02006R0865 — HR — 27.02.2019 — 005.001


Ovaj je tekst namijenjen isključivo dokumentiranju i nema pravni učinak. Institucije Unije nisu odgovorne za njegov sadržaj. Vjerodostojne inačice relevantnih akata, uključujući njihove preambule, one su koje su objavljene u Službenom listu Europske unije i dostupne u EUR-Lexu. Tim službenim tekstovima može se izravno pristupiti putem poveznica sadržanih u ovom dokumentu.

►B

UREDBA KOMISIJE (EZ) br. 865/2006

od 4. svibnja 2006.

o utvrđivanju detaljnih pravila o provedbi Uredbe Vijeća (EZ) br. 338/97 o zaštiti divlje faune i flore uređenjem trgovine njima

( L 166 19.6.2006, 1)

Koju je izmijenila:

 

 

  br.

stranica

datum

►M1

UREDBA KOMISIJE (EZ) br. 100/2008 od 4. veljače 2008.

  L 31

3

5.2.2008

►M2

UREDBA KOMISIJE (EU) br. 791/2012 od 23. kolovoza 2012.

  L 242

1

7.9.2012

►M3

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) br. 792/2012 od 23. kolovoza 2012.

  L 242

13

7.9.2012

 M4

UREDBA KOMISIJE (EU) br. 1283/2013 оd 10. prosinca 2013.

  L 332

14

11.12.2013

 M5

UREDBA KOMISIJE (EU) 2015/56 оd 15. siječnja 2015.

  L 10

1

16.1.2015

►M6

UREDBA KOMISIJE (EU) 2015/870 оd 5. lipnja 2015.

  L 142

3

6.6.2015

►M7

UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/220 оd 6. veljače 2019.

  L 35

3

7.2.2019


Koju je ispravio:

►C1

,  L 010, 14.1.2017,  11 ((EU) 2015/870)
▼B

UREDBA KOMISIJE (EZ) br. 865/2006

od 4. svibnja 2006.

o utvrđivanju detaljnih pravila o provedbi Uredbe Vijeća (EZ) br. 338/97 o zaštiti divlje faune i flore uređenjem trgovine njimaPOGLAVLJE I.

DEFINICIJE

Članak 1.

Definicije

Za potrebe ove Uredbe i kao dopuna definicijama utvrđenima u članku 2. Uredbe (EZ) br. 338/97, važe sljedeće definicije:

▼M6

(1) „datum nabave” znači datum kada je primjerak uzet iz divljine, rođen u zatočeništvu ili umjetno razmnožen ili, ako takvi podaci nisu poznati, najraniji dokaziv datum kada je postao vlasništvom neke osobe;

▼B

(2) „potomci druge generacije (F2)” i „potomci sljedeće generacije (F3, F4, i tako dalje)” znači primjerci uzgojeni u kontroliranim uvjetima, čiji su roditelji također uzgojeni u kontroliranim uvjetima, za razliku od primjeraka koji su uzgojeni u kontroliranim uvjetima čiji je barem jedan od roditelja začet u ili uzet iz divljine (potomci prve generacije (F1));

(3) „rasplodni fond” znači sve životinje koje se u uzgoju koriste za razmnožavanje;

(4) „kontrolirani okoliš” znači okoliš kojim se manipulira da bi se uzgojile životinje određenih vrsta, koji je ograđen tako da je spriječen ulazak i izlazak životinja, jaja ili gameta iz kontroliranog okoliša, čije opće značajke mogu obuhvaćati, ali nisu ograničene na umjetne nastambe, odvoz otpada, zdravstvenu skrb, zaštitu od grabežljivaca i umjetnu opskrbu hranom;

▼M2

(4.a) „kultivirani roditeljski fond” znači grupa biljaka koje se koriste za reprodukciju uzgojena u kontroliranim uvjetima, a zadovoljava zahtjevima nadležnog upravljačkog tijela koje se savjetuje s nadležnim znanstvenim tijelom dotične države članice:

i. na temelju odredbi Konvencije CITES i relevantnih nacionalnih zakona, te na način koji ne šteti preživljavanju vrsta u divljini; i

ii. održavana u dostatnim količinama za razmnožavanje kako bi se smanjila ili uklonila potreba za njezinim povećanjem uz pomoć biljaka iz divljine, a ako do takvog povećanja dođe ono treba biti iznimka i ograničeno na količinu potrebnu za održavanje snage i produktivnosti kultiviranog roditeljskog fonda.

(4.b) „lovački trofej” znači cijela životinja, lako prepoznatljiv dio ili derivat životinje, naveden na bilo kakvoj pratećoj dozvoli ili potvrdi Konvencije CITES, a zadovoljava sljedeće uvjete:

i. sirov je, prerađen ili proizveden;

ii. zakonito ga je dobio lovac, loveći za svoju osobnu uporabu;

iii. uvezen je, izvezen ili ponovno izvezen od strane ili u ime lovca, kao dio prijenosa iz države porijekla, do države lovčevog uobičajenog boravišta;

▼B

(5) „osoba koja uobičajeno boravi u Zajednici” znači osoba koja živi u Zajednici barem 185 dana svake kalendarske godine zbog posla ili, ako se radi o osobama koje nisu vezane poslom i žive u Zajednici iz osobnih razloga koji ukazuju na blisku povezanost između te osobe i mjesta u kojemu živi;

▼C1

(6) „putujuća izložba” znači zbirka uzoraka, cirkus, menažerija, izložba biljaka, orkestar ili muzejska izložba koji se koriste za komercijalno izlaganje javnosti;

▼M1

(7) „potvrde za određene transakcije” znači potvrde izdane u skladu s člankom 48. koje vrijede samo za jednu ili više navedenih transakcija;

▼B

(8) „potvrde za određene vrste” znači potvrde koje se izdaju u skladu s člankom 48., izuzimajući potvrde za određene transakcije;

▼M1

(9) „zbirka uzoraka” znači zbirka zakonito stečenih mrtvih primjeraka, njihovih dijelova i derivata koji se prevoze preko granice u svrhu predstavljanja;

(10) „pretkonvencijski primjerak” znači primjerak stečen prije nego što je vrsta u pitanju prvi put uvrštena u dodatke Konvenciji.

▼BPOGLAVLJE II.

OBRASCI I TEHNIČKI ZAHTJEVI

▼M3 —————

▼B

Članak 4.

Ispunjavanje obrazaca

▼M2

1.  Obrasci iz članka 2. Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 792/2012 ( 1 ) popunjavanju se tipkanim tekstom.

▼M6

Međutim, zahtjevi za uvozne i izvozne dozvole, za potvrde o ponovnom izvozu, za potvrde navedene u članku 5. stavku 2. točki (b), članku 5. stavku 3., članku 5. stavku 4., članku 8. stavku 3. i članku 9. stavku 2. točki (b) Uredbe (EZ) br. 338/97, za potvrde o osobnom vlasništvu, potvrde o zbirci uzoraka, potvrde o glazbenim instrumentima i potvrde o putujućim izložbama, kao i uvozne prijave, deklaracije i etikete mogu se ispunjavati rukom, uz uvjet da se piše čitko, tintom i velikim tiskanim slovima.

▼M2

2.  Na obrascima 1 do 4 Priloga I. iz Provedbene uredbe (EU) br. 792/2012, obrascima 1 i 2 Priloga II. iz Provedbene uredbe (EU) br. 792/2012, obrascima 1 i 2 Priloga III. iz Provedbene uredbe (EU) br. 792/2012, obrascima 1 i 2 Priloga V. iz Provedbene uredbe (EU) br. 792/2012, deklaracijama iz članka 2. stavka 4. Provedbene uredbe (EU) br. 792/2012 i oznake iz članka 2. stavka 6. Provedbene uredbe (EU) br. 792/2012 ne smije biti brisanja niti izmjena, osim ako ih pečatom i potpisom ne ovjeri upravljačko tijelo izdavatelj. Za obavijesti o uvozu iz članka 2. stavka 2. Provedbene uredbe (EU) br. 792/2012 i deklaracije iz članka 2. Stavka 4. Provedbene uredbe (EU) br. 792/2012, brisanje i izmjene također mora pečatom i potpisom ovjeriti uvozna carinarnica.

▼B

Članak 5.

Sadržaj dozvola, potvrda i zahtjeva za izdavanje tih dokumenata

Podaci i reference u dozvolama i potvrdama, kao i u zahtjevima za izdavanje tih dokumenata, moraju udovoljavati sljedećim zahtjevima:

(1) opis primjeraka mora, tamo gdje je predviđen, uključivati jedan od kodova navedenih u Prilogu VII.;

(2) količina i neto masa moraju biti iskazane u jedinicama navedenima u Prilogu VII.;

(3) taksoni kojima pripadaju primjerci moraju biti navedeni do razine vrste, osim u slučajevima kad se vrste razlikuju do razine podvrste, u skladu s prilozima Uredbi (EZ) br. 338/97 ili u slučajevima kad Konferencija potpisnica Konvencije odluči da je dovoljno razlikovanje do neke više taksonomske razine;

(4) za navođenje znanstvenih naziva taksona moraju se koristiti standardne reference za nomenklaturu sadržane u Prilogu VIII. ovoj Uredbi;

(5) tamo gdje je potrebno, svrha transakcije mora se naznačiti pomoću kodova navedenih u točki 1. Priloga IX. ovoj Uredbi;

(6) podrijetlo primjeraka mora se naznačti pomoću jednoga od kodova navedenih u točki 2. Priloga IX. ovoj Uredbi.

U slučajevima kad upotreba kodova navedenih u točki 6. podliježe kriterijima utvrđenima u Uredbi (EZ) br. 338/97 ili u ovoj Uredbi, oni moraju biti u skladu s tim kriterijima.

▼M1

Članak 5.a

Posebni sadržaj dozvole, potvrda i zahtjeva za primjerke biljaka

▼M2

U slučaju primjeraka biljaka koje ne ispunjavaju uvjete za odstupanje od odredaba Konvencije ili Uredbe (EZ) br. 338/97 u skladu s „Napomenama za tumačenje priloga A, B, C i D” iz njezinog Priloga, prema kojima su one legalno izvezene i uvezene, država koju treba navesti u polju 15 obrazaca u prilozima I. i III. iz Provedbene uredbe (EU) br. 792/2012, polju 4 obrazaca u Prilogu II. iz Provedbene uredbe (EU) br. 792/2012 i polju 10 obrazaca u Prilogu V. iz Provedbene uredbe (EU) br. 792/2012 smije biti država u kojoj primjerci ne ispunjavaju uvjete za odstupanje.

▼M1

U tim slučajevima polje predviđeno za unos „posebnih uvjeta” u dozvoli odnosno potvrdi sadrži izjavu „Zakonito uvezeno na temelju izuzeća od odredaba Konvencije CITES”, uz naznaku izuzeća na koje se to odnosi.

▼M7

Članak 5.b

Posebni sadržaj dozvola i potvrda za žive nosoroge i žive slonove

Dozvole i potvrde izdane na temelju članka 4. ili članka 5. Uredbe (EZ) br. 338/97 za uvoz ili ponovni izvoz živih nosoroga ili živih slonova iz populacija uključenih u Prilog B toj uredbi moraju sadržavati uvjet u kojem se navodi da rogovi ili slonovača od tih životinja ili od njihova potomstva ne smiju postati predmetom trgovine ili komercijalnih djelatnosti unutar Unije. Osim toga, živi nosorozi ili živi slonovi iz tih populacija ne smiju biti podvrgnuti trofejnom lovu izvan svojega povijesnog areala.

▼M2

Članak 6.

Prilozi obrascima

1.  Ako neki prilog dodan bilo kojem obrascu iz članka 2. Provedbene uredbe (EU) br. 792/2012 čini njegov sastavni dio, potrebno je tu činjenicu i broj stranica jasno navesti na predmetnoj dozvoli ili potvrdi, a svaka stranica priloga mora sadržavati sljedeće:

(a) broj dozvole ili potvrde i datum izdavanja;

(b) potpis i pečat ili žig upravljačkog tijela koje je izdalo dozvolu ili potvrdu.

2.  Kada se obrasci iz članka 2. stavka 1. Provedbene uredbe (EU) br. 792/2012 koriste za više od jedne vrste u pošiljci, dodaje mu se prilog u kojemu se uz podatke koji se zahtijevaju u stavku 1. ovog članka za svaku vrstu ponavljaju polja 8. do 22. predmetnog obrasca kao i prostori u njegovom polju 27. za „količinu/neto težinu koja je stvarno uvezena ili ponovno izvezena” i prema potrebi „broj životinja koje su stigle mrtve”.

3.  Kada se obrasci iz članka 2. stavka 3. Provedbene uredbe (EU) br. 792/2012 koriste za više od jedne vrste, dodaje mu se prilog u kojem se, uz podatke koje se zahtijevaju prema stavku 1. ovog članka, za svaku vrstu ponavljaju polja 8. do 18. predmetnog obrasca.

4.  Kada se obrasci iz članka 2. stavka 5. Provedbene uredbe (EU) br. 792/2012 koriste za više od jedne vrste, dodaje mu se prilog u kojem se, uz podatke koje se zahtijevaju u stavku 1. ovog članka, za svaku vrstu ponavljaju polja 4 do 18 predmetnog obrasca.

▼B

Članak 7.

Dozvole i potvrde koje izdaju treće zemlje

1.  Pri donošenju odluka o prihvatljivosti dozvola i potvrda koje izdaju treće zemlje za primjerke koji se unose u Zajednicu, primjenjuje se članak 4. stavci 1. i 2., članak 5. stavci 3., 4., i 5. i članak 6.

2.  U slučajevima kad se dozvole i potvrde spomenute u stavku 1. odnose na primjerke vrsta koje podliježu izvoznim kvotama utvrđenima dobrovoljno ili izvoznim kvotama koje je dodijelila Konferencija potpisnica Konvencije, one se prihvaćaju samo ako je u njima naveden ukupan broj primjeraka koji su već izvezeni u tekućoj godini, uključujući one na koje se odnosi predmetna dozvola i kvota za predmetnu vrstu.

3.  Potvrde o ponovnom izvozu koje izdaju treće zemlje prihvaćaju se samo ako je u njima navedena zemlja podrijetla, te broj i datum izdavanja odgovarajuće izvozne dozvole i, prema potrebi, zemlja zadnjeg ponovnog izvoza i broj i datum izdavanja odgovarajuće potvrde o ponovnom izvozu, te ako sadrže zadovoljavajuće objašnjenje za izostavljanje tih podataka.

▼M1

4.  Dozvole i potvrde izdane u trećim zemljama s oznakom podrijetla „O” prihvaćaju se samo ako obuhvaćaju primjerke koji odgovaraju definiciji pretkonvencijskog primjerka navedenoj u članku 1. stavku 10. i sadrže datum nabave primjeraka ili izjavu da su primjerci stečeni prije određenog datuma.

▼M2

5.  Izvozne dozvole ili potvrde o ponovnom izvozu će u polju predviđenom za ovjeru izvoza u dokumentu sadržavati količinu, potpis i pečat službene osobe iz države izvoza ili ponovnog izvoza. Ako u vrijeme izvoza dokument o izvozu nije ovjeren, upravljačko tijelo države uvoza se treba povezati s upravljačkim tijelom države izvoza i razmotriti eventualne olakotne okolnosti ili dokumente, kako bi se utvrdila prihvatljivost dokumenta.

▼M6

6.  Izvozne dozvole i potvrde o ponovnom izvozu koje izdaju treće zemlje prihvaćaju se samo ako nadležno tijelo dotične treće zemlje dostavi, ako se to od njega traži, zadovoljavajuće podatke u pogledu stjecanja primjeraka u skladu sa zakonodavstvom o zaštiti dotičnih primjeraka.

▼BPOGLAVLJE III.

IZDAVANJE, UPOTREBA I VAŽENJE DOKUMENATA

Članak 8.

Izdavanje i upotreba dokumenata

▼M2

1.  Dokumenti se izdaju i koriste u skladu s odredbama i prema uvjetima utvrđenima ovom Uredbom i Uredbom (EZ) br. 338/97, a posebno člankom 11. stavcima 1. do 4. potonje Uredbe. Dozvole i potvrde se mogu izdavati u papirnatom ili elektronskom obliku.

▼B

Da bi se osigurala sukladnost dokumenata s tim Uredbama i s odredbama nacionalnog prava donesenih radi njihove provedbe, upravno tijelo koje izdaje te dokumente može nametnuti odredbe, uvjete i zahtjeve koje će navesti u predmetnim dokumentima.

2.  Upotreba dokumenata ne dovodi u pitanje bilo kakve druge formalnosti vezane iz promet roba unutar Zajednice, uvoz roba u Zajednicu ili njihov izvoz ili ponovni izvoz iz Zajednice, kao ni izdavanje dokumenata koji se koriste za takve formalnosti.

3.  Upravna tijela odlučuju o izdavanju dozvola i potvrda u roku od mjesec dana od datuma podnošenja popunjenog zahtjeva.

Međutim, u slučajevima kad se upravno tijelo koje ih izdaje savjetuje s trećim stranama, takva se odluka može donijeti tek nakon zadovoljavajućeg završetka takvoga savjetovanja. U slučaju značajnijeg kašnjenja u obradi njihovih zahtjeva, podnositelji zahtjeva trebaju o tome biti obaviješteni.

▼M6

Članak 9.

Pošiljke primjeraka

Ne dovodeći u pitanje članke 31. i 38., članak 44.b, članak 44.i i članak 44.p, posebna uvozna dozvola, uvozna prijava, izvozna dozvola ili potvrda o ponovnom izvozu izdaje se za svaku pošiljku primjeraka koji se šalju zajedno kao jedan tovar.

Članak 10.

Važenje uvoznih i izvoznih dozvola, potvrda o ponovnom izvozu, potvrda o putujućim izložbama, potvrda o osobnom vlasništvu, potvrda o zbirci uzoraka i potvrda o glazbenim instrumentima

▼B

1.  Rok važenja uvoznih dozvola izdanih u skladu s člancima 20. i 21. na smije biti duži od 12 mjeseci. Međutim, uvozna dozvola nije važeća bez odgovarajućeg važećeg dokumenta iz zemlje izvoza ili ponovnog izvoza.

▼M1

Ako je kavijar jesetrinih vrsta (Acipenseriformes spp.) iz zajedničkih zaliha koje podliježu izvoznim kvotama obuhvaćen izvoznom dozvolom, uvozne dozvole iz podstavka 1. ne vrijede nakon zadnjeg dana kvotne godine u kojoj je kavijar izlovljen i prerađen odnosno zadnjeg dana 12-mjesečnog razdoblja iz podstavka 1., ovisno o tome što je ranije.

Ako je kavijar jesetrinih vrsta (Acipenseriformes spp.) obuhvaćen potvrdom o ponovnom izvozu, uvozne dozvole iz podstavka 1. ne vrijede nakon zadnjeg dana razdoblja od 18 mjeseci nakon datuma izdavanja odgovarajuće izvorne izvozne dozvole odnosno zadnjeg dana 12-mjesečnog razdoblja iz podstavka 1., ovisno o tome što je ranije.

▼B

2.  Rok važenja izvoznih dozvola i potvrda o ponovnom izvozu izdanih u skladu s člankom 26. ne smije biti duži od šest mjeseci.

▼M1

Izvozne dozvole iz podstavka 1. za kavijar jesetrinih vrsta (Acipenseriformes spp.) iz zajedničkih zaliha koje podliježu izvoznim kvotama ne vrijede nakon zadnjeg dana kvotne godine u kojoj je kavijar izlovljen i prerađen odnosno zadnjeg dana šestomjesečnog razdoblja iz podstavka 1., ovisno o tome što je ranije.

Potvrde o ponovnom izvozu iz podstavka 1. za kavijar jesetrinih vrsta (Acipenseriformes spp.) ne vrijede nakon zadnjeg dana razdoblja od 18 mjeseci nakon datuma izdavanja odgovarajuće izvorne izvozne dozvole odnosno zadnjeg dana šestomjesečnog razdoblja iz podstavka 1., ovisno o tome što je ranije.

2.a.  Kvotna godina za potrebe stavka 1. podstavka 2. i stavka 2. podstavka 2. je godina koju je utvrdila Konferencija stranaka Konvencije.

▼M6

3.  Rok važenja potvrda o putujućim izložbama, potvrda o osobnom vlasništvu i potvrda o glazbenim instrumentima izdanih u skladu s člancima 30., 37. i člankom 44.h ne smije biti duži od tri godine.

▼M1

3.a.  Rok važenja potvrda o zbirci uzoraka izdanih u skladu s člankom 44.a ne smije biti duži od šest mjeseci. Datum isteka potvrde o zbirci uzoraka ne smije biti nakon datuma isteka popratnog ATA-karneta.

▼M1

4.  Dozvole i potvrde iz stavaka 1., 2., 3. i 3.a nakon njihova isteka smatra se nevažećima.

▼M6

5.  Potvrde o putujućim izložbama, potvrde o osobnom vlasništvu ili potvrde o glazbenim instrumentima prestaju važiti ako se primjerak proda, izgubi, uništi ili ukrade ili ako se vlasništvo nad primjerkom prenese na neki drugi način ili, kad se radi o živom primjerku, ako primjerak ugine, pobjegne ili se pusti u divljinu.

6.  Imatelj bez nepotrebnog odlaganja mora vratiti izvornik i sve kopije svake uvozne dozvole, izvozne dozvole, potvrde o ponovnom izvozu, potvrde o putujućoj izložbi, potvrde o osobnom vlasništvu, potvrde o zbirci uzoraka ili potvrde o glazbenim instrumentima koje su istekle, ili nisu iskorištene, ili su prestale važiti, upravnom tijelu koje je dokumente izdalo.

▼B

Članak 11.

Važenje iskorištenih uvoznih dozvola i potvrda navedenih u člancima 47., 48., 49., 60. i 63.

1.  Kopije za imatelja iskorištenih uvoznih dozvola prestaju važiti u sljedećim slučajevima:

(a) ako primjerci na koje se one odnose uginu;

(b) ako su žive životinje na koje se one odnose pobjegle ili su puštene u divljinu;

▼M6

(c) ako se primjerci na koje se one odnose izgube, unište ili ukradu;

▼B

(d) ako bilo koji od podataka unesenih u polja 3., 6. ili 8. više ne odražavaju stvarno stanje.

2.  Potvrde spomenute u člancima 47., 48., 49. i 63. prestaju važiti u sljedećim slučajevima:

(a) ako primjerci na koje se one odnose uginu;

(b) ako žive životinje na koje se one odnose pobjegnu ili se puste u divljinu;

▼M6

(c) ako se primjerci na koje se one odnose izgube, unište ili ukradu;

▼B

(d) ako bilo koji od podataka unesenih u polja 2. i 4. više ne odražavaju stvarno stanje;

▼M1

(e) ako bilo koji od posebnih uvjeta navedenih u polju 20. više nije ispunjen.

▼M2

3.  Potvrde izdane u skladu s člancima 48. i 63. su potvrde za samo određene transakcije osim ako primjerci na koje se one odnose nisu označeni jedinstvenim i trajnim oznakama, ili ako u slučaju mrtvih primjeraka koji se ne mogu označiti, nisu označeni na neke druge načine.

▼B

Upravno tijelo države članice u kojoj je primjerak lociran može također, nakon savjetovanja s relevantnim znanstvenim tijelom, odlučiti izdati potvrdu samo za određenu transakciju u slučajevima kad se smatra da postoje drugi faktori vezani uz očuvanje vrste koji se kose s izdavanjem potvrde za određenu vrstu.

▼M1

Ako se izdaje transakcijska potvrda koja omogućuje više transakcija, ona vrijedi samo na teritoriju države članice koja ju je izdala. Transakcijske potvrde koje će se koristiti u državi članici različitoj od države članice koja ih je izdala izdaju se samo za jednu transakciju i njihovo važenje mora biti ograničeno na tu transakciju. U polju 20. treba navesti izdaje li se potvrda za jednu ili više transakcija te državu članicu odnosno države članice na čijem je teritoriju valjana.

▼B

4.  Potvrde spomenute u članku 48. stavku 1. točki (d) i članku 60. prestaju važiti u slučajevima kad podaci uneseni u polje 1. više ne odražavaju stvarno stanje.

▼M1

5.  Dokumenti koji prestaju važiti u skladu s ovim člankom moraju se bez nepotrebnog odlaganja vratiti upravnom tijelu koje ih je izdalo, koje prema potrebi može izdati potvrdu koja obuhvaća potrebne promjene, u skladu s člankom 51.

▼B

Članak 12.

Dokumenti koji su poništeni, izgubljeni, ukradeni, uništeni ili koji su prestali važiti

1.  U slučajevima kad se neka dozvola ili potvrda izdaje kao zamjena za dokument koji je bio poništen, izgubljen, ukraden ili uništen ili, ako se radi o dozvoli ili potvrdi o ponovnom izvozu, koji je istekao, broj zamijenjenoga dokumenta i razlog za zamjenu mora se navesti u polju „posebni uvjeti”.

2.  Ako je izvozna dozvola ili potvrda o ponovnom izvozu poništena, izgubljena, ukradena ili uništena, upravno tijelo koje ju je izdalo o tome obavješćuje upravno tijelo zemlje odredišta i tajništvo Konvencije.

Članak 13.

Vrijeme za podnošenje zahtjeva za izdavanje dokumenata za uvoz i ponovni izvoz i stavljanje u carinski postupak

1.  Zahtjevi za uvozne dozvole, izvozne dozvole i potvrde o ponovnom izvozu moraju se na temelju članka 8. stavka 3. pravovremeno predati kako bi bilo dovoljno vremena za njihovo izdavanje prije unošenja primjeraka u Zajednicu, odnosno prije njihovog izvoza ili ponovnog izvoza iz Zajednice.

2.  Stavljanje primjeraka u carinski postupak nije dopušteno dok se ne predaju potrebni dokumenti.

Članak 14.

Važenje dokumenata iz trećih zemalja

Što se tiče unosa primjeraka u Zajednicu, potrebni dokumenti iz trećih zemalja smatraju se važećima samo ako su izdani za izvoz ili ponovni izvoz iz te zemlje i upotrijebljeni u tu svrhu prije posljednjeg dana njihogova važenja i ako se koriste za uvoz u Zajednicu najkasnije šest mjeseci od dana njihovoga izdavanja.

▼M6

Međutim, potvrde o podrijetlu za primjerke vrsta navedenih u Prilogu C Uredbi (EZ) br. 338/97 mogu se upotrijebiti za unošenje primjeraka u Uniju do 12 mjeseci od dana njihova izdavanja, a potvrde o putujućim izložbama, potvrde o osobnom vlasništvu i potvrde o glazbenim instrumentima mogu se koristiti za unošenje primjeraka u Uniju te za podnošenje zahtjeva za odgovarajuće potvrde u skladu s člancima 30., 37. i 44.h ove Uredbe do tri godine od njihova izdavanja.

▼B

Članak 15.

Naknadno izdavanje nekih dokumenata

1.  Odstupajući od članka 13. stavka 1. i članka 14. ove Uredbe i pod uvjetom da uvoznik ili (ponovni) izvoznik nakon prispijeća ili prije otpreme pošiljke obavijesti nadležno upravno tijelo o razlozima zbog kojih potrebni dokumenti nisu dostavljeni, dokumenti za primjerke vrsta navedenih u prilogu B ili C Uredbi (EZ) br. 338/97, kao i za primjerke vrsta navedenih u Prilogu A toj Uredbi i na koje se odnosi njezin članak 4. stavak 5., mogu se iznimno izdati naknadno.

2.  Odstupanje navedeno u stavku 1. primjenjuje se u slučajevima kad se nadležno upravno tijelo države članice, prema potrebi nakon savjetovanja s nadležnim tijelima neke treće zemlje, uvjeri da za bilo kakve nepravilnosti koje su se pojavile nije odgovoran uvoznik ili (ponovni) izvoznik i da je uvoz ili (ponovni) izvoz predmetnih primjeraka inače u skladu s Uredbom (EZ) 338/97, Konvencijom i relevantnim zakonodavstvom te treće zemlje.

▼M1

U slučaju primjeraka koji se uvoze, izvoze ili ponovno izvoze kao osobne ili kućne stvari, na koje se primjenjuju odredbe poglavlja XIV., te u slučaju živih životinja u osobnom vlasništvu koje su zakonito stečene i drže se za osobne nekomercijalne potrebe, izuzeće iz stavka 1. također se primjenjuje ako nadležno upravno tijelo države članice odluči, u savjetovanju s nadležnim tijelom za provedbu, da postoje zadovoljavajući dokazi da se radi o slučajnoj pogrešci i da nije bilo pokušaja prijevare te da je uvoz ili (ponovni) izvoz primjeraka u pitanju u skladu s Uredbom (EZ) br. 338/97, Konvencijom i relevantnim zakonodavstvom treće zemlje.

▼B

3.  Na dokumentima koji se izdaju u skladu sa stavkom 1. mora biti jasno naznačeno da su izdani naknadno i koji su razlozi za takvo izdavanje.

Kada su u pitanju izvozne i uvozne dozvole Zajednice i potvrde Zajednice o ponovnom izvozu, ti se podaci navode u polju 23.

▼M2

3.a  Za žive životinje u osobnom vlasništvu, koje su pribavljene zakonski i drže se za osobne nekomercijalne svrhe, za koje je izdana uvozna dozvola u skladu s drugim podstavkom stavka 2., zabranjene su trgovačke djelatnosti kako je utvrđeno u članku 8. stavku 1. Uredbe (EZ) br. 338/97, na dvije godine od dana izdavanja dozvole, i u tom razdoblju nije dozvoljeno nikakvo izuzeće za primjerke vrsta iz Priloga A, kako je predviđeno člankom 8. stavkom 3. te Uredbe.

U pogledu uvoznih dozvola izdanih na temelju drugog podstavka stavka 2. za navedene žive životinje u osobnom vlasništvu i za primjerke vrsta iz Priloga A Uredbi (EZ) br. 338/97, iz njezinog članka 4. stavka 5. točke (b), u polje 23. uključuje se odredba „odstupajući od članka 8. stavka 3. ili 5. Uredbe (EZ) br. 338/97, trgovačke djelatnosti kako je utvrđeno u članku 8. stavku 1. te Uredbe, zabranjuju se na dvije godine od datuma izdavanja dozvole”.

▼B

4.  O izvoznim dozvolama i potvrdama o ponovnom izvozu koje se izdaju u skladu sa stavcima 1., 2. i 3. mora se obavijestiti tajništvo Konvencije.

Članak 16.

Primjerci u provozu kroz Zajednicu

Članci 14. i 15. ove Uredbe primjenjuju se mutatis mutandis na primjerke navedene u prilozima A i B Uredbi (EZ) 338/97 koji su u provozu kroz Zajednicu, kad je taj provoz inače u skladu s tom Uredbom.

Članak 17.

Fitosanitarni certifikati

1.  Kad se radi o umjetno razmnoženom bilju koje pripada vrstama navedenima u prilozima B i C Uredbi (EZ) br. 338/97 i o umjetno razmnoženim hibridima dobivenima od vrsta navedenih bez dodatnih bilješki u Prilogu A toj Uredbi, vrijedi sljedeće:

(a) države članice mogu odlučiti da se umjesto izvozne dozvole treba izdati fitosanitarni certifikat;

(b) fitosaniterni certifikati koji izdaju treće zemlje prihvaćaju se umjesto izvozne dozvole.

2.  U slučajevima kad se izda fitosanitarni certifikat kako je navedeno u stavku 1., u njemu mora biti naveden znanstveni naziv na razini vrste ili, ako to nije moguće, za taksone koji su u prilozima Uredbi (EZ) br. 338/97 navedeni po porodicama, na razini roda.

Međutim, umjetno razmnožene orhideje i kaktusi navedeni u Prilogu B Uredbi (EZ) br. 338/97 mogu se navesti kao takvi.

U fitosanitornom certifikatu također mora biti navedena vrsta i količina primjeraka i stavljen žig, pečat ili neka druga specifična oznaka koja kazuje da su „primjerci umjetno razmnoženi kako je definirano u CITES-u”.

Članak 18.

Pojednostavnjeni postupci koji se odnose na određenu trgovinu biološkim uzorcima

1.  Kad se radi o trgovini koja neće utjecati ili će imati zanemariv utjecaj na očuvanje predmetnih vrsta, za biološke uzorke čije su vrste i veličine navedene u Prilogu XI. može se primijeniti pojednostavnjeni postupak na temelju unaprijed izdanih dozvola i potvrda, ako su ti uzorci hitno potrebni da bi se upotrijebili na način opisan u tom Prilogu i pod uvjetom da su ispunjeni sljedeći uvjeti:

(a) svaka država članica mora uspostaviti registar osoba i tijela koja mogu koristiti pojednostavnjene postupke, dalje u tekstu „registrirane osobe i tijela”, kao i vrsta kojima oni mogu trgovati koristeći te postupke, te se mora pobrinuti da taj registar svakih pet godina pregleda upravno tijelo;

(b) države članice moraju registriranim osobama i tijelima dostaviti djelomično ispunjene dozvole i potvrde;

(c) države članice moraju ovlastiti registrirane osobe ili tijela da određene podatke navedu na prednjoj strani dozvole ili potvrde, ako je upravno tijelo ili relevantna država članica uvrstila dolje navedene stavke u polje 23., ili ih je navela na nekom drugom ekvivalentnom mjestu, ili u prilogu dozvoli ili potvrdi:

i. popis polja za svaku pošiljku za čije ispunjavanje su ovlaštene registrirane osobe ili tijela;

ii. mjesto za potpis osobe koja je ispunila dokument.

Ako popis spomenut u točki (c) podtočki i. uključuje znanstvene nazive, upravno tijelo mora na prednjoj strani dozvole ili potvrde, odnosno u njezinom prilogu, navesti popis odobrenih vrsta.

2.  Osobe i tijela mogu biti upisani u registar za određenu vrstu tek nakon što nadležno znanstveno tijelo priopći, u skladu s člankom 4. stavkom 1. točkom (a), člankom 4. stavkom 2. točkom (a), člankom 5. stavkom 2. točkom (a) i člankom 5. stavkom 4. Uredbe (EZ) br. 338/97, da višestruke transakcije koje uključuju biološke uzorke navedene u Prilogu XI. ovoj Uredbi neće štetno utjecati na stanje očuvanja predmetne vrste.

3.  Posude u kojima se šalju biološki uzorci spomenuti u stavku 1. moraju na sebi imati naljepnicu na kojoj je navedeno „Muestras biológicas CITES” ili „CITES Biological Samples” ili „Échantillons biologiques CITES”, kao i broj dokumenta izdanoga u skladu s Konvencijom.

Članak 19.

Pojednostavnjeni postupak koji se odnosi na ponovni izvoz mrtvih primjeraka

1.  Kad je u pitanju izvoz ili ponovni izvoz mrtvih primjeraka vrsta, uključujući sve njihove dijelove ili derivate navedene u prilozima B i C Uredbi (EZ) br. 338/97, države članice mogu predvidjeti upotrebu pojednostavnjenih postupaka na temelju unaprijed izdanih izvoznih dozvola ili potvrda o ponovnom izvozu, pod uvjetom da se ispune sljedeći uvjeti:

(a) nadležno znanstveno tijelo mora priopćiti da takav izvoz ili ponovni izvoz neće štetno utjecati na stanje očuvanja predmetne vrste;

(b) svaka država članica mora uspostaviti i voditi registar osoba i tijela koja mogu koristiti pojednostavnjene postupke, dalje u tekstu „registrirane osobe i tijela”, kao i vrsta kojima oni mogu trgovati koristeći te postupke, te se mora pobrinuti da taj registar svakih pet godina pregleda upravno tijelo;

(c) države članice moraju registriranim osobama i tijelima dostaviti djelomično ispunjene dozvole i potvrde;

(d) države članice moraju registrirane osobe ili tijela ovlastiti da određene podatke navedu u poljima 3., 5., 8. i 9. ili 10. dozvole ili potvrde pod uvjetom da udovoljavaju sljedećim zahtjevima:

i. da ispunjenu dozvolu ili potvrdu potpišu u polju 23.;

ii. da jednu kopiju dozvole ili potvrde odmah pošalju upravnom tijelu koje ju je izdalo;

iii. da vode evidenciju, koju će na zahtjev pokazati upravnom tijelu i koja sadrži pojedinosti o prodanim primjercima, uključujući naziv vrste, vrstu primjerka, podrijetlo primjerka, datum prodaje i imena i adrese osoba kojima su prodani.

2.  Izvoz ili ponovni izvoz spomenut u stavku 1. inače mora biti u skladu s člankom 5. stavcima 4. i 5. Uredbe (EZ) br. 338/97.POGLAVLJE IV.

UVOZNE DOZVOLE

Članak 20.

Zahtjevi

1.  Podnositelj zahtjeva mora, tamo gdje je to primjereno, ispuniti polja 1., 3. do 6. i 8. do 23. na obrascu za zahtjev, te polja 1., 3., 4., 5. i 8. do 22. na izvorniku i svim kopijama. Međutim, države članice mogu propisati da se popunjava samo obrazac zahtjeva, u kojem se slučaju takav zahtjev može odnositi na više od jedne pošiljke.

2.  Upravnom tijelu države članice odredišta dostavlja se pravilno popunjeni obrazac koji mora sadržavati podatke i biti popraćen dokumentiranim dokazima koje to tijelo smatra potrebnima da bi moglo odlučiti treba li izdati dozvolu na temelju članka 4. Uredbe (EZ) br. 338/97.

Izostavljanje podataka iz zahtjeva mora biti obrazloženo.

3.  Ako se podnosi zahtjev za dozvolu za primjerke za koje je prethodni zahtjev bio odbijen, podnositelj zahtjeva dužan je obavijestiti upravno tijelo o toj činjenici.

4.  Za uvozne dozvole koje se odnose na primjerke spomenute u članku 64. stavku 1. točkama (a) do (f), podnositelj mora upravnom tijelu dokazati da su zadovoljeni zahtjevi u pogledu označivanja predviđeni člankom 66.

▼M1

Članak 20.a

Odbijanje zahtjeva za izdavanje uvoznih dozvola

Države članice odbit će zahtjeve za izdavanje uvoznih dozvola za kavijar i meso jesetrinih vrsta (Acipenseriformes spp.) iz zajedničkih zaliha, osim ako su za te vrste određene izvozne kvote u skladu s postupkom koji je odobrila Konferencija stranaka Konvencije.

▼B

Članak 21.

Uvozne dozvole koje se izdaju za primjerke vrsta obuhvaćenih Dodatkom I. Konvenciji i navedenih u Prilogu A Uredbi (EZ) br. 338/97

Što se tiče uvoznih dozvola koje se izdaju za primjerke vrsta koje su obuhvaćene Dodatkom I. Konvenciji i navedene u Prilogu A Uredbi (EZ) br. 338/97, kopija za zemlju izvoza ili ponovnog izvoza može se vratiti podnositelju zahtjeva kako bi je on dostavio upravnom tijelu zemlje izvoza ili ponovnog izvoza. Izvornik te uvozne dozvole se, u skladu s člankom 4. stavkom 1. točkom (b) podtočkom ii. te Uredbe, zadržava dok se ne predoči odgovarajuća izvozna dozvola ili potvrda o ponovnom izvozu.

U slučajevima kad se kopija za zemlju izvoza ili ponovnog izvoza ne vrati podnositelju zahtjeva, daje mu se izjava da će uvozna dozvola biti izdana i pod kojim uvjetima.

Članak 22.

Dokumenti koje uvoznik dostavlja carinskom uredu

Ne dovodeći u pitanje članak 53., uvoznik ili njegov ovlašteni zastupnik predaje svu dolje navedenu dokumentaciju graničnoj carinskoj službi na mjestu unošenja u Zajednicu koja je za to određena u skladu s člankom 12. stavkom 1. Uredbe (EZ) br. 338/97.:

(1) izvornik uvozne dozvole (obrazac 1);

(2) „kopiju za imatelja” (obrazac 2);

(3) ako je to predviđeno uvoznom dozvolom, svu dokumentaciju iz zemlje izvoza ili ponovnog izvoza.

Tamo gdje je to potrebno, u polju 26. treba navesti broj teretnice ili avionskog tovarnog lista.

Članak 23.

Postupanje carinske službe

Carinska služba spomenuta u članku 22. ili, tamo gdje je to primjereno, carinsko tijelo spomenuto u članku 53. stavku 1., nakon popunjavanja polja 27. na izvorniku (obrazac 1) i na „kopiji za imatelja” (obrazac 2), vraća „kopiju za imatelja” uvozniku ili njegovom ovlaštenom zastupniku.

Izvornik (obrazac 1) i sva dokumentacija iz zemlje izvoza ili ponovnog izvoza šalje se u skladu s člankom 45.POGLAVLJE V.

UVOZNE PRIJAVE

Članak 24.

Dokumenti koje uvozik predaje carinskom uredu

1.  Uvoznik ili njegov ovlašteni zastupnik mora, tamo gdje je to primjereno, popuniti polja od 1. do 13. na izvorniku uvozne prijave (obrazac 1) i na „kopiji za imatelja” (obrazac 2) te ih, ne dovodeći u pitanje članak 25., zajedno sa svom dokumentacijom iz zemlje izvoza ili ponovnog izvoza, predati graničnoj carinskoj službi na mjestu unošenja u Zajednicu koja je za to određena u skladu s člankom 12. stavkom 1. Uredbe (EZ) br. 338/97.

2.  Što se tiče uvoznih prijava koje se odnose na primjerke vrsta navedenih u Prilogu C Uredbi (EZ) br. 338/97, carinsko tijelo prema potrebi može zadržati takve primjerke dok ne provjeri valjanost popratnih dokumenata spomenutih u članku 4. stavku 3. točkama (a) i (b) te Uredbe.

Članak 25.

Postupanje carinske službe

Carinska služba spomenuta u članku 24. ili, tamo gdje je to primjereno, carinsko tijelo spomenuto u članku 53. stavku 1., nakon popunjavanja polja 14. na izvorniku uvozne prijave (obrazac 1) i na „kopiji za uvoznika” (obrazac 2), vraća „kopiju za uvoznika” uvozniku ili njegovom ovlaštenom zastupniku.

Izvornik uvozne prijave (obrazac 1) i sva dokumentacija iz zemlje izvoza ili ponovnog izvoza šalju se u skladu s člankom 45.POGLAVLJE VI.

IZVOZNE DOZVOLE I POTVRDE O PONOVNOM IZVOZU

Članak 26.

Zahtjevi

1.  Podnositelj zahtjeva za izvoznu dozvolu ili potvrdu o ponovnom izvozu mora, tamo gdje je to primjereno, ispuniti polja 1., 3., 4., 5. i 8. do 23. na obrascu za zahtjev, te polja 1., 3., 4., 5. i 8. do 22. na izvorniku i svim kopijama. Međutim, države članice mogu propisati da se popunjava samo obrazac za zahtjev, u kojem slučaju se takav zahtjev može odnositi na više od jedne pošiljke.

2.  Pravilno popunjeni obrazac dostavlja se upravnom tijelu države članice na čijem se području primjerci nalaze, te mora sadržavati podatke i biti popraćen dokumentiranim dokazima koje to tijelo smatra potrebnima da bi moglo odlučiti treba li, na temelju članka 5. Uredbe (EZ) br. 338/97, izdati dozvolu/potvrdu.

Izostavljanje podataka u zahtjevu mora biti obrazloženo.

3.  Ako se zahtjev podnosi za izvoznu dozvolu ili potvrdu o ponovnom izvozu za primjerke za koje je prethodni zahtjev bio odbijen, podnositelj zahtjeva mora obavijestiti upravno tijelo o toj činjenici.

4.  Za izvozne dozvole i potvrde o ponovnom izvozu koje se odnose na primjerke spomenute u članku 65., podnositelj zahtjeva mora dokazati upravnom tijelu da su ispunjeni zahtjevi u pogledu označivanja predviđeni člankom 66.

5.  Ako se kao prilog zahtjevu za potvrdu o ponovnom izvozu predočava „kopija za imatelja” uvozne dozvole, „kopija za uvoznika” uvozne prijave ili potvrda izdana na temelju njih, ti se dokumenti vraćaju podnositelju zahtjeva tek nakon što se promijeni broj primjeraka za koji predmetni dokument i dalje vrijedi.

Takav se dokument ne vraća podnositelju zahtjeva ako je potvrda o ponovnom izvozu izdana za ukupni broj primjeraka za koje ona vrijedi ili ako je dokument zamijenjen u skladu s člankom 51.

6.  Upravno tijelo će utvrditi valjanost priloženih dokumenata, prema potrebi nakon savjetovanja s upravnim tijelom druge države članice.

7.  Stavci 5. i 6. primjenjuju se i ako se kao prilog zahtjevu za izvoznu dozvolu predočava neka potvrda.

8.  U slučajevima kad su, pod nadzorom upravnog tijela države članice, primjerci pojedinačno označeni kako bi se omogućilo lakše pozivanje na dokumente navedene u stavcima 5. i 7., ti se dokumenti ne moraju fizički predočiti zajedno sa zahtjevom, pod uvjetom da se njihov broj navede u zahtjevu.

9.  U nedostatku dokaza spomenutih u stavcima 5. i 8., upravno tijelo mora utvrditi, prema potrebi nakon savjetovanja s upravnim tijelom druge države članice, jesu li primjerci koji će se (ponovo) izvesti zakonito uneseni u Zajednicu, odnosno zakonito nabavljeni unutar nje.

10.  Ako se u smislu stavaka 3. do 9. neko upravno tijelo savjetuje s upravnim tijelom iz druge države članice, to tijelo mora svoj odgovor poslati u roku od tjedan dana.

▼M1

Članak 26.a

Odbijanje zahtjeva za izdavanje izvoznih dozvola

Države članice odbit će zahtjeve za izdavanje izvoznih dozvola za kavijar i meso jesetrinih vrsta (Acipenseriformes spp.) iz zajedničkih zaliha, osim ako su za te vrste određene izvozne kvote u skladu s postupkom koji je odobrila Konferencija stranaka Konvencije.

▼B

Članak 27.

Dokumenti koje (ponovni) izvoznik predaje carinskom uredu

Izvornik izvozne dozvole i potvrde o ponovnom izvozu (obrazac 1), kopiju za imatelja (obrazac 2) i kopiju koja se vraća upravnom tijelu koje ju je izdalo (obrazac 3) (ponovni) izvoznik ili njegov ovlašteni zastupnik predaje carinarnici određenoj za to u skladu s člankom 12. stavkom 1. Uredbe (EZ) br. 338/97.

Prema potrebi, (ponovni) izvoznik ili njegov ovlašteni zastupnik u polju 26. navodi broj teretnice ili avionskog tovarnog lista.

Članak 28.

Postupanje carinske službe

Carinska služba spomenuta u članku 27. nakon popunjavanja polja 27. vraća izvornik izvozne dozvole ili potvrde o ponovnom izvozu (obrazac 1) i kopiju za imatelja (obrazac 2) (ponovnom) izvozniku ili njegovom ovlaštenom zastupniku.

Kopija koja se vraća upravnom tijelu koje je izdalo izvoznu dozvolu ili potvrdu o ponovnom izvozu (obrazac 3) šalje se u skladu s člankom 45.

Članak 29.

Unaprijed izdane dozvole za rasadnike

Ako država članica, u skladu sa smjernicama koje je usvojila Konferencija potpisnica Konvencije, registrira rasadnike koji izvoze umjetno razmnožene primjerke vrsta navedenih u prilogu A Uredbi (EZ) br. 338/97, za vrste navedene u prilozima A ili B toj Uredbi ona može predmetnim rasadnicima dati na raspolaganje unaprijed izdane izvozne dozvole.

U polju 23. tih unaprijed izdanih izvoznih dozvola mora se navesti registarski broj rasadnika i sljedeća izjava:

„Dozvola vrijedi samo za umjetno razmnoženo bilje prema definiciji iz Rezolucije CITES-a 11.11 (Rev. CoP13). Vrijedi samo za sljedeće taksone: …”.POGLAVLJE VII.

POTVRDE O PUTUJUĆIM IZLOŽBAMA

Članak 30.

Izdavanje

1.  Države članice mogu izdavati potvrde o putujućim izložbama, koje se odnose na zakonito nabavljene primjerke koji čine dio putujuće izložbe i ispunjavaju jedan od sljedećih uvjeta:

(a) da su rođeni i uzgojeni u zatočeništvu u skladu s člancima 54. i 55. ili da su umjetno razmnoženi u skladu s člankom 56;

(b) da su nabavljeni u Zajednici ili uneseni u Zajednicu prije nego su se na njih počele primjenjivati odredbe koje se odnose na vrste navedene u dodacima I., II. ili III. Konvenciji, ili u Prilogu C Uredbi (EEZ) br. 3626/82, ili u prilozima A, B i C Uredbi (EZ) br. 338/97.

2.  Kada su u pitanju žive životinje, potvrda o putujućoj izložbi može se odnositi samo na jedan primjerak.

3.  Uz potvrdu o putujućoj izložbi prilaže se deklaracija koja se koristi u skladu s člankom 35.

▼M2

4.  Kada se radi o primjercima koji nisu žive životinje, upravljačko tijelo, uz potvrdu o putujućoj izložbi, prilaže deklaraciju na kojoj su za svaki primjerak navedeni svi podaci koji se traže u poljima 8. do 18. na uzorku obrasca iz Priloga III. iz Provedbene uredbe (EU) br. 792/2012.

▼B

Članak 31.

Primjena

Potvrda o putujućoj izložbi može se koristiti kako slijedi:

(1) kao uvozna dozvola, u skladu s člankom 4. Uredbe (EZ) br. 338/97;

(2) kao izvozna dozvola ili potvrda o ponovnom izvozu, u skladu s člankom 5. Uredbe (EZ) br. 338/97;

▼M1

(3) kao potvrda u skladu s člankom 8. stavkom 3. Uredbe (EZ) br. 338/97, isključivo za potrebe izlaganja primjeraka javnosti u komercijalne svrhe.

▼B

Članak 32.

Tijelo koje izdaje potvrde

1.  Ako putujuća izložba potječe iz Zajednice, potvrdu o putujućoj izložbi izdaje upravno tijelo države članice iz koje putujuća izložba potječe.

2.  Ako putujuća izložba potječe iz neke treće zemlje, potvrdu o putujućoj izložbi izdaje upravno tijelo države članice prvog odredišta, na temelju pribavljene ekvivalentne potvrde koju je izdala ta treća zemlja.

3.  Ako tijekom boravka u nekoj državi članici neka životinja na koju se odnosi potvrda o putujućoj izložbi na svijet donese mladunče, obavješćuje se upravno tijelo te države članice i ono izdaje dozvolu ili potvrdu, prema potrebi.

Članak 33.

Zahtjevi u pogledu primjeraka

1.  Ako se na neki primjerak odnosi potvrda o putujućoj izložbi, moraju biti ispunjeni svi dolje navedeni uvjeti:

(a) primjerak mora registrirati upravno tijelo koje je izdalo potvrdu;

(b) primjerak mora biti vraćen u državu članicu u kojoj je registriran prije datuma isteka potvrde;

(c) primjerak mora biti označen jedinstvenom trajnom oznakom u skladu s člankom 66. kada se radi o živim životinjama, ili identificiran na neki drugi način, tako da relevantna tijela svake države članice u koju primjerak uđe mogu provjeriti odgovara li potvrda primjerku koji se uvozi ili izvozi.

2.  Što se tiče potvrda o putujućim izložbama izdanima u skladu s člankom 32. stavkom 2., točke (a) i (b) stavka 1. ovog članka se ne primjenjuju. U takvim slučajevima, u potvrdi u polju 20. mora biti naveden sljedeći tekst:

„Ova potvrda nije važeća ako uz nju nije priložen izvornik potvrde o putujućoj izložbi koja je izdana u trećoj zemlji.”

Članak 34.

Zahtjevi

1.  Podnositelj zahtjeva za potvrdu o putujućoj izložbi mora, tamo gdje je to primjereno, ispuniti polja 3. i 9. do 18. na obrascu za zahtjev (obrazac 3), te polja 3. i 9. do 18. na izvorniku i svim kopijama.

Međutim, države članice mogu propisati da se popunjava samo obrazac zahtjeva, u kojem se slučaju takav zahtjev može odnositi na više od jedne pošiljke.

2.  Pravilno popunjeni obrazac dostavlja se upravnom tijelu države članice u kojoj se primjerci nalaze, ili u slučaju spomenutom u članku 32. stavku 2. upravnom tijelu države članice prvog odredišta, zajedno s potrebnim podacima i dokumentiranim dokazima koje to tijelo smatra potrebnima da bi moglo odlučiti treba li izdati dozvolu.

Izostavljanje podataka iz zahtjeva mora biti obrazloženo.

3.  Ako se zahtjev za potvrdu podnosi za primjerke za koje je prethodni zahtjev bio odbijen, podnositelj zahtjeva dužan je obavijestiti upravno tijelo o toj činjenici.

Članak 35.

Dokumenti koje imatelj predaje carinskoj službi

1.  U slučajevima kad se potvrda o putujućoj izložbi izdaje u skladu s člankom 32. stavkom 1., imatelj ili njegov ovlašteni zastupnik predaje, u svrhu provjere, izvornik te potvrde (obrazac 1) i izvornik i kopiju deklaracije carinskoj službi koja je za to određena u skladu s člankom 12. stavkom 1. Uredbe (EZ) br. 338/97.

Carinska služba, nakon ispunjavanja deklaracije, vraća izvorne dokumente imatelju ili njegovom ovlaštenom zastupniku, ovjerava kopiju deklaracije i dostavlja je relevantnom upravnom tijelu u skladu s člankom 45.

2.  U slučajevima kad se potvrda o putujućoj izložbi izdaje u skladu s člankom 32. stavkom 2., primjenjuje se stavak 1. ovog članka, osim što imatelj ili njegov ovlašteni zastupnik također predaje na provjeru izvornu potvrdu i deklaraciju koju je izdala treća zemlja.

Nakon što ispuni obje deklaracije, carinsko tijelo vraća izvornike potvrda o putujućim izložbama i deklaracija uvozniku ili njegovom ovlaštenom zastupniku, a ovjerenu kopiju deklaracije i potvrde koju je izdalo upravno tijelo države članice dostavlja tom tijelu u skladu s člankom 45.

Članak 36.

Zamjena

Potvrdu za putujuću izložbu koja je izubljena, ukradena ili uništena može zamijeniti samo tijelo koje ju je izdalo.

▼M1

Zamjenska potvrda ima isti broj, ako je to moguće, i isti rok važenja kao izvorni dokument te u polju 20. sadrži jednu od sljedećih izjava:

„Ova je potvrda istinita preslika izvornika” ili „Ovom se potvrdom ukida i zamjenjuje izvornik broj xxxx izdan dana xx.xx.xxxx”.

▼B

„Ova je potvrda prijepis izvornika.”POGLAVLJE VIII.

POTVRDA O PRIVATNOM VLASNIŠTVU

Članak 37.

Izdavanje

▼M2

1.  Države članice mogu izdati potvrde o osobnom vlasništvu zakonskom vlasniku zakonito nabavljenih živih životinja, koje se drže za osobne nekomercijalne svrhe.

▼B

2.  Potvrda o privatnom vlasništvu može se odnositi samo na jedan primjerak.

3.  Uz potvrdu o privatnom vlasništvu prilaže se deklaracija koja se koristi u skladu s člankom 42.

Članak 38.

Upotreba

Ako je primjerak na koji se odnosi potvrda o privatnom vlasništvu u pratnji svog zakonskog vlasnika, ta se potvrda moža koristiti kako slijedi:

(1) kao uvozna dozvola u skladu s člankom 4. Uredbe (EZ) br. 338/97;

(2) kao izvozna dozvola ili potvrda o ponovnom izvozu u skladu s člankom 5. Uredbe (EZ) br. 338/97, ako zemlja odredišta dade svoj pristanak.

Članak 39.

Tijelo koje izdaje potvrdu

1.  Ako primjerak potječe iz Zajednice, potvrdu o privatnom vlasništvu izdaje upravno tijelo države članice u kojoj se primjerak nalazi.

2.  Ako se primjerak unosi iz neke treće zemlje, potvrdu o privatnom vlasništvu izdaje upravno tijelo države članice prvog odredišta, na temelju pribavljenog ekvivalentnog dokumenta koji je izdala ta treća zemlja.

3.  Potvrda o privatnom vlasništvu mora sadržavati sljedeći tekst u polju 23. ili odgovarajući prilog uz potvrdu:

„Važi za višestruko prekogranično kretanje ako je primjerak u pratnji vlasnika. Zakonski vlasnik zadržava izvorni obrazac.

Primjerci na koje se odnosi ova potvrda ne smiju se prodavati ili prenositi na neki drugi način, osim u skladu s člankom 43. Uredbe Komisije (EZ) br. 865/2006. Ova potvrda nije prenosiva. Ako primjerak ugine, bude ukraden uništen ili izgubljen, ili ako se proda, ili se vlasništvo nad primjerkom prenese na neki drugi način, ova se potvrda mora odmah vratiti upravnom tijelu koje ju je izdalo.

Ova potvrda ne važi ako uz nju nije priložena deklaracija, koju na svakom graničnom prijelazu carinski službenik mora ovjeriti žigom.

Ova potvrda ni na koji način ne utječe na pravo donošenja strožih mjera na nacionalnoj razini u pogledu ograničenja ili uvjeta za imanje/držanje živih životinja.”

4.  Ako tijekom boravka u nekoj državi članici neka životinja na koju se odnosi potvrda o privatnom vlasništvu na svijet donese mladunče, obavješćuje se upravno tijelo te države članice i ono izdaje dozvolu ili potvrdu, prema potrebi.

Članak 40.

Zahtjevi u pogledu primjeraka

1.  Ako se na neki primjerak odnosi potvrda o privatnom vlasništvu, moraju biti ispunjeni dolje navedeni uvjeti:

(a) primjerak mora registrirati upravno tijelo države članice u kojoj vlasnik ima uobičajeno boravište;

(b) primjerak mora biti vraćen u državu članicu u kojoj je registriran prije datuma isteka potvrde;

(c) primjerak se ne smije koristiti u komercijalne svrhe, osim u skladu s uvjetima navedenima u članku 43.;

(d) primjerak mora biti označen jedinstvenom trajnom oznakom u skladu s člankom 66.

2.  Što se tiče potvrda o privatnom vlasništvu izdanima u skladu s člankom 39. stavkom 2., točke (a) i (b) stavka 1. ovog članka se ne primjenjuju.

U takvim slučajevima u potvrdi u polju 20. mora biti naveden sljedeći tekst:

„Ova potvrda nije važeća ako uz nju nije priložen izvornik potvrde o privatnom vlasništvu koja je izdana u trećoj zemlji i ako primjerak na koji se potvrda odnosi nije u pratnji svog vlasnika.”

Članak 41.

Zahtjevi

1.  Podnositelj zahtjeva za potvrdu o privatnom vlasništvu mora, tamo gdje je to primjereno, ispuniti polja 1., 4. i 6. do 23. na obrascu za zahtjev te polja 1., 4. i 6. do 22. na izvorniku i svim kopijama.

Međutim, države članice mogu propisati da se popunjava samo obrazac zahtjeva, u kojem se slučaju takav zahtjev može odnositi na više od jedne potvrde.

2.  Pravilno popunjeni obrazac dostavlja se upravnom tijelu države članice u kojoj se primjerci nalaze, ili u slučaju spomenutom u članku 39. stavku 2. upravnom tijelu države članice prvog odredišta, zajedno s potrebnim podacima i dokumentiranim dokazima koje to tijelo smatra potrebnima da bi moglo odlučiti treba li izdati dozvolu.

Izostavljanje podataka iz zahtjeva mora biti obrazloženo.

Ako se podnosi zahtjev za potvrdu koji se odnosi na primjerke za koje je prethodni zahtjev bio odbijen, podnositelj zahtjeva dužan je obavijestiti upravno tijelo o toj činjenici.

Članak 42.

Dokumenti koje imatelj predaje carinskoj službi

1.  U slučajevima kad se potvrda o privatnom vlasništvu izdaje u skladu s člankom 39. stavkom 1., imatelj ili njegov ovlašteni zastupnik predaje, u svrhu provjere, izvornik te potvrde (obrazac 1) i izvornik i kopiju deklaracije carinskoj službi koja je za to određena u skladu s člankom 12. stavkom 1. Uredbe (EZ) br. 338/97.

Carinska služba nakon ispunjavanja deklaracije vraća izvorne dokumente imatelju, ovjerava kopiju deklaracije i dostavlja je relevantnom upravnom tijelu u skladu s člankom 45. ove Uredbe.

2.  Što se tiče potvrde o privatnom vlasništvu koja se izdaje u skladu s člankom 39. stavkom 2., primjenjuje se stavak 1. ovog članka, samo što imatelj ili njegov ovlašteni zastupnik također predaje na provjeru izvornu potvrdu i deklaraciju koju je izdala treća zemlja.

Nakon što ispuni obje deklaracije, carinsko tijelo vraća izvornike dokumenata imatelju, a ovjerenu kopiju deklaracije i potvrde koju je izdalo upravno tijelo države članice dostavlja tom tijelu u skladu s člankom 45.

Članak 43.

Prodaja primjeraka na koje se odnosi potvrda

U slučajevima kad imatelj potvrde o privatnom vlasništvu izdane u skladu s člankom 39. stavkom 1. ove Uredbe želi prodati predmetni primjerak, on potvrdu najprije mora predati upravnom tijelu koje ju je izdalo, a ako primjerak pripada nekoj od vrsta navedenih u Prilogu A Uredbi (EZ) br. 338/97, zahtjev za potvrdu mora uputiti nadležnom tijelu, u skladu s člankom 8. stavkom 3. te Uredbe.

Članak 44.

Zamjena

Potvrdu o privatnom vlasništvu koja je izubljena, ukradena ili uništena može zamijeniti samo tijelo koje ju je izdalo.

▼M1

Zamjenska potvrda ima isti broj, ako je to moguće, i isti rok važenja kao izvorni dokument te u polju 23. sadrži jednu od sljedećih izjava:

„Ova je potvrda istinita preslika izvornika” ili „Ovom se potvrdom ukida i zamjenjuje izvornik broj xxxx izdan dana xx.xx.xxxx”.

▼M1POGLAVLJE VIII.a

POTVRDE O ZBIRCI UZORAKA

Članak 44.a

Izdavanje

Države članice mogu za zbirke uzoraka izdati potvrde o zbirci uzoraka pod uvjetom da je zbirka obuhvaćena valjanim ATA-karnetom i sadrži primjerke, dijelove ili derivate vrsta iz priloga A, B ili C Uredbe (EZ) br. 338/97.

Za potrebe stavka 1., primjerci, dijelovi odnosno derivati vrsta iz Priloga A moraju biti u skladu s poglavljem XIII. ove Uredbe.

Članak 44.b

Korištenje

Ako je zbirka uzoraka obuhvaćena potvrdom o zbirci uzoraka popraćena valjanim ATA-karnetom, potvrda izdana u skladu s člankom 44.a može se koristiti kako slijedi:

1. kao uvozna dozvola u skladu s člankom 4. Uredbe (EZ) br. 338/97;

2. kao izvozna dozvola ili potvrda o ponovnom izvozu u skladu s člankom 5. Uredbe (EZ) br. 338/97, ako zemlja odredišta priznaje ATA-karnete i dozvoljava njihovu uporabu;

3. kao potvrda u skladu s člankom 8. stavkom 3. Uredbe (EZ) br. 338/97, isključivo za potrebe izlaganja primjeraka javnosti u komercijalne svrhe.

Članak 44.c

Izdavatelj

1.  Ako je zbirka uzoraka podrijetlom iz Zajednice, izdavatelj potvrde o zbirci uzoraka je upravljačko tijelo države članice iz koje potječe zbirka uzoraka.

2.  Ako je zbirka uzoraka podrijetlom iz treće zemlje, izdavatelj potvrde o zbirci uzoraka je upravljačko tijelo države članice prvog odredišta, a potvrda se izdaje na temelju predočenja istovjetnog dokumenta koji je izdala ta treća zemlja.

Članak 44.d

Zahtjevi

1.  Zbirka uzoraka obuhvaćena potvrdom o zbirci uzoraka mora se ponovno uvesti u Zajednicu prije datuma isteka potvrde.

2.  Primjerci obuhvaćeni potvrdom o zbirci uzoraka ne smiju se prodavati niti na drugi način prenositi dok se nalaze izvan teritorija države koja je izdala potvrdu.

3.  Potvrda o zbirci uzoraka nije prenosiva. Ako se primjerci obuhvaćeni potvrdom o zbirci uzoraka ukradu, unište ili izgube, o tome treba bez odlaganja obavijestiti upravno tijelo koje je izdalo potvrdu i upravno tijelo zemlje u kojoj se to dogodilo.

4.  U potvrdi o zbirci uzoraka treba navesti da je dokument za „ostalo: Zbirka uzoraka”, a u polju 23. treba upisati broj popratnog ATA-karneta.

U polju 23. ili odgovarajućem prilogu potvrde treba upisati sljedeći tekst:

„Za zbirku uzoraka kojoj je priložen ATA-karnet br.: xxx

Ova potvrda obuhvaća zbirku uzoraka i ne vrijedi ako joj nije priložen valjani ATA-karnet. Ova potvrda nije prenosiva. Uzorci obuhvaćeni ovom potvrdom ne smiju se prodavati niti na drugi način prenositi dok se nalaze izvan teritorija države koja je izdala ovaj dokument. Ova se potvrda može koristiti za (ponovni) izvoz iz [navesti zemlju (ponovnog) izvoza] preko [navesti zemlje koje se posjećuju] u svrhu predstavljanja i ponovni uvoz [navesti zemlju (ponovnog) izvoza].”

5.  Stavci 1. i 4. ovog članka se ne primjenjuju u slučaju potvrda o zbirci uzoraka izdanih u skladu s člankom 44.c stavkom 2. U tom se slučaju u polju 23. ove potvrde upisuje sljedeći tekst:

„Ova potvrda vrijedi samo ako joj je priložen izvorni dokument CITES izdan u trećoj zemlji u skladu s odredbama koje je utvrdila Konferencija stranaka Konvencije.”

Članak 44.e

Podnošenje zahtjeva

1.  Podnositelj zahtjeva za izdavanje potvrde o zbirci uzoraka prema potrebi ispunjava polja 1., 3., 4. i 7. do 23. obrasca zahtjeva te polja 1., 3., 4. i 7. do 22. izvornika i svih preslika. Upisi u polju 1. i 3. moraju biti istovjetni. Popis zemalja koje se posjećuju navodi se u polju 23.

Ipak, države članice mogu predvidjeti da se ispunjava samo obrazac zahtjeva.

2.  Propisno ispunjen obrazac dostavlja se upravnom tijelu države članice u kojoj se nalaze primjerci odnosno, u slučaju iz članka 44.c stavka 2., upravnom tijelu države članice prvog odredišta, zajedno s potrebnim informacijama i dokumentiranim dokazima koje to tijelo smatra potrebnima za donošenje odluke o izdavanju potvrde.

Ako u zahtjevu nedostaju bilo kakvi podaci, to je potrebno obrazložiti.

3.  Ako se zahtjev za izdavanje potvrde odnosi na primjerke za koje je zahtjev prethodno odbijen, podnositelj zahtjeva je dužan o tome obavijestiti upravno tijelo.

Članak 44.f

Dokumenti koje vlasnik predaje carinskoj ispostavi

1.  U slučaju potvrda o zbirci uzoraka izdanih u skladu s člankom 44.c stavkom 1., vlasnik ili njegov ovlašteni predstavnik će, za potrebe provjere, carinskoj ispostavi određenoj u skladu s člankom 12. stavkom 1. Uredbe (EZ) br. 338/97 predati izvornik (obrazac 1) i presliku te potvrde te, prema potrebi, presliku za vlasnika (obrazac 2) i presliku koja se vraća izdavatelju (obrazac 3) kao i izvornik valjanog ATA-karneta.

Carinska ispostava će nakon obrade ATA-karneta u skladu s carinskim propisima iz Uredbe (EZ) br. 2454/93 i, prema potrebi, upisa broja popratnog ATA-karneta u izvornik i presliku potvrde o zbirci uzoraka izvorne dokumente vratiti vlasniku odnosno njegovom ovlaštenom predstavniku, ovjeriti presliku potvrde o zbirci uzoraka i ovjerenu presliku proslijediti nadležnom upravnom tijelu u skladu s člankom 45.

Ipak, carinska će ispostava u trenutku prvog izvoza iz Zajednice, nakon ispunjavanja polja 27., vratiti izvornu potvrdu o zbirci uzoraka (obrazac 1) i presliku za vlasnika (obrazac 2) vlasniku odnosno njegovom ovlaštenom predstavniku, a presliku koja se vraća izdavatelju (obrazac 3) proslijediti u skladu s člankom 45.

2.  Stavak 1. ovog članka primjenjuje se u slučaju potvrda o zbirci uzoraka izdanih u skladu s člankom 44.c stavkom 2., s time da vlasnik odnosno njegov ovlašteni predstavnik mora dostaviti i izvornu potvrdu izdanu u trećoj zemlji, u svrhu provjere.

Članak 44.g

Zamjena

Izgubljenu, ukradenu ili uništenu potvrdu o zbirci uzoraka može zamijeniti samo tijelo koje ju je izdalo.

Zamjenska potvrda ima isti broj, ako je to moguće, i isti rok važenja kao izvorni dokument te u polju 23. sadrži jednu od sljedećih izjava:

„Ova je potvrda istinita preslika izvornika” ili „Ovom se potvrdom ukida i zamjenjuje izvornik broj xxxx izdan dana xx.xx.xxxx”.

▼M6POGLAVLJE VIII.b

POTVRDA O GLAZBENIM INSTRUMENTIMA

Članak 44.h

Izdavanje

1.  Države članice mogu izdavati potvrde o glazbenim instrumentima za nekomercijalni prekogranični promet glazbenih instrumenata za osobnu uporabu, izvođenje, produkciju (snimanja), emitiranje, podučavanje, izlaganje ili natjecanje, ali ne i isključivo te svrhe, ako ti instrumenti ispunjavaju sljedeće uvjete:

(a) proizvedeni su iz vrsta navedenih u prilozima A, B ili C Uredbi (EZ) br. 338/97, koje nisu primjerci vrsta navedenih u Prilogu A Uredbi (EZ) br. 338/97 stečeni nakon što su vrste uključene u dodatke Konvenciji;

(b) primjerak korišten u proizvodnji glazbenih instrumenata zakonito je stečen;

(c) glazbeni instrumenti odgovarajuće su označeni.

2.  Deklaracija će biti priložena potvrdi za korištenje u skladu s člankom 44.m.

Članak 44.i

Upotreba

Potvrda se može koristiti kako slijedi:

(a) kao uvozna dozvola u skladu s člankom 4. Uredbe (EZ) br. 338/97;

(b) kao izvozna dozvola ili potvrda o ponovnom izvozu u skladu s člankom 5. Uredbe (EZ) br. 338/97.

Članak 44.j

Tijelo koje izdaje potvrde

1.  Tijelo koje izdaje potvrde za glazbene instrumente upravno je tijelo države u kojoj podnositelj zahtjeva ima uobičajeno boravište.

2.  Potvrda o glazbenim instrumentima uključuje sljedeći tekst u polju 23 ili u odgovarajućem prilogu potvrdi:

„Važi za višestruko prekogranično kretanje. Vlasnik zadržava izvornik.

Glazbeni instrumenti obuhvaćeni potvrdom, kojom se omogućuje višestruko prekogranično kretanje, namijenjeni su nekomercijalnom korištenju uključujući, ali ne i isključivo, osobnu uporabu, izvođenje, produkciju (snimanja), emitiranje, podučavanje, izlaganje ili natjecanje. Glazbeni instrumenti obuhvaćeni ovom potvrdom ne mogu se prodati niti se vlasništvo nad njima može prenijeti dok se nalaze izvan države u kojoj je potvrda izdana.

Potvrda mora biti vraćena upravnom tijelu države u kojoj je potvrda izdana prije datuma isteka potvrde.

Ova potvrda nije važeća ako joj nije priložena deklaracija koja mora biti ovjerena pečatom i potpisom carinskog službenika na svakom graničnom prijelazu.”

.

Članak 44.k

Zahtjevi u pogledu primjeraka

Ako je primjerak obuhvaćen potvrdom o glazbenim instrumentima, potrebno je zadovoljiti sljedeće uvjete:

(a) glazbeni instrument mora biti registriran pri upravnom tijelu koje je izdalo potvrdu;

(b) glazbeni instrument mora biti vraćen u državu članicu u kojoj je registriran prije datuma isteka potvrde;

(c) primjerak se ne smije prodati niti se vlasništvo nad njim može prenijeti dok se nalazi izvan države uobičajenog boravišta podnositelja zahtjeva, osim ako podliježe uvjetima iz članka 44.n;

(d) glazbeni instrument mora biti odgovarajuće označen.

Članak 44.l

Zahtjevi

1.  Podnositelj zahtjeva za potvrdu o glazbenim instrumentima dostavlja podatke kako je utvrđeno člankom 44.h i člankom 44.k te, ako je potrebno, ispunjava polja 1, 4 i 7 do 23 obrasca zahtjeva te polja 1, 4 i 7 do 22 izvornika, kao i svih kopija potvrde.

Države članice mogu propisati da se popunjava samo jedan obrazac zahtjeva, u kojem se slučaju takav zahtjev može odnositi na izdavanje više od jedne potvrde.

2.  Pravilno popunjeni obrazac zahtjeva dostavlja se upravnom tijelu države članice u kojoj podnositelj zahtjeva ima uobičajeno boravište, zajedno s potrebnim podacima i dokumentiranim dokazima koje to tijelo smatra potrebnima za donošenje odluke o izdavanju potvrde.

Svako izostavljanje podataka iz zahtjeva mora biti obrazloženo.

3.  Ako se zahtjev za potvrdu podnosi za primjerke za koje je prethodni zahtjev bio odbijen, podnositelj zahtjeva dužan je obavijestiti upravno tijelo o toj činjenici.

Članak 44.m

Dokumenti koje imatelj predaje carinskoj službi

U slučaju unošenja u Uniju, izvoza ili ponovnog izvoza primjerka obuhvaćenog potvrdom o glazbenim instrumentima koja je izdana u skladu s člankom 44.j, imatelj, u svrhu provjere, predaje izvornik potvrde te izvornik i kopiju deklaracije carinskoj službi koja je za to određena u skladu s člankom 12. stavkom 1. Uredbe (EZ) br. 338/97.

Carinska služba, nakon ispunjavanja deklaracije, vraća izvorne dokumente imatelju, ovjerava kopiju deklaracije i dostavlja je nadležnom upravnom tijelu u skladu s člankom 45.

Članak 44.n

Prodaja primjeraka na koje se odnosi potvrda

Ako vlasnik potvrde o glazbenim instrumentima izdane u skladu s člankom 44.j ove Uredbe želi prodati primjerak, najprije predaje potvrdu upravnom tijelu koje je izdalo potvrdu te zatim, ako primjerak potječe od vrsta navedenih u Prilogu A Uredbi (EZ) br. 338/97, podnosi zahtjev nadležnom tijelu za izdavanje potvrde u skladu s člankom 8. stavkom 3. te Uredbe.

Članak 44.o

Zamjena

Potvrdu o glazbenim instrumentima koja je izgubljena, ukradena ili uništena može zamijeniti samo tijelo koje ju je izdalo.

Zamjenska potvrda ima isti broj, ako je to moguće, i isti rok važenja kao i izvorni dokument, a u polju 23 mora sadržavati jednu od sljedećih izjava:

„Ova je potvrda prijepis izvornika.” ili „Ovom se potvrdom poništava i zamjenjuje izvornik s brojem xxxx izdan dana xx.xx.xxxx.”.

Članak 44.p

Unošenje glazbenih instrumenata u Uniju s potvrdama koje su izdale treće zemlje

►C1  Za unošenje glazbenih instrumenata u Uniju nije potrebno predočenje izvoznog dokumenta ili uvozne dozvole, ako je instrument obuhvaćen potvrdom o glazbenim instrumentima koju je izdala treća zemlja pod uvjetima sličnim onima utvrđenim člankom 44.h i člankom 44.j. ◄ Za ponovni izvoz tih glazbenih instrumenata nije potrebno predočenje potvrde o ponovnom izvozu.

▼BPOGLAVLJE IX.

CARINSKI POSTUPAK

Članak 45.

Slanje dokumenata dostavljenih carinskoj službi

1.  Carinska će služba bez odlaganja proslijediti relevantnom tijelu svoje države članice sve dokumente koji su joj bili predani u skladu s Uredbom (EZ) br. 338/97 i s ovom Uredbom.

▼M2

Upravljačka tijela koja zaprimaju takve dokumente trebaju one dokumente koje je izdala druga država članica bez odgode proslijediti relevantnim upravljačkim tijelima, zajedno sa svim popratnim dokumentima koji su izdani u skladu s Konvencijom. U svrhu izvješćivanja, izvorne obavijesti o uvozu treba također proslijediti upravljačkim tijelima zemlje uvoza, ako ta država nije ista kao država u kojoj je primjerak unesen u Uniju.

▼B

2.  Odstupajući od stavka 1., carinsko tijelo može potvrditi predočenje dokumenata koje je izdalo upravno tijelo njihove države članice elektronskim putem.POGLAVLJE X.

POTVRDE PREDVIĐENE U ČLANKU 5. STAVKU 2. TOČKI (b), ČLANKU 5. STAVKU 3., ČLANKU 5. STAVKU 4., ČLANKU 8. STAVKU 3. I ČLANKU 9. STAVKU 2. TOČKI (b) UREDBE (EZ) br. 338/97

Članak 46.

Tijelo koje izdaje potvrdu

Potvrde navedene u članku 5. stavku 2. točki (b), članku 5. stavku 3., članku 5. stavku 4., članku 8. stavku 3. i članku 9. stavku 2. točki (b) Uredbe (EZ) br. 338/97 može izdati upravno tijelo države članice u kojoj se primjerci nalaze, po primitku zahtjeva u skladu s člankom 50. ove Uredbe.

Članak 47.

Potvrde navedene u članku 5. stavku 2. točki (b) i stavcima 3. i 4. Uredbe (EZ) br. 338/97 (potvrde potrebne za izvoz ili ponovni izvoz)

U potvrdama predviđenima u članku 5. stavku 2. točki (b) i stavcima 3. i 4. Uredbe (EZ) br. 338/97 mora se naznačiti koja se od sljedećih tvrdnji odnosi na primjerke obuhvaćene potvrdom:

(1) uzeti su iz divljine u skladu sa zakonodavstvom države članice podrijetla;

(2) napušteni su ili su pobjegli i ponovo uhvaćeni u skladu sa zakonodavstvom države članice u kojoj je primjerak ponovno uhvaćen;

(3) nabavljeni su u Zajednici ili su u Zajednicu uneseni u skladu s Uredbom (EZ) br. 338/97;

(4) nabavljeni su u Zajednici ili su u Zajednicu uneseni prije 1. lipnja 1997. u skladu s Uredbom (EEZ) br. 3626/82;

(5) nabavljeni su u Zajednici ili su u Zajednicu uneseni prije 1. siječnja 1984. u skladu s Konvencijom;

(6) nabavljeni su na teritoriju ili uneseni na teritorij neke države članice prije nego što su se Uredbe spomenute u točkama 3. ili 4. ili Konvencija počele na njih primjenjivati, ili prije nego su se počele primjenjivati u toj državi članici.

Članak 48.

Potvrda predviđena u članku 8. stavku 3. Uredbe (EZ) br. 338/97 (potvrda za komercijalnu upotrebu)

1.  U potvrdi u smislu članka 8. stavka 3. Uredbe (EZ) br. 338/97 mora biti navedeno da su primjerci vrsta navedenih u Prilogu A toj Uredbi izuzeti od jedne ili više zabrana predviđenih člankom 8. stavkom 1. te Uredbe zbog bilo kojeg od sljedećih razloga:

(a) nabavljeni su u Zajednici ili uneseni u Zajednicu prije nego što su se odredbe koje se odnose na vrste navedene u Prilogu A Uredbi (EZ) br. 338/97, ili u Prilogu I. Konvenciji, ili u Prilogu C1 Uredbi (EEZ) br. 3626/82 počele na njih primjenjivati;

(b) potječu iz države članice i uzeti su iz divljine u skladu sa zakonodavstvom te države članice;

(c) primjerci su životinja, ili dijelovi životinja, ili su dobiveni od životinja rođenih i uzgojenih u zatočeništvu;

(d) odobreni su za upotrebu za jednu od namjena spomenutih u članku 8. stavku 3. točkama (c) i (e) do (g) Uredbe (EZ) br. 338/97.

2.  Nadležno upravno tijelo države članice može smatrati da je uvozna dozvola prihvatljiva kao potvrda u smislu članka 8. stavka 3. Uredbe (EZ) br. 338/97 ako se predoči „kopija za imatelja” (obrazac 2) i ako se u tom obrascu navede, kako je predviđeno člankom 8. stavkom 3. te Uredbe, da su primjerci izuzeti od jedne ili više zabrana navedenih u članku 8. stavku 1. te Uredbe.

Članak 49.

Potvrda predviđena člankom 9. stavkom 2. točkom (b) Uredbe (EZ) br. 338/97 (potvrda za preseljenje živih primjeraka)

Potvrdom u smislu članka 9. stavka 2. točke (b) Uredbe (EZ) br. 338/97 potvrđuje se da je dopušteno preseljenje živih primjeraka vrsta navedenih u njezinom Prilogu A s propisane lokacije koja je naznačena u uvoznoj dozvoli ili u ranije izdanoj potvrdi.

Članak 50.

Zahtjevi za potvrde navedene u članku 5. stavku 2. točki (b), članku 5. stavku 3., članku 5. stavku 4., članku 8. stavku 3. i članku 9. stavku 2. točki (b) Uredbe (EZ) br. 338/97

1.  Podnositelj zahtjeva za potvrde predviđene u članku 5. stavku 2. točki (b), članku 5. stavku 3., članku 5. stavku 4., članku 8. stavku 3. i članku 9. stavku 2. točki (b) Uredbe (EZ) br. 338/97 prema potrebi ispunjava polja 1., 2. i 4. do 19. obrasca zahtjeva i polja 1. i 4. do 18. izvornika i svih kopija.

Međutim, države članice mogu propisati da se popunjava samo obrazac za zahtjev, u kojem se slučaju takav zahtjev može odnositi na više od jedne potvrde.

2.  Upravnom tijelu države članice u kojoj se primjerci nalaze dostavlja se pravilno popunjeni obrazac zajedno s potrebnim podacima i dokumentiranim dokazima koje to tijelo smatra potrebnima da bi moglo odlučiti treba li izdati dozvolu.

Izostavljanje podataka iz zahtjeva mora biti obrazloženo.

Ako se podnosi zahtjev za dozvolu za primjerke za koje je prethodni zahtjev bio odbijen, podnositelj zahtjeva dužan je obavijestiti upravno tijelo o toj činjenici.

Članak 51.

Izmjene dozvola, prijava i potvrda

1.  Ako se pošiljka na koju se odnosi „kopija za primatelja” (obrazac 2) uvozne dozvole, ili „kopija za uvoznika” (obrazac 2) uvozne prijave, ili potvrda, razdvoji na više dijelova ili ako iz nekih drugih razloga podaci navedeni u takvom dokumentu više ne odražavaju stvarno stanje, upravno tijelo može postupiti na jedan od sljedećih načina:

(a) može napraviti potrebne izmjene tih dokumenata u skladu s člankom 4. stavkom 2.;

(b) može izdati jednu ili više odgovarajućih potvrda za svrhe navedene u člancima 47. i 48.

U smislu točke (b) upravno tijelo mora najprije utvrditi valjanost dokumenta koji će biti zamijenjen, prema potrebi u dogovoru s upravnim tijelom druge države članice.

2.  Ako se izdaju potvrde koje zamjenjuju „kopiju za imatelja” (obrazac 2) uvozne dozvole, ili „kopiju za uvoznika” (obrazac 2) uvozne prijave, ili unaprijed izdanu potvrdu, zamijenjeni dokument zadržava upravno tijelo koje je izdalo potvrdu.

3.  Potvrdu koja je izgubljena, ukradena ili uništena može zamijeniti samo tijelo koje ju je izdalo.

4.  Ako se u smislu stavka 1. neko upravno tijelo savjetuje s upravnim tijelom iz druge države članice, to tijelo mora svoj odgovor poslati u roku od tjedan dana.POGLAVLJE XI.

ETIKETE

Članak 52.

Upotreba etiketa

▼M2

1.  Oznake iz članka 2. stavka 6. Provedbene uredbe (EU) br. 792/2012 treba koristiti samo za kretanje između pravilno registriranih znanstvenika i znanstvenih ustanova u okviru nekomercijalnih posudbi, donacija i razmjene herbarskih primjeraka, osušenih ili uklopljenih muzejskih primjeraka i živog biljnog materijala za znanstveno proučavanje.

▼B

2.  Registriranim znanstvenicima i znanstvenim ustanovama iz stavka 1. upravno tijelo države članice u kojoj se oni nalaze dodjeljuje registarski broj.

Taj se registarski broj sastoji od pet znamenki, od kojih prve dvije čini ISO-oznaka predmetne države članice, a zadnje tri čini jedinstveni broj koji svakoj ustanovi dodjeljuje nadležno upravno tijelo.

3.  Ti registrirani znanstvenici i znanstvene ustanove na etiketi ispunjavaju polja od 1. do 5. te vraćanjem dijela etikete predviđenoga za tu svrhu odmah obavješćuju upravno tijelo kod kojega su registrirani o svim pojedinostima u vezi s upotrebom svake etikete.POGLAVLJE XII.

ODSTUPANJA OD CARINSKIH POSTUPAKA IZ ČLANKA 4. STAVKA 7. UREDBE (EZ) BR. 338/97

Članak 53.

Carinske službe osim carinske službe na mjestu unošenja

1.  Ako pošiljka koja se unosi u Zajednicu stigne do granične carinske službe morskim, zračnim ili željezničkim putem da bi bez međuskladištenja bila odaslana istim prijevoznim sredstvom drugoj carinskoj službi u Zajednici, određenoj u skladu s člankom 12. stavkom 1. Uredbe (EZ) br. 338/97, pregledi i predočenje uvoznih dokumenata obavljaju se kod te druge carinske službe.

2.  Ako je pošiljka pregledana u carinskoj službi određenoj u skladu s člankom 12. stavkom 1. Uredbe (EZ) br. 338/97, te potom poslana drugoj carinskoj službi zbog daljnjeg carinskog postupka, ta druga carinsko tijelo traži na uvid „kopiju za imatelja” (obrazac 2) uvozne dozvole, popunjenu u skladu s člankom 23. ove Uredbe, ili „kopiju za uvoznika” (obrazac 2) uvozne prijave, popunjenu u skladu s člankom 24. ove Uredbe, te može obaviti sve provjere koje smatra potrebnima da bi utvrdila jesu li one sukladne s Uredbom (EZ) br. 338/97 i ovom Uredbom.POGLAVLJE XIII.

PRIMJERCI ROĐENI I UZGOJENI U ZATOČENIŠTVU I UMJETNO RAZMNOŽENI PRIMJERCI

Članak 54.

Primjerci životinjskih vrsta rođeni i uzgojeni u zatočeništvu

Ne dovodeći u pitanje u članak 55. smatra se da je primjerak neke životinjske vrste rođen i uzgojen u zatočeništvu samo ako se nadležno upravno tijelo, nakon što se posavjetuje s nadležnim znanstvenim tijelom predmetne države članice, uvjeri da su ispunjeni sljedeći uvjeti:

(1) da je primjerak potomak, ili da potječe od potomka koji je rođen ili dobiven na drugi način u kontroliranom okolišu:

(a) od roditelja koji su se parili ili su njihovi gameti na drugi način preneseni u kontroliranom okolišu, ako je razmnožavanje spolno;

(b) od roditelja koji su se nalazili u kontroliranom okolišu kada je razvoj potomka započeo, ako je razmnožavanje nespolno;

(2) da je rasplodni fond uspostavljen u skladu sa zakonskim odredbama koje su se na njega odnosile u vrijeme nabave i na način koji ne šteti opstanku predmetne vrste u divljini;

(3) da se rasplodni fond održava bez unošenja primjeraka iz divljine, osim povremenog dodavanja novih životinja, jaja ili gameta fondu, u skladu s važećim zakonskim odredbama i na način koji ne šteti opstanku predmetnih vrsta u divljini, isključivo radi postizanja jednoga ili više od sljedećih ciljeva:

(a) da se spriječi ili ublaži štetno parenje životinja u bliskom srodstvu, s tim da se opseg povećanja fonda utvrđuje sukladno potrebi za novim genetskim materijalom;

(b) da se zbrinu konfiscirane životinje u skladu s člankom 16. stavkom 3. Uredbe (EZ) br. 338/97;

(c) iznimno, da se koriste kao rasplodni fond;

(4) da su primjerci iz rasplodnog fonda stvorili drugu ili neku kasniju generaciju potomaka (F2, F3 i tako dalje) u kontroliranom okolišu, ili se njime gospodari na način koji se dokazao kao uspješan za pouzdano dobivanje potomaka druge generacije u kontroliranom okolišu.

Članak 55.

Utvrđivanje podrijetla

U slučajevima kad u smislu članka 54., članka 62. stavka 1. ili članka 63. stavka 1. nadležno tijelo smatra potrebnim utvrditi podrijetlo životinje analizom krvi ili drugih tkiva, ta će se analiza ili potrebni uzorci učiniti dostupnima na način koji je predvidjelo to tijelo.

Članak 56.

Umjetno razmnoženi primjerci biljnih vrsta

1.  Primjerak biljne vrste će se smatrati umjetno razmnoženim jedino ako se nadležno upravno tijelo u dogovoru s nadležnim znanstvenim tijelom predmetne države članice uvjeri da su ispunjeni sljedeći kriteriji:

(a) da je primjerak biljka ili da potječe od biljke uzgojene iz sjemena, reznica, izdanaka, kalusnog ili drugih biljnog tkiva, spora ili drugih propagula u kontroliranim uvjetima;

▼M2

(b) kultivirani roditeljski fond se utvrđuje i održava u skladu s definicijom navedenom u članku 1. stavku 4.a;

▼M2 —————

▼M2

(d) kada je riječ o cijepljenim biljkama, i ukorijenjena podloga i cijepika su umjetno razmnožene u skladu s točkama (a) i (b).

▼M6

U smislu točke (a) pojam „kontrolirani uvjeti” odnosi se na okoliš koji nije prirodan, kojim se intenzivno manipulira ljudskim posredovanjem koje može uključivati, ali se ne ograničava na, rahljenje tla, gnojenje, kontrolu korova, navodnjavanje ili postupke uzgojnim operacijama kao što su sađenje ili sijanje u lonce ili na gredice i zaštita od vremenskih nepogoda. Za vrste drveća iz kojih se proizvodi agar, uzgojene iz sjemena, reznica, mladica, izdanaka, kalusnog ili drugih biljnih tkiva, spora ili drugih propagula, pojam „kontrolirani uvjeti” odnosi se na sadnju drveća, uključujući drugi okoliš koji nije prirodan, kojim se manipulira ljudskim posredovanjem u svrhu proizvodnje biljaka ili njezinih dijelova i derivata.

▼M2

2.  Smatra se da su drvo i drugi dijelovi ili derivati drveća uzgojeni na jednovrsnim plantažama umjetno razmnoženi u skladu sa stavkom 1.

▼M6

3.  Vrste drveća iz kojih se proizvodi agar uzgojene u:

(a) vrtovima (kućnim i/ili onima koji pripadaju lokalnoj zajednici);

(b) državnim, privatnim ili plantažama koje pripadaju lokalnoj zajednici za uzgoj jedne vrste ili više njih,

smatraju se umjetno razmnoženima u skladu sa stavkom 1.

▼BPOGLVALJE XIV.

OSOBNA I KUĆNA IMOVINA

Članak 57.

Unošenje i ponovno unošenje osobne i kućne imovine u Zajednicu

1.  Odstupanje od članka 4. Uredbe (EZ) br. 338/97 u pogledu osobne i kućne imovine, utvrđeno u članku 7. stavku 3. te Uredbe, ne odnosi se na primjerke koji se koriste za ostvarenje komercijalne dobiti, koji se prodaju, izlažu u komercijalne svrhe, koji se čuvaju za prodaju, nude na prodaju ili prevoze radi prodaje.

Ovo se odstupanje odnosi samo na primjerke, uključujući i lovačke trofeje, koji ispunjavaju jedan od sljedećih uvjeta:

(a) ako čine dio osobne prtljage putnika koji dolaze iz neke treće zemlje;

(b) ako su dio osobne imovine fizičke osobe koja mijenja uobičajeno boravište preseljenjem iz neke treće zemlje u Zajednicu;

(c) ako su lovački trofeji koje je osvojio putnik, a koji se uvoze kasnije.

2.  Odstupanje od članka 4. Uredbe (EZ) br. 338/97 koje se odnosi na osobnu i kućnu imovinu, predviđeno člankom 7. stavkom 3. te Uredbe, ne odnosi se na primjerke navedene u Prilogu A toj Uredbi ako ih u Zajednicu prvi put unosi osoba koja uobičajeno boravi ili tek prijavljuje boravište u Zajednici.

3.  Kada osoba koja ima uobičajeno boravi u Zajednici prvi put unosi u Zajednicu osobnu i kućnu imovinu u kojoj su sadržani i lovački trofeji, koji uključuju primjerke vrsta navedenih u Prilogu B Uredbi (EZ) br. 338/97, carini nije potrebno podnošenje uvozne dozvole, ako se predoči izvornik dokumenta o (ponovnom) izvozu i jedna njegova kopija.

Carina taj izvornik prosljeđuje u skladu s člankom 45., a kopiju ovjerenu pečatom vraća vlasniku.

▼M6

3.a  Odstupajući od stavka 3., prvo unošenje u Uniju lovačkih trofeja primjeraka vrsta ili populacija navedenih u Prilogu B Uredbi (EZ) br. 338/97 i u Prilogu XIII. ovoj Uredbi podliježe članku 4. Uredbe (EZ) br. 338/97.

▼B

4.  Kada osoba koja uobičajeno boravi u Zajednici ponovo unosi u Zajednicu osobnu i kućnu imovinu koja uključuje lovačke trofeje koje čine primjerci vrsta navedenih u prilogu A ili B Uredbi (EZ) br. 338/97, carini nije potrebno podnošenje uvozne dozvole ako se predoči jedan od sljedećih dokumenata:

(a) carinski ovjerena „kopija za imatelja” (obrazac 2) ranije upotrijebljene uvozne ili izvozne dozvole Zajednice;

(b) kopija dokumenta o (ponovnom) izvozu spomenuta u stavku 3.;

(c) dokaz da su primjerci nabavljeni unutar Zajednice.

▼M1

5.  Odstupajući od stavaka 3. i 4., pri unošenju odnosno ponovnom unošenju sljedećih proizvoda iz Priloga B Uredbi (EZ) br. 338/97 u Zajednicu, nije potrebno predočiti dokument o (ponovnom) izvozu odnosno uvoznu dozvolu:

(a) kavijar jesetrinih vrsta (Acipenseriformes spp.), do najviše 125 grama po osobi u pojedinačno označenim spremnicima u skladu s člankom 66. stavkom 6.;

(b) udaraljke „rainstick” izrađene od kaktusa (Cactaceae spp.), do tri po osobi;

(c) mrtvi obrađeni primjerci krokodila (Crocodylia spp.), osim mesa i lovačkih trofeja, do četiri po osobi;

(d) ljušture puža Strombus gigas, do tri po osobi;

(e)  Hippocampus spp., do četiri mrtva primjerka po osobi;

(f) ljušture školjkaša Tridacnidae spp., do tri primjerka po osobi i najviše tri kg ukupne težine, s time da se primjerkom smatra jedna cijela ljuštura ili dvije odgovarajuće polovice;

▼M6

(g) primjerci drva agara (Aquilaria spp. i Gyrinops spp.) – do 1 kg drvnih strugotina, 24 ml ulja i dva seta perlica ili krunica (ili dvije ogrlice ili narukvice) po osobi.

▼B

Članak 58.

Izvoz i ponovni izvoz osobne i kućne imovine iz Zajednice

1.  Odstupanje od članka 5. Uredbe (EZ) br. 338/97 vezano uz osobnu ili kućnu imovinu, predviđeno člankom 7. stavkom 3. te Uredbe, ne odnosi se na primjerke koji se koriste za ostvarenje komercijalne dobiti, koji se prodaju, izlažu u komercijalne svrhe, koji se čuvaju za prodaju, nude na prodaju ili prevoze radi prodaje.

Ovo se odstupanje odnosi samo na primjerke koji isunjavaju jedan od sljedećih uvjeta:

(a) da čine dio osobne prtljage putnika koji idu u neku treću zemlju;

(b) da su dio osobne imovine fizičke osobe koja prenosi svoje uobičajeno boravište preseljenjem iz Zajednice u neku treću zemlju.

2.  U slučaju izvoza, odstupanje od članka 5. Uredbe (EZ) br. 338/97 vezano uz osobnu i kućnu imovinu, predviđeno člankom 7. stavkom 3. te Uredbe, ne odnosi se na primjerke vrsta navedenih u prilogu A ili B toj Uredbi.

3.  Kada osoba koja uobičajeno boravi u Zajednici ponovno izvozi osobnu i kućnu imovinu koja uključuje primjerke vrsta navedenih u prilogu A ili B Uredbi (EZ) br. 338/97, carini nije potrebno podnošenje potvrde o ponovnom izvozu ako se dostavi jedan od sljedećih dokumenata:

(a) carinski ovjerena „kopija za imatelja” (obrazac 2) ranije upotrijebljene uvozne ili izvozne dozvole Zajednice;

(b) kopija dokumenta o (ponovnom) izvozu spomenuta u članku 57. stavku 3. ove Uredbe;

(c) dokaz da su primjerci nabavljeni unutar Zajednice.

▼M6

Odredbe iz prethodnog podstavka ne primjenjuju se na ponovni izvoz rogova nosoroga ili slonovače sadržanih u osobnoj ili kućnoj imovini; za te je primjerke potrebno carinskoj službi predočiti potvrdu o ponovnom izvozu.

▼M6

3.a  Kada osoba koja inače ne boravi u Uniji ponovno izvozi osobnu i kućnu imovinu stečenu izvan njegove/njezine države uobičajenog boravišta, uključujući osobne lovačke trofeje, koji su primjerci vrsta navedenih u Prilogu A Uredbi (EZ) br. 338/97, potrebno je carinskoj službi predočiti potvrdu o ponovnom izvozu. Isti se uvjet primjenjuje na ponovni izvoz osobne ili kućne imovine od roga nosoroga ili slonovače od primjeraka iz populacija navedenih u Prilogu B Uredbi (EZ) br. 338/97.

4.  Odstupajući od stavaka 2. i 3., pri izvozu i ponovnom izvozu predmeta navedenih u točkama od (a) do (g) članka 57. stavka 5. predočenje dokumenta o izvozu ili ponovnom izvozu nije potrebno.

▼M2

Članak 58.a

Komercijalna uporaba osobnih i kućanskih predmeta u okviru Unije

▼M6

1.  Komercijalne aktivnosti za primjerke vrsta navedenih u Prilogu B Uredbi (EZ) br. 338/97 koji su uneseni u Uniju u skladu s člankom 7. stavkom 3. Uredbe (EZ) br. 338/97 može dopustiti upravno tijelo države članice samo pod sljedećim uvjetima:

▼M2

(a) podnositelj zahtjeva treba dokazati da je primjerak unesen u Uniju barem dvije godine prije nego šo se može koristiti za komercijalne svrhe; i

(b) upravljačko tijelo predmetne države članice je povjerilo da je predmetni primjerak, u vrijeme kada je unesen u Uniju, mogao biti uvezen u komercijalne svrhe u skladu s člankom 4. stavkom 2. Uredbe (EZ) 338/97.

Nakon što se ispune ti uvjeti, upravljačko tijelo dostavlja pisanu izjavu kojom potvrđuje da se primjerak može koristiti za komercijalne svrhe.

▼M6

2.  Komercijalne aktivnosti zabranjene su za primjerke vrsta navedenih u Prilogu A Uredbi (EZ) br. 338/97 koji su uneseni u Uniju u skladu s člankom 7. stavkom 3. Uredbe (EZ) br. 338/97, ili za primjerke vrsta navedenih u Dodatku I. Konvenciji ili u Prilogu C1 Uredbi (EEZ) br. 3626/82 koji su uneseni u Uniju kao osobna ili kućna imovina.

▼BPOGLAVLJE XV.

IZUZECI I ODSTUPANJA

Članak 59.

Izuzeci od članka 8. stavka 1. Uredbe (EZ) br. 338/97 predviđeni člankom 8. stavkom 3. te Uredbe

1.  Izuzeće za primjerke iz članka 8. stavka 3. točaka (a), (b) i (c) Uredbe (EZ) br. 338/97 odobrava se samo ako podnositelj zahtjeva nadležnom upravnom tijelu pruži zadovoljavajuće dokaze da su ispunjeni zahtjevi iz navedenog članka i iz članka 48. ove Uredbe.

▼M2

1.a  Izuzeće za primjerke iz članka 8. stavka 3. Uredbe (EZ) br. 338/97 odobrava se samo ako podnositelj zahtjeva nadležnom upravljačkom tijelu pruži zadovoljavajuće dokaze da su predmetni primjerci stečeni u skladu s važećim propisima o očuvanju divlje faune i flore.

▼B

2.  Izuzeće za primjerke iz članka 8. stavka 3. točke (d) Uredbe (EZ) br. 338/97 odobrava se samo ako podnositelj zahtjeva pruži zadovoljavajuće dokaze nadležnom upravnom tijelu, koje se prije toga posavjetovalo s nadležnim znanstvenim tijelom, da su uvjeti iz članka 48. ove Uredbe ispunjeni i da su predmetni primjerci rođeni u zatočeništvu ili umjetno razmnoženi u skladu s člancima 54., 55. i 56. ove Uredbe.

3.  Izuzeće za primjerke iz članka 8. stavka 3. točaka (e), (f) i (g) Uredbe (EZ) br. 338/97 odobrava se samo ako podnositelj zahtjeva pruži zadovoljavajuće dokaze nadležnom upravnom tijelu, koje se prije toga posavjetovalo s nadležnim znanstvenim tijelom, da su uvjeti iz navedenog članka i članka 48. ove Uredbe ispunjeni.

4.  Izuzeće za primjerke iz članka 8. stavka 3. točke (h) Uredbe (EZ) br. 338/97 odobrava se samo ako podnositelj zahtjeva pruži nadležnom upravnom tijelu zadovoljavajuće dokaze da su ti primjerci uzeti iz divljine u državi članici, u skladu s njezinim zakonodavstvom.

5.  Izuzeće predviđeno člankom 8. stavkom 3. Uredbe (EZ) br. 338/97 odobrava se za žive kralježnjake samo ako podnositelj zahtjeva pruži nadležnom upravnom tijelu zadovoljavajuće dokaze da su relevantne odredbe članka 66. ove Uredbe ispunjene.

Članak 60.

Odstupanje od članka 8. stavka 1. Uredbe (EZ) br. 338/97 u korist znanstvenih institucija

Ne dovodeći u pitanje članak 9. Uredbe (EZ) br. 338/97, odstupanje od zabrana predviđenih u članku 8. stavku 1. te Uredbe može se odobriti znanstvenim ustanovama koje odobri upravno tijelo nakon savjetovanja sa znanstvenim tijelom, izdavanjem potvrde koja obuhvaća sve primjerke vrsta iz njihovih zbirki koji su navedeni u Prilogu A toj Uredbi i namijenjeni su za jedno od sljedećega:

(1) uzgoj u zatočeništvu ili umjetno razmnožavanje koje će doprinijeti održanju predmetnih vrsta;

(2) za istraživanja ili obrazovanje čiji je cilj očuvanje i održanje predmetnih vrsta.

Primjerci na koje se odnosi takva potvrda smiju se prodavati samo drugim znanstvenim ustanovama koje posjeduju istu takvu potvrdu.

Članak 61.

Izuzeci od članka 8. stavaka 1. i 3. Uredbe (EZ) br. 338/97

Ne dovodeći u pitanje članak 9. Uredbe (EZ) br. 338/97, ni zabrana predviđena člankom 8. stavkom 1. te Uredbe koja se odnosi na kupovinu, ponudu za kupnju ili nabavu primjeraka navedenih u Prilogu A toj Uredbi u komercijalne svrhe, niti odredba iz članka 8. stavka 3. te Uredbe kojom se predviđa da se izuzeća od tih zabrana odobravaju pojedinačno, izdavanjem potvrde za svaki zaseban slučaj, ne primjenjuju se ako predmetni primjerci ispunjavaju bilo koji od sljedećih kriterija:

(1) da su obuhvaćeni jednom od potvrda za određene vrste predviđenih člankom 48. ove Uredbe;

(2) da su obuhvaćeni jednim od općih izuzeća predviđenih člankom 62. ove Uredbe.

Članak 62.

Opći izuzeci od članka 8. stavaka 1. i 3. Uredbe (EZ) br. 338/97

Odredba iz članka 8. stavka 3. Uredbe (EZ) br. 338/97, kojom se predviđa da se izuzeća od zabrana navedenih u članku 8. stavku 1. moraju odobravati izdavanjem potvrde za svaki slučaj zasebno, ne primjenjuje se na dolje navedene primjerke za koje nije potrebna niti potvrda:

(1) primjerke životinja vrsta navedenih u Prilogu X. ovoj Uredbi, rođenih i uzgojenih u zatočeništvu i njihovih hibrida, pod uvjetom da su primjerci vrsta uz koje su navedene dodatne bilješke označeni u skladu s člankom 66. stavkom 1. ove Uredbe;

(2) umjetno razmnožene primjerke biljnih vrsta;

(3) preparirane primjerke koji su nabavljeni prije više od 50 godina, sukladno definiciji iz članka 2. točke (w) Uredbe (EZ) br. 338/97;

▼M2

(4) Mrtvi primjerci vrste Crocodylia sadržani u Prilogu A, s kodom podrijetla D, pod uvjetom da su označeni ili identificirani putem drugih sredstava u skladu s ovom Uredbom;

(5) Kavijar od Acipenser brevirostrum i njegovih hibrida, s kodom podrijetla D, pod uvjetom da je u pakovini koja je označena u skladu s ovom Uredbom.

▼B

Članak 63.

Potvrde koje se izdaju unaprijed u skladu s člankom 8. stavkom 3. Uredbe (EZ) br. 338/97

1.  U smislu članka 8. stavka 3. točke (d) Uredbe (EZ) br. 338/97, država članica može unaprijed izdane potvrde staviti na raspolaganje uzgajivačima koje je u tu svrhu odobrilo upravno tijelo, pod uvjetom da vode evidenciju o uzgoju koju će na zahtjev uputiti nadležnom upravnom tijelu.

U polju 20. takvih potvrda mora biti navedena sljedeća izjava:

„Potvrda vrijedi samo za sljedeći takson/taksone. …”

2.  U smislu članka 8. stavka 3. točaka (d) i (h) Uredbe (EZ) br. 338/97, država članica može unaprijed izdane potvrde staviti na raspolaganje osobama koje je upravno tijelo ovlastilo da na temelju takvih potvrda prodaju mrtve primjerke uzgojene u zatočeništvu i/ili manji broj mrtvih primjeraka koji su na zakonit način uzeti iz divljine unutar Zajednice, pod uvjetom da svaka takva osoba ispunjava sljedeće uvjete:

(a) da vodi evidenciju koju na zahtjev predočava nadležnom upravnom tijelu, a koja sadrži pojedinosti o prodanim primjercima/vrstama, uzroku smrti, ako je poznat, o osobama od kojih su primjerci nabavljeni i osobama kojima su prodani;

(b) da nadležnom upravnom tijelu dostavi godišnje izvješće koje sadrži pojedinosti o prodajama tijekom godine, tipu i broju primjeraka, predmetnim vrstama i načinu na koji su primjerci nabavljeni.

▼M2

3.  Potvrde koje se izdaju unaprijed su valjane nakon što se popune, te podnositelj zahtjeva proslijedi kopiju potvrde upravljačkom tijelu koje je izdalo potvrdu.

▼BPOGLAVLJE XVI.

ZAHTJEVI U POGLEDU OZNAČIVANJA

Članak 64.

Označivanje primjeraka za izvoz i za komercijalne aktivnosti unutar Zajednice

1.  Uvozne se dozvole za dolje navedene primjerke izdaju samo ako podnositelj zahtjeva pruži nadležnom upravnom tijelu zadovoljavajuće dokaze da su primjerci pojedinačno označeni u skladu s člankom 66. stavkom 6.:

(a) primjerci koji potječu iz uzgoja u zatočeništvu koji je odobrila Konferencija potpisnica Konvencije;

(b) primjerci koji potječu iz stočarskog uzgoja koji je odobrila Konferencija potpisnica Konvencije;

(c) primjerci iz populacija vrsta navedenih u Dodatku I. Konvenciji za koje je izvoznu kvotu odobrila Konferencija potpisnica Konvencije;

(d) neobrađene kljove afričkog slona i kljove izrezane u komade duge 20 cm ili više i teške 1 kg ili više;

(e) sirove, štavljene i/ili gotove krokodilske kože, slabine, repovi, vratovi, noge/stopala, hrbati i ostali njegovi dijelovi koji se izvoze u Zajednicu, te čitave neobrađene, štavljene ili gotove krokodilske kože i slabine, koji se ponovno izvoze u Zajednicu;

(f) živi kralježnjaci vrsta navedenih u Prilogu A Uredbi (EZ) br. 338/97 koji pripadaju putujućoj životinjskoj izložbi;

(g) bilo kakve pakovine kavijara od Acipenseriformes spp. uključujući limenke, staklenke ili kutije u koje se taj kavijar izravno pakira.

2.  U smislu članka 8. stavka 5. Uredbe (EZ) br. 338/97, sve pakovine kavijara navedene u točki (g) stavka 1. ovog članka moraju biti označene u skladu s člankom 66. stavkom 6. ove Uredbe, i u skladu s dodatnim zahtjevima navedenima u njezinom članku 66. stavku 7.

Članak 65.

Označivanje primjeraka za izvoz i ponovni izvoz

1.  Potvrde o ponovnom izvozu za primjerke navedene u članku 64. stavku 1. točkama (a) do (d) i (f) koji nisu bitno promijenjeni izdaju se jedino ako podnositelj zahtjeva pruži upravnom tijelu zadovoljavajuće dokaze da su izvorne oznake netaknute.

2.  Potvrde o ponovnom izvozu za čitave neobrađene, štavljene, i/ili gotove krokodilske kože i slabine izdaju se samo ako podnositelj zahtjeva pruži upravnom tijelu zadovoljavajuće dokaze da su izvorne oznake netaknute ili, ako su izvorne oznake izgubljene ili uklonjene, da su primjerci obilježeni oznakom za ponovni izvoz.

3.  Izvozne dozvole i potvrde o ponovnom izvozu za sve pakovine kavijara, navedene u točki (g) članka 64. stavka 1. izdaju se samo ako su pakovine označene u skladu s člankom 66. stavkom 6.

4.  Izvozne dozvole za žive krelježnjake vrsta navedenih u Prilogu A Uredbi (EZ) br. 338/97 izdaju se samo ako podnositelj zahtjeva pruži nadležnom upravnom tijelu zadovoljavajuće dokaze da su relevantni zahtjevi navedeni u članku 66. ove Uredbe ispunjeni. ►M2  To se ne primjenjuje na primjerke vrsta navedene u Prilogu X. ove Odredbe, osim ako je obilježavanje određeno napomenom u Prilogu X. ◄

Članak 66.

Metode označivanja

1.  U smislu članka 33. stavka 1., članka 40. stavka 1., članka 59. stavka 5. i članka 65. stavka 4. primjenjuju se stavci 2. i 3. ovog članka.

2.  Ptice rođene i uzgojene u zatočeništvu označuju se u skladu sa stavkom 8. ili, u slučajevima kad su nadležnom upravnom tijelu pruže zadovoljavajući dokazi da ova metoda nije prikladna zbog fizičkih svojstava ili zbog ponašanja životinje, nepromjenjivim mikročipom s jedinstvenim brojem koji odgovara ISO normama 11784:1996 (E) i 11785:1996 (E).

3.  Živi kralježnjaci, osim u zatočeništvu rođenih i odraslih ptica, obilježavaju se nepromjenjivim mikročipom s jedinstvenim brojem koji odgovara ISO normama 11784:1996 (E) i 11785:1996 (E) ili, ako se nadležnom upravnom tijelu pruže zadovoljavajući dokazi da je ova metoda neprimjenjiva zbog fizičkih osobina ili ponašanja primjeraka/vrste, ti se primjerci obilježavaju prstenima, trakama, pločicama, tetovažama i sličnim sredstvima s jedinstvenim brojem ili se upotrebljavaju druga odgovarajuća sredstva koja omogućuju njihovu identifikaciju.

4.  Članak 33. stavak 1. stavak 40. stavak 1., članak 48. stavak 2., članak 59. stavak 5. i članak 65. stavak 4. ne primjenjuju se u slučajevima kad se nadležnom upravnom tijelu pruže zadovoljavajući dokazi da u vrijeme izdavanja relevantne potvrde fizičke osobine predmetnih primjeraka sprečavaju sigurnu primjenu bilo koje metode označivanja. U slučajevima kad takve okolnosti postoje, relevantno upravno tijelo izdaje posebnu potvrdu za određenu vrstu i tu činjenicu bilježi u polje 20. na potvrdi ili, ako je metodu obilježavanja moguće sigurno primijeniti kasnije, u isto polje unosi i odgovarajuće odredbe.

▼M2

Za žive primjerke obuhvaćene ovim stavkom se ne izdaju potvrde koje se odnose na određene vrste, potvrde o putujućim izložbama i potvrde o osobnom vlasništvu.

▼B

5.  Primjerci koji su prije 1. siječnja 2002. označeni mikročipom različitim od onoga koji je u skladu s ISO normama 11784:1996 (E) i 11785:1996 (E), ili su bili označeni prije 1. lipnja 1997. primjenom jedne od metoda navedenih u stavku 3., ili u skladu sa stavkom 6. prije njihovog unošenja u Zajednicu, smatraju se označenima u skladu sa stavcima 2. i 3.

▼M1

6.  Primjerci iz članaka 64. i 65. označuju se na način koji je odobrila odnosno preporučila Konferencija stranaka Konvencije za uzorke u pitanju; posebno, spremnici kavijara iz članka 57. stavka 5. točke (a), članka 64. stavka 1. točke (g), članka 64. stavka 2. i članka 65. stavka 3. označavaju se pojedinačno naljepnicama za jednokratnu uporabu koje se pričvršćuju na svaki primarni spremnik. Ako primarni spremnik nije zapečaćen naljepnicom za jednokratnu uporabu, kavijar mora biti zapakiran tako da bilo kakvo otvaranje spremnika bude jasno uočljivo.

▼M6

Kavijar od različitih vrsta jesetrovki ne miješa se u primarnom spremniku, osim u slučaju prešanog kavijara (tj. kavijara napravljenog od neoplođenih jaja (ikre) jedne ili više jesetri ili veslokljunki, koji ostane nakon obrade i pripreme kavijara više kvalitete).

▼M1

7.  Preradu i pakiranje odnosno prepakiravanje kavijara za izvoz, ponovni izvoz i trgovinu unutar Zajednice smiju obavljati samo postrojenja za preradu, pakiranje i prepakiravanje koja je za to ovlastilo upravno tijelo države članice.

Ovlaštena postrojenja za preradu i pakiranje odnosno prepakiravanje dužna su voditi odgovarajuću evidenciju o količinama kavijara koji se uvozi, izvozi, ponovno izvozi, proizvodi na lokaciji ili skladišti. Ona su dužna upravnom tijelu nadležne države članice omogućiti kontrolu tih evidencija.

Upravno će tijelo svakom ovakvom postrojenju za preradu, pakiranje odnosno prepakiravanje dodijeliti jedinstvenu evidencijsku oznaku.

Popis ovlaštenih postrojenja u skladu s ovim stavkom te sve izmjene tog popisa dostavljaju se Tajništvu Konvencije i Komisiji.

Za potrebe ovog stavka, postrojenja za preradu uključuju objekte za akvakulturu u kojima se proizvodi kavijar.

▼B

8.  U zatočeništvu rođene i uzgojene ptice, kao i ostale ptice rođene u kontrolirnom okolišu, obilježavaju se bešavnim prstenom za nogu s jedinstvenom oznakom.

Bešavni prsten ili traka koja čini kontinuirani krug, bez prekida ili spoja, koji ni na koji način nije prepravljan i koji je takve veličine da ga je nakon stavljanja u prvim danima života ptice nemoguće skinuti s noge kad ptica dosegne punu veličinu, te koji se za tu namjenu komercijalno proizvodi.

Članak 67.

Humane metode označivanja

Ako obilježavanje živih životinja na teritoriju Zajednice podrazumijeva stavljanje naljepnice, trake, prstena ili druge oznake, obilježavanje dijela tijela životinje ili ugradnju mikročipa, ono se mora obavljati na humani način, vodeći računa o dobrobiti i prirodnom ponašanju dotičnih primjerka.

Članak 68.

Međusobno priznavanje metoda označivanja

1.  Nadležna tijela država članica priznaju metode označivanja koje odobre nadležna tijela drugih država članica u skladu s člankom 66.

2.  Kad se zahtijeva dozvola ili potvrda u skladu s ovom Uredbom, u takvom dokumentu moraju biti navedene sve pojedinosti o obilježavanju primjerka.POGLAVLJE XVII.

IZVJEŠTAJI I PODACI

Članak 69.

Izvještaji o uvozu, izvozu i ponovnom izvozu

1.  Države članice prikupljaju podatke o uvozu u Zajednicu te izvozu i ponovnom izvozu iz Zajednice, koji se odvijaju na temelju dozvola i potvrda koje izdaju njihova upravna tijela, bez obzira na stvarno mjesto unošenja ili (ponovnog) izvoza.

U skladu s člankom 15. stavkom 4. točkom (a) Uredbe (EZ) br. 338/97, države članice dostavljaju Komisiji podatke koji se odnose na kalendarsku godinu, u skladu s vremenskim rasporedom utvrđenim u stavku 4. ovog članka, za vrste navedene u prilozima A, B i C toj Uredbi, i to u elektroničkom obliku i u skladu sa smjernicama za pripremanje i podnošenje CITES-ovih godišnjih izvještaja koje izdaje tajništvo Konvencije.

Ti izvještaji obuhvaćaju i podatke o zaplijenjenim ili oduzetim pošiljkama.

2.  Podaci iz stavka 1. trebaju biti podijeljeni u dva dijela:

(a) dio o uvozu, izvozu i ponovnom izvozu primjeraka vrsta navedenih u dodacima Konvenciji;

(b) dio o uvozu, izvozu i ponovnom izvozu primjeraka drugih vrsta navedenih u prilozima A, B i C Uredbi (EZ) br. 338/97, te o unošenju u Zajednicu primjeraka vrsta navedenih u Prilogu D toj Uredbi.

3.  Što se tiče uvoza pošiljki živih životinja, države članice, gdje je to moguće, vode evidenciju o postotku primjeraka vrsta navedenih u prilozima A i B Uredbi (EZ) br. 338/97 koji su bili mrtvi u trenutku ulaska u Zajednicu.

4.  Podaci spomenuti u stavcima 1., 2. i 3. moraju se poslati Komisiji za svaku kalendarsku godinu prije 15. lipnja sljedeće godine i to pojedinačno za svaku vrstu i za svaku zemlju ponovnog izvoza.

5.  Podaci iz članka 15. stavka 4. točke (c) Uredbe (EZ) br. 338/97 uključuju pojedinosti o zakonima i drugim propisima donesenima u svrhu primjene i provedbe odredaba Uredbe (EZ) br. 338/97 i ove Uredbe.

Osim toga, države članice trebaju izvještavati o sljedećim aspektima:

(a) osobama i tijelima registriranima u skladu s člancima 18. i 19. ove Uredbe;

(b) znanstvenim institucijama registriranima u skladu s člankom 60. ove Uredbe;

(c) uzgajivačima koji su odobreni u skladu s člankom 63. ove Uredbe;

(d) pogonima za (ponovno) pakiranje kavijara ovlaštenima u skladu s člankom 66. stavkom 7. ove Uredbe;

(e) njihovoj upotrebi fitosanitarnih certifikata u skladu s člankom 17. ove Uredbe;

▼M1

(f) slučajevima kad su izvozne dozvole i potvrde o ponovnom izvozu izdane naknadno u skladu s člankom 15. Uredbe.

6.  Podaci iz stavka 5. dostavljaju se u računalnom obliku u skladu s formatom dvogodišnjeg izvješća koji izdaje Tajništvo Konvencije („Biennal Report Form”), kako ga je izmijenila Komisija, do 15. lipnja svake druge godine za dvogodišnje razdoblje koje završava 31. prosinca prethodne godine.

▼B

Članak 70.

Izmjene priloga Uredbi (EZ) br. 338/97

1.  U svrhu pripreme izmjena Uredbe (EZ) br. 338/97 u skladu s člankom 15. stavkom 5. te Uredbe, za vrste koje su već navedene i one koje bi se mogle uvrstiti u popis, države članice šalju Komisiji sve relevantne podatke koji se odnose na sljedeće aspekte:

(a) njihov biološki i trgovinski status;

(b) moguću upotrebu primjeraka tih vrsta;

(c) metode kontrole primjeraka kojima se trguje.

2.  Sve nacrte izmjena priloga B ili D Uredbi (EZ) br. 338/97, u skladu s člankom 3. stavkom 2. točkom (c) ili (d) ili člankom 3. stavkom 4. točkom (a) te Uredbe, Komisija prije nego ih pošalje Odboru treba dostaviti na razmatranje Skupini za znanstvenu reviziju.POGLAVLJE XVIII.

ZAVRŠNE ODREDBE

▼M1

Članak 71.

Odbijanje zahtjeva za izdavanje uvoznih dozvola nakon utvrđivanja ograničenja

▼B

1.  Od trenutka uvođenja nekog ograničenja u skladu s člankom 4. stavkom 6. Uredbe (EZ) br. 338/97 pa do njegovoga ukidanja, države članice moraju odbiti sve zahtjeve za uvozne dozvole koji se odnose na primjerke izvezene iz zemlje ili zemalja podrijetla na koje se ograničenje odnosi.

2.  Odstupajući od stavka 1., uvozna se dozvola može izdati ako je zahtjev za uvoznu dozvolu predan prije uvođenja ograničenja i ako nadležno upravno tijelo države članice dobije zadovoljavajuće dokaze da postoji ugovor ili narudžba za koju je već izvršena uplata ili na temelju koje su primjerci već otpremljeni.

3.  Rok važenja uvozne dozvole izdane u skladu sa stavkom 2. ne smije biti duži od jednog mjeseca.

4.  Osim u slučajevima kad je predviđeno drukčije, ograničenja navedena u stavku 1. ne primjenjuju se na sljedeće primjerke:

(a) primjerke rođene i uzgojene u zatočeništvu u skladu s člancima 54. i 55. ili dobivene umjetnim razmnožavanjem u skladu s člankom 56.;

(b) primjerke koji se uvoze za svrhe navedene u članku 8. stavku 3. točkama (e), (f) ili (g) Uredbe (EZ) br. 338/97;

(c) žive ili mrtve primjerke koji su dio kućne imovine osoba koje useljavaju u Zajednicu.

Članak 72.

Prijelazne mjere

1.  Potvrde izdane u skladu s člankom 11. Uredbe (EEZ) br. 3626/82 i člankom 22. Uredbe Komisije (EEZ) br. 3418/83 ( 2 ) mogu se i dalje koristiti u smislu članka 5. stavka 2. točke (b), članka 5. stavka 3. točaka (b), (c) i (d), članka 5. stavka 4. i članka 8. stavka 3. točaka (a) i (d) do (h) Uredbe (EZ) br. 338/97.

2.  Odobrena izuzeća od zabrana utvrđenih člankom 6. stavkom 1. Uredbe (EEZ) br. 3626/82 ostaju na snazi do posljednjeg dana njihovog važenja, ako je naveden.

▼M6

3.  Države članice mogu nastaviti izdavati uvozne i izvozne dozvole, potvrde o ponovnom izvozu, putujućim izložbama i osobnom vlasništvu na obrascima predviđenima u prilozima I., III. i IV., uvozne prijave na obrascu predviđenom u Prilogu II. i potvrde EU-a na obrascu predviđenom u Prilogu V. Provedbenoj uredbi (EU) br. 792/2012 u razdoblju od jedne godine nakon stupanja na snagu Provedbene uredbe Komisije (EU) 2015/57 ( 3 ).

▼B

Članak 73.

Obavještavanje o provedbenim odredbama

Svaka će država članica obavijestiti Komisiju i tajništvo Konvencije o odredbama koje usvoji isključivo radi provedbe ove Uredbe, te o svim upotrijebljenim pravnim instrumentima i mjerama koje su poduzete radi njezine provedbe. Komisija će ovu informaciju proslijediti ostalim državama članicama.

Članak 74.

Stavljanje izvan snage

Uredba (EZ) br. 1808/2001 stavlja se izvan snage.

Upućivanja na Uredbu stavljenu izvan snage smatraju se upućivanjima na ovu Uredbu i tumače se u skladu s korelacijskom tablicom iz Priloga XII.

Članak 75.

Stupanje na snagu

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

▼M3 —————

▼M7
PRILOG VII.

Kodovi koje treba uključiti u opis primjeraka i mjerne jedinice kojima se treba koristiti u dozvolama i potvrdama u skladu s člankom 5. stavcima 1. i 2.Opis

Kod trgovačkog naziva

Preporučena jedinica

Alternativna jedinica

Objašnjenje

Usi

BAL

kg

br.

Kitova kost

Kora

BAR

kg

 

Kora drveta (sirova, osušena ili mljevena u prah; neprerađena)

Tijelo

BOD

br.

kg

U osnovi cijele mrtve životinje, uključujući svježe ili prerađene ribe, preparirane kornjače, preparirane leptire, gmazove u alkoholu, cijele preparirane lovačke trofeje itd.

Kost

BON

kg

br.

Kosti, uključujući čeljusti

Kalipi

CAL

kg

 

Kalipi ili kalipaš (kornjačina hrskavica za juhu)

Oklop

CAP

br.

kg

Sirovi ili neobrađeni cijeli oklopi vrsta iz reda Testudines

Rezbarija

CAR

kg

br.

Rezbareni proizvodi osim onih od slonovače, kosti ili roga – na primjer od koralja i drva (uključujući rukotvorine).

Napomena: rezbarije od slonovače trebalo bi navesti kao takve (vidjeti u nastavku pod „IVC”). Također, kod vrsta od kojih se može izrezbariti više od jedne vrste proizvoda (npr. rog i kost), u kodu trgovačkog naziva trebalo bi po mogućnosti navesti vrstu proizvoda kojom se trguje (npr. rezbareni predmeti od kosti – „BOC” ili rezbareni predmeti od roga – „HOC”).

Rezbarije – kost

BOC

kg

br.

Rezbareni predmeti od kosti

Rezbarije – rog

HOC

kg

br.

Rezbareni predmeti od roga

Rezbarije – slonovača

IVC

kg

br.

Rezbarije od slonovače, uključujući npr. obrađene komade slonovače manjih dimenzija (drške noževa, šahovske garniture, garniture za igru mahjong itd.). Napomena: cijele izrezbarene kljove treba prijaviti kao kljove (vidjeti pod „TUS” u nastavku). Nakit izrađen od izrezbarene slonovače treba prijaviti kao „nakit – slonovača” (vidjeti pod „IJW” u nastavku).

Kavijar

CAV

kg

 

Neoplođena mrtva prerađena jaja svih vrsta Acipenseriformes; poznat i kao ikra.

Iverje

CHP

kg

 

Iverje drveta, posebno Aquilaria spp., Gyrinops spp. i Pterocarpus santalinus

Kandža

CLA

br.

kg

Kandže – npr. Felidae, Ursidae ili Crocodylia (napomena: „kornjačine kandže” su obično ljuske, a ne prave kandže).

Tkanina

CLO

m2

kg

Tkanina – ako tkanina nije u potpunosti izrađena od dlake neke od vrsta obuhvaćenih CITES-om, težinu dlake predmetne vrste trebalo bi, ako je moguće, zabilježiti pod „HAI”.

Koralj (neobrađen)

COR

br.

kg

Sirovi ili neobrađeni koralji i koraljne stijene (uključujući žive stijene i supstrat) [kako je definirano u Rezoluciji Konferencije 11.10 (rev. CoP15)]. Koraljne stijene trebalo bi zabilježiti kao „Scleractinia spp.”

Napomena: trgovinu bi trebalo zabilježiti prema broju komada samo ako se ti primjerci koralja prevoze u vodi.

Žive stijene (prijevoz u vlažnom stanju u kutijama) trebalo bi zabilježiti u kilogramima; koraljni supstrat trebalo bi zabilježiti prema broju komada (jer se prevozi u vodi kao supstrat na koji su pričvršćeni koralji koji nisu obuhvaćeni CITES-om).

Kozmetički proizvodi

COS

g

ml

Kozmetički proizvodi koji sadržavaju ekstrakte vrsta obuhvaćenih CITES-om. Količina bi trebala odražavati udio prisutnih vrsta obuhvaćenih CITES-om.

Kultura

CUL

broj (laboratorijskih tikvica itd.)

 

Kulture umjetno razmnoženih biljaka

Derivati

DER

kg/l

 

Derivati (osim onih koji su navedeni drugdje u tablici)

Osušene biljke

DPL

br.

 

Osušene biljke – npr. herbarijski primjerci

Uho

EAR

br.

 

Uši – obično slonove

Jaje

EGG

br.

kg

Cijela mrtva ili ispuhana jaja (vidjeti također kavijar)

Jaje (živo)

EGL

br.

kg

Živa oplođena jaja – obično jaja ptica i gmazova, ali su obuhvaćena i jaja riba i beskralježnjaka

Ljuska jajeta

ESH

g/kg

 

Sirova ili neobrađena ljuska jaja osim cijelih jaja

Ekstrakt

EXT

kg

l

Ekstrakt – obično biljni ekstrakti

Pero

FEA

kg/broj krila

br.

Perje – ako se radi o predmetima (npr. slikama) izrađenima od perja, navesti broj predmeta

Vlakno

FIB

kg

m

Vlakna – npr. biljna vlakna, ali su obuhvaćene i žice teniskih reketa

Peraja

FIN

kg

 

Svježe, zamrznute ili osušene peraje i njihovi dijelovi

Riblja mlađ

FIG

kg

br.

Mlade ribe stare jednu do dvije godine za akvarije, mrijestilišta ili za puštanje u divljinu

Cvijet

FLO

kg

 

Cvijeće

Lonac za cvijeće

FPT

br.

 

Lonci za cvijeće napravljeni od dijelova biljke, npr. vlakna drvolike paprati (napomena: žive biljke kojima se trguje zasađenima u tzv. „zajedničkim loncima” trebale bi biti označene kao „žive biljke”, a ne kao lonci za cvijeće).

Žablji kraci

LEG

kg

 

Žablji kraci

Voće

FRU

kg

 

Voće

Noga (stopalo)

FOO

br.

 

Noge – npr. slona, nosoroga, vodenkonja, lava, krokodila itd.

Proizvodi od krzna (veliki)

FPL

br.

 

Veliki proizvodi izrađeni od krzna, npr. prekrivači od krzna medvjeda ili risa ili drugi proizvodi od krzna većih dimenzija.

Proizvodi od krzna (mali)

FPS

br.

 

Manji proizvodi izrađeni od krzna, uključujući ručne torbe, privjeske za ključeve, torbice, jastuke, ukrasne obrube itd.

Žuč

GAL

kg

 

Žuč

Žučni mjehur

GAB

br.

kg

Žučni mjehur

Odjevni predmet

GAR

br.

 

Odjevni predmeti – uključujući rukavice i šešire, ali ne i cipele. Kod obuhvaća i ukrase ili dodatke na odjeći.

Genitalije

GEN

kg

br.

Spolovila odstranjena pri kastriranju i osušeni penisi

Škržni poklopci

GIL

br.

 

Škržni poklopci (npr. morskih pasa)

Podloga za cijepljenje

GRS

br.

 

Podloge za cijepljenje (bez cjepika)

Dlaka

HAI

kg

g

Dlaka – uključuje svu životinjsku dlaku, npr. slona, jaka, vikunje, gvanaka

Proizvodi od dlake

HAP

br.

g

Proizvodi izrađeni od dlake (npr. narukvice od slonove dlake)

Rog

HOR

br.

kg

Rogovi, uključujući rogovlje

Nakit

JWL

br.

g

Nakit, uključujući narukvice, ogrlice i druge komade nakita izrađene od materijala koji nije slonovača (npr. drvo, koralj)

Nakit – slonovača

IJW

br.

g

Nakit izrađen od slonovače

Proizvodi od kože (veliki)

LPL

br.

 

Veliki proizvodi izrađeni od kože, npr. aktovke, namještaj, putne torbe, putni kovčezi

Proizvodi od kože (mali)

LPS

br.

 

Mali proizvodi izrađeni od kože, npr. remeni, naramenice, sjedala za bicikle, etuiji za čekovne knjižice ili kreditne kartice, ručne torbe, privjesci za ključeve, rokovnici, torbice, cipele, vrećice za duhan, novčanici, remeni za satove i ukrasni obrubi

Živo

LIV

br.

kg

Žive životinje i biljke

List

LVS

kg

br.

Lišće

Trupci

LOG

m3

 

Sve neobrađeno drvo, bez obzira na to je li kora ili bjelika odstranjena ili ne, ili grubo učetvoreno drvo za preradu, posebno u piljeno drvo, celulozno drvo ili listove furnira. Napomena: trgovinu trupcima drveta za posebne namjene koji se prodaju po težini (npr. gvajak, Guaiacum spp.) treba bilježiti u kilogramima.

Meso

MEA

kg

 

Meso, uključujući riblje meso, ako riba nije cijela (vidjeti „tijelo”), svježe ili neprerađeno meso te prerađeno meso (npr. dimljeno, sirovo, sušeno, zamrznuto ili konzervirano)

Lijek

MED

kg/l

 

Lijekovi

Mošus

MUS

g

 

Mošus

Ulje

OIL

kg

l

Ulje – npr. od kornjača, tuljana, kitova, riba, različitih biljaka

Biser

PRL

br.

 

Biseri (npr. od vrste Strombus gigas)

Klavirske tipke

KEY

br.

 

Klavirske tipke od slonovače (npr. u standardnom klaviru nalaze se 52 klavirske tipke od slonovače)

Komad – kost

BOP

kg

 

Komadi kosti, neobrađeni

Komad – rog

HOP

kg

 

Komadi roga, neobrađeni – uključujući otpatke

Komad – slonovača

IVP

kg

 

Komadi slonovače, neobrađeni – uključujući otpatke

Napa

PLA

m2

 

Krznene nape – uključujući prostirke ako su napravljene od nekoliko koža

Šperploča

PLY

m2

m3

Materijal koji se sastoji od triju ili više listova drva koji su zalijepljeni i pritisnuti jedan na drugi te su općenito tako raspoređeni da su vlakna uzastopnih slojeva pod kutom

Prah

POW

kg

 

Prah

Kukuljice

PUP

br.

 

Kukuljice leptira

Korijen

ROO

br.

kg

Korijeni, lukovice, podanci ili gomolji

Napomena: za vrste drveća od kojih se proizvodi agar, Aquilaria spp. i Gyrinops spp., preporučena jedinica je kilogram. Alternativna jedinica je broj komada.

Prostirka

RUG

br.

 

Prostirke

Rostrum pilašica

ROS

br.

kg

Rostrum pilašica

Piljeno drvo

SAW

m3

 

Drvo jednostavno piljeno uzdužno ili proizvedeno postupkom profilnog rezanja; obično deblje od 6 mm. Napomena: trgovinu piljenim drvom od drveta za posebne namjene koje se prodaje po težini (npr. gvajak, Guaiacum spp.) treba bilježiti u kilogramima.

Ljuska

SCA

kg

 

Ljuske, npr. kornjače, drugih gmazova, riba, ljuskavaca

Sjeme

SEE

kg

 

Sjemenje

Ljuštura

SHE

br.

kg

Sirove ili neobrađene ljušture mekušaca

Bok

SID

br.

 

Koža sa bokova ili slabina; ne uključujući bočne dijelove uramljene krokodilske kože („tinga”) (vidjeti pod „koža”).

Kostur

SKE

br.

 

U osnovi cijeli kosturi

Koža

SKI

br.

 

U osnovi cijela koža, sirova ili štavljena, uključujući bočne dijelove uramljene krokodilske kože („tinga”), vanjska obloga tijela, s ljuskama ili bez njih

Komad kože

SKP

kg

 

Komadi kože – uključujući otpatke, sirove ili štavljene

Lubanja

SKU

br.

 

Lubanje

Juha

SOU

kg

l

Juha – npr. od kornjače

Uzorak (znanstveni)

SPE

kg/l/ml/br.

 

Znanstveni uzorci, uključujući krv, tkiva (npr. bubreg, slezena itd.), histološke preparate, preparirane muzejske primjerke itd.

Stabljika

STE

br.

kg

Stabljike biljaka

Napomena: za vrste drveća od kojih se proizvodi agar, Aquilaria spp. i Gyrinops spp., preporučena jedinica je kilogram. Alternativna jedinica je broj komada.

Plivaći mjehur

SWI

kg

 

Hidrostatski organ, uključujući riblje tutkalo/jesetrino ljepilo

Rep

TAI

br.

kg

Repovi – npr. kajmana (za kožu) ili lisice (za ukrašavanje odjeće, ovratnike, stole itd.), uključujući i repne peraje kitova

Zub

TEE

br.

kg

Zubi, npr. kita, lava, vodenkonja, krokodila itd.

Drvo

TIM

m3

kg

Sirovo drvo, osim trupaca koji su dovoljno debeli za rezanje u daske i piljenog drva

Trofej

TRO

br.

 

Trofej – svi trofejni dijelovi jedne životinje ako se izvoze zajedno: npr. rogovi (2), lubanja, koža s vratnog dijela, koža s leđnog dijela, rep i noge (tj. deset primjeraka) tvore jedan trofej. Međutim, ako su, na primjer, lubanja i rogovi jedini primjerci od neke životinje koji se izvoze, onda te predmete treba zabilježiti zajedno kao jedan trofej. U suprotnome te se stavke bilježe odvojeno. Cijelo preparirano tijelo bilježi se pod „BOD”. Sama koža bilježi se pod „SKI”. Trgovinu trofejima koji obuhvaćaju cijelo tijelo, tijelo do ramena i polovinu tijela, zajedno s odgovarajućim dijelovima tijela iste životinje koji se izvoze zajedno i na temelju iste dozvole, treba zabilježiti kao „1 TRO”.

Surla

TRU

br.

kg

Slonova surla. Napomena: slonova surla koja se izvozi s drugim trofejima od iste životinje i na temelju iste dozvole kao dio lovačkog trofeja treba zabilježiti kao „TRO”.

Kljova

TUS

br.

kg

U osnovi cijele kljove, obrađene ili neobrađene. Tu se ubrajaju slonove kljove, kljove vodenkonja, morža, narvala, ali ne i drugi zubi.

Furnir

 

 

 

 

— ljušteni furnir

VEN

m3

kg

Tanki slojevi ili listovi od drva jednake debljine, obično 6 mm ili manje, obično oguljeni (ljušteni furnir) ili narezani (rezani furnir), za izradu šperploče, za furniranje namještaja, posude/kutije od furnira itd.

— rezani furnir

VEN

m2

kg

Vosak

WAX

kg

 

Vosak

Drvni proizvod

WPR

br.

kg

Proizvodi od drva, uključujući gotove proizvode kao što su namještaj i glazbeni instrumenti.

Oznake mjernih jedinicaMjerna jedinica

Oznaka jedinice

grami

g

kilogrami

kg

litre

l

kubični centimetri

cm3

mililitri

ml

metri

m

četvorni metri

m2

kubični metri

m3

broj primjeraka

br.

Napomena: ako mjerna jedinica nije navedena, pretpostavlja se da je riječ o broju (npr. živih životinja).
PRILOG VIII.

Standardne reference za nomenklaturu kojima se u skladu s člankom 5. stavkom 4. treba koristiti pri navođenju znanstvenih naziva vrsta u dozvolama i potvrdamaF A U N A

 

 

Predmetni takson

Taksonomska referenca

MAMMALIA

 

 

Svi taksoni MAMMALIA

— osim priznavanja sljedećih naziva za divlje oblike vrsta (kojima se daje prednost u odnosu na nazive za domaće oblike):

— Bos gaurus, Bos mutus, Bubalus arnee, Equus africanus, Equus przewalskii i

— osim taksona zabilježenih pod različitim redovima Mammalia u nastavku

Wilson, D. E. i Reeder, D. M. (ur.) (2005.): Mammal Species of the World. A Taxonomic and Geographic Reference. Third edition, Vol. 1-2, xxxv + str. 2142., Baltimore (John Hopkins University Press).

ARTIODACTYLA

Camelidae

Lama guanicoe

Wilson, D. E. i Reeder, D. M. (1993.): Mammal Species of the World: a Taxonomic and Geographic Reference. Second edition. xviii + str. 1207., Washington (Smithsonian Institution Press).

CETACEA

Balaenopteridae

Balaenoptera omurai

Wada, S., Oishi, M. i Yamada, T. K. (2003.): A newly discovered species of living baleen whales. Nature, 426: 278.–281.

 

Delphinidae

Orcaella heinsohni

Beasly, I., Robertson, K. M. i Arnold, P. W. (2005.): Description of a new dolphin, the Australian Snubfin Dolphin, Orcaella heinsohni sp. n. (Cetacea, Delphinidae). – Marine Mammal Science, 21(3): 365.–400.

 

Delphinidae

Sotalia fluviatilis

Sotalia guianensis

Caballero, S., Trujillo, F., Vianna, J. A., Barrios-Garrido, H., Montiel, M. G., Beltrán-Pedreros, S., Marmontel, M., Santos, M. C., Rossi-Santos, M. R. i Baker, C. S. (2007.). Taxonomic status of the genus Sotalia: species level ranking for „tucuxi” (Sotalia fluviatilis) and „costero” (Sotalia guianensis) dolphins. – Marine Mammal Science, 23: 358.–386.

 

Delphinidae

Sousa plumbea

Sousa sahulensis

Jefferson, T. A. i Rosenbaum, H. C. (2014.): Taxonomic revision of the humpback dolphins (Sousa spp.), and description of a new species from Australia. – Marine Mammal Science, 30(4): 1494.–1541.

 

Delphinidae

Tursiops australis

Charlton-Robb, K., Gershwin, L.-A., Thompson, R., Austin, J., Owen, K. i McKechnie, S. (2011.): A new dolphin species, the Burrunan Dolphin Tursiops australis sp. nov., endemic to southern Australian coastal waters. – PLoS ONE, 6 (9): e24047.

 

Iniidae

Inia araguaiaensis

Hrbek, T., da Silva, V. M. F., Dutra, N., Gravena, W., Martin, A. R. i Farias, I. P. (2014.): A new species of river dolphin from Brazil or: How little do we know our biodiversity. – PLoS ONE 83623: 1.–12.

 

Phocoenidae

Neophocaena asiaeorientalis

Jefferson, T. A. i Wang, J. Y. (2011.): Revision of the taxonomy of finless porpoises (genus Neophocaena): The existence of two species. – Journal of Marine Animals and their Ecology, 4 (1): 3.–16.

 

Physeteridae

Physeter macrocephalus

Rice, D. W., (1998.): Marine Mammals of the World: Systematics and Distribution – Society of Marine Mammalogy Special Publication Number 4, The Society for Marine Mammalogy, Lawrence, Kansas.

 

Platanistidae

Platanista gangetica

Rice, D. W., (1998.): Marine Mammals of the World: Systematics and Distribution – Society of Marine Mammalogy Special Publication Number 4, The Society for Marine Mammalogy, Lawrence, Kansas.

 

Ziphiidae

Mesoplodon hotaula

Dalebout, M. L., Scott Baker, C., Steel, D., Thompson, K., Robertson, K. M., Chivers, S. J., Perrin, W. F., Goonatilake, M., Anderson, C. R., Mead, J. G., Potter, C. W., Thompson, L., Jupiter, D. i Yamada, T. K. (2014.): Resurrection of Mesoplodon hotaula Deraniyagala 1963: A new species of beaked whale in the tropical Indo-Pacific. – Marine Mammal Science, 30 (3): 1081.–1108.

PRIMATES

Atelidae

Ateles geoffroyi

Rylands, A. B., Groves, C. P., Mittermeier, R. A., Cortes-Ortiz, L. i Hines, J. J. (2006.): Taxonomy and distributions of Mesoamerican primates. – U: A. Estrada, P. Garber, M. Pavelka i L. Luecke (ur.), New Perspectives in the Study of Mesoamerican Primates: Distribution, Ecology, Behavior and Conservation, str. 29.–79. Springer, New York, SAD.

 

Aotidae

Aotus jorgehernandezi

Defler, T. R. i Bueno, M. L. (2007.): Aotus diversity and the species problem. – Primate Conservation, 22: 55.–70.

 

Cebidae

Callithrix manicorensis

Garbino, T. i Siniciato, G. (2014.): The taxonomic status of Mico marcai (Alperin 1993) and Mico manicorensis (van Roosmalen et al. 2000) (Cebidae, Callitrichinae) from Southwestern Brazilian Amazonia. – International Journal of Primatology, 35 (2): 529.–546. (za vrstu Mico marcai zajedno s Mico manicorensis koja se u CITES-u tretira kao Callithrix manicorensis)

 

Cebidae

Cebus flavius

Oliveira, M. M. de i Langguth, A. (2006.): Rediscovery of Marcgrave's Capuchin Monkey and designation of a neotype for Simia flava Schreber, 1774 (Primates, Cebidae). – Boletim do Museu Nacional do Rio de Janeiro, N.S., Zoologia, 523: 1.–16.

 

Cebidae

Mico rondoni

Ferrari, S. F., Sena, L., Schneider, M. P. C. i Júnior, J. S. S. (2010.): Rondon's Marmoset, Mico rondoni sp. n., from southwestern Brazilian Amazonia. – International Journal of Primatology, 31: 693.–714.

 

Cebidae

Saguinus ursulus

Gregorin, R. i de Vivo, M. (2013.): Revalidation of Saguinus ursula Hoffmannsegg (Primates: Cebidae: Callitrichinae). – Zootaxa, 3721 (2): 172.–182.

 

Cebidae

Saimiri collinsi

Merces, M. P., Alfaro, J. W. L., Ferreira, W. A. S., Harada, M. L. i Júnior, J. S. S. (2015.): Morphology and mitochondrial phylogenetics reveal that the Amazon River separates two eastern squirrel monkey species: Saimiri sciureus and S. collinsi. – Molecular Phylogenetics and Evolution, 82: 426.–435.

 

Cercopithecidae

Cercopithecus lomamiensis

Hart, J.A., Detwiler, K.M., Gilbert, C.C., Burrell, A.S., Fuller, J.L., Emetshu, m., Hart, T.B., Vosper, A., Sargis, E.J. i Tosi, A.J. (2012.): Lesula: A new species of Cercopithecus monkey endemic to the Democratic Republic of Congo and implications for conservation of Congo's Central Basin. – PLoS ONE, 7 (9): e44271.

 

Cercopithecidae

Macaca munzala

Sinha, A., Datta, A., Madhusudan, M. D. i Mishra, C. (2005.): Macaca munzala: A new species from western Arunachal Pradesh, northeastern India. – International Journal of Primatology, 26(4): 977.–989: doi: 10.1007/s10764-005-5333-3.

 

Cercopithecidae

Rhinopithecus strykeri

Geismann, T., Lwin, N., Aung, S. S., Aung, T. N., Aung, Z. M., Hla, T. H., Grindley, M. i Momberg, F. (2011.): A new species of snub-nosed monkey, genus Rhinopithecus Milne-Edwards, 1872 (Primates, Colobinae), from Northern Kachin State, Northeastern Myanmar. – Amer. J. Primatology, 73: 96.–107.

 

Cercopithecidae

Rungwecebus kipunji

Davenport, T. R. b., Stanley, W. t., Sargis, E. j., de Luca, D. w., Mpunga, N. E., Machaga, S. J. i Olson, L. E. (2006.): A new genus of African monkey, Rungwecebus: Morphology, ecology, and molecular phylogenetics. – Science, 312: 1378.–1381.

 

Cercopithecidae

Trachypithecus villosus

Brandon-Jones, d., Eudey, A. A., Geissmann, t., Groves, C. p., Melnick, D. j., Morales J. C., Shekelle, M. i Steward, C.-B. (2004.): Asian primate classification. – International Journal of Primatology, 25: 97.–163.

 

Cercopithecidae

Cheirogaleus lavasoensis

Thiele, d., Razafimahatratra, E. i Hapke, A. (2013.): Discrepant partitioning of genetic diversity in mouse lemurs and dwarf lemurs – biological reality or taxonomic bias? – Molecular Phylogenetics and Evolution, 69: 593.–609.

 

Cercopithecidae

Microcebus gerpi

Radespiel, U., Ratsimbazafy, J. H., Rasoloharijaona, S., Raveloson, H., Andriaholinirina, N., Rakotondravony, R., Randrianarison, R. M. i Randrianambinina, B. (2012.): First indications of a highland specialist among mouse lemurs (Microcebus spp.) and evidence for a new mouse lemur species from eastern Madagascar. – Primates, 53: 157.–170.

 

Cercopithecidae

Microcebus marohita

Microcebus tanosi

Rasoloarison, R. M., Weisrock, D. W., Yoder, A. D., Rakotondravony, D. i Kappeler, P. M. [2013.]: Two new species of mouse lemurs (Cheirogaleidae: Microcebus) from Eastern Madagascar. – International Journal of Primatology, 34: 455.–469.

 

Hylobatidae

Nomascus annamensis

Van Ngoc Thinh, Mootnick, A. R., Vu Ngoc Thanh, Nadler, T. i Roos, C. (2010.): A new species of crested gibbon from the central Annamite mountain range. – Vietnamese Journal of Primatology, 4: 1.–12.

 

Lorisidae

Nycticebus kayan

Munds, R.A., Nekaris, K.A.I. i Ford, S.M. (2013.): Taxonomy of the bornean slow loris, with new species Nycticebus kayan (Primates, Lorisidae). – American Journal of Primatology, 75: 46.–56.

 

Pitheciidae

Cacajao melanocephalus Cacajao oukary

Ferrari, S. F., Guedes, P. G., Figueiredo-Ready, W. M. B. i Barnett, A. A. (2014.): Reconsidering the taxonomy of the Black-faced Uacaris, Cacajao melanocephalus group (Mammalia: Pitheciidae), from the northern Amazon Basin. – Zootaxa, 3866 (3): 353.–370.

 

Pitheciidae

Callicebus aureipalatii

Wallace, R. B., Gómez, H., Felton, A. i Felton, A. (2006.): On a new species of titi monkey, genus Callicebus Thomas (Primates, Pitheciidae), from western Bolivia with preliminary notes on distribution and abundance. – Primate Conservation, 20: 29.–39.

 

Pitheciidae

Callicebus caquetensis

Defler, T. R., Bueno, M. L. i García, J. (2010.: Callicebus caquetensis: a new and Critically Endangered titi monkey from southern Caquetá, Colombia. – Primate Conservation, 25: 1.–9.

 

Pitheciidae

Callicebus vieira

Gualda-Barros, J., Nascimento, F. O. i Amaral, M. K. (2012.): A new species of Callicebus Thomas, 1903 (Primates, Pitheciidae) from the states of Mato Grosso and Pará, Brazil. – Papéis Avulsos de Zoologia (São Paulo), 52: 261.–279.

 

Pitheciidae

Callicebus miltoni

Dalponte, J. C., Silva, F. E. i Silva Júnior, J. S. (2014.): New species of titi monkey, genus Callicebus Thomas, 1903 (Primates, Pitheciidae), from Southern Amazonia, Brazil. – Papéis Avulsos de Zoologia, São Paulo, 54: 457.–472.

 

Pitheciidae

Pithecia cazuzai

Pithecia chrysocephala

Pithecia hirsuta

Pithecia inusta

Pithecia isabela

Pithecia milleri

Pithecia mittermeieri

Pithecia napensis

Pithecia pissinattii

Pithecia rylandsi

Pithecia vanzolinii

Marsh, L.K. (2014.): A taxonomic revision of the saki monkeys, Pithecia Desmarest, 1804. – Neotropical Primates, 21: 1.–163.

 

Tarsiidae

Tarsius lariang

Merker, S. i Groves, C.P. (2006.): Tarsius lariang: A new primate species from Western Central Sulawesi. – International Journal of Primatology, 27(2): 465.–485.

 

Tarsiidae

Tarsius tumpara

Shekelle, m., Groves, C., Merker, S. i Supriatna, J. (2010.): Tarsius tumpara: A new tarsier species from Siau Island, North Sulawesi. – Primate Conservation, 23: 55.–64.

PROBOSCIDEA

Elephantidae

Loxodonta africana

Wilson, D. E. i Reeder, D. m. (1993.): Mammal Species of the World: a Taxonomic and Geographic Reference. Second edition. xviii + str. 1207., Washington (Smithsonian Institution Press).

SCANDENTIA

Tupaiidae

Tupaia everetti

Roberts, T. E., Lanier, H. C., Sargis, E. J. i Olson, L. E. (2011.): Molecular phylogeny of treeshrews (Mammalia: Scandentia) and the timescale of diversification in Southeast Asia. – Molecular Phylogenetics and Evolution, 60 (3): 358.–372.

 

Tupaiidae

Tupaia palawanensis

Sargis, E. J., Campbell, K. K. i Olson, L. E.(2014.): Taxonomic boundaries and craniometric variation in the treeshrews (Scandentia, Tupaiidae) from the Palawan faunal region. – Journal of Mammalian Evolution, 21 (1): 111.–123.

AVES

APODIFORMES

 

Nazivi ptica na razini reda i porodice

Morony, J. J., Bock, W. J. i Farrand, J., Jr. (1975.:) Referenca List of the Birds of the World. American Museum of Natural History. str. 207.

 

 

Sve vrste ptica – osim taksona navedenih u nastavku

Dickinson, E.C. (ur.)(2003.): The Howard and Moore Complete Checklist of the Birds of the World. Revised and enlarged 3rd Edition. 1039 str. London (Christopher Helm).

zajedno s

Dickinson, E.C. (2005.): Corrigenda 4 (2.6.2005.) to Howard & Moore Edition 3 (2003.). http://www.naturalis.nl/sites/naturalis.en/contents/i000764/corrigenda%204_final.pdf (dostupno na internetskim stranicama CITES-a)

 

Trochilidae

Chlorostilbon lucidus

Pacheco, J. F. i Whitney, B. M. (2006.): Mandatory changes to the scientific names of three Neotropical birds. – Bull. Brit. Orn. Club, 126: 242.–244.

 

Trochilidae

Eriocnemis isabellae

Cortés-Diago, A., Ortega, L. A., Mazariegos-Hurtado, L. i Weller, A.-A. (2007.): A new species of Eriocnemis (Trochilidae) from southwest Colombia. – Ornitologia Neotropical, 18: 161.–170.

 

Trochilidae

Phaethornis aethopyga

Piacentini, V. Q., Aleixo, A. i Silveira, L. F. (2009.): Hybrid, subspecies or species? The validity and taxonomic status of Phaethornis longuemareus aethopyga Zimmer, 1950 (Trochilidae). – Auk, 126: 604.–612.

FALCONIFORMES

Accipitridae

Aquila hastata

Parry, S. J., Clark, W. S. i Prakash, V. (2002.): On the taxonomic status of the Indian Spotted Eagle Aquila hastata. – Ibis, 144: 665.–675.

 

Accipitridae

Buteo socotraensis

Porter, R. F. i Kirwan, G. M. (2010.): Studies of Socotran birds VI. The taxonomic status of the Socotra Buzzard. – Bulletin of the British Ornithologists' Club, 130 (2): 116.–131.

 

Falconidae

Micrastur mintoni

Whittaker, A. (2002.): A new species of forest-falcon (Falconidae: Micrastur) from southeastern Amazonia and the Atlantic rainforests of Brazil. – Wilson Bulletin, 114: 421.–445.

PASSERIFORMES

Muscicapidae

Garrulax taewanus

Collar, N. J. (2006.): A partial revision of the Asian babblers (Timaliidae). – Forktail, 22: 85.–112.

PSITTACIFORMES

Cacatuidae

Cacatua goffiniana

Roselaar, C. S. i Michels, J. P. (2004.): Nomenclatural chaos untangled, resulting in the naming of the formally undescribed Cacatua species from the Tanimbar Islands, Indonesia (Psittaciformes: Cacatuidae). – Zoologische Verhandelingen, 350: 183.–196.

 

Loriidae

Trichoglossus haematodus

Collar, N. J. (1997.) Family Psittacidae (Parrots). U: del Hoyo, J., Elliot, A. i Sargatal, J. (ur.), Handbook of the Birds of the World, 4 (Sandgrouse to Cuckoos): 280.–477. Barcelona (Lynx Edicions).

 

Psittacidae

Aratinga maculata

Nemesio, A. i Rasmussen, C. (2009.): The rediscovery of Buffon's „Guarouba” or „Perriche jaune”: two senior synonyms of Aratinga pintoi Silveira, Lima & Höfling, 2005 (Aves: Psittaciformes). – Zootaxa, 2013.: 1.–16.

 

Psittacidae

Forpus modestus

Pacheco, J. F. i Whitney, B. M. (2006.): Mandatory changes to the scientific names of three Neotropical birds. – Bull. Brit. Orn. Club, 126: 242.–244.

 

Psittacidae

Pionopsitta aurantiocephala

Gaban-Lima, R., Raposo, M. A. i Höfling, E. (2002.): Description of a new species of Pionopsitta (Aves: Psittacidae) endemic to Brazil. – Auk, 119: 815.–819.

 

Psittacidae

Poicephalus robustus

Poicephalus fuscicollis

Coetzer, W.G., Downs, C.T., Perrin, M.R. i Willows-Munro, S. (2015.): Molecular Systematics of the Cape Parrot (Poicephalus robustus). Implications for Taxonomy and Conservation. – PLoS ONE, 10(8):e0133376. doi: 10.1371/journal.pone.0133376.

 

Psittacidae

Psittacula intermedia

COLLAR, N. J. (1997.) Family Psittacidae (Parrots). U: del Hoyo, J., Elliot, A. i Sargatal, J. (ur.), Handbook of the Birds of the World, 4 (Sandgrouse to Cuckoos): 280.–477. Barcelona (Lynx Edicions).

 

Psittacidae

Pyrrhura griseipectus

Olmos, F., Silva, W. A. G. i Albano, C. (2005.: Grey-breasted Conure Pyrrhura griseipectus, an overlooked endangered species. – Cotinga, 24: 77.–83.

 

Psittacidae

Pyrrhura parvifrons

Arndt, T. (2008.): Anmerkungen zu einigen Pyrrhura-Formen mit der Beschreibung einer neuen Art und zweier neuer Unterarten. – Papageien, 8: 278.–286.

STRIGIFORMES

Strigidae

Glaucidium mooreorum

Da Silva, J. M. C., Coelho, G. i Gonzaga, P. (2002.): Discovered on the brink of extinction: a new species of pygmy owl (Strigidae: Glaucidium) from Atlantic forest of northeastern Brazil. – Ararajuba, 10(2): 123.–130.

 

Strigidae

Ninox burhani

Indrawan, M. i Somadikarta, S. (2004.): A new hawk-owl from the Togian Islands, Gulf of Tomini, central Sulawesi, Indonesia. – Bulletin of the British Ornithologists' Club, 124: 160.–171.

 

Strigidae

Otus thilohoffmanni

Warakagoda, D. H. i Rasmussen, P. C. (2004.): A new species of scops-owl from Sri Lanka. – Bulletin of the British Ornithologists' Club, 124(2): 85.–105.

REPTILIA

CROCODYLIA i RHYNCHOCEPHALIA

 

Crocodylia i Rhynchocephalia osim za taksone navedene u nastavku

Wermuth, H. i Mertens, R. (1996.) (pretisak): Schildkröte, Krokodile, Brückenechsen. xvii + str. 506. Jena (Gustav Fischer Verlag).

 

Crocodylidae

Crocodylus johnstoni

Tucker, A. D. (2010.): The correct name to be applied to the Australian freshwater crocodile, Crocodylus johnstoni [Krefft, 1873]. – Australian Zoologist, 35(2): 432.–434.

 

Sphenodontidae

Sphenodon spp.

Hay, J. M., Sarre, S. D., Lambert, D. m., Allendorf, F. W. i Daugherty, C. H. (2010.): Genetic diversity and taxonomy: a reassessment of species designation in tuatara (Sphenodon: Reptilia). – Conservation Genetics, 11 (93): 1063.–1081.

SAURIA

 

Za razgraničenje porodica unutar podreda Sauria

Pough, F. H., Andrews, R. M., Cadle, J. E., Crump, M. L., Savitzky, A. H. i Wells, K. D. (1998.): Herpetology. Upper Saddle River/New Jersey (Prentice Hall).

 

Agamidae

Saara spp.

Uromastyx spp.

Wilms, T. M., Böhme, W., Wagner, P., Lutzmann, N. i Schmitz, A. (2009.): On the phylogeny and taxonomy of the genus Uromastyx Merrem, 1820 (Reptilia: Squamata: Agamidae: Uromastycinae) - resurrection of the genus Saara Gray, 1845. – Bonner zool. Beiträge, 56(1-2): 55.–99.

 

Chamaeleonidae

Chamaleonidae spp.

Glaw, F. (2015.): Taxonomic checklist of chamaeleons (Squamata: Chamaeleonidae). – Vertebrate Zoology, 65(2): 167.–246.

(http://www.senckenberg.de/files/content/forschung/publikationen/vertebratezoology/vz65-2/01_vertebrate_zoology_65-2_glaw_167-246.pdf)

 

Cordylidae

Cordylidae spp., osim taksona navedenog u nastavku

Stanley, E. L., Bauer, A. M., Jackman, T. R., Branch, W. R. i P. le F. N. (2011.): Between a rock and a hard polytomy: rapid radiation in the rupicolous girdled lizards (Squamata: Cordylidae). – Molecular Phylogenetics and Evolution, 58 (1): 53.–70.

 

Cordylidae

Cordylus marunguensis

Greenbaum, E., Stanley, E. L., Kusamba, C., Moninga, W. m., Goldberg, S. R. i Cha (2012.): A new species of Cordylus (Squamata: Cordylidae) from the Marungu Plateau of south-eastern Democratic Republic of the Congo. – African Journal of Herpetology, 61 (1): 14.–39.

 

Gekkonidae

Dactylonemis spp.

Hoplodactylus spp.

Mokopirirakau spp.

Nielsen, S. V., Bauer, A. M., Jackman, T. R., Hitchmough, R. A. i Daugherty, C. H. (2011.): New Zealand geckos (Diplodactylidae): Cryptic diversity in a post-Gondwanan lineage with trans-Tasman affinities. – Molecular Phylogenetics and Evolution, 59 (1): 1.–22.

 

Gekkonidae

Nactus serpensinsula

Kluge, A.G. (1983.): Cladistic relationships among gekkonid lizards. – Copeia, 1983 (no. 2): 465.–475.

 

Gekkonidae

Naultinus spp.

Nielsen, S. V., Bauer, A. M., Jackman, T. R., Hitchmough, R. A. i Daugherty, C. H. (2011.): New Zealand geckos (Diplodactylidae): Cryptic diversity in a post-Gondwanan lineage with trans-Tasman affinities. – Molecular Phylogenetics and Evolution, 59 (1): 1.–22.

 

Gekkonidae

Phelsuma spp.

Rhoptropella spp.

Glaw, F. i Rösler, H. (2015.): Taxonomic checklist of the day geckos of the genera Phelsuma Gray, 1825 and Rhoptropella Hewitt, 1937 (Squamata: Gekkonidae). – Vertebrate Zoology, 65(2): 167.–246.)

(http://www.senckenberg.de/files/content/forschung/publikationen/vertebratezoology/vz65-2/02_vertebrate_zoology_65-2_glaw-roesler_247-283.pdf)

 

Gekkonidae

Toropuku spp.

Tukutuku spp.

Woodworthia spp.

Nielsen, S. V., Bauer, A. M., Jackman, T. R., Hitchmough, R. A. i Daugherty, C. H. (2011.): New Zealand geckos (Diplodactylidae): Cryptic diversity in a post-Gondwanan lineage with trans-Tasman affinities. – Molecular Phylogenetics and Evolution, 59 (1): 1.–22.

 

Gekkonidae

Uroplatus spp., osim taksona navedenih u nastavku

Raxworthy, C.J. (2003.): Introduction to the reptiles. – U: Goodman, S.M. i Bernstead, J.P. (ur.), The natural history of Madagascar: 934.–949. Chicago.

 

Gekkonidae

Uroplatus finiavana

Ratsoavina, F.M., Louis jr., E.E., Crottini, A., Randrianiaina, R.-D., Glaw, F. i Vences, M. (2011.): A new leaf tailed gecko species from northern Madagascar with a preliminary assessment of molecular and morphological variability in the Uroplatus ebenaui group. – Zootaxa, 3022: 39.–57.

 

Gekkonidae

Uroplatus giganteus

Glaw, F., Kosuch, J., Henkel, W. F., Sound, P. i Böhme, W. (2006.): Genetic and morphological variation of the leaf-tailed gecko Uroplatus fimbriatus from Madagascar, with description of a new giant species. – Salamandra, 42: 129.–144.

 

Gekkonidae

Uroplatus pietschmanni

Böhle, A. i Schönecker, P. (2003.): Eine neue Art der Gattung Uroplatus Duméril, 1805 aus OstMadagaskar (Reptilia: Squamata: Gekkonidae). – Salamandra, 39(3/4): 129.–138.

 

Gekkonidae

Uroplatus sameiti

Raxworthy, C.J., Pearson, R.G., Zimkus, B.M., Reddy, S., Deo, A.J., Nussbaum, R.A. i Ingram, C.M. (2008.): Continental speciation in the tropics: contrasting biogeographic patterns of divergence in the Uroplatus leaf-tailed gecko radiation of Madagascar. – Journal of Zoology, 275: 423.–440.

 

Iguanidae

Iguanidae spp., osim taksona navedenih u nastavku

Hollingsworth, B. D. (2004.): The Evolution of Iguanas: An Overview of Relationships and a Checklist of Species, str. 19.–44. U: Alberts, A. C., Carter, R. L., Hayes, W. K. i Martins, E. P. (ur.), Iguanas: Biology and Conservation. Berkeley (University of California Press).

 

Iguanidae

Brachylophus bulabula

Keogh, J. S., Edwards, D. L., Fisher, R. N. i Harlow, P. S. (2008.): Molecular and morphological analysis of the critically endangered Fijian iguanas reveals cryptic diversity and a complex biogeographic history. – Phil. Trans. R. Soc. B, 363(1508): 3413.–3426.

 

Iguanidae

Conolophus marthae

Gentile, G. i Snell, H. (2009.): Conolophus marthae sp. nov. (Squamata, Iguanidae), a new species of land iguana from the Galápagos archipelago. – Zootaxa, 2201: 1.–10.

 

Iguanidae

Cyclura lewisi

Burton, F. J. (2004.): Revision to Species Cvclura nubila lewisi, the Grand Cayman Blue Iguana – Caribbean Journal of Science, 40(2): 198.–203.

 

Iguanidae

Phrynosoma blainvillii

Phrynosoma cerroense

Phrynosoma wigginsi

Montanucci, R.R. (2004.): Geographic variation in Phrynosoma coronatum (Lacertilia, Phrynosomatidae): further evidence for a peninsular archipelago. – Herpetologica, 60: 117.

 

Teiidae

Teiidae spp.

Harvey, M. B., Ugueto, G. N. i Gutberlet, R. L. Jr. (2012.): Review of teiid morphology with a revised taxonomy and phylogeny of the Teiidae (Lepidosauria: Squamata). – Zootaxa, 3459: 1.–156.

 

Varanidae

Varanidae spp.

osim za taksone navedene u nastavku

Böhme, W. (2003.): Checklist of the living monitor lizards of the world (family Varanidae) – Zoologische Verhandelingen. Leiden, 341: 1.–43.

zajedno s

Koch, A., Auliya, M. i Ziegler, T. (2010.): Updated Checklist of the living monitor lizards of the world (Squamata: Varanidae). – Bonn zool. Bull., 57(2): 127.–136.

 

Varanidae

Varanus bangonorum

Varanus dalubhasa

Welton, L. J., Travers, S. L., Siler, C. D. i Brown, R. M. (2014.): Integrative taxonomy and phylogeny-based species delimitation of Philippine water monitor lizards (Varanus salvator complex) with descriptions of two new cryptic species. – Zootaxa, 3881 (3): 201.–227.

 

Varanidae

Varanus hamersleyensis

Maryan, B., Oliver, P. M., Fitch, A. J. i O'Connell, M. (2014.): Molecular and morphological assessment of Varanus pilbarensis (Squamata: Varanidae), with a description of a new species from the southern Pilbara, Western Australia. – Zootaxa, 3768 (2): 139.–158.

 

Varanidae

Varanus nesterovi

Böhme, W., Ehrlich, K., Milto, K. D., Orlov, N. i Scholz, S. (2015.): A new species of desert monitor lizard (Varanidae: Varanus: Psammosaurus) from the western Zagros region (Iraq, Iran). – Russian Journal of Herpetology, 22 (1): 41.–52.

 

Varanidae

Varanus samarensis

Koch, A., Gaulke, M. i Böhme, W. (2010.): Unravelling the underestimated diversity of Philippine water monitor lizards (Squamata: Varanus salvator complex), with the description of two new species and a new subspecies. – Zootaxa, 2446: 1.–54.

 

Varanidae

Varanus sparnus

Doughty, P., Kealley, L., Fitch, A. i Donnellan, S. C. (2014.): A new diminutive species of Varanus from the Dampier Peninsula, western Kimberley region, Western Australia. – Records of the Western Australian Museum, 29: 128.–140.

SERPENTES

 

Loxocemidae spp.

Pythonidae spp.

Boidae spp.

Bolyeriidae spp.

Tropidophiidae spp.

Viperidae spp.

osim za zadržavanje rodova Acrantophis, Sanzinia, Calabaria, Lichanura, te priznavanje Epicrates maurus kao valjane vrste i osim za vrste navedene u nastavku

McDiarmid, R. W., Campbell, J. A. i Touré, T. A. (1999.): Snake Species of the World. A Taxonomic and Geographic Reference. Volume 1, Washington, DC. (The Herpetologists' League).

 

Boidae

Candoia paulsoni

Candoia superciliosa

Smith, H. M., Chiszar, d., Tepedelen, K. i van Breukelen, F. (2001.): A revision of the bevelnosed boas (Candoia carinata complex) (Reptilia: Serpentes). – Hamadryad, 26(2): 283.–315.

 

Boidae

Corallus batesii

Henderson, R. W., Passos, P. i Feitosa, D. (2009.); Geographic variation in the Emerald Treeboa, Corallus caninus (Squamata: Boidae). – Copeia, 2009. (3): 572.–582.

 

Boidae

Epicrates crassus

Epicrates assisi

Epicrates alvarezi

Passos, P. i Fernandes, R. (2008.): Revision of the Epicrates cenchria complex (Serpentes: Boidae). – Herpetol. Monographs, 22: 1.–30.

 

Boidae

Eryx borrii

Lanza, B. i Nistri, A. (2005.): Somali Boidae (genus Eryx Daudin 1803) and Pythonidae (genus Python Daudin 1803) (Reptilia Serpentes). – Tropical Zoology, 18(1): 67.–136.

 

Boidae

Eunectes beniensis

Dirksen, L. (2002.): Anakondas. NTV Wissenschaft.

 

Colubridae

Xenochrophis piscator

Xenochrophis schnurrenbergeri

Xenochrophis tytleri

Vogel, G. i David, P. (2012.): A revision of the species group of Xenochrophis piscator (Schneider, 1799) (Squamata: Natricidae). – Zootaxa, 3473: 1.–60.

 

Elapidae

Micrurus ruatanus

McCranie, J. R. (2015.): A checklist of the amphibians and reptiles of Honduras, with additions, comments on taxonomy, some recent taxonomic decisions, and areas of further studies needed. – Zootaxa, 3931 (3): 352.–386.

 

Elapidae

Naja atra

Naja kaouthia

Wüster, W. (1996.): Taxonomic change and toxinology: systematic revisions of the Asiatic cobras (Naja naja species complex) – Toxicon, 34: 339.–406.

 

Elapidae

Naja mandalayensis

Slowinski, J. B. i Wüster, W. (2000.): A new cobra (Elapidae: Naia) from Myanmar (Burma) – Herpetologica, 56: 257.–270.

 

Elapidae

Naja oxiana

Naja philippinensis

Naja sagittifera

Naja samarensis

Naja siamensis

Naja sputatrix

Naja sumatrana

Wüster, W. (1996.): Taxonomic change and toxinology: systematic revisions of the Asiatic cobras (Naja naja species complex) – Toxicon, 34: 339.–406.

 

Pythonidae

Leiopython bennettorum

Leiopython biakensis

Leiopython fredparkeri

Leiopython huonensis

Leiopython hoserae

Schleip, W. D. (2008.): Revision of the genus Leiopython Hubrecht 1879 (Serpentes: Pythonidae) with the redescription of taxa recently described by Hoser (2000) and the description of new species. – Journal of Herpetology, 42(4): 645.–667.

 

Pythonidae

Morelia clastolepis

Morelia kinghorni

Morelia nauta

Morelia tracyae

Harvey, M. B., Barker, D. B., Ammerman, L. K. i Chippindale, P. T. (2000.): Systematics of pythons of the Morelia amethistina complex (Serpentes: Boidae) with the description of three new species – Herpetological Monographs, l4: 139.–185.

 

Pythonidae

Python bivittatus

Jacobs, H. J., Auliya, M. i Böhme, W. (2009.): Zur Taxonomie des Dunklen Tigerpythons, Python molurus bivittatus KUHL, 1820, speziell der Population von Sulawesi. – Sauria, 31: 5.–16.

 

Pythonidae

Python breitensteini

Python brongersmai

Keogh, J. S., Barker, D. G. i Shine, R. 2001. Heavily exploited but poorly known: systematics and biogeography of commercially harvested pythons (Python curtus group) in Southeast Asia – Biological Journal of the Linnean Society, 73: 113.–129.

 

Pythonidae

Python kyaiktiyo

Zug, G.R., Grotte, S. W. i Jacobs, J. F. (2011.): Pythons in Burma: Short-tailed python (Reptilia: Squamata). – Proc. biol. Soc. Washington, 124(2): 112.–136.

 

Pythonidae

Python natalensis

Broadley, D. G. (1999.): The southern African python, Python natalensis A. Smith 1840, is a valid species. – African Herp News, 29: 31.–32.

 

Tropidophiidae

Tropidophis spp.

osim za taksone navedene u nastavku

Hedges, S.B. (2002.): Morphological variation and the definition of species in the snake genus Tropidophis (Serpentes, Tropidophiidae). – Bulletin of the Natural History Museum, London (Zoology), 68 (2): 83.–90.

 

Tropidophiidae

Tropidophis celiae

Hedges, B. S., Estrada, A. R. i Diaz, L. M. (1999.): New snake (Tropidophis) from western Cuba – Copeia, 1999. (2): 376.–381.

 

Tropidophiidae

Tropidophis grapiuna

Curcio, F. F., Sales Nunes, P. M., Suzart Argolo, A. J., Skuk, G. i Rodrigues, M. T. (2012.): Taxonomy of the South American dwarf boas of the genus Tropidophis Bibron, 1840, with the description of two new species from the Atlantic forest (Serpentes: Tropidophiidae). – Herpetological Monographs, 26 (1): 80.–121.

 

Tropidophiidae

Tropidophis hendersoni

Hedges, B. S. i Garrido, O. (2002.): A new snake of the genus Tropidophis (Tropidophiidae) from Eastern Cuba – Journal of Herpetology, 36: 157.–161.

 

Tropidophiidae

Tropidophis morenoi

Hedges, B. S., Garrido, O. i Diaz, L. M. (2001.): A new banded snake of the genus Tropidophis (Tropidophiidae) from north-central Cuba – Journal of Herpetology, 35: 615.–617.

 

Tropidophiidae

Tropidophis preciosus

Curcio, F. F., Sales Nunes, P. M., Suzart Argolo, A. J., Skuk, G. i Rodrigues, M. T. (2012.): Taxonomy of the South American dwarf boas of the genus Tropidophis Bibron, 1840, with the description of two new species from the Atlantic forest (Serpentes: Tropidophiidae). – Herpetological Monographs, 26 (1): 80.–121.

 

Tropidophiidae

Tropidophis spiritus

Hedges, B. S. i Garrido, O. (1999.): A new snake of the genus Tropidophis (Tropidophiidae) from central Cuba – Journal of Herpetology, 33: 436.–441.

 

Tropidophiidae

Tropidophis xanthogaster

Domínguez, M., Moreno, L. V. i Hedges, S. B. (2006.): A new snake of the genus Tropidophis (Tropidophiidae) from the Guanahacabibes Peninsula of Western Cuba. – Amphibia-Reptilia, 27(3): 427.–432.

TESTUDINES

 

Nazivi reda Testudines

Wermuth, H. i Mertens, R. (1996.) (pretisak): Schildkröte, Krokodile, Brückenechsen. xvii + str. 506., Jena (Gustav Fischer Verlag).

 

 

Nazivi vrsta i porodica, osim zadržavanja sljedećih naziva: Mauremys iversoni, Mauremys pritchardi, Ocadia glyphistoma, Ocadia philippeni, Sacalia pseudocellata, i osim za taksone navedene u nastavku

Fritz, U. i Havaš, P. (2007.): Checklist of Chelonians of the World. – Vertebrate Zoology, 57(2): 149.–368. Dresden. ISSN 1864-5755 [bez dodatka]

 

Emydidae

Graptemys pearlensis

Ennen, J. R., Lovich, J. E., Kreiser, B. R., Selman, W. i Qualls, C. P. (2010.): Genetic and morphological variation between populations of the Pascagoula Map Turtle (Graptemys gibbonsi) in the Pearl and Pascagoula Rivers with description of a new species. – Chelonian Conservation and Biology, 9(1): 98.–113.

 

Geoemydidae

Batagur affinis

Praschag, P., Sommer, R. S., McCarthy, C., Gemel, R. i Fritz, U. (2008.): Naming one of the world's rarest chelonians, the southern Batagur. – Zootaxa, 1758: 61.–68.

 

Geoemydidae

Batagur borneoensis,

Batagur dhongoka,

Batagur kachuga,

Batagur trivittata

Praschag, P., Hundsdörfer, A. K. i Fritz, U. (2007.): Phylogeny and taxonomy of endangered South and South-east Asian freshwater turtles elucidates by mtDNA sequence variation (Testudines: Geoemydidae: Batagur, Callagur, Hardella, Kachuga, Pangshura). – Zoologica Scripta, 36: 429.–442.

 

Geoemydidae

Cuora bourreti

Cuora picturata

Spinks, P.Q., Thomson, R.C., Zhang, Y.P., Che, J., Wu, Y. i Shaffer, H.B. (2012.): Species boundaries and phylogenetic relationships in the critically endangered Asian box turtle genus Cuora. – Molecular Phylogenetics and Evolution, 63: 656-667. doi:10.1016/j.ympev.2012.02.014.

 

Geoemydidae

Cyclemys enigmatica,

Cyclemys fusca

Cyclemys gemeli

Cyclemys oldhamii

Fritz, U., Guicking, D., Auer, M., Sommer, R. s., Wink, M. i Hundsdörfer, A. K. (2008.): Diversity of the Southeast Asian leaf turtle genus Cyclemys: how many leaves on its tree of life? – Zoologica Scripta, 37: 367.–390.

 

Geoemydidae

Mauremys reevesii

Barth, D., Bernhard, D., Fritzsch, G. i U. Fritz (2004.): The freshwater turtle genus Mauremys (Testudines, Geoemydidae) - a textbook example of an east-west disjunction or a taxonomic misconcept? – Zoologica Scripta, 33: 213.–221.

 

Testudinidae

Centrochelys sulcata

Turtle Taxonomy Working Group [van Dijk, P. P., Iverson, J. B., Rhodin, A. G. J., Shaffer, H. B. i Bour, R.] (2014.): Turtles of the world, 7th edition: Annotated checklist of taxonomy, synonymy, distribution with maps, and conservation status. 000. v7. – Chelonian Research Monographs, 5 doi: 10.3854/crm.5.000.checklist.v7.2014.

 

Testudinidae

Chelonoidis carbonarius

Chelonoidis denticulatus

Chelonoidis niger

Olson, S.L. i David, N. (2014.): The gender of the tortoise genus Chelonoidis Fitzinger, 1835 (Testudines: Testudinidae). – Proceedings of the Biological Society of Washington, 126(4): 393.–394.

 

Testudinidae

Gopherus morafkai

Murphy, R. W., Berry, K. H., Edwards, T., Levitón, A. E., Lathrop, A. i Riedle, J. D. (2011.): The dazed and confused identity of Agassiz's land tortoise, Gopherus agassizii (Testudines, Testudinidae) with the description of a new species, and its consequences for conservation. – Zookeys, 113: 39.–71.

 

Testudinidae

Homopus solus

Branch, W. R. (2007.): A new species of tortoise of the genus Homopus (Chelonia: Testudinidae) from southern Namibia. – African Journal of Herpetology, 56 (1): 1.–21.

 

Testudinidae

Kinixys nogueyi

Kinixys zombensis

Kindler, C., Branch, W. R., Hofmeyr, M. D., Maran, J., Široký, P., Vences, M., Harvey, J., Hauswaldt, J. S., Schleicher, A., Stuckas, H. i Fritz, U. (2012.): Molecular phylogeny of African hinge-back tortoises (Kinixys): implications for phylogeography and taxonomy (Testudines: Testudinidae). – Journal of Zoological Systematics and Evolutionary Research, 50: 192.–201.

 

Trionychidae

Lissemys ceylonensis

Praschag, P., Stuckas, H., Päckert, M., Maran, J. i Fritz, U. (2011.): Mitochondrial DNA sequences suggest a revised taxonomy of Asian flapshell turtles (Lissemys Smith, 1931) and the validity of previously unrecognized taxa (Testudines: Trionychidae). – Vertebrate Zoology, 61(1): 147.–160.

 

Trionychidae

Nilssonia gangeticus

Nilssonia hurum

Nilssonia nigricans

Praschag, P., Hundsdörfer, A.K., Reza, A.H.M.A. i Fritz, U. (2007.): Genetic evidence for wildliving Aspideretes nigricans and a molecular phylogeny of South Asian softshell turtles (Reptilia: Trionychidae: Aspideretes, Nilssonia). – Zoologica Scripta, 36:301-310.

AMPHIBIA

 

 

Amphibia spp.

Taksonomski kontrolni popis vrsta vodozemaca navedenih u dodacima Konvenciji CITES i prilozima Uredbi (EZ) br. 338/97. Informacije o vrstama izdvojene iz Frost, D. R. (ur.) (2015.), Amphibian Species of the World: a taxonomic and geographic reference, an online reference (http://research.amnh.org/herpetology/amphibia/index.html), verzija 6.0 iz svibnja 2015. s dodatnim napomenama stručnjaka za nomenklaturu iz CITES-ova Odbora za životinje.

ELASMOBRANCHII, ACTINOPTERI, COELACANTHI i DIPNEUSTI

 

 

Sve vrste riba osim roda Hippocampus

Taksonomski kontrolni popis vrsta riba navedenih u dodacima Konvenciji CITES i prilozima Uredbi (EZ) br. 338/97(Elasmobranchii, Actinopteri, Coelacanthi i Dipneusti, osim roda Hippocampus). Informacije izdvojene iz Eschmeyer, W.N. i Fricke, R. (ur.): Catalog of Fishes, an online reference (http://researcharchive.calacademy.org/research/Ichthyology/catalog/fishcatmain.asp), verzija od 3. veljače 2015.

SYNGNATHIFORMES

Syngnathidae

Hippocampus spp.

Horne, M. L. (2001.): A new seahorse species (Syngnathidae: Hippocampus) from the Great Barrier Reef – Records of the Australian Museum, 53: 243.–246.

Kuiter, R. H. (2001.): Revision of the Australian seahorses of the genus Hippocampus (Syngnathiformes: Syngnathidae) with a description of nine new species – Records of the Australian Museum, 53: 293.–340.

Kuiter, R. H. (2003.): A new pygmy seahorse (Pisces: Syngnathidae: Hippocampus) from Lord Howe Island – Records of the Australian Museum, 55: 113.–116.

Lourie, S. A. i Randall, J. E. (2003.): A new pygmy seahorse, Hippocampus denise (Teleostei: Syngnathidae), from the Indo-Pacific – Zoological Studies, 42: 284.–291.

Lourie, S. A., Vincent, A. C. J. i Hall, H. J. (1999.): Seahorses. An identification guide to the world's species and their conservation. Project Seahorse (ISBN 0 9534693 0 1) (drugo izdanje raspoloživo na CD-ROM-u).

 

Syngnathidae

Hippocampus dahli

Kuiter, R. H. (2001.): Revision of the Australian seahorses of the genus Hippocampus (Syngnathiformes: Syngnathidae) with a description of nine new species – Records of the Australian Museum, 53: 293.–340.

 

Syngnathidae

Hippocampus debelius

Gomon, M. F. i Kuiter, R. H. (2009.): Two new pygmy seahorses (Teleostei: Syngnathidae: Hippocampus) from the Indo-West Pacific. – Aqua, Int. J. of Ichthyology, 15(1): 37.–44.

 

Syngnathidae

Hippocampus paradoxus

Foster, R. i Gomon, M. F. (2010.): A new seahorse (Teleostei: Syngnathidae: Hippocampus) from south-western Australia. – Zootaxa, 2613: 61.–68.

 

Syngnathidae

Hippocampus patagonicus

Piacentino, G. L. M. i Luzzatto, D. C. (2004.): Hippocampus patagonicus sp. nov., new seahorse from Argentina (Pisces, Syngnathiformes). – Revista del Museo Argentino de Ciencias Naturales, 6(2): 339.–349.

 

Syngnathidae

Hippocampus planifrons

Kuiter, R. H. (2001.): Revision of the Australian seahorses of the genus Hippocampus (Syngnathiformes: Syngnathidae) with a description of nine new species – Records of the Australian Museum, 53: 293.–340.

 

Syngnathidae

Hippocampus pontohi

Lourie, S. A. i Kuiter, R. H. (2008.): Three new pygmy seahorse species from Indonesia (Teleostei: Syngnathidae: Hippocampus). – Zootaxa, 1963.: 54.–68.

 

Syngnathidae

Hippocampus satomiae

Hippocampus severnsi

Lourie, S. A. i Kuiter, R. H. (2008.): Three new pygmy seahorse species from Indonesia (Teleostei: Syngnathidae: Hippocampus). – Zootaxa, 1963.: 54.–68.

 

Syngnathidae

Hippocampus tyro

Randall, J. i Lourie, S. A. (2009.): Hippocampus tyro, a new seahorse (Gasterosteiformes: Syngnathidae) from the Seychelles. – Smithiana Bulletin, 10: 19.–21.

 

Syngnathidae

Hippocampus waleanus

Gomon, M. F. i Kuiter, R. H. (2009.): Two new pygmy seahorses (Teleostei: Syngnathidae: Hippocampus) from the Indo-West Pacific. – Aqua, Int. J. of Ichthyology, 15(1): 37.–44.

ARACHNIDA

ARANEAE

Theraphosidae

Aphonopelma albiceps

Aphonopelma pallidum

Brachypelma spp.

osim za taksone navedene u nastavku

Taksonomski kontrolni popis vrsta paukova navedenih u konvenciji CITES, informacije izdvojene iz Platnick, N. (2006.), The World Spider Catalog, an online reference, verzija 6.5 od 7. travnja 2006.

 

Theraphosidae

Brachypelma ruhnaui zajedno s Brachypelma albiceps koja se u CITES-u tretira kao Aphonopelma albiceps

Platnick, N. I. (2014.): The World Spider Catalogue, V15. http://platnick.sklipkani.cz/html/

 

Theraphosidae

Brachypelma kahlenbergi

Rudloff, J.-P. (2008.): Eine neue Brachypelma-Art aus Mexiko (Araneae: Mygalomorphae: Theraphosidae: Theraphosinae). – Arthropoda, 16(2): 26.–30.

SCORPIONES

Scorpionidae

Pandinus spp.

osim za takson naveden u nastavku

Lourenco, W. R. i Cloudsley-Thompson, J. C. (1996.): Recognition and distribution of the scorpions of the genus Pandinus Thorell, 1876 accorded protection by the Washington Convention – Biogeographica, 72(3): 133.–143.

 

 

Pandinus roeseli

Lourenco, W. R. (2014.): Further considerations on the identity and distribution of Pandinus imperator (C. L. Koch, 1841) and description of a new species from Cameroon (Scorpiones: Scorpionidae). – Entomologische Mitteilungen aus dem Zoologischen Museum Hamburg, 17(192): 139.–151.

INSECTA

COLEOPTERA

Lucanidae

Colophon spp.

Bartolozzi, L. (2005.): Description of two new stag beetle species from South Africa (Coleoptera: Lucanidae). – African Entomology, 13(2): 347.–352.

LEPIDOPTERA

Papilionidae

Ornithoptera spp.

Trogonoptera spp.

Troides spp.

Matsuka, H. (2001.): Natural History of Birdwing Butterflies. 367 pp. Tokio (Matsuka Shuppan). (ISBN 4-9900697-0-6).

HIRUDINOIDEA

ARHYNCHOBDELLIDA

Hirudinidae

Hirudo medicinalis

Hirudo verbana

Nesemann, H. i Neubert, E. (1999.): Annelida: Clitellata: Branchiobdellida, Acanthobdellea, Hirudinea. – Süßwasserfauna von Mitteleuropa, sv. 6/2, str. 178., Berlin (Spektrum Akad. Verlag). ISBN 3-8274-0927-6.

BIVALVIA

VENEROIDA

Tridacnidae

Tridacna ningaloo

Penny, S. i Willan, R.C. (2014.): Description of a new species of giant clam (Bivalvia: Tridacnidae) from Ningaloo Reef, Western Australia. – Molluscan Research, 34 (3): 201.–211.

 

Tridacnidae

Tridacna noae

Su, Y., Hung, J.-H., Kubo, H. i Liu, L.-L. (2014.): Tridacna noae (Röding, 1798) – a valid giant clam species separated from T. maxima (Röding, 1798) by morphological and genetic data. – RafflesBulletin of Zoology, 62: 124.–135.

ANTHOZOA i HYDROZOA

 

Sve vrste s popisa CITES-a

Taksonomski kontrolni popis svih vrsta koralja navedenih u konvenciji CITES, na temelju informacija koje je prikupio UNEP–WCMC 2012.FLORA

 

 

Predmetni takson

Taksonomska referenca

Opće reference

Generička imena

Za generička imena svih biljaka navedenih u dodacima, ako nisu zamijenjena standardnim kontrolnim popisima koje je donijela Konferencija stranaka.

The Plant-Book, second edition [D. J. Mabberley, 1997., Cambridge University Press (novo izdanje s ispravcima, 1998.)] za generička imena svih biljaka navedenih u dodacima Konvenciji, ako nisu zamijenjena standardnim kontrolnim popisima koje je donijela Konferencija stranaka)

Opće reference

Generička imena

Za generičke sinonime koji nisu navedeni u knjizi The Plant-Book, ako nisu zamijenjena standardnim kontrolnim popisima koje je donijela Konferencija stranaka.

A Dictionary of Flowering Plants and Ferns, 8th edition, (J. C. Willis, revised by H. K. Airy Shaw, 1973., Cambridge University Press) za generičke nazive koji nisu navedeni u knjizi The Plant-Book, ako nisu zamijenjena standardnim kontrolnim popisima koje je donijela Konferencija stranaka kako je navedeno u nastavku.

AMARYLLIDACEAE, PRIMULACEAE

 

Cyclamen, Galanthus i Sternbergia

CITES Bulb Checklist (A. P. Davis et al., 1999., Royal Botanic Gardens, Kew, Ujedinjena Kraljevina) kao smjernice za navođenje naziva vrsta Cyclamen i Galanthus te Sternbergia.

APOCYNACEAE

 

Pachypodium spp.

CITES Aloe and Pachypodium Checklist (U. Eggli et al., 2001., Städtische Sukkulenten-Sammlung, Zurich, Švicarska, u suradnji s Royal Botanic Gardens, Kew, Ujedinjena Kraljevina) i dopunjeno izdanje: An Update and Supplement to the CITES Aloe & Pachypodium Checklist [J. M. Lüthy (2007.), CITES Management Authority of Switzerland, Bern, Švicarska] kao smjernice za navođenje naziva vrsta Aloe i Pachypodium.

 

 

Hoodia spp.

Plants of Southern Africa: an annotated checklist. Germishuizen, G. i Meyer N. L. (ur.) (2003.). Strelitzia 14: 150.–151. National Botanical Institute, Pretoria, Južna Afrika, kao smjernice za navođenje naziva vrsta Hoodia.

CACTACEAE

 

Sve Cactaceae.

CITES Cactaceae Checklist third edition, (2016., sastavio D. Hunt) kao smjernice za navođenje naziva vrsta Cactaceae. Dostupno u obliku PDF na internetskim stranicama Royal Botanical Gardens (Kew, Ujedinjena Kraljevina) posvećenima CITES-u. https://www.kew.org/sites/default/files/CITES%20Cactaceae%20Checklist_CCC3_170629.pdf.

CYCADACEAE, STANGERIACEAE i ZAMIACEAE

 

Sve Cycadaceae, Stangeriaceae i Zamiaceae.

The World List of Cycads: CITES and Cycads: Checklist 2013 (Roy Osborne, Michael A. Calonje, Ken D. Hill, Leonie Stanberg i Dennis Wm. Stevenson), u: CITES and Cycads a user's guide (Rutherford, C. et al., Royal Botanic Gardens, Kew, Ujedinjena Kraljevina 2013.), kao smjernice za navođenje naziva vrsta Cycadaceae, Stangeriaceae i Zamiaceae.

DICKSONIACEAE

 

Dicksonia, vrste iz Sjeverne i Južne Amerike.

Dicksonia species of the Americas (2003., Bonn Botanic Garden i Federal Agency for Nature Conservation, Bonn, Njemačka) kao smjernice za navođenje naziva vrsta Dicksonia.

DROSERACEAE, NEPHENTACEAE, SARRACENIACEAE

 

Dionaea, Nepenthes i Sarracenia.

CITES Carnivorous Plant Checklist, (B. von Arx et al., 2001., Royal Botanic Gardens, Kew, Ujedinjena Kraljevina) kao smjernice za navođenje naziva vrsta Dionaea, Nepenthes i Sarracenia.

EBANACEAE

 

Diospyros spp. – populacije s Madagaskara.

The genus Diospyros in Madagascar: a Preliminary Checklist for CITES Parties (CVPM, 2016.) na temelju kataloga „Catalogue of the Vascular Plants of Madagascar”, dostupno na internetskim stranicama kataloga. To upućivanje treba upotrebljavati kao smjernice za navođenje naziva vrsta Diospyros s Madagaskara. Vidjeti http://www.tropicos.org/ProlectWebPortal.aspx?pagename=Diospyros&prolectid=17. Poveznica na stranicu: http://www.tropicos.org/Name/40031908?proiectid=17 i na dokument u obliku PDF koji se može preuzeti: http://www.tropicos.org/docs/MadCat/Diospyros%20checklist%2028.03.2016.pdf

EUPHORBIACEAE

 

Sukulentne vrste roda Euphorbia.

The CITES Checklist of Succulent Euphorbia Taxa (Euphorbiaceae), Second edition (S. Carter i U. Eggli, 2003., Federal Agency for Nature Conservation, Bonn, Njemačka) kao smjernice za navođenje naziva vrsta sukulentnih mlječika.

LEGUMINACEAE

 

Dalbergia spp. – populacije s Madagaskara

A Preliminary Dalbergia checklist for Madagascar for CITES (CVPM, 2014.) na temelju kataloga „Catalogue of the Vascular Plants of Madagascar”, dostupno u obliku PDF na internetskim stranicama CITES-a kao SC65 Inf. 21. To upućivanje treba upotrebljavati kao smjernice za navođenje naziva vrsta Dalbergia s Madagaskara. Vidjeti: https://cites.org/sites/default/files/eng/com/sc/65/Inf/E-SC65-Inf-21.pdf

LILIACEAE

 

Aloe spp.

CITES Aloe and Pachypodium Checklist (U. Eggli et al., 2001., Städtische Sukkulenten-Sammlung, Zurich, Švicarska, u suradnji s Royal Botanic Gardens, Kew, Ujedinjena Kraljevina) i dopunjeno izdanje: An Update and Supplement to the CITES Aloe & Pachypodium Checklist [J. M. Lüthy (2007.), CITES Management Authority of Switzerland, Bern, Švicarska] kao smjernice za navođenje naziva vrsta Aloe i Pachypodium.

ORCHIDACEAE

 

Laelia, Paphiopedilum, Phalaenopsis, Phragmipedium, Pleione i Sophronitis (Volume 1, 1995.) te Cymbidium, Dendrobium, Disa, Dracula i Encyclia (Volume 2, 1997.), te Aerangis, Angraecum, Ascocentrum, Bletilla, Brassavola, Calanthe, Catasetum, Miltonia, Miltonioides i Miltoniopsis, Renanthera, Renantherella, Rhynchostylis, Rossioglossum, Vanda i Vandopsis (Volume 3, 2001.); te Aerides, Coelogyne, Comparettia i Masdevallia

CITES Orchid Checklist, (Royal Botanic Gardens, Kew, Ujedinjena Kraljevina) kao smjernice za navođenje naziva vrsta Cattleya, Cypripedium, Laelia, Paphiopedilum, Phalaenopsis, Phragmipedium, Pleione i Sophronitis (Volume 1, 1995.) te Cymbidium, Dendrobium, Disa, Dracula i Encyclia (Volume 2, 1997.), i Aerangis, Angraecum, Ascocentrum, Bletilla, Brassavola, Calanthe, Catasetum, Miltonia, Miltonioides i Miltoniopsis, Renanthera, Renantherella, Rhynchostylis, Rossioglossum, Vanda i Vandopsis (Volume 3, 2001.); i Aerides, Coelogyne, Comparettia i Masdevallia (Volume 4, 2006.).

 

 

Bulbophyllum spp.

CITES checklist for Bulbophyllum and allied taxa (Orchidaceae). Sieder, A., Rainer, H., Kiehn, M. (2007.): Adresa autora: Department of Biogeography and Botanical Garden of the University of Vienna; Rennweg 14, A-1030 Beč (Austrija) kao smjernice za navođenje naziva vrsta Bulbophyllum.

PALMAE

 

Dypsis decipiens i Dypsis decaryi.

Proposed Standard Reference for two CITES-listed palms endemic to Madagascar (CVPM, 2016.) na temelju kataloga „Catalogue of the Vascular Plants of Madagascar”, dostupno u obliku PDF na internetskim stranicama US Fish & Wildlife Service. To upućivanje treba upotrebljavati kao smjernice za navođenje naziva vrsta Dypsis decipiens i Dypsis decaryi. Vidjeti: http://www.fws.gov/international/

TAXACEAE

 

Vrste Taxus.

World Checklist and Bibliography of Conifers (A. Farjon, 2001.) kao smjernice za navođenje naziva vrsta Taxus.

ZYGOPHYLLACEAE

 

Guaiacum spp.

Lista de especies, nomenclatura y distribución en el género Guaiacum. Davila Aranda, P. i Schippmann, U. (2006.): Medicinal Plant Conservation 12:50 kao smjernice za navođenje naziva vrsta Guaiacum.

▼B
PRILOG IX.

1. Kodovi spomenuti u članku 5. stavku 5. pomoću kojih se u dozvolama i potvrdama navodi svrha transakcije

BUzgoj u zatočeništvu ili umjetno razmnožavanje

EObrazovne svrhe

GBotanički vrtovi

HLovački trofeji

LProvođenje zakona/sudski postupak/forenzički postupak

MMedicinske svrhe (uključujući biomedicinska istraživanja)

NVraćanje ili prvo puštanje u divljinu

POsobno vlasništvo

▼M6

QPutujuće izložbe (zbirka uzoraka, cirkus, menažerija, izložba biljaka, orkestar ili muzejska izložba kojima se koristi za komercijalno izlaganje javnosti)

▼B

SZnanstvene svrhe

TKomercijalne svrhe

ZZoološki vrtovi

2. Kodovi spomenuti u članku 5. stavku 6. pomoću kojih se u dozvolama i potvrdama navodi porijeklo primjeraka

WPrimjerci uzeti iz divljine

▼M2

RPrimjerci životinja koji su uzgojeni u kontroliranim uvjetima, koji su uzeti kao jaja ili kao nedorasli iz divljine, u kojoj bi imali vrlo male šanse za preživljavanje do odrasle dobi

DŽivotinje iz Priloga A koje su uzgojene u zatočeništvu za komercijalne svrhe putem radnji sadržanih u Registru tajništva Konvencije CITES-a u skladu s Rezolucijom CITES-a 12.10. (Rev. CoP15) i biljke iz Priloga A koje su umjetno razmnožene za komercijalne svrhe u skladu s poglavljem XIII. Uredbe (EZ) br. 865/2006, kao i njihovi dijelovi ili derivati

▼B

ABiljke iz Priloga A umjetno razmnožene za nekomercijalne svrhe i biljke iz priloga B i C umjetno razmnožene u skladu s poglavljem XIII. Uredbe (EZ) br. 865/2006, kao i njihovi dijelovi i derivati

▼M2

CŽivotinje koje su uzgojene u zatočeništvu u skladu s Poglavljem XIII. Uredbe (EZ) br. 865/2006, kao i njihovi dijelovi i derivati

▼B

FŽivotinje rođene u zatočeništvu, ali za koje kriteriji iz poglavlja XIII. Uredbe (EZ) br. 865/2006 nisu zadovoljeni, kao i njihovi dijelovi ili derivati

IZaplijenjeni ili oduzeti primjerci ( 4 )

OPrimjerci iz vremena prije Konvencije (4) 

UPodrijetlo nepoznato (mora se obrazložiti)

▼M6

XPrimjerci uzeti iz morskog okoliša koji nije u ovlasti niti jedne države

▼M1
PRILOG X.

ŽIVOTINJSKE VRSTE NAVEDENE U ČLANKU 62. STAVKA 1.

Aves

ANSERIFORMES

Anatidae

Anas laysanensis

Anas querquedula

Aythya nyroca

Branta ruficollis

Branta sandvicensis

Oxyura leucocephala

COLUMBIFORMES

Columbidae

Columba livia

GALLIFORMES

Phasianidae

Catreus wallichii

Colinus virginianus ridgwayi

Crossoptilon crossoptilon

Crossoptilon mantchuricum

▼M6

Lophophorus impejanus

▼M1

Lophura edwardsi

Lophura swinhoii

Polyplectron napoleonis

Syrmaticus ellioti

Syrmaticus humiae

Syrmaticus mikado

PASSERIFORMES

Fringillidae

Carduelis cucullata

PSITTACIFORMES

Psittacidae

Cyanoramphus novaezelandiae

Psephotus dissimilis

▼B
PRILOG XI.

Vrste bioloških uzoraka spomenute u članku 18. i njihova upotrebaVrsta uzorka

Tipična veličina uzorka

Upotreba uzorka

Krv, tekuća

Kapi ili 5 ml cijele krvi u epruveti s antikoagulantom; može se pokvariti za 36 sati

Hematološki i standardni biokemijski testovi za dijagnosticiranje bolesti; taksonomska istraživanja; biomehanička istraživanja

Krv, osušena (razmaz)

Kap krvi razmazana na mikroskopskom stakalcu, obično fiksirana kemijskim fiksatorom

Utvrđivanje broja krvnih stanica i ispitivanje na parazite koji uzrokuju bolesti

Krv, zgrušana (serum)

5 ml krvi u epruveti sa ili bez krvnog gruša

Serologija i otkrivanje antitijela za dokazivanje bolesti; biomedicinska istraživanja

Tkiva, fiksirana

komadići tkiva od 5 mm3 u fiksatoru

Histološa i elektronska mikroskopija za otkrivanje znakova bolesti; taksonomska istraživanja; biomedicinska istraživanja

Tkiva, svježa (isključujući jajne stanice, spermu i embrije)

komadići tkiva od 5 mm3, ponekad smrznuta

Mikrobiologija i toksikologija za otkrivanje mikroorganizama i otrova; taksonomska istraživanja; biomedicinska istraživanja

Brisevi

Sitni komadići tkiva u epruveti na brisu (vati na štapiću)

Rastuće bakterije, gljivice itd. za dijagnosticiranje bolesti

Dlaka, koža, perje, ljuske

Mali, ponekad sićušni komadići površinskog sloja kože u epruveti (volumena do 10 ml), sa ili bez fiksatora

Genetička i forenzička ispitivanja i otkrivanje parazita i patogena, te ostala ispitivanja

Stanični nizovi i kulture tkiva

Nema ograničenja za veličinu uzoraka

Stanični nizovi proizvode se umjetno, bilo kao primarni ili kontinuirani nizovi stanica koji se u velikoj mjeri koriste u ispitivanju proizvodnje cjepiva i drugih medicinskih proizvoda (npr. istraživanje kromosoma i ekstrakcija DNK)

DNK

Male količine krvi (do 5 ml), dlake, folikule pera, mišićnog tkiva i tkiva organa (npr. jetre, srca itd.), pročišćena DNK

Određivanje spola; identifikacija; forenzičke istrage; taksonomska istraživanja; biomedicinska istraživanja

Izlučevine (slina, otrov, mlijeko)

1-5 ml u fijalama

Filogenetska istraživanja, proizvodnja protuotrova, biomedicinska istraživanja
PRILOG XII.Korelacijska tablica

Uredba (EZ) br. 1808/2001

Ova Uredba

Članak 1. točke (a) i (b)

Članak 1. stavci 1. i 2.

Članak 1. točka (c)

Članak 1. točke (d), (e) i (f)

Članak 1. stavci 3., 4. i 5.

Članak 1. stavci 6., 7. i 8.

Članak 2. stavci 1. i 2.

Članak 2. stavci 1. i 2.

Članak 2. stavci 3. i 4.

Članak 2. stavci 3. i 4.

Članak 2. stavci 5. i 6.

Članak 3.

Članak 3.

Članak 4. stavci 1. i 2.

Članak 4. stavci 1. i 2.

Članak 4. stavak 3. točke (a) i (b)

Članak 5. stavak 1. točke 1. i 2.

Članak 5. stavak 1. točka 3.

Članak 4. stavak 3. točke (c), (d) i (e)

Članak 5. stavak 1. točke 4., 5. i 6.

Članak 4. stavak 4.

Članak 6.

Članak 4. stavak 5.

Članak 7.

Članak 5.

Članak 8.

Članak 6.

Članak 9.

Članak 7. stavak 1.

Članak 10.

Članak 7. stavak 2.

Članak 11.

Članak 7. stavci 3. i 4.

Članak 12.

Članak 8. stavak 1.

Članak 13.

Članak 8. stavak 2.

Članak 14.

Članak 8. stavak 3.

Članak 15. stavci 1. i 2.

Članak 8. stavak 4.

Članak 15. stavci 3. i 4.

Članak 8. stavak 5.

Članak 16.

Članak 8. stavci 6. i 7.

Članak 17.

Članak 18.-19.

Članak 9.

Članak 20.

Članak 10.

Članak 21.

Članak 11.

Članak 22.

Članak 12.

Članak 23.

Članak 13.

Članak 24.

Članak 14.

Članak 25.

Članak 15.

Članak 26.

Članak 16.

Članak 27.

Članak 17.

Članak 28.

Članak 18.

Članak 29.

Članak 30.-44.

Članak 19.

Članak 45.

Članak 20. stavak 1.

Članak 46.

Članak 20. stavak 2.

Članak 47.

Članak 20. stavak 3. točke (a) i (b)

Članak 48. stavak 1. točke (a) i (b)

Članak 20. stavak 3. točka (c)

Članak 20. stavak 3. točke (d) i (e)

Članak 48. stavak 1. točke (c) i (d)

Članak 20. stavak 4.

Članak 49.

Članak 20. stavci 5. i 6.

Članak 50. stavci 1. i 2.

Članak 21.

Članak 51.

Članak 22.

Članak 52.

Članak 23.

Članak 53.

Članak 24.

Članak 54.

Članak 25.

Članak 55.

Članak 26.

Članak 56.

Članak 27. stavak 1. prva i druga alineja i tekst iza toga

Članak 57. stavak 1. točke (a), (b) i (c)

Članak 27. stavci 2., 3. i 4.

Članak 57. stavci 2., 3. i 4.

Članak 27. stavak 5. točke (a) i (b)

Članak 57. stavak 5. točke (a) i (b)

Članak 57. stavak 5. točke (c) i (d)

Članak 28. stavak 1. prva i druga alineja

Članak 58. stavak 1. točke (a) i (b)

Članak 28. stavci 2. i 3.

Članak 58. stavci 2. i 3.

Članak 28. stavak 4. točke (a) i (b)

Članak 58. stavak 4.

Članak 29.

Članak 59.

Članak 30.

Članak 60.

Članak 31.

Članak 61.

Članak 32.

Članak 62.

Članak 33.

Članak 63.

Članak 34. stavak 1.

Članak 34. stavak 2. točke (a) do (f)

Članak 64. stavak 1. točke (a) do (f)

Članak 34. stavak 2. točke (g) i (h)

Članak 64. stavak 2.

Članak 35. stavci 1. i 2.

Članak 65. stavci 1. i 2.

Članak 35. stavak 3. točke (a) i (b)

Članak 65. stavak 3.

Članak 65. stavak 4.

Članak 36. stavak 1.

Članak 66. stavci 1., 2. i 3.

Članak 36. stavak 2.

Članak 66. stavak 4.

Članak 36. stavci 3. i 4.

Članak 66. stavci 5. i 6.

Članak 66. stavak 7.

Članak 36. stavak 5.

Članak 66. stavak 8.

Članak 37.

Članak 67.

Članak 38.

Članak 68.

Članak 39.

Članak 69.

Članak 40.

Članak 70.

Članak 41.

Članak 71.

Članak 42.

Članak 74.

Članak 43.

Članak 72.

Članak 44.

Članak 73.

Članak 45.

Članak 75.

Prilog I.

Prilog I.

Prilog II.

Prilog II.

Prilog III.

Prilog IV.

Prilog III.

Prilog V.

Prilog IV.

Prilog VI.

Prilog V.

Prilog VII.

Prilog VI.

Prilog VIII.

Prilog VII.

Prilog IX.

Prilog VIII.

Prilog X.

Prilog XI.

Prilog XII.

▼M6
PRILOG XIII.

VRSTE I POPULACIJE KOJE SE SPOMINJU U ČLANKU 57. STAVKU 3.a

Ceratotherium simum simum

Hippopotamus amphibius

Loxodonta africana

Ovis ammon

Panthera leo

Ursus maritimus( 1 ) SL L 242, 7.9.2012., str. 13.

( 2 ) SL L 344, 7.12.1983., str. 1.

( 3 ) Provedbena uredba Komisije (EU) 2015/57 оd 15. siječnja 2015. o izmjeni Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 792/2012 o utvrđivanju pravila za oblikovanje dozvola, potvrda i drugih dokumenata predviđenih Uredbom Vijeća (EZ) br. 338/97 o zaštiti vrsta divlje faune i flore uređenjem trgovine njima i Uredbom Komisije (EZ) br. 865/2006 o utvrđivanju detaljnih pravila o provedbi Uredbe Vijeća (EZ) br. 338/97 (SL L 10, 16.1.2015., str. 19.).

( 4 ) Koristiti samo zajedno s drugim kodom podrijetla.