2003R0006 — HR — 31.03.2010 — 001.002


►B

UREDBA KOMISIJE (EZ) br. 6/2003

od 30. prosinca 2002.

o širenju statističkih podataka o cestovnom prijevozu tereta

(Tekst značajan za EGP)

(6/2003/EZ)

( L 001, 4.1.2003, p.45)

 

 

  No

page

date

►M1

Uredba Komisije (EU) br. 202/2010 od 10. ožujka 2010.

  L 61

24

11.3.2010
▼B

UREDBA KOMISIJE (EZ) br. 6/2003

od 30. prosinca 2002.

o širenju statističkih podataka o cestovnom prijevozu tereta

(Tekst značajan za EGP)

(6/2003/EZ)KOMISIJA EUROPSKIH ZAJEDNICA,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice,

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ) br. 1172/98 od 25. svibnja 1998. o statističkim izvješćima u vezi s cestovnim prijevozom tereta ( 1 ), a posebno njezine članke 6. i 9.,

budući da:

(1)

Primjereno je u najvećoj mogućoj mjeri iskoristiti statističke podatke o cestovnom prijevozu tereta iz Uredbe (EZ) br. 1172/98, poštujući pri tome povjerljivost pojedinih podatkovnih zapisa.

(2)

Pri širenju informacija i održavanju postojećih statističkih nizova potrebno je osigurati primjerenu razinu kvalitete.

(3)

Državama članicama potrebno je staviti na raspolaganje određene podatke kako bi upotpunile statističku pokrivenost cestovnog prijevoza na nacionalnoj razini.

(4)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Odbora za statistički program,

DONIJELA JE OVU UREDBU:Članak 1.

Pojedini podatkovni zapisi koje države članice dostavljaju Komisiji (Eurostatu), u skladu s Uredbom (EZ) br. 1172/98, koriste se za sastavljanje statističkih tablica koje sadrže ukupne vrijednosti dobivene zbrajanjem osnovnih podataka. Komisija (Eurostat) distribuira tako dobivene statističke tablice u skladu s odredbama predviđenim u člancima 2. i 3.

Članak 2.

Odobrena je distribucija statističkih tablica navedenih u Prilogu.

Članak 3.

1.  Distribucija tablica korisnicima koji nisu državna tijela država članica podložna je uvjetu da se svaka vrijednost temelji na najmanje 10 zapisa o vozilima, ovisno o varijablama iz tablice. Kada se vrijednost temelji na manje od 10 zapisa o vozilima, pridodaje se ostalim vrijednostima ili nadomješta odgovarajućom oznakom. To se pravilo ne odnosi na tablice iz točke A Priloga.

2.  Tablice koje uključuju ukupne vrijednosti temeljene na manje od 10 zapisa o vozilima mogu se dostavljati državnim tijelima koja su u državama članicama nadležna za vođenje statistike o prijevozu Zajednice, pod uvjetom da državna tijela primjenjuju uvjet predviđen stavkom 1. na sve tablice koje distribuiraju drugim korisnicima.

Članak 4.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europskih zajednica.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

▼M1
PRILOG

POPIS TABLICA ZA ŠIRENJE

A.    Kontinuitet postojećih tablica

Kako bi se održao kontinuitet, Komisija (Eurostat) širi postojeće tablice.

B.    Glavne tablice

Sljedeća skupina tablica i njene podskupine mogu se širiti.Tablica

Opis

Napomena 1.

Referentno razdoblje

Jedinice

Napomena 2.

Napomene

B1.

Sažetak aktivnosti po vrsti aktivnosti i vrsti prijevoza

Godina, tromjesečje

1 000 t

Milijun t/km

Vozilo-km

Napomena 3.

B2.

Prijevoz po vrsti aktivnosti

Godina, tromjesečje

1 000 t

Milijun t/km

Napomena 3.

B3.

Prijevoz po vrsti robe

Godina

1 000 t

Milijun t/km

 

B4.1.

Međunarodni prijevoz po državi utovara i istovara (zajedno sve države izvjestiteljice)

Godina

1 000 t

Milijun t/km

 

B4.2.

Kao tablica B4.1., ali s dodatnom podjelom po vrsti robe

Godina

1 000 t

Milijun t/km

 

B4.3.

Međunarodni prijevoz po državi ukrcaja i iskrcaja (s podjelom po državi izvjestiteljici)

Godina

1 000 t

Milijun t/km

 

B4.4.

Kao tablica B4.3., ali s dodatnom podjelom po vrsti robe

Godina

1 000 t

Milijun t/km

 

B5.1.

Prijevoz po regiji utovara

Godina

1 000 t

Milijun t/km

Kretanja

Napomena 4.

B5.2.

Prijevoz po regiji istovara

Godina

1 000 t

Milijun t/km

Kretanja

Napomena 4.

B6.1.

Prijevoz po razredu udaljenosti

Godina

1 000 t

Milijun t/km

Milijun voznih km

Kretanja

 

B6.2.

Kao tablica B6.1., ali s dodatnom podjelom po vrsti robe

Godina

1 000 t

Milijun t/km

Milijun voznih km

Kretanja

 

B7.

Prijevoz po konfiguraciji osovine

Godina

Milijun t/km

Milijun t/km

Kretanja

 

B8.

Prijevoz po starosti vozila

Godina

Milijun t/km

Milijun voznih km

Kretanja

 

B9.

Prijevoz po najvećoj dopuštenoj masi vozila

Godina

Milijun t/km

Milijun voznih km

Kretanja

 

B10.

Prijevoz po nosivosti vozila

Godina

Milijun tona-km

Milijun voznih km

Kretanja

 

B11.

Prijevoz prema kategoriji djelatnosti NACE

Godina

Milijun tona-km

Milijun voznih km

Kretanja

 

B12.

Kretanja vozila, punih i praznih

Godina

Milijun voznih-km

Kretanja

 

B13.1.

Kretanja tranzitnih vozila po tranzitnim državama, po vožnjama s punim/praznim vozilima i po najvećoj dopuštenoj masi vozila (zajedno sve države izvjestiteljice)

Godina, tromjesečje

1 000 t

Kretanja

 

B13.2.

Kretanja tranzitnih vozila po tranzitnim državama (uz podjelu po državi izvjestiteljici)

Godina

1 000 t

Kretanja

 

B14.

Prijevoz opasnih tvari, po vrsti opasne tvari

Godina

Milijun tona-km

Milijun voznih km

Kretanja

 

B15.

Prijevoz, po vrsti tereta

Godina

Milijun t/km

Milijun voznih km

Kretanja

 

B16.

Prijevoz, po vrsti tereta i razredu udaljenosti

Godina

1 000 t

Milijun t/km

Milijun voznih km

Kretanja

 

B17.

Unutarnji prijevoz po regiji ukrcaja i iskrcaja, po državi izvjestiteljici

Godina

1 000 t

Milijun t/km

Kretanja

Napomena 5.

B18.

Međunarodni prijevoz po regiji ukrcaja i iskrcaja, ukupno sve države izvjestiteljice

Godina

1 000 t

Milijun t/km

Kretanja

Napomena 6.

Napomena 1.:  Ako nije drukčije navedeno, tablice uključuju podjelu po državi izvjestiteljici.

Napomena 2.:  Sljedeće se mjere na osnovi internih izračuna koriste u svim tablicama:

1 000 t

Milijun tona/km

Milijun vozilo/km (puno, prazno)

Kretanja (puno, prazno)

Broj evidencija o vozilima, upotrijebljenih za izračun polja u tablici

U ovom su stupcu prikazane mjere koje će se uobičajeno nuditi korisnicima. Druge mjere i jedinice mogu se širiti korisnicima na njihov zahtjev.

Ovisno o potrebama korisnika, tablice se mogu temeljiti na varijablama vezanim uz vožnje (informacije iz skupine podataka A2) ili na aktivnostima vezanim uz robu (informacije iz skupine podataka A3) (vidjeti Uredbu (EZ) br. 1172/98). Kretanja bi stoga bila označena bilo kao broj vožnji ili broj osnovnih prijevoznih aktivnosti. Tranzitna bi putovanja bila označena kao takva.

Napomena 3.:  Vrsta aktivnosti dijeli se na:

unutarnji prijevoz: mjesta utovara i istovara, oba u državi izvjestiteljici,

međunarodna vožnja: mjesta ukrcaja ili iskrcaja, ili oboje, u državama koje nisu država izvjestiteljica (= zbroj sljedeće četiri kategorije),

(od kojih)

u drugu državu (roba utovarena u državi izvjestiteljici): vožnja počinje u državi izvjestiteljici, završava negdje drugdje,

iz druge države (roba istovarena u državi izvjestiteljici): vožnja počinje drugdje, završava u državi izvjestiteljici,

prekogranična: vožnja između dvije države, od kojih nijedna nije država izvjestiteljica,

kabotaža: vožnja između mjesta u državi, koja nije država izvjestiteljica.

Napomena 4.:  Podaci po regiji utovara ili istovara objavljuju se na razini NUTS-3.

Napomena 5.:  Za unutarnji prijevoz se mjesta utovara i istovara objavljuju na razini NUTS-2.

Napomena 6.:  Za međunarodni prijevoz se mjesta utovara i istovara objavljuju na razini NUTS-1.

C.    Tablice kabotaže

Za pružanje informacija o kabotaži, istovjetnih onima iz Uredbe Vijeća (EEZ) br. 3118/93 ( 2 ), mogu se širiti sljedeće skupine i podskupine tablica: 

Opis

Razdoblje

Jedinica

C1.

Kabotaža koju obavljaju cestovni prijevoznici iz svake države izvjestiteljice, po državi izvjestiteljici

Godina

1 000 t

Milijun t/km

C2.

Kabotaža koju obavljaju cestovni prijevoznici iz svih država izvjestiteljica, po državi u kojoj se odvija kabotaža

Godina

1 000 t

Milijun t/km

C3.

Kabotaža po državi izvjestiteljici i po državi u kojoj se odvija kabotaža

Godina

1 000 t

Milijun t/km

D.    Tablice za nacionalna tijela država članica

Kako bi nacionalna tijela država članica, koje nisu država izvjestiteljica, mogla sakupiti sve statističke podatke o cestovnom prijevozu na svom državnom području, nacionalna tijela im mogu dostaviti sljedeće datoteke sa zbirnim podacima: 

Opis

Razdoblje

Dimenzije združivanja

Napomena

Jedinice

D1.1.

Prijevoz na nacionalnoj razini (vožnje s natovarenim vozilima)

Godina

— država izvjestiteljica

— država utovara

— država istovara

— vrsta robe

— vrsta prijevoza

— razred starosti

— razred udaljenosti

— konfiguracija osovine

Tone

Tonski km

Vozni km

Kretanja

Broj zapisa o vozilima

D1.2.

Prijevoz opasnih tvari na nacionalnoj razini (vožnje s natovarenim vozilima)

Godina

— država izvjestiteljica

— država utovara

— država istovara

— opasne tvari

— vrsta prijevoza

Tone

Tonski km

Vozni km

Kretanja

Broj zapisa o vozilima

D2.

Prijevoz na nacionalnoj razini (vožnje s praznim vozilima)

Godina

— država izvjestiteljica

— država podrijetla

— država odredišta

— vrsta prijevoza

— razred starosti

— razred udaljenosti

Vozni km

Kretanja

Broj zapisa o vozilima

D3.1.

Prijevoz na regionalnoj razini (vožnje s natovarenim vozilima)

Godina

— država izvjestiteljica

— regija utovara

— regija istovara

— konfiguracija osovine

— vrsta tereta

— razred starosti

Tone

Tonski km

Vozni km

Kretanja

Broj zapisa o vozilima

D3.2.

Prijevoz na regionalnoj razini (vožnje s natovarenim vozilima)

Godina

— država izvjestiteljica

— regija utovara

— vrsta robe

— konfiguracija osovine

— razred starosti

Tone

Tonski km

Vozni km

Kretanja

Broj zapisa o vozilima

D3.3.

Prijevoz na regionalnoj razini (vožnje s natovarenim vozilima)

Godina

— država izvjestiteljica

— regija istovara

— vrsta robe

— konfiguracija osovine

— razred starosti

Tone

Tonski km

Vozni km

Kretanja

Broj zapisa o vozilima

D4.

Prijevoz na regionalnoj razini (vožnje s praznim vozilima)

Godina

— država izvjestiteljica

— regija podrijetla

— regija odredišta

— konfiguracija osovine

— razred starosti

Vozni km

Kretanja

Broj zapisa o vozilima

D5.

Tranzitni prijevoz (vožnje s natovarenim vozilima i vožnje s praznima vozilima)

Godina

— država tranzita

— država izvjestiteljica

— vožnja s natovarenim/praznim vozilom

— regija podrijetla

— regija odredišta

Tone

Kretanja

Broj zapisa o vozilima

Napomena:  Za tablice D, upotrebljavat će se sljedeće klasifikacije:

vrsta prijevoza: za vlastite potrebe/javni prijevoz

starosni razred: tri razreda

razred udaljenosti: četiri razreda

regija: NUTS-3

konfiguracija osovine: združeni po tipu vozila (kamion, zglobno vozilo i cestovni vlak).( 1 ) SL L 163, 6.6.1998., str. 1.

( 2 ) SL L 279, 12.11.1993., str. 1.