02006R1979 — HR — 01.01.2017 — 003.001


Ovaj je tekst namijenjen isključivo dokumentiranju i nema pravni učinak. Institucije Unije nisu odgovorne za njegov sadržaj. Vjerodostojne inačice relevantnih akata, uključujući njihove preambule, one su koje su objavljene u Službenom listu Europske unije i dostupne u EUR-Lexu. Tim službenim tekstovima može se izravno pristupiti putem poveznica sadržanih u ovom dokumentu.

►B

UREDBA KOMISIJE (EZ) br. 1979/2006

od 22. prosinca 2006.

o otvaranju i predviđanju upravljanja carinskim kvotama za konzervirane gljive uvezene iz trećih zemalja

( L 368 23.12.2006, 91)

Promijenio:

 

 

  br.

stranica

datum

►M1

UREDBA KOMISIJE (EZ) br. 113/2008 od 6. veljače 2008.

  L 33

5

7.2.2008

 M2

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) br. 637/2014 оd 13. lipnja 2014.

  L 175

20

14.6.2014

►M3

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/2244 оd 13. prosinca 2016.

  L 339

4

14.12.2016
▼B

UREDBA KOMISIJE (EZ) br. 1979/2006

od 22. prosinca 2006.

o otvaranju i predviđanju upravljanja carinskim kvotama za konzervirane gljive uvezene iz trećih zemaljaČlanak 1.

Otvaranje kvota i primjenjive carine

1.  Ovime se otvaraju carinske kvote vezano uz uvoz u Zajednicu konzerviranih gljiva roda Agaricus obuhvaćenih oznakama KN 0711 51 00 , 2003 10 20 i 2003 10 30 (dalje u tekstu: „konzervirane gljive”) prema uvjetima utvrđenima u ovoj Uredbi. Količina svake carinske kvote, njihov brojčani redoslijed i razdoblje primjene navedeni su u Prilogu I.

2.  Carinska stopa koja se primjenjuje iznosi 12 % ad valorem za proizvode obuhvaćene oznakom KN 0711 51 00 i 23 % za proizvode obuhvaćene oznakama KN 2003 10 20 i 2003 10 30 .

Članak 2.

Primjena uredaba (EZ) br. 1291/2000 i (EZ) br. 1301/2006

Uredbe (EZ) br. 1291/2000 i (EZ) br. 1301/2006 primjenjuju se, osim ako u ovoj Uredbi nije predviđeno drukčije.

Članak 3.

Definicije

1.  Za potrebe ove Uredbe, „nadležna tijela” znači tijelo ili tijela koja odredi država članica za provedbu ove Uredbe.

2.  Za potrebe ove Uredbe „referentna količina” znači najveća količina (ocijeđena neto masa) konzerviranih gljiva koju svake kalendarske godine uveze tradicionalni uvoznik tijekom jedne od zadnje tri kalendarske godine.

Uvoznici konzerviranih gljiva podrijetlom iz država članica Zajednice u sastavu 31. prosinca 2006. ili iz Bugarske i Rumunjske ne uzimaju se u obzir pri izračunu referentne količine.

Količine konzerviranih gljiva obuhvaćene carinskim kvotama iz članka 1. stavka 1. koje nisu mogle biti uvezene zbog više sile uzimaju se u obzir pri izračunu referentne količine.

Članak 4.

Kategorije uvoznika

1.  Odstupajući od članka 5. Uredbe (EZ) br. 1301/2006, „tradicionalni uvoznici” znači uvoznici koji mogu dokazati da:

(a) su uvezli u Zajednicu konzervirane gljive u barem dvije od tri prethodne kalendarske godine;

(b) su uvezli u Zajednicu barem 100 tona prerađevina voća i povrća, kako je navedeno u članku 1. stavku 2. Uredbe (EZ) br. 2201/96, tijekom godine koja prethodi njihovom zahtjevu.

2.  Odstupajući od članka 5. Uredbe (EZ) br. 1301/2006, „novi uvoznici” znači uvoznici koji nisu obuhvaćeni stavkom 1. ovog članka, koji su uvezli u Zajednicu barem 50 tona prerađevina voća i povrća, kako je navedeno u članku 1. stavku 2. Uredbe (EZ) br. 2201/96, u svakoj od dvije prethodne kalendarske godine.

3.  Tradicionalni i novi uvoznici podnose dokaze o ispunjenju kriterija utvrđenih u stavcima 1. i 2. prilikom predaje prvog zahtjeva za utvrđeno razdoblje uvoznih carinskih kvota nadležnim tijelima države članice u kojoj su osnovani te u kojoj su registrirani za potrebe PDV-a.

Dokaz o trgovini s trećim zemljama podnosi se isključivo putem carinske dokumentacije puštanja u slobodni promet, uredno ovjerene od strane carinskih tijela te koja sadrži podatak o podnositelju zahtjeva kao primatelju.

Članak 5.

Zahtjevi za dozvole i dozvole

1.  Uvozne dozvole (dalje u tekstu: „dozvole”) vrijede od datuma izdavanja u smislu članka 23. stavka 2. Uredbe (EZ) br. 1291/2000.

2.  Iznos sredstva osiguranja je 40 EUR za tonu (ocijeđene neto mase).

3.  Zemlja podrijetla navodi se u polju 8. zahtjeva za dozvolu i dozvole, a riječ „da” mora se prekrižiti. Dozvola vrijedi samo za uvoz proizvoda podrijetlom iz navedene zemlje.

4.  Odstupajući od članka 9. stavka 1. Uredbe (EZ) br. 1291/2000, prava koja proizlaze iz uvoznih dozvola nisu prenosiva.

Članak 6.

Raspodjela ukupnih količina između tradicionalnih i novih uvoznika

1.  Ukupna količina dodijeljena Kini i drugim trećim zemljama, u skladu s Prilogom I., raspodjeljuje se kako slijedi:

(a) 95 % tradicionalnim uvoznicima;

(b) 5 % novim uvoznicima.

2.  Ako količinu dodijeljenu Kini i drugim trećim zemljama nije u potpunosti iskoristila jedna kategorija uvoznika, ostatak se dodjeljuje drugoj kategoriji.

3.  U polje 20. zahtjeva za dozvolu unosi se „tradicionalni uvoznik” ili „novi uvoznik”, prema potrebi.

Članak 7.

Ograničenja koja se primjenjuju na zahtjeve

1.  Ukupna količina (ocijeđena neto masa) zahtjeva za dozvolu za uvoz u Zajednicu konzerviranih gljiva koje podnese tradicionalni uvoznik ne smije se odnositi na količinu koja premašuje 150 % referentne količine.

2.  Ukupna količina (ocijeđena neto masa) zahtjeva za dozvolu za uvoz u Zajednicu konzerviranih gljiva koje podnese novi uvoznik za određeno podrijetlo ne smije premašiti 1 % ukupne količine iz Priloga I. za to podrijetlo.

Članak 8.

Podnošenje zahtjeva za dozvolu od strane uvoznika

1.  Uvoznici podnose zahtjeve za dozvolu tijekom prvih pet radnih dana siječnja.

2.  Kad su novim uvoznicima izdane dozvole u skladu s Uredbom (EZ) br. 1864/2004 ili ovom Uredbom tijekom prethodne kalendarske godine, oni također podnose dokaz da je barem 50 % količine koja im je dodijeljena pušteno u slobodni promet u Zajednici.

Članak 9.

Obavijesti o zahtjevima za dozvolu

Države članice obavješćuju Komisiju najkasnije 10. radnog dana siječnja o količinama u kilogramima za koje su predani zahtjevi za dozvolu.

Obavijesti navode kategorije raščlanjene po oznakama KN i podrijetla te iskazuju zasebne iznose za količine svakog proizvoda koje su zatražili tradicionalni i novi uvoznici.

Članak 10.

Izdavanje dozvola

Dozvole izdaju nadležne vlasti država članica sedmog radnog dana nakon roka za slanje obavijesti predviđenog u prvom stavku članka 9.

▼M1 —————

▼B

Članak 12.

Upravna suradnja među državama članicama

Države članice poduzimaju potrebne mjere kako bi osigurale uzajamnu upravnu suradnji s ciljem osiguranja pravilne primjene ove Uredbe.

Članak 13.

Prijelazne mjere za 2007. i 2008.

Odstupajući od članka 4. stavaka 1. i 2. za 2007. i 2008. samo za Bugarsku i Rumunjsku, primjenjuju se slijedeće definicije:

1. „tradicionalni uvoznici” znači uvoznici koji mogu dokazati da:

(a) su uvozili konzervirane gljive u barem dvije od prethodne tri kalendarske godine;

(b) su tijekom prethodne kalendarske godine uvezli barem 100 tona proizvoda od prerađenog voća i povrća, kako je navedeno u članku 1. stavku 2. Uredbe (EZ) br. 2201/96;

(c) se uvoz iz točaka (a) i (b) odvijao u Bugarskoj ili Rumunjskoj, gdje dotični uvoznik ima glavni ured;

2. „novi uvoznici” znači uvoznici osim onih iz točke 1., koji su uvezli u Bugarsku ili Rumunjsku barem 50 tona prerađevina voća i povrća, kako je navedeno u članku 1. stavku 2. Uredbe (EZ) br. 2201/96, u svakoj od dvije prethodne kalendarske godine.

Članak 14.

Stavljanje izvan snage

Uredba (EZ) br. 1864/2004 stavlja se izvan snage s učinkom od 1. siječnja 2007.

Članak 15.

Stupanje na snagu

Ova Uredba stupa na snagu trećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Primjenjuje se od 1. siječnja 2007.

Članak 13. primjenjuje se podložno i na dan stupanja na snagu Ugovora o pristupanju Bugarske i Rumunjske.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

▼M3
PRILOG I.

Količina, redni brojevi i razdoblje primjene carinskih kvota iz članka 1. stavka 1. u tonama (ocijeđena neto masa)Zemlja podrijetla

Redni brojevi

Od 1. siječnja do 31. prosinca svake godine

Kina

Tradicionalni uvoznici: 09.4157

30 400

Novi uvoznici: 09.4193

Ostale treće zemlje

Tradicionalni uvoznici: 09.4158

5 030

Novi uvoznici: 09.4194

▼M1 —————