01989L0656 — HR — 20.11.2019 — 003.001


Ovaj je tekst namijenjen isključivo dokumentiranju i nema pravni učinak. Institucije Unije nisu odgovorne za njegov sadržaj. Vjerodostojne inačice relevantnih akata, uključujući njihove preambule, one su koje su objavljene u Službenom listu Europske unije i dostupne u EUR-Lexu. Tim službenim tekstovima može se izravno pristupiti putem poveznica sadržanih u ovom dokumentu.

►B

DIREKTIVA VIJEĆA

od 30. studenoga 1989.

o minimalnim sigurnosnim i zdravstvenim zahtjevima za uporabu osobne zaštitne opreme na radnom mjestu (treća pojedinačna direktiva u smislu članka 16. stavka 1. Direktive 89/391/EEZ)

(89/656/EEZ)

( L 393 30.12.1989, 18)

Koju je izmijenila:

 

 

  br.

stranica

datum

►M1

DIREKTIVA 2007/30/EZ EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA Tekst značajan za EGP od 20. lipnja 2007.

  L 165

21

27.6.2007

►M2

UREDBA (EU) 2019/1243 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 20. lipnja 2019.

  L 198

241

25.7.2019

►M3

DIREKTIVA KOMISIJE (EU) 2019/1832 оd 24. listopada 2019.

  L 279

35

31.10.2019
▼B

DIREKTIVA VIJEĆA

od 30. studenoga 1989.

o minimalnim sigurnosnim i zdravstvenim zahtjevima za uporabu osobne zaštitne opreme na radnom mjestu (treća pojedinačna direktiva u smislu članka 16. stavka 1. Direktive 89/391/EEZ)

(89/656/EEZ)ODJELJAK I.

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Predmet

1.  Ovom Direktivom, koja je treća pojedinačna direktiva u smislu članka 16. stavka 1. Direktive 89/391/EEZ, utvrđuju se minimalni zahtjevi za osobnu zaštitnu opremu koju koriste radnici na radu.

2.  Odredbe Direktive 89/391/EEZ potpuno su primjenljive na čitavo područje iz stavka 1., ne dovodeći u pitanje strože i/ili specifičnije odredbe u ovoj Direktivi.

Članak 2.

Definicija

1.  Za potrebe ove Direktive, osobna zaštitna oprema znači sva oprema namijenjena nošenju ili držanju od strane radnika kako bi ga zaštitila od jedne ili više opasnosti koje bi mogle ugroziti njegovu sigurnost i zdravlje na radu te bilo koji dodatak ili dodatnu opremu čija je svrha udovoljavanje ovom cilju.

2.  Definicija iz stavka 1. isključuje:

(a) obično radno odijelo ili odoru koji nisu posebno namijenjeni zaštiti sigurnosti i zdravlja radnika;

(b) opremu kojom se koriste hitne i spasilačke službe;

(c) osobnu zaštitnu opremu koju nose ili se njome koriste vojska, policija i druge agencije za zaštitu javnog poretka;

(d) osobnu zaštitnu opremu za sredstva cestovnog prijevoza;

(e) sportsku opremu;

(f) opremu za samoobranu ili sredstvo za zastrašivanje;

(g) prijenosne uređaje za otkrivanje i javljanje opasnosti i smetnji.

Članak 3.

Opće pravilo

Osobna zaštitna oprema bit će korištena kad se rizici ne mogu izbjeći ili dovoljno ograničiti tehničkim sredstvima kolektivne zaštite ili mjerama, metodama ili postupcima organizacije rada.ODJELJAK II.

OBVEZE POSLODAVACA

Članak 4.

Opće odredbe

1.  Osobna zaštitna oprema mora biti u skladu s odgovarajućim odredbama Zajednice o dizajnu i proizvodnji s obzirom na sigurnost i zdravlje.

Sva osobna zaštitna oprema mora:

(a) biti primjerena za implicirane rizike a da sama ne dovodi do bilo kojeg povećanog rizika;

(b) odgovarati postojećim uvjetima na radnom mjestu;

(c) uzeti u obzir ergonomske zahtjeve i zdravstveno stanje radnika;

(d) pravilno pristajati nosiocu nakon bilo kojih potrebnih podešavanja.

2.  Kada se radnik zbog više rizika kojima je izložen mora koristiti različitim osobnim zaštitnim sredstva, takva zaštitna oprema mora biti kompatibilna i mora ostati djelotvorna s obzirom na rizik ili rizike o kojima se radi.

3.  Uvjeti uporabe osobne zaštitne opreme, a posebno period u kojem se nosi, bit će određeni na temelju ozbiljnosti rizika, učestalosti izloženosti riziku, karakteristikama radne stanice svakog radnika i radu osobne zaštitne opreme.

4.  Osobna zaštitna oprema je, u načelu, namijenjena osobnoj uporabi.

Ako okolnosti zahtijevaju da osobnu zaštitnu opremu nosi više osoba, bit će poduzete primjerene mjere kako takva uporaba ne bi dovela do zdravstvenih ili higijenskih problema za različite korisnike.

5.  Primjerene informacije o svakom dijelu osobne zaštitne opreme, koje se traže u skladu sa stavcima 1. i 2., daju se i stavljaju na raspolaganje poduzeću i/ili objektu.

6.  Besplatnu osobnu zaštitnu opremu osigurava poslodavac, koji uz potrebno održavanje, popravke i zamjenu osigurava njezin ispravan rad i zadovoljavajuće higijensko stanje.

Međutim, države članice mogu u skladu sa svojom nacionalnom praksom odrediti da se od radnika zatraži sudjelovanje u troškovima za određenu osobnu zaštitnu opremu u uvjetima kad se oprema ne koristi isključivo na radnom mjestu.

7.  Poslodavac najprije obavješćuje radnika o rizicima od kojih ga štiti nošenje osobne zaštitne opreme.

8.  Poslodavac organizira osposobljavanje te će, ako je to primjereno, organizirati prikaz nošenja osobne zaštitne opreme.

9.  Osobna zaštitna oprema može se koristiti samo za određene namjene, osim u posebnim i izvanrednim okolnostima.

Mora se koristiti u skladu s uputama.

Takve upute radnicima moraju biti razumljive.

Članak 5.

Procjena osobne zaštitne opreme

1.  Prije odabira osobne zaštitne opreme, poslodavac mora ocijeniti ispunjava li osobna zaštitna oprema kojom se namjerava koristiti zahtjeve iz članka 4. stavaka 1. i 2.

Ta ocjena obuhvaća:

(a) analizu i procjenu rizika koji se ne mogu izbjeći ostalim sredstvima;

(b) određivanje svojstava koje osobna zaštitna oprema mora imati kako bi bila djelotvorna u odnosu na rizike navedene pod (a), vodeći računa o bilo kojim rizicima koje sama ta oprema može prouzročiti;

(c) usporedbu svojstava raspoložive zaštitne opreme sa svojstvima navedenima pod (b).

2.  Ocjena navedena u stavku 1. revidirat će se u slučaju promjena bilo kojih njezinih elemenata.

Članak 6. ( *1 )

Pravila za uporabu

1.  Ne dovodeći u pitanje članke 3., 4. i 5., države članice osiguravaju utvrđivanje općih pravila za uporabu osobne zaštitne opreme i/ili pravila koja obuhvaćaju slučajeve i situacije u kojima poslodavac mora pružiti osobnu zaštitnu opremu, uzimajući u obzir zakonodavstvo Zajednice o slobodnom kretanju takve opreme.

Ova pravila posebno navode okolnosti ili rizične situacije u kojima je potrebna uporaba osobne zaštite opreme, ne dovodeći u pitanje prioritet koji se mora dati sredstvima kolektivne zaštite.

Prilozi I., II. i III., koji predstavljaju smjernice, sadrže korisne informacije za utvrđivanje takvih pravila.

2.  Kad države članice usvoje pravila navedena u stavku 1., uzimaju u obzir bilo koje važne promjene s obzirom na rizik, sredstva kolektivne zaštite i osobnu zaštitnu opremu do kojih je došlo zbog tehnološkog razvoja.

3.  Države članice se savjetuju s organizacijama poslodavaca i radnika o pravilima iz stavaka 1. i 2.

Članak 7.

Obavješćivanje radnika

Ne dovodeći u pitanje članak 10. Direktive 89/391/EEZ, radnici i/ili njihovi predstavnici obavješćuju se o svim mjerama koje se moraju poduzeti s obzirom na zdravlje i sigurnost radnika kad se radnici na radu koriste osobnom zaštitnom opremom.

Članak 8.

Savjetovanje s radnicima i suradnja s njima

Savjetovanje i sudjelovanje radnika i/ili njihovih predstavnika provodi se u skladu s člankom 11. Direktive 89/391/EEZ o pitanjima koja pokriva ova Direktiva i njezini prilozi.ODJELJAK III.

RAZNE ODREDBE

▼M2

Članak 9.

Izmjene prilogâ

Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 9.a, kojima se u priloge unose strogo tehničke izmjene radi uzimanja u obzir tehničkog usklađivanja i standardizacije koji se odnose na osobnu zaštitnu opremu, tehnički napredak, promjene u međunarodnim propisima ili specifikacijama te znanje u području osobne zaštitne opreme.

Kada, u opravdanim i iznimnim slučajevima koji uključuju neposredan, izravan i ozbiljan rizik za fizičko zdravlje i sigurnost radnikâ i drugih osoba krajnje hitni razlozi zahtijevaju djelovanje u vrlo kratkom roku, na delegirane akte donesene na temelju ovog članka primjenjuje se postupak predviđen u članku 9.b;

▼M2

Članak 9.a

Izvršavanje delegiranja ovlasti

1.  Ovlast za donošenje delegiranih akata dodjeljuje se Komisiji podložno uvjetima utvrđenima ovim člankom.

2.  Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 9. dodjeljuje se Komisiji na razdoblje od pet godina počevši od 26. srpnja 2019. Komisija izrađuje izvješće o delegiranju ovlasti najkasnije devet mjeseci prije kraja razdoblja od pet godina. Delegiranje ovlasti prešutno se produljuje za razdoblja jednakog trajanja, osim ako se Europski parlament ili Vijeće tom produljenju usprotive najkasnije tri mjeseca prije kraja svakog razdoblja.

3.  Europski parlament ili Vijeće u svakom trenutku mogu opozvati delegiranje ovlasti iz članka 9. Odlukom o opozivu prekida se delegiranje ovlasti koje je u njoj navedeno. Opoziv počinje proizvoditi učinke sljedećeg dana od dana objave spomenute odluke u Službenom listu Europske unije ili na kasniji dan naveden u spomenutoj odluci. On ne utječe na valjanost delegiranih akata koji su već na snazi.

4.  Prije donošenja delegiranog akta Komisija se savjetuje sa stručnjacima koje je imenovala svaka država članica u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva 13. travnja 2016. ( 1 ).

5.  Čim donese delegirani akt, Komisija ga istodobno priopćuje Europskom parlamentu i Vijeću.

6.  Delegirani akt donesen na temelju članka 9. stupa na snagu samo ako Europski parlament ili Vijeće u roku od dva mjeseca od priopćenja tog akta Europskom parlamentu i Vijeću na njega ne podnesu nikakav prigovor ili ako su prije isteka tog roka i Europski parlament i Vijeće obavijestili Komisiju da neće podnijeti prigovore. Taj se rok produljuje za dva mjeseca na inicijativu Europskog parlamenta ili Vijeća.

Članak 9.b

Hitni postupak

1.  Delegirani akti doneseni na temelju ovog članka stupaju na snagu bez odgode i primjenjuju se sve dok nije podnesen nikakav prigovor u skladu sa stavkom 2. U priopćenju Europskom parlamentu i Vijeću o delegiranom aktu navode se razlozi za primjenu hitnog postupka.

2.  Europski parlament ili Vijeće mogu podnijeti prigovor na delegirani akt u skladu s postupkom iz članka 9.a stavka 6. U takvom slučaju Komisija bez odgode stavlja dotični akt izvan snage nakon što joj Europski parlament ili Vijeće priopće svoju odluku o podnošenju prigovora.

▼B

Članak 10.

Završne odredbe

1.  Države članice donose zakone i druge propise potrebne za usklađivanje s ovom Direktivom najkasnije do 31. prosinca 1992. One o tome odmah obavješćuju Komisiju.

2.  Države članice Komisiji dostavljaju tekst odredaba nacionalnog prava koje donesu, kao i one koje su već donijele, u području na koje se odnosi ova Direktiva.

▼M1 —————

▼B

Članak 11.

Ova je Direktiva upućena državama članicama.

▼M3
PRILOG I.

RIZICI POVEZANI S DIJELOVIMA TIJELA KOJI SE ŠTITE OSOBNOM ZAŠTITNOM OPREMOM (*)

(*) Ovaj popis rizika/dijelova tijela ne može se smatrati potpunim.

Procjenom rizika odredit će se potreba za osiguravanjem osobne zaštitne opreme i njezine značajke u skladu s odredbama ove Direktive.

image
PRILOG II.

NETAKSATIVNI POPIS VRSTA OSOBNE ZAŠTITNE OPREME S OBZIROM NA RIZIKE OD KOJIH PRUŽAJU ZAŠTITU

Oprema za ZAŠTITU GLAVE

 Kacige i/ili kape/potkape/pokrivala za glavu za zaštitu od:

 

 udara padajućih ili izbačenih predmeta

 sudara s preprekom

 mehaničkih rizika (perforacija, ogrebotina)

 statičkog tlačenja (bočno nagnječenje)

 toplinskih rizika (plamen, vrućina, hladnoća, vruće krutine uključujući rastaljene metale)

 strujnog udara i rada pod naponom

 kemijskih rizika

 neionizirajućeg zračenja (ultraljubičasto, infracrveno, solarno ili zračenje od zavarivanja)

 Mrežice za kosu za zaštitu od zaplitanja

Oprema za ZAŠTITU SLUHA

 Štitnici za uši (uključujući npr. štitnike pričvršćene na kacigu, štitnike s aktivnom kompenzacijom šuma, štitnike s audio-električkim ulazom)

 Čepići za uši (uključujući npr. čepiće za uši ovisne o razini, čepiće prilagođene pojedincu)

Oprema za ZAŠTITU OČIJU I LICA

 Naočale i štitnici za lice (prema potrebi s dioptrijskim staklima) za zaštitu od:

 

 mehaničkih rizika

 toplinskih rizika

 neionizirajućeg zračenja (ultraljubičasto, infracrveno, solarno ili zračenje od zavarivanja)

 ionizirajućeg zračenja

 aerosola krutina i tekućina s kemikalijama i biološkim agensima

Oprema za ZAŠTITU DIŠNIH PUTOVA

 Filtrirajuće naprave za zaštitu od:

 

 čestica

 plinova

 čestica i plinova

 aerosola krutina i/ili tekućina

 Izolacijske naprave, uključujući s dovodom zraka

 Oprema za samospašavanje

 Ronilačka oprema

Oprema za ZAŠTITU RUKU I ŠAKA

 Rukavice (uključujući rukavice sa spojenim prstima i zaštitu za ruke) za zaštitu od:

 

 mehaničkih rizika

 toplinskih rizika (vrućina, plamen i hladnoća)

 strujnog udara i rada pod naponom (antistatičke, vodljive, izolacijske)

 kemijskih rizika

 bioloških agensa

 ionizirajućeg zračenja i radioaktivne kontaminacije

 neionizirajućeg zračenja (ultraljubičasto, infracrveno, solarno ili zračenje od zavarivanja)

 opasnosti od vibracija

 Napršnjaci

Oprema za ZAŠTITU STOPALA I NOGU i protuklizna zaštita

 Obuća (npr. cipele uključujući, u određenim slučajevima, klompe, čizme s metalnim kapicama) za zaštitu od:

 

 mehaničkih opasnosti

 opasnosti od poskliznuća

 toplinskih rizika (vrućina, plamen i hladnoća)

 strujnog udara i rada pod naponom (antistatička, vodljiva, izolacijska)

 kemijskih rizika

 opasnosti od vibracija

 bioloških opasnosti

 Odstranjivi štitnici rista za zaštitu od mehaničkih rizika

 Štitnici za koljena za zaštitu od mehaničkih rizika

 Nazuvci za zaštitu od mehaničkih, toplinskih i kemijskih rizika te bioloških agensa

 Dodaci (npr. šiljci, dereze)

ZAŠTITA KOŽE – ZAŠTITNE KREME ( 2 )

 Zaštitne kreme mogu se upotrebljavati za zaštitu od:

 

 neionizirajućeg zračenja (ultraljubičasto, infracrveno, solarno ili zračenje od zavarivanja)

 ionizirajućeg zračenja

 kemikalija

 bioloških agensa

 toplinskih rizika (vrućina, plamen i hladnoća)

Oprema za ZAŠTITU TIJELA/DRUGU ZAŠTITU KOŽE

 Osobna zaštitna oprema za zaštitu od pada s visine, kao što su naprave za zaustavljanje pada s uvlačivom trakom, pojasevi za cijelo tijelo, pojasevi za sjedenje, sigurnosni pojasevi za pridržavanje pri radu i povezna užad za pridržavanje s leđa i sigurnosno vezanje pri radu, usporivači pada, naprave za zaustavljanje pada s vodilicom uključujući sidrenu liniju, naprave za prilagodbu užadi, sidrene naprave koje nisu trajno pričvršćene i koje ne treba zatezati prije upotrebe, spojni elementi, povezna užad, pojasevi za spašavanje

 Zaštitna odjeća, uključujući zaštitu za cijelo tijelo (tj. odijela, kombinezoni) i zaštitu za dio tijela (tj. nazuvci, hlače, jakne, prsluci, pregače, štitnici za koljena, kapuljače, potkape) za zaštitu od:

 

 mehaničkih opasnosti

 toplinskih rizika (vrućina, plamen i hladnoća)

 kemikalija

 bioloških agensa

 ionizirajućeg zračenja i radioaktivnosti

 neionizirajućeg zračenja (ultraljubičasto, infracrveno, solarno ili zračenje od zavarivanja)

 strujnog udara i rada pod naponom (antistatička, vodljiva, izolacijska)

 zaplitanja i zahvaćanja

 Prsluci za spašavanje za sprečavanje utapanja i plutajuća pomagala

 Osobna zaštitna oprema koja vidljivo upozorava na korisnikovu nazočnost
PRILOG III.

Netaksativni popis aktivnosti i sektora aktivnosti koji mogu zahtijevati uporabu osobne zaštitne opreme (*)

(*) Procjenom rizika odredit će se potreba za osiguravanjem osobne zaštitne opreme i njezine značajke u skladu s odredbama ove Direktive.

I.    FIZIKALNI RIZICIRizici

Zahvaćeni dio tijela

Vrsta osobne zaštitne opreme

Primjeri aktivnosti za koje može biti potrebna odgovarajuća vrsta osobne zaštitne opreme (*)

Industrije i sektori

FIZIKALNI – MEHANIČKI

Udar padajućih ili izbačenih predmeta, sudar s preprekom i visokotlačni mlazovi

Lubanja

Zaštitna kaciga

— rad na skelama i ispod njih te u njihovoj blizini i na povišenim mjestima rada

— armaturni radovi i radovi u cestogradnji

— postavljanje i odstranjivanje oplata

— montaža i postavljanje skela

— montažni i instalacijski radovi

— rušenje

— minerski radovi

— rad u jamama, rovovima, rudarskim oknima i tunelima

— rad u blizini dizala, uređaja za dizanje, dizalica i pokretnih traka

— podzemni radovi, kamenolomi, dnevni kopovi

— rad s industrijskim pećima, spremnicima, strojevima, silosima, bunkerima i cjevovodima

— klanje i linija za rezanje u klaonicama

— rukovanje teretom ili prijevoz i skladištenje

— šumarski radovi

— rad na metalnim mostovima, metalnim konstrukcijama, metalnim hidrauličkim postrojenjima, visokim pećima, čeličanama i valjaonicama, velikim kontejnerima, velikim cjevovodima, kotlovnicama i energetskim postrojenjima

— rad na nasipima i u kamenolomima

— rad s ručnim mehaniziranim alatima

— rad s visokim pećima, postrojenjima za izravnu redukciju, čeličanama, valjaonicama, pogonima za preradu metala, mehaniziranim kovačnicama i ljevaonicama

— rad koji uključuje putovanje na biciklu i biciklu na mehanički pogon

— visokogradnja

— niskogradnja

— proizvodnja, ugradnja i održavanje strojeva

— brodogradnja

— rudarski radovi

— proizvodnja energije

— izgradnja i održavanje infrastrukture

— industrija željeza i čelika

— klaonice

— manevarski radovi u željezničkom prometu

— luke, prijevoz i logistika

— šumarska industrija

Oči i/ili lice

Naočale i štitnici za lice

— zavarivanje, brušenje i radovi na rezanju

— ručno kovanje

— brtvljenje i klesanje

— obrada i prerada kamena

— rad s ručnim mehaniziranim alatima

— radovi na strojevima za obradu uklanjanjem materijala za male strugotine

— mehanizirano kovanje

— odstranjivanje i lomljenje dijelova

— raspršivanje abrazivnih tvari

— upotreba rezača žbunja ili motorne pile

— stomatološki i kirurški zahvati

— visokogradnja

— niskogradnja

— proizvodnja, ugradnja i održavanje strojeva

— brodogradnja

— rudarski radovi

— proizvodnja energije

— izgradnja i održavanje infrastrukture

— industrija željeza i čelika

— metalna i drvna industrija

— klesarski radovi

— vrtlarstvo

— zdravstvena skrb

— šumarstvo

Stopala i noge (dijelovi)

Obuća (cipele/čizme itd.) sa zaštitnom kapicom

Obuća s metatarzalnom zaštitom

— armaturni radovi i radovi u cestogradnji

— postavljanje i odstranjivanje oplata

— montaža i postavljanje skela

— rušenje

— minerski radovi

— obrada i prerada kamena

— klanje i linija za rezanje u klaonicama

— prijevoz i skladištenje

— rad s odljevima u keramičkoj industriji

— rad sa zamrznutim mesom i pakiranje konzervirane hrane

— proizvodnja, izrada i obrada proizvoda od ravnog stakla i staklenog posuđa

— rekonstrukcija i održavanje

— šumarski radovi

— rad s betonom i građevinskim elementima, uključujući postavljanje i odstranjivanje oplata

— rad na radilištima i u skladištima izvoditelja radova

— rad na krovu

— rad na metalnim mostovima, metalnim konstrukcijama, visokim stupovima, tornjevima, dizalima, metalnim hidrauličkim postrojenjima, visokim pećima, čeličanama i valjaonicama, velikim spremnicima, velikim cjevovodima, dizalicama, kotlovnicama i energetskim postrojenjima

— izgradnja peći, instalacija sustava za grijanje i provjetravanje te montažni radovi

— rad s visokim pećima, postrojenjima za izravnu redukciju, čeličanama, valjaonicama, pogonima za preradu metala, kovačnicama, mehaniziranim kovačnicama, postrojenjima za toplo prešanje i izvlačenje

— rad u kamenolomima, dnevnim kopovima, skladištima ugljena

— rad s odljevima u keramičkoj industriji

— oblaganje peći u keramičkoj industriji

— manevarski radovi u željezničkom prometu

— visokogradnja

— niskogradnja

— proizvodnja, ugradnja i održavanje strojeva

— brodogradnja

— rudarski radovi

— proizvodnja energije

— izgradnja i održavanje infrastrukture

— industrija željeza i čelika

— klaonice

— logistička poduzeća

— proizvodna industrija

— industrija stakla

— šumarska industrija

Padovi zbog poskliznuća

Stopala

Protuklizna obuća

— rad na skliskim površinama

— rad u vlažnim okruženjima

— visokogradnja

— niskogradnja

— brodogradnja

— klaonica

— čišćenje

— prehrambena industrija

— vrtlarstvo

— ribarska industrija

Padovi s visine

Cijelo tijelo

Osobna zaštitna oprema za sprečavanje ili zaustavljanje pada s visine

— rad na skelama

— sastavljanje prefabriciranih građevinskih elemenata

— rad na visokim stupovima

— rad na krovu

— rad na okomitim ili kosim površinama

— rad u kabinama visokih dizalica

— rad u visokim kabinama opreme za utovar i istovar robe u visokoregalnim skladištima

— rad na visokim dijelovima tornjeva za bušenje

— rad u oknima i kanalizaciji

— visokogradnja

— niskogradnja

— brodogradnja

— održavanje infrastrukture

Vibracije

Šake

Zaštitne rukavice

— rad s ručno navođenim alatima

— proizvodna industrija

— izgradnja

— niskogradnja

Statička kompresija dijelova tijela

Koljena (dijelovi nogu)

Štitnici za koljena

— ugradnja blokova, pločica i opločnika na podove

— visokogradnja

— niskogradnja

Stopala

Obuća sa zaštitnim kapicama

— rušenje

— rukovanje teretom

— visokogradnja

— niskogradnja

— prijevoz i skladištenje

— održavanje

Mehaničke ozljede (ogrebotine, perforacije, posjekotine, ugrizi, rane ili ubodi)

Oči i/ili lice

Naočale i štitnici za lice

— rad s ručno navođenim alatima

— zavarivanje i kovanje

— brušenje i radovi na rezanju

— klesanje

— obrada i prerada kamena

— rad na strojevima za obradu uklanjanjem materijala za male strugotine

— mehanizirano kovanje

— odstranjivanje i lomljenje dijelova

— raspršivanje abrazivnih tvari

— upotreba rezača žbunja ili motorne pile

— visokogradnja

— niskogradnja

— brodogradnja

— rudarski radovi

— proizvodnja energije

— održavanje infrastrukture

— industrija željeza i čelika

— metalna i drvna industrija

— klesarski radovi

— vrtlarstvo

— šumarstvo

Šake

Rukavice za mehaničku zaštitu

— rad s čeličnim konstrukcijama

— rukovanje predmetima oštrih rubova, osim strojeva kod kojih postoji opasnost od zahvaćanja rukavice

— redovno rezanje s ručnim nožem u proizvodnji mesnih proizvoda i klaonicama

— zamjena noževa na strojevima za rezanje

— šumarski radovi

— vrtlarski radovi

— visokogradnja

— niskogradnja

— brodogradnja

— održavanje infrastrukture

— proizvodna industrija

— prehrambena industrija

— klanje

— šumarska industrija

Podlaktice

Zaštita ruku

— uklanjanje kostiju i rezanje

— prehrambena industrija

— klanje

Trup/trbuh/noge

Zaštitna pregača, nazuvci

Hlače za zaštitu od uboda (hlače za zaštitu od posjekotina)

— redovno rezanje s ručnim nožem u proizvodnji mesnih proizvoda i klaonicama

— šumarski radovi

— prehrambena industrija

— klanje

— šumarska industrija

Stopala

Neprobojna obuća

— armaturni radovi i radovi u cestogradnji

— rušenje

— postavljanje i odstranjivanje oplata

— šumarski radovi

— visokogradnja

— niskogradnja

— brodogradnja

— rudarski radovi

— šumarska industrija

Zaplitanje i zahvaćanje

Cijelo tijelo

Zaštitna odjeća za upotrebu pri opasnosti od zaplitanja u pokretne dijelove

— zaplitanje u dijelove strojeva

— zahvaćanje dijelovima strojeva

— zahvaćanje odjeće dijelovima strojeva

— obaranje s nogu

— sastavljanje strojeva

— proizvodnja industrijskih strojeva

— inženjerstvo

— izgradnja

— poljoprivreda

FIZIKALNI – BUKA

Buka

Uši

Zaštita sluha

— rad s prešama za metal

— rad s pneumatskim bušilicama

— rad zemaljskog osoblja u zračnim lukama

— rad s električnim alatom

— minerski radovi

— rad na zabijanju pilota

— prerada drva i tekstila

— industrija metala

— proizvodna industrija

— visokogradnja

— niskogradnja

— aeronautička industrija

— rudarski radovi

FIZIKALNI – TOPLINSKI

Vrućina i/ili plamen

Lice/cijela glava

Zaštitne maske za varenje,

kacige/kape za zaštitu od vrućine ili plamena, zaštitne kapuljače protiv vrućine i/ili plamena

— rad s visokim temperaturama, toplinskim zračenjem ili plamenom

— rad s rastaljenim tvarima ili u njihovoj blizini

— rad s aparatom za zavarivanje plastičnih masa

— industrija željeza i čelika

— industrija metala

— usluge održavanja

— proizvodna industrija

Trup/trbuh/noge

Zaštitna pregača, nazuvci

— zavarivanje i kovanje

— lijevanje

— industrija željeza i čelika

— industrija metala

— usluge održavanja

— proizvodna industrija

Šaka

Zaštitne rukavice protiv vrućine i/ili plamena

— zavarivanje i kovanje

— rad s visokim temperaturama, toplinskim zračenjem ili plamenom

— rad s rastaljenim tvarima ili u njihovoj blizini

— industrija željeza i čelika

— industrija metala

— usluge održavanja

— proizvodna industrija

Podlaktice

Rukavi

— zavarivanje i kovanje

— rad s rastaljenim tvarima ili u njihovoj blizini

— industrija željeza i čelika

— industrija metala

— usluge održavanja

— proizvodna industrija

Stopala

Obuća za zaštitu od vrućine i/ili plamena

— rad s rastaljenim tvarima ili u njihovoj blizini

— industrija željeza i čelika

— industrija metala

— usluge održavanja

— proizvodna industrija

Cijelo tijelo/dio tijela

Zaštitna odjeća protiv vrućine i/ili plamena

— rad s visokim temperaturama, toplinskim zračenjem ili plamenom

— industrija željeza i čelika

— industrija metala

— šumarska industrija

Hladnoća

Šake

Zaštitne rukavice protiv hladnoće

Stopala

Obuća za zaštitu od hladnoće

— rad na otvorenom po ekstremno hladnom vremenu

— rad u prostorijama za duboko zamrzavanje

— rad s kriogenim tekućinama

— visokogradnja

— niskogradnja

— brodogradnja

— rudarski radovi

— prehrambena industrija

— sektor poljoprivrede i ribarstva

Cijelo tijelo/dio tijela uključujući glavu

Zaštitna odjeća protiv hladnoće

— rad na otvorenom po hladnom vremenu

— rad u prostorijama za duboko zamrzavanje

— visokogradnja

— niskogradnja

— brodogradnja

— rudarski radovi

— prehrambena industrija

— sektor poljoprivrede i ribarstva

— prijevoz i skladištenje

FIZIKALNI – ELEKTRIČNI

Strujni udar (izravni ili neizravni kontakt)

Cijela glava

Električka izolacijska kaciga

Šake

Električke izolacijske rukavice

Stopala

Električka izolacijska obuća

Cijelo tijelo/šake/stopala

Vodljiva osobna zaštitna oprema za kvalificirane osobe pri radu pod naponom na energetskim sustavima nazivnog napona do 800 kV AC i 600 kV DC

— rad pod naponom ili u blizini dijelova pod električnim naponom

— rad na električnom sustavu

— proizvodnja energije

— prijenos i distribucija električne energije

— održavanje industrijskih postrojenja

— visokogradnja

— niskogradnja

Statički elektricitet

Šake

Antistatičke rukavice

Stopala

Antistatička/vodljiva obuća

Cijelo tijelo

Antistatička odjeća

— rukovanje plastikom i gumom

— lijevanje, prikupljanje ili utovar u kontejnere

— rad u blizini statički nabijenih elemenata kao što su transportne trake

— rukovanje eksplozivima

— proizvodna industrija

— industrija hrane za životinje

— postrojenja za pakiranje u vreće

— proizvodnja, skladištenje ili prijevoz eksploziva

FIZIKALNI – ZRAČENJE

Neionizirajuće zračenje, uključujući solarno (osim izravnog promatranja)

Glava

Kape i kacige

— rad na otvorenom

— ribarstvo i poljoprivreda

— visokogradnja

— niskogradnja

Oči

Zaštitne naočale i štitnici za lice

— rad s toplinskim zračenjem

— rad s pećima

— rad s laserom

— rad na otvorenom

— zavarivanje i plinsko rezanje

— puhanje stakla

— germicidne svjetiljke

— industrija željeza i čelika

— proizvodna industrija

— ribarstvo i poljoprivreda

Cijelo tijelo (koža)

Osobna zaštitna oprema

protiv prirodnog i umjetnog ultraljubičastog zračenja

— rad na otvorenom

— električno zavarivanje

— germicidne svjetiljke

— ksenonske svjetiljke

— visokogradnja

— niskogradnja

— brodogradnja

— rudarski radovi

— proizvodnja energije

— održavanje infrastrukture

— ribarstvo i poljoprivreda

— šumarska industrija

— vrtlarstvo

— prehrambena industrija

— industrija plastike

— tiskarska industrija

Ionizirajuće zračenje

Oči

Zaštitne naočale protiv ionizirajućeg zračenja

Šake

Zaštitne rukavice protiv ionizirajućeg zračenja

— rad u radiologiji

— rad u području medicinske radiodijagnostike

— rad s radioaktivnim proizvodima

— zdravstvena skrb

— veterinarska skrb

— postrojenje za zbrinjavanje radioaktivnog otpada

— proizvodnja energije

Trup/trbuh/dio tijela

Zaštitna pregača protiv rendgenskih zraka

kaput/prsluk/suknja protiv rendgenskih zraka

— rad u radiologiji

— rad u području medicinske radiodijagnostike

— zdravstvena skrb

— veterinarska skrb

— stomatološke usluge

— urologija

— kirurgija

— interventna radiologija

— laboratoriji

Glava

Pokrivala za glavu i kape

Osobna zaštitna oprema protiv npr. razvoja tumora na mozgu

— radna mjesta i objekti za radiologiju

— zdravstvena skrb

— veterinarska skrb

— stomatološke usluge

— urologija

— kirurgija

— interventna radiologija

Dio tijela

Osobna zaštitna oprema za zaštitu štitnjače

Osobna zaštitna oprema za zaštitu spolnih žlijezda

— rad u radiologiji

— rad u području medicinske radiodijagnostike

— zdravstvena skrb

— veterinarska skrb

Cijelo tijelo

Zaštitna odjeća protiv ionizirajućeg zračenja

— rad u području medicinske radiodijagnostike

— rad s radioaktivnim proizvodima

— proizvodnja energije

— postrojenje za zbrinjavanje radioaktivnog otpada

II.    KEMIJSKI RIZICI (uključujući nanomaterijal)Rizici

Zahvaćeni dio tijela

Vrsta osobne zaštitne opreme

Primjeri aktivnosti za koje može biti potrebna odgovarajuća vrsta osobne zaštitne opreme (*)

Industrije i sektori

KEMIJSKI – AEROSOLI

Krutine (prašina, plinovi, dim, vlakna

i nanomaterijal)

Dišni sustav

Naprave za disanje za zaštitu od čestica

— rušenje

— minerski radovi

— pjeskarenje i poliranje površina

— rad u prisutnosti azbesta

— upotreba materijala koji se sastoje od nanočestica ili ih sadržavaju

— zavarivanje

— čišćenje dimnjaka

— rad na oblaganju peći i posuda za taljenje, gdje može biti prašine

— rad u blizini ispusta visokih peći, gdje može biti dimova teških metala

— rad u blizini punjenja visokih peći

— visokogradnja

— niskogradnja

— brodogradnja

— rudarski radovi

— industrija željeza i čelika

— metalna i drvna industrija

— industrija proizvodnje automobila

— klesarski radovi

— farmaceutska industrija

— usluge zdravstvene skrbi

— priprema citostatika

Šake

Rukavice za zaštitu od kemikalija

i zaštitna krema kao dodatna/dopunska zaštita

— rad u prisutnosti azbesta

— upotreba materijala koji se sastoje od nanočestica ili ih sadržavaju

— visokogradnja

— niskogradnja

— brodogradnja

— održavanje industrijskih postrojenja

Cijelo tijelo

Zaštitna odjeća protiv krutih čestica

— rušenje

— rad u prisutnosti azbesta

— upotreba materijala koji se sastoje od nanočestica ili ih sadržavaju

— čišćenje dimnjaka

— priprema sredstava za zaštitu bilja

— visokogradnja

— niskogradnja

— brodogradnja

— održavanje industrijskih postrojenja

— poljoprivreda

Oči

Naočale i štitnici za lice

— drvoprerađivački radovi

— cestogradnja

— rudarska industrija

— metalna i drvna industrija

— niskogradnja

Tekućine

(izmaglice i magle)

Dišni sustav

Naprave za disanje za zaštitu od čestica

— površinska obrada (npr. lakiranje/bojanje, abrazivno pjeskarenje)

— površinsko čišćenje

— industrija metala

— proizvodna industrija

— automobilski sektor

Šake

Rukavice za zaštitu od kemikalija

— površinska obrada

— površinsko čišćenje

— rad s raspršenim tekućinama

— rad s kiselinama i lužnatim otopinama, dezinfekcijskim sredstvima i korozivnim sredstvima za čišćenje

— industrija metala

— proizvodna industrija

— automobilski sektor

Cijelo tijelo

Odjeća za zaštitu od kemikalija

— površinska obrada

— površinsko čišćenje

— industrija metala

— proizvodna industrija

— automobilski sektor

KEMIJSKI – TEKUĆINE

Uranjanje

Razlijevanje, prskanje, štrcanje

Šake

Rukavice za zaštitu od kemikalija

— rad s raspršenim tekućinama

— rad s kiselinama i lužnatim otopinama, dezinfekcijskim sredstvima i korozivnim sredstvima za čišćenje

— proizvodnja premaza

— potamnjivanje

— rad u frizerskim i kozmetičkim salonima

— tekstilna i konfekcijska industrija

— djelatnosti čišćenja

— automobilska industrija

— kozmetički i frizerski sektor

Podlaktice

Rukavi za zaštitu od kemikalija

— rad s kiselinama i lužnatim otopinama, dezinfekcijskim sredstvima i korozivnim sredstvima za čišćenje

— čišćenje

— kemijska industrija

— djelatnosti čišćenja

— automobilska industrija

Stopala

Čizme za zaštitu od kemikalija

— rad s raspršenim tekućinama

— rad s kiselinama i lužnatim otopinama, dezinfekcijskim sredstvima i korozivnim sredstvima za čišćenje

— tekstilna i konfekcijska industrija

— djelatnosti čišćenja

— automobilska industrija

Cijelo tijelo

Odjeća za zaštitu od kemikalija

— rad s raspršenim tekućinama

— rad s kiselinama i lužnatim otopinama, dezinfekcijskim sredstvima i korozivnim sredstvima za čišćenje

— čišćenje

— kemijska industrija

— djelatnosti čišćenja

— automobilska industrija

— poljoprivreda

KEMIJSKI – PLINOVI I PARE

Plinovi i pare

Dišni sustav

Naprave za disanje za zaštitu od plinova

— površinska obrada (npr. lakiranje/bojanje, abrazivno pjeskarenje)

— površinsko čišćenje

— rad u prostorijama za fermentiranje i destilaciju

— rad u bazenima i digestorima

— rad u spremnicima, skučenim prostorima i industrijskim plinskim pećima u kojima može biti plina ili nedovoljno kisika

— čišćenje dimnjaka

— dezinfekcijska sredstva i korozivna sredstva za čišćenje

— rad u blizini plinskih pretvarača i plinovoda visokih peći

— industrija metala

— automobilski sektor

— proizvodna industrija

— djelatnosti čišćenja

— proizvodnja alkoholnih pića

— uređaji za pročišćavanje otpadnih voda

— postrojenje za obradu otpada

— kemijska industrija

— petrokemijska industrija

Šake

Rukavice za zaštitu od kemikalija

— površinska obrada

— površinsko čišćenje

— rad u prostorijama za fermentiranje i destilaciju

— rad u bazenima i digestorima

— rad u spremnicima, skučenim prostorima i industrijskim plinskim pećima u kojima može biti plina ili nedovoljno kisika

— industrija metala

— automobilski sektor

— proizvodna industrija

— proizvodnja alkoholnih pića

— uređaji za pročišćavanje otpadnih voda

— postrojenje za obradu otpada

— kemijska industrija

— petrokemijska industrija

Cijelo tijelo

Odjeća za zaštitu od kemikalija

— površinska obrada

— površinsko čišćenje

— rad u prostorijama za fermentiranje i destilaciju

— rad u bazenima i digestorima

— rad u spremnicima, skučenim prostorima i industrijskim plinskim pećima u kojima može biti plina ili nedovoljno kisika

— industrija metala

— automobilski sektor

— proizvodna industrija

— proizvodnja alkoholnih pića

— uređaji za pročišćavanje otpadnih voda

— postrojenje za obradu otpada

— kemijska industrija

— petrokemijska industrija

Oči

Naočale i štitnici za lice

— bojenje prskanjem

— drvoprerađivački radovi

— rudarski radovi

— automobilski sektor

— proizvodna industrija

— rudarska industrija

— kemijska industrija

— petrokemijska industrija

III.    BIOLOŠKI AGENSIRizici

Zahvaćeni dio tijela

Vrsta osobne zaštitne opreme

Primjeri aktivnosti za koje može biti potrebna odgovarajuća vrsta osobne zaštitne opreme (*)

Industrije i sektori

BIOLOŠKI AGENSI (u sadržaju) – AEROSOLI

Krutine i tekućine

Dišni sustav

Naprave za disanje za zaštitu od čestica

— rad koji uključuje kontakt s ljudskim tijelom te životinjskim tekućinama i tkivima

— rad u prisutnosti bioloških agensa

— zdravstvena skrb

— veterinarske klinike

— laboratoriji za kliničke analize

— istraživački laboratoriji

— domovi za umirovljenike

— pomoć u kući

— uređaji za pročišćavanje otpadnih voda

— postrojenje za obradu otpada

— prehrambena industrija

— biokemijska proizvodnja

Šake

Zaštitne rukavice protiv mikroorganizama

Cijelo tijelo/dio tijela

Zaštitna odjeća protiv bioloških agensa

Oči i/ili lice

Zaštitne naočale i štitnici za lice

— rad koji uključuje kontakt s ljudskim tijelom te životinjskim tekućinama i tkivima

— rad u prisutnosti bioloških agensa

— zdravstvena skrb

— veterinarske klinike

— laboratoriji za kliničke analize

— istraživački laboratoriji

— domovi za umirovljenike

— pomoć u kući

— uređaji za pročišćavanje otpadnih voda

— postrojenje za obradu otpada

— prehrambena industrija

BIOLOŠKI AGENSI (u sadržaju) – TEKUĆINE

Izravni i neizravni kontakt

Šake

Zaštitne rukavice protiv mikroorganizama

Cijelo tijelo/dio tijela

Zaštitna odjeća protiv bioloških agensa

Oči i/ili lice

Zaštitne naočale i štitnici za lice

— rad koji uključuje kontakt s ljudskim tijelom te životinjskim tekućinama i tkivima (ujedi, ubodi)

— rad u prisutnosti bioloških agensa

— zdravstvena skrb

— veterinarske klinike

— laboratoriji za kliničke analize

— istraživački laboratoriji

— domovi za umirovljenike

— pomoć u kući

— uređaji za pročišćavanje otpadnih voda

— postrojenje za obradu otpada

— prehrambena industrija

— šumarska industrija

Razlijevanje, prskanje, štrcanje

Šake

Zaštitne rukavice protiv mikroorganizama

— rad koji uključuje kontakt s ljudskim tijelom te životinjskim tekućinama i tkivima

— rad u prisutnosti bioloških agensa

— zdravstvena skrb

— veterinarske klinike

— laboratoriji za kliničke analize

— istraživački laboratoriji

— domovi za umirovljenike

— pomoć u kući

— uređaji za pročišćavanje otpadnih voda

— postrojenje za obradu otpada

— prehrambena industrija

Podlaktice

Zaštitni rukavi protiv mikroorganizama

— rad koji uključuje kontakt s ljudskim tijelom te životinjskim tekućinama i tkivima

— rad u prisutnosti bioloških agensa

— zdravstvena skrb

— veterinarske klinike

— laboratoriji za kliničke analize

— istraživački laboratoriji

— domovi za umirovljenike

— pomoć u kući

— uređaji za pročišćavanje otpadnih voda

— postrojenje za obradu otpada

— prehrambena industrija

Stopala/noge

Zaštitne čizme i nazuvci

— rad koji uključuje kontakt s ljudskim tijelom te životinjskim tekućinama i tkivima

— rad u prisutnosti bioloških agensa

— zdravstvena skrb

— veterinarske klinike

— laboratoriji za kliničke analize

— istraživački laboratoriji

— domovi za umirovljenike

— pomoć u kući

— uređaji za pročišćavanje otpadnih voda

— postrojenje za obradu otpada

— prehrambena industrija

Cijelo tijelo

Zaštitna odjeća protiv bioloških agensa

— rad koji uključuje kontakt s ljudskim tijelom te životinjskim tekućinama i tkivima

— rad u prisutnosti bioloških agensa

— zdravstvena skrb

— veterinarske klinike

— laboratoriji za kliničke analize

— istraživački laboratoriji

— domovi za umirovljenike

— pomoć u kući

— uređaji za pročišćavanje otpadnih voda

— postrojenje za obradu otpada

— prehrambena industrija

BIOLOŠKI AGENSI (u sadržaju) – MATERIJALI, OSOBE, ŽIVOTINJE ITD.

Izravni i neizravni kontakt

Šake

Zaštitne rukavice protiv mikroorganizama

Cijelo tijelo/dio tijela

Zaštitna odjeća protiv bioloških agensa

Oči i/ili lice

Zaštitne naočale i štitnici za lice

— rad koji uključuje kontakt s ljudskim tijelom te životinjskim tekućinama i tkivima (ujedi, ubodi)

— rad u prisutnosti bioloških agensa

— zdravstvena skrb

— veterinarske klinike

— laboratoriji za kliničke analize

— istraživački laboratoriji

— domovi za umirovljenike

— pomoć u kući

— uređaji za pročišćavanje otpadnih voda

— postrojenje za obradu otpada

— prehrambena industrija

— šumarska industrija

IV.    DRUGI RIZICIRizici

Zahvaćeni dio tijela

Vrsta osobne zaštitne opreme

Primjeri aktivnosti za koje može biti potrebna odgovarajuća vrsta osobne zaštitne opreme (*)

Industrije i sektori

Nevidljivost

Cijelo tijelo

Osobna zaštitna oprema koja vidljivo upozorava na korisnikovu nazočnost

— rad u području kretanja vozila

— rad na asfaltiranju i cestovna signalizacija

— željeznički radovi

— upravljanje prijevoznim sredstvima

— rad zemaljskog osoblja u zračnim lukama

— visokogradnja

— niskogradnja

— brodogradnja

— rudarski radovi

— usluge prijevoza tereta i putnika

Nedostatak kisika

Dišni sustav

Izolacijske zaštitne naprave za disanje

— rad u zatvorenom prostoru

— rad u prostorijama za fermentiranje i destilaciju

— rad u bazenima i digestorima

— rad u spremnicima, skučenim prostorima i industrijskim plinskim pećima u kojima može biti plina ili nedovoljno kisika

— rad u oknima, kanalizaciji i drugim podzemnim prostorima povezanim s kanalizacijom

— proizvodnja alkoholnih pića

— niskogradnja

— kemijska industrija

— petrokemijska industrija

Dišni sustav

Ronilačka oprema

— podvodni radovi

— niskogradnja

Utapanje

Cijelo tijelo

Prsluci za spašavanje

— rad u vodi ili u blizini vode

— rad u moru

— rad u avionu

— ribarska industrija

— aeronautička industrija

— visokogradnja

— niskogradnja

— brodogradnja

— dokovi i pristaništa( *1 ) Vidjeti Komunikaciju Komisije (SL C 328, 30.12.1989., str. 3).

( 1 ) SL L 123, 12.5.2016., str. 1.

( 2 ) U određenim okolnostima, na temelju procjene rizika, zaštitne kreme mogu se upotrebljavati u kombinaciji s drugom osobnom zaštitnom opremom kako bi se koža zaštitila od povezanih rizika. Zaštitne kreme su osobna zaštitna oprema obuhvaćena Direktivom 89/656/EEZ s obzirom na to da se ta vrsta opreme može u određenim okolnostima smatrati „dodatkom ili dodatnom opremom” u smislu članka 2. te direktive. Međutim, prema definiciji iz članka 3. točke 1. Uredbe (EU) 2016/425 zaštitne kreme nisu osobna zaštitna oprema.