1994R2965 — HR — 01.10.2003 — 002.002


►B

UREDBA VIJEĆA (EZ) br. 2965/94

od 28. studenoga 1994.

o osnivanju Prevoditeljskog centra za tijela Europske unije

( L 314, 7.12.1994, p.1)

 

 

  No

page

date

►M1

UREDBA VIJEĆA (EZ) br. 2610/95 od 30. listopada 1995.

  L 268

1

10.11.1995

►M2

UREDBA VIJEĆA (EZ) br. 1645/2003 od 18. lipnja 2003.

  L 245

13

29.9.2003
▼B

UREDBA VIJEĆA (EZ) br. 2965/94

od 28. studenoga 1994.

o osnivanju Prevoditeljskog centra za tijela Europske unijeVIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice, a posebno njegov članak 235.,

uzimajući u obzir prijedlog Komisije,

uzimajući u obzir mišljenje Europskog parlamenta,

budući da su, na osnovi Odluke od 29. listopada 1993. o mjestima sjedišta određenih tijela i odjela Europskih zajednica i Europola ( 1 ) koju su suglasno donijeli predstavnici vlada država članica na sastanku razine šefova država i vlade, predstavnici vlada država članica suglasno usvojili izjavu o osnivanju Prevoditeljskog centra za tijela Europske unije unutar Komisijinih uprava za prevođenje smještenih u Luxembourgu, sa svrhom pružanja potrebnih usluga prevođenja za djelovanje tijela čija su sjedišta utvrđena odlukom od 29. listopada 1993., uz izuzeće Europskog monetarnog instituta;

budući da osnivanje jedinstvenog specijaliziranog centra pruža praktično rješenje problema udovoljavanja prevoditeljskim potrebama brojnih tijela koja se nalaze u različitim dijelovima Europske unije;

budući da pravila koja uređuju Prevoditeljski centar moraju omogućiti istomu da pruža usluge tijelima koja su upravno neovisne pravne osobe i imaju svoj proračun, te da pritom očuva poslovnu vezu s Komisijom;

budući da Ugovor ne predviđa posebne ovlasti za donošenje ove Uredbe, osim onih iz članka 235.,

DONIJELO JE OVU UREDBU:Članak 1.

Ovime se osniva Centar za prevođenje za tijela Europske unije (dalje u tekstu „Centar”).

▼M1

Članak 2.

1.  Centar pruža potrebne usluge prevođenja za djelovanje sljedećih agencija i ureda:

 Europske agencije za okoliš,

 Europske zaklade za osposobljavanje,

 Europskog centra za praćenje droga i ovisnosti o drogama,

 Europske agencije za ocjenu medicinskih proizvoda,

 Agencije za zdravlje i sigurnost na radu,

 Ureda za usklađivanje na unutarnjem tržištu (žigovi, dizajn i modeli),

 Europskog policijskog ureda (Europola) i Europolovog odjela za droge.

Centar i svaka od navedenih agencija i ureda zaključuju sporazume kojima se uređuju načini njihove suradnje.

2.  Agencije i uredi koji su uspostavljeni od strane Vijeća, a nisu navedeni u stavku 1., mogu imati pristup uslugama Centra na temelju sporazuma koji se zaključuju s Centrom.

3.  Institucije i tijela Unije koji već imaju vlastite usluge prevođenja mogu, na dobrovoljnoj osnovi, imati pristup Centru sukladno sporazumima koji se zaključuju između stranaka radi korištenja njegovih usluga.

4.  Centar u potpunosti sudjeluje u radu Međuinstitucionalnog odbora za prevođenje.

▼B

Članak 3.

1.  Centar ima pravnu osobnost.

2.  Kako bi mu se omogućilo obavljanje dodijeljenih zadaća, Centar u svim državama članicama ima najširu pravnu sposobnost koja se priznaje pravnim osobama prema njihovom zakonodavstvu.

Članak 4.

▼M1

1.  Centar ima upravljački odbor koji se sastoji od:

(a) po jednog predstavnika svake od agencija i ureda iz članka 2. stavka 1.; svaki od sporazuma iz članka 2. stavka 2. može predvidjeti predstavljanje agencije ili ureda koji su stranke takvog sporazuma;

(b) po jednog predstavnika svake države članice Europske unije;

(c) dva predstavnika Komisije; i

(d) po jednog predstavnika iz institucija i tijela koja imaju vlastite prevoditeljske službe, ali su s Centrom zaključili sporazume o suradnji na dobrovoljnoj osnovi.

▼B

2.  Zamjenici predstavnika iz stavka 1. imenuju se za zamjenjivanje odsutnih predstavnika.

3.  Upravljačkim odborom predsjeda jedan od predstavnika Komisije.

Članak 5.

1.  Članovi upravljačkog odbora imenuju se na razdoblje od tri godine.

2.  Članovi upravljačkog odbora mogu biti ponovno izabrani.

Članak 6.

1.  Predsjednik saziva sjednicu upravljačkog odbora najmanje dvaput godišnje i ako tako zatraži barem trećina članova navedenih u članku 4. stavku 1. točki (a).

2.  Upravljački odbor donosi odluke dvotrećinskom većinom.

3.  Svaki član upravljačkog odbora ima jedan glas.

4.  Predsjednik nema pravo glasa.

Članak 7.

Upravljački odbor donosi svoj poslovnik.

Članak 8.

1.  Upravljački odbor usvaja godišnji program rada Centra, na osnovi nacrta koji priprema ravnatelj.

2.  Tijekom godine program se može prilagođavati u skladu s postupkom iz stavka 1.

▼M2

3.  Upravljački odbor usvaja godišnje izvješće o aktivnostima Centra i dostavlja ga najkasnije do 15. lipnja Europskom parlamentu, Vijeću, Komisiji, Revizorskom sudu i tijelima iz članka 2.

4.  Centar svake godine prosljeđuje proračunskom tijelu sve informacije relevantne za ishod postupka ocjenjivanja.

▼B

Članak 9.

1.  Centrom upravlja ravnatelj kojeg imenuje upravljački odbor na prijedlog Komisije, na razdoblje od pet godina; ravnatelj može biti ponovno izabran.

2.  Ravnatelj je zakonski zastupnik Centra. On ili ona je odgovorna za:

 pravilnu pripremu i primjenu programa rada te za odluke koje donosi upravljački odbor,

 svakodnevne administrativne poslove,

 izvršavanje zadaća koje su dodijeljene Centru,

 izvršavanje proračuna,

 osoblje, i

 pripremu sjednica upravljačkog odbora.

3.  Ravnatelj odgovara upravljačkom odboru.

Članak 10.

1.  Za svaku financijsku godinu, koja odgovara kalendarskoj godini, izrađuje se procjena prihoda i rashoda Centra te se uključuje u proračun Centra.

▼M1

2.  

(a) Prihodi i rashodi prikazani u proračunu Centra moraju biti uravnoteženi.

▼M2

(b) Prihodi Centra su plaćanja tijela za koje Centar radi te institucija i tijela s kojima je dogovorena suradnja za poslove koje za njih obavlja, uključujući međuinstitucionalne aktivnosti i subvencije Zajednice.

▼M2 —————

▼B

3.  Rashodi Centra uključuju naknade osoblju, izdatke za administraciju i infrastrukturu te troškove poslovanja.

▼M1

Članak 11.

1.  Prije preispitivanja predviđenog u članku 19., svaka agencija ili ured iz članka 2. stavka 1. koji imaju konkretne teškoće u vezi s pružanjem usluga Centra mogu pristupiti Centru radi pronalaženja najprikladnijih rješenja tih teškoća.

2.  Ako se pokaže nemogućim pronaći takva rješenja unutar tri mjeseca, ta agencija ili ured mogu Komisiji poslati propisno potkrijepljeno priopćenje, tako da Komisija može poduzeti potrebne mjere i, prema potrebi, organizirati, pod pokroviteljstvom i uz pomoć Centra, sustavniji pristup do pomoći trećih strana pri prijevodu određenih akata.

▼B

Članak 12.

U skladu s sporazumima zaključenima s Centrom, Komisija pruža Centru u pogledu naknade troškova sljedeću pomoć:

1. popratne usluge: terminologiju, baze podataka, dokumentaciju, strojno prevođenje, osposobljavanje i popis slobodnih prevoditelja, kao i upućivanja dužnosnika na radna mjesta u Centru;

2. upravljanje osnovnim administrativnim uslugama: isplatom plaća, pristupom zdravstvenom osiguranju, mirovinskom sustavu te organizaciji socijalnim uslugama.

▼M2

Članak 13.

1.  Procjene svih prihoda i rashoda Centra pripremaju se za svaku proračunsku godinu koja odgovara kalendarskoj godini i prikazuju se u proračunu Centra, koji uključuje plan radnih mjesta.

2.  Prihodi i rashodi prikazani u proračunu Centra moraju biti uravnoteženi.

3.  Upravljački odbor svake godine na temelju prijedloga koji sastavlja ravnatelj predstavlja procjenu prihoda i rashoda Centra za sljedeću financijsku godinu. Upravljački odbor najkasnije do 31. ožujka prosljeđuje Komisiji tu procjenu koja uključuje plan radnih mjesta.

4.  Komisija prosljeđuje procjenu Europskom parlamentu i Vijeću (dalje u tekstu: proračunsko tijelo) zajedno s prednacrtom općeg proračuna Europske unije.

5.  Komisija na temelju procjene unosi u prednacrt općeg proračuna Europske unije procjene koje smatra potrebnima za plan radnih mjesta i iznos subvencije koja treba teretiti opći proračun, a koji podnosi proračunskom tijelu u skladu s člankom 272. Ugovora.

6.  Proračunsko tijelo odobrava sredstva za subvenciju Centru.

Proračunsko tijelo usvaja plan radnih mjesta Centra.

7.  Upravljački odbor donosi proračun Centra. Proračun postaje konačan nakon konačnog donošenja općeg proračuna Europske unije. Prema potrebi se prilagođava.

8.  Upravljački odbor obavješćuje u što kraćem roku proračunsko tijelo o svojoj namjeri provedbe projekata koji mogu imati značajne financijske implikacije za financiranje iz proračuna, posebno o projektima vezanim za imovinu kao što je najam ili kupovina zgrada. O njima obavješćuje Komisiju.

Kada jedno od više proračunskih tijela najavi da namjerava dati mišljenje o tom projektu, to mišljenje prosljeđuje Upravljačkom odboru u roku od šest tjedana od dana primitka obavijesti o projektu.

▼B

Članak 14.

1.  Proračun Centra izvršava ravnatelj.

▼M2

2.  Najkasnije do 1. ožujka nakon svake proračunske godine računovodstveni službenik Centra dostavlja računovodstvenom službeniku Komisije privremene financijske izvještaje zajedno s izvješćem o proračunskom i financijskom upravljanju za dotičnu proračunsku godinu. Računovodstveni službenik Komisije konsolidira privremene financijske izvještaje institucija i decentraliziranih tijela u skladu s člankom 128. Opće financijske uredbe.

3.  Najkasnije do 31. ožujka nakon svake proračunske godine računovodstveni službenik Komisije prosljeđuje privremene financijske izvještaje Centra Revizorskom sudu zajedno s izvješćem o proračunskom i financijskom upravljanju za dotičnu proračunsku godinu. Izvješće o proračunskom i financijskom upravljanju za tu proračunsku godinu dostavlja se i Europskom parlamentu i Vijeću.

4.  Po primitku opažanja Revizorskog suda o privremenim financijskim izvještajima Centra, na temelju članka 129. Opće financijske uredbe ravnatelj sastavlja konačne financijske izvještaje na vlastitu odgovornost i dostavlja ih Upravljačkom odboru na mišljenje.

5.  Upravljački odbor daje mišljenje o završnim financijskim izvještajima Centra.

6.  Najkasnije do 1. srpnja nakon svake financijske godine ravnatelj dostavlja završne financijske izvještaje Europskom parlamentu, Vijeću i Revizorskom sudu zajedno s mišljenjem Upravljačkog odbora.

7.  Završni financijski izvještaji se objavljuju.

8.  Ravnatelj šalje Revizorskom sudu odgovor na njegova opažanja najkasnije do 30. rujna. Taj odgovor šalje i Upravljačkom odboru.

9.  Na zahtjev Europskog parlamenta ravnatelj dostavlja sve informacije potrebne za neometanu primjenu postupka davanja razrješnice za dotičnu proračunsku godinu, kao što je utvrđeno člankom 146. stavkom 3. Opće financijske uredbe.

10.  Na preporuku Vijeća koje odlučuje kvalificiranom većinom, Europski parlament do 30. travnja godine N + 2 ravnatelju daje razrješnicu za izvršenje proračuna za godinu N.

Članak 15.

Upravljački odbor usvaja financijska pravila koja se primjenjuju na Centar nakon savjetovanja s Komisijom. Ona ne smiju odstupati od Uredbe Komisije (EZ, Euratom) br. 2343/2002 od 19. studenoga 2002. o okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 185. Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002 o Financijskoj uredbi koja se primjenjuje na opći proračun Europskih zajednica ( 2 ), osim ako to posebno zahtijeva djelatnost Centra i uz prethodnu suglasnost Komisije.

▼B

Članak 16.

Na Centar se primjenjuje Protokol o povlasticama i imunitetima Europskih zajednica.

Članak 17.

1.  Na osoblje Centra primjenjuju se pravila i propisi koji se primjenjuju na dužnosnike i druge službenike Europskih zajednica.

2.  S obzirom na svoje osoblje, Centar izvršava ovlasti koje mu je dodijelilo tijelo za imenovanje.

3.  Upravljački odbor u dogovoru s Komisijom donosi potrebna provedbena pravila kako bi osigurao, među ostalim, povjerljivost određenog posla.

Članak 18.

1.  Ugovornu odgovornost Centra uređuje pravo koje se primjenjuje na predmetni ugovor.

Sud Europskih zajednica nadležan je za odlučivanje na temelju svake arbitražne klauzule sadržane u ugovoru koji je zaključio Centar.

2.  U slučaju izvanugovorne odgovornosti Centar će, u skladu s općim načelima koja su zajednička pravima država članica, nadoknaditi svaku štetu koju prouzroče njegovi službenici pri obavljanju svojih dužnosti.

Sud Europskih zajednica nadležan je u svim sporovima koji se tiču naknade takve štete.

3.  Osobna odgovornost službenika Centra uređena je odgovarajućim odredbama koje se na njih primjenjuju.

▼M2

Članak 18.a

1.  Uredba (EZ) br. 1049/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. svibnja 2001. o javnom pristupu dokumentima Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije ( 3 ) primjenjuje se na dokumente Centra.

2.  Upravljački odbor usvaja praktična pravila za provedbu Uredbe (EZ) br. 1049/2001 u roku od šest mjeseci od stupanja na snagu Uredbe Vijeća (EZ) br. 1645/2003 od 18. lipnja 2003. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 2965/94 o osnivanju Prevoditeljskog centra za tijela Europske unije ( 4 ).

3.  Protiv odluka koje je donio Centar na temelju članka 8. Uredbe (EZ) br. 1049/2001 može se podnijeti pritužba Europskom ombudsmanu ili one mogu biti predmet postupka pred Sudom, prema uvjetima predviđenim u članku 195. odnosno 230. Ugovora.

▼B

Članak 19.

Vijeće može preispitati postupke za djelovanje Centra, određeno ovom Uredbom, na temelju prijedloga Komisije i nakon mišljenja Europskog parlamenta, najkasnije tri godine nakon početka osnivačkog razdoblja Centra, koje ne premašuje tri proračunske godine.

Članak 20.

Ova Uredba stupa na snagu sedmog dana od dana njezine objave u Službenom listu Europskih zajednica.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.
IZJAVA 1.

IZJAVA VIJEĆA

Vijeće pridaje najveću važnost osiguravanju pravilne primjene načela učinkovitosti i ostvarene kvalitete.

U tom pogledu, Vijeće podsjeća da Financijska uredba sadrži sljedeće odredbe:

„Raspodjele proračuna moraju biti upotrijebljene u skladu s načelima razumnog upravljanja financijama, posebno s načelima gospodarstva i ekonomičnosti. Moraju se prepoznati kvantificirani ciljevi i mora se pratiti napredak njihovog ostvarenja.

Za djelatnosti operativne prirode, financijsko izvješće uključuje odgovarajuće opravdanje iznosa koje Zajednica dodjeljuje, potpomognuto, prema potrebi, odgovarajućim statističkim podacima.”
IZJAVA 2.

ZAJEDNIČKA IZJAVA VIJEĆA I KOMISIJE

Prigodom osnivanja Prevoditeljskog centra, Vijeće i Komisija potvrđuju da Centar treba biti uređen na način koji će omogućiti službenim jezicima Europskih zajednica ravnopravan tretman, bez obzira na određene odredbe o jezičnoj uporabi različitih tijela u čije ime Centar djeluje.
IZJAVA 3.

ZAJEDNIČKA IZJAVA VIJEĆA I KOMISIJE GLEDE ČLANKA 17.

Vijeće i Komisija smatraju da, u pogledu njegovih zadaća i strukture proračuna, Prevoditeljski centar treba upotrijebiti postupke za upravljanje osobljem koji su što je više moguće fleksibilni, a ne ugrožavaju izvršavanje njegove uloge.
IZJAVA 4.

IZJAVA VIJEĆA GLEDE ČLANKA 17.

Vijeće traži od Komisije da:

 podnese izvješće do kraja 1994., u mjeri u kojoj su odredbe članka 5. Priloga VIII. Pravilnika o osoblju opravdane, a posebno uzimajući u obzir njihovu ekonomičnost,

 s obzirom na to izvješće, podnese odgovarajuće prijedloge za reformu tih odredbi.
IZJAVA 5.

IZJAVA NJEMAČKOG IZASLANSTVA GLEDE ČLANKA 17.

Iako suzdržana, Savezna Republika Njemačka pristaje na kompromis glede članka 17., kako ne bi ugrozila suglasnost država članica i početak djelovanja Centra. Savezna Republika Njemačka smatra da osporavane odredbe i dalje zahtijevaju hitnu reviziju. Iako daje svoje odobrenje, Njemačka se nada da će ovaj potez naposljetku dovesti do prijedloga Komisije u tom smislu.
IZJAVA 6.

IZJAVA KOMISIJE

Komisija će preuzeti inicijativu, u skladu sa svojim ovlastima, i predložiti Upravi Skupine za upravljanje brzo stvaranje Međuinstitucionalnog odbora za prevođenje i tumačenje pod okriljem skupine, sa zadaćom promicanja koordinacije među uslugama prevođenja različitih institucija, uključujući Prevoditeljski centar za tijela Europske unije.( 1 ) SL C 323, 30.11.1993., str. 1.

( 2 ) SL L 357, 31.12.2002., str. 72., s ispravkom u SL L 2, 7.1.2003., str. 39.

( 3 ) SL L 145, 31.5.2001., str. 43.

( 4 ) SL L 245, 29.9.2003., str. 13.