2002R2195 — HR — 07.08.2009 — 003.004


►B

UREDBA (EZ) br. 2195/2002 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

od 5. studenoga 2002.

o Jedinstvenom rječniku javne nabave (CPV)

(Tekst značajan za EGP)

( L 340, 16.12.2002, p.1)

 

 

  No

page

date

 M1

UREDBA KOMISIJE (EZ) br. 2151/2003 od 16. prosinca 2003.

  L 329

1

17.12.2003

►M2

UREDBA KOMISIJE (EZ) br. 213/2008 od 28. studenoga 2007.

  L 74

1

15.3.2008

►M3

UREDBA (EZ) br. 596/2009 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 18. lipnja 2009.

  L 188

14

18.7.2009
▼B

UREDBA (EZ) br. 2195/2002 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

od 5. studenoga 2002.

o Jedinstvenom rječniku javne nabave (CPV)

(Tekst značajan za EGP)EUROPSKI PARLAMENT I VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice, a posebno njegov članak 47. stavak 2. i članke 55. i 95.,

uzimajući u obzir prijedlog Komisije ( 1 ),

uzimajući u obzir mišljenje Gospodarskog i socijalnog odbora ( 2 ),

uzimajući u obzir mišljenje Odbora regija ( 3 ),

u skladu s postupkom iz članka 251. Ugovora ( 4 ),

budući da:

(1)

Korištenje različitih klasifikacija štetno utječe na otvorenost i transparentnost javne nabave u Europi. Njihov utjecaj na kvalitetu obavijesti i vrijeme potrebno za njihovo objavljivanje predstavlja de facto ograničenje pristupa gospodarskih subjekata ugovorima o javnoj nabavi.

(2)

U svojoj Preporuci 96/527/EZ ( 5 ) Komisija poziva naručitelje i javne naručitelje da koriste Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV), razvijen na temelju određenih postojećih klasifikacija s ciljem prilagođavanja posebnostima sektora javne nabave, pri opisivanju predmeta ugovora.

(3)

Postoji potreba za normizacijom referencija koje koriste naručitelji i javni naručitelji kako bi opisali predmete ugovora, i to pomoću jedinstvenog sustava klasifikacije za javne nabave.

(4)

Države članice trebaju imati jedinstveni referentni sustav koji koristi isti opis robe na službenim jezicima Zajednice i iste odgovarajuće alfanumeričke oznake, čime se nadilaze jezične barijere na razini Zajednice.

(5)

Revidirana verzija Jedinstvenog rječnika javne nabave stoga treba biti donesena na temelju ove Uredbe kao jedinstveni klasifikacijski sustav za javnu nabavu, čija je primjena obuhvaćena direktivama o koordinaciji postupaka za dodjelu ugovora o javnoj nabavi.

(6)

Ilustrativne tablice moraju biti sastavljene tako da pokazuju odnos između Jedinstvenog rječnika javne nabave i Statističke klasifikacije proizvoda po djelatnosti u EEZ-u (KPD), privremene Središnje klasifikacije proizvoda Ujedinjenih naroda (CPC Prov.), Statističke klasifikacije gospodarskih djelatnosti u Europskim zajednicama (NACE Rev. 1.) i Kombinirane nomenklature (KN).

(7)

Strukturu i oznake Jedinstvenog rječnika javne nabave možda će trebati prilagoditi ili izmijeniti u svjetlu razvoja potreba tržišta i korisnika. Stoga treba ustanoviti odgovarajući postupak revizije.

(8)

Mjere potrebne za provedbu ove Uredbe trebaju se usvojiti u skladu s Odlukom Vijeća 1999/468/EZ od 28. lipnja 1999. o utvrđivanju postupaka za izvršavanje provedbenih ovlasti dodijeljenih Komisiji ( 6 ).

(9)

Kako države članice ne mogu postići cilj predloženog postupka, tj. sastavljanje klasifikacijskog sustava za ugovore o javnoj nabavi, i stoga, radi opsega i učinka aktivnosti, on može biti uspješnije postignut na razini Zajednice, Zajednica može usvojiti mjere, u skladu s načelom supsidijarnosti, kako je utvrđeno u članku 5. Ugovora. U skladu s načelom proporcionalnosti, kako je utvrđeno u tom članku, ova Uredba ne prelazi ono što je potrebno za ostvarivanje tih ciljeva.

(10)

S obzirom na to da je za uspostavljanje klasifikacijskog sustava za ugovore o javnoj nabavi potrebna provedba od strane država članica, odabrana je Uredba, a ne Direktiva.

(11)

Kako bi se korisnici upoznali s jedinstvenim klasifikacijskim sustavom, koji će postati obvezatan, provedbi ove Uredbe o Jedinstvenom rječniku javne nabave treba prethoditi razdoblje prilagodbe,

DONIJELI SU OVU UREDBU:Članak 1.

1.  Ovime se uspostavlja jedinstveni klasifikacijski sustav primjenjiv na javnu nabavu, poznat kao „Jedinstveni rječnik javne nabave” ili „CPV”.

2.  Tekst CPV-a utvrđen je u Prilogu I.

3.  Ilustrativne tablice koje pokazuju odnos između CPV-a i Statističke klasifikacije proizvoda po djelatnostima u EEZ-u (CPA), privremene Središnje klasifikacije proizvoda Ujedinjenih naroda (CPC Prov.), Statističke klasifikacije gospodarskih djelatnosti u Europskim zajednicama (NACE Rev. 1.) i Kombinirane nomenklature (KN) kako je utvrđeno u prilozima II., III., IV. i V.

▼M3

Članak 2.

Komisija usvaja mjere potrebne za reviziju CPV-a. Te mjere, namijenjene izmjeni elemenata ove Uredbe koji nisu ključni, usvajaju se u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom iz članka 3. stavka 2. U hitnim slučajevima Komisija može provesti žurni postupak iz članka 3. stavka 3.

Članak 3.

1.  Komisiji pomaže Odbor osnovan Odlukom Vijeća 71/306/EEZ ( 7 ).

2.  Prilikom upućivanja na ovaj stavak primjenjuje se članak 5.a stavci 1. do 4. i članak 7. Odluke 1999/468/EZ, uzimajući u obzir odredbe njezinog članka 8.

3.  Prilikom upućivanja na ovaj stavak primjenjuje se članak 5.a stavci 1., 2., 4. i 6., te članak 7. Odluke 1999/468/EZ, uzimajući u obzir odredbe njezinog članka 8.

▼B

Članak 4.

Ova Uredba stupa na snagu 16. prosinca 2003.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

▼M2
PRILOG I.

Jedinstveni Rječnik Javne Nabave

Struktura klasifikacijskog sustava

1. CPV se sastoji od glavnog rječnika i dodatnog rječnika.

2. Glavni rječnik temelji se na razgrananoj strukturi koja sadrži brojčane oznake od najviše devet znamenki povezane s tekstom kojim se opisuju roba, radovi ili usluge koje čine predmet ugovora.

Brojčana oznaka sastoji se od 8 znamenki, podijeljenih kako slijedi:

 prve dvije znamenke označavaju odjeljke (XX000000-Y),

 prve tri znamenke označavaju skupine (XXX00000-Y),

 prve četiri znamenke označavaju razrede (XXXX0000-Y),

 prvih pet znamenki označava kategorije (XXXXX000-Y).

Svaka od zadnje tri znamenke pruža višu razinu preciznosti unutar svake kategorije.

Deveta znamenka služi za provjeru prethodnih znamenki.

3. Dodatni rječnik može se koristiti za proširenje opisa predmeta ugovora. Stavke se sastoje od alfanumeričke oznake s odgovarajućim tekstom koji omogućava podrobnije opisivanje u smislu posebne naravi ili odredišta robe koja se nabavlja.

Alfanumerička oznaka sastoji se od:

 prve razine koju čini slovo koje odgovara odsjeku,

 druge razine koju čini slovo koje odgovara skupini,

 treće razine koju čine tri znamenke koje odgovaraju pododjeljcima.

Posljednja znamenka služi za provjeru prethodnih znamenki.

GLAVNI RJEČNIKCPV oznaka

Opis

03000000-1

Poljoprivredni proizvodi, proizvodi stočarstva, ribarstva, šumarstva i srodni proizvodi

03100000-2

Poljoprivredni i hortikulturni proizvodi

03110000-5

Usjevi, proizvodi komercijalnog uzgoja bilja i vrtlarstva

03111000-2

Sjeme

03111100-3

Soja u zrnu

03111200-4

Kikiriki

03111300-5

Sjeme suncokreta

03111400-6

Sjeme pamuka

03111500-7

Sjeme sezama

03111600-8

Sjeme gorušice

03111700-9

Sjeme povrća

03111800-0

Sjeme voća

03111900-1

Sjeme cvijeća

03112000-9

Neprerađeni duhan

03113000-6

Bilje za proizvodnju šećera

03113100-7

Šećerna repa

03113200-8

Šećerna trska

03114000-3

Slama i krmivo

03114100-4

Slama

03114200-5

Krmivo

03115000-0

Sirovi biljni materijal

03115100-1

Sirovi biljni materijal za proizvodnju tekstila

03115110-4

Pamuk

03115120-7

Juta

03115130-0

Lan

03116000-7

Prirodni kaučuk i lateks te pripadajući proizvodi

03116100-8

Prirodni kaučuk

03116200-9

Prirodni lateks

03116300-0

Proizvodi od lateksa

03117000-4

Bilje koje se rabi za posebne namjene

03117100-5

Bilje koje se rabi u proizvodnji mirisa ili apotekarstvu ili za insekticide ili slične svrhe

03117110-8

Bilje koje se rabi u proizvodnji mirisa

03117120-1

Bilje koje se rabi u apotekarstvu

03117130-4

Bilje koje se rabi za insekticide

03117140-7

Bilje koje se rabi za fungicide ili slične svrhe

03117200-6

Sjeme bilja koje se rabi za posebne namjene

03120000-8

Proizvodi vrtlarstva i rasadničarstva

03121000-5

Proizvodi vrtlarstva

03121100-6

Živo bilje, lukovice, gomolji, korijenje, reznice i cjepovi

03121200-7

Rezano cvijeće

03121210-0

Cvjetni aranžmani

03130000-1

Bilje za pripremanje napitaka i biljni začini

03131000-8

Bilje za pripremanje napitaka

03131100-9

Kava u zrnu

03131200-0

Čajni grmovi

03131300-1

Maté-čaj

03131400-2

Kakao u zrnu

03132000-5

Neprerađeni začini

03140000-4

Proizvodi životinjskog podrijetla i srodni proizvodi

03141000-1

Sperma bikova

03142000-8

Proizvodi životinjskog podrijetla

03142100-9

Prirodni med

03142200-0

Puževi

03142300-1

Jestivi proizvodi životinjskog podrijetla

03142400-2

Voskovi

03142500-3

Jaja

03143000-5

Proizvodi iz mješovitog stočarstva

03144000-2

Poljoprivredne potrepštine

03200000-3

Žitarice, krumpir, povrće, voće i orašasti plodovi

03210000-6

Žitarice i krumpir

03211000-3

Žitarice

03211100-4

Pšenica

03211110-7

Tvrda pšenica

03211120-0

Meka pšenica

03211200-5

Kukuruz

03211300-6

Riža

03211400-7

Ječam

03211500-8

Raž

03211600-9

Zob

03211700-0

Slad

03211900-2

Žitni proizvodi

03212000-0

Krumpir i sušeno povrće

03212100-1

Krumpir

03212200-2

Sušeno mahunasto povrće i zrna mahunarki

03212210-5

Sušeno mahunasto povrće

03212211-2

Leća

03212212-9

Slanutak

03212213-6

Suhi grašak

03212220-8

Zrna mahunarki

03220000-9

Povrće, voće i orašasti plodovi

03221000-6

Povrće

03221100-7

Korjenansto i gomoljasto povrće

03221110-0

Korjenasto povrće

03221111-7

Cikla

03221112-4

Mrkva

03221113-1

Luk

03221114-8

Repa

03221120-3

Gomoljasto povrće

03221200-8

Kultivirano povrće s plodom

03221210-1

Grah

03221211-8

Bob

03221212-5

Zeleni grah

03221213-2

Puzavi grah

03221220-4

Grašak

03221221-1

Vrtni grašak

03221222-8

Mahunasti grah

03221230-7

Paprike

03221240-0

Rajčice

03221250-3

Bučice

03221260-6

Gljive

03221270-9

Krastavci

03221300-9

Lisnato povrće

03221310-2

Salata

03221320-5

Listovi salate

03221330-8

Artičoke

03221340-1

Špinat

03221400-0

Kupusnjače

03221410-3

Kupus

03221420-6

Cvjetača

03221430-9

Brokula

03221440-2

Kelj pupčar

03222000-3

Voće i orašasti plodovi

03222100-4

Tropsko voće i orašasti plodovi

03222110-7

Tropsko voće

03222111-4

Banane

03222112-1

Ananas

03222113-8

Mango

03222114-5

Datulje

03222115-2

Grožđice

03222116-9

Smokve

03222117-6

Avokado

03222118-3

Kivi

03222120-0

Kokosov orah

03222200-5

Agrumi

03222210-8

Limuni

03222220-1

Naranče

03222230-4

Limunika (grejp)

03222240-7

Mandarine

03222250-0

Limete

03222300-6

Netropsko voće

03222310-9

Bobičasto voće

03222311-6

Ribizi

03222312-3

Ogrozd

03222313-0

Jagode

03222314-7

Maline

03222315-4

Brusnice

03222320-2

Jabuke, kruške i dunje

03222321-9

Jabuke

03222322-6

Kruške

03222323-3

Dunje

03222330-5

Koštuničavo voće

03222331-2

Marelice

03222332-9

Breskve

03222333-6

Trešnje

03222334-3

Šljive

03222340-8

Grožđe

03222341-5

Stolno grožđe

03222342-2

Vinsko grožđe

03222400-7

Masline

03300000-2

Proizvodi stočarstva, lovstva i ribarstva

03310000-5

Ribe, rakovi i proizvodi mora i drugih voda

03311000-2

Ribe

03311100-3

Ribe plosnatice

03311110-6

List

03311120-9

Iverak

03311200-4

Ribe iz porodice bakalara

03311210-7

Bakalar

03311220-0

Kolja

03311230-3

Oslić

03311240-6

Koljak

03311300-5

Sleđ

03311400-6

Tuna

03311500-7

Pišmolj

03311600-8

Sitna riba

03311700-9

Losos

03312000-9

Rakovi

03312100-0

Kamenice

03312200-1

Školjke

03312300-2

Vodeni beskralježnjaci

03313000-6

Proizvodi mora i drugih voda

03313100-7

Koralji ili slični proizvodi

03313200-8

Prirodne spužve

03313300-9

Morske alge

03313310-2

Alge

03320000-8

Goveda, stoka i male životinje

03321000-5

Goveda i telad

03321100-6

Goveda

03321200-7

Telad

03322000-2

Stoka

03322100-3

Ovce

03322200-4

Koze

03322300-5

Konji

03323000-9

Svinje

03324000-6

Živa perad

03325000-3

Male životinje

03325100-4

Kunići

03325200-5

Zečevi

03330000-3

Proizvodi životinja iz uzgoja

03331000-0

Sirovo ovčje i kozje mlijeko

03331100-1

Ovčje mlijeko

03331200-2

Kozje mlijeko

03332000-7

Vuna i životinjska dlaka

03332100-8

Strižena vuna

03332200-9

Životinjska dlaka

03333000-4

Sirovo kravlje mlijeko

03340000-6

Ušne markice za životinje

03341000-3

Ušne markice za goveda

03400000-4

Proizvodi šumarstva i sječe drva

03410000-7

Drvo

03411000-4

Drvo četinjača

03412000-1

Tropsko drvo

03413000-8

Ogrjevno drvo

03414000-5

Grubo obrađeno drvo

03415000-2

Crnogorično drvo

03416000-9

Drvni otpad

03417000-6

Drvni ostaci (strugotina)

03417100-7

Piljevina

03418000-3

Trupci

03418100-4

Tvrdo (bjelogorično) drvo

03419000-0

Građevno drvo

03419100-1

Proizvodi od građevnog drva

03419200-2

Rudarsko drvo

03420000-0

Smole

03421000-7

Balzami

03422000-4

Šelak

03430000-3

Pluto

03431000-0

Prirodni pluto

03432000-7

Košarački proizvodi

03432100-8

Pletarski proizvodi

03440000-6

Proizvodi šumarstva

03441000-3

Ukrasno bilje, trava, mahovina ili lišajevi

03450000-9

Rasadničarski proizvodi

03451000-6

Bilje

03451100-7

Sadnice

03451200-8

Lukovice cvijeća

03451300-9

Grmlje

03452000-3

Drveće

03460000-2

Celuloza

03461000-9

Drvna celuloza

03461100-0

Kemijska drvna celuloza

09000000-3

Naftni proizvodi, gorivo, električna energija i ostali izvori energije

09100000-0

Goriva

09110000-3

Kruta goriva

09111000-0

Ugljen i goriva na bazi ugljena

09111100-1

Ugljen

09111200-2

Goriva na bazi ugljena

09111210-5

Mrki ugljen

09111220-8

Briketi

09111300-3

Fosilna goriva

09111400-4

Goriva na bazi drva

09112000-7

Lignit i treset

09112100-8

Lignit

09112200-9

Treset

09113000-4

Koks

09120000-6

Plinovita goriva

09121000-3

Plin od kamenog ugljena, plin za plinovodnu mrežu ili slični plinovi

09121100-4

Plin od kamenog ugljena ili slični plinovi

09121200-5

Plin za plinovodnu mrežu

09122000-0

Propan i butan

09122100-1

Propan plin

09122110-4

Ukapljeni propan plin

09122200-2

Butan plin

09122210-5

Ukapljeni butan plin

09123000-7

Prirodni plin

09130000-9

Nafta i destilati

09131000-6

Kerozin za zrakoplove

09131100-7

Gorivo kerozinskog tipa za mlazne zrakoplove

09132000-3

Motorni benzin

09132100-4

Bezolovni benzin

09132200-5

Olovni benzin

09132300-6

Motorni benzin s etanolom

09133000-0

Ukapljeni naftni plin (LPG)

09134000-7

Plinska ulja

09134100-8

Dizelsko ulje

09134200-9

Dizelsko gorivo

09134210-2

Dizelsko gorivo (0,2)

09134220-5

Dizelsko gorivo (EN 590)

09134230-8

Biodizel

09134231-5

Biodizel (B20)

09134232-2

Biodizel (B100)

09135000-4

Loživa ulja

09135100-5

Ulje za loženje

09135110-8

Zapaljiva ulja s niskim sadržajem sumpora

09200000-1

Nafta, ugljen i naftni derivati

09210000-4

Preparati za podmazivanje

09211000-1

Ulja za podmazivanje i sredstva za podmazivanje

09211100-2

Motorna ulja

09211200-3

Kompresorska ulja za podmazivanje

09211300-4

Turbinska ulja za podmazivanje

09211400-5

Ulja za zupčanike

09211500-6

Ulja za prijenosnike

09211600-7

Ulja za uporabu u hidrauličnim sustavima i za druge namjene

09211610-0

Tekućine za hidrauliku

09211620-3

Ulja za odjeljivanje kalupa

09211630-6

Ulja za sprečavanje korozije

09211640-9

Elektroizolacijska ulja

09211650-2

Ulja za kočnice

09211700-8

Bijela ulja i tekući parafin

09211710-1

Bijela ulja

09211720-4

Tekući parafin

09211800-9

Naftna ulja i preparati

09211810-2

Laka ulja

09211820-5

Naftna ulja

09211900-0

Pogonska ulja za podmazivanje

09220000-7

Vazelin, naftni voskovi i specijalni benzini

09221000-4

Vazelin i naftni voskovi

09221100-5

Vazelin

09221200-6

Parafin

09221300-7

Naftni vosak

09221400-8

Ostaci nastali pri preradi nafte

09222000-1

Specijalni benzini

09222100-2

White spirit

09230000-0

Nafta (sirova)

09240000-3

Proizvodi na bazi ulja i ugljena

09241000-0

Bitumenski ili uljni škriljevac

09242000-7

Proizvodi na bazi ugljena

09242100-8

Petrolej

09300000-2

Električna energija, grijanje, sunčeva i nuklearna energija

09310000-5

Električna energija

09320000-8

Para, topla voda i srodni proizvodi

09321000-5

Topla voda

09322000-2

Para

09323000-9

Gradsko grijanje

09324000-6

Daljinsko grijanje

09330000-1

Sunčeva energija

09331000-8

Solarne ploče

09331100-9

Solarni kolektori za proizvodnju topline

09331200-0

Solarni fotonaponski moduli

09332000-5

Solarne instalacije

09340000-4

Nuklearna goriva

09341000-1

Uran

09342000-8

Plutonij

09343000-5

Radioaktivni materijali

09344000-2

Radioizotopi

14000000-1

Rudarstvo, obične kovine i pripadajući proizvodi

14200000-3

Pijesak i glina

14210000-6

Šljunak, pijesak, drobljeni kamen i agregati

14211000-3

Pijesak

14211100-4

Prirodni pijesak

14212000-0

Granule, sitni drobljenac i kameni prah, obluci, šljunak, drobljenac i lomljenac, mješavine kamena, mješavine pijeska i šljunka te drugi agregati

14212100-1

Obluci i šljunak

14212110-4

Obluci

14212120-7

Šljunak

14212200-2

Agregati

14212210-5

Mješavina pijeska i šljunka

14212300-3

Drobljenac i lomljenac

14212310-6

Kamen za nasipanje

14212320-9

Granit tucanik

14212330-2

Bazaltni tucanik

14212400-4

Zemlja

14212410-7

Humus

14212420-0

Zdravac

14212430-3

Kamene krhotine

14213000-7

Makadam, katranski makadam i katranski pijesak

14213100-8

Makadam

14213200-9

Katranski makadam

14213300-0

Katranski pijesak

14220000-9

Glina i kaolin

14221000-6

Glina

14222000-3

Kaolin

14300000-4

Minerali za kemijsku industriju i gnojiva

14310000-7

Minerali za industriju gnojiva

14311000-4

Prirodni kalcij, aluminij-kalcijev fosfat i sirove prirodne kalijeve soli

14311100-5

Prirodni kalcij

14311200-6

Aluminij-kalcijevi fosfati

14311300-7

Sirove prirodne kalijeve soli

14312000-1

Željezovi piriti

14312100-2

Neprženi željezovi piriti

14320000-0

Minerali za kemijsku industriju

14400000-5

Sol i čisti natrijev klorid

14410000-8

Kamena sol

14420000-1

Morska sol

14430000-4

Evaporirana sol i čisti natrijev klorid

14450000-0

Sol u rasolu

14500000-6

Srodni proizvodi rudarstva i vađenja kamena

14520000-2

Drago kamenje i poludrago kamenje, plovućac, smirak, prirodni abrazivi, ostali minerali i plemenite kovine

14521000-9

Drago kamenje i poludrago kamenje

14521100-0

Dragulji

14521140-2

Prašina ili prah od dragulja

14521200-1

Poludragulji

14521210-4

Prašina ili prah od poludragulja

14522000-6

Industrijski dijamanti, plovućac, smirak i ostali prirodni abrazivi

14522100-7

Plovućac

14522200-8

Industrijski dijamanti

14522300-9

Smirak

14522400-0

Prirodni abrazivi

14523000-3

Srodni minerali, plemenite kovine i pripadajući proizvodi

14523100-4

Minerali

14523200-5

Zlato

14523300-6

Srebro

14523400-7

Platina

14600000-7

Metalne rude i slitine

14610000-0

Metalne rude

14611000-7

Željezne rude

14612000-4

Rude obojenih kovina

14612100-5

Bakrene rude

14612200-6

Rude nikla

14612300-7

Rude aluminija

14612400-8

Rude plemenitih kovina

14612500-9

Rude olova

14612600-0

Rude cinka

14612700-1

Rude kositra

14613000-1

Rude urana i torija

14613100-2

Rude urana

14613200-3

Rude torija

14614000-8

Razne rude

14620000-3

Slitine

14621000-0

Ferolegure

14621100-1

Ne-ECSC ferolegure

14621110-4

Feromangan

14621120-7

Ferokrom

14621130-0

Feronikal

14622000-7

Čelik

14630000-6

Troska, šljaka, otpad i ostaci željeza

14700000-8

Obične kovine

14710000-1

Željezo, olovo, cink, kositar i bakar

14711000-8

Željezo

14711100-9

Sirovo željezo

14712000-5

Olovo

14713000-2

Cink

14714000-9

Kositar

14715000-6

Bakar

14720000-4

Aluminij, nikal, skandij, titan i vanadij

14721000-1

Aluminij

14721100-2

Aluminijev oksid

14722000-8

Nikal

14723000-5

Skandij

14724000-2

Titan

14725000-9

Vanadij

14730000-7

Krom, mangan, kobalt, itrij i cirkonij

14731000-4

Krom

14732000-1

Mangan

14733000-8

Kobalt

14734000-5

Itrij

14735000-2

Cirkonij

14740000-0

Molibden, tehnecij, rutenij i rodij

14741000-7

Molibden

14742000-4

Tehnecij

14743000-1

Rutenij

14744000-8

Rodij

14750000-3

Kadmij, lutecij, hafnij, tantal i volfram

14751000-0

Kadmij

14752000-7

Lutecij

14753000-4

Hafnij

14754000-1

Tantal

14755000-8

Volfram

14760000-6

Iridij, galij, indij, talij i barij

14761000-3

Iridij

14762000-0

Galij

14763000-7

Indij

14764000-4

Talij

14765000-1

Barij

14770000-9

Cezij, stroncij, rubidij i kalcij

14771000-6

Cezij

14772000-3

Stroncij

14773000-0

Rubidij

14774000-7

Kalcij

14780000-2

Kalij, magnezij, natrij i litij

14781000-9

Kalij

14782000-6

Magnezij

14783000-3

Natrij

14784000-0

Litij

14790000-5

Niobij, osmij, renij i paladij

14791000-2

Niobij

14792000-9

Osmij

14793000-6

Renij

14794000-3

Paladij

14800000-9

Razni nemetalni mineralni proizvodi

14810000-2

Brusni proizvodi (abrazivi)

14811000-9

Mlinsko kamenje, brusovi i brusne ploče

14811100-0

Mlinsko kamenje

14811200-1

Brusovi

14811300-2

Brusne ploče

14812000-6

Abrazivni materijali u prahu ili zrnu

14813000-3

Umjetni korund

14814000-0

Umjetni grafit

14820000-5

Staklo

14830000-8

Fiberglas

14900000-0

Obnovljene sekundarne sirovine

14910000-3

Obnovljene metalne sekundarne sirovine

14920000-6

Obnovljene nemetalne sekundarne sirovine

14930000-9

Pepeo i ostaci, koji sadrže kovine

15000000-8

Hrana, piće, duhan i srodni proizvodi

15100000-9

Proizvodi životinjskog podrijetla, mesa i mesni proizvodi

15110000-2

Meso

15111000-9

Goveđe i teleće meso

15111100-0

Govedina

15111200-1

Teletina

15112000-6

Perad

15112100-7

Svježa perad

15112110-0

Guske

15112120-3

Pure

15112130-6

Pilići

15112140-9

Patke

15112300-9

Jetra peradi

15112310-2

Guščja jetra

15113000-3

Svinjetina

15114000-0

Iznutrice

15115000-7

Janjetina i ovčetina

15115100-8

Janjetina

15115200-9

Ovčetina

15117000-1

Kozje meso

15118000-8

Konjsko meso, magareće meso, meso mula ili mazgi

15118100-9

Konjsko meso

15118900-7

Magareće meso, meso mula ili meso mazgi

15119000-5

Razno meso

15119100-6

Meso kunića

15119200-7

Zečevina

15119300-8

Divljač

15119400-9

Žablji kraci

15119500-0

Golubovi

15119600-1

Riblje meso

15130000-8

Mesni proizvodi

15131000-5

Mesne konzerve i mesni pripravci

15131100-6

Proizvodi od nadjeva za kobasice

15131110-9

Nadjev za kobasice

15131120-2

Kobasičarski proizvodi

15131130-5

Kobasice

15131134-3

Krvavice i druge kobasice od krvi

15131135-0

Kobasice od peradi

15131200-7

Sušeno, soljeno, dimljeno ili začinjeno meso

15131210-0

Dimljeni svinjski but

15131220-3

Slanina

15131230-6

Salama

15131300-8

Pripravci od jetre

15131310-1

Pašteta

15131320-4

Pripravci od gusje ili pačje jetre

15131400-9

Svinjski proizvodi

15131410-2

Šunka

15131420-5

Mesne okruglice

15131490-6

Gotova jela od svinjetine

15131500-0

Proizvodi od mesa peradi

15131600-1

Proizvodi od goveđeg i telećeg mesa

15131610-4

Okruglice od govedine

15131620-7

Mljeveno goveđe meso

15131640-3

Pljeskavice od goveđeg mesa

15131700-2

Mesni pripravci

15200000-0

Riblji pripravci i konzerve

15210000-3

Riblji fileti, riblja jetra i ikra

15211000-0

Riblji fileti

15211100-1

Svježi riblji fileti

15212000-7

Riblja ikra

15213000-4

Riblja jetra

15220000-6

Zamrznuta riba, riblji fileti i ostalo riblje meso

15221000-3

Zamrznuta riba

15229000-9

Zamrznuti riblji proizvodi

15230000-9

Sušena ili soljena riba; riba u salamuri, dimljena riba

15231000-6

Sušena riba

15232000-3

Soljena riba

15233000-0

Riba u salamuri

15234000-7

Dimljena riba

15235000-4

Konzervirana riba

15240000-2

Riba u konzervi i ostala pripremljena ili konzervirana riba

15241000-9

Panirana riba ili riba u konzervi

15241100-0

Losos u konzervi

15241200-1

Pripremljeni ili konzervirani sleđ

15241300-2

Srdele

15241400-3

Tuna u konzervi

15241500-4

Skuše

15241600-5

Inćuni

15241700-6

Riblji štapići

15241800-7

Pripravci panirane ribe

15242000-6

Gotova riblja jela

15243000-3

Pripravci od ribe

15244000-0

Kavijar i riblja jaja

15244100-1

Kavijar

15244200-2

Riblja jaja

15250000-5

Plodovi mora

15251000-2

Svježi ljuskari

15252000-9

Pripremljeni ili konzervirani ljuskari

15253000-6

Proizvodi od školjaka

15300000-1

Voće, povrće i srodni proizvodi

15310000-4

Krumpir i proizvodi od krumpira

15311000-1

Zamrznuti krumpir

15311100-2

Listići od krumpira ili pomfrit

15311200-3

Krumpir izrezan na kocke, kriške i ostali zamrznuti krumpir

15312000-8

Proizvodi od krumpira

15312100-9

Instant pire od krumpira

15312200-0

Djelomično prženi listići od krumpira

15312300-1

Čips

15312310-4

Aromatizirani čips

15312400-2

Grickalice od krumpira

15312500-3

Kroketi od krumpira

15313000-5

Prerađeni krumpir

15320000-7

Voćni sokovi i sokovi od povrća

15321000-4

Voćni sokovi

15321100-5

Sok od naranče

15321200-6

Sok od limunike (grejpa)

15321300-7

Sok od limuna

15321400-8

Sok od ananasa

15321500-9

Sok od grožđa

15321600-0

Sok od jabuke

15321700-1

Mješavine od nekoncentriranih sokova

15321800-2

Koncentrirani sokovi

15322000-1

Sokovi od povrća

15322100-2

Sok od rajčice

15330000-0

Prerađeno voće i povrće

15331000-7

Prerađeno povrće

15331100-8

Svježe ili zamrznuto povrće

15331110-1

Prerađeno korjenasto povrće

15331120-4

Prerađeno gomoljasto povrće

15331130-7

Grah, grašak, paprike, rajčice i ostalo povrće

15331131-4

Prerađeni grah

15331132-1

Prerađeni grašak

15331133-8

Lomljeni grah

15331134-5

Prerađene rajčice

15331135-2

Prerađene gljive

15331136-9

Prerađene paprike

15331137-6

Sojine klice

15331138-3

Tartufi

15331140-0

Lisnato povrće i kupusnjače

15331142-4

Prerađeni kupus

15331150-3

Prerađena zrna mahunarki

15331170-9

Zamrznuto povrće

15331400-1

Konzervirano povrće i/ili povrće u limenci

15331410-4

Grah u umaku od rajčice

15331411-1

Pečeni grah

15331420-7

Konzervirane rajčice

15331423-8

Rajčice u konzervi

15331425-2

Pire od rajčice

15331427-6

Koncentrirani pire od rajčice

15331428-3

Umak od rajčice

15331430-0

Gljive u konzervi

15331450-6

Prerađene masline

15331460-9

Povrće u konzervi

15331461-6

Kiseli kupus u konzervi

15331462-3

Grašak u konzervi

15331463-0

Očišćeni grah u konzervi

15331464-7

Cijeli grah u konzervi

15331465-4

Šparoge u konzervi

15331466-1

Masline u konzervi

15331470-2

Slatki kukuruz

15331480-5

Privremeno konzervirano povrće

15331500-2

Povrće konzervirano u octu

15332000-4

Prerađeno voće i orašasti plodovi

15332100-5

Prerađeno voće

15332140-7

Prerađene jabuke

15332150-0

Prerađene kruške

15332160-3

Prerađene banane

15332170-6

Rabarbara

15332180-9

Dinje

15332200-6

Džemovi i marmelade; voćni želei; pirei i paste od voća i od orašastih plodova

15332230-5

Marmelade

15332231-2

Marmelada od naranče

15332232-9

Marmelada od limuna

15332240-8

Voćni želei

15332250-1

Voćne paste

15332260-4

Paste od orašastih plodova

15332261-1

Maslac od kikirikija

15332270-7

Pirei od voća

15332290-3

Džemovi

15332291-0

Džem od marelice

15332292-7

Džem od kupine

15332293-4

Džem od crnog ribiza

15332294-1

Džem od višnje

15332295-8

Džem od maline

15332296-5

Džem od jagode

15332300-7

Prerađeni orašasti plodovi

15332310-0

Prženi ili slani orašasti plodovi

15332400-8

Konzervirano voće

15332410-1

Suho voće

15332411-8

Prerađeni ribizi

15332412-5

Prerađene grožđice

15332419-4

Grožđice bez koštica

15333000-1

Sporedni proizvodi od povrća

15400000-2

Životinjska ili biljna ulja i masti

15410000-5

Sirova životinjska ili biljna ulja i masti

15411000-2

Životinjska ili biljna ulja

15411100-3

Biljna ulja

15411110-6

Maslinovo ulje

15411120-9

Sezamovo ulje

15411130-2

Ulje od kikirikija

15411140-5

Kokosovo ulje

15411200-4

Ulje za kuhanje

15411210-7

Ulje za prženje

15412000-9

Masti

15412100-0

Životinjske masti

15412200-1

Biljne masti

15413000-6

Kruti ostaci biljnih masti ili ulja

15413100-7

Uljane pogače

15420000-8

Rafinirana ulja i masti

15421000-5

Rafinirana ulja

15422000-2

Rafinirane masti

15423000-9

Hidrogenirana ili esterificirana ulja ili masti

15424000-6

Biljni voskovi

15430000-1

Jestive masti

15431000-8

Margarin i slični pripravci

15431100-9

Margarin

15431110-2

Tekući margarin

15431200-0

Namazi sa smanjenim ili malim udjelom masnoće

15500000-3

Mliječni proizvodi

15510000-6

Mlijeko i vrhnje

15511000-3

Mlijeko

15511100-4

Pasterizirano mlijeko

15511200-5

Sterilizirano mlijeko

15511210-8

UHT mlijeko

15511300-6

Obrano mlijeko

15511400-7

Djelomično obrano mlijeko

15511500-8

Punomasno mlijeko

15511600-9

Kondenzirano mlijeko

15511700-0

Mlijeko u prahu

15512000-0

Vrhnje

15512100-1

Vrhnje s niskim udjelom masnoće

15512200-2

Vrhnje s visokim udjelom masnoće

15512300-3

Gusto vrhnje

15512900-9

Vrhnje za tučenje

15530000-2

Maslac

15540000-5

Sirevi

15541000-2

Stolni sir

15542000-9

Svježi sir

15542100-0

Bijeli mekani sir

15542200-1

Meki sir

15542300-2

Feta sir

15543000-6

Sir ribani, u prahu, prošaran plavom plijesni i ostali sir

15543100-7

Sir s plavom plijesni

15543200-8

Cheddar

15543300-9

Ribani sir

15543400-0

Parmezan

15544000-3

Tvrdi sir

15545000-0

Sirni namazi

15550000-8

Različiti mliječni proizvodi

15551000-5

Jogurt i ostali fermentirani mliječni proizvodi

15551300-8

Jogurt

15551310-1

Nearomatizirani jogurt

15551320-4

Aromatizirani jogurt

15551500-0

Mlaćenica

15552000-2

Kazein

15553000-9

Laktoza ili laktozni sirup

15554000-6

Sirutka

15555000-3

Sladoled i slični proizvodi

15555100-4

Sladoled

15555200-5

Sorbet

15600000-4

Mlinarski proizvodi, škrob i škrobni proizvodi

15610000-7

Mlinarski proizvodi

15611000-4

Oljuštena riža

15612000-1

Brašno od žitarica ili povrća i srodni proizvodi

15612100-2

Pšenično brašno

15612110-5

Neprosijano brašno

15612120-8

Krušno brašno

15612130-1

Obično brašno

15612150-7

Brašno za peciva

15612190-9

Brašno za dizanje

15612200-3

Brašno od žitarica

15612210-6

Kukuruzno brašno

15612220-9

Rižino brašno

15612300-4

Brašno i krupica od povrća

15612400-5

Mješavine za pripremu pekarskih proizvoda

15612410-8

Mješavine za kolače

15612420-1

Pekarske mješavine

15612500-6

Pekarski proizvodi

15613000-8

Proizvodi od zrna žitarica

15613100-9

Zobena prekrupa

15613300-1

Proizvodi od žitarica

15613310-4

Pripravljene žitarice za doručak

15613311-1

Kukuruzne pahuljice (cornflakes)

15613313-5

Müsli ili istovrijedno

15613319-7

Ekspandirana pšenica

15613380-5

Valjana zob

15614000-5

Obrađena riža

15614100-6

Riža dugog zrna

15614200-7

Mljevena riža

15614300-8

Lomljena riža

15615000-2

Posije (mekinje)

15620000-0

Škrob i škrobni proizvodi

15621000-7

Kukuruzno ulje

15622000-4

Glukoza i proizvodi od glukoze; fruktoza i proizvodi od fruktoze

15622100-5

Glukoza i proizvodi od glukoze

15622110-8

Glukoza

15622120-1

Glukozni sirup

15622300-7

Fruktoza i proizvodi od fruktoze

15622310-0

Fruktoza

15622320-3

Pripravci od fruktoze

15622321-0

Fruktozne otopine

15622322-7

Fruktozni sirup

15623000-1

Škrob

15624000-8

Tapioka

15625000-5

Krupica

15626000-2

Prašak za kremu

15700000-5

Životinjska krma

15710000-8

Pripremljena hrana za domaće i ostale životinje

15711000-5

Hrana za ribe

15712000-2

Suha krma

15713000-9

Hrana za kućne ljubimce

15800000-6

Razni prehrambeni proizvodi

15810000-9

Krušni proizvodi, svježa peciva i kolači

15811000-6

Krušni proizvodi

15811100-7

Kruh

15811200-8

Žemičke

15811300-9

Roščići (croissant)

15811400-0

Čajne pogače

15811500-1

Pripremljeni krušni proizvodi

15811510-4

Sendviči

15811511-1

Pripremljeni sendviči

15812000-3

Peciva i kolači

15812100-4

Peciva

15812120-0

Pite

15812121-7

Pikantne pite

15812122-4

Slatke pite

15812200-5

Kolači

15813000-0

Hrana za doručak

15820000-2

Dvopek i keksi; trajno pecivo i kolači

15821000-9

Tostirani krušni proizvodi i peciva

15821100-0

Tostirani krušni proizvodi

15821110-3

Tostirani kruh

15821130-9

Hruskavi kruh

15821150-5

Dvopek

15821200-1

Slatki keksi

15830000-5

Šećer i srodni proizvodi

15831000-2

Šećer

15831200-4

Bijeli šećer

15831300-5

Javorov šećer i javorov sirup

15831400-6

Melase

15831500-7

Šećerni sirup

15831600-8

Med

15832000-9

Otpaci od proizvodnje šećera

15833000-6

Proizvodi od šećera

15833100-7

Slastice

15833110-0

Kore za torte

15840000-8

Kakao; čokolada i slatkiši

15841000-5

Kakao

15841100-6

Kakao pasta

15841200-7

Kakao maslac, mast ili ulje

15841300-8

Nezaslađeni kakao prah

15841400-9

Zaslađeni kakao prah

15842000-2

Čokolada i slatkiši

15842100-3

Čokolada

15842200-4

Čokoladni proizvodi

15842210-7

Čokoladni napici

15842220-0

Čokoladne table

15842300-5

Slatkiši

15842310-8

Bomboni

15842320-1

Nugat

15842400-6

Voće, orašasti plodovi ili kore od voća, konzervirani u šećeru

15850000-1

Tjestenine

15851000-8

Brašnasti proizvodi

15851100-9

Nekuhana tjestenina

15851200-0

Pripremljena tjestenina i kuskus

15851210-3

Pripremljena tjestenina

15851220-6

Punjena tjestenina

15851230-9

Lazanje

15851250-5

Kuskus

15851290-7

Tjestenina u konzervi

15860000-4

Kava, čaj i srodni proizvodi

15861000-1

Kava

15861100-2

Pržena kava

15861200-3

Kava bez kofeina

15862000-8

Nadomjesci kave

15863000-5

Čaj

15863100-6

Zeleni čaj

15863200-7

Crni čaj

15864000-2

Pripravci čaja ili maté-čaja

15864100-3

Čaj u vrećicama

15865000-9

Biljni čajevi

15870000-7

Začini i začinska sredstva

15871000-4

Ocat; umaci; miješani začini; gorušičino brašno i krupica; pripremljena gorušica

15871100-5

Ocat i nadomjesci octa

15871110-8

Ocat ili jednakovrijedno

15871200-6

Umaci, miješani začini i začinska sredstva

15871210-9

Umak od soje

15871230-5

Ketchup od rajčice

15871250-1

Senf

15871260-4

Umaci

15871270-7

Miješani začini

15871273-8

Majoneza

15871274-5

Namazi sa sendviče

15871279-0

Voćni ajvar (chutney)

15872000-1

Aromatično bilje i začini

15872100-2

Papar

15872200-3

Začini

15872300-4

Aromatično bilje

15872400-5

Sol

15872500-6

Ingver

15880000-0

Proizvodi za posebne prehrambene potrebe

15881000-7

Homogenizirani prehrambeni proizvodi

15882000-4

Dijetetski proizvodi

15884000-8

Dječja hrana

15890000-3

Razni prehrambeni proizvodi i osušeni proizvodi

15891000-0

Juhe i variva

15891100-1

Mesne juhe

15891200-2

Riblje juhe

15891300-3

Miješane juhe

15891400-4

Juhe

15891410-7

Mješavine za juhu

15891500-5

Variva

15891600-6

Jušni temeljci

15891610-9

Mješavine za jušne temeljce

15891900-9

Juhe od povrća

15892000-7

Biljni sokovi, ekstrakti, pektinske tvari i zgušnjivači

15892100-8

Biljni sokovi

15892200-9

Biljni ekstrakti

15892400-1

Zgušnjivači

15893000-4

Suhi proizvodi

15893100-5

Mješavine za prehrambene proizvode

15893200-6

Mješavine za slastice

15893300-7

Mješavine za umake

15894000-1

Prerađeni prehrambeni proizvodi

15894100-2

Vegetarijanski obroci

15894200-3

Pripremljeni obroci

15894210-6

Školski obroci

15894220-9

Bolnički obroci

15894300-4

Pripremljena jela

15894400-5

Lagani obroci

15894500-6

Sastojci za automate za prodaju

15894600-7

Nadjevi za sendviče

15894700-8

Delikatese

15895000-8

Brza hrana

15895100-9

Hamburgeri

15896000-5

Duboko smrznuti proizvodi

15897000-2

Hrana u konzervi i vojnički obroci

15897100-3

Vojnički obroci

15897200-4

Proizvodi u konzervi

15897300-5

Paketi s hranom

15898000-9

Kvasac

15899000-6

Prašak za pecivo

15900000-7

Pića, duhan i srodni proizvodi

15910000-0

Destilirana alkoholna pića

15911000-7

Alkoholna pića

15911100-8

Žestoka pića

15911200-9

Likeri

15930000-6

Vina

15931000-3

Nearomatizirana vina

15931100-4

Pjenušavo vino

15931200-5

Stolno vino

15931300-6

Porto

15931400-7

Madeira

15931500-8

Mošt od grožđa

15931600-9

Sherry

15932000-0

Vinski talog

15940000-9

Jabukovača i ostala voćna vina

15941000-6

Jabukovača

15942000-3

Voćna vina

15950000-2

Nedestilirana fermentirana pića

15951000-9

Vermut

15960000-5

Pivo od slada

15961000-2

Pivo

15961100-3

Lager

15962000-9

Ostaci i otpaci pivovara ili destilana

15980000-1

Bezalkoholna pića

15981000-8

Mineralna voda

15981100-9

Negazirana mineralna voda

15981200-0

Gazirana mineralna voda

15981300-1

Voda u krutom obliku

15981310-4

Led

15981320-7

Snijeg

15981400-2

Aromatizirane mineralne vode

15982000-5

Bezalkoholni osvježavajući napici

15982100-6

Voćne kaše

15982200-7

Čokoladno mlijeko

15990000-4

Duhan, duhanski proizvodi i potrepštine

15991000-1

Duhanski proizvodi

15991100-2

Cigare

15991200-3

Cigarilosi

15991300-4

Cigarete

15992000-8

Duhan

15992100-9

Prerađeni duhan

15993000-5

Potrepštine vezane uz duhanske proizvode

15994000-2

Cigaretni papir i filtar-papir

15994100-3

Cigaretni papir

15994200-4

Filtar-papir

16000000-5

Poljoprivredni strojevi

16100000-6

Strojevi za pripremu ili obradu zemlje za poljoprivredu i šumarstvo

16110000-9

Plugovi ili tanjurače

16120000-2

Brane, nožaste drljače, rovila (kultivatori), pljevilice ili kopačice

16130000-5

Strojevi za sijanje, sađenje ili presađivanje

16140000-8

Strojevi za rasprostiranje stajnjaka

16141000-5

Strojevi za rasprostiranje umjetnoga gnojiva

16150000-1

Valjci za travnjake ili sportske terene

16160000-4

Razna vrtlarska oprema

16300000-8

Strojevi za berbu/žetvu

16310000-1

Kosilice

16311000-8

Kosilice za travnjake

16311100-9

Kosilice za travnjake, parkove ili sportske terene

16320000-4

Strojevi za kosidbu

16330000-7

Strojevi za baliranje sijena ili krme

16331000-4

Strojevi za berbu/žetvu i baliranje

16340000-0

Strojevi za berbu/žetvu i vršidbu

16400000-9

Prskalice za poljoprivredu ili hortikulturu

16500000-0

Samoutovarne ili istovarne prikolice i poluprikolice za poljoprivredne namjene

16510000-3

Samoutovarne prikolice za poljoprivredne namjene

16520000-6

Istovarne prikolice za poljoprivredne namjene

16530000-9

Samoutovarne poluprikolice za poljoprivredne namjene

16540000-2

Istovarne poluprikolice za poljoprivredne namjene

16600000-1

Specijalni poljoprivredni ili šumarski strojevi

16610000-4

Strojevi za čišćenje, sortiranje ili selekciju jaja, voća i drugih poljoprivrednih proizvoda

16611000-1

Strojevi za čišćenje poljoprivrednih proizvoda

16611100-2

Strojevi za čišćenje jaja

16611200-3

Strojevi za čišćenje voća

16612000-8

Strojevi za čišćenje ili klasificiranje poljoprivrednih proizvoda

16612100-9

Strojevi za sortiranje ili klasificiranje jaja

16612200-0

Strojevi za sortiranje ili klasificiranje voća

16613000-5

Strojevi za čišćenje, sortiranje ili klasificiranje sjemena, zrnja ili suhog povrća

16620000-7

Strojevi za mužnju

16630000-0

Strojevi za pripremu krme

16640000-3

Strojevi za pčelarstvo

16650000-6

Strojevi za peradarstvo

16651000-3

Inkubatori za perad i umjetne kvočke

16700000-2

Traktori

16710000-5

Traktori kojima upravlja osoba koja hoda

16720000-8

Rabljeni traktori

16730000-1

Vučni motori

16800000-3

Dijelovi strojeva za poljoprivredu i šumarstvo

16810000-6

Dijelovi poljoprivrednih strojeva

16820000-9

Dijelovi strojeva za šumarstvo

18000000-9

Odjeća, obuća, prtljaga i pribor

18100000-0

Radna odjeća, posebna radna oprema i pribor

18110000-3

Radna odjeća

18113000-4

Proizvodna radna odjeća

18114000-1

Kombinezoni

18130000-9

Posebna radna odjela

18132000-3

Letačka odjeća

18132100-4

Letačke jakne

18132200-5

Letačka odijela

18140000-2

Odjevna radna oprema

18141000-9

Radne rukavice

18142000-6

Zaštitni viziri

18143000-3

Zaštitna oprema

18200000-1

Vanjska odjeća

18210000-4

Kaputi

18211000-1

Pelerine

18212000-8

Ogrtači

18213000-5

Vjetrovke

18220000-7

Odjeća za zaštitu od vremenskih nepogoda

18221000-4

Nepromočiva odjeća

18221100-5

Nepromočive pelerine

18221200-6

Vjetrovka s kapuljačom (anorak)

18221300-7

Kišne kabanice

18222000-1

Poslovna odjeća

18222100-2

Odijela

18222200-3

Kompleti

18223000-8

Jakne i sakoi

18223100-9

Sakoi

18223200-0

Jakne

18224000-5

Odjeća od prevučenih ili impregniranih tekstilnih materijala

18230000-0

Razna vanjska odjeća

18231000-7

Haljine

18232000-4

Suknje

18233000-1

Kratke hlače

18234000-8

Hlače

18235000-5

Puloveri, džemperi sa zakopčavanjem i slični proizvodi

18235100-6

Puloveri

18235200-7

Džemperi sa zakopčavanjem

18235300-8

Majice

18235400-9

Prsluci

18300000-2

Odjevni predmeti

18310000-5

Rublje

18311000-2

Kombinei

18312000-9

Gaćice

18313000-6

Gaćice (dječje i ženske)

18314000-3

Kupaći ogrtači

18315000-0

Čarape

18316000-7

Čarape s gaćicama

18317000-4

Kratke čarape

18318000-1

Odjeća za spavanje

18318100-2

Noćne košulje

18318200-3

Jutarnji ogrtači

18318300-4

Pidžame

18318400-5

Potkošulje

18318500-6

Spavaćice

18320000-8

Grudnjaci, steznici, podvezice i slični proizvodi

18321000-5

Grudnjaci

18322000-2

Steznici

18323000-9

Podvezice

18330000-1

Majice s kratkim rukavima i košulje

18331000-8

Majice s kratkim rukavima

18332000-5

Košulje

18333000-2

Majice s ovratnikom

18400000-3

Posebna odjeća i pribor

18410000-6

Posebna odjeća

18411000-3

Odjeća za dojenčad i malu djecu

18412000-0

Sportska odjeća

18412100-1

Trenirke

18412200-2

Sportske majice

18412300-3

Skijaška odijela

18412800-8

Kupaće gaćice ili kostimi

18420000-9

Odjevni dodaci

18421000-6

Rupčići

18422000-3

Šalovi

18423000-0

Kravate

18424000-7

Rukavice

18424300-0

Rukavice za jednokratnu upotrebu

18424400-1

Rukavice bez prstiju

18424500-2

Rukavice s dugim zaštitnim nastavkom

18425000-4

Pojasevi

18425100-5

Orameni prepasači za metke

18440000-5

Šeširi i pokrivala za glavu

18441000-2

Šeširi

18443000-6

Pokrivala za glavu i dodaci

18443100-7

Vrpce za glavu

18443300-9

Pokrivala za glavu

18443310-2

Beretke

18443320-5

Kape sa štitnikom

18443330-8

Kapuljače

18443340-1

Kape

18443400-0

Podbradnici za pokrivala za glavu

18443500-1

Viziri

18444000-3

Zaštitna pokrivala za glavu

18444100-4

Sigurnosna pokrivala za glavu

18444110-7

Kacige

18444111-4

Zaštitne kacige

18444112-1

Biciklističke kacige

18444200-5

Zaštitne kape

18450000-8

Kopče/zatvarači (za odjeću)

18451000-5

Gumbi

18451100-6

Dijelovi gumba

18452000-2

Zapinjače

18453000-9

Patentni zatvarači

18500000-4

Nakit, ure i srodni proizvodi

18510000-7

Nakit i srodni proizvodi

18511000-4

Drago kamenje za nakit

18511100-5

Dijamanti

18511200-6

Rubini

18511300-7

Smaragdi

18511400-8

Opali

18511500-9

Kvarc

18511600-0

Turmalin

18512000-1

Kovanice i medalje

18512100-2

Kovanice

18512200-3

Medalje

18513000-8

Nakit

18513100-9

Biseri

18513200-0

Zlatarski proizvodi

18513300-1

Proizvodi od plemenitih kovina

18513400-2

Proizvodi od dragog ili poludragog kamenja

18513500-3

Srebrnarski proizvodi

18520000-0

Osobno urarstvo

18521000-7

Ručne ili džepne ure

18521100-8

Stakla za ručne ili džepne ure

18522000-4

Ručne ure

18523000-1

Štoperice

18530000-3

Darovi i priznanja

18600000-5

Krzna i proizvodi od krzna

18610000-8

Proizvodi od krzna

18611000-5

Životinjska koža s krznom

18612000-2

Krznena odjeća

18613000-9

Proizvodi od umjetnog krzna

18620000-1

Krzna

18800000-7

Obuća

18810000-0

Obuća, osim sportske i zaštitne obuće

18811000-7

Nepromočiva obuća

18812000-4

Obuća sa dijelovima od gume ili plastične mase

18812100-5

Obuća s gumenim ili plastičnim gornjištima

18812200-6

Gumene čizme

18812300-7

Gradska obuća sa gumenim ili plastičnim gornjištima

18812400-8

Japanke

18813000-1

Obuća s kožnim gornjištima

18813100-2

Sandale

18813200-3

Papuče

18813300-4

Gradska obuća

18814000-8

Obuća s gornjištima od tekstilnih materijala

18815000-5

Čizme

18815100-6

Gležnjače

18815200-7

Polučizme

18815300-8

Čizme do koljena

18815400-9

Visoke (ribičke) čizme

18816000-2

Kaljače

18820000-3

Sportska obuća

18821000-0

Skijaška obuća

18821100-1

Obuća za skijaško trčanje

18822000-7

Obuća za vježbanje

18823000-4

Obuća za planinarenje

18824000-1

Obuća za nogomet

18830000-6

Zaštitna obuća

18831000-3

Obuća s metalnom zaštitnom kapicom

18832000-0

Specijalna obuća

18832100-1

Letačka obuća

18840000-9

Dijelovi obuće

18841000-6

Gornjišta obuće

18842000-3

Potplati

18843000-0

Pete

18900000-8

Prtljaga, sedlarski proizvodi, vreće i torbe

18910000-1

Sedlarski proizvodi

18911000-8

Sedla

18912000-5

Jahaći bičevi

18913000-2

Bičevi

18920000-4

Prtljaga

18921000-1

Kovčezi

18923000-5

Torbice i lisnice

18923100-6

Torbice

18923200-7

Lisnice

18924000-2

Veliki kovčezi

18925000-9

Držači za čuturice i korice za pištolj

18925100-0

Držači za čuturice

18925200-1

Korice za pištolj

18929000-7

Toaletne torbice

18930000-7

Vreće i torbe

18931000-4

Putne torbe

18931100-5

Naprtnjače

18932000-1

Sportske torbe

18933000-8

Torbe za pisma ili pakete

18933100-9

Poštanske torbe

18934000-5

Ranci

18935000-2

Vreće za prljavo rublje

18936000-9

Torbe od tekstilnih materijala

18937000-6

Vreće za pakiranje robe

18937100-7

Vrećice za pakiranje robe

18938000-3

Torbe s oblogom

18939000-0

Ručne torbe

19000000-6

Koža i tekstilne tkanine, plastični i gumeni materijali

19100000-7

Koža

19110000-0

Semiš-koža

19120000-3

Goveđa koža ili koža kopitara

19130000-6

Ovčja, kozja ili svinjska koža

19131000-3

Ovčja ili janjeća koža

19132000-0

Kozja ili jareća koža

19133000-7

Svinjska koža

19140000-9

Koža ostalih životinja, umjetna koža i druga koža

19141000-6

Koža ostalih životinja

19142000-3

Umjetna koža

19143000-0

Imitacija kože

19144000-7

Lakirana koža

19160000-5

Remeni za ručne ure

19170000-8

Proizvodi od kože koji se rabe u strojevima ili mehaničkim uređajima

19200000-8

Tekstilne tkanine i srodni proizvodi

19210000-1

Tkanine

19211000-8

Sintetičke tkanine

19211100-9

Tkanine od miješanih vlakana

19212000-5

Pamučne tkanine

19212100-6

Inlet

19212200-7

Denim (jeans tkanina)

19212300-8

Platno

19212310-1

Proizvodi od platna

19212400-9

Popelin

19212500-0

Tkanica

19212510-3

Tkane vrpce

19220000-4

Vunene tkanine

19230000-7

Lanene tkanine

19231000-4

Lan

19240000-0

Specijalne tkanine

19241000-7

Tkanine s dlakavom površinom

19242000-4

Frotir za ručnike

19243000-1

Tkanine za tapeciranje

19244000-8

Tkanine za zavjese

19245000-5

Tkanine za podstave

19250000-3

Pleteni ili kukičani materijali

19251000-0

Pleteni materijali

19251100-1

Dlakavi materijali

19252000-7

Kukičani materijali

19260000-6

Sukno

19270000-9

Netkani materijali

19280000-2

Životinjska vuna, kože krupnih i sitnih životinja

19281000-9

Vuna

19282000-6

Kože sitnih životinja

19283000-3

Ptičje kože i perje

19400000-0

Tekstilna pređa i konac

19410000-3

Prirodna tekstilna vlakna

19420000-6

Umjetna tekstilna vlakna

19430000-9

Tekstilna pređa i konac od prirodnih vlakana

19431000-6

Svilena pređa

19432000-3

Vunena pređa

19433000-0

Pamučna pređa

19434000-7

Lanena pređa

19435000-4

Konac za šivanje i pređa od prirodnih vlakana

19435100-5

Konac za šivanje

19435200-6

Pređa za pletenje

19436000-1

Pređa od biljnih tekstilnih vlakana

19440000-2

Sintetična pređa ili konac

19441000-9

Sintetična pređa

19442000-6

Sintetični konac

19442100-7

Sintetični konac za šivanje

19442200-8

Sintetična pređa za pletenje

19500000-1

Gumeni i plastični proizvodi

19510000-4

Gumeni proizvodi

19511000-1

Zračnice (unutarnje gume), gazni sloj i štitnici

19511100-2

Štitnici gume za kotač

19511200-3

Zračnice (unutarnje gume)

19511300-4

Gazni sloj gume kotača

19512000-8

Proizvodi od nevulkanizirane gume

19513000-5

Gumirane tkanine

19513100-6

Tkanina rebra automobilske gume

19513200-7

Ljepljiva vrpca gumiranih tkanina

19514000-2

Regenerirana guma

19520000-7

Proizvodi od plastike

19521000-4

Proizvodi od polistirena

19521100-5

Folije od polistirena

19521200-6

Ploče od polistirena

19522000-1

Smole

19522100-2

Epoksilna smola

19522110-5

Cijevi od epoksilne smole

19600000-2

Kožni, tekstilni, gumeni i plastični otpad

19610000-5

Kožni otpad

19620000-8

Tekstilni otpad

19630000-1

Gumeni otpad

19640000-4

Vreće i vrećice za otpad iz polietilena

19700000-3

Sintetička guma i vlakna

19710000-6

Sintetička guma

19720000-9

Sintetička vlakna

19721000-6

Pređa sa sintetičkim nitima

19722000-3

Pređa velike čvrstoće

19723000-0

Jednostruka pređa

19724000-7

Sintetička jednostruka nit

19730000-2

Umjetna vlakna

19731000-9

Umjetna sortirana vlakna

19732000-6

Polipropilen

19733000-3

Umjetna pređa

22000000-0

Tiskani materijal i srodni proizvodi

22100000-1

Tiskane knjige, brošure i leci

22110000-4

Tiskane knjige

22111000-1

Školske knjige

22112000-8

Priručnici

22113000-5

Književna djela

22114000-2

Rječnici, karte, notne knjige i ostale knjige

22114100-3

Rječnici

22114200-4

Atlasi

22114300-5

Zemljovidi

22114310-8

Katastarske mape

22114311-5

Nacrti

22114400-6

Tiskane note

22114500-7

Enciklopedije

22120000-7

Publikacije

22121000-4

Tehničke publikacije

22130000-0

Imenici

22140000-3

Leci

22150000-6

Brošure

22160000-9

Knjižice

22200000-2

Novine, stručni časopisi, periodične publikacije i časopisi

22210000-5

Novine

22211000-2

Stručni časopisi

22211100-3

Službene novine

22212000-9

Periodične publikacije

22212100-0

Serijske publikacije

22213000-6

Časopisi

22300000-3

Dopisnice, čestitke i drugi tiskani materijal

22310000-6

Dopisnice

22312000-0

Slike

22313000-7

Otisci

22314000-4

Nacrti

22315000-1

Fotografije

22320000-9

Čestitke

22321000-6

Božićne čestitke

22400000-4

Marke, obrasci čekova, banknote, potvrde o izdanim dionicama, trgovački promidžbeni materijal, katalozi i priručnici

22410000-7

Marke

22411000-4

Božićne marke

22412000-1

Nove marke

22413000-8

Marke za popust

22414000-5

Držač poštanskih maraka

22420000-0

Takseni papiri

22430000-3

Banknote

22440000-6

Obrasci čekova

22450000-9

Tiskani materijal zaštićen od krivotvorenja

22451000-6

Putovnice

22452000-3

Poštanski nalozi

22453000-0

Naljepnice za plaćenu registraciju automobila

22454000-7

Vozačke dozvole

22455000-4

Osobne iskaznice

22455100-5

Identifikacijske narukvice

22456000-1

Dozvole

22457000-8

Ulaznice

22458000-5

Materijal tiskan po narudžbi

22459000-2

Karte

22459100-3

Promidžbene naljepnice i vrpce

22460000-2

Trgovački promidžbeni materijal, prodajni katalozi i priručnici

22461000-9

Katalozi

22461100-0

Oglasnici

22462000-6

Promidžbeni materijal

22470000-5

Priručnici

22471000-2

Priručnici za računala

22472000-9

Upute za uporabu

22473000-6

Tehnički priručnici

22500000-5

Tiskarske ploče ili valjci ili druge podloge koje se rabe pri tiskanju

22510000-8

Offset ploče

22520000-1

Oprema za suho jetkanje

22521000-8

Oprema za graviranje

22600000-6

Tinta

22610000-9

Tiskarska tinta

22611000-6

Crnilo za duboki tisak

22612000-3

Tuš

22800000-8

Papirnati ili kartonski registri, knjigovodstvene knjige, uvezi, obrasci i drugi tiskani uredski materijal

22810000-1

Papirnati ili kartonski registri

22813000-2

Računovodstvene knjige

22814000-9

Priznanične knjige

22815000-6

Bilježnice

22816000-3

Blokovi

22816100-4

Blokovi za bilješke

22816200-5

Stenografski blokovi

22816300-6

Blokovi s ljepivim listićima

22817000-0

Dnevnici ili osobni planeri

22819000-4

Adresari

22820000-4

Obrasci

22821000-1

Izborni listići

22822000-8

Poslovni obrasci

22822100-9

Beskonačni poslovni obrasci

22822200-0

Pojedinačni poslovni obrasci

22830000-7

Školske bilježnice

22831000-4

Ulošci za školske bilježnice

22832000-1

Školski papir

22840000-0

Albumi za uzorke

22841000-7

Albumi za zbirke

22841100-8

Kompleti maraka

22841200-9

Filatelistički albumi

22850000-3

Uvezi i srodni proizvodi

22851000-0

Uvezi

22852000-7

Mape

22852100-8

Košuljice za spise

22853000-4

Držači za spise

22900000-9

Razni tiskani materijal

22990000-6

Novinski papir, ručno izrađen papir i ostali neobloženi papir ili karton za grafičku upotrebu

22991000-3

Novinski papir

22992000-0

Ručno izrađen papir ili karton

22993000-7

Fotoosjetljiv, termoosjetljiv ili termografski papir i karton

22993100-8

Fotoosjetljiv papir ili karton

22993200-9

Termoosjetljiv papir ili karton

22993300-0

Termografski papir ili karton

22993400-1

Rebrasti papir ili karton

24000000-4

Kemijski proizvodi

24100000-5

Plinovi

24110000-8

Industrijski plinovi

24111000-5

Vodik, argon, rijetki plinovi, dušik i kisik

24111100-6

Argon

24111200-7

Rijetki plinovi

24111300-8

Helij

24111400-9

Neon

24111500-0

Medicinski plinovi

24111600-1

Vodik

24111700-2

Dušik

24111800-3

Tekući dušik

24111900-4

Kisik

24112000-2

Anorganski spojevi kisika

24112100-3

Ugljikov dioksid

24112200-4

Dušikovi oksidi

24112300-5

Plinoviti anorganski spojevi kisika

24113000-9

Tekući i komprimirani zrak

24113100-0

Tekući zrak

24113200-1

Komprimirani zrak

24200000-6

Boje i pigmenti

24210000-9

Oksidi, peroksidi i hidroksidi

24211000-6

Cinkov oksid i peroksid, titanov oksid, boje i pigmenti

24211100-7

Cinkov oksid

24211200-8

Cinkov peroksid

24211300-9

Titanov oksid

24212000-3

Oksidi i hidroksidi kroma, mangana, magnezija, olova i bakra

24212100-4

Kromov oksid

24212200-5

Manganov oksid

24212300-6

Olovni oksid

24212400-7

Bakarni oksid

24212500-8

Magnezijev oksid

24212600-9

Hidroksidi za boje i pigmente

24212610-2

Kromov hidroksid

24212620-5

Manganov hidroksid

24212630-8

Olovni hidroksid

24212640-1

Bakrov hidroksid

24212650-4

Magnezijev hidroksid

24213000-0

Hidrirano vapno

24220000-2

Ekstrakti za štavljenje, bojenje, tanini i bojila

24221000-9

Ekstrakti za bojenje

24222000-6

Ekstrakti za štavljenje

24223000-3

Tanini

24224000-0

Bojila

24225000-7

Pripravci za štavljenje

24300000-7

Bazne anorganske i organske kemikalije

24310000-0

Bazne anorganske kemikalije

24311000-7

Kemijski elementi, anorganske kiseline i spojevi

24311100-8

Nemetali

24311110-1

Fosfidi

24311120-4

Karbidi

24311130-7

Hidridi

24311140-0

Nitridi

24311150-3

Azidi

24311160-6

Silicidi

24311170-9

Boridi

24311180-2

Rafinirani sumpor

24311200-9

Halogen

24311300-0

Alkalne kovine

24311310-3

Živa

24311400-1

Klorovodik, anorganske kiseline, silicijev dioksid i sumporov dioksid

24311410-4

Anorganske kiseline

24311411-1

Sumporna kiselina

24311420-7

Fosforna kiselina

24311430-0

Polifosforne kiseline

24311440-3

Heksafluorosilikatna kiselina

24311450-6

Sumporov dioksid

24311460-9

Silicijev dioksid

24311470-2

Klorovodik

24311500-2

Hidroksidi kao osnovne anorganske kemikalije

24311510-5

Oksidi metala

24311511-2

Željezovi piriti i željezovi oksidi

24311520-8

Natrijev hidroksid

24311521-5

Kaustična soda

24311522-2

Tekuća soda

24311600-3

Sumporni spojevi

24311700-4

Sumpor

24311800-5

Ugljik

24311900-6

Klor

24312000-4

Metalni halogenidi; hidrokloriti, klorati i perklorati

24312100-5

Metalni halogenidi

24312110-8

Natrijev heksafluorosilikat

24312120-1

Kloridi

24312121-8

Aluminijev klorid

24312122-5

Feriklorid

24312123-2

Polialuminij klorid

24312130-4

Aluminij klorhidrat

24312200-6

Hipokloriti i klorati

24312210-9

Natrijev klorit

24312220-2

Natrijev hipoklorit

24313000-1

Sulfidi, sulfati; nitrati, fosfati i karbonati

24313100-2

Sulfidi, sulfiti i sulfati

24313110-5

Razni sulfidi

24313111-2

Vodikov sulfid

24313112-9

Polisulfidi

24313120-8

Sulfati

24313121-5

Natrijev tiosulfat

24313122-2

Željezov sulfat

24313123-9

Aluminijev sulfat

24313124-6

Natrijev sulfat

24313125-3

Željezni sulfat

24313126-0

Bakar sulfat

24313200-3

Fosfinati, fosfonati, fosfati i polifosfati

24313210-6

Natrijev heksametafosfat

24313220-9

Fosfati

24313300-4

Karbonati

24313310-7

Natrijev karbonat

24313320-0

Natrijev bikarbonat

24313400-5

Nitrati

24314000-8

Razne soli metalnih kiselina

24314100-9

Kalijev permanganat

24314200-0

Soli oksimetalnih kiselina

24315000-5

Razne anorganske kemikalije

24315100-6

Teška voda, ostali izotopi i njihovi spojevi

24315200-7

Cijanidi, cijanid oksid, fulminati, cijanati, silikati, borati, perborati, soli anorganskih kiselina

24315210-0

Cijanidi

24315220-3

Cijanid oksid

24315230-6

Fulminati

24315240-9

Cijanati

24315300-8

Vodikov peroksid

24315400-9

Piezoelektrični kremen

24315500-0

Spojevi rijetkih zemnih metala

24315600-1

Silikati

24315610-4

Natrijev silikat

24315700-2

Borati i perborati

24316000-2

Destilirana voda

24317000-9

Sintetičko kamenje

24317100-0

Sintetičko drago kamenje

24317200-1

Sintetički poludrago kamenje

24320000-3

Osnovne organske kemikalije

24321000-0

Ugljikovodici

24321100-1

Zasićeni ugljikovodici

24321110-4

Zasićeni aciklički ugljikovodici

24321111-1

Metan

24321112-8

Etilen

24321113-5

Propen

24321114-2

Buten

24321115-9

Acetilen

24321120-7

Zasićeni ciklički ugljikovodici

24321200-2

Nezasićeni ugljikovodici

24321210-5

Nezasićeni aciklički ugljikovodici

24321220-8

Nezasićeni ciklički ugljikovodici

24321221-5

Benzen

24321222-2

Toluen

24321223-9

O-ksileni

24321224-6

M-ksileni

24321225-3

Stiren

24321226-0

Etilbenzen

24321300-3

Ostali halogeni derivati ugljikovodika

24321310-6

Tetrakloretilen

24321320-9

Ugljikov tetraklorid

24322000-7

Alkoholi, fenoli, fenol alkoholi i njihovi halogenirani, sulfonirani, nitrirani ili nitrozinirani derivati; industrijski masni alkoholi

24322100-8

Industrijski masni alkoholi

24322200-9

Monohidroksilni alkoholi

24322210-2

Metanol

24322220-5

Etanol

24322300-0

Dioli, polialkoholi i derivati

24322310-3

Etilen glikol

24322320-6

Derivati alkohola

24322400-1

Fenoli i derivati

24322500-2

Alkohol

24322510-5

Etilni alkohol

24323000-4

Industrijske monokarboksilne masne kiseline

24323100-5

Kisela ulja od rafinacije

24323200-6

Karboksilne kiseline

24323210-9

Octena kiselina

24323220-2

Peroctena kiselina

24323300-7

Nezasićene monokarboksilne kiseline i spojevi

24323310-0

Esteri metakrilne kiseline

24323320-3

Esteri akrilne kiseline

24323400-8

Aromatske polikarboksilne i karboksilne kiseline

24324000-1

Organski spojevi s dušičnim funkcijama

24324100-2

Spojevi s amino funkcijom

24324200-3

Amino spojevi s kisikovom funkcijom

24324300-4

Ureini

24324400-5

Spojevi s dušičnim funkcijama

24325000-8

Organski sumporni spojevi

24326000-5

Aldehid, keton, organski peroksidi i eteri

24326100-6

Spojevi s aldehidnom funkcijom

24326200-7

Spojevi s ketonskom i kinonskom funkcijom

24326300-8

Organski peroksidi

24326310-1

Etilen oksid

24326320-4

Eteri

24327000-2

Razne organske kemikalije

24327100-3

Biljni derivati za bojenje

24327200-4

Drveni ugljen

24327300-5

Ulja i proizvodi destilacije visokotemperaturnog ugljenog katrana, smole i katranske smole

24327310-8

Ugljeni katran

24327311-5

Kreozot

24327320-1

Smola

24327330-4

Katranska smola

24327400-6

Proizvodi od smole

24327500-7

Ostatne lužine iz proizvodnje drvene celuloze

24400000-8

Gnojiva i dušični spojevi

24410000-1

Dušična gnojiva

24411000-8

Dušična kiselina i soli

24411100-9

Natrijev nitrat

24412000-5

Sulfodušične kiseline

24413000-2

Amonijak

24413100-3

Tekući amonijak

24413200-4

Amonijev klorid

24413300-5

Amonijev sulfat

24420000-4

Fosfatna gnojiva

24421000-1

Mineralna fosfatna gnojiva

24422000-8

Kemijska fosfatna gnojiva

24430000-7

Gnojiva životinjskog ili biljnog podrijetla

24440000-0

Razna gnojiva

24450000-3

Agrokemijski proizvodi

24451000-0

Pesticidi

24452000-7

Insekticidi

24453000-4

Herbicidi

24454000-1

Sredstva za reguliranje rasta

24455000-8

Dezinficijensi

24456000-5

Rodenticidi

24457000-2

Fungicidi

24500000-9

Plastične mase u primarnim oblicima

24510000-2

Polimeri etilena, u primarnim oblicima

24520000-5

Polimeri propilena, u primarnim oblicima

24530000-8

Polimeri stirena, u primarnim oblicima

24540000-1

Polimeri vinila, u primarnim oblicima

24541000-8

Polimeri vinil acetata, u primarnim oblicima

24542000-5

Akrilni polimeri u primarnim oblicima

24550000-4

Poliesteri u primarnim oblicima

24560000-7

Poliamidi u primarnim oblicima

24570000-0

Urea smole u primarnim oblicima

24580000-3

Amino smole u primarnim oblicima

24590000-6

Silikoni u primarnim oblicima

24600000-0

Eksplozivi

24610000-3

Pripremljeni eksplozivi

24611000-0

Barut

24611100-1

Propergol goriva

24612000-7

Razni eksplozivi

24612100-8

Dinamit

24612200-9

TNT

24612300-0

Nitroglicerin

24613000-4

Signalne rakete, rakete protiv tuče, signalne rakete za maglu i pirotehnički proizvodi

24613100-5

Meci za plašenje ptica

24613200-6

Pirotehnički proizvodi za vatromet

24615000-8

Štapini, kapsule, upaljači i električni detonatori

24900000-3

Fini i razni kemijski proizvodi

24910000-6

Ljepila

24911000-3

Želatine

24911200-5

Sredstva za lijepljenje

24920000-9

Eterična ulja

24930000-2

Kemikalije za fotografske namjene

24931000-9

Fotografske ploče i filmovi

24931200-1

Emulzije za fotografske namjene

24931210-4

Fotografski razvijači

24931220-7

Fotografski fiksiri

24931230-0

Razvijači za rendgenske snimke

24931240-3

Fiksiri za rendgenske snimke

24931250-6

Podloge za uzgoj

24931260-9

Pojačivači slike

24950000-8

Posebni kemijski proizvodi

24951000-5

Masti i maziva

24951100-6

Maziva

24951110-9

Isplaka

24951120-2

Silikonska mast

24951130-5

Ispirni fluid

24951200-7

Aditivi za ulja

24951210-0

Prah za aparate za gašenje požara

24951220-3

Sredstva za aparate za gašenje požara

24951230-6

Punila za aparate za gašenje požara

24951300-8

Hidraulične tekućine

24951310-1

Sredstva za odleđivanje

24951311-8

Pripravci protiv smrzavanja

24951400-9

Kemijski modificirane masti i ulja

24952000-2

Mase za modeliranje

24952100-3

Zubarski vosak

24953000-9

Sredstva za završnu obradu

24954000-6

Aktivni ugljen

24954100-7

Novi aktivni ugljen

24954200-8

Regenerirani aktivni ugljen

24955000-3

Kemijski zahodi

24956000-0

Peptoni i bjelančevinaste tvari

24957000-7

Kemijski aditivi

24957100-8

Pripremljena vezivna sredstva za ljevaoničke kalupe ili ljevaoničke jezgre

24957200-9

Aditivi za cemente, žbuke ili betone

24958000-4

Kemijski proizvodi za naftnu i plinsku industriju

24958100-5

Kemikalije za bušotine

24958200-6

Flokulanti

24958300-7

Kemikalije za isplaku

24958400-8

Ampule s gelom za pokrivanje eksploziva

24959000-1

Aerosoli i kemikalije u obliku diskova

24959100-2

Aerosoli

24959200-3

Kemijski elementi u obliku diskova

24960000-1

Razni kemijski proizvodi

24961000-8

Tekućine za radijatore

24962000-5

Kemikalije za obradu vode

24963000-2

Antikorozivna sredstva

24964000-9

Glicerol

24965000-6

Enzimi

30000000-9

Uredski i računalni strojevi, oprema i potrepštine osim namještaja i paketa programske podrške

30100000-0

Uredski strojevi, oprema i potrepštine osim računala, pisača i namještaja

30110000-3

Strojevi za obradu riječi

30111000-0

Obrađivači teksta

30120000-6

Oprema za fotokopiranje i tiskanje

30121000-3

Oprema za fotokopiranje i termičko kopiranje

30121100-4

Strojevi za fotokopiranje

30121200-5

Oprema za fotokopiranje

30121300-6

Oprema za reproduciranje

30121400-7

Strojevi za umnožavanje

30121410-0

Uređaji s prespajanjem na telefaks

30121420-3

Digitalni uređaj za slanje

30121430-6

Digitalni uređaji za umnožavanje

30122000-0

Uredski strojevi za tiskanje

30122100-1

Sustavi za digitalni tisak

30122200-2

Oprema za digitalni tisak

30123000-7

Uredski i poslovni strojevi

30123100-8

Strojevi za poništavanje karata

30123200-9

Strojevi za automatsko izdavanje novčanica

30123300-0

Strojevi za umnožavanje na matricu

30123400-1

Strojevi za presavijanje

30123500-2

Strojevi za perforiranje

30123600-3

Strojevi za rukovanje kovanicama

30123610-6

Strojevi za razvrstavanje kovanica

30123620-9

Strojevi za brojanje kovanica

30123630-2

Strojevi za zamatanje kovanica

30124000-4

Dijelovi i pribor za uredske strojeve

30124100-5

Uređaj za zagrijavanje tonera

30124110-8

Ulje za uređaj za zagrijavanje tonera

30124120-1

Klizač uređaja za zagrijavanje tonera

30124130-4

Lampe uređaja za zagrijavanje tonera

30124140-7

Jastučić za čišćenje uređaja za zagrijavanje tonera

30124150-0

Filtri uređaja za zagrijavanje tonera

30124200-6

Kompleti za uređaj za zagrijavanje tonera

30124300-7

Bubnjevi za uredske strojeve

30124400-8

Ulošci za klamerice

30124500-9

Pribor za skanere

30124510-2

Naprave za potvrđivanje

30124520-5

Uvlakači dokumenata u skaner

30124530-8

Podešivači prozirnosti skanera

30125000-1

Dijelovi i pribor fotokopirnih aparata

30125100-2

Patrone s tonerom

30125110-5

Toner za laserske pisače/faksimil uređaje

30125120-8

Toner za fotokopirne strojeve

30125130-1

Toner za centre za obradu podataka i istraživačke i dokumentacijske centre

30130000-9

Oprema za poštanske urede

30131000-6

Oprema za poštanske odjele

30131100-7

Stroj za presavijanje papira ili omotnica

30131200-8

Strojevi za ubacivanje u omotnice

30131300-9

Strojevi za adresiranje

30131400-0

Strojevi za poštanske marke

30131500-1

Strojevi za otvaranje poštanskih pošiljaka

30131600-2

Strojevi za zatvaranje poštanskih pošiljaka

30131700-3

Strojevi za poništavanje poštanskih maraka

30131800-4

Uređaji za lijepljenje poštanskih maraka

30132000-3

Oprema za razvrstavanje

30132100-4

Oprema za razvrstavanje pošte

30132200-5

Oprema za brojenje novčanica

30132300-6

Sortirke

30133000-0

Oprema za slanje pošte

30133100-1

Oprema za masovno slanje

30140000-2

Strojevi za računanje i za računovodstvo

30141000-9

Strojevi za računanje

30141100-0

Džepna računala

30141200-1

Stolna računala

30141300-2

Računala s ispisom

30141400-3

Strojevi za zbrajanje

30142000-6

Strojevi za računovodstvo i registar-blagajne

30142100-7

Strojevi za računovodstvo

30142200-8

Registar-blagajne

30144000-0

Strojevi za računanje

30144100-1

Strojevi za naplatu poštarine (frankiranje)

30144200-2

Strojevi za izdavanje karata

30144300-3

Strojevi za brojenje vozila

30144400-4

Automatska naplata cestarine

30145000-7

Dijelovi i pribor strojeva za računanje

30145100-8

Valjci za računala

30150000-5

Pisaći strojevi

30151000-2

Električni pisaći strojevi

30152000-9

Dijelovi i pribor za pisaće strojeve

30160000-8

Magnetne kartice

30161000-5

Kreditne kartice

30162000-2

Pametne kartice

30163000-9

Zadužne kartice

30163100-0

Agencijske kartice za gorivo

30170000-1

Strojevi za etikete

30171000-8

Strojevi za stavljanje datuma ili brojeva

30172000-5

Strojevi za tiskanje osobnih dokumenata

30173000-2

Strojevi za stavljanje etiketa

30174000-9

Strojevi za izradu etiketa

30175000-6

Oprema za ispisivanje natpisa

30176000-3

Uređaj za reljefno ispisivanje vrpce

30177000-0

Sustavi za automatsko označivanje

30178000-7

Poluautomatski sustavi za označivanje

30179000-4

Automati za etikete

30180000-4

Strojevi za indosiranje i ispisivanje čekova

30181000-1

Strojevi za indosiranje čekova

30182000-8

Strojevi za ispisivanje čekova

30190000-7

Razna uredska oprema i potrepštine

30191000-4

Uredska oprema osim namještaja

30191100-5

Oprema za arhiviranje

30191110-8

Sustavi vrtuljaka za kartice

30191120-1

Skladišne police

30191130-4

Podloge za pisanje sa štipaljkom za papir

30191140-7

Pribor za osobnu identifikaciju

30191200-6

Grafoskopi

30191400-8

Sjeckalice

30192000-1

Uredske potrepštine

30192100-2

Brisala

30192110-5

Proizvodi od tinte

30192111-2

Jastučići s tintom

30192112-9

Izvori tinte za pisaće strojeve

30192113-6

Patrone s tintom

30192121-5

Kemijske olovke

30192122-2

Nalivpera

30192123-9

Flomasteri

30192124-6

Flomasteri s vrhom od filca

30192125-3

Markeri

30192126-0

Tehničke olovke

30192127-7

Držači pisala

30192130-1

Olovke

30192131-8

Patentne olovke

30192132-5

Grafitne mine za tehničke olovke

30192133-2

Šiljila za olovke

30192134-9

Držači za olovke

30192150-7

Pečati s datumom

30192151-4

Žigovi

30192152-1

Numeratori

30192153-8

Žigovi s tekstom

30192154-5

Zamjenski jastučići za žigove

30192155-2

Uredski držači žiga

30192160-0

Korektori

30192170-3

Obavjesne ploče

30192200-3

Mjerne vrpce

30192300-4

Indigo vrpce

30192310-7

Vrpce za pisaće strojeve

30192320-0

Vrpce za pisače

30192330-3

Vrpce i bubnjevi za kalkulator

30192340-6

Vrpce za faksimil

30192350-9

Vrpce za registar-kase

30192400-5

Potrepštine za reprografiju

30192500-6

Folije za grafoskopiju

30192600-7

Ploče za izradu nacrta

30192700-8

Listovni materijal za pisanje

30192800-9

Samoljepljive etikete

30192900-0

Sredstva za ispravljanje

30192910-3

Vrpčasta folija ili vrpca za ispravljanje

30192920-6

Tekućina za ispravljanje

30192930-9

Olovke za ispravljanje

30192940-2

Ulošci olovaka za ispravljanje

30192950-5

Električna brisala

30193000-8

Planeri i pribor

30193100-9

Planeri s pretincima

30193200-0

Stolni podlošci ili planeri

30193300-1

Viseći planeri

30193400-2

Podupirači za knjige

30193500-3

Stalci za knjige

30193600-4

Držači za dnevnike ili kalendare

30193700-5

Kutija za čuvanje spisa

30193800-6

Držači poruka

30193900-7

Držači kopija

30194000-5

Potrepštine za crtanje

30194100-6

Krivuljari

30194200-7

Naljepnice, vrpce i folije za crtanje

30194210-0

Naljepnice ili vrpce za crtanje

30194220-3

Folije za crtanje

30194300-8

Pribor, kompleti i papiri za crtanje

30194310-1

Pribor i kompleti za crtanje

30194320-4

Papiri za crtanje

30194400-9

Zaštita stola za crtanje

30194500-0

Pomagala za ispisivanje slova

30194600-1

Kutomjeri

30194700-2

Šablone

30194800-3

T-ravnala i trokuti

30194810-6

T-ravnala

30194820-9

Trokuti

30194900-4

Zaštitna pokrivala radne površine

30195000-2

Ploče

30195100-3

Ploče ili pomagala za izradu nacrta

30195200-4

Elektronske table ili pomagala

30195300-5

Ploča ili pomagala za magnetna slova

30195400-6

Ploče za suho brisanje ili pribor

30195500-7

Ploče za pisanje kredom ili pribor

30195600-8

Oglasne ploče ili pribor

30195700-9

Kompleti za čišćenje ploča ili pribor

30195800-0

Vješalice ili držači za vješanje

30195900-1

Bijele ploče i magnetne ploče

30195910-4

Bijele ploče

30195911-1

Pribor za bijele ploče

30195912-8

Stalci za bijele ploče

30195913-5

Stalci za ploče s listovima za prevrtanje

30195920-7

Magnetne ploče

30195921-4

Brisači za magnetne ploče

30196000-9

Sustavi za planiranje

30196100-0

Planeri za sastanke

30196200-1

Upisnici obveza ili ulošci

30196300-2

Kutija prijedloga

30197000-6

Mala uredska oprema

30197100-7

Klamfe, čavlići, pribadače

30197110-0

Klamfe

30197120-3

Čavlići

30197130-6

Pribadače

30197200-8

Registratori s kopčama i štipaljke za papir

30197210-1

Registratori s kopčama

30197220-4

Štipaljke za papir

30197221-1

Držač sa štipaljkom za papir

30197300-9

Otvarači za pisma, klamerice i bušilice

30197310-2

Otvarači za pisma

30197320-5

Klamerice

30197321-2

Čuperice

30197330-8

Bušilice

30197400-0

Spužva za marke

30197500-1

Vosak za žigove

30197510-4

Pribor za vosak za žigove

30197600-2

Obrađen papir i karton

30197610-5

Kompozitni papir i karton

30197620-8

Papir za pisanje

30197621-5

Podloga za blok koji se prevrće

30197630-1

Papir za ispis

30197640-4

Samokopirni ili drugi papir za kopiranje

30197641-1

Termografički papir

30197642-8

Papir za fotokopiranje i kserografski papir

30197643-5

Papir za fotokopiranje

30197644-2

Kserografski papir

30197645-9

Karton za ispis

30198000-3

Strojevi za lutriju

30198100-4

Automati za igru

30199000-0

Papirne potrepštine i ostali artikli

30199100-1

Indigo papir, samokopirni papir, papirne matrice za umnožavanje i kopirni papir

30199110-4

Indigo papir

30199120-7

Samokopirni papir

30199130-0

Kopirni papir

30199140-3

Papirne matrice za umnožavanje

30199200-2

Omotnice, preklopne dopisnice sljepljivih rubova i obične dopisnice

30199210-5

Preklopne dopisnice sljepljivih rubova

30199220-8

Obične dopisnice

30199230-1

Omotnice

30199240-4

Pribor za pisma

30199300-3

Papir s reljefom ili perforirani papir

30199310-6

Papir s reljefom ili perforirani papir za ispis

30199320-9

Papir s reljefom ili perforirani papir za pisanje

30199330-2

Beskonačni papir za kompjutorske pisače

30199340-5

Beskonačni obrasci

30199400-4

Papir premazan ljepilom

30199410-7

Samoljepljivi papir

30199500-5

Kutije za arhiviranje, pladnji za pisma, kutije za spremanje i slični predmeti

30199600-6

Razdjelni listovi

30199700-7

Tiskani materijal za pisanje osim obrazaca

30199710-0

Tiskane omotnice

30199711-7

Tiskane omotnice s prozorčićem

30199712-4

Tiskane omotnice bez prozorčića

30199713-1

Tiskane omotnice za rendgenske snimke

30199720-3

Papir za bilješke

30199730-6

Posjetnice

30199731-3

Držači za posjetnice

30199740-9

Kartice s memorandumom

30199750-2

Kuponi

30199760-5

Etikete

30199761-2

Etikete s barkodom

30199762-9

Privezni kartoni za prtljagu

30199763-6

Etikete protiv krađe

30199770-8

Bonovi za obrok

30199780-1

Jastučići bugačice

30199790-4

Rasporedi

30199791-1

Zidni planeri

30199792-8

Kalendari

30199793-5

Stalci za dnevnike

30200000-1

Računarska oprema i potrepštine

30210000-4

Strojevi za obradu podataka (hardware)

30211000-1

Veliko računalo (mainframe)

30211100-2

Superračunalo

30211200-3

Strojna oprema za veliko računalo

30211300-4

Računalne platforme

30211400-5

Računalne konfiguracije

30211500-6

Središnje procesne jedinice (CPU) ili procesori

30212000-8

Strojna oprema za miniračunala

30212100-9

Središnje procesne jedinice za miniračunala

30213000-5

Osobna računala

30213100-6

Prenosiva računala

30213200-7

Računalo pločica

30213300-8

Stolno računalo

30213400-9

Središnje procesne jedinice za osobna računala

30213500-0

Džepna računala

30214000-2

Radne stanice

30215000-9

Strojna oprema za mikroračunala

30215100-0

Središnje procesne jedinice za mikroračunala

30216000-6

Magnetni ili optički čitači

30216100-7

Optički čitači

30216110-0

Skaneri za računala

30216120-3

Oprema za optičko prepoznavanje znakova

30216130-6

Čitači barkoda

30216200-8

Čitači magnetnih kartica

30216300-9

Čitači bušenih kartica

30220000-7

Oprema za digitalnu kartografiju

30221000-4

Digitalne katastarske karte

30230000-0

Računalna oprema

30231000-7

Kompjutorski zasloni i konzole

30231100-8

Kompjutorski terminali

30231200-9

Konzole

30231300-0

Zasloni za prikaz

30231310-3

Ravni zasloni

30231320-6

Monitor sa zaslonom na dodir (touch screen)

30232000-4

Periferna oprema

30232100-5

Pisači i ploteri

30232110-8

Laserski pisači

30232120-1

Matrični pisači

30232130-4

Pisači s grafikom u boji

30232140-7

Ploteri

30232150-0

Inkjet pisači

30232600-0

Koderi

30232700-1

Središnja kontrolna jedinica

30233000-1

Uređaji za pohranjivanje i čitanje medija

30233100-2

Jedinice za pohranjivanje u računalu

30233110-5

Jedinice za pohranjivanje s magnetnim karticama

30233120-8

Jedinice za pohranjivanje s magnetnim trakama

30233130-1

Jedince za pohranjivanje s magnetnim diskovima

30233131-8

Pogoni za disketne jedinice

30233132-5

Pogoni za tvrde diskove

30233140-4

Uređaji za spremanje s izravnim pristupom (DASD)

30233141-1

Sustav dvostrukog pohranjivanja s neovisnim diskom (RAID)

30233150-7

Pogoni za optičke diskove

30233151-4

Čitač i/ili pržilica za kompaktni disk

30233152-1

Čitač i/ili pržilica za digitalni višenamjenski disk (DVD)

30233153-8

Čitač i/ili pržilica za kompaktni disk (CD) i digitalni višenamjenski disk (DVD)

30233160-0

Tračne jedinice

30233161-7

Oprema za rukovanje kasetama

30233170-3

Karusel jedinice

30233180-6

Uređaji za pohranjivanje s flash memorijom

30233190-9

Jedinica za upravljanje diskom

30233300-4

Čitači pametnih kartica

30233310-7

Čitači otisaka prstiju

30233320-0

Kombinirani čitači pametnih kartica i otisaka prstiju

30234000-8

Memorija

30234100-9

Magnetni disk

30234200-0

Optički diskovi

30234300-1

Kompaktni diskovi (CD)

30234400-2

Digitalni višenamjenski diskovi (DVD)

30234500-3

Mediji za pohranjivanje memorije

30234600-4

Flash memorija

30234700-5

Magnetne vrpce

30236000-2

Razna računalna oprema

30236100-3

Oprema za proširenje memorije

30236110-6

Radna memorija (RAM)

30236111-3

Dinamička radna memorija (DRAM)

30236112-0

Statična radna memorija (SRAM)

30236113-7

Sinkrona dinamička radna memorija (SDRAM)

30236114-4

Rambus dinamička radna memorija (RDRAM)

30236115-1

Sinkrona grafička radna memorija (SGRAM)

30236120-9

Pasivna memorija (ROM)

30236121-6

Programabilna pasivna memorija (PROM)

30236122-3

Izbrisiva programabilna pasivna memorija (EPROM)

30236123-0

Elektronički izbrisiva programabilna pasivna memorija (EEPROM)

30236200-4

Oprema za obradu podataka

30237000-9

Dijelovi, pribor i potrepštine za računala

30237100-0

Dijelovi računala

30237110-3

Mrežna sučelja

30237120-6

Računalni ulazi

30237121-3

Serijski infracrveni ulazi

30237130-9

Računalne kartice

30237131-6

Elektroničke kartice

30237132-3

USB sučelja

30237133-0

Adapteri i sučelja Međunarodnog udruženja memorijske kartice za osobno računalo (PCMCIA)

30237134-7

Grafičke akceleratorske kartice

30237135-4

Kartice mrežnog sučelja

30237136-1

Audiokartice

30237140-2

Matične ploče

30237200-1

Pribor za računala

30237210-4

Antirefleksni zasloni

30237220-7

Podlošci za miša

30237230-0

Priručno spremište (cache)

30237240-3

Web-kamera

30237250-6

Pribor za čišćenje računala

30237251-3

Alat za čišćenje računala

30237252-0

Otprašivači pod tlakom

30237253-7

Pokrivala protiv prašine za računalnu opremu

30237260-9

Držači za postavljanje monitora na zid

30237270-2

Torbe za nošenje prijenosnih računala

30237280-5

Pribor za napajanje električnom energijom

30237290-8

Oslonci tipkovnice za ručni zglob

30237295-3

Zaštite za tipkovnice

30237300-2

Potrepštine za računala

30237310-5

Kasete s vrstama slova za pisače

30237320-8

Diskete

30237330-1

Kasete s digitalnom audiovrpcom (DAT)

30237340-4

Kasete s digitalnom linearnom vrpcom (DLT)

30237350-7

Podatkovne kasete

30237360-0

Kasete otvorenog tipa s linearnom vrpcom (LTO)

30237370-3

Kasete za snimanje

30237380-6

CD-ROM

30237400-3

Pribor za unošenje podataka

30237410-6

Računalni miš

30237420-9

Palice za igranje (joystick)

30237430-2

Elektronički pokazivači

30237440-5

Pomične kuglice (trackball)

30237450-8

Grafičke table

30237460-1

Računalne tipkovnice

30237461-8

Programabilne tipkovnice

30237470-4

Braillove tipkovnice

30237475-9

Električna osjetila

30237480-7

Ulazne jedinice

30238000-6

Oprema za automatizaciju knjižnica

31000000-6

Električni strojevi, aparati, oprema i potrošni materijal; rasvjeta

31100000-7

Električni motori, generatori i transformatori

31110000-0

Električni motori

31111000-7

Adapteri

31120000-3

Generatori

31121000-0

Generatorski agregati

31121100-1

Generatorski agregati s motorima na tlačno paljenje

31121110-4

Električni pretvarači

31121111-1

Električni rotacijski pretvarači (konverteri)

31121200-2

Generatorski motori s motorima na paljenje svjećicom

31121300-3

Generatori na energiju vjetra

31121310-6

Vjetrenjače

31121320-9

Vjetroturbine

31121330-2

Turbogeneratori na vjetar

31121331-9

Rotori turbine

31121340-5

Farma vjetrenjača

31122000-7

Jedinice za proizvodnju energije

31122100-8

Gorive ćelije

31124000-1

Generatori na parnu turbinu i srodni aparati

31124100-2

Turboagregati

31124200-3

Upravljački aparati turbogeneratora

31126000-5

Dinamo

31127000-2

Generator u nuždi

31128000-9

Turbogenerator

31130000-6

Alternatori

31131000-3

Jednofazni motori

31131100-4

Pokretači

31131200-5

Anode

31132000-0

Višefazni motori

31140000-9

Rashladni tornjevi

31141000-6

Hladnjaci vode

31150000-2

Predspojne naprave za svjetiljke ili cijevi s izbojem

31151000-9

Statički pretvarači

31153000-3

Ispravljači

31154000-0

Neprekidno električno napajanje

31155000-7

Inverteri

31156000-4

Prekidno električno napajanje

31157000-1

Induktori

31158000-8

Punjači

31158100-9

Punjači baterija

31158200-0

Superpunjači

31158300-1

Turbopunjači

31160000-5

Dijelovi električnih motora, generatora i transformatora

31161000-2

Dijelovi električnih motora i generatora

31161100-3

Uzbudni sustavi

31161200-4

Rashladni sustavi za plin

31161300-5

Rotori generatora

31161400-6

Sustavi za primarnu vodu

31161500-7

Sustavi za brtveno ulje

31161600-8

Sustavi rashladne vode za stator

31161700-9

Dijelovi parnih generatora

31161800-0

Dijelovi plinskih generatora

31161900-1

Sustavi upravljanja naponom

31162000-9

Dijelovi transformatora, induktora i statičkih pretvarača

31162100-0

Dijelovi kondenzatora

31170000-8

Transformatori

31171000-5

Tekući dielektrični transformatori

31172000-2

Transformator napona

31173000-9

Mjerni transformator

31174000-6

Transformatori napajanja

31200000-8

Aparati za distribuciju električne energije i upravljanje

31210000-1

Električni aparati za uključivanje/isključivanje ili zaštitu električnih strujnih krugova

31211000-8

Ploče i ormarići za osigurače

31211100-9

Ploče za električne aparate

31211110-2

Upravljački pultovi

31211200-0

Ormarići za osigurače

31211300-1

Osigurači

31211310-4

Isklopne sklopke

31211320-7

Blokovi osigurača

31211330-0

Žice osigurača

31211340-3

Stezaljke osigurača

31212000-5

Prekidači strujnih krugova

31212100-6

Prekidači strujnih krugova za nadzemne vodove

31212200-7

Naprave za ispitivanje strujnog kruga

31212300-8

Magnetni prekidači strujnih krugova

31212400-9

Minijaturni prekidači strujnih krugova

31213000-2

Razdjelna oprema

31213100-3

Razdjelne kutije

31213200-4

Razdjeli transformatori

31213300-5

Razdjelni ormarić za kabele

31213400-6

Razdjelni sustav

31214000-9

Sklopni uređaj

31214100-0

Sklopke

31214110-3

Rastavljači

31214120-6

Sklopka za uzemljenje

31214130-9

Sigurnosne sklopke

31214140-2

Sklopke za zatamnjivanje

31214150-5

Rotacijske sklopke

31214160-8

Tlačne sklopke

31214170-1

Polužni prekidači

31214180-4

Klizne sklopke

31214190-7

Krajnje sklopke

31214200-1

Prekidači

31214300-2

Sklopni aparati za vanjsku montažu

31214400-3

Prekidač za osigurače

31214500-4

Električne razvodne ploče

31214510-7

Razdjelne ploče

31214520-0

Srednjonaponske razvodne ploče

31215000-6

Ograničavači napona

31216000-3

Odvodnici prenapona

31216100-4

Oprema za zaštitu od groma

31216200-5

Gromobrani

31217000-0

Prigušivač vršnih napona

31218000-7

Sabirnice

31219000-4

Zaštitne kutije

31220000-4

Komponente strujnih krugova

31221000-1

Električni releji

31221100-2

Releji snage

31221200-3

Releji opće namjene

31221300-4

Releji na utičnici

31221400-5

Releji izmjenične struje

31221500-6

Živini releji

31221600-7

Vremenski releji

31221700-8

Releji preopterećenja

31223000-5

Grla za žarulje

31224000-2

Spojevi i kontaktni elementi

31224100-3

Utikači i utičnice

31224200-4

Koaksijalni konektori

31224300-5

Priključne utičnice

31224400-6

Priključni kabeli

31224500-7

Terminali

31224600-8

Naprave za regulaciju osvjetljenja

31224700-9

Razvodne kutije

31224800-0

Pribor za spajanje kabela

31224810-3

Produžni kabeli

31230000-7

Dijelovi aparata za distribuciju električne energije ili upravljanje

31300000-9

Izolirana žica i kabel

31310000-2

Električne napojne mreže

31311000-9

Priključci na električnu mrežu

31320000-5

Kabeli za distribuciju energije

31321000-2

Elektroenergetski vodovi

31321100-3

Nadzemni električni vodovi

31321200-4

Niskonaponski i srednjenaponski kabel

31321210-7

Niskonaponski kabel

31321220-0

Srednjonaponski kabel

31321300-5

Visokonaponski kabel

31321400-6

Podvodni kabel

31321500-7

Podmorski kabel

31321600-8

Zaštićeni kabel

31321700-9

Signalni kabel

31330000-8

Koaksijalni kabel

31340000-1

Izolirani kabelski pribor

31341000-8

Izolirani koluti za kabele

31342000-5

Izolirani kabelski razdjelnici

31343000-2

Izolirane kabelske spojke

31344000-9

Izolirane kabelske brtve

31350000-4

Električni vodiči za podatkovne i upravljačke svrhe

31351000-1

Električni vodiči za sustave kontrole pristupa

31400000-0

Akumulatori, primarne ćelije i primarne baterije

31410000-3

Primarne ćelije

31411000-0

Alkalne baterije

31420000-6

Primarne baterije

31421000-3

Olovne baterije

31422000-0

Kompleti baterija

31430000-9

Električni akumulatori

31431000-6

Olovni akumulatori

31432000-3

Nikal-kadmijevi akumulatori

31433000-0

Nikal-željezni akumulatori

31434000-7

Litijevi akumulatori

31440000-2

Baterije

31500000-1

Rasvjetna oprema i električne svjetiljke

31510000-4

Električne žarulje s nitima

31511000-1

Jedinice svjetiljki sa zatvorenim snopom

31512000-8

Volfram-halogene žarulje s nitima

31512100-9

Halogene žarulje, linearne

31512200-0

Halogene žarulje, dvokontaktne

31512300-1

Halogene žarulje, dihroidne

31514000-2

Svjetiljke s izbojem

31515000-9

Ultraljubičaste svjetiljke

31516000-6

Infracrvene svjetiljke

31517000-3

Lučnice

31518000-0

Signalna svjetla

31518100-1

Reflektori

31518200-2

Oprema za osvjetljavanje u nuždi

31518210-5

Olujne svjetiljke

31518220-8

Svjetleća palica

31518300-3

Krovna svjetla

31518500-5

Svjetiljke sa živinom parom

31518600-6

Reflektori za traženje

31519000-7

Svjetiljke sa žarećom niti i neonske svjetiljke

31519100-8

Svjetiljke sa žarećom niti

31519200-9

Neonske svjetiljke

31520000-7

Svjetiljke i pribor za svjetiljke

31521000-4

Svjetiljke

31521100-5

Stolne svjetiljke

31521200-6

Podne svjetiljke

31521300-7

Prenosive električne svjetiljke

31521310-0

Svjetiljke upozorenja

31521320-3

Džepne svjetiljke

31521330-6

Prenosive električne svjetiljke s mogućnošću ponovnog punjenja

31522000-1

Svjetla za novogodišnje/božićno drvce

31523000-8

Osvijetljene oznake i natpisi

31523100-9

Reklamna neonska svjetla

31523200-0

Znakovi sa stalnim obavijestima

31523300-1

Osvijetljeni natpisi

31524000-5

Pribor za stropne ili zidne svjetiljke

31524100-6

Pribor za stropne svjetiljke

31524110-9

Svjetiljke za operacijske dvorane

31524120-2

Stropne svjetiljke

31524200-7

Pribor za zidne svjetiljke

31524210-0

Zidne svjetiljke

31527000-6

Usmjeravajući reflektori

31527200-8

Vanjske svjetiljke

31527210-1

Lanterne

31527260-6

Rasvjetni sustavi

31527270-9

Rasvjeta perona

31527300-9

Kućna rasvjeta

31527400-0

Podvodna rasvjeta

31530000-0

Dijelovi svjetiljki i rasvjetne opreme

31531000-7

Žarulje

31531100-8

Električne cijevi

31532000-4

Dijelovi svjetiljki i pribor za svjetiljke

31532100-5

Cijevne svjetiljke

31532110-8

Fluorescentne cijevne svjetiljke

31532120-1

Kompaktne fluorescentne cijevne svjetiljke

31532200-6

Prstenaste svjetiljke

31532210-9

Fluorescentne prstenaste svjetiljke

31532300-7

Kuglaste svjetiljke

31532310-0

Kompaktne fluorescentne kuglaste svjetiljke

31532400-8

Grla za svjetiljke

31532500-9

Pokretači za svjetiljke

31532510-2

Pokretači za fluorescentne svjetiljke

31532600-0

Reaktori svjetiljki

31532610-3

Reaktori za fluorescentne svjetiljke

31532700-1

Poklopci svjetiljki

31532800-2

Držači svjetiljki

31532900-3

Fluorescentne svjetiljke

31532910-6

Fluorescentne cijevi

31532920-9

Žarulje i fluorescentne svjetiljke

31600000-2

Električna oprema i aparati

31610000-5

Električna oprema za strojeve i vozila

31611000-2

Kompleti ožičenja

31612000-9

Sastavljena električna ožičenja za motore

31612200-1

Elektropokretači

31612300-2

Električna signalizacijska oprema za motore

31612310-5

Trepteća svjetla (blinkeri)

31620000-8

Aparati za zvučnu ili vizualnu signalizaciju

31625000-3

Protuprovalni i protupožarni alarmni uređaji

31625100-4

Sustavi za detekciju vatre

31625200-5

Protupožarni alarmni sustavi

31625300-6

Protuprovalni alarmni sustavi

31630000-1

Magneti

31640000-4

Strojevi i aparati s pojedinačnim funkcijama

31642000-8

Električni aparati za detekciju

31642100-9

Aparati za detekciju metalnih cijevi

31642200-0

Aparati za detekciju mina

31642300-1

Aparati za detekciju plastičnih masa

31642400-2

Aparati za detekciju nemetalnih predmeta

31642500-3

Aparati za detekciju drva

31643000-5

Akceleratori čestica

31643100-6

Linearni akceleratori

31644000-2

Razne naprave za bilježenje podataka

31645000-9

Fliperi

31650000-7

Pribor za izoliranje

31651000-4

Izolirna vrpca

31660000-0

Ugljene elektrode

31670000-3

Električni dijelovi strojeva ili aparata

31671000-0

Staklene ovojnice i katodne cijevi

31671100-1

Staklene ovojnice

31671200-2

Katodne cijevi

31680000-6

Električne potrepštine i pribor

31681000-3

Električni pribor

31681100-4

Električni kontakti

31681200-5

Električne crpke

31681300-6

Električni krugovi

31681400-7

Električne komponente

31681410-0

Električni materijali

31681500-8

Punjači

31682000-0

Potrepštine za električnu struju

31682100-1

Električni ormarići

31682110-4

Poklopci električnih ormarića

31682200-2

Instrument-ploče

31682210-5

Mjerna i upravljačka oprema

31682220-8

Miks-ploče

31682230-1

Ploče za grafičke prikaze

31682300-3

Srednjonaponska oprema

31682310-6

Srednjonaponske ploče

31682400-4

Nadzemna električna oprema

31682410-7

Nadzemni nosači kabela

31682500-5

Električna oprema za izvanredna stanja

31682510-8

Elektroenergetski sustavi u nuždi

31682520-1

Sustavi za isključivanje u nuždi

31682530-4

Sustavi napajanja u nuždi

31682540-7

Oprema za trafostanice

31700000-3

Elektroničke, elektromehaničke i elektrotehničke potrepštine

31710000-6

Elektronička oprema

31711000-3

Elektroničke potrepštine

31711100-4

Elektroničke komponente

31711110-7

Odašiljači prijamnici

31711120-0

Pretvornici

31711130-3

Otpornici

31711131-0

Električni otpornici

31711140-6

Elektrode

31711150-9

Električni kondenzatori

31711151-6

Fiksni kondenzatori

31711152-3

Promjenjivi ili podesivi kondenzatori

31711154-0

Slogovi kondenzatora

31711155-7

Mreže kondenzatora

31711200-5

Elektronički semafori za bilježenje rezultata

31711300-6

Elektronički sustavi za mjerenje vremena

31711310-9

Sustav za bilježenje nazočnosti

31711400-7

Ventili i cijevi

31711410-0

Katodne cijevi za televizijske prijamnike

31711411-7

Cijevi za televizijske kamere

31711420-3

Mikrovalne cijevi i oprema

31711421-0

Magnetroni

31711422-7

Mikrovalna oprema

31711423-4

Mikrovalna radijska oprema

31711424-1

Klistroni

31711430-6

Elektronke

31711440-9

Ventili i cijevi prijamnika ili pojačala

31711500-8

Dijelovi elektronskih sklopova

31711510-1

Dijelovi električnih kondenzatora

31711520-4

Dijelovi električnih otpornika, reostata i potenciometara

31711530-7

Dijelovi elektroničkih ventila i cijevi

31712000-0

Mikroelektronički strojevi i aparati i mikrosustavi

31712100-1

Mikroelektronički strojevi i aparati

31712110-4

Elektronički integrirani krugovi i mikrosklopovi

31712111-1

Telefonske kartice

31712112-8

SIM kartice

31712113-5

Kartice s integriranim krugovima

31712114-2

Integrirani elektronički krugovi

31712115-9

Mikrosklopovi

31712116-6

Mikroprocesori

31712117-3

Integrirani paketi krugova

31712118-0

Integrirane utičnice ili postolja krugova

31712119-7

Poklopci integriranih krugova

31712200-2

Mikrosustavi

31712300-3

Tiskani krugovi

31712310-6

Opremljene ploče s tiskanim krugovima

31712320-9

Neopremljene ploče s tiskanim krugovima

31712330-2

Poluvodiči

31712331-9

Fotonaponske ćelije

31712332-6

Tiristori

31712333-3

Diaci

31712334-0

Triaci

31712335-7

Optički upareni izolatori

31712336-4

Kristalni oscilatori

31712340-5

Diode

31712341-2

Diode koje emitiraju svjetlo

31712342-9

Mikrovalne ili diode za male signale

31712343-6

Zener-diode

31712344-3

Schottky-diode

31712345-0

Tunelne diode

31712346-7

Fotoosjetljive diode

31712347-4

Energetske ili solarne diode

31712348-1

Laserske diode

31712349-8

Radiofrekvencijske (RF) diode

31712350-8

Tranzistori

31712351-5

Fotoosjetljivi tranzistori

31712352-2

Tranzistori s područnim djelovanjem (FET)

31712353-9

Metal oksidni tiristori s područnim djelovanjem (MOSFET)

31712354-6

Čipovi tranzistora

31712355-3

Bipolarni darlington ili radiofrekvencijski (RF) tranzistori

31712356-0

Jednospojni tranzisori

31712357-7

Bipolarni tranzistori s izoliranim vratima (IGBT)

31712358-4

Spojni tranzistori s područnim djelovanjem (JFET)

31712359-1

Bipolarni spojni tranzistori (BIT)

31712360-1

Montirani piezoelektrični kristali

31720000-9

Elektromehanička oprema

31730000-2

Elektrotehnička oprema

31731000-9

Elektrotehničke potrepštine

31731100-0

Moduli

32000000-3

Radijska, televizijska, komunikacijska i srodna oprema

32200000-5

Odašiljači za radiotelefoniju, radiotelegrafiju, radiodifuziju i televiziju

32210000-8

Oprema za emitiranje

32211000-5

Produkcijska oprema za emitiranje

32220000-1

Televizijski odašiljači bez prijamnika

32221000-8

Radiofarovi

32222000-5

Strojevi za kodiranje videosignala

32223000-2

Videoodašiljači

32224000-9

Televizijski odašiljači

32230000-4

Radijski odašiljači s prijamnikom

32231000-1

Televizijski aparati zatvorenog kruga

32232000-8

Oprema za videokonferencije

32233000-5

Pojačivači radiofrekvencija

32234000-2

Televizijske kamere zatvorenog tipa

32235000-9

Sustav za nadzor zatvorenog kruga

32236000-6

Radiotelefoni

32237000-3

Voki-tokiji (walkie-talkies)

32240000-7

Televizijske kamere

32250000-0

Mobilni telefoni

32251000-7

Automobilski telefoni

32251100-8

Pribor za telefoniranje bez korištenja ruku

32252000-4

GSM telefoni

32252100-5

Mobilni telefoni koji se mogu upotrebljavati bez korištenja ruku

32252110-8

Mobilni telefoni (bežični) koji se mogu upotrebljavati bez korištenja ruku

32260000-3

Oprema za prijenos podataka

32270000-6

Aparati za digitalni prijenos

32300000-6

Televizijski i radijski prijamnici te aparati za snimanje ili reprodukciju zvuka ili slike

32310000-9

Radiodifuzni prijamnici

32320000-2

Televizijska i audiovizualna oprema

32321000-9

Oprema za televizijsku projekciju

32321100-0

Filmska oprema

32321200-1

Audiovizualna oprema

32321300-2

Audiovizualni materijali

32322000-6

Multimedijska oprema

32323000-3

Videomonitori

32323100-4

Videomonitori u boji

32323200-5

Crno-bijeli videomonitori

32323300-6

Videooprema

32323400-7

Oprema za videoreprodukciju

32323500-8

Oprema za videonadzor

32324000-0

Televizori

32324100-1

Televizori u boji

32324200-2

Crno-bijeli televizori

32324300-3

Televizijska oprema

32324310-6

Satelitske antene

32324400-4

Televizijske antene

32324500-5

Videotuneri

32324600-6

Digitalni TV aparati

32330000-5

Aparati za zvuk, videosnimanje i reprodukciju

32331000-2

Gramofoni bez ugrađenog pojačala

32331100-3

Gramofoni

32331200-4

Kasetofoni

32331300-5

Aparati za reprodukciju zvuka

32331500-7

Magnetofoni

32331600-8

Aparati za reprodukciju MP3 zapisa

32332000-9

Magnetnii magnetofoni

32332100-0

Diktafoni

32332200-1

Telefoni sekretarice

32332300-2

Aparati za snimanje zvuka

32333000-6

Aparati za videosnimanje ili reprodukciju

32333100-7

Videorekorderi

32333200-8

Prijenosne videokamere

32333300-9

Aparati za videoreprodukciju

32333400-0

Aparati za reprodukciju videozapisa

32340000-8

Mikrofoni i zvučnici

32341000-5

Mikrofoni

32342000-2

Zvučnici

32342100-3

Naglavne slušalice

32342200-4

Slušalice za uho

32342300-5

Kompleti mikrofona i zvučnika

32342400-6

Akustičke naprave

32342410-9

Oprema za zvuk

32342411-6

Minizvučnici

32342412-3

Zvučnici

32342420-2

Studijske konzole za miksanje

32342430-5

Sustav za kompresiju govora

32342440-8

Sustav glasovne pošte

32342450-1

Aparati za snimanje glasa

32343000-9

Pojačala

32343100-0

Audiofrekventna pojačala

32343200-1

Megafoni

32344000-6

Prijamnici radiotelefonije ili radiotelegrafije

32344100-7

Prijenosni prijamnici za pozivanje i za jednosmjerno pozivanje i priopćavanje (paging)

32344110-0

Sustav govorne prijave

32344200-8

Radioprijamnici

32344210-1

Radiooprema

32344220-4

Radiopozivnik (pager)

32344230-7

Radiopostaje

32344240-0

Radiotornjevi

32344250-3

Radijske naprave

32344260-6

Radijska i multipleks oprema

32344270-9

Radijski i telefonski nadzorni sustavi

32344280-2

Prenosivi radiouređaji

32350000-1

Dijelovi zvučne i videoopreme

32351000-8

Pribor za zvučnu i videoopremu

32351100-9

Oprema za videomontažu

32351200-0

Zasloni

32351300-1

Pribor za audioopremu

32351310-4

Audiokasete

32352000-5

Antene i reflektori

32352100-6

Dijelovi radijske i radarske opreme

32352200-7

Rezervni dijelovi i pribor za radar

32353000-2

Zapisi zvuka

32353100-3

Gramofonske ploče

32353200-4

Muzičke kasete

32354000-9

Filmski proizvodi

32354100-0

Film za radiološko snimanje

32354110-3

Film za rendgensko snimanje

32354120-6

Plavi diazo-film

32354200-1

Kinematografski film

32354300-2

Fotografski film

32354400-3

Film za instant-fotografiju

32354500-4

Videofilmovi

32354600-5

Videokasete

32354700-6

Videovrpce

32354800-7

Prozirna pripijajuća folija

32360000-4

Oprema za interfon

32400000-7

Mreže

32410000-0

Lokalna računalna mreža

32411000-7

Područna mreža na žeton

32412000-4

Komunikacijska mreža

32412100-5

Telekomunikacijska mreža

32412110-8

Internetska mreža

32412120-1

Intranetska mreža

32413000-1

Integrirana mreža

32413100-2

Usmjernici na mreže

32415000-5

Ethernet-mreža

32416000-2

IDSN mreža

32416100-3

ISDX mreža

32417000-9

Multimedijalne mreže

32418000-6

Radiomreža

32420000-3

Mrežna oprema

32421000-0

Mrežni kabeli

32422000-7

Mrežne komponente

32423000-4

Mrežni centri

32424000-1

Mrežna infrastruktura

32425000-8

Mrežni operacijski sustav

32426000-5

Sustav mrežnog izdavaštva

32427000-2

Mrežni sustav

32428000-9

Unapređenje mreže

32429000-6

Oprema telefonske mreže

32430000-6

Širokopodručna mreža

32440000-9

Oprema za telemetriju i terminale

32441000-6

Oprema za telemetriju

32441100-7

Sustav telemetrijskog nadzora

32441200-8

Oprema za telemetriju i upravljanje

32441300-9

Sustav telematike

32442000-3

Oprema za terminale

32442100-4

Priključne ploče

32442200-5

Priključne kutije

32442300-6

Priključni emulatori

32442400-7

Priključni blokovi

32500000-8

Telekomunikacijska oprema i potrepštine

32510000-1

Bežični telekomunikacijski sustav

32520000-4

Kabel i oprema za telekomunikacije

32521000-1

Kabel za telekomunikacije

32522000-8

Oprema za telekomunikacije

32523000-5

Objekti za telekomunikaciju

32524000-2

Sustav za telekomunikaciju

32530000-7

Oprema za satelitske telekomunikacije

32531000-4

Oprema za satelitske komunikacije

32532000-1

Satelitske tanjuraste antene

32533000-8

Satelitske zemaljske postaje

32534000-5

Satelitske platforme

32540000-0

Komutacijski čvorovi (centrale)

32541000-7

Oprema za komutacijske čvorove (centrale)

32542000-4

Ploče za komutacijske čvorove (centrale)

32543000-1

Telefonski komutatori

32544000-8

PABX oprema

32545000-5

PABX sustavi

32546000-2

Digitalna komutacijska oprema

32546100-3

Digitalni komutatori

32547000-9

Vakuumski komutatori

32550000-3

Telefonska oprema

32551000-0

Telefonski kabeli i pridružena oprema

32551100-1

Telefonski priključci

32551200-2

Telefonske centrale

32551300-3

Telefonske slušalice

32551400-4

Telefonska mreža

32551500-5

Telefonski kabeli

32552000-7

Električni aparati za žičnu telefoniju ili žičnu telegrafiju

32552100-8

Telefonski aparati

32552110-1

Bežični telefonski aparati

32552120-4

Telefonski aparati za pozive u nuždi

32552130-7

Javni telefoni

32552140-0

Oprema za telefone uz naplatu

32552150-3

Telefoni za slabovidne

32552160-6

Telefoni za gluhe

32552200-9

Teleprinteri

32552300-0

Telefonski ili telegrafski komutacijski aparati

32552310-3

Digitalne telefonske centrale

32552320-6

Multiplekseri

32552330-9

Telefonski komutacijski aparati

32552400-1

Aparati za pretvaranje audiofrekventnih signala

32552410-4

Modemi

32552420-7

Pretvarači frekvencije

32552430-0

Oprema za kodiranje

32552500-2

Teletekst aparati

32552510-5

Videotekst terminali

32552520-8

Oprema za teleks

32552600-3

Parlafoni

32553000-4

Dijelovi za električne telefonske ili telegrafske aparate

32560000-6

Pribor od optičkih vlakana

32561000-3

Priključci od optičkih vlakana

32562000-0

Kabeli od optičkih vlakana

32562100-1

Kabeli od optičkih vlakana za prijenos informacija

32562200-2

Optički telekomunikacijski kabeli

32562300-3

Kabeli od optičkih vlakana za prijenos podataka

32570000-9

Komunikacijska oprema

32571000-6

Komunikacijska infrastruktura

32572000-3

Komunikacijski kabel

32572100-4

Komunikacijski kabel s višestrukim električnim vodičima

32572200-5

Komunikacijski kabel s koaksijalnim vodičima

32572300-6

Komunikacijski kabel za posebne namjene

32573000-0

Komunikacijski upravljački sustav

32580000-2

Oprema za obradu podataka

32581000-9

Oprema za priopćavanje podataka

32581100-0

Kabel za prijenos podataka

32581110-3

Kabel za prijenos podataka s višestrukim električnim vodičima

32581120-6

Kabel za prijenos podataka s koaksijalnim vodičima

32581130-9

Kabel za prijenos podataka za posebne namjene

32581200-1

Oprema za telefaks

32581210-4

Pribor i komponente opreme za telefaks

32582000-6

Nosači podataka

32583000-3

Nosači podataka i zvuka

32584000-0

Mediji nosači podataka

33000000-0

Medicinske naprave, lijekovi i proizvodi za osobnu njegu

33100000-1

Medicinske naprave

33110000-4

Oprema za snimanje namijenjena uporabi u medicini, zubarstvu i veterini

33111000-1

Rendgenske naprave

33111100-2

Rendgenski stol

33111200-3

Rendgenske radne stanice

33111300-4

Uređaji za rendgensko razvijanje

33111400-5

Naprave za rendgensku fluoroskopiju

33111500-6

Zubarski rendgenski aparati

33111600-7

Aparati za radiografiju

33111610-0

Jedinica za magnetnu rezonanciju

33111620-3

Gama-kamere

33111640-9

Termografi

33111650-2

Uređaji za mamografiju

33111660-5

Denzitometri za kosti

33111700-8

Komora za angiografiju

33111710-1

Potrepštine za angiografiju

33111720-4

Uređaji za angiografiju

33111721-1

Uređaji za digitalnu angiografiju

33111730-7

Potrepštine za angioplastiku

33111740-0

Uređaji za angioplastiku

33111800-9

Sustav za rendgensku dijagnostiku

33112000-8

Oprema za ekografiju, ultrazvučni i doplerski uređaji

33112100-9

Uređaj za ultrazvučni ispitivanje srca

33112200-0

Jedinica za ultrazvuk

33112300-1

Ultrazvučni skaneri

33112310-4

Obojeni dopler

33112320-7

Doplerska oprema

33112330-0

Uređaji za ekoencefalografiju

33112340-3

Uređaji za ehokardiografiju

33113000-5

Oprema za snimanje pomoću magnetne rezonancije

33113100-6

Uređaji za skeniranje pomoću magnetne rezonancije

33113110-9

Uređaji za skeniranje pomoću nuklearne magnetne rezonancije

33114000-2

Spektroskopski uređaji

33115000-9

Tomografski uređaji

33115100-0

CT skeneri

33115200-1

CAT skeneri

33120000-7

Sustavi za snimanje i uređaji za pretrage

33121000-4

Sustav dugoročnog ambulantnog snimanja

33121100-5

Elektroencefalografi

33121200-6

Uređaj za scintigrafiju

33121300-7

Elektromiografi

33121400-8

Audiometri

33121500-9

Elektrokardiogram

33122000-1

Oftalmološka oprema

33123000-8

Kardiovaskularni uređaji

33123100-9

Tenzometar

33123200-0

Uređaji za elektrokardiografiju

33123210-3

Uređaji za praćenje funkcije srca

33123220-6

Uređaji za kardioangiografiju

33123230-9

Kardiografi

33124000-5

Dijagnostički i radiodijagnostički uređaji i potrepštine

33124100-6

Dijagnostički uređaji

33124110-9

Dijagnostički sustavi

33124120-2

Dijagnostički ultrazvučni sustavi

33124130-5

Dijagnostičke potrepštine

33124131-2

Vrpce s reagensima

33124200-7

Radiodijagnostički uređaji

33124210-0

Radiodijagnostičke potrepštine

33125000-2

Urologija, naprave za pretrage

33126000-9

Stomatološke naprave

33127000-6

Imunoanalitičke naprave

33128000-3

Medicinski laser, drugačiji od kirurškog

33130000-0

Zubarski i supspecijalistički instrumenti i naprave

33131000-7

Zubarski ručni instrumenti

33131100-8

Zubarski kirurški instrumenti

33131110-1

Zubarska kliješta, četke, retraktori i naprave za poliranje

33131111-8

Zubarska kliješta

33131112-5

Zubarske četke na pogon

33131113-2

Zubarski retraktori

33131114-9

Zubarske naprave za poliranje

33131120-4

Zubarska kriokirurgija, mjerila dubine, elevatori i ekskavatori

33131121-1

Zubarske kriokirurške jedinice

33131122-8

Zubarska mjerila dubine

33131123-5

Zubarski elevatori

33131124-2

Zubarski ekskavatori

33131130-7

Zubarski štitnici za prste i pincete hvataljke

33131131-4

Zubarski štitnici za prste

33131132-1

Zubarske pincete hvataljke

33131140-0

Zubarska ogledala i endodontske iglice

33131141-7

Zubarska ogledala

33131142-4

Zubarske endodontske iglice

33131150-3

Zubarski apeks lokatori, zubarska mjerila i zubarske vage

33131151-0

Zubarski apeks lokatori

33131152-7

Zubarska mjerila

33131153-4

Zubarska vaga

33131160-6

Zubarske škarice i noževi

33131161-3

Zubarske škarice

33131162-0

Zubarski noževi

33131170-9

Zubarske špatule, pincete i noževi za modeliranje

33131171-6

Zubarske špatule

33131172-3

Zubarske pincete

33131173-0

Zubarski noževi za modeliranje

33131200-9

Zubarska igla za šivanje

33131300-0

Zubarski instrumenti za jednokratnu upotrebu

33131400-1

Zubarska sonda

33131500-2

Zubarske naprave za vađenje

33131510-5

Zubarske bušilice

33131600-3

Zubarski instrument za plombiranje

33132000-4

Zubarski implantat

33133000-1

Pribor za uzimanje zubnih otisaka

33134000-8

Pribor za endodonciju

33135000-5

Ortodontske naprave

33136000-2

Instrumenti za bušenje i brušenje

33137000-9

Pribor za profilaksu u stomatologiji

33138000-6

Pribor za zubnu protetiku i ravnanje zubi

33138100-7

Umjetna zubala

33140000-3

Medicinski potrošni materijal

33141000-0

Jednokratni nekemijski medicinski potrošni materijal i hematološki potrošni materijal

33141100-1

Zavojni materijal; materijali za spajanje, šivanje, ligature

33141110-4

Zavojni materijal

33141111-1

Ljepljivi zavojni materijal

33141112-8

Flasteri

33141113-4

Zavoji

33141114-2

Medicinska gaza

33141115-9

Medicinska vata

33141116-6

Paketi zavoja

33141117-3

Vata

33141118-0

Komprese za brisanje

33141119-7

Komprese

33141120-7

Potrepštine za spajanje, šivanje, ligature

33141121-4

Kirurški konac

33141122-1

Kirurške kopče

33141123-8

Posude za odlaganje oštrih instrumenata

33141124-5

Podlošci za oštre instrumente

33141125-2

Materijal za kirurško šivanje

33141126-9

Ligature

33141127-6

Apsorpcijska sredstva za zaustavljanje krvarenja

33141128-3

Kirurške igle za šivanje

33141200-2

Kateteri

33141210-5

Balonski kateteri

33141220-8

Kanile

33141230-1

Dilatatori

33141240-4

Pribor za katetere

33141300-3

Naprave za venepunkciju i uzimanje krvi

33141310-6

Šprice

33141320-9

Medicinske igle

33141321-6

Igle za anesteziju

33141322-3

Igle za arterije

33141323-0

Igle za biopsiju

33141324-7

Igle za dijalizu

33141325-4

Igle za fistule

33141326-1

Igle za radiološke postupke

33141327-8

Pretočne igle

33141328-5

Epiduralne igle

33141329-2

Igle za amniocentezu

33141400-4

Rezač žice i kirurški noževi; kirurške rukavice

33141410-7

Rezač žice i kirurški noževi

33141411-4

Skalpeli i rezači

33141420-0

Kirurške rukavice

33141500-5

Hematološki potrošni materijal

33141510-8

Krvni proizvodi

33141520-1

Ekstrakti plazme

33141530-4

Sredstva za zgrušavanje krvi

33141540-7

Albumin

33141550-0

Heparin

33141560-3

Ljudski organi

33141570-6

Ljudska krv

33141580-9

Životinjska krv

33141600-6

Posude i vrećice za skupljanje, drenažu i oprema

33141610-9

Vrećice za skupljanje

33141613-0

Vrećice za krv

33141614-7

Vrećice za plazmu

33141615-4

Vrećice za urin

33141620-2

Medicinski kompleti

33141621-9

Oprema za inkontinenciju

33141622-6

Oprema za zaštitu od AIDS-a

33141623-3

Kutije prve pomoći

33141624-0

Kompleti za davanje lijekova

33141625-7

Dijagnostička oprema

33141626-4

Oprema za doziranje

33141630-5

Filtri za krvnu plazmu

33141640-8

Drenaža

33141641-5

Sonde

33141642-2

Pribor za drenažu

33141700-7

Ortopedske potrepštine

33141710-0

Štake

33141720-3

Pomagala za hodanje

33141730-6

Ortoze za vrat

33141740-9

Ortopedska obuća

33141750-2

Umjetni zglobovi

33141760-5

Udlage

33141770-8

Sprave za prijelome, vijci i pločice

33141800-8

Zubarski potrošni materijal

33141810-1

Materijali za zubne ispune

33141820-4

Zubi

33141821-1

Zubi od porculana

33141822-8

Zubi od akrila

33141830-7

Cementna podloga

33141840-0

Sredstva za zaustavljanje krvarenja u zubarstvu

33141850-3

Proizvodi za zubnu higijenu

33141900-9

Lancete za krv

33150000-6

Uređaji za radioterapiju, mehanoterapiju, elektroterapiju i fizikalnu terapiju

33151000-3

Uređaji i potrepštine za radioterapiju

33151100-4

Uređaji za terapiju gama-zrakama

33151200-5

Uređaji za rendgensku terapiju

33151300-6

Spektrografi

33151400-7

Potrepštine za radioterapiju

33152000-0

Inkubatori

33153000-7

Aparat za razbijanje kamenaca

33154000-4

Uređaji za mehanoterapiju

33155000-1

Uređaji za fizikalnu terapiju

33156000-8

Uređaji za psihološka testiranja

33157000-5

Uređaji za terapiju plinom i aparati za disanje

33157100-6

Medicinske gasmaske

33157110-9

Maska za kisik

33157200-7

Komplet za umjetno disanje

33157300-8

Šatori s kisikom

33157400-9

Medicinski aparati za disanje

33157500-0

Hiperbarične komore

33157700-2

Ovlaživači za kisikoterapiju

33157800-3

Jedinica za davanje kisika

33157810-6

Jedinica za kisikoterapiju

33158000-2

Električno, elektromagnetno i mehaničko liječenje

33158100-3

Elektromagnetna jedinica

33158200-4

Uređaji za elektroterapiju

33158210-7

Stimulator

33158300-5

Medicinski uređaji s ultraljubičastim zračenjem

33158400-6

Jedinica za mehanoterapiju

33158500-7

Medicinski uređaji s infracrvenim zračenjem

33159000-9

Sustav za kliničku kemiju

33160000-9

Operacijska tehnika

33161000-6

Jedinica za elektrokirurgiju

33162000-3

Uređaji i instrumenti za operacijske sale

33162100-4

Uređaji za operacijske sale

33162200-5

Instrumenti za operacijske sale

33163000-0

Šatori za medicinske namjene

33164000-7

Uređaji za laparoskopiju

33164100-8

Kolposkop

33165000-4

Uređaji za kriokirurgiju i krioterapiju

33166000-1

Dermatološki uređaji

33167000-8

Operacijska svjetla

33168000-5

Endoskopski i endokirurški uređaji

33168100-6

Endoskopi

33169000-2

Kirurški instrumenti

33169100-3

Kirurški laseri

33169200-4

Kirurške košare

33169300-5

Kirurške zdjelice

33169400-6

Kirurške posude

33169500-7

Kirurški sustavi za praćenje

33170000-2

Anestezija i reanimacija

33171000-9

Instrumenti za anesteziju i reanimaciju

33171100-0

Instrumenti za anesteziju

33171110-3

Maska za anesteziju

33171200-1

Instrumenti za reanimaciju

33171210-4

Maska za reanimaciju

33171300-2

Epiduralni kompleti ili paketi

33172000-6

Naprave za anesteziju i reanimaciju

33172100-7

Naprave za anesteziju

33172200-8

Naprave za reanimaciju

33180000-5

Funkcionalna potpora

33181000-2

Naprave za potporu bubrega

33181100-3

Naprave za hemodijalizu

33181200-4

Filtri za dijalizu

33181300-5

Individualni monitori za hemodijalizu

33181400-6

Naprave za hemodijalizu više pacijenata

33181500-7

Potrošni materijal za liječenje bubrega

33181510-0

Renalna tekućina

33181520-3

Potrošni materijal za renalnu dijalizu

33182000-9

Naprave za potporu srčane funkcije

33182100-0

Defibrilator

33182200-1

Naprave za stimulaciju rada srca

33182210-4

Elektrostimulator srca (pacemaker)

33182220-7

Srčani zalistak

33182230-0

Klijetka

33182240-3

Dijelovi i pribor za elektrostimulatore srca

33182241-0

Baterije za elektrostimulatore srca

33182300-2

Naprave za kardiokirurgiju

33182400-3

Rendgenski sustav za kardiološka ispitivanja

33183000-6

Ortopedska pomagala

33183100-7

Ortopedski implantati

33183200-8

Ortopedske proteze

33183300-9

Naprave za osteosintezu

33184000-3

Umjetni dijelovi tijela

33184100-4

Kirurški implantati

33184200-5

Vaskularne proteze

33184300-6

Umjetni dijelovi srca

33184400-7

Proteze dojke

33184410-0

Unutarnje proteze dojke

33184420-3

Vanjske proteze dojke

33184500-8

Koronarne endoproteze

33184600-9

Umjetne oči

33185000-0

Slušna pomagala

33185100-1

Dijelovi i pribor za slušna pomagala

33185200-2

Implantat pužnice

33185300-3

Otolaringološki implantat

33185400-4

Umjetni grkljan

33186000-7

Umjetno srce i pluća (jedinica za ekstrakorporalnu cirkulaciju)

33186100-8

Oksigenator

33186200-9

Grijanje krvi i tekućine

33190000-8

Razne medicinske naprave i proizvodi

33191000-5

Naprave za sterilizaciju, dezinfekciju i higijenu

33191100-6

Sterilizator

33191110-9

Autoklave

33192000-2

Medicinski namještaj

33192100-3

Kreveti za medicinsku uporabu

33192110-6

Ortopedski kreveti

33192120-9

Bolnički kreveti

33192130-2

Kreveti s motornim pogonom

33192140-5

Ležaji za psihijatrijska ispitivanja

33192150-8

Terapeutski kreveti

33192160-1

Nosila

33192200-4

Medicinski stolovi

33192210-7

Stolovi za preglede

33192230-3

Operacijski stolovi

33192300-5

Medicinski namještaj osim kreveta i stolova

33192310-8

Vučne i podizne naprave za medicinske krevete

33192320-1

Držači boce za urin

33192330-4

Oprema za transfuziju

33192340-7

Namještaj za operacijske sale osim stolova

33192350-0

Kabinet za medicinski uzgoj

33192400-6

Zubarske radne stanice

33192410-9

Zubarski stolci

33192500-7

Epruvete

33192600-8

Podizna oprema za zdravstveni sektor

33193000-9

Vozila za invalide, invalidska kolica i pripadajuće naprave

33193100-0

Vozila za invalide i invalidska kolica

33193110-3

Vozila za invalide

33193120-6

Invalidska kolica

33193121-3

Invalidska kolica na motorni pogon

33193200-1

Dijelovi i pribor za vozila za invalide i invalidska kolica

33193210-4

Dijelovi i oprema za vozila za invalide

33193211-1

Motori za vozila za invalide

33193212-8

Upravljači vozila za invalide

33193213-5

Upravljačke naprave za vozila za invalide

33193214-2

Podvozi vozila za invalide

33193220-7

Dijelovi i pribor za invalidska kolica

33193221-4

Jastuci za invalidska kolica

33193222-1

Okviri za invalidska kolica

33193223-8

Sjedala za invalidska kolica

33193224-5

Kotači za invalidska kolica

33193225-2

Gume za invalidska kolica

33194000-6

Naprave i instrumenti za transfuziju i infuziju

33194100-7

Naprave i instrumenti za infuziju

33194110-0

Crpke za infuziju

33194120-3

Potrepštine za infuziju

33194200-8

Naprave i instrumenti za transfuziju

33194210-1

Naprave za transfuziju krvi

33194220-4

Potrepštine za transfuziju krvi

33195000-3

Sustav nadzora pacijenata

33195100-4

Monitori

33195110-7

Monitori za praćenje disanja

33195200-5

Središnja nadzorna postaja

33196000-0

Medicinska pomagala

33196100-1

Naprave za starije osobe

33196200-2

Naprave za invalide

33197000-7

Medicinska računalna oprema

33198000-4

Papirnati artikli za bolnice

33198100-5

Papirnate komprese

33198200-6

Vrećice ili ogrtači za sterilizaciju, od papira

33199000-1

Odjeća za medicinsko osoblje

33600000-6

Farmaceutski proizvodi

33610000-9

Lijekovi za probavni trakt i metabolizam

33611000-6

Lijekovi za poremećaje uvjetovane kiselinom

33612000-3

Lijekovi za funkcionalne gastrointestinalne poremećaje

33613000-0

Laksativi

33614000-7

Antidijaroici, lijekovi protiv crijevnih upala/infekcija

33615000-4

Lijekovi koji se upotrebljavaju u liječenju dijabetesa

33615100-5

Inzulin

33616000-1

Vitamini

33616100-2

Provitamini

33617000-8

Mineralni dodaci

33620000-2

Lijekovi za krv, krvotvorne organe i kardiovaskularni sustav

33621000-9

Lijekovi za krv i krvotvorne organe

33621100-0

Antitrombotici

33621200-1

Antihemoragici

33621300-2

Preparati protiv slabokrvnosti

33621400-3

Nadomjesci krvi i perfuzijske otopine

33622000-6

Lijekovi za kardiovaskularni sustav

33622100-7

Lijekovi u kardiološkoj terapiji

33622200-8

Antihipertenzivi

33622300-9

Diuretici

33622400-0

Vazoprotektivi

33622500-1

Antihemoroidalije za topikalnu primjenu

33622600-2

Beta-blokatori

33622700-3

Blokatori kalcijevih kanala

33622800-4

Lijekovi s djelovanjem na renin-angiotenzinski sustav

33630000-5

Lijekovi za bolesti kože i mišićno-koštanog sustava

33631000-2

Lijekovi za bolesti kože

33631100-3

Protugljivična sredstva za dermatološku primjenu

33631110-6

Salicilne kiseline

33631200-4

Ublažavajuća i zaštitna sredstva

33631300-5

Antipsorijatici

33631400-6

Antibiotici i kemoterapijska sredstva za uporabu u dermatologiji

33631500-7

Kortikosteroidi za primjenu u dermatologiji i dermatološki preparati

33631600-8

Antiseptici i dezinficijensi

33631700-9

Pripravci protiv akni

33632000-9

Lijekovi za mišićno-koštani sustav

33632100-0

Protuupalni i antireumatski lijekovi

33632200-1

Sredstva za opuštanje mišića

33632300-2

Pripravci protiv kostobolje

33640000-8

Lijekovi za genitourinarni sustav i hormoni

33641000-5

Lijekovi za genitourinarni sustav i spolni hormoni

33641100-6

Ginekološki antinfektivni lijekovi i antiseptici

33641200-7

Ostali ginekološki lijekovi

33641300-8

Spolni hormoni i modulatori genitalnog sustava

33641400-9

Kontracepcijska sredstva

33641410-2

Oralna kontracepcijska sredstva

33641420-5

Kemijska kontracepcijska sredstva

33642000-2

Hormonski sustavni pripravci, osim spolnih hormona

33642100-3

Hormoni hipofize, hipotalamusa i analozi

33642200-4

Kortikosteroidi za sustavno liječenje

33642300-5

Lijekovi za liječenje štitnjače

33650000-1

Opća protuupalna sredstva za sustavno liječenje, cjepiva, antineoplastična sredstva i imunomodulatori

33651000-8

Opća protuupalna sredstva za sustavno liječenje i cjepiva

33651100-9

Antibakterijski lijekovi za sustavnu primjenu

33651200-0

Antimiotici za sustavno liječenje

33651300-1

Antimikobakterijska sredstva

33651400-2

Lijekovi za sustavno liječenje virusnih infekcija

33651500-3

Imunski serumi i imunoglobulini

33651510-6

Antiserumi

33651520-9

Imunoglobini

33651600-4

Cjepiva

33651610-7

Cjepiva protiv difterije-pertusisa-tetanusa

33651620-0

Cjepiva protiv difterije-tetanusa

33651630-3

BCG cjepiva (suha)

33651640-6

Cjepiva proziv ospica, zaušnjaka i rubeole

33651650-9

Cjepiva protiv tifusa

33651660-2

Cjepiva protiv gripe

33651670-5

Cjepiva protiv dječje paralize

33651680-8

Cjepiva protiv hepatitisa B

33651690-1

Cjepiva za uporabu u veterinarstvu

33652000-5

Antineoplastični lijekovi i imunomodulatori

33652100-6

Antineoplastični lijekovi

33652200-7

Lijekovi u endokrinoj terapiji

33652300-8

Imunosupresivi

33660000-4

Lijekovi za živčani sustav i osjetilne organe

33661000-1

Lijekovi za živčani sustav

33661100-2

Anestetici

33661200-3

Analgetici

33661300-4

Antiepileptici

33661400-5

Antiparkinsonici

33661500-6

Psiholeptici

33661600-7

Psihoanaleptici

33661700-8

Ostali lijekovi za živčani sustav

33662000-8

Lijekovi za osjetilne organe

33662100-9

Lijekovi koji se rabe u oftalmologiji

33670000-7

Lijekovi za dišni sustav

33673000-8

Lijekovi za opstruktivne bolesti dišnih putova

33674000-5

Preparati za ublažavanje kašlja i prehlada

33675000-2

Antihistaminici za sustavnu primjenu

33680000-0

Farmaceutski proizvodi

33681000-7

Dude i slični proizvodi za dojenčad

33682000-4

Gumene pločice

33683000-1

Gumena posteljina

33690000-3

Razni lijekovi

33691000-0

Antiparazitska sredstva, insekticidi i repelenti

33691100-1

Antiprotozoici

33691200-2

Antihelmintici

33691300-3

Lijekovi proziv parazita unutarnjih površina, uključujući svrab, insekticidi i repelenti

33692000-7

Medicinske otopine

33692100-8

Infuzijske otopine

33692200-9

Proizvodi za parenteralnu prehranu

33692210-2

Otopine za parenteralno hranjenje

33692300-0

Enteralna hrana

33692400-1

Perfuzijske otopine

33692500-2

Injekcijske otopine

33692510-5

Intravenske tekućine

33692600-3

Galenske otopine

33692700-4

Glukozne otopine

33692800-5

Otopine za dijalizu

33693000-4

Ostali proizvodi za liječenje

33693100-5

Toksini

33693200-6

Nikotinski nadomjesci

33693300-7

Liječenje ovisnosti

33694000-1

Dijagnostička sredstva

33695000-8

Svi drugi neterapeutski proizvodi

33696000-5

Reagensi i kontrastna sredstva

33696100-6

Reagensi za određivanje krvnih grupa

33696200-7

Reagensi za ispitivanje krvi

33696300-8

Kemijski reagensi

33696400-9

Izotopni reagensi

33696500-0

Laboratorijski reagensi

33696600-1

Reagensi za elektroforezu

33696700-2

Urološki reagensi

33696800-3

Kontrastna sredstva za rendgenska ispitivanja

33697000-2

Medicinski preparati, isključujući zubarski potrošni materijal

33697100-3

Klistirni preparati

33697110-6

Cementi za rekonstrukciju kosti

33698000-9

Klinički proizvodi

33698100-0

Mikrobiološke kulture

33698200-1

Žlijezde i njihovi ekstrakti

33698300-2

Pektinske tvari

33700000-7

Proizvodi za osobnu njegu

33710000-0

Parfemi, toaletni proizvodi i kondomi

33711000-7

Parfemi i toaletni proizvodi

33711100-8

Toaletne vode

33711110-1

Dezodoranti

33711120-4

Sredstva protiv znojenja

33711130-7

Kolonjske vode

33711140-0

Mirisi

33711150-3

Ružina voda

33711200-9

Preparati za šminkanje

33711300-0

Preparati za manikuru i pedikuru

33711400-1

Proizvodi za uljepšavanje

33711410-4

Blazinice od vate

33711420-7

Kompleti za šminkanje

33711430-0

Jednokratni rupčići za osobnu njegu

33711440-3

Balzam za usnice

33711450-6

Tetovaže

33711500-2

Proizvodi za njegu kože

33711510-5

Proizvodi za zaštitu od sunca

33711520-8

Gelovi za kupanje

33711530-1

Kape za tuširanje

33711540-4

Parafarmaceutske kreme ili losioni

33711600-3

Preparati i proizvodi za kosu

33711610-6

Šamponi

33711620-9

Češljevi

33711630-2

Perike

33711640-5

Kompleti za osobnu njegu

33711700-4

Proizvodi i preparati za usnu ili zubnu higijenu

33711710-7

Zubne četkice

33711720-0

Zubna pasta

33711730-3

Čačkalice

33711740-6

Tekućina za ispiranje usta

33711750-9

Osvježivači daha

33711760-2

Zubni konac

33711770-5

Duda za dojenče i lutka za dojenče

33711780-8

Tablete za čišćenje umjetnih zubala

33711790-1

Kompleti za njegu zubi

33711800-5

Preparati za brijanje

33711810-8

Kreme za brijanje

33711900-6

Sapun

33712000-4

Kondomi

33713000-1

Proizvodi za njegu stopala

33720000-3

Britve i kompleti za manikuru i pedikuru

33721000-0

Britve

33721100-1

Britvice

33721200-2

Brijači

33722000-7

Kompleti za manikuru ili pedikuru

33722100-8

Kompleti za manikuru

33722110-1

Pribor za manikuru

33722200-9

Kompleti za pedikuru

33722210-2

Pribor za pedikuru

33722300-0

Kopče za kosu

33730000-6

Proizvodi za njegu očiju i korektivne leće

33731000-3

Kontaktne leće

33731100-4

Korektivne leće

33731110-7

Intraokularne leće

33731120-0

Leće za naočale

33732000-0

Losioni za kontaktne leće

33733000-7

Sunčane naočale

33734000-4

Naočale

33734100-5

Okviri za naočale

33734200-6

Staklo za naočale

33735000-1

Naočale (zaštitne)

33735100-2

Zaštitne naočale

33735200-3

Okviri za zaštitne naočale

33740000-9

Proizvodi za njegu ruku i noktiju

33741000-6

Proizvodi za njegu ruku

33741100-7

Sredstvo za čišćenje ruku

33741200-8

Losioni za ruke i tijelo

33741300-9

Sredstvo za dezinfekciju ruku

33742000-3

Proizvodi za njegu noktiju

33742100-4

Grickalice za nokte

33742200-5

Lak za nokte

33750000-2

Proizvodi za njegu dojenčadi

33751000-9

Pelene za jednokratnu uporabu

33752000-6

Blazinica za dojenje

33760000-5

Toaletni papir, rupčići, ručnici i ubrusi

33761000-2

Toaletni papir

33762000-9

Papirnati rupčići

33763000-6

Papirnati brisači za ruke

33764000-3

Papirnate salvete

33770000-8

Papir za sanitarne potrebe

33771000-5

Predmeti od papira za sanitarne potrebe

33771100-6

Sanitarni ručnici ili tamponi

33771200-7

Papirnate uložne vrećice za uloške

33772000-2

Proizvodi od papira za jednokratnu uporabu

33790000-4

Laboratorijski, higijenski ili farmaceutski proizvodi od stakla

33791000-1

Stakleni proizvodi za higijenske namjene

33792000-8

Stakleni proizvodi za farmaceutske namjene

33793000-5

Stakleni proizvodi za laboratorijske namjene

33900000-9

Postmortualna i mrtvačka oprema i potrepštine

33910000-2

Instrumenti i materijal za seciranje u patologiji

33911000-9

Škare za obdukciju

33912000-6

Pribor za obdukcijsko seciranje

33912100-7

Pincete za obdukcijsko seciranje

33913000-3

Obdukcijski detektori metaka

33914000-0

Materijal za šivanje, igle ili spone za postmortualnu primjenu

33914100-1

Materijal za šivanje za postmortualnu primjenu

33914200-2

Igle za šivanje za postmortualnu primjenu

33914300-3

Spone za postmortualnu primjenu

33915000-7

Obdukcijski detektori vena

33916000-4

Obdukcijski listovi pile ili pribor

33916100-5

Obdukcijske pile

33917000-1

Daske ili podloge za seciranje

33918000-8

Kutije za postmortualne kirurške instrumente ili pribor

33919000-5

Smotuljci za instrumente za postmortualne kirurške instrumente ili pribor

33920000-5

Obdukcijski pribor i potrepštine

33921000-2

Skupljači koštanog praha

33922000-9

Transportne vreće za trupla

33923000-6

Obdukcijski nasloni za glavu, daske za tijelo ili dinamometri

33923100-7

Obdukcijski nasloni za glavu

33923200-8

Obdukcijske daske za tijelo

33923300-9

Obdukcijski dinamometri

33924000-3

Obdukcijski komplet za zarazne bolesti

33925000-0

Postmortualne identifikacijske oznake ili narukvice

33926000-7

Obdukcijski usisivači ili cijevi za skupljene tekućine

33927000-4

Toplomjeri za postmortalno mjerenje rektalne temperature

33928000-1

Naprave za postmortualno izravnavanje prstiju

33929000-8

Kompleti s punilima tkiva trupla

33930000-8

Namještaj za obdukciju

33931000-5

Sabirne radne stanice ili pribor za obdukciju

33932000-2

Korita ili pribor za obdukciju

33933000-9

Stolovi ili pribor za obdukciju

33933100-0

Stolovi za obdukciju

33934000-6

Stolovi ili pribor za nekropsiju

33935000-3

Stolovi ili pribor za postmortalno seciranje životinja

33936000-0

Radne stanice ili pribor za balzamiranje

33937000-7

Aspiratorske radne stanice ili pribor za obdukciju

33940000-1

Oprema i pribor za prijevoz i čuvanje trupla

33941000-8

Stalci za čuvanje trupla

33942000-5

Prijenosnici za trupla

33943000-2

Podizna kolica za trupla

33944000-9

Mrtvačke hladnjaci ili škrinje za zamrzavanje

33945000-6

Mrtvačke rashladne komore

33946000-3

Kolica za obdukciju

33947000-0

Plitke posude za trupla

33948000-7

Dizalo ili naprava za prijenos trupla

33949000-4

Spremnici za prijevoz tijela

33950000-4

Oprema i potrepštine za kliničku forenziku

33951000-1

Materijal za postmortalnu daktiloskopiju ili otiske

33952000-8

Oprema i pomoćni proizvodi u prijevozu

33953000-5

Kompleti ili potrepštine za postmortualnu detekciju krvi

33954000-2

Kompleti za prikupljanje bioloških dokaza

33960000-7

Oprema i potrepštine za balzamiranje

33961000-4

Naprave za injektiranje u šupljine pri balzamiranju

33962000-1

Cijevi za drenažu vena pri balzamiranju

33963000-8

Tekućine ili kemikalije za balzamiranje

33964000-5

Cijevi za injektiranje pri balzamiranju

33965000-2

Korita ili pribor za balzamiranje

33966000-9

Kompleti za balzamiranje

33967000-6

Igle za injektiranje pri balzamiranju

33968000-3

Pokrivala za oči

33970000-0

Mrtvačka oprema i potrepštine

33971000-7

Mrtvačka odjeća

33972000-4

Mrtvački paketi

33973000-1

Mrtvački pokrivači

33974000-8

Mrtvački aspiratori

33975000-5

Smjese za stvrdnjavanje

34000000-7

Oprema i pomoćni proizvodi u prijevozu

34100000-8

Motorna vozila

34110000-1

Osobni automobili

34111000-8

Karavani i limuzine

34111100-9

Karavani

34111200-0

Limuzine

34113000-2

Vozila s pogonom na četiri kotača

34113100-3

Džipovi

34113200-4

Terenska vozila

34113300-5

Izvancestovna vozila

34114000-9

Vozila za posebne namjene

34114100-0

Interventna vozila

34114110-3

Vozila za spašavanje

34114120-6

Paramedicinska vozila

34114121-3

Sanitetska vozila

34114122-0

Vozila za prijevoz pacijenata

34114200-1

Policijski automobili

34114210-4

Vozila za prijevoz uhićenika

34114300-2

Vozila za socijalnu skrb

34114400-3

Minibusi

34115000-6

Drugi osobni automobili

34115200-8

Motorna vozila za prijevoz manje od 10 osoba

34115300-9

Vozila za prijevoz, rabljena

34120000-4

Motorna vozila za prijevoz 10 ili više osoba

34121000-1

Autobusi i međugradski autobusi

34121100-2

Autobusi za javni promet

34121200-3

Zglobni autobusi

34121300-4

Autobusi na kat

34121400-5

Niskopodni autobusi

34121500-6

Međugradski autobusi

34130000-7

Motorna vozila za prijevoz robe

34131000-4

Dostavna vozila

34132000-1

Motorne sanjke

34133000-8

Zglobna teretna vozila

34133100-9

Cisterne

34133110-2

Kamioni-cisterne za gorivo

34134000-5

Kamioni s otvorenim sandukom i kamioni-kiperi

34134100-6

Kamioni s otvorenim sandukom

34134200-7

Kamioni kiperi

34136000-9

Furgoni

34136100-0

Laki furgoni

34136200-1

Zatvoreni furgoni

34137000-6

Teretna vozila, rabljena

34138000-3

Cestovni tegljači

34139000-0

Podvozja

34139100-1

Kabine podvozja

34139200-2

Tijela podvozja

34139300-3

Kompletni podvozja

34140000-0

Teška motorna vozila

34142000-4

Kamioni dizalice i samoistovarni kamioni

34142100-5

Teretna vozila s podiznom platformom

34142200-6

Utovarivači sa žlicom

34142300-7

Samoistovarni kamioni

34143000-1

Vozila za zimsku službu

34144000-8

Motorna vozila za posebne namjene

34144100-9

Pokretne dizalice za bušenje

34144200-0

Vozila za interventne službe

34144210-3

Vatrogasna vozila

34144211-0

Kamioni s okretnim ljestvama

34144212-7

Vozila vodonosci

34144213-4

Vozila za gašenje požara

34144220-6

Vozila za prijevoz vozila u kvaru

34144300-1

Pokretni mostovi

34144400-2

Vozila za održavanje cesta

34144410-5

Vozila za pražnjenje slivnika

34144420-8

Vozila za posipanje soli

34144430-1

Vozila za čišćenje cesta

34144431-8

Vozila za čišćenje cesta s usisavanjem

34144440-4

Vozila za posipavanje pijeska

34144450-7

Vozila za prskanje

34144500-3

Vozila za odvoz smeća i fekalija

34144510-6

Vozila za odvoz smeća

34144511-3

Vozila za skupljanje otpada

34144512-0

Vozila za sabijanje otpada

34144520-9

Cisterne za fekalije

34144700-5

Komunalna vozila

34144710-8

Utovarivači na kotačima

34144730-4

Vozila za natakanje goriva u letjelice

34144740-7

Vozila za vuču letjelica

34144750-0

Teretna vozila

34144751-7

Mosne dizalice

34144760-3

Mobilne knjižnice

34144800-6

Mobilne kuće

34144900-7

Električna vozila

34144910-0

Električni autobusi

34150000-3

Simulatori

34151000-0

Simulatori vožnje

34152000-7

Simulatori za obuku

34200000-9

Karoserije za vozila, prikolice ili poluprikolice

34210000-2

Karoserije za vozila

34211000-9

Karoserije za autobuse, karoserije sanitetska vozila i karoserije za teretna vozila

34211100-9

Karoserije za autobuse

34211200-9

Karoserije za sanitetska vozila

34211300-9

Karoserije za teretna vozila

34220000-5

Prikolice, poluprikolice i pokretni kontejneri

34221000-2

Pokretni kontejneri za posebne namjene

34221100-3

Pokretne jedinice za nesretne slučajeve

34221200-4

Pokretne interventne jedinice

34221300-5

Jedinica za kemijske nesreće

34223000-6

Prikolice i poluprikolice

34223100-7

Poluprikolice

34223200-8

Cisterne s crpkom

34223300-9

Prikolice

34223310-2

Prikolice opće namjene

34223320-5

Prikolice za konje

34223330-8

Mobilne jedinice na prikolicama

34223340-1

Prikolice cisterne

34223350-4

Prikolice okretne ljestve

34223360-7

Prikolice za natakanje goriva

34223370-0

Samoistovarne prikolice

34223400-0

Prikolice i poluprikolice – kućice na kotačima

34224000-3

Dijelovi prikolica, poluprikolica i drugih vozila

34224100-4

Dijelovi prikolica i poluprikolica

34224200-5

Dijelovi drugih vozila

34300000-0

Dijelovi i pribor za vozila i njihove motore

34310000-3

Motori i dijelovi motora

34311000-0

Motori

34311100-1

Motori s unutarnjim izgaranjem za motorna vozila i motorkotače

34311110-4

Motori na paljenje svjećicom

34311120-7

Motori na paljenje kompresijom

34312000-7

Dijelovi motora

34312100-8

Remeni ventilatora

34312200-9

Svjećice

34312300-0

Hladnjaci za vozila

34312400-1

Klipovi

34312500-2

Brtve

34312600-3

Transportne vrpce od gume

34312700-4

Vrpci za prijenos od gume

34320000-6

Mehanički rezervni dijelovi, osim strojeva i dijelova strojeva

34321000-3

Osovine i mjenjači

34321100-4

Osovine

34321200-5

Mjenjači

34322000-0

Kočnice i dijelovi kočnica

34322100-1

Oprema za kočnice

34322200-2

Tanjuraste kočnice

34322300-3

Obloge kočnica

34322400-4

Pločice kočnica

34322500-5

Papuče kočnica

34324000-4

Kotači, dijelovi i pribor

34324100-5

Oprema za centriranje kotača

34325000-1

Prigušivači zvuka i ispušne cijevi

34325100-2

Prigušivači zvuka

34325200-3

Ispušne cijevi

34326000-8

Dizalice za vozila, spojke i pripadajući dijelovi

34326100-9

Spojke i pripadajući dijelovi

34326200-0

Dizalice za vozila

34327000-5

Upravljači, stupovi upravljača i mehanizmi upravljača

34327100-6

Upravljači

34327200-7

Stupovi i mehanizmi

34328000-2

Ispitni stolovi, oprema za preinaku vozila i sigurnosni pojasevi

34328100-3

Ispitni stolovi

34328200-4

Oprema za preinaku vozila

34328300-5

Sigurnosni pojasevi

34330000-9

Rezervni dijelovi za teretna vozila, furgone i automobile

34350000-5

Gume za teška i laka vozila

34351000-2

Gume za laka opterećenja

34351100-3

Gume za automobile

34352000-9

Gume za visoka opterećenja

34352100-0

Gume za kamione

34352200-1

Gume za autobuse

34352300-2

Gume za poljoprivredna vozila

34360000-8

Sjedala za civilne letjelice

34370000-1

Sjedala za motorna vozila

34390000-7

Pribor za traktore

34400000-1

Motocikli, bicikli i bočne prikolice

34410000-4

Motocikli

34411000-1

Dijelovi i pribor za motocikle

34411100-2

Bočne prikolice za motocikle

34411110-5

Dijelovi i pribor za bočne prikolice za motocikle

34411200-3

Gume za motocikle

34420000-7

Mopedi i bicikli s pomoćnim motorima

34421000-7

Mopedi

34422000-7

Bicikli s pomoćnim motorima

34430000-0

Bicikli

34431000-7

Bicikli bez motornog pogona

34432000-4

Dijelovi i pribor za bicikle

34432100-5

Gume za bicikle

34500000-2

Brodovi i brodice

34510000-5

Brodovi

34511100-3

Pomorski patrolni čamci

34512000-9

Brodovi i slična plovila za prijevoz ljudi ili robe

34512100-0

Trajekti

34512200-1

Brodovi za kružna putovanja

34512300-2

Brodovi za prijevoz rasutog tereta

34512400-3

Teretni brodovi

34512500-4

Brodovi za prijevoz robe

34512600-5

Brodovi za prijevoz kontejnera

34512700-6

Ro-ro brodovi

34512800-7

Tankeri

34512900-8

Brodovi za prijevoz automobila

34512950-3

Brodovi hladnjače

34513000-6

Ribarska plovila, interventna plovila i ostala plovila za posebne namjene

34513100-7

Ribarska plovila

34513150-2

Brodovi tvornice

34513200-8

Remorkeri

34513250-3

Jaružala

34513300-9

Pomorski ploveći dokovi

34513350-4

Plovila s opremom za podvodne aktivnosti

34513400-0

Plutajuće dizalice

34513450-5

Plovila za eksploataciju nafte

34513500-1

Plovila za seizmička ispitivanja

34513550-6

Istraživačka plovila

34513600-2

Plovila za suzbijanje onečišćenja

34513650-7

Vatrogasna plovila

34513700-3

Plovila za spašavanje

34513750-8

Laka plovila

34514000-3

Plutajuće ili uronjive platforme za bušenje ili eksploataciju nafte

34514100-4

Brodovi za bušenje

34514200-5

Samopodizne platforme

34514300-6

Bušeća oprema za platforme

34514400-7

Plutajuće platforme za bušenje

34514500-8

Plutajući objekt za eksploataciju nafte

34514600-9

Poluuronjive platforme

34514700-0

Mobilne platforme

34514800-1

Odobalne (pučinske) platforme

34514900-2

Platforme za bušenje

34515000-0

Plutajuće konstrukcije

34515100-1

Bove za označivanje

34515200-2

Splavi za napuhavanje

34516000-7

Pomorski bokobrani

34520000-8

Brodice

34521000-5

Brodice za posebne namjene

34521100-6

Brodice za nadzor

34521200-7

Patrolni čamci carinske službe

34521300-8

Policijski patrolni čamci

34521400-9

Čamci za spasavanje

34522000-2

Brodice za sport i rekreaciju

34522100-3

Jedrilice

34522150-8

Jedrilice katamarani

34522200-4

Male brodice za spašavanje

34522250-9

Male jedrilice

34522300-5

Mala plovila

34522350-0

Male brodice od staklenih vlakana

34522400-6

Polutvrde male brodice

34522450-1

Plovila na napuhavanje

34522500-7

Male gumene brodice

34522550-2

Kanui

34522600-8

Čamci na vesla

34522700-9

Pedaline, čamci na pedaliranje

34600000-3

Željezničke i tramvajske lokomotive i vagoni i pripadajući dijelovi

34610000-6

Željezničke lokomotive i tenderi

34611000-3

Lokomotive

34612000-0

Tenderi za lokomotive i žičare

34612100-1

Tenderi za lokomotive

34612200-2

Žičare

34620000-9

Vagoni

34621000-6

Željeznička vozila za održavanje ili servisiranje i željeznički teretni vagoni

34621100-7

Željeznički teretni vagoni

34621200-8

Željeznička vozila za održavanje ili servisiranje

34622000-3

Željeznički i tramvajski putnički vagoni i trolejbusi

34622100-4

Tramvajski putnički vagoni

34622200-5

Željeznički putnički vagoni

34622300-6

Trolejbusi

34622400-7

Željeznički vagoni

34622500-8

Vagoni za prtljagu i vagoni posebne namjene

34630000-2

Dijelovi željezničkih ili tramvajskih lokomotiva ili vagoni; oprema za regulaciju željezničkog prometa

34631000-9

Dijelovi lokomotiva ili vagona

34631100-0

Monoblok kotači

34631200-1

Odbojnici i vučne naprave

34631300-2

Sjedala za vagone

34631400-3

Osovine kotača i kotači i drugi dijelovi lokomotiva ili vagona

34632000-6

Oprema za reguliranje željezničkog prometa

34632100-7

Mehanička signalizacija

34632200-8

Električna signalizacijska oprema za željeznice

34632300-9

Električne instalacije za željeznice

34640000-5

Samohodni elementi

34700000-4

Zrakoplovi i svemirske letjelice

34710000-7

Helikopteri, zrakoplovi, svemirske letjelice i ostale letjelice na vlastiti pogon

34711000-4

Helikopteri i zrakoplovi

34711100-5

Zrakoplovi

34711110-8

Zrakoplovi s nepomičnim krilima

34711200-6

Zrakoplovi bez pilota

34711300-7

Zrakoplovi s pilotom

34711400-8

Zrakoplovi za posebne namjene

34711500-9

Helikopteri

34712000-1

Svemirske letjelice, sateliti i nosači za lansiranje svemirskih letjelica

34712100-2

Svemirske letjelice

34712200-3

Sateliti

34712300-4

Nosači za lansiranje svemirskih letjelica

34720000-0

Baloni, cepelini (dirižabli) i ostale letjelice bez pogona

34721000-7

Jedrilice

34721100-8

Zmajevi

34722000-4

Baloni i cepelini (dirižabli)

34722100-5

Baloni

34722200-6

Cepelini (dirižabli)

34730000-3

Dijelovi zrakoplova, svemirskih letjelica i helikoptera

34731000-0

Dijelovi zrakoplova

34731100-1

Motori zrakoplova

34731200-2

Turbomlazni motori

34731300-3

Turbopropelerni motori

34731400-4

Mlazni motori

34731500-5

Dijelovi zrakoplovnih motora

34731600-6

Dijelovi turbomlaznih ili turbopropelernih motora

34731700-7

Dijelovi helikoptera

34731800-8

Pneumatici za zrakoplove

34740000-6

Oprema za zrakoplove i svemirske letjelice, naprave za obuku (trenažeri), simulatori i pripadajući dijelovi

34741000-3

Oprema za letjelice

34741100-4

Oprema za lansiranje letjelica

34741200-5

Sustavi za katapultiranje letjelica

34741300-6

Sustav za zaustavljanje letjelice na palubi

34741400-7

Simulatori leta

34741500-8

Trenažeri za letačku obuku na zemlji

34741600-9

Vrećice za povraćanje

34900000-6

Razna oprema za prijevoz i rezervni dijelovi

34910000-9

Zaprežna ili ručna kola, ostala nemehanički pogonjena vozila, kolica za prtljagu i razni rezervni dijelovi

34911000-6

Zaprežna ili ručna kola i ostala nemehanički pogonjena vozila

34911100-7

Ručna kolica

34912000-3

Kolica za prtljagu

34912100-4

Dječja kolica

34913000-0

Razni rezervni dijelovi

34913100-1

Rabljene gume

34913200-2

Protektirane gume

34913300-3

Odbojnici

34913400-4

Satovi za vozila

34913500-5

Brave za vozila

34913510-8

Brave za bicikle

34913600-6

Brodski vijci

34913700-7

Vatrogasna vozila s ljestvama

34913800-8

Sidra

34920000-2

Oprema za ceste

34921000-9

Oprema za održavanje cesta

34921100-0

Strojevi za pometanje ceste

34921200-1

Strojevi za pometanje poletno-slijetne piste

34922000-6

Oprema za označivanje cesta

34922100-7

Cestovne oznake

34922110-0

Staklene kuglice za označivanje cesta

34923000-3

Oprema za reguliranje cestovnog prometa

34924000-0

Oznake sa promjenljivim porukama

34926000-4

Oprema za nadzor parkirališta za vozila

34927000-1

Oprema za naplatu cestarine

34927100-2

Sol za posipavanje cesta

34928000-8

Prometna oprema

34928100-9

Odbojne ograde

34928110-2

Cestovne pregrade

34928120-5

Dijelovi pregrada

34928200-0

Ograde

34928210-3

Drveni stupovi

34928220-6

Dijelovi za ograde

34928230-9

Protuzvučna ograda

34928300-1

Sigurnosni branici

34928310-4

Sigurnosne ograde

34928320-7

Zaštitne ograde

34928330-0

Ograde za zaštitu od lavine

34928340-3

Ograde za snijeg

34928400-2

Urbana oprema

34928410-5

Oznake mjesta

34928420-8

Upozoravajuća svjetla na cesti

34928430-1

Putokazi

34928440-4

Oznake autobusnih postaja

34928450-7

Stupići

34928460-0

Cestovni stošci

34928470-3

Oznake

34928471-0

Materijali za označivanje

34928472-7

Stupovi za označivanje

34928480-6

Spremnici i koševi za otpad i smeće

34928500-3

Oprema za osvjetljavanje ulica

34928510-6

Stupovi za osvjetljavanje ulica

34928520-9

Stupovi za svjetiljke

34928530-2

Ulične svjetiljke

34929000-5

Materijali za autoceste

34930000-5

Pomorska oprema

34931000-2

Lučka oprema

34931100-3

Naprave za pristajanje

34931200-4

Mostovi za ukrcaj putnika na brod

34931300-5

Stube za ukrcaj putnika na brod

34931400-6

Simulatori komandnog mosta broda

34931500-7

Oprema za reguliranje pomorskog prometa

34932000-9

Radari

34933000-6

Navigacijska oprema

34934000-3

Lopatice propelera

34940000-8

Oprema za željeznice

34941000-5

Tračnice i pribor

34941100-6

Poluge

34941200-7

Željezničke tračnice

34941300-8

Tramvajske tračnice

34941500-0

Križne skretnice

34941600-1

Prijelaznice (s jednog na drugi paralelni kolosijek)

34941800-3

Skretnice

34942000-2

Oprema za signalizaciju

34942100-3

Signalni stupovi

34942200-4

Signalne kutije

34943000-9

Sustav za praćenje vlakova

34944000-6

Sustav za grijanje skretnica

34945000-3

Strojevi za ravnanje tračnica

34946000-0

Materijali za gradnju željezničkih kolosijeka i potrepštine

34946100-1

Materijali za gradnju željezničkih kolosijeka

34946110-4

Tračnice

34946120-7

Materijali za željezničke pruge

34946121-4

Spojnice i podložne pločice za tračnice

34946122-1

Vodilice

34946200-2

Potrepštine za željezničke kolosijeke

34946210-5

Elektroprovodne tračnice

34946220-8

Skretnički jezičci, skretnička srca, skretničko polužje i drugi dijelovi skretnica

34946221-5

Skretnički jezičci

34946222-2

Skretnička srca

34946223-9

Skretničko polužje

34946224-6

Drugi dijelovi skretnica

34946230-1

Električne pritiskalice, uporne pločice i spojne motke

34946231-8

Električne pritiskalice

34946232-5

Uporne pločice i spojne motke

34946240-4

Klizni jastuci i stezni klinovi

34947000-7

Pragovi i dijelovi pragova

34947100-8

Pragovi

34947200-9

Dijelovi pragova

34950000-1

Nosiva oprema

34951000-8

Pristupne platforme

34951200-0

Oprema za rukovanje kanalizacijskim muljem

34951300-1

Uređaj za sušenje kanalizacijskog mulja

34952000-5

Dizalice za hidraulične platforme

34953000-2

Pristupne rampe

34953100-3

Rampe za trajekte

34953300-5

Pristupne rampe za putnike

34954000-9

Mosne dizalice

34955000-6

Plutajući dok

34955100-7

Plutajuća skladišna jedinica

34960000-4

Oprema za zračne luke

34961000-1

Sustav za rukovanje prtljagom

34961100-2

Oprema za rukovanje prtljagom

34962000-8

Oprema za kontrolu zračnog prometa

34962100-9

Oprema za kontrolne tornjeve

34962200-0

Kontrola zračnog prometa

34962210-3

Simulacija kontrole zračnog prometa

34962220-6

Sustavi kontrole zračnog prometa

34962230-9

Obuka za kontrolu zračnog prometa

34963000-5

Sustav za instrumentalno slijetanje (ILS)

34964000-2

Dopplerski visokofrekventni uređaj svesmjernog dometa (DVOR)

34965000-9

Oprema za mjerenje udaljenosti (DME)

34966000-6

Radijski tragač smjera i neusmjereni radiofar

34966100-7

Rotirajuća radioantena (RDF)

34966200-8

Neusmjereni radiofar (NDB)

34967000-3

Komunikacijski sustav zračne luke (COM)

34968000-0

Sustav nadzora i sustav rasvjete zračne luke

34968100-1

Sustav nadzora zračne luke (SUR)

34968200-2

Sustav rasvjete zračne luke (PAPI)

34969000-7

Mostovi i stube za ukrcaj putnika u zrakoplov

34969100-8

Mostovi za ukrcaj putnika u zrakoplov

34969200-9

Stube za ukrcaj putnika u zrakoplov

34970000-7

Oprema za praćenje prometa

34971000-4

Kamera za kontrolu brzine

34972000-1

Sustav mjerenja protoka prometa

34980000-0

Prijevozne karte

34990000-3

Oprema za reguliranje, sigurnost, signalizaciju i rasvjetu

34991000-0

Svjetla za rad na terenu

34992000-7

Znakovi i svjetleći znakovi

34992100-8

Osvijetljeni prometni znakovi

34992200-9

Cestovni znakovi

34992300-0

Ulični znakovi

34993000-4

Cestovna rasvjeta

34993100-5

Rasvjeta u tunelima

34994000-1

Signalna i navigacijska rasvjeta za plovidbu

34994100-2

Signalna i navigacijska rasvjeta za riječnu plovidbu

34995000-8

Signalna i navigacijska rasvjeta za zračni promet

34996000-5

Oprema za reguliranje, sigurnost ili signalizaciju u cestovnom prometu

34996100-6

Semafori

34996200-7

Oprema za regulaciju, sigurnost i signalizaciju u riječnom prometu

34996300-8

Oprema za regulaciju, sigurnost i signalizaciju na parkiralištima

34997000-2

Oprema za regulaciju, sigurnost i signalizaciju u zračnim lukama

34997100-3

Zapisivači leta

34997200-4

Rasvjeta u zračnim lukama

34997210-7

Svjetla uzletno-slijetnih pisti

34998000-9

Oprema za regulaciju, sigurnost i signalizaciju lučkih objekata

34999000-6

Generatori signala, razdjelnici antenskih signala i strojevi za galvanotehniku

34999100-7

Generatori signala

34999200-8

Razdjelnici antenskih signala

34999300-9

Strojevi za galvanotehniku

34999400-0

Makete

34999410-3

Makete zrakoplova

34999420-6

Makete brodica

35000000-4

Sigurnosna, vatrogasna policijska i obrambena oprema

35100000-5

Interventna i sigurnosna oprema

35110000-8

Vatrogasna oprema, oprema za spašavanje i sigurnosna oprema

35111000-5

Vatrogasna oprema

35111100-6

Aparati za disanje u vatrogastvu

35111200-7

Potrepštine za gašenje požara

35111300-8

Aparati za gašenje

35111310-1

Pjena za punjenje aparata za gašenje

35111320-4

Prenosivi aparati za gašenje

35111400-9

Protupožarna oprema

35111500-0

Sustav za sprečavanje požara

35111510-3

Ručna oruđa za gašenje požara

35111520-6

Pjena za gašenje plamena ili slični preparati

35112000-2

Oprema za spasavanje i za krizne situacije

35112100-3

Lutke za obuku za krizne situacije

35112200-4

Štrcaljke za krizne situacije

35112300-5

Ispirač za oči

35113000-9

Sigurnosna oprema

35113100-0

Oprema za osiguranje lokacije

35113110-0

Sustav za zaštitu od nuklearnog reaktora

35113200-1

Oprema za nuklearnu, biološku, kemijsku i radiološku zaštitu

35113210-4

Oprema za nuklearnu zaštitu

35113300-2

Sigurnosne naprave

35113400-3

Zaštitna i sigurnosna odjeća

35113410-6

Odjeća za biološku i kemijsku zaštitu

35113420-9

Odjeća za nuklearnu i radiološku zaštitu

35113430-2

Sigurnosni prsluci

35113440-5

Reflektirajući prsluci

35113450-8

Zaštitni kaputi ili pelerine

35113460-1

Zaštitne čarape

35113470-4

Zaštitne košulje ili hlače

35113480-7

Zaštitne narukvice

35113490-0

Zaštitni ogrtači

35120000-1

Nadzorni i sigurnosni sustavi i uređaji

35121000-8

Sigurnosna oprema

35121100-9

Zujala

35121200-0

Detektor krivotvorenog novca

35121300-1

Sigurnosni uređaji

35121400-2

Sigurnosne torbe

35121500-3

Zatvarači

35121600-4

Oznake

35121700-5

Alarmni sustavi

35121800-6

Konveksna sigurnosna ogledala

35121900-7

Detektori radara

35123000-2

Oprema za određivanje lokacije

35123100-3

Sustav magnetne kartice

35123200-4

Oprema za klizno radno vrijeme

35123300-5

Sustav za bilježenje vremena

35123400-6

Identifikacijske značke

35123500-7

Videosustavi za identifikaciju

35124000-9

Detektori metala

35125000-6

Sustav nadzora

35125100-7

Senzori

35125110-0

Biometrički senzori

35125200-8

Sustav za mjerenje vremena ili sustav za bilježenje radnog vremena

35125300-2

Sigurnosne kamere

35126000-3

Oprema za skaniranje linijskog koda

35200000-6

Policijska oprema

35210000-9

Mete za streljane

35220000-2

Oprema za suzbijanje nereda

35221000-9

Vodeni topovi

35230000-5

Lisice

35240000-8

Sirene

35250000-1

Repelenti za odvraćanje od napada pasa

35260000-4

Policijski znakovi

35261000-1

Obavijesne ploče

35261100-2

Signalne ploče za promjenljive poruke

35262000-8

Signalna oprema za regulaciju prometa na križanjima

35300000-7

Oružje, streljivo i pripadajući dijelovi

35310000-0

Razno oružje

35311000-7

Mačevi, sablje, bajunete i koplja

35311100-8

Mačevi

35311200-9

Sablje

35311300-0

Bajunete

35311400-1

Koplja

35312000-4

Plinske puške

35320000-3

Vatreno oružje

35321000-0

Lako vatreno oružje

35321100-1

Samokresi

35321200-2

Puške

35321300-3

Mitraljezi

35322000-7

Topništvo

35322100-8

Protuzračno topništvo

35322200-9

Samohodno topništvo

35322300-0

Vučno topništvo

35322400-1

Minobacači

35322500-2

Haubice

35330000-6

Streljivo

35331000-3

Streljivo za vatreno oružje i borbu

35331100-4

Meci

35331200-5

Topovski meci

35331300-3

Granate

35331400-7

Kopnene mine

35331500-8

Naboji

35332000-0

Streljivo za pomorsku bitku

35332100-1

Torpeda

35332200-2

Morske mine

35333000-7

Streljivo za zračne bitke

35333100-8

Bombe

35333200-9

Rakete

35340000-9

Dijelovi vatrenog oružja i streljiva

35341000-6

Dijelovi lakog vatrenog oružja

35341100-7

Pribor za cijevi iz topovske bronce

35342000-3

Dijelovi raketnih lansera

35343000-0

Dijelovi minobacača

35400000-8

Vojna vozila i pripadajući dijelovi

35410000-1

Oklopna vojna vozila

35411000-8

Bojni tenkovi

35411100-9

Glavni bojni tenkovi

35411200-0

Laki bojni tenkovi

35412000-5

Oklopna bojna vozila

35412100-6

Pješadijska bojna vozila

35412200-7

Oklopni transporteri za ljudstvo

35412300-8

Oklopni transporteri za oružje

35412400-9

Izviđačka i patrolna vozila

35412500-0

Zapovjedna vozila i vozila za vezu

35420000-4

Dijelovi vojnih vozila

35421000-1

Mehanički rezervni dijelovi za vojna vozila

35421100-2

Motori i dijelovi motora za vojna vozila

35422000-8

Električni i elektronički rezervni dijelovi za vojna vozila

35500000-9

Ratni brodovi i pripadajući dijelovi

35510000-2

Ratni brodovi

35511000-9

Površinski bojni brodovi

35511100-0

Nosači zrakoplova

35511200-1

Razarači i fregate

35511300-2

Korvete i patrolni čamci

35511400-3

Amfibijska plovila i brodovi

35512000-6

Podmornice

35512100-7

Strateške podmornice na nuklearni pogon

35512200-8