2001R1936 — HR — 01.01.2010 — 003.002


►B

UREDBA VIJEĆA (EZ) br. 1936/2001

od 27. rujna 2001.

o utvrđivanju mjera nadzora ribolova određenih stokova vrlo migratornih riba

( L 263, 3.10.2001, p.1)

 

 

  No

page

date

►M1

UREDBA VIJEĆA (EZ) br. 869/2004 od 26. travnja 2004.

  L 162

8

30.4.2004

►M2

UREDBA VIJEĆA (EZ) br. 1005/2008 od 29. rujna 2008.

  L 286

1

29.10.2008

►M3

UREDBA VIJEĆA (EZ) br. 302/2009 od 6. travnja 2009.

  L 96

1

15.4.2009
▼B

UREDBA VIJEĆA (EZ) br. 1936/2001

od 27. rujna 2001.

o utvrđivanju mjera nadzora ribolova određenih stokova vrlo migratornih ribaVIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice, a posebno njegov članak 37.,

uzimajući u obzir prijedlog Komisije ( 1 ),

uzimajući u obzir mišljenje Europskog parlamenta ( 2 ),

budući da:

(1)

Od 14. studenoga 1997. Zajednica je ugovorna stranka Međunarodne konvencije za zaštitu atlantskih tuna ( 3 ) (dalje u tekstu: Konvencija ICCAT).

(2)

Konvencija ICCAT daje okvir za regionalnu suradnju na zaštiti i gospodarenju resursima tuna i riba sličnih tunama u Atlantskom oceanu i susjednim morima osnivanjem Međunarodne komisije za zaštitu atlantskih tuna (dalje u tekstu: ICCAT) i donošenjem preporuka o zaštiti i gospodarenju u području obuhvaćenom Konvencijom koje postaju obvezujuće za ugovorne stranke.

(3)

ICCAT je donio veći broj preporuka kojima se uvode obveze kontrole i nadzora, posebno u vezi s uspostavljanjem i prijenosom statistike, inspekcijskih pregleda u luci, satelitskog nadzora nad plovilima, pretovara i promatranja plovila te kontrole izvanugovornih stranaka i plovila bez državne pripadnosti. Te su preporuke postale obvezujuće za Zajednicu te ih, stoga, treba provesti.

(4)

Određene obveze su prenesene u zakonodavstvo Zajednice Uredbom Vijeća (EZ) br. 1351/1999 od 21. lipnja 1999. o utvrđivanju određenih mjera nadzora kako bi se osigurala sukladnost s mjerama koje je donio ICCAT ( 4 ), te člankom 22. stavkom 1. Uredbe Vijeća (EZ) br. 2742/1999 od 17. prosinca 1999. kojom se za 2000. godinu utvrđuju ribolovne mogućnosti i prateći uvjeti za određene riblje stokove i skupine ribljih stokova koji se primjenjuju u vodama Zajednice kao i za plovila Zajednice u vodama u kojima se primjenjuju ograničenja ulova, te o izmjeni Uredbe (EZ) br. 66/98 ( 5 ). Te bi mjere, zbog jasnoće, trebalo ugraditi u jednu Uredbu kojom će se staviti izvan snage i zamijeniti prethodne Uredbe.

(5)

Za potrebe znanstvenih istraživanja, zapovjednici ribarskih plovila Zajednice trebali bi biti obvezni slijediti upute iz „Operativnog priručnika za statistiku i uzorkovanje tuna i riba sličnih tunama u Atlantskom oceanu” koji je izdao ICCAT.

(6)

Zajednica je odobrila Sporazum o osnivanju Komisije za tune u Indijskom oceanu ( 6 ) (dalje u tekstu: IOTC). Osnivanjem IOTC-a i donošenjem preporuka o očuvanju i gospodarenju u području nadležnosti IOTC-a koje postaju obvezujuće za ugovorne stranke, Sporazum pruža korisni okvir za jačanje međunarodne suradnje u svrhu očuvanja i racionalnog iskorištavanja tuna i srodnih vrsta u Indijskom oceanu. Zajednica treba primjenjivati mjere nadzora koje je donio IOTC.

(7)

IOTC je donio preporuku o bilježenju i razmjeni podataka o tropskim tunama. Ona je obvezujuća za Zajednicu te je, stoga, treba provesti.

(8)

Zajednica ima ribolovne interese u istočnom Tihom oceanu te je pokrenula postupak za pristupanje Međuameričkoj komisiji za tropske tune (dalje u tekstu: IATTC). Do pristupanja toj Komisiji te u skladu sa svojom obvezom da surađuje, koja proizlazi iz Konvencije Ujedinjenih naroda o pravu mora, Zajednica treba primjenjivati mjere nadzora koje je donio IATTC.

(9)

Zajednica je potpisala Sporazum o međunarodnom programu za zaštitu dupina ( 7 ) i Odlukom 1999/386/EZ ( 8 ) odlučila ga je privremeno primjenjivati do njegovog odobrenja, te bi stoga trebala primjenjivati mjere nadzora predviđene tim Sporazumom.

(10)

Države članice trebaju poduzeti potrebne radnje kako bi osigurale poštovanje primjenjivih mjera nadzora u okviru IOTC-a, IATTC-a i Sporazuma o međunarodnom programu za zaštitu dupina.

(11)

Uredba Vijeća (EEZ) br. 2847/93 od 12. listopada 1993. o uspostavi sustava kontrole koji se primjenjuje na zajedničku ribarstvenu politiku ( 9 ) primjenjuje se na sve ribolovne djelatnosti i na sve prateće djelatnosti koje se provode na području i u morskim vodama koje su pod suverenitetom ili jurisdikcijom država članica, uključujući i ona ribarska plovila Zajednice koja djeluju u vodama trećih zemalja ili na otvorenom moru, ne dovodeći u pitanje sporazume o ribarstvu zaključene između Zajednice i trećih zemalja ili međunarodne konvencije u kojima je Zajednica jedna od ugovornih stranaka.

(12)

Mjere potrebne za provedbu ove Uredbe donose se u skladu s Odlukom Vijeća 1999/468/EZ od 28. lipnja 1999. o utvrđivanju postupaka za izvršavanje provedbenih ovlasti dodijeljenih Komisiji ( 10 ),

DONIJELO JE OVU UREDBU:Članak 1.

Svrha

Ovom se Uredbom utvrđuju mjere nadzora i inspekcije koje se odnose na ribolov stokova vrlo migratornih ribljih vrsta navedenih u Prilogu I. ovoj Uredbi i ona se primjenjuje na plovila koja vijore zastavu država članica i koja su registrirana u Zajednici (dalje u tekstu: ribarska plovila Zajednice) te koja djeluju u jednom od područja iz članka 2.

Članak 2.

Područja

Za potrebe ove Uredbe utvrđuju se sljedeća morska područja:

(a) Područje 1:

Sve vode Atlantskoga oceana i susjednih mora koje su uključene u područje Konvencije ICCAT kako je utvrđeno u članku 1. te Konvencije;

(b) Područje 2:

Sve vode Indijskoga oceana koje su uključene u područje nadležnosti utvrđeno u članku II. Sporazuma o osnivanju IOTC-a;

(c) Područje 3:

Sve vode istočnoga Tihoga oceana koje su uključene u područje utvrđeno u članku III. Sporazuma o međunarodnom programu za zaštitu dupina.

Članak 3.

Definicije

Za potrebe ove Uredbe primjenjuju se sljedeće definicije:

(a) „ukrcaj”: ukrcaj jednog ili više ovlaštenih inspektora na ribarsko plovilo unutar područja nadležnosti organizacije u svrhu obavljanja inspekcijskog pregleda;

(b) „pretovar”: pretovar bilo koje količine vrlo migratorne ribe i/ili proizvoda od takve ribe s jednog ribarskog plovila na drugo ribarsko plovilo bilo na moru ili u luci, pri čemu te proizvode država luke ne registrira kao iskrcane;

(c) „iskrcavanje ulova”: istovar bilo koje količine vrlo migratorne ribe i/ili proizvoda od takve ribe s ribarskog plovila u luku ili na kopno;

(d) „prekršaj”: svaki pretpostavljeni čin ili propust ribarskog plovila koji je zabilježen u inspekcijskom izvješću i zbog kojeg postoje ozbiljni razlozi da se sumnja u kršenje odredbe ove Uredbe ili bilo koje druge Uredbe kojom se prenose preporuke koje je donijela regionalna organizacija za jedno od područja navedenih u članku 2;

(e) „plovilo izvanugovorne stranke”: plovilo koje je uočeno i za kojega se utvrdilo da obavlja ribolovne djelatnosti u jednom od područja iz članka 2., a koje vijori zastavu države koja nije ugovorna stranka odgovarajuće regionalne organizacije;

(f) „plovilo bez državne pripadnosti”: plovilo za koje postoje ozbiljni razlozi da se sumnja da je bez državne pripadnosti;

▼M1

(g) „tov”: uzgoj jedinki u kavezima da bi im se povećala težina ili količina sala radi plasmana na tržištu;

(h) „kavezni uzgoj”: smještaj divljih jedinki bilo koje veličine u zatvorene strukture (kaveze) radi tova;

(i) „uzgajalište”: poduzeće koje uzgaja divlje jedinke u kavezima radi tova;

(j) „transportno plovilo”: plovilo koje prihvaća divlje jedinke i prevozi ih žive do uzgajališta.

▼BPOGLAVLJE I.

MJERE NADZORA I INSPEKCIJE PRIMJENJIVE U PODRUČJU 1.Odjeljak 1.

Mjere nadzora

Članak 4.

Uzorkovanje ulova

1.  Uzorkovanje ulova obavlja se u skladu s odredbama Uredbe Vijeća (EZ) br. 1543/2000 od 29. lipnja 2000. kojom se uspostavlja okvir Zajednice za sakupljanje i upravljanje podacima potrebnim za vođenje zajedničke ribarstvene politike ( 11 ) i u skladu sa zahtjevima „Operativnog priručnika za statistiku i uzorkovanje atlantskih tuna i riba sličnih tunama” (treće izdanje, ICCAT, 1990.).

2.  Detaljna pravila za primjenu ovog članka donose se u skladu s postupkom iz članka 24. stavka 2.

▼M1

Članak 4.a

Aktivnosti plovila koja sudjeluju u radnjama povezanim s tovom plavoperajnog tunja

1.  Svaki zapovjednik plovila Zajednice koje prekrcava plavoperajnog tunja za tov u transportno plovilo upisuje u očevidnik:

 količinu prekrcane plavoperajnog tunja i broj ribe,

 zonu ulova,

 datum i lokaciju prijevoza plavoperajnog tunja,

 ime transportnog plovila, zastavu, registracijski broj i međunarodni pozivni radioznak,

 ime(na) odredišnih uzgajališta kojima se dostavlja količina plavoperajnog tunja.

2.  Svaki zapovjednik transportnog plovila na koje se prekrcava plavoperajni tunj upisuje:

(a) količinu prekrcane plavoperajnog tunja po ribarskom plovilu i broj ribe;

(b) ime plovila koje je ulovilo količine navedene pod (a), zajedno sa zastavom, registracijskim brojem i međunarodnim pozivnim radioznakom;

(c) datum i lokaciju prekrcaja plavoperajnog tunja;

(d) ime(na) odredišnih uzgajališta plavoperajnog tunja.

3.  Zapovjednik se izuzima od obveze utvrđene u stavku 2. ako se ulaz robe zamijeni preslikom prekrcajne deklaracije predviđene u članku 11. Uredbe (EEZ) br. 2847/93 ili preslikom dokumenta T2M iz članka 13. Uredbe (EEZ) br. 2847/93 u kojima se navode podaci iz stavka 2. točke (c) ovog članka.

4.  Države članice osiguravaju da se sav plavoperajni tunj, koji su plovila pod njihovom zastavom zatvorila u kaveze, registrira od strane njihovog nadležnog tijela. One obavješćuju Komisiju, u skladu s člankom 5., o količini plavoperajnog tunja koju su ulovila i zatvorila u kaveze plovila pod njihovom zastavom (zadaća I. kao što je odredio ICCAT).

Za izvoz i uvoz plavoperajnog tunja namijenjene tovu, države članice Komisiji šalju brojeve i datume statističkih dokumenata navedenih u Uredbi Vijeća (EZ) br. 1984/2003 od 8. travnja 2003., o uvođenju sustava za statističko praćenje trgovine plavoperajnim tunjem, iglunom i velikookim tunjem unutar Zajednice ( 12 ) koje su one potvrdile te navesti treću zemlju prijavljenog odredišta.

▼M3 —————

▼M1

Članak 4.b

Aktivnosti uzgajališta plavoperajnog tunja

1.  Države članice osiguravaju da uzgajališta plavoperajnog tunja u njihovoj nadležnosti podnesu deklaraciju o uzgoju u kavezima, iz Priloga 1a., svojim nadležnim tijelima 72 sata po završetku svake radnje zatvaranja u kavez od strane ribarskog ili transportnog plovila. Za podnošenje ovakvih deklaracija, koje sadrže sve podatke tražene ovim člankom, odgovorna su uzgajališta koja su odobrile države članice.

2.  Države članice osiguravaju da im uzgajališta, kao što je navedeno u stavku 1., podnesu deklaraciju o plasmanu utovljene plavoperajnog tunja do 1. srpnja svake godine.

3.  Deklaracija o plasmanu utovljene plavoperajnog tunja, kao što je navedeno u stavku 2., mora sadržavati sljedeće podatke:

 ime uzgajališta,

 adresu,

 vlasnika,

 količinu plavoperajnog tunja (u tonama) koja je plasirana protekle godine,

 odredište tune (ime kupca, zemlju, datum prodaje),

 za uvoz i izvoz, brojeve i datum odobrenja statističkih dokumenata navedenih u Uredbi (EZ) br. 1984/2003,

 trajanje uzgoja plasiranog tunja (u mjesecima), gdje je moguće,

 prosječnu veličinu plasiranog tunja.

4.  Na temelju deklaracije iz stavaka 1. i 3. države članice elektroničkim putem obavješćuju Komisiju do 1. kolovoza svake godine o:

 količini plavoperajnog tunja uzgojene u kavezima tijekom prethodne godine,

 količini plasirane plavoperajnog tunja tijekom protekle godine.

Članak 4.c

Registar uzgajališta plavoperajnog tunja

1.  Prije 30. travnja 2004. svaka država članica elektroničkim putem dostavlja Komisiji popis uzgajališta plavoperajnog tunja u njenoj nadležnosti, koje ona ovlašćuje za tov plavoperajnog tunja ulovljene na području Konvencije.

2.  Popis iz stavka 1. mora sadržati sljedeće podatke:

 ime uzgajališta tunja, njezin nacionalni registracijski broj,

 lokaciju uzgajališta tunja,

 kapacitet uzgajališta tunja (u tonama).

3.  Komisija prosljeđuje ove podatke Izvršnom tajništvu ICCAT-a prije 31. kolovoza 2004. kako bi predmetna uzgajališta ušla u ICCAT-ov registar uzgajališta ovlaštenih za tov plavoperajnog tunja ulovljene na području Konvencije ICCAT-a.

4.  Bilo koja promjena popisa navedenog u stavku 1. prijavljuje se Komisiji kako bi se prenijela Izvršnom tajništvu ICCAT-a, primjenjujući iste odredbe, najmanje 10 radnih dana prije nego što uzgajališta započnu s tovom plavoperajnog tunja na području Konvencije ICCAT-a.

5.  Uzgajališta tunja u nadležnosti države članice koja nisu na popisu navedenom u stavku 1. ne smiju toviti plavoperajnog tunja ulovljenog na području Konvencije ICCAT-a.

▼B

Članak 5.

Izvješće o ulovima

▼M1

1.  Države članice elektroničkim putem dostavljaju podatke Komisiji, koja ih prosljeđuje Izvršnom tajništvu ICCAT-a, o godišnjem nominalnom ulovu (zadaća I. kao što je odredio ICCAT) za vrste navedene u Prilogu II. Najkasnije 30. lipnja iduće godine, države članice dostavljaju Komisiji, u znanstvene svrhe, konačne procjene za cijelu godinu ili, gdje to nije moguće, preliminarne procjene.

2.  Najkasnije 31. srpnja svake godine, države članice u elektroničkom obliku dostavljaju Izvršnom tajništvu ICCAT-a sljedeće podatke (zadaća II. kao što je odredio ICCAT), te omogućuju Komisiji elektronički pristup tim podacima

▼B

(a) podatke o ulovu i ribolovnom naporu za prethodnu godinu, detaljno razvrstane po vremenskim razdobljima i područjima;

(b) sve podatke što ih imaju o ulovima riba koje pripadaju vrstama iz Priloga I., a koji su ostvareni sportskim ribolovom.

3.  Detaljna pravila za primjenu ovog članka donose se u skladu s postupkom iz članka 24. stavka 2.

Članak 6.

Podaci o ulovima morskih pasa

1.  Države članice šalju ICCAT-ovom Izvršnom tajništvu sve raspoložive podatke o ulovima i trgovini morskim psima te omogućuju Komisiji elektronički pristup tim podacima.

▼M1

1 (a)  Države članice u elektroničkom obliku dostavljaju Izvršnom tajništvu ICCAT-a,, u znanstvene svrhe, podatke o ulovima i naporima kao što je odredio ICCAT, posebno procjene o odbačenom ulovu uginulog kučine, kučka i modrulja, te omogućuju Komisiji elektronički pristup tim podacima.

▼B

2.  Detaljna pravila za primjenu ovog članka donose se u skladu s postupkom iz članka 24. stavka 2.

▼M1

Članak 6.a

Podaci o ulovima bijelog i plavog iglana

1.  Zapovjednici plovila Zajednice svaki dan u očevidnik upisuju podatke o puštanju živog ili uginulog bijelog i plavog iglana, po području koje ne prelazi 5 ° zemljopisne dužine i 5 ° zemljopisne širine, i u iskrcajnom izvještaju upisuju broj ili težinu iskrcanog bijelog i plavog iglana.

2.  Do 30. lipnja svake godine države članice u elektroničkom obliku dostavljaju Komisiji, u znanstvene svrhe, konačne procjene za čitavu prošlu godinu, ili ako se one ne mogu poslati, preliminarne procjene podataka o ulovu, uključujući puštanja i iskrcaj bijelog i plavog iglana.

▼B

Članak 7.

Neprijavljeni ulovi

Za uvoze smrznutih proizvoda od plavoperajnog tunja i velikookog tunja ulovljenih parangalašima čija je sveukupna duljina veća od 24 metra, države članice na zahtjev Komisije prikupljaju i ispituju što je moguće više podataka o uvozu kao i sve podatke vezane uz to, kao što su imena plovila, njihova registracija i vlasnici, ulovljene vrste i njihova težina, ribolovno područje i mjesto izvoza.

▼M2 —————

▼M1

Članak 8.a

Registar plovila ovlaštenih za ribolov na području Konvencije

1.  Prije 1. lipnja 2003. svaka država članica elektroničkim putem dostavlja Komisiji popis plovila iznad 24 metra ukupne duljine koja plove pod njenom zastavom i registrirana su na njenom području, a koja ona ovlašćuje za ribolov tunja i tunju slične ribe na području Konvencije ICCAT-a izdavanjem posebne povlastice za ribolov.

2.  Popis naveden u stavku 1. mora sadržavati sljedeće podatke:

(a) interni broj plovila kao što je utvrđeno u Prilogu I. Uredbi (EZ) br. 2090/98;

(b) sve prethodne zastave;

(c) sve podatke o uklanjanju iz drugih registara;

(d) ime i adresu vlasnika i operatera;

(e) korištene ribolovne alate;

(f) razdoblje ovlaštenog ribolova i/ili prekrcaja.

3.  Komisija dostavlja ove podatke Izvršnom tajništvu ICCAT-a prije 1. srpnja 2003. kako bi ova plovila ušla u ICCAT-ov registar plovila ukupne duljine veće od 24 metra ovlaštenih za ribolov u području Konvencije ICCAT-a (dalje u tekstu registar ICCAT-a).

4.  Bilo koja promjena popisa navedenog u stavku 1. prijavljuje se Komisiji kako bi se prenijela Izvršnom tajništvu ICCAT-a, primjenjujući isti postupak, najmanje 10 radnih dana prije nego što plovilo započne ribolovne aktivnosti na području Konvencije.

5.  Ribarska plovila Zajednice ukupne duljine veće od 24 metra koja nisu na popisu navedenom u stavku 1. ne smiju loviti, zadržavati na plovilu, prekrcavati ili iskrcavati tunj ili tunju sličnu ribu unutar područja Konvencije ICCAT-a.

6.  Države članice poduzimaju neophodne mjere kako bi osigurale da:

(a) samo plovila pod njihovom zastavom koja su na popisu navedenom u stavku 1. i koja posjeduju posebnu povlasticu za ribolov koju su one izdale, ovlaštena su, na temelju povlastice, za obavljanje ribolovnih aktivnosti iz članka 1. na području Konvencije ICCAT-a;

(b) posebna povlastica za ribolov ne izdaje se plovilima koja su vršila nezakonit, nereguliran i neprijavljen ribolov na području Konvencije ICCAT-a (IUU ribolov), kao što je navedeno u članku 19b., osim ako novi vlasnici ne osiguraju odgovarajuće dokazne dokumente da prethodni vlasnici i operateri više nemaju nikakvog pravnog, ekonomskog ili financijskog interesa za njih niti imaju bilo kakvu kontrolu nad njima ili da njihova plovila ne sudjeluju niti su na bilo koji način povezana s IUU ribolovom;

(c) gdje je to moguće, nacionalno zakonodavstvo zabranjuje vlasnicima i operaterima plovila pod njihovom zastavom, a koja su uključena na popis naveden u stavku 1., da plovila koja nisu u registru ICCAT-a sudjeluju ili su povezana s tunjolovom na području Konvencije ICCAT-a;

(d) gdje je to moguće, nacionalno zakonodavstvo zahtijeva da su vlasnici plovila pod njihovom zastavom, a koja su uključena na popis naveden u stavku 1., državljani države članice.

7.  Država članica poduzima potrebne mjere da zabrani ribolov, zadržavanje na plovilima, prekrcaj i iskrcaj tunja ili tunju slične ribe koju su na području Konvencije ICCAT-a ulovila plovila čija je ukupna duljina iznad 24 metra i koja nisu u registru ICCAT-a.

8.  Države članice bez odlaganja prosljeđuju Komisiji sve podatke koji ukazuju na čvrste razloge za sumnju da plovila iznad 24 metra ukupne duljine, koja nisu u ICCAT registru, izlovljavaju ili prekrcavaju tunja i tunju slične ribe na području Konvencije ICCAT-a.

Članak 8.b

Zakup ribarskih plovila Zajednice

1.  Prije 30. travnja svake godine države članice dostavljaju Komisiji popis plovila pod njihovom zastavom koja su zakupile ugovorne stranke Konvencije ICCAT-a za tekuću godinu, zajedno sa svim promjenama popisa nastalim u bilo kojem trenutku.

2.  Popisi, kao što je navedeno u stavku 1., moraju sadržavati sljedeće podatke:

(a) interni broj plovila kao što je utvrđeno u Prilogu I. Uredbi (EZ) br. 2090/98;

(b) ime i adresu vlasnika plovila;

(c) vrste koje su obuhvaćene zakupom i kvotu koja je određena ugovorom o zakupu;

(d) duljinu ugovora o zakupu;

(e) ime zakupnika;

(f) pristanak države članice na ugovor o zakupu;

(g) zemlju u kojoj je plovilo zakupljeno.

3.  Na dan zaključivanja ugovora o zakupu, matična država članica dostavlja sljedeće podatke Izvršnom tajništvu ICCAT-a te izvješćuje Komisiju o:

(a) njenom pristanku na ugovor o zakupu;

(b) radnjama koje je poduzela kako bi osigurala da su zakupljena plovila pod njenom zastavom u skladu s ICCAT-ovim odredbama očuvanja i gospodarenja.

4.  Kada ugovor o zakupu istekne, matična država članica obavješćuje Izvršno tajništvo ICCAT-a i Komisiju o datumu isteka.

5.  Matična država članica osigurava da:

(a) plovilo nije ovlašteno za ribolov tijekom razdoblja zakupa suprotno kvoti ili ribolovnim mogućnostima koje su mu dodijeljene;

(b) plovilo nije ovlašteno za ribolov na temelju više od jednog ugovora o zakupu tijekom istog razdoblja;

(c) njegovi su ulovi prijavljeni odvojeno od ulova drugih plovila pod njenom zastavom;

(d) zadovoljava mjere očuvanja i gospodarenja koje je donio ICCAT.

Članak 8.c

Prekrcaj

Plovila pod zastavom države članice koja su ukupne duljine iznad 24 metra, love parangalom i nalaze se na popisu ICCAT-a navedenom u članku 8a. stavak 1. ne smiju prekrcavati na području Konvencije ICCAT-a osim ako ih je za to prethodno ovlastilo nadležno tijelo matične države članice.

▼B

Članak 9.

Godišnje izvješće

1.  Svake godine prije ►M1  15. kolovoz ◄ države članice šalju Komisiji nacionalno izvješće sastavljeno prema obrascu koji je utvrdio ICCAT, a koje sadrži (a) podatke o provedbi sustava satelitskog nadzora i (b) „ICCAT-ove deklaracijske tablice” popunjene za svaku ribolovnu djelatnost uključujući i odgovarajuće napomene, između ostalog i o prekoračenju granica dopuštenog odstupanja koje je ICCAT utvrdio za najmanje dopuštene lovne veličine određenih vrsta te o mjerama koje su poduzete ili će se poduzeti. Države članice, također, navode kako je reguliran sportski ribolov kojim se love vrste iz Priloga I. te navode pojedinosti o svim pretovarima u kojima su sudjelovala njihova plovila tijekom prethodne godine.

2.  Detaljna pravila za primjenu ovog članka donose se u skladu s postupkom iz članka 24. stavka 2.

▼M1

Članak 9.a

Godišnja deklaracija o primjeni ICCAT-ovih standarda gospodarenja od strane velikih plovila koja love parangalima

Prije 1. rujna svake godine, države članice s plovilima koja love parangalom, a koja imaju preko 24 metra ukupne duljine i koja su ovlaštena za ribolov u zoni Konvencije, dostavljaju Komisiji Godišnju deklaraciju o primjeni ICCAT-ovih standarda upravljanja od strane plovila koja love parangalima koristeći obrazac utvrđen u Prilogu IV.;

▼BOdjeljak 2.

Inspekcijski postupci u lukama

Članak 10.

Općenito

1.  Za obavljanje inspekcije u svojim lukama države članice imenuju inspektore koji su zaduženi za nadzor i inspekciju pretovara i iskrcavanja ulova vrsta iz Priloga I.

2.  Države članice osiguravaju da inspekcije budu nediskriminirajuće te da budu u skladu s ICCAT-ovim propisima o inspekciji u lukama.

3.  Država luke može, između ostalog, pregledavati isprave, ribolovni alat i ulov na ribarskim plovilima kada su ta plovila dobrovoljno u njenim lukama ili njenim terminalima na pučini.

Članak 11.

Inspektori

1.  Države članice izdaju posebnu identifikacijsku ispravu svakom ICCAT-ovom inspektoru koju on mora nositi i predočiti prije obavljanja inspekcije. Pojedinosti vezane uz iskaznicu određuju se u skladu s postupkom iz članka 24. stavka 2. Države članice dostavljaju Komisiji popis svojih inspektora, a ona ga šalje Izvršnome tajništvu ICCAT-a.

2.  Države članice osiguravaju da ICCAT-ovi inspektori izvršavaju svoje zadatke u skladu s ICCAT-ovim pravilima o inspekciji u lukama. Inspektori ostaju pod operativnim nadzorom svoga nadležnoga tijela i njemu odgovaraju za svoja djela.

Članak 12.

Inspekcijski postupci

1.  Države članice osiguravaju da njihovi ICCAT-ovi inspektori:

 obavljaju inspekciju tako da što je moguće manje ometaju djelatnosti plovila i da ne uzrokuju pogoršanje kakvoće ribe,

 sastavljaju izvješće o inspekciji prema pravilima utvrđenim u skladu s postupkom iz članka 24. stavka 2. te da ga pošalju svojim vlastima.

2.  Inspektori su ovlašteni pregledavati sva područja, palube i prostorije na plovilu, ulove (prerađene ili neprerađene), ribolovni alat, opremu i svu dokumentaciju koja se smatra potrebnom kako bi se provjerilo poštuju li se mjere za očuvanje koje je donio ICCAT, uključujući očevidnik i teretnice u slučaju matičnih brodova i prijevoznika.

3.  Inspektori potpisuju svoje izvješće u nazočnosti zapovjednika plovila koji ima pravo dodati ili zatražiti da se u izvješće dodaju svi podaci koje smatra značajnima te ga potpisati. Inspektor bilježi u očevidniku da je obavljena inspekcija.

Članak 13.

Obveze zapovjednika plovila tijekom inspekcije

Zapovjednici plovila Zajednice:

(a) ne smiju se protiviti inspekcijskim pregledima koje u domaćim ili stranim lukama obavljaju ovlašteni inspektori, ne smiju pokušati zastrašiti ili uznemiravati inspektore tijekom njihovog rada te moraju osigurati njihovu sigurnost;

(b) surađuju pri inspekcijskom pregledu plovila koji se obavlja u skladu s postupcima utvrđenim u ovoj Uredbi te nude svoju pomoć;

(c) omogućuju inspektorima pregled područja, paluba i prostorija na plovilu, ulova (prerađenih ili neprerađenih), ribolovnog alata, opreme i svih isprava, uključujući očevidnik i teretnice.

Članak 14.

Postupak u slučaju prekršaja

1.  Ako ICCAT-ov inspektor ima ozbiljni razlog vjerovati da se ribarsko plovilo bavi djelatnošću koja je u suprotnosti s mjerama za očuvanje koje je donio ICCAT, on

(a) bilježi prekršaj u izvješću o inspekciji;

(b) poduzima sve potrebne radnje kako bi se osiguralo čuvanje dokaza o prekršaju;

(c) odmah šalje izvješće o inspekciji svojim vlastima.

2.  Država članica koja obavlja inspekciju odmah šalje Komisiji izvorno izvješće o inspekciji, a Komisija ga, zajedno s kopijom za Izvršno tajništvo ICCAT-a, šalje nadležnome tijelu države zastave pregledavanoga plovila.

Članak 15.

Daljnji postupci nakon ustanovljenog prekršaja

1.  Ako država članica primi od ICCAT-ove ugovorne stranke ili druge države članice obavijest o prekršaju koji je počinilo plovilo koje vijori njezinu zastavu, ta država članica odmah postupa u skladu sa svojim nacionalnim zakonodavstvom kako bi dobila i ispitala dokaze, provela potrebnu istragu i, po mogućnosti, pregledala plovilo.

2.  Svaka država članica imenuje tijelo ovlašteno za primanje dokaza o prekršajima te Komisiji dostavlja njegovo ime, adresu i druge pojedinosti potrebne za stupanje u kontakt s njim.

3.  Država članica zastave obavješćuje Komisiju, koja potom obavješćuje ICCAT-ovo Izvršno tajništvo, o izrečenim kaznama i mjerama koje je poduzela u vezi s dotičnim plovilom.

Članak 16.

Postupanje s izvješćima o inspekciji

1.  Svaka država članica daje izvješćima ICCAT-ovih inspektora drugih država članica i drugih ugovornih stranaka istu važnost kao i izvješćima svojih inspektora.

2.  Svaka država članica surađuje s dotičnim ugovornim strankama kako bi, u skladu sa svojim nacionalnim zakonodavstvom, olakšala pravne i druge postupke koji proizlaze iz izvješća koji je ICCAT-ov inspektor dostavio u skladu s ICCAT-ovim pravilima o inspekciji u luci.Odjeljak 3.

Plovila bez državne pripadnosti i plovila izvanugovornih stranaka

Članak 17.

Pretovar

1.  Ribe koje pripadaju vrstama iz Priloga I. ne smiju se pretovarivati na ribarska plovila Zajednice s plovila bez državne pripadnosti ili onih plovila koja vijore zastavu izvanugovorne stranke koja nema status surađujuće stranke, pravne osobe ili pravne osobe u ribarskom sektoru.

2.  Popis surađujućih stranaka, pravnih osoba i pravnih osoba u ribarskom sektoru koje sastavi ICCAT objavljuje se u seriji C Službenoga lista Europskih zajednica.

3.  Prije 15. rujna svake godine države članice šalju Komisiji pojedinosti o pretovarima riba koje pripadaju vrstama iz Priloga I. koji su obavljeni tijekom prethodne godine između plovila koja vijore njihovu zastavu i plovila izvanugovorne stranke koja uživa status surađujuće stranke, pravne osobe ili pravne osobe u ribarskome sektoru. Komisija šalje te podatke Izvršnome tajništvu ICCAT-a.

Članak 18.

Mjere nadzora ribolovnih djelatnosti

1.  Nadležno tijelo države članice koje se ukrcalo na plovilo bez državne pripadnosti i/ili ga pregledalo odmah obavješćuje Komisiju o nalazima inspekcije i o svim radnjama koje je poduzelo na temelju međunarodnoga prava. Komisija šalje te podatke, što je moguće prije, Izvršnome tajništvu ICCAT-a.

2.  Države članice se moraju pobrinuti da svako plovilo bez državne pripadnosti ili plovilo izvanugovorne stranke koje ulazi u određenu luku u smislu članka 28e. stavka 2. Uredbe (EEZ) br. 2847/93 pregleda njihovo nadležno tijelo. Do okončanja inspekcijskog pregleda ulovi plovila ne smiju se iskrcati ili pretovariti.

3.  Ako se pregledom otkrije da se na plovilu nalaze resursi koje obuhvaća važeća ICCAT-ova preporuka, država članica će zabraniti njihovo iskrcavanje ili pretovar.

4.  Zabrana iz stavka 3. ne izdaje se ako zapovjednik pregledavanoga plovila ili njegov predstavnik pruže nadležnome tijelu zadovoljavajući dokaz:

(a) da su ulovi koji se nalaze na plovilu ostvareni izvan područja; ili

(b) da su ulovi koji se nalaze na plovilu ostvareni bez kršenja važećih mjera za očuvanje.

Članak 19.

Državljani država članica

Svaka država članica nastoji, u skladu sa svojim nacionalnim zakonodavstvom, odvratiti svoje državljane od sudjelovanja u djelatnostima izvanugovornih stranaka koje su u suprotnosti s provedbom ICCAT-ovih mjera očuvanja i gospodarenja.

▼M2 —————

▼M1POGLAVLJE II.

MJERE KONTROLE I NADZORA KOJE SE PRIMJENJUJU U ZONI 2.ODJELJAK 1.

Mjere nadzora

Članak 20.

Opća načela

Države članice osiguravaju da plovila pod njihovom zastavom poštuju odredbe koje se primjenjuju u zoni.

Članak 20.a

Registar plovila ovlaštenih za ribolov području IOTC-a

Članak 8.a primjenjuje se mutatis mutandis.

Članak 20.b

Prekrcaj

Članak 8.c primjenjuje se mutatis mutandis.

Članak 20.c

Označivanje ribolovnih alata

1.  Ribolovni alati koje koriste plovila Zajednice, a koja su ovlaštena za ribolov u zoni, trebaju biti označeni kako slijedi: krajevi mreža, konopi i druga oprema u moru opremljena je zastavom ili radarskim reflektorskim plutačama, a noću svjetlećim plutačama koje ukazuju na njihov položaj i veličinu.

2.  Signalne plutače i slični plutajući predmeti koji pokazuju položaj fiksnih ribolovnih alata u svakom trenutku trebaju jasno pokazati slovo (slova) i/ili broj (brojeve) plovila kojemu pripadaju.

3.  Ribolovni alati i oprema za sakupljanje ribe trebaju u svakom trenutku biti jasno označeni slovom (slovima) i/ili brojem (brojevima) plovila kojemu (kojima) pripadaju.

Članak 20.d

Statističko obavješćivanje u znanstvene svrhe

1.  Države članice šalju sljedeće statističke podatke u elektroničkom obliku Tajništvu IOCT-a, u skladu s postupcima za dostavu statistike iz Priloga V., te omogućuju Komisiji elektronički pristup tim podacima:

(a) ribolovni napori i ulovi vrsta iz članka 1. za prethodnu godinu;

(b) veličinu vrsta iz članka 1. za prethodnu godinu;

(c) ribolov tunja u kojemu se koriste plutajući objekti, uključujući ribolovne alate i opremu za sakupljanje ribe.

2.  Države članice stvaraju kompjuteriziranu bazu podataka koja sadrži statističke podatke iz stavka 1., te omogućuju Komisiji elektronički pristup tim podacima.ODJELJAK 2.

Postupci inspekcije u luci

Članak 20.e

Članci 10.,12., 13., 14. i 15. primjenjuju se mutatis mutandis.ODJELJAK 3.

Plovila bez državne pripadnosti i plovila izvanugovornih stranaka

▼M2 —————

▼M1

Članak 21.a

Nadzor ribarskih aktivnosti

Članak 18. primjenjuje se mutatis mutandis.

▼M2 —————

▼BPOGLAVLJE III.

MJERE NADZORA I INSPEKCIJE PRIMJENJIVE U PODRUČJU 3.

Članak 22.

Općenito

Svaka država članica poduzima potrebne mjere kako bi plovila koja vijore njezinu zastavu poštivala mjere ICCAT-a koje su prenesene u pravo Zajednice kao i primjenjive mjere Sporazuma o međunarodnom programu za zaštitu dupina.POGLAVLJE IV.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 23.

Mjere potrebne za provedbu članka 4. stavka 2., članka 5. stavka 3., članka 6. stavka 2., članka 8. stavka 6. i članka 9. stavka 2. donose se u skladu s postupkom upravljanja iz članka 24. stavka 2.

Članak 24.

1.  Komisiji pomaže Odbor osnovan na temelju članka 17. Uredbe Vijeća (EEZ) br. 3760/92.

2.  U slučajevima upućivanja na ovaj stavak primjenjuju se članci 4. i 7. Odluke 1999/468/EZ.

Razdoblje predviđeno člankom 4. stavkom 3. Odluke 1999/468/EZ utvrđuje se na tri mjeseca.

3.  Odbor usvaja svoj poslovnik.

Članak 25.

1.  Uredba (EZ) br. 1351/1999 stavlja se izvan snage.

2.  Članak 22. stavak 1. Uredbe (EZ) br. 2742/1999 stavlja se izvan snage.

3.  Upućivanja na Uredbu (EZ) br. 1351/1999 stavljenu izvan snage smatraju se upućivanjima na ovu Uredbu i čitaju se u skladu s korelacijskom tablicom u Prilogu III.

Članak 26.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europskih zajednica.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.
PRILOG I.

POPIS VRSTA O KOJIMA SE GOVORI U OVOJ UREDBI

 Tunj dugokrilac: Thunnus alalunga

 Tunj plavoperajni: Thunnus thynnus

 Tunj velikooki: Thunnus obesus

 Tunj prugavac: Katsuwonus pelamis

 Palamida: Sarda sarda

 Tunj žutoperajni: Thunnus albacares

 Tunj crnoperajni: Thunnus atlanticus

 Trup crnopjeg: Euthynnus spp.

 Južni plavoperajni tunj: Thunnus maccoyii

 Trup: Auxis spp.

 Grboglavke: Bramidae

 Iglani: Tetrapturus spp.; Makaira spp.

 Jedrani: Istiophorus spp.

 Sabljan: Xiphias gladius

 Proskok: Scomberesox spp.; Cololabis spp.

 Lampuga: obična lampuga: Coryphaena hippurus; Coryphaena equiselis

 Morski psi: Hexanchus griseus; Cetorhinus maximus; Alopiidae; Rhincodon typus; Carcharhinidae; Sphyrnidae; Isuridae; Lamnidae

 Kitovi: Physeteridae; Belaenopteridae; Balenidae; Eschrichtiidae; Monodontidae; Ziphiidae; Delphinidae

▼M1
PRILOG I.a.

Deklaracija ICCAT-a o uzgoju u kavezimaIme plovilaZastavaRegistracijski brojDatum ulovaMjesto ulovaDatum stavljanja u kavezeKoličina stavljena u kaveze (kg)Broj riba stavljenih u kavezeUzgajalište tunja**Uzgajalište tunja ovlašteno za rad u smislu uzgoja plavoperajnog tunja ulovljenog na području Konvencije ICCAT-a.”

▼B
PRILOG II.POPIS VRSTA KOJE TREBA PRIJAVITI ICCAT-u

Latinski naziv

Hrvatski naziv

Thunnus thynnus

tunj plavoperajni

Thunnus maccoyii

južni plavoperajni tunj

Thunnus albacares

tunj žutoperajni

Thunnus alalunga

tunj dugokrilac

Thunnus obesus

tunj velikooki

Thunnus atlanticus

tunj crnoperajni

Euthynnus alletteratus

trup crnopjeg

Katsuwonus pelamis

tunj prugavac

Sarda sarda

palamida

Auxis thazard

trup

Orcynopsis unicolor

pastirica atlantska

Acanthocybium solandri

wahoo

Scomberomorus maculatus

pjegasta lokarda

Scomberomorus cavalla

kraljevska skuša

Istiophorus albicans

atlantski jedran

Makaira indica

crni iglan

Makaira nigricans

atlantski plavi iglan

Tetrapturus albidus

atlantski bijeli iglan

Xiphias gladius

sabljan

Tetrapturus pfluegeri

dugokljuni iglan

Scomberomorus tritor

zapadnoafrička lokarda

Scomberomorus regalis

cero

Auxis rochei

trup

Scomberomorus brasiliensis

brazilska lokarda
PRILOG III.KORELACIJSKA TABLICA

Uredba (EZ) br. 1351/1999

Ova Uredba

Članak 1., 2., 3.

Članak 8.

Članak 4.

Članak 18.

Članak 5.

Članak 17.

▼M1
PRILOG IV.

UZORAK OBRASCAGODIŠNJE DEKLARACIJE O PRIMJENI ICCAT-ovih STANDARDA GOSPODARENJA OD STRANE VELIKIH PLOVILA KOJA LOVE PARANGALIMAa. Gospodarenje u području ribolovaUkrcaj znanstvenih promatračaSatelitski sustav za praćenje na ploviluDnevno ili periodično izvješćivanje o ulovuPrijava ulaz/izlazDA/NENapomena:%% ili broj plovilametodametodab. Upravljanje prekrcajima (od područja ribolova do iskrcajne luke)Izvješće o iskrcajuLučka inspekcijaProgram statističkog dokumentaDA/NENapomena:metodametodac. Upravljanje u iskrcajnim lukamaNadzor iskrcajaIzvješće o iskrcajuSuradnja s drugim strankamaDA/NENapomena:metodametoda
PRILOG V.

Podaci o ulovu i naporima

Površinski ribolov: podaci o ulovu u nominalnoj težini ulova i podaci o naporima u ribolovnim danima (okružujućom mrežom plivaricom, čamcem za prevoženje mamaca, panulom, lebdećim (plutajućim) mrežama) trebaju biti dostavljeni IOTC-u za 1 ° mrežnog područja i na mjesečnoj osnovi. Podaci o ribolovu okružujućom mrežom plivaricom trebaju se klasificirati prema vrsti ribljih jata. Ove podatke, po mogućnosti, treba ekstrapolirati u nacionalni mjesečni ulov za svaki ribolovni alat. Korišteni faktori uzgoja, koji odgovaraju izvješćima očevidnika, trebaju se rutinski dostaviti IOTC-u.

Ribolov parangalom: podaci o ulovu i naporima ribolova parangalom trebaju se dostaviti IOTC-u za 5 ° mrežnog područja i na mjesečnoj osnovi, po mogućnosti u brojevima i u težini. Ribolovni napori trebaju se dati u brojevima udica. Ovi podaci bi se trebali po mogućnosti ekstrapolirati u nacionalni mjesečni ulov. Korišteni faktori uzgoja, koji odgovaraju izvješćima očevidnika, trebaju se rutinski dostaviti IOTC-u.

Ulovi, napori i veličine priobalnog, malog i sportskog ribolova također se trebaju podnositi na mjesečnoj osnovi, ali koristeći najbolja zemljopisna područja uzeta za prikupljanje i obradu tih podataka.

Podaci o veličini

Uzimajući u obzir da su podaci o veličini od ključne važnosti za većinu procjena stoka tunja, podaci o duljini, uključujući ukupan broj izmjerenih riba, trebaju se rutinski dostaviti IOTC-u na osnovi 5 ° mrežnog područja i na mjesečnoj osnovi, prema opremi i načinu ribolova (npr. slobodna/evidentirana jata za ribolov okružujućom mrežom plivaricom). Podaci o veličini trebaju se dostaviti za sve alate i opremu i za sve vrste koje obuhvaća IOTC. Uzimanje uzoraka za podatke o veličini treba se po mogućnosti voditi pod strogom i detaljno opisanom shemom slučajnih uzoraka koja je neophodna da bi se dobile nepristrane brojke za uzete veličine. Točno preporučena razina uzimanja uzoraka može varirati među vrstama (kao funkcija različitih parametara), ali radna skupina za statistiku mora utvrditi specifičnu razinu preporučenog uzimanja uzoraka. Detaljniji podaci o veličini, na primjer veličina po pojedinim uzorcima, trebaju biti dostupni IOTC-u na zahtjev posebnih radnih skupina, ali pod strogim pravilima povjerljivosti.

Ribolov tunja u kojem se koriste plutajući objekti, uključujući ribolovne alate i opremu za sakupljanje ribe (FAD)

Za bolje razumijevanje IOTC-a o mijenjanju modela u učinkovitim ribolovnim naporima flota koje djeluju u njegovom području nadležnosti, potrebno je dobiti više podataka. Budući da su aktivnosti opskrbnih plovila i korištenje ribolovnih alata i opreme za sakupljanje ribe (FAD) sastavni dio ribolovnih napora za flotu koja lovi okružujućom mrežom plivaricom, sljedeći se podaci trebaju rutinski dostaviti IOTC-u:

Broj i značajke opskrbnih plovila: i. koja djeluju pod njihovom zastavom, ii. koja pomažu plovilima koja love okružujućom mrežom plivaricom i djeluju pod njihovom zastavom, ili iii. koja imaju dozvole za djelovanje u njihovim isključivim gospodarskim zonama, i koja su nazočna u području nadležnosti IOTC-a.

Razine aktivnosti opskrbnih plovila: uključujući broj dana na moru na 1° mrežnog područja i na mjesečnoj osnovi.

Pored toga, ugovorne stranke i kooperativne izvanugovorne stranke osiguravaju podatke o ukupnom broju i vrsti ribolovnih alata i opreme za sakupljanje ribe (FAD) koje koristi flota, na 5 ° mrežnog područja i na mjesečnoj osnovi.

Pravovremenost podnošenja podataka IOTC-u

Neophodno je da svi podaci o ribolovu budu dostupni Tajništvu IOTC-a u propisanom roku kako bi se omogućilo promatranje stokova i analiza podataka. Stoga se preporučuje primjena sljedećih propisa kao standardnih obveza:

Površinske flote i druge flote koje djeluju u obalnim zonama (uključujuću opskrbna plovila) moraju dostaviti svoje ribolovne podatke što je ranije moguće, najkasnije do 30. lipnja svake godine (podatke za prethodnu godinu).

Flote koje love parangalom i djeluju na oceanskim morima moraju dostaviti privremene ribolovne podatke što je ranije moguće, najkasnije do 30. lipnja (podatke za prethodnu godinu). Konačne procjene svojih ribolovnih podataka moraju dostaviti prije 30. prosinca svake godine (podatke za prethodnu godinu).

Vremenski rokovi dopušteni za dostavu statistike mogu biti skraćeni u budućnosti budući da komunikacijske tehnologije i obrada podataka postaju sve brži, što bi trebalo skratiti sadašnje odgode obrade podataka.( 1 ) SL C 62 E, 27.2.2001., str. 79.

( 2 ) Mišljenje dano 28. veljače 2001. (još nije objavljeno u Službenom listu).

( 3 ) SL L 162, 18.6.1986., str. 34.

( 4 ) SL L 162, 26.6.1999., str. 6.

( 5 ) SL L 341, 31.12.1999., str. 1. Uredba kako je zadnje izmijenjena Uredbom (EZ) br. 2765/2000 (SL L 321, 19.12.2000., str. 5.).

( 6 ) SL L 236, 5.10.1995., str. 24.

( 7 ) SL L 132, 27.5.1999., str. 1.

( 8 ) SL L 147, 12.6.1999., str. 23.

( 9 ) SL L 261, 20.10.1993., str. 1. Uredba kako je zadnje izmijenjena Uredbom (EZ) br. 2846/98 (SL L 358, 31.12.1998., str. 5.).

( 10 ) SL L 184, 17.7.1999., str. 23.

( 11 ) SL L 176, 15.7.2000., str. 1.

( 12 ) SL L 295, 13.11.2003., str. 1.