

0,65

više od 110

1,00

(b) ukupna slobodna podna površina na raspolaganju svakoj nazimici nakon pripusta i svakoj krmači, ako se nazimice i/ili krmače drže u skupinama, mora biti najmanje 1,64 m2 odnosno 2,25 m2. Kad se te životinje drže u skupinama s manje od šest jedinki, slobodna podna površina mora se povećati za 10 %. Ako se te životinje drže u skupinama od 40 ili više jedinki, slobodna podna površina može se smanjiti za 10 %.

2.  Države članice će osigurati da podne površine zadovoljavaju sljedeće uvjete:

(a) za nazimice nakon pripusta i suprasne krmače: dio površine poda zahtijevane u stavku 1. točki (b), koji iznosi najmanje 0,95 m2 po nazimici odnosno najmanje 1,3 m2 po krmači, mora biti potpuno pun, od čega je najviše 15 % predviđeno za otvore za drenažu;

(b) ako se koriste podovi od betonskih gredica za svinje koje se drže u skupinama:

i. maksimalna širina otvora mora biti:

 11 mm za prasad koja siše,

 14 mm za odbijenu prasad,

 18 mm za svinje za uzgoj,

 20 mm za nazimice nakon pripusta i krmače;

ii. minimalna širina gredice mora biti:

 50 mm za prasad koja siše i za odbijenu prasad, te

 80 mm za svinje za uzgoj, nazimice nakon pripusta i krmače.

3.  Države članice će osigurati da se zabrani izgradnja ili preuređenje objekata u kojima se krmače ili nazimice drže privezane. Od 1. siječnja 2006. zabranjeno je korištenje priveza za krmače i nazimice.

4.  Države članice će osigurati da se u razdoblju počevši od četvrtog tjedna nakon pripusta do jedan tjedan prije očekivanog vremena prasenja krmače i nazimice drže u skupinama. Odjeljak u kojem se drži skupina mora imati dužinu stranice dužu od 2,8 m. Ako se u skupini drži manje od šest jedinki, odjeljak u kojem se drži skupina mora imati dužinu stranice dužu od 2,4 m.

Odstupajući od prvog podstavka, krmače i nazimice, koje se drže na gospodarstvima s manje od 10 krmača, mogu se držati pojedinačno u razdoblju navedenom u tom podstavku, pod uvjetom da se mogu nesmetano okretati u svojim odjeljcima.

5.  Ne dovodeći u pitanje uvjete predviđene u Prilogu I., države članice će osigurati da krmače i nazimice imaju stalan pristup materijalima za istraživanje, koji u najmanju ruku zadovoljavaju odgovarajuće zahtjeve tog Priloga.

6.  Države članice će osigurati da se krmače i nazimice koje se drže u skupinama hrane uz primjenu sustava kojim se osigurava da svaka jedinka dobiva dovoljno hrane čak kad postoji suparništvo za hranu.

7.  Države članice će osigurati da sve suprasne krmače i nazimice, u svrhu utaživanja gladi i zbog potrebe za žvakanjem, dobivaju dovoljne količine voluminozne hrane ili hrane s većim sadržajem vlakana, kao i hrane visoke energetske vrijednosti.

8.  Države članice će osigurati da se svinje koje se moraju držati u skupinama, a koje su posebno agresivne, te one koje su već bile napadnute od drugih svinja ili koje su bolesne ili ozlijeđene, mogu privremeno smjestiti u pojedinačne odjeljke. U tom slučaju u takvim pojedinačnim odjeljcima životinjama se mora omogućiti da se nesmetano okreću, ako to nije u suprotnosti s posebnim veterinarskim preporukama.

9.  Odredbe predviđene u stavcima 1. točki (b), 2., 4., 5. i u posljednjoj rečenici stavka 8. primjenjuju se na novoizgrađena ili preuređena gospodarstva ili na ona koja se prvi put koriste poslije 1. siječnja 2003. Od 1. siječnja 2013. ove će se odredbe primjenjivati na sva gospodarstva.

Odredbe predviđene u prvom podstavku stavka 4. ne primjenjuju se na gospodarstva s manje od 10 krmača.

Članak 4.

Države članice će se pobrinuti da su uvjeti za uzgoj svinja usklađeni s općim odredbama propisanim u Prilogu I.

Članak 5.

Odredbe iz Priloga I. mogu se mijenjati u skladu s postupkom propisanim u članku 11. stavku 2., kako bi se uzeo u obzir znanstveni napredak.

Članak 6.

Države članice će osigurati:

(a) da svaki pojedinac koji zapošljava ili unajmljuje osobe koje se brinu za životinje dobije upute i smjernice o odgovarajućim odredbama članka 3. i Priloga I.;

(b) organiziranje primjerenih tečajeva izobrazbe. Posebno se na tim tečajevima mora usmjeravati pozornost na aspekte dobrobiti.

Članak 7.

1.  Po mogućnosti do 1. siječnja 2005., a u svakom slučaju do 1. srpnja 2005., Komisija dostavlja Vijeću izvješće sastavljeno na temelju mišljenja Europske agencije za sigurnost hrane. Prilikom sastavljanja izvješća mora se voditi računa o socijalno-gospodarskim posljedicama, sanitarnim posljedicama, kao i o utjecaju na okoliš te o različitim klimatskim uvjetima. U njemu se također mora voditi računa o razvoju tehnika i sustava uzgoja svinja kao i prerade mesa, kojima bi se mogla smanjiti potreba kirurške kastracije. Prema potrebi, izvješću će se priložiti odgovarajući zakonodavni prijedlozi o učinkovitosti različitih veličina površina i vrsta podova na dobrobit odbijene prasadi i svinja za uzgoj.

2.  Najkasnije do 1. siječnja 2008. Komisija će predočiti Vijeću izvješće sastavljeno na temelju mišljenja Europske agencije za sigurnost hrane.

Izvješće mora obuhvatiti posebno:

(a) utjecaj gustoće držanja svinja, uključujući veličinu skupine i metode grupiranja životinja u različitim uzgojnim sustavima, na dobrobit životinja, uključujući njihovo zdravlje;

(b) utjecaj načina gradnje odjeljaka i različitih vrsta podova na dobrobit, uključujući zdravlje svinja, uzimajući u obzir različite klimatske uvjete;

(c) čimbenici rizika u vezi s grizenjem repa i preporuke za smanjenje potrebe skraćivanja repova;

(d) daljnji razvoj sustava smještaja u skupinama suprasnih krmača, vodeći računa o

zootehničkim, fiziološkim i etološkim aspektima različitih sustava kao i o njihovu djelovanju na zdravlje i okoliš, te o različitim klimatskim uvjetima;

(e) određivanje kriterija za veličine prostora, uključujući prostor za pripust, za pojedinačno smještene odrasle rasplodne neraste;

(f) daljnji razvoj sustava slobodnoga smještaja za krmače u prostoru za pripust i za dojne krmače, koji bi ispunjavao potrebe krmača bez dovođenja u opasnost preživljavanje prasadi;

(g) odnos i ponašanje potrošača prema svinjskom mesu u slučaju različitih razina poboljšanja dobrobiti životinja;

(h) socijalno-ekonomske posljedice različitih sustava uzgoja svinja i njihov učinak na gospodarske partnere Zajednice.

Izvješću se, prema potrebi, mogu priložiti odgovarajući zakonodavni prijedlozi.

Članak 8.

▼M1 —————

▼M1

3.  Države članice do 31. kolovoza svake godine Komisiji dostavljaju godišnje izvješće za prethodnu godinu o inspekcijama koje je provelo nadležno tijelo u svrhu provjere usklađenosti sa zahtjevima ove Direktive. Izvješće je popraćeno analizom najozbiljnijih nalaza o neusklađenosti i nacionalnim akcijskim planom za sprečavanje ili smanjenje njihove pojave u predstojećim godinama. Komisija sažetke tih izvješća dostavlja državama članicama.

▼B

Članak 9.

U svrhu uvoza u Zajednicu, životinje koje dolaze iz trećih zemalja mora pratiti certifikat izdan od strane nadležnog tijela te zemlje, kojim se potvrđuje da se s njima postupalo barem na isti način kako se prema odredbama ove Direktive tretiraju životinje podrijetlom iz Zajednice.

▼M1 —————

▼B

Članak 11.

1.  Komisiji će pomagati Stalni odbor za prehrambeni lanac i zdravlje životinja osnovan u skladu s člankom 58. Uredbe (EZ) br. 178/2002 Europskog parlamenta i Vijeća od 28. siječnja 2002., o utvrđivanju općih načela i uvjeta zakona o hrani, osnivanju Europske agencije za sigurnost hrane te utvrđivanju postupaka u područjima sigurnosti hrane ( 2 ), dalje u tekstu „odbor”.

2.  Prilikom upućivanja na ovaj stavak, primjenjuju se članci 5. i 7. Odluke 1999/468/EZ.

Rok predviđen u članku 5. stavku 6. Odluke 1999/468/EZ utvrđuje se na tri mjeseca.

Članak 12.

U skladu s općim pravilima Ugovora, države članice mogu zadržati ili primjenjivati na svojim državnim područjima strože odredbe za zaštitu svinja od onih predviđenih ovom Direktivom. One će obavijestiti Komisiju o svim takvim mjerama.

Članak 13.

Stavlja se izvan snage Direktiva 91/630/EEZ, kako je izmijenjena aktima navedenim u Prilogu II. dijelu A, ne dovodeći u pitanje obveze država članica vezano uz vremenske rokove za prenošenje u njihovo nacionalno zakonodavstvo Direktiva navedenih u Prilogu II. dijelu B.

Upućivanja na Direktivu stavljenu izvan snage smatraju se kao upućivanja na ovu Direktivu i tumače se u skladu s korelacijskom tablicom u Prilogu III.

Članak 14.

Ova Direktiva stupa na snagu dvadesetog dana nakon dana objave u Službenom listu Europske unije.

Članak 15.

Ova je Direktiva upućena državama članicama.
PRILOG I.

POGLAVLJE I.

OPĆI UVJETI

Dodatno odgovarajućim odredbama u Prilogu Direktivi 98/58/EZ, primjenjuju se sljedeći zahtjevi:

1. U dijelu nastamba u kojima se drže svinje mora se izbjegavati stalna buka razine glasnoće od 85 dBA i više. Potrebno je izbjegavati stalnu ili iznenadnu buku.

2. Svinje se moraju najmanje osam sati dnevno držati na svjetlu jačine od najmanje 40 luksa.

3. Nastambe za svinje moraju se izgraditi na takav način da omogućuju životinjama da:

 imaju pristup prostoru za ležanje koji je fizički i toplinski udoban, kao i primjereno dreniran i čist i na kojem ima dovoljno mjesta da na njemu mogu istodobno ležati sve životinje,

 mogu normalno ležati i ustajati,

 mogu vidjeti druge svinje; međutim, u tjednu očekivanog prasenja i za vrijeme prasenja, krmače i nazimice mogu biti izvan vidokruga pripadnika iste vrste.

4. Bez obzira na članak 3. stavak 5., svinje moraju imati stalan pristup dovoljnoj količini materijala kojim im se omogućuje prikladno istraživanje i manipulacija, poput slame, sijena, drva, piljevine, komposta od gljiva, treseta ili njihove mješavine, a kojima se ne dovodi u pitanje zdravlje životinja.

5. Podovi moraju biti glatki, ali ne skliski kako bi se spriječilo ozljeđivanje svinja, te tako napravljeni i održavani da ne uzrokuju svinjama ozljedu ili patnju. Oni moraju biti primjereni veličini i težini svinja i, ako nije osigurana stelja, moraju imati ravnu i stabilnu površinu.

6. Sve se svinje moraju hraniti najmanje jednom dnevno. Ako se svinje hrane skupino i ne po volji (ad libitum) ili automatskim sustavom za pojedinačno hranjenje životinja, svaka svinja mora imati pristup hrani u isto vrijeme kao i sve ostale u skupini.

7. Sve svinje starije od dva tjedna moraju imati stalan pristup dovoljnoj količini svježe vode.

8. Zabranjeni su svi zahvati koji se provode u druge svrhe, osim onih u svrhu liječenja ili dijagnosticiranja ili označivanja svinja u skladu s odgovarajućim propisima, a koji imaju za posljedicu oštećenje ili gubitak osjetljivog dijela tijela ili promjenu strukture kostiju, uz sljedeća izuzeća:

 ujednačeno smanjenje zuba brušenjem ili rezanjem najkasnije do sedmog dana života prasadi pri čemu ostaje nepovrijeđena glatka površina; kljove nerasta smiju se prema potrebi skratiti kako bi se spriječilo ranjavanje ostalih životinja ili zbog sigurnosnih razloga,

 skraćivanje dijela repa,

 kastriranje mužjaka svinje drugim načinima, osim kidanjem tkiva,

 stavljanje prstena na nos dopušteno je samo u slobodnom sustavu držanja životinja u skladu s nacionalnim propisima.

Skraćivanje repa i zubi ne smije se provoditi rutinski, nego samo kad postoje dokazi da je došlo do ranjavanja sisa krmača ili uški ili repova drugih svinja. Prije provedbe takvih zahvata, moraju se poduzeti druge mjere kako bi se spriječilo grizenje repova ili druge loše navike, pri čemu treba voditi računa o načinu smještaja i gustoći naseljenosti. U tu svrhu moraju se mijenjati neprikladni uvjeti smještaja ili sustavi držanja.

Bilo koji gore opisani zahvat mora obavljati veterinar ili osoba osposobljena kako je predviđeno u članku 6. i s iskustvom obavljanja zahvata s primjerenim sredstvima i pod higijenskim uvjetima. Ako se kastracija ili skraćivanje repova provodi nakon sedmoga dana života, mora je provoditi veterinar uz primjenu anestezije i sredstva za ublažavanje boli produženog djelovanja.

POGLAVLJE II.

POSEBNE ODREDBE ZA RAZLIČITE KATEGORIJE SVINJA

A.    Nerasti

Odjeljci za neraste moraju biti smješteni i izgrađeni tako da omogućuju nerastima da se mogu okretati i čuti, namirisati i vidjeti druge svinje. Slobodna podna površina na raspolaganju odraslom nerastu mora biti najmanje 6 m2.

Ako se odjeljci koriste za prirodni pripust podna površina na raspolaganju odraslom nerastu mora biti najmanje 10 m2 i odjeljak ne smije imati bilo kakve prepreke.

B.    Krmače i nazimice

1. Moraju se poduzeti mjere za smanjivanje agresije u skupini svinja na najmanju moguću mjeru.

2. Suprasne krmače i nazimice moraju se, prema potrebi, tretirati protiv vanjskih i unutarnjih nametnika. Prije stavljanja u odjeljke za prasenje, suprasne krmače i nazimice moraju se temeljito očistiti.

3. U tjednu prije očekivanog prasenja krmačama i nazimicama mora se u dovoljnim količinama dati odgovarajući materijal za ležaj, osima ako je to tehnički neprovedivo zbog sustava odvodnje stajnjaka, koji se primjenjuje na gospodarstvu.

4. Mora se predvidjeti slobodan prostor iza krmače ili nazimice za lakše prirodno ili potpomognuto prasenje.

5. Odjeljci za prasenje u kojima krmače nisu privezane moraju biti opremljeni nekom vrstom zaštite za prasad, na primjer zaštitnom pregradom

C.    Prasad koja siše

1. Dio ukupne površine poda, dovoljno velik da omogućava svim životinjama istovremeni odmor, mora biti pun ili prekriven pokrovom ili nasteljen slamom ili nekim drugim odgovarajućim materijalom.

2. Kad se koriste odjeljci za prasenje, prasad koja siše mora imati dovoljno mjesta za neometeno sisanje.

3. Prasad mlađa od 28 dana ne smije se odbiti od krmače, osim u slučajevima kad je ugroženo zdravlje ili dobrobit krmače ili prasadi.

Međutim, prasad koja siše smije se odbiti od krmače do sedam dana ranije ako ih se premješta u posebne nastambe koje su temeljito očišćene i dezinficirane prije premještanja nove skupine, te odijeljene od nastamba u kojima se drže krmače, kako bi se prenošenje bolesti na prasad svelo na najmanju moguću mjeru.

D.    Odbijena prasad i tovljenici

1. Kad se svinje drže u skupinama, moraju se poduzeti mjere za sprečavanje sukoba koje se ne smatraju normalnim ponašanjem.

2. Treba ih se držati u skupinama sa što manje međusobnog miješanja. Ako se mora miješati svinje koja se ne poznaju, to treba učiniti u što ranijoj dobi, po mogućnosti prije ili do jednoga tjedna nakon odbića. Pri miješanju svinja, moraju im se osigurati jednake mogućnost za bijeg i sakrivanje od ostalih svinja.

3. Kada se utvrde znakovi ustrajne borbe, moraju se odmah istražiti uzroci i poduzeti odgovarajuće mjere, primjerice po mogućnosti opskrbiti životinje većim količinama slame ili drugim materijalima za istraživanje. Ugrožene životinje ili posebno agresivne životinje moraju se držati odvojeno od skupine.

4. Upotreba sredstava za smirenje u svrhu olakšanja prilagodbe na miješanje svinja mora se ograničiti na iznimne slučajeve i samo nakon savjetovanja s veterinarom.
PRILOG II.

DIO ADirektiva stavljena izvan snage s njezinim kasnijim izmjenama

(navedene u članku 13.)

Direktiva Vijeća 91/630/EEZ

(SL L 340, 11.12.1991., str. 33.)

 

Direktiva Vijeća 2001/88/EZ

(SL L 316, 1.12.2001., str. 1.)

 

Direktiva Komisije 2001/93/EZ

(SL L 316, 1.12.2001., str. 36.)

 

Uredba Vijeća (EZ) br. 806/2003

(SL L 122, 16.5.2003., str. 1.)

samo Prilog III., točka 26.

DIO BPopis vremenskih rokova za prijenos u nacionalno zakonodavstvo

(navedeni u članku 13.)

Direktive

Vremenski rokovi za prijenos

91/630/EEZ

1. siječnja 1994.

2001/88/EZ

1. siječnja 2003.

2001/93/EZ

1. siječnja 2003.
PRILOG III.

KORELACIJSKA TABLICADirektiva 91/630/EEZ

Ova Direktiva

Članci 1. i 2.

Članci 1. i 2.

Članak 3. uvodni tekst

Članak 3. stavak 1.

Članak 3. stavak 1.

Članak 3. stavak 2.

Članak 3. stavak 2.

Članak 3. stavak 3.

Članak 3. stavak 3.

Članak 3. stavak 4. točka (a)

Članak 3. stavak 4. prvi podstavak

Članak 3. stavak 4. točka (b)

Članak 3. stavak 4. drugi podstavak

Članak 3. stavak 5.

Članak 3. stavak 5.

Članak 3. stavak 6.

Članak 3. stavak 6.

Članak 3. stavak 7.

Članak 3. stavak 7.

Članak 3. stavak 8.

Članak 3. stavak 8.

Članak 3. stavak 9.

Članak 3. stavak 9.

Članak 4. stavak 1. prvi podstavak

Članak 4.

Članak 4. stavak 1. drugi podstavak

Članak 4. stavak 2.

Članak 5.

Članak 5.

Članak 5.a, uvodni tekst

Članak 6. uvodni tekst

Članak 5.a stavak 1.

Članak 6. točka (a)

Članak 5.a stavak 2.

Članak 6. točka (b)

Članak 6.

Članak 7.

Članak 7.

Članak 8.

Članak 8.

Članak 9.

Članak 9.

Članak 10.

Članak 10.

Članak 11.

Članak 11. stavak 1.

Članak 11. stavak 2.

Članak 12.

Članak 13.

Članak 14.

Članak 12.

Članak 15.

Prilog

Prilog I.

Prilog II.

Prilog III.( 1 ) Uredba ►C1  (EU) 2017/625 ◄ Europskog parlamenta i Vijeća od 15. ožujka 2017. o službenim kontrolama i drugim službenim aktivnostima kojima se osigurava primjena propisa o hrani i hrani za životinje, pravila o zdravlju i dobrobiti životinja, zdravlju bilja i sredstvima za zaštitu bilja, o izmjeni uredaba (EZ) br. 999/2001, (EZ) br. 396/2005, (EZ) br. 1069/2009, (EZ) br. 1107/2009, (EU) br. 1151/2012, (EU) br. 652/2014, (EU) 2016/429 i (EU) 2016/2031 Europskog parlamenta i Vijeća, uredaba Vijeća (EZ) br. 1/2005 i (EZ) br. 1099/2009 i direktiva Vijeća 98/58/EZ, 1999/74/EZ, 2007/43/EZ, 2008/119/EZ i 2008/120/EZ te o stavljanju izvan snage uredaba (EZ) br. 854/2004 i (EZ) br. 882/2004 Europskog parlamenta i Vijeća, direktiva Vijeća 89/608/EEZ, 89/662/EEZ, 90/425/EEZ, 91/496/EEZ, 96/23/EZ, 96/93/EZ i 97/78/EZ te Odluke Vijeća 92/438/EEZ (Uredba o službenim kontrolama) ( ►C1  SL L 95, 7.4.2017., str. 1. ◄ )

( 2 ) SL L 31, 1.2.2002., str. 1.