02003D0076 — HR — 10.05.2018 — 001.001


Ovaj je tekst namijenjen isključivo dokumentiranju i nema pravni učinak. Institucije Unije nisu odgovorne za njegov sadržaj. Vjerodostojne inačice relevantnih akata, uključujući njihove preambule, one su koje su objavljene u Službenom listu Europske unije i dostupne u EUR-Lexu. Tim službenim tekstovima može se izravno pristupiti putem poveznica sadržanih u ovom dokumentu.

►B

ODLUKA VIJEĆA

od 1. veljače 2003.

o mjerama potrebnim za provedbu Protokola o financijskim posljedicama isteka Ugovora o EZUČ-u i o Istraživačkom fondu za ugljen i čelik priloženog Ugovoru o osnivanju Europske zajednice

(2003/76/CE)

( L 029 5.2.2003, 22)

Koju je izmijenila:

 

 

  br.

stranica

datum

►M1

ODLUKA VIJEĆA (EU) 2018/599 od 16. travnja 2018.

  L 101

1

20.4.2018
▼B

ODLUKA VIJEĆA

od 1. veljače 2003.

o mjerama potrebnim za provedbu Protokola o financijskim posljedicama isteka Ugovora o EZUČ-u i o Istraživačkom fondu za ugljen i čelik priloženog Ugovoru o osnivanju Europske zajednice

(2003/76/CE)Članak 1.

1.  Komisiji se povjerava likvidacija financijskog poslovanja Europske zajednice za ugljen i čelik koje je u tijeku u trenutku isteka Ugovora o EZUČ-u. Ako dužnik EZUČ-a ne ispunjava obveze tijekom razdoblja likvidacije, proizašli gubitak se pripisuje prvo postojećem kapitalu, a zatim prihodu tekuće godine. Komisija će prije otpisa tražbine prema dužnicima EZUČ-a koji ne ispunjavaju obveze, iscrpiti sva sredstva uključujući aktiviranja jamstva (hipoteke, jamčevine, bankovne garancije i drugo). Komisija će pridržati pravo poduzimanja svih mogućih djelovanja za slučaj da dužnik ponovo postane solventan.

2.  Likvidacija se provodi u skladu s pravilima i postupcima koji se primjenjuju na te operacije, pri čemu institucije Zajednice izvršavaju postojeće ovlasti te prava koje predviđa Ugovor o EZUČ-u i važeće sekundarno zakonodavstvo na dan 23. srpnja 2002.

Članak 2.

1.  Komisija upravlja imovinom na način koji osigurava dugoročni povrat. Ulaganje likvidne imovine mora biti usmjereno na najveći mogući prinos u skladu sa sigurnošću ulaganja.

2.  Vijeće, na prijedlog Komisije i nakon savjetovanja s Europskim parlamentom kvalificiranom većinom donosi višegodišnje financijske smjernice za upravljanje imovinom.

Članak 3.

1.  Svake godine sastavljaju se račun dobiti i gubitka, bilanca i financijsko izvješće kako bi se, odvojeno od ostalog financijskog poslovanja preostalih Zajednica, prikazali postupci likvidacije iz članka 1. i transakcije ulaganja iz članka 2.

Ova financijski izvještaji prilažu se financijskim izvještajima koje Komisija sastavlja godišnje u skladu s člankom 275. Ugovora o EZ-u Financijskom uredbom primjenjivom na opći proračun Europskih zajednica.

2.  Ovlasti Europskog parlamenta, Vijeća i Revizorskog suda u pogledu kontrole i prestanka obveza kako je navedeno u Ugovoru o osnivanju Europske zajednice i u Financijskoj uredbi koja se primjenjuje na opći proračun Europskih zajednica, primjenjuju se na poslovanje iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 4.

1.  Neto prihod od ulaganja iz članka 2. čini prihod općeg proračuna Europske unije. Taj se prihod rezervira za posebne svrhe, i to za financiranje istraživačkih projekata u sektorima povezanima s industrijom ugljena i čelika koji nisu obuhvaćeni Istraživačkim okvirnim programom. Taj prihod čini Istraživački fond za ugljen i čelik kojim upravlja Komisija.

2.  Prihod iz stavka 1. ovoga članka raspodjeljuje se na način da se 27,2 % dodijeli istraživanju povezanim s ugljenom a 72,8 % istraživanju povezanim s čelikom. Po potrebi, Vijeće može jednoglasnom odlukom, a na prijedlog Komisije izmijeniti omjere između istraživanja povezanih s ugljenom i istraživanja povezanih s čelikom.

3.  Vijeće, na prijedlog Komisije i nakon savjetovanja s Europskim parlamentom kvalificiranom većinom donosi višegodišnje tehničke smjernice za program.

▼M1

4.  Neiskorišteni prihod i odobrena sredstva proizašla iz tog prihoda još uvijek raspoloživa na dan 31. prosinca dane godine kao i naplaćeni iznosi automatski se prenose u sljedeću godinu. Ta se odobrena sredstva ne smiju prenositi na druge proračunske stavke.

5.  Odobrena proračunska sredstva koja odgovaraju ukinutim obvezama automatski istječu na kraju svake financijske godine. Rezervacije za obveze oslobođene kao rezultat ukidanja stavljaju se na raspolaganje Istraživačkom fondu za ugljen i čelik.

▼M1

Članak 4.a

Iznos koji odgovara ukinutim obvezama nastalima od 24. srpnja 2002. u skladu s člankom 4. stavkom 5. stavlja se na raspolaganje Istraživačkom fondu za ugljen i čelik 10. svibnja 2018.

▼B

Članak 5.

1.  Neto prihod raspoloživ za financiranje istraživačkih projekata za godinu n + 2 bilježe se u bilanci EZUČ-a u likvidaciji za godinu n te, nakon završetka likvidacije, u bilanci imovine Istraživačkog fonda za ugljen i čelik.

2.  Kako bi se fluktuacije financiranju istraživanja zbog kretanja na financijskim tržištima svele na najmanju moguću mjeru, provodi se ujednačavanje i osigurava pričuva za pokriće nepredviđenih izdataka. Pojedinosti o izračunima ujednačavanja i utvrđivanju veličine pričuva za pokriće nepredviđenih izdataka nalaze se u Prilogu.

Članak 6.

Upravne izdatke koji proizlaze iz postupka likvidacije, ulaganja i upravljanja te odgovaraju izdatku iz članka 20. Ugovora o osnivanju jedinstvenog Vijeća i jedinstvene Komisije Europskih zajednica od 8. travnja 1965., a čiji je iznos prilagođen Odlukom Vijeća od 21. studenoga 1977., podmiruje Komisija iz općeg proračuna Europske unije.

Članak 7.

Komisija određuje iznos aktive i pasive u bilanci EZUČ-a zaključno s 23. srpnja 2002.

Članak 8.

Ova Odluka proizvodi pravne učinke prvog dana od njezine objave u Službenom listu Europske unije.

Ona se primjenjuje od 24. srpnja 2002.

Članak 9.

Ova je Odluka upućena državama članicama.
PRILOG

Postupci za utvrđivanje iznosa neto prihoda koji se dodjeljuje Istraživačkom fondu za ugljen i čelik

1.   UVOD

Neto prihod koji se može koristiti za financiranje istraživačkih projekata odgovara godišnjem neto rezultatu EZUČ-a u likvidaciji i zatim, kad likvidacija bude završena, godišnjem neto rezultatu imovine Istraživačkog fonda za ugljen i čelik. Metoda koja se primjenjuje sastoji se u utvrđivanju financiranja istraživanja ugljena i čelika za godinu n + 2 pri sastavljanju bilance za godinu n, uzimajući u obzir polovinu iznosa povećanja odnosno smanjenja neto rezultata u odnosu na posljednju usvojenu razinu financiranja za istraživanje ugljena i čelika.

2.   DEFINICIJE

n

:

referentna godina

Rn

:

neto rezultat za godinu n

Pn

:

pričuva za pokriće nepredviđenih izdataka za godinu n

Dn + 1

:

iznos dodijeljen istraživanju za godinu n + 1 (utvrđuje se nakon što je sastavljena bilanca za godinu n – 1)

Dn + 2

:

iznos dodijeljen istraživanju za godinu n + 2

3.   KORIŠTENI ALGORITMI

Algoritmi koji se koriste za utvrđivanje veličine pričuve za pokriće nepredviđenih izdataka i iznosa koji se dodjeljuju istraživanju za godinu n + 2, a pojavit će se u bilanci za godinu n su sljedeći:

3.1. Veličina pričuve za pokriće nepredviđenih izdataka:

image

3.2. Iznosi koji se dodjeljuju istraživanju za godinu n + 2 (zaokruženi na više ili na niže, na najbližu stotinu tisuća eura. Ako izračun daje rezultat koji je točno na pola, iznos se zaokružuje najbližu stotinu tisuća eura):

image

Ako je primjereno iznos koji je potreban za zaokruživanje na više (odnosno iznos preostao od zaokruživanja na niže) uzima se iz pričuve za pokriće nepredviđenih izdataka (odnosno vraća joj se).