02006R0336 — HR — 26.07.2019 — 003.001


Ovaj je tekst namijenjen isključivo dokumentiranju i nema pravni učinak. Institucije Unije nisu odgovorne za njegov sadržaj. Vjerodostojne inačice relevantnih akata, uključujući njihove preambule, one su koje su objavljene u Službenom listu Europske unije i dostupne u EUR-Lexu. Tim službenim tekstovima može se izravno pristupiti putem poveznica sadržanih u ovom dokumentu.

►B

UREDBA (EZ) br. 336/2006 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

od 15. veljače 2006.

o provedbi Međunarodnog pravilnika o upravljanju sigurnošću unutar Zajednice i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 3051/95

(Tekst značajan za EGP)

( L 064 4.3.2006, 1)

Koju je izmijenila:

 

 

  br.

stranica

datum

►M1

UREDBA KOMISIJE (EZ) br. 540/2008 od 16. lipnja 2008.

  L 157

15

17.6.2008

►M2

UREDBA (EZ) br. 1137/2008 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 22. listopada 2008.

  L 311

1

21.11.2008

►M3

UREDBA (EU) 2019/1243 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 20. lipnja 2019.

  L 198

241

25.7.2019
▼B

UREDBA (EZ) br. 336/2006 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

od 15. veljače 2006.

o provedbi Međunarodnog pravilnika o upravljanju sigurnošću unutar Zajednice i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 3051/95

(Tekst značajan za EGP)Članak 1.

Cilj

Cilj je ove Uredbe poboljšati upravljanje sigurnošću i sigurno funkcioniranje brodova, kao i sprečavanje onečišćenja s brodova, kako je navedeno u članku 3. stavku 1., osiguravajući da poduzeća koja upravljaju tim brodovima ispunjavaju zahtjeve ISM pravilnika, pomoću:

(a) uspostavljanja, provedbe i pravilnog održavanja brodskih i kopnenih sustava upravljanja sigurnošću, od strane poduzeća; i

(b) njihovog nadziranja od strane uprava države zastave i države luke.

Članak 2.

Definicije

Za potrebe ove Uredbe primjenjuju se sljedeće definicije:

1. „ISM pravilnik” znači Međunarodni pravilnik o sigurnom upravljanju brodovima i sprečavanju onečišćenja koji je Rezolucijom skupštine A.741(18) od 4. studenoga 1993. donijela Međunarodna pomorska organizacija, kako je izmijenjen Rezolucijom Odbora za pomorsku sigurnost MSC.104(73) od 5. prosinca 2000. i naveden u Prilogu I. ovoj Uredbi, u njegovoj ažuriranoj verziji;

2. „priznata organizacija” znači tijelo priznato u skladu s Direktivom 94/57/EZ;

3. „poduzeće” znači vlasnik broda ili bilo koja druga organizacija ili osoba, kao što je upravitelj ili unajmitelj broda, koja je od vlasnika preuzela odgovornost za brod i koja je, preuzevši tu odgovornost, pristala na preuzimanje svih dužnosti i odgovornosti koje nalaže ISM pravilnik;

4. „putnički brod” znači brod, uključujući brzo plovilo, koji prevozi više od 12 putnika ili putničko uronjivo plovilo;

5. „putnik” znači svaka osoba osim:

(a) zapovjednika i članova posade ili drugih osoba zaposlenih ili uključenih u bilo koji posao na brodu za potrebe tog broda; i

(b) djeteta mlađeg od jedne godine;

6. „brzo plovilo” znači brzo plovilo kako je definirano u Pravilu X-1/2 SOLAS-a, u njegovoj ažuriranoj verziji. Za brzo putničko plovilo primjenjuju se ograničenja navedena u članku 2. točki (f) Direktive 98/18/EZ;

7. „teretni brod” znači brod, uključujući brzo plovilo, koji nije putnički brod;

8. „međunarodna plovidba” znači plovidba morem iz luke države članice ili bilo koje druge države do luke izvan te države, ili obratno;

9. „domaća plovidba” znači plovidba područjima mora iz luke države članice do iste ili druge luke unutar te države članice;

10. „redovna brodska linija” znači niz prelazaka broda koji djeluju tako da pružaju prometne usluge između dviju ili više istih točaka, koji su ili:

(a) u skladu s objavljenim plovidbenim redom; ili

(b) prelasci tako pravilni i česti da čine prepoznatljive, sustavne nizove;

11. „ro-ro putnički trajekt” znači pomorski putnički brod kako je definiran u poglavlju II-1 SOLAS-a, u njegovoj ažuriranoj verziji;

12. „putničko uronjivo plovilo” znači pokretni brod za prijevoz putnika koji prvenstveno radi pod vodom i oslanja se na podršku na površini, kao što je površinski brod ili sredstvo na kopnu za nadgledanje i za jedno ili više od sljedećeg:

(a) punjenje izvora energije;

(b) punjenje zraka pod visokim tlakom;

(c) punjenje sustava za održavanje života;

13. „pokretno postrojenje za odobalno bušenje” znači brod koji se može upotrijebiti za operacije bušenja za istraživanje ili iskorištavanje resursa ispod morskog dna kao što su ugljikovodici u tekućem ili plinovitom obliku, sumpor ili sol;

14. „bruto tonaža” znači bruto tonaža broda određena u skladu s Međunarodnom konvencijom o baždarenju brodova iz 1969. ili, u slučaju brodova uključenih isključivo u domaće plovidbe koji nisu baždareni u skladu s navedenom Konvencijom, bruto tonaža broda određena u skladu s nacionalnim propisima o baždarenju.

Članak 3.

Područje primjene

1.  Ova se Uredba primjenjuje na sljedeće vrste brodova i poduzeća koja njima upravljaju:

(a) teretne brodove i putničke brodove, koji plove pod zastavom države članice i koji su uključeni u međunarodne plovidbe;

(b) teretne brodove i putničke brodove uključene isključivo u domaće plovidbe, bez obzira na zastavu pod kojom plove;

(c) teretne brodove i putničke brodove koji plove prema lukama država članica ili iz njih, u redovnoj brodskoj liniji, bez obzira na zastavu pod kojom plove;

(d) pokretna postrojenja za odobalno bušenje koja djeluju u nadležnosti države članice.

2.  Ova se Uredba ne primjenjuje na sljedeće vrste brodova ili poduzeća koja njima upravljaju:

(a) ratne brodove i brodove za prijevoz vojnika te ostale brodove koji su u vlasništvu ili pod upravom države članice i koriste se samo za vladine nekomercijalne potrebe;

(b) brodove bez mehaničkog pogona, drvene brodove jednostavne gradnje, jahte i plovila za rekreaciju, osim ako imaju, ili će imati, posadu i prevoziti više od 12 putnika u komercijalne svrhe;

(c) ribarske brodove;

(d) teretne brodove i pokretna postrojenja za odobalno bušenje manja od 500 tona bruto tonaže;

(e) putničke brodove, osim ro-ro putničkih trajekata, u morskim područjima razreda C i D, kako su definirani u članku 4. Direktive 98/18/EZ.

Članak 4.

Usklađenost

Države članice osiguravaju da sva poduzeća koja upravljaju brodovima koji spadaju u područje primjene ove Uredbe budu usklađena s odredbama ove Uredbe.

Članak 5.

Zahtjevi u pogledu upravljanja sigurnošću

Brodovi iz članka 3. stavka 1. i poduzeća koja njima upravljaju moraju ispunjavati zahtjeve iz dijela A ISM pravilnika.

Članak 6.

Izdavanje svjedodžbi i provjera

Za potrebe izdavanja svjedodžbi i provjera, države članice moraju ispunjavati odredbe dijela B ISM pravilnika.

Članak 7.

Odstupanje

1.  Država članica može, ako smatra da je u praksi za poduzeća teško provedivo usklađivanje sa stavcima 6., 7., 9., 11. i 12. dijela A ISM pravilnika za određene brodove ili kategorije brodova koji sudjeluju isključivo u domaćim plovidbama u toj državi članici, u cijelosti ili djelomično odstupiti od tih odredaba uvođenjem mjera kojima se osigurava jednakovrijedno postizanje ciljeva Pravilnika.

2.  Država članica može, za brodove i poduzeća za koje je usvojeno odstupanje u skladu sa stavkom 1., ako smatra da je u praksi teško provediva primjena zahtjeva utvrđenih u članku 6., uvesti alternativne postupke izdavanja svjedodžbi i provjeravanja.

3.  U okolnostima određenima u stavku 1. i, ako je to primjenjivo, stavku 2., primjenjuje se sljedeći postupak:

(a) dotična država članica obavješćuje Komisiju o odstupanju i o mjerama koje namjerava donijeti;

(b) ako se u roku od šest mjeseci od obavijesti donese odluka u skladu s postupkom iz članka 12. stavka 2., da predloženo odstupanje nije opravdano ili da predložene mjere nisu dostatne, od države članice se zahtijeva da izmijeni predložene odredbe ili da se suzdrži od njihovog donošenja;

(c) država članica objavljuje sve donesene mjere s izravnom uputom na stavak 1. i, ako je primjenjivo, stavak 2.

4.  Nakon odstupanja iz stavka 1., i, ako je primjenjivo, stavka 2., dotična država članica izdaje svjedodžbu u skladu s drugim podstavkom Priloga II. dijela B odjeljka 5., navodeći radna ograničenja koja se primjenjuju.

Članak 8.

Valjanost, prihvaćanje i priznavanje potvrda

1.  Potvrda o usklađenosti ostaje valjana pet godina od dana njezinog izdavanja. Potvrda o upravljanju sigurnošću ostaje valjana pet godina od dana njezinog izdavanja.

2.  U slučajevima obnavljanja potvrde o usklađenosti i potvrde o upravljanju sigurnošću, primjenjuju se odgovarajuće odredbe dijela B ISM pravilnika.

3.  Države članice prihvaćaju potvrde o usklađenosti, privremene potvrde o usklađenosti, potvrde o upravljanju sigurnošću i privremene potvrde o upravljanju sigurnošću koje je izdala uprava bilo koje druge države članice ili priznata organizacija, u ime te uprave.

4.  Države članice prihvaćaju potvrde o usklađenosti, privremene potvrde o usklađenosti, potvrde o upravljanju sigurnošću i privremene potvrde o upravljanju sigurnošću koje su izdale uprave trećih zemalja ili su izdane u njihovo ime.

Međutim, usklađenost s ISM pravilnikom putem potvrda o usklađenosti, privremenih potvrda o usklađenosti, potvrda o upravljanju sigurnošću i privremenih potvrda o upravljanju sigurnošću za brodove koji sudjeluju u redovnim brodskim linijama, izdanih u ime uprava trećih zemalja, provjerava se na bilo koji primjereni način, od strane ili u ime dotične države članice (država članica), osim ako su izdane od strane uprave države članice ili priznate organizacije.

Članak 9.

Sankcije

Države članice utvrđuju pravila o sankcijama koja se primjenjuju na povrede ove Uredbe i poduzimaju sve potrebne mjere kako bi se osigurala njihova provedba. Predviđene sankcije moraju biti učinkovite, proporcionalne i odvraćajuće.

Članak 10.

Izvješćivanje

1.  Države članice izvješćuju Komisiju svake dvije godine o provedbi ove Uredbe.

2.  Komisija, u skladu s postupkom iz članka 12. stavka 2., određuje usklađeni primjerak obrasca za takva izvješća.

3.  Komisija, uz pomoć Europske agencije za pomorsku sigurnost i u roku od šest mjeseci od primitka izvješća od država članica, priprema konsolidirano izvješće o provedbi ove Uredbe, zajedno s bilo kojim predloženim mjerama, ako je primjereno. Ovo se izvješće upućuje Europskom parlamentu i Vijeću.

Članak 11.

Izmjene

1.  Izmjene ISM pravilnika mogu se isključiti iz područja primjene ove Uredbe sukladno članku 5. Uredbe (EZ) br. 2099/2002 Europskog parlamenta i Vijeća od 5. studenoga 2002. o osnivanju Odbora za sigurnost na moru i sprečavanje onečišćenja s brodova (COSS) ( 1 ).

▼M3

2.  Unutar područja primjene ove Uredbe kako je definirano člankom 3. Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 11.a kojima se izmjenjuje Prilog II. kako bi se u obzir uzela kretanja na međunarodnoj razini, a posebno unutar IMO-a, ili kako bi se učinkovitost ove Uredbe poboljšala s obzirom na iskustvo stečeno u njezinoj provedbi.

▼M3

Članak 11.a

Izvršavanje delegiranja ovlasti

1.  Ovlast za donošenje delegiranih akata dodjeljuje se Komisiji podložno uvjetima utvrđenima ovim člankom.

2.  Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 11. stavka 2. dodjeljuje se Komisiji na razdoblje od pet godina počevši od 26. srpnja 2019. Komisija izrađuje izvješće o delegiranju ovlasti najkasnije devet mjeseci prije kraja razdoblja od pet godina. Delegiranje ovlasti prešutno se produljuje za razdoblja jednakog trajanja, osim ako se Europski parlament ili Vijeće tom produljenju usprotive najkasnije tri mjeseca prije kraja svakog razdoblja.

3.  Europski parlament ili Vijeće u svakom trenutku mogu opozvati delegiranje ovlasti iz članka 11. stavka 2. Odlukom o opozivu prekida se delegiranje ovlasti koje je u njoj navedeno. Opoziv počinje proizvoditi učinke sljedećeg dana od dana objave spomenute odluke u Službenom listu Europske unije ili na kasniji dan naveden u spomenutoj odluci. On ne utječe na valjanost delegiranih akata koji su već na snazi.

4.  Prije donošenja delegiranog akta Komisija se savjetuje sa stručnjacima koje je imenovala svaka država članica u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016 ( 2 ).

5.  Čim donese delegirani akt, Komisija ga istodobno priopćuje Europskom parlamentu i Vijeću.

6.  Delegirani akt donesen na temelju članka 11. stavka 2. stupa na snagu samo ako Europski parlament ili Vijeće u roku od dva mjeseca od priopćenja tog akta Europskom parlamentu i Vijeću na njega ne podnesu nikakav prigovor ili ako su prije isteka tog roka i Europski parlament i Vijeće obavijestili Komisiju da neće podnijeti prigovore. Taj se rok produljuje za dva mjeseca na inicijativu Europskog parlamenta ili Vijeća.

▼M2

Članak 12.

Odborski postupak

1.  Komisiji pomaže Odbor za sigurnost na moru i sprečavanje onečišćenja s brodova (COSS) osnovan člankom 3. Uredbe (EZ) br. 2099/2002 Europskog parlamenta i Vijeća ( 3 ).

2.  Kod upućivanja na ovaj stavak, primjenjuju se članci 5. i 7. Odluke 1999/468/EZ, uzimajući u obzir odredbe članka 8. te Odluke.

Razdoblje utvrđeno člankom 5. stavkom 6. Odluke 1999/468/EZ je dva mjeseca.

▼M3 —————

▼B

Članak 13.

Stavljanje izvan snage

1.  Uredba (EZ) br. 3051/95 stavlja se izvan snage s učinkom od 24. ožujka 2006.

2.  Privremene potvrde o usklađenosti, privremene potvrde o upravljanju sigurnošću, potvrde o usklađenosti i potvrde o upravljanju sigurnošću izdane prije 24. ožujka 2006. ostaju valjane do njihova isteka ili do njihove sljedeće ovjere.

Članak 14.

Stupanje na snagu

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Što se tiče teretnih i putničkih brodova, od kojih se nije već zahtijevalo da se usklade s ISM pravilnikom, ova se Uredba primjenjuje od 24. ožujka 2008.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.
PRILOG I.

Međunarodni pravilnik o sigurnom upravljanju brodovima i sprečavanju onečišćenja (Međunarodni pravilnik o upravljanju sigurnošću (ISM))

Dio A — Provedba

1.

Općenito

1.1.

Definicije

1.2.

Ciljevi

1.3.

Primjena

1.4.

Funkcionalni zahtjevi za sustav upravljanja sigurnošću (SMS)

2.

Sigurnosna politika i politika zaštite okoliša

3.

Odgovornosti i ovlasti poduzeća

4.

Odgovorna osoba (osobe)

5.

Odgovornost i ovlasti zapovjednika

6.

Resursi i osoblje

7.

Razvijanje planova za brodske djelatnosti

8.

Uvježbavanje za djelovanja u slučaju opasnosti

9.

Izvješća i analize slučajeva neusklađenosti, nesreća i opasnih događaja

10.

Održavanje broda i opreme

11.

Dokumentacija

12.

Provjera, pregled i ocjena poduzeća

Dio B — Izdavanje svjedodžbi i provjera

13.

Izdavanje svjedodžbi i redovite provjere

14.

Izdavanje privremenih svjedodžbi

15.

Provjera

16.

Obrasci svjedodžbi

MEĐUNARODNI PRAVILNIK O SIGURNOM UPRAVLJANJU BRODOVIMA I SPREČAVANJU ONEČIŠĆENJA

(MEĐUNARODNI PRAVILNIK O UPRAVLJANJU SIGURNOŠĆU (ISM))

DIO A — PROVEDBA

1.    Općenito

1.1.    Definicije

Sljedeće se definicije primjenjuju na dijelove A i B ovog Pravilnika.

1.1.1. „Međunarodni pravilnik o upravljanju sigurnošću (ISM)” znači Međunarodni pravilnik o sigurnom upravljanju brodovima i sprečavanju onečišćenja koji je donijela Skupština, a može ga izmijeniti organizacija.

1.1.2. „Poduzeće” znači vlasnik broda ili bilo koja druga organizacija ili osoba kao što je upravitelj ili iznajmitelj brodova, koji je od brodovlasnika preuzeo odgovornost za brod i koji je pri preuzimanju te odgovornosti pristao na preuzimanje svih dužnosti i odgovornosti koje nalaže Pravilnik.

1.1.3. „Uprava” znači vlada države pod čijom zastavom brod ima pravo ploviti.

1.1.4. „Sustav upravljanja sigurnošću” znači strukturirani i dokumentirani sustav koji osoblju poduzeća omogućava učinkovitu provedbu sigurnosne politike poduzeća i politike poduzeća u pogledu zaštite okoliša.

1.1.5. „Potvrda o usklađenosti” znači isprava koja se izdaje poduzeću koje ispunjava zahtjeve ovog Pravilnika.

1.1.6. „Potvrda o upravljanju sigurnošću” znači isprava koja se izdaje brodu i koja znači da su poduzeće i njegovo upravljanje brodom u skladu s odobrenim sustavom upravljanja sigurnošću.

1.1.7. „Objektivni dokaz” znači kvalitativni ili kvantitativni podaci, evidencije ili izjave o činjenici koja se odnosi na sigurnost ili na postojanje i provedbu elemenata sustava upravljanja sigurnošću, koji se temelje na promatranju, mjerenju ili testiranju i koji se mogu provjeriti.

1.1.8. „Zapažanje” znači navođenje činjenice sastavljeno za vrijeme revizije upravljanja sigurnošću i potkrijepljeno objektivnim dokazom.

1.1.9. „Neusklađenost” znači uočeno stanje kod kojega objektivni dokaz pokazuje neispunjavanje navedenih zahtjeva.

1.1.10. „Značajna neusklađenost” znači odstupanje koje se može utvrditi, a koje predstavlja opasnu prijetnju za sigurnost osoblja ili broda ili ozbiljan rizik za okoliš, koje zahtijeva trenutačne korektivne mjere i uključuje nedostatak učinkovite i sustavne provedbe zahtjeva ovog Pravilnika.

1.1.11. „Datum isteka valjanosti” znači dan i mjesec svake godine koji odgovara datumu isteka roka valjanosti odgovarajuće isprave ili svjedodžbe.

1.1.12. „Konvencija” znači Međunarodna konvencija o zaštiti ljudskog života na moru, 1974., s izmjenama.

1.2.    Ciljevi

1.2.1. Ciljevi Pravilnika su osiguravanje sigurnosti na moru, sprečavanje tjelesnih ozljeda ili gubitka ljudskih života te izbjegavanje štete za okoliš, posebno za pomorski okoliš i za imovinu.

1.2.2. Ciljevi poduzeća u vezi s upravljanjem sigurnošću trebaju, inter alia:

1.2.2.1. osigurati sigurno funkcioniranje broda u plovidbi i sigurno radno okruženje;

1.2.2.2. utvrditi sigurnosne mjere protiv svih utvrđenih rizika; i

1.2.2.3. neprekidno unapređivati vještine upravljanja sigurnošću osoblja na kopnu i na brodovima, uključujući pripreme za slučajeve opasnosti koji se odnose i na sigurnost i na zaštitu okoliša.

1.2.3. Sustav upravljanja sigurnošću treba osigurati:

1.2.3.1. usklađenost s obveznim propisima i pravilima; i

1.2.3.2. uzimanje u obzir primjenjivih pravilnika, preporuka i standarda koje preporučuju organizacija, uprave, klasifikacijska društva i organizacije pomorske industrije.

1.3.    Primjena

Zahtjevi ovog Pravilnika mogu se primijeniti na sve brodove.

1.4.    Funkcionalni zahtjevi za sustav upravljanja sigurnošću (SMS)

Svako poduzeće mora razviti, provoditi i održavati sustav upravljanja sigurnošću (SMS) koji uključuje sljedeće funkcionalne zahtjeve:

1.4.1. sigurnosnu politiku i politiku zaštite okoliša;

1.4.2. upute i postupke kojima se osigurava sigurno funkcioniranje brodova i zaštita okoliša u skladu s odgovarajućim međunarodnim zakonodavstvom i zakonodavstvom države zastave;

1.4.3. utvrđene razine ovlasti i načine komuniciranja između osoblja na obali i osoblja na brodu te među njima;

1.4.4. postupke za izvješćivanje o nesrećama i neusklađenostima s odredbama ovog Pravilnika;

1.4.5. postupke za pripremu i odziv u slučajevima opasnosti; i

1.4.6. postupke za unutarnje revizije i preglede upravljanja.

2.    Sigurnosna politika i politika zaštite okoliša

2.1. Poduzeće mora utvrditi sigurnosnu politiku i politiku zaštite okoliša koja opisuje na koji će se način postići ciljevi navedeni u stavku 1.2.

2.2. Poduzeće mora osigurati provođenje i održavanje te politike na svim razinama organizacije, kako na brodu tako i na kopnu.

3.    Odgovornosti i ovlasti poduzeća

3.1. Ako subjekt koji je odgovoran za funkcioniranje broda nije vlasnik, vlasnik mora dostaviti upravi puno ime i podatke o tom subjektu.

3.2. Poduzeće mora utvrditi i dokumentirati odgovornosti, ovlasti i međusobne odnose za sve osoblje koje upravlja, izvodi i provjerava poslove koji se odnose na i utječu na sigurnost i sprečavanje onečišćenja.

3.3. Poduzeće je odgovorno za osiguravanje odgovarajućih resursa i podrške s kopna koji su potrebni kako bi se odgovornoj osobi ili osobama omogućilo izvršavanje njihovih funkcija.

4.    Odgovorna (odgovorne) osoba (osobe)

Kako bi se osiguralo sigurno funkcioniranje svakog broda te omogućila veza između poduzeća i osoba na brodu, svako poduzeće, prema potrebi, mora odrediti osobu ili osobe na kopnu koji imaju izravan pristup najvišoj razini upravljanja. Odgovornost i ovlasti odgovorne osobe ili osoba uključuju nadgledanje sigurnosnih aspekata i aspekata sprečavanja onečišćenja u funkcioniranju svakog broda te osiguravanje da se odgovarajući resursi i podrška na kopnu prema potrebi primjenjuju.

5.    Odgovornost i ovlasti zapovjednika

5.1. Poduzeće mora jasno odrediti i dokumentirati odgovornost zapovjednika s obzirom na:

5.1.1. provođenje sigurnosne politike poduzeća i politike poduzeća u pogledu zaštite okoliša;

5.1.2. motiviranje posade na poštovanje te politike;

5.1.3. izdavanje odgovarajućih naređenja i uputa na jasan i jednostavan način;

5.1.4. provjeravanje poštuju li se navedeni zahtjevi; i

5.1.5. pregledavanje SMS-a i izvješćivanje uprave na kopnu o njegovim nedostacima.

5.2. Poduzeće mora osigurati da SMS koji se primjenjuje na brodu sadrži jasnu izjavu o ovlastima zapovjednika. Poduzeće treba u SMS-u utvrditi da zapovjednik ima isključivu ovlast i odgovornost za donošenje odluka u vezi sigurnosti i sprečavanja onečišćenja te da, prema potrebi, može zatražiti pomoć poduzeća.

6.    Resursi i osoblje

6.1. Poduzeće mora osigurati da je zapovjednik:

6.1.1. pravilno osposobljen za zapovijedanje;

6.1.2. u potpunosti upućen u SMS poduzeća; i

6.1.3. ima svu potrebnu podršku kako bi se obveze zapovjednika mogle sigurno izvršavati.

6.2. Poduzeće mora osigurati da svakim brodom upravljaju osposobljeni, zdravstveno sposobni pomorci s odgovarajućim svjedodžbama u skladu s nacionalnim i međunarodnim zahtjevima.

6.3. Poduzeće mora utvrditi postupke kojima se osigurava da se novo osoblje i osoblje premješteno na nove zadatke koji se odnose na sigurnost i zaštitu okoliša propisno upozna sa svojim dužnostima.

Upute koje su bitne za plovidbu moraju se utvrditi, dokumentirati i dostaviti.

6.4. Poduzeće mora osigurati da se cjelokupno osoblje koje je uključeno u SMS poduzeća na odgovarajući način upozna s relevantnim propisima, pravilima, pravilnicima i preporukama.

6.5. Poduzeće mora utvrditi i održavati postupke za određivanje bilo koje izobrazbe koja se može zahtijevati kao podrška SMS-u i osigurati da se takva izobrazba pruži svom osoblju na koje se odnosi.

6.6. Poduzeće mora utvrditi postupke pomoću kojih osoblje broda prima odgovarajuće podatke o SMS-u na radnom jeziku ili jezicima koji su im razumljivi.

6.7. Poduzeće mora osigurati da je osoblje broda sposobno učinkovito komunicirati u izvršavanju svojih zaduženja koja se odnose na SMS.

7.    Razvijanje planova za brodske djelatnosti

Poduzeće mora utvrditi postupke za pripremu planova i uputa, uključujući prema potrebi kontrolne liste, za ključne brodske djelatnosti u vezi sa sigurnošću broda i sprečavanjem onečišćenja. Treba odrediti razne uključene zadatke i dodijeliti ih osposobljenom osoblju.

8.    Pripravnost u slučajevima opasnosti

8.1. Poduzeće mora utvrditi postupke za utvrđivanje, opisivanje i odgovaranje na potencijalne slučajeve opasnosti na brodu.

8.2. Poduzeće mora utvrditi programe obuke i vježbe kako bi se pripremilo za aktivnosti u slučaju opasnosti.

8.3. SMS mora osigurati mjere koje osiguravaju da organizacija poduzeća može u svakom trenutku odgovoriti na opasnosti, nesreće i slučajeve opasnosti koji uključuju njezine brodove.

9.    Izvješća i analize slučajeva neusklađenosti, nesreća i opasnih događaja

9.1. SMS mora uključivati postupke koji osiguravaju da se neusklađenosti, nesreće i opasni događaji priopćavaju poduzeću, istraže i analiziraju s ciljem unapređenja sigurnosti i sprečavanja onečišćenja.

9.2. Poduzeće mora utvrditi postupke za provedbu korektivnih mjera.

10.    Održavanje broda i opreme

10.1. Poduzeće mora utvrditi postupke kojima se osigurava da se brod održava u skladu s odredbama odgovarajućih propisa i pravila i s bilo kojim dodatnim zahtjevima koje može odrediti poduzeće.

10.2. Pri ispunjavanju ovih zahtjeva poduzeće mora osigurati:

10.2.1. da se inspekcijski pregledi održavaju u odgovarajućim vremenskim razmacima;

10.2.2. da se svaka neusklađenost prijavi zajedno s njezinim mogućim uzrokom, ako je poznat;

10.2.3. da se poduzmu odgovarajuće korektivne mjere; i

10.2.4. da se vode zapisnici o ovim radnjama.

10.3. Poduzeće mora utvrditi postupke u SMS-u kojima se utvrđuju oprema i tehnički sustavi čiji bi iznenadni kvar mogao izazvati opasna stanja. SMS-om se moraju predvidjeti posebne mjere usmjerene ka promicanju pouzdanosti takve opreme ili sustava. Ove mjere moraju uključiti pravilno ispitivanje rezervnih uređaja i opreme ili tehničkih sustava koji nisu u stalnoj upotrebi.

10.4. Inspekcijski pregledi navedeni u točki 10.2., kao i mjere iz točke 10.3., moraju biti dio svakodnevnog održavanja broda u eksploataciji.

11.    Dokumentacija

11.1. Poduzeće mora utvrditi i održavati postupke za nadzor svih dokumenata i podataka koji su relevantni za SMS.

11.2. Poduzeće mora osigurati:

11.2.1. da su valjani dokumenti raspoloživi na svim odgovarajućim mjestima;

11.2.2. da se izmjene dokumenata pregledaju i odobre od strane ovlaštenog osoblja; i

11.2.3. da se zastarjeli dokumenti odmah uklone.

11.3. Dokumenti kojima se opisuje i provodi SMS mogu se zajedno navesti kao „priručnik upravljanja sigurnošću”. Dokumentacija se mora čuvati u obliku koji poduzeće smatra najučinkovitijim. Na svakom brodu mora biti sva dokumentacija relevantna za taj brod.

12.    Provjera, pregled i procjena poduzeća

12.1. Poduzeće mora provoditi unutarnje revizije sigurnosti kako bi se provjerilo jesu li sigurnosne aktivnosti i aktivnosti sprečavanja onečišćenja u skladu sa SMS-om.

12.2. U skladu s postupcima koje utvrdi, poduzeće mora redovito ocjenjivati učinkovitost i, prema potrebi, pregledati SMS.

12.3. Revizije i moguće korektivne radnje trebaju se provoditi u skladu s dokumentiranim postupcima.

12.4. Osoblje koje provodi revizije mora biti neovisno o područjima koja se revidiraju osim kada je to neizvedivo zbog veličine i prirode poduzeća.

12.5. Rezultati revizije i pregleda moraju se predočiti svom osoblju odgovornom za uključeno područje.

12.6. Rukovodeće osoblje, odgovorno za uključeno područje, mora na vrijeme poduzeti korektivne mjere za utvrđene nedostatke.

DIO B — IZDAVANJE POTVRDA I PROVJERA

13.    Izdavanje potvrda i redovite provjere

13.1. Brodom mora upravljati poduzeće kojem je izdana potvrda o usklađenosti ili privremena potvrda o usklađenosti u skladu sa stavkom 14.1., odgovarajuća za taj brod.

13.2. Potvrdu o usklađenosti izdaje uprava, organizacija koju uprava priznaje ili, na zahtjev uprave, druga vlada koja je ugovorna stranka Konvencije, svakom poduzeću koje je u skladu sa zahtjevima ovog Pravilnika, za razdoblje koje navede uprava, a koje ne smije biti dulje od pet godina. Takva se potvrda prihvaća kao dokaz da je poduzeće sposobno ispuniti zahtjeve ovog Pravilnika.

13.3. Potvrda o usklađenosti važeća je samo za vrste brodova izričito navedene u potvrdi. To se navođenje mora temeljiti na vrstama brodova na kojima se temeljila početna provjera. Druge vrste brodova mogu se dodati samo nakon provjere sposobnosti poduzeća da ispuni zahtjeve ovog Pravilnika primjenjive na te vrste brodova. U tom smislu, vrste brodova su vrste iz Pravila IX/1. Konvencije.

13.4. Valjanost potvrde o usklađenosti podliježe godišnjoj provjeri od strane uprave ili organizacije koju uprava priznaje, ili na zahtjev uprave, od strane druge ugovorne vlade u roku od tri mjeseca prije ili nakon datuma isteka valjanosti.

13.5. Potvrdu o usklađenosti povlači uprava ili, na njezin zahtjev, ugovorna vlada koja je potvrdu izdala, kada se godišnja provjera iz stavka 13.4. ne zahtijeva ili ako postoji dokaz o značajnim neusklađenostima s ovim Pravilnikom.

13.5.1. Ako se povuče potvrda o usklađenosti, moraju se također povući sve pridružene potvrde o upravljanju sigurnošću i/ili privremene potvrde o upravljanju sigurnošću.

13.6. Preslika potvrde o usklađenosti mora se čuvati na brodu kako bi je zapovjednik broda, ako se to zahtijeva, mogao dati na provjeru upravi ili organizaciji koju uprava priznaje, ili u svrhu nadzora iz Pravila IX/6.2. Konvencije. Preslika potvrde ne mora biti ovjerena ili potvrđena.

13.7. Potvrdu o upravljanju sigurnošću za brod izdaje uprava ili organizacija koju uprava priznaje, ili, na zahtjev uprave, druga ugovorna vlada, za razdoblje koje ne smije biti dulje od pet godina. Potvrda o upravljanju sigurnošću izdaje se nakon što se utvrdi da poduzeće i njegova brodska uprava rade u skladu s odobrenim sustavom upravljanja sigurnošću. Takva se potvrda prihvaća kao dokaz da brod ispunjava zahtjeve ovog Pravilnika.

13.8. Valjanost potvrde o upravljanju sigurnošću podliježe najmanje jednoj međuprovjeri od strane uprave, ili, na zahtjev uprave, od strane druge ugovorne vlade. Ako se mora provesti samo jedna međuprovjera, a razdoblje valjanosti potvrde o upravljanju sigurnošću je pet godina, ona se mora održati između druge i treće obljetnice potvrde o upravljanju sigurnošću.

13.9. Pored zahtjeva iz stavka 13.5.1., potvrde o upravljanju sigurnošću povlači uprava ili na zahtjev uprave ugovorna vlada koja je potvrdu izdala, kada se međuprovjera iz stavka 13.8. ne zahtijeva ili ako postoji dokaz o značajnoj nesukladnosti s ovim Pravilnikom.

13.10. Ne dovodeći u pitanje zahtjeve iz stavaka 13.2. i 13.7., kada se provjera radi obnavljanja dovrši u roku od tri mjeseca prije isteka datuma postojeće potvrde o usklađenosti ili potvrde o upravljanju sigurnošću, nova potvrda o usklađenosti ili nova potvrda o upravljanju sigurnošću mora važiti od datuma dovršetka provjere radi obnavljanja za razdoblje koje nije dulje od pet godina od datuma isteka postojeće potvrda o usklađenosti ili potvrde o upravljanju sigurnošću.

13.11. Kada se provjera radi obnavljanja dovrši više od tri mjeseca prije datuma isteka postojeće potvrde o usklađenosti ili potvrde o upravljanju sigurnošću, nova potvrda o usklađenosti ili nova potvrda o upravljanju sigurnošću mora važiti od datuma dovršetka provjere radi obnavljanja za razdoblje koje nije duže od pet godina računajući od datuma dovršetka provjere radi obnavljanja.

14.    Izdavanje privremenih potvrda

14.1. Privremena potvrda o usklađenosti može se izdati kako bi se olakšala početna provedba ovog Pravilnika kada:

1. je poduzeće novoosnovano; ili

2. se nove vrste brodova moraju dodati u postojeću potvrdu o usklađenosti, nakon provjere ima li poduzeće sustav upravljanja sigurnošću koji ispunjava ciljeve stavka 1.2.3. ovog Pravilnika, pod uvjetom da poduzeće predoči planove za provedbu sustava upravljanja sigurnošću koji, u razdoblju valjanosti privremene potvrde o usklađenosti, ispunjavaju sve zahtjeve ovog Pravilnika. Takvu privremenu potvrdu o usklađenosti izdaju, za razdoblje koje nije dulje od 12 mjeseci, uprava ili organizacija koju uprava priznaje, ili, na zahtjev uprave, druga ugovorna vlada. Preslika privremene potvrde o usklađenosti mora se čuvati na brodu tako da je zapovjednik broda, ako se to zahtijeva, može dati na provjeru upravi ili organizaciji koju uprava priznaje ili u svrhu nadzora iz Pravila IX/6.2. Konvencije. Preslika potvrde ne mora biti ovjerena ili potvrđena.

14.2. Privremena potvrda o upravljanju sigurnošću može se izdati:

1. novim brodovima prilikom primopredaje;

2. kada poduzeće preuzima odgovornost za funkcioniranje novoga broda u vlasništvu poduzeća; ili

3. kada brod mijenja zastavu.

Takvu privremenu potvrdu o upravljanju sigurnošću izdaje uprava ili organizacija koju uprava priznaje ili, na zahtjev uprave, druga ugovorna vlada, za razdoblje koje nije dulje od šest mjeseci.

14.3. Uprava ili, na zahtjev uprave, druga ugovorna vlada mogu, u posebnim slučajevima, produljiti valjanost privremene potvrde o upravljanju sigurnošću za daljnje razdoblje koje ne smije biti dulje od šest mjeseci od datuma isteka.

14.4. Privremena potvrda o upravljanju sigurnošću može se izdati nakon provjere:

1. da je potvrda o usklađenosti ili privremena potvrda o usklađenosti odgovarajuća za dotični brod;

2. da sustav upravljanja sigurnošću koji poduzeće osigurava za dotični brod uključuje ključne elemente ovog Pravilnika i da je ocijenjen za vrijeme revizije za izdavanje potvrde o usklađenosti ili je bio predložen za izdavanje privremene potvrde o usklađenosti;

3. da je poduzeće planiralo reviziju broda u roku od tri mjeseca;

4. da su zapovjednik i časnici upoznati sa sustavom upravljanja sigurnošću i planiranim rješenjima za njegovu provedbu;

5. da su bitne upute osigurane prije plovidbe; i

6. da su odgovarajući podaci o sustavu upravljanja sigurnošću dani na radnom jeziku ili jezicima razumljivima brodskom osoblju.

15.    Provjera

15.1. Sve provjere koje se zahtijevaju odredbama ovog Pravilnika moraju se provoditi u skladu s postupcima koje prihvaća uprava, uzimajući u obzir preporuke koje je razvila organizacija ( 4 ).

16.    Obrasci potvrda

16.1. Potvrda o usklađenosti, potvrda o upravljanju sigurnošću, privremena potvrda o usklađenosti i privremena potvrda o upravljanju sigurnošću moraju se sastaviti u obliku koji odgovara obrascima danima u dodatku ovom Pravilniku. Ako jezik koji se koristi nije ni engleski niti francuski, tekst mora sadržavati prijevod na jedan od tih jezika.

16.2. Pored zahtjeva iz stavka 13.3., vrstama brodova naznačenima u potvrdi o usklađenosti i privremenoj potvrdi o usklađenosti, može se dodati napomena o svim ograničenjima u funkcioniranju broda opisanima u sustavu upravljanja sigurnošću.
Dodatak

Obrazac potvrde o usklađenosti, potvrde o upravljanju sigurnošću, privremene potvrde o usklađenosti i privremene potvrde o upravljanju sigurnošću

POTVRDA O USKLAĐENOSTI

(Službeni pečat)/(Država)

Potvrda br.:

Izdana u skladu s odredbama

MEĐUNARODNE KONVENCIJE O ZAŠTITI LJUDSKOG ŽIVOTA NA MORU, 1974., s izmjenama

Prema ovlaštenju Vlade …

(ime države)

od strane …

(ovlaštena osoba ili organizacija)

Naziv i adresa poduzeća:

(Vidjeti stavak 1.1.2. ISM pravilnika)

OVIME SE POTVRĐUJE da je provedena revizija sustava upravljanja sigurnošću poduzeća te da taj sustav ispunjava zahtjeve Međunarodnog pravilnika o sigurnom upravljanju brodovima i sprečavanju onečišćenja (ISM pravilnik) za vrste brodova koje su dolje navedene (brisati prema potrebi):

Putnički brod

Brzo putničko plovilo

Brzo teretno plovilo

Brod za prijevoz rasutog tereta

Tanker za prijevoz nafte

Tanker za prijevoz kemikalija

Brod za prijevoz plina

Pokretno postrojenje za odobalno bušenje

Teretni brod druge vrste

Ova potvrda o usklađenosti vrijedi do …, uz uvjet redovitih provjera.

Izdano u: …

(mjesto izdavanja potvrde)

Datum izdavanja: …

(Potpis propisno ovlaštene službene osobe koja izdaje potvrdu)

(Pečat ili žig tijela koje izdaje potvrdu, prema potrebi)

Potvrda br.:

OVJERA ZA GODIŠNJU PROVJERU

OVIME SE POTVRĐUJE da je, pri redovitim provjerama u skladu s Pravilom IX/6.1. Konvencije i stavkom 13.4. ISM pravilnika, sustav upravljanja sigurnošću u sukladnosti sa zahtjevima ISM pravilnika.PRVA GODIŠNJA PROVJERA

Potpisano: …

(Potpis ovlaštene službene osobe)

Mjesto: …

Datum: …

DRUGA GODIŠNJA PROVJERA

Potpisano: …

(Potpis ovlaštene službene osobe)

Mjesto: …

Datum: …

TREĆA GODIŠNJA PROVJERA

Potpisano: …

(Potpis ovlaštene službene osobe)

Mjesto: …

Datum: …

ČETVRTA GODIŠNJA PROVJERA

Potpisano: …

(Potpis ovlaštene službene osobe)

Mjesto: …

Datum: …

POTVRDA O UPRAVLJANJU SIGURNOŠĆU

(Službeni pečat)/(Država)

Potvrda br.:

Izdana u skladu s odredbama

MEĐUNARODNE KONVENCIJE O ZAŠTITI LJUDSKOG ŽIVOTA NA MORU, 1974., s izmjenama

Prema ovlaštenju Vlade …

(ime države)

od strane …

(ovlaštena osoba ili organizacija)

Ime broda: …

Identifikacijski broj ili slova: …

Luka upisa: …

Vrsta broda ( *1 ): …

Bruto tonaža: …

IMO broj: …

Naziv i adresa poduzeća: …

(Vidjeti stavak 1.1.2. ISM pravilnika)

OVIME SE POTVRĐUJE da je provedena revizija sustava upravljanja sigurnošću broda te da taj sustav ispunjava zahtjeve Međunarodnog pravilnika o sigurnom upravljanju brodovima i sprečavanju onečišćenja (ISM pravilnik) na temelju provjere je li potvrda o usklađenosti za poduzeće primjenjiva na ovu vrstu broda.

Ova potvrda o upravljanju sigurnošću vrijedi do …, uz uvjet redovitih provjera i valjanost potvrde o usklađenosti.

Izdano u: …

(mjesto izdavanja potvrde)

Datum izdavanja: …

(Potpis propisno ovlaštene službene osobe koja izdaje potvrdu)

(Pečat ili žig tijela koje izdaje potvrdu, prema potrebi)

Potvrda br.:

OVJERA ZA MEĐUPROVJERU I DODATNU PROVJERU (AKO SE ZAHTIJEVA)

OVIME SE POTVRĐUJE da je, pri redovitoj provjeri u skladu s Pravilom IX/6.1. Konvencije i stavkom 13.8. ISM pravilnika, sustav upravljanja sigurnošću u skladu sa zahtjevima ISM pravilnika.MEĐUPROVJERA (provodi se između druge i treće obljetnice)

Potpisano: …

(Potpis ovlaštene službene osobe)

Mjesto: …

Datum: …

DODATNA PROVJERA (*1)

Potpisano: …

(Potpis ovlaštene službene osobe)

Mjesto: …

Datum: …

DODATNA PROVJERA (*1)

Potpisano: …

(Potpis ovlaštene službene osobe)

Mjesto: …

Datum: …

(*1)   Prema potrebi. Uputa je dana na stavak 3.4.1. Smjernica za provedbu Međunarodnog pravilnika o upravljanju sigurnošću (ISM) od strane uprave (Rezolucija A.913(22)).

PRIVREMENA POTVRDA O USKLAĐENOSTI

(Službeni pečat)/(Država)

Potvrda br.:

Izdana u skladu s odredbama

MEĐUNARODNE KONVENCIJE O ZAŠTITI LJUDSKOG ŽIVOTA NA MORU, 1974., s izmjenama

Prema ovlaštenju Vlade …

(ime države)

od strane …

(ovlaštena osoba ili organizacija)

Naziv i adresa poduzeća: …

(Vidjeti stavak 1.1.2. ISM pravilnika)

OVIME SE POTVRĐUJE da je za sustav upravljanja sigurnošću poduzeća utvrđeno da ispunjava ciljeve stavka 1.2.3. Međunarodnog pravilnika o sigurnom upravljanju brodovima i sprečavanju onečišćenja (ISM pravilnik) za vrstu (vrste) brodova koja (koje) je (su) dolje navedena (navedene) (brisati prema potrebi):

Putnički brod

Brzo putničko plovilo

Brzo teretno plovilo

Brod za prijevoz rasutog tereta

Tanker za prijevoz nafte

Tanker za prijevoz kemikalija

Brod za prijevoz plina

Pokretno postrojenje za odobalno bušenje

Teretni brod druge vrste

Ova privremena potvrda o usklađenosti vrijedi do:

Izdano u: …

(mjesto izdavanja potvrde)

Datum izdavanja: …

(Potpis propisno ovlaštene službene osobe koja izdaje potvrdu)

(Pečat ili žig tijela koje izdaje potvrdu, prema potrebi)

PRIVREMENA POTVRDA O UPRAVLJANJU SIGURNOŠĆU

(Službeni pečat)/(Država)

Potvrda br.:

Izdana prema odredbama

MEĐUNARODNE KONVENCIJE O ZAŠTITI LJUDSKOG ŽIVOTA NA MORU, 1974., s izmjenama

Prema ovlaštenju vlade …

(ime države)

od strane …

(ovlaštena osoba ili organizacija)

Ime broda: …

Identifikacijski brojevi ili slova: …

Luka upisa: …

Vrsta broda ( *2 ): …

Bruto tonaža: …

IMO broj: …

Naziv i adresa poduzeća: …

(Vidjeti stavak 1.1.2. IMS pravilnika)

OVIME SE POTVRĐUJE da su zahtjevi iz stavka 14.4. IMS pravilnika ispunjeni i da je potvrda o usklađenosti/privremena potvrda o usklađenosti ( *3 ) poduzeća odgovarajuća za ovaj brod.

Ova privremena potvrda o upravljanju sigurnošću vrijedi do …

pod uvjetom da vrijedi potvrda o usklađenosti/privremena potvrda o usklađenosti (*3) .

Izdano u: …

(mjesto izdavanja potvrde)

Datum izdavanja: …

(Potpis propisno ovlaštene službene osobe koja izdaje potvrdu)

(Pečat ili žig tijela koje izdaje potvrdu, prema potrebi)

Potvrda br.:

Valjanost ove privremene potvrde o upravljanju sigurnošću produžuje se do: …

Datum produžetka: …

(Potpis propisno ovlaštene službene osobe koja produžuje valjanost)

(Pečat ili žig tijela koje izdaje ispravu, prema potrebi)
PRILOG II.

ODREDBE ZA UPRAVU U VEZI S PROVEDBOM MEĐUNARODNOG PRAVILNIKA UPRAVLJANJA SIGURNOŠĆU (ISM)

Dio A

Opće odredbe

Dio B

Izdavanje potvrda i standardi

2.

Izdavanje potvrda

3.

Standard upravljanja

4.

Standardi osposobljenosti

5.

Obrasci potvrda o usklađenosti i potvrda o upravljanju sigurnošću

DIO A – OPĆE ODREDBE

1.1. Pri provođenju zadaća u vezi s provjerama i izdavanjima svjedodžbi koje se zahtijevaju u odredbama ISM pravilnika za brodove koji spadaju u područje primjene ove Uredbe, države članice moraju zadovoljavati zahtjeve i standarde utvrđene u dijelu B ove glave.

1.2. Pored toga, države članice moraju voditi računa o odredbama Revidiranih smjernica za provedbu Međunarodnog pravilnika o upravljanju sigurnošću (ISM) od strane uprava, koje je Rezolucijom A.913(22) od 29. studenoga 2001. donio IMO, u mjeri u kojoj nisu obuhvaćene dijelom B ove glave.

DIO B – IZDAVANJE POTVRDA I STANDARDI

2.    Postupak izdavanja potvrda

2.1. Postupak izdavanja potvrda relevantan za izdavanje potvrde o usklađenosti za poduzeće i potvrde o upravljanju sigurnošću za svaki brod izvodi se uzimajući u obzir niže navedene odredbe.

2.2. Postupak izdavanja potvrda uobičajeno uključuje sljedeće korake:

1. početnu provjeru;

2. godišnju provjeru ili međuprovjeru;

3. provjeru radi obnavljanja; i

4. dodatnu provjeru.

Ove se provjere provode na zahtjev poduzeća upućen upravi ili priznatoj organizaciji koja djeluje u ime uprave.

2.3. Provjere uključuju reviziju upravljanja sigurnošću.

2.4. Za provođenje revizije imenuju se glavni revizor i, ako je relevantno, tim revizora.

2.5. Imenovani glavni revizor stupa u vezu s poduzećem i izrađuje plan revizije.

2.6. Izvješće o reviziji priprema se pod vodstvom glavnog revizora, koji je odgovoran za njegovu točnost i potpunost.

2.7. Izvješće o reviziji uključuje plan revizije, podatke o članovima revizorskog tima, datume i podatke o poduzeću, bilješke o svim zapažanjima i neusklađenostima te zapažanja o učinkovitosti sustava upravljanja sigurnošću u ispunjavanju navedenih ciljeva.

3.    Standard upravljanja

3.1. Revizori ili tim revizora koji upravlja provjerom usklađenosti s ISM pravilnikom mora imati nadležnost u odnosu na:

1. osiguravanje usklađenosti s propisima i pravilima za sve vrste brodova koji su pod upravom poduzeća, uključujući izdavanje svjedodžbi pomorcima;

2. postupke odobrenja, nadzora i izdavanja svjedodžbi koji su relevantni za izdavanje svjedodžbi u pomorstvu;

3. preporuke koje se moraju uzeti u obzir prema sustavu upravljanja sigurnošću kako se zahtijeva ISM pravilnikom; i

4. praktično iskustvo u plovidbi broda.

3.2. Pri provjeravanju usklađenosti s odredbama ISM pravilnika treba osigurati neovisnost osoblja koje pruža usluge savjetovanja od onog uključenoga u postupak izdavanja svjedodžbi.

4.    Standardi osposobljenosti

4.1. Osnovna osposobljenost za provođenje provjere

4.1.1. Osoblje koje sudjeluje u provjeri usklađenosti sa zahtjevima ISM pravilnika mora ispunjavati minimalne kriterije za inspektore kako je utvrđeno u odjeljku 2. Priloga VII. Direktivi 95/21/EZ.

4.1.2. Oni moraju proći obuku kako bi se osigurala odgovarajuća osposobljenost i stručnost za provođenje provjere usklađenosti sa zahtjevima ISM pravilnika, posebno s obzirom na:

(a) poznavanje i razumijevanje ISM pravilnika;

(b) obvezne propise i pravila;

(c) nadležnosti koje se zahtijevaju ISM pravilnikom i koje poduzeća moraju uzeti u obzir;

(d) tehnike ocjenjivanja pri pregledavanju, ispitivanju, procjenjivanju i izvješćivanju;

(e) tehničke ili operativne aspekte upravljanja sigurnošću;

(f) osnovno znanje o brodarstvu i brodskim postupcima; i

(g) sudjelovanje u najmanje jednoj reviziji sustava upravljanja koji se odnosi na pomorstvo.

4.2. Osposobljenost za početnu provjeru i provjeru radi obnavljanja

4.2.1. Kako bi osoblje koje provodi početne provjere ili provjere radi obnavljanja potvrde o usklađenosti i potvrde o upravljanju sigurnošću u potpunosti ocijenilo zadovoljava li poduzeće ili pojedinačna vrsta broda zahtjeve ISM pravilnika, ono mora, pored osnovne osposobljenosti koja je gore navedena, biti osposobljeno za:

(a) utvrđivanje ispunjavaju li elementi sustava upravljanja sigurnošću (SMS) zahtjeve ISM pravilnika ili ne;

(b) određivanje učinkovitosti SMS-a poduzeća ili pojedinačne vrste broda kako bi se osigurala usklađenost s propisima i pravilima kako je ustanovljeno u bilješkama zakonskih i klasifikacijskih nadzora;

(c) ocjenjivanje učinkovitosti SMS-a u osiguravanju usklađenosti s drugim propisima i pravilima koji nisu obuhvaćeni zakonskim i klasifikacijskim nadzorima i omogućavaju provjere usklađenosti s ovim propisima i pravilima; i

(d) ocjenjivanje uzimaju li se u obzir sigurni postupci koje preporučaju IMO, uprave, klasifikacijska društva i organizacije pomorske industrije.

4.2.2. Ova se osposobljenost može postići u okviru timova koji zajedno posjeduju ukupnu potrebnu osposobljenost.

▼M1

5.    Obrasci potvrda o usklađenosti i potvrda o upravljanju sigurnošću

Ako brodovi obavljaju plovidbu samo u jednoj državi članici, države članice dužne su upotrebljavati obrasce priložene ISM pravilniku ili obrasce potvrde o usklađenosti, potvrde o upravljanju sigurnošću, privremene potvrde o usklađenosti i privremene potvrde o upravljanju sigurnošću, navedene dalje u tekstu.

U slučaju odstupanja na temelju članka 7. stavka 1., te članka 7. stavka 2., ako postoji, izdana potvrda se razlikuje od prethodno navedene i u njoj je jasno navedeno da je dopušteno odstupanje u skladu s člankom 7. stavkom 1. te, ako postoji, člankom 7. stavkom 2. ove Uredbe i uključuje važeća operativna ograničenja.

POTVRDA O USKLAĐENOSTI

(Službeni pečat)/(Država)

Potvrda br.

koju u skladu s odredbama [MEĐUNARODNE KONVENCIJE O ZAŠTITI LJUDSKIH ŽIVOTA NA MORU, 1974., kako je izmijenjena i] ( *4 ) Uredbe (EZ) br. 336/2006 o provedbi ISM pravilnika unutar Zajednice

u ime Vlade …

(ime države)

izdaje …

(ovlaštena osoba ili organizacija)

Naziv i adresa kompanije

(vidjeti stavak 1.1.2. u dijelu A Priloga I. Uredbi (EZ) br. 336/2006)

OVIM SE POTVRĐUJE da je u kompaniji obavljena prosudba sustava upravljanja sigurnošću i da sustav ispunjava zahtjeve Međunarodnog pravilnika o upravljanju sigurnošću za siguran rad brodova i sprečavanje onečišćenja (ISM pravilnik) za sljedeće vrste brodova (prekrižiti nepotrebno):

Putnički brod

Brzi putnički brod

Brzi teretni brod

Brod za rasuti teret

Tanker za ulja

Tanker za kemikalije

Tanker za plin

Pomični odobalni objekt za bušenje

Drugi teretni brod

Ro-ro putnički brod (ro-ro trajekt)

Ova Potvrda o usklađenosti važi do …, uz redovitu provjeru.

Datum završetka provjere na kojoj se temelji ova potvrda …

(dd/mm/gggg)

Izdano u …

(mjesto izdavanja potvrde)

Datum izdavanja …

(potpis ovlaštenog službenika koji je izdao potvrdu)

(pečat ili žig tijela nadležnog za izdavanje potvrde)

Potvrda br.

OVJERA GODIŠNJE PROSUDBE

OVIM SE POTVRĐUJE da je redovitom prosudbom u skladu s [pravilom IX./6.1. Konvencije i stavkom 13.4. ISM pravilnika i] ( *5 ) člankom 6. Uredbe (EZ) br. 336/2006 o provedbi ISM pravilnika unutar Zajednice, utvrđeno da sustav za upravljanje sigurnošću ispunjava zahtjeve ISM pravilnika.

PRVA GODIŠNJA PROSUDBA

Potpis: …

(potpis ovlaštenog službenika)

Mjesto: …

Datum: …

DRUGA GODIŠNJA PROSUDBA

Potpis: …

(potpis ovlaštenog službenika)

Mjesto: …

Datum: …

TREĆA GODIŠNJA PROSUDBA

Potpis: …

(potpis ovlaštenog službenika)

Mjesto: …

Datum: …

ČETVRTA GODIŠNJA PROSUDBA

Potpis: …

(potpis ovlaštenog službenika)

Mjesto: …

Datum: …

POTVRDA O UPRAVLJANJU SIGURNOŠĆU

(Službeni pečat)/(Država)

Potvrda br.

koju u skladu s odredbama [MEĐUNARODNE KONVENCIJE O ZAŠTITI LJUDSKIH ŽIVOTA NA MORU, 1974., kako je izmijenjena] i ( *6 ) Uredbe (EZ) br. 336/2006 o provedbi ISM pravilnika unutar Zajednice

u ime Vlade …

(ime države)

izdaje …

(ovlaštena osoba ili organizacija)

Ime broda: …

Posebna oznaka: …

Luka upisa: …

Vrsta broda  ( *7 ): …

Bruto tonaža: …

Broj IMO-a: …

Naziv i adresa kompanije: …

(vidjeti stavak 1.1.2. u dijelu A Priloga I. Uredbi (EZ) br. 336/2006)

OVIM SE POTVRĐUJE da je na brodu obavljena prosudba sustava za upravljanje sigurnošću i da sustav ispunjava zahtjeve iz Međunarodnog pravilnika o upravljanju sigurnošću za siguran rad brodova i sprečavanje onečišćenja (ISM pravilnik), nakon prosudbe primjenjuje li se potvrda o usklađenosti izdana kompaniji na tu vrstu broda.

Potvrda o upravljanju sigurnošću važi do …, uz redovitu prosudbu i važeću potvrdu o usklađenosti.

Datum završetka prosudbe na kojoj se temelji ova potvrda …

(dd/mm/gggg)

Izdano u …

(mjesto izdavanja potvrde)

Datum izdavanja …

(potpis ovlaštenog službenika koji je izdao potvrdu)

(pečat ili žig tijela nadležnog za izdavanje potvrde)

Potvrda br.

OVJERA MEĐUPROSUDBE I DODATNE PROSUDBE (NA ZAHTJEV)

OVIM SE POTVRĐUJE da je redovitom prosudbom u skladu s [pravilom IX./6.1. Konvencije i stavkom 13.8. ISM pravilnika i] ( *8 ) člankom 6. Uredbe (EZ) br. 336/2006 o provedbi ISM pravilnika unutar Zajednice, utvrđeno da sustav za upravljanje sigurnošću ispunjava zahtjeve ISM pravilnika.

MEĐUPROSUDBA (obavlja se između druge i treće godišnjice)

Potpis: …

(potpis ovlaštenog službenika)

Mjesto: …

Datum: …

DODATNA PROSUDBA ( *9 )

Potpis: …

(potpis ovlaštenog službenika)

Mjesto: …

Datum: …

DODATNA PROSUDBA (*9) 

Potpis: …

(potpis ovlaštenog službenika)

Mjesto: …

Datum: …

PRIVREMENA POTVRDA O USKLAĐENOSTI

(Službeni pečat)/(Država)

Potvrda br.

koju u skladu s odredbama [MEĐUNARODNE KONVENCIJE O ZAŠTITI LJUDSKIH ŽIVOTA NA MORU, 1974., kako je izmijenjena i] ( *10 ) Uredbe (EZ) br. 336/2006 o provedbi ISM pravilnika unutar Zajednice

u ime Vlade …

(ime države)

izdaje …

(ovlaštena osoba ili organizacija)

Naziv i adresa kompanije

(vidjeti stavak 1.1.2. u dijelu A Priloga I. Uredbi (EZ) br. 336/2006)

OVIM SE POTVRĐUJE da je sustav za upravljanje sigurnošću u kompaniji u skladu s ciljevima iz stavka 1.2.3. u dijelu A Priloga I. Uredbi (EZ) br. 336/2006 za sljedeće vrste brodova (izbrisati prema potrebi):

Putnički brod

Brzi putnički brod

Brzi teretni brod

Brod za rasuti teret

Tanker za ulja

Tanker za kemikalije

Tanker za plin

Pomični odobalni objekt za bušenje

Drugi teretni brod

Ro-ro putnički brod (ro-ro trajekt)

Ova privremena potvrda o usklađenosti važi do …

Izdano u …

(mjesto izdavanja potvrde)

Datum izdavanja …

(potpis ovlaštenog službenika koji je izdao potvrdu)

(pečat ili žig tijela nadležnog za izdavanje potvrde)

PRIVREMENA POTVRDA O UPRAVLJANJU SIGURNOŠĆU

(Službeni pečat)/(Država)

Potvrda br.

koju u skladu s odredbama [MEĐUNARODNE KONVENCIJE O ZAŠTITI LJUDSKIH ŽIVOTA NA MORU, 1974., kako je izmijenjena i] ( *11 ) Uredbe (EZ) br. 336/2006 o provedbi ISM pravilnika unutar Zajednice

u ime Vlade …

(ime države)

izdaje …

(ovlaštena osoba ili organizacija)

Ime broda: …

Posebna oznaka: …

Luka upisa: …

Vrsta broda ( *12 ): …

Bruto tonaža: …

Broj IMO-a: …

Naziv i adresa kompanije: …

(vidjeti stavak 1.1.2. u dijelu A Priloga I. Uredbi (EZ) br. 336/2006)

OVIM SE POTVRĐUJE da su ispunjeni zahtjevi iz stavka 14.4. u dijelu A Priloga I. Uredbi (EZ) br. 336/2006 i da se potvrda o usklađenosti/privremena potvrda o usklađenosti ( *13 ) izdana kompaniji odnosi na ovaj brod.

Privremena potvrda o upravljanju sigurnošću važi do …, uz važeću potvrdu o usklađenosti/privremenu potvrdu o usklađenosti (*13) .

Izdano u …

(mjesto izdavanja potvrde)

Datum izdavanja …

(potpis ovlaštenog službenika koji je izdao potvrdu)

(pečat ili žig tijela nadležnog za izdavanje potvrde)

Potvrda br.

Valjanost ove privremene potvrde o upravljanju sigurnošću produljuje se do:

Datum produljenja:…

(potpis ovlaštenog službenika koji je izdao potvrdu)

(pečat ili žig tijela nadležnog za izdavanje potvrde)( 1 ) SL L 324, 29.11.2002., str. 1., Uredba kako je izmijenjena Uredbom Komisije (EZ) br. 415/2004 (SL L 68, 6.3.2004., str. 10.).

( 2 ) SL L 123, 12.5.2016., str. 1.

( 3 ) SL L 324, 29.11.2002., str. 1.

( 4 ) Odnosi se na revidirane smjernice za provedbu Međunarodnog pravilnika o upravljanju sigurnošću (ISM) od strane uprava, koje je donijela organizacija Rezolucijom A.913(22).

( *1 ) Umetnuti neku od sljedećih vrsta brodova: putnički brod, brzo putničko plovilo, brzo teretno plovilo, brod za prijevoz rasutog tereta, tanker za prijevoz nafte, tanker za prijevoz kemikalija, brod za prijevoz plina, pokretno postrojenje za odobalno bušenje, teretni brod druge vrste.

( *2 ) Umetnuti neku od sljedećih vrsta brodova: putnički brod, brzo putničko plovilo, brzo teretno plovilo, brod za prijevoz rasutog tereta, tanker za prijevoz nafte, tanker za prijevoz kemikalija, brod za prijevoz plina, pokretno postrojenje za odobalno bušenje, teretni brod druge vrste.

( *3 ) Brisati prema potrebi.

( *4 ) Može se prekrižiti za brodove koji obavljaju plovidbu samo unutar jedne države članice.

( *5 ) Može se prekrižiti za brodove koji obavljaju plovidbu samo unutar jedne države članice.

( *6 ) Može se prekrižiti za brodove koji obavljaju plovidbu samo unutar jedne države članice.

( *7 ) Upisati jednu od ovih vrsta brodova: putnički brod; brzi putnički brod; brzi teretni brod; brod za rasuti teret; tanker za naftu; tanker za kemikalije; tanker za plin; pomični odobalni objekt za bušenje; drugi teretni brod; ro-ro putnički trajekt).

( *8 ) Može se prekrižiti za brodove koji obavljaju plovidbu samo unutar jedne države članice.

( *9 ) Prekrižiti nepotrebno. Uputa na stavak 13.8. ISM pravilnika i na stavak 3.4.1. Smjernica za uprave o provedbi Međunarodnog pravilnika o upravljanju sigurnošću (Rezolucija A.913.(22.)).

( *10 ) Može se prekrižiti za brodove koji obavljaju plovidbu samo unutar jedne države članice.

( *11 ) Može se prekrižiti za brodove koji obavljaju plovidbu samo unutar jedne države članice.

( *12 ) Upisati jednu od ovih vrsta brodova: putnički brod; brzi putnički brod; brzi teretni brod; brod za rasuti teret; tanker za naftu; tanker za kemikalije; tanker za plin; pomični odobalni objekt za bušenje; drugi teretni brod; ro-ro putnički trajekt).

( *13 ) Prekrižiti nepotrebno.