02002A0515(02) — HR — 04.12.2018 — 003.001


Ovaj je tekst namijenjen isključivo dokumentiranju i nema pravni učinak. Institucije Unije nisu odgovorne za njegov sadržaj. Vjerodostojne inačice relevantnih akata, uključujući njihove preambule, one su koje su objavljene u Službenom listu Europske unije i dostupne u EUR-Lexu. Tim službenim tekstovima može se izravno pristupiti putem poveznica sadržanih u ovom dokumentu.

►B

EURO-MEDITERANSKI SPORAZUM

o pridruživanju između Europskih zajednica i njihovih država članica, s jedne strane, i Hašemitske Kraljevine Jordana, s druge strane

( L 129 15.5.2002, 3)

Koji je izmijenila:

 

 

  br.

stranica

datum

►M1

PROTOKOL uz Euro-mediteranski sporazum o pridruživanju između Europskih zajednica i njihovih država članica, s jedne strane, i Hašemitske Kraljevine Jordana, s druge strane, kako bi se uzelo u obzir pristupanje Češke Republike, Republike Estonije, Republike Cipra, Mađarske, Republike Latvije, Republike Litve, Republike Malte, Republike Poljske, Republike Slovenije i Slovačke Republike Europskoj uniji

  L 283

3

26.10.2005

►M2

SPORAZUM u obliku razmjene pisama između Europske zajednice i Hašemitske Kraljevine Jordana u vezi s uzajamnim mjerama liberalizacije te o izmjeni Sporazuma o pridruživanju između EZ-a i Jordana i o zamjeni priloga I., II., III. i IV. i protokola 1. i 2. uz taj Sporazum

  L 41

3

13.2.2006

►M3

DECISION No 1/2006 OF THE EU‐JORDAN ASSOCIATION COUNCIL of 15 June 2006 (*)

  L 209

30

31.7.2006

►M4

PROTOKOL uz Euro-mediteranski sporazum o pridruživanju između Europskih zajednica i njihovih država članica, s jedne strane, i Hašemitske Kraljevine Jordana, s druge strane, kako bi se uzelo u obzir pristupanje Republike Bugarske i Rumunjske Europskoj uniji

  L 40

64

13.2.2010

►M5

DECISION No 1/2010 OF THE EU-JORDAN ASSOCIATION COUNCIL of 16 September 2010 (*)

  L 253

60

28.9.2010

►M6

PROTOKOL uz Euro-mediteranski sporazum o pridruživanju između Europskih zajednica i njihovih država članica, s jedne strane, i Hašemitske Kraljevine Jordana, s druge strane, o Okvirnom sporazumu između Europske unije i Hašemitske Kraljevine Jordana o općim načelima sudjelovanja Hašemitske Kraljevine Jordana u programima Unije

  L 117

2

27.4.2013

►M7

PROTOKOL o izmjeni Euro-mediteranskog sporazuma o zračnom prometu između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Hašemitske Kraljevine Jordana, s druge strane, kako bi se uzelo u obzir pristupanje Republike Hrvatske Europskoj uniji

  L 132

81

21.5.2016

 M8

ODLUKA br. 1/2016 ODBORA ZA PRIDRUŽIVANJE EU-JORDAN od 19. srpnja 2016.

  L 233

6

30.8.2016

►M9

ODLUKA br. 1/2018 ODBORA ZA PRIDRUŽIVANJE EU-JORDAN od 4. prosinca 2018.

  L 9

147

11.1.2019(*)

Ovaj akt nije nikada objavljen na hrvatskome.
▼B

EURO-MEDITERANSKI SPORAZUM

o pridruživanju između Europskih zajednica i njihovih država članica, s jedne strane, i Hašemitske Kraljevine Jordana, s druge straneKRALJEVINA BELGIJA,

KRALJEVINA DANSKA,

SAVEZNA REPUBLIKA NJEMAČKA,

HELENSKA REPUBLIKA,

KRALJEVINA ŠPANJOLSKA,

FRANCUSKA REPUBLIKA,

IRSKA,

TALIJANSKA REPUBLIKA,

VELIKO VOJVODSTVO LUKSEMBURG,

KRALJEVINA NIZOZEMSKA,

REPUBLIKA AUSTRIJA,

PORTUGALSKA REPUBLIKA,

REPUBLIKA FINSKA,

KRALJEVINA ŠVEDSKA,

UJEDINJENA KRALJEVINA VELIKE BRITANIJE I SJEVERNE IRSKE,

ugovorne stranke Ugovora o osnivanju Europske zajednice i Ugovora o osnivanju Europske zajednice za ugljen i čelik,

dalje u tekstu „države članice”, i

EUROPSKA ZAJEDNICA,

EUROPSKA ZAJEDNICA ZA UGLJEN I ČELIK,

dalje u tekstu „Zajednica”,

s jedne strane, i

HAŠEMITSKA KRALJEVINA JORDAN,

dalje u tekstu „Jordan”,

s druge strane,

UZIMAJUĆI U OBZIR važnost postojećih tradicionalnih veza između Zajednice, njezinih država članica i Jordana te vrijednosti koje su im zajedničke,

UZIMAJUĆI U OBZIR da Zajednica, njezine države članice i Jordan žele ojačati te veze i uspostaviti trajne odnose utemeljene na uzajamnosti i partnerstvu te dodatno integrirati jordansko gospodarstvo u europsko gospodarstvo,

UZIMAJUĆI U OBZIR važnost koju stranke pridaju načelima Povelje Ujedinjenih naroda, a posebno poštovanju ljudskih prava, demokratskih načela te političkih i ekonomskih sloboda koje čine samu osnovu pridruživanja,

UZIMAJUĆI U OBZIR politički i gospodarski razvoj posljednjih godina u Europi i na Bliskom istoku,

SVJESNE potrebe za udruživanjem svojih napora radi jačanja političke stabilnosti i gospodarskog razvoja u regiji poticanjem regionalne suradnje,

ŽELEĆI uspostaviti i razvijati redoviti politički dijalog o bilateralnim i međunarodnim pitanjima od zajedničkog interesa,

UVJERENE u potrebu jačanja procesa socijalne i gospodarske modernizacije koju je Jordan započeo radi pune integracije svoga gospodarstva u svjetska gospodarstva te sudjelovanja u zajednici demokratskih zemalja,

UZIMAJUĆI U OBZIR razliku u gospodarskom i socijalnom razvoju koja postoji između Jordana i Zajednice,

ŽELEĆI uspostaviti suradnju putem redovitog dijaloga u gospodarskim, znanstvenim, tehnološkim, kulturnim, audiovizualnim i socijalnim pitanjima s ciljem unapređenja međusobnog poznavanja i razumijevanja,

UZIMAJUĆI U OBZIR opredijeljenost Zajednice i Jordana za slobodnu trgovinu, a posebno ispunjavanju prava i obveza koje proizlaze iz Općeg sporazuma o carinama i trgovini (1994.) (GATT),

UVJERENE da će Sporazum o pridruživanju stvoriti novo ozračje za njihove gospodarske odnose, a posebno za razvitak trgovine, ulaganja te gospodarske i tehnološke suradnje,

SPORAZUMJELE SU SE:Članak 1.

1.  
Ovim se uspostavlja pridruživanje između Zajednice i njezinih država članica, s jedne strane, i Jordana, s druge strane.
2.  

Ciljevi ovog Sporazuma su:

— 
osigurati odgovarajući okvir za politički dijalog koji će omogućiti razvitak bliskih političkih odnosa između stranaka,
— 
uspostaviti uvjete za postupnu liberalizaciju trgovine robom, uslugama i kapitalom,
— 
poticati razvoj uravnoteženih gospodarskih i društvenih odnosa između stranaka putem dijaloga i suradnje,
— 
unaprijediti uvjete života i zapošljavanja te povećati produktivnost i financijsku stabilnost,
— 
poticati regionalnu suradnju radi konsolidacije miroljubive koegzistencije te gospodarske i političke stabilnosti,
— 
promicati suradnju na drugim područjima od uzajamnog interesa.

Članak 2.

Odnosi između stranaka, kao i sve odredbe ovog Sporazuma, temelje se na poštovanju demokratskih načela i temeljnih ljudskih prava kako su utvrđena u Općoj deklaraciji o ljudskim pravima, koja usmjeravaju njihovu unutarnju i međunarodnu politiku te predstavljaju ključan element ovog Sporazuma.GLAVA I.

POLITIČKI DIJALOG

Članak 3.

1.  
Među strankama se uspostavlja redoviti politički dijalog. On jača njihove odnose, doprinosi razvoju trajnog partnerstva i povećava uzajamno razumijevanje i solidarnost.
2.  

Političkim dijalogom i suradnjom posebno će se:

— 
razviti bolje uzajamno razumijevanje i sve veće približavanje stavova o međunarodnim pitanjima, a posebno o pitanjima koja bi mogla imati bitan učinak na jednu ili drugu stranku,
— 
omogućiti svakoj stranci da uzme u obzir položaj i interese druge stranke,
— 
povećati regionalna sigurnost i stabilnost,
— 
poticati zajedničke inicijative.

Članak 4.

Politički dijalog obuhvaća sve teme od zajedničkog interesa i ima za cilj otvaranje puta novim oblicima suradnje radi zajedničkih ciljeva, posebno mira, sigurnosti, ljudskih prava, demokracije i regionalnog razvoja.

Članak 5.

1.  

Politički dijalog olakšava ostvarivanje zajedničkih inicijativa i održava se u redovitim vremenskim razmacima te kada god je to potrebno, posebno:

(a) 

na ministarskoj razini, ponajprije u okviru Vijeća za pridruživanje;

(b) 

na razini visokih dužnosnika koji predstavljaju Jordan, s jedne strane, i Predsjedništva Vijeća i Komisije, s druge;

(c) 

služeći se u najvećoj mogućoj mjeri svim diplomatskim kanalima, uključujući redovito informiranje od strane dužnosnika, konzultacije prilikom međunarodnih sastanaka te kontakte između diplomatskih predstavnika u trećim zemljama;

(d) 

svim drugim sredstvima koja bi korisno pridonijela učvršćivanju, razvoju i intenziviranju ovog dijaloga.

2.  
Vodi se politički dijalog između Europskog parlamenta i Jordanskog parlamenta.GLAVA II.

SLOBODNO KRETANJE ROBEOSNOVNA NAČELA

Članak 6.

Tijekom prijelaznog razdoblja od najviše dvanaest godina, počevši od dana stupanja na snagu ovog Sporazuma, Zajednica i Jordan postupno uspostavljaju područje slobodne trgovine u skladu s odredbama ovog Sporazuma i u skladu s odredbama Općeg sporazuma o carinama i trgovini (1994.), dalje u tekstu „GATT”.POGLAVLJE 1.

INDUSTRIJSKI PROIZVODI

Članak 7.

Odredbe ovog poglavlja primjenjuju se na proizvode podrijetlom iz Zajednice i Jordana, osim na proizvode navedene u Prilogu II. Ugovoru o osnivanju Europske zajednice.

Članak 8.

U trgovini između Zajednice i Jordana ne uvode se nikakve nove uvozne carine ni bilo koja druga davanja s istovrsnim učinkom.

Članak 9.

Uvoz u Zajednicu proizvoda podrijetlom iz Jordana odobrava se bez plaćanja carina i bez bilo kakvih drugih davanja s istovrsnim učinkom te bez količinskih ograničenja i bilo kojih drugih mjera s istovrsnim učinkom.

Članak 10.

1.  
(a) 

Odredbama ovog poglavlja ne isključuje se mogućnost da Zajednica zadrži poljoprivrednu komponentu u odnosu na robu podrijetlom iz Jordana i navedenu u Prilogu I.

(b) 

Poljoprivredna komponenta može biti u obliku paušalnog iznosa ili ad valorem carine.

(c) 

Odredbe poglavlja 2. koje se primjenjuju na poljoprivredne proizvode primjenjuju se mutatis mutandis na poljoprivrednu komponentu.

2.  
(a) 

Odredbama ovog poglavlja ne isključuje se mogućnost da Jordan zadrži poljoprivrednu komponentu u odnosu na robu podrijetlom iz Zajednice i navedenu u Prilogu II.

(b) 

Poljoprivredne komponente koje na temelju točke (a) Jordan može zaračunati na uvoz iz Zajednice ne smiju biti veće od 50 % osnovne carine zaračunate na uvoz iz zemalja koje ne koriste povlaštene trgovinske dogovore, već koriste tretman najpovlaštenije nacije.

(c) 

Ako Jordan dokaže da istovrijednost carina koje se primjenjuju na poljoprivredne proizvode uključene u robu navedenu u Prilogu II. prelazi najvišu stopu određenu u točki (b), Vijeće za pridruživanje može se dogovoriti o višoj stopi.

(d) 

Jordan može proširiti popis robe na koju se primjenjuje ova poljoprivredna komponenta, uz uvjet da je ta roba sadržana u Prilogu I. Prije usvajanja ova se poljoprivredna komponenta upućuje na razmatranje Odboru za pridruživanje, koji može donijeti bilo koju potrebnu odluku.

(e) 

Za proizvode navedene u Prilogu II. podrijetlom iz Zajednice, Jordan od stupanja na snagu Sporazuma primjenjuje uvozne carine i davanja s istovrsnim učinkom koja nisu viša od onih koje su na snazi 1. siječnja 1996.

3.  
Kada je riječ o industrijskom elementu proizvoda navedenih u Prilogu II. podrijetlom iz Zajednice, Jordan postupno ukida uvozne carine ili davanja s istovrsnim učinkom u skladu s odredbama članka 11.
4.  
U slučaju kada su u trgovini između Zajednice i Jordana davanja koja se primjenjuju na osnovni poljoprivredni proizvod smanjena, ili u slučaju kada su takva smanjenja rezultat uzajamnih koncesija na prerađene poljoprivredne proizvode, poljoprivredne komponente primijenjene u skladu sa stavcima 1. i 2. mogu se smanjivati.
5.  
Smanjenje iz stavka 4., popis predmetne robe i, prema potrebi, carinske kvote na koje se smanjenje odnosi utvrđuje Vijeće za pristupanje.

Članak 11.

1.  
Stupanjem na snagu ovog Sporazuma ukidaju se carine i davanja s istovrsnim učinkom koja se primjenjuju na uvoz proizvoda podrijetlom iz Zajednice u Jordan, osim onih navedenih u prilozima II., III., i IV.
2.  

Na temelju članka 10. stavka 2. točke (b) i stavka 3., postupno se ukidaju ukupne carine i davanja s istovrsnim učinkom koja se primjenjuju na uvoz u Jordan prerađenih poljoprivrednih proizvoda podrijetlom iz Zajednice navedenih u Prilogu II., u skladu sa sljedećim rasporedom:

— 
četiri godine od dana stupanja na snagu ovog Sporazuma sve se carine i davanja smanjuju za 10 % osnovne carine,
— 
pet godina od dana stupanja na snagu ovog Sporazuma sve se carine i davanja smanjuju za 20 % osnovne carine,
— 
šest godina od dana stupanja na snagu ovog Sporazuma sve se carine i davanja smanjuju za 30 % osnovne carine,
— 
sedam godina od dana stupanja na snagu ovog Sporazuma sve se carine i davanja smanjuju za 40 % osnovne carine,
— 
osam godina od dana stupanja na snagu ovog Sporazuma sve se carine i davanja smanjuju za 50 % osnovne carine.
3.  

Postupno se ukidaju carine i davanja s istovrsnim učinkom koja se primjenjuju na uvoz u Jordan proizvoda podrijetlom iz Zajednice navedenih u Prilogu III. popisu A, u skladu sa sljedećim rasporedom:

— 
na dan stupanja na snagu ovog Sporazuma sve se carine i davanja smanjuju na 80 % osnovne carine,
— 
godinu dana od dana stupanja na snagu ovog Sporazuma sve se carine i davanja smanjuju na 60 % osnovne carine,
— 
dvije godine od dana stupanja na snagu ovog Sporazuma sve se carine i davanja smanjuju na 40 % osnovne carine,
— 
tri godine od dana stupanja na snagu ovog Sporazuma sve se carine i davanja smanjuju na 20 % osnovne carine,
— 
četiri godine od dana stupanja na snagu ovog Sporazuma ukidaju se sve preostale carine i davanja.
4.  

Postupno se ukidaju carine i davanja s istovrsnim učinkom koja se primjenjuju na uvoz u Jordan proizvoda podrijetlom iz Zajednice navedenih u Prilogu III. popisu B, u skladu sa sljedećim rasporedom:

— 
četiri godine od dana stupanja na snagu ovog Sporazuma sve se carine i davanja smanjuju na 90 % osnovne carine,
— 
pet godina od dana stupanja na snagu ovog Sporazuma sve se carine i davanja smanjuju na 80 % osnovne carine,
— 
šest godina od dana stupanja na snagu ovog Sporazuma sve se carine i davanja smanjuju na 70 % osnovne carine,
— 
sedam godina od dana stupanja na snagu ovog Sporazuma sve se carine i davanja smanjuju na 60 % osnovne carine,
— 
osam godina od dana stupanja na snagu ovog Sporazuma sve se carine i davanja smanjuju na 50 % osnovne carine,
— 
devet godina od dana stupanja na snagu ovog Sporazuma sve se carine i davanja smanjuju na 40 % osnovne carine,
— 
10 godina od dana stupanja na snagu ovog Sporazuma sve se carine i davanja smanjuju na 30 % osnovne carine,
— 
11 godina od dana stupanja na snagu ovog Sporazuma sve se carine i davanja smanjuju na 20 % osnovne carine,
— 
12 godina od dana stupanja na snagu ovog Sporazuma ukidaju se sve preostale carine i davanja.
5.  
Kada je riječ o proizvodima navedenima u Prilogu IV., Vijeće za pridruživanje ponovno razmatra mjere koje se primjenjuju četiri godine od dana stupanja na snagu Sporazuma. Prilikom ovog ponovnog razmatranja Vijeće za pridruživanje utvrđuje raspored ukidanja carina za proizvode iz Priloga IV.
6.  
U slučaju ozbiljnih poteškoća za određeni proizvod, Odbor za pridruživanje može preispitati dotične rasporede u skladu sa stavcima 2., 3. i 4. zajedničkom suglasnošću u vezi s razumijevanjem da se raspored za koji je zatraženo preispitivanje ne može produljiti u odnosu na određeni proizvod na više od maksimalnog prijelaznog razdoblja od 12 godina. Ako Odbor za pristupanje ne donese odluku u roku od 30 dana od podnošenja zahtjeva za preispitivanje rasporeda, Jordan može privremeno suspendirati raspored za razdoblje od najviše godinu dana.
7.  
Osnovna carina za svaki proizvod u odnosu na koju se treba primijeniti uzastopno smanjenje utvrđeno u stavcima 2., 3. i 4. jest ona koja se stvarno primjenjuje u odnosu na Zajednicu od 1. siječnja 1996.
8.  
Ako se nakon 1. siječnja 1996. neko tarifno sniženje primjenjuje na osnovi erga omnes, snižene carine zamjenjuju osnovne carine iz stavka 7. od dana primjene takvog sniženja.
9.  
Jordan obavješćuje Zajednicu o svojim osnovnim carinama.

▼M2

Članak 11.a

1.  
Carine koje se primjenjuju na uvoz prerađenih poljoprivrednih proizvoda podrijetlom iz Zajednice u Jordan navedenih u Prilogu III. popisu ukidaju se s učinkom od dana stupanja na snagu razmjene pisama između Zajednice i Jordana u vezi s uzajamnim mjerama liberalizacije te o izmjeni Sporazuma o pridruživanju između EZ-a i Jordana i o zamjeni priloga I., II., III. i IV. i protokola 1. i 2. uz taj Sporazum.
2.  
Carine koje se primjenjuju na uvoz prerađenih poljoprivrednih proizvoda podrijetlom iz Zajednice u Jordan navedenih u Prilogu III. popisu ukidaju se u četiri jednake godišnje faze, počevši od 1. svibnja 2006., te se ti proizvodi oslobađaju od carine s učinkom od 1. svibnja 2009.
3.  
Carine koje se primjenjuju na uvoz prerađenih poljoprivrednih proizvoda podrijetlom iz Zajednice u Jordan navedenih u Prilogu III. popisu E ukidaju se u osam jednakih godišnjih faza, počevši od 1. svibnja 2006., te se ti proizvodi oslobađaju od carine s učinkom od 1. svibnja 2013.
4.  
Carine koje se primjenjuju na uvoz prerađenih poljoprivrednih proizvoda podrijetlom iz Zajednice u Jordan navedenih u Prilogu III. popisu F snižavaju se za 50 % u pet jednakih godišnjih faza, počevši od 1. svibnja 2006., te za te proizvode vrijedi 50 % osnovne stope s učinkom od 1. svibnja 2010.
5.  
Carine koje se primjenjuju na uvoz prerađenih poljoprivrednih proizvoda podrijetlom iz Zajednice u Jordan navedenih u Prilogu III. popisu G ne ukidaju se.
6.  
Za potrebe ukidanja carina iz stavaka 1. do 5., osnovna carina na koju se primjenjuju uzastopna sniženja jest stvarna erga omnes carina koja se primjenjuje na dan prije potpisivanja razmjene pisama između Europske zajednice i Jordana u vezi s uzajamnim mjerama liberalizacije te o izmjeni Sporazuma o pridruživanju između EZ-a i Jordana i o zamjeni priloga I., II., III. i IV. i protokola 1 i 2 uz taj Sporazum.
7.  
Ako se, nakon potpisivanja razmjene pisama između Zajednice i Jordana u vezi s uzajamnim mjerama liberalizacije te o izmjeni Sporazuma o pridruživanju između EZ-a i Jordana i o zamjeni priloga I., II., III. i IV. i protokola 1 i 2 uz taj Sporazum, bilo koje snižavanje carine primijeni na erga omnes osnovi, osobito sniženja koja proizlaze iz carinskih pregovora u WTO-u, te snižene carine zamjenjuju osnovne carine iz stavka 6. počevši od dana primjene tih sniženja.

▼B

Članak 12.

Odredbe koje se odnose na ukidanje uvoznih carina također se primjenjuju na carine fiskalne naravi.

Članak 13.

1.  
Jordan može poduzeti izvanredne mjere ograničenog trajanja koje odstupaju od odredaba članka 11. u obliku povećanja ili ponovnog uvođenja carina.

Ove se mjere mogu odnositi samo na nove industrije ili na određene sektore u fazi restrukturiranja ili u ozbiljnim poteškoćama, posebno ako te poteškoće uzrokuju značajne društvene probleme.

Carine primjenjive na uvoz u Jordan proizvoda podrijetlom iz Zajednice koje su uvedene ovim mjerama ne smiju prijeći 25 % ad valorem te moraju zadržati element povlaštenosti za proizvode podrijetlom iz Zajednice. Ukupna godišnja prosječna vrijednost uvoza proizvoda koji podliježu ovim mjerama ne smije prijeći 20 % ukupne godišnje prosječne vrijednosti uvoza industrijskih proizvoda podrijetlom iz Zajednice tijekom posljednje tri godine, za koje su dostupni statistički podaci.

Te se mjere primjenjuju za razdoblje od najviše pet godina, osim ako je dulje trajanje odobrio Odbor za pridruživanje. One se prestaju primjenjivati najkasnije istekom maksimalnog prijelaznog razdoblja od 12 godina.

Ni jedna takva mjera ne smije se uvesti u odnosu na proizvod ako je proteklo više od četiri godine od ukidanja svih carina i količinskih ograničenja ili davanja ili mjera s istovrsnim učinkom u odnosu na taj proizvod.

Jordan obavješćuje Odbor za pridruživanje o bilo kakvim iznimnim mjerama koje namjerava poduzeti te se, na zahtjev Zajednice, održavaju konzultacije o takvim mjerama i sektorima na koje se one primjenjuju prije njihove provedbe. Pri provođenju takvih mjera Jordan dostavlja Odboru raspored ukidanja carina koje su uvedene na temelju ovog članka. U tom se rasporedu predviđa postupno ukidanje tih carina u jednakim godišnjim obrocima, s početkom najkasnije dvije godine od njihovog uvođenja. Odbor za pridruživanje može odrediti drugačiji raspored.

2.  
Odstupajući od stavka 1. četvrtog podstavka, Odbor za pridruživanje može iznimno, kako bi se uzele u obzir teškoće povezane s ustrojem nove industrije i u slučaju kada su neki sektori u postupku restrukturiranja ili su suočeni s ozbiljnim poteškoćama, ovlastiti Jordan da zadrži mjere koje je već poduzeo na temelju stavka 1. za razdoblje od najviše tri godine nakon dvanaestogodišnjeg prijelaznog razdoblja.POGLAVLJE 2.

POLJOPRIVREDNI PROIZVODI

Članak 14.

Odredbe ovog poglavlja primjenjuju se na proizvode podrijetlom iz Zajednice i Jordana navedene u Prilogu II. Ugovoru o osnivanju Europske zajednice.

▼M2

Članak 14.a

U trgovinu poljoprivrednim proizvodima između Zajednice i Jordana ne uvode se nove carine na uvoz, kao ni druga davanja s istovrsnim učinkom.

▼B

Članak 15.

Zajednica i Jordan postupno provode veću liberalizaciju njihove uzajamne trgovine poljoprivrednim proizvodima.

Članak 16.

1.  
Poljoprivredni proizvodi podrijetlom iz Jordana uživaju pogodnosti uvoza u Zajednicu prema odredbama određenima u Protokolu 1.
2.  
Poljoprivredni proizvodi podrijetlom iz Zajednice uživaju pogodnosti uvoza u Jordan prema odredbama određenima u Protokolu 2.

Članak 17.

▼M2

1.  
Od 1. siječnja 2009. Zajednica i Jordan procjenjuju stanje radi određivanja mjera liberalizacije koje će Zajednica i Jordan primijeniti s učinkom od 1. siječnja 2010. u skladu s ciljem određenim u članku 15.

▼B

2.  
Ne dovodeći u pitanje odredbe prethodnog stavka i uzimajući u obzir modele trgovine poljoprivrednim proizvodima između stranaka te osobitu osjetljivost tih proizvoda, Zajednica i Jordan mogu unutar Vijeća za pridruživanje redovito ispitivati mogućnosti dodjele daljnjih uzajamnih koncesija za svaki pojedinačni proizvod i na uzajamnoj osnovi.POGLAVLJE 3.

ZAJEDNIČKE ODREDBE

Članak 18.

1.  
U trgovini između Zajednice i Jordana ne uvode se nova količinska uvozna ograničenja ni mjere s istovrsnim učinkom.
2.  
Stupanjem na snagu ovog Sporazuma ukidaju se količinska uvozna ograničenja i mjere s istovrsnim učinkom na trgovinu između Zajednice i Jordana.
3.  
Za međusobne izvoze Zajednica i Jordan ne primjenjuju carine ni davanja s istovrsnim učinkom kao ni količinska ograničenja ni mjere s istovrsnim učinkom.

Članak 19.

1.  
U slučaju posebnih pravila uvedenih zbog provedbe vlastite poljoprivredne politike ili zbog bilo koje izmjene postojećih pravila, ili u slučaju bilo kakvih izmjena ili proširenja odredaba koje se odnose na provedbu vlastite poljoprivredne politike, predmetna stranka može u vezi s predmetnim proizvodima izmijeniti dogovore proizašle iz Sporazuma.
2.  
U takvim slučajevima predmetna stranka obavješćuje Odbor za pridruživanje. Odbor za pridruživanje sastaje se na zahtjev druge stranke kako bi se razmotrili interesi druge stranke.
3.  
Ako Zajednica ili Jordan, pri primjeni stavka 1., izmijene režim predviđen ovim Sporazumom za poljoprivredne proizvode, one daju prednost uvozu podrijetlom iz druge stranke koja je usporediva s prednošću predviđenom u ovom Sporazumu.
4.  
Primjena ovog članka može biti predmetom konzultacija unutar Vijeća za pridruživanje.

Članak 20.

1.  
Proizvodi podrijetlom iz Jordana pri uvozu u Zajednicu nemaju povoljniji tretman od onog koji države članice primjenjuju međusobno.
2.  
Primjena odredaba ovog Sporazuma ne dovodi u pitanje Uredbu Vijeća (EEZ) br. 1911/91 od 26. lipnja 1991. o primjeni odredaba prava Zajednice na Kanarske otoke.

Članak 21.

1.  
Stranke se suzdržavaju od uvođenja svake mjere ili prakse unutarnje fiskalne naravi kojom se izravno ili neizravno uvodi diskriminacija između proizvoda jedne stranke i sličnih proizvoda podrijetlom iz druge stranke.
2.  
Proizvodi koji se izvoze na područje jedne od stanaka ne smiju uživati pogodnost povrata domaćeg neizravnog poreza u iznosu koji premašuje iznos neizravnog poreza kojem oni posredno ili neposredno podliježu.

Članak 22.

1.  
Ovim se Sporazumom ne isključuje očuvanje ili uspostava carinskih unija, područja slobodne trgovine ili dogovora u vezi s pograničnim prometom, osim u mjeri u kojoj se njima mijenjaju trgovinski dogovori predviđeni ovim Sporazumom.
2.  
U okviru Vijeća za pridruživanje održavaju se konzultacije između Zajednice i Jordana o sporazumima o osnivanju carinskih unija ili područja slobodne trgovine i, gdje je to primjereno, o drugim bitnim pitanjima u vezi s njihovom odgovarajućom trgovinskom politikom prema trećim zemljama. Takve se konzultacije održavaju posebno u slučaju pristupanja neke treće zemlje Uniji kako bi se osiguralo poštovanje međusobnih interesa Zajednice i Jordana.

Članak 23.

Ako jedna od stranaka ustanovi da se u trgovini s drugom strankom provodi damping u smislu članka VI. GATT-a, ona protiv takvog postupka može poduzeti odgovarajuće mjere u skladu sa Sporazumom o provedbi članka VI. GATT-a i vlastitim relevantnim domaćim zakonodavstvom, pod uvjetima i u skladu s postupcima iz članka 26.

Članak 24.

U slučaju kada se neki proizvod uvozi u toliko povećanim količinama i pod takvim uvjetima da to uzrokuje ili bi moglo uzrokovati:

— 
ozbiljnu štetu domaćim proizvođačima sličnih ili izravno konkurentnih proizvoda na cijelom području ili jednom dijelu područja jedne od stranaka, ili
— 
ozbiljne poremećaje u bilo kojem sektoru gospodarstva,

predmetna stranka može poduzeti odgovarajuće mjere pod uvjetima i u skladu s postupcima iz članka 26.

Članak 25.

U slučaju kada pridržavanje odredaba članka 18. stavka 3. vodi do:

i. 

ponovnog izvoza u treću zemlju predmetnog proizvoda za koju stranka izvoznica zadržava količinska izvozna ograničenja, izvozne carine ili mjere s istovrsnim učinkom; ili

ii. 

ozbiljne nestašice ili opasnosti od nestašice proizvoda koji je ključan za stranku izvoznicu,

i u slučaju kada gore navedene situacije uzrokuju ili bi mogle uzrokovati značajne poteškoće stranci izvoznici, ta stranka može poduzeti odgovarajuće mjere pod uvjetima i u skladu s postupcima iz članka 26. Takve mjere ne smiju biti diskriminirajuće te se ukidaju kada uvjeti više ne opravdavaju njihovo zadržavanje.

Članak 26.

1.  
U slučaju da Zajednica ili Jordan za uvoz proizvoda koji bi mogli izazvati teškoće na koje se odnosi članak 24. uvedu administrativni postupak čija je svrha brza dostava informacija o trendovima trgovinskih tokova, o tome obavješćuju drugu stranku.
2.  
U slučajevima navedenima u člancima 23., 24. i 25., prije poduzimanja u njima predviđenih mjera, ili što je prije moguće u slučajevima na koje se primjenjuje stavak 3. točka (d), dotična stranka dostavlja Odboru za pridruživanje sve relevantne podatke potrebne za temeljito ispitivanje stanja radi pronalaženja rješenja koje je prihvatljivo za obje stranke.

Pri odabiru odgovarajućih mjera prednost se daje mjerama koje u najmanjoj mjeri ometaju provedbu Sporazuma.

O zaštitnim mjerama odmah se obavješćuje Odbor za pridruživanje i one su predmet periodičnih konzultacija u okviru Odbora, posebno radi njihova ukidanja čim okolnosti to dopuste.

3.  

Za provedbu stavka 2. primjenjuju se sljedeće odredbe:

(a) 

u pogledu članka 23., stranku izvoznicu obavješćuje se o slučaju dampinga čim nadležna tijela stranke uvoznice pokrenu istragu. U slučaju kada se damping u smislu članka VI. GATT-a ne zaustavi ili ako se ne nađe nikakvo drugo zadovoljavajuće rješenje u roku od 30 dana od upućivanja obavijesti, stranka uvoznica može usvojiti odgovarajuće mjere;

(b) 

u pogledu članka 24., teškoće koje nastaju zbog okolnosti navedenih u tom članku upućuju se na razmatranje Odboru za pridruživanje, koji može donijeti bilo koju odluku potrebnu za otklanjanje tih teškoća.

Ako Odbor za pridruživanje ili stranka izvoznica nisu donijeli odluku kojom se otklanjaju teškoće, ili ako nije pronađeno nikakvo drugo zadovoljavajuće rješenje u roku od 30 dana od upućivanja predmeta na razmatranje, stranka uvoznica može usvojiti odgovarajuće mjere radi rješavanja problema. Te mjere ne smiju prelaziti ono što je potrebno za rješavanje nastalih teškoća;

(c) 

u pogledu članka 25., teškoće koje nastaju zbog okolnosti navedenih u tom članku upućuju se na razmatranje Odboru za pridruživanje.

Odbor za pridruživanje može donijeti bilo koju odluku potrebnu za otklanjanje tih teškoća. Ako ne donese takvu odluku u roku od 30 dana od upućivanja predmeta njemu na razmatranje, stranka izvoznica može primijeniti odgovarajuće mjere na izvoz predmetnih proizvoda;

(d) 

ako izvanredne okolnosti koje zahtijevaju neposredno djelovanje onemogućuju prethodno obavješćivanje ili razmatranje, ovisno o slučaju, predmetna stranka može u situacijama koje su navedene u člancima 23., 24. i 25. odmah primijeniti takve mjere predostrožnosti koje su strogo potrebne za rješavanje te situacije te o tome odmah obavješćuje drugu stranku.

Članak 27.

Ništa u ovom Sporazumu ne isključuje zabrane ili ograničenja uvoza, izvoza ili provoza robe, koja su opravdana zbog javnog morala, javnog interesa ili javne sigurnosti; zaštite zdravlja i života ljudi, životinja ili biljaka; zaštite nacionalnog blaga umjetničke, povijesne ili arheološke vrijednosti, ili zaštite intelektualnog, industrijskog i trgovačkog vlasništva, ili pravila koja se odnose na zlato i srebro. Međutim, takve zabrane ili ograničenja ne smiju biti sredstvo proizvoljne diskriminacije ili prikrivenog ograničavanja trgovine između stranaka.

Članak 28.

Pojam „proizvodi s podrijetlom” radi primjene odredaba ove glave i načini administrativne suradnje koji se odnose na njih navedeni su u Protokolu 3.

Članak 29.

Za razvrstavanje robe u trgovini između stranaka primjenjuje se kombinirana nomenklatura.GLAVA III.

PRAVO POSLOVNOG NASTANA I USLUGEPOGLAVLJE 1.

PRAVO POSLOVNOG NASTANA

Članak 30.

1.  
(a) 

Zajednica i njezine države članice primjenjuju u pogledu poslovnog nastana jordanskih trgovačkih društava tretman ne manje povoljan od tretmana koji se primjenjuje na bilo koja slična trgovačka društva bilo koje treće zemlje.

(b) 

Ne dovodeći u pitanje pridržana prava navedena u Prilogu V., Zajednica i njezine države članice primjenjuju na društva kćeri jordanskih trgovačkih društava s poslovnim nastanom u državi članici tretman ne manje povoljan od tretmana koji se primjenjuje na bilo koja slična trgovačka društva Zajednice, u pogledu njihovog poslovanja.

(c) 

Zajednica i njezine države članice primjenjuju na podružnice jordanskih trgovačkih društava s poslovnim nastanom u državi članici tretman ne manje povoljan od tretmana koji se primjenjuje na bilo koje slične podružnice trgovačkih društava bilo koje treće zemlje, u pogledu njihovog poslovanja.

2.  
(a) 

Ne dovodeći u pitanje pridržana prava navedena u Prilogu VI., Jordan primjenjuje u pogledu poslovnog nastana trgovačkih društava Zajednice na svojem državnom području tretman ne manje povoljan od tretmana koji primjenjuje na vlastita trgovačka društva ili trgovačka društva bilo koje treće zemlje, ovisno o tome koji je bolji.

(b) 

Jordan primjenjuje na društva kćeri i podružnice trgovačkih društava Zajednice s poslovnim nastanom na njegovom državnom području, u pogledu njihovog poslovanja, tretman ne manje povoljan od tretmana koji primjenjuje na vlastita trgovačka društva ili podružnice, ili jordanska društva kćeri ili podružnice trgovačkih društava bilo koje treće zemlje, ovisno o tome koji je bolji.

3.  
Odredbe stavka 1. točke (b) i stavka 2. točke (b) ne mogu se koristiti za izbjegavanje zakonodavstva i propisa stranke koji se primjenjuju na pristup posebnim sektorima ili djelatnostima društava kćeri ili podružnica trgovačkih društava druge stranke koje imaju poslovni nastan na području te prve stranke.

Tretman iz stavka 1. točaka (b) i (c) i stavka 2. točke (b) primjenjuje se na trgovačka društva, društva kćeri i podružnice s poslovnim nastanom u Zajednici odnosno Jordanu na dan stupanja na snagu ovog Sporazuma, a na trgovačka društva, društva kćeri i podružnice koji uspostave poslovni nastan nakon tog dana od dana uspostave poslovnog nastana.

Članak 31.

1.  
Odredbe članka 30. ne primjenjuju se na zračni prijevoz, prijevoz unutarnjim plovnim putovima te na pomorski prijevoz.
2.  

Međutim, u pogledu aktivnosti koje obavljaju pomorske agencije koje pružaju usluge u međunarodnom pomorskom prijevozu, uključujući operacije intermodalnog prijevoza koji obuhvaća i pomorsku dionicu, svaka stranka dozvoljava trgovačkim društvima druge stranke komercijalnu prisutnost na svojem području u obliku društava kćeri ili podružnica, pod uvjetima poslovnog nastana i djelatnosti ne manje povoljnima od uvjeta koji se primjenjuju na njezina vlastita trgovačka društva ili na društva kćeri ili podružnice trgovačkih društava bilo koje treće zemlje, ovisno o tome koji su bolji. Takve aktivnosti uključuju, ali nisu ograničene na:

(a) 

marketing i prodaju pomorskog prijevoza i s njim povezanih usluga putem izravnog kontakta s kupcima, od ponude do izdavanja računa, bez obzira na to obavlja li te usluge ili nudi dotični davatelj usluge ili davatelji usluga s kojima prodavatelj usluge ima uspostavljen trajni poslovni odnos;

(b) 

kupovinu i uporabu, za vlastiti račun ili u ime klijenta (i ponovnu prodaju njegovim klijentima), svih usluga prijevoza i s njime povezanih usluga, uključujući usluge unutarnjeg prijevoza svake vrste, posebno prijevoza unutarnjim plovnim putovima, cestovnog i željezničkog, potrebne za isporuku cjelovite usluge;

(c) 

pripremu dokumentacije koja se odnosi na prijevozne isprave, carinske isprave ili druge dokumente koji se odnose na podrijetlo i vrstu robe koja se prevozi;

(d) 

pružanje poslovnih informacija svim sredstvima, uključujući računalne informatičke sustave i elektroničku razmjenu podataka (podložno nediskriminirajućim ograničenjima koja se tiču telekomunikacija);

(e) 

uspostavljanje bilo kojeg poslovnog dogovora s bilo kojom lokalno osnovanom pomorskom agencijom, uključujući sudjelovanje u kapitalu trgovačkog društva i zapošljavanje lokalnog osoblja (ili, u slučaju inozemnog osoblja, podložno relevantnim odredbama ovog Sporazuma);

(f) 

djelovanje u ime trgovačkih društava, organiziranje odlaska i dolaska broda u luku ili preuzimanje tereta kada je to potrebno.

Članak 32.

Za potrebe ovog Sporazuma:

(a) 

„trgovačko društvo Zajednice” odnosno „jordansko trgovačko društvo” znači trgovačko društvo osnovano u skladu s pravom neke države članice odnosno Jordana čije se registrirano sjedište, središnja uprava ili glavno mjesto poslovanja nalazi na području Zajednice odnosno Jordana.

Međutim, ako trgovačko društvo koje je osnovano u skladu s pravom neke države članice odnosno Jordana ima samo svoje registrirano sjedište na području Zajednice odnosno Jordana, to se trgovačko društvo smatra trgovačkim društvom Zajednice odnosno jordanskim trgovačkim društvom ako je njegovo poslovanje stvarno i trajno povezano s gospodarstvom jedne od država članica odnosno Jordana;

(b) 

„društvo kći” trgovačkog društva znači trgovačko društvo pod stvarnom kontrolom prvog društva;

(c) 

„podružnica” trgovačkog društva znači mjesto poslovanja koje nije pravna osoba i koje je u svom pojavnom obliku stalna jedinica, kao što je ispostava matičnog društva, ima svoju upravu i materijalno je opremljena za poslovanje s trećim osobama tako da one, iako znaju da će u slučaju potrebe biti u pravnoj vezi s matičnim društvom čije je sjedište u inozemstvu, ne moraju poslovati izravno s matičnim društvom, već poslove mogu obavljati u mjestu poslovanja koje je njezina ispostava;

(d) 

„poslovni nastan” znači pravo trgovačkih društava Zajednice ili jordanskih trgovačkih društava iz točke (a) da započnu gospodarske djelatnosti osnivanjem društava kćeri i podružnica u Jordanu odnosno u Zajednici;

(e) 

„djelovanje” znači obavljanje gospodarskih djelatnosti;

(f) 

„gospodarske djelatnosti” znači djelatnosti industrijske, trgovačke i profesionalne prirode;

(g) 

„državljanin države članice ili Jordana” znači fizička osoba koja je državljanin jedne od država članica odnosno Jordana;

(h) 

što se tiče međunarodnog pomorskog prometa, uključujući i operacije intermodalnog prometa koji obuhvaća pomorsku dionicu, državljani država članica ili Jordana s poslovnim nastanom izvan Zajednice odnosno Jordana te pomorske agencije s poslovnim nastanom izvan Zajednice ili Jordana koja su pod stvarnom kontrolom državljana države članice odnosno Jordana, također su obuhvaćeni odredbama ovog poglavlja i poglavlja 2. ako su njihova plovila registrirana u toj državi članici odnosno u Jordanu, a u skladu s njihovim odgovarajućim zakonodavstvom.

Članak 33.

1.  
Stranke čine sve što je moguće kako bi se izbjeglo poduzimanje bilo kojih mjera ili radnji kojima bi se uvjeti za poslovni nastan i djelovanje trgovačkih društava druge stranke učinili restriktivnijima od postojećeg stanja na dan koji prethodi danu potpisivanja ovog Sporazuma.
2.  
Odredbe ovog članka ne dovode u pitanje odredbe članka 44. Situacije obuhvaćene člankom 44. uređene su isključivo njegovim odredbama uz isključenje svake druge odredbe.

Članak 34.

1.  
Trgovačko društvo Zajednice ili jordansko trgovačko društvo s poslovnim nastanom na državnom području Jordana odnosno području Zajednice imat će pravo zapošljavati, izravno ili preko neke od svojih društava kćeri ili podružnica na državnom području Jordana odnosno području Zajednice, u skladu sa zakonodavstvom koje je na snazi u zemlji domaćinu poslovnog nastana, zaposlenike koji su državljani država članica Zajednice odnosno Jordana pod uvjetom da su takvi zaposlenici ključno osoblje kako je određeno u stavku 2. te da ih zapošljavaju isključivo takva trgovačka društva, njihova društva kćeri ili podružnice. Dozvole boravka i radne dozvole tih zaposlenika obuhvaćaju samo razdoblje tog radnog odnosa.
2.  

Ključno osoblje gore navedenih trgovačkih društava, dalje u tekstu „organizacije”, jesu „osobe premještene unutar društva” kako je utvrđeno u točki (c) i koje pripadaju sljedećim kategorijama, pod uvjetom da je ta organizacija pravna osoba te da su dotične osobe u njoj zaposlene ili su u njoj bile partneri (osim većinskih dioničara) najmanje godinu dana neposredno prije premještaja:

(a) 

osobe koje u organizaciji imaju viši položaj, koje prvenstveno upravljaju poslovanjem trgovačkog društva i koje se uglavnom nalaze pod okvirnim nadzorom ili rukovodstvom upravnog vijeća ili dioničara društva ili njihovih ekvivalenata, uključujući:

— 
upravljanje osnivanjem odjela ili pododjela društva,
— 
praćenje i nadziranje rada drugih zaposlenika koji obavljaju poslove nadzora, stručne ili rukovodeće poslove,
— 
osobne ovlasti za zapošljavanje i otpuštanje djelatnika, ili davanje preporuka u vezi sa zapošljavanjem, otpuštanjem ili drugim kadrovskim poslovima;
(b) 

osobe koje rade u organizaciji i posjeduju posebna znanja bitna za pružanje usluga, služenje istraživačkom opremom, primjenu tehnika ili vođenje poslovnim nastanom. Osim znanja usko povezanih s poslovnim nastanom, ocjena takvih znanja može odražavati visok stupanj stručne osposobljenosti u odnosu na određenu vrstu posla ili djelatnosti koja zahtijeva točno određeno stručno znanje, uključujući članstvo u ovlaštenoj strukovnoj udruzi;

(c) 

„osoba premještena unutar društva” znači fizička osoba koja radi u određenoj organizaciji na području jedne od stranaka, ali je u obavljanju gospodarskih djelatnosti privremeno premještena na područje druge stranke; dotična organizacija mora imati svoje glavno mjesto obavljanja poslovne djelatnosti na području jedne od stanaka, a premještaj se mora obaviti u poslovni nastan (podružnicu, društvo kćer) te organizacije i koji u stvarnosti obavlja slične gospodarske djelatnosti na području druge stranke.

3.  

Ulazak i privremena prisutnost državljana država članica odnosno Jordana na državnom području Jordana odnosno području Zajednice dozvoljeni su u slučaju kada su ti predstavnici trgovačkih društava osobe koje u trgovačkom društvu obnašaju neku višu dužnost kako je određeno u stavku 2. točki (a) te su u Zajednici odnosno Jordanu odgovorne za poslovni nastan jordanskog trgovačkog društva ili trgovačkog društva Zajednice, i u slučaju kada:

— 
ti predstavnici nisu uključeni u obavljanje izravne prodaje ili u pružanje usluga, i
— 
trgovačko društvo nema drugog predstavnika, ured, podružnicu ili društvo kćer u državi članici Zajednice odnosno Jordanu.

Članak 35.

Kako bi se državljanima Zajednice i državljanima Jordana olakšalo započinjanje i bavljenje zakonski uređenim profesionalnim djelatnostima u Jordanu odnosno Zajednici, Vijeće za pridruživanje ispituje koje je korake potrebno poduzeti kako bi se osiguralo uzajamno priznavanje kvalifikacija.

Članak 36.

Odredbe članka 30. ne isključuju primjenu bilo koje od stranaka posebnih pravila koja se odnose na poslovni nastan i djelovanje na njezinu području podružnica trgovačkih društava druge stranke koje nisu osnovane na području prve stranke i koja su opravdana pravnim ili tehničkim razlikama između tih podružnica i podružnica trgovačkih društava osnovanih na njezinom području ili iz opreza u pogledu financijskih usluga. Razlika u tretmanu neće izlaziti izvan onoga što je strogo potrebno zbog takvih pravnih ili tehničkih razlika ili iz opreza u pogledu financijskih usluga.POGLAVLJE 2.

PREKOGRANIČNO PRUŽANJE USLUGA

Članak 37.

1.  
Stranke ulažu maksimalne napore kako bi postupno omogućile pružanje usluga od strane trgovačkih društava Zajednice ili jordanskih trgovačkih društava s poslovnim nastanom na području stranke kojoj ne pripada osoba kojoj su te usluge namijenjene, uzimajući u obzir razvoj sektora usluga u strankama.
2.  
Vijeće za pridruživanje daje preporuke za provedbu cilja navedenog u stavku 1.

Članak 38.

S ciljem osiguranja usklađenog razvoja prometa između stranaka, prilagođenog njihovim komercijalnim potrebama, uvjeti obostranog pristupa tržištu i pružanja usluga u cestovnom, željezničkom prometu i prometu unutarnjim plovnim putovima te, ako je primjenjivo, i u zračnom prometu mogu se urediti posebnim sporazumima o kojima stranke, ako je potrebno, pregovaraju nakon stupanja na snagu ovog Sporazuma.

Članak 39.

1.  

U pogledu međunarodnog pomorskog prometa stranke se obvezuju učinkovito primjenjivati načelo neograničenog pristupa međunarodnom tržištu i prometu na komercijalnoj osnovi.

(a) 

Gore navedenom odredbom ne dovode se u pitanje prava i obveze koja proizlaze iz Kodeksa Ujedinjenih naroda o poslovanju linijskih konferencija, kako se primjenjuje na stranku ovog Sporazuma. Nekonferencijski linijski brodari slobodno djeluju natječući se s konferencijskim brodarom sve dok se pridržavaju načela poštenog tržišnog natjecanja na komercijalnoj osnovi.

(b) 

Stranke potvrđuju svoje opredjeljenje za slobodno tržišno natjecanje kao osnovne značajke prometa krutog i tekućeg rasutog tereta.

2.  

U primjeni načela iz stavka 1. stranke:

(a) 

ne uvode klauzule o podjeli tereta u buduće bilateralne sporazume s trećim zemljama koji se odnose na kruti i tekući rasuti teret i linijski prijevoz. Međutim, to ne isključuje mogućnost takvih sporazuma koji se odnose na linijski teretni prijevoz u iznimnim okolnostima u kojima brodari u linijskom pomorskom prometu s područja jedne ili druge stranke ovog Sporazuma u protivnom ne bi imali stvarnu priliku prometovati radi obavljanja trgovine u dotičnu treću zemlju ili iz nje;

(b) 

stupanjem na snagu ovog Sporazuma ukidaju sve jednostrane mjere, administrativne, tehničke i druge prepreke koje bi mogle imati prikriveno ograničenje ili diskriminirajući učinak na slobodno pružanje usluga u međunarodnom pomorskom prometu.

Svaka stranka, inter alia, primjenjuje na brodove korištene za prijevoz robe, putnika ili oboje, kojima upravljaju državljani ili trgovačka društva druge stranke, tretman ne manje povoljan od tretmana koji primjenjuje na vlastite brodove, u odnosu na pristup lukama, uporabu infrastrukture i pomoćnih pomorskih usluga u tim lukama, kao i na povezane naknade i pristojbe, carinske pogodnosti, dodjeljivanje vezova i mogućnost utovara i istovara robe.POGLAVLJE 3.

OPĆE ODREDBE

Članak 40.

1.  
Stranke se obvezuju razmotriti razvoj ove glave s obzirom na uspostavljanje „sporazuma o gospodarskoj integraciji” kako je utvrđeno u članku V. Općeg sporazuma o trgovini uslugama (GATS).
2.  
Cilj predviđen u stavku 1. podliježe prvom razmatranju Vijeća za pridruživanje najkasnije pet godina od stupanja na snagu ovog Sporazuma.
3.  
Prilikom tog razmatranja Vijeće za pridruživanje uzima u obzir napredak postignut u usklađivanju zakonodavstva stranaka u odgovarajućim djelatnostima.

Članak 41.

1.  
Primjena odredaba ove glave podliježe ograničenjima opravdanima razlozima javnog poretka, javne sigurnosti ili javnog zdravlja.
2.  
One se ne primjenjuju na aktivnosti koje su na području bilo koje stranke povezane, čak i povremeno, s izvršavanjem službenih ovlasti.

Članak 42.

Za potrebe ove glave, ništa iz ovog Sporazuma ne sprečava stranke da primjenjuju svoje zakone i druge propise koji se odnose na ulazak i boravak, rad, radne uvjete i poslovni nastan fizičkih osoba i pružanje usluga pod uvjetom da ih time ne primjenjuju na način kojim se poništavaju ili umanjuju koristi koje ima bilo koja od stranaka na temelju uvjeta određene odredbe ovog Sporazuma. Ova odredba ne dovodi u pitanje primjenu članka 41.

Članak 43.

Trgovačka društva koja su pod kontrolom i isključivo u zajedničkom vlasništvu jordanskih trgovačkih društava i trgovačkih društava Zajednice također su obuhvaćena odredbama ove glave.

Članak 44.

Tretman koji na temelju ovog Sporazuma jedna stranka dodjeljuje drugoj stranci ni u kojem slučaju ne smije biti, mjesec dana prije dana stupanja na snagu odgovarajućih obveza prema GATS-u, u pogledu sektora ili mjera obuhvaćenih GATS-om, povoljniji od tretmana koji dodjeljuje takva prva stranka prema odredbama GATS-a i u odnosu na svaki sektor usluga, podsektor i način pružanja usluge.

Članak 45.

Za potrebe ove glave, ne uzima se u obzir tretman koji je dodijelila Zajednica, njezine države članice ili Jordan na temelju obveza preuzetih sporazumima o gospodarskoj integraciji u skladu s načelima članka V. GATS-a.

Članak 46.

1.  
Neovisno o ostalim odredbama ovog Sporazuma, nijednu se stranku ne sprečava da iz opreza poduzima mjere, uključujući mjere za zaštitu ulagača, deponenata, osiguranika ili osoba prema kojima pružatelj financijskih usluga ima fiducijarnu obvezu, ili kako bi se osigurala cjelovitost i stabilnost financijskog sustava. U slučaju kada takve mjere nisu u skladu s odredbama Sporazuma, one se ne koriste kao sredstvo izbjegavanja obveza stranke sukladno Sporazumu.
2.  
Ništa se u ovom Sporazumu ne tumači tako da se od stranke zahtijeva otkrivanje podataka koji se odnose na poslove i račune pojedinih klijenata, kao ni bilo kojeg povjerljivog ili nejavnog podatka u posjedu javnih tijela.

Članak 47.

Odredbe ovog Sporazuma ne dovode u pitanje primjenu bilo kojih mjera od strane svake stranke koje su nužne radi sprečavanja izbjegavanja mjera koje se odnose na pristup trećih zemalja njezinu tržištu na temelju odredaba ovog Sporazuma.GLAVA IV.

PLAĆANJA, KRETANJE KAPITALA I DRUGA GOSPODARSKA PITANJAPOGLAVLJE I.

PLAĆANJA I KRETANJE KAPITALA

Članak 48.

Podložno odredbama članaka 51. i 52., na tekuća plaćanja povezana s kretanjem robe, osoba, usluga i kapitala u okviru ovog Sporazuma ne smiju postojati ograničenja.

Članak 49.

1.  
U okviru odredaba ovog sporazuma, podložno odredbama članaka 50. i 51. te ne dovodeći u pitanje Prilog VI. iz članka 30. stavka 2. točke (a), ne smiju postojati ograničenja na kretanje kapitala iz Zajednice u Jordan niti na kretanje kapitala koje uključuje izravno ulaganje iz Jordana u Zajednicu.
2.  
Odljev jordanskog kapitala u Zajednicu, osim izravnog ulaganja, podliježe zakonima na snazi u Jordanu.
3.  
Stranke održavaju konzultacije u svrhu postizanja potpune liberalizacije kretanja kapitala čim se za to stvore uvjeti.

Članak 50.

Podložno drugim odredbama ovog Sporazuma i drugim međunarodnim obvezama Zajednice i Jordana, odredbe članka 49. ne dovode u pitanje primjenu bilo kakvih ograničenja koja postoje između njih na dan stupanja na snagu ovog Sporazuma, a koja se odnose na kretanje kapitala između njih koje obuhvaća izravno ulaganje, uključujući nekretnine i poslovni nastan.

Međutim, ne utječe se na prijenos u inozemstvo ulaganja u Jordanu od strane osoba s boravištem u Zajednici ili ulaganja u Zajednici od strane osoba s boravištem u Jordanu, ni na prijenos bilo kakve dobiti koja iz njih proizlazi.

Članak 51.

U slučaju kada u iznimnim okolnostima kretanje kapitala između Zajednice i Jordana uzrokuje ili prijeti uzrokovanjem ozbiljnih teškoća u funkcioniranju tečajne politike ili monetarne politike u Zajednici ili Jordanu, Zajednica odnosno Jordan mogu, u skladu s uvjetima utvrđenima u okviru GATS-a i u skladu s člancima VIII. i XIV. Statuta Međunarodnog monetarnog fonda, poduzeti zaštitne mjere u pogledu kretanja kapitala između Zajednice i Jordana za razdoblje ne dulje od šest mjeseci ako su takve mjere strogo potrebne.

Članak 52.

U slučaju kada se jedna ili više država članica Zajednice ili Jordan suoči ili je u opasnosti od mogućeg suočavanja s ozbiljnim teškoćama u vezi s bilancom plaćanja, Zajednica odnosno Jordan mogu, u skladu s uvjetima utvrđenima u okviru GATT-a i u skladu s člancima VIII. i XIV. Statuta Međunarodnog monetarnog fonda, poduzeti mjere ograničavanja u pogledu tekućih plaćanja ako su takve mjere strogo potrebne. Zajednica ili Jordan o tome, ovisno o slučaju, odmah obavješćuje drugu stranku i dostavlja joj čim je prije moguće raspored uklanjanja tih mjera.POGLAVLJE 2.

TRŽIŠNO NATJECANJE I DRUGA GOSPODARSKA PITANJA

Članak 53.

1.  

Sljedeće je nespojivo s ispravnim funkcioniranjem Sporazuma u mjeri u kojoj može utjecati na trgovinu između Zajednice i Jordana:

(a) 

svi sporazumi među poduzetnicima, odluke udruženja poduzetnika i usklađeno djelovanje između poduzetnika koji imaju za cilj ili posljedicu sprečavanje, ograničavanje ili narušavanje tržišnog natjecanja;

(b) 

zlouporaba vladajućeg položaja jednog ili više poduzetnika na području Zajednice ili Jordana u cjelini, ili na njihovom znatnom dijelu;

(c) 

svaka državna potpora kojom se narušava ili prijeti narušavanju tržišnog natjecanja stavljanjem određenih poduzetnika ili proizvodnje određene robe u povoljniji položaj.

2.  
Svako postupanje suprotno ovom članku ocjenjuje se na temelju kriterija koji proizlaze iz primjene pravila sadržanih u člancima 85., 86. i 92. Ugovora o osnivanju Europske zajednice, a za proizvode obuhvaćene Ugovorom o osnivanju Europske zajednice za ugljen i čelik na temelju onih kriterija sadržanih u člancima 65. i 66. tog Ugovora i na temelju pravila Zajednice o državnim potporama, uključujući i sekundarno zakonodavstvo.
3.  
Vijeće za pridruživanje odlukom usvaja potrebna pravila za provedbu stavaka 1. i 2. u roku od pet godina od stupanja na snagu Sporazuma.

Do usvajanja tih pravila primjenjuju se odredbe Sporazuma o tumačenju i primjeni članaka VI., XVI. i XXIII. GATT-a kao pravila za provedbu stavka 1. točke (c) i odgovarajućih dijelova iz stavka 2.

4.  
(a) 

Za potrebe primjene odredaba stavka 1. točke (c) stranke prihvaćaju da se tijekom prvih pet godina od stupanja na snagu Sporazuma svaka državna potpora koju Jordan dodjeljuje poduzetnicima ocjenjuje uzimajući u obzir činjenicu da se Jordan smatra područjem koje je jednako područjima u Zajednici gdje je životni standard neuobičajeno nizak ili gdje postoji velika podzaposlenost, kako je opisano u članku 92. stavku (3) točki (a) Ugovora o osnivanju Europske zajednice.

Vijeće za pridruživanje, uzimajući u obzir gospodarsko stanje u Jordanu, odlučuje treba li to razdoblje produžiti za sljedeća petogodišnja razdoblja.

(b) 

Svaka stranka osigurava transparentnost u području državnih potpora na način da, inter alia, godišnje izvješćuje drugu stranku o ukupnom iznosu i raspodjeli dodijeljene potpore te na zahtjev dostavlja podatke o programima državne potpore. Na zahtjev jedne stranke druga stranka osigurava podatke o određenim pojedinačnim slučajevima državne potpore.

5.  

U odnosu na na proizvode iz glave II. poglavlja 2.:

— 
stavak 1. točka (c) ne primjenjuje se,
— 
svako postupanje suprotno stavku 1. točki (a) ocjenjuje se prema kriterijima koje je utvrdila Zajednica na temelju članaka 42. i 43. Ugovora o osnivanju Europske zajednice, a posebno onim kriterijima utvrđenima u Uredbi Vijeća br. 26/62.
6.  

Ako Zajednica ili Jordan smatraju da je određeno postupanje nespojivo s uvjetima iz stavka 1. i:

— 
da nije regulirano na odgovarajući način u skladu s provedbenim pravilima iz stavka 3., ili
— 
u nedostatku takvih pravila, te ako takvo postupanje uzrokuje ili prijeti uzrokovanjem ozbiljne štete interesima druge stranke ili materijalne štete njezinoj domaćoj industriji, uključujući njezin uslužni sektor,

one mogu poduzeti odgovarajuće mjere nakon konzultacija unutar Odbora za pridruživanje ili 30 radnih dana nakon upućivanja za takve konzultacije.

U pogledu postupanja nespojivih sa stavkom 1. točkom (c) ovog članka, takve se odgovarajuće mjere, u slučaju kada je GATT primjenjiv na njih, mogu usvojiti samo u skladu s postupcima i pod uvjetima utvrđenim GATT-om ili bilo kojim drugim odgovarajućim instrumentom dogovorenim pod njegovim pokroviteljstvom i koji je primjenjiv na stranke.

7.  
Neovisno o ostalim suprotnim odredbama koje su usvojene u skladu sa stavkom 3., stranke razmjenjuju informacije uzimajući u obzir ograničenja koja nameću zahtjevi osiguravanja profesionalne i poslovne tajne.

Članak 54.

Ne dovodeći u pitanje svoje obveze preuzete ili koje trebaju preuzeti na temelju GATT-a, države članice i Jordan postupno prilagođavaju sve državne monopole tržišne naravi kako bi se osiguralo da do isteka pete godine od stupanja na snagu ovog Sporazuma više ne postoji diskriminacija među državljanima država članica i Jordana s obzirom na uvjete nabave i prodaje robe. Odbor za pridruživanje obavješćuje se o mjerama koje su usvojene radi provedbe tog cilja.

Članak 55.

S obzirom na javna poduzeća i poduzeća kojima su dodijeljena posebna ili ekskluzivna prava, Vijeće za pridruživanje osigurava da se od pete godine od dana stupanja na snagu ovog Sporazuma ne provode niti održavaju mjere koje bi narušavale trgovinu između Zajednice i Jordana u mjeri koja se protivi interesima stranaka. Ova odredba ne smije činjenično ili pravno ometati izvođenje posebnih funkcija dodijeljenih ovim poduzećima.

Članak 56.

1.  
Prema odredbama ovog članka i Priloga VII., stranke dodjeljuju i osiguravaju odgovarajuću i učinkovitu zaštitu intelektualnog, industrijskog i trgovačkog vlasništva u skladu s najvišim međunarodnim standardima, uključujući učinkovita sredstva za provedbu takvih prava.
2.  
Stranke redovito preispituju provedbu ovog članka i Priloga VII. Ako se pojave problemi u području intelektualnog, industrijskog i trgovačkog vlasništva koji utječu na trgovinske uvjete, obavljaju se žurne konzultacije na zahtjev bilo koje stranke radi postizanja obostrano zadovoljavajućih rješenja.

Članak 57.

Stranke teže smanjenju razlika u normizaciji i ocjeni sukladnosti. U tu svrhu stranke prema potrebi sklapaju sporazume o međusobnom priznavanju u području ocjene sukladnosti.

Članak 58.

Stranke su suglasne s ciljem postupne liberalizacije javne nabave. Vijeće za pridruživanje održava konzultacije o provođenju ovog cilja.GLAVA V.

GOSPODARSKA SURADNJA

Članak 59.

Ciljevi

1.  
Stranke se obvezuju pojačati gospodarsku suradnju u njihovom zajedničkom interesu i u skladu s općim ciljevima Sporazuma.
2.  
Cilj je gospodarske suradnje podrška naporima samog Jordana u svrhu ostvarenja održivog gospodarskog i društvenog razvoja.

Članak 60.

Područje primjene

1.  
Suradnja se prvenstveno usmjeruje na sektore koji pate od unutarnjih poteškoća ili su pod utjecajem cjelokupnog procesa liberalizacije jordanskoga gospodarstva, a posebno pod utjecajem liberalizacije trgovine između Zajednice i Jordana.
2.  
Slično tome, suradnja se usmjeruje na područja koja bi vjerojatno mogla približiti gospodarstva Zajednice i Jordana, posebno ona područja koja će potaknuti rast i zapošljavanje.
3.  
Stranke potiču gospodarsku suradnju između Jordana i drugih zemalja regije.
4.  
Prilikom provedbe različitih sektora gospodarske suradnje uzima se u obzir očuvanje okoliša i ekološka ravnoteža za relevantna područja.
5.  
Stranke se mogu sporazumjeti o proširenju gospodarske suradnje na druge sektore koji nisu obuhvaćeni odredbama ove glave.

Članak 61.

Metode i načini

Gospodarska se suradnja provodi posebno putem:

(a) 

redovitoga gospodarskog dijaloga između stranaka koji obuhvaća sva područja makroekonomske politike;

(b) 

redovite razmjene informacija i ideja u svim sektorima suradnje, uključujući sastanke dužnosnika i stručnjaka;

(c) 

prijenosa savjeta, stručnosti i osposobljavanja;

(d) 

provedbe zajedničkih aktivnosti poput seminara i radionica;

(e) 

tehničke, administrativne i regulatorne pomoći;

(f) 

poticanja zajedničkih pothvata.

Članak 62.

Regionalna suradnja

Stranke potiču akcije koje imaju regionalni učinak ili koje udružuju druge zemlje iz regije radi promicanja regionalne suradnje.

Takve akcije mogu uključivati:

— 
trgovinu na intraregionalnoj razini,
— 
pitanja okoliša,
— 
razvoj gospodarske infrastrukture,
— 
znanstveno i tehnološko istraživanje,
— 
kulturna pitanja,
— 
carinska pitanja.

Članak 63.

Obrazovanje i osposobljavanje

Stranke surađuju s ciljem utvrđivanja i primjene najučinkovitijih sredstava značajnog poboljšanja stanja obrazovanja i strukovnog osposobljavanja, posebno u odnosu na javna i privatna poduzeća, usluge vezane uz trgovinu, javnu administraciju i tijela, tehničke agencije, tijela za normizaciju i certificiranje te druge relevantne organizacije. U tom kontekstu posebna se pažnja posvećuje strukovnom osposobljavanju za industrijsko restrukturiranje.

Suradnja također potiče uspostavu veza između specijaliziranih tijela Zajednice i Jordana te promiče razmjenu informacija i iskustava te udruživanje tehničkih sredstava.

Članak 64.

Znanstvena i tehnološka suradnja

Suradnja ima za cilj:

(a) 

poticanje uspostave trajnih veza između znanstvenih zajednica stranaka, posebno putem:

— 
pristupa Jordana programima Zajednice u području istraživanja i razvoja u skladu s postojećim odredbama koje se odnose na sudjelovanje trećih zemalja,
— 
sudjelovanja Jordana u mrežama decentralizirane suradnje,
— 
promicanja sinergije između osposobljavanja i istraživanja;
(b) 

jačanje istraživačkog kapaciteta Jordana;

(c) 

poticanje tehnoloških inovacija, prijenosa novih tehnologija i širenja znanja i iskustva, posebno radi ubrzanja prilagodbe jordanskih industrijskih sposobnosti.

Članak 65.

Okoliš

1.  
Cilj je suradnje spriječiti pogoršanje stanja okoliša, kontrolirati onečišćenja i osigurati racionalno korištenje prirodnih resursa radi osiguranja održivog razvoja i promicanja regionalnih projekata zaštite okoliša.
2.  

Suradnja se posebno usredotočuje na:

— 
širenje pustinje,
— 
kakvoću morske vode te kontrolu i sprečavanje onečišćenja mora,
— 
gospodarenje vodnim resursima,
— 
prikladno korištenje energije,
— 
gospodarenje otpadom,
— 
utjecaj industrijskog razvoja na okoliš općenito, a posebno na sigurnost industrijskih postrojenja,
— 
utjecaj poljoprivrede na kakvoću tla i vode,
— 
obrazovanje i podizanje svijesti o okolišu,
— 
korištenje naprednih alata za gospodarenje okolišem, metoda praćenja i nadzora okoliša, posebno uključujući korištenje Informacijskog sustava zaštite okoliša (EIS) te tehnika procjene utjecaja na okoliš,
— 
salinizaciju.

Članak 66.

Industrijska suradnja

Suradnjom se posebno promiče i potiče:

— 
industrijska suradnja između gospodarskih subjekata u Zajednici i u Jordanu, uključujući pristup Jordana mrežama Zajednice za uzajamno približavanje poslovnih djelatnosti i mrežama nastalima u kontekstu decentralizirane suradnje,
— 
modernizacija i restrukturiranje jordanske industrije,
— 
uspostava i promicanje okruženja povoljnog za razvoj privatnog poduzetništva u svrhu poticanja rasta i raznolikosti industrijske proizvodnje,
— 
suradnja između malih i srednjih poduzeća u Zajednici i u Jordanu,
— 
prijenos tehnologija, inovacije te istraživanje i razvoj,
— 
diversifikacija industrijske proizvodnje u Jordanu,
— 
jačanje ljudskih potencijala,
— 
poboljšanje pristupa kreditima za financiranje ulaganja,
— 
poticanje inovacija,
— 
poboljšanje usluga informacijske potpore.

Članak 67.

Ulaganja i poticanje ulaganja

Cilj je suradnje stvaranje povoljnog i stabilnog okruženja za ulaganja u Jordanu. Suradnja podrazumijeva razvoj:

— 
usklađenih i pojednostavljenih administrativnih postupaka; mehanizma za suinvestiranje, posebno za mala i srednja poduzeća obiju stranaka; te informacijskih kanala i sredstava za prepoznavanje prilika za ulaganje,
— 
pravnog okvira koji vodi do ulaganja između dviju stranaka, prema potrebi putem sklapanja između država članica i Jordana sporazuma o zaštiti ulaganja te sporazuma o sprečavanju dvostrukog oporezivanja,
— 
pristupa tržištu kapitala za financiranje proizvodnih ulaganja,
— 
zajedničkih pothvata između jordanskih poduzeća i poduzeća Zajednice.

Članak 68.

Normizacija i ocjena sukladnosti

Suradnja u ovom području posebno je usmjerena na:

(a) 

povećanje primjene pravila Zajednice u području normizacije, mjeriteljstva, standarda kakvoće i priznavanja sukladnosti;

(b) 

podizanje razine jordanskih tijela za ocjenu sukladnosti s ciljem uspostavljanja sporazuma o međusobnom priznavanju ocjene sukladnosti pravodobno i u izvedivoj mjeri;

(c) 

razvijanje struktura i tijela za zaštitu intelektualnog, industrijskog i trgovačkog vlasništva, za normizaciju i za određivanje standarda kakvoće.

Članak 69.

Usklađivanje zakonodavstva

Stranke ulažu maksimalne napore u usklađivanje svojih odgovarajućih zakonodavstava kako bi se olakšala provedba ovog Sporazuma.

Članak 70.

Financijske usluge

Stranke surađuju radi usklađivanja svojih normi i pravila, a posebno radi:

(a) 

jačanja i restrukturiranja financijskog sektora u Jordanu;

(b) 

poboljšanja računovodstvenih, nadzornih i regulatornih sustava u sektorima bankarstva, osiguranja i drugim financijskom sektorima u Jordanu.

Članak 71.

Poljoprivreda

Stranke suradnju posebno usmjeravaju na:

— 
potporu svojim politikama provedenima radi diversifikacije proizvodnje,
— 
promicanje ekološki prihvatljive poljoprivrede,
— 
uspostavu čvršćih veza između poduzeća, skupina i organizacija koje predstavljaju obrte i zanimanja u Jordanu i Zajednici na dobrovoljnoj osnovi,
— 
tehničku pomoć i osposobljavanje,
— 
usklađivanje fitosanitarnih i veterinarskih normi,
— 
integrirani ruralni razvoj, uključujući poboljšanje u osnovnim uslugama i razvoj pripadajućih gospodarskih djelatnosti,
— 
suradnju između ruralnih regija, razmjenu tehnološkog znanja i iskustva (know-how) koji se odnose na ruralni razvoj.

Članak 72.

Promet

Cilj je suradnje:

— 
restrukturirati i modernizirati cestovne i lučke infrastrukture i infrastrukture zračnih luka povezanih s glavnim transeuropskim komunikacijskim pravcima od zajedničkog interesa,
— 
uspostaviti i osnažiti operativne standarde usporedive s onima koji prevladavaju u Zajednici,
— 
unaprijediti tehničku opremu do standarda Zajednice za cestovni/željeznički promet, prijevoz i prekrcaj kontejnera,
— 
postupno ublažiti uvjete provoza,
— 
poboljšati upravljanje zračnim lukama, kontrolu željeznica i zračnog prometa, uključujući suradnju između relevantnih nacionalnih tijela.

Članak 73.

Informacijske infrastrukture i telekomunikacije

Suradnja je usmjerena na:

(a) 

telekomunikacije općenito;

(b) 

normizaciju, ispitivanje sukladnosti i odobravanje informacijske tehnologije i telekomunikacija;

(c) 

širenje novih informacijskih tehnologija, posebno u odnosu na mreže i međusobnu povezanost mreža (ISDN – digitalna mreža integriranih usluga i EDI - elektronička razmjena podataka);

(d) 

poticanje istraživanja i razvoja novih komunikacijskih sredstava i sredstava informacijske tehnologije radi razvoja tržišta opreme, usluga i aplikacija povezanih s informacijskom tehnologijom, komunikacijama, uslugama i instalacijama.

Članak 74.

Energetika

Prioritetna su područja suradnje:

— 
promicanje obnovljive energije i autohtonih energetskih izvora,
— 
promicanje štednje energije i energetske učinkovitosti,
— 
primijenjena istraživanja mreža baza podataka u gospodarskim i društvenim područjima, posebno povezujući jordanske operatere i operatere Zajednice,
— 
potpora modernizaciji i razvoju energetskih mreža i njihovom povezivanju na mreže Zajednice.

Suradnja je također usmjerena na olakšavanje provoza plina, nafte i električne energije.

Članak 75.

Turizam

Prioriteti suradnje u ovom području su:

— 
poboljšanje poznavanja turističke industrije i osiguranje veće dosljednosti politika koje utječu na turizam,
— 
promicanje dobre sezonske rasprostranjenosti turizma,
— 
promicanje suradnje između regija i gradova susjednih zemalja,
— 
poboljšanje pružanja informacija turistima te zaštite njihovih interesa,
— 
isticanje važnosti kulturnog nasljeđa za turizam,
— 
osiguranje održavanja odgovarajućeg uzajamnog djelovanja između turizma i zaštite okoliša,
— 
učiniti turizam konkurentnijim putem potpore povećanom profesionalizmu, posebno u odnosu na upravljanje hotelima,
— 
razmjena informacija o planiranim projektima turističkog razvoja i turističkog marketinga, turističkim sajmovima, izložbama, skupovima i publikacijama.

Članak 76.

Carine

1.  

Stranke se obvezuju razvijati carinsku suradnju kako bi osigurale poštovanje trgovinskih odredaba. Suradnja je posebno usmjerena na:

(a) 

pojednostavljivanje kontrola i postupaka koji se odnose na carinjenje robe;

(b) 

korištenje jedinstvene carinske deklaracije i povezivanje tranzitnih sustava Zajednice i Jordana.

2.  
Ne dovodeći u pitanje ostale oblike suradnje predviđene ovim Sporazumom, posebno u borbi protiv droge i pranja novca, administrativna tijela stranaka pružaju međusobnu pomoć u skladu s odredbama Protokola 4.

Članak 77.

Suradnja u području statistike

Glavni je cilj suradnje u ovom području usklađivanje metodologije radi stvaranja pouzdane osnove za vođenje statistike o trgovini, stanovništvu, migraciji te općenito o svim područjima obuhvaćenima ovim Sporazumom i podesnima za uvođenje statistike.

Članak 78.

Pranje novca

1.  
Stranke surađuju posebno s ciljem sprečavanja uporabe svojih financijskih sustava za pranje prihoda stečenih kaznenim djelima općenito, a posebno nezakonitom trgovinom drogom.
2.  
Suradnja u tom području posebno uključuje tehničku i administrativnu pomoć radi utvrđivanja standarda povezanih s borbom protiv pranja novca, istovjetnih onima koje su usvojili Zajednica i druga relevantna međunarodna tijela, a posebno Financial Action Task Force (FATF).

Članak 79.

Borba protiv droge

1.  

Stranke posebno surađuju radi:

— 
poboljšanja učinkovitosti politika i mjera za sprečavanje opskrbe i nedopuštene trgovine opojnim drogama i psihotropnim tvarima te smanjenja zlouporabe tih sredstava,
— 
poticanja zajedničkog pristupa smanjenju njihove nezakonite potrošnje.
2.  
Stranke u skladu sa svojim odnosnim zakonodavstvom zajednički utvrđuju strategije i primjerene načine suradnje za postizanje ovih ciljeva. Njihove aktivnosti, osim zajedničkih aktivnosti, predmet su konzultacija i bliske suradnje.

U ovim aktivnostima mogu sudjelovati relevantna tijela javnog i privatnog sektora u skladu sa svojim ovlastima, surađujući s nadležnim tijelima Jordana, Zajednice i njezinih država članica.

3.  

Suradnja ima oblik razmjene informacija i, prema potrebi, zajedničkih aktivnosti na:

— 
osnivanju ili proširenju socijalnih i zdravstvenih ustanova te informativnih centara za liječenje i rehabilitaciju ovisnika o drogama,
— 
provedbi projekata u području sprečavanja, osposobljavanja i epidemiološkog istraživanja,
— 
utvrđivanju normi u odnosu na sprečavanje zlouporabe prekurzora i ostalih osnovnih sastojaka korištenih za nezakonitu proizvodnju opojnih droga i psihotropnih tvari, istovjetnih onima koje su usvojili Zajednica i predmetna međunarodna tijela, posebno Chemical Action Task Force (CATF).GLAVA VI.

SURADNJA U SOCIJALNIM I KULTURNIM PITANJIMAPOGLAVLJE 1.

SOCIJALNI DIJALOG

Članak 80.

1.  
Uspostavlja se redoviti dijalog između stranaka o svim društvenim pitanjima od zajedničkog interesa.
2.  
Ovaj dijalog koristi se za pronalaženje načina i sredstava poticanja napretka kada je riječ o kretanju radnika i jednakom postupanju te socijalnoj integraciji jordanskih državljana i državljana Zajednice koji zakonito borave u zemlji domaćinu.
3.  

Dijalog je usmjeren na probleme u vezi s:

(a) 

uvjetima života i rada migrantskih zajednica;

(b) 

migracijom;

(c) 

nezakonitom imigracijom i uvjetima za repatrijaciju ilegalnih imigranata prema zakonodavstvu o boravištu i poslovnom nastanu u zemlji domaćinu;

(d) 

projektima i programima o jednakom postupanju prema jordanskim državljanima i državljanima Zajednice, uzajamnom podizanju svijesti o kulturama i civilizacijama, razvoju tolerancije i uklanjanju diskriminacije.

Članak 81.

Socijalni se dijalog provodi na istoj razini i prati iste procedure kao i one koje su predviđene u glavi I. ovog Sporazuma, a koje se mogu koristiti kao okvir za ovaj dijalog.POGLAVLJE 2.

MJERE SURADNJE U PODRUČJU SOCIJALNE POLITIKE

Članak 82.

1.  
Stranke potvrđuju važnost društvenog razvoja koji bi trebao dolaziti zajedno s bilo kojim gospodarskim razvojem. Poseban prioritet pridaju poštovanju osnovnih socijalnih prava.
2.  
Kako bi se učvrstila suradnja u području socijalne politike između stranaka, poduzimaju se mjere i programi po svakom pitanju od njihovog interesa.

Prioritet se daje sljedećim mjerama:

(a) 

smanjenju migracijskog pritiska putem otvaranja radnih mjesta i razvoja osposobljavanja na područjima s visokom stopom iseljavanja;

(b) 

ponovnoj integraciji repatriranih ilegalnih imigranata;

(c) 

promicanju uloge žena u socijalnom i gospodarskom razvoju, posebno putem obrazovanja i medija, u skladu s jordanskom politikom u tom području;

(d) 

razvoju i konsolidaciji jordanskog programa planiranja obitelji te zaštite majke i djeteta;

(e) 

poboljšanju sustava socijalne sigurnosti;

(f) 

poboljšanju sustava zdravstvenog osiguranja;

(g) 

poboljšanju životnih uvjeta u siromašnim, gusto naseljenim područjima;

(h) 

provedbi i financiranju programa razmjene i rekreacije za mješovite skupine mladih Jordanaca i Europljana s boravištem u državama članicama radi promicanja uzajamnog kulturnog razumijevanja i tolerancije.

Članak 83.

Projekti suradnje mogu se koordinirati s državama članicama i odgovarajućim međunarodnim organizacijama.

Članak 84.

Vijeće za pridruživanje osniva radnu skupinu do kraja prve godine od stupanja na snagu ovog Sporazuma. Njezina je zadaća trajno i redovito ocjenjivanje provedbe odredaba poglavlja 1. i 2.POGLAVLJE 3.

KULTURNA SURADNJA I RAZMJENA INFORMACIJA

Članak 85.

1.  
Radi poticanja međusobnog poznavanja i razumijevanja i u skladu s već razvijenim projektima u tu svrhu, stranke se obvezuju u duhu uzajamnog kulturnog poštovanja postaviti čvrste temelje trajnog kulturnog dijaloga te promicati dugoročnu kulturnu suradnju u bilo kojem odgovarajućem području aktivnosti.
2.  
Pri izradi projekata i programa suradnje i zajedničkih aktivnosti stranke posebnu pozornost pridaju mladima, samoizražavanju i komunikacijskim vještinama koristeći pisane i audiovizualne medije, pitanjima očuvanja kulturnog nasljedstva te širenju kulture.
3.  
Stranke su suglasne da se postojeći programi kulturne suradnje u Zajednici i državama članicama mogu proširiti na Jordan.
4.  
Stranke promiču aktivnosti od zajedničkog interesa u području informacija i komunikacija.GLAVA VII.

FINANCIJSKA SURADNJA

Članak 86.

Radi postizanja ciljeva ovog Sporazuma, paket financijske suradnje stavlja se na raspolaganje Jordanu u skladu s odgovarajućim postupcima i potrebnim financijskim sredstvima.

Nakon stupanja na snagu ovog Sporazuma obje stranke dogovaraju navedene postupke koristeći najprimjerenije instrumente.

Pored područja obuhvaćenih glavama V. i VI. Sporazuma, financijska se suradnja usmjerava i na:

— 
promicanje reformi čiji je cilj modernizacija gospodarstva,
— 
unapređivanje gospodarske infrastrukture,
— 
promicanje privatnih ulaganja i otvaranja novih radnih mjesta,
— 
reagiranje na gospodarske posljedice koje za Jordan ima postupno uvođenje područja slobodne trgovine, posebno unapređivanjem i restrukturiranjem industrije,
— 
podržavanje politika koje se provode u društvenom sektoru.

Članak 87.

U okviru postojećih financijskih instrumenata Zajednice usmjerenih na potporu programa strukturne prilagodbe u mediteranskim zemljama i blisko surađujući s jordanskim nadležnim tijelima i drugim donatorima, posebno s drugim međunarodnim financijskim institucijama, Zajednica će ispitati prikladne načine potpore strukturnim politikama koje provodi Jordan radi ponovne uspostave financijske ravnoteže u ključnim financijskim aspektima i poticanja stvaranja gospodarskog ozračja koje vodi do povećanog rasta, uz istodobno poboljšavanje socijalne dobrobiti stanovništva.

Članak 88.

Kako bi osigurale usklađen pristup rješavanju svih iznimnih makroekonomskih i financijskih problema koji mogu nastati kao rezultat provedbe ovog Sporazuma, stranke koriste redoviti gospodarski dijalog predviđen u glavi V. kako bi posvetile posebnu pozornost praćenju trgovinskih i financijskih trendova u odnosima između Zajednice i Jordana.GLAVA VIII.

INSTITUCIONALNE, OPĆE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 89.

Ovim se osniva Vijeće za pridruživanje koje se sastaje na ministarskoj razini jednom godišnje i kada to okolnosti zahtijevaju, na inicijativu svojeg predsjedavajućeg i u skladu s uvjetima utvrđenima Poslovnikom Vijeća.

Vijeće razmatra sva važna pitanja koja se pojave u okviru ovog Sporazuma i sva druga bilateralna ili međunarodna pitanja od zajedničkog interesa.

Članak 90.

1.  
Vijeće za pridruživanje čine članovi Vijeća Europske unije i članovi Komisije Europskih zajednica, s jedne strane, i članovi Vlade Jordana, s druge strane.
2.  
Članovi Vijeća za pridruživanje mogu odrediti da budu zastupljeni u skladu s odredbama utvrđenima u njegovom Poslovniku.
3.  
Vijeće za pridruživanje donosi svoj Poslovnik.
4.  
Vijećem za pridruživanje naizmjence predsjedava član Vijeća Europske unije i član Vlade Jordana, u skladu s odredbama utvrđenima u njegovom Poslovniku.

Članak 91.

Radi ostvarenja ciljeva ovog Sporazuma Vijeće za pridruživanje ovlašteno je donositi odluke u slučajevima koji su predviđeni u Sporazumu.

Donesene odluke obvezujuće su za stranke, koje poduzimaju mjere potrebne za provedbu donesenih odluka. Vijeće za pridruživanje također može davati odgovarajuće preporuke.

Vijeće svoje odluke i preporuke sastavlja na temelju dogovora dviju stranaka.

Članak 92.

1.  
Podložno ovlastima Vijeća, ovim se osniva Odbor za pridruživanje koji je odgovoran za provedbu Sporazuma.
2.  
Vijeće za pridruživanje može potpuno ili djelomično prenijeti bilo koju svoju ovlast na Odbor za pridruživanje.

Članak 93.

1.  
Odbor za pridruživanje, koji se sastaje na službenoj razini, čine predstavnici članova Vijeća Europske unije i članova Komisije Europskih zajednica, s jedne strane, i predstavnici Vlade Jordana, s druge strane.
2.  
Odbor za pridruživanje donosi svoj Poslovnik.

▼M1

3.  
Odborom za pridruživanje naizmjence predsjedaju predstavnik Komisije Europskih zajednica i predstavnik Vlade Jordana.

▼B

Članak 94.

1.  
Odbor za pridruživanje ovlašten je donositi odluke o upravljanju Sporazumom, kao i u područjima za koja mu je Vijeće prenijelo svoje ovlasti.
2.  
Odbor svoje odluke sastavlja na temelju dogovora dviju stranaka. Te su odluke obvezujuće za stranke, koje poduzimaju mjere potrebne za provedbu donesenih odluka.

Članak 95.

Vijeće za pridruživanje može donijeti odluku o osnivanju bilo koje radne skupine ili tijela potrebnog za provedbu Sporazuma.

Članak 96.

Vijeće za pridruživanje poduzima sve odgovarajuće mjere za olakšavanje suradnje i kontakata između Europskog parlamenta i Jordanskog parlamenta.

Članak 97.

1.  
Svaka stranaka može Vijeću za pridruživanje uputiti bilo koji spor koji se odnosi na primjenu ili tumačenje ovog Sporazuma.
2.  
Vijeće za pridruživanje može riješiti spor odlukom.
3.  
Svaka je stranka obvezna poduzeti mjere potrebne za provedbu odluke iz stavka 2.
4.  
U slučaju da nije moguće riješiti spor u skladu sa stavkom 2. ovog članka, bilo koja stranka može obavijestiti drugu o imenovanju arbitra; druga strana mora potom imenovati drugog arbitra u roku od dva mjeseca. Za potrebe primjene ovog postupka Zajednica i države članice smatraju se jednom strankom u sporu.

Vijeće za pridruživanje imenuje trećeg arbitra.

Odluke arbitara donose se većinom glasova.

Svaka stranka u sporu mora poduzeti korake potrebne za provedbu odluke arbitara.

Članak 98.

Ništa u ovom Sporazumu ne sprečava stranku da poduzme mjere:

(a) 

koje smatra nužnima kako bi spriječila otkrivanje informacija suprotnih njezinim ključnim sigurnosnim interesima;

(b) 

koje se odnose na proizvodnju ili trgovinu oružjem, streljivom ili ratnim materijalom ili na istraživanje, razvoj ili proizvodnju koji su nužni za obrambene svrhe, pod uvjetom da takve mjere ne narušavaju uvjete tržišnog natjecanja u odnosu na proizvode koji nisu namijenjeni u izričito vojne svrhe;

(c) 

koje smatra ključnima za vlastitu sigurnost u slučaju ozbiljnih unutarnjih poremećaja koji utječu na očuvanje zakona i reda, u vrijeme rata ili ozbiljne međunarodne napetosti koja predstavlja ratnu prijetnju ili radi ispunjavanja obveza koje je prihvatila radi očuvanja mira i međunarodne sigurnosti.

Članak 99.

U područjima obuhvaćenima ovim Sporazumom i ne dovodeći u pitanje posebne odredbe koje on sadrži:

— 
režimi koje Jordan primjenjuje u odnosu na Zajednicu ne smiju dovesti ni do kakve diskriminacije između država članica, njihovih državljana ili njihovih trgovačkih društava ili poduzeća,
— 
režimi koje Zajednica primjenjuje u odnosu na Jordan ne smiju dovesti ni do diskriminacije između jordanskih državljana ili njegovih trgovačkih društava ili poduzeća.

Članak 100.

U pogledu izravnog oporezivanja, nijedna odredba ovog Sporazuma neće prouzročiti:

— 
proširenje fiskalnih povlastica koje je odobrila bilo koja stranka bilo kojim međunarodnim sporazumom ili dogovorom koji je za nju obvezujući,
— 
sprečavanje bilo koje stranke da usvoji ili primijeni bilo koje mjere namijenjene sprečavanju izbjegavanja ili utaje poreza,
— 
uskraćivanje pravu bilo kojoj stranci da primjeni odgovarajuće odredbe svojeg poreznog zakonodavstva na porezne obveznike koji nisu u istovjetnoj situaciji, posebno u pogledu mjesta boravišta.

Članak 101.

1.  
Stranke poduzimaju sve općenite ili posebne mjere koje su potrebne za ispunjavanje njihovih obveza prema ovom Sporazumu. One će se pobrinuti da se postignu ciljevi utvrđeni Sporazumom.
2.  
Ako jedna od stranaka smatra da je druga stranka propustila ispuniti neku obvezu iz Sporazuma, ona može poduzeti odgovarajuće mjere. Prije toga, osim u osobito hitnim slučajevima, ona dostavlja Vijeću za pridruživanje sve relevantne informacije koje su potrebne za temeljito ispitivanje situacije radi pronalaženja rješenja koje je prihvatljivo strankama.

Pri odabiru mjera prednost se mora dati onim mjerama koje najmanje narušavaju funkcioniranje Sporazuma. O tim se mjerama odmah obavješćuje Vijeće za pridruživanje i one su predmet konzultacija unutar Vijeća za pridruživanje ako to druga stranka zatraži.

Članak 102.

Protokoli 1. do 4. i prilozi I. do VII. čine sastavni dio ovog Sporazuma. Izjave i razmjene pisama pojavljuju se u završnom aktu, koji isto tako čini sastavni dio ovog Sporazuma.

Članak 103.

Za potrebe ovog Sporazuma, pojam „stranke” znači Zajednica ili države članice ili Zajednica i države članice, u skladu s njihovim odnosnim ovlastima, s jedne strane, i Jordan, s druge strane.

Članak 104.

Sporazum se sklapa na neograničeno razdoblje.

Svaka stranka može otkazati Sporazum uz obavijest o tome drugoj stranci. Sporazum se prestaje primjenjivati šest mjeseci od dana takve obavijesti.

Članak 105.

Ovaj se sporazum primjenjuje, s jedne strane, na područjima na kojima se primjenjuju Ugovor o osnivanju Europske zajednice i Ugovor o osnivanju Europske zajednice za ugljen i čelik i pod uvjetima utvrđenima u tim Ugovorima te, s druge strane, na državnom području Jordana.

Članak 106.

Ovaj Sporazum, sastavljen u po dva primjerka na danskom, engleskom, finskom, francuskom, grčkom, nizozemskom, njemačkom, portugalskom, španjolskom, švedskom, talijanskom i arapskom jeziku, pri čemu je svaki od tih tekstova jednako vjerodostojan, pohranjuje se u Glavnom tajništvu Vijeća Europske unije.

Članak 107.

1.  
Stranke odobravaju ovaj Sporazum u skladu sa svojim postupcima.

Ovaj Sporazum stupa na snagu prvog dana drugog mjeseca koji slijedi nakon dana kada su stranke jedna drugu obavijestile o dovršetku postupaka iz prvog stavka.

2.  
Stupanjem na snagu ovaj Sporazum zamjenjuje Sporazum o suradnji između Europske ekonomske zajednice i Hašemitske Kraljevine Jordana te Sporazum između država članica Europske zajednice za ugljen i čelik i Hašemitske Kraljevine Jordana, koji su potpisani u Bruxellesu 18. siječnja 1977.

Hecho en Bruselas, el veinticuatro de noviembre de mil novecientos noventa y siete.

Udfærdiget i Bruxelles, den fireogtyvende november nitten hundrede og sygoghalvfems.

Geschehen zu Brüssel am vierundzwanzigsten November neunzehnhundertsiebenundneunzig.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι τέσσερις Νοεμβρίου χίλια εννιακόσια ενενήντα επτά.

Done at Brussels on the twenty-fourth day of November in the year one thousand nine hundred and ninety-seven.

Fait à Bruxelles, le vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Fatto a Bruxelles, addì ventiquattro novembre millenovecentonovantasette.

Gedaan te Brussel, de vierentwintigste november negentienhonderd zevenennegentig.

Feito em Bruxelas, em vinte e quatro de Novembro de mil novecentos e noventa e sete.

Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäneljäntenä päivänä marraskuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäseitsemän.

Som skedde i Bryssel den tjugofjärde november nittonhundranittiosju.

image

Pour le Royaume de Belgique

Voor het Koninkrijk België

Für das Königreich Belgien

signatory

Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.

Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest.

Diese Unterschrift verbindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.

På Kongeriget Danmarks vegne

signatory

Für die Bundesrepublik Deutschland

signatory

Για την Ελληνική Δημοκρατία

signatory

Por el Reino de España

signatory

Pour la République française

signatory

Thar cheann Na hÉireann

For Ireland

signatory

Per la Repubblica italiana

signatory

Pour le Grand-Duché de Luxembourg

signatory

Voor het Koninkrijk der Nederlanden

signatory

Für die Republik Österreich

signatory

Pela República Portuguesa

signatory

Suomen tasavallan puolesta

signatory

För Konungariket Sverige

signatory

For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

signatory

Por las Comunidades Europeas

For De Europæiske Fællesskaber

Für die Europäischen Gemeinschaften

Για τις Ευρωπαϊκές Κοινότητες

For the European Communities

Pour les Communautés européennes

Per le Comunità europee

Voor de Europese Gemeenschappen

Pelas Comunidades Europeias

Euroopan yhteisöjen puolesta

På Europeiska gemenskapernas vägnar

signatory

signatory

signatory

signatory

POPIS PRILOGA

PRILOG I.:

Popis industrijskih proizvoda podrijetlom iz Jordana za koje Zajednica može zadržati poljoprivrednu komponentu iz članka 10. stavka 1.

PRILOG II.:

Popis industrijskih proizvoda podrijetlom iz Zajednice za koje Jordan može zadržati poljoprivrednu komponentu iz članka 10. stavka 2. i članka 11. stavka 2.

PRILOG III.:

Popisi industrijskih proizvoda podrijetlom iz Zajednice na koje se prilikom uvoza u Jordan primjenjuje raspored ukidanja carina iz članka 11. stavaka 3. i 4.

PRILOG IV.:

Popis industrijskih proizvoda podrijetlom iz Zajednice iz članka 11. stavka 5.

PRILOG V.:

Popis pridržanih prava Zajednice iz članka 30. stavka 1. točke (b) (pravo poslovnog nastana)

PRILOG VI.:

Popis pridržanih prava Jordana iz članka 30. stavka 2. točke (a) (pravo poslovnog nastana)

PRILOG VII.:

Intelektualno, industrijsko i trgovačko vlasništvo iz članka 56.

▼M2

PRILOG I.

Popis proizvoda iz članka 10. stavka 1.Oznaka KN

Naziv

(1)

(2)

1704

ex 1704 90 99

Proizvodi od šećera (uključujući bijelu čokoladu), bez kakaa:

- - - - - - Ostali proizvodi s udjelom saharoze 70 % ili više (uključujući invertni šećer izražen kao saharoza)

1806

ex 1806 90 90

Čokolada i ostali prehrambeni proizvodi s kakaom:

- - Ostali proizvodi s udjelom saharoze 70 % ili više (uključujući invertni šećer izražen kao saharoza)

1905

Kruh, peciva, kolači, keksi i ostali pekarski proizvodi, neovisno sadrže li kakao ili ne, hostije, prazne kapsule vrsta pogodnih za farmaceutsku uporabu, pečatne oblate, rižin papir i slični proizvodi:

1905 90

- Ostalo:

1905 90 90

- - - - Ostalo

PRILOG II.

Popis proizvoda iz članka 10. stavka 2. i članka 11. stavka 2.Oznaka KN

Naziv

0403

Mlaćenica, kiselo mlijeko i vrhnje, jogurt, kefir i ostalo fermentirano ili zakiseljeno mlijeko i vrhnje, neovisno jesu li koncentrirani ili sadrže dodani šećer ili druga sladila ili su aromatizirani ili sadrže dodano voće, orašaste plodove ili kakao ili ne:

0403 10 51 do

0403 10 99

- - - - Jogurt, aromatiziran ili s dodanim voćem, orašastim plodovima ili kakaom

0403 90 71 do

0403 90 99

- - Ostalo, aromatizirano ili s dodanim voćem, orašastim plodovima ili kakaom

0405

0405 20

0405 20 10

0405 20 30

Maslac i ostale masti i ulja dobiveni od mlijeka; mliječni namazi:

- Mliječni namazi

- - s masenim udjelom masti od 39 % do manje od 60 %

- - s masenim udjelom masti od 60 % do uključno 75 %

0711 90 30

Kukuruz šećerac, privremeno konzerviran (npr. sumpornim dioksidom, u slanoj vodi, u sumpornoj vodi ili drugim otopinama za konzerviranje), ali u stanju neprikladnom za neposrednu potrošnju

2208

Nedenaturirani etilni alkohol s volumnim udjelom alkohola manjim od 80 vol. %; rakije, likeri i ostala alkoholna pića (osim složenih alkoholnih pripravaka koji se koriste u proizvodnji pića)

PRILOG III.

Popis industrijskih proizvoda podrijetlom iz Zajednice na koje se prilikom uvoza u Jordan primjenjuje raspored ukidanja carina iz članka 11. stavaka 3. i 4.

POPIS A

130219100
130219900
190110200
190190200
210690300
210690400
210690600
250300000
250410000
250490000
250700000
250810000
250820000
250830000
250840000
250850000
250860000
250870000
250900000
251010000
251020000
251110000
251120000
251200000
251319000
251320100
251400000
251910000
251990000
252020100
252400000
252610000
252620000
252810000
252890000
253090200
253090300
260111000
260112000
260120000
260200000
260300000
260400000
260500000
260600000
260700000
260800000
260900000
261000000
261100000
261210000
261220000
261310000
261390000
261400000
261510000
261590000
261610000
261690000
261710000
261790000
261800000
261900000
262011000
262019000
262020000
262030000
262040000
262050000
262090000
262100000
270111000
270112000
270119000
270120000
270210000
270220000
270300000
270400000
270500000
270600000
270710000
270720000
270730000
270740000
270750000
270760000
270791000
270799000
270810000
270820000
270900000
271000520
271000700
271220100
271311000
271312000
271320000
271390000
271410000
271490000
280130000
280200000
280300000
280429100
280429200
280470000
280490000
280511000
280519000
280521000
280522000
280530000
280540000
280620000
280700000
280800000
280910000
280920000
281000000
281111000
281119100
281119900
281122000
281129000
281210100
281210200
281210300
281210400
281210500
281210600
281210700
281210800
281210900
281290000
281310000
281390000
281520000
281530000
281610000
281620000
281630000
281700000
281810000
281820000
281830000
281990100
282010000
282110100
282120100
282200100
282300000
282410000
282420000
282490000
282510000
282520000
282530000
282540000
282550000
282560000
282570000
282580000
282590900
282611000
282612000
282619000
282620000
282630000
282690000
282710000
282720000
282731000
282732000
282733000
282734000
282735000
282736000
282738000
282739000
282741900
282749900
282911000
282919000
282990100
283010000
283020000
283030000
283090000
283311000
283319000
283321000
283322000
283323000
283324000
283325000
283326000
283327000
283329000
283330000
283340000
283421000
283429100
283510100
283522100
283523100
283524100
283525100
283526100
283529100
283531100
283539100
283610100
283620100
283630100
283640100
283650100
283660100
283670100
283691100
283692100
283699100
283911000
283919000
283920000
283990000
284011000
284019000
284020000
284030000
284190100
284190200
284410000
284420000
284430000
284440000
284450000
284510000
284590000
284610000
284690000
284700000
284910000
284920000
284990000
290110100
290121100
290122100
290123100
290124100
290129100
290211100
290219100
290220100
290230100
290241100
290242100
290243100
290244100
290250100
290260100
290270100
290290100
290290910
290322000
290341000
290342000
290344000
290345100
290346100
290347100
290349100
290362100
290410100
290420100
290490200
290511100
290512100
290513100
290514100
290515100
290516100
290517100
290519200
290522100
290529100
290531100
290532100
290539100
290541100
290542100
290549100
290550200
290629100
290729100
290810000
290820000
290890000
290911000
290919100
290920100
290930100
290941100
290942100
290943100
290944100
290949100
290950100
290960100
291211100
291212100
291213100
291219100
291221100
291229100
291230100
291241100
291242100
291249100
291250100
291260100
291411100
291412100
291413100
291419100
291421100
291422100
291423100
291429100
291431100
291439100
291440100
291450100
291461100
291469100
291470100
291511100
291512100
291513100
291521100
291522100
291523100
291524100
291529100
291531100
291532100
291533100
291534100
291535100
291539100
291540100
291550100
291560100
291570100
291590100
291611100
291612100
291613100
291614100
291615100
291619100
291620100
291631100
291632100
291634100
291635100
291639100
291711910
291712910
291713910
291714100
291719910
291720910
291731910
291732910
291733910
291734910
291735100
291736910
291737910
291739910
291811100
291812100
291813100
291815100
291816100
291817100
291819200
291821100
291822100
291823100
291829100
291830100
291890100
291900100
292010100
292090500
292111100
292112100
292119500
292121100
292122100
292129100
292130100
292141000
292142000
292143100
292144100
292145100
292149920
292151100
292159100
292229100
292421110
292421920
292511100
292690300
292700100
292800100
292910000
292990100
292990200
292990900
293010100
293020100
293030100
293040100
293090100
293211100
293212100
293213100
293219100
293221100
293229100
293291100
293292100
293293100
293294100
293299200
293311100
293319100
293329100
293331100
293332100
293339300
293340200
293351100
293359500
293361100
293369100
293371100
293379300
293390100
293410100
293420100
293430100
293490910
293610100
293621100
293622100
293623100
293624100
293625100
293626100
293627100
293628100
293629100
293690100
293921000
293929100
294110000
294120000
294130000
294140000
294150000
291190000
300331000
300339000
300340000
300390000
300431000
300432000
300439000
300440000
300450000
300490000
300660000
310100000
310210000
310221000
310229000
310230000
310240000
310250000
310260000
310270000
310280000
310290000
310310000
310320000
310390000
310410000
310420000
310430900
310490900
310510900
310520000
310530000
310540000
310551000
310559000
310560000
310590000
320110100
320120100
320190100
320300100
320300910
320411100
320412100
320413100
320414100
320415100
320416100
320417100
320419100
320420100
320490100
320500000
320611100
320619100
320620100
320630100
320641100
320642100
326043100
320649100
320650100
320710100
320720100
320730100
320740100
320810300
320820300
320890300
320910100
320990100
321000100
321100100
321210000
321511000
321519000
321590000
340211100
340212100
340213100
340219100
340290100
350710100
350710900
350790000
360100000
360300000
370110000
370130100
370199100
370210000
370510100
370520100
370590100
370610100
370690100
380110000
380120100
380120210
380130100
380190100
380210000
380290000
380630210
380690210
380810900
380820900
380830900
380840900
380890900
380991100
380992100
380993100
381210000
381220000
381230000
381300000
381511100
381512100
381519100
381590100
381600100
381710100
381720100
381800100
382100000
382200000
382410100
382420100
382430100
382440100
382450100
382471100
382479100
382490100
382490200
390110000
390120000
390130000
390190000
390210000
390220000
390230000
390290000
390311000
390319000
390320000
390330000
390390000
390410900
390421900
390422900
390430900
390440900
390450900
390461000
390469000
390490000
390512000
390519000
390521000
390529000
390530000
390591000
390599000
390610000
390690000
390710000
390720000
390730000
390740000
390760000
390791000
390799000
390810000
390890000
390910000
390920000
390930000
390940000
390950000
391000000
391110000
391190000
391211000
391212000
391220000
391231000
391239000
391290000
391310000
391390000
391400000
391510000
391520000
391530000
391590000
391610100
391610910
391620100
391620910
391690100
391690910
391990100
392010910
392020910
392030100
392041100
392042100
392051100
392059100
392061100
392062100
392063100
392069100
392072100
392073910
392079910
392092100
392093100
392094100
392099910
392119200
392190110
392190910
392321100
392329100
392340100
392690100
392690200
392690400
392690600
400110000
400121000
400122000
400129100
400130900
400211900
400219110
400219900
400220110
400220900
400231110
400231900
400239110
400239900
400241900
400249110
400249900
400251900
400259110
400259900
400260110
400260900
400270110
400270900
400280110
400280900
400291900
400299110
400299900
400300000
400400000
400510100
400591100
400599110
400599900
400610000
400690100
400700100
400811100
400819100
400821200
400910100
400920100
400930100
400940100
400950100
401220100
401610100
401699100
401699200
401700100
401700400
401700500
410110000
410121000
410122000
410129000
410130000
410140000
410210000
410221000
410229000
410310000
410320000
410390000
430110000
430120000
430130000
430140000
430150000
430160000
430170000
430180000
430190000
440110000
440130000
440200000
440320100
440341100
440349100
440391100
440392100
440399100
440500000
440610000
440690000
441510100
441510200
441510300
441520100
441700100
442190100
442190200
442190300
450200100
450310000
450390100
450410100
450490100
450490200
460110000
460210100
460290100
470100000
470200000
470311000
470319000
470321000
470329000
470411000
470419000
470421000
470429000
470500000
470610000
470620000
470691000
470692000
470693000
470710000
470720000
470730000
470790000
480251100
480252100
480253100
480260100
480411300
480419300
480421000
480429000
480431300
480439300
480441300
480442300
480449300
480451300
480451400
480452300
480459300
480820000
481039100
481091100
481099100
481140100
481140200
481910100
481920200
481930100
481940100
482020100
482210000
482290000
482390100
482390200
482390500
482390600
482390700
482390800
482390910
490300000
490400000
490510000
490591000
490599000
490600000
490700900
491110000
491199100
500100000
500200000
500310000
500390000
500400000
500500000
510111000
510119000
510121000
510129000
510130000
510210000
510220000
510310000
510320000
510330000
510400000
510510000
510521000
510529000
510530000
510540000
510610000
510620000
510710000
510720000
510810000
510820000
511000900
511300100
520100000
520210000
520291000
520299000
520300000
520411000
520419000
520511000
520512000
520513000
520514000
520515000
520521000
520522000
520523000
520524000
520526000
520527000
520528000
520531000
520532000
520533000
520534000
520535000
520541000
520542000
520543000
520544000
520546000
520547000
520548000
520611000
520612000
520613000
520614000
520615000
520621000
520622000
520623000
520624000
520625000
520631000
520632000
520633000
520634000
520635000
520641000
520642000
520643000
520644000
520645000
530310000
530390000
530410000
530490000
530511000
530519000
530521000
530529000
530591000
530599000
530610000
530620000
530710000
530720000
530810000
530820000
530830000
530890000
531010100
531090100
540110900
540120900
540210000
540220000
540231000
540232000
540233000
540239000
540241000
540242000
540243000
540249000
540251000
540252000
540259000
540261000
540262000
540269000
540310000
540320000
540331000
540332000
540333000
540339000
540341000
540342000
540349000
540410000
540490900
540500900
540720100
540791100
550110000
550120000
550130000
550190000
550200000
550310000
550320000
550330000
550340000
550390000
550410000
550490000
550510000
550520000
550610100
550620100
550630100
550700100
550810900
550820900
550911000
550912000
550921000
550922000
550931000
550932000
550941000
550942000
550951000
550952000
550953000
550959000
550961000
550962000
550969000
550991000
550992000
550999000
551011000
551012000
551020000
551030000
551090000
560311100
560312100
560313100
560314100
560391100
560392100
560393100
560394100
560410100
560420910
560490100
560490910
560500900
560710000
560729000
560730000
560790000
580310100
580390100
580631100
580632100
580639100
590310100
590320100
590390100
591131000
591132000
591140100
591190100
611511100
611512100
611519100
611520100
611591100
611592100
611593100
611599100
621710100
630510100
680410100
680423100
681210000
681220000
681230000
681250100
690310100
690310200
690320100
690320200
690390100
690390200
690911000
690912000
690919000
700100000
700210900
700220900
700231900
700232900
700239900
701020000
701091900
701092900
701093900
701094900
701110000
701120000
701190000
701911000
701912000
701919000
701931100
701939100
710110000
710121000
710122000
710210000
710221000
710229000
710231000
710239000
710310000
710391000
710399000
710410000
710420000
710490000
710510000
710590000
710691000
711011100
711021100
711031100
711041100
711210000
711220000
711290000
711319100
711810000
711890000
720110000
720120000
720150000
720211000
720219000
720221000
720229000
720230000
720241000
720249000
720250000
720260000
720270000
720280000
720291000
720292000
720293000
720299000
720410000
720421000
720429000
720430000
720441000
720449000
720450100
720510000
720610100
720711100
720712100
720719100
720720100
720840100
720854100
720890100
720916100
720917100
720918100
720926100
720927100
720928100
720990100
721011100
721012100
721030100
721041100
721049100
721050100
721061100
721069100
721070100