02005A0126(01) — HR — 01.03.2017 — 004.001


Ovaj je tekst namijenjen isključivo dokumentiranju i nema pravni učinak. Institucije Unije nisu odgovorne za njegov sadržaj. Vjerodostojne inačice relevantnih akata, uključujući njihove preambule, one su koje su objavljene u Službenom listu Europske unije i dostupne u EUR-Lexu. Tim službenim tekstovima može se izravno pristupiti putem poveznica sadržanih u ovom dokumentu.

►B

SPORAZUM

između Europske zajednice i Švicarske Konfederacije o izmjeni Sporazuma između Europske ekonomske zajednice i Švicarske Konfederacije od 22. srpnja 1972. u pogledu odredbi koje se primjenjuju na prerađene poljoprivredne proizvode

( L 023 26.1.2005, 19)

Promijenio:

 

 

  br.

stranica

datum

 M1

DECISION No 1/2013 OF THE EU-SWITZERLAND JOINT COMMITTEE 2013/147/EU of 18 March 2013 (*)

  L 82

60

22.3.2013

 M2

ODLUKA br. 1/2014 ZAJEDNIČKOG ODBORA EU-A I ŠVICARSKE 2014/104/EU od 13. veljače 2014.

  L 54

19

22.2.2014

 M3

ODLUKA br. 1/2015 ZAJEDNIČKOG ODBORA EU – ŠVICARSKA od 20. ožujka 2015.

  L 88

16

1.4.2015

►M4

ODLUKA br. 1/2017 ZAJEDNIČKOG ODBORA EU–ŠVICARSKA od 8. veljače 2017.

  L 54

16

1.3.2017(*)

Ovaj akt nije nikada objavljen na hrvatskome.
▼B

SPORAZUM

između Europske zajednice i Švicarske Konfederacije o izmjeni Sporazuma između Europske ekonomske zajednice i Švicarske Konfederacije od 22. srpnja 1972. u pogledu odredbi koje se primjenjuju na prerađene poljoprivredne proizvodeEUROPSKA ZAJEDNICA, dalje u tekstu „Zajednica”,

s jedne strane, i

ŠVICARSKA KONFEDERACIJA, dalje u tekstu „Švicarska”,

s druge strane,

dalje u tekstu zajedno „ugovorne stranke”,

UZIMAJUĆI U OBZIR Sporazum između Europske ekonomske zajednice i Švicarske Konfederacije od 22. srpnja 1972. kao i Zajedničku izjavu o daljnjim pregovorima priloženu završnim aktima sporazumâ između Europskih zajednica i njihovih država članica i Švicarske Konfederacije, potpisanih u Luksemburgu 21. lipnja 1999.,

SMATRAJUĆI da bi Protokol br. 2 uz Sporazum između Europske ekonomske zajednice i Švicarske Konfederacije od 22. srpnja 1972., dalje u tekstu „Sporazum”, trebalo ažurirati u skladu s rezultatima Urugvajske runde i prilagoditi u pogledu obuhvaćenih proizvoda,

SMATRAJUĆI da bi nakon proširenja Europske unije trebalo održavati trgovinske tokove između Švicarske i novih država članica,

ŽELEĆI unaprijediti uzajaman pristup tržištu za prerađene poljoprivredne proizvode,

UZIMAJUĆI U OBZIR Sporazum u obliku razmjene pisama između Europske zajednice s jedne strane i Švicarske Konfederacije s druge strane u pogledu Protokola br. 2 uz Sporazum između Europske ekonomske zajednice i Švicarske Konfederacije od 17. ožujka 2000.,

SPORAZUMJELE SU SE:Članak 1.

Sporazum se ovime mijenja kako slijedi:

1. Prilog I. Sporazumu zamjenjuje se novim Prilogom I. koji je priložen ovom Sporazumu kao Prilog 1.

2. Protokol br. 2 uz Sporazum zamjenjuje se novim Protokolom br. 2 koji je priložen ovom Sporazumu kao Prilog 2.

Članak 2.

Sljedeći se sporazumi stavljaju izvan snage s učinkom od stupanja na snagu ovog Sporazuma:

 sporazum u obliku razmjene pisama između Europske zajednice s jedne strane i Švicarske Konfederacije s druge strane o Protokolu br. 2 uz Sporazum između Europske ekonomske zajednice i Švicarske Konfederacije od 17. ožujka 2000.,

 razmjena pisama između Europske komisije i saveznih vlasti Švicarske o mjerama čiji je cilj poboljšanje transparentnosti različitih mjera za kompenzaciju cijena koje primjenjuju Europska zajednica i Švicarska, a koje utječu na trgovinu prerađenim poljoprivrednim proizvodima obuhvaćenim Protokolom br. 2 od 29. studenoga 1988.

Članak 3.

Prilozi ovom Sporazumu, uključujući tablice i dodatke tablicama te dodatak Protokolu br. 2, čine sastavni dio ovog Sporazuma.

Članak 4.

1.  Ovaj Sporazum primjenjuje se s jedne strane na državna područja u kojima se primjenjuje Ugovor o osnivanju Europske zajednice pod uvjetima utvrđenim u tom Ugovoru te s druge strane na državno područje Švicarske.

2.  Ovaj se Sporazum također primjenjuje na državno područje Kneževine Lihtenštajn sve dok postoji carinska unija sa Švicarskom.

Članak 5.

1.  Ugovorne stranke ovaj Sporazum odobravaju u skladu sa svojim vlastitim postupcima. On stupa na snagu sljedećeg dana od dana kada ugovorne stranke jedna drugu obavijeste o dovršenju svojih za to potrebnih internih postupaka.

2.  Do dovršetka postupaka ratifikacije iz stavka 1., ugovorne stranke ovaj Sporazum primjenjuju od prvog dana četvrtog mjeseca od dana potpisivanja, pod uvjetom da su provedbene mjere, kako je utvrđeno člankom 5. stavkom 4. Protokola br. 2, usvojene istog dana.

Članak 6.

1.  Ovaj se Sporazum izrađuje u po dva primjerka na češkom, danskom, engleskom, estonskom, finskom, francuskom, grčkom, latvijskom, litavskom, mađarskom, nizozemskom, njemačkom, poljskom, portugalskom, slovačkom, slovenskom, španjolskom, švedskom i talijanskom jeziku, a svaki je tekst jednako vjerodostojan.

2.  Vjerodostojnost verzije na malteškom jeziku potvrđuju ugovorne stranke na temelju razmjene pisama. Ta je verzija vjerodostojna na isti način kao i tekstovi na jezicima iz stavka 1.

U POTVRDU TOGA dolje potpisani opunomoćenici potpisali su ovaj Sporazum.

Hecho en Luxemburgo, el veintiséis de octubre de dos mil cuatro.

V Lucemburku dne dvacátého šestého øíjna dva tisíce ètyøi.

Udfærdiget i Luxembourg den seksogtyvende oktober to tusind og fire.

Geschehen zu Luxemburg am sechsundzwanzigsten Oktober zweitausendundvier.

Kahe tuhande neljanda aasta oktoobrikuu kahekümne kuuendal päeval Luxembourgis.

Έγινε στο Λουξεμβούργο, στις είκοσι έξι Οκτωβρίου δύο χιλιάδες τέσσερα.

Done at Luxembourg on the twenty-sixth day of October in the year two thousand and four.

Fait à Luxembourg, le vingt-six octobre deux mille quatre.

Fatto a Lussemburgo, addì ventisei ottobre duemilaquattro.

Luksemburga, divi tukstoši ceturta gada divdesmit sestaja oktobri.

Priimta du tūkstančiai ketvirtų metų spalio dvidešimt šeštą dieną Liuksemburge.

Sastavljeno u Luksemburgu 26. listopada 2004.

Kelt Luxembourgban, a kettõezer negyedik év október havának huszonhatodik napján.

Magħmula fil-Lussemburgu fis-sitta u għoxrin jum ta' Ottubru tas-sena elfejn u erbgħa.

Gedaan te Luxemburg, de zesentwintigste oktober tweeduizendvier.

Sporządzono w Luksemburgu w dniu dwudziestym szóstym października roku dwutysięcznego czwartego.

Feito no Luxemburgo, em vinte e seis de Outubro de dois mil e quatro.

V Luxemburgu dvadsiateho šiesteho októbra dvetisícštyri.

V Luxembourgu, dne šestindvajsetega oktobra leta dva tisoè štiri.

Tehty Luxemburgissa kahdentenakymmenentenäkuudentena päivänä lokakuuta vuonna kaksituhattaneljä.

Som skedde i Luxemburg den tjugosjätte oktober tjugohundrafyra.

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

Za Europsku zajednicu

Az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

signatory

signatory

Für die Schweizerische Eidgenossenschaft

Pour la Confédération suisse

Per la Confederazione svizzera

Za Švicarsku Konfederacijusignatory

signatory

PRILOG I.
„PRILOG I.

Popis proizvoda iz članka 2. točke (i) SporazumaOznaka HS

Naziv

2905 43

– – manitol

2905 44

– – D-glucitol (sorbitol)

3501

Kazein, kazeinati i drugi derivati kazeina; kazeinska ljepila:

3501 10

– kazein

ex 3501 90

– ostali:

– osim kazeinskih ljepila

3502

Albumini (uključujući koncentrate od dviju ili više bjelančevina surutke, s masenim udjelom bjelančevina surutke većim od 80 %, računano na suhu tvar), albuminati i drugi albuminski derivati:

– albumin iz jaja:

3502 11

– – sušeni

3502 19

– – ostali

3502 20

– albumin iz mlijeka, uključujući koncentrate što sadrže dvije ili više bjelančevine surutke

3505

Dekstrini i drugi modificirani škrobovi (npr. preželatinirani i esterificirani škrobovi); ljepila na temelju škrobova ili na temelju dekstrina ili drugih modificiranih škrobova

3809

Sredstva za doradu, nosači bojila, sredstva za ubrzavanje bojenja i fiksiranje bojila i drugi proizvodi i pripravci (npr. sredstva za apreturu i nagrizanje), što se rabe u tekstilnoj, papirnoj, kožarskoj i sličnim industrijama, što nisu spomenuti niti uključeni na drugom mjestu:

3809 10

– na temelju škrobnih tvari

3823

Industrijske monokarbonske masne kiseline; kisela ulja od rafinacije; industrijski masni alkohol:

– Industrijske monokarbonske masne kiseline; kisela ulja od rafinacije:

3823 11

– – Stearinska kiselina

3823 12

– – Oleinska kiselina

3823 19

– – Ostalo

3823 70

– Industrijski masni alkoholi

3824 60

– Sorbitol, osim sorbitola iz podbroja 2905 44

5301

Lan, sirov ili prerađivan, ali nepreden; kučina i laneni otpaci (uključujući i otpatke pređe i rastrgane tekstilne materijale)

5302

Prava konoplja (Cannabis sativa L.), sirova ili prerađivana ali nepredena; kučina i otpaci od konoplje (uključujući otpatke od pređe i rastrgane tekstilne materijale)”

PRILOG 2.

PROTOKOL br. 2

o određenim prerađenim poljoprivrednim proizvodima

Članak 1.

Opća načela

1.  Odredbe Sporazuma primjenjuju se na proizvode popisane u Tablicama I. i II., osim ako ovim Protokolom nije drukčije određeno.

2.  Osobito, u odnosu na ove proizvode, ugovorne stranke ne smiju uvesti carine na uvoz ili davanja s istovrsnim učinkom, uključujući poljoprivredne komponente, niti odobravati izvozne subvencije ili bilo kakav povrat, otpust ili neplaćanje, djelomično ili u cijelosti, carina ili davanja s istovrsnim učinkom.

3.  Odredbe ovog Protokola jednako tako se primjenjuju i na Kneževinu Lihtenštajn do primjene Protokola br. 3 uz Sporazum o Europskom gospodarskom prostoru na Kneževinu Lihtenštajn.

Članak 2.

Primjena mjera za kompenzaciju cijena

1.  Kako bi se uzele u obzir razlike u troškovima poljoprivrednih sirovina koje se upotrebljavaju u proizvodnji proizvoda navedenih u Tablici I., Sporazum ne isključuje primjenu mjera za kompenzaciju cijena na navedene proizvode; to jest primjenu poljoprivrednih komponenti na uvoz i odobravanje izvoznih subvencija ili odobravanje povrata, otpusta ili neplaćanja, djelomičnih ili u cijelosti, carina ili davanja s istovrsnim učinkom.

2.  Ako ugovorna stranka primjenjuje unutarnje mjere smanjenja cijena sirovina za prerađivačke industrije, navedene se mjere uzimaju u obzir prilikom izračuna iznosa kompenzacije cijena.

Članak 3.

Mjere za kompenzaciju cijena kod uvoza

1.  Švicarski osnovni iznosi za poljoprivredne sirovine koji se uzimaju u obzir prilikom izračuna poljoprivrednih komponenti na uvoz ne premašuju razliku između švicarske unutarnje referentne cijene i unutarnje referentne cijene Zajednice za odgovarajuće poljoprivredne sirovine kao ni švicarsku uvoznu carinu koja se stvarno primjenjuje na poljoprivredne sirovine prilikom njihovog uvoza.

2.  Švicarski uvozni režim za proizvode navedene u Tablici I. utvrđen je u Tablici IV.

3.  Ako je švicarska unutarnja referentna cijena niža od unutarnje referentne cijene Zajednice, Zajednica može uvesti mjere za kompenzaciju cijena kako je utvrđeno u članku 2., to jest primijeniti poljoprivredne komponente prilikom uvoza, u skladu s Uredbom (EZ) br. 1460/96 kako je naknadno izmijenjena.

Članak 4.

Mjere za kompenzaciju cijena kod izvoza

1.  Švicarske izvozne subvencije ili povrat, otpust ili neplaćanje, djelomično ili u cijelosti, carina ili davanja s istovrsnim učinkom na izvoz u Zajednicu proizvoda navedenih u Tablici I. ne smije prijeći razliku između švicarske unutarnje referentne cijene i unutarnje referentne cijene Zajednice za poljoprivredne sirovine koje se upotrebljavaju u proizvodnji navedenih proizvoda pomnoženo stvarno upotrijebljenim količinama. Ako je švicarska unutarnja referentna cijena jednaka ili niža od unutarnje referentne cijene Zajednice, švicarska izvozna subvencija ili povrat, otpust ili neplaćanje, djelomično ili u cijelosti, carina ili davanja s istovrsnim učinkom iznosi nula.

2.  Ako je švicarska unutarnja referentna cijena niža od unutarnje referentne cijene Zajednice, Zajednica može uvesti mjere za kompenzaciju cijena kako je utvrđeno u članku 2., to jest odobravanje izvoznih subvencija u skladu s Uredbom (EZ) br. 1520/2000, kako je naknadno izmijenjena, ili odobravanje povrata, otpusta ili neplaćanja, djelomično ili u cijelosti, carina ili davanja s istovrsnim učinkom.

3.  Za šećer (tarifni broj HS 1701, 1702 i 1703) koji se upotrebljava u proizvodnji proizvoda navedenih u Tablici I. i Tablici II., ugovorne stranke ne smiju odobravati nikakve izvozne subvencije niti bilo kakav povrat, otpust ili neplaćanje, djelomično ili u cijelosti, carina ili davanja s istovrsnim učinkom.

Članak 5.

Referentne cijene

1.  Unutarnje referentne cijene Zajednice i Švicarske za poljoprivredne sirovine navedene u člancima 3. i 4. navedene su u Tablici III.

2.  Ugovorne stranke periodično, a najmanje jednom svake godine, dostavljaju Zajedničkom odboru unutarnje referentne cijene svih sirovina na koje se primjenjuju mjere za kompenzaciju cijena. Dostavljene unutarnje referentne cijene odražavaju stvarno stanje cijena na državnom području dotične ugovorne stranke. Tu se radi o uobičajenim veleprodajnim ili tvorničkim cijenama koje plaća prerađivačka industrija. Ako je neka poljoprivredna sirovina dostupna prerađivačkoj industriji, ili jednom njezinom dijelu, po cijeni nižoj od uobičajene cijene na domaćem tržištu, dostavljene unutarnje referentne cijene na odgovarajući se način prilagođavaju.

3.  Zajednički odbor utvrđuje unutarnje referentne cijene i razlike u cijenama za poljoprivredne sirovine navedene u Tablici III. na temelju informacija koje dostavljaju službe Europske komisije i saveznih vlasti Švicarske. Ako je to potrebno radi očuvanja relativnih preferencijalnih marži potrebno, osnovni se iznosi poljoprivrednih sirovina navedenih u Tablici IV. prilagođavaju.

4.  Prije primjene ovog Protokola, Zajednički odbor preispituje unutarnje cijene za poljoprivredne sirovine navedene u člancima 3. i 4. koje su navedene u Tablici III.

Članak 6.

Posebne odredbe o administrativnoj suradnji

Posebne odredbe o administrativnoj suradnji utvrđene su u Dodatku ovom Protokolu.

Članak 7.

Izmjene

Zajednički odbor može donijeti odluku o izmjeni tablica, dodataka tablicama i Dodatka priloženog ovom Protokolu.

TABLICA I.

Proizvodi koji podliježu mjerama za kompenzaciju cijenaTarifni broj HS

Naziv proizvoda

0403

Mlaćenica, kiselo mlijeko i vrhnje, jogurt, kefir i ostalo fermentirano ili zakiseljeno mlijeko i vrhnje, koncentrirani ili nekoncentrirani, s dodanim ili bez dodanog šećera ili drugih sladila, aromatizirani ili s dodanim voćem, orašastim plodovima ili kakaom:

.10

– jogurt:

ex.10

– – aromatiziran ili s dodanim voćem, orašastim plodovima ili kakaom

.90

– ostalo:

ex.90

– – aromatiziran ili s dodanim voćem, orašastim plodovima ili kakaom

0405

Maslac i ostale masti i ulja, dobiveni od mlijeka; mliječni namazi:

.20

– mliječni namazi:

ex.20

– sa sadržajem masti od 39 % po težini ili više no manje od 75 %

1517

Margarin; jestive mješavine ili pripravci od masti ili ulja životinjskog ili biljnog podrijetla ili od frakcija različitih masti ili ulja iz ovog poglavlja, osim jestivih masti ili ulja ili njihovih frakcija iz tarifnog broja 1516:

.10

– Margarin, isključujući tekući margarin:

ex.10

– – koji sadržava više od 10 % ali ne više od 15 % po težini mliječnih masti

.90

– ostalo:

ex.90

– – s više od 10 % po težini mliječne masti, ali ne više od 15 %

1704

Šećerni proizvodi (uključujući bijelu čokoladu), bez kakaa:

1806

Čokolada i ostali prehrambeni proizvodi s kakaom:

1901

Sladni ekstrakt; prehrambeni proizvodi od brašna, prekrupe, krupice, škroba ili sladnog ekstrakta, koji ne sadrže kakao u prahu ili koji sadrže manje od 40 % po težini kakaa, računano na potpuno odmašćenu osnovu, koji nisu drugdje navedeni niti uključeni; prehrambeni proizvodi od roba iz tarifnih brojeva 0401 do 0404 koji ne sadrže kakao ili koji sadrže manje od 5 % po težini kakaa, računano na potpuno odmašćenu osnovu, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu:

1902

Tjestenina, kuhana ili nekuhana ili punjena (mesom ili drugim tvarima) ili drukčije pripremljena, kao što su špageti, makaroni, rezanci, lazanje, njoki, ravioli, kaneloni; kuskus, pripremljeni ili nepripremljeni:

1904

Prehrambeni proizvodi dobiveni bubrenjem ili prženjem žitarica ili proizvoda od žitarica (npr. kukuruzne pahuljice); žitarice (osim kukuruza) u zrnu ili u pahuljicama ili drukčije obrađene žitarice (osim brašna, prekrupe i krupice), prethodno kuhane ili drukčije pripremljene, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu:

1905

Kruh, pecivo, kolači, keksi i ostali pekarski proizvodi koji sadrže kakao ili bez kakaa; hostije, prazne kapsule za farmaceutske proizvode, oblate, rižin papir i slični proizvodi:

2004

Ostalo povrće, pripremljeno ili konzervirano na drugi način osim u octu ili octenoj kiselini, smrznuto, osim proizvoda iz tarifnog broja 2006:

.10

– krumpir:

ex.10

– – u obliku brašna, krupice ili pahuljicax

2005

Ostalo povrće, pripremljeno ili konzervirano na drugi način osim u octu ili octenoj kiselini, nesmrznuto, osim proizvoda iz tarifnog broja 2006:

.20

– krumpir:

ex.20

– u obliku brašna, krupice ili pahuljica

2008

Voće, orašasti plodovi i ostali jestivi dijelovi biljaka, drukčije pripremljeni ili konzervirani, neovisno sadrže li dodani šećer ili druga sladila ili alkohol, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu:

 

– orašasti plodovi, kikiriki i druge sjemenke, neovisno jesu li međusobno pomiješani ili ne:

.11

– – kikiriki:

ex.11

– – – maslac od kikirikija

2101

Ekstrakti, esencije i koncentrati, od kave, čaja ili mate-čaja i pripravci na temelju tih proizvoda ili na temelju kave, čaja ili mate-čaja; pržena cikorija i ostali prženi nadomjesci kave te ekstrakti, esencije i koncentrati tih proizvoda:

 

– ekstrakti, esencije i koncentrati, od kave, i pripravci na temelju tih ekstrakata, esencija ili koncentrata ili na temelju kave:

.12

– – pripravci na temelju tih ekstrakata, esencija ili koncentrata ili na temelju kave:

ex.12

– – – koji sadrže 1,5 % po težini ili više mliječne masti, 2,5 % ili više mliječnih bjelančevina, 5 % ili više šećera te 5 % ili više škroba

.20

– ekstrakti, esencije i koncentrati, od čaja ili mate-čaja, i pripravci na temelju tih ekstrakata, esencija ili koncentrata ili na temelju čaja ili mate-čaja:

ex.20

– koji sadrže 1,5 % po težini ili više mliječne masti, 2,5 % ili više mliječnih bjelančevina, 5 % ili više šećera te 5 % ili više škroba

2103

Umaci i pripravci za umake; miješane začinske tvari i miješana začinska sredstva; brašno i krupica od gorušice i pripremljena gorušica (senf):

.20

– ketchup od rajčica i ostali umaci od rajčica

.90

– ostalo:

ex.90

– – osim mango „chutney”, tekući

2104

Juhe, i mesne juhe (temeljci) te pripravci za njih; homogenizirani složeni prehrambeni proizvodi

2105

Sladoled i ostali jestivi ledeni proizvodi, neovisno sadrže li kakao ili ne:

2106

Prehrambeni proizvodi nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu:

.10

– koncentrati bjelančevina i teksturirane bjelančevinaste tvari:

ex.10

– – koji sadrže više od 1 % po težini mliječne masti, 1 % ostalih masti ili više od 5 % šećera

.90

– ostalo

2208

Nedenaturirani etilni alkohol s volumnim udjelom alkohola od 80 vol.%; jaka alkoholna piće, likeri i ostala alkoholna pića:

ex.90

– osim nedenaturiranog etilnog alkohola s volumnim udjelom alkohola manjim od 80 vol.% i osim koncentriranog soka od grožđa s dodanim alkoholom

3501

Kazein, kazeinati i ostali derivati kazeina; kazeinska ljepila

.10

– kazein

.90

– ostalo:

ex.90

– – osim kazeinskih ljepila

TABLICA II.

Proizvodi obuhvaćeni sporazumima o slobodnoj trgoviniTarifni broj HS

Naziv proizvoda

0501

Ljudska kosa, neobrađena, neovisno je li oprana ili odmašćena ili ne; otpaci od ljudske kose

0502

Čekinje domaćih ili divljih svinja; dlaka jazavca i ostala dlaka za izradu četaka; otpaci od tih čekinja ili dlaka:

0503

Konjska dlaka i otpaci konjske dlake, neovisno je li pripremljena u slojevima ili ne, s podlogom ili bez podloge

0505

Kože i ostali dijelovi od ptica, s perjem i paperjem, perje i dijelovi perja (neovisno od toga jesu li rubovi obrezani ili ne) te paperje, dalje neobrađeni osim čišćeni, dezinficirani ili pripremljeni za konzerviranje; prah i otpaci perja ili dijelova perja

10

– perja vrsta koje se rabe za punjenje; paperje

ex 90

– Ostalo (osim za prehrambene namjene)

0506

Kosti i srž rogova, neobrađeni, odmašćeni, jednostavno pripremljeni (ali neoblikovani), tretirani s kiselinom ili deželatinizirani; prah i otpaci tih proizvoda

0507

Bjelokost, kornjačevina, kitova kost i dlake kitove kosti, rogovi, parošci, kopita, nokti, pandže i kljunovi, neobrađeni ili jednostavno pripremljeni ali neoblikovani; prah i otpaci tih proizvoda

0508

Koralji i slični materijali, neobrađeni ili jednostavno pripremljeni, ali ne i drukčije obrađeni; ljušture mekušaca, rakova ili bodljikaša i kosti sipe, neobrađeni ili jednostavno pripremljeni ali neoblikovani, prah i otpaci tih proizvoda:

ex 00

– Ostalo (osim za prehrambene namjene)

0509

Prirodne spužve životinjskog podrijetla:

0510

Siva ambra, kastoreum, cibet i mošus; kantaride; žuč, neovisno o time je li osušena ili ne; žlijezde i ostali životinjski proizvodi, svježi, rashlađeni ili smrznuti ili drukčije privremeno konzervirani, što ih se rabi u pripremi farmaceutskih proizvoda

0710

Povrće, smrznuto:

40

– Slatki kukuruz (Zea mays var. saccharata)

0711

Povrće privremeno konzervirano (npr. sumpornim dioksidom, u salamuri, u sumpornoj vodi ili drugim otopinama za konzerviranje), ali u stanju neprikladnom za neposrednu uporabu:

90

– Ostalo povrće, mješavine povrća:

ex 90

– – Slatki kukuruz (Zea mays var. saccharata)

0901

Kava, neovisno je li pržena ili ne, s kofeinom ili bez kofeina; kavine ljuske i opne, nadomjesci koji sadrže kavu u bilo kojem omjeru:

0902

Čaj, aromatiziran ili nearomatiziran:

0903

Mate-čaj

1212

Rogači, morske alge i ostale alge, šećerna repa i šećerna trska, svježi, rashlađeni, smrznuti ili suhi, neovisno jesu li mljeveni ili ne; koštice i jezgre iz koštica voća i ostali biljni proizvodi (uključujući neprženo korijenje cikorije vrste Cichorium intybus sativum) koji se posebno upotrebljavaju za prehranu ljudi, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu:

ex 20

– Morske alge i ostale alge (osim za prehrambene namjene)

1302

Biljni sokovi i ekstrakti; pektinske tvari, pektinati i pektati; agar-agar i ostale sluzi i zgušnjivači, neovisno jesu li modificirani ili ne, dobiveni od biljnih proizvoda:

1401

Biljni materijali koji se u prvom redu upotrebljavaju za pletarstvo (npr. bambus, ratan, trska, rogoz, vrbovo pruće, rafija, očišćena slama žitarica, izbijeljena ili obojana, i lipova kora):

1402

Biljni materijali koji se u prvom redu upotrebljavaju kao materijal za punjenje i postavljanje (npr. kapok, biljna dlaka i morska trava), neovisno jelu li pripremljeni u obliku slojeva, s podlogom ili bez podloge od drugih materijala

1403

Biljni materijali koji se u prvom redu upotrebljavaju za proizvodnju metli i četaka (npr. sirak, pijasava, pirevina), neovisno od toga jesu li u obliku svitaka i snopova ili ne

1404

Biljni proizvodi nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu:

10

– sirovi biljni materijali koji se u prvom redu upotrebljavaju za bojenje ili štavljenje

20

– pamučni linters

ex 90

– Ostalo (osim za prehrambene namjene)

1505

Mast od vune i masne tvari dobivene od nje (uključujući lanolin):

ex 00

– Ostalo (osim za prehrambene namjene)

1516

Životinjske ili biljne masti i ulja životinjskog te njihove frakcije, djelomično ili potpuno hidrogenirani, inter-esterificirani, re-esterificirani ili elaidinizirani, rafinirani ili ne, ali dalje neobrađeni:

20

– Biljne masti i ulja te njihove frakcije:

ex 20

– – Hidrogenirano ricinusovo ulje, tzv. „opal-vosak”

1517

Margarin; jestive mješavine ili pripravci od masti ili ulja životinjskog ili biljnog podrijetla ili od frakcija različitih masti ili ulja iz ovog poglavlja, osim jestivih masti ili ulja ili njihovih frakcija iz tarifnog broja 1516:

90

– Ostalo:

ex 90

– – Jestive mješavine ili pripravci, vrsta koje se rabi kao pripravke za odvajanje kalupa

1518

Životinjske ili biljne masti i ulja te njihove frakcije, kuhani, oksidirani, dehidrirani, sumporirani, puhani, polimerizirani zagrijavanjem u vakuumu ili u inertnom plinu ili drukčije kemijski modificirani, isključujući one iz tarifnog broja 1516; nejestive mješavine ili pripravci od životinjskih ili biljnih masti ili ulja ili od frakcija različitih masti ili ulja iz ovog poglavlja, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu:

ex 00

– Linoksin

1520

Glicerol, sirov; glicerolske vode i lužine

1521

Biljni voskovi (osim triglicerida), pčelinji vosak, voskovi od ostalih kukaca i spermaceti, neovisno jesu li rafinirani ili obojeni ili neobojeni ili ne

1522

Degra; ostaci dobiveni pri preradi masnih tvari ili životinjskih ili biljnih voskova

1702

Ostali šećeri, uključujući kemijski čistu laktozu, maltozu, glukozu i fruktozu, u čvrstom obliku; šećerni sirupi bez dodanih aroma ili tvari za bojenje; umjetni med, neovisno je li pomiješan s prirodnim medom ili ne; karamel:

50

– Kemijski čista fruktoza

90

– Ostalo, uključujući invertni šećer i ostale šećere i šećerne sirupe koji sadrže 50 % po težini fruktoze u suhom stanju:

ex 90

– – Kemijski čista maltoza (osim za prehrambene namjene)

1803

Kakao pasta, neovisno je li odmašćena ili ne:

1804

Kakao maslac, mast i ulje od kakaa

1805

Kakao prah, bez dodanog šećera ili drugih sladila

1903

Tapioka i nadomjesci tapioke, pripremljeni od škroba, u obliku pahuljica, zrnaca, kuglica ili u sličnim oblicima

2001

Povrće, voće, orašasti plodovi i ostali jestivi dijelovi biljaka, pripremljeni ili konzervirani u octu ili octenoj kiselini:

90

– Ostalo:

ex 90

– – Slatki kukuruz (Zea mays var. saccharata); palmine jezgre; yam, slatki krumpir i slični jestivi dijelovi biljaka iz tarifnog broja 0714

2004

Ostalo povrće, pripremljeno ili konzervirano na drugi način osim u octu ili octenoj kiselini, smrznuto, osim proizvoda iz tarifnog broja 2006:

90

– Ostalo povrće i mješavine povrća:

ex 90

– – Slatki kukuruz (Zea mays var. saccharata)

2005

Ostalo povrće, pripremljeno ili konzervirano na drugi način osim u octu ili octenoj kiselini, nesmrznuto, osim proizvoda iz tarifnog broja 2006:

80

– Slatki kukuruz (Zea mays var. saccharata)

2006

Povrće, voće, orašasti plodovi, kore od voća i ostali dijelovi biljaka, konzervirani šećerom (sušeni, preliveni ili kandirani):

ex 00

– Slatki kukuruz (Zea mays var. saccharata)

2007

Džemovi, voćni želei, marmelade, pirei i paste od voća ili od orašastih plodova dobiveni kuhanjem, s dodanim ili bez dodanog šećera ili drugih sladila:

2008

Voće, orašasti plodovi i ostali jestivi dijelovi biljaka, drukčije pripremljeni ili konzervirani, neovisno sadrže li dodani šećer ili druga sladila ili alkohol ili ne, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu:

 

– Orašasti plodovi, kikiriki i druge sjemenke, neovisno jesu li međusobno pomiješani ili ne

11

– – Kikiriki:

ex 11

– – – Kikiriki, pržen

 

– Ostalo, uključujući mješavine osim onih iz tarifnog podbroja 2008 19 :

91

– – Palmine jezgre

99

– – Ostalo:

ex 99

– – – Kukuruz, osim slatkog kukuruza (Zea mays var. saccharata)

2101

Ekstrakti, esencije i koncentrati, od kave, čaja ili mate-čaja i pripravci na temelju tih proizvoda ili na temelju kave, čaja ili mate-čaja; pržena cikorija i drugi ostali nadomjesci kave te ekstrakti, esencije i koncentrati tih proizvoda:

 

– Ekstrakti, esencije i koncentrati, od kave, i pripravci na temelju tih ekstrakata, esencija ili koncentrata ili na temelju kave:

11

– – Ekstrakti, esencije i koncentrati:

12

– – Pripravci na temelju tih ekstrakata, esencija ili koncentrata ili na temelju kave:

ex 12

– – – Bez sadržaja mliječnih masti, bjelančevina, saharoze, izoglukoze, glukoze ili škroba ili s manje od 1,5 % po težini mliječne masti, 2,5 % bjelančevina, 5 % saharoze ili izoglukoze 5 % glukoze ili škroba

20

– Ekstrakti, esencije i koncentrati, od čaja ili mate-čaja i pripravci na temelju tih ekstrakata, esencija ili koncentrata ili na temelju čaja ili mate-čaja:

ex 20

– – Bez sadržaja mliječnih masti, bjelančevina, saharoze, izoglukoze, glukoze ili škroba ili s manje od 1,5 % po težini mliječne masti, 2,5 % bjelančevina, 5 % saharoze ili izoglukoze, 5 % glukoze ili škroba

30

– Pržena cikorija i ostali prženi nadomjesci kave te ekstrakti, esencije i koncentrati tih proizvoda:

2102

Kvasci (aktivni ili neaktivni); ostali jednostanični mikroorganizmi, mrtvi (osim cjepiva iz tarifnog broja 3002); pripremljeni praškovi za peciva:

ex 10

– Aktivni kvasci (osim pekarskog kvasca i osim onih za prehrambene namjene)

ex 20

– Neaktivni kvasci; ostali jednostanični mikroorganizmi, mrtvi (osim onih za prehrambene namjene)

30

– Pripremljeni praškovi za peciva

2103

Umaci i pripravci za umake; miješane začinske tvari i miješana začinska sredstva; brašno i krupica od gorušice i pripremljena gorušica (senf):

10

– Umak od soje

30

– Brašno i krupica od gorušice i pripremljena gorušica (senf):

ex 30

– – Brašno i krupica od gorušice osim onih za prehrambene namjene, pripremljena gorušica (senf)

90

– Ostalo:

ex 90

– – Mango „chutney”, tekući

2106

Prehrambeni proizvodi nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu:

10

– Koncentrati bjelančevina i teksturirane bjelančevinaste tvari:

ex 10

– – Osim onih s koji sadrže više od 1 % mliječnih masti, 1 % ostalih masti ili više od 5 % šećera

2201

Vode, uključujući prirodne ili umjetne mineralne vode i gazirane vode, bez dodanog šećera ili drugih sladila ili aroma; led i snijeg

▼M4

2202

Vode, uključujući mineralne vode i gazirane vode, s dodanim šećerom ili drugim sladilima ili aromama i ostala bezalkoholna pića, osim voćnih sokova i sokova od povrća iz tarifnog broja 2009 :

.10

– vode, uključujući mineralne vode i gazirane vode, s dodanim šećerom ili drugim sladilima ili aromama

.91

– bezalkoholno pivo

.99

– ostalo:

ex.99

– – osim sokova od povrća ili voćnih sokova iz tarifnih brojeva 2002 i 2009 i njihovih mješavina, gaziranih ili razrijeđenih vodom ili vodenim ekstraktima čaja, začinskog bilja, kave ili mate-čaja i osim mješavina koje sadržavaju mliječne sastojke iz tarifnih brojeva 0401 i 0402

▼B

2203

Pivo dobiveno od slada:

2205

Vermut i ostala vina od svježeg grožđa, aromatizirani biljem ili aromatskim tvarima:

2207

Nedenaturirani etilni alkohol s volumnim udjelom alkohola 80 vol. % ili većim; etilni alkohol i ostali alkoholi, denaturirani, bilo kojeg volumnog udjela alkohola:

2208

Nedenaturirani etilni alkohol s volumnim udjelom alkohola manjim od 80 vol. %; jaka alkoholna pića, likeri i ostala alkoholna pića:

20

– Alkoholna pića dobivena destilacijom vina od grožđa ili komine od grožđa:

30

– Viski:

40

– Rum i tafija:

50

– Džin i klekovača:

60

– Votka:

70

– Likeri i sredstva za okrjepu:

2209

Ocat i nadomjesci dobiveni od octene kiseline:

▼M4

TABLICA III.

Unutarnje referentne cijene u EU-u i ŠvicarskojPoljoprivredne sirovine

Unutarnja referentna cijena u Švicarskoj

CHF za 100 kg neto

Unutarnja referentna cijena u EU-u

CHF za 100 kg neto

Članak 4. stavak 1.

Primjenjuje se u Švicarskoj

Razlika između referentne cijene u Švicarskoj i u EU-u

CHF za 100 kg neto

Članak 3. stavak 3.

Primjenjuje se u EU-u

Razlika između referentne cijene u Švicarskoj i u EU-u

EUR za 100 kg neto

Obična pšenica

52,10

18,37

33,75

0,00

Tvrda pšenica (durum)

1,20

0,00

Raž

42,75

16,35

26,40

0,00

Ječam

Kukuruz

Brašno od obične pšenice

90,40

40,20

50,20

0,00

Punomasno mlijeko u prahu

585,00

261,37

323,65

0,00

Obrano mlijeko u prahu

396,20

195,08

201,10

0,00

Maslac

1 010,90

368,10

642,80

0,00

Bijeli šećer

Jaja

38,00

0,00

Svježi krumpir

43,25

17,66

25,60

0,00

Biljna mast

170,00

0,00

▼B

TABLICA IV.

Uvozni režim Švicarske

(a) Carina za proizvode navedene u Dodatku ovoj Tablici predstavlja poljoprivrednu komponentu izračunana na temelju neto težine. Standardni sastojci određeni su u Dodatku.

▼M4

(b) Osnovni iznosi za poljoprivredne sirovine koji se uzimaju u obzir pri izračunu poljoprivrednih komponenti:Poljoprivredne sirovine

Primijenjeni osnovni iznos u Švicarskoj

Članak 3. stavak 2.

Primijenjeni osnovni iznos u EU-u

Članak 4. stavak 2.

CHF za 100 kg neto

EUR za 100 kg neto

Obična pšenica

27,20

0,00

Tvrda pšenica (durum)

1,00

0,00

Raž

20,95

0,00

Ječam

Kukuruz

Brašno od obične pšenice

40,90

0,00

Punomasno mlijeko u prahu

262,65

0,00

Obrano mlijeko u prahu

163,90

0,00

Maslac

523,90

0,00

Bijeli šećer

Jaja

30,95

0,00

Svježi krumpir

19,90

0,00

Biljna mast

138,55

0,00

▼B

(c) Carina za proizvode navedene u sljedećoj tablici je nula.Švicarski tarifni broj

Napomene

1901.9099

 

1904.9020

 

1905.9040

 

2103.2000

 

ex 2103.9000

Osim mango chutney, tekući

2104.1000

 

2106.9010

 

2106.9024

 

2106.9029

 

2106.9030

 

2106.9040

 

2106.9099

 

2208.9099

 

(d) Od primjene ovog Protokola carine za proizvode navedene u sljedećoj tablici smanjuju se na nulu u tri jednaka godišnja koraka.Švicarski tarifni broj

Primijenjena carina od stupanja na snagu

Primijenjena carina godinu dana nakon stupanja na snagu

Primijenjena carina dvije godine nakon stupanja na snagu

CHF na 100 kg neto

CHF na 100 kg neto

CHF na 100 kg neto

2208.9021

27,30

13,70

0,00

2208.9022

46,70

23,30

0,00

(e) Tarifni brojevi određeni u ovoj Tablici odnose se na one koji se primjenjuju u Švicarskoj na dan 1. siječnja 2002. Neovisno o članku 12. bis Sporazuma, na uvjete iz ove Tablice ne utječu nikakve promjene do kojih može doći u tarifnoj nomenklaturi.

Prilog Tablici IV.

Švicarski standardni sastojci

Standardni sastojci iz Tablice IV. stavka (a) (švicarski uvozni režim) koji se koriste kod izračuna poljoprivrednih komponenti određeni su u sljedećoj tablici.Švicarski tarifni broj

Napomene

Obična pšenica

Tvrda pšenica

Raž

Ječam

Kukuruz

Brašno od obične pšenice

Punomasno mlijeko u prahu

Obrano mlijeko u prahu

Maslac

Šećer

Jaja

Svježi krumpir

Biljna mast

Kg sirovina na 100 kg neto gotovog proizvoda

0403.1010

 

 

 

 

 

 

 

6

8

 

20

 

 

 

0403.1020

 

 

 

 

 

 

 

10

8

 

15

 

 

 

0403.9031

 

 

 

 

 

 

 

20

 

18

 

 

 

 

0403.9041

 

 

 

 

 

 

 

10

8

 

 

 

 

 

0403.9049

 

 

 

 

 

 

 

10

8

 

 

 

 

 

0403.9061

 

 

 

 

 

 

 

20

 

20

15

 

 

 

ex 0403.9071

Koji sadržava više od 1 % po težini mliječne masti, ali ne više od 3 %

 

 

 

 

 

 

8

12

 

15

 

 

 

ex 0403.9071

Koji sadržava više od 3 % po težini mliječne masti

 

 

 

 

 

 

15

12

 

15

 

 

 

ex 0405.2010

Sa sadržajem masti od 39 % po težini ili većim, ali manjim od 75 %

 

 

 

 

 

 

 

6

85

9

 

 

 

ex 0405.2090

Sa sadržajem masti od 39 % po težini ili većim, ali manjim od 75 %

 

 

 

 

 

 

 

6

85

9

 

 

 

ex 1517.1010

Koji sadržava više od 10 % po težini mliječne masti, ali ne više od 15 %

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

80

ex 1517.1061

Koji sadržava više od 10 % po težini mliječne masti, ali ne više od 15 %

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

80

ex 1517.1069

Koji sadržava više od 10 % po težini mliječne masti, ali ne više od 15 %

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

80

ex 1517.1071

Koji sadržava više od 10 % po težini mliječne masti, ali ne više od 15 %

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

40

ex 1517.1079

Koji sadržava više od 10 % po težini mliječne masti, ali ne više od 15 %

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

40

ex 1517.1081

Koji sadržava više od 10 % po težini mliječne masti, ali ne više od 15 %

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

25

ex 1517.1089

Koji sadržava više od 10 % po težini mliječne masti, ali ne više od 15 %

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

25

ex 1517.1091

Koji sadržava više od 10 % po težini mliječne masti, ali ne više od 15 %

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

10

Ex 1517.1099

Koji sadržava više od 10 % po težini mliječne masti, ali ne više od 15 %

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

10

ex 1517.9010

Koji sadržava više od 10 % po težini mliječne masti, ali ne više od 15 %

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

85

ex 1517.9061

Koji sadržava više od 10 % po težini mliječne masti, ali ne više od 15 %

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

85

ex 1517.9069

Koji sadržava više od 10 % po težini mliječne masti, ali ne više od 15 %

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

85

1704.1010

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

74

 

 

 

1704.1020

 

 

 

 

 

32

 

 

 

 

65

 

 

 

1704.1030

 

 

 

 

 

40

 

 

 

 

52

 

 

 

1704.9010

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

45

 

 

 

1704.9020

 

 

 

 

 

21

 

 

 

 

53

 

 

 

1704.9031

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

40

 

 

 

1704.9032

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

10

 

 

 

1704.9041

 

 

 

 

 

24

 

 

 

 

80

 

 

 

1704.9042

 

 

 

 

 

56

 

 

 

 

60

 

 

 

1704.9043

 

 

 

 

 

72

 

 

 

 

37

 

 

 

1704.9050

 

 

 

 

 

61

 

 

 

 

46

 

 

10

1704.9060

 

 

 

 

 

61

 

11

 

 

45

 

 

 

1704.9091

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80

 

 

 

1704.9092

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60

 

 

 

1704.9093

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40

 

 

 

1806.1010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90

 

 

 

1806.1020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60

 

 

 

1806.2011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

105

 

 

 

 

1806.2012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

85

15

 

 

 

1806.2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45

30

 

 

 

1806.2014

 

 

 

 

 

 

 

70

 

 

10

 

 

 

1806.2015

 

 

 

 

 

 

 

25

 

 

55

 

 

 

1806.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

70

 

10

 

 

 

1806.2091

 

 

 

 

 

 

 

28

 

 

50

 

 

 

1806.2092

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

50

 

 

 

1806.2093

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

55

 

 

 

ex 1806.2094

Koji sadržava više od 15 % po težini masti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55

 

 

20

ex 1806.2094

Koji ne sadržava više od 15 % po težini masti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55

 

 

8

ex 1806.2095

Koji sadržava više od 15 % po težini masti

 

 

 

 

 

 

6

8

 

45

 

 

20

ex 1806.2095

Koji sadržava više od 2 % po težini masti, ali ne više od 15 %

 

 

 

 

 

 

6

8

 

45

 

 

8

1806.2096

 

 

 

 

 

 

 

6

8

 

45

 

 

 

ex 1806.2097

Koji sadržava više od 20 % po težini masti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45

 

 

30

ex 1806.2097

Koji sadržava više od 2 % po težini masti, ali ne više od 20 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45

 

 

10

1806.2099

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55

 

 

 

1806.3111

 

 

 

 

 

 

 

12

2

 

40

 

 

5

1806.3119

 

 

 

 

 

 

 

6

8

 

45

 

 

 

1806.3121

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45

 

 

15

1806.3129

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55

 

 

 

1806.3211

 

 

 

 

 

 

 

28

 

 

50

 

 

 

1806.3212

 

 

 

 

 

 

 

17

 

 

50

 

 

 

1806.3213

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

55

 

 

 

1806.3290

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55

 

 

 

ex 1806.9011

Koji sadržava više od 15 % po težini masti

 

 

 

 

 

 

6

8

 

45

 

 

17

ex 1806.9011

Koji sadržava više od 8 % po težini masti, ali ne više od 15 %

 

 

 

 

 

 

6

8

 

45

 

 

12

ex 1806.9011

Koji sadržava više od 2 % po težini masti, ali ne više od 8 %

 

 

 

 

 

 

6

8

 

45

 

 

6

1806.9019

 

 

 

 

 

 

 

6

8

 

45

 

 

 

ex 1806.9021

Koji sadržava više od 15 % po težini masti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45

 

 

17

ex 1806.9021

Koji sadržava više od 8 % po težini masti, ali ne više od 15 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45

 

 

12

ex 1806.9021

Koji sadržava više od 2 % po težini masti, ali ne više od 8 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45

 

 

6

1806.9029

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55

 

 

 

1901.1011

 

 

 

 

 

 

30

50

 

 

20

 

 

 

ex 1901.1012

Koji sadržava više od 3 % po težini mliječne masti, ali ne više od 6 %

 

 

 

 

 

40

15

18

 

20

 

 

4

ex 1901.1012

Koji sadržava više od 6 % po težini mliječne masti, ali ne više od 12 %

 

 

 

 

 

40

25

10

 

20

 

 

4

ex 1901.1013

Koji sadržava više od 1 % po težini mliječne masti, ali ne više od 1,5 %

 

 

 

 

 

40

4

18

 

20

 

 

4

ex 1901.1013

Koji sadržava više od 1,5 % po težini mliječne masti, ali ne više od 3 %

 

 

 

 

 

40

10

18

 

20

 

 

4

1901.1021

 

 

30

 

 

 

55

 

 

 

18

 

 

 

1901.1022

 

 

 

 

 

35

65

 

 

 

 

 

 

 

1901.2011

 

 

 

 

 

 

50

 

10

 

 

8

 

5

1901.2012

 

 

 

 

 

 

50

 

10

 

 

8

 

5

1901.2018

 

 

 

 

 

 

50

 

10

 

 

8

 

5

1901.2019

 

 

 

 

 

 

50

 

10

 

 

8

 

5

1901.2081

 

 

 

 

 

 

55

5

 

40

 

 

 

 

1901.2082

 

 

 

 

 

 

70

10

 

20

 

 

 

 

ex 1901.2083

Koji sadržava više od 1 % po težini mliječne masti, ali ne više od 3 %

 

 

 

 

 

52

6

 

1

15

8

 

5

ex 1901.2083

Koji sadržava više od 3 % po težini mliječne masti, ali ne više od 6 %

 

 

 

 

 

52

8

 

4

15

8

 

5

ex 1901.2083

Koji sadržava više od 6 % po težini mliječne masti, ali ne više od 12 %

 

 

 

 

 

52

10

 

10

15

8

 

5

1901.2091

 

 

 

 

 

 

50

 

 

50

 

 

 

 

1901.2092

 

 

 

 

 

 

50

 

 

22

25

 

 

 

ex 1901.2093

Koji sadržava više od 1 % po težini mliječne masti, ali ne više od 3 %

 

 

 

 

 

55

 

 

3

20

 

 

10

ex 1901.2093

Koji sadržava više od 3 % po težini mliječne masi, ali ne više od 6 %

 

 

 

 

 

55

 

 

6

20

 

 

10

ex 1901.2093

Koji sadržava više od 6 % po težini mliječne masti, ali ne većim od 12 %

 

 

 

 

 

55

 

 

12

20

 

 

10

1901.2099

 

 

 

 

 

 

75

 

 

5

20

 

 

 

1901.9011

 

 

 

 

 

 

60

 

5

 

 

2

 

5

1901.9012

 

 

 

 

 

 

60

 

5

 

 

2

 

5

1901.9018

 

 

 

 

 

 

60

 

5

 

 

2

 

5

1901.9019

 

 

 

 

 

 

60

 

5

 

 

2

 

5

1901.9021

 

 

 

 

166

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1901.9022

 

 

 

 

140

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1901.9031

 

 

 

 

 

 

10

25

 

100

 

 

 

 

1901.9032

 

 

 

 

 

 

15

25

 

70

 

 

 

 

1901.9033

 

 

 

 

 

 

 

25

 

40

30

 

 

 

1901.9034

 

 

 

 

 

 

5

85

 

 

10

 

 

 

1901.9035

 

 

 

 

 

 

5

40

 

 

55

 

 

 

1901.9036

 

 

 

 

 

 

50

4

40

 

10

 

 

 

1901.9037

 

 

 

 

 

 

50

 

40

 

10

 

 

 

1901.9041

 

 

 

 

 

 

15

25

 

60

 

 

 

 

1901.9042

 

 

 

 

 

 

15

40

 

40

 

 

 

10

1901.9043

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40

 

 

 

 

1901.9044

 

 

 

 

 

 

 

40

 

10

 

 

 

 

1901.9045

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

1901.9046

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

15

 

 

1901.9047

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

15

 

 

1901.9081

 

 

 

 

 

 

45

5

 

50

 

 

 

 

1901.9082

 

 

 

 

 

 

50

15

 

20

15

 

 

 

1901.9089

 

 

 

 

 

 

54

10

8

 

15

8

 

5

1901.9091

 

 

 

 

 

 

35

 

 

60

5

 

 

 

1901.9092

 

 

 

 

 

 

50

 

 

22

25

 

 

 

1901.9093

 

 

 

 

 

15

55

 

 

 

20

 

 

20

1901.9094

 

 

 

 

 

30

60

 

 

 

20

 

 

 

1901.9095

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

5

1901.9096

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

8

30

 

ex 1902.1100

Bez obične pšenice, raži, ječma, kukuruza, krumpira; osim za prehrambene namjene

 

145

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

ex 1902.1100

Ostalo

30

115

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

ex 1902.1900

Bez obične pšenice, raži, ječma, kukuruza, krumpira; osim za prehrambene namjene

 

160

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ex 1902.1900

Ostalo

30

130

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1902.2000

 

 

60

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

10

1902.3000

 

 

60

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

10

ex 1902.4010

Za prehranu ljudi

 

160

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ex 1902.4010

Ostalo

30

130

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1902.4090

 

 

60

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

10

1904.1010

 

25

 

 

 

15

5

 

 

 

13

 

 

5

1904.1090

 

 

 

 

 

110

 

 

 

 

20

 

 

 

1904.2000

 

35

 

5

5

3

 

 

2

 

6

 

 

 

1904.3000

 

 

120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1904.9010

 

 

80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1904.9090

 

 

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

1905.1010

 

 

 

136

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1905.1020

 

 

 

125

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

ex 1905.2010

Koji sadržava više od 1 % po težini mliječne masti, ali ne više od 3 %

 

 

 

 

 

35

 

 

3

25

 

 

 

ex 1905.2010

Koji sadržava više od 3 % po težini mliječne masti, ali ne više od 9 %

 

 

 

 

 

35

 

 

8

25

 

 

 

ex 1905.2010

Koji sadržava više od 9 % po težini mliječne masti

 

 

 

 

 

35

 

 

10

25

 

 

 

1905.2020

 

 

 

 

 

 

35

 

 

 

25

 

 

15

1905.2030

 

 

 

 

 

 

50

 

 

 

25

 

 

 

ex 1905.3110

Koji sadržava više od 1 % po težini mliječne masti, ali ne više od 3 %

 

 

 

 

 

50

 

 

3

20

 

 

12

ex 1905.3110

Koji sadržava više od 3 % po težini mliječne masti, ali ne više od 6 %

 

 

 

 

 

50

 

 

6

20

 

 

9

ex 1905.3110

Koji sadržava više od 6 % po težini mliječne masti, ali ne više od 15 %

 

 

 

 

 

50

 

 

15

20

 

 

3

ex 1905.3110

Koji sadržava više od 15 % po težini mliječne masti

 

 

 

 

 

50

 

 

20

20

 

 

 

ex 1905.3190

Koji sadržava više od 1 % po težini masti, ali ne više od 3 %

 

 

 

 

 

50

 

 

 

20

 

 

2,5

ex 1905.3190

Koji sadržava više od 3 % po težini masti, ali ne više od 6 %

 

 

 

 

 

50

 

 

 

20

 

 

5

ex 1905.3190

Koji sadržava više od 6 % po težini masti, ali ne više od 15 %

 

 

 

 

 

50

 

 

 

20

 

 

13

ex 1905.3190

Koji sadržava više od 15 % po težini masti

 

 

 

 

 

50

 

 

 

20

 

 

20

1905.3210

 

 

 

 

 

 

95

 

 

 

 

 

 

 

1905.3220

 

 

 

 

 

 

40

 

 

 

20

 

 

25

1905.4010

 

 

 

 

 

 

90

 

 

 

 

 

 

5

1905.4021

 

 

 

 

 

 

80

 

 

 

5

 

 

5

1905.4029

 

 

 

 

 

 

40

 

 

 

25

 

 

15

1905.9021

 

 

 

 

 

 

105

 

 

 

 

 

 

 

1905.9025

 

 

 

 

 

 

105

 

 

 

 

 

 

 

1905.9029

 

 

 

 

16

 

95

 

 

 

 

 

 

 

1905.9031

 

 

 

 

 

 

110

 

 

 

 

 

 

 

1905.9032

 

 

 

 

 

 

105

 

 

 

 

 

 

 

1905.9039

 

 

 

 

16

 

95

 

 

 

 

 

 

 

1905.9071

 

 

 

 

 

 

50

 

10

 

 

8

 

5

1905.9072

 

 

 

 

 

 

50

 

10

 

 

8

 

5

1905.9078

 

 

 

 

 

 

50

 

10

 

 

8

 

5

1905.9079

 

 

 

 

 

 

50

 

10

 

 

8

 

5

1905.9091

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

370

35

1905.9092

 

 

 

 

 

 

85

 

 

 

 

 

 

10

1905.9093

 

 

 

 

 

 

35

 

 

8

25

8

 

 

ex 1905.9094

Krušne mrvice

 

 

 

 

 

105

 

 

 

 

 

 

 

ex 1905.9094

Osim krušnih mrvica

 

 

 

 

 

35

 

 

 

25

8

 

15

ex 1905.9095

Krušne mrvice

 

 

 

 

 

105

 

 

 

 

 

 

 

ex 1905.9095

Osim krušnih mrvica

 

 

 

 

 

50

 

 

 

25

 

 

 

ex 2004.1011

U obliku brašna, krupice ili pahuljica

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

570

 

ex 2004.1019

U obliku brašna, krupice ili pahuljica

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

570

 

ex 2004.1091

U obliku brašna, krupice ili pahuljica

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

570

 

ex 2004.1099

U obliku brašna, krupice ili pahuljica

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

570

 

2005.2011

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

570

 

2005.2012

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

8

410

2

2008.1110

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25

ex 2101.1210

Koji sadržava više od 1,5 % po težini mliječne masti ili više, 2,5 % mliječnih bjelančevina ili više, 5 % šećera ili više ili 5 % škroba ili više

 

 

 

 

 

 

20

 

45

 

 

 

15

ex 2101.1290

Koji sadržava više od 1,5 % po težini mliječne masti ili više, 2,5 % mliječnih bjelančevina ili više, 5 % šećera ili više ili 5 % škroba ili više

 

 

 

 

 

 

10

 

35

 

 

 

10

ex 2101.2010

Koji sadržava više od 1,5 % po težini mliječne masti ili više, 2,5 % mliječnih bjelančevina ili više, 5 % šećera ili više ili 5 % škroba ili više

 

 

 

 

 

 

20

 

55

 

 

 

 

ex 2101.2090

Koji sadržava više od 1,5 % po težini mliječne masti ili više, 2,5 % mliječnih bjelančevina ili više, 5 % šećera ili više ili 5 % škroba ili više

 

 

 

 

 

 

10

 

35

 

 

 

 

2104.2000

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

40

3

ex 2105.0000

Bez sadržaja mliječnih masti ili s ne više od 3 % po težini mliječnih masti, bez sadržaja ostalih masti ili s ne više od 3 % po težini ostalih masti

 

 

 

 

 

 

 

10

 

20

 

 

 

ex 2105.0000

Bez sadržaja mliječnih masti ili s ne više od 3 % po težini mliječnih masti, s više od 3 % po težini ostalih masti, ali ne više od 10 %

 

 

 

 

 

 

 

10

 

20

 

 

7

ex 2105.0000

Bez sadržaja mliječnih masti ili s ne više od 3 % po težini mliječnih masti, s više od 10 % po težini ostalih masti

 

 

 

 

 

 

 

10

 

20

 

 

13

ex 2105.0000

Koji sadržava više od 3 % po težini mliječnih masti, ali ne više od 7 %

 

 

 

 

 

 

 

10

7

20

 

 

 

ex 2105.0000

Koji sadržava više od 7 % po težini mliječnih masti, ali ne više od 10 %

 

 

 

 

 

 

 

10

11

20

 

 

 

ex 2105.0000

Koji sadržava više od 10 % po težini mliječnih masti, ali ne više od 13 %

 

 

 

 

 

 

 

10

14

20

 

 

 

ex 2105.0000

Koji sadržava više od 13 % po težini mliječnih masti

 

 

 

 

 

 

 

10

19

20

 

 

 

2106.1011

 

 

 

 

 

10

 

12

10

 

10

 

 

5

2106.9021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

75

 

 

 

2106.9022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55

 

 

 

2106.9023

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45

 

 

 

2106.9070

 

 

 

 

 

 

15

1

 

5

 

5

 

5

2106.9081

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

10

 

 

 

ex 2106.9085

Koji sadržava više od 20 % po težini mliječne masti, ali ne više od 35 %

 

 

 

 

 

 

 

 

35

 

 

 

40

ex 2106.9085

Koji sadržava više od 35 % po težini mliječne masti, ali ne više od 50 %

 

 

 

 

 

 

 

 

50

 

 

 

40

ex 2106.9086

Koji sadržava više od 20 % po težini mliječne masti, ali ne više od 35 %

 

 

 

 

 

 

 

 

35

 

 

 

 

ex 2106.9086

Koji sadržava više od 35 % po težini mliječne masti, ali ne više od 50 %

 

 

 

 

 

 

 

 

50

 

 

 

 

ex 2106.9087

Koji sadržava više od 3 % po težini mliječne masti, ali ne više od 6 %

 

 

 

 

 

 

10

 

6

5

 

 

30

ex 2106.9087

Koji sadržava više od 6 % po težini mliječne masti, ali ne više od 12 %

 

 

 

 

 

 

10

 

12

5

 

 

30

ex 2106.9087

Koji sadržava više od 12 % po težini mliječne masti, ali ne više od 20 %

 

 

 

 

 

 

10

 

20

5

 

 

30

ex 2106.9088

Koji sadržava više od 1 % po težini mliječne masti, ali ne više od 1,5 %

 

 

 

 

 

 

10

5

 

30

 

 

30

ex 2106.9088

Koji sadržava više od 1,5 % po težini mliječne masti, ali ne više od 3 %

 

 

 

 

 

 

10

10

 

30

 

 

30

ex 2106.9091

Koji sadržava više od 40 % po težini masti, ali ne više od 60 %

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

50

ex 2106.9091

Koji sadržava više od 60 % po težini masti

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

70

ex 2106.9092

Koji sadržava više od 10 % po težini masti, ali ne više od 25 %

 

 

 

 

 

 

 

15

 

25

6

 

18

ex 2106.9092

Koji sadržava više od 25 % po težini masti, ali ne više od 40 %

 

 

 

 

 

 

 

15

 

25

6

 

32

ex 2106.9093

Koji sadržava više od 1 % po težini masti, ali ne više od 5 %

 

 

 

 

 

 

 

10

 

35

 

 

5

ex 2106.9093

Koji sadržava više od 5 % po težini masti, ali ne više od 10 %

 

 

 

 

 

 

 

10

 

35

 

 

10

2106.9094

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60

 

 

 

2106.9095

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

35

 

 

 

2106.9096

 

 

 

 

40

 

 

 

 

 

 

20

 

 

ex 3501.1010

Osim kazeinskih ljepila

 

 

 

 

 

 

 

301

 

 

 

 

 

ex 3501.1090

Osim kazeinskih ljepila

 

 

 

 

 

 

 

301

 

 

 

 

 

ex 3501.9010

Osim kazeinskih ljepila

 

 

 

 

 

 

 

301

 

 

 

 

 

ex 3501.9090

Osim kazeinskih ljepila

 

 

 

 

 

 

 

301

 

 

 

 

 

Dodatak Protokolu br. 2

Odredbe o administrativnoj suradnji

1. Ugovorne su stranke suglasne da je administrativna suradnja ključna za provedbu i kontrolu povlaštenog tretmana koji se dodjeljuje na temelju ovog Protokola i naglašavaju svoju posvećenost borbi protiv nepravilnosti i prijevara na području carina i povezanih pitanja.

2. Ako ugovorna stranka na temelju objektivnih informacija utvrdi uskraćivanje administrativne suradnje i/ili postojanje nepravilnosti ili prijevare u okviru ovog Protokola, odnosna ugovorna stranka može u skladu s ovim Prilogom privremeno obustaviti odgovarajući povlašteni tretman za predmetne proizvode.

3. U smislu ovog Dodatka, uskraćivanje administrativne suradnje znači, među ostalim:

(a) opetovano nepoštivanje obveze provjere statusa podrijetla predmetnih proizvoda;

(b) opetovano odbijanje ili nepotrebno odlaganje u izvršavanju naknadne provjere dokaza o podrijetlu i/ili obavješćivanju o njezinim rezultatima;

(c) opetovano odbijanje ili nepotrebno odlaganje ishođenja odobrenja za provođenje misija administrativne suradnje radi provjere vjerodostojnosti dokumenata ili točnosti informacija relevantnih za dodjelu dotičnog povlaštenog tretmana.

U smislu ovog Dodatka, postojanje nepravilnosti ili prijevara može se utvrditi, među ostalim, u slučaju ubrzanog povećanja uvoza, bez zadovoljavajuće objašnjenje, roba koje premašuje uobičajenu razinu proizvodnje i izvozne mogućnosti druge ugovorne stranke, a koji je povezan s objektivnim informacijama o nepravilnostima i prijevari.

4. Primjena privremene suspenzije podliježe sljedećim uvjetima:

(a) ugovorna stranka koja na temelju objektivnih informacija utvrdi uskraćivanje administrativne suradnje i/ili postojanje nepravilnosti ili prijevare na području carina i povezanih pitanja, bez nepotrebnog odlaganja obavješćuje Zajednički odbor o svojim nalazima zajedno s objektivnim informacijama te na temelju svih relevantnih informacija i objektivnih nalaza započinje konzultacije unutar Zajedničkog odbora radi postizanja prihvatljivog rješenja za sve ugovorne stranke;

(b) ako ugovorne stranke u skladu s gore navedenim započnu konzultacije unutar Zajedničkog odbora i ne uspiju postići dogovor oko prihvatljivog rješenja u roku od tri mjeseca od slanja obavijesti, dotična ugovorna stranka može privremeno suspendirati dotični povlašteni tretman za predmetne proizvode. Zajednički je odbor potrebno bez nepotrebnog odlaganja obavijestiti o privremenoj suspenziji;

(c) privremena suspenzija u skladu s ovim Dodatkom ograničena je na mjeru koja je potrebna kako bi se zaštitili financijski interesi dotične ugovorne stranke. Ne smije prijeći šest mjeseci i može se obnavljati. Zajednički je odbor potrebno obavijestiti o privremenoj suspenziji odmah nakon njezina usvajanja. Ona podliježe periodičnim konzultacijama unutar Zajedničkog odbora osobito s ciljem njezina ukidanja čim prestanu postojati uvjeti za njezinu primjenu;

5. Istovremeno kad i obavijest Zajedničkom odboru u skladu sa stavkom 4. točkom (a) ovog Dodatka, dotična ugovorna stranka u svom službenom listu treba objaviti obavijest uvoznicima. Obavijest uvoznicima treba sadržavati informaciju da je za dotični proizvod na temelju objektivnih informacija utvrđeno uskraćivanje administrativne suradnje i/ili postojanje nepravilnosti ili prijevare.