1999D0469 — HR — 02.08.2001 — 001.002


►B

ODLUKA KOMISIJE

od 25. lipnja 1999.

o postupku potvrđivanja sukladnosti građevnih proizvoda u skladu s člankom 20. stavkom 2. Direktive Vijeća 89/106/EEZ u vezi s proizvodima koji se odnose na beton, žbuku i žbuku za injektiranje

(priopćena pod brojem dokumenta C(1999) 1480)

(Tekst značajan za EGP)

(1999/469/EZ)

( L 184, 17.7.1999, p.27)

 

 

  No

page

date

►M1

ODLUKA KOMISIJE od 8. siječnja 2001.

  L 209

33

2.8.2001
▼B

ODLUKA KOMISIJE

od 25. lipnja 1999.

o postupku potvrđivanja sukladnosti građevnih proizvoda u skladu s člankom 20. stavkom 2. Direktive Vijeća 89/106/EEZ u vezi s proizvodima koji se odnose na beton, žbuku i žbuku za injektiranje

(priopćena pod brojem dokumenta C(1999) 1480)

(Tekst značajan za EGP)

(1999/469/EZ)KOMISIJA EUROPSKIH ZAJEDNICA,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice,

uzimajući u obzir Direktivu Vijeća 89/106/EEZ od 21. prosinca 1988. o usklađivanju zakona i drugih propisa država članica u odnosu na građevne proizvode ( 1 ), kako je izmijenjena Direktivom 93/68/EEZ ( 2 ), a posebno njezin članak 13. stavak 4.,

budući da:

(1)

Komisija mora izabrati između dva postupka za potvrđivanje sukladnosti, na temelju članka 13. stavka 3. Direktive 89/106/EEZ, najmanje zahtjevan postupak koji je u skladu sa sigurnošću; budući da to znači da treba odlučiti je li, za dani proizvod ili skupinu proizvoda, postojanje nadzornog sustava proizvodnje pod odgovornošću proizvođača potreban i dovoljan uvjet za potvrđivanje sukladnosti ili je za ispunjavanje kriterija iz članka 13. stavka 4. potrebno uključiti ovlašteno certifikacijsko tijelo.

(2)

Člankom 13. stavkom 4. zahtijeva se da time utvrđeni postupak bude naznačen u ovlaštenjima i tehničkim specifikacijama; budući da je stoga poželjno definirati pojam proizvoda ili skupine proizvoda onako kako se koristi u ovlaštenjima i tehničkim specifikacijama.

(3)

Oba postupka predviđena člankom 13. stavkom 3. detaljno su opisana u Prilogu III. Direktivi 89/106/EEZ; budući da je stoga potrebno jasno odrediti metode uz pomoć kojih bi se ta dva postupka morala provesti, pozivanjem na Prilog III., za svaki proizvod ili skupinu proizvoda, obzirom da Prilog III. daje prednost određenim sustavima.

(4)

Postupak iz točke (a) članka 13. stavka 3. odgovara sustavima utvrđenim u prvoj mogućnosti, bez neprekidnog nadzora, te drugoj i trećoj mogućnosti točke ii. odjeljka 2. Priloga III. i postupak iz točke (b) članka 13. stavka 3. odgovara sustavima utvrđenim u točki i. odjeljka 2. Priloga III., te u prvoj mogućnosti točke ii. odjeljka 2. Priloga III., s neprekidnim nadzorom.

(5)

Mjere predviđene ovom Odlukom u skladu su s mišljenjem Stalnog odbora za graditeljstvo,

DONIJELA JE OVU ODLUKU:Članak 1.

Sukladnost proizvoda i skupine proizvoda utvrđenih u Prilogu I. ocjenjuje se postupkom kojim proizvođač ima isključivo pod svojom odgovornošću nadzorni sustav tvorničke proizvodnje kojim se jamči da je proizvod u skladu s odgovarajućim tehničkim specifikacijama.

Članak 2.

Sukladnost proizvoda utvrđenih u Prilogu II. ocjenjuje se postupkom kojim je, uz nadzorni sustav tvorničke proizvodnje kojim upravlja proizvođač, u ocjenu i nadzor kontrole proizvodnje ili samog proizvoda uključeno ovlašteno certifikacijsko tijelo.

Članak 3.

Postupak za potvrđivanje sukladnosti kako je utvrđen u Prilogu III. navodi se u ovlaštenjima za usklađene norme.

Članak 4.

Ova je Odluka upućena državama članicama.
PRILOG I.

Za upotrebu koja nije određena u Prilogu II.

Za upotrebu s niskim zahtjevima u zgradama i objektima niskogradnje za koje klasa otpornosti na vatru, ako se traži, nije ►M1  A1 ( 3 ), A2 (3) , B (3) , C (3)  ◄ .
PRILOG II.

Za strukturnu upotrebu u betonu, žbuci i žbuci za injektiranje.

Za upotrebu u zgradama i objektima niskogradnje koji nisu određeni u Prilogu I.

Za upotrebu u betonu, žbuci i žbuci za injektiranje.
PRILOG III.

Napomena: Za proizvode koji imaju jedan ili više predviđenih načina upotrebe određenih u sljedećim skupinama proizvoda, zadaće ovlaštenog tijela, koje su izvedene iz odgovarajućih sustava za potvrđivanje sukladnosti, kumulativne su.

Za dolje navedeni proizvod(-e) i njegovu predviđenu upotrebu(-e), zahtijeva se da CEN/Cenelec odredi sljedeći sustav(-e) za potvrđivanje sukladnosti u odgovarajućoj usklađenoj normi(-ama).Proizvod

Predviđena upotreba

Razina(-e) ili klasa(-e)

Sustav(-i) potvrđivanja sukladnosti

Dodaci

za beton, žbuku i žbuku za injektiranje

2+

Dodatni sastojci tip I.

za beton, žbuku i žbuku za injektiranje

2+

Dodatni sastojci tip II.

za beton, žbuku i žbuku za injektiranje

1+

Vlakna

za strukturnu upotrebu u betonu, žbuci i žbuci za injektiranje

1

 
 
 

za ostale upotrebe u betonu, žbuci i žbuci za injektiranje

3

Proizvodi za zaštitu i popravak betona

za upotrebu s niskim zahtjevima u zgradama i objektima

niskogradnje

4

 
 
 

za ostale upotrebe u zgradama i objektima niskogradnje

2+

Sustav 1+:  Vidjeti Direktivu 89/106/EEZ, Prilog III.(2)(i), bez inspekcijskog testa uzoraka.

Sustav 1:  Vidjeti Direktivu 89/106/EEZ, Prilog III.(2)(i), bez inspekcijskog testa uzoraka.

Sustav 2+:  Vidjeti Direktivu 89/106/EEZ, Prilog III.(2)(ii), prva mogućnost, uključujući certifikat kontrole proizvodnje od ovlaštenog tijela na temelju početne inspekcije tvornice i kontrole proizvodnje kao i neprekidnog nadzora, ocjene i odobrenja kontrole proizvodnje.

Sustav 3.:  Vidjeti Direktivu 89/106/EEZ, Prilog III.(2)(ii), druga mogućnost.

Sustav 4+:  Vidjeti Direktivu 89/106/EEZ, Prilog III.(2)(ii), treća mogućnost.

Specifikacija sustava mora biti takva da se on može provesti čak i tamo gdje se izvedba za određeno svojstvo ne treba utvrditi, zato što barem jedna država članica nema pravni zahtjev za takvo svojstvo (vidjeti članak 2. stavak 1. Direktive 89/106/EEZ i, prema potrebi, klauzulu 1.2.3. Interpretacijskih dokumenata). U takvim slučajevima proizvođaču se ne smije nametati provjera takvog svojstva ako on ne želi deklarirati izvedbu proizvoda u tom pogledu.

Za dolje navedeni proizvod(-e) i njegovu predviđenu upotrebu(-e), zahtijeva se da CEN/Cenelec odredi sljedeći sustav(-e) za potvrđivanje sukladnosti u odgovarajućoj usklađenoj normi(-ama).Proizvod

Predviđena upotreba

Razina(-e) ili klasa(-e) (otpornost na požar)

Sustav(-i) potvrđivanja sukladnosti

Proizvodi za zaštitu i popravak betona

za upotrebe za koje vrijede propisi u slučaju požara

►M1  A1 (1), A2 (1), B (1), C (1)  ◄

1

 
 

►M1  A1 (2), A2 (2), B (2), C (2), D, E ◄

3

 
 

►M1  (A1 až E) (3), F ◄

4

(1)    ►M1  Proizvodi/materijali koji imaju bolju reakciju u klasifikaciji požara zbog jasno prepoznatljive faze u proizvodnom procesu (npr. dodatak protupožarnih zaštitnih sredstava ili ograničenje organskog materijala). ◄

(2)    ►M1  Proizvodi/materijali koji nisu obuhvaćeni bilješkom 1. ◄

(3)    ►M1  Proizvodi/materijali koje nije potrebno testirati na požarnu otpornost (npr. Proizvodi/materijali razreda A1 sukladno Odluci Komisije 96/603/EZ). ◄

Sustav 1.: Vidjeti Direktivu 89/106/EEZ, Prilog III.2(i), bez inspekcijskog testa uzoraka.

Sustav 3.: Vidjeti Direktivu 89/106/EEZ, Prilog III.2(ii), druga mogućnost.

Sustav 4.: Vidjeti Direktivu 89/106/EEZ, Prilog III.2(ii), treća mogućnost.

Specifikacija sustava mora biti takva da se on može provesti čak i tamo gdje se izvedba za određeno svojstvo ne treba utvrditi, zato što barem jedna država članica nema pravni zahtjev za takvo svojstvo (vidjeti članak 2. stavak 1. Direktive 89/106/EEZ i, prema potrebi, klauzulu 1.2.3. Interpretacijskih dokumenata). U takvim slučajevima proizvođaču se ne smije nametati provjera takvog svojstva ako on ne želi deklarirati izvedbu proizvoda u tom pogledu.( 1 ) SL L 40, 11.2.1989., str. 12.

( 2 ) SL L 220, 30.8.1993., str. 1.

( 3 ) Proizvodi/materijali koji imaju bolju reakciju u klasifikaciji požara zbog jasno prepoznatljive faze u proizvodnom procesu (npr. dodatak protupožarnih zaštitnih sredstava ili ograničenje organskog materijala).