2004R0809 — HR — 28.08.2013 — 008.002


►B

UREDBA KOMISIJE (EZ) br. 809/2004

od 29. travnja 2004.

o provedbi Direktive 2003/71/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu informacija koje sadrže prospekti te o njihovom obliku, upućivanju na informacije i objavljivanju takvih prospekata i distribuciji oglasa

(Tekst značajan za EGP)

( L 149, 30.4.2004, p.1)

 

 

  No

page

date

 M1

Uredba Vijeća (EZ) br. 1787/2006 od 4. prosinca 2006.

  L 337

17

5.12.2006

►M2

Uredba Komisije (EZ) br. 211/2007 od 27. veljače 2007.

  L 61

24

28.2.2007

►M3

Uredba Komisije (EZ) br. 1289/2008 od 12. prosinca 2008.

  L 340

17

19.12.2008

►M4

Delegirana uredba Komisije (EU) br. 311/2012 od 21. prosinca 2011.

  L 103

13

13.4.2012

►M5

Delegirana uredba Komisije (EU) br. 486/2012 od 30. ožujka 2012.

  L 150

1

9.6.2012

►M6

Delegirana uredba Komisije (EU) br. 862/2012 od 4. lipnja 2012.

  L 256

4

22.9.2012

 M7

Commission Delegated Regulation (EU) No 621/2013 of 21 March 2013 (*)

  L 177

14

28.6.2013

►M8

Delegirana uredba Komisije (EU) br. 759/2013 оd 30. travnja 2013.

  L 213

1

8.8.2013(*)
▼B

UREDBA KOMISIJE (EZ) br. 809/2004

od 29. travnja 2004.

o provedbi Direktive 2003/71/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu informacija koje sadrže prospekti te o njihovom obliku, upućivanju na informacije i objavljivanju takvih prospekata i distribuciji oglasa

(Tekst značajan za EGP)KOMISIJA EUROPSKIH ZAJEDNICA,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice,

uzimajući u obzir Direktivu 2003/71/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 4. studenoga 2003. o prospektu koji je potrebno objaviti prilikom javne ponude vrijednosnih papira ili prilikom uvrštenja u trgovanje te o izmjeni Direktive 2001/34/EZ ( 1 ), a posebno njezin članak 5. stavak 5., članak 7., članak 10. stavak 4., članak 11. stavak 3., članak 14. stavak 8. i članak 15. stavak 7.,

nakon savjetovanja s Odborom europskih regulatora za vrijednosne papire (CESR) ( 2 ) u vezi s tehničkim aspektima,

budući da:

(1)

Direktiva 2003/71/EZ utvrđuje načela koja treba poštovati prilikom izrade prospekata. Ta je načela potrebno dopuniti u pogledu informacija koje oni trebaju sadržavati, oblika prospekta i vidova objave, informacija koja je potrebno uključiti u prospekt upućivanjem na drugi dokument i distribucije oglasa.

(2)

Ovisno o vrsti izdavatelja i vrijednosnih papira o kojima je riječ, potrebno je odrediti tipologiju zahtjeva za minimalnim informacijama koje odgovaraju popisima koji se u praksi najčešće koriste. Ti bi se popisi trebali temeljiti na informacijama koje se traže u IOSCO „Standardima za objavljivanje za prekograničnu ponudu i početno uvrštenje” (I. dio) i postojećim popisima Direktive 2001/34/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 28. svibnja o uvrštenju vrijednosnih papira u službenu kotaciju burze te o informacijama koje treba objaviti o tim vrijednosnim papirima ( 3 ).

(3)

Informacije koje daje izdavatelj, ponuditelj ili osoba koja traži uvrštenje za trgovanje na uređenom tržištu trebale bi u skladu s ovom Uredbom podlijegati odredbama Europske unije koje se odnose na zaštitu podataka.

(4)

U slučajevima kad se prospekt sastoji od zasebnih dokumenata, potrebno je obratiti pažnju na to da se informacije ne dupliciraju; u tu je svrhu potrebno utvrditi posebne detaljne popise za registracijski dokument i za obavijest o vrijednosnim papirima, prilagođene za posebnu vrstu izdavatelja i dotičnih vrijednosnih papira, kako bi se obuhvatila svaka pojedina vrsta vrijednosnih papira.

(5)

Izdavatelj, ponuditelj ili osoba koja traži uvrštenje za trgovanje na uređenom tržištu imaju pravo uključiti u prospekt ili osnovni prospekt dodatne informacije koje prekoračuju informacije predviđene u popisima i obrascima. Sve dodatne informacije moraju biti prikladne s obzirom na vrstu vrijednosnih papira ili vrstu dotičnog izdavatelja.

(6)

U većini slučajeva, s obzirom na raznolikost izdavatelja, vrste vrijednosnih papira, uključivanje ili neuključivanje treće strane kao jamca, postojanje ili nepostojanje kotacije itd., jedan jedinstveni popis neće dati odgovarajuće informacije ulagatelju kako bi donio odluku o ulaganju. Stoga bi trebalo omogućiti kombinaciju različitih popisa. Potrebno je izraditi sažetu tablicu kombinacija koja predviđa različite moguće kombinacije popisa i obrazaca za većinu različitih vrsta vrijednosnih papira, kako bi se pomoglo izdavatelju prilikom izrade prospekta.

(7)

Popis za registracijski dokument za dionice trebao bi se primjenjivati na dionice i druge prenosive vrijednosne papire istovjetne dionicama, ali i na druge vrijednosne papire koji putem konverzije ili zamjene omogućuju pristup kapitalu izdavatelja. U posljednjem slučaju taj se popis ne smije koristiti kad su temeljne dionice koje je potrebno isporučiti već bile izdane prije izdavanja vrijednosnih papira koji omogućuju pristup kapitalu izdavatelja; međutim, ovaj bi popis trebalo koristi kad su temeljne dionice koje je potrebno isporučiti već izdane, ali još nisu uvrštene za trgovanje na uređenom tržištu.

(8)

Dobrovoljno objavljivanje predviđanja dobiti u registracijskom dokumentu za dionice trebalo bi prezentirati na dosljedan i usporediv način te popratiti izjavom koju sastavljaju neovisni računovođe ili revizori. Ova se informacija ne bi smjela zamijeniti s objavom poznatih trendova ili drugih činjeničnih podataka s bitnim učinkom na očekivanja izdavatelja. Štoviše, ona bi trebala dati objašnjenje o svim promjenama u politici objavljivanja koje se odnose na predviđanja dobiti kad se prospekt dopunjuje ili pri izradi novog prospekta.

(9)

Pro forma financijske informacije potrebne su u slučaju znatnih ukupnih promjena tj. izmjena većih od 25 % u odnosu na jedan ili više pokazatelja obujma poslovanja izdavatelja, gdje je situacija izdavatelja uzrokovana nekom posebnom transakcijom, uz iznimku onih situacija gdje se traži računovodstvena konsolidacija.

(10)

Popis za obavijest o vrijednosnim papirima za dionice trebao bi se odnositi na bilo koji rod dionica, budući da uzima u obzir informacije koje se odnose na opis prava koja proizlaze iz vrijednosnih papira i postupke za ostvarivanje svih prava koja proizlaze iz vrijednosnih papira.

(11)

Neki dužnički vrijednosni papiri poput strukturiranih obveznica uključuju određene elemente izvedenih vrijednosnih papira, stoga bi dodatne zahtjeve za objavljivanjem koji se odnose na izvedenu komponentu kod plaćanja kamate trebalo uključiti u popis za obavijest o vrijednosnim papirima za dužničke vrijednosne papire.

(12)

Dodatni obrazac koji se odnosi na jamstva trebao bi se primjenjivati na sve obveze povezane s bilo kojom vrstom vrijednosnih papira.

(13)

Registracijski dokument za vrijednosne papire pokrivene imovinom ne smije se primjenjivati na hipotekarne obveznice, kako je predviđeno u članku 5. stavku 4. točki (b) Direktive 2003/71/EZ, i druge pokrivene obveznice. Isto bi se trebalo primjenjivati na dodatni obrazac za vrijednosne papire pokrivene imovinom, koji treba kombinirati s obavijesti o vrijednosnim papirima za dužničke vrijednosne papire.

(14)

Veliki bi ulagatelji trebali biti u stanju donijeti odluku o ulaganju na temelju drukčijih elemenata od onih koje uzimaju u obzir mali ulagatelji. Zato je potreban različit sadržaj prospekta za dužničke vrijednosne papire i izvedene vrijednosne papire namijenjene za one ulagatelje koji kupuju dužničke vrijednosne papire i izvedene vrijednosne papire čija pojedinačna nominalna vrijednost iznosi najmanje 50 000 eura ili s nominalnom vrijednošću u drugoj valuti, pod uvjetom da takva nominalna vrijednost kad se preračuna u eure iznosi najmanje 50 000 eura.

(15)

Što se tiče potvrda o deponiranim dionicama, naglasak bi trebalo staviti na izdavatelja temeljnih dionica, a ne na izdavatelja potvrda o deponiranim dionicama. U slučaju pravne mogućnosti regresa prema depozitaru zbog razloga koji izlaze iz okvira kršenja povjereničkih obveza ili obveza po agenturi, odjeljak u prospektu o čimbenicima rizika mora sadržavati cjelokupne informacije o toj činjenici i o okolnostima takvog regresa. Kad je prospekt izrađen kao tripartitni dokument (tj. registracijski dokument, obavijest o vrijednosnim papirima i sažetak), registracijski bi dokument morao biti ograničen na podatke o depozitaru.

(16)

Popis za registracijski dokument za banke mora se primjenjivati i na banke iz trećih zemalja koje ne potpadaju pod definiciju kreditnih institucija, predviđenu člankom 1. stavkom 1. točkom (a) Direktive 2000/12/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 20. ožujka 2000. o osnivanju i obavljanju djelatnosti kreditnih institucija ( 4 ), ali imaju registrirano sjedište u državi koja je članica OECD-a.

(17)

Ako subjekt posebne namjene izdaje dužničke vrijednosne papire i izvedene vrijednosne papire za koje jamči banka, on ne treba koristiti popis za registracijski dokument za banke.

(18)

Popis „obavijest o vrijednosnim papirima za izvedene vrijednosne papire” treba se primjenjivati na vrijednosne papire koji nisu obuhvaćeni drugim popisima i obrascima. Područje primjene toga popisa utvrđuje se pozivanjem na druge dvije opće kategorije dionica i dužničkih vrijednosnih papira. Da bi se dalo jasno i sveobuhvatno objašnjenje koje bi pomoglo ulagateljima da razumiju kako na vrijednost njihovog ulaganja utječe vrijednost temeljne imovine, izdavatelji bi morali biti u stanju koristiti odgovarajuće primjere na dobrovoljnoj osnovi. Na primjer, za neke složene izvedene vrijednosne papire, primjeri mogu biti najučinkovitiji način za objašnjenje prirode takvih vrijednosnih papira.

(19)

Obrazac za dodatne informacije o temeljnim dionicama za neke vlasničke vrijednosne papire trebao bi se dodati uz obavijest o vrijednosnim papirima za dužničke vrijednosne papire ili zamijeniti točku koja se odnosi na „informacije koje se traže u vezi s temeljnom imovinom” u popisu za obavijest o vrijednosnim papirima za izvedene vrijednosne papire, ovisno o obilježjima vrijednosnih papira koji se izdaju.

(20)

Države članice i njihova regionalna ili lokalna tijela izvan su područja primjene Direktive 2003/71/EZ. Međutim, oni mogu odlučiti da se izradi prospekt u skladu s tom Direktivom. U slučaju da je izdavatelj treća zemlja ili njezina regionalna ili lokalna tijela, navedeni izdavatelji nisu izvan područja djelovanja Direktive 2003/71/EZ te su obvezni izraditi prospekt ako žele dati javnu ponudu vrijednosnih papira u Zajednici ili žele da njihovi vrijednosni papiri budu uvršteni za trgovanje na uređenom tržištu. U tim bi slučajevima trebalo koristiti posebne popise za vrijednosne papire koje izdaju države, njihova regionalna ili lokalna tijela te javna međunarodna tijela.

(21)

Osnovni prospekt i njegovi konačni uvjeti trebali bi sadržavati iste informacije kao i prospekt. Sva opća načela koja se primjenjuju na prospekt, primjenjuju se i na konačne uvjete. Ipak, kad konačni uvjeti nisu uključeni u osnovni prospekt, njih ne treba odobriti nadležno tijelo.

(22)

Za neke kategorije izdavatelja nadležno bi tijelo trebalo biti ovlašteno da može tražiti prilagođene informacije koje nadilaze informacije uključene u popise i obrasce zbog posebne vrste djelatnosti koju obavljaju ti izdavatelji. Potreban je točan i ograničen popis izdavatelja za koje se mogu zatražiti prilagođene informacije. Zahtjevi za prilagođenim informacijama za svaku kategoriju izdavatelja uključenih u taj popis trebali bi biti odgovarajući i razmjerni s obzirom na vrstu poslovanja o kome je riječ. Odbor europskih regulatora za vrijednosne papire mogao bi aktivno pokušati postići približavanje tih zahtjeva za informacijama u Zajednici. Uključivanje novih kategorija na popis trebalo bi biti ograničeno na one slučajeve gdje je to moguće na odgovarajući način pravdati.

(23)

U slučaju potpuno novih vrsta vrijednosnih papira koje ne mogu obuhvatiti postojeći popisi, kao ni njihove kombinacije, izdavatelj bi još uvijek trebao imati mogućnost podnijeti zahtjev za odobrenjem prospekta. U takvim bi slučajevima izdavatelj morao moći s nadležnim tijelom prokomentirati sadržaj informacija koje treba dostaviti. Prospekt koji odobri nadležno tijelo po tim uvjetima morao bi imati koristi od jedinstvene putovnice utvrđene u Direktivi 2003/71/EZ. Nadležno bi tijelo uvijek moralo nastojati naći sličnosti i što više koristiti postojeće popise. Svi zahtjevi za dodatnim informacijama moraju biti razmjerni i odgovarajući s obzirom na vrstu vrijednosnih papira o kojima je riječ.

(24)

Određene informacije koje se traže u popisima i obrascima ili istovjetne informacije nisu bitne za određeni vrijednosni papir i tako mogu biti neprimjenjive u određenim posebnim slučajevima; u tim bi slučajevima izdavatelj morao imati mogućnost izostaviti takve informacije.

(25)

Poboljšana fleksibilnost prilikom povezivanja osnovnog prospekta s njegovim konačnim uvjetima, u usporedbi s pojedinačno objavljenim prospektom, ne bi smjela otežati jednostavan pristup značajnim informacijama za ulagatelje.

(26)

U vezi s osnovnim prospektom treba jasno navesti vrste informacija koje će biti uključene u konačne uvjete. Ovaj bi zahtjev trebalo biti moguće ispuniti na razne načine, na primjer tako da osnovni prospekt sadrži prazna mjesta za informacije koje se unose u konačne uvjete ili da osnovni prospekt sadrži popis informacija koje nedostaju.

(27)

Kad pojedini dokument sadrži više od jednog osnovnog prospekta i svaki osnovni prospekt zahtijeva da ga odobri drugo matično nadležno tijelo, dotična nadležna tijela moraju surađivati i, gdje je to prikladno, prenijeti odobravanje prospekta u skladu s člankom 13. stavkom 5. Direktive 2003/71/EZ, tako da odobrenje jednog nadležnog tijela bude dovoljno za cijeli dokument.

(28)

Povijesne financijske informacije koje se zahtijevaju u popisima u načelu bi trebalo prezentirati u skladu s Uredbom (EZ) br. 1606/2002 Europskog parlamenta i Vijeća od 19. srpnja 2002. o primjeni međunarodnih računovodstvenih standarda ( 5 ) ili računovodstvenih standarda država članica. Međutim, za izdavatelje iz trećih zemalja trebalo bi utvrditi posebne zahtjeve.

(29)

Za potrebe objavljivanja dokumenta iz članka 10. Direktive 2003/71/EZ izdavateljima bi trebalo biti dozvoljeno da izaberu način objave među onima iz članka 14. te Direktive za koji smatraju da je primjeren. Prilikom odabira načina objavljivanja trebali bi uzeti u obzir cilj dokumenta, kao i činjenicu da bi ulagateljima trebalo omogućiti brz i ekonomičan pristup informacijama.

(30)

Cilj uključivanja informacija upućivanjem, kako je predviđeno člankom 11. Direktive 2003/71/EZ, pojednostavljivanje je i smanjivanje troškova izrade prospekta; međutim, ovaj cilj ne bi trebalo postići na štetu drugih interesa koje bi prospekt trebao zaštititi. Na primjer, također bi trebalo povesti računa o činjenici da je prirodni smještaj traženih informacija prospekt te da bi informacije trebale biti predstavljene u jednostavnom i sveobuhvatnom obliku. Posebnu pozornost treba posvetiti jeziku koji se koristi za informacije uključene upućivanjem i na dosljednost samog prospekta. Informacije uključene upućivanjem mogu upućivati na povijesne podatke, međutim, ako ove informacije više nisu relevantne zbog značajnih promjena, to treba jasno navesti u prospektu te bi trebalo osigurati ažurirane informacije.

(31)

Kad se prospekt objavi u elektronskom obliku, potrebne su dodatne mjere zaštite u odnosu na tradicionalna sredstva objavljivanja koja se temelje na najboljoj dostupnoj praksi, kako bi se sačuvao integritet informacija, izbjegle manipulacije ili izmjene od strane neovlaštenih osoba, izbjeglo mijenjanje shvatljivosti te kako bi se izbjegle moguće negativne posljedice različitih pristupa kod ponude vrijednosnih papira javnosti u trećim zemljama.

(32)

Za objavu prospekta potrebno je izabrati novine koje se distribuiraju na širokom području i imaju visoku nakladu.

(33)

Matična država članica trebala bi zahtijevati objavu obavijesti koja navodi da je prospekt dostupan i gdje ga javnost može dobiti. Kad matična država članica traži objavljivanje obavijesti u svom zakonodavstvu, sadržaj takve obavijesti treba ograničiti na potrebne informacije kako bi se izbjeglo dupliciranje u sažetku. Te matične države članice mogu također zahtijevati da se objavi dodatna obavijest u vezi s konačnim uvjetima osnovnog prospekta koji će se objaviti.

(34)

Kako bi se olakšala centralizacija korisnih informacija za ulagatelje, u popis odobrenih prospekata objavljenih na internetskoj adresi nadležnog tijela matične države članice potrebno je navesti način na koji je prospekt objavljen i gdje ga je moguće dobiti.

(35)

Države članice trebale bi osigurati učinkovito poštivanje pravila oglašavanja u vezi s javnim ponudama i uvrštavanjem za trgovanje na uređeno tržište. Potrebno je ostvariti odgovarajuću suradnju između nadležnih tijela kod prekograničnih ponuda ili prekograničnog uvrštavanja za trgovanje.

(36)

S obzirom na vremenski razmak između stupanja na snagu Uredbe (EZ) br. 1606/2002 i proizvodnje nekih njezinih učinaka, potrebno je predvidjeti brojne prijelazne odredbe za povijesne financijske informacije koje treba uključiti u prospekt, kako bi se izbjeglo prekomjerno opterećivanje izdavatelja te da im se omogući da nakon stupanja na snagu Direktive 2003/71/EZ prilagode način na koji sastavljaju i prezentiraju povijesne financijske informacije.

(37)

Obveza da se u prospektu ponovo iskažu povijesne financijske informacije u skladu s Uredbom (EZ) br. 1606/2002 ne obuhvaća vrijednosne papire čija pojedinačna nominalna vrijednost iznosi najmanje 50 000 eura; slijedom čega prijelazne odredbe nisu potrebne za takve vrijednosne papire.

(38)

Zbog koherentnosti je primjereno da se ova Uredba primjenjuje od datuma prenošenja Direktive 2003/71/EZ.

(39)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Europskog odbora za vrijednosne papire,

DONIJELA JE OVU UREDBU:POGLAVLJE I.

PREDMET I DEFINICIJE

Članak 1.

Predmet

Ovom se Uredbom utvrđuju:

1. oblik prospekta iz članka 5. Direktive 2003/71/EZ;

2. minimalni zahtjevi za informacijama koje je potrebno uključiti u prospekt iz članka 7. Direktive 2003/71/EZ;

▼M5 —————

▼B

4. načini na koje je moguće informacije uključiti u prospekt upućivanjem iz članka 11. Direktive 2003/71/EZ;

5. postupci objavljivanja prospekta kako bi se osiguralo da je prospekt dostupan javnosti u skladu s člankom 14. Direktive 2003/71/EZ;

6. postupci distribucije oglasa iz članka 15. Direktive 2003/71/EZ.

Članak 2.

Definicije

Za potrebe ove Uredbe, sljedeće definicije primjenjuju se uz one koje propisuje Direktiva 2003/71/EZ:

1. „popis” znači popis zahtjeva za minimalnim informacijama koje su usklađene sa specifičnom prirodom različitih vrsta izdavatelja i/ili različitih vrijednosnih papira o kojima je riječ;

2. „obrazac” znači popis zahtjeva za dodatnim informacijama koje nisu uključene ni u jedan popis, koje treba dodati u jedan popis ili više njih, ovisno o slučaju i ovisno o vrsti instrumenta i/ili transakcije za koje je prospekt ili osnovni prospekt izrađen;

3. „čimbenici rizika” znači popis rizika koji su specifični za položaj izdavatelja i/ili vrijednosne papire, a koji su značajni za donošenje odluka o ulaganju;

4. „subjekt posebne namjene” znači izdavatelj čiji su ciljevi i svrha u prvom redu izdavanje vrijednosnih papira;

5. „vrijednosni papiri pokriveni imovinom” znači vrijednosni papiri, koji:

(a) predstavljaju udio u imovini, što uključuje sva prava koja osiguravaju servisiranje ili zaprimanje ili pravodobnost zaprimanja iznosa koji se plaćaju imatelju imovine u okviru toga;

ili

(b) su osigurani imovinom i uvjetima koji predviđaju plaćanja koja se odnose na plaćanja ili opravdane projekcije plaćanja koje se obračunavaju upućivanjem na utvrđenu imovinu ili onu koju je moguće utvrditi;

6. „krovni subjekt za zajednička ulaganja” znači subjekt za zajednička ulaganja koji ulaže u jedan ili više subjekata za zajednička ulaganja, čija se imovina sastoji od različitih vrsta ili oznaka vrijednosnih papira;

7. „subjekt za zajednička ulaganja u nekretnine” znači subjekt za zajednička ulaganja čiji je cilj ulaganja dugoročno sudjelovanje u udjelu u nekretninama;

8. „javno međunarodno tijelo” znači pravna osoba javnog karaktera osnovana međunarodnim ugovorom između suverenih država, čiji je član jedna ili više država članica;

9. „oglašavanje” znači oglasi:

(a) koji se odnose na specifičnu ponudu vrijednosnih papira javnosti ili uvrštavanje za trgovanje na uređenom tržištu;

i

(b) čiji je cilj posebno promicanje mogućeg upisa ili stjecanja vrijednosnih papira;

10. „predviđanje dobiti” znači oblikovanje riječi koje izričito navode ili impliciranjem označavaju brojku ili minimalnu ili maksimalnu brojku vjerojatne razine dobiti ili gubitaka za tekuće poslovno razdoblje i/ili za kasnija poslovna razdoblja ili sadrže podatke na temelju kojih je moguće izračunani takve brojke za buduću dobit ili gubitke, čak i ako se ne navodi nikakva određena brojka i ne koristi riječ „dobit”;

11. „procjena dobiti” znači predviđanje dobiti za poslovno razdoblje koje je proteklo, a za koje još nisu objavljeni rezultati;

12. „propisane informacije” znači sve informacije koje su izdavatelj ili bilo koja osoba koja je zatražila uvrštenje vrijednosnih papira za trgovanje na uređenom tržištu bez suglasnosti izdavatelja dužni objaviti u skladu s Direktivom 2001/34/EZ ili u smislu članka 6. Direktive 2003/6/EZ Europskog parlamenta i Vijeća ( 6 );

▼M5

13. „izdanje prava na dionice” znači bilo kakvo izdavanje zakonskog prava prvokupa koje omogućuje unos novih dionica, a namijenjeno je isključivo postojećim dioničarima. Izdanje prava na dionice uključuje i izdanja kod kojih je takvo zakonsko pravo prvokupa onemogućeno i zamijenjeno nekim instrumentom ili odredbom kojima se postojećim dioničarima prenose skoro istovjetna prava, ako spomenuta prava zadovoljavaju sljedeće uvjete:

(a) dioničarima se prava nude besplatno;

(b) dioničari imaju pravo preuzeti nove dionice razmjerno svojem postojećem udjelu, ili, u slučaju drugih vrijednosnih papira koji daju pravo sudjelovanja u izdavanju dionica, razmjerno svojem pravu na temeljne dionice;

(c) prava na unos su prenosiva i ustupiva ili se, u suprotnom, dionice koje proizlaze iz prava prodaju na kraju razdoblja ponude u korist onih dioničara koji nisu iskoristili navedena prava;

(d) izdavatelj može, u pogledu prava iz točke (b), odrediti okvire ili ograničenja ili izuzeća i uspostaviti mjere koje smatra primjerenima za poslovanje s vlastitim dionicama, dijelnicama i za udovoljavanje zahtjevima koji su utvrđeni zakonom ili od strane regulatornih tijela iz bilo koje zemlje ili državnog područja;

(e) minimalan rok za preuzimanje dionica jednak je vremenskom roku za ostvarenje zakonskog prava prvokupa iz članka 29. stavka 3. Direktive Vijeća 77/91/EEZ ( 7 );

(f) prava prestaju po isteku roka za njihovo ostvarenje.

Članak 2.a

Kategorije informacija u osnovnom prospektu i konačnim uvjetima

1.  Kategorije iz Priloga XX. određuju razinu fleksibilnosti u pogledu objave informacija u prospektu ili konačnim uvjetima. Kategorije se utvrđuju kako slijedi:

(a) „kategorija A” znači relevantne informacije koje moraju biti uključene u osnovni prospekt. Ove informacije ne mogu biti izostavljene, kako bi ih se navelo naknadno u konačnim uvjetima;

(b) „kategorija B” znači da osnovni prospekt sadržava sva opća načela vezano uz potrebne informacije, a samo detalji koji nisu poznati u trenutku odobrenja osnovnog prospekta mogu biti izostavljeni kako bi ih se naknadno navelo u konačnim uvjetima;

(c) „kategorija C” znači da osnovni prospekt može sadržavati prostor predviđen za kasnije umetanje informacija koje nisu bile poznate u trenutku odobrenja osnovnog prospekta. Takve informacije umeću se u konačne uvjete.

2.  U slučajevima kada se primjenjuju uvjeti iz članka 16. stavka 1. Direktive 2003/71/EZ, potrebna je dopuna.

Ako se navedeni uvjeti ne primjenjuju, izdavatelj, ponuditelj ili osoba koja zahtjeva uvrštenje u trgovanje na uređenom tržištu izdaje obavijest o izmjeni.

▼BPOGLAVLJE II.

MINIMALNE INFORMACIJE

▼M5

Članak 3.

Minimalne informacije koje treba uključiti u prospekt

Prospekt se izrađuje korištenjem jednog ili kombinacijom više popisa i obrazaca utvrđenih ovom Uredbom.

▼M6

Prospekt sadrži informacije koje se zahtijevaju u prilozima I. do XVII. i prilozima XX. do XXX. ovisno o vrsti izdavatelja ili izdanja i vrijednosnim papirima o kojima je riječ. Podložno članku 4.a stavku 1., nadležno tijelo ne zahtijeva da prospekt sadrži informacije koje nisu uključene u priloge od I. do XVII. ili priloge od XX. do XXX.

▼M5

Kako bi se osigurala usklađenost s obvezom iz članka 5. stavka 1. Direktive 2003/71/EZ, nadležno tijelo matične države članice prilikom odobravanja prospekta u skladu s člankom 13. spomenute Direktive može, ovisno o slučaju, zatražiti dopunu svake pojedine informacije koju dostavi izdavatelj, ponuditelj ili osoba koja zahtijeva uvrštenje u trgovanje na uređenom tržištu.

U slučaju kada su izdavatelj, ponuditelj ili osoba koja zahtijeva uvrštenje u trgovanje na uređenom tržištu dužni u prospekt uključiti sažetak u skladu s člankom 5. stavkom 2. Direktive 2003/71/EZ, nadležno tijelo matične države članice prilikom odobravanja prospekta u skladu s člankom 13. spomenute Direktive može, ovisno o slučaju, zatražiti da se određene informacije navedene u prospektu uključe u sažetak.

▼B

Članak 4.

Popis za registracijski dokument za dionice

1. Registracijski dokument za dionice sadrži informacije navedene u popisu u Prilogu I.

2. Popis naveden u stavku 1. primjenjuje se na sljedeće:

1. dionice i druge prenosive vrijednosne papire istovjetne dionicama;

2. druge vrijednosne papire koji ispunjavaju sljedeće uvjete:

(a) mogu se konvertirati ili zamijeniti u dionice ili druge prenosive vrijednosne papire istovjetne dionicama, prema odluci izdavatelja ili prema odluci ulagatelja ili na temelju uvjeta utvrđenih prilikom izdavanja ili na drugi način daju mogućnost stjecanja dionica ili drugih prenosivih vrijednosnih papira istovjetnih dionicama;

i

(b) uz uvjet da te dionice ili druge prenosive vrijednosne papire istovjetne dionicama izdaju ili će izdati izdavatelji vrijednosnih papira te se njima još ne trguje na uređenom tržištu ili istovjetnom tržištu izvan Zajednice u vrijeme odobrenja prospekta koji obuhvaća te vrijednosne papire te da se temeljne dionice ili drugi prenosivi vrijednosni papiri istovjetni dionicama mogu isporučiti prilikom fizičke namire.

▼M2

Članak 4.a

Popis za dokument kojim se registriraju dionice u slučajevima složene financijske povijesti ili znatne financijske obveze

1.  Ako izdavatelj vrijednosnog papira iz članka 4. stavka 2. ima složenu financijsku povijest ili je preuzeo znatnu financijsku obvezu te je, kao posljedica toga, potrebno uključivanje određenih elemenata financijskih informacija, koje se odnose na subjekt koji nije izdavatelj u registracijski dokument kako bi se ispunila obveza iz članka 5. stavka 1. Direktive 2003/71/EZ, za koje se smatra da su elementi financijskih informacija koji se odnose na izdavatelja. Nadležno tijelo matične države članice, u takvim slučajevima, zahtijeva da izdavatelj, ponuditelj ili osoba koja traži pristup trgovanju, uključi navedene elemente informacija u registracijski dokument.

Navedeni elementi financijskih informacija mogu sadržavati pro forma informacije pripremljene u skladu s Prilogom II. Ako je izdavatelj, u ovom kontekstu, preuzeo znatnu financijsku obvezu, sve takve pro forma informacije moraju prikazivati očekivane učinke transakcije koju je izdavatelj dogovorio da preuzima, a upućivanja u Prilogu II. na „transakciju” tumače se sukladno tome.

2.   ►M5  Nadležno tijelo temeljit će bilo kakav zahtjev u skladu sa stavkom 1. prvim podstavkom na zahtjevima iz točke 20.1. Priloga I., točke 15.1. Priloga XXIII., točke 20.1. Priloga XXV., točke 11.1. Priloga XXVII. i točke 20.1. Priloga XXVIII. u pogledu sadržaja financijskih informacija i računovodstvenih i revizijskih načela koja se primjenjuju, podložno bilo kakvim izmjenama koje su potrebne s obzirom na neki od sljedećih čimbenika: ◄

(a) prirodu vrijednosnih papira;

(b) prirodu ili opseg informacija koje su već uključene u prospekt i postojanje financijskih informacija koje se odnose na subjekt koji nije izdavatelj u obliku koji bi mogao biti uključen u prospekt bez izmjena;

(c) činjenice o slučaju, uključujući ekonomski sadržaj transakcija kojima je izdavatelj stekao ili ustupio svoje društvo ili bilo koji njegov dio te o posebnoj prirodi toga društva;

(d) sposobnost izdavatelja da, uz razuman napor, pribavi financijske informacije koje se odnose na drugi subjekt.

Kada se, u pojedinom slučaju, obveza iz članka 5. stavka 1. Direktive 2003/71/EZ može ispuniti na više načina, prednost se daje načinu koji je najmanje skup i najmanje težak.

3.  Stavak 1. ne dovodi u pitanje odgovornost za informacije sadržane u prospektu bilo koje druge osobe na temelju nacionalnog prava, uključujući osobe iz članka 6. stavka 1. Direktive 2003/71/EZ. Ove osobe su posebno odgovorne za uključivanje svih elemenata informacija u registracijski dokument koje u skladu sa stavkom 1. zahtijeva nadležno tijelo.

4.  Za potrebe stavka 1., smatra se da izdavatelj ima složenu financijsku povijest ako su ispunjeni svi sljedeći uvjeti:

▼M5

(a) 

njegovo cjelokupno poduzeće u trenutku izrade prospekta nije točno prikazano u povijesnim financijskim informacijama koje mora objaviti na temelju točke 20.1. Priloga I., točke 15.1. Priloga XXIII., točke 20.1. Priloga XXV., točke 11.1. Priloga XXVII. i točke 20.1. Priloga XXVIII.;

▼M2

(b) nepravilnost će utjecati na sposobnost ulagatelja da provede na informacijama temeljenu procjenu iz članka 5. stavka 1. Direktive 2003/71/EZ; i

(c) informacije o poslovanju izdavatelja koje su potrebne ulagatelju da izvrši takvu procjenu uključene su u financijske informacije koje se odnose na drugi subjekt.

5.  Za potrebe stavka 1. smatra se da je izdavatelj preuzeo znatnu financijsku obvezu ako je zaključio obvezujući sporazum kako bi proveo transakciju koja će po završetku vjerojatno uzrokovati znatnu ukupnu promjenu.

U ovom kontekstu, činjenica da sporazum podvrgava dovršenje transakcije određenim uvjetima, što uključuje odobrenje regulatornog tijela, ne sprječava da se sporazum smatra obvezujućim ako je opravdano izvjesno da će ti uvjeti biti ispunjeni.

Sporazum se posebno smatra obvezujućim kada uvjetuje dovršetak transakcije ishodom ponude vrijednosnih papira koji su predmet prospekta ili kod predloženog preuzimanja ako ponuda za vrijednosne papire koji su predmetom prospekta ima za cilj financiranje predmetnog preuzimanja.

▼M5

6.  Za potrebe stavka 5. ovog članka te točke 20.2. Priloga I., točke 15.2. Priloga XXIII. i točke 20.2. Priloga XXV., u slučaju izdavatelja, značajna ukupna promjena znači varijaciju veću od 25 % u odnosu na jedan ili više pokazatelja obujma poslovanja izdavatelja.

▼B

Članak 5.

Obrazac za pro forma financijske informacije

Pro forma financijske informacije daju se u skladu s obrascem navedenim u Prilogu II.

Pro forma financijskim informacijama trebao bi prethoditi uvodni stavak s objašnjenjem koji jasno navodi svrhu uključivanja tih informacija u prospekt.

Članak 6.

Popis za obavijest o vrijednosnim papirima za dionice

1. Informacije za obavijest o vrijednosnim papirima za dionice daju se u skladu s popisom navedenim u Prilogu III.

2. Popis se primjenjuje na dionice i druge prenosive vrijednosne papire koji su istovjetni dionicama.

▼M8

3. Ako dionice s varantima daju pravo stjecanja dionica izdavatelja i ako te dionice nisu uvrštene za trgovanje na uređenom tržištu, daju se i informacije u skladu s popisom navedenim u Prilogu XII., osim točke 4.2.2.

▼B

Članak 7.

Popis za registracijski dokument za dužničke vrijednosne papire i izvedene vrijednosne papire čija je pojedinačna nominalna vrijednost manja od ►M5  100 000 ◄ eura

Za registracijski dokument za dužničke vrijednosne papire i izvedene vrijednosne papire koji nisu obuhvaćeni člankom 4., a čija je pojedinačna nominalna vrijednost manja od ►M5  100 000 ◄ eura ili, ako nemaju pojedinačnu nominalnu vrijednost, za vrijednosne papire koji se mogu steći samo prilikom izdanja za manje od ►M5  100 000 ◄ eura po vrijednosnom papiru, informacije se daju u skladu s popisom navedenim u Prilogu IV.

Članak 8.

Popis za obavijest o vrijednosnim papirima za dužničke vrijednosne papire čija je pojedinačna nominalna vrijednost manja od ►M5  100 000 ◄ eura

1. Za obavijest o vrijednosnim papirima za dužničke vrijednosne papire čija je pojedinačna nominalna vrijednost manja od ►M5  100 000 ◄ eura, informacije se daju u skladu s popisom navedenim u Prilogu V.

2. Popis se primjenjuje na dužničke vrijednosne papire kod kojih izdavatelj ima obvezu, koja nastaje prilikom izdanja, platiti ulagatelju 100 % nominalne vrijednosti, uz moguće plaćanje kamata.

▼M8

3. Ako se dužnički vrijednosni papiri mogu zamijeniti za ili konvertirati u dionice koje su već uvrštene za trgovanje na uređenom tržištu, daju se i informacije iz točke 4.2.2. popisa navedenog u Prilogu XII.

4. Ako se dužnički vrijednosni papiri mogu konvertirati u ili zamijeniti za dionice koje je izdavatelj dužničkog vrijednosnog papira ili subjekt koji pripada njegovoj grupi izdao ili će ih izdati i ako te temeljne dionice još nisu uvrštene za trgovanje na uređenom tržištu, daju se i informacije o izdavatelju temeljnih dionica u skladu s točkama 3.1. i 3.2. popisa navedenog u Prilogu III. ili, ovisno o slučaju, razmjernog popisa navedenog u Prilogu XXIV.

5. Ako dužnički vrijednosni papiri s varantima daju pravo stjecanja dionica izdavatelja i ako te dionice nisu uvrštene za trgovanje na uređenom tržištu, daju se i informacije u skladu s popisom navedenim u Prilogu XII., osim točke 4.2.2.

▼B

Članak 9.

Obrazac za jamstva

Kod jamstava se informacije daju u skladu s obrascem navedenim u Prilogu VI.

▼M5

Točka 3. Priloga VI. ne primjenjuje se u slučaju kada je jamac država članica.

▼B

Članak 10.

Popis za registracijski dokument za vrijednosne papire pokrivene imovinom

Informacije za registracijski dokument za vrijednosne papire pokrivene imovinom daju se u skladu s popisom navedenim u Prilogu VII.

Članak 11.

Obrazac za vrijednosne papire pokrivene imovinom

Za obrazac za dodatne informacije uz obavijest o vrijednosnim papirima koji se odnosi na vrijednosne papire pokrivene imovinom, informacije se daju u skladu s obrascem navedenim u Prilogu VIII.

Članak 12.

Popis za registracijski dokument za dužničke vrijednosne papire i izvedene vrijednosne papire čija pojedinačna nominalna vrijednost iznosi najmanje ►M5  100 000 ◄ eura

Za registracijski dokument za dužničke vrijednosne papire i izvedene vrijednosne papire koji nisu obuhvaćeni člankom 4., a čija pojedinačna nominalna vrijednost iznosi najmanje ►M5  100 000 ◄ eura ili, ako nemaju pojedinačnu nominalnu vrijednost, za vrijednosne papire koji se mogu steći samo prilikom izdanja za najmanje ►M5  100 000 ◄ eura po vrijednosnom papiru, informacije se daju u skladu s popisom navedenim u Prilogu IX.

Članak 13.

Popis za potvrde o deponiranim dionicama

Za potvrde o deponiranim dionicama, informacije se daju u skladu s popisom navedenim u Prilogu X.

Članak 14.

Popis za registracijski dokument za banke

1. Za registracijski dokument za banke u vezi s dužničkim i izvedenim vrijednosnim papirima i vrijednosnim papirima koji nisu obuhvaćeni člankom 4., informacije se daju u skladu s popisom navedenim u Prilogu XI.

2. Popis iz stavka 1. primjenjuje se na kreditne institucije definirane u točki (a) članka 1. stavka 1. Direktive 2000/12/EZ, kao i na kreditne institucije iz trećih zemalja koje ne potpadaju pod tu definiciju, ali imaju registrirano sjedište u državi koja je članica OECD-a.

Ovi subjekti mogu alternativno koristiti popise za registracijski dokument koji su navedeni u člancima 7. i 12.

Članak 15.

Popis za obavijest o izvedenim vrijednosnim papirima

1. Za obavijest o izvedenim vrijednosnim papirima, informacije se daju u skladu s popisom navedenim u Prilogu XII.

▼M8

2. Popis se primjenjuje na vrijednosne papire koji nisu obuhvaćeni područjem primjene drugih popisa za obavijest o vrijednosnim papirima iz članaka 6., 8. i 16., osim u slučajevima navedenima u članku 6. stavku 3., članku 8. stavcima 3. i 5. i članku 16. stavcima 3. i 5. Popis se primjenjuje na određene vrijednosne papire za koje su obveze plaćanja i/ili isporuke povezane s temeljnom imovinom.

▼B

Članak 16.

Popis za obavijest o vrijednosnim papirima za dužničke vrijednosne papire čija pojedinačna nominalna vrijednost iznosi najmanje ►M5  100 000 ◄ eura

1. Za obavijest o vrijednosnim papirima za dužničke vrijednosne papire čija pojedinačna nominalna vrijednost iznosi najmanje ►M5  100 000 ◄ eura, informacije se daju u skladu s popisom navedenim u Prilogu XIII.

2. Popis se primjenjuje na dužničke vrijednosne papire kod kojih izdavatelj ima obvezu, koja nastaje prilikom izdanja, platiti ulagatelju 100 % nominalne vrijednosti, uz moguće plaćanja kamata.

▼M8

3. Ako se dužnički vrijednosni papiri mogu zamijeniti za ili konvertirati u dionice koje su već uvrštene za trgovanje na uređenom tržištu, daju se i informacije iz točke 4.2.2. popisa navedenog u Prilogu XII.

4. Ako se dužnički vrijednosni papiri mogu konvertirati u ili zamijeniti za dionice koje je izdavatelj dužničkog vrijednosnog papira ili subjekt koji pripada njegovoj grupi izdao ili će ih izdati i ako te temeljne dionice još nisu uvrštene za trgovanje na uređenom tržištu, daju se i informacije o izdavatelju temeljnih dionica u skladu s točkama 3.1. i 3.2. popisa navedenog u Prilogu III. ili, ovisno o slučaju, razmjernog popisa navedenog u Prilogu XXIV.

5. Ako dužnički vrijednosni papiri s varantima daju pravo stjecanja dionica izdavatelja i ako te dionice nisu uvrštene za trgovanje na uređenom tržištu, daju se i informacije u skladu s popisom navedenim u Prilogu XII., osim točke 4.2.2.

▼B

Članak 17.

Obrazac za dodatne informacije u vezi s temeljnim dionicama

1. Za dodatne informacije o temeljnim dionicama daje se opis temeljnih dionica u skladu s obrascem navedenim u Prilogu XIV.

Nadalje, ako je izdavatelj temeljnih dionica subjekt koji pripada istoj grupi, daju se informacije u vezi s tim izdavateljem u skladu s popisom iz članka 4.

2. Dodatne informacije navedene u prvom podstavku stavka 1. primjenjuju se samo na one vrijednosne papire koji ispunjavaju sljedeće uvjete:

1. mogu se konvertirati ili zamijeniti u dionice ili druge prenosive vrijednosne papire istovjetne dionicama, prema odluci izdavatelja ili ulagatelja ili na temelju uvjeta koji su utvrđeni prilikom izdavanja ili na drugi način daju mogućnost stjecanja dionica ili drugih prenosivih vrijednosnih papira istovjetnih dionicama;

i

▼M8

2. uz uvjet da te dionice ili druge prenosive vrijednosne papire koji su istovjetni dionicama izdaju ili će ih izdati izdavatelj vrijednosnog papira, subjekt koji pripada grupi tog izdavatelja ili treća strana te se njima još ne trguje na uređenom tržištu ili istovjetnom tržištu izvan Unije u vrijeme odobrenja prospekta kojim su obuhvaćeni ti vrijednosni papiri te da se temeljne dionice ili drugi prenosivi vrijednosni papiri koji su istovjetni dionicama mogu isporučiti prilikom fizičke namire.

▼B

Članak 18.

Popis za registracijski dokument za subjekte za zajednička ulaganja zatvorenog tipa

1. Osim informacija koje se zahtijevaju na temelju točaka 1., 2., 3., 4., 5.1., 7., 9.1., 9.2.1., 9.2.3., 10.4., 13., 14., 15., 16., 17.2., 18., 19., 20., 21., 22., 23., 24., 25. Priloga I., za registracijski dokument za vrijednosne papire koje izdaju subjekti za zajednička ulaganja zatvorenog tipa informacije se daju u skladu s popisom iz Priloga XV.

2. Popis se primjenjuje na subjekte za zajednička ulaganja zatvorenog tipa koji drže portfelj imovine u ime ulagatelja, koji:

1. su priznati po nacionalnom pravu u državi članici u kojoj su registrirani kao subjekti za zajednička ulaganja zatvorenog tipa;

ili

2. ne preuzimaju ili ne pokušavaju preuzeti kontrolu nad vlasništvom ili upravljanjem bilo kojim izdavateljem temeljnih ulaganja. U tom slučaju kontrola nad vlasništvom i/ili sudjelovanje u administrativnim, rukovodećim ili nadzornim tijelima temeljnog (temeljnih) izdavatelja može se preuzeti kad je takva radnja sporedna u odnosu na primarni cilj ulaganja te je potrebna kako bi se zaštitili dioničari i samo u okolnostima u kojima subjekt za zajednička ulaganja neće koristiti značajnu kontrolu nad upravljanjem poslovanjem tog temeljnog (temeljnih) izdavatelja.

Članak 19.

Popis za registracijski dokument za države članice, treće zemlje i njihova regionalna i lokalna tijela

1. Za registracijski dokument za vrijednosne papire koje izdaju države članice, treće zemlje i njihova regionalna i lokalna tijela, informacije se daju u skladu s popisom navedenim u Prilogu XVI.

2. Popis se primjenjuje na sve vrste vrijednosnih papira koje izdaju države članice, treće zemlje i njihova regionalna i lokalna tijela.

Članak 20.

Popis za registracijski dokument za javna međunarodna tijela i za izdavatelje dužničkih vrijednosnih papira za koje jamči država članica OECD-a

1. Za registracijski dokument za vrijednosne papire koje izdaju javna međunarodna tijela i za vrijednosne papire za koje na temelju nacionalnog zakonodavstva bezuvjetno i neopozivo jamči država koja je članica OECD-a, informacije se daju u skladu s popisom navedenim u Prilogu XVII.

2. Taj popis primjenjuje se na:

 sve vrste vrijednosnih papira koje izdaju javna međunarodna tijela,

 dužničke vrijednosne papire za koje na temelju nacionalnog zakonodavstva bezuvjetno i neopozivo jamči država koja je članica OECD-a.

▼M6

Članak 20.a

Dodatni informativni obrazac za suglasnost koja se daje u skladu s člankom 3. stavkom 2. Direktive 2003/71/EZ

1.  Za potrebe trećeg podstavka članka 3. stavka 2. Direktive 2003/71/EZ, prospekt sadržava sljedeće:

(a) dodatne informacije iz odjeljaka 1. i 2.A Priloga XXX. kada se suglasnost daje jednom određenom financijskom posredniku ili više njih;

(b) dodatne informacije iz odjeljaka 1. i 2.B Priloga XXX. kada izdavatelj ili osoba odgovorna za sastavljanje prospekta odluči dati suglasnost svim financijskim posrednicima.

2.  Kada financijski posrednik ne udovoljava uvjetima vezanim uz suglasnost objavljenima u prospektu, zahtjeva se novi prospekt u skladu s drugim podstavkom članka 3. stavka 2. Direktive 2003/71/EZ.

▼B

Članak 21.

Kombinacija popisa i obrazaca

1. Korištenje kombinacija navedenih u tablici iz Priloga XVIII. obvezno je za izradu prospekta za vrste vrijednosnih papira kojima te kombinacije odgovaraju u skladu s tom tablicom.

Za vrijednosne papire koji nisu obuhvaćeni tim kombinacijama mogu se koristiti daljnje kombinacije.

2. Najcjelovitiji i najstroži popis za registracijski dokument, tj. najzahtjevniji popis u pogledu količine informacija i opsega informacija koje su uključene u popise uvijek se može koristiti kod izdanja vrijednosnih papira za koje je predviđen manje cjelovit i manje strog popis za registracijski dokument, prema sljedećem redu popisa:

1. Popis za registracijski dokument za dionice;

2. Popis za registracijski dokument za dužničke i izvedene vrijednosne papire čija je pojedinačna nominalna vrijednost manja od ►M5  100 000 ◄ eura;

3. Popis za registracijski dokument za dužničke i izvedene vrijednosne papire čija pojedinačna nominalna vrijednost iznosi najmanje ►M5  100 000 ◄ eura.

▼M5

3. Izdavatelj, ponuditelj i osoba koja zahtijeva uvrštenje u trgovanje na uređenom tržištu mogu odlučiti izraditi prospekt u skladu s razmjernim popisima iz priloga XXIII. do XXIX., umjesto s popisima iz priloga I., III., IV., IX., X. i XI., na način opisan u drugom podstavku, pod uvjetom da su ispunjeni odgovarajući uvjeti iz članaka 26.a, 26.b i 26.c.

U slučaju kada izdavatelj, ponuditelj i osoba koja zahtijeva uvrštenje u trgovanje na uređenom tržištu donesu takvu odluku:

(a) upućivanje na Prilog I. u Prilogu XVIII. smatra se upućivanjem na Prilog XXIII. ili Prilog XXV.;

(b) upućivanje na Prilog III. u Prilogu XVIII. smatra se upućivanjem na Prilog XXIV.;

(c) upućivanje na Prilog IV. u Prilogu XVIII. smatra se upućivanjem na Prilog XXVI.;

(d) upućivanje na Prilog IX. u Prilogu XVIII. smatra se upućivanjem na Prilog XXVII.;

(e) upućivanje na Prilog X. u Prilogu XVIII. smatra se upućivanjem na Prilog XXVIII.;

(f) upućivanje na Prilog XI. u Prilogu XVIII. smatra se upućivanjem na Prilog XXIX.

▼B

Članak 22.

Minimalne informacije koje treba uključiti u osnovni prospekt te s njima povezani konačni uvjeti

▼M5

1. Osnovni prospekt izrađuje se korištenjem jednog ili kombinacijom više popisa i obrazaca predviđenih ovom Uredbom u skladu s kombinacijama za različite vrste vrijednosnih papira navedenima u Prilogu XVIII.

Osnovni prospekt sadrži informacije koje se zahtijevaju u prilozima od I. do XVII., Prilogu XX. i prilozima od XXIII. do XXX., ovisno o vrsti izdavatelja i vrijednosnim papirima o kojima je riječ. Nadležna tijela ne zahtijevaju da osnovni prospekt sadrži informacije koje nisu uključene u priloge od I. do XVII., Prilog XX. ili priloge od XXIII. do XXX.

Kako bi se osigurala usklađenost s obvezom iz članka 5. stavka 1. Direktive 2003/71/EZ, nadležno tijelo matične države članice prilikom odobravanja osnovnog prospekta u skladu s člankom 13. spomenute Direktive, može, ovisno o slučaju, zatražiti dopunu svake pojedine informacije koju dostavi izdavatelj, ponuditelj ili osoba koja zahtijeva uvrštenje u trgovanje na uređenom tržištu.

U slučaju kada su izdavatelj, ponuditelj ili osoba koja zahtijeva uvrštenje u trgovanje na uređenom tržištu dužni u osnovni prospekt uključiti sažetak u skladu s člankom 5. stavkom 2. Direktive 2003/71/EZ, nadležno tijelo matične države članice prilikom odobravanja osnovnog prospekta u skladu s člankom 13. spomenute Direktive može, ovisno o slučaju, zatražiti da se određene informacije navedene u osnovnom prospektu uključe u sažetak.

▼M5

1.a Osnovni prospekt može sadržavati opcije vezano uz informacije klasificirane u kategoriju A, kategoriju B i kategoriju C, koje su propisane za odgovarajuće popise i obrasce za obavijest o vrijednosnim papirima i utvrđene u Prilogu XX. U konačnim uvjetima utvrđuje se koje su od tih opcija primjenjive na pojedino izdanje, upućivanjem na odgovarajuće dijelove osnovnog prospekta ili ponovnim navođenjem predmetnih informacija.

▼B

2. Izdavatelj, ponuditelj ili osoba koja traži uvrštenje za trgovanje na uređenom tržištu imaju pravo ispustiti informacije koje nisu poznate kada se odobrava osnovni prospekt, a koje se mogu odrediti samo u vrijeme pojedinog izdanja.

3. Korištenje kombinacija predviđeno u tablici iz Priloga XVIII. obvezno je za izradu osnovnih prospekata za one vrste vrijednosnih papira kojima te kombinacije odgovaraju u skladu s tablicom.

Međutim, za vrijednosne papire koji nisu obuhvaćeni ovim kombinacijama mogu se koristiti daljnje kombinacije.

▼M5

4. Konačni uvjeti priloženi osnovnom prospektu sadrže samo sljedeće:

(a) u različitim popisima za obavijest o vrijednosnim papirima na temelju kojih se izrađuje osnovni prospekt, informacije iz kategorija B i C navedene u Prilogu XX. Ako neka informacija nije primjenjiva na određeni prospekt, ista se pojavljuje u konačnim uvjetima uz napomenu „nije primjenjivo”;

(b) na dobrovoljnoj osnovi, bilo koje „dodatne informacije” iz Priloga XXI.;

(c) eventualno ponovno navođenje ili upućivanje na opcije primjenjive na pojedino izdanje koje su već navedene u osnovnom prospektu.

U konačnim uvjetima ne izmjenjuju se niti zamjenjuju bilo kakve informacije iz osnovnog prospekta.

▼B

5. Uz informacije navedene u popisima i obrascima iz članaka 4. do 20. u osnovni prospekt uključuju se sljedeće informacije:

1. naznaka informacije koja će biti uključena u konačne uvjete;

▼M5

1.a djeljak koji sadrži predložak, „obrazac konačnih uvjeta”, koji treba popuniti za svako pojedino izdanje;

▼B

2. način objave konačnih uvjeta; ako izdavatelj u trenutku odobrenja prospekta nije u mogućnosti odrediti način objave konačnih uvjeta, treba dati naznaku kako će javnost biti obaviještena o načinu koji će se koristiti za objavu konačnih uvjeta;

3. u slučaju izdanja nevlasničkih vrijednosnih papira u skladu s točkom (a) članka 5. stavka 4. Direktive 2003/71/EZ, treba navesti opći opis programa.

6. Samo sljedeće kategorije vrijednosnih papira mogu biti predmet osnovnog prospekta i njegovih odgovarajućih konačnih uvjeta koji obuhvaćaju izdanja različitih vrsta vrijednosnih papira:

1. vrijednosni papiri pokriveni imovinom;

2. varanti koji spadaju u članak 17.;

3. nevlasnički vrijednosni papiri u smislu točke (b) članka 5. stavka 4. Direktive 2003/71/EZ;

4. svi drugi nevlasnički vrijednosni papiri uključujući varante, osim onih navedenih pod (2).

Prilikom izrade osnovnog prospekta izdavatelj, ponuditelj ili osoba koja traži uvrštenje za trgovanje na uređenom tržištu mora jasno odvojiti specifične informacije o različitim vrijednosnim papirima koji su uključeni u te kategorije.

7. Kad nastupi događaj predviđen u članku 16. stavku 1. Direktive 2003/71/EZ u razdoblju od odobrenja osnovnog prospekta do konačnog zaključenja ponude za svako izdanje vrijednosnih papira u okviru osnovnog prospekta ili, ovisno o slučaju, do početka trgovanja tim vrijednosnim papirima na uređenom tržištu, izdavatelj, ponuditelj ili osoba koja traži uvrštenje za trgovanje na uređenom tržištu mora objaviti dopunu prospektu prije konačnog zaključenja ponude ili uvrštenja tih vrijednosnih papira za trgovanje.

U slučaju kada izdavatelj treba izraditi dopunu u pogledu informacija iz osnovnog prospekta koja se odnosi na jedno ili na nekoliko zasebnih izdanja, pravo ulagatelja da povuku svoj pristanak iz članka 16. stavka 2. Direktive 2003/71/EZ odnosi se samo na dotična izdanja, a ne na bilo koje drugo izdanje vrijednosnih papira iz osnovnog prospekta.

Članak 23.

Prilagodba minimalnih informacija danih u prospektima i osnovnim prospektima

1. Bez obzira na članak 3. drugi stavak i članak 22. stavak 1. drugi podstavak, kad djelatnosti izdavatelja potpadaju pod kategorije navedene u Prilogu XIX., nadležno tijelo matične države članice, uz uvažavanje posebne vrste tih djelatnosti, može zatražiti prilagođene informacije pored informacija sadržanih u popisima i obrascima navedenima u člancima 4. do 20., uključujući, gdje je to primjereno, procjenu ili drugo stručno izvješće o imovini izdavatelja kako bi se ispunile obveze iz članka 5. stavka 1. Direktive 2003/71/EZ. Nadležno tijelo o tome bez odgode obavješćuje Komisiju.

Kako bi se postiglo uključivanje u novu kategoriju u Prilogu XIX., država članica obavješćuje Komisiju o svojim zahtjevima. Komisija ažurira ovaj popis prema postupku odbora koji je predviđen u članku 24. Direktive 2003/71/EZ.

2. Odstupajući od članaka 3. do 22., kad izdavatelj, ponuditelj ili osoba koja traži uvrštenje za trgovanje na uređenom tržištu podnosi zahtjev za odobrenjem prospekta ili osnovnog prospekta za vrijednosni papir koji nije isti, ali se može usporediti s različitim vrstama vrijednosnih papira koji su navedeni u tablici kombinacija iz Priloga XVIII., izdavatelj, ponuditelj ili osoba koja traži uvrštenje za trgovanje na uređenom tržištu treba dodati relevantne informacije iz drugog popisa za obavijest o vrijednosnim papirima, predviđen u člancima 4. do 20., odabranom glavnom popisu za obavijest o vrijednosnim papirima. Ovaj se dodatak vrši u skladu s glavnim svojstvima vrijednosnih papira koji su ponuđeni javnosti ili su uvršteni za trgovanje na uređenom tržištu.

3. Odstupajući od članaka 3. do 22., kad izdavatelj, ponuditelj ili osoba koja traži uvrštenje za trgovanje na uređenom tržištu podnosi zahtjev za odobrenjem prospekta ili osnovnog prospekta za novu vrstu vrijednosnog papira, izdavatelj, ponuditelj ili osoba koja traži uvrštenje za trgovanje na uređenom tržištu treba podnijeti nadležnom tijelu matične države nacrt prospekta ili osnovnog prospekta.

Nadležno tijelo, uz savjetovanje s izdavateljem, ponuditeljem ili osobom koja traži uvrštenje za trgovanje na uređenom tržištu, donosi odluku o tome koje informacije treba uključiti u prospekt ili osnovni prospekt, kako bi se ispunila obveza iz članka 5. stavka 1. Direktive 2003/71/EZ. Nadležno tijelo o tome bez odgode obavješćuje Komisiju.

Odstupanje od prvog podstavka primjenjuje se samo u slučaju nove vrste vrijednosnog papira koji ima potpuno drugačija svojstva od različitih vrsta vrijednosnih papira navedenih u Prilogu XVIII., ako su svojstva novog vrijednosnog papira takva da kombinacija različitih informacija iz popisa i obrazaca predviđenih u člancima 4. do 20. nije primjerena.

4. Odstupajući od članaka 3. do 22. u slučajevima u kojima informacije predviđene u jednom od popisa ili obrazaca u smislu članaka 4. do 20. ili istovjetne informacije nisu od važnosti za izdavatelja, ponudu ili za vrijednosne papire na koje se prospekt odnosi, te se informacije mogu ispustiti.

▼M5

Članak 24.

Sadržaj sažetka prospekta, osnovnog prospekta i pojedinog izdanja

1.  Izdavatelj, ponuditelj ili osoba koja zahtijeva uvrštenje u trgovanje na uređenom tržištu utvrđuju detaljan sadržaj sažetka iz članka 5. stavka 2. Direktive 2003/71/EZ u skladu s ovim člankom.

Sažetak sadržava ključne informacije predviđene Prilogom XXII. Kada neka informacija nije primjenjiva na određeni prospekt, ista će se pojaviti u sažetku uz napomenu „nije primjenjivo”. Duljina sažetka ovisi o složenosti izdavatelja i ponuđenih vrijednosnih papira, ali ne smije prelaziti 7 % ukupne duljine prospekta ili 15 stranica, ovisno o tome što je dulje. Sažetak ne sadržava unakrsno upućivanje na druge dijelove prospekta.

Redoslijed odjeljaka i elemenata iz Priloga XXII. je obvezan. Sažetak mora biti napisan jasnim jezikom, a ključne informacije moraju biti lako dostupne i razumljive. Ako izdavatelj nije u obvezi uključiti sažetak u prospekt u skladu s člankom 5. stavkom 2. Direktive 2003/71/EZ, već u prospekt uvrsti odjeljak s općim pregledom, navedeni odjeljak ne smije nositi naziv „sažetak” osim ako ne ispunjava sve zahtjeve za objavljivanje koji se odnose na sažetke, a koji su utvrđeni u ovom članku i u Prilogu XXII.

2.  Sažetak osnovnog prospekta može sadržavati sljedeće informacije:

(a) informacije uključene u osnovni prospekt;

(b) opcije u pogledu informacija propisanih za popise i obrasce za obavijest o vrijednosnim papirima;

(c) informacije propisane za popise i obrasce za obavijest o vrijednosnim papirima koje su izostavljene i koje će biti naknadno navedene u konačnim uvjetima.

3.  Sažetak pojedinog izdanja kombinira ključne informacije iz sažetka osnovnog prospekta s odgovarajućim dijelovima konačnih uvjeta. Sažetak pojedinog izdanja sadrži sljedeće:

(a) informacije iz sažetka osnovnog prospekta koje su relevantne samo za pojedino izdanje;

(b) opcije iz osnovnog prospekta koje su relevantne samo za pojedino izdanje kako je utvrđeno u konačnim uvjetima;

(c) relevantne informacije iz konačnih uvjeta koje su prethodno izostavljene iz osnovnog prospekta.

U slučaju kada se konačni uvjeti odnose na nekoliko vrijednosnih papira koji se razlikuju samo u nekim sitnim pojedinostima, kao što je cijena izdanja ili datum dospijeća, za sve takve vrijednosne papire moguće je priložiti samo jedan sažetak za pojedino izdanje, pod uvjetom da su informacije koje se odnose na različite vrijednosne papire jasno odijeljene.

Sažetak pojedinog izdanja podliježe istim zahtjevima kao i konačni uvjeti i njima se prilaže.

▼BPOGLAVLJE III.

OBLIK PROSPEKTA, OSNOVNOG PROSPEKTA I DOPUNA

Članak 25.

Oblik prospekta

1. Kad izdavatelj, ponuditelj ili osoba koja traži uvrštenje za trgovanje na uređenom tržištu u smislu članka 5. stavka 3. Direktive 2003/71/EZ odluči izraditi prospekt kao jedinstveni dokument, prospekt treba biti sastavljen od sljedećih dijelova, prema navedenom redoslijedu:

1. jasan i detaljan sadržaj;

2. sažetak u smislu članka 5. stavka 2. Direktive 2003/71/EZ;

3. čimbenici rizika povezani s izdavateljem i vrstom vrijednosnog papira obuhvaćenog izdanjem;

4. druge informacije uključene u popise i obrasce prema kojima se prospekt izrađuje.

2. Kad izdavatelj, ponuditelj ili osoba koja traži uvrštenje za trgovanje na uređenom tržištu u skladu s člankom 5. stavkom 3. Direktive 2003/71/EZ odluči izraditi prospekt sastavljen od zasebnih dokumenata, obavijest o vrijednosnom papiru i registracijski dokument trebaju pojedinačno biti sastavljeni od sljedećih dijelova, prema navedenom redoslijedu:

1. jasan i detaljan sadržaj;

2. ovisno o slučaju, čimbenici rizika povezani s izdavateljem i vrstom vrijednosnog papira obuhvaćenog izdanjem;

3. druge informacije uključene u popise i obrasce prema kojima se prospekt izrađuje.

3. U slučajevima navedenim u stavcima 1. i 2., izdavatelj, ponuditelj ili osoba koja traži uvrštenje za trgovanje na uređenom tržištu mogu slobodno utvrditi kojim će redom biti predstavljene tražene informacije uključene u popise i obrasce prema kojima se izrađuje prospekt.

4. Kad se redoslijed informacija ne podudara s redoslijedom informacija koje su predviđene u popisima i obrascima prema kojima se izrađuje prospekt, nadležno tijelo matične države članice može od izdavatelja, ponuditelja ili osobe koja traži uvrštenje za trgovanje na uređenom tržištu tražiti da osigura popis unakrsnog upućivanja radi provjere prospekta prije odobrenja. Takav popis utvrđuje stranice na kojima je u prospektu moguće naći pojedine informacije.

5. Kad sažetak prospekta treba dopuniti u skladu s člankom 16. stavkom 1. Direktive 2003/71/EZ, izdavatelj, ponuditelj ili osoba koja traži uvrštenje za trgovanje na uređenom tržištu na temelju pojedinog slučaja odlučuju o tome hoće li se nove informacije uključiti u izvorni sažetak tako da se izradi novi sažetak ili da se izradi dodatak sažetku.

Ako se nove informacije uključuju u izvorni sažetak, izdavatelj, ponuditelj ili osoba koja traži uvrštenje za trgovanje na uređenom tržištu moraju se pobrinuti da ulagatelji mogu lako uočiti promjene, posebno pomoću bilježaka.

U svakom slučaju, nije potrebno novo registriranje konačnih uvjeta i sažetka pojedinog izdanja koji im je priložen kada se isti odnose na ponude dostavljene prije izrade novog sažetka ili dopune sažetka.

Članak 26.

Oblik osnovnog prospekta i s njim povezani konačni uvjeti

1. Kad izdavatelj, ponuditelj ili osoba koja traži uvrštenje za trgovanje na uređenom tržištu u smislu članka 5. stavka 4. Direktive 2003/71/EZ odluči izraditi osnovni prospekt, osnovni prospekt treba biti sastavljen od sljedećih dijelova, prema navedenom redoslijedu:

1. jasan i detaljan sadržaj;

2. sažetak predviđen člankom 5. stavkom 2. Direktive 2003/71/EZ;

3. čimbenici rizika povezani s izdavateljem i vrstom vrijednosnog papira obuhvaćenog izdanjem (izdanjima);

4. druge informacije uključene u popise i obrasce prema kojima se prospekt izrađuje.

2. Bez obzira na stavak 1., izdavatelj, ponuditelj ili osoba koja traži uvrštenje za trgovanje na uređenom tržištu mogu slobodno utvrditi kojim će redom biti predstavljene tražene informacije uključene u popise i obrasce prema kojima se izrađuje prospekt. Informacije o različitim vrijednosnim papirima koje su sadržane u osnovnom prospektu trebaju biti jasno odvojene.

3. Kad se redoslijed informacija ne podudara s redoslijedom informacija koje su predviđene u popisima i obrascima prema kojima se izrađuje prospekt, nadležno matično tijelo može tražiti od izdavatelja, ponuditelja ili osobe koja traži uvrštenje za trgovanje na uređenom tržištu da osigura popis unakrsnog upućivanja radi provjere prospekta prije odobrenja. Takav popis utvrđuje stranice na kojima je u prospektu moguće naći pojedine informacije.

4. U slučaju kad izdavatelj, ponuditelj ili osoba koja traži uvrštenje za trgovanje na uređenom tržištu prethodno podnese registracijski dokument za neku posebnu vrstu vrijednosnog papira, te u nekoj kasnijoj fazi odluči da će izraditi osnovni prospekt u skladu s uvjetima iz točaka (a) i (b) članka 5. stavka 4. Direktive 2003/71/EZ, osnovni prospekt treba sadržavati:

1. informacije sadržane u prethodnom ili istodobno podnesenom i odobrenom registracijskom dokumentu koje se uključuju upućivanjem prema uvjetima predviđenima u članku 28. ove Uredbe;

2. informacije koje bi inače bile sadržane u relevantnoj obavijesti o vrijednosnim papirima bez konačnih uvjeta, kad konačni uvjeti nisu uključeni u osnovni prospekt.

▼M5

5. Konačni uvjeti dostavljaju se u obliku zasebnog dokumenta ili kao dio osnovnog prospekta. Konačni uvjeti moraju biti sastavljeni tako da ih je lako analizirati i razumjeti.

Informacije iz relevantne obavijesti i obrazaca o vrijednosnim papirima koje su uključene u osnovni prospekt ne ponavljaju se u konačnim uvjetima.

Izdavatelj, ponuditelj ili osoba koja zahtijeva uvrštenje u trgovanje na uređenom tržištu mogu uključiti u konačne uvjete bilo koju dodatnu informaciju iz Priloga XXI.

U konačne uvjete treba umetnuti jasnu i vidljivu izjavu u kojoj se navodi:

(a) da su konačni uvjeti sastavljeni u smislu članka 5. stavka 4. Direktive 2003/71/EZ i da ih treba čitati zajedno s osnovnim prospektom i njegovim dopunama;

(b) gdje je objavljen osnovni prospekt i njegove dopune u skladu s člankom 14. Direktive 2003/71/EZ;

(c) da je, kako bi se dobile potpune informacije, potrebno čitati zajedno i osnovni prospekt i konačne uvjete;

(d) da je sažetak pojedinog izdanja priložen konačnim uvjetima.

Konačni uvjeti mogu sadržavati potpis zakonskog zastupnika izdavatelja ili potpis osobe koja je odgovorna za prospekt u skladu s mjerodavnim nacionalnim pravom ili pak oba spomenuta potpisa.

5.a Konačni uvjeti i sažetak pojedinog izdanja sastavljaju se na istom jeziku na kojem je izrađena odobrena verzija obrasca konačnih uvjeta osnovnog prospekta odnosno sažetak osnovnog prospekta.

Kada se konačni uvjeti dostavljaju nadležnom tijelu države članice domaćina ili, ako postoji više od jedne države članice domaćina, nadležnim tijelima država članica domaćina, u skladu s člankom 5. stavkom 4. Direktive 2003/71/EZ, na konačne uvjete i priložene sažetke primjenjuju se sljedeća jezična pravila:

(a) ako je sažetak osnovnog prospekta potrebno prevesti u skladu s člankom 19. Direktive 2003/71/EZ, sažetak pojedinog izdanja koji je priložen konačnim uvjetima podliježe istim zahtjevima u pogledu prijevoda kao i sažetak osnovnog prospekta;

(b) ako je osnovni prospekt potrebno prevesti u skladu s člankom 19. Direktive 2003/71/EZ, konačni uvjeti i sažetak pojedinog izdanja koji im je priložen podliježu istim zahtjevima u pogledu prijevoda kao i osnovni prospekt.

Izdavatelj dostavlja spomenute prijevode, zajedno s konačnim uvjetima, nadležnom tijelu države članice domaćina ili, ako postoji više od jedne države članice domaćina, nadležnim tijelima država članica domaćina.

▼B

6. Kad se osnovni prospekt odnosi na različite vrijednosne papire, izdavatelj, ponuditelj ili osoba koja traži uvrštenje za trgovanje na uređenom tržištu trebaju uključiti jedinstveni sažetak u osnovni prospekt za sve vrijednosne papire. Informacije o različitim vrijednosnim papirima koje su sadržane u sažetku, treba, međutim, jasno odvojiti.

7. Kad sažetak osnovnog prospekta treba dopuniti u skladu s člankom 16. stavkom 1. Direktive 2003/71/EZ, izdavatelj, ponuditelj ili osoba koja traži uvrštenje za trgovanje na uređenom tržištu na temelju pojedinog slučaja odlučuju o tome hoće li se nove informacije uključiti u izvorni sažetak tako da se izradi novi sažetak ili da se izradi dodatak sažetku.

Ako se nove informacije uključuju u izvorni sažetak osnovnog prospekta tako da se izradi novi sažetak, izdavatelj, ponuditelj ili osoba koja traži uvrštenje za trgovanje na uređenom tržištu moraju se pobrinuti da ulagatelji mogu lako uočiti promjene, posebno pomoću bilježaka.

8. Izdavatelji, ponuditelji ili osobe koje traže uvrštenje za trgovanje na uređenom tržištu mogu u jednom jedinstvenom dokumentu objediniti dva ili više različitih osnovnih prospekata.

▼M5POGLAVLJE III.a

RAZMJERNI STANDARDI OBJAVE

Članak 26.a

Razmjerni popisi za izdanje prava na dionice

1.  Razmjerni popisi iz priloga XXIII. i XXIV. odnose se na izdanje prava na dionice, pod uvjetom da izdavatelj već ima dionice istog roda uvrštene u trgovanje na uređenom tržištu ili na multilateralnoj trgovinskoj platformi u skladu s definicijom iz članka 4. stavka 1. točke 15. Direktive 2004/39/EZ Europskog parlamenta i Vijeća ( 8 ).

2.  Izdavatelji čije su dionice istog roda već uvrštene u trgovanje na multilateralnoj trgovinskoj platformi mogu koristiti samo popise iz priloga XXIII. i XXIV. kada pravila te multilateralne trgovinske platforme uključuju sljedeće:

(a) odredbe koje obvezuju izdavatelje da objavljuju godišnje financijske izvještaje i revizijska izvješća u roku 6 mjeseci od završetka financijske godine, polugodišnje financijske izvještaje u roku 4 mjeseca od isteka prvih šest mjeseci svake financijske godine te da objavljuju povlaštene informacije sukladno definiciji iz članka 1. stavka 1. točke 1. Direktive 2003/6/EZ na temelju članka 6. navedene Direktive;

(b) odredbe koje obvezuju izdavatelje da izvješća i informacije iz točke (a) učine dostupnima javnosti putem njihove objave na svojim internetskim stranicama;

(c) odredbe kojima se sprečava trgovanje na temelju povlaštenih informacija i manipuliranje tržištem u skladu s Direktivom 2003/6/EZ.

3.  U izjavi na početku prospekta treba jasno navesti da je izdanje prava na dionice upućeno dioničarima izdavatelja i da je razina objave informacija u prospektu razmjerna takvoj vrsti izdanja.

Članak 26.b

Razmjerni popisi za mala i srednja poduzeća i društva sa smanjenom tržišnom kapitalizacijom

Razmjerni popisi iz priloga XXV. do XXVIII. primjenjuju se kada vrijednosni papiri izdani od strane malih i srednjih poduzeća i društava sa smanjenom tržišnom kapitalizacijom postanu predmet javne ponude ili budu uvršteni u trgovanje na uređenom tržištu koje je smješteno ili posluje u državi članici.

Međutim, mala i srednja poduzeća i društva sa smanjenom tržišnom kapitalizacijom mogu se umjesto toga odlučiti za izradu prospekta u skladu s popisima iz priloga I. do XVII. i priloga XX. do XXIV.

Članak 26.c

Razmjerni zahtjevi u pogledu izdanja kreditnih institucija iz članka 1. stavka 2. točke (j) Direktive 2003/71/EZ

Kreditne institucije koje izdaju vrijednosne papire iz članka 1. stavka 2. točke (j) Direktive 2003/71/EZ te izrađuju prospekt u skladu s člankom 1. stavkom 3. navedene Direktive, mogu odlučiti da će u svoj prospekt uključiti samo povijesne financijske informacije iz prethodne financijske godine ili takvog kraćeg razdoblja tijekom kojeg je izdavatelj poslovao, u skladu s Prilogom XXIX. ovoj Uredbi.

▼BPOGLAVLJE IV.

INFORMACIJE I UPUĆIVANJE NA INFORMACIJE

▼M5 —————

▼B

Članak 28.

Rješenja za upućivanje na informacije

1. Informacije se mogu uključiti u prospekt ili u osnovni prospekt upućivanjem, posebno ako su sadržane u jednom od sljedećih dokumenata:

1. godišnje financijske informacije i financijske informacije za razdoblja tijekom godine;

2. dokumenti sastavljeni prilikom neke posebne transakcije kao što je spajanje ili razdvajanje;

3. revizijska izvješća i financijski izvještaji;

4. osnivački akt i statut;

5. prethodno odobreni i objavljeni prospekti i/ili osnovni prospekti;

6. propisane informacije;

7. okružnice naslovljene na imatelje vrijednosnih papira.

2. Dokumenti koji sadrže informacije koje se mogu uključiti u prospekt ili osnovni prospekt ili u njegove sastavne dokumente upućivanjem sastavljaju se prema odredbama članka 19. Direktive 2003/71/EZ.

3. Ako dokument koji se može uključiti upućivanjem sadrži informacije koje su bile izložene znatnim promjenama, prospekt ili osnovni prospekt moraju jasno navesti takve okolnosti i prikazati ažurirane informacije.

4. Izdavatelj, ponuditelj ili osoba koja traži uvrštenje za trgovanje na uređenom tržištu može u prospekt ili osnovni prospekt uključiti informacije upućivanjem samo na određene dijelove dokumenta, uz uvjet da on navodi da ti neuključeni dijelovi nisu relevantni za ulagatelja ili da su obuhvaćeni na nekom drugom mjestu u prospektu.

5. Kad se informacije uključuju upućivanjem, izdavatelji, ponuditelji ili osobe koje traže uvrštenje za trgovanje na uređenom tržištu trebaju nastojati da ne ugroze zaštitu ulagatelja u pogledu razumljivosti i dostupnosti informacija.POGLAVLJE V.

OBJAVA I DISTRIBUCIJA OGLASA

Članak 29.

Objava u elektronskom obliku

1. Objava prospekta ili osnovnog prospekta u elektronskom obliku, bilo u skladu s točkama (c), (d) i (e) članka 14. stavka 2. Direktive 2003/71/EZ ili kao dopunsko sredstvo dostupnosti, podliježe sljedećim zahtjevima:

1. prospekt ili osnovni prospekt lako je dostupan prilikom ulaska na internetsku stranicu;

2. oblik datoteke je takav da se prospekt ili osnovni prospekt ne mogu izmijeniti;

3. prospekt ili osnovni prospekt ne sadrži hiperveze, uz iznimku veza s elektronskim adresama gdje su dostupne informacije koje se uključuju upućivanjem;

4. ulagatelji imaju mogućnost skidanja s interneta i tiskanja prospekta ili osnovnog prospekta.

Iznimka od točke 3. prvog podstavka važi samo za dokumente koji su uključeni upućivanjem; ti su dokumenti dostupni pomoću jednostavnih i neposrednih tehničkih rješenja.

2. Ako prospekt ili osnovni prospekt za ponudu vrijednosnih papira javnosti bude stavljen na raspolaganje na internetskim stranicama izdavatelja i financijskih posrednika ili uređenih tržišta, oni poduzimaju mjere kojima se sprečava ciljanje rezidenata država članica ili trećih zemalja u kojima se ne provodi ponuda vrijednosnih papira javnosti, na primjer ubacivanjem ograničenja koje navodi na koga je ponuda upućena.

Članak 30.

Objava u novinama

1. Kako bi se uskladilo s točkom (a) članka 14. stavka 2. Direktive 2003/71/EZ, prospekt ili osnovni prospekt objavljuju se u općim ili financijskim informativnim novinama koje imaju nacionalnu ili nadregionalnu nakladu.

2. Ako nadležno tijelo smatra da novine odabrane za objavu nisu u skladu sa zahtjevima navedenima u stavku 1., ono određuje novine za koje se smatra da imaju odgovarajuću nakladu u ovom smislu, posebno vodeći računa o zemljopisnom području, broju stanovnika i čitalačkim navikama u svakoj državi članici.

Članak 31.

Objava obavijesti

1. Ako država članica koristi mogućnost iz članka 14. stavka 3. Direktive 2003/71/EZ za objavu obavijesti, koja navodi kako su prospekt ili osnovni prospekt stavljeni na raspolaganje te gdje ih javnost može dobiti, ta se obavijest objavljuje u novinama koje ispunjavaju zahtjeve za objavom prospekata, u skladu s člankom 30. ove Uredbe.

Ako se obavijest odnosi na prospekt ili osnovni prospekt objavljen samo u svrhu uvrštenja vrijednosnih papira za trgovanje na uređenom tržištu, gdje su vrijednosni papiri istog roda već uvršteni, alternativno se mogu uključiti u službeni list tog uređenog tržišta, bez obzira je li taj službeni list u papirnatom primjerku ili u elektronskom obliku.

2. Obavijest se objavljuje najkasnije sljedećeg radnog dana od dana objave prospekta ili osnovnog prospekta u skladu s člankom 14. stavkom 1. Direktive 2003/71/EZ.

3. Obavijest sadrži sljedeće informacije:

1. podatke o izdavatelju;

2. vrstu, rod i iznos vrijednosnih papira koji su predmet ponude i/ili u vezi s kojima se traži uvrštenje za trgovanje, pod uvjetom da su ti elementi poznati u trenutku objave obavijesti;

3. predviđeni vremenski plan ponude/uvrštenja za trgovanje;

4. izjavu da je prospekt ili osnovni prospekt objavljen i gdje ga je moguće dobiti;

5. ako je prospekt ili osnovni prospekt objavljen u tiskanom obliku, adrese na kojima su tiskani obrasci dostupni javnosti i vrijeme tijekom kojega će oni biti dostupni javnosti;

6. ako je prospekt ili osnovni prospekt objavljen u elektronskom obliku, adrese na koje se ulagatelji mogu obratiti kako bi dobili papirnati primjerak;

7. datum obavijesti.

Članak 32.

Popis odobrenih prospekata

Popis odobrenih prospekata i osnovnih prospekata objavljenih na internetskoj stranici nadležnog tijela, u skladu s člankom 14. stavkom 4. Direktive 2003/71/EZ, navodi na koji su način takvi prospekti stavljeni na raspolaganje javnosti i gdje ih je moguće dobiti.

Članak 33.

Objava konačnih uvjeta osnovnih prospekata

Način objave za konačne uvjete povezane s osnovnim prospektom ne mora nužno biti identičan onome koji se koristi za osnovni prospekt, sve dok je način objave koji se koristi jedan od onih koji su navedeni u članku 14. Direktive 2003/71/EZ.

Članak 34.

Distribucija oglasa

Oglase koji se odnose na ponudu vrijednosnih papira javnosti ili na uvrštenje za trgovanje na uređenom tržištu javnosti mogu distribuirati zainteresirane strane poput izdavatelja, ponuditelja ili osobe koja traži uvrštenje, financijski posrednici koji sudjeluju pri provedbi ponude odnosno prodaje vrijednosnih papira uz/bez obveze otkupa, posebno pomoću jednog od sljedećih sredstava komunikacije:

1. naslovljeni ili nenaslovljeni tiskani materijali;

2. elektronska poruka ili oglašavanje primljeno preko mobilnog telefona ili pozivnika;

3. standardni dopis;

4. oglašavanje u novinama sa ili bez narudžbenice;

5. katalog;

6. telefon sa ili bez ljudskog posredovanja;

7. seminari i prezentacije;

8. radio;

9. videofon;

10. videotekst;

11. elektronska pošta;

12. faks;

13. televizija;

14. obavijest;

15. račun;

16. poster;

17. brošura;

18. oglasi na internetu uključujući internetske transparente.

▼M5

Kada ne postoji obveza izrade prospekta u skladu s Direktivom 2003/71/EZ, svi oglasi moraju sadržavati upozorenje u tom smislu, osim ako izdavatelj, ponuditelj ili osoba koja zahtijeva uvrštenje u trgovanje na uređenom tržištu ne odluče objaviti prospekt u skladu s Direktivom 2003/71/EZ i ovom Uredbom.

▼BPOGLAVLJE VI.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 35.

Povijesne financijske informacije

1. Obveza izdavatelja iz Zajednice da u prospektu ponovno iskažu povijesne financijske informacije u skladu s Uredbom (EZ) br. 1606/2002, kako su navedene u Prilogu I. točki 20.1., Prilogu IV. točki 13.1., u Prilogu VII. točki 8.2., Prilogu X. točki 20.1., Prilogu XI. točki 11.1. ne primjenjuje se na razdoblje prije 1. siječnja 2004. ili, ako izdavatelj ima vrijednosne papire uvrštene za trgovanje na uređenom tržištu 1. srpnja 2005., dok izdavatelj ne objavi svoje prve konsolidirane financijske izvještaje u skladu s Uredbom (EZ) br. 1606/2002.

2. Kad izdavatelj iz Zajednice podliježe prijelaznim nacionalnim odredbama koje su donesene u skladu s člankom 9. Uredbe (EZ) br. 1606/2002, obveza da u prospektu ponovno iskaže povijesne financijske informacije ne primjenjuje se na razdoblje prije 1. siječnja 2006. ili, ako izdavatelj ima vrijednosne papire uvrštene za trgovanje na uređenom tržištu 1. srpnja 2005., dok izdavatelj ne objavi svoje prve konsolidirane financijske izvještaje u skladu s Uredbom (EZ) br. 1606/2002.

3. Obveza da se u prospektu ponovno iskažu povijesne financijske informacije u skladu s Uredbom (EZ) br. 1606/2002, navedena u Prilogu I. točki 20.1., Prilogu IV. točki 13.1., Prilogu VII. točki 8.2., Prilogu X. točki 20.1. i Prilogu XI. točki 11.1., ne primjenjuje se do 1. siječnja 2007. na izdavatelje iz trećih zemalja:

1. koji 1. siječnja 2007. imaju svoje vrijednosne papire uvrštene za trgovanje na uređenom tržištu;

i

2. koji su predstavili i sastavili povijesne financijske informacije u skladu s nacionalnim računovodstvenim standardima treće zemlje.

U tom slučaju povijesne financijske informacije treba dopuniti detaljnijim i/ili dodatnim informacijama ako financijski izvještaji uključeni u prospekt ne daju istinit i objektivan prikaz imovine i obveza izdavatelja, njegovog financijskog položaja te dobiti i gubitka.

4. Izdavatelji iz trećih zemalja koji su sastavili povijesne financijske informacije u skladu s međunarodno prihvaćenim standardima iz članka 9. Uredbe (EZ) br. 1606/2002 mogu te informacije koristiti u svim prospektima koji su podneseni prije 1. siječnja 2007., a da pritom ne podliježu obvezi davanja ponovnog iskazivanja.

▼M3

5. Od 1. siječnja 2009. izdavatelji iz trećih zemalja prezentiraju svoje povijesne financijske informacije u skladu s jednim od sljedećih računovodstvenih standarda:

(a) Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja donesenim u skladu s Uredbom (EZ) br. 1606/2002;

(b) Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja, pod uvjetom da bilješke uz revidirane financijske izvještaje koje su sastavni dio povijesnih financijskih informacija sadrže izričitu i bezuvjetnu izjavu da se financijski izvještaji pridržavaju Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja u skladu s MRS-om 1. (Prezentiranje financijskih izvještaja);

(c) Općeprihvaćenim računovodstvenim načelima Japana;

(d) Općeprihvaćenim računovodstvenim načelima Sjedinjenih Američkih Država.

Osim standarda iz prvog podstavka, od 1. siječnja 2012. izdavatelji iz trećih zemalja mogu pripremati povijesne financijske informacije u skladu sa sljedećim standardima:

(a) Općeprihvaćenim računovodstvenim načelima Narodne Republike Kine;

(b) Općeprihvaćenim računovodstvenim načelima Kanade;

(c) Općeprihvaćenim računovodstvenim načelima Republike Koreje.

▼M5

5.a Izdavatelji iz trećih zemalja ne podliježu odredbama iz Priloga I. točke 20.1., Priloga IV. točke 13.1., Priloga VII. točke 8.2.; Priloga X. točke 20.1., Priloga XI. točke 11.1., Priloga XXIII. točke 15.1., Priloga XXV. točke 20.1., Priloga XXVI. točke 13.1., Priloga XXVIII. točke 20.1. ili Priloga XXIX. točke 11., da ponovno iskažu povijesne financijske informacije uključene u prospekt i relevantne za financijske godine koje su prethodile financijskim godinama koje započinju 1. siječnja 2015. ili nakon toga, ili odredbama iz Priloga VII. točke 8.2.a, Priloga IX. točke 11.1., Priloga X. točke 20.1.a, Priloga XXVII. točke 11.1. ili Priloga XXVIII. točke 20.1., da navedu opis razlika između međunarodnih standarda financijskog izvještavanja usvojenih na temelju Uredbe (EZ) br. 1606/2002 i računovodstvenih načela u skladu s kojima su pripremljene navedene informacije koje se odnose na financijske godine koje su prethodile financijskim godinama koje započinju 1. siječnja 2015. ili nakon toga, pod uvjetom da su povijesne financijske informacije pripremljene u skladu s općeprihvaćenim računovodstvenim načelima Republike Indije.

▼M3 —————

▼B

6. Odredbe ovog članka primjenjuju se i na Prilog VI. točku 3.

Članak 36.

Stupanje na snagu

Ova Uredba stupa na snagu u državama članicama dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova se Uredba primjenjuje od 1. srpnja 2005.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.
PRILOZI

Prilozi I. do XVII.: Popisi i obrasci

Prilog XVIII.: Tablica kombinacija popisa i obrazaca

Prilog XIX.: Popis specijaliziranih izdavatelja
PRILOG I.

Minimalni zahtjevi za objavljivanje za registracijski dokument za dionice (popis)1.

ODGOVORNE OSOBE

1.1.

Sve osobe koje su odgovorne za informacije dane u registracijskom dokumentu i, ovisno o slučaju, za neke njegove dijelove, uz naznaku o kojim dijelovima je riječ. U slučaju fizičkih osoba koje uključuju članove administrativnih, rukovodećih i nadzornih tijela izdavatelja, naznačiti ime i funkciju osobe; u slučaju pravnih osoba, naznačiti naziv i sjedište.

1.2.

Izjava odgovornih za registracijski dokument, kojom potvrđuju da su, nakon što su poduzeli sve potrebne mjere da se to osigura, informacije sadržane u registracijskom dokumentu prema njihovom saznanju u skladu s činjenicama te da nisu izostavljene informacije koje bi mogle utjecati na značenje registracijskog dokumenta. Ovisno o slučaju, izjava odgovornih za određene dijelove registracijskog dokumenta da su, nakon što su poduzeli sve potrebne mjere da se to osigura, informacije sadržane u tom dijelu registracijskog dokumenta za koji su oni odgovorni, prema njihovom saznanju, u skladu s činjenicama te da nisu izostavljene informacije koje bi mogle utjecati na značenje registracijskog dokumenta.

2.

OVLAŠTENI REVIZORI

2.1.

Nazivi i adrese revizora izdavatelja za razdoblje obuhvaćeno povijesnim financijskim informacijama (zajedno s podacima o članstvu u strukovnom tijelu).

2.2.

Ako su revizori dali ostavku ili su otpušteni ili nisu ponovno imenovani tijekom razdoblja obuhvaćenog povijesnim financijskim informacijama, naznačiti pojedinosti, ako su one značajne.

3.

ODABRANE FINANCIJSKE INFORMACIJE

3.1.

Odabrane financijske informacije o izdavatelju, prezentirane za svaku poslovnu godinu za razdoblje obuhvaćeno povijesnim financijskim informacijama i svako kasnije poslovno razdoblje tijekom godine, u istoj valuti kao i financijske informacije.

Odabrane povijesne financijske informacije moraju osigurati ključne brojke koje daju sažetak financijskog položaja izdavatelja.

3.2.

Ako su dane odabrane financijske informacije za razdoblja tijekom godine, potrebno je osigurati i usporedive podatke iz istog razdoblja u prethodnoj poslovnoj godini, osim ako se zahtjev za usporedivim bilančnim informacijama ispunjava prezentiranjem bilančnih informacija na kraju godine.

4.

ČIMBENICI RIZIKA

Jasna objava čimbenika rizika koji su specifični za izdavatelja ili njegovu djelatnost u odjeljku pod naslovom „Čimbenici rizika”.

5.

INFORMACIJE O IZDAVATELJU

5.1.

Povijest i razvoj izdavatelja

5.1.1.

Naziv i tvrtka izdavatelja

5.1.2.

Mjesto registracije izdavatelja i matični broj

5.1.3.

Datum osnivanja izdavatelja i vrijeme na koje je osnovan, osim ako je neodređeno

5.1.4.

Sjedište i pravni oblik izdavatelja, zakonodavstvo prema kojem posluje, država osnivanja, adresa i broj telefona registriranog sjedišta (ili glavnog ureda, ako se razlikuje od registriranog sjedišta)

5.1.5.

Važni događaji u razvoju poslovanja izdavatelja.

5.2.

Ulaganja

5.2.1.

Opis (uključujući iznos) glavnih ulaganja izdavatelja za svaku poslovnu godinu za razdoblje obuhvaćeno povijesnim financijskim informacijama do datuma registracijskog dokumenta

5.2.2.

Opis glavnih ulaganja izdavatelja koja su u tijeku, uključujući zemljopisnu distribuciju tih ulaganja (u zemlji i inozemstvu) te način financiranja (unutarnje ili vanjsko)

5.2.3.

Informacije o glavnim budućim ulaganjima izdavatelja na koja su se njegova rukovodeća tijela već obvezala.

6.

PREGLED POSLOVANJA

6.1.

Osnovne djelatnosti

6.1.1.

Opis i ključni čimbenici koji se odnose na prirodu poslovanja izdavatelja i njegove osnovne djelatnosti, gdje se navode glavne kategorije proizvoda koje prodaje i/ili usluga koje pruža za svaku poslovnu godinu za razdoblje obuhvaćeno povijesnim financijskim informacijama; te

6.1.2.

Naznaka svih značajnih novih proizvoda i/ili usluga koje su uvedene te status razvoja novih proizvoda ili usluga u mjeri u kojoj je javno objavljen.

6.2.

Glavna tržišta

Opis glavnih tržišta na kojima izdavatelj konkurira, uz naznaku podjele ukupnih prihoda po kategoriji djelatnosti i zemljopisnom tržištu za svaku poslovnu godinu za razdoblje obuhvaćeno povijesnim financijskim informacijama.

6.3.

U slučaju da su na informacije dane u skladu s točkama 6.1 i 6.2. utjecali iznimni čimbenici, tu bi činjenicu trebalo navesti.

6.4.

Ako je to značajno za poslovanje ili rentabilnost izdavatelja, sažetak informacija o tome u kojoj je mjeri izdavatelj ovisan o patentima ili licencijama, industrijskim, trgovinskim ili financijskim ugovorima ili novim proizvodnim procesima.

6.5.

Osnova za svaku izjavu izdavatelja u vezi s njegovim konkurentskim položajem.

7.

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA

7.1.

Ako je izdavatelj dio grupe, kratak opis grupe i položaja koji izdavatelj ima u grupi.

7.2.

Popis značajnih društava kćeri izdavatelja, uključujući naziv, državu osnivanja ili sjedišta, vlasnički udio i, ako se razlikuje, udio u glasačkim pravima.

8.

NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA

8.1.

Informacije u vezi s bilo kojom postojećom ili planiranom značajnom dugotrajnom materijalnom imovinom, uključujući nekretnine u najmu i sve veće terete na njima.

8.2.

Opis svih problema u vezi s okolišem koji bi mogli utjecati na korištenje dugotrajne materijalne imovine.

9.

PREGLED POSLOVANJA I FINANCIJSKI PREGLED

9.1.

Financijski položaj

U mjeri u kojoj to nije obuhvaćeno na drugim mjestima u registracijskom dokumentu, dostaviti opis financijskog položaja izdavatelja, promjene financijskog položaja i rezultate poslovanja za svaku godinu i razdoblje tijekom godine za koje se zahtijevaju povijesne financijske informacije, uključujući uzroke značajnih promjena iz godine u godinu u financijskim informacijama, u mjeri u kojoj je to potrebno za razumijevanje poslovanja izdavatelja u cjelini.

9.2.

Rezultati poslovanja

9.2.1.

Informacije o znatnim čimbenicima, uključujući neobične ili rijetke događaje ili nove razvoje događaja koji znatno utječu na prihod iz poslovanja izdavatelja, navodeći do koje je mjere to utjecalo na prihod.

9.2.2.

Kad financijski izvještaji objavljuju značajne promjene u neto prodaji i prihodima, dostaviti opis razloga za takve promjene.

9.2.3.

Informacije u vezi sa svim državnim, gospodarskim, fiskalnim, monetarnim ili političkim politikama ili čimbenicima koji su značajno utjecali ili bi mogli značajno utjecati, izravno ili neizravno, na poslovanje izdavatelja.

10.

IZVORI SREDSTAVA

10.1.

Informacije o izvorima sredstava izdavatelja (kratkoročnim i dugoročnim);

10.2.

Objašnjenje izvora i iznosa i opis novčanih tokova izdavatelja;

10.3.

Informacije o financijskim potrebama i strukturi financiranja izdavatelja;

10.4.

Informacije o svim ograničenjima korištenja izvora sredstava koja su značajno utjecala ili bi mogla značajno utjecati, izravno ili neizravno, na poslovanje izdavatelja;

10.5.

Informacije o predviđenim izvorima financiranja koji su potrebni kako bi se ispunile obveze iz točaka 5.2.3. i 8.1.

11.

ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ, PATENTI I LICENCIJE

Kad je to značajno, dostaviti opis politika istraživanja i razvoja izdavatelja za svaku poslovnu godinu za razdoblje obuhvaćeno povijesnim financijskim informacijama, uključujući iznos utrošen na aktivnosti istraživanja i razvoja koje je financirao izdavatelj.

12.

INFORMACIJE O TRENDOVIMA

12.1.

Najznačajniji nedavni trendovi u proizvodnji, prodaji i zalihama, troškovima i prodajnim cijenama od završetka posljednje poslovne godine do datuma registracijskog dokumenta.

12.2.

Informacije o svim poznatim trendovima, nesigurnostima, zahtjevima, obvezama ili događajima koji bi vjerojatno mogli imati znatan utjecaj na očekivanja izdavatelja, barem tijekom sadašnje poslovne godine.

13.

PREDVIĐANJA ILI PROCJENE DOBITI

Ako izdavatelj odluči uključiti predviđanje dobiti ili procjene dobiti, tada registracijski dokument mora sadržavati informacije navedene u točkama 13.1. i 13.2.:

13.1.

Izjava koja navodi najvažnije pretpostavke o čimbenicima na kojima je izdavatelj utemeljio svoje predviđanje ili procjenu.

Mora postojati jasna razlika između pretpostavki o čimbenicima na koje članovi administrativnih, rukovodećih i nadzornih tijela mogu utjecati i pretpostavki o čimbenicima koji su isključivo izvan utjecaja članova administrativnih, rukovodećih i nadzornih tijela; pretpostavke moraju biti lako shvatljive ulagateljima, specifične i precizne, te se ne smiju odnositi na opću točnost procjena na kojima se temelji predviđanje.

▼M6

13.2.

Izvješće koje sastavljaju neovisni računovođe ili revizori u kojem se navodi da je po mišljenju neovisnih računovođa ili revizora predviđanje ili procjena pravilno sastavljena na navedenim temeljima te da je temelj računovodstva koji se koristi za predviđanje ili procjenu dobiti u skladu s računovodstvenim politikama izdavatelja.

Kada se financijske informacije odnose na prethodnu poslovnu godinu i sadržavaju samo neobmanjujuće podatke koji su u osnovi u skladu s konačnim podacima koji se objavljuju u idućim godišnjim revidiranim financijskim izvještajima za prethodnu poslovnu godinu, i pojašnjenja potrebna za procjenu podataka, izvješće se ne zahtijeva pod uvjetom da prospekt uključuje sve sljedeće tvrdnje:

(a)  osoba odgovorna za te financijske informacije, ako se razlikuje od one koja je odgovorna za prospekt općenito, odobrava te informacije;

(b)  neovisni računovođe ili revizori provjerili su da su te informacije u osnovi u skladu s konačnim podacima koji se objavljuju u idućim godišnjim revidiranim financijskim izvještajima;

(c)  te financijske informacije nisu revidirane.

▼B

13.3.

Predviđanje ili procjena dobiti moraju biti sastavljeni na temelju koji je usporediv s povijesnim financijskim informacijama.

13.4.

Ako je u prospektu bilo objavljeno predviđanje koje još nije isteklo, tada treba dostaviti izjavu koja navodi da li je predviđanje još uvijek točno u vrijeme registracijskog dokumenta te objašnjenje zbog čega takvo predviđanje više ne važi, ako je to slučaj.

14.

ADMINISTRATIVNA, RUKOVODEĆA I NADZORNA TIJELA I VIŠE RUKOVODSTVO

14.1.

Imena, poslovne adrese i funkcije u izdavatelju sljedećih osoba, naznaka osnovne djelatnosti koju obavljaju izvan samog izdavatelja, ako su značajne u odnosu na tog izdavatelja:

(a)  članovi administrativnih, rukovodećih i nadzornih tijela;

(b)  komplementari, u slučaju da je riječ o komanditnom društvu;

(c)  osnivači, ako je izdavatelj osnovan prije manje od pet godina; te

(d)  svaki viši rukovoditelj koji je značajan za utvrđivanje da izdavatelj ima primjereno stručno znanje i iskustvo za upravljanje poslovanjem izdavatelja.

Priroda bilo kakve obiteljske povezanosti između svih tih osoba.

U slučaju bilo kojeg člana administrativnog, rukovodećeg ili nadzornog tijela izdavatelja ili bilo koje osobe navedene u točkama (b) i (d) prvog podstavka, pojedinosti o odgovarajućem upravljačkom znanju i iskustvu te osobe sa sljedećim informacijama:

(a)  imena svih društava u kojima je ta osoba bila član administrativnih, rukovodećih ili nadzornih tijela ili komplementar bilo kada u prethodnih pet godina, uz naznaku je li taj pojedinac još uvijek član administrativnih, rukovodećih ili nadzornih tijela ili komplementar. Nije potrebno navesti sva društva kćeri izdavatelja u kojima je ta osoba također član administrativnih, rukovodećih ili nadzornih tijela;

(b)  sve presude u vezi s kaznenim djelima prevara tijekom najmanje pet prethodnih godina;

(c)  pojedinosti o svim stečajevima, stečajnim upravama ili likvidacijama s kojima je osoba opisana u točkama (a) i (d) prvog podstavka bila povezana tijekom najmanje pet prethodnih godina djelujući u svojstvu bilo koje funkcije navedene u točkama (a) i (d) prvog podstavka;

(d)  pojedinosti o svim službenim javnim optužbama i/ili sankcijama takve osobe od strane pravosudnih ili regulatornih tijela (uključujući određena strukovna tijela) te podatak o tome je li sudskom odlukom takva osoba u posljednjih pet godina isključena iz članstva u administrativnim, rukovodećim ili nadzornim tijelima izdavatelja ili iz djelovanja u rukovodstvu ili vođenju poslova izdavatelja tijekom najmanje pet prethodnih godina.

Ako ne postoje takve informacije koje treba objaviti, potrebno je dati izjavu u tom smislu.

14.2.

Sukob interesa administrativnih, rukovodećih i nadzornih tijela i višeg rukovodstva

Potrebno je jasno navesti potencijalne sukobe interesa osoba iz točke 14.1. između svih obveza koje se odnose na izdavatelje i njihovih privatnih interesa i/ili drugih obveza. U slučaju da ne postoji takav sukob, potrebno je u tu svrhu dati izjavu.

Naznačite eventualne sporazume ili pogodbe s većinskim dioničarima, klijentima, dobavljačima ili drugima, na temelju kojih je bilo koja osoba iz točke 14.1. izabrana za člana administrativnih, rukovodećih ili nadzornih tijela ili člana višeg rukovodstva.

Pojedinosti o bilo kakvim ograničenjima koje dogovore osobe iz točke 14.1. o ustupanju njihovih udjela u vrijednosnim papirima izdavatelja unutar određenog vremenskog razdoblja.

15.

NAKNADE I POGODNOSTI

Za posljednju završenu poslovnu godinu za osobe iz točaka (a) i (d) prvog podstavka točke 14.1.:

15.1.

Iznos isplaćene naknade (uključujući svaku potencijalnu ili odgođenu naknadu) i nenovčane koristi koje izdavatelj ili njegova društva kćeri odobre takvim osobama za sve oblike usluga koje bilo koja osoba pruži izdavatelju i njegovim društvima kćerima.

Te se informacije moraju dostaviti na pojedinačnoj osnovi, osim ako se pojedinačno objavljivanje ne zahtijeva u matičnoj državi izdavatelja i izdavatelj ih nije javno objavio na drugi način.

15.2.

Ukupni iznosi koje izdavatelj ili njegova društva kćeri izdvoje ili pripišu kako bi se osigurale mirovine, mirovinska prava ili slične pogodnosti.

16.

PRAKSA UPRAVE

Za posljednju završenu poslovnu godinu, ako nije drukčije određeno, za osobe iz točke (a) prvog podstavka točke 14.1:

16.1.

Datum isteka aktualnog mandata, ako je to primjenjivo, te razdoblje tijekom kojega je osoba obnašala tu funkciju.

16.2.

Informacije o ugovorima članova administrativnih, rukovodećih i nadzornih tijela s izdavateljem ili bilo kojim od njegovih društava kćeri koji predviđaju pogodnosti po raskidu radnog odnosa ili odgovarajuća negativna izjava.

16.3.

Informacije o revizorskom odboru i odboru za naknade izdavatelja, uključujući imena članova odbora i sažetak postavljenih uvjeta po kojima odbor radi.

16.4.

Izjava o tome ispunjava li izdavatelj standarde korporativnog upravljanja u svojoj državi. U slučaju da izdavatelj ne ispunjava te standarde, priložiti izjavu u tu svrhu, zajedno s objašnjenjem zbog čega izdavatelj ne ispunjava te standarde.

17.

ZAPOSLENICI

17.1.

Ili broj zaposlenika na kraju razdoblja ili prosjek za svaku poslovnu godinu za razdoblje obuhvaćeno povijesnim financijskim informacijama do datuma registracijskog dokumenta (i promjene takvih brojki, ako su one značajne) te, ako je to moguće i bitno, podjela zaposlenika po glavnim kategorijama djelatnosti i zemljopisnim lokacijama. Ako izdavatelj zaposli značajan broj zaposlenika na određeno vrijeme, navesti prosječan broj zaposlenika na određeno vrijeme tijekom posljednje poslovne godine.

17.2.

Vlasništvo dionica i dionička opcija

Za svaku osobu iz točaka (a) i (d) prvog podstavka točke 14.1. dostaviti informacije o vlasništvu dionica i svim dioničkim opcijama na te dionice izdavatelja s posljednjim mogućim datumom.

17.3.

Opis svih sporazuma za uključivanje zaposlenika u kapital izdavatelja.

18.

VEĆINSKI DIONIČARI

18.1.

Ako je to poznato izdavatelju, ime osobe koja nije član administrativnih, rukovodećih ili nadzornih tijela koja ima izravan ili neizravan udio u kapitalu izdavatelja ili pravo glasa koje treba prijaviti po nacionalnom pravu izdavatelja, zajedno s iznosom udjela svake takve osobe, ili, ako takvih osoba nema, odgovarajuća negativna izjava.

18.2.

Imaju li većinski dioničari izdavatelja različita prava glasa ili odgovarajuća negativna izjava.

18.3.

U mjeri u kojoj je to poznato izdavatelju, navesti je li izdavatelj u izravnom ili neizravnom vlasništvu ili pod kontrolom, te čijem odnosno čijom, opišite prirodu takve kontrole te mjere koje su donesene da bi se izbjegla zloupotreba kontrole.

18.4.

Opis svih sporazuma poznatih izdavatelju čija bi provedba naknadno mogla rezultirati promjenom kontrole nad izdavateljem.

19.

TRANSAKCIJE IZMEĐU POVEZANIH OSOBA

Pojedinosti o transakcijama između povezanih osoba (koji su u tom smislu navedeni u Standardima koji su doneseni na temelju Uredbe (EZ) br. 1606/2002) koje je izdavatelj zaključio tijekom razdoblja obuhvaćenog povijesnim financijskim informacijama do datuma registracijskog dokumenta moraju biti objavljene u skladu s odgovarajućim standardom koji je donesen na temelju Uredbe (EZ) br. 1606/2002, ovisno o slučaju.

Ako se takvi standardi ne primjenjuju na izdavatelja, potrebno je objaviti sljedeće informacije:

(a)  prirodu i opseg svih transakcija koje su – bilo kao pojedinačna transakcija ili ukupno – značajne za izdavatelja. Kad takve transakcije između povezanih osoba nisu zaključene po vladajućim tržišnim uvjetima, dati objašnjenje zbog čega takve transakcije nisu zaključene po vladajućim tržišnim uvjetima. U slučaju neotplaćenih zajmova, uključujući jamstva bilo koje vrste, navesti neotplaćeni iznos;

(b)  iznos ili postotak koji predstavljaju transakcije između povezanih osoba u prometu izdavatelja.

20.

FINANCIJSKE INFORMACIJE O IMOVINI I OBVEZAMA, FINANCIJSKOM POLOŽAJU TE DOBICIMA I GUBICIMA IZDAVATELJA

20.1.

Povijesne financijske informacije

Revidirane povijesne financijske informacije koje obuhvaćaju tri posljednje poslovne godine (ili kraće razdoblje u kojem izdavatelj posluje) i revizijsko izvješće za svaku godinu. ►M2  Ako je izdavatelj promijenio svoj računovodstveni referentni datum tijekom razdoblja za koje se traže povijesne financijske informacije, revidirane povijesne informacije obuhvaćaju najmanje 36 mjeseci ili cjelokupno razdoblje u kojem je izdavatelj poslovao, ovisno o tome koje je kraće. ◄ Takve financijske informacije moraju biti sastavljene u skladu s Uredbom (EZ) 1606/2002, a ako to nije primjenjivo, u skladu s nacionalnim računovodstvenim standardima države članice za izdavatelje iz Zajednice. Za izdavatelje iz trećih zemalja takve financijske informacije moraju biti sastavljene u skladu s međunarodnim računovodstvenim standardima koji su doneseni prema postupku iz članka 3. Uredbe (EZ) br. 1606/2002 ili u skladu s nacionalnim računovodstvenim standardima treće zemlje koji su istovjetni tim standardima. Ako takve financijske informacije nisu istovjetne tim standardima, one moraju biti prezentirane u obliku ponovno iskazanih financijskih izvještaja.

Potrebno je prezentirati i sastaviti revidirane povijesne financijske informacije za posljednje dvije godine u obliku koji je usklađen s onim koji će biti donesen u sljedećim objavljenim godišnjim financijskim izvještajima izdavatelja u pogledu računovodstvenih standarda i politika te zakonodavstva koji se primjenjuju na takve godišnje financijske izvještaje.

Ako izdavatelj posluje u svojemu trenutačnom području gospodarske djelatnosti manje od jedne godine, potrebno je sastaviti revidirane povijesne financijske informacije koje obuhvaćaju to razdoblje u skladu sa standardima koji se primjenjuju na godišnje financijske izvještaje u skladu s Uredbom (EZ) br. 1606/2002, a ako to nije primjenjivo, u skladu s nacionalnim računovodstvenim standardima države članice za izdavatelja iz Zajednice. Za izdavatelje iz trećih zemalja, povijesne financijske informacije moraju biti sastavljene u skladu s međunarodnim računovodstvenim standardima donesenim po postupku iz članka 3. Uredbe (EZ) br. 1606/2002 ili u skladu s nacionalnim računovodstvenim standardima treće zemlje koji su istovjetni tim standardima. Te povijesne financijske informacije moraju biti revidirane.

Ako su revidirane financijske informacije sastavljene u skladu s nacionalnim računovodstvenim standardima koje se traže po ovom naslovu, one moraju uključiti barem:

(a)  bilancu;

(b)  račun dobiti i gubitka;

(c)  izvještaj o svim promjenama kapitala ili promjenama kapitala koje nisu one koje proizlaze iz kapitalnih transakcija s vlasnicima i raspodjele vlasnicima;

(d)  izvještaj o novčanom tijeku;

(e)  računovodstvene politike i bilješke.

Godišnje povijesne financijske informacije moraju biti predmet neovisne revizije ili predmet izvješća o tome daju li one u smislu registracijskog dokumenta istinit i objektivan prikaz, u skladu s revizorskim standardima koji se primjenjuju u toj državi članici ili s istovjetnim standardom.

20.2.

Pro forma financijske informacije

U slučaju značajne ukupne promjene, opišite način na koji bi transakcija mogla utjecati na imovinu i obveze te zaradu izdavatelja, ako bi se poduzela na početku izvještajnog razdoblja ili na izvještajni datum.

Ovaj se zahtjev obično ispunjava uključivanjem pro forma financijskih informacija.

Ove pro forma financijske informacije treba prezentirati kako je to navedeno u Prilogu II., a moraju sadržavati informacije koje su tamo naznačene.

Pro forma financijske informacije moraju biti popraćene izvješćem koje sastavljaju neovisni računovođe ili revizori.

20.3.

Financijski izvještaji

Ako izdavatelj sastavlja pojedinačne i konsolidirane financijske izvještaje, u registracijski dokument uključiti barem konsolidirane godišnje financijske izvještaje.

20.4.

Revizija povijesnih godišnjih financijskih informacija

20.4.1.

Izjava o tome da su povijesne financijske informacije revidirane. Ako ovlašteni revizori odbiju dati mišljenje o povijesnim financijskim informacijama ili izraze negativno mišljenje ili mišljenje s ogradom, takvo odbijanje ili takvo ograničenje ili takvo mišljenje s ogradom potrebno je u cijelosti prenijeti i obrazložiti.

20.4.2.

Naznaka ostalih informacija u registracijskom dokumentu koje su revidirali revizori.

20.4.3.

Kad financijski podaci u registracijskom dokumentu nisu izvučeni iz revidiranih financijskih izvještaja izdavatelja, navesti izvor podataka i navesti da su podaci nerevidirani.

20.5.

Starost posljednjih financijskih informacija

20.5.1.

Posljednja godina revidiranih financijskih informacija ne smije biti starija od jednog od sljedećih datuma:

(a)  18 mjeseci od datuma registracijskog dokumenta, ako izdavatelj u registracijski dokument uključi revidirane financijske izvještaje za razdoblje tijekom godine;

(b)  15 mjeseci od datuma registracijskog dokumenta, ako izdavatelj u registracijski dokument uključi nerevidirane financijske izvještaje za razdoblje tijekom godine.

20.6.

Financijske informacije za razdoblje tijekom godine i druge financijske informacije

20.6.1.

Ako je izdavatelj od datuma posljednjih revidiranih financijskih izvještaja objavio tromjesečne ili polugodišnje financijske informacije, mora ih uključiti u registracijski dokument. Ako su tromjesečne ili polugodišnje financijske informacije pregledane ili revidirane, također je potrebno priložiti izvješće o reviziji ili pregledu. Ako tromjesečne ili polugodišnje financijske informacije nisu revidirane ni pregledane, navesti tu činjenicu.

20.6.2.

Ako je datum registracijskog dokumenta kasniji od devet mjeseci nakon završetka posljednje revidirane poslovne godine, mora sadržavati financijske informacije za razdoblje tijekom godine koje mogu biti nerevidirane (u tom je slučaju tu činjenicu potrebno navesti), a koje obuhvaćaju najmanje prvih šest mjeseci poslovne godine.

Financijske informacije za razdoblje tijekom godine moraju sadržavati usporedive izvještaje za isto razdoblje u prethodnoj poslovnoj godini, osim ako se zahtjev za usporedivim bilančnim informacijama može ispuniti prezentiranjem bilance s kraja godine.

20.7.

Politika u vezi s dividendom

Opis politike izdavatelja o raspodjeli dividende i eventualna ograničenja po njima.

20.7.1.

Iznos dividende po dionici za svaku poslovnu godinu za razdoblje koje obuhvaćaju povijesne financijske informacije, kad se broj dionica izdavatelja promijeni, iznos treba uskladiti da bi bio usporediv.

20.8.

Sudski i arbitražni postupci

Informacije o svim postupcima pred državnom upravom, sudskim ili arbitražnim postupcima (uključujući sve takve postupke koji su neriješeni ili predstoje, a o kojima izdavatelj ima saznanja) tijekom razdoblja koje obuhvaća najmanje prethodnih 12 mjeseci koji su mogli ili su imali značajne učinke u bliskoj prošlosti na financijski položaj ili profitabilnost izdavatelja i/ili grupe; ili dostaviti odgovarajuću negativnu izjavu.

20.9.

Znatna promjena financijskog ili tržišnog položaja izdavatelja

Opis svih značajnih promjena financijskog ili tržišnog položaja grupe koje su se dogodile od završetka posljednjeg poslovnog razdoblja za koje su objavljene revidirane financijske informacije ili financijske informacije za razdoblje tijekom godine; ili dostaviti odgovarajuću negativnu izjavu.

21.

DODATNE INFORMACIJE

21.1.

Temeljni kapital

Sljedeće informacije od datuma posljednje bilance, uključene u povijesne financijske informacije:

21.1.1.

Iznos temeljnog kapitala i za svaki rod dionica:

(a)  broj odobrenih dionica;

(b)  broj izdanih i u cijelosti uplaćenih dionica te broj izdanih dionica koje nisu u cijelosti uplaćene;

(c)  nominalna vrijednost dionica ili da dionice nemaju nominalnu vrijednost;

i

(d)  usklađenje broja dionica u opticaju na početku i na kraju godine. Ako je više od 10 % kapitala uplaćeno u stvarima i pravima u razdoblju obuhvaćenom povijesnim financijskim informacijama, treba navesti tu činjenicu.

21.1.2.

Ako postoje dionice koje ne predstavljaju kapital, treba navesti broj i glavna obilježja takvih dionica.

21.1.3.

Broj, knjigovodstvena vrijednost i nominalna vrijednost dionica izdavatelja koje drži sam izdavatelj ili koje u njegovo ime drže društva kćeri izdavatelja.

21.1.4.

Iznos svih konvertibilnih vrijednosnih papira, zamjenjivih vrijednosnih papira ili vrijednosnih papira s varantima, uz naznaku uvjeta kojima podliježu i postupaka konverzije, zamjene ili upisa.

21.1.5.

Informacije i uvjeti o svim pravima i/ili obvezama u vezi sa stjecanjem odobrenog, ali neupisanog kapitala ili obveza za povećanje kapitala.

21.1.6.

Informacije o kapitalu bilo kojeg člana grupe koji je predmet opcije ili je dogovoreno, uvjetno ili bezuvjetno, da će biti predmet opcije te pojedinosti o takvim opcijama, uključujući one osobe na koje se te opcije odnose.

21.1.7.

Povijesni pregled temeljnog kapitala, s posebnom pažnjom na informacijama o svim promjenama tijekom razdoblja obuhvaćenog povijesnim financijskim informacijama.

21.2.

Statut

21.2.1.

Opis ciljeva i namjera izdavatelja te gdje se oni mogu pronaći u statutu.

21.2.2.

Sažetak svih odredbi izdavateljevog društvenog ugovora, statuta, dokumenta o udruživanju ili internih akata koji se odnose na članove administrativnih, rukovodećih i nadzornih tijela.

21.2.3.

Opis prava, posebnih pogodnosti i ograničenja koji važe za svaki rod postojećih dionica.

21.2.4.

Opis aktivnosti koje su potrebne kako bi se promijenila prava imatelja dionica, uz naznaku slučajeva u kojima su uvjeti značajniji nego oni predviđeni zakonodavstvom.

21.2.5.

Opis uvjeta koji uređuju način na koji se sazivaju godišnje glavne i izvanredne skupštine dioničara, uključujući uvjete za uvrštenje.

21.2.6.

Kratak opis bilo koje odredbe izdavateljevog društvenog ugovora, statuta, dokumenta o udruživanju ili internih akata koja bi mogla utjecati na odgodu, kašnjenje ili sprečavanje promjene u kontroli nad izdavateljem.

21.2.7.

Naznaka eventualnih odredbi društvenog ugovora, statuta, dokumenta o udruživanju ili internih akata koji uređuju prag vlasništva iznad kojega je potrebno objaviti vlasništvo dioničara.

21.2.8.

Opis uvjeta predviđenih društvenim ugovorom, statutom, dokumentom o udruživanju ili internim aktom koje uređuju promjene u kapitalu, u slučaju kad su takvi uvjeti stroži od onih predviđenih zakonodavstvom.

22.

ZNAČAJNI UGOVORI

Sažetak svakog značajnog ugovora, osim ugovora koji su zaključeni u redovnom tijeku poslovanja, gdje je izdavatelj ili bilo koji član grupe ugovorna strana, u razdoblju od dvije godine neposredno prije objavljivanja registracijskog dokumenta.

Sažetak bilo kojeg drugog ugovora (koji nije zaključen u redovnom tijeku poslovanja) koji je zaključio bilo koji član grupe i koji sadrži bilo koju odredbu na temelju koje bilo koji član grupe ima obvezu ili pravo koje je značajno za grupu na datum registracijskog dokumenta.

23.

INFORMACIJE OD STRANE TREĆIH OSOBA I MIŠLJENJE STRUČNJAKA I IZJAVA O UDJELU

23.1.

Kad je u registracijski dokument uključeno mišljenje ili izvješće stručnjaka, navesti ime te osobe, službenu adresu, kvalifikacije te njegov eventualni značajni udjel u izdavatelju. Ako je izvješće sastavljeno na zahtjev izdavatelja, dati izjavu u smislu da je takvo mišljenje ili izvješće uključeno, u obliku i sadržaju u kojem je uključeno, uz suglasnost osobe koja je odobrila sadržaj tog dijela registracijskog dokumenta.

23.2.

Kad informacije dolaze od treće osobe, dostaviti potvrdu da su te informacije točno prenesene i da prema saznanju izdavatelja i koliko može potvrditi na temelju informacija koje je objavila treća osoba, nisu izostavljene činjenice zbog kojih bi tako prenesene informacije postale netočne ili obmanjujuće. Nadalje, utvrdite izvor(e) takvih informacija.

24.

DOKUMENTI DOSTUPNI JAVNOSTI

Izjava da se tijekom važenja registracijskog dokumenta mogu pregledati sljedeći dokumenti (ili njihove kopije), prema potrebi:

(a)  statut i društveni ugovor izdavatelja;

(b)  sva izvješća, pisma i drugi dokumenti, povijesne financijske informacije, procjene i mišljenja stručnjaka koji su sastavljeni na zahtjev izdavatelja čiji je bilo koji dio uključen u registracijski dokument ili na koji se registracijski dokument poziva;

(c)  povijesne financijske informacije za izdavatelja ili, u slučaju grupe, povijesne financijske informacije za izdavatelja i njegova društva kćeri, za svaku od dvije poslovne godine koje prethode objavi registracijskog dokumenta.

Naznaka o mjestu gdje se dokumenti koji su dostupni javnosti mogu pregledati u fizičkom ili elektronskom obliku.

25.

INFORMACIJE O UDJELIMA

 

Informacije koji se odnose na društva u kojima izdavatelj ima udio u kapitalu koji bi mogao imati značajan učinak na procjenu njegove vlastite imovine i obveza, financijskog položaja ili dobitaka i gubitaka.
PRILOG II.

Obrazac za pro forma financijske informacije1.

Pro forma informacije moraju uključivati opis transakcije, djelatnosti ili uključenih subjekata te razdoblje na koje se odnose i moraju jasno navoditi sljedeće:

(a)  svrhu radi koje su sastavljene;

(b)  činjenicu da su sastavljene samo u ogledne svrhe;

(c)  činjenicu da se zbog svoje prirode pro forma financijske informacije odnose na hipotetsku situaciju te stoga ne predstavljaju stvaran financijski položaj ili rezultate društva.

2.

Za prikaz pro forma financijskih informacija mogu se priložiti bilanca i račun dobiti i gubitka, zajedno s bilješkama, ovisno o okolnostima.

3.

Pro forma financijske informacije obično moraju biti prezentirane u stupcima koji se sastoje od:

(a)  neusklađenih povijesnih informacija;

(b)  pro forma usklađenja;

i

(c)  pro forma financijskih informacija koje iz toga proizlaze u posljednjem stupcu.

Potrebno je navesti izvore pro forma financijskih informacija i, prema potrebi, u prospekt treba uključiti financijske izvještaje o stečenim djelatnostima ili subjektima.

4.

Pro forma informacije moraju se sastaviti na način koji je u skladu s računovodstvenim politikama koje je donio izdavatelj u posljednjim ili sljedećim financijskim izvještajima te moraju utvrditi sljedeće:

(a)  osnovu na kojoj su sastavljene;

(b)  izvor svake pojedine informacije i usklađenja.

5.

Pro forma financijske informacije mogu se objaviti samo za:

(a)  tekuće poslovno razdoblje;

(b)  posljednje završeno poslovno razdoblje;

i/ili

(c)  posljednje razdoblje tijekom godine za koje su objavljene ili će biti objavljene ili se objavljuju relevantne neusklađene informacije u istom dokumentu.

6.

Pro forma usklađenja koja se odnose na pro forma financijske informacije moraju biti:

(a)  jasno prikazana i objašnjena;

(b)  izravno pripisana transakcijama;

(c)  potkrijepljena činjenicama.

Nadalje, kod pro forma računa dobiti ili gubitka ili izvještaja o novčanom tijeku, moraju biti jasno utvrđene informacije za koje se očekuje da će imati trajni učinak na izdavatelja i one za koje se to ne očekuje.

7.

Izvješće koje sastave neovisni računovođe ili revizori mora navoditi da su prema njihovom mišljenju:

(a)  pro forma financijske informacije pravilno sastavljene na navedenim temeljima;

(b)  da je taj temelj u skladu s računovodstvenim politikama izdavatelja.
PRILOG III.

Minimalni zahtjevi za objavljivanje za obavijest o vrijednosnim papirima za dionice (popis)1.

ODGOVORNE OSOBE

1.1.

Sve osobe koje su odgovorne za informacije dane u prospektu i ovisno o slučaju za neke njegove dijelove, uz naznaku o kojim je dijelovima riječ. U slučaju fizičkih osoba koje uključuju članove administrativnih, rukovodećih i nadzornih tijela izdavatelja, naznačiti ime i funkciju osobe; u slučaju pravnih osoba, naznačiti naziv i sjedište.

1.2.

Izjava odgovornih za prospekt, kojom potvrđuju da su, nakon što su poduzeli sve potrebne mjere da se to osigura, informacije koje su sadržane u prospektu prema njihovom saznanju u skladu s činjenicama te da nisu izostavljene informacije koje bi mogle utjecati na značenje prospekta. Ovisno o slučaju, izjava odgovornih za određene dijelove prospekta da su, nakon što su poduzeli sve potrebne mjere da se to osigura, informacije koje su sadržane u tom dijelu prospekta za koji su oni odgovorni prema njihovom saznanju u skladu s činjenicama te da nisu izostavljene informacije koje bi mogle utjecati na značenje prospekta.

2.

ČIMBENICI RIZIKA

 

Jasna objava čimbenika rizika koji su značajni za vrijednosne papire koji su ponuđeni i/ili su uvršteni za trgovanje kako bi se procijenio tržišni rizik povezan s tim vrijednosnim papirima u odjeljku pod naslovom „Čimbenici rizika”.

▼M6

3.

BITNE INFORMACIJE

▼B

3.1.

Izjava o obrtnom kapitalu

Izjava izdavatelja da je po njegovom mišljenju obrtni kapital dovoljan za trenutne zahtjeve izdavatelja ili, u protivnom, način na koji namjerava osigurati dodatni potreban obrtni kapital.

3.2.

Kapitalizacija i zaduženost

Izjava o kapitalizaciji i zaduženosti (s razlikom između zajamčene i nezajamčene, osigurane i neosigurane zaduženosti) s datumom koji nije raniji od 90 dana prije datuma dokumenta. Zaduženost također uključuje neizravnu i potencijalnu zaduženost.

3.3.

Interesi fizičkih i pravnih osoba uključenih u izdanje/ponudu

Opis svih interesa, uključujući one gdje postoje sukobi interesa koji su bitni za izdanje/ponudu, navodeći pojedinosti o osobama koje su uključene i prirodi njihovog interesa.

3.4.

Razlozi za ponudu i korištenje sredstava

Razlozi za ponudu i, gdje je primjenjivo, procijenjeni neto iznos sredstava raščlanjen na svako važnije namjensko korištenje i prezentiran redom prema prioritetu takvih korištenja. Ako izdavatelj zna da predviđena sredstva neće biti dovoljna da bi se financirala sva predložena korištenja, navesti iznos i izvore drugih potrebnih sredstava. Potrebno je navesti pojedinosti o korištenju sredstava, posebno kad se ona koriste kako bi se stekla imovina, koja nije ona iz redovnog tijeka poslovanja, za financiranje najavljenih stjecanja drugih djelatnosti ili za rješavanje, smanjenje ili isplatu zaduženosti.

4.

INFORMACIJE O VRIJEDNOSNIM PAPIRIMA KOJI SU PREDMET PONUDE/UVRŠTENJA ZA TRGOVANJE

4.1.

Opis vrste i roda vrijednosnih papira koji su predmet ponude i/ili uvrštenja za trgovanje, uključujući ISIN (međunarodni jedinstveni identifikacijski broj) ili neku drugu identifikacijsku oznaku vrijednosnog papira.

4.2.

Zakonodavstvo na temelju kojega su vrijednosni papiri izrađeni.

4.3.

Naznaka o tome jesu li vrijednosni papiri na ime ili na donositelja i jesu li vrijednosni papiri u obliku potvrda ili u nematerijaliziranom obliku. U posljednjem slučaju, ime i adresu subjekta zaduženog za vođenje evidencije.

4.4.

Valuta izdanja vrijednosnih papira.

4.5.

Opis prava koja proizlaze iz vrijednosnih papira, uključujući sva ograničenja tih prava i postupak za korištenje tih prava.

— Pravo na dividendu:

— 

— fiksni datum (datumi) kad počinje teći pravo,

— vremenski rok nakon kojega pravo na dividendu istječe te naznaku osobe u čiju korist djeluje ovaj istek roka,

— ograničenja po dividendi i postupci za vlasnike nerezidente,

— postotak dividende i način njezinog obračuna, periodičnost i kumulativna ili nekumulativna priroda plaćanja.

— Pravo glasa.

— Pravo prvokupa u ponudama za upis vrijednosnih papira istog roda.

— Pravo na udio u dobiti izdavatelja.

— Pravo na udio u bilo kakvim preostalim sredstvima u slučaju likvidacije.

— Odredbe o otkupu.

— Odredbe o konverziji.

4.6.

U slučaju novih izdanja, izjava o rješenjima, ovlaštenjima i odobrenjima na temelju kojih vrijednosni papiri jesu ili će biti izrađeni i/ili izdani.

4.7.

U slučaju novih izdanja, očekivani datum izdanja vrijednosnih papira.

4.8.

Opis svih ograničenja u vezi sa slobodnom prenosivosti vrijednosnih papira.

4.9.

Naznaka postoje li bilo kakve obvezne ponude za preuzimanje i/ili pravila istiskivanja i rasprodaje u vezi s vrijednosnim papirima.

4.10.

Naznaka o javnim ponudama za preuzimanje dionica izdavatelja od strane trećih osoba koje su se dogodile tijekom posljednje poslovne godine i u tekućoj poslovnoj godini. Potrebno je navesti cijenu ili uvjete zamjene iz takvih ponuda te njihov ishod.

4.11.

U državi sjedišta izdavatelja i državi (državama) gdje je izvršena ponuda ili je zatraženo uvrštenje za trgovanje:

— informacije o porezu na dohodak od vrijednosnih papira koji je zadržan na izvoru,

— naznaka u pogledu toga preuzima li izdavatelj odgovornost za zadržavanje poreza na izvoru.

5.

OPĆI UVJETI PONUDE

5.1.

Uvjeti, statistički podaci o ponudi, očekivani vremenski raspored i postupak koji se traži za podnošenje ponude

5.1.1.

Uvjeti kojima ponuda podliježe.

5.1.2.

Ukupni iznos izdanja/ponude, pri čemu se vrijednosni papiri ponuđeni na prodaju razlikuju od onih ponuđenih za upis; ako iznos nije fiksan, opis postupaka i rokova predviđenih za javnu objavu konačnog iznosa ponude.

5.1.3.

Razdoblje, uključujući bilo kakve moguće izmjene, tijekom kojega će ponuda biti otvorena i opis postupka prijave.

5.1.4.

Naznaka trenutka i okolnosti pod kojima se ponuda može opozvati ili obustaviti te može li se opoziv dogoditi nakon što trgovanje započne.

5.1.5.

Opis mogućnosti za smanjenje upisa i načina za povrat preplaćenog iznosa podnositeljima.

5.1.6.

Pojedinosti o najmanjem i/ili najvišem iznosu prijave (u broju vrijednosnih papira ili u ukupnom iznosu za ulaganje).

5.1.7.

Naznaka razdoblja tijekom kojega se prijava može povući, uz uvjet da je ulagateljima dopušteno da mogu povući svoj upis.

5.1.8.

Način i rokovi za uplatu vrijednosnih papira i isporuku vrijednosnih papira.

5.1.9.

Potpuni opis načina i datuma kad će rezultati ponude biti objavljeni.

5.1.10.

Postupak za korištenje bilo kojeg prava prvokupa, prenosivosti prava upisa i postupanje s neiskorištenim pravima upisa.

5.2.

Plan raspodjele i dodjele

5.2.1.

Različite kategorije potencijalnih ulagatelja kojima su ponuđeni vrijednosni papiri. Ako se ponuda vrši istodobno na tržištima dviju ili više država i ako je tranša rezervirana ili se rezervira za neku od njih, navesti sve takve tranše.

5.2.2.

Prema saznanju izdavatelja, naznaka o tome namjeravaju li većinski dioničari ili članovi rukovodećih, nadzornih ili administrativnih tijela upisati ponudu te namjerava li bilo koja osoba upisati više od pet posto ponude.

5.2.3.

Informacije za objavu prije dodjele:

(a)  podjela ponude na tranše, uključujući tranše rezervirane za institucionalne ulagatelje, male ulagatelje i zaposlenike izdavatelja te sve ostale tranše;

(b)  uvjeti po kojima se može koristiti klauzula o povratu sredstava, maksimalna veličina takvog povrata i svi važeći minimalni postoci predviđeni za pojedine tranše;

(c)  način ili načini dodjele koji će se koristiti za tranše rezervirane za male ulagatelje i za zaposlenike izdavatelja u slučaju prekomjernog upisa takvih tranši;

(d)  opis bilo kojeg unaprijed utvrđenog povlaštenog tretmana koje treba dogovoriti za određene razrede ulagatelja ili određene bliske skupine (uključujući programe za prijatelje i obitelj) prilikom dodjele, postotak ponude rezervirane za takav povlašteni tretman i kriteriji za uključivanje u takve razrede i skupine;

(e)  naznaka o tome može li se postupak za upise ili ponude za upis prilikom dodjele odrediti na temelju funkcije društva preko kojega ili od strane kojega su izvršene;

(f)  eventualno, ciljana minimalna dodjela u okviru tranše rezervirane za male ulagatelje;

(g)  uvjeti za zaključenje ponude, kao i datum kad se ponuda najranije može zaključiti;

(h)  podatak o tome jesu li dopušteni višestruki upisi, te, u slučaju da nisu, kako će se postupati s mogućim višestrukim upisima.

5.2.4.

Postupak obavješćivanja podnositelja o dodijeljenim iznosima i naznaka o tome može li trgovanje početi prije nego što je obavješćivanje obavljeno.

5.2.5.

Prekomjerna dodjela i opcija „green shoe”:

(a)  postojanje i veličina bilo koje pogodnosti prekomjerne dodjele i/ili opcije „green shoe”;

(b)  razdoblje trajanja prekomjerne dodjele i/ili opcije „green shoe”;

(c)  svi uvjeti za korištenje pogodnosti prekomjerne dodjele i/ili opcije „green shoe”.

5.3.

Formiranje cijene

5.3.1.

Naznaka cijene po kojoj će vrijednosni papiri biti ponuđeni. Ako se cijena ne zna ili ako nije uspostavljeno i/ili nema likvidnog tržišta za vrijednosne papire, navesti način utvrđivanja cijene ponude, uključujući izjavu o tome tko je utvrdio kriterije ili je formalno odgovoran za utvrđivanje. Naznaka iznosa svih troškova i poreza posebno stavljenih na teret upisnika ili kupca.

5.3.2.

Postupak objavljivanja cijene ponude.

5.3.3.

Ako dioničari izdavatelja imaju pravo prvokupa i ako je to pravo ograničeno ili ukinuto, naznačite osnovu za cijenu izdanja ako se radi o izdavanju uz uplatu u novcu, zajedno s razlozima i korisnicima takvog ograničenja ili ukidanja.

5.3.4.

Ako postoji ili bi mogla postojati značajna razlika između cijene javne ponude i stvarnog troška nabave vrijednosnih papira za članove administrativnih, rukovodećih ili nadzornih tijela ili višeg rukovodstva ili povezanih osoba koji su ih stekli transakcijama tijekom prethodne godine, ili koji ih imaju pravo steći, uključiti usporedbu javnog doprinosa predložene javne ponude i stvarnih gotovinskih doprinosa takvih osoba.

5.4.

Plasman i pokroviteljstvo

5.4.1.

Ime i adresa koordinatora globalne ponude i pojedinih dijelova ponude i, prema saznanju izdavatelja ili ponuditelja, mjesta u različitim državama gdje se odvija ponuda.

5.4.2.

Ime i adresa svih platnih agenata i depozitarnih agenata u svakoj državi.

5.4.3.

Ime i adresa osoba koje provode postupak ponude odnosno prodaje uz obvezu otkupa te ime i adresa osoba koje provode postupak ponude odnosno prodaje bez obveze otkupa ili po sporazumima koji vode računa o najboljoj zaštiti interesa. Naznaka bitnih obilježja sporazuma, uključujući kvote. Ako izdanje nije u cijelosti obuhvaćeno pokroviteljstvom, naznačite dio koji nije obuhvaćen. Naznaka sveukupnog iznosa provizije za pokroviteljstvo te provizije za plasman.

5.4.4.

Datum na koji je sporazum o pokroviteljstvu zaključen ili će biti zaključen.

6.

UVRŠTENJE ZA TRGOVANJE I POSTUPCI TRGOVANJA

6.1.

Naznaka o tome jesu li vrijednosni papiri predmet ili će biti predmet zahtjeva za uvrštenje za trgovanje s ciljem njihove distribucije na uređenom tržištu ili drugim istovjetnim tržištima, uz naznaku tržišta o kojima je riječ. Ovu je okolnost potrebno navesti bez stvaranja dojma da će uvrštenje za trgovanje biti nužno odobreno. Ako je poznat, najraniji datum na koji će vrijednosni papiri biti uvršteni za trgovanje.

6.2.

Sva uređena tržišta ili istovjetna tržišta na kojima će se prema saznanju izdavatelja vrijednosni papiri istog roda ponuditi ili će biti uvršteni za trgovanje ili su već uvršteni za trgovanje.

6.3.

Ako se istodobno ili gotovo istodobno s izradom vrijednosnih papira za koje se traži uvrštenje na uređeno tržište privatno upisuju ili plasiraju vrijednosni papiri istog roda, ili ako se izrađuju vrijednosni papiri drugih rodova za privatni ili javni plasman, navesti pojedinosti o prirodi takvih poslova i broju i obilježjima vrijednosnih papira na koje se odnose.

6.4.

Pojedinosti o subjektima koji su se obvezali da će djelovati kao posrednici pri sekundarnom trgovanju, osiguravajući likvidnost pomoću ponuda za kupnju i prodaju i opis glavnih uvjeta njihove obveze.

6.5.

Stabilizacija: kad je izdavatelj ili dioničar koji prodaje svoje dionice dozvolio mogućnost prekomjerne dodjele ili je na drugi način predložio da se u vezi s ponudom mogu uvesti aktivnosti za stabilizaciju cijena, potrebno je dostaviti sljedeće navedene informacije:

6.5.1.

Činjenicu da se stabilizacija može provesti, da nema jamstva da će se stvarno provesti i da ju je moguće prekinuti u bilo kojem trenutku;

6.5.2.

Početak i završetak razdoblja tijekom kojega može doći do stabilizacije;

6.5.3.

Naziv odgovorne osobe za stabilizaciju za svaku relevantnu nadležnost, osim ako to nije poznato u vrijeme objave;

6.5.4.

Činjenicu da transakcije stabilizacije mogu prouzročiti višu tržišnu cijenu od one koja bi inače prevladavala.

7.

IMATELJI VRIJEDNOSNIH PAPIRA KOJI PRISTUPAJU PRODAJI

7.1.

Ime i službena adresa osobe ili subjekta koji nudi vrijednosne papire na prodaju, priroda funkcije u službi ili drugi značajni odnosi osobe koja prodaje u posljednje tri godine s izdavateljem ili nekim od njegovih prethodnika ili povezanih društava.

7.2.

Broj i rod vrijednosnih papira koje nudi svaki pojedini imatelj vrijednosnih papira koji pristupa prodaji.

7.3.

Sporazumi o vezivanju

Strane koje sudjeluju u sporazumu.

Sadržaj i iznimke iz sporazuma.

Naznaka razdoblja vezivanja.

8.

TROŠAK IZDANJA/PONUDE

8.1.

Ukupna neto sredstva i procjena ukupnih troškova izdanja/ponude.

9.

RAZVODNJAVANJE

9.1.

Iznos i postotak neposrednog razvodnjavanja koje proizlazi iz ponude.

9.2.

U slučaju ponude za upis postojećim imateljima dionica, iznos i postotak neposrednog razvodnjavanja ako oni ne upišu novu ponudu.

10.

DODATNE INFORMACIJE

10.1.

Ako se u obavijesti o vrijednosnim papirima spominju savjetnici koji su povezani s izdanjem, tada je potrebna izjava o tome u kojem su svojstvu djelovali savjetnici.

10.2.

Naznaka ostalih informacija u obavijesti o vrijednosnim papirima koje su revidirali ili pregledali ovlašteni revizori i o tome izradili izvješće. Kopija izvješća ili, uz odobrenje nadležnog tijela, sažetak izvješća.

10.3.

Kad je u obavijest o vrijednosnim papirima uključeno mišljenje ili izvješće stručnjaka, navesti ime te osobe, službenu adresu, kvalifikacije te njegov eventualni značajni udjel u izdavatelju. Ako je izvješće sastavljeno na zahtjev izdavatelja, dati izjavu u smislu da je takvo mišljenje ili izvješće uključeno, u obliku i sadržaju u kojem je uključeno, uz suglasnost osobe koja je odobrila sadržaj tog dijela obavijesti o vrijednosnim papirima.

10.4.

Kad informacije dolaze od treće osobe, dostaviti potvrdu da su te informacije točno prenesene i da prema saznanju izdavatelja i koliko može potvrditi na temelju informacija koje je objavila treća osoba, nisu izostavljene činjenice zbog kojih bi tako prenesene informacije postale netočne ili obmanjujuće. Nadalje, utvrdite izvor(e) takvih informacija.
PRILOG IV.

Minimalni zahtjevi za objavljivanje za registracijski dokument za dužničke vrijednosne papire i izvedene vrijednosne papire (popis)

(Dužnički vrijednosni papiri i izvedeni vrijednosni papiri čija je pojedinačna nominalna vrijednost manja od ►M5  100 000 ◄ eura)1.

ODGOVORNE OSOBE

1.1.

Sve osobe koje su odgovorne za informacije dane u registracijskom dokumentu i, ovisno o slučaju, za neke njegove dijelove, uz naznaku o kojim je dijelovima riječ. U slučaju fizičkih osoba koje uključuju članove administrativnih, rukovodećih i nadzornih tijela izdavatelja, naznačiti ime i funkciju osobe; u slučaju pravnih osoba, naznačiti naziv i sjedište.

1.2.

Izjava odgovornih za registracijski dokument, kojom potvrđuju da su, nakon što su poduzeli sve potrebne mjere da se to osigura, informacije koje su sadržane u registracijskom dokumentu prema njihovom saznanju u skladu s činjenicama te da nisu izostavljene informacije koje bi mogle utjecati na značenje registracijskog dokumenta. Ovisno o slučaju, izjava odgovornih za određene dijelove registracijskog dokumenta da su, nakon što su poduzeli sve potrebne mjere da se to osigura, informacije koje su sadržane u tom dijelu registracijskog dokumenta za koji su oni odgovorni prema njihovom saznanju u skladu s činjenicama te da nisu izostavljene informacije koje bi mogle utjecati na značenje registracijskog dokumenta.

2.

OVLAŠTENI REVIZORI

2.1.

Nazivi i adrese revizora izdavatelja za razdoblje obuhvaćeno povijesnim financijskim informacijama (zajedno s podacima o članstvu u strukovnom tijelu).

2.2.

Ako su revizori dali ostavku ili su otpušteni ili nisu ponovno imenovani tijekom razdoblja obuhvaćenog povijesnim financijskim informacijama, naznačiti pojedinosti, ako su one značajne.

3.

ODABRANE FINANCIJSKE INFORMACIJE

3.1.

Odabrane financijske informacije o izdavatelju, prezentirane za svaku poslovnu godinu za razdoblje obuhvaćeno povijesnim financijskim informacijama i svako kasnije poslovno razdoblje tijekom godine, u istoj valuti kao i financijske informacije.

Odabrane povijesne financijske informacije moraju osigurati ključne brojke koje daju sažetak financijskog položaja izdavatelja.

3.2.

Ako su dane odabrane financijske informacije za razdoblja tijekom godine, potrebno je osigurati i usporedive podatke iz istog razdoblja u prethodnoj poslovnoj godini, osim ako se zahtjev za usporedivim bilančnim informacijama ispunjava prezentiranjem bilančnih informacija na kraju godine.

4.

ČIMBENICI RIZIKA

Jasna objava čimbenika rizika koji mogu utjecati na sposobnost izdavatelja da ispuni svoje obveze po vrijednosnim papirima prema ulagatelju u odjeljku pod naslovom „Čimbenici rizika”

5.

INFORMACIJE O IZDAVATELJU

5.1.

Povijest i razvoj izdavatelja

5.1.1.

Naziv i tvrtka izdavatelja;

5.1.2.

Mjesto registracije izdavatelja i matični broj;

5.1.3.

Datum osnivanja izdavatelja i vrijeme na koje je osnovan, osim ako je neodređeno;

5.1.4.

Sjedište i pravni oblik izdavatelja, zakonodavstvo prema kojem posluje, država osnivanja, adresa i broj telefona registriranog sjedišta (ili glavnog ureda, ako se razlikuje od registriranog sjedišta);

5.1.5.

Svi važni nedavni događaji za izdavatelja koji su u znatnoj mjeri važni za procjenu solventnosti izdavatelja.

5.2.

Ulaganja

5.2.1.

Opis glavnih izvršenih ulaganja od datuma posljednjih objavljenih financijskih izvještaja.

5.2.2.

Informacije o glavnim budućim ulaganjima izdavatelja na koje su se njegova rukovodeća tijela već obvezala.

5.2.3.

Informacije o predviđenim izvorima sredstava koja su potrebna da bi se ispunile obveze iz točke 5.2.2.

6.

PREGLED POSLOVANJA

6.1.

Osnovne djelatnosti

6.1.1.

Opis osnovnih djelatnosti izdavatelja gdje se navode glavne kategorije proizvoda koje prodaje i/ili usluga koje pruža; te

6.1.2.

Naznaka svih značajnih novih proizvoda i/ili djelatnosti.

6.2.

Glavna tržišta

Kratak opis glavnih tržišta na kojima izdavatelj konkurira.

6.3.

Osnova za svaku izjavu izdavatelja u vezi s njegovim konkurentskim položajem.

7.

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA

7.1.

Ako je izdavatelj dio grupe, kratak opis grupe i položaja koji izdavatelj ima u grupi.

7.2.

Ako je izdavatelj ovisan o drugim subjektima unutar grupe, to je potrebno jasno navesti, zajedno s objašnjenjem ove ovisnosti.

8.

INFORMACIJE O TRENDOVIMA

8.1.

Uključiti izjavu o tome da nije bilo značajnih negativnih promjena u očekivanjima izdavatelja od datuma posljednjih objavljenih revidiranih financijskih izvještaja.

U slučaju da izdavatelj ne može dati takvu izjavu, dostaviti pojedinosti o ovoj značajnoj negativnoj promjeni.

8.2.

Informacije o svim poznatim trendovima, nesigurnostima, zahtjevima, obvezama ili događajima koji bi vjerojatno mogli imati znatan utjecaj na očekivanja izdavatelja, barem tijekom sadašnje poslovne godine.

9.

PREDVIĐANJA ILI PROCJENE DOBITI

Ako izdavatelj odluči uključiti predviđanje dobiti ili procjene dobiti, tada registracijski dokument mora sadržavati informacije navedene u točkama 9.1 i 9.2.:

9.1.

Izjava koja navodi najvažnije pretpostavke o čimbenicima na kojima je izdavatelj utemeljio svoje predviđanje ili procjenu.

Mora postojati jasna razlika između pretpostavki o čimbenicima na koje članovi administrativnih, rukovodećih i nadzornih tijela mogu utjecati i pretpostavki o čimbenicima koji su isključivo izvan utjecaja članova administrativnih, rukovodećih i nadzornih tijela; pretpostavke moraju biti lako shvatljive ulagateljima, specifične i precizne te se ne smiju odnositi na opću točnost procjena na kojima se temelji predviđanje.

▼M6

9.2.

Izvješće koje sastavljaju neovisni računovođe ili revizori u kojem se navodi da je po mišljenju neovisnih računovođa ili revizora predviđanje ili procjena pravilno sastavljena na navedenim temeljima te da je temelj računovodstva koji se koristi za predviđanje ili procjenu dobiti u skladu s računovodstvenim politikama izdavatelja.

Kada se financijske informacije odnose na prethodnu poslovnu godinu i sadržavaju samo neobmanjujuće podatke koji su u osnovi u skladu s konačnim podacima koji se objavljuju u idućim godišnjim revidiranim financijskim izvještajima za prethodnu poslovnu godinu, i pojašnjenja potrebna za procjenu podataka, izvješće se ne zahtijeva pod uvjetom da prospekt uključuje sve sljedeće tvrdnje:

(a)  osoba odgovorna za te financijske informacije, ako se razlikuje od one koja je odgovorna za prospekt općenito, odobrava te informacije;

(b)  neovisni računovođe ili revizori provjerili su da su te informacije u osnovi u skladu s konačnim podacima koji se objavljuju u idućim godišnjim revidiranim financijskim izvještajima;

(c)  te financijske informacije nisu revidirane.

▼B

9.3.

Predviđanje ili procjena dobiti moraju biti sastavljeni na temelju koji je usporediv s povijesnim financijskim informacijama.

10.

ADMINISTRATIVNA, RUKOVODEĆA I NADZORNA TIJELA

10.1.

Imena, poslovne adrese i funkcije u izdavatelju sljedećih osoba, naznaka osnovne djelatnosti koju obavljaju izvan samog izdavatelja, ako su značajne u odnosu na tog izdavatelja:

(a)  članovi administrativnih, rukovodećih i nadzornih tijela;

(b)  komplementari u slučaju da je riječ o komanditnom društvu.

10.2.

Sukob interesa administrativnih, rukovodećih i nadzornih tijela

Potrebno je jasno navesti potencijalne sukobe interesa osoba iz stavka 10.1. između svih obveza koje se odnose na izdavatelje i njihovih privatnih interesa i/ili drugih obveza. U slučaju da ne postoji takav sukob, potrebno je dati izjavu u tom smislu.

11.

PRAKSA UPRAVE

11.1.

Informacije o revizorskom odboru izdavatelja, uključujući imena članova odbora i sažetak postavljenih uvjeta po kojima odbor radi.

11.2.

Izjava o tome ispunjava li izdavatelj standarde korporativnog upravljanja u svojoj državi. U slučaju da izdavatelj ne ispunjava te standarde, treba biti priložena izjava u tom smislu, zajedno s objašnjenjem zbog čega izdavatelj ne ispunjava te standarde.

12.

VEĆINSKI DIONIČARI

12.1.

U mjeri u kojoj je to poznato izdavatelju, navesti je li izdavatelj u izravnom ili neizravnom vlasništvu ili pod kontrolom, te čijem odnosno čijom, opišite prirodu takve kontrole te mjere koje su donesene da bi se izbjegla zloupotreba kontrole.

12.2.

Opis svih sporazuma poznatih izdavatelju čija bi provedba mogla naknadno rezultirati promjenom kontrole nad izdavateljem.

13.

FINANCIJSKE INFORMACIJE O IMOVINI I OBVEZAMA, FINANCIJSKOM POLOŽAJU TE DOBICIMA I GUBICIMA IZDAVATELJA

13.1.

Povijesne financijske informacije

Revidirane povijesne financijske informacije koje obuhvaćaju dvije posljednje poslovne godine (ili kraće razdoblje u kojem izdavatelj posluje) i revizijsko izvješće za svaku godinu. ►M2  Ako je izdavatelj promijenio svoj računovodstveni referentni datum tijekom razdoblja za koje se traže povijesne financijske informacije, revidirane povijesne informacije obuhvaćaju najmanje 24 mjeseca ili cjelokupno razdoblje u kojem je izdavatelj poslovao, ovisno o tome koje je kraće. ◄ Takve financijske informacije moraju biti sastavljene u skladu s Uredbom (EZ) 1606/2002, a ako to nije primjenjivo, u skladu s nacionalnim računovodstvenim standardima države članice za izdavatelje iz Zajednice. Za izdavatelje iz trećih zemalja takve financijske informacije moraju biti sastavljene u skladu s međunarodnim računovodstvenim standardima koji su doneseni prema postupku iz članka 3. Uredbe (EZ) br. 1606/2002 ili u skladu s nacionalnim računovodstvenim standardima treće zemlje koji su istovjetni tim standardima. Ako takve financijske informacije nisu istovjetne tim standardima, one moraju biti prezentirane u obliku ponovno iskazanih financijskih izvještaja.

Potrebno je prezentirati i sastaviti revidirane povijesne financijske informacije za posljednju godinu u obliku koji je usklađen s onim koji će biti donesen u sljedećim objavljenim godišnjim financijskim izvještajima izdavatelja u pogledu računovodstvenih standarda i politika te zakonodavstva koji se primjenjuju na takve godišnje financijske izvještaje.

Ako izdavatelj posluje u svojemu aktualnom području gospodarske djelatnosti manje od jedne godine, potrebno je sastaviti revidirane povijesne financijske informacije koje obuhvaćaju to razdoblje u skladu sa standardima koji se primjenjuju na godišnje financijske izvještaje u skladu s Uredbom (EZ) br. 1606/2002, a ako to nije primjenjivo, u skladu s nacionalnim računovodstvenim standardima države članice za izdavatelja iz Zajednice. Za izdavatelje iz trećih zemalja, povijesne financijske informacije trebaju biti sastavljene u skladu s međunarodnim računovodstvenim standardima donesenima po postupku iz članka 3. Uredbe (EZ) br. 1606/2002 ili u skladu s nacionalnim računovodstvenim standardima treće zemlje koji su istovjetni tim standardima. Ove povijesne financijske informacije moraju biti revidirane.

Ako su revidirane financijske informacije sastavljene u skladu s nacionalnim računovodstvenim standardima, financijske informacije koje se traže po ovom naslovu moraju uključiti barem:

(a)  bilancu;

(b)  račun dobiti i gubitka;

(c)  izvještaj o novčanom tijeku; i

(d)  računovodstvene politike i bilješke.

Godišnje povijesne financijske informacije moraju biti predmet neovisne revizije ili predmet izvješća o tome daju li one u smislu registracijskog dokumenta istinit i objektivan prikaz, u skladu s revizorskim standardima koji se primjenjuju u toj državi članici ili s istovjetnim standardom.

13.2.

Financijski izvještaji

Ako izdavatelj sastavlja pojedinačne i konsolidirane financijske izvještaje, u registracijski dokument uključiti barem konsolidirane godišnje financijske izvještaje.

13.3.

Revizija godišnjih povijesnih financijskih informacija

13.3.1.

Izjava o tome da su povijesne financijske informacije revidirane. Ako ovlašteni revizori odbiju dati mišljenje o povijesnim financijskim informacijama ili izraze negativno mišljenje ili mišljenje s ogradom, takvo odbijanje ili takvo ograničenje ili takvo mišljenje s ogradom potrebno je u cijelosti prenijeti i obrazložiti.

13.3.2.

Naznaka ostalih informacija u registracijskom dokumentu koje su revidirali revizori.

13.3.3.

Kad financijski podaci u registracijskom dokumentu nisu izvučeni iz revidiranih financijskih izvještaja izdavatelja, navesti izvor podataka i navesti da su podaci nerevidirani.

13.4.

Starost posljednjih financijskih informacija

13.4.1.

Posljednja godina revidiranih financijskih informacija ne smije biti starija od 18 mjeseci od datuma registracijskog dokumenta.

13.5.

Financijske informacije za razdoblje tijekom godine i druge financijske informacije

13.5.1.

Ako je izdavatelj od datuma posljednjih revidiranih financijskih izvještaja objavio tromjesečne ili polugodišnje financijske informacije, mora ih uključiti u registracijski dokument. Ako su tromjesečne ili polugodišnje financijske informacije pregledane ili revidirane, također je potrebno priložiti izvješće o reviziji ili pregledu. Ako tromjesečne ili polugodišnje financijske informacije nisu revidirane ni pregledane, navesti tu činjenicu.

13.5.2.

Ako je datum registracijskog dokumenta kasniji od devet mjeseci nakon završetka posljednje revidirane poslovne godine, mora sadržavati financijske informacije za razdoblje tijekom godine koje obuhvaćaju najmanje prvih šest mjeseci poslovne godine. Ako financijske informacije za razdoblje tijekom godine nisu revidirane, navesti tu činjenicu.

Financijske informacije za razdoblje tijekom godine moraju sadržavati usporedive izvještaje za isto razdoblje u prethodnoj poslovnoj godini, osim ako se zahtjev za usporedivim bilančnim informacijama može ispuniti prezentiranjem bilance s kraja godine.

13.6.

Sudski i arbitražni postupci

Informacije o svim postupcima pred državnom upravom, sudskim ili arbitražnim postupcima (uključujući sve takve postupke koji su neriješeni ili predstoje, a o kojima izdavatelj ima saznanja) tijekom razdoblja koje obuhvaća najmanje prethodnih 12 mjeseci koji bi mogli ili su imali značajne učinke u bliskoj prošlosti na financijski položaj ili profitabilnost izdavatelja i/ili grupe; ili dostaviti odgovarajuću negativnu izjavu.

13.7.

Znatna promjena financijskog ili tržišnog položaja izdavatelja

Opis svih značajnih promjena financijskog ili tržišnog položaja grupe koje su se dogodile od završetka posljednjeg poslovnog razdoblja za koje su objavljene revidirane financijske informacije ili financijske informacije za razdoblje tijekom godine; ili dostaviti odgovarajuću negativnu izjavu.

14.

DODATNE INFORMACIJE

14.1.

Temeljni kapital

14.1.1.

Iznos temeljnog kapitala, broj i rod dionica od kojih je sastavljen, pojedinosti o njihovim osnovnim obilježjima, dio temeljnog kapitala koji još nije uplaćen, s naznakom broja ili ukupne nominalne vrijednosti te vrste dionica koje još nisu u cijelosti uplaćene, raščlanjeno, ovisno o slučaju, prema visini njihove uplate.

14.2.

Statut

14.2.1.

Registar i broj registarskog upisa te, ovisno o slučaju, opis ciljeva i namjera izdavatelja te gdje se oni mogu pronaći u osnivačkom aktu i statutu.

15.

ZNAČAJNI UGOVORI

Kratak sažetak svih značajnih ugovora koji nisu zaključeni u redovnom tijeku poslovanja izdavatelja, koji bi za bilo kojeg člana grupe mogli rezultirati obvezom ili pravom, koje je značajno za sposobnost izdavatelja da ispunjava svoje obveze prema imateljima vrijednosnih papira u vezi s vrijednosnim papirima koji se izdaju.

16.

INFORMACIJE OD STRANE TREĆIH OSOBA I MIŠLJENJE STRUČNJAKA I IZJAVA O UDJELU

16.1.

Kad je u registracijski dokument uključeno mišljenje ili izvješće stručnjaka, navesti ime te osobe, službenu adresu, kvalifikacije te njegov eventualni značajni udjel u izdavatelju. Ako je izvješće sastavljeno na zahtjev izdavatelja, dati izjavu u smislu da je takvo mišljenje ili izvješće uključeno, u obliku i sadržaju u kojem je uključeno, uz suglasnost osobe koja je odobrila sadržaj tog dijela registracijskog dokumenta.

16.2.

Kad informacije dolaze od treće osobe, dostaviti potvrdu da su te informacije točno prenesene i da, prema saznanju izdavatelja i koliko može potvrditi na temelju informacija koje je objavila treća osoba, nisu izostavljene činjenice zbog kojih bi tako prenesene informacije postale netočne ili obmanjujuće. Nadalje, utvrdite izvor(e) takvih informacija.

17.

DOKUMENTI DOSTUPNI JAVNOSTI

Izjava da se tijekom važenja registracijskog dokumenta mogu pregledati sljedeći dokumenti (ili njihove kopije), prema potrebi:

(a)  statut i društveni ugovor izdavatelja;

(b)  sva izvješća, pisma i drugi dokumenti, povijesne financijske informacije, procjene i mišljenja stručnjaka koji su sastavljeni na zahtjev izdavatelja čiji je bilo koji dio uključen u registracijski dokument ili na koji se registracijski dokument poziva;

(c)  povijesne financijske informacije za izdavatelja ili, u slučaju grupe, povijesne financijske informacije za izdavatelja i njegova društva kćeri, za svaku od dvije poslovne godine koje prethode objavi registracijskog dokumenta.

Naznaka o mjestu gdje se dokumenti koji su dostupni javnosti mogu pregledati u fizičkom ili elektronskom obliku.
PRILOG V.

Minimalni zahtjevi za objavljivanje za obavijest o vrijednosnim papirima koja se odnosi na dužničke vrijednosne papire (popis)

(Dužnički vrijednosni papiri čija je pojedinačna nominalna vrijednost manja od ►M5  100 000 ◄ eura)1.

ODGOVORNE OSOBE

1.1.

Sve osobe koje su odgovorne za informacije dane u prospektu i, ovisno o slučaju, za neke njegove dijelove, uz naznaku o kojim je dijelovima riječ. U slučaju fizičkih osoba koje uključuju članove administrativnih, rukovodećih i nadzornih tijela izdavatelja, naznačiti ime i funkciju osobe; u slučaju pravnih osoba, naznačiti naziv i sjedište.

1.2.

Izjava odgovornih za prospekt, kojom potvrđuju da su, nakon što su poduzeli sve potrebne mjere da se to osigura, informacije koje su sadržane u prospektu prema njihovom saznanju u skladu s činjenicama te da nisu izostavljene informacije koje bi mogle utjecati na značenje prospekta. Ovisno o slučaju, izjava odgovornih za određene dijelove prospekta da su, nakon što su poduzeli sve potrebne mjere da se to osigura, informacije koje su sadržane u tom dijelu prospekta za koji su oni odgovorni prema njihovom saznanju u skladu s činjenicama te da nisu izostavljene informacije koje bi mogle utjecati na značenje prospekta.

2.

ČIMBENICI RIZIKA

2.1.

Jasna objava čimbenika rizika koji su značajni za vrijednosne papire koji su ponuđeni javnosti i/ili su uvršteni za trgovanje kako bi se procijenio tržišni rizik povezan s tim vrijednosnim papirima u odjeljku pod naslovom „Čimbenici rizika”.

▼M6

3.

BITNE INFORMACIJE

▼B

3.1.

Interes fizičkih osoba i pravnih subjekata uključenih u izdanje/ponudu

Opis svih interesa, uključujući one gdje postoje sukobi interesa koji su značajni za izdanje/ponudu, navodeći pojedinosti o osobama koje su uključene i prirodi njihovog interesa.

3.2.

Razlozi za ponudu i korištenje sredstava

Razlozi za ponudu, ako se ne odnose na generiranje dobiti i/ili zaštitu od određenih rizika. Gdje je primjenjivo, objava procijenjenih ukupnih troškova izdanja/ponude i procijenjenih neto iznosa sredstava. Troškovi i sredstva raščlanjuju se na svako važnije namjensko korištenje i prezentiraju redom prema prioritetu takvih korištenja. Ako izdavatelj zna da predviđena sredstva neće biti dovoljna da bi se financirala sva predložena korištenja, navesti iznos i izvore drugih potrebnih sredstava.

4.

INFORMACIJE O VRIJEDNOSNIM PAPIRIMA KOJI SU PREDMET PONUDE/UVRŠTENJA ZA TRGOVANJE

4.1.

Opis vrste i roda vrijednosnih papira koji su predmet ponude i/ili uvrštenja za trgovanje, uključujući ISIN (međunarodni jedinstveni identifikacijski broj vrijednosnog papira) ili neku drugu identifikacijsku oznaku vrijednosnog papira.

4.2.

Zakonodavstvo na temelju kojega su vrijednosni papiri izrađeni.

4.3.

Naznaka o tome jesu li vrijednosni papiri na ime ili na donositelja i jesu li vrijednosni papiri u obliku potvrda ili u nematerijaliziranom obliku. U posljednjem slučaju, ime i adresu subjekta zaduženog za vođenje evidencije.

4.4.

Valuta izdanja vrijednosnih papira.

4.5.

Rangiranje vrijednosnih papira koji su ponuđeni i/ili uvršteni za trgovanje, uključujući sažetke svih klauzula čija je namjena da utječu na rangiranje ili podređivanje vrijednosnog papira u odnosu na bilo koju sadašnju ili buduću obvezu izdavatelja.

4.6.

Opis prava koja proizlaze iz vrijednosnih papira, uključujući sva ograničenja tih prava i postupak za korištenje tih prava.

▼M5

4.7.

Nominalna kamatna stopa i odredbe koje se odnose na pasivne kamate:

— datum s kojim započinje plaćanje kamate i datumi dospijeća kamata,

— rok važenja potraživanja s osnove kamate i povrata glavnice.

Kada stopa nije fiksna, izjavu kojom se utvrđuje vrsta temeljne imovine i opis temeljne imovine na kojoj se ona temelji te metoda koja je korištena da bi se te dvije vrijednosti stavile u odnos, kao i uputu o tome gdje se mogu dobiti informacije o dosadašnjim i budućim rezultatima te o volatilnosti temeljne imovine.

— opis bilo kakvog tržišnog poremećaja ili poremećaja u sustavu namire koji utječu na temeljnu imovinu,

— pravila prilagodbe vezano uz događaje koji se odnose na temeljnu imovinu,

— ime agenta za obračun.

Ako vrijednosni papir sadrži derivativnu komponentu kod plaćanja kamate, treba osigurati jasno i sveobuhvatno objašnjenje kako bi se pomoglo ulagateljima da shvate na koji način vrijednost temeljnog instrumenta(-ata) utječe na vrijednost njihovog ulaganja, posebno u okolnostima u kojima su rizici najočitiji.

▼B

4.8.

Datum dospijeća i načini amortizacije glavnice, uključujući postupke otplate. Kad je predviđena amortizacija unaprijed, na inicijativu izdavatelja ili imatelja, to je potrebno opisati, navodeći uvjete amortizacije.

4.9.

Naznaka prinosa. Opišite postupak po kojem se izračunava prinos u sažetom obliku.

4.10.

Zastupanje imatelja dužničkih vrijednosnih papira, uključujući identifikaciju organizacije koja zastupa ulagatelje te odredbe koje se odnose na takvo zastupanje. Naznaka o tome gdje je javnosti omogućen pristup ugovorima koji se odnose na te oblike zastupanja.

4.11.

U slučaju novih izdanja, izjava o rješenjima, ovlaštenjima i odobrenjima na temelju kojih vrijednosni papiri jesu ili će biti izrađeni i/ili izdani.

4.12.

U slučaju novih izdanja, očekivani datum izdanja vrijednosnih papira.

4.13.

Opis svih ograničenja u vezi sa slobodnom prenosivosti vrijednosnih papira.

4.14.

U državi sjedišta izdavatelja i državi (državama) gdje je izvršena ponuda ili je zatraženo uvrštenje za trgovanje:

— informacije o porezu na dohodak od vrijednosnih papira koji je zadržan na izvoru,

— naznaka u pogledu toga preuzima li izdavatelj odgovornost za zadržavanje poreza na izvoru.

5.

OPĆI UVJETI PONUDE

5.1.

Uvjeti, statistički podaci o ponudi, očekivani vremenski raspored i postupak koji se traži za podnošenje ponude

5.1.1.

Uvjeti kojima ponuda podliježe.

5.1.2.

Ukupni iznos izdanja/ponude, ako iznos nije fiksan, opis postupaka i rokova predviđenih za javnu objavu konačnog iznosa ponude.

5.1.3.

Razdoblje, uključujući bilo kakve moguće izmjene, tijekom kojega će ponuda biti otvorena i opis postupka prijave.

5.1.4.

Opis mogućnosti za smanjenje upisa i načina za povrat preplaćenog iznosa podnositeljima.

5.1.5.

Pojedinosti o najmanjem i/ili najvišem iznosu prijave (u broju vrijednosnih papira ili u ukupnom iznosu za ulaganje).

5.1.6.

Način i rokovi za uplatu vrijednosnih papira i isporuku vrijednosnih papira.

5.1.7.

Potpuni opis načina i datuma na koji će rezultati ponude biti objavljeni.

5.1.8.

Postupak za korištenje bilo kojeg prava prvokupa, prenosivosti prava upisa i postupanje s neiskorištenim pravima upisa.

5.2.

Plan raspodjele i dodjele

5.2.1.

Različite kategorije potencijalnih ulagatelja kojima su vrijednosni papiri ponuđeni. Ako se ponuda vrši istodobno na tržištima dviju ili više država i ako je tranša rezervirana ili se rezervira za neku od njih, navesti sve takve tranše.

5.2.2.

Postupak obavješćivanja podnositelja o dodijeljenim iznosima i naznaka o tome može li trgovanje početi prije nego što je obavješćivanje obavljeno.

5.3.

Formiranje cijene

5.3.1.

Naznaka cijene po kojoj će vrijednosni papiri biti ponuđeni ili način utvrđivanja cijene i postupak objave. Naznaka iznosa svih troškova i poreza posebno stavljenih na teret upisnika ili kupca.

5.4.

Plasman i pokroviteljstvo

5.4.1.

Ime i adresa koordinatora globalne ponude i pojedinih dijelova ponude i, prema saznanju izdavatelja ili ponuditelja, mjesta u različitim državama u kojima se odvija ponuda.

5.4.2.

Ime i adresa svih platnih agenata i depozitarnih agenata u svakoj državi.

5.4.3.

Ime i adresa osoba koje provode postupak ponude odnosno prodaje uz obvezu otkupa te ime i adresa osoba koje provode postupak ponude odnosno prodaje bez obveze otkupa ili po sporazumima koji vode računa o najboljoj zaštiti interesa. Naznaka bitnih obilježja sporazuma, uključujući kvote. Ako izdanje nije u cijelosti obuhvaćeno pokroviteljstvom, naznačite dio koji nije obuhvaćen. Naznaka sveukupnog iznosa provizije za pokroviteljstvo te provizije za plasman.

5.4.4.

Datum na koji je sporazum o pokroviteljstvu zaključen ili će biti zaključen.

6.

UVRŠTENJE ZA TRGOVANJE I POSTUPCI TRGOVANJA

6.1.

Naznaka o tome jesu li vrijednosni papiri predmet ili će biti predmet zahtjeva za uvrštenje za trgovanje s ciljem njihove distribucije na uređenom tržištu ili drugim istovjetnim tržištima, uz naznaku tržišta o kojima je riječ. Ovu je okolnost potrebno navesti bez stvaranja dojma da će uvrštenje za trgovanje biti nužno odobreno. Ako je poznat, najraniji datum na koji će vrijednosni papiri biti uvršteni za trgovanje.

6.2.

Sva uređena tržišta ili istovjetna tržišta na kojima će se prema saznanju izdavatelja ponuditi vrijednosni papiri istog roda ili će biti uvršteni za trgovanje ili su već uvršteni za trgovanje.

6.3.

Ime i adresa osoba koje su se obvezale da će djelovati kao posrednici pri sekundarnom trgovanju, osiguravajući likvidnost pomoću ponuda za kupnju i prodaju i opis glavnih uvjeta njihove obveze.

7.

DODATNE INFORMACIJE

7.1.

Ako se u obavijesti o vrijednosnim papirima spominju savjetnici koji su povezani s izdanjem, tada je potrebna izjava o tome u kojem su svojstvu savjetnici djelovali.

7.2.

Naznaka ostalih informacija u obavijesti o vrijednosnim papirima koje su revidirali ili pregledali ovlašteni revizori i o tome izradili izvješće. Kopija izvješća ili, uz odobrenje nadležnog tijela, sažetak izvješća.

7.3.

Kad je u obavijest o vrijednosnim papirima uključeno mišljenje ili izvješće stručnjaka, navesti ime te osobe, službenu adresu, kvalifikacije te njegov eventualni značajni udjel u izdavatelju. Ako je izvješće sastavljeno na zahtjev izdavatelja, dati izjavu u smislu da je takvo mišljenje ili izvješće uključeno, u obliku i sadržaju u kojem je uključeno, uz suglasnost osobe koja je odobrila sadržaj tog dijela obavijesti o vrijednosnim papirima.

7.4.

Kad informacije dolaze od treće osobe, dostaviti potvrdu da su te informacije točno prenesene i da prema saznanju izdavatelja i koliko može potvrditi na temelju informacija koje je objavila treća osoba nisu izostavljene činjenice zbog kojih bi tako prenesene informacije postale netočne ili obmanjujuće. Nadalje, utvrdite izvor(e) takvih informacija.

7.5.

Procjene kreditne sposobnosti dodijeljene izdavatelju ili njegovim dužničkim vrijednosnim papirima na zahtjev ili u suradnji s izdavateljem u postupku procjenjivanja. Kratko obrazloženje o značenju procjena, ako je to agencija za procjenjivanje prethodno objavila.
PRILOG VI.

Minimalni zahtjevi za objavljivanje za jamstva

(Dodatni obrazac)1.

Priroda jamstva

Opis mogućih sporazuma čija je namjena osigurati da bilo koja obveza koja je značajna za izdanje bude pravodobno servisirana u obliku garancije, jamstva, „keep well” sporazuma, police osiguranja „mono-line” ili druge jednake obveze (zbog praktičnosti dalje u tekstu općenito „jamstva” te osoba koja daje jamstvo „jamac”).

Ne dovodeći u pitanje općenitost prethodnoga, takvi sporazumi obuhvaćaju obveze za otplatu dužničkih vrijednosnih papira i/ili plaćanje kamate, s opisom koji navodi način na koji sporazum namjerava osigurati da zajamčena plaćanja budu pravodobno servisirana.

2.

Područje primjene jamstva

Potrebno je dati pojedinosti o uvjetima i području primjene jamstva. Ne dovodeći u pitanje općenitost prethodnoga, ove bi pojedinosti trebale obuhvatiti moguću uvjetovanost primjene jamstva u slučaju neispunjenja obveza prema uvjetima vrijednosnog papira i bitnim uvjetima „mono-line” osiguranja ili „ keep well”sporazuma između izdavatelja i jamca. Potrebno je objaviti pojedinosti o pravu jamca na veto u vezi s promjenama prava imatelja vrijednosnog papira, što se često događa u slučaju „mono-line” osiguranja.

3.

Informacije koje treba objaviti o jamcu

Jamac mora objaviti informacije o sebi kao da je izdavatelj iste vrste vrijednosnog papira koje su predmet jamstva.

4.

Dokumenti dostupni javnosti

Naznaka mjesta na kojem javnost ima pristup značajnim ugovorima i drugim dokumentima u vezi s jamstvom.
PRILOG VII.

Minimalni zahtjevi za objavljivanje za registracijski dokument za vrijednosne papire pokrivene imovinom (popis)1.

ODGOVORNE OSOBE

1.1.

Sve osobe koje su odgovorne za informacije dane u registracijskom dokumentu i, ovisno o slučaju, za neke njegove dijelove, uz naznaku o kojim je dijelovima riječ. U slučaju fizičkih osoba koje uključuju članove administrativnih, rukovodećih i nadzornih tijela izdavatelja, naznačiti ime i funkciju osobe; u slučaju pravnih osoba naznačiti naziv i sjedište.

1.2.

Izjava odgovornih za registracijski dokument, kojom potvrđuju da su, nakon što su poduzeli sve potrebne mjere da se to osigura, informacije koje su sadržane u registracijskom dokumentu prema njihovom saznanju u skladu s činjenicama te da nisu izostavljene informacije koje bi mogle utjecati na značenje registracijskog dokumenta. Ovisno o slučaju, izjava odgovornih za određene dijelove registracijskog dokumenta da su, nakon što su poduzeli sve potrebne mjere da se to osigura, informacije koje su sadržane u tom dijelu registracijskog dokumenta za koji su oni odgovorni prema njihovom saznanju u skladu s činjenicama te da nisu izostavljene informacije koje bi mogle utjecati na značenje registracijskog dokumenta.

2.

OVLAŠTENI REVIZORI

2.1.

Nazivi i adrese revizora izdavatelja za razdoblje obuhvaćeno povijesnim financijskim informacijama (zajedno s podacima o članstvu u strukovnom tijelu).

3.

ČIMBENICI RIZIKA

3.1.

Dokument mora jasno objaviti čimbenike rizika koji su specifični za izdavatelja ili za njegovu djelatnost u odjeljku pod naslovom „Čimbenici rizika”

4.

INFORMACIJE O IZDAVATELJU

4.1.

Izjava o tome je li izdavatelj osnovan kao subjekt posebne namjene ili kao subjekt čija je namjena izdavanje vrijednosnih papira pokrivenih imovinom;

4.2.

Naziv i tvrtka izdavatelja;

4.3.

Mjesto registracije izdavatelja i matični broj;

4.4.

Datum osnivanja izdavatelja i vrijeme na koje je osnovan, osim ako je neodređeno;

4.5.

Sjedište i pravni oblik izdavatelja, zakonodavstvo prema kojem posluje, država osnivanja, adresa i broj telefona registriranog sjedišta (ili glavnog ureda, ako se razlikuje od registriranog sjedišta);

4.6.

Opis iznosa odobrenog i temeljnog kapitala izdavatelja i iznos mogućeg dogovorenog temeljnog kapitala te broj i rod vrijednosnih papira koji ga čine.

5.

PREGLED POSLOVANJA

5.1.

Kratak opis osnovnih djelatnosti izdavatelja.

5.2.

Opći pregled strana u programu sekuritizacije, uključujući informacije o izravnom i neizravnom vlasništvu ili kontroli između tih strana.

6.

ADMINISTRATIVNA, RUKOVODEĆA I NADZORNA TIJELA

6.1.

Imena, poslovne adrese i funkcije sljedećih osoba u izdavatelju, naznaka osnovnih djelatnosti koje obavljaju izvan samog izdavatelja, ako su značajne u odnosu na tog izdavatelja:

(a)  članovi administrativnih, rukovodećih i nadzornih tijela;

(b)  komplementari u slučaju da je riječ o komanditnom društvu.

7.

VEĆINSKI DIONIČARI

7.1.

U mjeri u kojoj je to poznato izdavatelju, navesti je li izdavatelj u izravnom ili neizravnom vlasništvu ili pod kontrolom te čijem odnosno čijom, opišite prirodu takve kontrole te mjere koje su donesene da bi se izbjegla zloupotreba kontrole.

8.

FINANCIJSKE INFORMACIJE O IMOVINI I OBVEZAMA, FINANCIJSKOM POLOŽAJU TE DOBICIMA I GUBICIMA IZDAVATELJA

8.1.

Ako od datuma registracije ili osnivanja izdavatelj nije započeo poslovanje i nije izradio financijske izvještaje do datuma registracijskog dokumenta, potrebno je dati izjavu u tom smislu u registracijskom dokumentu.

8.2.

Povijesne financijske informacije

Ako je od datuma registracije ili osnivanja izdavatelj započeo poslovanje i izradio financijske izvještaje, registracijski dokument mora sadržavati revidirane povijesne financijske informacije koje obuhvaćaju 2 posljednje poslovne godine (ili kraće razdoblje u kojem izdavatelj posluje) i revizijsko izvješće za svaku godinu. ►M2  Ako je izdavatelj promijenio svoj računovodstveni referentni datum tijekom razdoblja za koje se traže povijesne financijske informacije, revidirane povijesne informacije obuhvaćaju najmanje 24 mjeseca ili cjelokupno razdoblje u kojem je izdavatelj poslovao, ovisno o tome koje je kraće. ◄ Takve financijske informacije moraju biti sastavljene u skladu s Uredbom (EZ) 1606/2002, a ako to nije primjenjivo, u skladu s nacionalnim računovodstvenim standardima države članice za izdavatelje iz Zajednice. Za izdavatelje iz trećih zemalja takve financijske informacije moraju biti sastavljene u skladu s međunarodnim računovodstvenim standardima koji su doneseni prema postupku iz članka 3. Uredbe (EZ) br. 1606/2002 ili u skladu s nacionalnim računovodstvenim standardima treće zemlje koji su istovjetni tim standardima. Ako takve financijske informacije nisu istovjetne tim standardima, one moraju biti prezentirane u obliku ponovno iskazanih financijskih izvještaja.

Potrebno je prezentirati i sastaviti revidirane povijesne financijske informacije za posljednju godinu u obliku koji je usklađen s onim koji će biti donesen u sljedećim objavljenim godišnjim financijskim izvještajima izdavatelja u pogledu računovodstvenih standarda i politika te zakonodavstva koji se primjenjuju na takve godišnje financijske izvještaje.

Ako izdavatelj posluje u svojemu aktualnom području gospodarske djelatnosti manje od jedne godine, potrebno je sastaviti revidirane povijesne financijske informacije koje obuhvaćaju to razdoblje u skladu sa standardima koji se primjenjuju na godišnje financijske izvještaje u skladu s Uredbom (EZ) br. 1606/2002, a ako nije primjenjivo, u skladu s nacionalnim računovodstvenim standardima države članice za izdavatelja iz Zajednice. Za izdavatelje iz trećih zemalja, povijesne financijske informacije trebaju biti sastavljene u skladu s međunarodnim računovodstvenim standardima donesenima po postupku iz članka 3. Uredbe (EZ) br. 1606/2002 ili u skladu s nacionalnim računovodstvenim standardima treće zemlje koji su istovjetni tim standardima. Ove povijesne financijske informacije moraju biti revidirane.

Ako su revidirane financijske informacije sastavljene u skladu s nacionalnim računovodstvenim standardima koje se traže po ovom naslovu, financijske informacije koje se traže po ovom naslovu moraju uključiti barem:

(a)  bilancu;

(b)  račun dobiti i gubitka;

(c)  računovodstvene politike i bilješke.

Godišnje povijesne financijske informacije moraju biti predmet neovisne revizije ili predmet izvješća o tome daju li one u smislu registracijskog dokumenta istinit i objektivan prikaz, u skladu s revizorskim standardima koji se primjenjuju u toj državi članici ili s istovjetnim standardom.

8.2.a

Ovaj stavak može se koristiti samo za izdanja vrijednosnih papira pokrivenih imovinom čija pojedinačna nominalna vrijednost iznosi najmanje ►M5  100 000 ◄ eura.

Ako je od datuma registracije ili osnivanja izdavatelj započeo poslovanje i izradio financijske izvještaje, registracijski dokument mora sadržavati revidirane povijesne financijske informacije koje obuhvaćaju 2 posljednje poslovne godine (ili kraće razdoblje u kojem izdavatelj posluje) i revizijsko izvješće za svaku godinu. ►M2  Ako je izdavatelj promijenio svoj računovodstveni referentni datum tijekom razdoblja za koje se traže povijesne financijske informacije, revidirane povijesne informacije obuhvaćaju najmanje 24 mjeseca ili cjelokupno razdoblje u kojem je izdavatelj poslovao, ovisno o tome koje je kraće. ◄ Takve financijske informacije moraju biti sastavljene u skladu s Uredbom (EZ) 1606/2002, a ako to nije primjenjivo, u skladu s nacionalnim računovodstvenim standardima države članice za izdavatelje iz Zajednice. Za izdavatelje iz trećih zemalja takve financijske informacije moraju biti sastavljene u skladu s međunarodnim računovodstvenim standardima koji su doneseni prema postupku iz članka 3. Uredbe (EZ) br. 1606/2002 ili u skladu s nacionalnim računovodstvenim standardima treće zemlje koji su istovjetni tim standardima. U protivnom je u registracijski dokument potrebno uključiti sljedeće informacije:

(a)  jasnu izjavu da financijske informacije sadržane u registracijskom dokumentu nisu sastavljene u skladu s međunarodnim računovodstvenim standardima koji su doneseni prema postupku iz članka 3. Uredbe (EZ) br. 1606/2002 i da bi mogle postojati znatne razlike u financijskim informacijama da je na povijesne financijske informacije bila primijenjena Uredba (EZ) br. 1606/2002;

(b)  odmah nakon povijesnih financijskih informacija slijedi opis razlika između međunarodnih računovodstvenih standarda koji su doneseni na temelju postupka iz članka 3. Uredbe (EZ) br. 1606/2002 i računovodstvenih načela koje je donio izdavatelj prilikom sastavljanja svojih godišnjih financijskih izvještaja.

Povijesne financijske informacije za posljednju godinu trebaju biti sastavljene i prezentirane u obliku koji je usklađen s onim koji će biti donesen u sljedećim godišnjim financijskim izvještajima izdavatelja u pogledu računovodstvenih standarda i politika te zakonodavstva koji se primjenjuju na takve godišnje financijske izvještaje.

Ako su revidirane financijske informacije sastavljene u skladu s nacionalnim računovodstvenim standardima, financijske informacije koje se traže po ovom naslovu moraju uključivati najmanje sljedeće:

(a)  bilancu;

(b)  račun dobiti i gubitka;

(c)  računovodstvene politike i bilješke.

Godišnje povijesne financijske informacije moraju biti predmet neovisne revizije ili predmet izvješća o tome daju li one za potrebe registracijskog dokumenta istinit i objektivan prikaz, u skladu s revizorskim standardima koji se primjenjuju u toj državi članici ili s istovjetnim standardom. U protivnom je u registracijski dokument potrebno uključiti sljedeće informacije:

(a)  jasnu izjavu koja objavljuje koji su revizorski standardi primijenjeni;

(b)  objašnjenje o svim značajnim odstupanjima od međunarodnih revizorskih standarda.

8.3.

Sudski i arbitražni postupci

Informacije o svim postupcima pred državnom upravom, sudskim ili arbitražnim postupcima (uključujući sve takve postupke koji su neriješeni ili predstoje, a o kojima izdavatelj ima saznanja) tijekom razdoblja koje obuhvaća najmanje prethodnih 12 mjeseci koji su mogli ili su imali značajne učinke u bliskoj prošlosti na financijski položaj ili profitabilnost izdavatelja i/ili grupe; ili dostaviti odgovarajuću negativnu izjavu.

8.4.

Znatna promjena financijskog ili tržišnog položaja izdavatelja

Opis svih značajnih promjena financijskog ili tržišnog položaja grupe koje su se dogodile od završetka posljednjeg poslovnog razdoblja za koje su objavljene revidirane financijske informacije ili financijske informacije za razdoblje tijekom godine; ili dostaviti odgovarajuću negativnu izjavu.

9.

INFORMACIJE OD STRANE TREĆIH OSOBA I MIŠLJENJE STRUČNJAKA I IZJAVA O UDJELU

9.1.

Kad je u registracijski dokument uključeno mišljenje ili izvješće stručnjaka, navesti ime te osobe, službenu adresu, kvalifikacije te njegov eventualni značajni udjel u izdavatelju. Ako je izvješće sastavljeno na zahtjev izdavatelja, dati izjavu u smislu da je takvo mišljenje ili izvješće uključeno, u obliku i sadržaju u kojem je uključeno, uz suglasnost osobe koja je odobrila sadržaj tog dijela registracijskog dokumenta.

9.2.

Kad informacije dolaze od treće osobe, dostaviti potvrdu da su te informacije točno prenesene i da prema saznanju izdavatelja i koliko može potvrditi na temelju informacija koje je objavila treća osoba, nisu izostavljene činjenice zbog kojih bi tako prenesene informacije postale netočne ili obmanjujuće. Nadalje, utvrdite izvor(e) takvih informacija.

10.

DOKUMENTI DOSTUPNI JAVNOSTI

10.1.

Izjava da se tijekom važenja registracijskog dokumenta mogu pregledati sljedeći dokumenti (ili njihove kopije), prema potrebi:

(a)  statut i društveni ugovor izdavatelja;

(b)  sva izvješća, pisma i drugi dokumenti, povijesne financijske informacije, procjene i mišljenja stručnjaka koji su sastavljeni na zahtjev izdavatelja čiji je bilo koji dio uključen u registracijski dokument ili na koji se registracijski dokument poziva;

(c)  povijesne financijske informacije za izdavatelja ili, u slučaju grupe, povijesne financijske informacije za izdavatelja i njegova društva kćeri, za svaku od dvije poslovne godine koje prethode objavi registracijskog dokumenta.

Naznaka o mjestu na kojemu se dokumenti koji su dostupni javnosti mogu pregledati u fizičkom ili elektronskom obliku.
PRILOG VIII.

Minimalni zahtjevi za objavljivanje u vezi s dodatnim obrascima za vrijednosne papire pokrivene imovinom1.

VRIJEDNOSNI PAPIRI

1.1.

Minimalna nominalna vrijednost izdanja.

1.2.

Kad se objavljuju informacije o društvu/dužniku koji nije uključen u izdanje, treba osigurati potvrdu da su informacije koje se odnose na društvo/dužnika točno prenesene iz informacija koje je objavilo društvo/dužnik. Prema saznanju izdavatelja i koliko on može potvrditi iz informacija koje je objavilo društvo/dužnik, nisu izostavljene činjenice zbog kojih bi tako prenesene informacije postale obmanjujuće.

Nadalje, utvrdite izvor(e) takvih informacija u obavijesti o vrijednosnim papirima koje su prenesene iz informacija koje je objavilo društvo/dužnik.

2.

TEMELJNA IMOVINA

2.1.

Treba potvrditi da sekuritizirana imovina koja pokriva izdanje ima obilježja koja prikazuju sposobnost generiranja sredstva za servisiranje svih dospjelih plaćanja u vezi s vrijednosnim papirima.

2.2.

U slučaju izdanja koje je pokriveno udruženom imovinom s rezervom:

2.2.1.

Pravna nadležnost koja uređuje udruživanje imovine;

2.2.2.

(a)  U slučaju manjeg broja dužnika koji se mogu lako identificirati treba navesti opći opis svakog dužnika;

(b)  U svim ostalim slučajevima treba priložiti opis: općih obilježja dužnika, gospodarskog okruženja kao i globalnih statističkih podataka koji se odnose na sekuritiziranu imovinu;

2.2.3.

pravna priroda imovine;

2.2.4.

datum(i) dospijeća imovine;

2.2.5.

iznos imovine;

2.2.6.

omjer između kredita i vrijednosti ili postotak koji je osiguran kolateralom;

2.2.7.

postupak nastajanja ili stvaranja imovine, a za kredite i kreditne aranžmane glavne kriterije kreditiranja te naznaka svih kredita koji ne ispunjavaju ove kriterije i sva prava ili obveze u vezi s daljnjim predujmovima;

2.2.8.

naznaka značajnih zastupništava i kolaterala koji su dani izdavatelju u vezi s imovinom;

2.2.9.

moguća prava zamjene imovine i opis načina i vrste imovine koja se može tako zamijeniti; ako postoji bilo koje svojstvo da se zamijeni imovina s različitom vrstom i kakvoćom imovine, treba dati izjavu u tom smislu, zajedno s opisom učinka takve zamjene;

2.2.10.

opis svih relevantnih polica osiguranja koje su zaključene u vezi s imovinom. Treba objaviti sve koncentracije kod jednog izdavatelja, ako je to značajno za transakciju.

2.2.11.

Kad imovina obuhvaća pet ili manje dužnika koji su pravne osobe i kad na jednog dužnika otpada 20 % ili više imovine ili kad na dužnika otpada znatan dio imovine, prema saznanju izdavatelja i/ili ako on to može utvrditi iz informacija koje je objavio dužnik (dužnici), naznačiti jedno od sljedećeg:

(a)  informacije koje se odnose na svakog dužnika kao da se radi o izdavatelju koji izrađuje nacrt registracijskog dokumenta za dužničke vrijednosne papire i izvedene vrijednosne papire čija pojedinačna nominalna vrijednost iznosi najmanje ►M5  100 000 ◄ eura;

(b)  ako dužnik ili jamac imaju vrijednosne papire koji su već uvršteni za trgovanje na uređenom ili istovjetnom tržištu ili za obveze jamči subjekt uvršten za trgovanje na uređenom ili istovjetnom tržištu, ime, adresu, državu osnivanja, prirodu poslovanja ili naziv tržišta na kojem su njegovi vrijednosni papiri uvršteni.

2.2.12.

Ako postoji odnos između izdavatelja, jamca i dužnika koji je značajan za izdanje, tada navesti pojedinosti o glavnim uvjetima tog odnosa.

2.2.13.

Kad imovina obuhvaća obveze s kojima se ne trguje na uređenom ili istovjetnom tržištu, opišite glavne uvjeta tih obveza.

2.2.14.

Kad imovina obuhvaća vlasničke vrijednosne papire koji su uvršteni za trgovanje na uređenom ili istovjetnom tržištu, treba naznačiti sljedeće:

(a)  opis vrijednosnih papira;

(b)  opis tržišta na kojem se s njima trguje, uključujući datum osnivanja tog tržišta, način na koji se objavljuju informacije o cijenama, naznaku dnevnog volumena trgovanja, informacije o statusu tržišta u državi te ime regulatornog tijela nadležnog za tržište;

(c)  učestalost objavljivanja cijena relevantnih vrijednosnih papira.

2.2.15.

Kad više od deset (10) posto imovine obuhvaća vlasničke vrijednosne papire kojima se trguje na uređenom ili istovjetnom tržištu, opis tih vlasničkih vrijednosnih papira ili informacije istovjetne onima koje su sadržane u popisu za registracijski dokument za dionice za svakog izdavatelja tih vrijednosnih papira.

2.2.16.

Ako je znatan dio imovine osiguran ili ima pokriće u nekretninama, izvješće o procjeni koja se odnosi na te nekretnine gdje se navodi vrijednost nekretnine i novčani tijek/prihodi koje generiraju.

Ne traži se usklađenost s ovim zahtjevom ako izdanje vrijednosnih papira ima pokriće u hipotekarnim kreditima osiguranim nekretninama, ako nije bilo revalorizacije nekretnina u svrhu izdanja, a jasno je navedeno da se vrednovanja koja su ponuđena odnose na datum iniciranja izvornog hipotekarnog kredita.

2.3.

U slučaju izdanja koje je pokriveno aktivno upravljanom udruženom imovinom:

2.3.1.

Informacije istovjetne onima koje su sadržane u točkama 2.1. i 2.2. da bi se omogućila procjena vrste, kakvoće, dostatnosti i likvidnosti vrste imovine u portfelju koja će osiguravati izdanje;

2.3.2.

Parametre u okviru kojih se mogu izvršiti ulaganja, ime i opis subjekta koji je odgovoran za takvo upravljanje uključujući opis stručnog znanja i iskustva tog subjekta, sažetak odredbi koje se odnose na prestanak imenovanja takvog subjekta i imenovanje nekog drugog upravljačkog subjekta te opis odnosa tog subjekta s drugim stranama koje sudjeluju u izdanju.

2.4.

Kad izdavatelj predlaže da se izdaje još vrijednosnih papira s pokrićem u istoj imovini, jasnu izjavu u tom smislu i, ako ti dodatni vrijednosni papiri nisu zamjenjivi ili su podređeni u odnosu na te vrste postojećeg duga, opis načina na koji će biti informirani imatelji te vrste.

3.

STRUKTURA I NOVČANI TIJEK

3.1.

Opis strukture transakcije, uključujući, prema potrebi, grafički prikaz strukture.

3.2.

Opis subjekata koji sudjeluju u izdanju i opis funkcija koje oni moraju izvršiti.

3.3.

Opis načina i datuma prodaje, prijenosa, obnove ili ustupanja imovine ili bilo kojih prava i/ili obveza iz imovine prema izdavatelju ili, gdje je primjenjivo, način i vremensko razdoblje u kojem će izdavatelj u cijelosti uložiti sredstva iz izdanja.

3.4.

Objašnjenje tijeka sredstava, uključujući:

3.4.1.

kako će novčani tijek iz imovine izdavatelja ispuniti obveze izdavatelja prema imateljima vrijednosnih papira, uključujući, prema potrebi, tablicu financijskih usluga i opis pretpostavki koje su se koristile za izradu tablice;

3.4.2.

informacije o mogućem povećanju kredita, naznaka o tome mogu li se pojaviti značajni potencijalni manjkovi likvidnosti i o raspolaganju mogućim potporama likvidnosti i naznaka o pričuvama koje su namijenjene da se pokriju rizici nedostatnog plaćanja kamate/glavnice;

3.4.3.

ne dovodeći u pitanje točku 3.4.2., podaci o financiranju mogućeg podređenog duga;

3.4.4.

naznaka parametara ulaganja za ulaganje privremenih viškova likvidnosti i opis strana koje su odgovorne za takvo ulaganje;

3.4.5.

kako se naplaćuju plaćanja koja se odnose na imovinu;

3.4.6.

poredak prvenstva plaćanja koje izvrši izdavatelj prema imateljima vrste vrijednosnih papira o kojima je riječ;

3.4.7.

podaci o svim drugim sporazumima o kojima ovise plaćanja kamate i glavnice ulagateljima;

3.5.

ime, adresa i značajne poslovne djelatnosti prvobitnih imatelja sekuritizirane imovine.

3.6.

Ako je povrat i/ili otplata vrijednosnog papira povezana s učinkom ili kreditom druge imovine koja nije imovina izdavatelja, potrebno je dostaviti informacije iz točaka 2.2. i 2.3.;

3.7.

ime, adresa i značajne poslovne djelatnosti upravitelja, agenta za obračun ili istovjetne osobe, zajedno sa sažetkom odgovornosti upravitelja/agenta za obračun, njihov odnos s prvobitnim imateljem ili stvarateljem imovine i sažetak odredbi koje se odnose na završetak imenovanja upravitelja/agenta za obračun i imenovanje nekog drugog upravitelja/agenta za obračun;

3.8.

imena i adrese i kratak opis:

(a)  mogućih drugih ugovornih strana u zamjeni i pružatelja drugih značajnih oblika povećanja kredita/likvidnosti;

(b)  banaka kod kojih su otvoreni glavni računi povezani s transakcijom.

4.

IZVJEŠTAVANJE NAKON IZDANJA

4.1.

Naznaka u prospektu o tome namjerava li izdavatelj pružati informacije o transakciji nakon izdanja u vezi s vrijednosnim papirima koji će se uvrstiti za trgovanje te prinosu temeljnog kolaterala. Ako je izdavatelj naveo da namjerava izvještavati o takvim informacijama, u prospektu treba navesti o kakvim će informacijama izvještavati, gdje se takve informacije mogu dobiti te učestalost izvještavanja o takvim informacijama.
PRILOG IX.

Minimalni zahtjevi za objavljivanje za registracijski dokument za dužničke vrijednosne papire i izvedene vrijednosne papire (popis)

(Dužnički vrijednosni papiri i izvedeni vrijednosni papiri čija pojedinačna nominalna vrijednost iznosi najmanje ►M5  100 000 ◄ eura)1.

ODGOVORNE OSOBE

1.1.

Sve osobe koje su odgovorne za informacije dane u registracijskom dokumentu i ovisno o slučaju za neke njegove dijelove, uz naznaku o kojim dijelovima je riječ. U slučaju fizičkih osoba koje uključuju članove administrativnih, rukovodećih i nadzornih tijela izdavatelja, naznačiti ime i funkciju osobe; u slučaju pravnih osoba naznačiti naziv i sjedište.

1.2.

Izjava odgovornih za registracijski dokument, kojom potvrđuju da su, nakon što su poduzeli sve potrebne mjere da se to osigura, informacije koje su sadržane u registracijskom dokumentu prema njihovom saznanju u skladu s činjenicama te da nisu izostavljene informacije koje bi mogle utjecati na značenje registracijskog dokumenta. Ovisno o slučaju, izjava odgovornih za određene dijelove registracijskog dokumenta da su, nakon što su poduzeli sve potrebne mjere da se to osigura, informacije koje su sadržane u tom dijelu registracijskog dokumenta za koji su oni odgovorni prema njihovom saznanju u skladu s činjenicama te da nisu izostavljene informacije koje bi mogle utjecati na značenje registracijskog dokumenta.

2.

OVLAŠTENI REVIZORI

2.1.

Nazivi i adrese revizora izdavatelja za razdoblje obuhvaćeno povijesnim financijskim informacijama u vezi s prošlim poslovanjem (zajedno s podacima o članstvu u strukovnom tijelu).

2.2.

Ako su revizori dali ostavku ili su otpušteni ili nisu ponovno imenovani tijekom razdoblja obuhvaćenog financijskim informacijama za proteklo poslovanje, naznačiti pojedinosti, ako su one značajne.

3.

ČIMBENICI RIZIKA

3.1.

Jasna objava čimbenika rizika koji mogu utjecati na sposobnost izdavatelja da ispuni svoje obveze po vrijednosnim papirima prema ulagatelju u odjeljku pod naslovom „Čimbenici rizika”.

4.

INFORMACIJE O IZDAVATELJU

4.1.

Povijest i razvoj izdavatelja

4.1.1.

Naziv i tvrtka izdavatelja;

4.1.2.

Mjesto registracije izdavatelja i matični broj;

4.1.3.

Datum osnivanja izdavatelja i vrijeme na koje je osnovan, osim ako je neodređeno;

4.1.4.

Sjedište i pravni oblik izdavatelja, zakonodavstvo prema kojem posluje, država osnivanja, adresa i broj telefona registriranog sjedišta (ili glavnog ureda, ako se razlikuje od registriranog sjedišta);

4.1.5.

Svi važni nedavni događaji za izdavatelja koji su u znatnoj mjeri važni za procjenu solventnosti izdavatelja.

5.

PREGLED POSLOVANJA

5.1.

Osnovne djelatnosti:

5.1.1.

Kratak opis osnovnih djelatnosti izdavatelja, u kojemu se navode glavne kategorije proizvoda koje prodaje i/ili usluga koje pruža.

5.1.2.

Osnova za svaku izjavu izdavatelja u vezi s njegovim konkurentskim položajem.

6.

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA

6.1.

Ako je izdavatelj dio grupe, kratak opis grupe i položaja koji izdavatelj ima u grupi.

6.2.

Ako je izdavatelj ovisan o drugim subjektima unutar grupe, to je potrebno jasno navesti, zajedno s objašnjenjem ove ovisnosti.

7.

INFORMACIJE O TRENDOVIMA

7.1.

Uključiti izjavu da nije bilo značajnih negativnih promjena u očekivanjima izdavatelja od datuma posljednjih objavljenih revidiranih financijskih izvještaja.

U slučaju da izdavatelj ne može dati takvu izjavu, dostaviti pojedinosti o ovoj značajnoj negativnoj promjeni.

8.

PREDVIĐANJA ILI PROCJENE DOBITI

Ako izdavatelj odluči uključiti predviđanje dobiti ili procjene dobiti, tada registracijski dokument mora sadržavati informacije navedene u točkama 8.1. i 8.2:

8.1.

Izjava koja navodi najvažnije pretpostavke o čimbenicima na kojima je izdavatelj utemeljio svoje predviđanje ili procjenu.

Mora postojati jasna razlika između pretpostavki o čimbenicima na koje članovi administrativnih, rukovodećih i nadzornih tijela mogu utjecati i pretpostavki o čimbenicima koji su isključivo izvan utjecaja članova administrativnih, rukovodećih i nadzornih tijela; pretpostavke moraju biti lako shvatljive ulagateljima, specifične i precizne te se ne smiju odnositi na opću točnost procjena na kojima se temelji predviđanje.

8.2.

Svaka procjena navedena u registracijskom dokumentu mora biti popraćena izjavom kojom se potvrđuje da je navedena procjena pravilno sastavljena na navedenim temeljima te da je temelj računovodstva sukladan računovodstvenim politikama izdavatelja.

8.3.

Predviđanje ili procjena dobiti moraju biti sastavljeni na temelju koji je usporediv s povijesnim financijskim informacijama.

9.

ADMINISTRATIVNA, RUKOVODEĆA I NADZORNA TIJELA

9.1.

Imena, poslovne adrese i funkcije u izdavatelju sljedećih osoba, naznaka osnovne djelatnosti koju obavljaju izvan samog izdavatelja, ako su značajne u odnosu na tog izdavatelja:

(a)  članovi administrativnih, rukovodećih i nadzornih tijela;

(b)  komplementari u slučaju da je riječ o komanditnom društvu.

9.2.

Sukob interesa administrativnih, rukovodećih i nadzornih tijela

Potrebno je jasno navesti potencijalne sukobe interesa osoba iz točke 9.1. između svih obveza koje se odnose na izdavatelje i njihovih privatnih interesa i/ili drugih obveza. U slučaju da ne postoji takav sukob, potrebno je dati izjavu u tom smislu.

10.

VEĆINSKI DIONIČARI

10.1.

U mjeri u kojoj je to poznato izdavatelju, navesti je li izdavatelj u izravnom ili neizravnom vlasništvu ili pod kontrolom te čijem odnosno čijom, opišite prirodu takve kontrole te mjere koje su donesene da bi se izbjegla zloupotreba kontrole.

10.2.

Opis svih sporazuma poznatih izdavatelju čija bi provedba mogla naknadno rezultirati promjenom kontrole nad izdavateljem.

11.

FINANCIJSKE INFORMACIJE O IMOVINI I OBVEZAMA, FINANCIJSKOM POLOŽAJU TE DOBICIMA I GUBICIMA IZDAVATELJA

11.1.

Povijesne financijske informacije

Revidirane povijesne financijske informacije koje obuhvaćaju posljednje dvije poslovne godine (ili kraće razdoblje u kojem izdavatelj posluje) i revizijsko izvješće za svaku godinu. ►M2  Ako je izdavatelj promijenio svoj računovodstveni referentni datum tijekom razdoblja za koje se traže povijesne financijske informacije, revidirane povijesne informacije obuhvaćaju najmanje 24 mjeseca ili cjelokupno razdoblje u kojem je izdavatelj poslovao, ovisno o tome koje je kraće. ◄ Takve financijske informacije moraju biti sastavljene u skladu s Uredbom (EZ) 1606/2002, a ako to nije primjenjivo, u skladu s nacionalnim računovodstvenim standardima države članice za izdavatelje iz Zajednice. Za izdavatelje iz trećih zemalja takve financijske informacije moraju biti sastavljene u skladu s međunarodnim računovodstvenim standardima koji su doneseni prema postupku iz članka 3. Uredbe (EZ) br. 1606/2002 ili u skladu s nacionalnim računovodstvenim standardima treće zemlje koji su istovjetni tim standardima. U protivnom je u registracijski dokument potrebno uključiti sljedeće informacije:

(a)  jasnu izjavu da financijske informacije, sadržane u registracijskom dokumentu, nisu sastavljene u skladu s međunarodnim računovodstvenim standardima koji su doneseni prema postupku iz članka 3. Uredbe (EZ) br. 1606/2002 i da mogu postojati znatne razlike u financijskim informacijama da je na povijesne financijske informacije bila primijenjena Uredba (EZ) br. 1606/2002;

(b)  odmah nakon povijesnih financijskih informacija slijedi opis razlika između međunarodnih računovodstvenih standarda koji su doneseni na temelju postupka iz članka 3. Uredbe (EZ) br. 1606/2002 i računovodstvenih načela koje je donio izdavatelj prilikom sastavljanja svojih godišnjih financijskih izvještaja.

Potrebno je prezentirati i sastaviti povijesne financijske informacije za posljednju godinu u obliku koji je usklađen s onim koji će biti donesen u sljedećim godišnjim financijskim izvještajima izdavatelja u pogledu računovodstvenih standarda i politika te zakonodavstva koji se primjenjuju na takve godišnje financijske izvještaje.

Ako su revidirane financijske informacije sastavljene u skladu s nacionalnim računovodstvenim standardima, financijske informacije koje se traže po ovom naslovu moraju uključiti barem:

(a)  bilancu;

(b)  račun dobiti i gubitka;

(c)  računovodstvene politike i bilješke.

Godišnje povijesne financijske informacije moraju biti predmet neovisne revizije ili predmet izvješća o tome daju li one u smislu registracijskog dokumenta istinit i objektivan prikaz, u skladu s revizorskim standardima revizije koji se primjenjuju u toj državi članici ili s istovjetnim standardom. U protivnom je u registracijski dokument potrebno uključiti sljedeće informacije:

(a)  jasnu izjavu koja objavljuje koji su revizorski standardi primijenjeni;

(b)  objašnjenje o svim značajnim odstupanjima od međunarodnih revizorskih standarda.

11.2.

Financijski izvještaji

Ako izdavatelj sastavlja pojedinačne i konsolidirane financijske izvještaje, u registracijski dokument uključiti barem konsolidirane godišnje financijske izvještaje.

11.3.

Revizija povijesnih godišnjih financijskih informacija

11.3.1.

Izjava o tome da su povijesne financijske informacije revidirane. Ako su ovlašteni revizori odbiju dati mišljenje o povijesnim financijskim informacijama ili izraze negativno mišljenje ili mišljenje s ogradom, takvo odbijanje ili takvo ograničenje ili takvo mišljenje s ogradom potrebno je u cijelosti prenijeti i obrazložiti.

11.3.2.

Naznaka ostalih informacija u registracijskom dokumentu koje su revidirali revizori.

11.3.3.

Kad financijski podaci u registracijskom dokumentu nisu izvučeni iz revidiranih financijskih izvještaja izdavatelja, navesti izvor podataka i navesti da su podaci nerevidirani.

11.4.

Starost posljednjih financijskih informacija

11.4.1.

Posljednja godina revidiranih financijskih informacija ne smije biti starija od 18 mjeseci od datuma registracijskog dokumenta.

11.5.

Sudski i arbitražni postupci

Informacije o svim postupcima pred državnom upravom, sudskim ili arbitražnim postupcima (uključujući sve takve postupke koji su neriješeni ili predstoje, a o kojima izdavatelj ima saznanja) tijekom razdoblja koje obuhvaća najmanje prethodnih 12 mjeseci koji su mogli ili su imali značajne učinke u bliskoj prošlosti na financijski položaj ili profitabilnost izdavatelja i/ili grupe; ili dostaviti odgovarajuću negativnu izjavu.

11.6.

Znatna promjena financijskog ili tržišnog položaja izdavatelja

Opis svih značajnih promjena financijskog ili tržišnog položaja grupe koje su se dogodile od završetka posljednjeg poslovnog razdoblja za koje su objavljene revidirane financijske informacije ili financijske informacije za razdoblje tijekom godine; ili dostaviti odgovarajuću negativnu izjavu.

12.

ZNAČAJNI UGOVORI

Kratak sažetak svih značajnih ugovora koji nisu zaključeni u redovnom tijeku poslovanja izdavatelja, koji bi za bilo kojeg člana grupe mogli rezultirati obvezom ili pravom koje je značajno za sposobnost izdavatelja da ispunjava svoje obveze prema imateljima vrijednosnih papira u vezi s vrijednosnim papirima koji se izdaju.

13.

INFORMACIJE OD STRANE TREĆIH OSOBA I MIŠLJENJE STRUČNJAKA I IZJAVA O UDJELU

13.1.

Kad je u registracijski dokument uključeno mišljenje ili izvješće stručnjaka, navesti ime te osobe, službenu adresu, kvalifikacije te njegov eventualni značajni udjel u izdavatelju. Ako je izvješće sastavljeno na zahtjev izdavatelja, dati izjavu u smislu da je takvo mišljenje ili izvješće uključeno, u obliku i sadržaju u kojem je uključeno, uz suglasnost osobe koja je odobrila sadržaj tog dijela registracijskog dokumenta.

13.2.

Informacije od strane trećih osoba

Kad informacije dolaze od treće osobe, dostaviti potvrdu da su te informacije točno prenesene i da prema saznanju izdavatelja i koliko može potvrditi na temelju informacija koje je objavila treća osoba, nisu izostavljene činjenice zbog kojih bi tako prenesene informacije postale netočne ili obmanjujuće. Nadalje, utvrdite izvor(e) takvih informacija.

14.

DOKUMENTI DOSTUPNI JAVNOSTI

Izjava da se tijekom važenja registracijskog dokumenta mogu pregledati sljedeći dokumenti (ili njihove kopije), prema potrebi:

(a)  statut i društveni ugovor izdavatelja;

(b)  sva izvješća, pisma i drugi dokumenti, povijesne financijske informacije, procjene i mišljenja stručnjaka koji su sastavljeni na zahtjev izdavatelja čiji je bilo koji dio uključen u registracijski dokument ili na koji se registracijski dokument poziva;

(c)  povijesne financijske informacije za izdavatelja ili, u slučaju grupe, povijesne financijske informacije za izdavatelja i njegova društva kćeri, za svaku od dvije poslovne godine koje prethode objavi registracijskog dokumenta.

Naznaka o mjestu na kojemu se dokumenti koji su dostupni javnosti mogu pregledati u fizičkom ili elektronskom obliku.
PRILOG X.

Minimalni zahtjevi za objavljivanje za potvrde o deponiranim dionicama (popis)INFORMACIJE O IZDAVATELJU TEMELJNIH DIONICA

1.

ODGOVORNE OSOBE

1.1.

Sve osobe koje su odgovorne za informacije dane u prospektu i, ovisno o slučaju, za neke njegove dijelove, uz naznaku o kojim je dijelovima riječ. U slučaju fizičkih osoba koje uključuju članove administrativnih, rukovodećih i nadzornih tijela izdavatelja, naznačiti ime i funkciju osobe; u slučaju pravnih osoba, naznačiti naziv i sjedište.

1.2.

Izjava odgovornih za prospekt, kojom potvrđuju da su, nakon što su poduzeli sve potrebne mjere da se to osigura, informacije koje su sadržane u prospektu prema njihovom saznanju u skladu s činjenicama te da nisu izostavljene informacije koje bi mogle utjecati na značenje prospekta. Ovisno o slučaju, izjava odgovornih za određene dijelove prospekta da su, nakon što su poduzeli sve potrebne mjere da se to osigura, informacije koje su sadržane u tom dijelu prospekta za koji su odgovorni prema njihovom saznanju u skladu s činjenicama te da nisu izostavljene informacije koje bi mogle utjecati na značenje prospekta.

2.

OVLAŠTENI REVIZORI

2.1.

Nazivi i adrese revizora izdavatelja za razdoblje obuhvaćeno povijesnim financijskim informacijama (zajedno s podacima o članstvu u strukovnom tijelu).

2.2.

Ako su revizori dali ostavku ili su otpušteni ili nisu ponovno imenovani tijekom razdoblja obuhvaćenog povijesnim financijskim informacijama, naznačiti pojedinosti, ako su one značajne.

3.

ODABRANE FINANCIJSKE INFORMACIJE

3.1.

Odabrane financijske informacije o izdavatelju, predstavljene za svaku poslovnu godinu za razdoblje obuhvaćeno povijesnim financijskim informacijama, i svako kasnije poslovno razdoblje tijekom godine, u istoj valuti kao i financijske informacije.

Odabrane povijesne financijske informacije moraju osigurati ključne brojke koje daju sažetak financijskog položaja izdavatelja.

3.2.

Ako su dane odabrane financijske informacije za razdoblja tijekom godine, potrebno je osigurati i usporedive podatke iz istog razdoblja u prethodnoj poslovnoj godini, osim ako se zahtjev za usporedivim bilančnim informacijama ispunjava predstavljanjem bilančnih informacija na kraju godine.

4.

ČIMBENICI RIZIKA

Jasna objava čimbenika rizika koji su specifični za izdavatelja ili za njegovu djelatnost u odjeljku pod naslovom „Čimbenici rizika”.

5.

INFORMACIJE O IZDAVATELJU

5.1.

Povijest i razvoj izdavatelja

5.1.1.

Naziv i tvrtka izdavatelja;

5.1.2.

Mjesto registracije izdavatelja i matični broj;

5.1.3.

Datum osnivanja izdavatelja i vrijeme na koje je osnovan, osim ako je neodređeno;

5.1.4.

Sjedište i pravni oblik izdavatelja, zakonodavstvo prema kojem posluje, država osnivanja, adresa i broj telefona registriranog sjedišta (ili glavnog ureda, ako se razlikuje od registriranog sjedišta);

5.1.5.

Važni događaji u razvoju poslovanja izdavatelja.

5.2.

Ulaganja

5.2.1.

Opis (uključujući iznos) glavnih ulaganja izdavatelja za svaku poslovnu godinu za razdoblje obuhvaćeno povijesnim financijskim informacijama do datuma registracijskog dokumenta;

5.2.2.

Opis glavnih ulaganja izdavatelja koja su u tijeku, uključujući zemljopisnu distribuciju tih ulaganja (u zemlji i inozemstvu) te način financiranja (unutarnje ili vanjsko);

5.2.3.

Informacije o glavnim budućim ulaganjima izdavatelja na koje su se njegova rukovodeća tijela već obvezala.

6.

PREGLED POSLOVANJA

6.1.

Osnovne djelatnosti

6.1.1.

Opis i ključni čimbenici koji se odnose na prirodu poslovanja izdavatelja i njegove osnovne djelatnosti, gdje se navode glavne kategorije proizvoda koje prodaje i/ili usluga koje pruža za svaku poslovnu godinu za razdoblje obuhvaćeno povijesnim financijskim informacijama.

6.1.2.

Naznaka svih značajnih novih proizvoda i/ili usluga koje su uvedene te status razvoja novih proizvoda ili usluga u mjeri u kojoj je javno objavljen.

6.2.

Glavna tržišta

Opis glavnih tržišta na kojima izdavatelj konkurira, uz naznaku podjele ukupnih prihoda po kategoriji djelatnosti i zemljopisnom tržištu za svaku poslovnu godinu za razdoblje obuhvaćeno povijesnim financijskim informacijama.

6.3.

U slučaju da su na informacije dane u skladu s točkama 6.1. i 6.2 utjecali iznimni čimbenici, tu bi činjenicu trebalo navesti.

6.4.

Ako je to značajno za poslovanje ili rentabilnost izdavatelja, sažetak informacija o tome u kojoj je mjeri izdavatelj ovisan o patentima ili licencijama, industrijskim, trgovinskim ili financijskim ugovorima ili novim proizvodnim procesima.

6.5.

Osnovu za svaku izjavu izdavatelja u vezi s njegovim konkurentskim položajem.

7.

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA

7.1.

Ako je izdavatelj dio grupe, kratak opis grupe i položaja koji izdavatelj ima u grupi.

7.2.

Popis značajnih društava kćeri izdavatelja, uključujući naziv, državu osnivanja ili sjedišta, vlasnički udio i, ako se razlikuje, udio u glasačkim pravima.

8.

NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA

8.1.

Informacije u vezi s bilo kojom postojećom ili planiranom značajnom, dugotrajnom materijalnom imovinom, uključujući nekretnine u najmu i sve veće terete na njima.

8.2.

Opis svih problema u vezi s okolišem koji bi mogli utjecati na korištenje dugotrajne materijalne imovine.

9.

PREGLED POSLOVANJA I FINANCIJSKI PREGLED

9.1.

Financijski položaj

U mjeri u kojoj to nije obuhvaćeno na drugim mjestima u registracijskom dokumentu, dostaviti opis financijskog položaja izdavatelja, promjene financijskog položaja i rezultate poslovanja za svaku godinu i razdoblje tijekom godine za koje se zahtijevaju povijesne financijske informacije, uključujući uzroke značajnih promjena iz godine u godinu u financijskim informacijama, u mjeri u kojoj je to potrebno za razumijevanje poslovanja izdavatelja u cjelini.

9.2.

Rezultati poslovanja

9.2.1.

Informacije o znatnim čimbenicima, uključujući neobične ili rijetke događaje ili nove razvoje događaja koji značajno utječu na prihod iz poslovanja izdavatelja, navodeći do koje je mjere to utjecalo na prihod.

9.2.2.

Kad financijski izvještaji objavljuju značajne promjene u neto prodaji i prihodima, dostaviti opis razloga za takve promjene.

9.2.3.

Informacije u vezi sa svim državnim, gospodarskim, fiskalnim, monetarnim ili političkim politikama ili čimbenicima koji su značajno utjecali ili bi mogli značajno utjecati, izravno ili neizravno, na poslovanje izdavatelja.

10.

IZVORI SREDSTAVA

10.1.

Informacije o izvorima sredstava izdavatelja (kratkoročnim i dugoročnim).

10.2.

Objašnjenje izvora i iznosa i opis novčanih tokova izdavatelja.

10.3.

Informacije o financijskim potrebama i strukturi financiranja izdavatelja.

10.4.

Informacije o svim ograničenjima korištenja izvora sredstava koja su značajno utjecala ili bi mogla značajno utjecati, izravno ili neizravno, na poslovanje izdavatelja;

10.5.

Informacije o predviđenim izvorima financiranja koji su potrebni kako bi se ispunile obveze iz točaka 5.2.3. i 8.1.

11.

ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ, PATENTI I LICENCIJE

Kad je to značajno, dostaviti opis politika istraživanja i razvoja izdavatelja za svaku poslovnu godinu za razdoblje obuhvaćeno povijesnim financijskim informacijama, uključujući iznos utrošen na aktivnosti istraživanja i razvoja koje je financirao izdavatelj.

12.

INFORMACIJE O TRENDOVIMA

12.1.

Najznačajniji nedavni trendovi u proizvodnji, prodaji i zalihama, troškovima i prodajnim cijenama od završetka posljednje poslovne godine do datuma registracijskog dokumenta.

12.2.

Informacije o svim poznatim trendovima, nesigurnostima, zahtjevima, obvezama ili događajima koji bi vjerojatno mogli imati znatan utjecaj na očekivanja izdavatelja, barem tijekom sadašnje poslovne godine.

13.

PREDVIĐANJA ILI PROCJENE DOBITI

Ako izdavatelj odluči uključiti predviđanje dobiti ili procjene dobiti, tada registracijski dokument mora sadržavati informacije navedene u točkama 13.1. i 13.2.:

13.1.

Izjava koja navodi najvažnije pretpostavke o čimbenicima na kojima je izdavatelj utemeljio svoje predviđanje ili procjenu.

Mora postojati jasna razlika između pretpostavki o čimbenicima na koje članovi administrativnih, rukovodećih i nadzornih tijela mogu utjecati i pretpostavki o čimbenicima koji su isključivo izvan utjecaja članova administrativnih, rukovodećih i nadzornih tijela; pretpostavke moraju biti lako shvatljive ulagateljima, specifične i precizne te se ne smiju odnositi na opću točnost procjena na kojima se temelji predviđanje.

▼M6

13.2.

Izvješće koje sastavljaju neovisni računovođe ili revizori u kojem se navodi da je po mišljenju neovisnih računovođa ili revizora predviđanje ili procjena pravilno sastavljena na navedenim temeljima te da je temelj računovodstva koji se koristi za predviđanje ili procjenu dobiti u skladu s računovodstvenim politikama izdavatelja.

Kada se financijske informacije odnose na prethodnu poslovnu godinu i sadržavaju samo neobmanjujuće podatke koji su u osnovi u skladu s konačnim podacima koji se objavljuju u idućim godišnjim revidiranim financijskim izvještajima za prethodnu poslovnu godinu, i pojašnjenja potrebna za procjenu podataka, izvješće se ne zahtijeva pod uvjetom da prospekt uključuje sve sljedeće tvrdnje:

(a)  osoba odgovorna za te financijske informacije, ako se razlikuje od one koja je odgovorna za prospekt općenito, odobrava te informacije;

(b)  neovisni računovođe ili revizori provjerili su da su te informacije u osnovi u skladu s konačnim podacima koji se objavljuju u idućim godišnjim revidiranim financijskim izvještajima;

(c)  te financijske informacije nisu revidirane.

▼B

13.3.

Predviđanje ili procjena dobiti moraju biti sastavljeni na temelju koji je usporediv s financijskim informacijama.

13.4.

Ako je u prospektu bilo objavljeno predviđanje koje još nije isteklo, tada treba dostaviti izjavu koja navodi je li predviđanje u vrijeme registracijskog dokumenta još uvijek točno te objašnjenje zbog čega takvo predviđanje više ne važi, ako je to slučaj.

14.

ADMINISTRATIVNA, RUKOVODEĆA I NADZORNA TIJELA I VIŠE RUKOVODSTVO

14.1.

Imena, poslovne adrese i funkcije u izdavatelju sljedećih osoba, naznaka osnovne djelatnosti koju obavljaju izvan samog izdavatelja, ako su značajne u odnosu na tog izdavatelja:

(a)  članovi administrativnih, rukovodećih i nadzornih tijela;

(b)  komplementari u slučaju da je riječ o komanditnom društvu;

(c)  osnivači, ako je izdavatelj osnovan prije manje od pet godina;

(d)  svaki viši rukovoditelj koji je značajan za utvrđivanje da izdavatelj ima primjereno stručno znanje i iskustvo za upravljanje poslovanjem izdavatelja.

Priroda bilo kakve obiteljske povezanosti između navedenih osoba:

U slučaju bilo kojeg člana administrativnog, rukovodećeg ili nadzornog tijela izdavatelja ili bilo koje osobe navedene u točkama (b) i (d) prvog podstavka, pojedinosti o odgovarajućem upravljačkom znanju i iskustvu te osobe sa sljedećim informacijama:

(a)  imena svih društava u kojima je ta osoba bila član administrativnih, rukovodećih ili nadzornih tijela ili kao komplementar bilo kada u prethodnih pet godina, uz naznaku je li taj pojedinac još uvijek član administrativnih, rukovodećih ili nadzornih tijela ili komplementar. Nije potrebno navesti sva društva kćeri izdavatelja u kojima je ta osoba također član administrativnih, rukovodećih ili nadzornih tijela;

(b)  sve presude u vezi s kaznenim djelima prevare tijekom najmanje pet prethodnih godina;

(c)  pojedinosti o svim stečajevima, stečajnim upravama ili likvidacijama s kojima je osoba opisana u točkama (a) i (d) prvog podstavka bila povezana tijekom najmanje pet prethodnih godina djelujući u svojstvu neke od funkcija navedenih u točkama (a) i (d) prvog podstavka kao član administrativnih, rukovodećih i nadzornih tijela;

(d)  pojedinosti o svim službenim javnim optužbama i/ili sankcijama takve osobe od strane pravosudnih ili regulatornih tijela (uključujući određena strukovna tijela) te podatak o tome je li takva osoba u posljednjih pet godina sudskom odlukom isključena iz članstva u administrativnim, rukovodećim ili nadzornim tijelima izdavatelja ili iz djelovanja u rukovodstvu ili vođenju poslova izdavatelja tijekom najmanje pet prethodnih godina.

Ako ne postoje takve informacije koje treba otkriti, potrebno je dati izjavu u tom smislu.

14.2.

Sukob interesa administrativnih, rukovodećih i nadzornih tijela i višeg rukovodstva

Potrebno je jasno navesti potencijalne sukobe interesa osoba iz stavka 14.1. između svih obveza koje se odnose na izdavatelje i njihovih privatnih interesa i/ili drugih obveza. U slučaju da ne postoji takav sukob, potrebno je dati izjavu u tom smislu.

Naznačite eventualne sporazume ili pogodbe s većinskim dioničarima, klijentima, dobavljačima ili drugima, na temelju kojih je bilo koja osoba iz točke 14.1. izabrana za člana administrativnih, rukovodećih ili nadzornih tijela ili članova višeg rukovodstva.

15.

NAKNADE I POGODNOSTI

Za posljednju završenu poslovnu godinu za osobe iz točaka (a) i (d) prvog podstavka točke 14.1.:

15.1.

Iznos isplaćene naknade (uključujući svaku potencijalnu ili odgođenu naknadu) i nenovčane koristi koje izdavatelj ili njegova društva kćeri odobre takvim osobama za sve oblike usluga koje bilo koja osoba pruži izdavatelju i njegovim društvima kćerima.

Te se informacije moraju dostaviti na pojedinačnoj osnovi, osim ako se pojedinačno objavljivanje ne zahtijeva u matičnoj državi izdavatelja i izdavatelj ih nije javno objavio na drugi način.

15.2.

Ukupni iznosi koje izdavatelj ili njegova društva kćeri izdvoje ili pripišu kako bi se osigurale mirovine, mirovinska prava ili slične pogodnosti.

16.

PRAKSA UPRAVE

Za posljednju završenu poslovnu godinu, ako nije drukčije određeno, za osobe iz točke (a) prvog podstavka točke 14.1.:

16.1.

Datum isteka aktualnog mandata, ako je to primjenjivo, te razdoblje tijekom kojega je osoba obnašala tu funkciju.

16.2.

Informacije o ugovorima članova administrativnih, rukovodećih i nadzornih tijela s izdavateljem ili bilo kojim od njegovih društava kćeri koji predviđaju pogodnosti po raskidu radnog odnosa ili odgovarajuća negativna izjava.

16.3.

Informacije o revizorskom odboru i odboru za naknade izdavatelja, uključujući imena članova odbora i sažetak postavljenih uvjeta po kojima odbor radi.

16.4.

Izjava o tome ispunjava li izdavatelj standarde korporativnog upravljanja u svojoj državi. U slučaju da izdavatelj ne ispunjava te standarde, treba biti priložena izjava u tom smislu, zajedno s objašnjenjem zbog čega izdavatelj ne ispunjava te standarde.

17.

ZAPOSLENICI

17.1.

Ili broj zaposlenika na kraju razdoblja ili prosjek za svaku poslovnu godinu za razdoblje obuhvaćeno povijesnim financijskim informacijama do datuma registracijskog dokumenta (i promjene takvih brojki, ako su one znatne) i, ako je to moguće i bitno, podjela zaposlenika po glavnim kategorijama djelatnosti i zemljopisnim lokacijama. Ako izdavatelj zaposli značajan broj zaposlenika na određeno vrijeme, navesti prosječan broj zaposlenika na određeno vrijeme tijekom posljednje poslovne godine.

17.2.

Vlasništvo dionica i dionička opcija

Za svaku osobu iz točaka (a) i (b) prvog podstavka točke 14.1. dati informacije o vlasništvu dionica i svim dioničkim opcijama na te dionice kod izdavatelja s posljednjim mogućim datumom.

17.3.

Opis svih sporazuma za uključivanje zaposlenika u kapital izdavatelja.

18.

VEĆINSKI DIONIČARI

18.1.

Ako je to poznato izdavatelju, ime osobe koja nije član administrativnih, rukovodećih ili nadzornih tijela koja ima izravan ili neizravan udio u kapitalu izdavatelja ili pravu glasa koje treba prijaviti po nacionalnom zakonodavstvu izdavatelja, zajedno s iznosom udjela svake takve osobe ili, ako takvih osoba nema, odgovarajuća negativna izjava.

18.2.

Imaju li većinski dioničari izdavatelja različita prava glasa ili odgovarajuća negativna izjava.

18.3.

U mjeri u kojoj je to poznato izdavatelju, navesti je li izdavatelj u izravnom ili neizravnom vlasništvu ili pod kontrolom, te čijem odnosno čijom, opišite prirodu takve kontrole te mjere koje su donesene da bi se izbjegla zloupotreba kontrole.

18.4.

Opis svih sporazuma poznatih izdavatelju čija bi provedba naknadno mogla rezultirati promjenom kontrole nad izdavateljem.

19.

TRANSAKCIJE IZMEĐU POVEZANIH OSOBA

Pojedinosti o transakcijama između povezanih osoba (koje su u tom smislu navedene u Standardima koji su doneseni na temelju Uredbe (EZ) br. 1606/2002) koje je izdavatelj zaključio tijekom razdoblja obuhvaćenog povijesnim financijskim informacijama do datuma registracijskog dokumenta, moraju biti objavljeni u skladu s odgovarajućim standardom koji je donesen na temelju Uredbe (EZ) br. 1606/2002, ovisno o slučaju.

Ako se takvi standardi ne primjenjuju na izdavatelja, potrebno je objaviti sljedeće informacije:

(a)  prirodu i opseg svih transakcija koje su – bilo kao pojedinačna transakcija ili ukupno – značajne za izdavatelja. Kad takve transakcije između povezanih osoba nisu zaključene po vladajućim tržišnim uvjetima, dati objašnjenje zbog čega takve transakcije nisu zaključene po vladajućim tržišnim uvjetima. U slučaju neotplaćenih zajmova, uključujući jamstva bilo koje vrste, navesti neotplaćeni iznos;

(b)  iznos ili postotak koji predstavljaju transakcije između povezanih osoba u prometu izdavatelja.

20.

FINANCIJSKE INFORMACIJE O IMOVINI I OBVEZAMA, FINANCIJSKOM POLOŽAJU TE DOBICIMA I GUBICIMA IZDAVATELJA

20.1.

Povijesne financijske informacije

Revidirane povijesne financijske informacije koje obuhvaćaju tri posljednje poslovne godine (ili kraće razdoblje u kojem izdavatelj posluje) i revizijsko izvješće za svaku godinu. ►M2  Ako je izdavatelj promijenio svoj računovodstveni referentni datum tijekom razdoblja za koje se traže povijesne financijske informacije, revidirane povijesne informacije obuhvaćaju najmanje 36 mjeseci ili cjelokupno razdoblje u kojem je izdavatelj poslovao, ovisno o tome koje je kraće. ◄ Takve financijske informacije moraju biti sastavljene u skladu s Uredbom (EZ) 1606/2002, a ako to nije primjenjivo, u skladu s nacionalnim računovodstvenim standardima države članice za izdavatelje iz Zajednice. Za izdavatelje iz trećih zemalja takve financijske informacije moraju biti sastavljene u skladu s međunarodnim računovodstvenim standardima koji su doneseni prema postupku iz članka 3. Uredbe (EZ) br. 1606/2002 ili u skladu s nacionalnim računovodstvenim standardima treće zemlje koji su istovjetni tim standardima. Ako takve financijske informacije nisu istovjetne tim standardima, one moraju biti predstavljene u obliku ponovno iskazanih financijskih izvještaja.

Potrebno je predstaviti i sastaviti revidirane povijesne financijske informacije za posljednje dvije godine u obliku koji je usklađen s onim koji će biti donesen u sljedećim objavljenim godišnjim financijskim izvještajima izdavatelja u pogledu računovodstvenih standarda i politika te zakonodavstva koji se primjenjuju na takve godišnje financijske izvještaje.

Ako izdavatelj posluje u svojem aktualnom području gospodarske djelatnosti manje od jedne godine, potrebno je sastaviti revidirane povijesne financijske informacije koje obuhvaćaju to razdoblje u skladu sa standardima koji se primjenjuju na godišnje financijske izvještaje u skladu s Uredbom (EZ) br. 1606/2002, a ako se to ne primjenjuje, u skladu s nacionalnim računovodstvenim standardima države članice za izdavatelja iz Zajednice. Za izdavatelja iz trećih zemalja, povijesne financijske informacije moraju biti sastavljene u skladu s međunarodnim računovodstvenim standardima donesenima po postupku iz članka 3. Uredbe (EZ) br. 1606/2002 ili u skladu s nacionalnim računovodstvenim standardima treće zemlje koji su istovjetni tim standardima. Ove povijesne financijske informacije moraju biti revidirane.

Ako su revidirane financijske informacije sastavljene u skladu s nacionalnim računovodstvenim standardima koje se traže po ovom naslovu, one moraju uključiti barem:

(a)  bilancu;

(b)  račun dobiti i gubitka;

(c)  izvještaj o svim promjenama kapitala ili promjenama kapitala koje nisu one koje proizlaze iz kapitalnih transakcija s vlasnicima i raspodjele vlasnicima;

(d)  izvještaj o novčanom tijeku;

(e)  računovodstvene politike i bilješke.

Godišnje povijesne financijske informacije moraju biti predmet neovisne revizije ili predmet izvješća o tome daju li one u smislu registracijskog dokumenta istinit i objektivan prikaz, u skladu s revizorskim standardima koji se primjenjuju u toj državi članici ili s istovjetnim standardom.

20.1.a

Stavak se može koristiti samo za izdanja potvrda o deponiranim dionicama čija pojedinačna nominalna vrijednost iznosi najmanje ►M5  100 000 ◄ eura.

Revidirane povijesne financijske informacije koje obuhvaćaju posljednje dvije poslovne godine (ili kraće razdoblje u kojem izdavatelj posluje) i revizijsko izvješće za svaku godinu. ►M2  Ako je izdavatelj promijenio svoj računovodstveni referentni datum tijekom razdoblja za koje se traže povijesne financijske informacije, revidirane povijesne informacije obuhvaćaju najmanje 36 mjeseci ili cjelokupno razdoblje u kojem je izdavatelj poslovao, ovisno o tome koje je kraće. ◄ Takve financijske informacije moraju biti sastavljene u skladu s Uredbom (EZ) 1606/2002, a ako to nije primjenjivo, u skladu s nacionalnim računovodstvenim standardima države članice za izdavatelje iz Zajednice. Za izdavatelje iz trećih zemalja takve financijske informacije moraju biti sastavljene u skladu s međunarodnim računovodstvenim standardima koji su doneseni prema postupku iz članka 3. Uredbe (EZ) br. 1606/2002 ili u skladu s nacionalnim računovodstvenim standardima treće zemlje koji su istovjetni tim standardima. U protivnom je u prospekt potrebno uključiti sljedeće informacije:

(a)  jasnu izjavu da financijske informacije sadržane u registracijskom dokumentu nisu sastavljene u skladu s međunarodnim računovodstvenim standardima koji su doneseni prema postupku iz članka 3. Uredbe (EZ) br. 1606/2002 i da mogu postojati značajne razlike u financijskim informacijama da je na povijesne financijske informacije bila primijenjena Uredba (EZ) br. 1606/2002;

(b)  odmah nakon povijesnih financijskih informacija slijedi opis razlika između međunarodnih računovodstvenih standarda koji su doneseni na temelju postupka iz članka 3. Uredbe (EZ) br. 1606/2002 i računovodstvenih načela koje je donio izdavatelj prilikom sastavljanja svojih godišnjih financijskih izvještaja.

Povijesne financijske informacije za posljednje dvije godinu trebaju biti sastavljene i prezentirane u obliku koji je usklađen s onim koji će biti donesen u sljedećim godišnjim financijskim izvještajima izdavatelja u pogledu računovodstvenih standarda i politika te zakonodavstva koji se primjenjuju na takve godišnje financijske izvještaje.

Ako su revidirane financijske informacije sastavljene u skladu s nacionalnim računovodstvenim standardima, financijske informacije koje se traže po ovom naslovu moraju uključivati najmanje sljedeće:

(a)  bilancu;

(b)  račun dobiti i gubitka;

(c)  izvještaj o svim promjenama kapitala ili promjenama kapitala koje nisu one koje proizlaze iz kapitalnih transakcija s vlasnicima i raspodjele vlasnicima;

(d)  izvještaj o novčanom tijeku;

(e)  računovodstvene politike i bilješke.

Godišnje povijesne financijske informacije moraju biti predmet neovisne revizije ili predmet izvješća o tome daju li one u smislu registracijskog dokumenta istinit i objektivan prikaz, u skladu s revizorskim standardima koji se primjenjuju u toj državi članici ili s istovjetnim standardom. U protivnom je u prospekt potrebno uključiti:

(a)  jasnu izjavu koja objavljuje koji su revizorski standardi primijenjeni;

(b)  objašnjenje o svim značajnim odstupanjima od međunarodnih revizorskih standarda.

20.2.

Financijski izvještaji

Ako izdavatelj sastavlja pojedinačne i konsolidirane financijske izvještaje, uključiti u prospekt barem konsolidirane godišnje financijske izvještaje.

20.3.

Revizija povijesnih godišnjih financijskih informacija

20.3.1.

Izjava o tome da su povijesne financijske informacije revidirane. Ako ovlašteni revizori odbiju dati mišljenje o povijesnim financijskim informacijama ili izraze negativno mišljenje ili mišljenje s ogradom, takvo odbijanje ili takvo ograničenje ili takvo mišljenje s ogradom potrebno je u cijelosti prenijeti i obrazložiti.

20.3.2.

Naznaka ostalih informacija u prospektu koje su revidirali revizori.

20.3.3.

Kad financijski podaci u prospektu nisu izvučeni iz revidiranih financijskih izvještaja izdavatelja, navesti izvor podataka i navesti da su podaci nerevidirani.

20.4.

Starost posljednjih financijskih informacija

20.4.1.

Posljednja godina revidiranih financijskih informacija ne smije biti starija od jednog od sljedećih datuma:

(a)  18 mjeseci od datuma prospekta, ako izdavatelj u prospekt uključi revidirane financijske izvještaje za razdoblje tijekom godine;

(b)  15 mjeseci od datuma prospekta, ako izdavatelj u prospekt uključi nerevidirane financijske izvještaje za razdoblje tijekom godine.

20.5.

Financijske informacije za razdoblje tijekom godine i druge financijske informacije

20.5.1.

Ako je izdavatelj od datuma posljednjih revidiranih financijskih izvještaja objavio tromjesečne ili polugodišnje financijske informacije, mora ih uključiti u prospekt. Ako su tromjesečne ili polugodišnje financijske informacije pregledane ili revidirane, također je potrebno priložiti izvješće o reviziji ili pregledu. Ako tromjesečne ili polugodišnje financijske informacije nisu revidirane ili pregledane, navesti tu činjenicu.

20.5.2.

Ako je datum prospekta kasniji od devet mjeseci nakon završetka posljednje revidirane poslovne godine, on mora sadržavati financijske informacije za razdoblje tijekom godine koje mogu biti nerevidirane (u tom slučaju tu je činjenicu potrebno navesti), a koje obuhvaćaju najmanje prvih šest mjeseci poslovne godine.

Financijske informacije za razdoblje tijekom godine moraju sadržavati usporedive izvještaje za isto razdoblje u prethodnoj poslovnoj godini, osim ako se zahtjev za usporedivim bilančnim informacijama može ispuniti prezentiranjem bilance s krajem godine.

20.6.

Politika u vezi s dividendom

Opis politike izdavatelja o raspodjeli dividende i eventualna ograničenja po njima.

20.6.1.

Iznos dividende po dionici za svaku poslovnu godinu za razdoblje koje obuhvaćaju povijesne financijske informacije, kad se broj dionica izdavatelja promijeni, iznos treba uskladiti da bi bio usporediv.

20.7.

Sudski i arbitražni postupci

Informacije o svim postupcima pred državnom upravom, sudskim ili arbitražnim postupcima (uključujući sve takve postupke koji su neriješeni ili predstoje, a o kojima izdavatelj ima saznanja) tijekom razdoblja koje obuhvaća najmanje prethodnih 12 mjeseci koji su mogli ili su imali značajne učinke u bliskoj prošlosti na financijski položaj ili profitabilnost izdavatelja i/ili grupe; ili dostaviti odgovarajuću negativnu izjavu.

20.8.

Značajna promjena financijskog ili tržišnog položaja izdavatelja

Opis svih značajnih promjena financijskog ili tržišnog položaja grupe koje su se dogodile od završetka posljednjeg poslovnog razdoblja za koje su objavljene revidirane financijske informacije ili financijske informacije za razdoblje tijekom godine; ili dostaviti odgovarajuću negativnu izjavu.

21.

DODATNE INFORMACIJE

21.1.

Temeljni kapital

Sljedeće informacije od datuma posljednje bilance, uključene u povijesne financijske informacije:

21.1.1.

Iznos temeljnog kapitala i za svaki rod dionica:

(a)  broj odobrenih dionica;

(b)  broj izdanih i u cijelosti uplaćenih dionica te broj izdanih dionica koje nisu u cijelosti uplaćene;

(c)  nominalna vrijednost dionica ili da dionice nemaju nominalnu vrijednost;

(d)  usklađenje broja dionica u opticaju na početku i na kraju godine. Ako je više od 10 % kapitala uplaćeno u stvarima i pravima u razdoblju obuhvaćenom povijesnim financijskim informacijama, treba navesti tu činjenicu.

21.1.2.

Ako postoje dionice koje ne predstavljaju kapital, treba navesti broj i glavna obilježja takvih dionica.

21.1.3.

Broj, knjigovodstvena vrijednost i nominalna vrijednost dionica izdavatelja koje drži sam izdavatelj ili koje u njegovo ime drže društva kćeri izdavatelja.

21.1.4.

Iznos svih konvertibilnih vrijednosnih papira, zamjenjivih vrijednosnih papira ili vrijednosnih papira s varantima, uz naznaku uvjeta kojima podliježu i postupaka konverzije, zamjene ili upisa.

21.1.5.

Informacije i uvjeti o svim pravima i/ili obvezama u vezi sa stjecanjem odobrenog, ali neupisanog kapitala ili obvezama za povećanje kapitala.

21.1.6.

Informacije o kapitalu bilo kojeg člana grupe koji je predmet opcije ili je dogovoreno, uvjetno ili bezuvjetno, da će biti predmet opcije te pojedinosti o takvim opcijama, uključujući one osobe na koje se te opcije odnose.

21.1.7.

Povijesni pregled temeljnog kapitala s posebnom pažnjom na informacijama o svim promjenama tijekom razdoblja obuhvaćenog povijesnim financijskim informacijama.

21.2.

Statut

21.2.1.

Opis ciljeva i namjera izdavatelja te gdje se oni mogu pronaći u statutu.

21.2.2.

Sažetak svih odredbi izdavateljevog društvenog ugovora, statuta, dokumenta o udruživanju ili internih akata koji se odnose na članove administrativnih, rukovodećih i nadzornih tijela.

21.2.3.

Opis prava, posebnih pogodnosti i ograničenja koje važe za svaki rod postojećih dionica.

21.2.4.

Opis aktivnosti koje su potrebne kako bi se promijenila prava imatelja dionica, uz naznaku slučajeva u kojima su uvjeti značajniji nego oni predviđeni zakonodavstvom.

21.2.5.

Opis uvjeta koji uređuju način na koji se sazivaju godišnje glavne i izvanredne skupštine dioničara, uključujući uvjete za uvrštenje.

21.2.6.

Kratak opis bilo koje odredbe izdavateljevog društvenog ugovora, statuta, dokumenta o udruživanju ili internih akata koja bi mogla utjecati na odgodu, kašnjenje ili sprečavanje promjene u kontroli nad izdavateljem.

21.2.7.

Naznaka eventualnih odredbi društvenog ugovora, statuta, dokumenta o udruživanju ili internih akata koje uređuju prag vlasništva iznad kojega je potrebno objaviti vlasništvo dioničara.

21.2.8.

Opis uvjeta predviđenih društvenim ugovorom, statutom, dokumentom o udruživanju ili internim aktom koji uređuju promjene u kapitalu, u slučaju kad su takvi uvjeti stroži od onih predviđenih zakonodavstvom.

22.

ZNAČAJNI UGOVORI

Sažetak svakog značajnog ugovora, osim ugovora koji su zaključeni u redovnom tijeku poslovanja, gdje je izdavatelj ili bilo koji član grupe ugovorna strana, u razdoblju od dvije godine neposredno prije objavljivanja registracijskog dokumenta.

Sažetak bilo kojeg drugog ugovora (koji nije zaključen u redovnom tijeku poslovanja) koji je zaključio bilo koji član grupe i koji sadrži bilo koju odredbu na temelju koje bilo koji član grupe ima obvezu ili pravo koje je značajno za grupu, na datum registracijskog dokumenta.

23.

INFORMACIJE OD STRANE TREĆIH OSOBA I MIŠLJENJE STRUČNJAKA I IZJAVA O UDJELU

23.1.

Kad je u registracijski dokument uključeno mišljenje ili izvješće stručnjaka, navesti ime te osobe, službenu adresu, kvalifikacije te njegov eventualni značajni udjel u izdavatelju. Ako je izvješće sastavljeno na zahtjev izdavatelja, dati izjavu u smislu da je takvo mišljenje ili izvješće uključeno, u obliku i sadržaju u kojem je uključeno, uz suglasnost osobe koja je odobrila sadržaj tog dijela registracijskog dokumenta.

23.2.

Kad informacije dolaze od treće osobe, dostaviti potvrdu da su te informacije točno prenesene i da prema saznanju izdavatelja i koliko može potvrditi na temelju informacija koje je objavila treća osoba, nisu izostavljene činjenice zbog kojih bi tako prenesene informacije postale netočne ili obmanjujuće. Nadalje, utvrdite izvor(e) takvih informacija.

24.

DOKUMENTI DOSTUPNI JAVNOSTI

Izjava o tome da se tijekom važenja prospekta mogu pregledati sljedeći dokumenti (ili njihove kopije), prema potrebi:

(a)  statut i društveni ugovor izdavatelja;

(b)  sva izvješća, pisma i drugi dokumenti, povijesne financijske informacije, procjene i mišljenja stručnjaka koji su sastavljeni na zahtjev izdavatelja čiji je bilo koji dio uključen u prospekt ili na koji se prospekt poziva;

(c)  povijesne financijske informacije za izdavatelja ili, u slučaju grupe, povijesne financijske informacije za izdavatelja i njegova društva kćeri, za svaku od dvije poslovne godine koje prethode objavi prospekta.

Naznaka o mjestu na kojem se dokumenti koji su dostupni javnosti mogu pregledati u fizičkom ili elektronskom obliku.

25.

INFORMACIJE O UDJELIMA

 

Informacije koji se odnose na društva u kojima izdavatelj ima udio u kapitalu koji bi mogao imati značajan učinak na procjenu njegove vlastite imovine i obveza, financijskog položaja ili dobitaka i gubitaka.

26.

INFORMACIJE O IZDAVATELJU POTVRDA O DEPONIRANIM DIONICAMA

26.1.

Naziv, registrirano sjedište i glavni ured, ako se razlikuje od registriranog sjedišta.

26.2.

Datum osnivanja izdavatelja i vrijeme na koje je osnovan, osim ako je neodređeno.

26.3.

Zakonodavstvo prema kojem posluje izdavatelj i pravni oblik koji je usvojio po tom zakonodavstvu.

27.

INFORMACIJE O TEMELJNIM DIONICAMA

27.1

Opis vrste i roda temeljnih dionica koje su predmet ponude i/ili uvrštenja za trgovanje, uključujući ISIN (međunarodni jedinstveni identifikacijski broj) ili neku drugu identifikacijsku oznaku takvog vrijednosnog papira.

27.2.

Zakonodavstvo na temelju kojega su temeljne dionice izrađene.

27.3.

Naznaka o tome jesu li temeljne dionice na ime ili na donositelja i jesu li temeljne dionice u obliku potvrda ili u nematerijaliziranom obliku. U posljednjem slučaju, ime i adresu subjekta zaduženog za vođenje evidencije.

27.4.

Valuta temeljnih dionica.

27.5.

Opis prava koja proizlaze iz temeljnih dionica, uključujući sva ograničenja tih prava i postupak za korištenje tih prava.

27.6.

Pravo na dividendu:

(a)  fiksni datum(i) kad počinje teći pravo;

(b)  vremenski rok nakon kojega pravo na dividendu istječe te naznaku osobe u čiju korist djeluje ovaj istek roka;

(c)  ograničenja po dividendi i postupci za vlasnike nerezidente;

(d)  postotak dividende i način njezinog obračuna, periodičnost i kumulativna ili nekumulativna priroda plaćanja.

27.7.

Pravo glasa.

Pravo prvokupa u ponudama za upis vrijednosnih papira istog roda.

Pravo na udio u dobiti izdavatelja.

Pravo na udio u bilo kakvim preostalim sredstvima u slučaju likvidacije.

Odredbe o otkupu.

Odredbe o konverziji.

27.8.

Datum izdanja temeljnih dionica, u slučaju da se izrađuju nove temeljne dionice za izdanje potvrda o deponiranim dionicama i da one ne postoje u vrijeme izdavanja potvrda o deponiranim dionicama.

27.9.

U slučaju da se izrađuju nove temeljne dionice za izdanje potvrda o deponiranim dionicama, izjava o rješenjima, ovlaštenjima i odobrenjima na temelju kojih temeljne dionice jesu ili će biti izrađene i/ili izdane.

27.10.

Opis svih ograničenja u vezi sa slobodnom prenosivosti temeljnih dionica.

27.11.

U državi sjedišta izdavatelja i državi (državama) u kojoj (kojima) je izvršena ponuda ili je zatraženo uvrštenje za trgovanje:

(a)  informacije o porezu na dohodak od temeljnih dionica koje su zadržane na izvoru;

(b)  naznaka u pogledu toga preuzima li izdavatelj odgovornost za zadržavanje poreza na izvoru.

27.12.

Naznaka o tome postoje li bilo kakve obvezne ponude za preuzimanje i/ili pravila istiskivanja i rasprodaje u vezi s temeljnim dionicama.

27.13.

Naznaka o javnim ponudama za preuzimanje dionica izdavatelja od strane trećih osoba koje su se dogodile tijekom posljednje poslovne godine i u tekućoj poslovnoj godini. Potrebno je navesti cijenu ili uvjete zamjene iz takvih ponuda te njihov ishod.

27.14.

Sporazumi o vezivanju

— strane koje sudjeluju u sporazumu,

— sadržaj i iznimke iz sporazuma,

— naznaka razdoblja vezivanja.

27.15.

Informacije o mogućim dioničarima koji prodaju svoje dionice

27.15.1.

Ime i službena adresa osobe ili subjekta koji nudi temeljne dionice na prodaju, priroda funkcije u službi ili drugi značajni odnosi osobe koja prodaje u posljednje tri godine s izdavateljem temeljnih dionica ili nekim od njegovih prethodnika ili povezanih društava.

27.16.

Razvodnjavanje

27.16.1.

Iznos i postotak neposrednog razvodnjavanja koje proizlazi iz ponude potvrda o deponiranim dionicama.

27.16.2.

U slučaju ponude za upis potvrda o deponiranim dionicama postojećim imateljima dionica, iznos i postotak neposrednog razvodnjavanja ako oni ne upišu novu ponudu.

27.17.

Dodatne informacije kad postoji istovremena ili gotovo istovremena ponuda ili uvrštenje za trgovanje temeljnih dionica istog roda kao i temeljne dionice za koje se izdaju potvrde o deponiranim dionicama.

27.17.1.

Ako se istodobno ili gotovo istodobno s izradom potvrda o deponiranim dionicama za koje se traži uvrštenje za trgovanje na uređenom tržištu privatno upisuju ili plasiraju temeljne dionice istog roda, kao i one za koje se izdaju potvrde o deponiranim dionicama, navesti pojedinosti o prirodi takvih poslova i broju i obilježjima temeljnih dionica na koje se odnose.

27.17.2.

Objaviti sva uređena tržišta ili istovjetna tržišta na kojima će se prema saznanju izdavatelja potvrda o deponiranim dionicama ponuditi temeljne dionice istog roda kao i one za koje se izdaju potvrde o deponiranim dionicama ili će biti uvrštene za trgovanje.

27.17.3.

Prema saznanju izdavatelja potvrda o deponiranim dionicama, naznaka o tome namjeravaju li većinski dioničari ili članovi rukovodećih, nadzornih ili administrativnih tijela upisati ponudu te namjerava li bilo koja osoba upisati više od pet posto ponude.

28.

INFORMACIJE O POTVRDAMA O DEPONIRANIM DIONICAMA

28.1.

Opis vrste i roda potvrda o deponiranim dionicama koje su predmet ponude i/ili uvrštenja za trgovanje.

28.2.

Zakonodavstvo na temelju kojega su potvrde o deponiranim dionicama izrađene.

28.3.

Naznaka o tome jesu li potvrde o deponiranim dionicama na ime ili na donositelja i jesu li potvrde o deponiranim dionicama u obliku potvrda ili u nematerijaliziranom obliku. U posljednjem slučaju, ime i adresu subjekta zaduženog za vođenje evidencije.

28.4.

Valuta potvrda o deponiranim dionicama.

28.5.

Opis prava koja proizlaze iz potvrda o deponiranim dionicama, uključujući sva ograničenja koja se pripisuju potvrdama o deponiranim dionicama i postupak za korištenje tih prava.

28.6.

Ako se prava na dividende koja proizlaze iz potvrda o deponiranim dionicama razlikuju od prava na dividendu objavljena u vezi s temeljnim dionicama, o pravima na dividendu treba objaviti sljedeće:

(a)  fiksni datum(i) kad počinje teći pravo;

(b)  vremenski rok nakon kojega pravo na dividendu istječe te naznaku osobe u čiju korist djeluje ovaj istek roka;

(c)  ograničenja po dividendi i postupci za vlasnike nerezidente;

(d)  postotak dividende i način njezinog obračuna, periodičnost i kumulativna ili nekumulativna priroda plaćanja.

28.7.

Ako se prava glasa koja proizlaze iz potvrda o deponiranim dionicama razlikuju od prava glasa objavljenih u vezi s temeljnim dionicama, o tim pravim treba objaviti sljedeće:

— Pravo glasa.

— Pravo prvokupa u ponudama za upis vrijednosnih papira istog roda.

— Pravo na udio u dobiti izdavatelja.

— Pravo na udio u bilo kakvim preostalim sredstvima u slučaju likvidacije.

— Odredbe o otkupu.

— Odredbe o konverziji.

28.8.

Opišite korištenje i koristi od prava koja proizlaze iz temeljnih dionica, posebno prava glasa, uvjete po kojima izdavatelj potvrda o deponiranim dionicama može koristiti takva prava i mjere predviđene da bi imatelji tih potvrda o deponiranim dionicama dobili upute te pravo na udio u dobiti i bilo kakvim preostalim sredstvima u slučaju likvidacije, koja se ne prenose na imatelja potvrde o deponiranim dionicama.

28.9.

Očekivani datum izdanja potvrda o deponiranim dionicama.

28.10.

Opis svih ograničenja u vezi sa slobodnom prenosivosti potvrda o deponiranim dionicama.

28.11.

U državi sjedišta izdavatelja i državi (državama) u kojoj (kojima) je izvršena ponuda ili je zatraženo uvrštenje za trgovanje:

— informacije o porezu na dohodak od potvrda o deponiranim dionicama zadržan na izvoru,

— naznaka u pogledu tog preuzima li izdavatelj odgovornost za zadržavanje poreza na izvoru.

28.12.

Bankovno ili drugo jamstvo vezano za potvrde o deponiranim dionicama, a koje je namijenjeno da osigura obveze izdavatelja.

28.13.

Mogućnost pretvaranja potvrda o deponiranim dionicama u izvorne dionice i postupak za takvo pretvaranje.

29.

INFORMACIJE O OPĆIM UVJETIMA PONUDE POTVRDA O DEPONIRANIM DIONICAMA

29.1.

Uvjeti, statistički podaci o ponudi, očekivani vremenski raspored i postupak koji se traži za podnošenje ponude

29.1.1.

Ukupni iznos izdanja/ponude, pri čemu se razlikuju vrijednosni papiri ponuđeni na prodaju od onih ponuđenih za upis; ako iznos nije fiksan, opis postupaka i rokova predviđenih za javnu objavu konačnog iznosa ponude.

29.1.2.

Razdoblje, uključujući bilo kakve moguće izmjene, tijekom kojega će ponuda biti otvorena i opis postupka prijave.

29.1.3.

Naznaka momenta i okolnosti pod kojima se ponuda može opozvati ili obustaviti te može li se opoziv dogoditi nakon što trgovanje započne.

29.1.4.

Opis mogućnosti za smanjenje upisa i načina za povrat preplaćenog iznosa podnositeljima.

29.1.5.

Pojedinosti o najmanjem i/ili najvišem iznosu prijave (ili u broju vrijednosnih papira ili u ukupnom iznosu za ulaganje).

29.1.6.

Naznaka razdoblja tijekom kojega se prijava može povući, uz uvjet da je ulagateljima dozvoljeno da mogu povući svoj upis.

29.1.7.

Način i rokovi za uplatu vrijednosnih papira i isporuku vrijednosnih papira.

29.1.8.

Potpuni opis načina i datuma na koji će rezultati ponude biti objavljeni.

29.1.9.

Postupak za korištenje bilo kojeg prava prvokupa, prenosivosti prava upisa i postupanje s neiskorištenim pravima upisa.

29.2.

Plan raspodjele i dodjele

29.2.1.

Različite kategorije potencijalnih ulagatelja kojima su vrijednosni papiri ponuđeni. Ako se ponuda vrši istodobno na tržištima dviju ili više država i ako je tranša rezervirana ili se rezervira za neku od njih, navesti sve takve tranše.

29.2.2.

Prema saznanju izdavatelja, naznaka o tome namjeravaju li većinski dioničari ili članovi rukovodećih, nadzornih ili administrativnih tijela upisati ponudu te namjerava li bilo koja osoba upisati više od pet posto ponude.

29.2.3.

Informacije za objavu prije dodjele:

29.2.3.1.

Podjela ponude na tranše, uključujući tranše rezervirane za institucionalne ulagatelje, male ulagatelje i zaposlenike izdavatelja te sve ostale tranše.

29.2.3.2.

Uvjeti po kojima se može koristiti klauzula o povratu sredstava, maksimalna veličina takvog povrata i svi važeći minimalni postoci predviđeni za pojedine tranše.

29.2.3.3.

Način ili načini dodjele koji će se koristiti za tranše rezervirane za male ulagatelje i za zaposlenike izdavatelja u slučaju prekomjernog upisa takvih tranši.

29.2.3.4.

Opis bilo kojeg unaprijed utvrđenog povlaštenog tretmana koji treba dogovoriti za određene razrede ulagatelja ili određene bliske skupine (uključujući programe za prijatelje i obitelj) prilikom dodjele, postotak ponude rezerviran za takav povlašteni tretman i kriteriji za uključivanje u takve razrede i skupine.

29.2.3.5.

Naznaka o tome može li se postupak za upise ili ponude za upis prilikom dodjele odrediti na temelju funkcije društva preko kojega ili od strane kojega su izvršene.

29.2.3.6.

Eventualna ciljana minimalna dodjela u okviru tranše rezervirane za male ulagatelje.

29.2.3.7.

Uvjeti za zaključenje ponude, kao i datum na koji se ponuda može najranije zaključiti.

29.2.3.8.

Podatak o tome jesu li dozvoljeni višestruki upisi te, u slučaju da nisu, kako će se postupati s mogućim višestrukim upisima.

29.2.3.9.

Postupak obavješćivanja podnositelja o dodijeljenim iznosima i naznaka o tome može li trgovanje početi prije nego što je obavješćivanje obavljeno.

29.2.4.

Prekomjerna dodjela i opcija „green shoe”:

29.2.4.1.

Postojanje i veličina bilo koje pogodnosti prekomjerne dodjele i/ili opcije „green shoe”;

29.2.4.2.

Razdoblje trajanja prekomjerne dodjele i/ili opcije „green shoe”;

29.2.4.3.

Svi uvjeti za korištenje pogodnosti prekomjerne dodjele i/ili opcije „green shoe”.

29.3.

Formiranje cijene

29.3.1.

Naznaka cijene po kojoj će vrijednosni papiri biti ponuđeni. Ako se cijena ne zna ili ako nije uspostavljeno i/ili nema likvidnog tržišta za vrijednosne papire, navesti način utvrđivanja cijene ponude, uključujući izjavu o tome tko je utvrdio kriterije ili je formalno odgovoran za utvrđivanje. Naznaka iznosa svih troškova i poreza posebno stavljenih na teret upisnika ili kupca.

29.3.2.

Postupak za objavljivanje cijene ponude.

29.3.3.

Ako postoji ili bi mogla postojati značajna razlika između cijene javne ponude i stvarnog troška nabave vrijednosnih papira za članove administrativnih, rukovodećih ili nadzornih tijela ili višeg rukovodstva ili povezanih osoba koji su ih stekli transakcijama tijekom prethodne godine ili koji ih imaju pravo steći, uključiti usporedbu javnog doprinosa predložene javne ponude i stvarnih gotovinskih doprinosa takvih osoba.

29.4.

Plasman i pokroviteljstvo

29.4.1.

Ime i adresa koordinatora globalne ponude i pojedinih dijelova ponude i, prema saznanju izdavatelja ili ponuditelja, mjesta u različitim državama gdje se odvija ponuda.

29.4.2.

Ime i adresa svih platnih agenata i depozitarnih agenata u svakoj državi.

29.4.3.

Ime i adresa pravnih osoba koje provode postupak ponude odnosno prodaje uz obvezu otkupa te ime i adresa pravnih osoba koje provode postupak ponude odnosno prodaje bez obveze otkupa ili po dogovorima koji vode računa o najboljoj zaštiti interesa. Naznaka bitnih obilježja sporazuma, uključujući kvote. Ako izdanje nije u cijelosti obuhvaćeno pokroviteljstvom, naznačite dio koji nije obuhvaćen. Naznaka sveukupnog iznosa provizije za pokroviteljstvo te provizije za plasman.

29.4.4.

Datum na koji je sporazum o pokroviteljstvu zaključen ili će biti zaključen.

30.

UVRŠTENJE ZA TRGOVANJE I POSTUPCI TRGOVANJA

30.1.

Naznaka o tome jesu li vrijednosni papiri predmet ili će biti predmet zahtjeva za uvrštenje za trgovanje s ciljem njihove distribucije na uređenom tržištu ili drugim istovjetnim tržištima, uz naznaku tržišta o kojima je riječ. Ovu je okolnost potrebno navesti bez stvaranja dojma da će uvrštenje za trgovanje biti nužno odobreno. Ako je poznat, najraniji datum na koji će vrijednosni papiri biti uvršteni za trgovanje.

30.2.

Sva uređena tržišta ili istovjetna tržišta na kojima će se prema saznanju izdavatelja ponuditi vrijednosni papiri iste serije ili će biti uvršteni za trgovanje ili su već uvršteni za trgovanje.

30.3.

Ako se istodobno ili gotovo istodobno s izradom vrijednosnih papira za koje se traži uvrštenje na uređeno tržište privatno upisuju ili plasiraju vrijednosni papiri istog roda ili ako se izrađuju vrijednosni papiri drugih rodova za privatni ili javni plasman, navesti pojedinosti o prirodi takvih poslova i broju i obilježjima vrijednosnih papira na koje se odnose.

30.4.

Ime i adresa subjekata koji su se obvezali da će djelovati kao posrednici pri sekundarnom trgovanju, osiguravajući likvidnost pomoću ponuda za kupnju i prodaju i opis glavnih uvjeta njihove obveze.

30.5.

Stabilizacija: kad je izdavatelj ili dioničar koji prodaje svoje dionice dopustio mogućnost prekomjerne dodjele ili je na drugi način predložio da se u vezi s ponudom mogu uvesti aktivnosti za stabilizaciju cijena, potrebno je dostaviti sljedeće navedene informacije:

30.6.

Činjenicu da se stabilizacija može provesti, da nema jamstva da će se stvarno provesti i da ju je moguće prekinuti u bilo kojem trenutku.

30.7.

Početak i završetak razdoblja tijekom kojega može doći do stabilizacije.

30.8.

Naziv odgovorne osobe za stabilizaciju za svaku relevantnu nadležnost, osim ako to nije poznato u vrijeme objave.

30.9.

Činjenicu da transakcije stabilizacije mogu prouzročiti višu tržišnu cijenu od one koja bi inače prevladavala.

▼M6

31.

BITNE INFORMACIJE O IZDAVANJU POTVRDA O DEPONIRANIM DIONICAMA

▼B

31.1.

Razlozi za ponudu i korištenje sredstava

31.1.1.

Razlozi za ponudu i, ovisno o slučaju, procijenjeni neto iznos sredstava raščlanjen na svako važnije namjensko korištenje i predstavljen redom prema prioritetu takvih korištenja. Ako izdavatelj zna da predviđena sredstva neće biti dovoljna da bi se financirala sva predložena korištenja, navesti iznos i izvore drugih potrebnih sredstava. U vezi s korištenjem sredstava potrebno je navesti pojedinosti o korištenju sredstava, posebno kad se ona koriste kako bi se stekla imovina, koja nije ona iz redovnog tijeka poslovanja, za financiranje najavljenih stjecanja drugih djelatnosti ili za rješavanje, smanjenje ili isplatu zaduženosti.

31.2.

Interesi fizičkih osoba i pravnih osoba uključenih u izdanje/ponudu

31.2.1.

Opis svih interesa, uključujući one gdje postoje sukobi interesa koji su značajni za izdanje/ponudu, navodeći pojedinosti o osobama koje su uključene te pojedinosti o prirodi njihovog interesa.

31.3.

Čimbenici rizika

31.3.1.

Jasna objava čimbenika rizika koji su značajni za vrijednosne papire koji su ponuđeni i/ili su uvršteni za trgovanje kako bi se procijenio tržišni rizik povezan s tim vrijednosnim papirima u odjeljku pod naslovom „Čimbenici rizika”.

32.

TROŠAK IZDANJA/PONUDE POTVRDA O DEPONIRANIM DIONICAMA

32.1.

Ukupna neto sredstva i procjena ukupnih troškova izdanja/ponude.
PRILOG XI.

Minimalni zahtjevi za objavljivanje za registracijski dokument za banke (popis)1.

ODGOVORNE OSOBE

1.1.

Sve osobe koje su odgovorne za informacije dane u registracijskom dokumentu i, ovisno o slučaju, za neke njegove dijelove, uz naznaku o kojim je dijelovima riječ. U slučaju fizičkih osoba koje uključuju članove administrativnih, rukovodećih i nadzornih tijela izdavatelja, naznačiti ime i funkciju osobe; u slučaju pravnih osoba naznačiti naziv i sjedište.

1.2.

Izjava odgovornih za registracijski dokument, kojom potvrđuju da su, nakon što su poduzeli sve potrebne mjere da se to osigura, informacije koje su sadržane u registracijskom dokumentu prema njihovom saznanju u skladu s činjenicama te da nisu izostavljene informacije koje bi mogle utjecati na značenje registracijskog dokumenta. Ovisno o slučaju, izjava odgovornih za određene dijelove registracijskog dokumenta da su, nakon što su poduzeli sve potrebne mjere da se to osigura, informacije koje su sadržane u tom dijelu registracijskog dokumenta za koji su oni odgovorni prema njihovom saznanju u skladu s činjenicama te da nisu izostavljene informacije koje bi mogle utjecati na značenje registracijskog dokumenta.

2.

OVLAŠTENI REVIZORI

2.1.

Nazivi i adrese revizora izdavatelja za razdoblje obuhvaćeno povijesnim financijskim informacijama (zajedno s podacima o članstvu u strukovnom tijelu).

2.2.

Ako su revizori dali ostavku ili su otpušteni ili nisu ponovno imenovani tijekom razdoblja obuhvaćenog povijesnim financijskim informacijama, naznačiti pojedinosti, ako su one značajne.

3.

ČIMBENICI RIZIKA

3.1.

Jasna objava čimbenika rizika koji mogu utjecati na sposobnost izdavatelja da ispuni svoje obveze po vrijednosnim papirima prema ulagateljima u odjeljku pod naslovom „Čimbenici rizika”

4.

INFORMACIJE O IZDAVATELJU

4.1.

Povijest i razvoj izdavatelja

4.1.1.

Naziv i tvrtka izdavatelja;

4.1.2.

Mjesto registracije izdavatelja i matični broj;

4.1.3.

Datum osnivanja izdavatelja i vrijeme na koje je osnovan, osim ako je neodređeno;

4.1.4.

Sjedište i pravni oblik izdavatelja, zakonodavstvo prema kojem posluje, država osnivanja, adresa i broj telefona registriranog sjedišta (ili glavnog ureda, ako se razlikuje od registriranog sjedišta);

4.1.5.

Svi važni nedavni događaji za izdavatelja koji su u znatnoj mjeri važni za procjenu solventnosti izdavatelja.

5.

PREGLED POSLOVANJA

5.1.

Osnovne djelatnosti

5.1.1.

Kratak opis osnovnih djelatnosti izdavatelja, u kojem se navode glavne kategorije proizvoda koje prodaje i/ili usluga koje pruža.

5.1.2.

Naznaka svih značajnih novih proizvoda i/ili djelatnosti.

5.1.3.

Glavna tržišta

Kratak opis glavnih tržišta na kojima izdavatelj konkurira.

5.1.4.

Osnova za svaku izjavu izdavatelja u registracijskom dokumentu u vezi s njegovim konkurentskim položajem.

6.

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA

6.1.

Ako je izdavatelj dio grupe, kratak opis grupe i položaja koji izdavatelj ima u grupi.

6.2.

Ako je izdavatelj ovisan o drugim subjektima unutar grupe, to se mora jasno navesti zajedno s objašnjenjem o istome.

7.

INFORMACIJE O TRENDOVIMA

7.1.

Uključiti izjavu o tome da nije bilo značajnih negativnih promjena u očekivanjima izdavatelja od datuma posljednjih objavljenih revidiranih financijskih izvještaja.

U slučaju da izdavatelj ne može dati takvu izjavu, dostaviti pojedinosti o ovoj značajnoj negativnoj promjeni.

7.2.

Informacije o svim poznatim trendovima, nesigurnostima, zahtjevima, obvezama ili događajima koji bi vjerojatno mogli imati znatan utjecaj na očekivanja izdavatelja, barem tijekom tekuće poslovne godine.

8.

PREDVIĐANJA ILI PROCJENE DOBITI

Ako izdavatelj odluči uključiti predviđanje dobiti ili procjene dobiti, tada registracijski dokument mora sadržavati informacije navedene u točkama 8.1. i 8.2.

8.1.

Izjava koja navodi najvažnije pretpostavke o čimbenicima na kojima je izdavatelj utemeljio svoje predviđanje ili procjenu.

Mora postojati jasna razlika između pretpostavki o čimbenicima na koje članovi administrativnih, rukovodećih i nadzornih tijela mogu utjecati i pretpostavki o čimbenicima koji su isključivo izvan utjecaja članova administrativnih, rukovodećih i nadzornih tijela; pretpostavke moraju biti lako shvatljive ulagateljima, specifične i precizne, te se ne smiju odnositi na opću točnost procjena na kojima se temelji predviđanje.

▼M6

8.2.

Izvješće koje sastavljaju neovisni računovođe ili revizori u kojem se navodi da je po mišljenju neovisnih računovođa ili revizora predviđanje ili procjena pravilno sastavljena na navedenim temeljima te da je temelj računovodstva koji se koristi za predviđanje ili procjenu dobiti u skladu s računovodstvenim politikama izdavatelja.

Kada se financijske informacije odnose na prethodnu poslovnu godinu i sadržavaju samo neobmanjujuće podatke koji su u osnovi u skladu s konačnim podacima koji se objavljuju u idućim godišnjim revidiranim financijskim izvještajima za prethodnu poslovnu godinu, i pojašnjenja potrebna za procjenu podataka, izvješće se ne zahtijeva pod uvjetom da prospekt uključuje sve sljedeće tvrdnje;

(a)  osoba odgovorna za te financijske informacije, ako se razlikuje od one koja je odgovorna za prospekt općenito, odobrava te informacije;

(b)  neovisni računovođe ili revizori provjerili su da su te informacije u osnovi u skladu s konačnim podacima koji se objavljuju u idućim godišnjim revidiranim financijskim izvještajima;

(c)  te financijske informacije nisu revidirane.

▼B

8.3.

Predviđanje ili procjena dobiti moraju biti sastavljeni na temelju koji je usporediv s povijesnim financijskim informacijama.

9.

ADMINISTRATIVNA, RUKOVODEĆA I NADZORNA TIJELA

9.1.

Imena, poslovne adrese i funkcije u izdavatelju sljedećih osoba i naznaka osnovne djelatnosti koju obavljaju izvan samog izdavatelja, ako su značajne u odnosu na tog izdavatelja:

(a)  članovi administrativnih, rukovodećih i nadzornih tijela;

(b)  komplementari u slučaju da je riječ o komanditnom društvu.

9.2.

Sukob interesa administrativnih, rukovodećih i nadzornih tijela

Potrebno je jasno navesti potencijalne sukobe interesa osoba iz točke 9.1. između svih obveza koje se odnose na izdavatelje i njihovih privatnih interesa i/ili drugih obveza. U slučaju da ne postoji takav sukob, potrebno je dati izjavu u tom smislu.

10.

VEĆINSKI DIONIČARI

10.1.

U mjeri u kojoj je to poznato izdavatelju, navesti je li izdavatelj u izravnom ili neizravnom vlasništvu ili pod kontrolom, te čijem odnosno čijom, opišite prirodu takve kontrole te mjere koje su donesene da bi se izbjegla zloupotreba kontrole.

10.2.

Opis svih sporazuma poznatih izdavatelju čija bi provedba mogla naknadno rezultirati promjenom kontrole nad izdavateljem.

11.

FINANCIJSKE INFORMACIJE O IMOVINI I OBVEZAMA, FINANCIJSKOM POLOŽAJU TE DOBICIMA I GUBICIMA IZDAVATELJA

11.1.

Povijesne financijske informacije

Revidirane povijesne financijske informacije koje obuhvaćaju dvije posljednje poslovne godine (ili kraće razdoblje u kojem izdavatelj posluje) i revizijsko izvješće za svaku godinu. ►M2  Ako je izdavatelj promijenio svoj računovodstveni referentni datum tijekom razdoblja za koje se traže povijesne financijske informacije, revidirane povijesne informacije obuhvaćaju najmanje 24 mjeseca ili cjelokupno razdoblje u kojem je izdavatelj poslovao, ovisno o tome koje je kraće. ◄ Takve financijske informacije moraju biti sastavljene u skladu s Uredbom (EZ) 1606/2002, a ako to nije primjenjivo, u skladu s nacionalnim računovodstvenim standardima države članice za izdavatelje iz Zajednice. Za izdavatelje iz trećih zemalja takve financijske informacije moraju biti sastavljene u skladu s međunarodnim računovodstvenim standardima koji su doneseni prema postupku iz članka 3. Uredbe (EZ) br. 1606/2002 ili u skladu s nacionalnim računovodstvenim standardima treće zemlje koji su istovjetni tim standardima. Ako te financijske informacije nisu istovjetne tim standardima, one moraju biti prezentirane u obliku ponovno iskazanih financijskih izvještaja.

Potrebno je prezentirati i sastaviti revidirane povijesne financijske informacije za posljednju godinu u obliku koji je usklađen s onim koji će biti donesen u sljedećim objavljenim godišnjim financijskim izvještajima izdavatelja u pogledu računovodstvenih standarda i politika te zakonodavstva koji se primjenjuju na takve godišnje financijske izvještaje.

Ako izdavatelj posluje u svojem aktualnom području gospodarske djelatnosti manje od jedne godine, potrebno je sastaviti revidirane povijesne financijske informacije koje obuhvaćaju to razdoblje u skladu sa standardima koji se primjenjuju na godišnje financijske izvještaje u skladu s Uredbom (EZ) br. 1606/2002, a ako to nije primjenjivo, u skladu s nacionalnim računovodstvenim standardima države članice za izdavatelja iz Zajednice. Za izdavatelje iz trećih zemalja, povijesne financijske informacije trebaju biti sastavljene u skladu s međunarodnim računovodstvenim standardima donesenima po postupku iz članka 3. Uredbe (EZ) br. 1606/2002 ili u skladu s nacionalnim računovodstvenim standardima treće zemlje koji su istovjetni tim standardima. Ove povijesne financijske informacije moraju biti revidirane.

Ako su revidirane financijske informacije sastavljene u skladu s nacionalnim računovodstvenim standardima, financijske informacije koje se traže po ovom naslovu moraju uključiti barem:

(a)  bilancu;

(b)  račun dobiti i gubitka;

(c)  u slučaju uvrštenja vrijednosnih papira za trgovanje samo na uređenom tržištu, izvještaj o novčanom tijeku;

(d)  računovodstvene politike i bilješke.

Godišnje povijesne financijske informacije moraju biti predmet neovisne revizije ili predmet izvješća o tome daju li one u smislu registracijskog dokumenta istinit i objektivan prikaz, u skladu s revizorskim standardima, koji se primjenjuju u toj državi članici ili s istovjetnim standardom.

11.2.

Financijski izvještaji

Ako izdavatelj sastavlja pojedinačne i konsolidirane financijske izvještaje, u registracijski dokument uključiti barem konsolidirane godišnje financijske izvještaje.

11.3.

Revizija godišnjih povijesnih financijskih informacija

11.3.1.

Izjava o tome da su povijesne financijske informacije revidirane. Ako ovlašteni revizori odbiju dati mišljenje o povijesnim financijskim informacijama ili izraze negativno mišljenje ili mišljenje s ogradom, takvo odbijanje ili takvo ograničenje ili takvo mišljenje s ogradom potrebno je u cijelosti prenijeti i obrazložiti.

13.3.2.

Naznaka ostalih informacija u registracijskom dokumentu koje su revidirali revizori.

11.3.3.

Kad financijski podaci u registracijskom dokumentu nisu izvučeni iz revidiranih financijskih izvještaja izdavatelja, navesti izvor podataka i navesti da su podaci nerevidirani.

11.4.

Starost posljednjih financijskih informacija

11.4.1.

Posljednja godina revidiranih financijskih informacija ne smije biti starija od 18 mjeseci od datuma registracijskog dokumenta.

11.5.

Financijske informacije za razdoblje tijekom godine i druge financijske informacije

11.5.1.

Ako je izdavatelj od datuma posljednjih revidiranih financijskih izvještaja objavio tromjesečne ili polugodišnje financijske informacije, mora ih uključiti u registracijski dokument. Ako su tromjesečne ili polugodišnje financijske informacije pregledane ili revidirane, također je potrebno priložiti izvješće o reviziji ili pregledu. Ako tromjesečne ili polugodišnje financijske informacije nisu revidirane ni pregledane, navesti tu činjenicu.

11.5.2.

Ako je datum registracijskog dokumenta kasniji od devet mjeseci nakon završetka posljednje revidirane poslovne godine, mora sadržavati financijske informacije za razdoblje tijekom godine koje obuhvaćaju najmanje prvih šest mjeseci poslovne godine. Ako financijske informacije za razdoblje tijekom godine nisu revidirane, navesti tu činjenicu.

Financijske informacije za razdoblje tijekom godine moraju sadržavati usporedive izvještaje za isto razdoblje u prethodnoj poslovnoj godini, osim ako se zahtjev za usporedivim bilančnim informacijama može ispuniti prezentiranjem bilance s kraja godine.

11.6.

Sudski i arbitražni postupci

Informacije o svim postupcima pred državnom upravom, sudskim ili arbitražnim postupcima (uključujući sve takve postupke koji su neriješeni ili predstoje, a o kojima izdavatelj ima saznanja) tijekom razdoblja koje obuhvaća najmanje prethodnih 12 mjeseci koji su mogli ili su imali značajne učinke u bliskoj prošlosti na financijski položaj ili profitabilnost izdavatelja i/ili grupe; ili dostaviti odgovarajuću negativnu izjavu.

11.7.

Značajna promjena financijskog ili tržišnog položaja izdavatelja

Opis svih značajnih promjena financijskog ili tržišnog položaja grupe koje su se dogodile od završetka posljednjeg poslovnog razdoblja za koje su objavljene revidirane financijske informacije ili financijske informacije za razdoblje tijekom godine; ili dostaviti odgovarajuću negativnu izjavu.

12.

ZNAČAJNI UGOVORI

Kratak sažetak svih značajnih ugovora koji nisu zaključeni u redovnom tijeku poslovanja izdavatelja, koji bi za bilo kojeg člana grupe mogli rezultirati obvezom ili pravom, a koje je značajno za sposobnost izdavatelja da ispunjava svoje obveze prema imateljima vrijednosnih papira u vezi s vrijednosnim papirima koji se izdaju.

13.

INFORMACIJE OD STRANE TREĆIH OSOBA I MIŠLJENJE STRUČNJAKA TE IZJAVA O UDJELU

13.1.

Kad je u registracijski dokument uključeno mišljenje ili izvješće stručnjaka, navesti ime te osobe, službenu adresu, kvalifikacije te njegov eventualni značajni udjel u izdavatelju. Ako je izvješće sastavljeno na zahtjev izdavatelja, dati izjavu u smislu da je takvo mišljenje ili izvješće uključeno, u obliku i sadržaju u kojem je uključeno, uz suglasnost osobe koja je odobrila sadržaj tog dijela registracijskog dokumenta.

13.2.

Kad informacije dolaze od treće osobe, dostaviti potvrdu da su te informacije točno prenesene i da prema saznanju izdavatelja i koliko može potvrditi na temelju informacija koje je objavila treća osoba nisu izostavljene činjenice zbog kojih bi tako prenesene informacije postale netočne ili obmanjujuće. Nadalje, utvrdite izvor(e) takvih informacija.

14.

DOKUMENTI DOSTUPNI JAVNOSTI

Izjava da se tijekom važenja registracijskog dokumenta mogu pregledati sljedeći dokumenti (ili njihove kopije), prema potrebi:

(a)  statut i društveni ugovor izdavatelja;

(b)  sva izvješća, pisma i drugi dokumenti, povijesne financijske informacije, procjene i mišljenja stručnjaka koji su sastavljeni na zahtjev izdavatelja čiji je bilo koji dio uključen u registracijski dokument ili na koji se registracijski dokument poziva;

(c)  povijesne financijske informacije za izdavatelja ili, u slučaju grupe, povijesne financijske informacije za izdavatelja i njegova društva kćeri, za svaku od dvije poslovne godine koje prethode objavi registracijskog dokumenta.

Naznaka o mjestu na kojem se dokumenti koji su dostupni javnosti mogu pregledati u fizičkom ili elektronskom obliku.
PRILOG XII.

Minimalni zahtjevi za objavljivanje za obavijest o vrijednosnim papirima za izvedene vrijednosne papire (popis)1.

ODGOVORNE OSOBE

1.1.

Sve osobe koje su odgovorne za informacije dane u prospektu i, ovisno o slučaju, za neke njegove dijelove, uz naznaku o kojim je dijelovima riječ. U slučaju fizičkih osoba koje uključuju članove administrativnih, rukovodećih i nadzornih tijela izdavatelja, naznačiti ime i funkciju osobe; u slučaju pravnih osoba naznačiti naziv i sjedište.

1.2.

Izjava odgovornih za prospekt, kojom potvrđuju da su, nakon što su poduzeli sve potrebne mjere da se to osigura, informacije koje su sadržane u prospektu prema njihovom saznanju u skladu s činjenicama te da nisu izostavljene informacije koje bi mogle utjecati na značenje prospekta. Ovisno o slučaju, izjava odgovornih za određene dijelove prospekta, da su, nakon što su poduzeli sve potrebne mjere da se to osigura, informacije koje su sadržane u dijelu prospekta za koji su oni odgovorni prema njihovom saznanju u skladu s činjenicama te da nisu izostavljene informacije koje bi mogle utjecati na značenje prospekta.

2.

ČIMBENICI RIZIKA

 

Jasna objava čimbenika rizika koji su značajni za vrijednosne papire koji su ponuđeni i/ili su uvršteni za trgovanje kako bi se procijenio tržišni rizik povezan s tim vrijednosnim papirima u odjeljku pod naslovom „Čimbenici rizika”. Ona mora uključiti upozorenja o riziku u smislu da ulagatelji mogu izgubiti vrijednost ukupnog ulaganja ili njegov dio, ovisno o slučaju, i/ili ako obveza ulagatelja nije ograničena na vrijednost njegovog ulaganja, izjavu o toj činjenici, zajedno s opisom okolnosti u kojima nastaje takva dodatna obveza i vjerojatan financijski učinak.

▼M6

3.

BITNE INFORMACIJE

▼B

3.1.

Interes fizičkih i pravnih osoba uključenih u izdanje/ponudu

Opis svih interesa, uključujući one gdje postoje sukobi interesa koji su značajni za izdanje/ponudu, navodeći pojedinosti o osobama koje su uključene i prirodi njihovog interesa.

3.2.

Razlozi za ponudu i korištenje sredstava kad se oni ne odnose na generiranje dobiti i/ili zaštitu od određenih rizika.

Ako su objavljeni razlozi za ponudu i korištenje sredstava, dostaviti ukupna neto sredstva i procjenu ukupnih troškova izdanja/ponude.

4.

INFORMACIJE O VRIJEDNOSNIM PAPIRIMA KOJI SU PREDMET PONUDE/UVRŠTENJA ZA TRGOVANJE

4.1.

Informacije o vrijednosnim papirima

4.1.1.

Opis vrste i roda vrijednosnih papira koji su predmet ponude i/ili uvrštenja za trgovanje, uključujući ISIN (međunarodni jedinstveni identifikacijski broj vrijednosnog papira) ili neku drugu identifikacijsku oznaku vrijednosnog papira.

4.1.2.

Jasno i sveobuhvatno objašnjenje kako bi se ulagatelju pomoglo da shvati kako na vrijednost njegovog ulaganja utječe vrijednost temeljnog instrumenta (temeljnih instrumenata), posebno u okolnostima u kojima je rizik najočitiji, osim ako vrijednosni papiri nemaju pojedinačnu nominalnu vrijednost od najmanje ►M5  100 000 ◄ eura ili se mogu stjecati za najmanje ►M5  100 000 ◄ eura po vrijednosnom papiru.

4.1.3.

Zakonodavstvo na temelju kojega su vrijednosni papiri izrađeni.

4.1.4.

Naznaka o tome jesu li vrijednosni papiri na ime ili na donositelja i jesu li vrijednosni papiri u obliku potvrda ili u nematerijaliziranom obliku. U posljednjem slučaju, ime i adresu subjekta zaduženog za vođenje evidencije.

4.1.5

Valuta izdanja vrijednosnih papira.

4.1.6.

Rangiranje vrijednosnih papira koji su ponuđeni/uvršteni za trgovanje, uključujući sažetke svih klauzula namijenjenih da utječu na rangiranje ili podređivanje vrijednosnog papira u odnosu na bilo koju sadašnju ili buduću obvezu izdavatelja.

4.1.7.

Opis prava, uključujući sva ograničenja tih prava i postupak za korištenje tih prava.

4.1.8.

U slučaju novih izdanja, izjava o rješenjima, ovlaštenjima i odobrenjima na temelju kojih vrijednosni papiri jesu ili će biti izrađeni i/ili izdani.

4.1.9.

Datum izdavanja vrijednosnih papira.

4.1.10.

Opis svih ograničenja u vezi sa slobodnom prenosivosti vrijednosnih papira.

4.1.11.

— Datum isteka ili dospijeća izvedenih vrijednosnih papira.

— Datum izvršenja ili konačni referentni datum.

4.1.12.

Opis postupka namire izvedenih vrijednosnih papira.

4.1.13.

Opis načina na koji se odvija povrat po izvedenim vrijednosnim papirima, datum plaćanja ili isporuke te način na koji se obračunava.

4.1.14.

U državi sjedišta izdavatelja i državi (državama) u kojima je izvršena ponuda ili je zatraženo uvrštenje za trgovanje:

(a)  informacije o porezu na dohodak od vrijednosnih papira koji je zadržan na izvoru;

(b)  naznaka u pogledu toga preuzima li izdavatelj odgovornost za zadržavanje poreza na izvoru.

4.2.

Informacije u vezi s temeljnom imovinom

4.2.1.

Izvršna cijena ili konačna referentna cijena temeljne imovine.

4.2.2.

Izjava koja navodi vrstu temeljne imovine i pojedinosti o tome gdje se informacije o temeljnoj imovini mogu naći.

— naznaka o tome gdje se mogu dobiti informacije o povijesnom i budućem prinosu te volatilnosti temeljne imovine,

— u slučaju kad je temeljna imovina vrijednosni papir:

— 

— naziv izdavatelja vrijednosnog papira,

— ISIN (međunarodni jedinstveni identifikacijski broj) ili neki drugi jedinstveni identifikacijski broj,

►M6  

— kada je temeljna imovina indeks:

— 

— naziv indeksa,

— opis indeksa ako ga sastavlja izdavatelj ili pravna osoba koja pripada istoj grupi,

— opis indeksa koji izračunava i održava pravna osoba ili fizička osoba koja djeluje u suradnji s izdavateljem ili u njegovo ime, osim ako prospekt sadrži sljedeće izjave:

— 

— potpun skup pravila indeksa i informacije o prinosu indeksa slobodno su dostupni na internetskoj stranici izdavatelja ili osobe koja izračunava i održava indeks,

— i

— pravila koja uređuju indeks (uključujući metodologiju indeksa za odabir i ponovno uravnoteženje sastavnih elemenata indeksa, opis događaja koji uzrokuju poremećaje na tržištu i pravila za prilagodbu) temelje se na unaprijed određenim i objektivnim kriterijima.

— Ako indeks ne sastavlja izdavatelj, gdje se informacije o indeksu mogu dobiti.

 ◄

— kad je temeljna imovina kamatna stopa,

— 

— opis kamatne stope,

— drugo:

— 

— kad temeljna imovina ne spada unutar gore navedenih kategorija, obavijest o vrijednosnim papirima treba sadržavati istovjetne informacije,

— kad je temeljna imovina košarica koja se sastoji od temeljne imovine,

— 

— iskaz relevantnih pondera za svaku vrstu temeljne imovine u košarici.

4.2.3.

Opis svih tržišnih poremećaja ili poremećaja prilikom namire koji utječu na temeljnu imovinu.

4.2.4.

Pravila usklađivanja u odnosu na događaje koji se odnose na temeljnu imovinu.

5.

OPĆI UVJETI PONUDE

5.1.

Uvjeti, statistički podaci o ponudi, očekivani vremenski raspored i postupak koji se traži za podnošenje ponude

5.1.1.

Uvjeti kojima ponuda podliježe.

5.1.2.

Ukupni iznos izdanja/ponude, ako iznos nije fiksan, opis postupaka i rokova predviđenih za javnu objavu konačnog iznosa ponude.

5.1.3.

Razdoblje, uključujući bilo kakve moguće izmjene, tijekom kojega će ponuda biti otvorena i opis postupka prijave.

5.1.4.

Pojedinosti o najmanjem i/ili najvišem iznosu prijave (u broju vrijednosnih papira ili u ukupnom iznosu za ulaganje).

5.1.5.

Način i rokovi za uplatu vrijednosnih papira i isporuku vrijednosnih papira.

5.1.6.

Potpuni opis načina i datuma na koji će rezultati ponude biti objavljeni.

5.2.

Plan raspodjele i dodjele.

5.2.1.

Različite kategorije potencijalnih ulagatelja kojima su vrijednosni papiri ponuđeni. Ako se ponuda vrši istodobno na tržištima dviju ili više država i ako je tranša rezervirana ili se rezervira za neku od njih, navesti sve takve tranše.

5.2.2.

Postupak obavješćivanja podnositelja o dodijeljenim iznosima i naznaka o tome može li trgovanje početi prije nego što je obavješćivanje obavljeno.

5.3.

Formiranje cijene

 

Naznaka cijene po kojoj će vrijednosni papiri biti ponuđeni ili navesti način utvrđivanja cijene i postupak na koji se ona objavljuje. Naznačiti iznos svih troškova i poreza posebno stavljenih na teret upisnika ili kupca.

5.4.

Plasman i pokroviteljstvo

5.4.1.

Ime i adresa koordinatora globalne ponude i pojedinih dijelova ponude i, prema saznanju izdavatelja ili ponuditelja, mjesta u različitim državama gdje se odvija ponuda.

5.4.2.

Ime i adresa svih platnih agenata i depozitarnih agenata u svakoj državi.

5.4.3.

Osobe koje provode postupak ponude odnosno prodaje uz obvezu otkupa te osobe koje provode postupak ponude odnosno prodaje bez obveze otkupa ili po sporazumima koji vode računa o najboljoj zaštiti interesa. Ako izdanje nije u cijelosti obuhvaćeno pokroviteljstvom, naznačite dio koji nije obuhvaćen.

5.4.4.

Datum na koji je sporazum o pokroviteljstvu zaključen ili će biti zaključen.

5.4.5.

Ime i adresa agenta za obračun.

6.

UVRŠTENJE ZA TRGOVANJE I POSTUPCI TRGOVANJA

6.1.

Naznaka o tome jesu li vrijednosni papiri predmet ili će biti predmet zahtjeva za uvrštenje za trgovanje s ciljem njihove distribucije na uređenom tržištu ili drugim istovjetnim tržištima, uz naznaku tržišta o kojima je riječ. Ovu je okolnost potrebno navesti bez stvaranja dojma da će uvrštenje za trgovanje biti nužno odobreno. Ako je poznat, najraniji datum na koji će vrijednosni papiri biti uvršteni za trgovanje.

6.2.

Sva uređena tržišta ili istovjetna tržišta na kojima će se prema saznanju izdavatelja ponuditi vrijednosni papiri istog roda ili će biti uvršteni za trgovanje ili su već uvršteni za trgovanje.

6.3.

Naziv i adresa subjekata koji su se obvezali da će djelovati kao posrednici pri sekundarnom trgovanju, osiguravajući likvidnost pomoću ponuda za kupnju i prodaju i opis glavnih uvjeta njihove obveze.

7.

DODATNE INFORMACIJE

7.1.

Ako se u obavijesti o vrijednosnim papirima spominju savjetnici koji su povezani s izdanjem, tada je potrebna izjava o tome u kojem su svojstvu savjetnici djelovali.

7.2.

Naznaka ostalih informacija u obavijesti o vrijednosnim papirima koje su revidirali ili pregledali ovlašteni revizori i o tome izradili izvješće. Kopija izvješća ili, uz odobrenje nadležnog tijela, sažetak izvješća.

7.3.

Kad je u obavijesti o vrijednosnim papirima uključeno mišljenje ili izvješće stručnjaka, navesti ime te osobe, službenu adresu, kvalifikacije te njegov eventualni značajni udjel u izdavatelju. Ako je izvješće sastavljeno na zahtjev izdavatelja, dati izjavu u smislu da je takvo mišljenje ili izvješće uključeno, u obliku i sadržaju u kojem je uključeno, uz suglasnost osobe koja je odobrila sadržaj tog dijela obavijesti o vrijednosnim papirima.

7.4.

Kad informacije dolaze od treće osobe, dostaviti potvrdu da su te informacije točno prenesene i da prema saznanju izdavatelja i koliko može potvrditi na temelju informacija koje je objavila treća osoba nisu izostavljene činjenice zbog kojih bi tako prenesene informacije postale netočne ili obmanjujuće. Nadalje, utvrdite izvor(e) takvih informacija.

7.5.

Naznaka u prospektu o tome namjerava li izdavatelj pružati informacije o transakciji nakon izdanja. Ako je izdavatelj naveo da namjerava izvještavati o takvim informacijama, u prospektu treba navesti o kakvim će informacijama izvještavati i gdje se takve informacije mogu dobiti.
PRILOG XIII.

Minimalni zahtjevi za objavljivanje za obavijest o vrijednosnim papirima koja se odnosi na dužničke vrijednosne papire čija pojedinačna nominalna vrijednost iznosi najmanje ►M5  100 000 ◄ eura (popis)1.

ODGOVORNE OSOBE

1.1.

Sve osobe koje su odgovorne za informacije dane u prospektu i, ovisno o slučaju, za neke njegove dijelove, uz naznaku o kojim dijelovima je riječ. U slučaju fizičkih osoba koje uključuju članove administrativnih, rukovodećih i nadzornih tijela izdavatelja, naznačiti ime i funkciju osobe; u slučaju pravnih osoba, naznačiti naziv i sjedište.

1.2.

Izjava odgovornih za prospekt kojom potvrđuju da su, nakon što su poduzeli sve potrebne mjere da se to osigura, informacije koje su sadržane u prospektu prema njihovom saznanju u skladu s činjenicama te da nisu izostavljene informacije koje bi mogle utjecati na značenje prospekta. Ovisno o slučaju, izjava odgovornih za određene dijelove prospekta da su, nakon što su poduzeli sve potrebne mjere da se to osigura, informacije koje su sadržane u dijelu prospekta za koji su oni odgovorni prema njihovom saznanju u skladu s činjenicama te da nisu izostavljene informacije koje bi mogle utjecati na značenje prospekta.

2.

ČIMBENICI RIZIKA

 

Jasna objava čimbenika rizika koji su značajni za vrijednosne papire koji su uvršteni za trgovanje kako bi se procijenio tržišni rizik povezan s tim vrijednosnim papirima u odjeljku pod naslovom „Čimbenici rizika”.

▼M6

3.

BITNE INFORMACIJE

▼B

 

Interes fizičkih osoba i pravnih subjekata uključenih u izdanje

Opis svih interesa, uključujući one gdje postoje sukobi interesa koji su značajni za izdanje, navodeći pojedinosti o osobama koje su uključene i prirodi njihovog interesa.

4.

INFORMACIJE O VRIJEDNOSNIM PAPIRIMA KOJI SU PREDMET UVRŠTENJA ZA TRGOVANJE

4.1.

Ukupan iznos vrijednosnih papira koji su predmet uvrštenja za trgovanje.

4.2.

Opis vrste i roda vrijednosnih papira koji su predmet ponude i/ili uvrštenja za trgovanje, uključujući ISIN (međunarodni jedinstveni identifikacijski broj vrijednosnog papira) ili neku drugu identifikacijsku oznaku vrijednosnog papira.

4.3.

Zakonodavstvo na temelju kojega su vrijednosni papiri izrađeni.

4.4.

Naznaka o tome jesu li vrijednosni papiri na ime ili na donositelja i jesu li vrijednosni papiri u obliku potvrda ili u nematerijaliziranom obliku. U posljednjem slučaju, ime i adresu subjekta zaduženog za vođenje evidencije.

4.5.

Valuta izdanja vrijednosnih papira.

4.6.

Rangiranje vrijednosnih papira koji su premet uvrštenja za trgovanje, uključujući sažetke svih klauzula čija je namjena da utječu na rangiranje ili podređivanje vrijednosnog papira u odnosu na bilo koju sadašnju ili buduću obvezu izdavatelja.

4.7.

Opis prava koja proizlaze iz vrijednosnih papira, uključujući sva ograničenja tih prava i postupak za korištenje tih prava.

▼M5

4.8.

Nominalna kamatna stopa i odredbe koje se odnose na pasivne kamate:

— datum s kojim započinje plaćanje kamate i datumi dospijeća kamata,

— rok važenja potraživanja s osnove kamate i povrata glavnice.

Kada stopa nije fiksna, izjavu kojom se utvrđuje vrsta temeljne imovine i opis temeljne imovine na kojoj se ona temelji te metoda koja je korištena da bi se te dvije vrijednosti stavile u odnos:

— opis bilo kakvog tržišnog poremećaja ili poremećaja u sustavu namire koji utječu na temeljnu imovinu,

— pravila prilagodbe vezano uz događaje koji se odnose na temeljnu imovinu,

— ime agenta za obračun.

▼B

4.9.

Datum dospijeća i načini amortizacije glavnice, uključujući postupke otplate. Kad je predviđena amortizacija unaprijed, na inicijativu izdavatelja ili imatelja, potrebno je to opisati, navodeći uvjete amortizacije.

4.10.

Naznaka prinosa.

4.11.

Zastupanje imatelja dužničkih vrijednosnih papira, uključujući identifikaciju organizacije koja zastupa ulagatelje te odredbe koje se odnose na takvo zastupanje. Naznaka o tome gdje je ulagateljima omogućen pristup ugovorima koji se odnose na te oblike zastupanja.

4.12.

U slučaju novih izdanja, izjava o rješenjima, ovlaštenjima i odobrenjima na temelju kojih vrijednosni papiri jesu ili će biti izrađeni i/ili izdani.

4.13.

Datum izdanja vrijednosnih papira.

4.14.

Opis svih ograničenja u vezi sa slobodnom prenosivosti vrijednosnih papira.

5.

UVRŠTENJE ZA TRGOVANJE I POSTUPCI TRGOVANJA

5.1.

Naznaka tržišta na kojemu će se trgovati vrijednosnim papirima i za koje je objavljen prospekt. Ako je poznat, navesti najraniji datum na koji će vrijednosni papiri biti uvršteni za trgovanje.

5.2.

Ime i adresa svih platnih agenata i depozitarnih agenata u svakoj državi.

6.

TROŠAK UVRŠTENJA ZA TRGOVANJE

 

Procjena ukupnih troškova koji se odnose na uvrštenje za trgovanje.

7.

DODATNE INFORMACIJE

7.1.

Ako se u obavijesti o vrijednosnim papirima spominju savjetnici koji su povezani s izdanjem, tada je potrebna izjava o tome u kojem su svojstvu savjetnici djelovali.

7.2.

Naznaka ostalih informacija u obavijesti o vrijednosnim papirima koje su revidirali ili pregledali ovlašteni revizori i o tome izradili izvješće. Kopija izvješća ili, uz odobrenje nadležnog tijela, sažetak izvješća.

7.3.

Kad je u obavijest o vrijednosnim papirima uključeno mišljenje ili izvješće stručnjaka, navesti ime te osobe, službenu adresu, kvalifikacije te njegov eventualni značajni udjel u izdavatelju. Ako je izvješće sastavljeno na zahtjev izdavatelja, dati izjavu u smislu da je takvo mišljenje ili izvješće uključeno, u obliku i sadržaju u kojem je uključeno, uz suglasnost osobe koja je odobrila sadržaj tog dijela obavijesti o vrijednosnim papirima.

7.4.

Kad informacije dolaze od treće osobe, dostaviti potvrdu da su te informacije točno prenesene i da prema saznanju izdavatelja i koliko može potvrditi na temelju informacija koje je objavila treća osoba nisu izostavljene činjenice zbog kojih bi tako prenesene informacije postale netočne ili obmanjujuće. Nadalje, utvrdite izvor(e) takvih informacija.

7.5.

Procjene kreditne sposobnosti dodijeljene izdavatelju ili njegovim dužničkim vrijednosnim papirima na zahtjev ili u suradnji s izdavateljem u postupku procjenjivanja.
PRILOG XIV.

▼M8

Obrazac za dodatne informacije u vezi s temeljnim dionicama

▼B

1. Opis temeljne dionice

1.1. Opišite vrstu i rod dionica

1.2. Zakonodavstvo na temelju kojega vrijednosni papiri jesu ili će biti izrađeni

1.3. Naznaka o tome jesu li vrijednosni papiri na ime ili na donositelja i jesu li vrijednosni papiri u obliku potvrda ili u nematerijaliziranom obliku. U posljednjem slučaju, ime i adresu subjekta zaduženog za vođenje evidencije.

1.4. Naznaka valute izdanja dionica.

1.5. Opis prava, uključujući sva ograničenja tih prava i postupak za korištenje tih prava.

 Pravo na dividendu:

 

 fiksni datum(i) na koji počinje teći pravo,

 vremenski rok nakon kojega pravo na dividendu istječe te naznaku osobe u čiju korist

 djeluje ovaj istek roka,

 ograničenja po dividendi i postupci za vlasnike nerezidente,

 postotak dividende i način njezinog obračuna, periodičnost i kumulativna ili

 nekumulativna priroda plaćanja.

 Pravo glasa.

 Pravo prvokupa u ponudama za upis vrijednosnih papira istog roda.

 Pravo na udio u dobiti izdavatelja.

 Pravo na udio u bilo kakvim preostalim sredstvima u slučaju likvidacije.

 Odredbe o otkupu.

 Odredbe o konverziji.

1.6. U slučaju novih izdanja, izjava o rješenjima, ovlaštenjima i odobrenjima na temelju kojih vrijednosni papiri jesu ili će biti izrađeni i/ili izdani.

1.7. Kada i gdje će dionice biti ili su uvrštene za trgovanje.

1.8. Opis svih ograničenja u vezi sa slobodnom prenosivosti dionica.

1.9. Naznaka o tome postoje li bilo kakve obvezne ponude za preuzimanje i/ili pravila istiskivanja i rasprodaje u vezi s dionicama.

1.10. Naznaka o javnim ponudama za preuzimanje dionica izdavatelja od strane trećih osoba koje su se dogodile tijekom posljednje poslovne godine i u tekućoj poslovnoj godini. Potrebno je navesti cijenu ili uvjete zamjene iz takvih ponuda te njihov ishod.

1.11. Učinak koji bi na izdavatelja temeljne dionice moglo imati korištenje prava i potencijalni učinak razvodnjavanja za dioničare.

2. U slučaju kad izdavatelj temeljnog instrumenta pripada istoj grupi, informacije koje treba dostaviti o ovom izdavatelju su one koje se traže prema popisu za registracijski dokument za dionice.
PRILOG XV.

Minimalni zahtjevi za objavljivanje za registracijski dokument za vrijednosne papire koje izdaju subjekti za zajednička ulaganja zatvorenog tipa (popis)Pored informacija koje se traže u ovom prilogu, subjekti za zajednička ulaganja moraju dostaviti sljedeće informacije koje se traže prema stavcima i točkama 1., 2., 3., 4., 5.1., 7., 9.1., 9.2.1., 9.2.3., 10.4., 13., 14., 15., 16., 17.2., 18., 19., 20., 21., 22., 23., 24., 25. u Prilogu I. (popis minimalnih zahtjeva za objavljivanje za registracijski dokument za dionice).

1.

Cilj i politika ulaganja

1.1.

Detaljan opis cilja i politike ulaganja koje će provoditi subjekt za zajednička ulaganja i opis mogućih razlika u ciljevima i politici ulaganja, uključujući sve okolnosti u kojima takve razlike zahtijevaju odobrenje ulagatelja. Opis svih tehnika i instrumenata koji se mogu koristiti pri upravljanju subjektom za zajednička ulaganja.

1.2.

Ograničenja u pozajmljivanju i zaduživanju subjekta za zajednička ulaganja. Ako takva ograničenja ne postoje, uključiti izjavu u tom smislu.

1.3.

Regulatorni status subjekta za zajednička ulaganja, zajedno s imenom bilo kojeg regulatornog tijela u državi gdje je subjekt osnovan.

1.4.

Profil tipičnog ulagatelja za kojega je subjekt za zajednička ulaganja oblikovan.

2.

Ograničenja ulaganja

2.1.

Izjava o ograničenjima ulaganja koja se odnose na subjekt za zajednička ulaganja, ako postoje, i naznaka kako će imatelji vrijednosnih papira biti obaviješteni o radnjama koje upravitelji portfeljem budu poduzeli u slučaju kršenja.

2.2.

U slučaju kad je više od 20 % ukupne imovine bilo kojeg subjekta za zajednička ulaganja (osim u slučajevima u kojima se primjenjuju točke 2.3 ili 2.5.):

(a)  neposredno ili posredno uloženo ili pozajmljeno bilo kojem pojedinom izdavatelju temeljnog instrumenta (uključujući društva kćeri ili povezana društva izdavatelja);

ili

(b)  uloženo u jednog ili više subjekata za zajednička ulaganja koji mogu uložiti više od 20 % svoje ukupne imovine u druge subjekte za zajednička ulaganja (zatvorenog i/ili otvorenog tipa);

ili

(c)  izloženo prema kreditnoj sposobnosti ili solventnosti bilo koje druge ugovorne strane (uključujući društva kćeri ili povezana društva),

treba objaviti sljedeće informacije:

i.  informacije koje se odnose na svakog izdavatelja temeljne imovine/subjekta za zajednička ulaganja/drugu ugovornu stranu, kao da je izdavatelj, u smislu popisa minimalnih zahtjeva za objavljivanje za registracijski dokument za dionice (u slučaju (a)) ili popisa minimalnih zahtjeva za objavljivanje za registracijski dokument za vrijednosne papire koje izdaje subjekt za zajednička ulaganja zatvorenog tipa (u slučaju (b)) ili popisa minimalnih zahtjeva za objavljivanje za registracijski dokument za dužničke vrijednosne papire i izvedene vrijednosne papire čija pojedinačna nominalna vrijednost iznosi najmanje ►M5  100 000 ◄ eura (u slučaju (c));

ili

ii.  ako su vrijednosni papiri koje je izdao izdavatelj temeljne imovine/subjekt za zajednička ulaganja/druga ugovorna strana već uvršteni za trgovanje na uređenom ili istovjetnom tržištu ili za obveze jamči subjekt koji je uvršten za trgovanje na uređenom ili istovjetnom tržištu, navesti ime, adresu, državu osnivanja, prirodu poslovanja i ime tržišta na kojemu su njegovi vrijednosni papiri uvršteni.

Ovaj zahtjev ne važi u slučaju kad je 20 % prijeđeno zbog aprecijacije ili deprecijacije, promjena deviznih tečajeva ili zbog prijenosa prava, premija, koristi u obliku kapitala ili zbog bilo koje druge aktivnosti koja utječe na svakog imatelja, uz uvjet da upravitelj portfeljem vodi računa o pragu kad uzima u razmatranje promjene ulagačkog portfelja.

2.3.

Kad subjekt za zajednička ulaganja može uložiti više od 20 % svoje ukupne imovine u druge subjekte za zajednička ulaganja (otvorenog ili zatvorenog tipa), opis načina na koji se može eventualno provesti razdioba rizika povezanih s tim ulaganjima. Nadalje, točka 2.2. primjenjuje se sveukupno na njegova temeljna ulaganja kao da su ta ulaganja izvršena izravno.

2.4.

U vezi s alinejom (c) točke 2.2., ako je za kolateral izvršen predujam kako bi se pokrio taj dio izloženosti prema bilo kojoj drugoj ugovornoj strani preko 20 % ukupne imovine subjekta za zajednička ulaganja, dostaviti pojedinosti o takvim sporazumima o kolateralu.

2.5.

U slučaju kad subjekt za zajednička ulaganja može uložiti više od 40 % svoje ukupne imovine u neki drugi subjekt za zajednička ulaganja, potrebno je objaviti jednu od sljedećih informacija:

(a)  informacije koje se odnose na svaki temeljni subjekt za zajednička ulaganja kao da se radi o izdavatelju u skladu s popisom minimalnih zahtjeva za objavljivanje za registracijski dokument za vrijednosne papire koje izdaje subjekt za zajednička ulaganja zatvorenog tipa;

(b)  ako su vrijednosni papiri koje je izdao temeljni subjekt za zajednička ulaganja već uvršteni za trgovanje na uređenom ili istovjetnom tržištu, navesti ime, adresu, državu osnivanja, prirodu poslovanja i ime tržišta na kojemu su njegovi vrijednosni papiri uvršteni.

2.6.

Roba

Kad subjekt za zajednička ulaganja ulaže izravno u robu, potrebno je objaviti tu činjenicu i postotak koji će na taj način biti uložen.

2.7.

Subjekti za zajednička ulaganja u nekretnine

Kad je subjekt za zajednička ulaganja subjekt za zajednička ulaganja u nekretnine, potrebno je objaviti tu činjenicu, postotak portfelja koji se ulaže u nekretnine, kao i opis nekretnina i sve značajne troškove koji su povezani sa stjecanjem i posjedovanjem takve nekretnine. Pored toga, potrebno je priložiti izvješće o procjeni nekretnina.

Objavljivanje točke 4.1. odnosi se na:

(a)  subjekt koji vrši procjenu;

(b)  na sve druge subjekte koji su odgovorni za upravljanje nekretninom.

2.8.

Izvedeni financijski instrumenti/Instrumenti tržišta novca/Valute

Kad subjekt za zajednička ulaganja ulaže u izvedene financijske instrumente, instrumente tržišta novca ili valute koje nisu one namijenjene u svrhu učinkovitog upravljanja portfeljem (tj. samo u svrhu smanjivanja, prijenosa ili uklanjanja rizika ulaganja u temeljna ulaganja subjekta za zajednička ulaganja, uključujući sve tehnike ili instrumente koje se koristi za osiguranje zaštite od tečajnog i kreditnog rizika), izjava o tome koriste li se ta ulaganja za zaštitu ili u svrhu ulaganja te opis načina na koji se eventualno može provesti razdioba rizika povezanih s tim ulaganjima.

2.9.

Točka 2.2. ne primjenjuje se na ulaganja u vrijednosne papire koje izdaje ili za koje jamči država, državna agencija ili javno tijelo neke države članice, njezina regionalna ili lokalna tijela ili država članica OECD-a.

▼M6

2.10.

Točka 2.2(a) ne primjenjuje se na subjekte za zajednička ulaganja čiji je cilj ulaganja bez značajnih izmjena pratiti priznati objavljen indeks koji se temelji na širokom nizu financijskih instrumenata. Uključuje se izjava u kojoj se navode pojedinosti o tome gdje se mogu dobiti informacije o indeksu.

▼B

3.

Pružatelji usluga podnositeljima

3.1.

Maksimalan stvarni ili procijenjeni iznos svih značajnih naknada koje subjekt za zajednička ulaganja plaća izravno ili neizravno za sve usluge po sporazumima zaključenim na ili prije datuma registracijskog dokumenta i opis kako se te naknade obračunavaju.

3.2.

Opis svih naknada koje subjekt za zajednička ulaganja plaća izravno ili neizravno, a koje se ne mogu svrstati pod točku 3.1. i koje jesu ili bi mogle biti značajne.

3.3.

Ako bilo koji pružatelj usluga subjektu za zajednička ulaganja primi bilo kakve koristi od trećih osoba (koje nisu subjekt za zajednička ulaganja) za pružanje usluga subjektu za zajednička ulaganja, a te se koristi ne mogu pripisati subjektu za zajednička ulaganja, izjava o toj činjenici, ime treće osobe, ako je dostupno, i opis prirode takvih koristi.

3.4.

Ime pružatelja usluga koji je odgovoran za utvrđivanje i izračun neto vrijednosti imovine subjekta za zajednička ulaganja.

3.5.

Opis svih potencijalno značajnih sukoba interesa koje bilo koji pružatelj usluga subjektu za zajednička ulaganja može imati između dužnosti prema subjektu za zajednička ulaganja i dužnosti koje prema njima imaju treće osobe i njihovih drugih interesa. Opis svih sporazuma koji postoje za rješavanje takvih potencijalnih sukoba.

4.

Upravitelj portfeljem/savjetnici

4.1.

Za svakog upravitelja portfeljem informacije koje je potrebno objaviti u skladu s točkama 5.1.1. do 5.1.4., te, ako je to značajno, u skladu s točkom 5.1.5. Priloga I., zajedno s opisom njegovog pravnog statusa i iskustva.

4.2.

U vezi sa svakim subjektom koji pruža investicijske savjete u vezi s imovinom subjekta za zajednička ulaganja, ime i kratak opis takvog subjekta.

5.

Skrbništvo

5.1.

Potpuni opis načina na koji će se držati imovina subjekta za zajednička ulaganja i tko će je držati te svakog povjereničkog ili sličnog odnosa između subjekta za zajednička ulaganja i bilo koje treće osobe u vezi sa skrbništvom:

Kad je imenovan skrbnik ili drugi povjerenik:

(a)  informacije koje je potrebno objaviti u skladu s točkama 5.1.1. do 5.1.4., te, ako je to značajno, u skladu s točkom 5.1.5. Priloga I.;

(b)  opis obveza takve stranke prema sporazumu o skrbništvu ili sličnom sporazumu;

(c)  svi preneseni sporazumi o skrbništvu;

(d)  pravni status svake strane i njezinih zastupnika.

5.2.

Kad imovinu subjekta za zajednička ulaganja drže subjekti koji ne spadaju u one subjekte navedene u točki 5.1., opis načina na koji se drži ta imovina, zajedno s opisom svih dodatnih rizika.

6.

Vrednovanje

6.1.

Opis učestalosti i načela vrednovanja, kao i načina na koji će se odrediti neto vrijednost imovine subjekta za zajednička ulaganja, s time da se napravi razlika između kategorija ulaganja i izjava o načinu na koji će se takva vrijednost neto imovine priopćavati ulagateljima.

6.2.

Pojedinosti o svim okolnostima u kojima se vrednovanje može obustaviti i izjava o načinu na koji će se takva obustava priopćiti ili učiniti dostupnom ulagateljima.

7.

Unakrsne obveze

7.1.

U slučaju krovnog subjekta za zajednička ulaganja, izjava o svakoj unakrsnoj obvezi koja može nastati između različitih kategorija ulaganja u druge subjekte za zajednička ulaganja i svim poduzetim aktivnostima da se spriječi takva obveza.

8.

Financijske informacije

8.1.

Kad od datuma registracije ili osnivanja subjekt za zajednička ulaganja nije započeo s poslovanjem i nije sastavljen financijski izvještaj s datumom registracijskog dokumenta, uključiti izjavu u tom smislu.

Kad je subjekt za zajednička ulaganja započeo s poslovanjem, primijeniti odredbe točke 20. Priloga I. o minimalnim zahtjevima za objavljivanje za registracijski dokument za dionice.

8.2.

Opsežna i smislena analiza portfelja subjekta za zajednička ulaganja (jasno označite ako nije revidirana).

8.3.

Naznaka posljednje neto vrijednosti imovine po vrijednosnom papiru mora biti uključena u popis za obavijest o vrijednosnim papirima (jasno označite ako nije revidirana).
PRILOG XVI.

Minimalni zahtjevi za objavljivanje za registracijski dokument za vrijednosne papire koje izdaju države članice, treće zemlje i njihova regionalna i lokalna tijela (popis)1.

ODGOVORNE OSOBE

1.1.

Sve osobe koje su odgovorne za informacije dane u registracijskom dokumentu i, ovisno o slučaju, za neke njegove dijelove, uz naznaku o kojim je dijelovima riječ. U slučaju fizičkih osoba koje uključuju članove administrativnih, rukovodećih i nadzornih tijela izdavatelja, naznačiti ime i funkciju osobe; u slučaju pravnih osoba, naznačiti naziv i sjedište.

1.2.

Izjava odgovornih za registracijski dokument, kojom potvrđuju da su, nakon što su poduzeli sve potrebne mjere da se to osigura, informacije koje su sadržane u registracijskom dokumentu prema njihovom saznanju u skladu s činjenicama te da nisu izostavljene informacije koje bi mogle utjecati na značenje registracijskog dokumenta. Ovisno o slučaju, izjava odgovornih za određene dijelove registracijskog dokumenta da su, nakon što su poduzeli sve potrebne mjere da se to osigura, informacije koje su sadržane u tom dijelu registracijskog dokumenta za koji su oni odgovorni prema njihovom saznanju u skladu s činjenicama te da nisu izostavljene informacije koje bi mogle utjecati na značenje registracijskog dokumenta.

2.

ČIMBENICI RIZIKA

Jasna objava čimbenika rizika koji mogu utjecati na sposobnost izdavatelja da ispuni svoje obveze po vrijednosnim papirima prema ulagatelju u odjeljku pod naslovom „Čimbenici rizika”.

3.

INFORMACIJE O IZDAVATELJU

3.1.

Naziv izdavatelja i kratak opis izdavateljevog položaja u okviru državne uprave.

3.2.

Sjedište ili zemljopisna lokacija i pravni oblik izdavatelja te adresa za kontakte i telefonski broj.

3.3.

Svi nedavni događaji koji su relevantni za procjenu solventnosti izdavatelja.

3.4.

Opis gospodarskih pokazatelja izdavatelja, uključujući:

(a)  strukturu gospodarstva s pojedinostima o glavnim sektorima gospodarstva;

(b)  bruto domaći proizvod s podjelom prema gospodarskim sektorima izdavatelja tijekom dvije posljednje fiskalne godine.

3.5.

Opći opis političkog sustava izdavatelja i države, uključujući pojedinosti o upravljačkim tijelima izdavatelja.

4.

JAVNE FINANCIJE I TRGOVINA

Informacije o sljedećem za dvije fiskalne godine koje prethode datumu registracijskog dokumenta:

(a)  porez i proračunski sustavi;

(b)  bruto javni dug, uključujući sažete podatke o dugu, ročnoj strukturi nepodmirenog duga (posebno označivši dug s preostalim dospijećem kraćim od jedne godine) i evidenciji o plaćanju duga i dijelovima duga denominiranim u nacionalnoj valuti izdavatelja i u stranoj valuti;

(c)  podaci o vanjskoj trgovini i bilanci plaćanja;

(d)  devizne rezerve, uključujući sva moguća opterećenja takvih deviznih rezervi u obliku unaprijednih ugovora ili izvedenih vrijednosnih papira;

(e)  financijski položaj i izvori, uključujući likvidne depozite dostupne u nacionalnoj valuti;

(f)  podaci o prihodima i rashodima.

Opis svih postupaka revizije ili neovisnog pregleda financijskih izvještaja izdavatelja.

5.

ZNAČAJNA PROMJENA

5.1.

Opis svih značajnih promjena informacija dostavljenih u skladu s točkom 4. koje su se dogodile od završetka posljednje fiskalne godine ili odgovarajuća negativna izjava.

6.

SUDSKI I ARBITRAŽNI POSTUPCI

 

Informacije o svim postupcima pred državnom upravom, sudskim ili arbitražnim postupcima (uključujući sve takve postupke koji su neriješeni ili predstoje, a o kojima izdavatelj ima saznanja) tijekom razdoblja koje obuhvaća najmanje prethodnih 12 mjeseci koji su u bliskoj prošlosti mogli imati ili su imali značajne učinke na financijski položaj ili profitabilnost izdavatelja i/ili grupe; ili dostaviti odgovarajuću negativnu izjavu.

6.2.

Informacije o mogućem imunitetu izdavatelja od sudskih postupaka.

7.

MIŠLJENJE STRUČNJAKA I IZJAVA O UDJELU

Kad je u registracijski dokument uključeno mišljenje ili izvješće stručnjaka, navesti ime te osobe, službenu adresu, kvalifikacije te njegov eventualni značajni udjel u izdavatelju. Ako je izvješće sastavljeno na zahtjev izdavatelja, dati izjavu u smislu da je takvo mišljenje ili izvješće uključeno, u obliku i sadržaju u kojem je uključeno, uz suglasnost osobe koja je odobrila sadržaj tog dijela registracijskog dokumenta.

U mjeri u kojoj je to poznato izdavatelju, dostaviti informacije o svim udjelima koji se odnose na takvog stručnjaka koje bi mogle utjecati na nezavisnost stručnjaka prilikom sastavljanja izvješća.

8.

DOKUMENTI DOSTUPNI JAVNOSTI

Izjava da se tijekom važenja registracijskog dokumenta mogu pregledati sljedeći dokumenti (ili njihove kopije), prema potrebi:

(a)  financijski izvještaji i revizijska izvješća za izdavatelja koji obuhvaćaju dvije posljednje fiskalne godine i proračun za tekuću fiskalnu godinu;

(b)  sva izvješća, pisma i drugi dokumenti, povijesne financijske informacije, procjene i mišljenja stručnjaka koji su sastavljeni na zahtjev izdavatelja čiji je bilo koji dio uključen u registracijski dokument ili na koji se registracijski dokument poziva.

Naznaka o mjestu na kojemu se dokumenti koji su dostupni javnosti mogu pregledati u fizičkom ili elektronskom obliku.
PRILOG XVII.

Minimalni zahtjevi za objavljivanje za registracijski dokument za vrijednosne papire koje izdaju javna međunarodna tijela i za dužničke vrijednosne papire za koje jamči država članica OECD-a (popis)1.

ODGOVORNE OSOBE

1.1.

Sve osobe koje su odgovorne za informacije dane u registracijskom dokumentu i, ovisno o slučaju, za neke njegove dijelove, uz naznaku o kojim je dijelovima riječ. U slučaju fizičkih osoba koje uključuju članove administrativnih, rukovodećih i nadzornih tijela izdavatelja, naznačiti ime i funkciju osobe; u slučaju pravnih osoba, naznačiti naziv i sjedište.

1.2.

Izjava odgovornih za registracijski dokument, kojom potvrđuju da su, nakon što su poduzeli sve potrebne mjere da se to osigura, informacije koje su sadržane u registracijskom dokumentu prema njihovom saznanju u skladu s činjenicama te da nisu izostavljene informacije koje bi mogle utjecati na značenje registracijskog dokumenta. Ovisno o slučaju, izjava odgovornih za određene dijelove registracijskog dokumenta da su, nakon što su poduzeli sve potrebne mjere da se to osigura, informacije koje su sadržane u tom dijelu registracijskog dokumenta za koji su oni odgovorni prema njihovom saznanju u skladu s činjenicama te da nisu izostavljene informacije koje bi mogle utjecati na značenje registracijskog dokumenta.

2.

ČIMBENICI RIZIKA

 

Jasna objava čimbenika rizika koji mogu utjecati na sposobnost izdavatelja da ispuni svoje obveze po vrijednosnim papirima prema ulagatelju u odjeljku pod naslovom „Čimbenici rizika”.

3.

INFORMACIJE O IZDAVATELJU

3.1.

Naziv izdavatelja i kratak opis izdavateljevog položaja.

3.2.

Lokacija glavnog ureda i pravni oblik izdavatelja te adresa za kontakte i telefonski broj.

3.3.

Pojedinosti o upravljačkom tijelu izdavatelja i opis eventualnih upravljačkih sporazuma.

3.4.

Kratak opis svrhe i funkcija izdavatelja.

3.5.

Izvori financiranja, jamstva i druge obveze koje izdavatelju duguju njegovi članovi.

3.6.

Svi nedavni događaji koji su relevantni za procjenu solventnosti izdavatelja.

3.7.

Popis članova izdavatelja.

4.

FINANCIJSKE INFORMACIJE

4.1.

Objavljeni revidirani godišnji financijski izvještaji za dvije posljednje godine sastavljeni u skladu s računovodstvenim i revizorskim standardima koje je usvojio izdavatelj te kratak opis tih računovodstvenih i revizijskih načela.

Opis svih značajnih promjena u financijskom položaju izdavatelja koje su se dogodile od završetka posljednjih revidiranih godišnjih financijskih izvještaja ili odgovarajuća negativna izjava.

5.

SUDSKI I ARBITRAŽNI POSTUPCI

5.1.

Informacije o svim postupcima pred državnom upravom, sudskim ili arbitražnim postupcima (uključujući sve takve postupke koji su neriješeni ili predstoje, a o kojima izdavatelj ima saznanja) tijekom razdoblja koje obuhvaća najmanje prethodnih 12 mjeseci koji su mogli ili su imali značajne učinke u bliskoj prošlosti na financijski položaj ili profitabilnost izdavatelja i/ili grupe; ili dostaviti odgovarajuću negativnu izjavu.

5.2.

Informacije o mogućem imunitetu izdavatelja od sudskih postupaka u skladu s njegovim osnivačkim dokumentima.

6.

MIŠLJENJE STRUČNJAKA I IZJAVA O UDJELU

 

Kad je u registracijski dokument uključeno mišljenje ili izvješće stručnjaka, navesti ime te osobe, službenu adresu, kvalifikacije te njegov eventualni značajni udjel u izdavatelju. Ako je izvješće sastavljeno na zahtjev izdavatelja, dati izjavu u smislu da je takvo mišljenje ili izvješće uključeno, u obliku i sadržaju u kojemu je uključeno, uz suglasnost osobe koja je odobrila sadržaj tog dijela registracijskog dokumenta.

U mjeri u kojoj je to poznato izdavatelju, dostaviti informacije o svim udjelima koji se odnose na takvog stručnjaka koje bi mogle utjecati na nezavisnost stručnjaka prilikom sastavljanja izvješća.

7.

DOKUMENTI DOSTUPNI JAVNOSTI

 

Izjava da se tijekom važenja registracijskog dokumenta na zahtjev mogu pregledati sljedeći dokumenti (ili njihove kopije), prema potrebi:

(a)  financijski izvještaji i revizijska izvješća za izdavatelja koji obuhvaćaju dvije posljednje poslovne godine, sastavljeni u skladu s računovodstvenim i revizorskim standardima koje je usvojio izdavatelj;

(b)  sva izvješća, pisma i drugi dokumenti, povijesne financijske informacije, procjene i mišljenja stručnjaka koji su sastavljeni na zahtjev izdavatelja čiji je bilo koji dio uključen u registracijski dokument ili na koji se registracijski dokument poziva;

(c)  osnivački dokumenti izdavatelja.

Naznaka o mjestu na kojem se dokumenti koji su dostupni javnosti mogu pregledati u fizičkom ili elektronskom obliku.

▼M8
PRILOG XVIII.

DIO I.

Tablica kombinacijaBr.

PRILOG XVIII.

Dio I.

REGISTRACIJSKI DOKUMENT

POPISI

OBRASCI

POPISI

VRSTE VRIJEDNOSNIH PAPIRA

Dionica

Dužnički vrijednosni papiri i izvedeni vrijednosni papiri

(< 100 000 EUR)

Dužnički vrijednosni papiri i izvedeni vrijednosni papiri

(> ili = 100 000 EUR)

Vrijednosni papiri pokriveni imovinom

Dužnički vrijednosni papiri i izvedeni vrijednosni papiri banaka

Pro forma

informacije (ako je primjenjivo)

Subjekti za zajednička ulaganja zatvorenog tipa

Države i njihova regionalna i lokalna tijela

Javna međunarodna tijela/dužnički vrijednosni papiri za koje jamči država članica OECD-a

1

Dionice (povlaštene dionice, dionice s mogućnošću otkupa, dionice s povlaštenim pravima upisa itd.)

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2

Dužnički vrijednosni papiri (obični dužnički vrijednosni papiri, dohodovni dužnički vrijednosni papiri, strukturirani dužnički vrijednosni papiri itd.) čija je nominalna vrijednost manja od 100 000 EUR.

 

ILI

 
 

ILI

 
 
 
 

3

Dužnički vrijednosni papiri (obični dužnički vrijednosni papiri, dohodovni dužnički vrijednosni papiri, strukturirani dužnički vrijednosni papiri itd.) čija nominalna vrijednost iznosi najmanje 100 000 EUR.

 
 

ILI

 

ILI

 
 
 
 

4

Dužnički vrijednosni papiri za koje jamče treće osobe

 

ILI

ILI

 

ILI

 
 
 
 

5

Izvedeni vrijednosni papiri za koje jamče treće osobe

 

ILI

ILI

 

ILI

 
 
 
 

6

Vrijednosni papiri pokriveni imovinom

 
 
 
 
 
 
 
 
 

7

Dužnički vrijednosni papiri koji se mogu zamijeniti za ili konvertirati u dionice treće osobe ili izdavatelja ili dionice grupe koje su uvrštene na uređenom tržištu

 

ILI

ILI

 

ILI

 
 
 
 

8

Dužnički vrijednosni papiri koji se mogu zamijeniti za ili konvertirati u dionice treće osobe koje nisu uvrštene na uređenom tržištu

Izdavatelj zamjenjivih ili konvertibilnih dužničkih vrijednosnih papira

 

ILI

ILI

 

ILI

 
 
 
 

Izdavatelj (temeljnih) dionica

 
 
 
 
 
 
 
 
 

9

Dužnički vrijednosni papiri koji se mogu zamijeniti za ili konvertirati u dionice izdavatelja koje nisu uvrštene na uređenom tržištu

 
 
 
 
 
 
 
 
 

10

Dužnički vrijednosni papiri koji se mogu zamijeniti za ili konvertirati u dionice grupe koje nisu uvrštene na uređenom tržištu

Izdavatelj zamjenjivih ili konvertibilnih dužničkih vrijednosnih papira

 

ILI

ILI

 

ILI

 
 
 
 

Izdavatelj (temeljnih) dionica

 
 
 
 
 
 
 
 
 

11

Dužnički vrijednosni papiri s varantima za stjecanje dionica izdavatelja koje nisu uvrštene za trgovanje na uređenom tržištu

 
 
 
 
 
 
 
 
 

12

Dionice s varantima za stjecanje dionica izdavatelja koje nisu uvrštene za trgovanje na uređenom tržištu

 
 
 
 
 
 
 
 
 

13

Izvedeni vrijednosni papiri koji daju pravo na upis ili stjecanje dionica izdavatelja koje nisu uvrštene na uređenom tržištu

 
 
 
 
 
 
 
 
 

14

Izvedeni vrijednosni papiri koji daju pravo stjecanja dionica grupe koje nisu uvrštene na uređenom tržištu

 

ILI

ILI

 

ILI

 
 
 
 

15

Izvedeni vrijednosni papiri koji daju pravo na upis ili stjecanje dionica izdavatelja ili grupe koje su uvrštene na uređenom tržištu i izvedeni vrijednosni papiri povezani s bilo kojom vrstom temeljnih instrumenata koji nisu dionice izdavatelja ili grupe koje nisu uvrštene na uređenom tržištu (uključujući sve izvedene vrijednosne papire koji daju pravo na namiru u novcu)

 

ILI

ILI

 

ILI

 
 
 
 Br.

PRILOG XVIII.

Dio I.

OBAVIJEST O VRIJEDNOSNIM PAPIRIMA

POPISI

DODATNI OBRASCI

VRSTE VRIJEDNOSNIH PAPIRA

Dionica

Dužnički vrijednosni papiri

(< 100 000 EUR)

Dužnički vrijednosni papiri

(> ili = 100 000 EUR)

Izvedeni vrijednosni papiri

Jamstva

Vrijednosni papiri pokriveni imovinom

Temeljna dionica

1

Dionice (povlaštene dionice, dionice s mogućnošću otkupa, dionice s povlaštenim pravima upisa itd.)

 
 
 
 
 
 
 

2

Dužnički vrijednosni papiri (obični dužnički vrijednosni papiri, dohodovni dužnički vrijednosni papiri, strukturirani dužnički vrijednosni papiri itd.) čija je nominalna vrijednost manja od 100 000 EUR

 
 
 
 
 
 
 

3

Dužnički vrijednosni papiri (obični dužnički vrijednosni papiri, dohodovni dužnički vrijednosni papiri, strukturirani dužnički vrijednosni papiri itd.) čija nominalna vrijednost iznosi najmanje 100 000 EUR

 
 
 
 
 
 
 

4

Dužnički vrijednosni papiri za koje jamče treće osobe

 

ILI

ILI

 
 
 
 

5

Izvedeni vrijednosni papiri za koje jamče treće osobe

 
 
 
 
 
 
 

6

Vrijednosni papiri pokriveni imovinom

 

ILI

ILI

 
 
 
 

7

Dužnički vrijednosni papiri koji se mogu zamijeniti za ili konvertirati u dionice treće osobe ili izdavatelja ili dionice grupe koje su uvrštene na uređenom tržištu

 

ILI

ILI

I samo točka 4.2.2.

 
 
 

8

Dužnički vrijednosni papiri koji se mogu zamijeniti za ili konvertirati u dionice treće osobe koje nisu uvrštene na uređenom tržištu

Zamjenjivi ili konvertibilni dužnički vrijednosni papiri

 

ILI

ILI

 
 
 
 

(Temeljne) dionice

 
 
 
 
 
 

I osim točke 2.

9

Dužnički vrijednosni papiri koji se mogu zamijeniti za ili konvertirati u dionice izdavatelja koje nisu uvrštene na uređenom tržištu

I samo točke 3.1. i 3.2.

ILI

ILI

 
 
 
 

10

Dužnički vrijednosni papiri koji se mogu zamijeniti za ili konvertirati u dionice grupe koje nisu uvrštene na uređenom tržištu

Zamjenjivi ili konvertibilni dužnički vrijednosni papiri

 

ILI

ILI

 
 
 
 

(Temeljne) dionice

I samo točke 3.1. i 3.2.

 
 
 
 
 
 

11

Dužnički vrijednosni papiri s varantima za stjecanje dionica izdavatelja koje nisu uvrštene za trgovanje na uređenom tržištu

 

ILI

ILI

I osim točke 4.2.2.

 
 
 

12

Dionice s varantima za stjecanje dionica izdavatelja koje nisu uvrštene za trgovanje na uređenom tržištu

 
 
 

I osim točke 4.2.2.

 
 
 

13

Izvedeni vrijednosni papiri koji daju pravo na upis ili stjecanje dionica izdavatelja koje nisu uvrštene na uređenom tržištu

 
 
 

I osim točke 4.2.2.

 
 
 

14

Izvedeni vrijednosni papiri koji daju pravo stjecanja dionica grupe koje nisu uvrštene na uređenom tržištu

 
 
 

I osim točke 4.2.2.

 
 
 

15

Izvedeni vrijednosni papiri koji daju pravo na upis ili stjecanje dionica izdavatelja ili grupe koje su uvrštene na uređenom tržištu i izvedeni vrijednosni papiri povezani s bilo kojom vrstom temeljnih instrumenata koji nisu dionice izdavatelja ili grupe koje nisu uvrštene na uređenom tržištu (uključujući sve izvedene vrijednosne papire koji daju pravo na namiru u novcu)

 
 
 
 
 
 
 

DIO II.

Tablica kombinacija u vezi s izdanjima prava koja se odnose na dužničke vrijednosne papire koji se mogu konvertirati u ili zamijeniti za dionice izdavatelja i dužničke vrijednosne papire koji se mogu konvertirati u ili zamijeniti za dionice izdavatelja ako takva izdanja prava i dužničke vrijednosne papire izdaju mala ili srednja poduzeća („MSP-ovi”) ili društva sa smanjenom tržišnom kapitalizacijom („small caps”) (razmjerna obveza objavljivanja)

Izdavatelji međutim mogu odlučiti da se prospekt izradi u skladu s potpunom obvezom objavljivanjaBr.

PRILOG XVIII.

Dio II.: Razmjerna obveza objavljivanja

REGISTRACIJSKI DOKUMENT

POPISI

OBRASCI

POPISI

VRSTE VRIJEDNOSNIH PAPIRA

Dionica

Dužnički vrijednosni papiri i izvedeni vrijednosni papiri

(< 100 000 EUR)

Dužnički vrijednosni papiri i izvedeni vrijednosni papiri

(> ili = 100 000 EUR)

Vrijednosni papiri pokriveni imovinom

Dužnički vrijednosni papiri i izvedeni vrijednosni papiri banaka

Pro forma informacije

(ako je primjenjivo)

Subjekti za zajednička ulaganja zatvorenog tipa

Države i njihova regionalna i lokalna tijela

Javna međunarodna tijela/dužnički vrijednosni papiri za koje jamči država članica OECD-a

1

Izdanja prava koja se odnose na dužničke vrijednosne papire koji se mogu konvertirati u ili zamijeniti za dionice izdavatelja, u slučaju da izdavatelj već ima dionice istog roda uvrštene na uređenom tržištu ili multilateralnim sustavima trgovanja (MTF) ako su ispunjeni uvjeti iz članka 26.a stavka 2.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2

Dužnički vrijednosni papiri MSP-ova i društava sa smanjenom tržišnom kapitalizacijom koji se mogu zamijeniti za ili konvertirati u dionice treće osobe ili izdavatelja ili dionice grupe koje su uvrštene na uređenom tržištu

 

ILI

ILI

 

ILI

 
 
 
 

3

Dužnički vrijednosni papiri MSP-ova i društava sa smanjenom tržišnom kapitalizacijom koji se mogu zamijeniti za ili konvertirati u dionice treće osobe koje nisu uvrštene na uređenom tržištu

Zamjenjivi ili konvertibilni dužnički vrijednosni papiri

 

ILI

ILI

 

ILI

 
 
 
 

(Temeljne) dionice

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4

Dužnički vrijednosni papiri MSP-ova i društava sa smanjenom tržišnom kapitalizacijom koji se mogu zamijeniti za ili konvertirati u dionice izdavatelja koje nisu uvrštene na uređenom tržištu

 
 
 
 
 
 
 
 
 

5

Dužnički vrijednosni papiri MSP-ova i društava sa smanjenom tržišnom kapitalizacijom koji se mogu zamijeniti za ili konvertirati u dionice grupe koje nisu uvrštene na uređenom tržištu

Zamjenjivi ili konvertibilni dužnički vrijednosni papiri

 

ILI

ILI

 

ILI

 
 
 
 

(Temeljne) dionice

 
 
 
 
 
 
 
 
 Br.

PRILOG XVIII.

Dio II.: Razmjerna obveza objavljivanja

OBAVIJEST O VRIJEDNOSNIM PAPIRIMA

POPISI

DODATNI OBRASCI

VRSTE VRIJEDNOSNIH PAPIRA

Dionica

Dužnički vrijednosni papiri

(< 100 000 EUR)

Dužnički vrijednosni papiri

(> ili = 100 000 EUR)

Izvedeni vrijednosni papiri

Jamstva

Vrijednosni papiri pokriveni imovinom

Temeljna dionica

1

Izdanja prava koja se odnose na dužničke vrijednosne papire koji se mogu zamijeniti za ili konvertirati u dionice izdavatelja, u slučaju kada izdavatelj već ima dionice istog roda uvrštene na uređenom tržištu ili multilateralnim sustavima trgovanja (MTF) ako su ispunjeni uvjeti iz članka 26.a stavka 2.

I samo točke 3.1. i 3.2.

ILI

ILI

 
 
 

I osim točke 2.

2

Dužnički vrijednosni papiri MSP-ova i društava sa smanjenom tržišnom kapitalizacijom koji se mogu zamijeniti za ili konvertirati u dionice treće osobe ili izdavatelja ili dionice grupe koje su uvrštene na uređenom tržištu

 

ILI

ILI

I samo točka 4.2.2.

 
 
 

3

Dužnički vrijednosni papiri MSP-ova i društava sa smanjenom tržišnom kapitalizacijom koji se mogu zamijeniti za ili konvertirati u dionice treće osobe koje nisu uvrštene na uređenom tržištu

Zamjenjivi ili konvertibilni dužnički vrijednosni papiri

 

ILI

ILI

 
 
 
 

(Temeljne) dionice

 
 
 
 
 
 

I osim točke 2.

4

Dužnički vrijednosni papiri MSP-ova i društava sa smanjenom tržišnom kapitalizacijom koji se mogu zamijeniti za ili konvertirati u dionice izdavatelja koje nisu uvrštene na uređenom tržištu

I samo točke 3.1. i 3.2.

ILI

ILI

 
 
 
 

5

Dužnički vrijednosni papiri MSP-ova i društava sa smanjenom tržišnom kapitalizacijom koji se mogu zamijeniti za ili konvertirati u dionice grupe koje nisu uvrštene na uređenom tržištu

Dužnički vrijednosni papiri

 

ILI

ILI

 
 
 
 

(Temeljne) dionice

I samo točke 3.1. i 3.2.

 
 
 
 
 
 

▼B
PRILOG XIX.

Popis specijaliziranih izdavatelja

 Društva za nekretnine

 Društva za iskorištavanje rudnih bogatstava

 Društva za investicije

 Društva koja se temelje na znanstvenim istraživanjima

 Društva koja postoje manje od tri godine (društva početnici)

 Brodarska društva.

▼M5
PRILOG XX.Lista popisa i obrazaca za obavijest o vrijednosnim papirima

 

Prilog V.

Upute

1.

ODGOVORNE OSOBE

 

1.1.

Sve osobe koje su odgovorne za informacije iz prospekta i, ovisno o slučaju, iz nekih njegovih dijelova, uz naznaku o kojim je dijelovima riječ. U slučaju fizičkih osoba koje uključuju članove upravnih, rukovodećih ili nadzornih tijela izdavatelja, navesti ime i funkciju osobe; u slučaju pravnih osoba, navesti naziv i registrirano sjedište.

Kategorija A

1.2.

Izjava osoba odgovornih za prospekt kojom potvrđuju da su, nakon što su poduzeli sve potrebne mjere da se to osigura, informacije koje su sadržane u prospektu prema njihovom saznanju u skladu s činjenicama te da nisu izostavljene informacije koje bi mogle utjecati na značenje prospekta. Ovisno o slučaju, izjava odgovornih za određene dijelove prospekta da su informacije koje su sadržane u dijelu prospekta za koji su oni odgovorni, prema njihovom saznanju, u skladu s činjenicama te da nisu izostavljene informacije koje bi mogle utjecati na značenje prospekta.

Kategorija A

2.

ČIMBENICI RIZIKA

 

2.1.

Jasna objava čimbenika rizika koji su značajni za vrijednosne papire koji su ponuđeni i/ili uvršteni u trgovanje kako bi se procijenio tržišni rizik povezan s tim vrijednosnim papirima u odjeljku pod naslovom „Čimbenici rizika”.

Kategorija A

▼M6

3.

BITNE INFORMACIJE

 

▼M5

3.1.

Interesi fizičkih i pravnih osoba uključenih u izdanje/ponudu

 

Opis svih interesa, uključujući one gdje postoje sukobi interesa, koji su bitni za izdanje/ponudu, navodeći pojedinosti o uključenim osobama i o prirodi njihovog interesa.

Kategorija C

3.2.

Razlozi za ponudu i korištenje sredstava

 

Razlozi za ponudu koji nisu ostvarenje zarade i/ili zaštita od određenih rizika. Gdje je primjenjivo, procijenjeni iznos ukupnih troškova izdanja/ponude i procijenjeni neto iznos sredstava. Spomenute iznose troškova i sredstava treba raščlaniti na svako važnije namjensko korištenje i navesti ih redom prema prioritetu takvih korištenja. Ako izdavatelj zna da predviđena sredstva neće biti dovoljna za financiranje svih predloženih korištenja, navesti iznos i izvore drugih potrebnih sredstava.

Kategorija C

4.

INFORMACIJE O VRIJEDNOSNIM PAPIRIMA KOJI SU PREDMET PONUDE/UVRŠTENJA U TRGOVANJE

 

4.1.

i.  Opis vrste i roda vrijednosnih papira koji su predmet ponude i/ili uvrštenja u trgovanje,

Kategorija B

ii.  ISIN oznaka (međunarodni jedinstveni identifikacijski broj) ili neka druga identifikacijska oznaka vrijednosnog papira.

Kategorija C

4.2.

Zakonodavstvo na temelju kojega su vrijednosni papiri izrađeni

Kategorija A

4.3.

i.  Naznaka o tome jesu li vrijednosni papiri na ime ili na donositelja i jesu li vrijednosni papiri u obliku potvrda ili u nematerijaliziranom obliku.

Kategorija A

ii.  U potonjem slučaju, ime i adresa subjekta zaduženog za vođenje evidencije.

Kategorija C

4.4.

Valuta izdanja vrijednosnih papira.

Kategorija C

4.5.

Rangiranje vrijednosnih papira koji su predmet ponude i/ili uvrštenja u trgovanje, uključujući sažetke svih klauzula čija je namjena da utječu na rangiranje ili da podrede vrijednosni papir u odnosu na bilo koju sadašnju ili buduću obvezu izdavatelja.

Kategorija A

4.6.

Opis prava koja proizlaze iz vrijednosnih papira, uključujući bilo kakva ograničenja tih prava i postupak za ostvarenje navedenih prava.

Kategorija B

4.7.

i.  Nominalna kamatna stopa

Kategorija C

ii.  Odredbe u pogledu pasivne kamate

Kategorija B

iii.  Datum s kojim započinje plaćanje kamate

Kategorija C

iv.  Datumi dospijeća kamate

Kategorija C

v.  Rok važenja potraživanja s osnove kamate i povrata glavnice

Kategorija B

Kada kamatna stopa nije fiksna,

 

vi.  Izjava kojom se utvrđuje vrsta temeljne imovine

Kategorija A

vii.  Opis temeljne imovine na kojoj se kamata temelji

Kategorija C

viii.  Metoda koja je korištena da bi se te dvije vrijednosti stavile u odnos

Kategorija B

ix.  Uputa o tome gdje se mogu dobiti informacije o dosadašnjim i budućim rezultatima te o volatilnosti temeljne imovine

Kategorija C

x.  Opis bilo kakvog tržišnog poremećaja ili poremećaja u sustavu namire koji utječu na temeljnu imovinu

Kategorija B

xi.  Pravila prilagodbe vezano uz događaje koji se odnose na temeljnu imovinu

Kategorija B

xii.  Ime agenta za obračun

Kategorija C

xiii.  Ako vrijednosni papir sadrži derivativnu komponentu kod plaćanja kamate, treba osigurati jasno i sveobuhvatno objašnjenje kako bi se pomoglo ulagateljima da shvate na koji način vrijednost temeljnog instrumenta(-ata) utječe na vrijednost njihovog ulaganja, posebno u okolnostima u kojima su rizici najočitiji.

Kategorija B

4.8.

i.  Datum dospijeća

Kategorija C

ii.  Načini amortizacije zajma, uključujući postupke otplate. Kada se, na inicijativu izdavatelja ili imatelja, razmatra prijevremena amortizacija, potrebno ju je opisati navodeći uvjete amortizacije.

Kategorija B

4.9.

i.  Naznaka prinosa

Kategorija C

ii.  Opis postupka kojim se navedeni prinos izračunava u sažetom obliku.

Kategorija B

4.10.

Zastupanje imatelja dužničkih vrijednosnih papira, uključujući identifikaciju organizacije koja zastupa ulagatelje te odredbe koje se odnose na takvo zastupanje. Naznaka o tome gdje je javnosti omogućen pristup ugovorima koji se odnose na navedene oblike zastupanja.

Kategorija B

4.11.

U slučaju novih izdanja, izjava o rješenjima, ovlaštenjima i odobrenjima na temelju kojih vrijednosni papiri jesu ili će biti izrađeni i/ili izdani.

Kategorija C

4.12.

U slučaju novih izdanja, očekivani datum izdanja vrijednosnih papira.

Kategorija C

4.13.

Opis svih ograničenja u vezi sa slobodnom prenosivosti vrijednosnih papira.

Kategorija A

4.14.

U pogledu države sjedišta izdavatelja i države(-a) gdje je izvršena ponuda ili zatraženo uvrštenje u trgovanje:

— informacije o porezu na dohodak od vrijednosnih papira koji je zadržan na izvoru,

— naznaka o tome preuzima li izdavatelj odgovornost za zadržavanje poreza na izvoru.

Kategorija A

5.

OPĆI UVJETI PONUDE

 

5.1.

Uvjeti, statistički podaci o ponudi, očekivani vremenski raspored i propisani postupak odgovora na ponudu

 

5.1.1.

Uvjeti kojima ponuda podliježe.

Kategorija C

5.1.2.

Ukupan iznos izdanja/ponude, a ako iznos nije fiksan, opis postupaka i rokovi za javnu objavu konačnog iznosa ponude.

Kategorija C

5.1.3.

i.  Razdoblje, uključujući i moguće izmjene, tijekom kojega će ponuda biti otvorena.

Kategorija C

ii.  Opis postupka prijave.

Kategorija C

5.1.4.

Opis mogućnosti za smanjenje upisa i način povrata preplaćenog iznosa podnositeljima.

Kategorija C

5.1.5.

Pojedinosti o najmanjem i/ili najvišem iznosu prijave (bilo po broju vrijednosnih papira ili po ukupnom iznosu ulaganja).

Kategorija C

5.1.6.

Način i rokovi za uplatu i isporuku vrijednosnih papira.

Kategorija C

5.1.7.

Detaljan opis načina i datuma objave rezultata ponude.

Kategorija C

5.1.8.

Postupak ostvarenja eventualnog prava prvokupa, prenosivost prava upisa i postupanje s neiskorištenim pravima upisa.

Kategorija C

5.2.

Plan raspodjele i dodjele

 

5.2.1.

i.  Različite kategorije potencijalnih ulagatelja kojima su vrijednosni papiri ponuđeni.

Kategorija A

ii.  Ako se ponuda vrši istodobno na tržištima dviju ili više država i ako je tranša rezervirana ili se rezervira za neku od njih, navesti sve takve tranše.

Kategorija C

5.2.2.

Postupak obavješćivanja podnositelja o dodijeljenim iznosima i naznaka o tome može li trgovanje započeti prije dostave navedene obavijesti.

Kategorija C

5.3.

Formiranje cijena

 

5.3.1.

i.  Naznaka očekivane cijene po kojoj će vrijednosni papiri biti ponuđeni ili

Kategorija C

ii.  način utvrđivanja cijene i postupak njezine objave.

Kategorija B

iii.  Naznaka iznosa svih troškova i poreza posebno stavljenih na teret upisnika ili kupca.

Kategorija C

5.4.

Plasman i pokroviteljstvo

 

5.4.1.

Ime i adresa koordinatora globalne ponude i pojedinih dijelova ponude i, u mjeri u kojoj su izdavatelj ili ponuditelj s tim upoznati, osoba koje vrše plasman u različitim državama u kojima se odvija ponuda.

Kategorija C

5.4.2.

Ime i adresa svih platnih agenata i depozitarnih agenata u svakoj od država.

Kategorija C

5.4.3.

Ime i adresa subjekata koji provode postupak ponude odnosno prodaje uz čvrstu obvezu preuzimanja izdanja te ime i adresa subjekata koji provode postupak ponude odnosno prodaje bez obveze preuzimanja izdanja ili uz sporazum o najboljoj zaštiti interesa nalogodavatelja. Naznaka bitnih obilježja sporazuma, uključujući kvote. Ako izdanje nije u cijelosti obuhvaćeno pokroviteljstvom, naznačiti koji dio nije obuhvaćen. Naznaka sveukupnog iznosa provizije za pokroviteljstvo te provizije za plasman.

Kategorija C

5.4.4.

Datum na koji je sporazum o pokroviteljstvu zaključen ili će biti zaključen.

Kategorija C

6.

UVRŠTENJE U TRGOVANJE I POSTUPCI TRGOVANJA

 

6.1.

i.  Naznaka o tome da li ponuđeni vrijednosni papiri jesu ili će biti predmet zahtjeva za uvrštenje u trgovanje s ciljem njihove distribucije na uređenom tržištu ili drugim istovjetnim tržištima, uz naznaku o kojim je tržištima riječ. Ovu je okolnost potrebno navesti bez stvaranja dojma da će uvrštenje u trgovanje nužno biti i odobreno.

Kategorija B

ii.  Ako je poznat, najraniji datum na koji će vrijednosni papiri biti uvršteni u trgovanje.

Kategorija C

6.2.

Sva uređena tržišta ili istovjetna tržišta na kojima su, prema saznanjima izdavatelja, već uvršteni u trgovanje vrijednosni papiri istog roda kao vrijednosni papiri koji su predmet ponude ili uvrštenja u trgovanje.

Kategorija C

6.3.

Imena i adrese subjekata koji su se obvezali da će djelovati kao posrednici pri sekundarnom trgovanju, osiguravajući likvidnost putem ponuda za kupnju i prodaju te opis glavnih uvjeta njihove obveze.

Kategorija C

7.

DODATNE INFORMACIJE

 

7.1.

Ako se u obavijesti o vrijednosnim papirima spominju savjetnici koji su povezani s izdanjem, tada je potrebna izjava o tome u kojem su svojstvu savjetnici djelovali.

Kategorija C

7.2.

Naznaka ostalih informacija iz obavijesti o vrijednosnim papirima koje su revidirali ili pregledali ovlašteni revizori i o tome izradili izvješće. Kopija izvješća ili, uz odobrenje nadležnog tijela, sažetak izvješća.

Kategorija A

7.3.

Kada je u obavijest o vrijednosnim papirima uključena izjava ili izvješće stručnjaka, navesti ime te osobe, službenu adresu, kvalifikacije te njegov eventualni značajni interes u izdavatelju. Ako je izvješće sastavljeno na zahtjev izdavatelja, dati izjavu u smislu da je spomenuta izjava ili izvješće uključeno, u obliku i sadržaju u kojem je uključeno, uz suglasnost osobe koja je odobrila sadržaj tog dijela obavijesti o vrijednosnim papirima.

Kategorija A

7.4.

Kada informacije dolaze od treće osobe, izdati potvrdu da su te informacije točno prenesene i da, prema saznanju izdavatelja i koliko izdavatelj može potvrditi, iz informacija koje je objavila spomenuta treća osoba nisu izostavljene činjenice zbog kojih bi tako prenesene informacije postale netočne ili obmanjujuće. Nadalje, treba navesti izvor(e) takvih informacija.

Kategorija C

7.5.

i.  Kreditni rejting dodijeljen izdavatelju na zahtjev ili u suradnji s izdavateljem u postupku procjene te kratko obrazloženje značenja rejtinga, ako ga je agencija za kreditni rejting prethodno objavila.

Kategorija A

ii.  Kreditni rejting dodijeljen vrijednosnim papirima na zahtjev ili u suradnji s izdavateljem u postupku procjene te kratko obrazloženje značenja rejtinga, ako ga je agencija za kreditni rejting prethodno objavila.

Kategorija C

 

Prilog XII.

Upute

1.

ODGOVORNE OSOBE

 

1.1.

Sve osobe koje su odgovorne za informacije iz prospekta i, ovisno o slučaju, iz nekih njegovih dijelova, uz naznaku o kojim je dijelovima riječ. U slučaju fizičkih osoba koje uključuju članove upravnih, rukovodećih ili nadzornih tijela izdavatelja, navesti ime i funkciju osobe; u slučaju pravnih osoba, navesti naziv i sjedište.

Kategorija A

1.2.

Izjava osoba odgovornih za prospekt kojom potvrđuju da su, nakon što su poduzeli sve potrebne mjere da se to osigura, informacije koje su sadržane u prospektu, prema njihovom saznanju, u skladu s činjenicama te da nisu izostavljene informacije koje bi mogle utjecati na značenje prospekta. Ovisno o slučaju, izjava odgovornih za određene dijelove prospekta da su, nakon što su poduzeli sve potrebne mjere da se to osigura, informacije koje su sadržane u dijelu prospekta za koji su oni odgovorni, prema njihovom saznanju, u skladu s činjenicama te da nisu izostavljene informacije koje bi mogle utjecati na značenje prospekta.

Kategorija A

2.

ČIMBENICI RIZIKA

 

2.1.

Jasna objava čimbenika rizika koji su značajni za vrijednosne papire koji su ponuđeni i/ili uvršteni u trgovanje kako bi se procijenio tržišni rizik povezan s tim vrijednosnim papirima u odjeljku pod naslovom „Čimbenici rizika”. Ona treba uključivati upozorenja o riziku u smislu da ulagatelji mogu izgubiti vrijednost ukupnog ulaganja ili njegovog dijela, ovisno o slučaju, i/ili ako obveza ulagatelja nije ograničena na vrijednost njegovog ulaganja, izjavu o toj činjenici, zajedno s opisom okolnosti u kojima nastaje takva dodatna obveza te vjerojatnog financijskog učinka.

Kategorija A

▼M6

3.

BITNE INFORMACIJE

 

▼M5

3.1.

Interesi fizičkih i pravnih osoba uključenih u izdanje/ponudu

 

Opis svih interesa, uključujući one gdje postoje sukobi interesa, koji su bitni za izdanje/ponudu, navodeći pojedinosti o uključenim osobama i o prirodi njihovog interesa.

Kategorija C

3.2.

Razlozi za ponudu i korištenje sredstava koji nisu ostvarenje zarade i/ili zaštita od određenih rizika

 

Ako su objavljeni razlozi za ponudu i korištenje sredstava, dostaviti ukupna neto sredstva i procjenu ukupnih troškova izdanja/ponude.

Kategorija C

4.

INFORMACIJE O VRIJEDNOSNIM PAPIRIMA KOJI SU PREDMET PONUDE/UVRŠTENJA U TRGOVANJE

 

4.1.

Informacije o vrijednosnim papirima

 

4.1.1.

i.  Opis vrste i roda vrijednosnih papira koji su predmet ponude i/ili uvrštenja u trgovanje,

Kategorija B

ii.  ISIN oznaka (međunarodni jedinstveni identifikacijski broj) ili neka druga identifikacijska oznaka vrijednosnog papira.

Kategorija C

4.1.2.

Jasno i sveobuhvatno objašnjenje kako bi se pomoglo ulagateljima da shvate na koji način vrijednost temeljnog instrumenta(-ata) utječe na vrijednost njihovog ulaganja, posebno u okolnostima u kojima je rizik najočitiji, osim ako vrijednosni papiri imaju pojedinačnu nominalnu vrijednost od najmanje 100 000 EUR ili se mogu kupiti za najmanje 100 000 EUR po vrijednosnom papiru.

Kategorija B

4.1.3.

Zakonodavstvo na temelju kojega su vrijednosni papiri izrađeni.

Kategorija A

4.1.4.

i.  Naznaka o tome jesu li vrijednosni papiri na ime ili na donositelja i jesu li vrijednosni papiri u obliku potvrda ili u nematerijaliziranom obliku.

Kategorija A

ii.  U potonjem slučaju, ime i adresu subjekta zaduženog za vođenje evidencije.

Kategorija C

4.1.5.

Valuta izdanja vrijednosnih papira.

Kategorija C

4.1.6.

Rangiranje vrijednosnih papira koji su predmet ponude i/ili uvrštenja u trgovanje, uključujući sažetke svih klauzula čija je namjena da utječu na rangiranje ili da podrede vrijednosni papir u odnosu na bilo koju sadašnju ili buduću obvezu izdavatelja.

Kategorija A

4.1.7.

Opis prava koja proizlaze iz vrijednosnih papira, uključujući bilo kakva ograničenja tih prava i postupak za ostvarenje navedenih prava.

Kategorija B

4.1.8.

U slučaju novih izdanja, izjava o rješenjima, ovlaštenjima i odobrenjima na temelju kojih vrijednosni papiri jesu ili će biti izrađeni i/ili izdani.

Kategorija C

4.1.9.

Datum izdanja vrijednosnih papira.

Kategorija C

4.1.10.

Opis svih ograničenja u vezi sa slobodnom prenosivosti vrijednosnih papira.

Kategorija A

4.1.11.

i.  Datum isteka izvedenica.

Kategorija C

ii.  Datum izvršenja ili konačni referentni datum.

Kategorija C

4.1.12.

Opis postupka namire izvedenica.

Kategorija B

4.1.13.

i.  Opis načina na koji se odvija povrat po izvedenicama (1)

Kategorija B

ii.  datum plaćanja ili isporuke

Kategorija C

iii.  način obračuna.

Kategorija B

4.1.14.

U pogledu države registriranog sjedišta izdavatelja i države(-a) gdje je izvršena ponuda ili zatraženo uvrštenje u trgovanje:

— informacije o porezu na dohodak od vrijednosnih papira koji je zadržan na izvoru,

— naznaka o tome preuzima li izdavatelj odgovornost za zadržavanje poreza na izvoru.

Kategorija A

4.2.

Informacije u pogledu temeljne imovine

 

4.2.1.

Izvršna cijena ili konačna referentna cijena temeljne imovine

Kategorija C

4.2.2.

Izjava kojom se utvrđuje vrsta temeljne imovine

Kategorija A

uputa o tome gdje se mogu dobiti informacije o dosadašnjim i budućim rezultatima te o volatilnosti temeljne imovine

Kategorija C

i.  u slučaju kada je temeljna imovina vrijednosni papir

 

—  naziv izdavatelja vrijednosnog papira,

Kategorija C

—  ISIN oznaka (međunarodni jedinstveni identifikacijski broj) ili neka druga identifikacijska oznaka vrijednosnog papira.

Kategorija C

▼M6

ii.  kada je temeljna imovina indeks:

 

—  naziv indeksa,

Kategorija C

—  opis indeksa ako ga sastavlja izdavatelj ili pravna osoba koja pripada istoj grupi,

Kategorija A

—  opis indeksa koji izračunava i održava pravna osoba ili fizička osobe koja djeluje u suradnji s izdavateljem ili u njegovo ime, osim ako prospekt sadrži sljedeće izjave:

— potpun skup pravila indeksa i informacije o prinosu indeksa slobodno su dostupni na internetskoj stranici izdavatelja ili osobe koja izračunava i održava indeks,

— i

— pravila koja uređuju indeks (uključujući metodologiju indeksa za odabir i ponovno uravnoteženje sastavnih elemenata indeksa, opis događaja koji uzrokuju poremećaje na tržištu i pravila za prilagodbu) temelje se na unaprijed određenim i objektivnim kriterijima.

Kategorija A

—  ako indeks ne sastavlja izdavatelj, gdje se informacije o indeksu mogu dobiti.

Kategorija C

▼M5

iii.  kada je temeljna imovina kamatna stopa

 

—  opis kamatne stope

Kategorija C

iv.  ostalo

 

—  kada temeljna imovina ne spada unutar gore navedenih kategorija, obavijest o vrijednosnim papirima treba sadržavati istovjetne informacije.

Kategorija C

v.  kada je temeljna imovina košarica temeljne imovine

 

—  objava relevantnih pondera za svaku pojedinu vrstu temeljne imovine u košarici.

Kategorija C

4.2.3.

Opis bilo kakvog tržišnog poremećaja ili poremećaja u sustavu namire koji utječu na temeljnu imovinu.

Kategorija B

4.2.4.

Pravila prilagodbe vezano uz događaje koji se odnose na temeljnu imovinu.

Kategorija B

5.

OPĆI UVJETI PONUDE

 

5.1.

Uvjeti, statistički podaci o ponudi, očekivani vremenski raspored i propisani postupak odgovora na ponudu

 

5.1.1.

Uvjeti kojima ponuda podliježe.

Kategorija C

5.1.2.

Ukupan iznos izdanja/ponude; ako iznos nije fiksan, opis postupaka i rokovi za javnu objavu konačnog iznosa ponude.

Kategorija C

5.1.3.

i.  Razdoblje, uključujući i moguće izmjene, tijekom kojega će ponuda biti otvorena.

Kategorija C

ii.  Opis postupka prijave.

Kategorija C

5.1.4.

Pojedinosti o najmanjem i/ili najvišem iznosu prijave (bilo po broju vrijednosnih papira ili po ukupnom iznosu ulaganja).

Kategorija C

5.1.5.

Način i rokovi za uplatu i isporuku vrijednosnih papira.

Kategorija C

5.1.6.

Detaljan opis načina i datuma objave rezultata ponude.

Kategorija C

5.2.

Plan raspodjele i dodjele

 

5.2.1.

i.  Različite kategorije potencijalnih ulagatelja kojima su vrijednosni papiri ponuđeni.

Kategorija A

ii.  Ako se ponuda vrši istodobno na tržištima dviju ili više država i ako je tranša rezervirana ili se rezervira za neku od njih, navesti sve takve tranše.

Kategorija C

5.2.2.

Postupak obavješćivanja podnositelja o dodijeljenim iznosima i naznaka o tome može li trgovanje započeti prije dostave navedene obavijesti.

Kategorija C

5.3.

Formiranje cijena

 

5.3.1.

i.  Naznaka očekivane cijene po kojoj će vrijednosni papiri biti ponuđeni ili

Kategorija C

ii.  način utvrđivanja cijene i postupak njezine objave.

Kategorija B

iii.  Naznaka iznosa svih troškova i poreza posebno stavljenih na teret upisnika ili kupca.

Kategorija C

5.4.

Plasman i pokroviteljstvo

 

5.4.1.

Ime i adresa koordinatora globalne ponude i pojedinih dijelova ponude i, u mjeri u kojoj su izdavatelj ili ponuditelj s tim upoznati, osoba koje vrše plasman u različitim državama u kojima se odvija ponuda.

Kategorija C

5.4.2.

Ime i adresa svih platnih agenata i depozitarnih agenata u svakoj od država.

Kategorija C

5.4.3.

Subjekti koji provode postupak ponude odnosno prodaje uz čvrstu obvezu preuzimanja izdanja i subjekti koji provode postupak ponude odnosno prodaje bez obveze preuzimanja izdanja ili uz sporazum o najboljoj zaštiti interesa nalogodavatelja. Ako izdanje nije u cijelosti obuhvaćeno pokroviteljstvom, naznačiti koji dio nije obuhvaćen.

Kategorija C

5.4.4.

Datum na koji je sporazum o pokroviteljstvu zaključen ili će biti zaključen.

Kategorija C

5.4.5.

Ime i adresa agenta za obračun.

Kategorija C

6.

UVRŠTENJE U TRGOVANJE I POSTUPCI TRGOVANJA

 

6.1.

i.  Naznaka o tome da li ponuđeni vrijednosni papiri jesu ili će biti predmet zahtjeva za uvrštenje u trgovanje s ciljem njihove distribucije na uređenom tržištu ili drugim istovjetnim tržištima, uz naznaku o kojim je tržištima riječ. Ovu je okolnost potrebno navesti bez stvaranja dojma da će uvrštenje u trgovanje nužno biti i odobreno.

Kategorija B

ii.  Ako je poznat, najraniji datum na koji će vrijednosni papiri biti uvršteni u trgovanje.

Kategorija C

6.2.

Sva uređena tržišta ili istovjetna tržišta na kojima su, prema saznanjima izdavatelja, već uvršteni u trgovanje vrijednosni papiri istog roda kao vrijednosni papiri koji su predmet ponude ili uvrštenja u trgovanje.

Kategorija C

6.3.

Imena i adrese subjekata koji su se obvezali da će djelovati kao posrednici pri sekundarnom trgovanju, osiguravajući likvidnost putem ponuda za kupnju i prodaju te opis glavnih uvjeta njihove obveze.

Kategorija C

7.

DODATNE INFORMACIJE

 

7.1.

Ako se u obavijesti o vrijednosnim papirima spominju savjetnici koji su povezani s izdanjem, tada je potrebna izjava o tome u kojem su svojstvu savjetnici djelovali.

Kategorija C

7.2.

Naznaka ostalih informacija iz obavijesti o vrijednosnim papirima koje su revidirali ili pregledali ovlašteni revizori i o tome izradili izvješće. Kopija izvješća ili, uz odobrenje nadležnog tijela, sažetak izvješća.

Kategorija A

7.3.

Kada je u obavijest o vrijednosnim papirima uključena izjava ili izvješće stručnjaka, navesti ime te osobe, službenu adresu, kvalifikacije te njegov eventualni značajni interes u izdavatelju. Ako je izvješće sastavljeno na zahtjev izdavatelja, dati izjavu u smislu da je spomenuta izjava ili izvješće uključeno, u obliku i sadržaju u kojem je uključeno, uz suglasnost osobe koja je odobrila sadržaj tog dijela obavijesti o vrijednosnim papirima.

Kategorija A

7.4.

Kada informacije dolaze od treće osobe, izdati potvrdu da su te informacije točno prenesene i da, prema saznanju izdavatelja i koliko izdavatelj može potvrditi, iz informacija koje je objavila spomenuta treća osoba nisu izostavljene činjenice zbog kojih bi tako prenesene informacije postale netočne ili obmanjujuće. Nadalje, izdavatelj treba navesti izvor(e) takvih informacija.

Kategorija C

7.5.

Naznaka u prospektu o tome namjerava li izdavatelj pružati informacije nakon izdanja ili ne. Ako je izdavatelj naveo da namjerava objavljivati takve informacije, u prospektu treba točno navesti o kojim će informacijama izvještavati i gdje se takve informacije mogu dobiti.

Kategorija C

 

Prilog XIII.

Upute

1.

ODGOVORNE OSOBE

 

1.1.

Sve osobe koje su odgovorne za informacije iz prospekta i, ovisno o slučaju, iz nekih njegovih dijelova, uz naznaku o kojim je dijelovima riječ. U slučaju fizičkih osoba koje uključuju članove upravnih, rukovodećih ili nadzornih tijela izdavatelja, navesti ime i funkciju osobe; u slučaju pravnih osoba, navesti naziv i sjedište.

Kategorija A

1.2.

Izjava osoba odgovornih za prospekt kojom potvrđuju da su, nakon što su poduzeli sve potrebne mjere da se to osigura, informacije koje su sadržane u prospektu, prema njihovom saznanju, u skladu s činjenicama te da nisu izostavljene informacije koje bi mogle utjecati na značenje prospekta. Ovisno o slučaju, izjava odgovornih za određene dijelove prospekta da su informacije koje su sadržane u dijelu prospekta za koji su oni odgovorni, prema njihovom saznanju, u skladu s činjenicama te da nisu izostavljene informacije koje bi mogle utjecati na značenje prospekta.

Kategorija A

2.

ČIMBENICI RIZIKA

 

Jasna objava čimbenika rizika koji su značajni za vrijednosne papire koji su uvršteni u trgovanje kako bi se procijenio tržišni rizik povezan s tim vrijednosnim papirima u odjeljku pod naslovom „Čimbenici rizika”.

Kategorija A

▼M6

3.

BITNE INFORMACIJE

 

▼M5

Interesi fizičkih i pravnih osoba uključenih u izdanje/ponudu

 

Opis svih interesa, uključujući one gdje postoje sukobi interesa, koji su bitni za izdanje, navodeći pojedinosti o uključenim osobama i o prirodi njihovog interesa.

Kategorija C

4.

INFORMACIJE O VRIJEDNOSNIM PAPIRIMA KOJI SU PREDMET UVRŠTENJA U TRGOVANJE

 

4.1.

Ukupan iznos vrijednosnih papira koji su predmet uvrštenja u trgovanje.

Kategorija C

4.2.

i.  Opis vrste i roda vrijednosnih papira koji su predmet ponude i/ili uvrštenja u trgovanje,

Kategorija B

ii.  ISIN oznaka (međunarodni jedinstveni identifikacijski broj) ili neka druga identifikacijska oznaka vrijednosnog papira.

Kategorija C

4.3.

Zakonodavstvo na temelju kojega su vrijednosni papiri izrađeni.

Kategorija A

4.4.

i.  Naznaka o tome jesu li vrijednosni papiri na ime ili na donositelja i jesu li vrijednosni papiri u obliku potvrda ili u nematerijaliziranom obliku.

Kategorija A

ii.  U potonjem slučaju, ime i adresu subjekta zaduženog za vođenje evidencije.

Kategorija C

4.5.

Valuta izdanja vrijednosnih papira.

Kategorija C

4.6.

Rangiranje vrijednosnih papira koji su predmet ponude i/ili uvrštenja u trgovanje, uključujući sažetke svih klauzula čija je namjena da utječu na rangiranje ili da podrede vrijednosni papir u odnosu na bilo koju sadašnju ili buduću obvezu izdavatelja.

Kategorija A

4.7.

Opis prava koja proizlaze iz vrijednosnih papira, uključujući bilo kakva ograničenja tih prava i postupak za ostvarenje navedenih prava.

Kategorija B

4.8.

i.  Nominalna kamatna stopa

Kategorija C

ii.  Odredbe u pogledu pasivne kamate

Kategorija B

iii.  Datum s kojim započinje plaćanje kamate

Kategorija C

iv.  Datumi dospijeća kamate

Kategorija C

v.  Rok važenja potraživanja s osnove kamate i povrata glavnice

Kategorija B

Kada kamatna stopa nije fiksna

 

vi.  Izjava kojom se utvrđuje vrsta temeljne imovine

Kategorija A

vii.  Opis temeljne imovine na kojoj se kamata temelji

Kategorija C

viii.  Metoda koja je korištena da bi se te dvije vrijednosti stavile u odnos

Kategorija B

ix.  Opis bilo kakvog tržišnog poremećaja ili poremećaja u sustavu namire koji utječu na temeljnu imovinu

Kategorija B

x.  Pravila prilagodbe vezano uz događaje koji se odnose na temeljnu imovinu

Kategorija B

xi.  Ime agenta za obračun

Kategorija C

4.9.

i.  Datum dospijeća

Kategorija C

ii.  Načini amortizacije zajma, uključujući postupke otplate. Kada se, na inicijativu izdavatelja ili imatelja, razmatra prijevremena amortizacija, potrebno ju je opisati navodeći uvjete amortizacije.

Kategorija B

4.10.

i.  Naznaka prinosa

Kategorija C

4.11.

Zastupanje imatelja dužničkih vrijednosnih papira, uključujući identifikaciju organizacije koja zastupa ulagatelje te odredbe koje se odnose na takvo zastupanje. Naznaka o tome gdje je javnosti omogućen pristup ugovorima koji se odnose na spomenute oblike zastupanja.

Kategorija B

4.12.

Izjava o rješenjima, ovlaštenjima i odobrenjima na temelju kojih vrijednosni papiri jesu ili će biti izrađeni i/ili izdani.

Kategorija C

4.13.

Datum izdanja vrijednosnih papira.

Kategorija C

4.14.

Opis svih ograničenja u vezi sa slobodnom prenosivosti vrijednosnih papira.

Kategorija A

5.

UVRŠTENJE U TRGOVANJE I POSTUPCI TRGOVANJA

 

5.1.

i.  Navesti tržište na kojem će se trgovati vrijednosnim papirima i za koje je objavljen prospekt.

Kategorija B

ii.  Ako je poznat, najraniji datum na koji će vrijednosni papiri biti uvršteni u trgovanje.

Kategorija C

5.2.

Ime i adresa svih platnih agenata i depozitarnih agenata u svakoj od država.

Kategorija C

6.

TROŠAK UVRŠTENJA U TRGOVANJE

 

Procjena ukupnih troškova vezanih uz uvrštenje u trgovanje.

Kategorija C

7.

DODATNE INFORMACIJE

 

7.1.

Ako se u obavijesti o vrijednosnim papirima spominju savjetnici, izjava o tome u kojem su svojstvu savjetnici djelovali.

Kategorija C

7.2.

Naznaka ostalih informacija iz obavijesti o vrijednosnim papirima koje su revidirali ili pregledali ovlašteni revizori i o tome izradili izvješće. Kopija izvješća ili, uz odobrenje nadležnog tijela, sažetak izvješća.

Kategorija A

7.3.

Kada je u obavijest o vrijednosnim papirima uključena izjava ili izvješće stručnjaka, navesti ime te osobe, službenu adresu, kvalifikacije te njegov eventualni značajni interes u izdavatelju. Ako je izvješće sastavljeno na zahtjev izdavatelja, izjava u smislu da je spomenuta izjava ili izvješće uključeno, u obliku i sadržaju u kojem je uključeno, uz suglasnost osobe koja je odobrila sadržaj tog dijela obavijesti o vrijednosnim papirima.

Kategorija A

7.4.

Kada informacije dolaze od treće osobe, izdati potvrdu da su te informacije točno prenesene i da, prema saznanju izdavatelja i koliko izdavatelj može potvrditi, iz informacija koje je objavila spomenuta treća osoba nisu izostavljene činjenice zbog kojih bi tako prenesene informacije postale netočne ili obmanjujuće. Nadalje, treba navesti izvor(e) takvih informacija.

Kategorija C

7.5.

i.  Kreditni rejting dodijeljen izdavatelju na zahtjev ili u suradnji s izdavateljem u postupku procjene.

Kategorija A

ii.  Bonitetna ocjena dodijeljena vrijednosnim papirima na zahtjev ili u suradnji s izdavateljem u postupku procjene.

Kategorija C

 

Prilog VIII.

Upute

1.

VRIJEDNOSNI PAPIRI

 

1.1.

Najmanja nominalna vrijednost izdanja.

Kategorija C

1.2.

Kada se objavljuju informacije o društvu/dužniku koji nije uključen u izdanje, treba osigurati potvrdu da su informacije koje se odnose na društvo/dužnika točno prenesene iz informacija koje je objavilo društvo/dužnik. Prema saznanju izdavatelja i koliko izdavatelj može potvrditi, iz informacija koje je objavilo društvo/dužnik nisu izostavljene činjenice zbog kojih bi prenesene informacije postale obmanjujuće.

Kategorija C

Nadalje, treba utvrditi izvor(e) informacija u obavijesti o vrijednosnim papirima koje su prenesene iz informacija koje je objavilo društvo/dužnik.

Kategorija C

2.

TEMELJNA IMOVINA

 

2.1.

Potvrda da sekuritizirana imovina koja pokriva izdanje sadržava obilježja koja imaju sposobnost generiranja sredstava za servisiranje svih dospjelih plaćanja u vezi s vrijednosnim papirima.

Kategorija A

2.2.

U slučaju izdanja koje je pokriveno udruženom imovinom s rezervom:

 

2.2.1.

Pravna nadležnost koja uređuje udruživanje imovine

Kategorija C

2.2.2.

(a)  U slučaju malog broja dužnika koje je lako identificirati, općeniti opis svakog dužnika;

Kategorija A

(b)  U svim ostalim slučajevima, opis: općih obilježja dužnika i gospodarskog okruženja

Kategorija B

te globalnih statističkih podataka koji se odnose na sekuritiziranu imovinu.

Kategorija C

2.2.3.

pravna priroda imovine

Kategorija C

2.2.4.

datum(i) dospijeća imovine

Kategorija C

2.2.5.

iznos imovine

Kategorija C

2.2.6.

omjer kredita i vrijednosti kolaterala ili razina osiguranja kolateralom

Kategorija C

2.2.7.

postupak nastajanja ili stvaranja imovine, a za kredite i kreditne aranžmane glavni kriteriji kreditiranja i naznaka svih kredita koji ne ispunjavaju navedene kriterije te svih prava ili obveza daljnjeg davanja predujmova

Kategorija B

2.2.8.

naznaka značajnih jamstava i kolaterala danih izdavatelju u vezi s imovinom

Kategorija C

2.2.9.

bilo kakva prava zamjene imovine te opis načina zamjene i vrste imovine koja se može tako zamijeniti; ako postoji bilo kakva mogućnost zamjene imovine drugim rodom ili kvalitetom imovine, izjava u tom smislu, zajedno s opisom učinka takve zamjene

Kategorija B

2.2.10.

opis svih relevantnih polica osiguranja povezanih s imovinom. Treba objaviti bilo kakvu koncentraciju kod jednog izdavatelja, ako je to značajno za transakciju

Kategorija B

2.2.11.

Kada imovina obuhvaća pet ili manje dužnika koji su pravne osobe ili kada jedan dužnik ima 20 % ili više imovine ili ako na dužnika otpada znatan dio imovine, prema saznanju izdavatelja i/ili koliko izdavatelj može potvrditi na temelju informacija koje je objavio dužnik (-ici), naznačiti jedno od sljedećeg:

 

(a)  informacije koje se odnose na svakog pojedinog dužnika kao da se radi o izdavatelju koji izrađuje nacrt registracijskog dokumenta za dužničke vrijednosne papire i izvedenice čija pojedinačna nominalna vrijednost iznosi najmanje 100 000 EUR

Kategorija A

(b)  ako dužnik ili jamac imaju vrijednosne papire koji su već uvršteni u trgovanje na uređenom ili istovjetnom tržištu ili za obveze jamči subjekt uvršten u trgovanje na uređenom ili istovjetnom tržištu, ime, adresu, državu osnivanja, prirodu poslovanja i naziv tržišta na kojem su njegovi vrijednosni papiri uvršteni.

Kategorija C

2.2.12.

Ako između izdavatelja, jamca i dužnika postoji odnos koji je značajan za izdanje, pojedinosti o glavnim uvjetima navedenog odnosa.

Kategorija C

2.2.13.

Kada imovina obuhvaća obveze kojima se ne trguje na uređenom ili istovjetnom tržištu, opis glavnih uvjeta spomenutih obveza.

Kategorija B

2.2.14.

Kada imovina obuhvaća vlasničke vrijednosne papire koji su uvršteni u trgovanje na uređenom ili istovjetnom tržištu, naznačiti sljedeće:

 

(a)  opis vrijednosnih papira

Kategorija C

(b)  opis tržišta na kojem se njima trguje, uključujući datum osnivanja tržišta, način na koji se objavljuju informacije o cijenama, naznaku dnevnog volumena trgovanja, informacije o statusu tržišta u državi i naziv regulatornog tijela nadležnog za predmetno tržište

Kategorija C

(c)  učestalost objave cijena relevantnih vrijednosnih papira

Kategorija C

2.2.15.

Kada više od deset (10) posto imovine uključuje vlasničke vrijednosne papire kojima se ne trguje na uređenom ili istovjetnom tržištu, opis spomenutih vlasničkih vrijednosnih papira i informacije istovjetne onima iz popisa za registracijski dokument za dionice za svakog izdavatelja predmetnih vrijednosnih papira.

Kategorija A

2.2.16.

Ako je znatan dio imovine osiguran ili ima pokriće u nekretninama, izvješće o procjeni predmetnih nekretnina u kojem se navodi vrijednost nekretnina i novčani tijek/prihodi. Ovaj zahtjev nije potrebno ispuniti ako izdanje vrijednosnih papira ima pokriće u hipotekarnim kreditima osiguranim nekretninama, ako nije bilo revalorizacije nekretnina u svrhu izdanja, a jasno je navedeno da su objavljena vrednovanja ista kao na dan odobrenja izvornog hipotekarnog kredita.

Kategorija A

2.3.

U slučaju izdanja koje je pokriveno aktivno upravljanom udruženom imovinom:

 

2.3.1.

Informacije istovjetne onima iz točaka 2.1. i 2.2. kako bi se omogućila procjena vrste, kvalitete, dostatnosti i likvidnosti vrste imovine u portfelju koja će osiguravati izdanje

vidjeti točke 2.1. i 2.2.

2.3.2.

Parametre u okviru kojih se mogu izvršiti ulaganja, ime i opis subjekta koji je odgovoran za takvo upravljanje uključujući opis stručnog znanja i iskustva navedenog subjekta, sažetak odredbi koje se odnose na raskid ugovora s navedenim subjektom i imenovanje nekog drugog upravljačkog subjekta te opis odnosa tog subjekta s drugim stranama koje sudjeluju u izdanju.

Kategorija B

2.4.

Kada izdavatelj predlaže da se izda još vrijednosnih papira s pokrićem u istoj imovini, jasnu izjavu u tom smislu i, ako ti dodatni vrijednosni papiri nisu zamjenjivi s istim rodom postojećeg dugovanja ili su mu podređeni, opis načina informiranja imatelja toga roda.

Kategorija C

3.

STRUKTURA I NOVČANI TIJEK

 

3.1.

Opis strukture transakcije, uključujući, prema potrebi, grafički prikaz strukture

Kategorija A

3.2.

Opis subjekata koji sudjeluju u izdanju i opis funkcija koje će obnašati

Kategorija A

3.3.

Opis načina i datuma prodaje, prijenosa, obnove ili ustupanja imovine ili bilo kojih prava i/ili obveza iz imovine izdavatelju ili, gdje je primjenjivo, način i rok u kojem će izdavatelj uložiti cjelokupna sredstva iz izdanja.

Kategorija B

3.4.

Objašnjenje tijeka sredstava, uključujući:

 

3.4.1.

način na koji će se novčani tijek iz imovine koristiti za ispunjenje obveza izdavatelja prema imateljima vrijednosnih papira, uključujući, prema potrebi, tablicu financijskih usluga i opis pretpostavki koje su korištene za izradu tablice

Kategorija B

3.4.2.

informacije o mogućem povećanju kredita, naznaka o tome gdje se mogu pojaviti značajni potencijalni manjkovi likvidnosti i o raspoloživosti potpora likvidnosti te naznaka o pričuvama koje su namijenjene za pokriće rizika manjka kamate/glavnice

Kategorija B

3.4.3.

ne dovodeći u pitanje točku 3.4.2., podaci o eventualnom financiranju podređenog duga

Kategorija C

3.4.4.

naznaka parametara ulaganja za ulaganje privremenih viškova likvidnosti i opis strana koje su odgovorne za takvo ulaganje

Kategorija B

3.4.5.

način naplate plaćanja koja se odnose na imovinu

Kategorija B

3.4.6.

poredak prvenstva plaćanja koja izdavatelj uputi imateljima predmetnog roda vrijednosnih papira

Kategorija A

3.4.7.

podaci o bilo kakvim drugim sporazumima o kojima ovise plaćanja kamate i glavnice ulagateljima

Kategorija A

3.5.

ime, adresa i značajne poslovne djelatnosti originatora sekuritizirane imovine

Kategorija C

3.6.

Ako je povrat i/ili otplata vrijednosnog papira povezana s učinkom ili kreditom druge imovine koja nije imovina izdavatelja, potrebno je dostaviti informacije iz točaka 2.2. i 2.3.

vidjeti točke 2.2. i 2.3.

3.7.

ime, adresa i značajne poslovne djelatnosti upravitelja, agenta za obračun ili istovjetne osobe, zajedno sa sažetkom odgovornosti upravitelja/agenta za obračun, njihovog odnosa s originatorom ili osnivačem imovine i sažetak odredbi koje se odnose na raskid ugovora s upraviteljem/agentom za obračun i na imenovanje nekog drugog upravitelja/agenta za obračun

Kategorija C

3.8.

imena i adrese i kratak opis:

 

(a)  drugih ugovornih strana kod zamjene te pružatelja drugih značajnih oblika kreditnog/likvidnosnog poboljšanja

Kategorija A

(b)  banaka kod kojih su otvoreni glavni računi povezani s transakcijom

Kategorija C

4.

IZVJEŠTAVANJE NAKON IZDANJA

 

4.1.

Naznaka u prospektu o tome namjerava li izdavatelj pružati informacije o transakcijama nakon izdanja vezano uz vrijednosne papire koji su predmet uvrštenja u trgovanje i uz rezultate temeljnog kolaterala. Ako je izdavatelj naveo da namjerava objavljivati takve informacije, u prospektu treba točno navesti o kojim će informacijama izvještavati, kojom učestalošću i gdje se takve informacije mogu dobiti.

Kategorija C

 

Prilog XIV.

Upute

1.

Opis temeljne dionice.

 

1.1.

Opisati vrstu i rod dionica.

Kategorija A

1.2.

Zakonodavstvo na temelju kojega dionice jesu ili će biti izrađene.

Kategorija A

1.3.

Naznaka o tome jesu li vrijednosni papiri na ime ili na donositelja i jesu li vrijednosni papiri u obliku potvrda ili u nematerijaliziranom obliku. U potonjem slučaju, ime i adresu subjekta zaduženog za vođenje evidencije.

Kategorija A

1.4.

Naznaka valute izdanja dionica.

Kategorija A

1.5.

Opis prava koja proizlaze iz vrijednosnih papira, uključujući bilo kakva ograničenja tih prava i postupak za ostvarenje navedenih prava:

— Pravo na dividendu:

— fiksni datum(i) na koji počinje teći pravo,

— rok nakon kojega pravo na dividendu istječe te naznaku osobe u čiju korist istječe,

— ograničenja vezano uz dividendu i postupci za imatelje koji su nerezidenti,

— postotak dividende i način njezina obračuna, učestalost i kumulativna ili nekumulativna priroda plaćanja.

— Pravo glasa.

— Pravo prvokupa kod ponuda za unos vrijednosnih papira istog roda.

— Pravo na udio u dobiti izdavatelja.

— Pravo na udio u bilo kakvim preostalim sredstvima u slučaju likvidacije.

— Odredbe o otkupu.

— Odredbe o konverziji.

Kategorija A

1.6.

U slučaju novih izdanja, izjava o rješenjima, ovlaštenjima i odobrenjima na temelju kojih dionice jesu ili će biti izrađene i/ili izdane te naznaka o datumu izdavanja.

Kategorija C

1.7.

Kada i gdje će dionice biti ili jesu uvrštene u trgovanje.

Kategorija C

1.8.

Opis svih ograničenja u vezi sa slobodnom prenosivosti dionica.

Kategorija A

1.9.

Naznaka o tome postoje li bilo kakve obvezne ponude za preuzimanje i/ili pravila istiskivanja i rasprodaje u vezi s dionicama.

Kategorija A

1.10.

Naznaka o javnim ponudama za preuzimanje dionica izdavatelja od strane trećih osoba koje su se dogodile tijekom protekle financijske godine i u tekućoj financijskoj godini. Potrebno je navesti cijenu ili uvjete zamjene iz takvih ponuda te njihov ishod.

Kategorija A

1.11.

Učinak koji bi na izdavatelja temeljne dionice moglo imati korištenje prava te potencijalni učinak razvodnjavanja na dioničare

Kategorija C

2.

U slučaju kada je izdavatelj temeljnog instrumenta subjekt iz iste grupe, informacije koje treba dostaviti o ovom izdavatelju su one propisane popisom za registracijski dokument za dionice.

Kategorija A

 

Prilog VI.

Upute

1.

PRIRODA JAMSTVA

 

Opis svih mjera čija je namjena osigurati da sve obveze značajne za izdanje budu uredno ispunjene, bilo u obliku garancije, jamstva, „keep well” sporazuma, police „mono-line” osiguranja ili putem druge istovjetne preuzete obveze (zbog praktičnosti dalje u tekstu općenito „jamstva”, a osoba koja daje jamstvo „jamac”).

Ne dovodeći u pitanje uopćenost gore navedenoga, spomenute mjere obuhvaćaju osiguranje obveze otplate dužničkih vrijednosnih papira i/ili plaćanja kamate te se opisno utvrđuje na koji način se spomenutim mjerama namjerava osigurati da zajamčena plaćanja budu uredno servisirana.

Kategorija B

2.

PODRUČJE PRIMJENE JAMSTVA

 

Potrebno je objaviti pojedinosti o općim uvjetima i području primjene jamstva. Ne dovodeći u pitanje uopćenost gore navedenoga, ove bi pojedinosti trebale obuhvatiti moguću uvjetovanost primjene jamstva u slučaju neispunjenja obveza na temelju uvjeta vrijednosnog papira i bitnih uvjeta „mono-line” osiguranja ili „keep well” sporazuma između izdavatelja i jamca. Potrebno je objaviti i pojedinosti o eventualnom pravu jamca na veto u vezi s promjenama prava imatelja vrijednosnog papira, što se često događa u slučaju „mono-line” osiguranja.

Kategorija B

3.

INFORMACIJE KOJE TREBA OBJAVITI O JAMCU

 

Jamac mora objaviti informacije o sebi kao da je izdavatelj iste vrste vrijednosnog papira koji je predmet jamstva.

Kategorija A

4.

DOKUMENTI DOSTUPNI JAVNOSTI

 

Naznaka o tome gdje su značajni ugovori i drugi dokumenti u vezi s jamstvom javno dostupni.

Kategorija A

▼M6

 

Prilog XXX.

Upute

1.

INFORMACIJE KOJE SE TREBAJU PRUŽITI U VEZI SA SUGLASNOŠĆU IZDAVATELJA ILI OSOBE ODGOVORNE ZA SASTAVLJANJE PROSPEKTA

 

1.1

Izričita suglasnost izdavatelja ili osobe odgovorne za sastavljanje prospekta za korištenje prospekta i izjava da preuzima odgovornost za sadržaj prospekta i u vezi s naknadnom ponovnom prodajom ili konačnim plasmanom vrijednosnih papira od strane financijskog posrednika koji je dobio suglasnost za korištenje prospekta.

Kategorija A

1.2

Naznaka razdoblja za koje se daje suglasnost za korištenje prospekta.

Kategorija A

1.3

Naznaka razdoblja ponude u kojem je moguća naknadna ponovna prodaja ili konačni plasman vrijednosnih papira od strane financijskih posrednika.

Kategorija C

1.4

Naznaka u kojim državama članicama financijski posrednici mogu koristiti prospekt za naknadnu ponovnu prodaju ili konačni plasman vrijednosnih papira.

Kategorija A

1.5

Svi drugi jasni i objektivni uvjeti vezani uz suglasnost koji se odnose na korištenje prospekta.

Kategorija C

1.6

Obavijest otisnuta masnim slovima kojom se ulagatelje obavješćuje da će, u slučaju ponude od strane financijskog posrednika, taj financijski posrednik pružiti informacije ulagateljima o uvjetima ponude u trenutku davanja ponude.

Kategorija A

2A

DODATNE INFORMACIJE KOJE SE TREBAJU PRUŽITI KADA SE SUGLASNOST DAJE JEDNOM ODREĐENOM FINANCIJSKOM POSREDNIKU ILI VIŠE NJIH

 

2A.1

Popis i identitet (ime i adresa) financijskog posrednika ili posrednika kojima je dopušteno koristiti prospekt

Kategorija C

2A.2

Naznaka o tome kako se trebaju objaviti i gdje se mogu pronaći sve nove informacije u vezi s financijskim posrednicima koje su nepoznate u trenutku odobrenja prospekta, osnovnog prospekta ili podnošenja konačnih uvjeta, ovisno o slučaju.

Kategorija A

2B

DODATNE INFORMACIJE KOJE SE TREBAJU PRUŽITI KADA SE SUGLASNOST DAJE SVIM FINANCIJSKIM POSREDNICIMA

 

2B.1

Obavijest otisnuta masnim slovima kojom se ulagatelje obavješćuje da svaki financijski posrednik koji koristi prospekt mora na svojoj internetskoj stranici navesti da koristi prospekt u skladu sa suglasnošću i uvjetima koji su uz nju vezani.

Kategorija A

▼M5

(1)   Ako je neka od sastavnica formule 0 ili 1, a navedena se sastavnica ne koristi za određeno izdanje, trebala bi postojati mogućnost da se formula u konačnim uvjetima navede bez neprimijenjene sastavnice.
PRILOG XXI.

Popis dodatnih informacija u konačnim uvjetima

DODATNE INFORMACIJE

Primjer(i) složenih izvedenica iz uvodne izjave 18. Uredbe o prospektu.

Dodatne odredbe koje nisu obvezne na temelju predmetne obavijesti o vrijednosnim papirima, a koje se odnose na temeljnu imovinu.

Država(-e) u kojima se vrši javna ponuda(-e).

Država(-e) u kojima se zahtijeva uvrštenje u trgovanje na uređenom tržištu(-ima).

Država(-e) u kojima je objavljen predmetni osnovni prospekt.

Serijski broj.

Broj tranše.
PRILOG XXII.

Zahtjevi za objavljivanje u sažecima

UPUTA ZA KORIŠTENJE TABLICA

1. Sažeci se sastavljaju na modularnoj bazi u skladu s prilozima ovoj Uredbi na kojima se prospekt temelji. Na primjer, u sažetku prospekta za dionice bit će objavljene informacije propisane za elemente u prilozima I. i III.

2. Svaki sažetak sastoji se od pet tablica u skladu s detaljnim opisom u nastavku.

3. Redoslijed odjeljaka od A do E je obvezan. U svakom se odjeljku elementi objavljuju redoslijedom kojim su prikazani u tablicama.

4. Ako neki element nije primjenjiv na određeni prospekt, isti treba navesti u sažetku uz napomenu „nije primjenjivo”.

5. Opisi moraju biti kratki, u mjeri u kojoj to zahtjeva određeni element.

6. Sažeci ne smiju sadržavati unakrsno upućivanje na određene dijelove prospekta.

7. Kada se prospekt odnosi na uvrštenje u trgovanje na uređenom tržištu nevlasničkih vrijednosnih papira čija pojedinačna nominalna vrijednost iznosi najmanje 100 000 EUR u skladu s Prilogom IX. ili Prilogom XIII. ili oba navedena priloga, a država članica zahtijeva izradu prospekta u skladu s člankom 5. stavkom 2. i člankom 19. stavkom 4. Direktive 2003/71/EZ ili se prospekt izrađuje dobrovoljno, zahtjevi za objavljivanje koji se odnose na sažetak vezano uz Priloge IX. i XIII. su oni kako su objavljeni u tablicama. Ako izdavatelj nema obvezu uključenja sažetka u prospekt, ali želi u prospekt uvrstiti odjeljak s općim pregledom, navedeni odjeljak ne smije nositi naziv ”sažetak” osim ako ne ispunjava sve zahtjeve za objavljivanje koji se odnose na sažetke.Odjeljak A –  Uvod i upozorenja

Prilozi

Element

Zahtjev za objavljivanje

Svi

A.1.

Upozorenje da:

— (predmetni) sažetak treba čitati kao uvod u prospekt;

— ulagatelj svaku odluku o ulaganju u vrijednosne papire treba donijeti na temelju razmatranja prospekta u cjelini;

— u slučaju kada je pred sudom uložena tužba u vezi s informacijama iz prospekta, ulagatelj koji ju je podnio može biti dužan, na temelju nacionalnog zakonodavstva države članice, snositi troškove prijevoda prospekta prije početka sudskog postupka; i

— građanskopravnu odgovornost imaju samo one osobe koje su iznijele sažetak, uključujući i njegov prijevod, ali samo ako su informacije iz sažetka obmanjujuće, netočne ili nedosljedne kada se čitaju zajedno s ostalim dijelovima prospekta ili ako sažetak, kada ga se čita zajedno s ostalim dijelovima prospekta, ne pruža ključne informacije koje bi predstavljale pomoć ulagateljima pri donošenju odluke o eventualnom ulaganju u predmetne vrijednosne papire.

▼M6

Sve

A.2

— Suglasnost izdavatelja ili osobe odgovorne za sastavljanje prospekta za korištenje prospekta za naknadnu ponovnu prodaju ili konačni plasman vrijednosnih papira od strane financijskih posrednika.

— Naznaka razdoblja ponude u kojem je moguća naknadna ponovna prodaja ili konačni plasman vrijednosnih papira od strane financijskih posrednika i za koje se daje suglasnost za korištenje prospekta.

— Svi drugi jasni i objektivni uvjeti vezani uz suglasnost koji se odnose na korištenje prospekta.

— Obavijest otisnuta masnim slovima kojom se ulagatelje obavješćuje da informacije o uvjetima ponude od strane financijskog posrednika treba u trenutku davanja ponude pružiti taj financijski posrednik.

▼M5Odjeljak B –  Izdavatelj i svi jamci

Prilozi

Element

Zahtjev za objavljivanje

1., 4., 7., 9., 11.

B.1.

Naziv i tvrtka izdavatelja.

1., 4., 7., 9., 11.

B.2.

Sjedište i pravni oblik izdavatelja, zakonodavstvo na temelju kojega izdavatelj posluje i država osnivanja.

1.

B.3.

Opis i ključni čimbenici koji se odnose na prirodu poslovanja izdavatelja i njegove osnovne djelatnosti, gdje se navode glavne kategorije proizvoda koje prodaje i/ili usluga koje pruža te glavna tržišta na kojima izdavatelj konkurira.

1.

B.4.a

Opis najznačajnijih novih trendova koji utječu na izdavatelja i na industrijske grane u kojima posluje.

4., 11.

B.4.b

Opis svih poznatih trendova koji utječu na izdavatelja i na industrijske grane u kojima posluje.

1., 4., 9., 11.

B.5.

Ako je izdavatelj član neke grupe, opis grupe i položaja koji izdavatelj ima u grupi.

1.

B.6.

Ako je to poznato izdavatelju, ime bilo koje osobe koja ima izravan ili neizravan udio u kapitalu izdavatelja ili prava glasa koji su značajni na temelju nacionalnog zakonodavstva izdavatelja, zajedno s iznosom udjela svake takve osobe.

Imaju li većinski dioničari izdavatelja različita prava glasa, ako ona postoje.

U mjeri u kojoj je to poznato izdavatelju, navesti ima li netko izravno ili neizravno vlasništvo ili kontrolu nad izdavateljem, navesti tko te opisati prirodu takve kontrole.

1.

B.7.

Odabrane povijesne ključne financijske informacije o izdavatelju, za svaku financijsku godinu tijekom razdoblja obuhvaćenog povijesnim financijskim informacijama i bilo kakvo naknadno prijelazno poslovno razdoblje, zajedno s usporedivim podacima za isto razdoblje u prethodnoj financijskoj godini, osim ako je zahtjev za usporedivim bilančnim informacijama moguće ispuniti dostavom bilance s kraja godine.

Uz navedeno treba dostaviti opis značajnih promjena financijskog stanja i poslovnih rezultata izdavatelja za vrijeme ili nakon razdoblja obuhvaćenog povijesnim ključnim financijskim informacijama.

1., 2.

B.8.

Odabrane ključne probne financijske informacije, koje su prepoznate kao takve.

U odabranim ključnim probnim financijskim informacijama treba jasno navesti činjenicu da se zbog svoje prirode probne financijske informacije odnose na hipotetsku situaciju te da stoga ne predstavljaju stvaran financijski položaj ili rezultate društva.

1., 4., 9., 11.

B.9.

Ako postoji predviđanje ili procjena dobiti, navesti iznos.

1., 4., 9., 11.

B.10.

Opis prirode eventualnih ograničenja u izvješću o reviziji povijesnih financijskih informacija.

3.

B.11.

Ako obrtni kapital izdavatelja nije dostatan za pokriće trenutnih zahtjeva izdavatelja treba uključiti pojašnjenje.

4., 9., 11.

B.12.

Koristiti samo prvi stavak elementa B.7., plus:

— Izjava da nije bilo značajnih negativnih promjena u očekivanjima izdavatelja od datuma posljednjih objavljenih revidiranih financijskih izvještaja ili opis eventualnih značajnih negativnih promjena.

— Opis značajnih promjena financijskog ili tržišnog položaja izdavatelja koje su se dogodile nakon razdoblja obuhvaćenog povijesnim financijskim informacijama.

4., 9., 11.

B.13.

Opis svih novijih događaja važnih za izdavatelja koji u znatnoj mjeri utječu na procjenu solventnosti izdavatelja.

4., 9., 11.

B.14.

Element B.5. plus:

„Ako je izdavatelj ovisan o drugim subjektima unutar grupe, to je potrebno jasno navesti.”

4., 9., 11.

B.15.

Opis glavnih poslovnih djelatnosti izdavatelja.

4., 7., 9., 11.

B.16.

Koristiti samo zadnji stavak elementa B.6.

5., 13.

B.17.

Kreditni rejting dodijeljen izdavatelju ili njegovim dužničkim vrijednosnim papirima na zahtjev ili u suradnji s izdavateljem u postupku procjene.

6.

B.18.

Opis prirode ili područja primjene jamstva.

6.

B.19.

Informacije iz odjeljka B vezano uz jamca kao da je izdavatelj iste vrste vrijednosnog papira koji je predmet jamstva. Stoga treba objaviti iste informacije koje su propisane za sažetak relevantnog priloga.

7.

B.20.

Izjava o tome je li izdavatelj osnovan kao subjekt posebne namjene ili kao subjekt čija je namjena izdavanje vrijednosnih papira pokrivenih imovinom.

7.

B.21.

Opis glavnih poslovnih djelatnosti izdavatelja koji sadržava opći pregled strana u programu sekuritizacije, uključujući informacije o izravnom ili neizravnom vlasništvu ili kontroli između spomenutih strana.

7.

B.22.

Ako izdavatelj, od datuma registracije ili osnivanja, nije započeo poslovanje i nije izradio financijske izvještaje do datuma registracijskog dokumenta, potrebna je izjava u tom smislu.

7.

B.23.

Koristiti samo prvi stavak elementa B.7.

7.

B.24.

Opis eventualnih značajnih negativnih promjena u očekivanjima izdavatelja od datuma posljednjih objavljenih revidiranih financijskih izvještaja.

8.

B.25.

Opis temeljne imovine koji uključuje:

— potvrdu da sekuritizirana imovina koja pokriva izdanje sadržava obilježja koja imaju sposobnost generiranja sredstava za servisiranje svih dospjelih plaćanja u vezi s vrijednosnim papirima,

— opis općih obilježja dužnika i, u slučaju malog broja dužnika koje je lako identificirati, općeniti opis svakog dužnika,

— opis pravne prirode imovine,

— omjer kredita i vrijednosti kolaterala ili razinu osiguranja kolateralom,

— ako je u prospekt uključeno izvješće o procjeni nekretnine, opis procjene.

8.

B.26.

U slučaju izdanja koje je pokriveno aktivno upravljanom udruženom imovinom, opis parametara u okviru kojih se mogu izvršiti ulaganja, ime i opis subjekta koji je odgovoran za takvo upravljanje uključujući kratak opis odnosa tog subjekta s drugim stranama koje sudjeluju u izdanju.

8.

B.27.

Kada izdavatelj predlaže da se izda još vrijednosnih papira s pokrićem u istoj imovini, potrebna je izjava u tom smislu.

8.

B.28.

Opis strukture transakcije, uključujući, prema potrebi, grafički prikaz strukture.

8.

B.29.

Opis tijeka sredstava uključujući informacije o drugim ugovornim stranama kod zamjene te o oblicima i pružateljima svih drugih značajnih kreditno/likvidnosnih poboljšanja.

8.

B.30.

Naziv i opis originatora sekuritizirane imovine.

10.

B.31.

Informacije o izdavatelju temeljnih dionica:

— B.1.

— B.2.

— B.3.

— B.4.

— B.5.

— B.6.

— B.7.

— B.9.

— B.10.

— D.4.

10.

B.32.

Informacije o izdavatelju potvrda o deponiranim dionicama:

— „Naziv i registrirano sjedište izdavatelja potvrda o deponiranim dionicama.”

— „Zakonodavstvo u skladu s kojim izdavatelj potvrda o deponiranim dionicama posluje i pravni oblik koji je usvojio na temelju tog zakonodavstva.”

15.

B.33.

Sljedeće informacije iz Priloga 1.:

— B.1.

— B.2.

— B.5.

— B.6.

— B.7.

— B.8.

— B.9.

— B.10.

— C.3.

— C.7.

— D.2.

15.

B.34.

Opis cilja i politike ulaganja koje će provoditi subjekt za zajednička ulaganja, uključujući bilo kakva ograničenja vezano uz ulaganja, uz opis instrumenata koji će se koristiti.

15.

B.35.

Ograničenja u pogledu posuđivanja ili zaduživanja subjekta za zajednička ulaganja. Ako takva ograničenja ne postoje, uključiti izjavu u tom smislu.

15.

B.36.

Opis regulatornog statusa subjekta za zajednička ulaganja, zajedno s imenom svih regulatornih tijela u državi njegova osnivanja.

15.

B.37.

Kratak profil tipičnog ulagatelja kojem je subjekt za zajednička ulaganja namijenjen.

15.

B.38.

Kada je u glavnom dijelu prospekta objavljeno da se više od 20 % ukupne imovine subjekta za zajednička ulaganja može:

(a)  neposredno ili posredno uložiti u istu temeljnu imovinu, ili

(b)  uložiti u jedan ili više subjekata za zajednička ulaganja koji mogu uložiti više od 20 % svoje ukupne imovine u druge subjekte za zajednička ulaganja, ili

(c)  izložiti kreditnoj sposobnosti ili solventnosti bilo koje druge ugovorne stranke

treba objaviti identitet dotičnog subjekta zajedno s opisom izloženosti (npr. druge ugovorne stranke), kao i informacije o tržištu na kojem su njegovi vrijednosni papiri uvršteni.

15.

B.39.

U slučaju kada subjekt za zajednička ulaganja može uložiti više od 40 % svoje ukupne imovine u neki drugi subjekt za zajednička ulaganja, u sažetku treba ukratko pojasniti:

(a)  izloženost, identitet temeljnog subjekta za zajednička ulaganja te pružiti one informacije koje bi se zahtijevale u sažetku navedenog subjekta za zajednička ulaganja, ili

(b)  ako su vrijednosni papiri koje je izdao temeljni subjekt za zajednička ulaganja već uvršteni u trgovanje na uređenom ili istovjetnom tržištu, identitet temeljnog subjekta za zajednička ulaganja.

15.

B.40.

Opis ponuditeljevih pružatelja usluga, uključujući najviši iznos naknada koje se plaćaju.

15.

B.41.

Identitet i regulatorni status svih upravitelja portfelja, investicijskih savjetnika, skrbnika, staratelja ili povjerenika -(uključujući i sve prenesene sporazume o skrbništvu).

15.

B.42.

Opis učestalosti utvrđivanja neto vrijednosti imovine subjekta za zajednička ulaganja i načina na koji će se navedena neto vrijednost imovine priopćavati ulagateljima.

15.

B.43.

U slučaju krovnog subjekta za zajednička ulaganja, izjava o bilo kakvoj unakrsnoj obvezi koja može nastati između rodova ili ulaganja u druge subjekte za zajednička ulaganja.

15.

B.44.

Element B.7. plus:

— „Ako subjekt za zajednička ulaganja nije započeo poslovanje i nije izradio financijske izvještaje do datuma registracijskog dokumenta, potrebna je izjava u tom smislu.”

15.

B.45.

Opis portfelja subjekta za zajednička ulaganja.

15.

B.46.

Naznaka posljednje neto vrijednosti imovine po vrijednosnom papiru (ako je primjenjivo).

16.

B.47.

Opis izdavatelja, koji uključuje:

— Naziv izdavatelja i opis položaja izdavatelja u okviru državne uprave.

— Pravni oblik izdavatelja.

— Sve novije događaje koji su relevantni za procjenu solventnosti izdavatelja.

— Opis gospodarskih pokazatelja izdavatelja, uključujući strukturu gospodarstva s pojedinostima o glavnim sektorima gospodarstva.

16.

B.48.

Opis/ključni podaci o javnim financijama i trgovini za dvije fiskalne godine koje prethode datumu izdavanja prospekta, zajedno s opisom bilo kakvih značajnih promjena navedenih informacija koje su se dogodile od završetka posljednje fiskalne godine.

17.

B.49.

Opis izdavatelja, koji uključuje:

— Naziv izdavatelja i opis pravnog statusa izdavatelja.

— Pravni oblik izdavatelja.

— Opis svrhe i funkcija izdavatelja.

— Izvore financiranja, jamstva i druge obveze koje izdavatelju duguju njegovi članovi.

— Sve novije događaje koji su relevantni za procjenu solventnosti izdavatelja.

17.

B.50.

Odabrane ključne povijesne financijske informacije koje obuhvaćaju posljednje 2 financijske godine. Njima treba priložiti opis svih značajnih promjena financijskog položaja izdavatelja koje su se dogodile nakon posljednjih revidiranog financijskog izvještaja.Odjeljak C –  Vrijednosni papiri

Prilozi

Element

Zahtjev za objavljivanje

3., 5., 12., 13.

C.1.

Opis vrste i roda vrijednosnih papira koji su predmet ponude i/ili uvrštenja u trgovanje, uključujući sve identifikacijske brojeve vrijednosnih papira.

3., 5., 12., 13.

C.2.

Valuta izdanja vrijednosnih papira.

1.

C.3.

Broj izdanih dionica koje su uplaćene u cijelosti te broj izdanih dionica koje nisu u cijelosti uplaćene.

Nominalna vrijednost dionica ili da dionice nemaju nominalnu vrijednost.

3.

C.4.

Opis prava koja proizlaze iz vrijednosnih papira.

3., 5., 12., 13.

C.5.

Opis svih ograničenja u vezi sa slobodnom prenosivosti vrijednosnih papira.

3.

C.6.

Naznaka o tome da li ponuđeni vrijednosni papiri jesu ili će biti predmet zahtjeva za uvrštenje u trgovanje na uređenom tržištu te identitet svih uređenih tržišta na kojima se trguje ili će se trgovati predmetnim vrijednosnim papirima.

1.

C.7.

Opis politike u vezi s dividendom.

5., 12., 13.

C.8.

Element C.4. plus:

— „uključujući rangiranje”,

— „uključujući ograničenja spomenutih prava”.

5., 13.

C.9.

Element C.8. plus:

— „nominalna kamatna stopa”,

— „datum s kojim započinje plaćanje kamate i datumi dospijeća kamate”,

— „kada kamata nije fiksna, opis temeljnog instrumenta na kojem se ona temelji”,

— „datum dospijeća i načini amortizacije zajma, uključujući postupke otplate”,

— „naznaka prinosa”,

— „naziv zastupnika imatelja dužničkih vrijednosnih papira”.

5.

C.10.

Element C.9. plus:

— „ako vrijednosni papir sadrži derivativnu komponentu kod plaćanja kamate, treba osigurati jasno i sveobuhvatno objašnjenje kako bi se pomoglo ulagateljima da shvate na koji način vrijednost temeljnog instrumenta(-ata) utječe na vrijednost njihovog ulaganja, posebno u okolnostima u kojima su rizici najočitiji”

5., 12.

C.11.

Naznaka o tome da li ponuđeni vrijednosni papiri jesu ili će biti predmet zahtjeva za uvrštenje u trgovanje s ciljem njihove distribucije na uređenom tržištu ili drugim istovjetnim tržištima, uz naznaku o kojim je tržištima riječ.

8.

C.12.

Najmanja nominalna vrijednost izdanja.

10.

C.13.

Informacije o temeljnim dionicama:

— C.1.

— C.2.

— C.3.

— C.4.

— C.5.

— C.6.

— C.7.

10.

C.14.

Informacije o potvrdama o deponiranim dionicama:

— C.1.

— C.2.

— C.4.

— C.5.

— „Opisati način ostvarenja i korist od prava koja proizlaze iz temeljnih dionica, posebno prava glasa, uvjete pod kojima izdavatelj potvrda o deponiranim dionicama može ostvariti takva prava i mjere predviđene za zaprimanje uputa od strane imatelja potvrda o deponiranim dionicama te pravo na udio u dobiti i bilo kakvim preostalim sredstvima u slučaju likvidacije, koja se ne prenose na imatelja potvrde o deponiranim dionicama.”

— „Opis bankovnog ili drugog jamstva vezano uz potvrde o deponiranim dionicama, čija je namjena osiguranje obveza izdavatelja.”

12.

C.15.

Opis načina na koji vrijednost temeljnog instrumenta(-ata) utječe na vrijednost ulaganja, osim ako vrijednosni papiri imaju pojedinačnu nominalnu vrijednost od najmanje 100 000 EUR.

12.

C.16.

Datum isteka ili dospijeća izvedenica - datum izvršenja ili konačni referentni datum.

12.

C.17.

Opis postupka namire izvedenica.

12.

C.18.

Opis načina na koji se odvija povrat po izvedenicama.

12.

C.19.

Izvršna cijena ili konačna referentna cijena temeljne imovine.

12.

C.20.

Opis vrste temeljne imovine i pojedinosti o tome gdje se mogu dobiti informacije o temeljnoj imovini.

13.

C.21.

Navesti tržište na kojem će se trgovati vrijednosnim papirima i za koje je objavljen prospekt.

14.

C.22.

Informacije o temeljnoj dionici:

— „Opis temeljne dionice.”

— C.2.

— Element C.4. plus riječi „… i postupak ostvarenja navedenih prava”.

— „Gdje će i kada dionice biti ili jesu uvrštene u trgovanje.”

— C.5.

— „U slučaju kada je izdavatelj temeljnog instrumenta subjekt iz iste grupe, informacije koje treba dostaviti o ovom izdavatelju su one propisane popisom za registracijski dokument za dionice. Stoga treba objaviti informacije propisane za sažetak iz Priloga 1.”Odjeljak D –  Rizici

Prilozi

Element

Zahtjev za objavljivanje

1.

D.1.

Ključne informacije o ključnim rizicima koji su specifični za izdavatelja ili njegovu djelatnost.

4., 7., 9., 11., 16., 17.

D.2.

Ključne informacije o ključnim rizicima koji su specifični za izdavatelja.

3., 5., 13.

D.3.

Ključne informacije o ključnim rizicima koji su specifični za vrijednosne papire.

10.

D.4.

Informacije o izdavatelju temeljnih dionica:

— D.2.

10.

D.5.

Informacije o potvrdama o deponiranim dionicama:

— D.3.

12.

D.6.

Element D.3. plus:

— „Spomenuto treba uključivati upozorenje o riziku u smislu da ulagatelji mogu izgubiti vrijednost ukupnog ulaganja ili njegovog dijela, ovisno o slučaju, i/ili ako obveza ulagatelja nije ograničena na vrijednost njegovog ulaganja, izjavu o toj činjenici, zajedno s opisom okolnosti u kojima nastaje takva dodatna obveza te vjerojatnog financijskog učinka.”Odjeljak E –  Ponuda

Prilozi

Element

Zahtjev za objavljivanje

3., 10.

E.1.

Ukupna neto sredstva i procjena ukupnih troškova izdanja/ponude, uključujući procijenjene troškove koje će ulagatelju naplatiti izdavatelj ili ponuditelj.

3., 10.

E.2.a

Razlozi za ponudu, korištenje sredstava, procijenjeni neto iznos sredstava.

5., 12.

E.2.b

Razlozi za ponudu i korištenje sredstava koji nisu ostvarenje zarade i/ili zaštita od određenih rizika.

3., 5., 10., 12.

E.3.

Opis općih uvjeta ponude.

3., 5., 10., 12., 13.

E.4.

Opis svih interesa, uključujući one gdje postoje sukobi interesa, koji su bitni za izdanje/ponudu.

3., 10.

E.5.

Ime osobe ili naziv subjekta koji nudi vrijednosne papire na prodaju.

Sporazumi o zabrani raspolaganja vrijednosnim papirima: strane koje sudjeluju u sporazumu i naznaka razdoblja zabrane raspolaganja.

3., 10.

E.6.

Iznos i postotak neposrednog razvodnjavanja koje proizlazi iz ponude.

U slučaju ponude za unos postojećim imateljima dionica, iznos i postotak neposrednog razvodnjavanja ako ne upišu novu ponudu.

Svi

E.7.

Procijenjeni troškovi koje će ulagatelju naplatiti izdavatelj ili ponuditelj.
PRILOG XXIII.

Razmjeran popis za minimalne zahtjeve za objavljivanje za registracijski dokument za izdanje prava na dionice

1.   ODGOVORNE OSOBE

1.1.

Sve osobe koje su odgovorne za informacije iz registracijskog dokumenta i, ovisno o slučaju, iz nekih njegovih dijelova, uz naznaku o kojim je dijelovima riječ. U slučaju fizičkih osoba koje uključuju članove upravnih, rukovodećih i nadzornih tijela izdavatelja, naznačiti ime i funkciju osobe; u slučaju pravnih osoba, naznačiti naziv i sjedište.

1.2.

Izjava odgovornih za registracijski dokument, kojom potvrđuju da su, nakon što su poduzeli sve potrebne mjere da se to osigura, informacije koje su sadržane u registracijskom dokumentu prema njihovom saznanju u skladu s činjenicama te da nisu izostavljene informacije koje bi mogle utjecati na značenje registracijskog dokumenta. Ovisno o slučaju, izjava odgovornih za određene dijelove registracijskog dokumenta da su, nakon što su poduzeli sve potrebne mjere da se to osigura, informacije koje su sadržane u dijelu registracijskog dokumenta za koji su oni odgovorni, prema njihovom saznanju, u skladu s činjenicama te da nisu izostavljene informacije koje bi mogle utjecati na značenje registracijskog dokumenta.

2.   OVLAŠTENI REVIZORI

2.1.

Nazivi i adrese revizora izdavatelja za razdoblje obuhvaćeno povijesnim financijskim informacijama (zajedno s podacima o članstvu u strukovnom tijelu).

2.2.

Ako su revizori dali ostavku ili su otpušteni ili nisu ponovno imenovani tijekom razdoblja obuhvaćenog povijesnim financijskim informacijama, naznačiti pojedinosti, ako su one značajne.

3.   ČIMBENICI RIZIKA

Jasna objava čimbenika rizika koji su specifični za izdavatelja ili za njegovu djelatnost u odjeljku pod naslovom „Čimbenici rizika”.

4.   INFORMACIJE O IZDAVATELJU

4.1.   Naziv i tvrtka izdavatelja

4.2.    Ulaganja

4.2.1. Opis (uključujući iznos) glavnih ulaganja od završetka razdoblja pokrivenog posljednjim objavljenim revidiranim godišnjim financijskim izvještajima do datuma registracijskog dokumenta.

4.2.2. Opis glavnih ulaganja izdavatelja koja su u tijeku, uključujući zemljopisnu distribuciju tih ulaganja (u zemlji i inozemstvu) te način financiranja (unutarnje ili vanjsko).

4.2.3. Informacije o glavnim budućim ulaganjima izdavatelja na koje su se njegova rukovodeća tijela već obvezala.

5.   PREGLED POSLOVANJA

5.1.   Osnovne djelatnosti

Kratak opis poslovanja i osnovnih djelatnosti izdavatelja te značajnih promjena koje su utjecale na poslovanje i djelatnosti od završetka razdoblja pokrivenog posljednjim objavljenim revidiranim godišnjim financijskim izvještajima, uključujući naznaku svih značajnih novih proizvoda i usluga koje su uvedene te status razvoja novih proizvoda ili usluga u mjeri u kojoj je javno objavljen.

5.2.   Glavna tržišta

Kratak opis glavnih tržišta na kojima izdavatelj konkurira i značajnih promjena koje su utjecale na poslovanje i djelatnosti od završetka razdoblja pokrivenog posljednjim objavljenim revidiranim godišnjim financijskim izvještajima.

5.3.

U slučaju da su na informacije objavljene u skladu s točkama 5.1. i 5.2. utjecali izvanredni čimbenici od završetka razdoblja pokrivenog posljednjim objavljenim revidiranim godišnjim financijskim izvještajima, tu bi činjenicu trebalo navesti.

5.4.

Ako je to značajno za poslovanje ili rentabilnost izdavatelja, sažetak informacija o tome u kojoj je mjeri izdavatelj ovisan o patentima ili licencijama, industrijskim, trgovinskim ili financijskim ugovorima ili novim proizvodnim procesima.

5.5.

Osnova za svaku izjavu izdavatelja u vezi s njegovim konkurentskim položajem.

6.   ORGANIZACIJSKA STRUKTURA

6.1.

Ako je izdavatelj dio grupe, kratak opis grupe i položaja koji izdavatelj ima u grupi.

7.   INFORMACIJE O TRENDOVIMA

7.1.

Najznačajniji noviji trendovi u proizvodnji, prodaji i zalihama, troškovima i prodajnim cijenama od završetka posljednje financijske godine do datuma registracijskog dokumenta.

7.2.

Informacije o svim poznatim trendovima, nesigurnostima, zahtjevima, obvezama ili događajima koji bi vjerojatno mogli imati znatan utjecaj na izglede izdavatelja, barem tijekom tekuće financijske godine.

8.   PREDVIĐANJA ILI PROCJENE DOBITI

Ako izdavatelj odluči uključiti predviđanje dobiti ili procjene dobiti, tada registracijski dokument mora sadržavati informacije navedene u točkama 8.1. i 8.2.:

8.1. Izjava u kojoj se navode najvažnije pretpostavke o čimbenicima na kojima je izdavatelj utemeljio svoje predviđanje ili procjenu.

Mora postojati jasna razlika između pretpostavki o čimbenicima na koje članovi upravnih, rukovodećih i nadzornih tijela mogu utjecati i pretpostavki o čimbenicima koji su isključivo izvan utjecaja članova upravnih, rukovodećih i nadzornih tijela; pretpostavke moraju biti lako shvatljive ulagateljima, specifične i precizne te se ne smiju odnositi na općenitu točnost procjena na kojima se temelji predviđanje.

▼M6

8.2. Izvješće koje sastavljaju neovisni računovođe ili revizori u kojem se navodi da je po mišljenju neovisnih računovođa ili revizora predviđanje ili procjena pravilno sastavljena na navedenim temeljima te da je temelj računovodstva koji se koristi za predviđanje ili procjenu dobiti u skladu s računovodstvenim politikama izdavatelja.

Kada se financijske informacije odnose na prethodnu poslovnu godinu i sadržavaju samo neobmanjujuće podatke koji su u osnovi u skladu s konačnim podacima koji se objavljuju u idućim godišnjim revidiranim financijskim izvještajima za prethodnu poslovnu godinu, i pojašnjenja potrebna za procjenu podataka, izvješće se ne zahtijeva pod uvjetom da prospekt uključuje sve sljedeće tvrdnje:

(a) osoba odgovorna za te financijske informacije, ako se razlikuje od one koja je odgovorna za prospekt općenito, odobrava te informacije;

(b) neovisni računovođe ili revizori provjerili su da su te informacije u osnovi u skladu s konačnim podacima koji se objavljuju u idućim godišnjim revidiranim financijskim izvještajima;

(c) te financijske informacije nisu revidirane.

▼M5

8.3. Predviđanje ili procjena dobiti moraju biti sastavljeni na temelju koji je usporediv s povijesnim financijskim informacijama.

8.4. Ako je u prospektu bilo objavljeno predviđanje koje još nije isteklo, tada treba dostaviti izjavu u kojoj se navodi je li predviđanje još uvijek točno u vrijeme registracijskog dokumenta te objašnjenje zbog čega takvo predviđanje više ne važi, ako je to slučaj.

9.   UPRAVNA, RUKOVODEĆA I NADZORNA TIJELA I VIŠE RUKOVODSTVO

9.1.

Imena, poslovne adrese i funkcije u izdavatelju sljedećih osoba, naznaka osnovne djelatnosti koju obavljaju izvan samog izdavatelja, ako su značajne u odnosu na tog izdavatelja:

(a) članovi upravnih, rukovodećih i nadzornih tijela;

(b) komplementari, u slučaju da je riječ o komanditnom društvu;

(c) osnivači, ako je izdavatelj osnovan prije manje od pet godina; te

(d) svaki viši rukovoditelj koji je značajan za utvrđivanje ima li izdavatelj primjereno stručno znanje i iskustvo za upravljanje poslovanjem izdavatelja.

Priroda bilo kakve obiteljske povezanosti između svih navedenih osoba.

U slučaju bilo kojeg člana upravnog, rukovodećeg ili nadzornog tijela izdavatelja ili bilo koje osobe navedene u točkama (b) i (d) prvog podstavka, pojedinosti o odgovarajućem upravljačkom znanju i iskustvu te osobe sa sljedećim informacijama:

(a) imena svih društava u kojima je navedena osoba bila član upravnih, rukovodećih ili nadzornih tijela ili komplementar bilo kada u prethodnih 5 godina, uz naznaku je li taj pojedinac još uvijek član upravnih, rukovodećih ili nadzornih tijela ili komplementar. Nije potrebno navesti sva ovisna društva izdavatelja u kojima je ta osoba također član upravnih, rukovodećih ili nadzornih tijela;

(b) sve presude u vezi s kaznenim djelima prijevara tijekom najmanje 5 prethodnih godina;

(c) pojedinosti o svim stečajevima, stečajnim upravama ili likvidacijama s kojima je osoba opisana u točkama (a) i (d) prvog podstavka bila povezana tijekom najmanje pet prethodnih godina djelujući u svojstvu bilo koje funkcije navedene u točkama (a) i (d) prvog podstavka;

(d) pojedinosti o svim službenim javnim optužbama i/ili sankcijama protiv takve osobe od strane pravosudnih ili regulatornih tijela (uključujući određena strukovna tijela) te podatak o tome je li sudskom odlukom takva osoba u posljednjih pet godina isključena iz članstva u upravnim, rukovodećim ili nadzornim tijelima izdavatelja ili iz djelovanja u rukovodstvu ili vođenju poslova izdavatelja tijekom najmanje 5 prethodnih godina.

Ako ne postoje takve informacije koje treba objaviti, potrebno je dati izjavu u tom smislu.

9.2.

Sukob interesa upravnih, rukovodećih i nadzornih tijela i višeg rukovodstva

Potrebno je jasno navesti potencijalne sukobe interesa osoba iz točke 9.1. između svih obveza koje se odnose na izdavatelje i njihovih privatnih interesa i/ili drugih obveza. U slučaju da ne postoji takav sukob, potrebno je dati izjavu u tom smislu.

Naznačiti eventualne sporazume ili pogodbe s većinskim dioničarima, klijentima, dobavljačima ili drugima, na temelju kojih je bilo koja osoba iz točke 9.1. izabrana za člana upravnih, rukovodećih ili nadzornih tijela ili člana višeg rukovodstva.

Pojedinosti o bilo kakvim ograničenjima koja dogovore osobe iz točke 9.1. vezano uz raspolaganje njihovim udjelima u vrijednosnim papirima izdavatelja unutar određenog vremenskog razdoblja.

10.   NAKNADE I POGODNOSTI

U slučaju izdavatelja koji nisu uvršteni na uređenom tržištu, za posljednju završenu financijsku godinu za osobe iz točaka (a) i (d) prvog podstavka točke 9.1.

10.1.

Iznos isplaćene naknade (uključujući svaku potencijalnu ili odgođenu naknadu) i nenovčane koristi koje izdavatelj ili njegova ovisna društva odobre takvim osobama za sve oblike usluga koje bilo koja osoba pruži izdavatelju i njegovim ovisnim društvima.

Navedene je informacije potrebno dostaviti na pojedinačnoj osnovi, osim ako se u matičnoj državi izdavatelja takvo objavljivanje ne traži ili kada je izdavatelj takve informacije već objavio.

10.2.

Ukupni iznosi koje izdavatelj ili njegova ovisna društva izdvoje ili obračunaju kako bi se osigurale mirovine, mirovinska prava ili slične pogodnosti.

11.   PRAKSA UPRAVNOG TIJELA

U slučaju izdavatelja koji nisu uvršteni na uređenom tržištu i u vezi s posljednjom završenom financijskom godinom, ako nije drukčije određeno, za osobe iz točke (a) prvog podstavka točke 9.1.:

11.1. Datum isteka aktualnog mandata, ako je to primjenjivo, te razdoblje tijekom kojega je osoba obnašala tu funkciju.

11.2. Informacije o ugovorima članova upravnih, rukovodećih i nadzornih tijela s izdavateljem ili bilo kojim od njegovih ovisnih društava koji predviđaju pogodnosti po raskidu radnog odnosa ili odgovarajuća negativna izjava.

11.3. Informacije o revizorskom odboru i odboru za naknade izdavatelja, uključujući imena članova odbora i sažetak postavljenih uvjeta po kojima odbor radi.

11.4. Izjava o tome ispunjava li izdavatelj standard(e) korporativnog upravljanja u svojoj državi. U slučaju da izdavatelj ne ispunjava navedene standarde, priložiti izjavu u tom smislu, zajedno s objašnjenjem zbog čega izdavatelj ne ispunjava te standarde.

12.   ZAPOSLENICI

12.1.

Što se tiče vlasništva nad dionicama i dioničkih opcija u vezi sa svakom osobom iz točaka (a) i (d) prvog podstavka točke 9.1. dostaviti informacije o njihovom vlasništvu nad dionicama izdavatelja i svim opcijama na te dionice s posljednjim mogućim datumom.

12.3.

Opis svih sporazuma za uključivanje zaposlenika u kapital izdavatelja.

13.   VEĆINSKI DIONIČARI

13.1.

Ako je to poznato izdavatelju, ime bilo koje osobe koja nije član upravnih, rukovodećih ili nadzornih tijela koja ima izravan ili neizravan udio u kapitalu izdavatelja ili pravo glasa koje treba prijaviti prema nacionalnom pravu izdavatelja, zajedno s iznosom udjela svake takve osobe, ili, ako takvih osoba nema, odgovarajuća negativna izjava.

13.2.

Imaju li većinski dioničari izdavatelja različita prava glasa ili odgovarajuća negativna izjava.

13.3.

U mjeri u kojoj je to poznato izdavatelju, navesti ima li netko izravno ili neizravno vlasništvo ili kontrolu nad izdavateljem, navesti tko te opisati prirodu takve kontrole, kao i mjere koje su donesene da bi se izbjegla zlouporaba kontrole.

13.4.

Opis svih sporazuma poznatih izdavatelju čija bi provedba naknadno mogla rezultirati promjenom kontrole nad izdavateljem.

14.   TRANSAKCIJE IZMEĐU POVEZANIH OSOBA

Ako se na izdavatelja ne primjenjuju međunarodni standardi financijskog izvještavanja doneseni na temelju Uredbe (EZ) br. 1606/2002, potrebno je objaviti sljedeće informacije za razdoblje obuhvaćeno povijesnim financijskim informacijama do datuma registracijskog dokumenta:

(a) prirodu i opseg svih transakcija koje su – bilo kao pojedinačna transakcija ili ukupno – značajne za izdavatelja. Kada takve transakcije između povezanih osoba nisu zaključene po vladajućim tržišnim uvjetima, dati objašnjenje zbog čega takve transakcije nisu zaključene po vladajućim tržišnim uvjetima. U slučaju neotplaćenih zajmova, uključujući jamstva bilo koje vrste, navesti neotplaćeni iznos;

(b) iznos ili postotak koji predstavljaju transakcije između povezanih osoba u prometu izdavatelja.

Ako se na izdavatelja primjenjuju međunarodni standardi financijskog izvještavanja doneseni na temelju Uredbe (EZ) br. 1606/2002, potrebno je objaviti gore navedene informacije samo za transakcije koje su obavljene od kraja posljednjeg financijskog razdoblja za koji su objavljene revidirane financijske informacije.

15.   FINANCIJSKE INFORMACIJE O IMOVINI I OBVEZAMA, FINANCIJSKOM POLOŽAJU TE DOBICIMA I GUBICIMA IZDAVATELJA

15.1.   Povijesne financijske informacije

Revidirane povijesne financijske informacije koje obuhvaćaju posljednju financijsku godinu (ili kraće razdoblje u kojem izdavatelj posluje) i revizijsko izvješće. Ako je izdavatelj promijenio svoj referentni računovodstveni datum tijekom razdoblja za koje se traže povijesne financijske informacije, revidirane financijske informacije obuhvaćaju najmanje 12 mjeseci ili cijelo razdoblje u kojem izdavatelj posluje, ovisno o tome što je kraće. Takve financijske informacije moraju biti sastavljene u skladu s Uredbom (EZ) br. 1606/2002, a ako to nije primjenjivo, u skladu s nacionalnim računovodstvenim standardima države članice za izdavatelje iz Europske unije.

Za izdavatelje iz trećih zemalja takve financijske informacije moraju biti sastavljene u skladu s međunarodnim računovodstvenim standardima koji su doneseni prema postupku iz članka 3. Uredbe (EZ) br. 1606/2002 ili u skladu s nacionalnim računovodstvenim standardima treće zemlje koji su istovjetni tim standardima. Ako takve financijske informacije nisu istovjetne tim standardima, one moraju biti prezentirane u obliku ponovno iskazanih financijskih izvještaja.

Potrebno je prezentirati i sastaviti revidirane povijesne financijske informacije u obliku koji je usklađen s onim koji će biti donesen u sljedećim objavljenim godišnjim financijskim izvještajima izdavatelja u pogledu računovodstvenih standarda i politika te zakonodavstva koji se primjenjuju na takve godišnje financijske izvještaje.

Ako izdavatelj posluje u svojem trenutačnom području gospodarske djelatnosti manje od 1 godine, potrebno je sastaviti revidirane povijesne financijske informacije koje obuhvaćaju to razdoblje u skladu sa standardima koji se primjenjuju na godišnje financijske izvještaje u skladu s Uredbom (EZ) br. 1606/2002, a ako to nije primjenjivo, u skladu s nacionalnim računovodstvenim standardima države članice za izdavatelja iz Europske unije. Za izdavatelje iz trećih zemalja, povijesne financijske informacije moraju biti sastavljene u skladu s međunarodnim računovodstvenim standardima donesenim prema postupku iz članka 3. Uredbe (EZ) br. 1606/2002 ili u skladu s nacionalnim računovodstvenim standardima treće zemlje koji su istovjetni tim standardima. Navedene povijesne financijske informacije moraju biti revidirane.

Ako su revidirane financijske informacije sastavljene u skladu s nacionalnim računovodstvenim standardima koji se traže po ovom naslovu, one moraju uključivati najmanje sljedeće:

(a) bilancu;

(b) račun dobiti i gubitka;

(c) izvještaj o svim promjenama kapitala ili promjenama kapitala koje nisu one koje proizlaze iz kapitalnih transakcija s vlasnicima i raspodjele vlasnicima;

(d) izvještaj o novčanim tokovima;

(e) računovodstvene politike i bilješke.

Godišnje povijesne financijske informacije moraju biti predmet neovisne revizije ili predmet izvješća o tome daju li one u smislu registracijskog dokumenta istinit i objektivan prikaz, u skladu s revizorskim standardima koji se primjenjuju u toj državi članici ili s istovjetnim standardom.

15.2.   Pro forma financijske informacije

U slučaju značajne ukupne promjene, opisati način na koji je transakcija mogla utjecati na imovinu i obveze te zaradu izdavatelja da je bila poduzeta na početku izvještajnog razdoblja ili na izvještajni datum.

Ovaj se zahtjev obično ispunjava uključivanjem probnih financijskih informacija.

Ove probne financijske informacije treba prezentirati kako je to navedeno u Prilogu II., a moraju sadržavati informacije koje su tamo naznačene.

Probne financijske informacije moraju biti popraćene izvješćem koje sastavljaju neovisni računovođe ili revizori.

15.3.   Financijski izvještaji

Ako izdavatelj sastavlja pojedinačne i konsolidirane financijske izvještaje, u registracijski dokument uključiti barem konsolidirane godišnje financijske izvještaje.

15.4.   Revizija povijesnih godišnjih financijskih informacija

15.4.1. Izjava o tome da su povijesne financijske informacije revidirane. Ako ovlašteni revizori odbiju dati mišljenje o povijesnim financijskim informacijama ili izraze kvalifikacije ili mišljenje s ogradom, takvo odbijanje ili kvalifikacije ili takvo mišljenje s ogradom potrebno je u cijelosti prenijeti i obrazložiti.

15.4.2. Naznaka ostalih informacija u registracijskom dokumentu koje su revidirali revizori.

15.4.3. Kada financijski podaci u registracijskom dokumentu nisu izvučeni iz revidiranih financijskih izvještaja izdavatelja, navesti izvor podataka i navesti da su podaci nerevidirani.

15.5.   Starost posljednjih financijskih informacija

15.5.1. Posljednja godina revidiranih financijskih informacija ne smije biti starija od jednog od sljedećih datuma:

(a) 18 mjeseci od datuma registracijskog dokumenta, ako izdavatelj u registracijski dokument uključi revidirane financijske izvještaje za razdoblje tijekom godine;

(b) 15 mjeseci od datuma registracijskog dokumenta, ako izdavatelj u registracijski dokument uključi nerevidirane financijske izvještaje za razdoblje tijekom godine.

15.6.   Financijske informacije za razdoblje tijekom godine i druge financijske informacije

15.6.1. Ako je izdavatelj od datuma posljednjih revidiranih financijskih izvještaja objavio tromjesečne ili polugodišnje financijske informacije, mora ih uključiti u registracijski dokument. Ako su tromjesečne ili polugodišnje financijske informacije pregledane ili revidirane, potrebno je priložiti i izvješće o reviziji ili pregledu. Ako tromjesečne ili polugodišnje financijske informacije nisu revidirane ni pregledane, navesti tu činjenicu.

15.6.2. Ako je datum registracijskog dokumenta kasniji od 9 mjeseci nakon završetka posljednje revidirane financijske godine, mora sadržavati financijske informacije za razdoblje tijekom godine koje mogu biti nerevidirane (u tom je slučaju tu činjenicu potrebno navesti), a koje obuhvaćaju najmanje prvih 6 mjeseci financijske godine.

Financijske informacije za razdoblje tijekom godine moraju sadržavati usporedive izvještaje za isto razdoblje u prethodnoj financijskoj godini, osim ako je zahtjev za usporedivim bilančnim informacijama moguće ispuniti dostavom bilance s kraja godine.

15.7.   Politika u vezi s dividendom

Opis politike izdavatelja o raspodjeli dividende i eventualna ograničenja u tom pogledu.

15.7.1. Iznos dividende po dionici za razdoblje koje obuhvaćaju povijesne financijske informacije, a u slučaju kada se broj dionica izdavatelja promijenio iznos treba uskladiti da bi bio usporediv.

15.8.   Sudski i arbitražni postupci

Informacije o svim postupcima pred državnom upravom, sudskim ili arbitražnim postupcima (uključujući sve takve postupke koji su neriješeni ili predstoje, a o kojima izdavatelj ima saznanja) tijekom razdoblja koje obuhvaća najmanje prethodnih 12 mjeseci koji su mogli ili su imali značajne učinke u bliskoj prošlosti na financijski položaj ili profitabilnost izdavatelja i/ili grupe, ili dostaviti odgovarajuću negativnu izjavu.

15.9.   Značajna promjena financijskog ili tržišnog položaja izdavatelja

Opis svih značajnih promjena financijskog ili tržišnog položaja grupe koje su se dogodile od završetka posljednjeg financijskog razdoblja za koje su objavljene revidirane financijske informacije ili financijske informacije za razdoblje tijekom godine; ili dostaviti odgovarajuću negativnu izjavu.

16.   DODATNE INFORMACIJE

16.1.   Temeljni kapital

Sljedeće informacije od datuma posljednje bilance, uključene u povijesne financijske informacije:

16.1.1. Iznos temeljnog kapitala te za svaki rod dionica:

(a) broj odobrenih dionica;

(b) broj izdanih i u cijelosti uplaćenih dionica te broj izdanih dionica koje nisu u cijelosti uplaćene;

(c) nominalna vrijednost dionica ili da dionice nemaju nominalnu vrijednost; i

(d) usklađenje broja dionica u opticaju na početku i na kraju godine. Ako je više od 10 % kapitala uplaćeno u stvarima i pravima u razdoblju obuhvaćenom povijesnim financijskim informacijama, treba navesti tu činjenicu.

16.1.2. Ako postoje dionice koje ne predstavljaju kapital, treba navesti broj i glavna obilježja takvih dionica.

16.1.3. Iznos svih konvertibilnih vrijednosnih papira, zamjenjivih vrijednosnih papira ili vrijednosnih papira s varantima, uz naznaku uvjeta kojima podliježu i postupaka konverzije, zamjene ili upisa.

16.1.4. Informacije i uvjeti o svim pravima i/ili obvezama u vezi sa stjecanjem iznad odobrenog, ali neupisanog kapitala ili obveza za povećanje kapitala.

16.1.5. Informacije o kapitalu bilo kojeg člana grupe koji je predmet opcije ili je dogovoreno, uvjetno ili bezuvjetno, da će biti predmet opcije te pojedinosti o takvim opcijama, uključujući one osobe na koje se spomenute opcije odnose.

17.   ZNAČAJNI UGOVORI

Sažetak svakog značajnog ugovora, osim ugovora koji su zaključeni u redovnom tijeku poslovanja, gdje je izdavatelj ili bilo koji član grupe ugovorna strana, u razdoblju od dvije godine neposredno prije objavljivanja registracijskog dokumenta.

Sažetak bilo kojeg drugog ugovora (koji nije zaključen u redovnom tijeku poslovanja) koji je zaključio bilo koji član grupe i koji sadrži bilo koju odredbu na temelju koje bilo koji član grupe ima obvezu ili pravo koje je značajno za grupu na datum registracijskog dokumenta.

18.   INFORMACIJE OD STRANE TREĆIH OSOBA, OČITOVANJE STRUČNJAKA TE IZJAVA O BILO KAKVOM INTERESU

18.1.

Kada je u registracijski dokument uključena izjava ili izvješće stručnjaka, navesti ime te osobe, službenu adresu, kvalifikacije te njegov eventualni značajni interes u izdavatelju. Ako je izvješće sastavljeno na zahtjev izdavatelja, dati izjavu u smislu da je spomenuta izjava ili izvješće uključeno, u obliku i sadržaju u kojem je uključeno, uz suglasnost osobe koja je odobrila sadržaj tog dijela registracijskog dokumenta.

18.2.

Kada informacije dolaze od treće osobe, izdati potvrdu da su te informacije točno prenesene i da, prema saznanju izdavatelja i koliko izdavatelj može potvrditi, iz informacija koje je objavila spomenuta treća osoba nisu izostavljene činjenice zbog kojih bi tako prenesene informacije postale netočne ili obmanjujuće. Nadalje, treba navesti izvor(e) takvih informacija.

19.   DOKUMENTI DOSTUPNI JAVNOSTI

Izjava da se tijekom važenja registracijskog dokumenta mogu pregledati sljedeći dokumenti (ili njihove kopije), prema potrebi:

(a) statut i društveni ugovor izdavatelja;

(b) sva izvješća, dopisi i drugi dokumenti, povijesne financijske informacije, procjene i očitovanja stručnjaka koji su sastavljeni na zahtjev izdavatelja čiji je bilo koji dio uključen u registracijski dokument ili na koji se registracijski dokument poziva.

Naznaka o mjestu gdje se dokumenti koji su dostupni javnosti mogu pregledati u fizičkom ili elektronskom obliku.
PRILOG XXIV.

Razmjeran popis za minimalne zahtjeve za obavijest o vrijednosnim papirima za izdanje prava na dionice

1.   ODGOVORNE OSOBE

1.1.

Sve osobe koje su odgovorne za informacije iz prospekta i, ovisno o slučaju, iz nekih njegovih dijelova, uz naznaku o kojim je dijelovima riječ. U slučaju fizičkih osoba koje uključuju članove upravnih, rukovodećih i nadzornih tijela izdavatelja, naznačiti ime i funkciju osobe; u slučaju pravnih osoba, naznačiti naziv i sjedište.

1.2.

Izjava odgovornih za prospekt, kojom potvrđuju da su, nakon što su poduzeli sve potrebne mjere da se to osigura, informacije koje su sadržane u prospektu prema njihovom saznanju u skladu s činjenicama te da nisu izostavljene informacije koje bi mogle utjecati na značenje prospekta. Ovisno o slučaju, izjava odgovornih za određene dijelove prospekta da su, nakon što su poduzeli sve potrebne mjere da se to osigura, informacije koje su sadržane u dijelu prospekta za koji su oni odgovorni, prema njihovom saznanju, u skladu s činjenicama te da nisu izostavljene informacije koje bi mogle utjecati na značenje prospekta.

2.   ČIMBENICI RIZIKA

Jasna objava čimbenika rizika koji su značajni za vrijednosne papire koji su ponuđeni i/ili uvršteni u trgovanje kako bi se procijenio tržišni rizik povezan s tim vrijednosnim papirima u odjeljku pod naslovom „Čimbenici rizika”.

▼M6

3.   BITNE INFORMACIJE

▼M5

3.1.   Izjava o obrtnom kapitalu

Izjava izdavatelja da je po njegovom mišljenju obrtni kapital dovoljan za trenutne zahtjeve izdavatelja ili, u protivnom, način na koji namjerava osigurati dodatno potreban obrtni kapital.

3.2.   Kapitalizacija i zaduženost

Izjava o kapitalizaciji i zaduženosti (s razlikom između zajamčene i nezajamčene, osigurane i neosigurane zaduženosti) s datumom koji nije raniji od 90 dana prije datuma dokumenta. Zaduženost također uključuje neizravnu i potencijalnu zaduženost.

3.3.   Interesi fizičkih i pravnih osoba uključenih u izdanje/ponudu

Opis svih interesa, uključujući one gdje postoje sukobi interesa koji su bitni za izdanje/ponudu, navodeći pojedinosti o uključenim osobama i o prirodi njihovog interesa.

3.4.   Razlozi za ponudu i korištenje sredstava

Razlozi za ponudu i, gdje je primjenjivo, procijenjeni neto iznos sredstava raščlanjen na svako važnije namjensko korištenje i prezentiran redom prema prioritetu takvih korištenja. Ako izdavatelj zna da predviđena sredstva neće biti dovoljna da bi se financirala sva predložena korištenja, navesti iznos i izvore drugih potrebnih sredstava. Potrebno je navesti pojedinosti o korištenju sredstava, posebno kada se ona koriste kako bi se stekla imovina, koja nije ona iz redovnog tijeka poslovanja, za financiranje najavljenih stjecanja drugih djelatnosti ili za rješavanje, smanjenje ili otkup zaduženosti.

4.   INFORMACIJE O VRIJEDNOSNIM PAPIRIMA KOJI SU PREDMET PONUDE/UVRŠTENJA U TRGOVANJE

4.1

Opis vrste i roda vrijednosnih papira koji su predmet ponude i/ili uvrštenja u trgovanje, uključujući ISIN (međunarodni jedinstveni identifikacijski broj) ili neku drugu identifikacijsku oznaku vrijednosnog papira.

4.2.

Zakonodavstvo na temelju kojega su vrijednosni papiri izrađeni.

4.3.

Naznaka o tome jesu li vrijednosni papiri na ime ili na donositelja i jesu li vrijednosni papiri u obliku potvrda ili u nematerijaliziranom obliku. U potonjem slučaju, ime i adresu subjekta zaduženog za vođenje evidencije.

4.4.

Valuta izdanja vrijednosnih papira.

4.5.

Opis prava koja proizlaze iz vrijednosnih papira, uključujući sva ograničenja tih prava i postupak za korištenje navedenih prava.

Pravo na dividendu:

 fiksni datum(-i) kada počinje teći pravo,

 rok nakon kojega pravo na dividendu istječe te naznaku osobe u čiju korist istječe,

 ograničenja vezano uz dividendu i postupci za imatelje koji su nerezidenti,

 postotak dividende i način njezinog obračuna, periodičnost i kumulativna ili nekumulativna priroda plaćanja.

Pravo glasa.

Pravo prvokupa kod ponuda za unos vrijednosnih papira istog roda.

Pravo na udio u dobiti izdavatelja.

Pravo na udio u bilo kakvim preostalim sredstvima u slučaju likvidacije.

Odredbe o otkupu.

Odredbe o konverziji.

4.6.

Izjava o rješenjima, ovlaštenjima i odobrenjima na temelju kojih vrijednosni papiri jesu ili će biti izrađeni i/ili izdani.

4.7.

Očekivani datum izdanja vrijednosnih papira.

4.8.

Opis svih ograničenja u vezi sa slobodnom prenosivosti vrijednosnih papira.

4.9.

U državi sjedišta izdavatelja i državi(-ama) gdje je izvršena ponuda ili je zatraženo uvrštenje u trgovanje:

 informacije o porezu na dohodak od vrijednosnih papira koji je zadržan na izvoru,

 naznaka u pogledu toga preuzima li izdavatelj odgovornost za zadržavanje poreza na izvoru.

5.   OPĆI UVJETI PONUDE

5.1.   Uvjeti, statistički podaci o ponudi, očekivani vremenski raspored i postupak koji se traži za podnošenje ponude.

5.1.1. Uvjeti kojima ponuda podliježe.

5.1.2. Ukupni iznos izdanja/ponude.

5.1.3. Razdoblje, uključujući bilo kakve moguće izmjene, tijekom kojega će ponuda biti otvorena i opis postupka prijave.

5.1.4. Naznaka trenutka i okolnosti pod kojima se ponuda može opozvati ili obustaviti te može li se opoziv dogoditi nakon što trgovanje započne.

5.1.5. Opis mogućnosti za smanjenje upisa i način povrata preplaćenog iznosa podnositeljima.

5.1.6. Pojedinosti o najmanjem i/ili najvišem iznosu prijave (bilo po broju vrijednosnih papira ili po ukupnom iznosu ulaganja).

5.1.7. Naznaka razdoblja tijekom kojega se prijava može povući, uz uvjet da je ulagateljima omogućeno da mogu povući svoj unos.

5.1.8. Način i rokovi za uplatu i isporuku vrijednosnih papira.

5.1.9. Detaljan opis načina i datuma objave rezultata ponude.

5.1.10. Postupak za korištenje bilo kojeg prava prvokupa, prenosivosti prava upisa i postupanje s neiskorištenim pravima upisa.

5.2.   Dodjela

5.2.1. Prema saznanju izdavatelja, naznaka o tome namjeravaju li većinski dioničari ili članovi rukovodećih, nadzornih ili upravnih tijela upisati ponudu te namjerava li bilo koja osoba upisati više od pet posto ponude.

5.2.2. Postupak obavješćivanja podnositelja o dodijeljenim iznosima i naznaka o tome može li trgovanje započeti prije dostave navedene obavijesti.

5.3.   Formiranje cijene

5.3.1. Naznaka cijene po kojoj će vrijednosni papiri biti ponuđeni. Ako se cijena ne zna ili ako ne postoji uspostavljeno i/ili likvidno tržište za vrijednosne papire, navesti način utvrđivanja cijene ponude, uključujući izjavu o tome tko je utvrdio kriterije ili je formalno odgovoran za utvrđivanje. Naznaka iznosa svih troškova i poreza posebno stavljenih na teret upisnika ili kupca.

5.3.2. Postupak objavljivanja cijene ponude

5.3.3. Ako dioničari izdavatelja imaju pravo prvokupa i ako je to pravo ograničeno ili ukinuto, naznaka osnove za cijenu izdanja ako se radi o izdavanju uz uplatu u novcu, zajedno s razlozima i korisnicima takvog ograničenja ili ukidanja.

5.4.   Plasman i pokroviteljstvo

5.4.1. Ime i adresa koordinatora globalne ponude i pojedinih dijelova ponude i, prema saznanju izdavatelja ili ponuditelja, osoba koje vrše plasman u različitim državama u kojima se odvija ponuda.

5.4.2. Ime i adresa svih platnih agenata i depozitarnih agenata u svakoj državi.

5.4.3. Ime i adresa subjekata koji provode postupak ponude odnosno prodaje uz čvrstu obvezu preuzimanja izdanja te ime i adresa subjekata koji provode postupak ponude odnosno prodaje bez obveze preuzimanja izdanja ili uz sporazum o najboljoj zaštiti interesa nalogodavatelja. Naznaka bitnih obilježja sporazuma, uključujući kvote. Ako izdanje nije u cijelosti obuhvaćeno pokroviteljstvom, naznačiti dio koji nije obuhvaćen. Naznaka sveukupnog iznosa provizije za pokroviteljstvo te provizije za plasman.

5.4.4. Datum na koji je sporazum o pokroviteljstvu zaključen ili će biti zaključen.

6.   UVRŠTENJE U TRGOVANJE I POSTUPCI TRGOVANJA

6.1.

Naznaka o tome da li ponuđeni vrijednosni papiri jesu ili će biti predmet zahtjeva za uvrštenje u trgovanje s ciljem njihove distribucije na uređenom tržištu ili drugim istovjetnim tržištima, uz naznaku o kojim je tržištima riječ. Ovu je okolnost potrebno navesti bez stvaranja dojma da će uvrštenje u trgovanje nužno biti i odobreno. Ako je poznat, najraniji datum na koji će vrijednosni papiri biti uvršteni u trgovanje.

6.2.

Sva uređena tržišta ili istovjetna tržišta na kojima su, prema saznanjima izdavatelja, već uvršteni u trgovanje vrijednosni papiri istog roda kao vrijednosni papiri koji su predmet ponude ili uvrštenja u trgovanje.

6.3.

Ako se istodobno ili gotovo istodobno s izradom vrijednosnih papira za koje se traži uvrštenje na uređeno tržište privatno upisuju ili plasiraju vrijednosni papiri istog roda, ili ako se izrađuju vrijednosni papiri drugih rodova za privatni ili javni plasman, navesti pojedinosti o prirodi takvih poslova i broju i obilježjima vrijednosnih papira na koje se odnose.

6.4.

Pojedinosti o subjektima koji su se obvezali da će djelovati kao posrednici pri sekundarnom trgovanju, osiguravajući likvidnost putem ponuda za kupnju i prodaju i opis glavnih uvjeta njihove obveze.

7.   SPORAZUMI O ZABRANI RASPOLAGANJA VRIJEDNOSNIM PAPIRIMA

7.1.   Sporazumi o zabrani raspolaganja vrijednosnim papirima

Strane koje sudjeluju u sporazumu.

Sadržaj sporazuma i iznimke.

Naznaka razdoblja zabrane raspolaganja vrijednosnim papirima.

8.   TROŠAK IZDANJA/PONUDE

8.1.

Ukupna neto sredstva i procjena ukupnih troškova izdanja/ponude.

9.   RAZVODNJAVANJE

9.1.

Iznos i postotak neposrednog razvodnjavanja koje proizlazi iz ponude.

9.2.

Iznos i postotak neposrednog razvodnjavanja ako oni ne upišu novu ponudu.

10.   DODATNE INFORMACIJE

10.1.

Ako se u obavijesti o vrijednosnim papirima spominju savjetnici koji su povezani s izdanjem, tada je potrebna izjava o tome u kojem su svojstvu savjetnici djelovali.

10.2.

Naznaka ostalih informacija u obavijesti o vrijednosnim papirima koje su revidirali ili pregledali ovlašteni revizori i o tome izradili izvješće. Kopija izvješća ili, uz odobrenje nadležnog tijela, sažetak izvješća.

10.3.

Kada je u obavijest o vrijednosnim papirima uključena izjava ili izvješće stručnjaka, navesti ime te osobe, službenu adresu, kvalifikacije te njegov eventualni značajni interes u izdavatelju. Ako je izvješće sastavljeno na zahtjev izdavatelja, dati izjavu u smislu da je spomenuta izjava ili izvješće uključeno, u obliku i sadržaju u kojem je uključeno, uz suglasnost osobe koja je odobrila sadržaj tog dijela obavijesti o vrijednosnim papirima.

10.4.

Kada informacije dolaze od treće osobe, izdati potvrdu da su te informacije točno prenesene i da, prema saznanju izdavatelja i koliko izdavatelj može potvrditi, iz informacija koje je objavila spomenuta treća osoba nisu izostavljene činjenice zbog kojih bi tako prenesene informacije postale netočne ili obmanjujuće. Nadalje, treba navesti izvor(e) takvih informacija.
PRILOG XXV.

Razmjeran popis za minimalne zahtjeve za objavljivanje za registracijski dokument za mala i srednja poduzeća i društva sa smanjenom tržišnom kapitalizacijom

1.   ODGOVORNE OSOBE

1.1.

Sve osobe koje su odgovorne za informacije iz registracijskog dokumenta i, ovisno o slučaju, iz nekih njegovih dijelova, uz naznaku o kojim je dijelovima riječ. U slučaju fizičkih osoba koje uključuju članove upravnih, rukovodećih i nadzornih tijela izdavatelja, naznačiti ime i funkciju osobe; u slučaju pravnih osoba, naznačiti naziv i registrirano sjedište.

1.2.

Izjava odgovornih za registracijski dokument, kojom potvrđuju da su, nakon što su poduzeli sve potrebne mjere da se to osigura, informacije koje su sadržane u registracijskom dokumentu prema njihovom saznanju u skladu s činjenicama te da nisu izostavljene informacije koje bi mogle utjecati na značenje registracijskog dokumenta. Ovisno o slučaju, izjava odgovornih za određene dijelove registracijskog dokumenta da su, nakon što su poduzeli sve potrebne mjere da se to osigura, informacije koje su sadržane u dijelu registracijskog dokumenta za koji su oni odgovorni, prema njihovom saznanju, u skladu s činjenicama te da nisu izostavljene informacije koje bi mogle utjecati na značenje registracijskog dokumenta.

2.   OVLAŠTENI REVIZORI

2.1.

Nazivi i adrese revizora izdavatelja za razdoblje obuhvaćeno povijesnim financijskim informacijama (zajedno s podacima o članstvu u strukovnom tijelu).

2.2.

Ako su revizori dali ostavku ili su otpušteni ili nisu ponovno imenovani tijekom razdoblja obuhvaćenog povijesnim financijskim informacijama, naznačiti pojedinosti, ako su one značajne.

3.   ODABRANE FINANCIJSKE INFORMACIJE

3.1.

Odabrane financijske informacije o izdavatelju, prezentirane za svaku financijsku godinu za razdoblje obuhvaćeno povijesnim financijskim informacijama i svako kasnije financijsko razdoblje tijekom godine, u istoj valuti kao i financijske informacije.

Odabrane povijesne financijske informacije moraju osigurati ključne brojke koje daju sažetak financijskog položaja izdavatelja.

3.2.

Ako su objavljene odabrane financijske informacije za razdoblja tijekom godine, potrebno je osigurati i usporedive podatke iz istog razdoblja u prethodnoj financijskoj godini, osim ako je zahtjev za usporedivim bilančnim informacijama moguće ispuniti dostavom bilance s kraja godine.

4.   ČIMBENICI RIZIKA

Jasna objava čimbenika rizika koji su specifični za izdavatelja ili za njegovu djelatnost u odjeljku pod naslovom „Čimbenici rizika”.

5.   INFORMACIJE O IZDAVATELJU

5.1.   Povijest i razvoj izdavatelja

5.1.1. naziv i tvrtka izdavatelja;

5.1.2. mjesto registracije izdavatelja i matični broj;

5.1.3. datum osnivanja izdavatelja i vrijeme na koje je osnovan, osim ako je neodređeno;

5.1.4. sjedište i pravni oblik izdavatelja, zakonodavstvo na temelju kojeg posluje, država osnivanja, adresa i broj telefona registriranog sjedišta (ili glavnog mjesta poslovanja, ako se razlikuje od registriranog sjedišta);

5.1.5. važni događaji u razvoju poslovanja izdavatelja.

5.2   Ulaganja

5.2.1. Opis (uključujući iznos) glavnih ulaganja izdavatelja za svaku financijsku godinu za razdoblje obuhvaćeno povijesnim financijskim informacijama do datuma registracijskog dokumenta.

5.2.2. Opis glavnih ulaganja izdavatelja koja su u tijeku, uključujući zemljopisnu distribuciju tih ulaganja (u zemlji i inozemstvu) te način financiranja (unutarnje ili vanjsko).

5.2.3. Informacije o glavnim budućim ulaganjima izdavatelja na koja su se njegova rukovodeća tijela već obvezala i o predviđenim izvorima financiranja koji su potrebni kako bi se ispunile navedene obveze.

6.   PREGLED POSLOVANJA

6.1.   Osnovne djelatnosti

Kratak opis poslovanja i osnovnih djelatnosti izdavatelja te značajnih promjena koje su utjecale na poslovanje i djelatnosti od završetka razdoblja pokrivenog u posljednja dva objavljena revidirana godišnja financijska izvještaja, uključujući naznaku svih značajnih novih proizvoda i usluga koje su uvedene te status razvoja novih proizvoda ili usluga u mjeri u kojoj je javno objavljen.

6.2.   Glavna tržišta

Kratak opis glavnih tržišta na kojima izdavatelj konkurira i svih značajnih promjena koje su utjecale na navedena tržišta od razdoblja pokrivenog u posljednja dva objavljena revidirana godišnja financijska izvještaja.

6.3.

U slučaju da su na informacije objavljene u skladu s točkama 6.1. i 6.2. utjecali izvanredni čimbenici, tu bi činjenicu trebalo navesti.

6.4.

Ako je to značajno za poslovanje ili rentabilnost izdavatelja, sažetak informacija o tome u kojoj je mjeri izdavatelj ovisan o patentima ili licencijama, industrijskim, trgovinskim ili financijskim ugovorima ili novim proizvodnim procesima.

6.5.

Osnova za svaku izjavu izdavatelja u vezi s njegovim konkurentskim položajem.

7.   ORGANIZACIJSKA STRUKTURA

7.1.

Ako je izdavatelj dio grupe, kratak opis grupe i položaja koji izdavatelj ima u grupi.

7.2.

Ako nije navedeno u financijskim izvještajima, popis značajnih ovisnih društava izdavatelja, uključujući naziv, državu osnivanja ili sjedišta, vlasnički udio i, ako se razlikuje, udio u glasačkim pravima.

8.   NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA

8.1.

Opis svih pitanja u vezi s okolišem koja bi mogla utjecati na korištenje dugotrajne materijalne imovine.

9.   PREGLED POSLOVANJA I FINANCIJSKI PREGLED

Ako godišnja izvješća, prezentirana i sastavljena u skladu s člankom 46. Direktive 78/660/EEZ i člankom 36. Direktive 83/349/EEZ, za razdoblja obuhvaćena povijesnim financijskim informacijama nisu uključena u prospekt ili priložena prospektu, izdavatelj mora objaviti sljedeće informacije:

9.1.   Financijski položaj

U mjeri u kojoj to nije obuhvaćeno na drugim mjestima u registracijskom dokumentu, dostaviti opis financijskog položaja izdavatelja, promjene financijskog položaja i rezultate poslovanja za svaku godinu i razdoblje tijekom godine za koje se zahtijevaju povijesne financijske informacije, uključujući uzroke značajnih promjena u financijskim informacijama iz godine u godinu, u mjeri u kojoj je to potrebno za razumijevanje poslovanja izdavatelja u cjelini.

9.2.   Rezultati poslovanja

9.2.1. Informacije o značajnim čimbenicima, uključujući neobične ili rijetke događaje ili nova kretanja koja značajno utječu na prihod iz poslovanja izdavatelja, navodeći do koje je mjere to utjecalo na prihod.

9.2.2. Kada financijski izvještaji otkrivaju značajne promjene u neto prodaji i prihodima, dostaviti opis razloga za navedene promjene.

9.2.3. Informacije u vezi sa svim državnim, gospodarskim, fiskalnim, monetarnim ili političkim politikama ili čimbenicima koji su značajno utjecali ili bi mogli značajno utjecati, izravno ili neizravno, na poslovanje izdavatelja.

10.   IZVORI SREDSTAVA

10.1.

Objašnjenje izvora i iznosa i opis novčanih tokova izdavatelja;

10.2.

Informacije o svim ograničenjima korištenja izvora sredstava koja su značajno utjecala ili bi mogla značajno utjecati, izravno ili neizravno, na poslovanje izdavatelja.

11.   ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ, PATENTI I LICENCIJE

Kada je to značajno, dostaviti opis politika istraživanja i razvoja izdavatelja za svaku financijsku godinu za razdoblje obuhvaćeno povijesnim financijskim informacijama, uključujući iznos utrošen na aktivnosti istraživanja i razvoja koje je financirao izdavatelj.

12.   INFORMACIJE O TRENDOVIMA

12.1.

Najznačajniji noviji trendovi u proizvodnji, prodaji i zalihama, troškovima i prodajnim cijenama od završetka posljednje financijske godine do datuma registracijskog dokumenta.

12.2.

Informacije o svim poznatim trendovima, nesigurnostima, zahtjevima, obvezama ili događajima koji bi vjerojatno mogli imati znatan utjecaj na izglede izdavatelja, barem tijekom tekuće financijske godine.

13.   PREDVIĐANJA ILI PROCJENE DOBITI

Ako izdavatelj odluči uključiti predviđanje dobiti ili procjene dobiti, tada registracijski dokument mora sadržavati informacije navedene u točkama 13.1. i 13.2.:

13.1. Izjava u kojoj se navode najvažnije pretpostavke na kojima je izdavatelj utemeljio svoje predviđanje ili procjenu.

Mora postojati jasna razlika između pretpostavki o čimbenicima na koje članovi upravnih, rukovodećih i nadzornih tijela mogu utjecati i pretpostavki o čimbenicima koji su isključivo izvan utjecaja članova upravnih, rukovodećih i nadzornih tijela; pretpostavke moraju biti lako shvatljive ulagateljima, specifične i precizne te se ne smiju odnositi na općenitu točnost procjena na kojima se temelji predviđanje.

▼M6

13.2. Izvješće koje sastavljaju neovisni računovođe ili revizori u kojem se navodi da je po mišljenju neovisnih računovođa ili revizora predviđanje ili procjena pravilno sastavljena na navedenim temeljima te da je temelj računovodstva koji se koristi za predviđanje ili procjenu dobiti u skladu s računovodstvenim politikama izdavatelja.

Kada se financijske informacije odnose na prethodnu poslovnu godinu i sadržavaju samo neobmanjujuće podatke koji su u osnovi u skladu s konačnim podacima koji se objavljuju u idućim godišnjim revidiranim financijskim izvještajima za prethodnu poslovnu godinu, i pojašnjenja potrebna za procjenu podataka, izvješće se ne zahtijeva pod uvjetom da prospekt uključuje sve sljedeće tvrdnje:

(a) osoba odgovorna za te financijske informacije, ako se razlikuje od one koja je odgovorna za prospekt općenito, odobrava te informacije;

(b) neovisni računovođe ili revizori provjerili su da su te informacije u osnovi u skladu s konačnim podacima koji se objavljuju u idućim godišnjim revidiranim financijskim izvještajima;

(c) te financijske informacije nisu revidirane.

▼M5

13.3. Predviđanje ili procjena dobiti moraju biti sastavljeni na temelju koji je usporediv s povijesnim financijskim informacijama.

13.4. Ako je u prospektu bilo objavljeno predviđanje koje još nije isteklo, tada treba dostaviti izjavu u kojoj se navodi je li predviđanje još uvijek točno u vrijeme registracijskog dokumenta te objašnjenje zbog čega takvo predviđanje više ne važi, ako je to slučaj.

14.   UPRAVNA, RUKOVODEĆA I NADZORNA TIJELA I VIŠE RUKOVODSTVO

14.1.

Imena, poslovne adrese i funkcije u izdavatelju sljedećih osoba, naznaka osnovne djelatnosti koju obavljaju izvan samog izdavatelja, ako su značajne u odnosu na tog izdavatelja:

(a) članovi upravnih, rukovodećih i nadzornih tijela;

(b) komplementari, u slučaju da je riječ o komanditnom društvu;

(c) osnivači, ako je izdavatelj osnovan prije manje od pet godina; te

(d) svaki viši rukovoditelj koji je značajan za utvrđivanje ima li izdavatelj primjereno stručno znanje i iskustvo za upravljanje poslovanjem izdavatelja.

Priroda bilo kakve obiteljske povezanosti između navedenih osoba.

U slučaju bilo kojeg člana upravnog, rukovodećeg ili nadzornog tijela izdavatelja ili bilo koje osobe navedene u točkama (b) i (d) prvog podstavka, pojedinosti o odgovarajućem upravljačkom znanju i iskustvu te osobe sa sljedećim informacijama:

(a) imena svih društava u kojima je navedena osoba bila član upravnih, rukovodećih ili nadzornih tijela ili komplementar bilo kada u prethodnih 5 godina, uz naznaku je li taj pojedinac još uvijek član upravnih, rukovodećih ili nadzornih tijela ili komplementar. Nije potrebno navesti sva ovisna društva izdavatelja u kojima je ta osoba također član upravnih, rukovodećih ili nadzornih tijela;

(b) sve presude u vezi s kaznenim djelima prijevara tijekom najmanje 5 prethodnih godina;

(c) pojedinosti o svim stečajevima, stečajnim upravama ili likvidacijama s kojima je osoba opisana u točkama (a) i (d) prvog podstavka bila povezana tijekom najmanje 5 prethodnih godina djelujući u svojstvu bilo koje funkcije navedene u točkama (a) i (d) prvog podstavka;

(d) pojedinosti o svim službenim javnim optužbama i/ili sankcijama protiv takve osobe od strane pravosudnih ili regulatornih tijela (uključujući određena strukovna tijela) te podatak o tome je li sudskom odlukom takva osoba u posljednjih pet godina isključena iz članstva u upravnim, rukovodećim ili nadzornim tijelima izdavatelja ili iz djelovanja u rukovodstvu ili vođenju poslova izdavatelja tijekom najmanje 5 prethodnih godina.

Ako ne postoje takve informacije koje treba objaviti, potrebno je dati izjavu u tom smislu.

14.2.

Sukob interesa upravnih, rukovodećih i nadzornih tijela i višeg rukovodstva

Potrebno je jasno navesti potencijalne sukobe interesa osoba iz točke 14.1. između svih obveza koje se odnose na izdavatelje i njihovih privatnih interesa i/ili drugih obveza. U slučaju da ne postoji takav sukob, potrebno je dati izjavu u tom smislu.

Naznačiti eventualne sporazume ili pogodbe s većinskim dioničarima, klijentima, dobavljačima ili drugima, na temelju kojih je bilo koja osoba iz točke 14.1. izabrana za člana upravnih, rukovodećih ili nadzornih tijela ili člana višeg rukovodstva.

Pojedinosti o bilo kakvim ograničenjima koja dogovore osobe iz točke 14.1. vezano uz raspolaganje njihovim udjelima u vrijednosnim papirima izdavatelja unutar određenog vremenskog razdoblja.

15.   NAKNADE I POGODNOSTI

Za posljednju završenu financijsku godinu za osobe iz točaka (a) i (d) prvog podstavka točke 14.1.:

15.1. Iznos isplaćene naknade (uključujući svaku potencijalnu ili odgođenu naknadu) i nenovčane koristi koje izdavatelj ili njegova ovisna društva odobre takvim osobama za sve oblike usluga koje bilo koja osoba pruži izdavatelju i njegovim ovisnim društvima.

Navedene informacije potrebno je dostaviti na pojedinačnoj osnovi, osim ako se u matičnoj državi izdavatelja takvo objavljivanje ne traži ili kada je izdavatelj takve informacije već objavio.

15.2. Ukupni iznosi koje izdavatelj ili njegova ovisna društva izdvoje ili obračunaju kako bi se osigurale mirovine, mirovinska prava ili slične pogodnosti.

16.   PRAKSA UPRAVNOG TIJELA

Za posljednju završenu financijsku godinu, ako nije drukčije određeno, za osobe iz točke (a) prvog podstavka točke 14.1.:

16.1. Datum isteka aktualnog mandata, ako je to primjenjivo, te razdoblje tijekom kojega je osoba obnašala tu funkciju.

16.2. Informacije o ugovorima članova upravnih, rukovodećih i nadzornih tijela s izdavateljem ili bilo kojim od njegovih ovisnih društava koji predviđaju pogodnosti po raskidu radnog odnosa ili odgovarajuća negativna izjava.

16.3. Informacije o revizorskom odboru i odboru za naknade izdavatelja, uključujući imena članova odbora i sažetak postavljenih uvjeta po kojima odbor radi.

16.4. Izjava o tome ispunjava li izdavatelj standarde korporativnog upravljanja u svojoj državi. U slučaju da izdavatelj ne ispunjava navedene standarde, priložiti izjavu u tom smislu, zajedno s objašnjenjem zbog čega izdavatelj ne ispunjava te standarde.

17.   ZAPOSLENICI

17.1.

Broj zaposlenika na kraju razdoblja ili prosjek za svaku financijsku godinu za razdoblje obuhvaćeno povijesnim financijskim informacijama do datuma registracijskog dokumenta (i promjene takvih brojki, ako su one značajne) te, ako je to moguće i bitno, podjela zaposlenika po glavnim kategorijama djelatnosti i zemljopisnim lokacijama. Ako izdavatelj zaposli značajan broj zaposlenika na određeno vrijeme, navesti prosječan broj zaposlenika na određeno vrijeme tijekom posljednje financijske godine.

17.2.

Što se tiče vlasništva nad dionicama i dioničkih opcija za svaku osobu iz točaka (a) i (d) prvog podstavka točke 14.1. dostaviti informacije o vlasništvu nad dionicama i svim opcijama na te dionice izdavatelja s posljednjim mogućim datumom.

17.3.

Opis svih sporazuma za uključivanje zaposlenika u kapital izdavatelja.

18.   VEĆINSKI DIONIČARI

18.1.

Ako je to poznato izdavatelju, ime bilo koje osobe koja nije član upravnih, rukovodećih ili nadzornih tijela koja ima izravan ili neizravan udio u kapitalu izdavatelja ili pravo glasa koje treba prijaviti prema nacionalnom pravu izdavatelja, zajedno s iznosom udjela svake takve osobe, ili, ako takvih osoba nema, odgovarajuća negativna izjava.

18.2.

Imaju li većinski dioničari izdavatelja različita prava glasa ili odgovarajuća negativna izjava.

18.3.

U mjeri u kojoj je to poznato izdavatelju, navesti ima li netko izravno ili neizravno vlasništvo ili kontrolu nad izdavateljem, navesti tko te opisati prirodu takve kontrole, kao i mjere koje su donesene da bi se izbjegla zlouporaba kontrole.

18.4.

Opis svih sporazuma poznatih izdavatelju čija bi provedba naknadno mogla rezultirati promjenom kontrole nad izdavateljem.

19.   TRANSAKCIJE IZMEĐU POVEZANIH OSOBA

Ako se Međunarodni standardi financijskog izvještavanja doneseni na temelju Uredbe (EZ) br. 1606/2002, ne primjenjuju na izdavatelja, potrebno je objaviti sljedeće informacije za razdoblje obuhvaćeno povijesnim financijskim informacijama do datuma registracijskog dokumenta:

(a) prirodu i opseg svih transakcija koje su – bilo kao pojedinačna transakcija ili ukupno – značajne za izdavatelja. Kada takve transakcije između povezanih osoba nisu zaključene po vladajućim tržišnim uvjetima, dati objašnjenje zbog čega takve transakcije nisu zaključene po vladajućim tržišnim uvjetima. U slučaju neotplaćenih zajmova, uključujući jamstva bilo koje vrste, navesti neotplaćeni iznos;

(b) iznos ili postotak koji predstavljaju transakcije između povezanih osoba u prometu izdavatelja.

Ako se Međunarodni standardi financijskog izvještavanja doneseni na temelju Uredbe (EZ) br. 1606/2002 primjenjuju na izdavatelja, gore navedene informacije treba navesti samo za transakcije koje su se dogodile od kraja posljednjeg financijskog razdoblja za koje su objavljene financijske informacije.

20.   FINANCIJSKE INFORMACIJE O IMOVINI I OBVEZAMA, FINANCIJSKOM POLOŽAJU TE DOBICIMA I GUBICIMA IZDAVATELJA

20.1.   Povijesne financijske informacije

Izjava da su revidirane povijesne financijske informacije koje obuhvaćaju 2 posljednje financijske godine (ili kraće razdoblje u kojem izdavatelj posluje) sastavljene u skladu s Uredbom (EZ) br. 1606/2002 ili, ako to nije primjenjivo, u skladu s nacionalnim računovodstvenim standardima države članice za izdavatelje iz Europske unije te gdje se mogu dobiti pojedinačni i konsolidirani financijski izvještaji, ovisno o slučaju.

Potrebno je uključiti i revizijsko izvješće za svaku godinu.

Za izdavatelje iz trećih zemalja takve financijske informacije moraju biti sastavljene u skladu s međunarodnim računovodstvenim standardima koji su doneseni prema postupku iz članka 3. Uredbe (EZ) br. 1606/2002 ili u skladu s nacionalnim računovodstvenim standardima treće zemlje koji su istovjetni tim standardima. Ako navedene financijske informacije nisu istovjetne tim standardima, potrebna je izjava da su sastavljene u obliku ponovno iskazanih financijskih izvještaja te gdje se mogu dobiti.

20.2.   Probne financijske informacije

U slučaju značajne ukupne promjene, opisati način na koji je transakcija mogla utjecati na imovinu i obveze te na zaradu izdavatelja da je bila poduzeta na početku izvještajnog razdoblja ili na izvještajni datum.

Ovaj se zahtjev obično ispunjava uključivanjem probnih financijskih informacija.

Navedene probne financijske informacije treba prezentirati kako je to navedeno u Prilogu II. i moraju sadržavati informacije koje su tamo naznačene.

Probne financijske informacije moraju biti popraćene izvješćem koje sastavljaju neovisni računovođe ili revizori.

20.3.   Revizija povijesnih godišnjih financijskih informacija

20.3.1. Izjava o tome da su povijesne financijske informacije revidirane. Ako ovlašteni revizori odbiju dati mišljenje o povijesnim financijskim informacijama ili izraze kvalifikacije ili mišljenje s ogradom, takvo odbijanje ili kvalifikacije ili takvo mišljenje s ogradom potrebno je u cijelosti prenijeti i obrazložiti.

20.3.2. Naznaka ostalih informacija u registracijskom dokumentu koje su revidirali revizori.

20.3.3. Kada financijski podaci u registracijskom dokumentu nisu izvučeni iz revidiranih financijskih izvještaja izdavatelja, navesti izvor podataka i navesti da su podaci nerevidirani.

20.4.   Starost posljednjih financijskih informacija

20.4.1. Posljednja godina revidiranih financijskih informacija ne smije biti starija od jednog od sljedećih datuma:

(a) 18 mjeseci od datuma registracijskog dokumenta, ako izdavatelj u registracijski dokument uključi revidirane financijske izvještaje za razdoblje tijekom godine;

(b) 15 mjeseci od datuma registracijskog dokumenta, ako izdavatelj u registracijski dokument uključi nerevidirane financijske izvještaje za razdoblje tijekom godine.

20.5.   Financijske informacije za razdoblje tijekom godine i druge financijske informacije

20.5.1. Ako je izdavatelj od datuma posljednjih revidiranih financijskih izvještaja objavio tromjesečne ili polugodišnje financijske informacije, mora ih uključiti u registracijski dokument, ako se mogu dobiti. Ako su tromjesečne ili polugodišnje financijske informacije pregledane ili revidirane, potrebno je priložiti i izvješće o reviziji ili pregledu. Ako tromjesečne ili polugodišnje financijske informacije nisu revidirane ni pregledane, treba navesti tu činjenicu.

20.6.   Politika u vezi s dividendom

Opis politike izdavatelja o raspodjeli dividende i eventualna ograničenja u tom pogledu.

20.6.1. Iznos dividende po dionici za svaku financijsku godinu za razdoblje koje obuhvaćaju povijesne financijske informacije, a u slučaju kada se broj dionica izdavatelja promijenio iznos treba uskladiti da bi bio usporediv.

20.7.   Sudski i arbitražni postupci

Informacije o svim postupcima pred državnom upravom, sudskim ili arbitražnim postupcima (uključujući sve takve postupke koji su neriješeni ili predstoje, a o kojima izdavatelj ima saznanja) tijekom razdoblja koje obuhvaća najmanje prethodnih 12 mjeseci koji su mogli ili su imali značajne učinke u bliskoj prošlosti na financijski položaj ili profitabilnost izdavatelja i/ili grupe, ili dostaviti odgovarajuću negativnu izjavu.

20.8.   Značajna promjena financijskog ili tržišnog položaja izdavatelja

Opis svih značajnih promjena financijskog ili tržišnog položaja grupe koje su se dogodile od završetka posljednjeg financijskog razdoblja za koje su objavljene revidirane financijske informacije ili financijske informacije za razdoblje tijekom godine; ili dostaviti odgovarajuću negativnu izjavu.

21.   DODATNE INFORMACIJE

21.1.   Temeljni kapital

Sljedeće informacije od datuma posljednje bilance, uključene u povijesne financijske informacije:

21.1.1. Iznos temeljnog kapitala te za svaki rod dionica:

(a) broj odobrenih dionica;

(b) broj izdanih i u cijelosti uplaćenih dionica te broj izdanih dionica koje nisu u cijelosti uplaćene;

(c) nominalna vrijednost dionica ili da dionice nemaju nominalnu vrijednost; i

(d) usklađenje broja dionica u opticaju na početku i na kraju godine. Ako je više od 10 % kapitala uplaćeno u stvarima i pravima u razdoblju obuhvaćenom povijesnim financijskim informacijama, treba navesti tu činjenicu.

21.1.2. Ako postoje dionice koje ne predstavljaju kapital, treba navesti broj i glavna obilježja takvih dionica.

21.1.3. Broj, knjigovodstvena vrijednost i nominalna vrijednost dionica izdavatelja koje drži sam izdavatelj ili koje u njegovo ime drže ovisna društva izdavatelja.

21.1.4. Iznos svih konvertibilnih vrijednosnih papira, zamjenjivih vrijednosnih papira ili vrijednosnih papira s varantima, uz naznaku uvjeta kojima podliježu i postupaka konverzije, zamjene ili upisa.

21.1.5. Informacije i uvjeti o svim pravima i/ili obvezama u vezi sa stjecanjem iznad odobrenog, ali neupisanog kapitala ili obveza za povećanje kapitala.

21.1.6. Informacije o kapitalu bilo kojeg člana grupe koji je predmet opcije ili je dogovoreno, uvjetno ili bezuvjetno, da će biti predmet opcije te pojedinosti o takvim opcijama, uključujući one osobe na koje se te opcije odnose.

21.1.7. Povijesni pregled temeljnog kapitala uz poseban naglasak na informacije o svim promjenama tijekom razdoblja obuhvaćenog povijesnim financijskim informacijama.

21.2.   Statut i društveni ugovor

21.2.1. Opis ciljeva i namjera izdavatelja te informacija o tome gdje se oni nalaze u statutu i društvenom ugovoru.

21.2.2. Sažetak svih odredbi izdavateljevog društvenog ugovora, statuta, dokumenta o udruživanju ili internih akata koji se odnose na članove upravnih, rukovodećih i nadzornih tijela.

21.2.3. Opis prava, posebnih pogodnosti i ograničenja koje važe za svaki rod postojećih dionica.

21.2.4. Opis aktivnosti koje su potrebne kako bi se promijenila prava imatelja dionica, uz naznaku slučajeva u kojima su uvjeti značajniji nego oni predviđeni zakonodavstvom.

21.2.5. Opis uvjeta koji uređuju način na koji se sazivaju godišnje glavne i izvanredne skupštine dioničara, uključujući uvjete za uvrštenje.

21.2.6. Kratak opis bilo koje odredbe izdavateljevog društvenog ugovora, statuta, dokumenta o udruživanju ili internih akata koja bi mogla utjecati na odgodu, kašnjenje ili sprečavanje promjene u kontroli nad izdavateljem.

21.2.7. Naznaka eventualnih odredbi društvenog ugovora, statuta, dokumenta o udruživanju ili internih akata koje uređuju prag vlasništva iznad kojega je potrebno objaviti vlasništvo dioničara.

21.2.8. Opis uvjeta predviđenih društvenim ugovorom, statutom, dokumentom o udruživanju ili internim aktom koji uređuju promjene u kapitalu, u slučaju kada su takvi uvjeti stroži od onih predviđenih zakonodavstvom.

22.   ZNAČAJNI UGOVORI

Sažetak svakog značajnog ugovora, osim ugovora koji su zaključeni u redovnom tijeku poslovanja, gdje je izdavatelj ili bilo koji član grupe ugovorna strana, u razdoblju od 2 godine neposredno prije objavljivanja registracijskog dokumenta.

Sažetak bilo kojeg drugog ugovora (koji nije zaključen u redovnom tijeku poslovanja) koji je zaključio bilo koji član grupe i koji sadrži bilo koju odredbu na temelju koje bilo koji član grupe ima obvezu ili pravo koje je značajno za grupu na datum registracijskog dokumenta.

23.   INFORMACIJE OD STRANE TREĆIH OSOBA, OČITOVANJE STRUČNJAKA TE IZJAVA O BILO KAKVOM INTERESU

23.1.

Kada je u registracijski dokument uključena izjava ili izvješće stručnjaka, navesti ime te osobe, službenu adresu, kvalifikacije te njegov eventualni značajni interes u izdavatelju. Ako je izvješće sastavljeno na zahtjev izdavatelja, dati izjavu u smislu da je spomenuta izjava ili izvješće uključeno, u obliku i sadržaju u kojem je uključeno, uz suglasnost osobe koja je odobrila sadržaj tog dijela registracijskog dokumenta.

23.2.

Kada informacije dolaze od treće osobe, izdati potvrdu da su te informacije točno prenesene i da, prema saznanju izdavatelja i koliko izdavatelj može potvrditi, iz informacija koje je objavila spomenuta treća osoba nisu izostavljene činjenice zbog kojih bi tako prenesene informacije postale netočne ili obmanjujuće. Nadalje, treba navesti izvor(e) takvih informacija.

24.   DOKUMENTI DOSTUPNI JAVNOSTI

Izjava da se tijekom važenja registracijskog dokumenta mogu pregledati sljedeći dokumenti (ili njihove kopije), prema potrebi:

(a) statut i društveni ugovor izdavatelja;

(b) sva izvješća, dopisi i drugi dokumenti, povijesne financijske informacije, procjene i očitovanja stručnjaka koji su sastavljeni na zahtjev izdavatelja čiji je bilo koji dio uključen u registracijski dokument ili na koji se registracijski dokument poziva;

(c) povijesne financijske informacije o izdavatelju, ili ako se radi o grupi, povijesne financijske informacije za izdavatelja i ovisna društva za svaku od 2 financijske godine koje prethode objavi registracijskog dokumenta.

Naznaka o mjestu gdje se dokumenti koji su dostupni javnosti mogu pregledati u fizičkom ili elektronskom obliku.

25.   INFORMACIJE O UDJELIMA

Informacije koje se odnose na društva u kojima izdavatelj ima udio u kapitalu koji bi mogao imati značajan učinak na procjenu njegove vlastite imovine i obveza, financijskog položaja ili dobiti i gubitaka.
PRILOG XXVI.

Razmjeran popis za minimalne zahtjeve za objavljivanje za dužničke vrijednosne papire i izvedenice < 100,000 EUR za registracijski dokument za mala i srednja poduzeća i društva sa smanjenom tržišnom kapitalizacijom ( 9 )

1.   ODGOVORNE OSOBE

2.   OVLAŠTENI REVIZORI

3.   ODABRANE FINANCIJSKE INFORMACIJE

4.   ČIMBENICI RIZIKA

5.   INFORMACIJE O IZDAVATELJU

6.   PREGLED POSLOVANJA

7.   ORGANIZACIJSKA STRUKTURA

8.   INFORMACIJE O TRENDOVIMA

9.   PREDVIĐANJA ILI PROCJENE DOBITI

10.   UPRAVNA, RUKOVODEĆA I NADZORNA TIJELA

11.   PRAKSA UPRAVNOG TIJELA

12.   VEĆINSKI DIONIČARI

13.   FINANCIJSKE INFORMACIJE O IMOVINI I OBVEZAMA, FINANCIJSKOM POLOŽAJU TE DOBICIMA I GUBICIMA IZDAVATELJA

13.1.   Povijesne financijske informacije

Izjava da su revidirane povijesne financijske informacije koje obuhvaćaju posljednju financijsku godinu (ili kraće razdoblje u kojem izdavatelj posluje) sastavljene u skladu s Uredbom (EZ) br. 1606/2002 ili, ako to nije primjenjivo, u skladu s nacionalnim računovodstvenim standardima države članice za izdavatelje iz Europske unije te gdje se mogu dobiti pojedinačni i konsolidirani financijski izvještaji, ovisno o slučaju.

Potrebno je uključiti i revizijsko izvješće.

Za izdavatelje iz trećih zemalja, izjava da su financijske informacije sastavljene i revidirane u skladu s međunarodnim računovodstvenim standardima koji su doneseni prema postupku iz članka 3. Uredbe (EZ) br. 1606/2002 ili u skladu s nacionalnim računovodstvenim standardima treće zemlje koji su istovjetni navedenim standardima te gdje se mogu dobiti. Ako takve financijske informacije nisu istovjetne navedenim standardima, potrebna je izjava da su sastavljene u obliku ponovno iskazanih financijskih izvještaja te gdje ih je moguće dobiti.

13.2.   Revizija povijesnih godišnjih financijskih informacija

13.2.1. Izjava o tome da su povijesne financijske informacije revidirane. Ako ovlašteni revizori odbiju dati mišljenje o povijesnim financijskim informacijama ili izraze kvalifikacije ili mišljenje s ogradom, takvo odbijanje ili kvalifikacije ili takvo mišljenje s ogradom potrebno je u cijelosti prenijeti i obrazložiti.

13.2.2. Naznaka ostalih informacija u registracijskom dokumentu koje su revidirali revizori.

13.2.3. Kada financijski podaci u registracijskom dokumentu nisu izvučeni iz revidiranih financijskih izvještaja izdavatelja, navesti izvor podataka i navesti da su podaci nerevidirani.

13.3.   Financijske informacije za razdoblje tijekom godine i druge financijske informacije

Ako je izdavatelj od datuma posljednjih revidiranih financijskih izvještaja objavio tromjesečne ili polugodišnje financijske informacije, mora ih uključiti u registracijski dokument i navesti gdje se mogu dobiti. Ako su tromjesečne ili polugodišnje financijske informacije pregledane ili revidirane, potrebno je priložiti i izvješće o reviziji ili pregledu. Ako tromjesečne ili polugodišnje financijske informacije nisu revidirane ni pregledane, navesti tu činjenicu.

13.4.   Sudski i arbitražni postupci

Informacije o svim postupcima pred državnom upravom, sudskim ili arbitražnim postupcima (uključujući sve takve postupke koji su neriješeni ili predstoje, a o kojima izdavatelj ima saznanja) tijekom razdoblja koje obuhvaća najmanje prethodnih 12 mjeseci koji su mogli ili su imali značajne učinke u bliskoj prošlosti na financijski položaj ili profitabilnost izdavatelja i/ili grupe, ili dostaviti odgovarajuću negativnu izjavu.

13.5.   Značajna promjena financijskog ili tržišnog položaja izdavatelja

Opis svih značajnih promjena financijskog ili tržišnog položaja grupe koje su se dogodile od završetka posljednjeg financijskog razdoblja za koje su objavljene revidirane financijske informacije ili financijske informacije za razdoblje tijekom godine; ili dostaviti odgovarajuću negativnu izjavu.

14.   DODATNE INFORMACIJE

15.   ZNAČAJNI UGOVORI

16.   INFORMACIJE OD STRANE TREĆIH OSOBA, OČITOVANJE STRUČNJAKA TE IZJAVA O BILO KAKVOM INTERESU

17.   DOKUMENTI DOSTUPNI JAVNOSTI
PRILOG XXVII.

Razmjeran popis za minimalne zahtjeve za objavljivanje za dužničke vrijednosne papire i izvedenice ≥ 100,000 EUR za registracijski dokument za mala i srednja poduzeća i društva sa smanjenom tržišnom kapitalizacijom (popis) ( 10 )

1.   ODGOVORNE OSOBE

2.   OVLAŠTENI REVIZORI

3.   ČIMBENICI RIZIKA

4.   INFORMACIJE O IZDAVATELJU

5.   PREGLED POSLOVANJA

6.   ORGANIZACIJSKA STRUKTURA

7.   INFORMACIJE O TRENDOVIMA

8.   PREDVIĐANJA ILI PROCJENE DOBITI

9.   UPRAVNA, RUKOVODEĆA I NADZORNA TIJELA

10.   VEĆINSKI DIONIČARI

11.   FINANCIJSKE INFORMACIJE O IMOVINI I OBVEZAMA, FINANCIJSKOM POLOŽAJU TE DOBICIMA I GUBICIMA IZDAVATELJA

11.1.   Povijesne financijske informacije

Izjava da su revidirane povijesne financijske informacije koje obuhvaćaju posljednju financijsku godinu (ili kraće razdoblje u kojem izdavatelj posluje) sastavljene u skladu s Uredbom (EZ) br. 1606/2002 ili, ako to nije primjenjivo, u skladu s nacionalnim računovodstvenim standardima države članice za izdavatelje iz Europske unije te gdje se mogu dobiti pojedinačni i konsolidirani financijski izvještaji, ovisno o slučaju.

Potrebno je uključiti i revizijsko izvješće.

Za izdavatelje iz trećih zemalja izjava da su financijske informacije sastavljene i revidirane u skladu s postupkom iz članka 3. Uredbe (EZ) br. 1606/2002 ili u skladu s nacionalnim računovodstvenim standardima treće zemlje koji su istovjetni navedenim standardima te gdje se mogu dobiti. Ako takve financijske informacije nisu istovjetne navedenim standardima, potrebna je izjava da su sastavljene u obliku ponovno iskazanih financijskih izvještaja te gdje ih je moguće dobiti.

11.2.   Revizija povijesnih godišnjih financijskih informacija

11.2.1. Izjava o tome da su povijesne financijske informacije revidirane. Ako ovlašteni revizori odbiju dati mišljenje o povijesnim financijskim informacijama ili izraze kvalifikacije ili mišljenje s ogradom, takvo odbijanje ili kvalifikacije ili takvo mišljenje s ogradom potrebno je u cijelosti prenijeti i obrazložiti.

11.2.2. Naznaka ostalih informacija u registracijskom dokumentu koje su revidirali revizori.

11.2.3. Kada financijski podaci u registracijskom dokumentu nisu izvučeni iz revidiranih financijskih izvještaja izdavatelja, navesti izvor podataka i navesti da su podaci nerevidirani.

11.3.   Financijske informacije za razdoblje tijekom godine i druge financijske informacije

Ako je izdavatelj od datuma posljednjih revidiranih financijskih izvještaja objavio tromjesečne ili polugodišnje financijske informacije, mora ih uključiti u registracijski dokument i navesti gdje se mogu dobiti. Ako su tromjesečne ili polugodišnje financijske informacije pregledane ili revidirane, potrebno je priložiti i izvješće o reviziji ili pregledu. Ako tromjesečne ili polugodišnje financijske informacije nisu revidirane ni pregledane, navesti tu činjenicu.

11.4.   Sudski i arbitražni postupci

Informacije o svim postupcima pred državnom upravom, sudskim ili arbitražnim postupcima (uključujući sve takve postupke koji su neriješeni ili predstoje, a o kojima izdavatelj ima saznanja) tijekom razdoblja koje obuhvaća najmanje prethodnih 12 mjeseci koji su mogli ili su imali značajne učinke u bliskoj prošlosti na financijski položaj ili profitabilnost izdavatelja i/ili grupe, ili dostaviti odgovarajuću negativnu izjavu.

11.5.   Značajna promjena financijskog ili tržišnog položaja izdavatelja

Opis svih značajnih promjena financijskog ili tržišnog položaja grupe koje su se dogodile od završetka posljednjeg financijskog razdoblja za koje su objavljene revidirane financijske informacije ili financijske informacije za razdoblje tijekom godine; ili dostaviti odgovarajuću negativnu izjavu.

12.   ZNAČAJNI UGOVORI

13.   INFORMACIJE OD STRANE TREĆIH OSOBA, OČITOVANJE STRUČNJAKA TE IZJAVA O BILO KAKVOM INTERESU

14.   DOKUMENTI DOSTUPNI JAVNOSTI
PRILOG XXVIII.

Razmjeran popis za minimalne zahtjeve za objavljivanje za potvrde o deponiranim dionicama izdane u vezi s dionicama za mala i srednja poduzeća i društva sa smanjenom tržišnom kapitalizacijom ( 11 )

1.   ODGOVORNE OSOBE

1.1.

Sve osobe koje su odgovorne za informacije iz registracijskog dokumenta i, ovisno o slučaju, iz nekih njegovih dijelova, uz naznaku o kojim je dijelovima riječ. U slučaju fizičkih osoba koje uključuju članove upravnih, rukovodećih i nadzornih tijela izdavatelja, nazn