2002R0733 — HR — 11.12.2008 — 001.002


►B

UREDBA (EZ) br. 733/2002 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

od 22. travnja 2002.

o uvođenju vršne .eu domene

(Tekst značajan za EGP)

( L 113, 30.4.2002, p.1)

 

 

  No

page

date

►M1

Uredba (EZ) br. 1137/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. listopada 2008.

  L 311

1

21.11.2008
▼B

UREDBA (EZ) br. 733/2002 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

od 22. travnja 2002.

o uvođenju vršne .eu domene

(Tekst značajan za EGP)EUROPSKI PARLAMENT I VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice, a posebno njegov članak 156.,

uzimajući u obzir prijedlog Komisije ( 1 ),

uzimajući u obzir mišljenje Gospodarskog i socijalnog odbora ( 2 ),

nakon savjetovanja s Odborom regija,

u skladu s postupkom utvrđenim u članku 251. Ugovora ( 3 ),

budući da:

(1)

Uvođenje vršne.eu domene (Top Level Domain - TLD) uključeno je u inicijativu za e-Europu koju je poduprlo Europsko vijeće na svojoj sjednici u Lisabonu 23. i 24. ožujka 2000. kao jedan od ciljeva za ubrzanje elektroničke trgovine.

(2)

Komunikacija Komisije Vijeću i Europskom parlamentu o organizaciji i upravljanju internetom odnosi se na uvođenje vršne.eu domene, a rezolucija Vijeća od 3. listopada 2000. o organizaciji i upravljanju internetom ( 4 ) zadužuje Komisiju da potakne usklađivanje politika u odnosu na upravljanje internetom.

(3)

Vršne domene su sastavni dio infrastrukture interneta. One su bitni dio globalnog uzajamnog djelovanja World Wide Web-a („WWW” ili „Web”). Povezivanje i prisutnost koje pruža dodjeljivanje naziva domena i s tim povezanih adresa omogućuje korisnicima da pronađu računala i internetske stranice na Web-u. Vršne domene su također sastavni dio svake internetske adrese elektroničke pošte.

(4)

Vršna.eu domena trebala bi promicati korištenje i pristup internetskim mrežama i virtualnom tržištu koje se temelji na internetu, u skladu s člankom 154. stavkom 2. Ugovora, putem omogućivanja dodatne registracije domena postojećoj nacionalnoj vršnoj domeni (country code Top Level Domain - ccTLD) ili putem omogućivanja globalne registracije u obliku generičke vršne domene (generic Top Level Domain) te da, kao posljedica navedenog, treba povećati izbor i tržišno natjecanje.

(5)

Vršna.eu domena trebala bi poboljšati uzajamno djelovanje transeuropskih mreža, u skladu s člancima 154. i 155. Ugovora, putem osiguranja dostupnosti poslužitelja.eu domene u Zajednici. Navedeno će utjecati na razmještaj i tehničku infrastrukturu interneta u Europi koji će imati koristi od dodatne grupe domenskih poslužitelja u Zajednici.

(6)

Putem vršne.eu domene, unutarnje bi tržište trebalo postići veću vidljivost na virtualnom tržištu koje se temelji na internetu. Vršna.eu domena trebala bi omogućiti jasno određenu vezu sa Zajednicom, povezanim pravnim okvirom i europskim tržištem. Ona bi trebala omogućiti poduzećima, organizacijama i fizičkim osobama u Zajednici da registriraju određenu domenu koja će učiniti tu vezu očitom. Kao takva, vršna.eu domena neće biti samo ključni sastavni dio elektroničke trgovine u Europi, već će također podupirati ciljeve iz članka 14. Ugovora.

(7)

Vršna.eu domena može pospješiti koristi informacijskog društva u čitavoj Europi, igrati ulogu u integraciji budućih država članica u Europsku uniju i pomoći u borbi protiv rizika digitalne podijeljenosti sa susjednim državama. Stoga se očekuje da će se ova Uredba proširiti na Europski gospodarski prostor uz moguće potrebe za izmjenama postojećih aranžmana između Europske unije i drugih europskih država, s ciljem udovoljavanja uvjetima vršne.eu domene kako bi tijela iz tih država mogle u tome sudjelovati.

(8)

Ova Uredba ne dovodi u pitanje pravo Zajednice u području zaštite osobnih podataka. Ova se Uredba primjenjuje u skladu s načelima koja se odnose na privatnost i zaštitu osobnih podataka.

(9)

Upravljanje internetom općenito se zasnivalo na načelima nemiješanja, samoupravljanja i samouređenja. U mjeri u kojoj je to moguće i ne dovodeći u pitanje pravo Zajednice, ta se načela također trebaju odnositi na nacionalu vršnu.eu domenu. Uvođenje vršne.eu domene može uzeti u obzir najbolje prakse koje postoje u tom pogledu i može se poduprijeti dobrovoljnim smjernicama ili pravilima ponašanja, gdje je to prikladno.

(10)

Uvođenje vršne.eu domene treba doprinijeti promicanju slike Europske unije na globalnim informacijskim mrežama i pružiti dodanu vrijednost dodjeli naziva u sustavu interneta, pored nacionalnih vršnih domena.

(11)

Cilj ove Uredbe je određivanje uvjeta za uvođenje vršne.eu domene, određivanje registra i uspostava okvira opće politike unutar kojeg će registar djelovati. Nacionalne vršne domene nisu obuhvaćene ovom Uredbom.

(12)

Registar je pravna osoba zadužena za organizaciju, vođenje i upravljanje vršnom.eu domenom, uključujući održavanje odgovarajućih baza podataka i s tim povezanih usluga za rješavanje javnih upita, ovlašćivanje registrara, registraciju naziva domena za koje zahtjeve podnose ovlašteni registrari, upravljanje poslužiteljima vršnih domena i širenje datoteka iz zone vršne domene. Usluge za rješavanje javnih upita koje su povezane s vršnom domenom navode se kao „tko je” upiti. Baze podataka tipa „tko je” trebale bi biti u skladu s pravom Zajednice o zaštiti podataka i privatnosti. Pristup tim bazama podataka pruža podatke o nositelju naziva domene i predstavlja bitan instrument za poticanje povjerenja korisnika.

(13)

Nakon objave poziva za iskaz interesa u Službenom listu Europskih zajednica, Komisija bi trebala odrediti registar, na temelju otvorenog, transparentnog i nediskriminacijskog postupka odabira. Komisija bi trebala sklopiti ugovor s odabranim registrom u kojem bi se trebali navesti uvjeti koji se primjenjuju na registar u pogledu organizacije, vođenja i upravljanja vršnom.eu domenom i koji treba biti vremenski ograničen i obnovljiv.

(14)

Komisija je, djelujući u ime Zajednice, zatražila dodjeljivanje koda EU-a za potrebe uvođenja nacionalne vršne internetske domene. Internetska organizacija za dodjeljivanje naziva i brojeva (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - ICANN) je 25. rujna 2000. donijela odluku kojom utvrđuje da se „alfanumerički kodovi s dva znaka mogu dodijeliti kao nacionalne vršne domene samo u slučajevima kada je Agencija za održavanje ISO 3166, na svom popisu iznimnih rezervacija, objavila rezervaciju koda koji pokriva bilo koju primjenu ISO 3166-1 za koju je predstavljanje putem koda u nazivu države, teritorija ili područja potrebno”. Tim uvjetima udovoljava kod EU-a koji se stoga može „dodijeliti” Zajednici.

(15)

ICANN je trenutačno odgovoran za koordinaciju dodjeljivanja registrima kodova koji predstavljaju nacionalne vršne domene. Rezolucijom Vijeća od 3. listopada 2000. potiče se provedba načela koja se primjenjuju na registre nacionalnih vršnih domena a koja je donio Savjetodavni odbor vlada (Governmental Advisory Committee - GAC). Registar bi trebao sklopiti ugovor s ICANN-om poštujući načela GAC-a.

(16)

Donošenje javnih pravila o sumnjivim i zlopotrebljavajućim registracijama naziva domena trebalo bi omogućiti da imatelji prvenstvenih prava priznatih ili zasnovanih na temelju nacionalnog prava i/ili prava Zajednice i javna tijela imaju koristi od određenog početnog razdoblja („sunrise period”) tijekom kojeg je registracija njihovih naziva domena isključivo rezervirana za te imatelje prvenstvenih prava priznatih ili zasnovanih na temelju nacionalnog prava i/ili prava Zajednice i za javna tijela.

(17)

Nazivi domena ne smiju se proizvoljno opozvati. Opoziv se međutim može ishoditi posebno ako je naziv domene očito protivan javnom poretku. Politika opoziva bi trebala, neovisno o tome, predvidjeti pravodoban i učinkovit mehanizam.

(18)

Trebala bi se usvojiti pravila o napuštanju (bona vacantia) za rješavanje statusa naziva domena čija registracija nije obnovljena ili naziva domena koje su ostale bez nositelja, primjerice zbog pravnog sljedništva.

(19)

Novi registar vršnih.eu domena ne smije biti ovlašten za uvođenje domena druge razine koristeći alfanumeričke kodove s dva znaka koji predstavljaju države.

(20)

Prilikom formuliranja politike registracije, u okviru utvrđenom ovom Uredbom, trebalo bi razmotriti pravila javne politike o uvođenju i djelovanju vršne.eu domene, načela javne politike o registraciji te različite opcije, uključujući metodu „prvi podnesen, prvi uslužen”.

(21)

Prilikom upućivanja na zainteresirane osobe, trebalo bi predvidjeti savjetovanje koje posebno obuhvaća javna tijela, poduzeća, organizacije i fizičke osobe. Registar može osnovati savjetodavno tijelo radi organiziranja takvog savjetovanja.

(22)

Mjere potrebne za provedbu ove Uredbe, uključujući kriterije za postupak odabira registra, određivanje registra i donošenje pravila javne politike, trebalo bi donijeti u skladu s Direktivom Vijeća 1999/468/EZ od 28. lipnja 1999. o utvrđivanju postupaka za izvršavanje provedbenih ovlasti dodijeljenih Komisiji ( 5 ).

(23)

Kako države članice ne mogu dostatno ostvariti cilj predložene aktivnosti, tj. uvođenje vršne.eu domene, nego ga se, zbog razine i učinaka aktivnosti, može na bolji način ostvariti na razini Zajednice, Zajednica može donijeti mjere u skladu s načelom supsidijarnosti iz članka 5. Ugovora. U skladu s načelom proporcionalnosti iz tog članka, ova Uredba ne prelazi ono što je potrebno za ostvarivanje tog cilja,

DONIJELI SU OVU UREDBU:Članak 1.

Cilj i područje primjene

1.  Cilj ove Uredbe je uvođenje nacionalne vršne.eu domene u Zajednici. Uredbom se utvrđuju uvjeti za takvo uvođenje, uključujući određivanje registra, te se uspostavlja okvir opće politike unutar kojega će registar djelovati.

2.  Ova se Uredba primjenjuje ne dovodeći u pitanje rješenja u državama članicama u pogledu nacionalnih vršnih domena.

Članak 2.

Definicije

Za potrebe ove Uredbe:

(a) „registar” znači pravna osoba kojoj je povjerena organizacija, vođenje i upravljanje vršnom.eu domenom, uključujući održavanje odgovarajućih baza podataka i s time povezane usluge za rješavanje upita javnosti, registraciju naziva domena, djelovanje registra naziva domena, djelovanje registra poslužitelja vršnih domena i širenje datoteka iz zone vršne domene;

(b) „registrar” znači fizička ili pravna osoba koja temeljem ugovora s registrom pruža usluge registracije naziva domena podnositeljima zahtjeva za registraciju.

Članak 3.

Obilježja registra

1.  Komisija:

▼M1

(a) utvrđuje kriterije i postupak utvrđivanja Registra. Ta mjera, namijenjena izmjenama elemenata ove Uredbe koji nisu ključni njezinom dopunom, donosi se u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom predviđenim u članku 6. stavku 3. U hitnim slučajevima, Komisija može koristiti hitni postupak iz članka 6. stavka 4.;

▼B

(b) određuje registar, nakon objave poziva za iskaz interesa u Službenom listu Europskih zajednica i nakon dovršenja postupka po takvom pozivu, u skladu s postupkom navedenim u članku 6. stavku 2.;

(c) sklapa ugovor u kojem se određuju uvjeti pod kojima Komisija nadzire organizaciju, vođenje i upravljanje vršnom.eu domenom od strane registra, u skladu s postupkom navedenim u članku 6. stavku 2. Ugovor između Komisije i registra je vremenski ograničen i obnovljiv.

Registar ne mora prihvatiti registracije do donošenja politike registracije.

2.  Registar je neprofitna organizacija osnovana prema pravu države članice i ima registrirano sjedište, središnju upravu i glavno mjesto poslovanja u Zajednici.

3.  Nakon pribavljanja prethodne suglasnosti Komisije, registar sklapa odgovarajuće ugovore u kojima se određuje dodjeljivanje koda nacionalnih vršnih.eu domena. U tu svrhu uzimaju se u obzir relevantna načela koja donosi Savjetodavni odbor vlada.

4.  Registar vršne.eu domene ne može postupati kao registrar.

Članak 4.

Obveze registra

1.  Registar poštuje pravila, politike i postupke koji su predviđeni ovom Uredbom i ugovore navedene u članku 3. Registar postupa na transparentan i nediskriminirajući način.

2.  Registar:

(a) organizira, vodi i upravlja vršnom.eu domenom u općem interesu i na temelju načela kvalitete, učinkovitosti, pouzdanosti i dostupnosti;

(b) izvršava registraciju naziva vršnih.eu domena, putem bilo kojeg ovlaštenog registrara.eu, koju zatraži:

i. poduzeće s registriranim sjedištem, središnjom upravom ili glavnim mjestom poslovanja u Zajednici, ili

ii. organizacija osnovana u Zajednici, ne dovodeći u pitanje primjenu nacionalnog prava, ili

iii. fizička osoba s boravištem u Zajednici;

(c) određuje naknade koje su izravno vezane za nastale troškove;

(d) provodi politiku izvansudskog rješavanja sporova koja se temelji na naknadi troškova i postupku hitnog rješavanja sporova između imatelja naziva domena u pogledu prava koja se odnose na nazive, uključujući prava intelektualnog vlasništva, i sporova koji se odnose na pojedinačne odluke registra. Ta se politika donosi u skladu s člankom 5. stavkom 1. uzimajući u obzir preporuke Svjetske organizacije za intelektualno vlasništvo. Politikom se određuju odgovarajuća postupovna jamstva za zainteresirane strane te se primjenjuje neovisno o bilo kakvom sudskom postupku;

(e) utvrđuje i provodi postupke za ovlašćivanje.eu registrara i osigurava učinkovite i poštene uvjete tržišnog natjecanja između.eu registrara;

(f) osigurava cjelovitost baza podataka naziva domena.

Članak 5.

Okvir politike

▼M1

1.  Nakon konzultiranja Registra Komisija donosi pravila javnog interesa u vezi s provedbom i funkcioniranjem vršne.eu domene i načela javnog interesa u vezi s registracijom. Te se mjere, namijenjene izmjenama elemenata ove Uredbe koji nisu ključni njezinom dopunom, donose u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom iz članka 6. stavka 3.

Javni interes uključuje:

(a) politiku izvansudskog rješavanja sporova;

(b) javni interes o spekulativnoj i zloupotrijebljenoj registraciji naziva domene, uključujući mogućnost registracije naziva domene na segmentiran način, kako bi se nositeljima prvenstvenih prava prepoznatih ili utvrđenih nacionalnim pravom i/ili pravom Zajednice i javnima tijelima zajamčile prikladne privremene mogućnosti registracije svojih naziva;

(c) politiku mogućeg ukidanja imena domena, uključujući pitanje bona vacantia;

(d) pitanje jezika i zemljopisnih koncepata;

(e) tretman intelektualnog vlasništva i drugih prava.

▼B

2.  U roku tri mjeseca od dana stupanja na snagu ove Uredbe, države članice mogu dostaviti Komisiji i drugim državama članicama ograničeni popis široko prihvaćenih naziva u pogledu geografskih i/ili geopolitičkih pojmova koji utječu na njihovu političku ili teritorijalnu organizaciju, a koji se:

(a) ne mogu registrirati; ili

(b) mogu registrirati pod domenom druge razine u skladu s pravilima javne politike.

Komisija bez odgađanja obavješćuje registar o popisu dostavljenih naziva na koje se ti kriteriji primjenjuju. Komisija objavljuje popis istodobno s obavješćivanjem registra.

Kad država članica ili Komisija, u roku 30 dana od objave, uloži prigovor u pogledu određene stavke uključene u dostavljeni popis, Komisija poduzima mjere radi rješavanja te situacije, u skladu s postupkom navedenim u članku 6. stavku 3.

3.  Prije započinjanja s aktivnostima registracije, registar donosi početna pravila za registraciju vršne.eu domene uz savjetovanje s Komisijom i drugim zainteresiranim stranama. Registar uključuje pravila javne politike donesena u skladu sa stavkom 1. u pravila za registraciju uzimajući u obzir popise iznimaka navedene u stavku 2.

4.  Komisija povremeno izvješćuje Odbor naveden u članku 6. o aktivnostima navedenima u stavku 3. ovog članka.

▼M1

Članak 6.

Odborski postupak

1.  Komisiji pomaže Odbor za komunikacije osnovan člankom 22. stavkom 1. Direktive 2002/21/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 7. ožujka 2002. o zajedničkom regulatornom okviru za elektroničke komunikacijske mreže i usluge (Okvirna direktiva) ( 6 )

2.  Kod upućivanja na ovaj stavak, primjenjuju se članci 3. i 7. Odluke 1999/468/EZ, uzimajući u obzir odredbe članka 8. te Odluke.

3.  Kod upućivanja na ovaj stavak, primjenjuju se članak 5.a stavci 1. do 4. i članak 7. Odluke 1999/468/EZ, uzimajući u obzir odredbe članka 8. te Odluke.

4.  Kod upućivanja na ovaj stavak, primjenjuju se članak 5.a stavci 1., 2., 4. i 6. te članak 7. Odluke 1999/468/EZ, uzimajući u obzir odredbe članka 8. te Odluke.

▼B

Članak 7.

Pridržaj prava

Komisija pridržava sva prava koja se odnose na vršnu.eu domenu, posebno uključujući prava intelektualnog vlasništva i druga prava na baze podataka registra koje su potrebne kako bi se osigurala primjena ove Uredbe te pravo na ponovno određivanje registra.

Članak 8.

Izvješće o provedbi

Komisija dostavlja Europskom parlamentu i Vijeću izvješće o provedbi, učinkovitosti i primjeni vršne.eu domene jednu godinu nakon donošenja ove Uredbe i nakon toga svake dvije godine.

Članak 9.

Stupanje na snagu

Ova Uredba stupa na snagu na dan objave u Službenom listu Europskih zajednica.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.( 1 ) SL C 96 E, 27.3.2001., str. 333.

( 2 ) SL C 155, 29.5.2001., str. 10.

( 3 ) Mišljenje Europskog parlamenta od 4. srpnja 2001. (SL C 65 E, 14.3.2002., str. 147.), Zajedničko stajalište Vijeća od 6. studenoga 2001. (SL C 45 E, 19.2.2002., str. 53.) i Odluka Europskog parlamenta od 28. veljače 2002. (još nije objavljena u Službenom listu). Odluka Vijeća od 25. ožujka 2002.

( 4 ) SL C 293, 14.10.2002., str. 3.

( 5 ) SL L 184, 17.7.1999., str. 23.

( 6 ) SL L 108, 24.4.2002., str. 33.