02002D0002 — HR — 17.12.2016 — 001.001


Ovaj je tekst namijenjen isključivo dokumentiranju i nema pravni učinak. Institucije Unije nisu odgovorne za njegov sadržaj. Vjerodostojne inačice relevantnih akata, uključujući njihove preambule, one su koje su objavljene u Službenom listu Europske unije i dostupne u EUR-Lexu. Tim službenim tekstovima može se izravno pristupiti putem poveznica sadržanih u ovom dokumentu.

►B

ODLUKA KOMISIJE

od 20. prosinca 2001.

u skladu s Direktivom 95/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o odgovarajućoj zaštiti osobnih podataka propisanoj u Zakonu o zaštiti osobnih podataka i elektroničkih dokumenata Kanade

(priopćena pod brojem dokumenta C(2001) 4539)

(2002/2/EZ)

( L 002 4.1.2002, 13)

Promijenio:

 

 

  br.

stranica

datum

►M1

PROVEDBENA ODLUKA KOMISIJE (EU) 2016/2295 Tekst značajan za EGP оd 16. prosinca 2016.

  L 344

83

17.12.2016
▼B

ODLUKA KOMISIJE

od 20. prosinca 2001.

u skladu s Direktivom 95/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o odgovarajućoj zaštiti osobnih podataka propisanoj u Zakonu o zaštiti osobnih podataka i elektroničkih dokumenata Kanade

(priopćena pod brojem dokumenta C(2001) 4539)

(2002/2/EZ)Članak 1.

U smislu članka 25. stavka 2. Direktive 95/46/EZ smatra se da Kanada osigurava odgovarajući stupanj zaštite osobnih podataka koji se iz Zajednice prenose primateljima prema Zakonu o zaštiti osobnih podataka i elektroničkih dokumenata („Kanadski zakon”).

Članak 2.

Ova Odluka se odnosi samo na primjerenost zaštite u Kanadi koju propisuje Kanadski zakon s namjerom ispunjavanja zahtjeva članka 25. stavka 1. Direktive 95/46/EZ, i neće utjecati na ostale uvjete ili ograničenja koje provode ostale odredbe te Direktive, a koje se odnose na obradu osobnih podataka u državama članicama.

▼M1

Članak 3.

Svaki put kad nadležna tijela u državama članicama upotrijebe svoje ovlasti u skladu s člankom 28. stavkom 3. Direktive 95/46/EZ radi suspenzije ili konačne zabrane protoka podataka prema primatelju u Kanadi, čije djelatnosti potpadaju u područje primjene kanadskog Zakona o zaštiti osobnih podataka i elektroničkih dokumenata, kako bi se zaštitili pojedinci u pogledu obrade njihovih osobnih podataka predmetna država članica odmah obavješćuje Komisiju, koja tu obavijest prosljeđuje ostalim državama članicama.

▼M1

Članak 3.a

1.  Komisija će stalno pratiti promjene u pravnom poretku Kanade koje bi mogle utjecati na funkcioniranje ove Odluke, uključujući promjene u pogledu pristupa javnih tijela osobnim podacima, kako bi procijenila nastavlja li Kanada osiguravati odgovarajuću razinu zaštite osobnih podataka.

2.  Države članice i Komisija međusobno se obavješćuju o slučajevima u kojima se djelovanjem tijela odgovornih za osiguravanje usklađenosti sa standardima zaštite u Kanadi ne osigurava takva usklađenost.

3.  Države članice i Komisija međusobno se obavješćuju o naznakama da kanadska javna tijela nadležna za nacionalnu sigurnost, kazneni progon ili druge javne interese zadiru u pravo pojedinaca na zaštitu njihovih osobnih podataka u mjeri koja prelazi ono što je nužno ili da ne postoji djelotvorna pravna zaštita protiv takvog zadiranja.

4.  Ako je dokazano da odgovarajuća razina zaštite više nije osigurana, uključujući u slučajevima iz stavaka 2. i 3. ovog članka, Komisija obavješćuje nadležno tijelo Kanade i, prema potrebi, predlaže nacrt mjera u skladu s postupkom iz članka 31. stavka 2. Direktive 95/46/EZ radi stavljanja izvan snage, suspenzije ili ograničenja područja primjene ove Odluke.

▼B

Članak 4.

1.  Ovu je Odluku moguće izmijeniti u bilo kojem trenutku s obzirom na iskustvo s njezinom provedbom ili s obzirom na promjene kanadskog zakonodavstva, uključujući i mjere koje priznaju da kanadske provincije imaju u osnovi slično zakonodavstvo. Komisija će ocijeniti provedbu ove Odluke na temelju postojećih podataka 3 godine nakon njezine notifikacije državama članicama i izvijestiti Vijeće o svim povezanim zaključcima kako je utvrđeno člankom 31. Direktive 95/46/EZ, uključujući i sve dokaze koji bi mogli utjecati na mišljenje navedeno u članku 1. ove Odluke da je zaštita u Kanadi sukladna značenju članka 25. Direktive 95/46/EZ i sve dokaze da je ova Odluka provođena na diskriminirajući način.

2.  Komisija će, ako to smatra potrebnim, predstaviti nacrt mjera u skladu s postupkom prema članku 31. stavku 2. Direktive 95/46/EZ.

Članak 5.

Države članice poduzimaju sve mjere potrebne za usklađivanje s ovom Odlukom najkasnije u razdoblju od 90 dana od dana njezine notifikacije državama članicama.

Članak 6.

Ova je Odluka upućena državama članicama.