1984L0500 — HR — 20.05.2005 — 001.003


►B

DIREKTIVA VIJEĆA

od 15. listopada 1984.

o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na keramičke proizvode koji dolaze u dodir s hranom

(84/500/EEZ)

( L 277, 20.10.1984, p.12)

 

 

  No

page

date

►M1

DIREKTIVA KOMISIJE 2005/31/EZ Tekst značajan za EGP od 29. travnja 2005.

  L 110

36

30.4.2005
▼B

DIREKTIVA VIJEĆA

od 15. listopada 1984.

o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na keramičke proizvode koji dolaze u dodir s hranom

(84/500/EEZ)VIJEĆE EUROPSKIH ZAJEDNICA,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske ekonomske zajednice,

uzimajući u obzir Direktivu Vijeća 76/893/EEZ od 23. studenoga 1976. o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na materijale i predmete koji dolaze u dodir s hranom ( 1 ), a posebno njezin članak 3.,

uzimajući u obzir prijedlog Komisije,

uzimajući u obzir mišljenje Skupštine ( 2 ),

uzimajući u obzir mišljenje Gospodarskog i socijalnog odbora ( 3 ),

budući da je člankom 2. Direktive Vijeća 76/893/EEZ predviđeno da materijali i predmeti ne smiju ispuštati sastojke u hranu u količinama koje bi mogle ugrožavati zdravlje ljudi;

budući da je člankom 3. iste Direktive predviđeno da Vijeće, postupkom iz članka 100. Ugovora, donese u obliku Direktiva posebne odredbe primjenjive na određene skupine materijala i proizvoda (posebne Direktive);

budući da su u većini država članica keramički proizvodi koji dolaze u dodir s hranom podložni obveznim odredbama za zaštitu zdravlja ljudi kojima se utvrđuju granice olova i kadmija koje smiju ispuštati;

budući da se te odredbe razlikuju u pojedinim državama članicama, što stvara prepreke za uspostavljanje i funkcioniranje zajedničkog tržišta;

budući da bi te prepreke mogle biti uklonjene ako bi stavljanje keramičkih proizvoda na tržište Zajednice bilo podložno jedinstvenim pravilima; budući da je stoga potrebno uskladiti granične vrijednosti i ispitivanja i metode analize za takve proizvode;

budući da je odgovarajući instrument za postizanje tog cilja posebna Direktiva u smislu članka 3. Direktive 76/893/EEZ čije se opće odredbe primjenjuju u ovom posebnom slučaju;

budući da je prilagodba tehničkom razvoju određenih mjera provjere i analize predviđenih u Direktivi provedbena mjeru čije donošenje treba povjeriti Komisiji radi pojednostavljenja i ubrzanja postupka;

budući da u svim slučajevima kada Vijeće ovlašćuje Komisiju za provedbu odredaba o materijalima i proizvodima koji dolaze u dodir s hranom, treba utvrditi postupak koji će omogućiti usku suradnju između država članica i Komisije u Stalnom odboru za hranu osnovanom Odlukom Vijeća od 13. studenoga 1969.,

DONIJELO JE OVU DIREKTIVU:Članak 1.

1.  Ova Direktiva je posebna direktiva u smislu članka 3. Direktive 76/893/EEZ.

2.  Direktiva se odnosi na moguću migraciju olova i kadmija iz keramičkih proizvoda koji su, kao gotovi proizvodi, namijenjeni da dolaze u dodir s hranom, ili su u dodiru s hranom i namijenjeni su u tu svrhu.

3.  „Keramički proizvodi” znači proizvodi proizvedeni od mješavine anorganskih materijala s općenito visokim sadržajem gline ili silikata kojima mogu biti dodane male količine organskih tvari. Ti se proizvodi najprije oblikuju, i tako dobiveni oblik se trajno fiksira pečenjem. Mogu se glazirati, emajlirati i/ili ukrašavati.

Članak 2.

1.  Količine olova i kadmija koje ispuštaju keramički proizvodi ne smiju prekoračivati dolje utvrđene granice.

2.  Količine olova i kadmija koje ispuštaju keramički proizvodi određuju se ispitivanjem, pod uvjetima navedenim u Prilogu I., korištenjem metode analize opisane u Prilogu II.

3.  Kad se keramički proizvod sastoji od posude s keramičkim poklopcem, granica za olovo i/ili kadmij koja ne smije biti premašena (mg/dm2 ili mg/l) je granica koja se primjenjuje samo za posudu.

Sama posuda i unutarnja površina poklopca ispituju se odvojeno i pod jednakim uvjetima.

Zbroj tako dobivenih razina ispuštenog olova i/ili kadmija odnosi se, ovisno o slučaju, samo na površinu ili samo na volumen posude.

4.  Za keramički proizvod se smatra da udovoljava zahtjevima ove Direktive ako količina olova i/ili kadmija ispuštena tijekom ispitivanja provedenog pod uvjetima utvrđenim u prilozima I. i II. ne premašuje sljedeće granice: 

Pb

Cd

—  Kategorija 1:

Proizvodi koji se ne mogu napuniti i proizvodi koji se mogu napuniti, čija unutarnja dubina mjerena od najniže točke do horizontalne ravnine koja prolazi kroz gornji rub ne premašuje 25 mm

0,8 mg/dm2

0,07 mg/dm2

—  Kategorija 2:

Svi drugi proizvodi koji se mogu napuniti

4,0 mg/l

0,3 mg/l

—  Kategorija 3:

Posuđe za kuhanje; ambalažno posuđe i posuđe za čuvanje hrane zapremnine veće od tri litre

1,5 mg/l

0,1 mg/l

5.  Međutim, ako keramički proizvod ne premašuje gore navedene količine za više od 50 %, za taj se proizvod usprkos tome smatra da udovoljava zahtjevima ove Direktive ako su najmanje tri druga proizvoda jednakih oblika i dimenzija, s jednakim ukrasima i glazurom, podvrgnuta ispitivanju provedenom pod uvjetima utvrđenim u prilozima I. i II., i prosječne količine olova i/ili kadmija ispuštenog iz tih proizvoda ne premašuju postavljene granice, a ni jedan od tih predmeta ne premašuje te granice za više od 50 %.

▼M1

Članak 2.a

1.  U fazama stavljanja na tržište, do i uključujući fazu maloprodaje, keramički proizvodi koji još nisu u dodiru s hranom moraju biti popraćeni pisanom izjavom u skladu s člankom 16. Uredbe (EZ) br. 1935/2004 Europskog parlamenta i Vijeća ( 4 ).

Tu izjavu izdaje proizvođač ili prodavatelj s poslovnim nastanom u Zajednici i ona mora sadržavati informacije utvrđene u Prilogu III. ovoj Direktivi.

2.  Na zahtjev nadležnih nacionalnih tijela proizvođač ili uvoznik u Zajednicu stavlja na raspolaganje odgovarajuću dokumentaciju kojom se dokazuje da su keramički proizvodi u skladu s granicama za migraciju olova i kadmija utvrđenim u članku 2. Ta dokumentacija mora sadržavati rezultate provedene analize, uvjete ispitivanja i naziv i adresu laboratorija koji je proveo ispitivanje.

▼B

Članak 3.

Izmjene koje treba napraviti u prilozima s obzirom na znanstvena i tehničkih dostignuća, izuzev odjeljaka 1. i 2. Priloga I., donose se u skladu s postupkom utvrđenim u članku 10. Direktive 76/893/EEZ.

Članak 4.

1.  U roku od tri godine nakon priopćenja ( 5 ) o ovoj Direktivi, Vijeće određuje u skladu s postupkom utvrđenim u članku 100. Ugovora:

(a) ograničenja koja treba uvesti za one površine keramičkih proizvoda koje dolaze u dodir s ustima;

(b) metode provjere da se ograničenja predviđena u točki (a) poštuju.

2.  U istom razdoblju Komisija, na temelju toksikoloških i tehnoloških podataka, ponovno ispituje granice utvrđene u članku 2., s ciljem njihovog smanjenja, kao i uvjete osvjetljenja za ispitivanje iz Priloga I. i, ako je potrebno, Vijeću dostavlja prijedloge izmjena Direktive.

Članak 5.

1.  Države članice, ako je potrebno, izmjenjuju svoje nacionalne zakone kako bi ih uskladile s ovom Direktivom, tako da je:

 tri godine nakon priopćenja o ovoj Direktivi dopuštena trgovina keramičkim proizvodima koji su sukladni s njenim odredbama,

 pet godina nakon priopćenja o ovoj Direktivi zabranjeno stavljanje na tržište keramičkih proizvoda koji nisu sukladni s njenim odredbama.

O svakoj takvoj izmjeni one odmah obavješćuju Komisiju.

2.  Ne dovodeći u pitanje stavak 1., države članice mogu zabraniti ili produljiti zabranu proizvodnje keramičkih proizvoda koji nisu sukladni ovoj Direktivi.

Članak 6.

Ova je Direktiva upućena državama članicama.
PRILOG I.

TEMELJNA PRAVILA ZA ODREĐIVANJE MIGRACIJE OLOVA I KADMIJA

1.    Otopina za ispitivanje (modelna otopina)

4 %-tna (v/v) svježe pripremljena vodena otopina octene kiseline.

2.    Uvjeti ispitivanja

2.1.

Ispitivanje se provodi na temperaturi od 22 ± 2 °C, u trajanju od 24 ± 0,5 sata.

2.2.

Kod određivanja migracije olova, uzorak se pokrije odgovarajućim zaštitnim sredstvom i izloži uobičajenim uvjetima osvjetljenja u laboratoriju.

Kod određivanja migracije kadmija ili olova i kadmija, uzorak se pokrije tako da ispitna površina bude u potpunom mraku.

3.    Punjenje

3.1.    Uzorci koji se mogu napuniti

Uzorak se napuni s 4 %-tnom (v/v) otopinom octene kiseline do razine najviše 1 mm od točke prelijevanja; razmak se mjeri od gornjeg ruba uzorka.

Uzorke s ravnim ili lagano nakošenim rubom treba napuniti tako da razmak između površine tekućine i točke prelijevanja nije veći od 6 mm, mjereno uzduž kosog ruba.

3.2.    Uzorci koji se ne mogu napuniti

Površina uzorka koja nije namijenjena za dodir s hranom se prvo pokrije s odgovarajućim zaštitnim slojem otpornim na djelovanje 4 %-tne (v/v) otopine octene kiseline. Uzorak se potom uroni u posudu s poznatim volumenom otopine octene kiseline tako da je površina koja dolazi dodir s hranom u potpunosti pokrivena tekućinom za ispitivanje.

4.    Određivanje površine

Površina proizvoda kategorije 1. jednaka je površini meniskusa koji tvori slobodna površina tekućine dobivena poštujući uvjete punjenja utvrđene u gornjem odjeljku 3.

▼M1
PRILOG II.

METODE ANALIZE ZA ODREĐIVANJE MIGRACIJE OLOVA I KADMIJA

1.    Predmet i područje primjene

Metoda omogućuje određivanje specifične migracije olova i/ili kadmija.

2.    Načelo

Određivanje specifične migracije olova i/ili kadmija provodi se instrumentalnom metodom analize koja ispunjava kriterije učinkovitosti iz točke 4.

3.    Reagensi

 Svi reagensi moraju biti analitičke kakvoće, ako nije drukčije navedeno.

 Kad se upućuje na vodu, to uvijek označava destiliranu vodu, odnosno vodu odgovarajuće kakvoće.

3.1.    4 %-tna (v/v) vodena otopina octene kiseline

U vodu se doda 40 ml ledene octene kiseline i nadopuni do 1 000 ml.

3.2.    Standardne otopine

Pripreme se standardne otopine koje sadrže 1 000 mg/l olova odnosno najmanje 500 mg/l kadmija u 4 %-tnoj otopini octene kiseline, kako je navedeno u točki 3.1.

4.    Kriteriji učinkovitosti instrumentalne metode analize

4.1. Granica detekcije olova i kadmija mora biti jednaka ili niža od:

 0,1 mg/l za olovo,

 0,01 mg/l za kadmij.

Granica detekcije definirana je kao koncentracija elementa u 4 %-tnoj octenoj kiselini kako je navedeno u točki 3.1., koja daje signal jednak dva puta jačini šuma pozadine instrumenta.

4.2. Granica kvantifikacije olova i kadmija mora biti jednaka ili niža od:

 0,2 mg/l za olovo,

 0,02 mg/l za kadmij.

4.3.  Iskorištenje. Iskorištenje olova i kadmija dodanih u 4 %-tnu otopinu octene kiseline, kako je navedeno u točki 3.1., mora biti između 80 i 120 % dodane količine.

4.4.  Specifičnost. Pri uporabi instrumentalne metode analize ne smiju postojati matrične i spektralne interferencije.

5.    Metoda

5.1.    Priprema uzorka

Uzorak mora biti čist i bez masnoća ili drugih tvari koje bi mogle utjecati na ispitivanje.

Uzorak se opere u otopini tekućeg kućanskog deterdženta pri temperaturi od približno 40 °C. Uzorak se prvo ispere vodom iz slavine, zatim destiliranom vodom ili vodom odgovarajuće kakvoće. Uzorak se ocijedi i osuši tako da na njemu ne ostanu mrlje. Ispitivana površina ne smije se dodirivati nakon čišćenja.

5.2.    Određivanje olova i/ili kadmija

 Tako pripremljen uzorak ispituje se pod uvjetima utvrđenim u Prilogu I.

 Prije uzimanja otopine za ispitivanje radi određivanja olova i/ili kadmija, sadržaj se uzorka homogenizira odgovarajućom metodom kako bi se izbjegao gubitak otopine ili abrazija ispitivane površine.

 Provede se slijepa proba s reagensom korištenim za svaku seriju određivanja.

 Određivanja olova i/ili kadmija provode se pod odgovarajućim uvjetima.

▼M1
PRILOG III.

IZJAVA O SUKLADNOSTI

Pisana izjava iz članka 2.a, stavka 1. mora sadržavati sljedeće podatke:

1. naziv i adresu poduzeća koje proizvodi gotov keramički proizvod i uvoznika koji ga uvozi u Zajednicu;

2. naziv keramičkog proizvoda;

3. datum izjave;

4. potvrdu da keramički proizvod udovoljava relevantnim zahtjevima ove Direktive i Uredbe (EZ) br. 1935/2004.

Pisana izjava mora omogućiti laku identifikaciju robe za koju je izdana i mora se obnoviti kada značajne promjene u proizvodnji dovedu do promjena u migraciji olova i kadmija.( 1 ) SL L 340, 9.12.1976., str. 19.

( 2 ) SL C 95, 28.4.1975., str. 41.

( 3 ) SL C 263, 17.11.1975., str. 66.

( 4 ) SL L 338, 13.11.2004., str. 4.

( 5 ) Ova je Direktiva priopćena državama članicama 17. listopada 1984.