02000L0059 — HR — 27.06.2019 — 005.001


Ovaj je tekst namijenjen isključivo dokumentiranju i nema pravni učinak. Institucije Unije nisu odgovorne za njegov sadržaj. Vjerodostojne inačice relevantnih akata, uključujući njihove preambule, one su koje su objavljene u Službenom listu Europske unije i dostupne u EUR-Lexu. Tim službenim tekstovima može se izravno pristupiti putem poveznica sadržanih u ovom dokumentu.

►B

DIREKTIVA 2000/59/EZ EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

od 27. studenoga 2000.

o lučkim uređajima za prihvat brodskog otpada i ostataka tereta

( L 332, 28.12.2000, p.81)

Koju je stavila izvan snage:

 

 

br.

stranica

datum

 

Direktiva (EU) 2019/883 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. travnja 2019.

L 151

116

7.6.2019

 
Zadnja konsolidirana verzija prije stavljanja izvan snage dostupna je na internetskoj stranici:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/?uri=CELEX:02000L0059-20151209