2004D0585 — HR — 09.03.2015 — 002.001


Ovaj je tekst namijenjen isključivo dokumentiranju i nema pravni učinak. Institucije Unije nisu odgovorne za njegov sadržaj. Vjerodostojne inačice relevantnih akata, uključujući njihove preambule, one su koje su objavljene u Službenom listu Europske unije i dostupne u EUR-Lexu. Tim službenim tekstovima može se izravno pristupiti putem poveznica sadržanih u ovom dokumentu.

►B

ODLUKA VIJEĆA

od 19. srpnja 2004.

o osnivanju Regionalnih savjetodavnih vijeća u okviru zajedničke ribarstvene politike

(2004/585/EZ)

( L 256, 3.8.2004, p.17)

 

 

br.

stranica

datum

 

Uredba (EU) br. 1380/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013.

L 354

22

28.12.2013