2002D0309 — HR — 30.04.2002 — 000.001


Ovaj je dokument samo dokumentacijska pomoć za čiji sadržaj institucije ne preuzimaju odgovornost

►B

ODLUKA VIJEĆA, I KOMISIJE U POGLEDU SPORAZUMA O ZNANSTVENOJ I TEHNOLOŠKOJ SURADNJI,

od 4. travnja 2002.

o sklapanju sedam sporazuma sa Švicarskom Konfederacijom

(2002/309/EZ, Euratom)

( L 114 30.4.2002, 1)


►C1

,  L 210, 7.8.2015,  38 (2002/309/EZ,)
▼B

▼C1

ODLUKA VIJEĆA, I KOMISIJE U POGLEDU SPORAZUMA O ZNANSTVENOJ I TEHNOLOŠKOJ SURADNJI,

od 4. travnja 2002.

o sklapanju sedam sporazuma sa Švicarskom Konfederacijom

▼B

(2002/309/EZ, Euratom)VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

KOMISIJA EUROPSKIH ZAJEDNICA,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice, a posebno njegov članak 310. u vezi druge rečenice prvog podstavka članka 300. stavka 2. i drugog podstavka članka 300. stavka 3. i članka 300. stavka 4.,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice za atomsku energiju, a posebno drugi podstavak njegovog članka 101.,

uzimajući u obzir prijedlog Komisije,

uzimajući u obzir pristanak Europskog parlamenta ( 1 ),

uzimajući u obzir odobrenje Vijeća,

budući da:

(1)

Kako bi se nastavile povlaštene veze između Europske unije i Švicarske Konfederacije i njihova zajednička želja da se prošire i ojačaju njihovi odnosi, trebalo bi odobriti sljedeće sporazume potpisane 21. lipnja 1999. godine:

 Sporazum o slobodnom kretanju osoba između Europske zajednice i njezinih država članica s jedne strane i Švicarske Konfederacije s druge strane,

 Sporazum između Europske zajednice i Švicarske Konfederacije o zračnom prometu,

 Sporazum između Europske zajednice i Švicarske Konfederacije o željezničkom i cestovnom prijevozu robe i putnika,

 Sporazum između Europske zajednice i Švicarske Konfederacije o trgovini poljoprivrednim proizvodima,

 Sporazum između Europske zajednice i Švicarske Konfederacije o uzajamnom priznavanju u vezi s ocjenom sukladnosti,

 Sporazum između Europske zajednice i Švicarske Konfederacije o određenim vidovima javne nabave,

 Sporazum o znanstvenoj i tehnološkoj suradnji između Europske zajednice i Švicarske Konfederacije.

(2)

Tih sedam sporazuma međusobno je usko povezano radi zahtjeva za njihovim istodobnim stupanjem na snagu i istovremenim ukidanjem, šest mjeseci nakon primitka obavijesti o neobnavljanju ili otkazivanju bilo kojega od njih.

(3)

Što se tiče Sporazuma o slobodnom kretanju osoba, obveze obuhvaćene Sporazumom, a koje potpadaju u treći dio, glavu IV. Ugovora o osnivanju Europske zajednice, ne odnose se na Kraljevinu Dansku, Irsku i Ujedinjenu Kraljevinu Velike Britanije i Sjeverne Irske kao obveze prema pravu Zajednice nego kao obveze koje proizlaze iz obveze između tih država članica i Švicarske Konfederacije.

(4)

Što se tiče Sporazuma o trgovini poljoprivrednim proizvodima, mogu se, ako je potrebno, donijeti potrebne mjere za provedbu članka 5. stavka 3. prve alineje ove Odluke u skladu s postupkom predviđenim u članku 5. stavku 4. Ove mjere trebale bi se donijeti u skladu s Odlukom Vijeća 1999/468/EZ od 28. lipnja 1999., o utvrđivanju postupaka za primjenu provedbenih ovlasti koje su dodijeljene Komisiji ( 2 ).

(5)

Određeni zadaci za provedbu dodijeljeni su Zajedničkim odborima koji su osnovani prema ovim sporazumima, uključujući i ovlasti da se izmijene određeni vidovi njihovih dodataka. Trebalo bi uspostaviti odgovarajuće interne postupke kako bi se osiguralo propisno provođenje sporazumâ, a u određenim slučajevima ovlastiti Komisiju da prihvati neke tehničke izmjene sporazuma ili da donese određene odluke za njihovu provedbu,

ODLUČILI SU:Članak 1.

1.  Ovime se u ime Europske zajednice odobrava sljedećih šest sporazuma:

 Sporazum o slobodnom kretanju osoba između Europske zajednice i njezinih država članica s jedne strane i Švicarske Konfederacije s druge strane,

 Sporazum između Europske zajednice i Švicarske Konfederacije o zračnom prometu,

 Sporazum između Europske zajednice i Švicarske Konfederacije o željezničkom i cestovnom prijevozu robe i putnika,

 Sporazum između Europske zajednice i Švicarske Konfederacije o trgovini poljoprivrednim proizvodima,

 Sporazum između Europske zajednice i Švicarske Konfederacije o uzajamnom priznavanju u vezi s ocjenom sukladnosti,

 Sporazum između Europske zajednice i Švicarske Konfederacije o određenim vidovima javne nabave.

Ovime se u ime Europske zajednice i Europske zajednice za atomsku energiju odobrava sljedeći sporazum:

 Sporazum o znanstvenoj i tehnološkoj suradnji između Europske zajednice i Švicarske Konfederacije.

Tekstovi sporazuma priloženi su ovoj Odluci.

2.  Sukladno svojim uvjetima, sedam sporazuma stupa na snagu istodobno i prestaju se primjenjivati šest mjeseci nakon primitka obavijesti o neobnavljanju ili otkazivanju bilo kojega od njih.

Članak 2.

Što se tiče Sporazuma o slobodnom kretanju osoba, Zajednicu u Zajedničkom odboru, koji je osnovan u skladu s člankom 14. Sporazuma, predstavlja predstavnik Komisije. Vijeće na prijedlog Komisije, a u skladu s odgovarajućim odredbama Ugovora o osnivanju Europske zajednice, utvrđuje stajalište koje u vezi odluka ili preporuka Zajedničkog odbora treba zauzeti Zajednica tijekom provedbe Sporazuma.

Članak 3.

1.  Što se tiče Sporazuma o zračnom prometu, Zajednicu u Zajedničkom odboru, koji je osnovan u skladu s člankom 21. Sporazuma, predstavlja Komisija kojoj pomažu predstavnici država članica.

2.  Komisija usvaja stajalište koje treba zauzeti Zajednica u vezi odluka Zajedničkog odbora koji jednostavno proširuje akte zakonodavstva Zajednice na Švicarsku, a koji podliježu potrebnim tehničkim prilagodbama.

3.  Za ostale odluke Zajedničkog odbora Vijeće, na prijedlog Komisije, usvaja stajalište Zajednice kvalificiranom većinom.

Članak 4.

1.  Što se tiče Sporazuma o prijevozu robe i putnika cestom i željeznicom, Zajednicu u Zajedničkom odboru, koji je osnovan u skladu s člankom 51. Sporazuma, predstavlja Komisija kojoj pomažu predstavnici država članica. Stajalište koje treba zauzeti Zajednica u vezi oduka Zajedničkog odbora usvaja:

 Vijeće, kvalificiranom većinom na prijedlog Komisije, u predmetima koji su obuhvaćeni člancima 42., 45., 46., 47. i 54. Sporazuma,

 Komisija, za sve ostale predmete, uz savjetovanje s Odborom koji je osnovan u skladu s prvim podstavkom članka 4. Odluke 92/578/EZ ( 3 ).

Članak 5.

1.  U vezi Sporazuma o trgovini poljoprivrednim proizvodima, Komisija, kojoj pomažu predstavnici država članica, predstavlja Zajednicu u Zajedničkom odboru za poljoprivredu iz članka 6. stavka 1. Sporazuma i uz Zajedničkom odboru za veterinarstvo iz članka 19. stavka 1. Priloga 11. Sporazumu.

2.  Vijeće na prijedlog Komisije usvaja stajalište Zajednice u Zajedničkom odboru za poljoprivredu i Zajedničkom odboru za veterinarstvo u skladu s odgovarajućim odredbama Ugovora o osnivanju Europske zajednice.

Međutim, stajalište Zajednice o pitanjima koja podliježu odlukama Zajedničkog odbora za poljoprivredu iz članka 6. stavka 3. Sporazuma usvaja Komisija:

 po pitanjima iz Priloga 4. Sporazumu i njegovih dodataka u skladu s procedurom koja je definirana u članku 18. Direktive 2000/29/EZ ( 4 ),

 po pitanjima iz Priloga 5. Sporazumu i njegovih dodataka u skladu s procedurom koja je definirana člankom 23. Direktive 70/524/EEZ ( 5 ),

 po pitanjima iz Priloga 6. Sporazumu i njegovih dodataka u skladu s procedurom koja je definirana člankom 21. Direktive 66/400/EEZ ( 6 ) ili s odgovarajućim odredbama ostalih direktiva u području sjemenja,

 po pitanjima iz Priloga 7. Sporazumu i njegovih dodataka u skladu s procedurom koja je definirana člankom 75. Uredbe (EZ) br. 1493/1999 ( 7 ),

 po pitanjima iz Priloga 8. Sporazumu i njegovih dodataka u skladu s procedurom koja je definirana člankom 14. ili člankom 15. Uredbe (EEZ) br. 1576/89 ( 8 ) ili člankom 13. ili člankom 14. Uredbe (EEZ) br. 1601/91 ( 9 ),

 po pitanjima iz Priloga 9. Sporazumu i njegovih dodataka u skladu s procedurom koja je definirana člankom 14. Uredbe (EEZ) br. 2092/96 ( 10 ),

 po pitanjima iz Priloga 10. Sporazumu i njegovih dodataka u skladu s procedurom koja je definirana člankom 46. Uredbe (EZ) br. 2200/96 ( 11 ).

3.  Ne dovodeći u pitanje stavak 6., Komisija usvaja mjere koje su potrebne za provedbu Sporazuma u pogledu:

 provedbe tarifnih koncesija iz Priloga 2. i Priloga 3. Sporazumu, kao i izmjena i tehničkih prilagodbi koje su bile potrebne zbog izmjena Kombinirane nomenklature i kodova TARIC, u skladu s procedurom koja je definirana člankom 23. Uredbe (EEZ) br. 1766/92 ( 12 ) ili odgovarajućim odredbama ostalih uredbi o zajedničkoj organizaciji tržištâ ili u skladu s procedurom koja je definirana u stavku 2.,

 provedbe Priloga 4. u skladu s procedurom utvrđenom člankom 18. Direktive 2000/29/EEZ,

 provedbe Priloga 5. u skladu s procedurom utvrđenom člankom 23. Direktive 70/524/EEZ,

 provedbe Priloga 6. u skladu s procedurom utvrđenom člankom 21. Direktive 66/400/EEZ ili odgovarajućih odredbi ostalih direktiva iz područja sjemena,

 provedbe glave III. Priloga 7. u skladu s procedurom utvrđenom člankom 75. Uredbe (EZ) br. 1493/1999.,

 provedbe članka 14. Priloga 8. u skladu s procedurom utvrđenom člankom 14. Uredbe (EEZ) br. 1576/89 ili članka 13. Uredbe (EEZ) br. 1601/91,

 provedbe Priloga 9. u skladu s procedurom utvrđenom člankom 14. Uredbe (EEZ) 2092/91,

 provedbe Priloga 10. u skladu s procedurom utvrđenom člankom 46. Uredbe (EZ) br. 2200/96,

 provedbe Priloga 11. u skladu s člankom 30. Direktive 72/462/EEZ ( 13 ).

4.  Ako je potrebno, mogu se donijeti potrebne mjere navedene u stavku 3. prvoj alineji, u skladu s procedurom koja je utvrđena dalje u tekstu.

Komisiji pomaže Odbor za carinski zakonik koji je osnovan prema članku 248.a Uredbe (EEZ) br. 2913/92 ( 14 ).

Kada se upućuje na ovaj stavak primjenjuju se članci 4. i 7. Odluke 1999/468/EZ.

Dužina razdoblja navedenog u članku 4. stavku 3. Odluke 1999/468/EZ određuje se u trajanju od mjesec dana.

5.  Odbor za carinski zakonik može ispitati bilo koje pitanje koje se odnosi na primjenu tarifnih kvota koje postavi njegov predsjednik na njegovu inicijativu ili na zahtjev države članice.

6.  Komisija, na zahtjev države članice ili na vlastitu inicijativu, odlučuje o potrebnim mjerama u skladu s člankom 10. Sporazuma, člankom 29. Priloga 7., člankom 16. Priloga 8., člankom 9. Priloga 9. i člankom 5. Priloga 10. Vijeće i države članice obavješćuju se o tim odlukama. Ako Komisija dobije zahtjev države članice, o tome donosi odluku u roku od tri radna dana od primitka zahtjeva. Svaka država članica može odluku Komisije proslijediti Vijeću u roku od tri radna dana od dana primitka obavijesti. Vijeće se sastaje bez odlaganja. Ono može, kvalificiranom većinom, donijeti različite odluke u roku od 30 dana od dana kada mu je upućena odluka Komisije.

Članak 6.

1.  U pogledu Sporazuma o uzajamnom priznavanju u vezi s ocjenom sukladnosti, Zajednicu na Zajedničkom odboru, dalje u tekstu „Odbor”, koji je osnovan u skladu s člankom 10. Sporazuma, predstavlja Komisija kojoj pomaže poseban odbor kojeg imenuje Vijeće. Komisija, nakon savjetovanja s tim posebnim odborom, započinje s imenovanjima, obavješćivanjem, razmjenom informacija i zahtjevima za provjerama iz članka 6. stavka 3., članka 7., članka 8. stavka 1., članka 10. stavka 4. točke (e) i članka 12. Sporazuma.

2.  Stajalište koje Zajednica treba zauzeti u Odboru određuje Komisija, nakon savjetovanja s posebnim odborom iz stavka 1. s obzirom na:

(a) primjenu članka 1. stavka 3. na poglavlje Priloga l.;

(b) donošenje pravilnika u skladu s člankom 10. stavkom 2. i procedure provjere utvrđene člankom 10. stavkom 4. točkama (c) i (d) Sporazuma;

(c) provjera podudarnosti tijela za ocjenu sukladnosti i odgovarajućih odluka u skladu s člankom 8. i člankom 11. točkom (c) Sporazuma;

(d) izmjene odjeljaka I. do V. svih poglavlja iz Priloga I. u skladu s člankom 10., stavkom 4. točkama (a), (b) i (e) i člankom 11. Sporazuma;

(e) izmjene priloga u skladu s člankom 10. stavkom 5. Sporazuma; i

(f) mehanizam rješavanja sporova iz članka 14. Sporazuma.

3.  U svim ostalim slučajevima Vijeće, kvalificiranom većinom na prijedlog Komisije, utvrđuje stajalište koje treba zauzeti Zajednica u Odboru.

Članak 7.

1.  U pogledu Sporazuma o određenim vidovima javne nabave, Zajednicu u Zajedničkom odboru koji je osnovan u skladu s člankom 11. Sporazuma, predstavlja Komisija kojoj pomažu predstavnici država članica.

2.  Komisiji je u ime Zajednice dopušteno da odobri izmjene priloga I., II., III., IV., VI. i VII. Sporazumu. U ovoj zadaći Komisiji pomaže odbor kojeg je imenovalo Vijeće. Odobrenje navedeno u prvoj rečenici, u slučaju Priloga I. ograničava se na izmjene koje će biti potrebne ako bi se trebale primijeniti procedure utvrđene člankom 8. Direktive 93/38/EEZ, u slučaju priloga II., III. i IV. na izmjene koje će biti potrebne ako se trebaju primijeniti slične procedure na područja kojima se bave ovi prilozi, a u slučaju priloga VI. i VII. na rezultate budućih pregovora koji će se voditi u okviru Sporazuma o državnim nabavama 1996.

3.  U svim ostalim slučajevima stajalište koje treba zauzeti Zajednica vezano uz odluke Zajedničkog odbora utvrđuje Vijeće na prijedlog Komisije, u skladu s odgovarajućim odredbama Ugovora o osnivanju Europske zajednice.

Članak 8.

Predsjednik Vijeća u ime Europske zajednice pohranjuje dokumente ili instrumente odobrenja koji su predviđeni u svakom sporazumu, a isto tako čini i predsjednik Komisije u ime Europske zajednice za atomsku energiju u pogledu Sporazuma o znanstvenoj i tehnološkoj suradnji.( 1 ) SL C 41, 7.2.2001., str. 25.

( 2 ) SL L 184, 17.7.1999., str. 23.

( 3 ) SL L 373, 21.12.1992., str. 26.

( 4 ) SL L 169, 10.7.2000., str. 1. Direktiva kako je izmijenjena Direktivom Komisije 2001/33/EZ (SL L 127, 9.5.2001., str. 42.).

( 5 ) SL L 270, 14.12.1970., str. 1. Direktiva kako je zadnje izmijenjena Uredbom Komisije (EZ) br. 2205/2001 (SL L 297, 15.11.2001., str. 3.).

( 6 ) SL L 125, 11.7.1966., str. 2290/66. Direktiva kako je zadnje izmijenjena Direktivom Vijeća 98/96/EZ (SL L 25, 1.2.1999., str. 27.).

( 7 ) SL L 179, 14.7.1999., str. 1. Uredba kako je zadnje izmijenjena Uredbom Vijeća (EZ) br. 2585/2001 (SL L 345, 29.11.2001., str. 10.).

( 8 ) SL L 160, 12.6.1989., str. 1. Uredba kako je zadnje izmijenjena Uredbom Vijeća (EZ br. 3378/94 (SL L 366, 31.12.1994., str. 1.).

( 9 ) SL L 149, 14.6.1991., str. 1 Uredba kako je zadnje izmijenjena Uredbom Vijeća (EZ) br. 2061/96 (SL L 277, 30.10.1996., str. 1.).

( 10 ) SL L 198, 22.7.1991., str. 1. Uredba kako je zadnje izmijenjena Uredbom Komisije (EZ) br. 2491/2001 (SL L 337, 20.12.2001., str. 9.).

( 11 ) SL L 297, 21.11.1996., str. 1. Uredba kako je zadnje izmijenjena Uredbom Komisije (EZ) br. 911/2001 (SL L 129, 11.5.2001., str. 3.).

( 12 ) SL L 181, 1.7.1992., str. 21. Uredba kako je zadnje izmijenjena Uredbom Vijeća (EZ) br. 1666/2000 (SL L 193, 29.7.2000., str. 1.).

( 13 ) SL L 302, 31.12.1972., str. 28. Direktiva kako je zadnje izmijenjena Uredbom Vijeća (EZ) br. 1452/2001 (SL L 198, 21.7.2001., str. 11.).

( 14 ) SL L 302, 19.10.1992., str. 1. Uredba kako je zadnje izmijenja Uredbom (EZ) br. 2700/2000 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 311, 12.12.2000., str. 17.).