1999L0004 — HR — 18.11.2013 — 003.002


►B

DIREKTIVA 1999/4/EZ EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

od 22. veljače 1999.

o ekstraktima kave i ekstraktima cikorije

( L 066, 13.3.1999, p.26)

 

 

  No

page

date

 M1

UREDBA (EZ) br. 1882/2003 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 29. rujna 2003.

  L 284

1

31.10.2003

 M2

UREDBA (EZ) br. 1137/2008 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 22. listopada 2008.

  L 311

1

21.11.2008

►M3

UREDBA (EU) br. 1021/2013 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 9. listopada 2013.

  L 287

1

29.10.2013
▼B

DIREKTIVA 1999/4/EZ EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

od 22. veljače 1999.

o ekstraktima kave i ekstraktima cikorijeEUROPSKI PARLAMENT I VIJEĆE EUROPSKE UNIJE

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice, a posebno njegov članak 100.a,

uzimajući u obzir prijedlog Komisije ( 1 ),

uzimajući u obzir mišljenje Gospodarskog i socijalnog odbora ( 2 ),

u skladu s postupkom utvrđenim u članku 189.b Ugovora ( 3 ), u svjetlu zajedničkog teksta odobrenog od strane Odbora za mirenje 8. prosinca 1998.,

budući da određene vertikalne direktive koje se odnose na hranu treba pojednostavniti kako bi se uzeli u obzir samo bitni zahtjevi koje trebaju zadovoljavati proizvodi koje obuhvaćaju, kako bi se ti proizvodi mogli slobodno kretati na unutarnjem tržištu, u skladu sa zaključcima Europskog vijeća održanog u Edinburghu 11. i 12. prosinca 1992., potvrđenim zaključcima Europskog vijeća u Bruxellesu 10. i 11. prosinca 1993.;

budući da je Direktiva Vijeća 77/436/EEZ od 27. lipnja 1977. o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na ekstrakte kave i ekstrakte cikorije ( 4 ) opravdana činjenicom da razlike između nacionalnih zakona o ekstraktima kave i ekstraktima cikorije mogu dovesti do uvjeta nepoštenog tržišnog natjecanja koje bi moglo zavarati potrošače i time imati izravan utjecaj na uspostavljanje i funkcioniranje zajedničkog tržišta;

budući da je stoga svrha gore navedene Direktive definiranje ekstrakata kave i ekstrakata cikorije, određivanje tvari koje se mogu dodavati tijekom njihove proizvodnje, utvrđivanje zajedničkih pravila o pakiranju i označivanju takvih ekstrakata i navođenje uvjeta pod kojima se određeni nazivi mogu koristiti za neke od tih proizvoda, kako bi se osiguralo njihovo slobodno kretanje unutar Zajednice;

budući da Direktivu 77/436/EEZ treba uskladiti s općim zakonodavstvom Zajednice o hrani, a posebno sa zakonodavstvom o označivanju i metodama analize;

budući da Komisija planira predložiti, čim to bude moguće i u svakom slučaju prije 1. srpnja 2000., uvrštavanje u Direktivu 80/232/EEZ ( 5 ) niza nominalnih težina za proizvode definirane ovom Direktivom;

budući da se opći propisi o označivanju hrane utvrđeni u Direktivi Vijeća 79/112/EEZ od 18. prosinca 1978. o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na označivanje, prezentiranje i oglašavanje hrane za prodaju krajnjem potrošaču ( 6 ) trebaju primjenjivati uz određene uvjete;

budući da, u skladu s načelom proporcionalnosti, ova Direktiva ne prelazi okvire onoga što je nužno kako bi se postigli njezini ciljevi, u skladu s trećim stavkom članka 3.b Ugovora;

budući da će, kada se ova Direktiva bude u budućnosti prilagođavala općim odredbama Zajednice o hrani, Komisiji pomagati Stalni odbor za hranu osnovan Odlukom 69/414/EEZ ( 7 );

budući da se, kako bi se izbjeglo stvaranje novih prepreka slobodnom kretanju, države članice se trebaju suzdržati od usvajanja, za dotične proizvode, nacionalnih odredbi koje nisu predviđene ovom Direktivom,

DONIJELI SU OVU DIREKTIVU:Članak 1.

Ova Direktiva se odnosi na ekstrakte kave i ekstrakte cikorije definirane u Prilogu.

Ova Direktiva se ne primjenjuje na „café torrefacto soluble”.

Članak 2.

Direktiva 79/112/EEZ se primjenjuje na proizvode definirane u Prilogu podložno sljedećim uvjetima:

(a) nazivi proizvoda navedeni u Prilogu primjenjuju se samo na tamo navedene proizvode i moraju se koristiti u trgovini za njihovo označivanje. Ti nazivi se nadopunjuju riječima:

 „pasta” ili „u obliku paste” ili

 „tekuće” ili „u tekućem obliku” prema potrebi.

Međutim, nazivi proizvoda mogu se dopuniti izrazom „koncentriran”:

 u slučaju proizvoda definiranog u točki 1.(c) Priloga, uz uvjet da sadrži više od 25 % mase suhe tvari kave,

 za proizvod definiran u točki 2.(c) Priloga, uz uvjet da sadrži više od 45 % mase suhe tvari cikorije;

(b) oznaka mora uključivati izraz „bez kofeina”„ za proizvode definirane u točki 1. Priloga, pod uvjetom da sadržaj kofeina nije veći od 0,3 % mase suhe tvari kave. Ovaj podatak se mora nalaziti u istom vidnom polju s nazivom proizvoda;

(c) u slučaju proizvoda definiranih u točkama 1.(c) i 2.(c) Priloga, oznaka mora uključivati izraze „sa …”, „konzervirano sa …”, „s dodatkom …” ili „prženo s …” iza čega slijedi(e) naziv(i) upotrijebljenog(-ih) šećera.

Ovaj se podatak mora nalaziti u istom vidnom polju s nazivom proizvoda;

(d) u oznaci mora biti naveden, u slučaju proizvoda definiranih u točkama 1.(b) i (c) Priloga, minimalni sadržaj suhe tvari kave i, u slučaju proizvoda definiranih u točkama 2.(b) i (c) Priloga, minimalni sadržaj suhe tvari cikorije. Ovi sadržaji izražavaju se kao maseni postotak gotovog proizvoda.

Članak 3.

Za proizvode definirane u Prilogu, države članice ne usvajaju nacionalne odredbe koje nisu predviđene ovom Direktivom.

▼M3 —————

▼B

Članak 6.

Direktiva 77/436/EEZ se ovim stavlja izvan snage s učinkom od 13. rujna 2000.

Upućivanja na Direktivu stavljenu izvan snage smatraju se upućivanjima na ovu Direktivu.

Članak 7.

1.  Države članice donose zakone i druge propise potrebne za usklađivanje s ovom Direktivom najkasnije do 13. rujna 2000. One o tome odmah obavješćuju Komisiju.

Zakoni i drugi propisi primjenjuju se s ciljem:

 odobravanja stavljanja na tržište proizvoda definiranih u Prilogu ako su u skladu s definicijama i pravilima utvrđenim u ovoj Direktivi, s učinkom od 13. rujna 2000.,

 zabrane stavljanja na tržište proizvoda koji nisu u skladu s ovom Direktivom, s učinkom od 13. rujna 2001. Međutim, stavljanje na tržište proizvoda koji nisu u skladu s ovom Direktivom, ali su označeni prije 13. rujna 2001. u skladu s Direktivom 77/436/EEZ dozvoljava se do isteka zaliha.

Kada države članice donose ove mjere, te mjere prilikom njihove službene objave sadržavaju uputu na ovu Direktivu ili se uz njih navodi takva uputa. Načine tog upućivanja određuju države članice.

2.  Države članice Komisiji dostavljaju tekst glavnih odredaba nacionalnoga prava koje donesu u području na koje se odnosi ova Direktiva.

Članak 8.

Ova Direktiva stupa na snagu na dan objave u Službenom listu Europskih zajednica.

Članak 9.

Ova je Direktiva upućena državama članicama.
PRILOG

OPISI, DEFINICIJE I SVOJSTVA PROIZVODA

1.  „Ekstrakt kave”, „topivi ekstrakt kave”, „topiva kava” ili „instant kava”

Označava koncentrirani proizvod dobiven ekstrakcijom iz prženih zrna kave, pri čemu se kao sredstvo za ekstrakciju koristi samo voda, a isključuje svaki postupak hidrolize dodavanjem kiseline ili lužine. Ekstrakt kave mora sadržavati samo topive i aromatske sastojke kave, uz netopive tvari koje je tehnički nemoguće odstraniti te netopiva ulja koja potječu iz kave. Države članice moraju osiguravati da metode za određivanje sadržaja jednostavnih i složenih ugljikohidrata u topivoj kavi budu u skladu sa stavcima 1. i 2. Priloga Direktivi Vijeća 85/591/EEZ od 20. prosinca 1985. o uvođenju metoda uzorkovanja i analiza Zajednice za nadzor hrane namijenjene prehrani ljudi ( 8 ) te da su validirane ili standardizirane, bilo već sada ili čim to bude moguće.

Sadržaj suhe tvari u ekstraktima kave mora biti:

(a) najmanje 95 % mase u slučaju suhog ekstrakta kave;

(b) 70 – 85 % mase u slučaju ekstrakta kave u pasti;

(c) 15 – 55 % mase u slučaju tekućeg ekstrakta kave.

Ekstrakt kave u prahu ili pasti ne smije sadržavati druge tvari osim onih koje se dobiju ekstrakcijom kave. Tekući ekstrakt kave može sadržavati jestive šećere, pržene ili ne, u udjelu koji ne prelazi 12 % mase.

2.  „Ekstrakt cikorije”, „topiva cikorija” ili „instant cikorija”

Označava koncentrirani proizvod dobiven ekstrakcijom iz pržene cikorije, pri čemu se kao sredstvo za ekstrakciju koristi samo voda, a isključuje se svaki postupak hidrolize dodavanjem kiseline ili lužine.

„Cikorija” znači korijenje Cichorium intybus L., koje se ne upotrebljava za proizvodnju radiča witloof, a koje se, primjereno očišćeno za sušenje i prženje, obično upotrebljava za pripremu napitaka.

Sadržaj suhe tvari u ekstraktima cikorije mora biti:

(a) najmanje 95 % mase u slučaju suhog ekstrakta cikorije;

(b) 70 – 85 % mase u slučaju ekstrakta cikorije u pasti;

(c) 25 – 55 % mase u slučaju tekućeg ekstrakta cikorije.

Ekstrakt cikorije u prahu ili pasti ne smije sadržavati više od 1 % mase tvari koje nisu iz cikorije.

Tekući ekstrakt cikorije može sadržavati jestive šećere, pržene ili ne, u udjelu koji ne prelazi 35 % mase.( 1 ) SL C 231, 9.8.1966., str. 24.

( 2 ) Sl C 56, 24.2.1997., str. 20.

( 3 ) Mišljenje Europskog parlamenta od 23. listopada 1997. (SL C 339, 10.11.1997., str. 129.), Zajedničko stajalište Vijeća od 30. travnja 1998. (SL C 204, 30.6.1998., str. 25.) i Odluka Europskog parlamenta od 16. rujna 1998. (SL C 313, 12.10.1998., str. 90). Odluka Vijeća od 25. siječnja 1999. Odluka Europskog parlamenta od 11. veljače 1999.

( 4 ) SL L 172, 12.7.1977., str. 20. Direktiva kako je zadnje izmijenjena Odlukom o pristupanju iz 1985.

( 5 ) SL L 51, 25.2.1980., str. 1. Direktiva kako je zadnje izmijenjena Direktivom 87/356/EEZ (SL L 192, 11.7.1987., str. 48).

( 6 ) SL L 33, 8.2.1979., str. 1. Direktiva kako je zadnje izmijenjena Direktivom 97/4/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 43, 14.2.1997., str. 21.).

( 7 ) SL L 291, 19.11.1969., str. 9.

( 8 ) Sl L 372, 31.12.1985., str. 50.