01999L0037 — HR — 24.03.2022 — 006.001


Ovaj je tekst namijenjen isključivo dokumentiranju i nema pravni učinak. Institucije Unije nisu odgovorne za njegov sadržaj. Vjerodostojne inačice relevantnih akata, uključujući njihove preambule, one su koje su objavljene u Službenom listu Europske unije i dostupne u EUR-Lexu. Tim službenim tekstovima može se izravno pristupiti putem poveznica sadržanih u ovom dokumentu.

►B

DIREKTIVA VIJEĆA 1999/37/EZ

od 29. travnja 1999.

o dokumentima za registraciju vozila

( L 138 1.6.1999, 57)

Koju je izmijenila:

 

 

  br.

stranica

datum

►M1

DIREKTIVA KOMISIJE 2003/127/EZ od 23. prosinca 2003.

  L 10

29

16.1.2004

►M2

DIREKTIVA VIJEĆA 2006/103/EZ od 20. studenoga 2006.

  L 363

344

20.12.2006

►M3

DIREKTIVA VIJEĆA 2013/22/EU od 13. svibnja 2013.

  L 158

356

10.6.2013

►M4

DIREKTIVA 2014/46/EU EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 3. travnja 2014.

  L 127

129

29.4.2014

►M5

DIREKTIVA (EU) 2022/362 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 24. veljače 2022.

  L 69

1

4.3.2022


Koju je izmijenila:

►A1

Treaty between the Kingdom of Belgium, the Kingdom of Denmark, the Federal Republic of Germany, the Hellenic Republic, the Kingdom of Spain, the French Republic, Ireland, the Italian Republic, the Grand Duchy of Luxembourg, the Kingdom of the Netherlands, the Republic of Austria, the Portuguese Republic, the Republic of Finland, the Kingdom of Sweden, the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland (Member States of the European Union) and the Czech Republic, the Republic of Estonia, the Republic of Cyprus, the Republic of Latvia, the Republic of Lithuania, the Republic of Hungary, the Republic of Malta, the Republic of Poland, the Republic of Slovenia, the Slovak Republic, concerning the accession of the Czech Republic, the Republic of Estonia, the Republic of Cyprus, the Republic of Latvia, the Republic of Lithuania, the Republic of Hungary, the Republic of Malta, the Republic of Poland, the Republic of Slovenia and the Slovak Republic to the European Union Treaty between the Kingdom of Belgium, the Kingdom of Denmark, the Federal Republic of Germany, the Hellenic Republic, the Kingdom of Spain, the French Republic, Ireland, the Italian Republic, the Grand Duchy of Luxembourg, the Kingdom of the Netherlands, the Republic of Austria, the Portuguese Republic, the Republic of Finland, the Kingdom of Sweden, the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland (Member States of the European Union) and the Czech Republic, the Republic of Estonia, the Republic of Cyprus, the Republic of Latvia, the Republic of Lithuania, the Republic of Hungary, the Republic of Malta, the Republic of Poland, the Republic of Slovenia, the Slovak Republic, concerning the accession of the Czech Republic, the Republic of Estonia, the Republic of Cyprus, the Republic of Latvia, the Republic of Lithuania, the Republic of Hungary, the Republic of Malta, the Republic of Poland, the Republic of Slovenia and the Slovak Republic to the European Union

  L 236

33

23.9.2003
▼B

DIREKTIVA VIJEĆA 1999/37/EZ

od 29. travnja 1999.

o dokumentima za registraciju vozilaČlanak 1.

▼M4

Ova Direktiva primjenjuje se na dokumente za registraciju vozila koje izdaju države članice.

▼B

Ona ne dovodi u pitanje pravo država članica da za privremenu registraciju vozila koriste isprave koje ne ispunjavaju sve zahtjeve ove Direktive.

Članak 2.

Za potrebe ove Direktive:

(a) 

„vozilo” znači svako vozilo u skladu s definicijom iz članka 2. Direktive Vijeća 70/156/EEZ od 6. veljače 1970. o usklađivanju zakonodavstva država članica u odnosu na homologaciju tipa motornih vozila i njihovih prikolica ( 1 ) i članka 1. Direktive Vijeća 92/61/EEZ od 30. lipnja 1992. o homologaciji tipa motornih vozila na dva ili tri kotača ( 2 );

(b) 

„registracija” znači izdavanje upravne dozvole za stavljanje vozila u promet na cestama, uključujući identifikaciju vozila i dodjeljivanje vozilu serijskog broja koji se rabi kao registarski broj;

(c) 

„potvrda o registraciji” znači isprava kojom se potvrđuje da je vozilo registrirano u državi članici;

(d) 

„imatelj potvrde o registraciji” znači osoba na čije je ime vozilo registrirano;

▼M4

(e) 

„suspenzija” znači ograničeno razdoblje u kojem država članica ne dopušta korištenje vozila u cestovnom prometu nakon kojeg se – pod uvjetom da su se prestali primjenjivati razlozi za suspenziju – može ponovno dopustiti korištenje vozila bez novog postupka registracije;

(f) 

„poništenje registracije” znači poništenje dozvole države članice za korištenje vozila u cestovnom prometu.

▼B

Članak 3.

1.  
Države članice izdaju potvrdu o registraciji za vozila koja podliježu registraciji na temelju nacionalnog zakonodavstva. Potvrda se sastoji ili od jednog dijela u skladu s Prilogom I. ili od dva dijela u skladu s prilozima I. i II.

Države članice mogu ovlastiti službe koje su u tu svrhu imenovale, posebno službe proizvođača, da ispune tehničke dijelove potvrde o registraciji.

2.  
Kada se za vozilo registrirano prije početka primjene ove Direktive izdaje nova potvrda o registraciji, države članice koriste uzorak potvrde u skladu s definicijom iz ove Direktive te se mogu ograničiti na upis samo onih pojedinosti za koje su traženi podaci raspoloživi.
3.  
Podaci navedeni u potvrdi o registraciji u skladu s prilozima I. i II. prikazani su u obliku usklađenih kodova Zajednice prikazanih u tim prilozima.

▼M4

4.  

Države članice elektronički evidentiraju podatke o svim vozilima registriranima na njihovom državnom području. Ti podaci sadrže:

(a) 

sve obvezne elemente u skladu s Prilogom I. točkom II.5. kao i elemente iz točaka II.6. (J) i II.6. (V.7) i (V.9) tog Priloga kada su podaci dostupni;

(b) 

druge neobvezne elemente navedene u Prilogu I. ili podatke iz potvrde o sukladnosti kako je predviđeno u Direktivi 2007/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća ( 3 ), kada je moguće;

(c) 

rezultat obveznih periodičnih tehničkih pregleda u skladu s Direktivom 2014/45/EU Europskog parlamenta i Vijeća ( 4 ) i razdoblje valjanosti zapisnika o tehničkom pregledu.

Obrada osobnih podataka u kontekstu ove Direktive provodi se u skladu s direktivama 95/46/EZ ( 5 ) i 2002/58/EZ ( 6 ) Europskog parlamenta i Vijeća.

5.  
Tehnički podaci o vozilu stavljaju se na raspolaganje nadležnim tijelima ili stanicama za tehnički pregled u svrhu periodičnog tehničkog pregleda. Države članice mogu ograničiti korištenje i širenje takvih podataka od strane stanica za tehnički pregled kako bi se izbjegla njihova zlouporaba.

Članak 3.a

1.  
Kada nadležno tijelo države članice primi obavijest o periodičnom tehničkom pregledu iz koje je vidljivo da je dozvola korištenja vozila u cestovnom prometu suspendirana u skladu s člankom 9. Direktive 2014/45/EU, suspenzija se evidentira u elektroničkom obliku i provodi se dodatni tehnički pregled.

Suspenzija je na snazi dok vozilo ne prođe novi tehnički pregled. Po uspješno obavljenom tehničkom pregledu, nadležno tijelo bez odlaganja ponovo odobrava korištenje vozila u cestovnom prometu. Novi postupak registracije nije potreban.

Države članice ili njihova nadležna tijela mogu usvojiti mjere za olakšavanje ponovnog pregleda vozila čija je dozvola za korištenje u cestovnom prometu suspendirana. Te mjere mogu uključivati davanje dozvole za putovanje javnim cestama između mjesta popravka i stanice za tehnički pregled u svrhu obavljanja tehničkog pregleda.

2.  
Države članice mogu dopustiti imatelju potvrde o registraciji da nadležnom tijelu podnese zahtjev za prijenos registracije na novog vlasnika vozila.
3.  
U slučaju da nadležno tijelo države članice primi obavijest da se vozilo smatra otpadnim vozilom u skladu s Direktivom 2000/53/EZ Europskog parlamenta i Vijeća ( 7 ), registracija tog vozila trajno se poništava, a informacija o tome unosi se u elektronički registar.

▼B

Članak 4.

Za potrebe ove Direktive, potvrda o registraciji koju je izdala jedna država članica priznaje se u drugoj državi članici u svrhu identifikacije vozila u međunarodnom prometu ili njegove ponovne registracije u drugoj državi članici.

Članak 5.

1.  
Za potrebe identifikacije vozila u prometu na cestama, države članice mogu zahtijevati da vozač kod sebe ima I. dio potvrde o registraciji.
2.  
Kako bi se vozilo prethodno registrirano u drugoj državi članici ponovno registriralo, nadležna tijela zahtijevaju podnošenje I. dijela prijašnje potvrde o registraciji, a ako je bio izdan, i II. dijela potvrde. Ta tijela oduzimaju dio (dijelove) podnesene prijašnje potvrde o registraciji te ga (ih) čuvaju tijekom razdoblja od najmanje šest mjeseci. U roku dva mjeseca obavješćuju tijela države članice koja je izdala potvrdu. Ako ta tijela to zatraže, oduzetu potvrdu vraćaju im u roku šest mjeseci od njezina oduzimanja.

Ako se potvrda o registraciji sastoji od I. i II. dijela, a II. dio nedostaje, nadležna tijela u državi članici u kojoj je predan zahtjev za novu registraciju mogu u iznimnim slučajevima odlučiti ponovno registrirati vozilo, ali tek nakon što nadležna tijela u državi članici u kojoj je vozilo prethodno bilo registrirano pisanim ili elektroničkim putem potvrde da podnositelj zahtjeva ima pravo ponovno registrirati vozilo u drugoj državi članici.

▼M4

3.  
Ne dovodeći u pitanje članak 5. stavak 4. i članak 8. stavak 3. Direktive 2014/45/EU, države članice načelno priznaju valjanost potvrde o tehničkoj ispravnosti ako se vlasništvo nad vozilom – koje ima valjan dokaz o periodičnom tehničkom pregledu – promijeni.

▼M4

Članak 6.

Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 7. radi izmjene:

— 
točke II.4. druge alineje i točke III.1.A(b) Priloga I. i Priloga II. u slučaju proširenja Unije,
— 
točke II.6. Priloga I. u vezi s neobveznim elementima u slučaju izmjene definicija ili sadržaja potvrde o sukladnosti u relevantnom zakonodavstvu Unije o homologaciji.

Članak 7.

1.  
Ovlast za donošenje delegiranih akata dodjeljuje se Komisiji podložno uvjetima utvrđenima u ovom članku.
2.  
Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 6. dodjeljuje se Komisiji na razdoblje od pet godina počevši od 19. svibnja 2014. Komisija izrađuje izvješće o delegiranju ovlasti najkasnije devet mjeseci prije kraja petogodišnjeg razdoblja. Delegiranje ovlasti automatski se produljuje za razdoblja jednakog trajanja, osim ako se Europski parlament ili Vijeće tom produljenju usprotive najkasnije tri mjeseca prije kraja svakog razdoblja.
3.  
Europski parlament ili Vijeće u svakom trenutku mogu opozvati delegiranje ovlasti iz članka 6. Odlukom o opozivu prekida se delegiranje ovlasti koje je u njoj navedeno. Opoziv proizvodi učinke dan nakon objave spomenute odluke u Službenom listu Europske unije ili na kasniji dan naveden u spomenutoj odluci. On ne utječe na valjanost delegiranih akata koji su već na snazi.
4.  
Čim donese delegirani akt, Komisija ga istodobno priopćuje Europskom parlamentu i Vijeću.
5.  
Delegirani akt donesen na temelju članka 6. stupa na snagu samo ako Europski parlament ili Vijeće u roku od dva mjeseca od priopćenja tog akta Europskom parlamentu i Vijeću na njega ne ulože nikakav prigovor ili ako su prije isteka tog roka i Europski parlament i Vijeće obavijestili Komisiju da neće uložiti prigovore. Taj se rok produljuje za dva mjeseca na inicijativu Europskog parlamenta ili Vijeća.

▼B

Članak 8.

1.  
Države članice donose zakone i druge propise potrebne za usklađivanje s ovom Direktivom do 1. lipnja 2004. One o tome odmah obavješćuju Komisiju.

Kada države članice donose ove mjere, te mjere prilikom njihove službene objave sadržavaju uputu na ovu Direktivu ili se uz njih navodi takva uputa. Načine tog upućivanja određuju države članice.

2.  
Države članice Komisiji dostavljaju tekst glavnih odredaba nacionalnog prava koje donesu u području na koje se odnosi ova Direktiva.

Komisija dostavlja državama članicama sve obrasce potvrda o registraciji koje koriste nacionalne uprave.

▼M4

Članak 9.

Države članice međusobno si pomažu u provedbi ove Direktive. One mogu razmjenjivati informacije na bilateralnoj ili multilateralnoj razini, posebno kako bi, prema potrebi, prije registracije vozila provjerile pravni položaj vozila u državi članici u kojoj je vozilo prethodno bilo registrirano. Takve provjere mogu posebno uključivati korištenje elektroničke mreže koja obuhvaća podatke iz nacionalnih elektroničkih baza podataka kako bi se olakšala razmjena informacija.

▼B

Članak 10.

Ova Direktiva stupa na snagu na dan objave u Službenom listu Europskih zajednica.

Članak 11.

Ova je Direktiva upućena državama članicama.

▼M1
PRILOG I.

I. DIO POTVRDE O REGISTRACIJI ( 8 )

I.

Ovaj se dio izdaje u jednom od dva oblika: kao papirnati dokument ili kao pametna kartica. Značajke papirnatog dokumenta određene su u poglavlju II., a značajke pametne kartice u poglavlju III.

II.

Specifikacije dijela I. potvrde o registraciji u papirnatom obliku

II.1.

Ukupne dimenzije potvrde o registraciji ne smiju biti veće od dimenzija formata A4 (210 × 297 mm) ili preklopljenog formata A4.

II.2.

Papir koji se koristi za dio I. potvrde o registraciji zaštićuje se od krivotvorenja korištenjem barem dviju sljedećih tehnika:

— 
grafike,
— 
vodenog žiga,
— 
fluorescentnih vlakana, ili
— 
fluorescentnog tiska.

Države članice mogu uvesti dodatne oblike zaštite.

II.3.

Dio I. potvrde o registraciji može se sastojati od više stranica. Države članice odlučuju o broju stranica u skladu s podacima sadržanima u dokumentu i njegovu grafičkom oblikovanju.

II.4.

Prva stranica dijela I. potvrde o registraciji sadržava:

— 
naziv države članice koja izdaje dio I. potvrde o registraciji,

▼A1

— 
razlikovna oznaka države članice koja izdaje dio II. knjižice vozila, naime:

B

:

Belgium

▼M2

BG

:

Bugarska

▼A1

CZ

:

Czech Republic

DK

:

Denmark

D

:

Germany

EST

:

Estonia

GR

:

Greece

E

:

Spain

F

:

France

▼M3

HR

:

Hrvatska

▼A1

IRL

:

Ireland

I

:

Italy

CY

:

Cyprus

LV

:

Latvia

LT

:

Lithuania

L

:

Luxembourg

H

:

Hungary

M

:

Malta

NL

:

Netherlands

A

:

Austria

PL

:

Poland

P

:

Portugal

▼M2

RO

:

Rumunjska

▼A1

SLO

:

Slovenia

SK

:

Slovakia

FIN

:

Finland

S

:

Sweden

UK

:

United Kingdom,

▼M1

— 
naziv nadležnog tijela,
— 
riječi „dio I. potvrde o registraciji” ili, ako se potvrda sastoji od samo jednog dijela, riječi „potvrda o registraciji” tiskane velikim slovima na jeziku ili jezicima država članica koje izdaju potvrdu o registraciji; nakon odgovarajućeg razmaka te se riječi tiskaju i malim slovima na drugim jezicima Europske zajednice
— 
riječi „Europska zajednica” tiskane na jeziku ili jezicima države članice koja izdaje dio I. potvrde o registraciji
— 
broj dokumenta.

II.5.

Dio I. potvrde o registraciji također sadrži sljedeće podatke ispred kojih se navode odgovarajući usklađeni kodovi Zajednice:

(A)

registracijski broj;

(B)

datum prve registracije vozila;

(C)

osobni podaci;

(C.1.)

imatelj potvrde o registraciji:

(C.1.1.)

prezime(na) ili naziv tvrtke;

(C.1.2.)

drugo(-a) ime(na) ili inicijal(i) (prema potrebi);

(C.1.3.)

adresa u državi članici registracije na dan izdavanja dokumenta;

(C.4.)

Ako potvrda o registraciji ne sadrži podatke navedene u točki II.6. kodu C.2., uputa da je imatelj potvrde o registraciji:

(a) 

vlasnik vozila;

(b) 

nije vlasnik vozila;

(c) 

u potvrdi o registraciji nije naveden kao vlasnik vozila;

(D)

podaci o vozilu:

(D.1.)

marka;

(D.2.)

tip;

— 
verzija (ako postoji),
— 
izvedba (ako postoji);

(D.3.)

trgovačka oznaka (oznake);

(E)

identifikacijski broj vozila;

(F)

masa;

(F.1.)

tehnički dopuštena najveća ukupna masa vozila, osim za motocikle;

(G)

masa vozila u uporabi s nadogradnjom i uređajem za spajanje kod vučnih vozila bilo koje kategorije, osim kategorije M1;

(H)

razdoblje valjanosti, ako nije neograničeno;

(I)

datum registracije na koju se ta potvrda odnosi;

(K)

homologacijski broj (ako postoji);

(P)

podaci o motoru;

(P.1.)

radni obujam (u cm3);

(P.2.)

najveća neto snaga motora (u kW) (ako postoji);

(P.3.)

vrsta goriva ili izvor energije;

(Q)

omjer snaga/masa (u kW/kg) (samo za motocikle);

(S)

sjedeća mjesta:

(S.1.)

broj sjedala, uključujući sjedalo za vozača;

(S.2.)

broj stajaćih mjesta (prema potrebi).

II.6.

Dio I. potvrde o registraciji može sadržavati i sljedeće podatke ispred kojih se navode odgovarajući usklađeni kodovi Zajednice:

(C)

osobni podaci;

(C.2.)

vlasnik vozila (ponoviti ovisno o broju vlasnika);

(C.2.1.)

prezime ili tvrtka;

(C.2.2.)

drugo(-a) ime(na) ili inicijal(i) (ako postoje);

(C.2.3.)

adresa u državi članici registracije na dan izdavanja dokumenta;

(C.3.)

fizička ili pravna osoba koja upravlja vozilom na temelju zakonskog prava različitog od prava vlasništva;

(C.3.1.)

prezime ili tvrtka;

(C.3.2.)

drugo(-a) ime(na) ili inicijal(i) (ako postoje);

(C.3.3.)

adresa u državi članici registracije na dan izdavanja dokumenta;

(C.5.), (C.6.), (C.7.), (C.8.):

ako se radi izmjene osobnih podataka navedenih u točki II.5. kodu C.1., točki II.6. kodu C.2. i/ili točki II.6. kodu C.3. ne izdaje nova potvrda o registraciji, novi osobni podaci koji odgovaraju tim točkama mogu se unijeti pod kodove (C.5.), (C.6.), (C.7.) ili (C.8.); pritom se raščlanjuju u skladu s uputama iz točke II.5. koda C.1., točke II.6. koda C.2., točke II.6. koda C.3. i točke II.5. koda C.4.;

(F)

masa:

(F.2.)

najveća dopuštena masa vozila u uporabi u državi članici registracije;

(F.3.)

najveća dopuštena masa cijelog vozila u uporabi u državi članici registracije;

(J)

kategorija vozila;

(L)

broj osovina;

(M)

međuosovinski razmak (u mm);

(N)

za vozila čija ukupna masa prelazi 3 500 kg, raspodjela tehnički dopuštene najveće ukupne mase po osovinama;

(N.1.)

osovina 1. (u kg);

(N.2.)

osovina 2. (u kg), prema potrebi;

(N.3.)

osovina 3. (u kg), prema potrebi;

(N.4.)

osovina 4. (u kg), prema potrebi;

(N.5.)

osovina 5. (u kg), prema potrebi;

(O)

tehnički dopuštena najveća masa prikolice:

(O.1.)

zakočenog (u kg);

(O.2.)

nezakočenog (u kg);

(P)

motor:

(P.4.)

nazivni okretni moment (u min-1);

(P.5.)

identifikacijski broj motora;

(R)

boja vozila;

(T)

najveća brzina (u km/h);

(U)

razina buke:

(U.1.)

u mirovanju (u dB(A));

(U.2.)

pri okretnom momentu motora (u min-1);

(U.3.)

u vožnji (u dB(A));

(V)

emisija ispušnih plinova:

(V.1.)

CO (u g/km ili g/kWh);

(V.2.)

HC (u g/km ili g/kWh);

(V.3.)

NOx (u g/km ili g/kWh);

(V.4.)

HC + NOx (u g/km);

(V.5.)

čestice kod dizelskih motora (u g/km ili g/kWh);

(V.6.)

korigirani apsorpcijski koeficijent kod dizelskih motora (u min-1);

▼M5

(V.7.)

CO2 (u g/km) ili specifične emisije CO2 ako su navedene u točki 49.5 certifikata o sukladnosti teških vozila utvrđenog u Dodatku Prilogu VIII. Provedbenoj uredbi Komisije (EU) 2020/683 ( 9 ) ili u točki 49.5 certifikata o EU homologaciji pojedinačnog vozila utvrđenog u Dodatku 1. Prilogu III. toj uredbi;

▼M1

(V.8.)

kombinirana potrošnja goriva (u l/100 km);

(V.9.)

podatak o ekološkoj kategoriji vozila prema EZ homologaciji tipa;

upućivanje na verziju primjenljivu sukladno Direktivi 70/220/EEZ ( 10 ) ili Direktivi 88/77/EEZ ( 11 );

▼M5

(V.10.)

emisijski razred CO2 teških vozila utvrđen pri prvoj registraciji u skladu s člankom 7.ga stavkom 2. Direktive 1999/62/EZ Europskog parlamenta i Vijeća ( 12 );

▼M1

(W)

zapremnina spremnika za gorivo (u litrama);

▼M4

(X)

dokaz o prolasku tehničkog pregleda, datum sljedećeg tehničkog pregleda ili datum isteka važećeg zapisnika.

▼M1

II.7.

Države članice mogu navesti dodatne informacije (u dijelu I. potvrde o registraciji); uz identifikacijske kodove utvrđene u točkama II.5. i II.6., u zagradama mogu navesti i nacionalne kodove.

III.

Specifikacije dijela I. potvrde o registraciji u obliku pametne kartice (alternativa primjerka u papirnatom obliku opisanog u poglavlju II.)

III.1.    Oblik kartice i podaci vidljivi golim okom

Budući da je riječ o mikroprocesorskoj kartici, pametna kartica mora biti oblikovana u skladu s normama iz poglavlja III.5. Podaci pohranjeni na kartici moraju biti vidljivi uobičajenim uređajima za čitanje (kao što se koriste za tahografske kartice).

Na prednjoj strani i poleđini kartice tiskaju se barem podaci navedeni u poglavljima II.4. i II.5.; ti podaci moraju biti čitljivi golim okom (najmanja visina znakova: 6 bodova) i tiskani kako slijedi. (Primjeri mogućega grafičkog oblikovanja prikazani su na slici 1. na kraju ovog odjeljka.)

A.    Osnovni tisak

Osnovni podaci sadržavaju sljedeće:

Prednja strana

(a) 

Desno od čipa:

na jeziku (jezicima) države članice koja izdaje potvrdu o registraciji
— 
riječi „Europska zajednica”,
— 
naziv države članice koja izdaje potvrdu o registraciji,
— 
riječi „dio I. potvrde o registraciji” ili, ako se potvrda sastoji od samo jednog dijela, riječi „potvrda o registraciji” tiskane velikim slovima,
— 
druga oznaka (npr. prijašnja nacionalna oznaka) istovjetnog dokumenta (neobvezno),
— 
naziv nadležnog tijela (neobvezno i u obliku personaliziranog otiska, kako je opisano pod slovom B),
— 
jedinstveni serijski broj dokumenta koji se koristi u državi članici (alternativno u obliku personaliziranog otiska, kako je navedeno pod slovom B).
(b) 

Iznad čipa:

razlikovna obilježja države članice koja izdaje potvrdu o registraciji, bijele boje na plavom pravokutniku i okružena s dvanaest žutih zvjezdica:

B

Belgija

▼M2

BG

Bugarska

▼M1

DK

Danska

D

Njemačka

GR

Grčka

E

Španjolska

F

Francuska

▼M3

HR

Hrvatska

▼M1

IRL

Irska

I

Italija

L

Luksemburg

NL

Nizozemska

A

Austrija

P

Portugal

▼M2

RO

Rumunjska

▼M1

FIN

Finska

S

Švedska

UK

Ujedinjena Kraljevina.

(c) 

Države članice mogu na donjem rubu, malim slovima, na svojem (svojim) nacionalnom (nacionalnim) jeziku (jezicima), dodati napomenu: „Ovaj dokument treba predočiti svakoj ovlaštenoj sobi koja to zatraži”.

(d) 

Osnovna boja kartice je zelena (Pantone 362); alternativno je moguć prijelaz iz zelene u bijelu.

(e) 

Simbol u obliku kotača (vidjeti predloženo grafičko oblikovanje na slici 1.) tiska se unutar područja tiskanja u donjem lijevom kutu na prednjoj strani kartice.

U pogledu ostaloga, primjenjuju se odredbe poglavlja III.13.

B.    Personalizirani tisak

Personalizirani tisak sadrži sljedeće informacije:

Prednja strana

(a) 

naziv nadležnog tijela – vidjeti i slovo Aa);

(b) 

naziv tijela koje izdaje potvrdu o registraciji (neobvezno);

(c) 

jedinstveni serijski broj dokumenta koji se koristi u državi članici – vidjeti i slovo Aa);

(d) 

Sljedeći podaci iz poglavlja II.5.; u skladu s poglavljem II.7., prethodno navedenim usklađenim kodovima Zajednice moguće je dodati pojedinačne nacionalne kodove:Kod

Uputa

(A)

registracijski broj (službeni broj dozvole);

(B)

datum prve registracije vozila;

(I)

datum registracije na koju se odnosi ova potvrda;

Osobni podaci

(C.1.)

imatelj potvrde o registraciji;

 

(C.1.1.)

prezime(na) ili tvrtka;

 

(C.1.2.)

drugo ime(na) ili inicijal(i) (ako postoje);

 

(C.1.3.)

adresa u državi članici registracije na dan izdavanja dokumenta;

(C.4.)

Ako rubrike potvrde o registraciji, utvrđene u odjeljcima A i B, ne sadrže podatke definirane u poglavlju II.6., kodu C.2., uputa da je nositelj potvrde o registraciji;

(a)  vlasnik vozila;

(b)  nije vlasnik vozila;

(c)  u potvrdi o registraciji nije naveden kao vlasnik vozila;

Poleđina

Na poleđini se navode barem svi preostali podaci utvrđeni u poglavlju II.5.; u skladu s poglavljem II.7. gore navedenim usklađenim kodovima Zajednice mogu se dodati pojedinačni nacionalni kodovi.

Riječ je o sljedećim podacima:Kodovi

Uputa

Podaci o vozilu (vodeći računa o napomenama iz poglavlja II.5.)

 

(D.1.)

marka;

 

(D.2.)

tip (varijanta/izvedba, prema potrebi);

 

(D.3.)

trgovačka oznaka (oznake);

(E)

identifikacijski broj vozila;

 

(F.1.)

tehnički dopuštena najveća masa vozila, osim za motocikle (kg);

(G)

masa vozila u uporabi s nadogradnjom i uređajem za spajanje kod vučnih vozila svih kategorija, osim kategorije M1 (kg);

(H)

razdoblje valjanosti, ako nije neograničeno;

(K)

homologacijski broj (ako postoji);

 

(P.1.)

radni obujam motora (u cm3);

 

(P.2.)

nazivna snaga motora (u kW);

 

(P.3.)

vrsta goriva ili izvor energije;

(Q)

omjer snaga/masa (u kW/kg) (samo za motocikle);

 

(S.1.)

broj sjedala, uključujući sjedalo za vozača;

 

(S.2.)

broj stajaćih mjesta (ako ih ima).

Neobvezno, na poleđini kartice mogu se navesti i dodatni podaci iz poglavlja II.6. (s usklađenim kodovima) i poglavlja II.7.

C.    Fizička zaštita pametne kartice

Fizičku sigurnost dokumenta ugrožavaju:

— 
krivotvorenje kartica: izrada nove kartice koja je vrlo slična pravom dokumentu, bilo ex nihilo bilo kopiranjem izvornog doklumenta,
— 
materijalne promjene: promjena svojstva izvornog dokumenta, npr. izmjenom nekih na dokumentu otisnutih podataka.

Materijal koji se koristi za dio I. potvrde o registraciji zaštićuje se od krivotvorenja korištenjem barem triju od sljedećih tehnika:

— 
mikrotisak,
— 
giljoširanje*,
— 
tisak u duginim bojama,
— 
lasersko graviranje,
— 
ultraljubičasta fluorescentna tinta,
— 
tinta čija se boja mijenja ovisno o kutu gledanja*,
— 
tinta čija se boja mijenja ovisno o temperaturi*,
— 
posebni hologrami*,
— 
varijabilne laserske slike,
— 
optički varijabilne slike.

Države članice mogu koristiti i dodatnu zaštitu.

U osnovi, prednost treba dati tehnikama označenima zvjezdicom jer službenicima kaznenog progona omogućuju provjeru valjanosti kartice bez posebnih sredstava.