02008D0017 — HR — 28.05.2020 — 002.001


Ovaj je tekst namijenjen isključivo dokumentiranju i nema pravni učinak. Institucije Unije nisu odgovorne za njegov sadržaj. Vjerodostojne inačice relevantnih akata, uključujući njihove preambule, one su koje su objavljene u Službenom listu Europske unije i dostupne u EUR-Lexu. Tim službenim tekstovima može se izravno pristupiti putem poveznica sadržanih u ovom dokumentu.

►B

ODLUKA EUROPSKE SREDIŠNJE BANKE

od 17. studenoga 2008.

o utvrđivanju okvira za zajedničku nabavu Eurosustava

(ESB/2008/17)

(2008/893/EZ)

( L 319 29.11.2008, 76)

Koju je izmijenila:

 

 

  br.

stranica

datum

►M1

ODLUKA (EU) 2016/21 EUROPSKE SREDIŠNJE BANKE od 23. prosinca 2015.

  L 6

5

9.1.2016

►M2

ODLUKA (EU) 2020/628 EUROPSKE SREDIŠNJE BANKE od 4. svibnja 2020.

  L 146

11

8.5.2020
▼B

ODLUKA EUROPSKE SREDIŠNJE BANKE

od 17. studenoga 2008.

o utvrđivanju okvira za zajedničku nabavu Eurosustava

(ESB/2008/17)

(2008/893/EZ)Članak 1.

Definicije

Za potrebe ove Odluke:

(a) 

„Eurosustav” znači ESB i nacionalne središnje banke država članica koje su usvojile euro;

(b) 

„zadaće Eurosustava” znači zadaće povjerene Eurosustavu u skladu s Ugovorom i Statutom ESSB-a;

(c) 

„središnja banka” znači ESB ili nacionalna središnja banka države članice koja je usvojila euro;

(d) 

„vodeća središnja banka” znači središnja banka koja je odgovorna za provođenje zajedničkog postupka nadmetanja;

(e) 

„središnja banka domaćin” znači središnja banka koju je Upravno vijeće imenovalo za domaćina ureda EPCO;

▼M2

(f) 

„Upravljački odbor ureda EPCO” znači upravljački odbor koji je osnovalo Upravno vijeće za upravljanje aktivnostima ureda EPCO. Upravljački odbor ureda EPCO čine po jedan član iz svake središnje banke, koji se biraju iz redova više rangiranih članova osoblja koji posjeduju znanje i stručnost u području organizacije i strategije u njihovim institucijama i stručnjaka za nabavu. Upravljački odbor ureda EPCO podnosi izvješća Upravnom odboru putem Izvršnog odbora;

▼B

(g) 

„zajednički postupak nadmetanja” znači postupak za zajedničku nabavu robe i usluga koji provodi vodeća središnja banka u korist središnjih banaka koje sudjeluju u zajedničkom postupku nadmetanja.

Članak 2.

Područje primjene

1.  Ova se Odluka primjenjuje na zajedničku nabavu središnjih banaka robe i usluga potrebnih za izvršavanje zadaća Eurosustava.

2.  Sudjelovanje središnjih banaka u aktivnostima ureda EPCO i zajedničkim postupcima nadmetanja je dobrovoljno.

▼M1

3.  Ovom se Odlukom ne dovodi u pitanje Smjernica (EU) 2015/280 Europske središnje banke ( 1 ).

▼B

Članak 3.

Ured za koordinaciju nabave Eurosustava

▼M1

1.  Ured EPCO obavlja sve dolje navedene osnovne zadaće:

(a) 

utvrđuje moguće slučajeve za zajedničku nabavu iz područja primjene ili izvan područja primjene ove Odluke na temelju potreba za nabavom koje središnje banke upućuju uredu EPCO;

(b) 

priprema i prema potrebi ažurira godišnji plan nabave za zajedničke postupke nadmetanja na temelju procjene iz točke (a);

(c) 

priprema zajedničke zahtjeve u suradnji sa središnjim bankama koje sudjeluju u zajedničkom postupku nadmetanja;

(d) 

pruža podršku središnjim bankama u zajedničkim postupcima nadmetanja;

(e) 

pruža podršku središnjim bankama u nabavi povezanoj sa zajedničkim projektima Europskog sustava središnjih banaka na zahtjev središnje banke ili banaka koje vode projekt;

▼M2

(f) 

pruža podršku središnjim bankama kod upravljanja ugovorima.

▼M1

Ured EPCO također može obavljati druge zadaće osim onih gore navedenih, naročito radi olakšavanja prihvaćanja najboljih praksi nabave unutar Eurosustava i razvijanja infrastrukture (npr. vještina, funkcionalnih alata, informacijskih sustava i postupaka) potrebne za zajedničku nabavu.

▼M2

1.a  Središnja banka banke su domaćini ureda EPCO. Upravno vijeće imenuje središnju banku domaćina svakih pet godina.

▼B

2.  Središnja banka domaćin osigurava materijal i ljudske resurse koji su potrebni uredu EPCO kako bi on mogao izvršavati svoje zadaće u skladu s proračunom koji odobrava Upravno vijeće u skladu sa stavkom 4.

3.  Središnja banka domaćin, nakon savjetovanja s Upravljačkim odborom ureda EPCO, može donijeti pravila o unutarnjem ustroju i upravljanju uredom EPCO, uključujući i kodeks ponašanja za osoblje ureda EPCO čiji je cilj osigurati najvišu moguću razinu integriteta u obnašanju njihovih dužnosti.

▼M1

4.  Središnje banke financiraju proračun ureda EPCO u skladu s pravilima koja donosi Upravno vijeće, koji može biti utemeljen na financijskoj omotnici koja pokriva razdoblje od nekoliko godina ili na prijedlogu godišnjeg proračuna, a može uključivati poticaje za promicanje vodećih projekata zajedničke nabave.

▼B

5.  Ured EPCO podnosi Upravnom vijeću godišnje izvješće o svojim aktivnostima, putem Upravljačkog odbora ureda EPCO i Izvršnog odbora.

6.  Aktivnosti ureda EPCO podliježu kontroli Odbora unutarnjih revizora u skladu s pravilima koja donosi Upravno vijeće. Time se ne smiju dovoditi u pitanje pravila kontrole i revizije koja se primjenjuju na središnju banku domaćina ili koja ona donosi.

▼M2

7.  Upravljački odbor ureda EPCO provodi ocjenu djelotvornosti i učinkovitosti aktivnosti ureda EPCO pravodobno, prije kraja svakog petogodišnjeg razdoblja navedenog u stavku 1.a. Na temelju ove ocjene, te uzimajući u obzir interese drugih središnjih banaka za obavljanje uloge domaćina ureda EPCO, Upravno vijeće odlučuje o potrebi provođenja postupka izbora nove središnje banke domaćina.

▼B

Članak 4.

Zajednički postupci nadmetanja

1.  Zajednički postupak nadmetanja smatra se potrebnim u smislu ove Odluke u slučaju da: i. opravdano se može očekivati da bi zajednička nabava robe i usluga dovela do povoljnijih uvjeta kupnje u skladu s načelima troškovne učinkovitosti i djelotvornosti; ili ii. središnje banke moraju donijeti usklađene zahtjeve i standarde vezano uz dotičnu robu i/ili usluge.

▼M1

2.  Nakon utvrđivanja mogućeg slučaja za zajedničku nabavu, ured EPCO poziva središnje banke na sudjelovanje u zajedničkom postupku nadmetanja. Središnje banke pravodobno obavješćuju ured EPCO namjeravaju li sudjelovati u zajedničkom postupku nadmetanja, a ako namjeravaju sudjelovati, dostavljaju svoje poslovne zahtjeve uredu EPCO. Kada se ne zahtijeva objava obavijesti o nadmetanju, središnja banka može odustati od sudjelovanja u zajedničkoj nabavi, sve dok se formalno ne obveže sudjelovati. Kada se zahtijeva objava obavijesti o nadmetanju, središnja banka može odustati od sudjelovanja u svakom trenutku, prije objave obavijesti o nadmetanju.

▼M2

3.  Ured EPCO obvezuje se svake godine dostaviti na odobrenje Upravnom vijeću, ažurirani plan nabave za zajedničke postupke nadmetanja, uključujući imena vodećih središnjih banaka. Ažurirani plan nabave koji dostavlja ured EPCO, može sadržavati naznaku područja u kojima je moguće, unutar određenih granica, ostvariti dodatne mogućnosti za zajedničku nabavu prije sljedećeg ažuriranja. Upravno vijeće donosi odluku o planu nabave i njegovom provođenju, nakon savjetovanja s Upravljačkim odborom ureda EPCO.

▼B

4.  Vodeća središnja banka obavlja zajednički postupak nadmetanja u korist središnjih banaka koje sudjeluju u zajedničkom postupku nadmetanja, u skladu s pravilima nabave koja se primjenjuju na vodeću središnju banku. Vodeća središnja banka navodi, u pozivu na nadmetanje, središnje banke koje sudjeluju u zajedničkom postupku nadmetanja kao i strukturu ugovornih odnosa.

5.  Vodeća središnja banka priprema dokumentaciju za nadmetanje i ocjenjuje zahtjeve za sudjelovanje i ponude u suradnji s uredom EPCO i ostalim središnjim bankama koje sudjeluju u zajedničkom postupku nadmetanja.

6.  Vodeća središnja banka provodi zajednički postupak nadmetanja na jeziku/jezicima utvrđenim u godišnjem planu nabave.

▼M2

Članak 5.

Sudjelovanje drugih institucija

1.  Upravno vijeće može pozvati nacionalne središnje banke država članica koje još nisu usvojile euro da sudjeluju u aktivnostima ureda EPCO i zajedničkim postupcima nadmetanja pod istim uvjetima koji se primjenjuju na središnje banke Eurosustava. Pored toga, Upravno vijeće može pozvati nacionalna tijela država članica, institucije i tijela Unije ili međunarodne organizacije da sudjeluju u aktivnostima ureda EPCO i zajedničkim postupcima nadmetanja pod uvjetima koje je utvrdilo Upravno vijeće u pozivu. Svi takvi pozivi ograničeni su na zajedničku nabavu robe i usluga za ispunjavanje zajedničkih potreba središnjih banaka i subjekata kojima je poziv upućen, a uvjeti će biti slični onima koji se primjenjuju na središnje banke Eurosustava.

2.  Vlastite tiskare, koje su u skladu s člankom 1. točkom 2(b) Smjernice (EU) 2015/280 (ESB 2014/44) odvojene pravne osobe te ispunjavaju kumulativne uvjete utvrđene tom odredbom, mogu izravno sudjelovati u zajedničkim postupcima nadmetanja te se mogu za potrebe ovog članka smatrati dijelom središnje banke svoje države članice. Ovo sudjelovanje je ograničeno na zajedničku nabavu robe i usluga potrebnih za izvršavanje zadaća Eurosustava od strane tih vlastitih tiskara.

▼B

Članak 6.

Završna odredba

Ova Odluka stupa na snagu 1. prosinca 2008.( 1 ) Smjernica (EU) 2015/280 Europske središnje banke od 13. studenoga 2014. o uspostavi sustava Eurosustava za izradu i nabavu euronovčanica (ESB/2014/44) (SL L 47, 20.2.2015., str. 29.).