1992L0042 — HR — 26.09.2013 — 005.002


►B

DIREKTIVA VIJEĆA 92/42/EEZ

od 21. svibnja 1992.

o zahtjevima za stupanj djelovanja novih toplovodnih kotlova na tekuća ili plinovita goriva

( L 167, 22.6.1992, p.17)

 

 

  No

page

date

►M1

DIREKTIVA VIJEĆA 93/68/EEZ od 22. srpnja 1993.

  L 220

1

30.8.1993

 M2

DIREKTIVA 2004/8/EZ EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 11. veljače 2004.

  L 52

50

21.2.2004

 M3

DIRECTIVE 2005/32/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 6 July 2005 (*)

  L 191

29

22.7.2005

 M4

DIREKTIVA 2008/28/EZ EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 11. ožujka 2008.

  L 81

48

20.3.2008

►M5

UREDBA KOMISIJE (EU) br. 813/2013 оd 2. kolovoza 2013.

  L 239

136

6.9.2013(*)
▼B

DIREKTIVA VIJEĆA 92/42/EEZ

od 21. svibnja 1992.

o zahtjevima za stupanj djelovanja novih toplovodnih kotlova na tekuća ili plinovita goriva▼M5 —————

▼B

Članak 7.

▼M5 —————

▼B

2.  Usklađenost serijski proizvedenih kotlova potvrđuje se:

 ispitivanjem stupnja djelovanja tipa kotla sukladno modulu B kako je opisano u Prilogu III.,

 izjavom o sukladnosti s odobrenim tipom sukladno modulu C, D ili E kako je opisano u Prilogu IV.

Za kotlove na plinovita goriva postupci za procjenu sukladnosti njihovog stupnja djelovanja oni su koji se koriste za procjenu sukladnosti sa zahtjevima sigurnosti utvrđenim Direktivom 90/396/EEZ o približavanju zakona država članica o napravama na plinovita goriva.

▼M5 —————

▼B

Članak 8.

▼M1

1.  Države članice obavješćuju Komisiju i ostale države članice o tijelima koja su imenovale za provođenje postupaka iz članka 7., kao i o specifičnim zadaćama za koja su ta tijela imenovana i o identifikacijskim brojevima koje im je prethodno dodijelila Komisija.

Komisija objavljuje u Službenom listu Europskih zajednica popis ovlaštenih tijela zajedno s njihovim identifikacijskim brojevima i zadaćama za koje su zadužena. Komisija osigurava da se popis ažurira.

▼B

2.  Države članice provode minimalne kriterije propisane Prilogom V. za imenovanje takvih tijela. Za tijela koja udovoljavaju kriterijima utvrđenim odgovarajućim usklađenim normama smatra se da udovoljavaju kriterijima utvrđenim navedenim Prilogom.

3.  Država članica koja je prijavila određeno tijelo mora povući takvu prijavu ako utvrdi da spomenuto tijelo više ne udovoljava kriterijima iz stavka 2. O tome odmah obavješćuje druge države članice i Komisiju i povlači prijavu.

▼M5 —————

▼B
PRILOG III.

Modul B: EZ pregled tipa

1.

Ovim se modulom opisuje postupak kojim tijelo za ocjenu sukladnosti provjerava i potvrđuje da reprezentativni uzorak predviđen za proizvodnju zadovoljava zahtjeve ove Direktive.

2.

Zahtjev za EZ pregled tipa proizvođač ili njegov ovlašteni predstavnik sa sjedištem unutar Zajednice podnosi tijelu za ocjenu sukladnosti po vlastitom izboru.

Zahtjev mora sadržavati:

 ime i adresu proizvođača i, ako je zahtjev podnesen od strane ovlaštenog predstavnika, dodatno ime i adresu,

 pisanu izjavu da isti zahtjev nije podnesen nekom drugom tijelu za ocjenu sukladnosti,

 tehničku dokumentaciju opisanu u dijelu 3.

Podnositelj mora tijelu za ocjenu sukladnosti podnijeti reprezentativni uzorak predmetnog proizvoda (dalje u tekstu: tip). U slučaju da to zahtijeva program ispitivanja, tijelo za ocjenu sukladnosti može zahtijevati veći broj uzoraka.

3.

Tehnička dokumentacija mora omogućiti ocjenu sukladnosti kotlova i aparata sa zahtjevima Direktive. Tehnička dokumentacija treba u mjeri koliko je to potrebno za ocjenu sukladnost sadržavati:

 opis tipa,

 sklopni crtež, radioničke crteže te sheme sastavnih dijelova, podsklopova, način povezivanja itd.,

 opise i objašnjenja potrebna za razumijevanje navedenih crteža i shema te načina rada kotlova i aparata,

 popis normi iz članka 5. stavka 2. koje su primijenjene u cijelosti ili samo djelomično te opise rješenja kojima se udovoljilo bitnim zahtjevima ove Direktive kada norme iz članka 5. nisu primijenjene,

 rezultate proračuna konstrukcije, izvršenih ispitivanja itd.,

 izvještaje ispitivanja.

4.

Tijelo za ocjenu sukladnosti mora:

4.1. provjeriti tehničku dokumentaciju, potvrditi da je tip proizveden u skladu s takvom dokumentacijom te identificirati sastavne dijelove konstruirane u skladu s odgovarajućim zahtjevima normi iz članka 5. stavka 2. kao i one na koje zahtjevi tih normi nisu primijenjeni;

4.2. provesti ili dati provesti odgovarajuće preglede i potrebna ispitivanja kako bi utvrdilo udovoljavaju li rješenja koja je proizvođač donio bitnim zahtjevima iz članka 5. stavka 2. Direktive;

4.3 provesti ili dati provesti odgovarajuće preglede i potrebna ispitivanja kako bi utvrdilo da li se, u slučaju kada proizvođač odabere primjenu određenih normi, te norme uistinu primjenjuju;

4.4. dogovoriti s podnositeljem mjesto gdje će se izvršiti pregledi i potrebna ispitivanja.

5.

Ako tip udovoljava odgovarajućim odredbama ove Direktive, tijelo za ocjenu sukladnosti izdaje podnositelju zahtjeva EZ certifikat o ispitivanju tipa. Certifikat sadrži ime i adresu proizvođača, zaključke pregleda i podatke potrebne za identifikaciju odobrenog tipa.

Popis odgovarajućih dijelova tehničke dokumentacije mora se priložiti certifikatu, a jedan primjerak mora zadržati tijelo za ocjenu sukladnosti.

U slučaju da tijelo za ocjenu sukladnosti odbije proizvođaču ili njegovom ovlaštenom predstavniku sa sjedištem u Zajednici izdati certifikat o pregledu tipa, ono mora dati detaljne razloge za odbijanje i upute o pravnom lijeku.

Potrebno je osigurati mogućnost žalbe na odluku.

6.

Podnositelj mora obavijestiti tijelo za ocjenu sukladnosti kod kojeg se nalazi tehnička dokumentacija koja se odnosi na certifikat o pregledu tipa o svim izmjenama na odobrenom kotlu ili aparatu. U slučaju kada one mogu utjecati na sukladnost s bitnim zahtjevima ili propisanim uvjetima rada potrebno je provesti dodatno potvrđivanje. Ova se dodatna potvrda izdaje u obliku dodatka izvornom certifikatu o pregledu tipa.

7.

Svako tijelo za ocjenu sukladnosti mora ostalim tijelima za ocjenu sukladnosti dostaviti odgovarajuće informacije u vezi s izdanim i povučenim EZ certifikatima o pregledu tipa i dodacima.

8.

Ostala tijela za ocjenu sukladnosti mogu dobiti preslike EZ certifikata o pregledu tipa i/ili njihove dodatke. Prilozi uvjerenjima moraju se ostalim prijavljenim tijelima staviti na raspolaganje.

9.

Proizvođač ili njegov ovlašteni predstavnik sa sjedištem unutar Zajednice mora s tehničkom dokumentacijom čuvati preslike EZ certifikata o pregledu tipa i njihove dodatke u trajanju od 10 godina od zadnjeg datuma izrade predmetnog proizvoda.

Kada niti proizvođač, a niti njegov ovlašteni predstavnik nemaju sjedište unutar Zajednice, obvezu čuvanja tehničke dokumentacije na raspolaganju ima osoba koja stavlja proizvod na tržište Zajednice.
PRILOG IV.

Modul C: Sukladnost s tipom

1.

U ovom se modulu opisuje onaj dio postupka kojim proizvođač ili njegov ovlašteni predstavnik sa sjedištem unutar Zajednice osigurava i izjavljuje da su predmetni aparati u skladu s tipom opisanim u EZ certifikatu o pregledu tipa i da udovoljavaju odgovarajućim zahtjevima ove Direktive. ►M1  Proizvođač ili njegov ovlašteni predstavnik s poslovnim nastanom u Zajednici stavljaju oznaku CE na svaki uređaj i sastavljaju pisanu izjavu o sukladnosti. ◄

2.

Proizvođač mora učiniti sve da proces proizvodnje osigura sukladnost s tipom opisanim u EZ certifikatu o pregledu tipa i zahtjevima za stupanj djelovanja iz ove Direktive.

3.

Proizvođač ili njegov ovlašteni predstavnik mora zadržati presliku Izjave o sukladnosti deset godina nakon proizvedenog posljednjeg komada predmetnog proizvoda.

Kada niti proizvođač, a niti njegov ovlašteni predstavnik nemaju sjedište unutar Zajednice, obvezu čuvanja tehničke dokumentacije na raspolaganju ima osoba koja stavlja proizvod na tržište Zajednice.

4.

Tijelo za ocjenu sukladnosti koje je proizvođač odabrao mora obaviti ili dati obaviti preglede proizvoda u nasumice odabranim intervalima. Odgovarajući uzorak gotovih proizvoda koji je tijelo za ocjenu sukladnosti uzelo kod proizvođača pregledava se i provode se ispitivanja, definirana u odgovarajućoj normi ili normama iz članka 5. stavka 2. ili se provode jednakovrijedna ispitivanja kako bi se provjerila sukladnost proizvoda sa zahtjevima odgovarajuće Direktive. Ako jedan ili više pregledanih uzoraka proizvoda nije sukladno, tijelo za ocjenu sukladnosti mora poduzeti odgovarajuće mjere.

Modul D: Osiguravanje kvalitete proizvodnje

1.

Ovim se modulom opisuje postupak kojim proizvođač koji zadovoljava obveze iz točke 2. osigurava i izjavljuje da su predmetni aparati sukladni s tipom opisanim u certifikatu o pregledu tipa i da zadovoljavaju zahtjeve ove Direktive. ►M1  Proizvođač ili njegov ovlašteni predstavnik s poslovnim nastanom u Zajednici stavljaju oznaku CE na svaki uređaj i sastavljaju pisanu izjavu o sukladnosti. Oznaku CE prati identifikacijski broj ovlaštenog tijela odgovornog za provjere iz odjeljka 4. ◄

2.

Proizvođač mora provoditi odobreni sustav kvalitete za proizvodnju, završnu kontrolu i ispitivanja kako je određeno točkom 3. i mora biti podvrgnut nadzoru kako je određeno točkom 4.

3.

Sustav kvalitete

3.1.

Proizvođač mora tijelu za ocjenu sukladnosti odabranom prema vlastitom izboru podnijeti zahtjev za ocjenu sustava kvalitete za predmetne aparate.

Zahtjev mora sadržavati:

 sve potrebne podatke za kategoriju aparata,

 dokumentaciju koja se odnosi na sustav kvalitete,

 tehničku dokumentaciju za odobreni tip i kopiju EZ certifikata o pregledu tipa.

3.2.

Sustav kvalitete mora osigurati sukladnost aparata s tipom opisanim u certifikatu o pregledu tipa, te sa zahtjevima iz ove Direktive.

Svi elementi sustava kvalitete, zahtjevi i odredbe koje je usvojio proizvođač moraju biti sustavno i uredno dokumentirani u obliku pisanih odredaba, postupaka i uputa. Ova dokumentacija sustava kvalitete mora omogućiti razumijevanje programa kvalitete, planova, priručnika i zapisa o kvaliteti.

Posebno mora sadržavati odgovarajući opis:

 ciljeva kvalitete te organizacijske strukture, odgovornosti i ovlasti uprave vezano za kvalitetu proizvoda,

 postupaka proizvodnje i kontrole kvalitete, postupaka osiguranja kvalitete i sustavnih mjera u proizvodnji koje će se koristiti,

 pregleda i ispitivanja koji će se provesti prije, za vrijeme i nakon proizvodnje, te učestalosti njihova provođenja,

 zapise o kvaliteti, kao što su inspekcijski izvještaji i podaci o ispitivanjima, podaci o umjeravanju, te izvještaji koji se odnose na kvalifikacije i odobrenja određenog osoblja,

 načina praćenja postizanja odgovarajuće kvalitete, te učinkovitost sustava kvalitete.

3.3.

Tijelo za ocjenu sukladnosti mora ocijeniti sustav kvalitete kako bi utvrdilo zadovoljava li zahtjeve iz točke 3.2. Ono mora pretpostaviti sukladnost s onim zahtjevima u odnosu na sustave kvalitete koji provode relevantnu usklađenu normu. Najmanje jedan član tima za ocjenu mora imati potrebno iskustvo za ocjenjivanje tehnologija za predmetne aparate. Postupak ocjenjivanja mora uključivati inspekcijski posjet prostorima proizvođača.

Proizvođača se mora obavijestiti o rezultatima pregleda. Obavijest mora sadržavati zaključke provjera i obrazloženu odluku o ocjeni.

3.4.

Proizvođač se obvezuje da će ispuniti obveze koje proizlaze iz odobrenog sustava kvalitete, te da isti bude zadovoljavajući i učinkovit.

Proizvođač ili njegov ovlašteni predstavnik mora obavijestiti tijelo za ocjenu sukladnosti koje je odobrilo sustav kvalitete o bilo kakvim promjenama koje namjerava izvršiti na sustavu kvalitete.

Tijelo za ocjenu sukladnosti mora ocijeniti predložene izmjene i odlučiti hoće li izmijenjeni sustav kvalitete i dalje zadovoljavati zahtjeve iz točke 3.2. ili je potrebno ponovno izvršiti postupak ocjenjivanja.

Svoju odluku mora dostaviti proizvođaču. Obavijest mora sadržavati zaključke pregleda, te obrazloženu odluku o ocjeni.

4.

Nadzor u nadležnosti tijela za ocjenu sukladnosti

4.1.

Svrha nadzora je provjera ispunjava li proizvođač u potpunosti obveze koje proizlaze iz odobrenog sustava kvalitete.

4.2.

Proizvođač mora tijelu za ocjenu sukladnosti u svrhu inspekcije dozvoliti pristup mjestima proizvodnje, kontrole, ispitivanja i skladištenja, te pružiti sve potrebne informacije, a posebno:

 dokumentaciju sustava kvalitete,

 zapise vezane za kvalitetu, kao što su inspekcijski izvještaji i podaci o ispitivanjima, podatke o umjeravanju, te izvještaje koji se odnose na kvalifikacije i odobrenja za osoblje itd.

4.3.

Tijelo za ocjenu sukladnosti mora provoditi periodična ocjenjivanja kako bi bilo sigurno da proizvođač održava i primjenjuje sustav kvalitete, te mora proizvođaču dostaviti izvještaj o ocjenjivanju.

4.4.

Osim toga, tijelo za ocjenu sukladnosti može nenajavljeno posjetiti proizvođača. Za vrijeme takvih posjeta, ako je potrebno, tijelo za ocjenu sukladnosti može provesti ili dati provesti ispitivanja kako bi provjerilo djelotvornost sustava kvalitete. Tijelo za ocjenu sukladnosti mora proizvođaču dostaviti izvještaj o posjeti, te izvještaj o ispitivanju ako je ono provedeno.

5.

Deset godina nakon proizvodnje posljednjeg komada tlačne opreme, proizvođač mora moći staviti na raspolaganje sljedeće:

 dokumentaciju iz druge alineje točke 3.1.,

 promjene iz drugog stavka točke 3.4.,

 odluke i izvještaje tijela za ocjenu sukladnosti koji su navedeni u posljednjem stavku točke 3.4. te u točkama 4.3. i 4.4.

6.

Tijelo za ocjenu sukladnosti mora dostaviti ministarstvu nadležnom za gospodarstvo i nadležnim inspekcijskim tijelima odgovarajuće informacije koje se odnose na povučena odobrenja za sustav kvalitete, a na zahtjev i o izdanim odobrenjima za sustav kvalitete.

Modul E: Osiguravanje kvalitete proizvoda

1.

Ovaj modul opisuje postupak kojim proizvođač koji udovoljava obvezama iz dijela 2. osigurava i deklarira da su kotlovi i aparati sukladni tipu opisanom u EZ certifikatu o pregledu tipa. ►M1  Proizvođač ili njegov ovlašteni predstavnik s poslovnim nastanom u Zajednici stavljaju oznaku CE na svaki kotao i uređaj, te sastavljaju pisanu izjavu o sukladnosti. Oznaku CE mora pratiti identifikacijski broj ovlaštenog tijela odgovornog za provjere iz odjeljka 4. ◄

2.

Proizvođač mora provoditi odobren sustav kvalitete proizvodnje za završnu kontrolu i ispitivanja kako je određeno u dijelu 3. Mora biti podvrgnut nadzoru kako je određeno u dijelu 4.

3.

Sustav kvalitete

3.1.

Proizvođač mora podnijeti zahtjev za ocjenu sustava kvalitete tijelu za ocjenu sukladnosti odabranom po vlastitom izboru.

Zahtjev mora sadržavati:

 sve potrebne podatke o predmetnim kotlovima i aparatima,

 dokumentaciju koja se odnosi na sustav kvalitete,

 tehničku dokumentaciju za odobreni tip te kopiju certifikata o pregledu tipa.

3.2.

U okviru sustava kvalitete mora se provjeriti svaki kotao ili aparat te se moraju provesti odgovarajuća ispitivanja kako je utvrđeno u odgovarajućim normama navedenim u članku 5. ove Direktive, ili istovrijedna ispitivanja. Svi elementi sustava kvalitete, zahtjevi i odredbe koje je usvojio proizvođač moraju biti sustavno i uredno dokumentirani u obliku pisanih odredaba, postupaka i uputa. Ova dokumentacija sustava kvalitete mora osigurati razumjevanje programa kvalitete, planova, priručnika i zapisa o kvaliteti.

Posebno mora sadržavati odgovarajući opis:

 ciljeva kvalitete te organizacijske strukture, odgovornosti i ovlasti uprave u odnosu na kvalitetu proizvoda,

 pregleda i ispitivanja koji će se provesti nakon proizvodnje,

 načina praćenja učinkovitosti sustava kvalitete,

 zapisa o kvaliteti, kao što su izvještaji o kontroli i podaci o ispitivanjima, podaci o umjeravanju te izvještaji koji se odnose na kvalifikacije i odobrenja određenog osoblja itd.

3.3.

Tijelo za ocjenu sukladnosti mora ocijeniti sustav kvalitete kako bi utvrdilo udovoljava li zahtjevima iz točke 3.2. Ono mora pretpostaviti sukladnost s onim zahtjevima u odnosu na sustave kvalitete koji provode relevantnu usklađenu normu.

Najmanje jedan član tima za ocjenjivanje mora imati iskustva u ocjenjivanju tehnologija za predmetne kotlove i aparate. Postupak ocjenjivanja mora uključivati inspekcijsku posjetu prostorima proizvođača.

Proizvođača se mora obavijestiti o rezultatima pregleda. Obavijest mora sadržavati zaključke pregleda i obrazloženu odluku o ocjeni.

3.4.

Proizvođač se obvezuje da će ispuniti obveze koje proizlaze iz odobrenog sustava kvalitete te osigurati da bude zadovoljavajući i učinkovit.

Proizvođač ili njegov ovlašteni predstavnik mora obavijestiti tijelo za ocjenu sukladnosti koje je odobrilo sustav kvalitete o bilo kakvim promjenama koje namjerava izvršiti na sustavu kvalitete.

Tijelo za ocjenu sukladnosti mora ocijeniti predložene promjene i odlučiti hoće li izmijenjeni sustav kvalitete i dalje zadovoljavati zahtjeve iz točke 3.2. ili je potrebno ponovno izvršiti postupak ocjenjivanja.

Svoju odluku mora dostaviti proizvođaču. Obavijest mora sadržavati zaključke ispitivanja te obrazloženu odluku o ocjeni.

4.

Nadzor u nadležnosti tijela za ocjenu sukladnosti

4.1.

Svrha je nadzora provjera izvršava li proizvođač pravilno obveze koje proizlaze iz odobrenog sustava kvalitete.

4.2.

Proizvođač mora tijelu za ocjenu sukladnosti u svrhu inspekcije dozvoliti pristup mjestima proizvodnje, kontrole, ispitivanja i skladištenja te pružiti sve potrebne informacije, a posebno:

 dokumentaciju sustava kvalitete,

 tehničku dokumentaciju,

 zapise vezane za kvalitetu, kao što su izvještaji o kontroli i podaci o ispitivanjima, podaci o umjeravanju te izvještaje koji se odnose na kvalifikacije i odobrenja određenog osoblja itd.

4.3.

Tijelo za ocjenu sukladnosti mora provoditi periodično ocjenjivanje kako bi bilo sigurno da proizvođač održava i primjenjuje sustav kvalitete te mora proizvođaču dostaviti izvještaj o ocjenjivanju.

4.4.

Pored toga, tijelo za ocjenu sukladnosti može nenajavljeno posjetiti proizvođača. Za vrijeme takvih posjeta, ako je potrebno, tijelo za ocjenu sukladnosti može provesti ili dati provesti ispitivanja kako bi potvrdilo djelotvornost sustava kvalitete. Tijelo za ocjenu sukladnosti mora proizvođaču dostaviti izvještaj o posjeti te izvještaj o ispitivanju ako je ono provedeno.

5.

Deset godina nakon proizvodnje posljednjeg komada tlačne opreme, proizvođač mora moći staviti na raspolaganje sljedeće:

 dokumentaciju iz treće alineje 3.1.,

 izmjene iz drugog stavka 3.4.,

 odluke i izvještaje tijela za ocjenu sukladnosti koje su navedene zadnjem stavku 3.4. te u 4.3. i 4.4.

6.

Svako prijavljeno tijelo mora dostaviti ostalim tijelima za ocjenu sukladnosti odgovarajuće informacije o povučenim ili izdanim odobrenjima za sustav kvalitete.
PRILOG V.

Minimalni kriteriji koje je potrebno zadovoljiti pri ovlašćivanju tijela za ocjenu sukladnosti

1.

Tijelo, odgovorna osoba i osoblje odgovorno za provođenje postupaka ocjenjivanja i ovjere ne mogu biti konstruktor, proizvođač, dobavljač, montažer ili korisnik kotlova i aparata nad kojima to tijelo vrši inspekciju, a niti ovlašteni predstavnik tih strana. Oni ne smiju biti izravno uključeni u konstrukciju, izradu, marketing ili održavanje kotlova i aparata, a niti mogu predstavljati strane koje su uključene u te aktivnosti. To ne isključuje mogućnost razmjene tehničkih informacija između proizvođača kotlova i aparata i tijela za ocjenu sukladnosti.

2.

Tijelo i njegovo osoblje moraju provoditi postupke ocjenjivanja i ovjere s najvećim stupnjem profesionalnog pristupa i stručne odgovornosti te ne smiju biti pod pritiskom ili utjecajem, posebno ne financijskim, od strane osoba ili grupa u čijem su interesu rezultati inspekcije, a što bi moglo utjecati na njihov sud ili rezultate ovjere.

3.

Tijelo mora raspolagati potrebnim osobljem i posjedovati potrebne prostore kako bi bilo u mogućnosti pravilno izvršiti zadatke tehničke i administrativne prirode vezano za inspekcije i nadzor te također mora imati pristup opremi potrebnoj za provedbu postupaka i ovjeru.

4.

Osoblje odgovorno za inspekciju mora imati sljedeće:

 odgovarajuće stručno i profesionalno obrazovanje,

 adekvatno poznavanje zahtjeva inspekcija koje izvršava te iskustvo na tom području,

 sposobnost potrebnu za izdavanje certifikata, zapisa i izvještaja koji pokazuju da je inspekcija provedena.

5.

Nepristranost osoblja zaduženog za inspekciju mora biti zajamčena. Njihova naknada ne smije ovisiti o broju provedenih inspekcija, a niti o dobivenim rezultatima.

6.

Tijelo mora sklopiti ugovor o osiguranju od odgovornosti osim ako njegovu odgovornost ne preuzme država u skladu s nacionalnim zakonom ili ako sama država nije izravno odgovorna za inspekcije.

7.

Osoblje tijela mora poštovati tajnost informacija koje dobije prilikom izvršavanja zadataka (osim prema nadležnim administrativnim tijelima države u kojoj se odvijaju njihove aktivnosti) u okviru ove Direktive ili bilo koje odredbe nacionalnog zakona koja mu omogućuje djelovanje.