1989L0361 — HR — 03.09.2008 — 001.002


►B

DIREKTIVA VIJEĆA

od 30. svibnja 1989.

o uzgojno valjanim ovcama i kozama čistih pasmina

(89/361/EEZ)

( L 153, 6.6.1989, p.30)

 

 

  No

page

date

►M1

Direktiva Vijeća 2008/73/EZ Tekst značajan za EGP od 15. srpnja 2008.

  L 219

40

14.8.2008
▼B

DIREKTIVA VIJEĆA

od 30. svibnja 1989.

o uzgojno valjanim ovcama i kozama čistih pasmina

(89/361/EEZ)VIJEĆE EUROPSKIH ZAJEDNICA,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske ekonomske zajednice, a posebno njegov članak 43.;

uzimajući u obzir prijedlog Komisije ( 1 ),

uzimajući u obzir mišljenje Europskog parlamenta ( 2 ),

uzimajući u obzir mišljenje Gospodarskog i socijalnog odbora ( 3 ),

budući da uzgoj ovaca i koza zauzima značajno mjesto u poljoprivredi Zajednice; budući da te djelatnosti mogu predstavljati izvor prihoda za dio stanovništva koje živi od poljoprivrede;

budući da uzgoj ovaca i koza treba poticati i budući da zadovoljavajući rezultati u tom smislu uvelike ovise o korištenju životinja čistih pasmina;

budući da postoje odstupanja u pogledu upisa u matične knjige; budući da ta odstupanja predstavljaju prepreku trgovini unutar Zajednice; budući potpuna liberalizacija trgovine nalaže daljnje usklađivanje posebno u pogledu upisa u matične knjige;

budući da s ciljem otklanjanja tih odstupanja i stoga doprinosa povećanju poljoprivredne proizvodnosti u sektoru, trgovinu unutar Zajednice treba liberalizirati;

budući da države članice trebaju biti ovlaštene zatražiti predočenje certifikata sastavljenih u skladu s postupcima Zajednice;

budući da treba uvesti odredbe kojima se sprečava uvoz uzgojno valjanih ovaca i koza čistih pasmina iz trećih zemalja pod uvjetima koji su manje strogi od onih koji se primjenjuju unutar Zajednice;

budući da treba usvojiti provedbene mjere u pogledu nekih tehničkih aspekata; budući da, u smislu planiranih mjera, treba usvojiti odredbe za blisku suradnju između država članica i Komisije unutar Stalnog odbora za zootehniku,

DONIJELO JE OVU DIREKTIVU:Članak 1.

1.  Ova Direktiva obuhvaća zootehničke probleme koji mogu nastati u trgovini unutar Zajednice uzgojno valjanim ovcama i kozama čistih pasmina i njihovim sjemenom, jajnim stanicama i zamecima.

2.  Do stupanja na snagu odnosnih odredbi Zajednice, nacionalna zdravstvena pravila za životinje, ako su u skladu s općim odredbama Ugovora o EEZ-u, primjenjuju se pri trgovini unutar Zajednice.

Članak 2.

Za potrebe ove Direktive primjenjuju se sljedeće definicije:

(a)

„uzgojno valjana ovca ili koza čiste pasmine” : svaka ovca ili koza čiji su roditelji i njihovi roditelji upisani ili registrirani u matičnoj knjizi iste pasmine i koja je i sama upisana ili registrirana te udovoljava uvjetima za upis u istu;

(b)

„matična knjiga” :

svaka knjiga, upisnik, datoteka ili medij s podacima:

 koji vodi uzgojna organizacija ili udruženje službeno odobreno od strane države članice u kojoj je uzgojna organizacija ili udruženje utemeljena, ili službena agencija predmetne države članice, i

 u koji se uzgojno valjane ovce ili koze čiste pasmine za uzgoj date pasmine upisuju ili registriraju uz navođenje njihovih predaka.

Članak 3.

1.  Države članice ne smiju zabraniti, ograničiti niti priječiti iz zootehničkih razloga:

 trgovina unutar Zajednice uzgojno valjanim ovcama i kozama čiste pasmine i njihovim sjemenom, jajnim stanicama i embrijima,

 službeno odobravanje uzgojnih organizacija ili udruženja koje vode ili uspostavljaju matičnu knjigu u skladu s člankom 4.

2.  Međutim, države članice mogu nastaviti primjenjivati svoje nacionalne odredbe koje su u skladu s općim pravilima Ugovora o EEZ-u do stupanja na snagu odluka Komisije iz članaka 4. i 6.

Članak 4.

Komisija, u skladu s postupkom utvrđenim u članku 8., određuje prije 1. siječnja 1991.:

 kriterije za odobravanje uzgojnih organizacija i udruženja koji vode ili uspostavljaju matične knjige,

 kriterije za upis ili registraciju u matične knjige,

 postupke za praćenje proizvodnosti i procjenu genetske vrijednosti uzgojno valjanih ovaca i koza čistih pasmina,

 kriterije za odobravanje uzgojno valjane životinje u smislu korištenja njenog sjemena, jajnih stanica ili zametaka.

▼M1

Članak 5.

Države članice sastavljaju i ažuriraju popis tijela kako se navodi u članku 2. točki (b) prvoj alineji, koja su službeno odobrena za svrhu održavanja ili uspostavljanja matičnih knjiga peradi i koja udovoljavaju načelima određenim u skladu s prvom alinejom članka 4. i čine ga dostupnim ostalim državama članicama i javnosti.

Detaljna pravila za jednoobraznu primjenu ovog članka mogu se donijeti u skladu s postupkom koji se navodi u članku 8.

▼B

Članak 6.

Države članice mogu zahtijevati da uzgojno valjane ovce i koze čiste pasmine, te sjeme, jajne stanice i zameci navedenih životinja budu u trenutku njihova plasmana na tržište praćene zootehničkim certifikatom sastavljenim u skladu s obrascem utvrđenim od strane Komisije u skladu s postupkom navedenim u članku 8.

Članak 7.

Do provedbe propisa Zajednice u vezi s predmetom, zootehnički uvjeti primjenjivi na uvoz uzgojno valjanih ovaca i koza čistih pasmina i njihovog sjemena, jajnih stanica i zametaka iz trećih zemalja ne smiju biti povoljniji od onih koji uređuju trgovinu unutar Zajednice.

Članak 8.

Prilikom postupanja u skladu s ovom članku, Stalni odbor za zootehniku utemeljen Odlukom 77/505/EEZ ( 4 ) djeluje u skladu s propisima navedenim u članku 11. Direktive 88/661/EEZ ( 5 ).

Članak 9.

Države članice donose zakone i druge propise potrebne za usklađivanje s ovom Direktivom najkasnije do 1. siječnja 1991. One o tome odmah obavješćuju Komisiju.

Članak 10.

Ova je Direktiva upućena državama članicama.( 1 ) SL C 348, 23.12.1987., str. 6.

( 2 ) SL C 94, 11.4.1988., str. 182.

( 3 ) SL C 80, 28.3.1988., str. 35.

( 4 ) SL L 206, 12.8.1977., str. 11.

( 5 ) SL L 382, 31.12.1988., str. 36.