1996D0409 — HR — 01.07.2013 — 003.002


►B

ODLUKA PREDSTAVNIKA VLADA DRŽAVA ČLANICA KOJI SU SE SASTALI U OKVIRU VIJEĆA

od 25. lipnja 1996.

o uspostavljanju privremene putne isprave

(96/409/ZVSP)

( L 168, 6.7.1996, p.4)

 

 

  No

page

date

►M1

ODLUKA PREDSTAVNIKA VLADA DRŽAVA ČLANICA KOJI SU SE SASTALI U OKVIRU VIJEĆA, od 30. studenoga 2006.

  L 363

422

20.12.2006

►M2

UREDBA VIJEĆA (EU) br. 517/2013 od 13. svibnja 2013.

  L 158

1

10.6.2013


►A1

  L 236

33

23.9.2003
▼B

ODLUKA PREDSTAVNIKA VLADA DRŽAVA ČLANICA KOJI SU SE SASTALI U OKVIRU VIJEĆA

od 25. lipnja 1996.

o uspostavljanju privremene putne isprave

(96/409/ZVSP)PREDSTAVNICI VLADA DRŽAVA ČLANICA EUROPSKE UNIJE KOJI SU SE SASTALI U OKVIRU VIJEĆA,

svjesni da je stvaranje privremene putne isprave jedinstvenog oblika koju će države članice izdavati građanima Unije u mjestima gdje država članica podrijetla tih građana nema stalno diplomatsko ili konzularno predstavništvo ili u drugim okolnostima koje su opisane u pravilima određenima u Prilogu II. ovoj Odluci u skladu s člankom 8.c Ugovora o osnivanju Europske zajednice,

smatrajući da uspostavljanje zajedničke privremene putne isprave može istinski pomoći građanima Unije u nevolji,

uvjereni da će uspostavljanje takve isprave jasno dokazati praktične prednosti koje status građana Unije nosi sa sobom,

ODLUČILI SU:Članak 1.

Uspostavlja se privremena putna isprava čiji se jedinstveni obrazac opisuje u Prilogu I., koji čini sastavni dio ove Odluke.

Pravila kojima se uređuje izdavanje privremene putne isprave i sigurnosne mjere koje se na to odnose određeni su u prilozima II. i III. te čine sastavni dio ove Odluke. Pravila i mjere mogu se izmijeniti jednoglasnim sporazumom država članica; takve izmjene stupaju na snagu mjesec dana nakon njihova usvajanja osim ako država članica zatraži ponovno ispitivanje na ministarskoj razini.

Članak 2.

Ova Odluka proizvodi učinke kada sve države članice obavijeste Glavno tajništvo Vijeća da su dovršeni postupci koje njihovi pravni sustavi zahtijevaju radi primjene ove Odluke.

Članak 3.

Ova se Odluka objavljuje u Službenom listu.
ANNEX I – ANNEXE I – ANEXO I – BILAG I – ANLAGE I – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I – IARSCRÍBHINN I – ALLEGATO I – BIJLAGE I – ANEXO I – LIITE I – BILAGE I ►A1   – PŘÍLOHA I – I LISA – I PIELIKUMS – I PRIEDAS – I. MELLÉKLET – ANNESS I – ZAŁĄCZNIK 1 —PRILOGA I – PRÍLOHA I ◄ ►M1  – ПРИЛОЖЕНИЕ 1 – ANEXA I ◄ ►M2  – PRILOG I ◄

image ►(3) A1   ►(3) M1   ►(3) M2  

image

image

image ►(7) A1   ►(7) A1   ►(7) A1   ►(7) M1   ►(7) M1   ►(7) M2   ►(7) M2  

image ►(3) A1   ►(3) M1   ►(3) M2  
PRILOG II.

PRAVILA KOJIMA SE UREĐUJE IZDAVANJE PRIVREMENE PUTNE ISPRAVE

1. Privremena putna isprava (PPI), čiji je jedinstveni obrazac prikazan u Prilogu I., putna je isprava koja se može izdati za jedno putovanje u državu članicu podrijetla podnositelja zahtjeva, zemlju stalnog boravišta ili, iznimno, neko drugo odredište. Ona se može izdati državljanima država članica od strane države koje je osoba državljanin.

2. PPI-evi se mogu izdati ako se ispune svi sljedeći uvjeti:

(a) primatelj mora biti državljanin države članice čija je putovnica ili putna isprava izgubljena, ukradena ili uništena ili je privremeno nedostupna; i

(b) on/ona je na državnom području zemlje u kojoj država članica podrijetla osobe nema diplomatsko ili konzularno predstavništvo s mogućnošću izdavanja putnih isprava ili u kojoj ta država nije na drugi način zastupljena; i

(c) izdana je dozvola vlasti države članice podrijetla osobe.

3. Podnositelji zahtjeva za izdavanje PPI-eva bi trebali ispuniti obrazac za podnošenje zahtjeva i poslati ga zajedno s ovjerenim preslikama bilo kakvog dokaza o identitetu i državljanstvu diplomatskom poštom na tijelo države članice podrijetla podnositelja zahtjeva imenovano u tu svrhu. To ne mora nužno biti i najbliže tijelo ako je drugo nadležno tijelo na tom području prikladnije. Mjesto izdavanja naplatit će podnositelju zahtjeva i zadržati takve naknade i pristojbe koje bi inače naplatilo za izdavanje hitne putovnice. Podnositelji zahtjeva koji nemaju dovoljno sredstava za ostale lokalne izdatke primit će, prema potrebi, potrebna novčana sredstva u skladu s uputama koje država članica podrijetla izda u trenutku podnošenja zahtjeva.

4. PPI bi trebao važiti nešto duže od najkraćeg roka potrebnog za okončanje putovanja za koje je izdana. Kod utvrđivanja tog roka treba uzeti u obzir potrebna mjesta za noćenje tijekom puta i presjedanja.

5. Za potrebe vođenja evidencije, na mjestu izdavanja trebao bi se čuvati preslik svake isprave dok bi se drugi trebao poslati tijelu države članice podrijetla podnositelja zahtjeva.

6. Svaka država članica može proširiti primjenu ovih pravila i na druge osobe povezane s njom, a koje je voljna prihvatiti.
PRILOG III.

SIGURNOSNE MJERE ZA PRIVREMENE PUTNE ISPRAVE

Privremene putne isprave (PPI) proizvode se i izdaju u skladu sa sljedećim sigurnosnim mjerama:

1.  Veličinaotvorena:

18 × 13 cm,

sklopljena:

9 × 13 cm.

2.  Papir

PPI-evi se tiskaju na sigurnosnom papiru bez optičkog sjajila (otprilike 90 g/m2), uz primjenu standardnog „CHAIN WIRES” vodenog žiga koji je zakonski zaštićen za proizvođača dokumenta, s dvije nevidljive niti (plavom i žutom, SSI/05) koje su fluorescentne pod ultraljubičastim svjetlom i reagiraju na kemijsko brisanje.

3.  Brojčani sustav

Svaka država članica osigurava isprave s centraliziranim brojčanim sustavom, kombinirane s inicijalima države članice koja izdaje putnu ispravu, kako slijedi:

▼M2Belgija

=

B

[OOOOO]

Bugarska

=

BG

[OOOOO]

Češka

=

CZ

[OOOOO]

Danska

=

DK

[OOOOO]

Njemačka

=

D

[OOOOO]

Estonija

=

EE

[OOOOO]

Grčka

=

GR

[OOOOO]

Španjolska

=

E

[OOOOO]

Francuska

=

F

[OOOOO]

Hrvatska

=

HR

[OOOOO]

Irska

=

IRL

[OOOOO]

Italija

=

I

[OOOOO]

Cipar

=

CY

[OOOOO]

Latvija

=

LV

[OOOOO]

Litva

=

LT

[OOOOO]

Luksemburg

=

L

[OOOOO]

Mađarska

=

HU

[OOOOO]

Malta

=

MT

[OOOOO]

Nizozemska

=

NL

[OOOOO]

Austrija

=

A

[OOOOO]

Poljska

=

PL

[OOOOO]

Portugal

=

P

[OOOOO]

Rumunjska

=

RO

[OOOOO]

Slovenija

=

SI

[OOOOO]

Slovačka

=

SK

[OOOOO]

Finska

=

FIN

[OOOOO]

Švedska

=

S

[OOOOO]

Ujedinjena Kraljevina

=

UK

[OOOOO]

▼B

Broj se tiska visokim tiskom na stranici 1 i 4 isprave, uz uporabu OCR-B slova, u crnoj boji sa zelenom fluorescencijom pod ultraljubičastim svjetlom.

4.  Prilaganje fotografije nositelja isprave

Fotografija nositelja isprave mora se pričvrstiti na siguran način kako bi se onemogućilo lagano uklanjanje. Fotografija je prekrivena folijom u skladu s nacionalnom praksom, pri čemu se podrazumijeva da države članice poduzimaju potrebne korake kako bi osigurale odgovarajuću razinu sigurnosti dokumenta.

5.  Unošenje osobnih podataka nositelja isprave

Osobni podaci nositelja isprave dosljedno se unose na obrazac PPI-a. Ti se podaci unose ručno ili pisaćim strojem i prekrivaju se folijom.

6.  Pečat tijela koje izdaje ispravu

Kada izdaje PPI, tijelo koje izdaje ispravu stavlja pečat dijelom na dokument i dijelom na fotografiju nositelja isprave.

7.  Dodatna sigurnosna obilježja

PPI-evi u pozadini moraju imati zaštitni uzorak guilloche indirektnim tiskanjem visokim tiskom u četiri boje na stranicama na koje se upisuju podaci, uvažavajući pravila prelijevanja boja u tiskanju.

Koriste se sljedeće tehnike tiskanja:

 INTAGLIO, recto uključujući tekst na stranici 1., latentna slika i mikrotisak u plavoj refleksnoj tinti,

 OFFSET, recto i verso, u dvije boje i IRIS,

 1.: tekst u plavoj refleksnoj,

 2.: s antiskener pozadinom u svijetloplavoj,

 3.: guilloche uzorak pozadine s IRIS učinkom u dvije boje, zelenoj i ljubičastoj, pri čemu se potonja javlja sa žutom fluorescencijom pod ultraljubičastim svjetlom.

Koriste se tinte koje su otporne na kopiranje, a svaki pokušaj kopiranja u boji rezultira jasno vidljivim odstupanjima u boji. Nadalje, najmanje jedna boja sadrži fluorescentna sredstva. Tinte također sadrže reagense protiv kemijskog brisanja.

8.  Tiskovni obrasci

Koriste se višebojno obrađeni obrasci za tiskanje s uzorkom pozadine guilloche koji su posebno dizajnirani za ovaj dokument s integriranim mikrotipovima.

9.  Pohrana praznih obrazaca PPI-a

Kako bi smanjile rizik od prijevare ili krivotvorenja, sve države članice osiguravaju pohranu praznih obrazaca PPI-a na način da ne postoji rizik od krađe.