01978A1024(01) — HR — 17.03.1981 — 001.001


Ovaj je tekst namijenjen isključivo dokumentiranju i nema pravni učinak. Institucije Unije nisu odgovorne za njegov sadržaj. Vjerodostojne inačice relevantnih akata, uključujući njihove preambule, one su koje su objavljene u Službenom listu Europske unije i dostupne u EUR-Lexu. Tim službenim tekstovima može se izravno pristupiti putem poveznica sadržanih u ovom dokumentu.

►B

KONVENCIJA O BUDUĆOJ VIŠESTRANOJ SURADNJI U RIBARSTVU SJEVEROZAPADNOG ATLANTIKA

( L 378 30.12.1978, 2)

Koji je izmijenila:

 

 

  br.

stranica

datum

►M1

UREDBA VIJEĆA (EEZ) br. 654/81 od 10. ožujka 1981.

  L 69

1

14.3.1981


Koji je ispravio:

►C1

Ispravak,  L 193, 16.7.1981,  37  (3179/1978)
▼B

KONVENCIJA O BUDUĆOJ VIŠESTRANOJ SURADNJI U RIBARSTVU SJEVEROZAPADNOG ATLANTIKAUGOVORNE STRANKE,

primjećujući da su obalne države sjeverozapadnog Atlantika u skladu s odgovarajućim načelima međunarodnog prava proširile svoju nadležnost nad živim resursima svojih susjednih voda do granica od 200 nautičkih milja od polazišta od kojih se mjeri širina teritorijalnog mora i unutar tih područja ostvaruju suverena prava za potrebe istraživanja i iskorištavanja, očuvanja i upravljanja tim resursima;

uzimajući u obzir rad Treće konferencije Ujedinjenih naroda o pravu mora na području ribarstva;

želeći promicati očuvanje i optimalno korištenje ribolovnih resursa s područja sjeverozapadnog Atlantika u okviru primjerenom režimu proširene jurisdikcije obalnih država nad ribarstvom i sukladno tome potaknuti međunarodnu suradnju i savjetovanje u pogledu tih ribolovnih resursa,

SPORAZUMJELE SU SE:Članak I.

1.  Područje na koje se ova Konvencije primjenjuje, dalje u tekstu „područje Konvencije” su vode sjeverozapadnog Atlantskog oceana sjeverno od 35°00′ sjeverne geografske širine i zapadno od linije koja se proteže sjeverno od 35°00′ sjeverne geografske širine i 42°00′ zapadne geografske dužine do 59°00′ sjeverne geografske širine, s tog mjesta ide zapadno do 44°00′ zapadne geografske dužine i s tog mjesta sjeverno do obale Grenlanda i voda zaljeva St. Lawrence, Davis Strait i zaljeva Baffin južno od 78°10′ sjeverne geografske širine.

2.  Područje iz ove Konvencije kao „regulatorno područje” je onaj dio područja Konvencije koje leži izvan područja u kojima obalne države imaju ribarstvenu jurisdikciju.

3.  Za potrebe ove Konvencije, „obalna država” dalje u tekstu znači ugovorna stranka koja ima ribarstvenu jurisdikciju nad vodama koje su sastavni dio područja Konvencije.

4.  Ova se Konvencija primjenjuje na sve ribolovne resurse područja Konvencije uz sljedeće iznimke: losos, tunu i iglan, stokove kitova kojima upravlja Međunarodna komisija za kitolov ili svaka nasljedna organizacija, te vrste koje se zadržavaju na dnu epikontinentalnog pojasa, odnosno organizmi koji su na stupnju eksploatacije nepokretni na ili ispod morskog dna ili se ne mogu kretati osim u stalnom fizičkom kontaktu s morskim dnom ili podzemnim slojem.

5.  Smatra se da ništa u ovoj Konvenciji ne utječe na ili dovodi u pitanje stajališta ili zahtjeve svake ugovorne stranke u vezi s unutrašnjim vodama, teritorijalnim morem ili ograničenjima ili opsegu jurisdikcije svake stranke nad ribarstvom; ili utječe na ili dovodi u pitanje stavove ili stajališta svake ugovorne stranke u vezi pravom mora.

Članak II.

1.  Ugovorne strane suglasne su uspostaviti i očuvati međunarodnu organizaciju čiji je cilj putem savjetovanja i suradnje doprinijeti optimalnom korištenju, racionalnom upravljanju i očuvanju ribolovnih resursa područja Konvencije. Ova je organizacija poznata kao Organizacija za ribarstvo sjeverozapadnog Atlantika, dalje u tekstu „Organizacija” i obavlja zadaće utvrđene ovom Konvencijom.

2.  Organizacija se sastoji od:

(a) 

Općeg vijeća;

(b) 

Znanstvenog vijeća;

(c) 

Komisije za ribarstvo; i

(d) 

Tajništva.

3.  Organizacija ima pravnu osobnost i u odnosima s drugim međunarodnim organizacijama i na državnim područjima ugovornih stranaka uživa takav pravni položaj koji joj može biti potreban za obavljanje svojih zadaća i postizanje svojih ciljeva. Imuniteti i povlastice koje Organizacija i njezini službenici uživaju na državnom području ugovorne stranke podliježu sporazumu između Organizacije i dotične ugovorne stranke.

4.  Sjedište organizacije je u Dartmouthu, Nova Škotska, Kanada ili na drugom mjestu o kojem Opće vijeće donese odluku.

Članak III.

1. Zadaće Općeg vijeća su:

(a) 

nadziranje i koordinacija organizacijskih, upravnih, financijskih i ostalih unutarnjih poslova Organizacije, uključujući veze između njezinih sastavnih tijela;

(b) 

koordinacija vanjskih odnosa Organizacije;

(c) 

ispitivanje i utvrđivanje članstva u Komisiji za ribarstvo sukladno članku XIII.; i

(d) 

izvršavanje drugih ovlasti koje su joj dodijeljene ovom Konvencijom.

Članak IV.

1.  Svaka ugovorna stranka je član Općeg vijeća i imenuje u Vijeće najviše tri predstavnika koje na svim njegovim sjednicama mogu pratiti zamjenici, stručnjaci i savjetnici.

2.  Opće vijeće bira predsjednika i potpredsjednika, od kojih svaki služi dvogodišnji mandat i ima pravo na ponovni izbor, ali njihov mandat ne smije prelaziti četiri godine za redom. Predsjednik je predstavnik ugovorne stranke koja je član Komisije za ribarstvo, a predsjednik i potpredsjednik su predstavnici različitih ugovornih stranaka.

3.  Predsjednik je predsjednik Organizacije i njezin glavni predstavnik.

4.  Predsjednik Općeg vijeća saziva redovitu godišnju sjednicu Organizacije na mjestu koje odredi Opće vijeće, a to je obično u Sjevernoj Americi.

5.  Svaku sjednicu Općeg vijeća, osim godišnje sjednice, može sazvati predsjednik u onom trenutku i na onome mjestu koje predsjednik odredi, na zahtjev ugovorne stranke i uz suglasnost druge ugovorne stranke.

6.  Opće vijeće može ustanoviti odbore i pododbore koje smatra poželjnima radi izvršavanja svojih dužnosti i zadaća.

Članak V.

1.  Svaka ugovorna stranka ima jedan glas u postupcima Općeg vijeća.

2.  Osim ako je drukčije predviđeno, odluke Općeg vijeća donose se većinom glasova svih prisutnih ugovornih stranaka i glasovanjem za ili protiv, pod uvjetom da se neće pristupiti glasovanju ako ne postoji kvorum od najmanje dvije trećine ugovornih stranaka.

3.  Opće vijeće usvaja i prema potrebi izmjenjuje pravila za vođenje sjednica i izvršavanje svojih zadaća.

4.  Opće vijeće ugovornim strankama podnosi godišnje izvješće o aktivnostima Organizacije.

Članak VI.

1.  Zadaće Znanstvenog vijeća su:

(a) 

osigurati forum radi savjetovanja i suradnje između ugovornih stranaka u vezi s proučavanjem, procjenom i razmjenom znanstvenih podataka i stajališta o ribarstvu za područje Konvencije, uključujući okolišne i ekološke čimbenike koji utječu na to ribarstvo, te potaknuti i promicati suradnju između ugovornih stranaka u znanstvenom istraživanju namijenjenom da ispuni praznine u znanju u vezi s tim pitanjima;

(b) 

prikupiti i čuvati statistiku i evidenciju te objaviti te dostavljati izvješća, podatke i materijale u vezi s ribarstvom na području Konvencije, pri uključujući okolišne i ekološke čimbenike koji utječu na to ribarstvo;

(c) 

pružiti znanstvene savjete obalnim državama prema, ako se to zahtijeva sukladno članku VII.; i

(d) 

pružiti znanstvene savjete Komisiji za ribarstvo sukladno članku VIII. ili na njegovu vlastitu inicijativu ako se zahtijeva za potrebe Komisije.

2.  Zadaće Znanstvenog vijeća mogu se prema potrebi izvršiti u suradnji s drugim javnim ili privatnim organizacijama koji imaju srodne ciljeve.

3.  Ugovorne stranke prosljeđuju Znanstvenom vijeću sve dostupne statističke i znanstvene podatke koje Vijeće zahtijeva za potrebe ovog članka.

Članak VII.

1.  Na zahtjev obalne države, Znanstveno vijeće razmatra i izvješćuje o svim pitanjima vezanim uz znanstvenu osnovu za upravljanje i očuvanje ribolovnih resursa u vodama pod ribarstvenom jurisdikcijom te obalne države unutar područja Konvencije.

2.  Uz savjetovanje sa Znanstvenim vijećem obalna država utvrđuje nadležnosti radi razmatranja svih pitanja koje se odnose na Vijeće sukladno stavku 1. Te nadležnosti uključuju, zajedno sa svim drugim pitanjima koja se smatraju prikladnim, sljedeće nadležnosti koje su primjenjive:

(a) 

izjavu o navedenom pitanju, uključujući opis ribarstva i područje koje treba razmotriti;

(b) 

opis svakih relevantnih čimbenika ili pretpostavki koje treba uzeti u obzir ako se traže znanstvene procjene ili predviđanja;

(c) 

prema potrebi opis svih ciljeva koje obalna država nastoji postići i naznaka o tome treba li pružiti stručne savjete ili niz mogućnosti.

Članak VIII.

Znanstveno vijeće razmatra i izvješćuje o svakom pitanju koje upućuje Komisija o ribarstvu u vezi sa znanstvenim pretpostavkama za upravljanje i očuvanje ribolovnih resursa unutar regulatornog područja te uzima u obzir nadležnosti Komisije o ribarstvu utvrđene u vezi s tim pitanjem.

Članak IX.

1.  Svaka ugovorna stranka je član Znanstvenog vijeća i imenuje za Vijeće svoje vlastite predstavnike koje na svim njegovim sjednicama mogu pratiti zamjenici, stručnjaci i savjetnici.

2.  Znanstveno vijeće bira predsjednika i potpredsjednika, od kojih svaki služi dvogodišnji mandat i ima pravo na ponovni izbor, ali njihov mandat ne smije prelaziti četiri godine za redom. Predsjednik je predstavnik ugovorne stranke koja je član Komisije za ribarstvo, a predsjednik i potpredsjednik su predstavnici različitih ugovornih stranaka.

3.  Svaku sjednicu Znanstvenog vijeća, osim godišnje sjednice sazvane prema članku IV., može sazvati predsjednik u onom trenutku i na onome mjestu koje predsjednik odredi, na zahtjev obalne države ili na zahtjev ugovorne stranke uz suglasnost druge ugovorne stranke.

4.  Znanstveno vijeće može ustanoviti odbore i pododbore koje smatra poželjnim radi izvršenja svojih dužnosti i zadaća.

Članak X.

1.  Znanstveni savjeti koje Znanstveno vijeće pruža sukladno ovoj Konvenciji utvrđuju se konsenzusom. Ako se konsenzus ne može postići, Vijeće navodi u svom izvješću sva stajališta iznesena o pitanjima koja se razmatraju.

2.  Odluke Znanstvenog vijeća u vezi s izborom službenika, donošenjem i izmjenama pravila i ostalih pitanja u vezi s organizacijom, donose se većinom glasova svih prisutnih ugovornih stranaka i glasovanjem za ili protiv, i u tu svrhu svaka ugovorna stranka ima jedan glas. Neće se pristupiti glasovanju ako ne postoji kvorum od najmanje dvije trećine ugovornih stranaka.

3.  Znanstveno vijeće usvaja i prema potrebi izmjenjuje pravila za vođenje sjednica i izvršavanje svojih zadaća.

Članak XI.

1.  Komisija za ribarstvo, dalje u tekstu „Komisija” odgovorna je za upravljanje i očuvanje ribolovnih resursa regulatornog područja u skladu s odredbama ovog članka.

2.  Komisija može donijeti prijedloge za zajedničke akcije ugovornih stranaka namijenjene postizanju optimalnog korištenja ribolovnih resursa regulatornog područja. Razmatrajući takve prijedloge, Komisija uzima u obzir sve relevantne podatke ili savjete dobivene od Znanstvenog vijeća.

3.  U izvršavanju svojih zadaća prema stavku 2., Komisija nastoji osigurati sukladnost između:

(a) 

svih prijedloga koji se primjenjuju na riblji stok ili skupine ribljih stokova koji se pojavljuju u regulatorom području pod ribarstvenom jurisdikcijom obalne države ili svih prijedloga koji bi imali utjecaj kroz međusobnu povezanost vrsta na riblji stok ili skupine ribljih stokova koji se u cijelosti ili djelomično javljaju unutar područja pod ribarstvenom jurisdikcijom obalne države; i

(b) 

svih mjera i odluka koje obalna država donosi za upravljanje i očuvanje tog stoka ili skupine stokova u odnosu na ribolovne aktivnosti koje se odvijaju unutar područja pod njezinom ribarstvenom jurisdikcijom.

Odgovarajuća obalna država i Komisija na odgovarajući način promiču koordinaciju takvih prijedloga, mjera i odluka. Svaka obalna država izvješćuje Komisiju o svojim mjerama i odlukama donesenima za potrebe ovog članka.

4.  Prijedlozi koje je Komisije donijela za raspodjelu ulova u regulatornom području uzimaju u obzir interese članova Komisije čija su plovila tradicionalno ribarila u tom području i prilikom raspodjele ulova u području Grand Banksa i Flemish Capa, članovi Komisije posebno vode računa o ugovornoj stranci čije obalne zajednice prvenstveno ovise o ribolovu za stokove koji se odnose na navedene ribolovne obale i koja je poduzela značajne napore za osiguranje očuvanja takvih stokova putem međunarodnih mjera, posebno osiguravanjem nadzora i pregleda međunarodnog ribarstva na tim obalama prema međunarodnom planu zajedničke provedbe.

5.  Komisija može također usvojiti prijedloge za međunarodne mjere kontrole i provedbe u okviru regulatornog područja za potrebe osiguranja primjene ove Konvencije unutar tog područja i važećih mjera koje iz nje proizlaze.

6.  Svaki prijedlog koji Komisija usvoji izvršni tajnik prosljeđuje svim ugovornim strankama, navodeći datum slanja za potrebe stavka 1. članka XII.

7.  Pridržavajući se odredaba članka XII., svaki prijedlog koji Komisija usvoji prema ovom članku postaje mjera obvezna za sve ugovorne stranke koja stupa na snagu na datum koji je utvrdila Komisija.

8.  Komisija može uputiti Znanstvenom vijeću svako pitanje vezano uz znanstvenu osnovu za upravljanje i očuvanje ribolovnih resursa u regulatornom području i navodi nadležnosti Komisije o ribarstvu za razmatranje tog pitanja.

9.  Komisija može privući pozornost nekog ili svih članova Komisije o svim pitanjima koja se odnose na ciljeve i svrhe ove Konvencije u regulatornom području.

Članak XII.

1.  Ako neki član Komisije podnese izvršnom tajniku prigovor na prijedlog u roku od 60 dana od datuma slanja navedenog u obavijesti o prijedlogu izvršnog tajnika, prijedlog ne postaje obvezujuća mjera za ugovorne stranke do isteka 40 dana nakon datuma slanja navedenog u obavijesti o tom prigovoru. Nakon toga neki drugi član Komisije može slično tome uložiti prigovor prije isteka dodatnog 40-dnevnog razdoblja ili u roku od 30 dana nakon datuma slanja navedenog u obavijesti ugovornim strankama o svim prigovorima podnesenim u navedenom dodatnom 40-dnevnom razdoblju, ovisno o tome što je kasnije. Tada prijedlog postaje mjera obvezujuća za sve ugovorne stranke, osim za one koje su podnijele prigovor na kraju produljenog razdoblja ili razdoblja za podnošenje prigovora. Ako je, međutim, na kraju tog produljenog roka većina članova Komisije podnijela i nastavila s prigovorima, prijedlog ne postaje obvezujuća mjera, osim ako se neki ili svi članovi Komisije unatoč tome međusobno dogovore da će ih on obvezivati na dogovoreni datum.

2.  Svaki član Komisije koji je uložio prigovor na prijedlog može u svakom trenutku povući navedeni prigovor, a prijedlog odmah postaje mjera koja obvezuje takvog člana, podložno postupku prigovora predviđenog ovim člankom.

3.  U svakom trenutku nakon isteka jedne godine od datuma na koji mjera stupa na snagu, svaki član Komisije može dati izvršnom tajniku obavijest o svojoj namjeri da ih ta mjera ne obvezuje, i ako se ta obavijest ne povuče, mjera prestaje obvezivati tog člana na kraju jedne godine od datuma primitka obavijesti izvršnog tajnika. U svakom trenutku nakon što je mjera prestala obvezivati člana Komisije prema ovom stavku, mjera prestaje obvezivati svakog drugog člana Komisije nakon datuma obavijesti koju izvršni tajnik primi o njegovoj namjeri da ga ta mjera ne obvezuje.

4.  Izvršni tajnik odmah izvješćuje svaku ugovornu stranku o:

(a) 

primitku svakog prigovora i povlačenju prigovora u skladu sa stavcima 1. i 2.;

(b) 

datumu na koji svaki prijedlog postaje obvezujuća mjera u skladu s odredbama stavka 1.; i

(c) 

primitku svake obavijesti u skladu sa stavkom 3.

Članak XIII.

1.  Opće vijeće na svojem godišnjem zajedanju ispituje i utvrđuje članstvo Komisije i sastoji se od:

(a) 

svake ugovorne stranke koja sudjeluje u ribarstvu na regulatornom području; i

(b) 

svake ugovorne stranke koja je Općem vijeću pružila zadovoljavajuće dokaze da očekuje sudjelovati u ribarstvu na regulatornom području tijekom godine održavanja te godišnje sjednice ili tijekom sljedeće kalendarske godine.

2.  Svaki član Komisije imenuje za Komisiju najviše tri predstavnika koje na sjednicama mogu pratiti zamjenici, stručnjaci i savjetnici.

3.  Svaka ugovorna stranka koja nije član Komisije može sudjelovati na sjednicama Komisije kao promatrač.

4.  Komisija bira predsjednika i zamjenika, od koji oba služe dvogodišnji mandat i imaju pravo na ponovni izbor, ali njihov mandat ne smije prelaziti četiri godine za redom. Predsjednik i zamjenik su predstavnici različitih članova Komisije.

5.  Svaku sjednicu Komisije, osim godišnje sjednice sazvane sukladno članku IV., može sazvati predsjednik u onom trenutku i na onom mjestu koje odredi predsjednik, na zahtjev nekog člana Komisije.

6.  Komisija može ustanoviti odbore i pododbore koje smatra poželjnima radi izvršavanja svojih dužnosti i zadaća.

Članak XIV.

1.  Svaki član Komisije ima jedan glas u postupcima Komisije.

2.  Odluke Komisije donose se većinom glasova svih prisutnih članova Komisije i glasovanjem za ili protiv, pod uvjetom da se neće glasovati ako ne postoji kvorum od najmanje dvije trećine članova Komisije.

3.  Komisija usvaja i prema potrebi izmjenjuje pravila za vođenje sjednica i izvršavanje zadaća.

Članak XV.

1.  Tajništvo pruža usluge organizaciji u izvršavanju njezinih dužnosti i zadaća.

2.  Glavni upravni službenik tajništva je izvršni tajnik kojeg Opće vijeće imenuje sukladno onim postupcima i pod onim uvjetima koje ono odredi.

3.  Izvršni tajnik imenuje osoblje tajništva u skladu s pravilima i postupcima koje određuje Opće vijeće.

4.  Podložno općem nadzoru Općeg vijeća, izvršni tajnik ima punomoć i nadležnost nad osobljem tajništva i obavlja one ostale zadaće koje Opće vijeće propisuje.

Članak XVI.

1.  Svaka ugovorna stranka plaća troškove vlastitog izaslanstva na svim sjednicama koje se održavaju sukladno ovoj Konvenciji.

2.  Opće vijeće donosi godišnji proračun za organizaciju.

3.  Komisija utvrđuje doprinose koji duguje svaka ugovorna stranka u okviru godišnjeg proračuna na sljedećoj osnovi:

(a) 

10 % proračuna dijeli se između obalnih država razmjerno njihovom nominalnom ulovu na području Konvencije u godini koja završava dvije godine prije početka proračunske godine;

(b) 

30 % proračuna dijeli se jednako između svih ugovornih stranaka; i

(c) 

60 % proračuna dijeli se jednako između ugovornih stranaka razmjerno njihovom nominalnom ulovu na području Konvencije u godini koja završava dvije godine prije početka proračunske godine.

Gore navedeni nominalni ulovi su prijavljeni ulovi vrsta navedenih u Prilogu I., koji predstavlja sastavni dio ove Konvencije.

4.  Izvršni tajnik izvješćuje svaku ugovornu stranku o doprinosu koji ta stranka duguje, obračunatom u skladu sa stavkom 3. ovog članka i nakon čega svaka ugovorna stranka što je prije moguće organizaciji plaća svoje doprinose.

5.  Doprinosi su plativi u valuti zemlje u kojoj se sjedište organizacije nalazi, osim ako Opće vijeće ne odluči drukčije.

6.  Podložno stavku 11. ovog članka, Opće vijeće na svojoj prvoj sjednici odobrava proračun za bilancu prve financijske godine u kojoj organizacija funkcionira, a izvršni tajnik šalje ugovornim strankama preslike tog proračuna zajedno s obavijestima o odgovarajućim doprinosima.

7.  Za sljedeće financijske godine, izvršni tajnik podnosi nacrte godišnjeg proračuna svakoj ugovornoj stranci, zajedno s planom proračuna najmanje 60 dana prije godišnjeg zasjedanja organizacije na kojoj se pitanja proračuna razmatraju.

8.  Ugovorna stranka koja pristupa ovoj Konvenciji tijekom financijske godine, za tu financijsku godinu doprinosi u dijelu doprinosa izračunatog u skladu s odredbama ovog članka, koji je razmjeran broju cijelih mjeseci preostalih u godini.

9.  Ugovorna stranka koja nije platila svoje doprinose za dvije uzastopne godine ne uživa nikakvo pravo glasovanja i ulaganja prigovora sukladno ovoj Konvenciji sve dok ne ispuni svoje obveze, osim ako Opće vijeće ne odluči drukčije.

10.  Financijska pitanja organizacije revidiraju jednom godišnje vanjski revizori koje izabire Opće vijeće.

11.  Ako Konvencija stupa na snagu 1. siječnja 1979., odredbe Priloga II., koji predstavlja sastavni dio ove Konvencije, primjenjuju se umjesto odredaba stavka 6.

Članak XVII.

Ugovorne stranke suglasne su poduzeti mjere pri čemu uključuju nametanje primjerenih sankcija za kršenja, koje mogu biti potrebne da učine važećima odredbe ove Konvencije i provedu sve mjere koje postaju obvezujuće sukladno stavku 7. članka XI. i sve mjere koje su na snazi sukladno članku XXIII. Svaka ugovorna stranka Komisiji šalje godišnje izvješće o aktivnostima poduzetim u te svrhe.

Članak XVIII.

Ugovorne stranke suglasne su zadržati na snazi i provoditi unutar regulatornog područja plan zajedničke međunarodne provedbe kako je primjenjiv sukladno članku XXIII. ili kako je izmijenjen mjerama iz stavka 5. članka XI. Ovaj plan uključuje odredbe za uzajamna prava ukrcaja i iskrcaja i inspekcije ugovornih stranaka i za pokretanje postupka i kazne države zastave na temelju dokaza koji proizlaze iz takvih ukrcaja i iskrcaja i inspekcija. Izvješće o takvim kaznenim progonima i nametnutim sankcijama uključuje se u godišnje izvješće iz članka XVII.

Članak XIX.

Ugovorne stranke suglasne su privući pozornost svake države koja nije stranka ove Konvencije o svakom pitanju vezanom uz ribolovne aktivnosti u regulatornom području državljana ili plovila te države za koje se čini da negativno utječu na ostvarivanje ciljeva ove Konvencije. Ugovorne stranke su nadalje suglasne prema potrebi poduzeti korake radi uklanjanja negativnih učinaka.

Članak XX.

1.  Područje Konvencije dijeli se na znanstvena i statistička podpodručja, divizije i poddivizije čije su granice one utvrđene u Prilogu III. ovoj Konvenciji.

2.  Na zahtjev Znanstvenog vijeća, Opće vijeće može dvotrećinskom većinom glasova svih ugovornih stranaka, ako to smatra potrebnim u znanstvene i statističke svrhe, izmijeniti granice znanstvenih i statističkih potpodručja, divizija i poddivizija navedenih u Prilogu III., pod uvjetom da se svaka obalna država koja ima ribarstvenu jurisdikciju u svakom dijelu zahvaćenog područja slaže s takvim postupkom.

3.  Na zahtjev Komisije za ribarstvo i nakon savjetovanja sa Znanstvenim vijećem, Opće vijeće može dvotrećinskom većinom glasova svih ugovornih stranaka podijeliti regulatorno područje na primjerene regulatorne divizije i poddivizije, ako to smatra potrebnim za potrebe upravljanja. Oni se mogu naknadno izmijeniti u skladu s istim postupkom. Granice takvih divizija i poddivizija definiraju se u Prilogu III.

4.  Prilog III. ovoj Konvenciji bilo u svojim sadašnjim ili povremeno izmijenjenim okvirima sukladno ovom članku predstavlja sastavni dio ove Konvencije.

Članak XXI.

1.  Svaka ugovorna stranka može predložiti izmjene ove Konvencije koje Opće vijeće razmatra i postupa prema njima na godišnjoj ili izvanrednoj sjednici. Svaka predložena izmjena a šalje se izvršnom tajniku najmanje 90 dana prije sjednice na kojoj se predlaže postupanje prema njima, a izvršni tajnik prijedlog odmah upućuje svim ugovornim strankama.

2.  Donošenje predloženih izmjena Konvencije od strane Općeg vijeća zahtijeva tročetvrtinsku većinu glasova svih ugovornih stranaka. Tekst svih predloženih izmjena depozitar šalje svim ugovornim strankama.

3.  Izmjena proizvodi učinke za sve ugovorne stranke 120 dana nakon datuma slanja navedenog u obavijesti depozitara o primitku pisane obavijesti o odobrenju svih ugovornih stranaka tročetvrtinskom većinom, osim ako neka druga ugovorna stranka obavijesti depozitara da ulaže prigovor na izmjenu u roku od 90 dana od datuma slanja navedenog u obavijesti depozitara o takvom primitku, u kojem slučaju izmjena ne proizvodi učinke za niti jednu ugovornu stranku. Svaka ugovorna stranka koja je uložila prigovor na izmjenu može u svakom trenutku povući svoj prigovor. Ako su svi prigovori na izmjenu povučeni, izmjena proizvodi učinke za sve ugovorne stranke 120 dana od datuma slanja navedenog u obavijesti depozitara o primitku zadnjeg povlačenja.

4.  Svaka stranka koja postane ugovorna stranka ove Konvencije nakon donošenja izmjene u skladu sa stavkom 2. ovog članka. smatra se da je odobrila navedenu izmjenu.

5.  Depozitar odmah obavješćuje ugovorne stranke o primitku obavijesti o odobrenju izmjena, o primitku obavijesti o prigovoru ili povlačenju prigovora i o stupanju na snagu izmjena.

Članak XXII.

1.  Ova je Konvencija otvorena za potpisivanje u Ottawi do 31. prosinca 1978. za stranke zastupljene na Diplomatskoj konferenciji o budućoj višestranoj suradnji u ribarstvu sjeverozapadnog Atlantika, održanoj u Ottawi od 11. listopada do 21. listopada 1977. Nakon toga je otvorena za pristupanje.

2.  Ova Konvencija podliježe ratifikaciji, prihvaćanju ili odobrenju potpisnika, a instrumenti ratifikacije, prihvaćanja i odobrenja polažu se kod vlade Kanade, navedene u ovoj Konvenciji kao „depozitar”.

3.  Ova Konvencija stupa na snagu na prvi dan siječnja nakon polaganja instrumenata ratifikacije, prihvaćanja i odobrenja najmanje šest potpisnika, od kojih najmanje jedan potpisnik ima ribarstvenu jurisdikciju u vodama koje su sastavni dio područja Konvencije.

4.  Svaka stranka koja nije potpisala ovu Konvenciju može joj pristupiti obaviješću u pisanom obliku upućenom depozitaru. Pristupanja koje je depozitar primio prije datuma stupanja na snagu ove Konvencije proizvode učinke na dan stupanja na snagu ove Konvencije. Pristupanja koje je depozitar primio nakon datuma stupanja na snagu ove Konvencije proizvode učinke na datum kada ih je depozitar primio.

5.  Depozitar obavješćuje sve potpisnike i sve stranke pristupnice o svim položenim ratifikacijama, prihvaćanjima ili odobrenjima i primljenim pristupanjima.

6.  Depozitar saziva prvi sastanak organizacije koji će se održati najkasnije šest mjeseci nakon stupanja na snagu ove Konvencije i priopćuje privremeni dnevni red svakoj ugovornoj stranci najmanje mjesec dana prije datuma sastanka.

Članak XXIII.

Nakon stupanja na snagu ove Konvencije, svaki prijedlog koji je poslan ili se primjenjuje do roka iz članka VIII. Međunarodne konvencije za ribarstvo sjeverozapadnog Atlantika, 1949., („ICNAF Konvencija”) i ovisno o odredbama ICNAF Konvencije, odmah postaje mjera obvezujuća za svaku ugovornu stranku u vezi s regulatornim područjem ako je prijedlog proizveo učinke prema ICNAF Konvenciji ili u trenutku kada počinje proizvoditi učinke koji iz nje proizlaze. Podložno stavku 3. članka XII., svaka takva mjera ostaje obvezujuća za svaku ugovornu stranku do trenutka njezinog isteka ili zamjene mjerom koja je postala obvezujuća sukladno članku XI. ove Konvencije, pod uvjetom da nijedna takva zamjena neće proizvoditi učinke prije nego ova Konvencija bude na snazi godinu dana.

Članak XXIV.

1.  Svaka ugovorna stranka može istupiti iz Konvencije 31. prosinca svake godine davanjem obavijesti na dan ili prije 30. lipnja depozitaru koji preslike te obavijesti prosljeđuje ostalim ugovornim strankama.

2.  Svaka druga ugovorna stranka može nakon toga istupiti iz Konvencije istog 31. prosinca priopćenjem depozitaru u roku od mjesec dana od primitka preslike obavijesti o istupanju dane sukladno stavku 1. ovog članka.

Članak XXV.

1.  Izvornik Konvencije polaže se kod vlade Kanade, koja svim potpisnicima i svim strankama pristupnicama šalje ovjerene preslike.

2.  Depozitar registrira Konvenciju kod tajništva Ujedinjenih naroda.

U potvrdu toga niže potpisani, valjano ovlašteni, potpisali su ovu Konvenciju.

Sastavljeno u Ottawi, 24. listopada 1978. u jednom izvorniku na engleskom i francuskom jeziku, pri čemu je svaki tekst jednako vjerodostojan.

PRILOG I. KONVENCIJIPopis vrsta za određivanje nominalnog ulova koji se koristi u izračunu godišnjeg proračuna sukladno članku XVI.

Atlantski bakalar ...

Gadus morrhua

Bakalarka ...

Melanogrammus aeglefinus

Bodečnjak mali ili jauk ...

Sebastes marinus

Srebrni oslić ...

Merluccius bilinearis

Crvena tabinja ...

Urophycis chuss

Crni bakalar ...

Pollachius virens

Iverak ...

Hippoglossoides platessoides

Sivi list ...

Glyptocephalus cynoglossus

Žutorepi list ...

Limanda ferruginea

Grenlandska ploča ...

Reinhardtius hippoglossoides

Okruglonosi grenadir ...

Macrourus rupestris

Atlantska haringa ...

Clupea harengus

Skuša ...

Scomber scombrus

Atlantska figa ...

Peprilus triacanthus

Lažna haringa ...

Alosa pseudoharengus

Veliki srebrnjak ...

Argentina silus

Kapelan ...

Mallotus villosus

Lignja pealei ...

Loligo pealei

Lignjun ...

Illex illecebrosus

Hladnovodne kozice ...

Pandalus sp.

PRILOG II. KONVENCIJI

Prijelazni financijski mehanizmi

1. Ugovorna stranka koja je također ugovorna stranka Međunarodne konvencije za ribarstvo sjeverozapadnog Atlantika cijele godine 1979. ne doprinosi u troškovima organizacije za tu godinu. Druge ugovorne stranke koje su položile svoje instrumente ratifikacije, prihvaćanja i odobrenja ili su pristupile Konvenciji prije 31. prosinca 1979. pridonose iznosu navedenom u ovom Dodatku. Doprinos svake ugovorne stranke koji nije uključen u Dodatak utvrđuje Opće vijeće.

2. Doprinosi koji se duguju sukladno stavku 1. plaća svaka ugovorna stranka što je prije moguće prije 1. siječnja 1979. ili nakon njezinog pristupanja Konvenciji, ovisno o tome što je kasnije.

Dodatak Prilogu II. KonvencijiUgovorna strana

Doprinosi za 1979.

(u dolarima)

Bugarska

16 325

Kanada

82 852

Kuba

20 211

Danska (Farski otoci)

6 473

Europska ekonomska zajednica

74 254

Demokratska Republika Njemačka

19 266

Island

12 293

Japan

16 697

Norveška

21 107

Poljska

29 316

Portugal

22 716

Rumunjska

15 472

Španjolska

26 224

SSSR

72 133

SAD

29 947

PRILOG III. KONVENCIJI

Znanstvena i statistička potpodručja, divizije i poddivizije

Znanstvena i statistička potpodručja, divizije i poddivizije predviđeni člankom XX. ove Konvencije su kako slijedi:

▼M1

1. (a) Potpodručje 0 – 

onaj dio područja Konvencije koji na jugu omeđuje linija koja se proteže u smjeru istoka od točke na 61°00′ sjeverne širine i 65°00′ zapadne dužine, do točke na 61°00′ sjeverne širine i 59°00′ zapadne dužine, a zatim u jugoistočnom smjeru duž loksodromne krivulje do točke na 60°12′ sjeverne širine i 57°13′ zapadne dužine; odatle ga prema istoku omeđuje niz geodetskih linija koje spajaju sljedeće točke:Točka br.

Širina

Dužina

1.

60°12′0

57°13′0

2.

61°00′0

57°13′1

3.

62°00′5

57°21′1

4.

62°02′3

57°21′8

5.

62°03′5

57°22′2

6.

62°11′5

57°25′4

7.

62°47′2

57°41′0

8.

63°22′8

57°57′4

9.

63°28′6

57°59′7

10.

63°35′0

58°02′0

11.

63°37′2

58°01′2

12.

63°44′1

57°58′8

13.

63°50′1

57°57′2

14.

63°52′6

57°56′6

15.

63°57′4

57°53′5

16.

64°04′3

57°49′1

17.

64°12′2

57°48′2

18.

65°06′0

57°44′1

19.

65°08′9

57°43′9

20.

65°11′6

57°44′4

21.

65°14′5

57°45′1

22.

65°18′1

57°45′8

23.

65°23′3

57°44′9

24.

65°34′8

57°42′3

25.

65°37′7

57°41′9

26.

65°50′9

57°40′7

27.

65°51′7

57°40′6

28.

65°57′6

57°40′1

29.

66°03′5

57°39′6

30.

66°12′9

57°38′2

31.

66°18′8

57°37′8

32.

66°24′6

57°37′8

33.

66°30′3

57°38′3

34.

66°36′1

57°39′2

35.

66°37′9

57°39′6

36.

66°41′8

57°40′6

37.

66°49′5

57°43′0

38.

67°21′6

57°52′7

39.

67°27′3

57°54′9

40.

67°28′3

57°55′3

41.

67°29′1

57°56′1

42.

67°30′7

57°57′8

43.

67°35′3

58°02′2

44.

67°39′7

58°06′2

45.

67°44′2

58°09′9

46.

67°56′9

58°19′8

47.

68°01′8

58°23′3

48.

68°04′3

58°25′0

49.

68°06′8

58°26′7

50.

68°07′5

58°27′2

51.

68°16′1

58°34′1

52.

68°21′7

58°39′0

53.

68°25′3

58°42′4

54.

68°32′9

58°01′8

55.

68°34′0

59°04′6

56.

68°37′9

59°14′3

57.

68°38′0

59°14′6

58.

68°56′8

60°02′4

59.

69°00′8

60°09′0

60.

69°06′8

60°18′5

61.

69°10′3

60°23′8

62.

69°12′8

60°27′5

63.

69°29′4

60°51′6

64.

69°49′8

60°58′2

65.

69°55′3

60°59′6

66.

69°55′8

61°00′0

67.

70°01′6

61°04′2

68.

70°07′5

61°08′1

69.

70°08′8

61°08′8

70.

70°13′4

61°10′6

71.

70°33′1

61°17′4

72.

70°35′6

61°20′6

73.

70°48′2

61°37′9

74.

70°51′8

61°42′7

75.

71°12′1

62°09′1

76.

71°18′9

62°17′5

77.

71°25′9

62°25′5

78.

71°29′4

62°29′3

79.

71°31′8

62°32′0

80.

71°32′9

62°33′5

81.

1°44′7

62°49′6

82.

71°47′3

62°53′1

83.

71°52′9

62°03′9

84.

71°01′7

63°21′1

85.

72°06′4

63°03′9

86.

72°11′6

63°41′0

87.

72°24′8

64°13′2

88.

72°30′5

64°26′1

89.

72°36′3

64°38′8

90.

72°43′7

64°54′3

91.

72°45′7

64°58′4

92.

72°47′7

65°00′9

93.

72°50′8

65°07′6

94.

73°18′5

66°08′3

95.

73°25′9

66°25′3

96.

73°31′1

67°15′1

97.

73°36′5

68°05′5

98.

73°37′9

68°12′3

99.

73°41′7

68°29′4

100

73°46′1

68°48′5

101

73°46′7

68°51′1

102

73°52′3

69°11′3

103

73°57′6

69°31′5

104

74°02′2

69°50′3

105

74°02′6

69°52′0

106

74°06′1

70°06′6

107

74°07′5

70°12′5

108

74°10′0

70°23′1

109

74°12′5

70°33′7

110

74°24′0

71°25′7

111

74°28′6

71°45′8

112

74°44′2

72°53′0

113

74°50′6

73°02′8

114

75°00′0

73°16′3

115

75°05′

73°30′

i odatle prema sjeveru do paralele na 78°10′ sjeverne širine; a na zapadu ga omeđuje linija koja počinje na 61°00′ sjeverne širine i 65°00′ zapadne dužine i proteže se u sjeverozapadnom smjeru duž loksodromne krivulje do otoka Baffin u istočnom Bluffu (61°55′ sjeverne širine i 65°20′ zapadne dužine), a odatle u sjevernom smjeru duž obale otoka Baffin, Bylot, Devon i Ellesmere te slijedeći meridijan na 80° zapadne dužine u vodama između tih otoka do 78°10′ sjeverne širine; i koji na sjeveru omeđuje paralela na 78°10′ sjeverne širine.

▼B

1. (b) 

Potpodručje 0 sastoji se od dvije divizije:

Divizija 0A – 

Taj dio potpodručja nalazi se sjeverno od paralele 66°15′ sjeverne geografske širine;

Divizija 0B – 

Taj dio potpodručja nalazi se južno od paralele 66°15′ sjeverne geografske širine.

▼M1

2. (a) Potpodručje 1 – 

onaj dio područja Konvencije koje se proteže istočno od potpodručja 0 i sjeverno i istočno od loksodromne krivulje koja spaja točku na 60°12′ sjeverne širine i 57°13′ zapadne dužine s točkom na 52°15′ sjeverne širine i 42°00′ zapadne dužine.

▼B

2. (b) 

Potpodručje 1. sastoji se od šest divizija:

Divizija 1A – 

Taj dio potpodručja nalazi se sjeverno od paralele 68°50′ sjeverne geografske širine (Christianshaab);

Divizija 1B – 

Taj dio potpodručja nalazi se između paralele 66°15′ sjeverne geografske širine (pet nautičkih milja sjeverno od Umanarsugssuaka) i paralele 68°50′ sjeverne geografske širine (Christianshaab);

Divizija 1C – 

Taj dio potpodručja nalazi se između paralele 64°15′ sjeverne geografske širine (pet nautičkih milja sjeverno od Godthaaba) i paralele 66°15′ sjeverne geografske širine (pet nautičkih milja sjeverno od Umanarsugssuaka);

Divizija 1D – 

Taj dio potpodručja nalazi se između paralele 62°30′ sjeverne geografske širine (ledenjak Frederikshaab) i paralele 64°15′ sjeverne geografske širine (četiri nautičke milje sjeverno od Godthaaba);

Divizija 1E – 

Taj dio potpodručja nalazi se između paralele 60°45′ sjeverne geografske širine (rt Desolation) i paralele 62°30′ sjeverne geografske širine (ledenjak Frederikshaab);

Divizija 1F – 

Taj dio potpodručja nalazi se južno od paralele 60°45′ sjeverne geografske širine (rt Desolation).

3. (a) 
Potpodručje 2. – 

Taj dio područja Konvencije nalazi se istočno od meridijana 64°30′ zapadne geografske dužine na području Hudson Straita, južno od potpodručja 0, južno i zapadno od potpodručja 1. i sjeverno od paralele 52°15′ sjeverne geografske širine.

3. (b) 

Potpodručje 2. sastoji se od tri divizije:

Divizija 2G – 

Taj dio potpodručja nalazi se sjeverno od paralele 57°40′ sjeverne geografske širine (rt Mugford);

Divizija 2H – 

Taj dio potpodručja nalazi se između paralele 55°20′ sjeverne geografske širine (Hopedale) i paralele 57°40′ sjeverne geografske širine (rt Mugford);

Divizija 2J – 

Taj dio potpodručja nalazi se južno od paralele 55°20′ sjeverne geografske širine (Hopedale).

4. (a) 
Potpodručje 3. – 

Taj dio područja Konvencije nalazi se južno od paralele 52°15′ sjeverne geografske širine; i istočno od linije koja se proteže sjeverno od rta Bauld na sjevernoj obali Newfoundlanda do 52°15′ sjeverne geografske širine; sjeverno od paralele 39°00′ sjeverne geografske širine; istočno i sjeverno od loksodrome koja počinje na 39°00′ sjeverne geografske širine, 50°00′ zapadne geografske dužine i protežući se u smjeru sjeverozapada do prolaza kroz točku na 43°30′ sjeverne geografske širine, 55°00′ zapadne geografske dužine u smjeru točke na 47°50′ sjeverne geografske širine, 60°00′ zapadne geografske dužine, sve do presjeka pravocrtne linije koja povezuje rt Ray na obali Newfoundlanda s rtom North na otoku Cape Breton; s tog mjesta u smjeru sjeveroistoka uzduž spomenute linije do rta Ray.

4. (b) 

Potpodručje 3. sastoji se od šest divizija:

Divizija 3K – 

Taj dio potpodručja nalazi se sjeverno od paralele 49°15′ sjeverne geografske širine (rt Freels, Newfoundland);

Divizija 3L – 

Taj dio potpodručja nalazi se između obale Newfoundlanda od rta Freeels do rta St Mary i linije opisane kako slijedi: početak na rtu Freels, s tog mjesta istočno do meridijana 46°30′ zapadne geografske dužine, s tog mjesta južno do paralele 46°00′ sjeverne geografske širine, s tog mjesta zapadno do meridijana 54°30′ zapadne geografske dužine, s tog mjesta uzduž loksodrome do rta St Mary, Newfoundland;

Divizija 3M – 

Taj dio potporučja nalazi se južno od paralele 49°15′ sjeverne geografske širine i istočno od meridijana 46°30′ zapadne geografske dužine;

Divizija 3N – 

Taj dio potpodručja nalazi se južno od paralele 46°00′ sjeverne geografske širine i između meridijana 46°30′ zapadne geografske dužine i meridijana 51°00′ zapadne geografske dužine;

Divizija 3O – 

Taj dio potpodručja nalazi se južno od paralele 46°00′ sjeverne geografske širine i između meridijana 51°00′ sjeverne geografske dužine i meridijana 54°30′ zapadne geografske dužine;

Divizija 3P – 

Taj dio potpodručja nalazi se južno od obale Newfoundlanda i zapadno od linije od rta St Mary, Newfoundland do točke na 46°00′ sjeverne geografske širine, 54°30′ zapadne geografske dužine, s tog mjesta južno do granice potpodručja;

Divizija 3P dijeli se na dvije poddivizije:

3Pn – 

Sjeverozapadna poddivizija – Taj dio divizije 3P nalazi se sjeverozapadno od linije koja se proteže od otoka Burgeo, Newfoundlanad, približno jugozapadno do točke na 46°50′ sjeverne geografske širine i 58°50′ zapadne geografske dužine:

3Ps – 

Jugoistočna poddivizija – Taj dio divizije 3P nalazi se jugoistočno od linije utvrđene za poddiviziju 3Pn.

5. (a) 
Potpodručje 4. – 

Taj dio područja Konvencije nalazi se sjeverno od paralele 39°00′ sjeverne geografske širine, zapadno od potpodručja 3., i istočno od linije opisane kako slijedi: početak na krajnjoj točki međunarodne granice između Sjedinjenih Američkih Država i Kanade u kanalu Grand Manan, na točki 44°46′35·346” sjeverne geografske širine; 66°54′11·253” zapadne geografske dužine; s tog mjesta južno do paralele 43°50′ sjeverne geografske širine; s tog mjesta zapadno do meridijana 67°40′ zapadne geografske dužine; s tog mjesto južno do paralele 42°20′ sjeverne geografske širine; s tog mjesta istočno do točke na 66°00′ zapadne geografske dužine; s tog mjesta uzduž loksodrome u smjeru jugoistoka do točke na 42°00′ sjeverne geografske širine i 65°40′ zapadne geografske dužine; s tog mjesta južno do paralele 39°00′ sjeverne geografske širine.

5. (b) 

Potpodručje 4. se dijeli se na šest divizija:

Divizija 4R – 

Ovaj dio potpodručja nalazi se između obale Newfoundlanda od rta Bauld do rta Ray i linije opisane kako slijedi: početak na rtu Bauld, s tog mjesta sjeverno do paralele 52°15′ sjeverne geografske širine, s tog mjesta zapadno do obale Labradora, s tog mjesta uzduž obale Labradora do krajnje točke granice Labrador-Quebec, s tog mjesta uzduž loksodrome u smjeru jugozapada do točke 49°25′ sjeverne geografske širine, 60°00′ zapadne geografske dužine, s tog mjesta južno do točke na 47°50′ sjeverne geografske širine, 60°00′ zapadne geografske dužine, s tog mjesta uzduž loksodrome u smjeru jugoistoka do točke na kojoj granica potpodručja 3. siječe pravocrtnu liniju koja spaja rt North, Nova Škotska s rtom Ray, Newfoundland, s tog mjesta do rta Ray, Newfoundland;

Divizija 4S – 

Taj dio potpodručja nalazi se između južne obale provincije Quebec od krajnje točke granice Labrador-Quebec do Pte. des Monts i linije opisane kako slijedi: početak na Pte. des Monts, s tog mjesta istočno do točke na 49°25′ sjeverne geografske širine, 64°40′ zapadne geografske dužine, s tog mjesta uzduž loksodrome u smjeru istok-jugoistok do točke na 47°50′ sjeverne geografske širine, 60°00′ zapadne geografske dužine, s tog mjesta sjeverno do točke na 49°25′ sjeverne geografske širine, 60°00′ zapadne geografske dužine, s tog mjesta uzduž loksodrome u smjeru sjeveroistoka do krajnje točke granice Labrador-Quebec;

Divizija 4T – 

Taj dio potpodručja nalazi se između obala Nove Škotske, New Brunswik i Quebec od rta North do Pre. des Monts i linije opisane kako slijedi: početak na Pte. des Monts, s tog mjesta istočno do točke na 49°25′ sjeverne geografske širine, 64°40′ zapadne geografske dužine, s tog mjesta uzduž loksodrome u smjeru jugoistoka do točke na 47°50′ sjeverne geografske širine, 60°00′ zapadne geografske dužine, s tog mjesta uzduž loksodrome u smjeru juga do rta North, Nova Škotska;

Divizija 4V – 

Taj dio potpodručja nalazi se između obala Nove Škotske između rta North i Fourchu i linije opisane kako slijedi: početak na Fourchu, s tog mjesta uzduž loksodrome u smjeru istoka do točke na 45°40′ sjeverne geografske širine, 60°00′ zapadne geografske dužine, s tog mjesta južno uzduž meridijana 60°00′ zapadne geografske dužine do paralele 44°10′ sjeverne geografske širine, s tog mjesta istočno do meridijana na 59°00′ zapadne geografske dužine, s tog mjesta južno do paralele 39°00′ sjeverne geografske širine, s tog mjesta istočno do točke u kojoj granica između potpodručja 3. i 4. sreće paralelu 39°00′ sjeverne geografske širine, s tog mjesta uzduž granice između područja 3. i 4. i linije koja se nastavlja u smjeru sjeverozapada do točke na 47°50′ sjeverne geografske širine, 60°00′ zapadne geografske dužine i s tog mjesta uzduž loksodrome u smjeru juga do rta North, Nova Škotska.

Divizija 4V dijeli se na dvije poddivizije:

4Vn – 

Sjeverna poddivizija – Taj dio divizije 4V nalazi se sjeverno od paralele na 45°40′ sjeverne geografske širine;

4Vs – 

Južna poddivizija – Taj dio divizije 4V nalazi se južno od paralele na 45°40′ sjeverne geografske širine;

Divizija 4W – 

Taj dio podpodručja leži između obale Nove Škotske između Halifaxa i Fourchua i linije opisane kako slijedi: početak na Fourchu, s tog mjesta uzduž loksodrome u smjeru istoka do točke na 45°40′ sjeverne geografske širine, 60°00′ zapadne geografske dužine; s tog mjesta južno uzduž meridijana 60°00′ zapadne geografske dužine do paralele 44°10′ sjeverne geografske dužine, s tog mjesta istočno do meridijana 59°00′ zapadne geografske dužine, s tog mjesta južno do paralele 39°00′ sjeverne geografske širine, s tog mjesta zapadno do meridijana 63°20′ zapadne geografske dužine, s tog mjesta sjeverno do točke na tom meridijanu na 44°20′ sjeverne geografske širine, s tog mjesta uzduž loksodrome u smjeru sjeverozapada do Halifax, Nova Škotska;

Divizija 4X – 

Taj dio potpodručja nalazi se između zapadne granice potpodručja 4. i obala New Brunswicka i Nove Škotske od krajnje točke granice između New Brunswicka i Mainea do Halifaxa i linije opisane kako slijedi: početak na Halifaxu, s tog mjesta uzduž loksodrome u smjeru jugoistoka do točke na 44°20′ sjeverne geografske širine, 63°20′ zapadne geografske dužine, s tog mjesta južno do paralele 39°00′ sjeverne geografske širine, i s tog mjesta zapadno do meridijana 65°40′ zapadne geografske dužine.

6. (a) 
Potpodručje 5. – 

Taj dio područja Konvencije nalazi se zapadno od zapadne granice potpodručja 4., sjeverno od paralele 39°00′ sjeverne geografske širine i istočno od meridijana 71°40′ zapadne geografske dužine.

6. (b) 

Potpodručje 5. sastoji se od dvije divizije:

Divizija 5Y – 

Taj dio potpodručja nalazi se između obala Mainea, New Hampshirea i Massachusettsa od granice između Mainea i New Brunswicka do 70°00′ zapadne geografske dužine na rtu Cod (na približno 42°00′ sjeverne geografske širine) i linije opisane kako slijedi: početak na točki rta Cod na 70°00′ zapadne geografske dužine (na približno 42°00′ sjeverne geografske širine), s tog mjesta sjeverno do 42°20′ sjeverne geografske širine, s tog mjesta istočno do 67°40′ zapadne geografske dužine na granici potpodručja 4. i 5. i s tog mjesta uzduž granice do granice Kanade i Sjedinjenih država;

Divizija 5Z – 

Taj dio potpodručja nalazi se sjeverno i istočno od divizije 5Y.

Divizija 5Z dijeli se na dva dijela: istočni i zapadni dio definirani su kako slijedi:

5Ze – 

Istočni dio – Taj dio divizije 5Z nalazi se istočno od meridijana 70°00′ zapadne geografske dužine;

5Zw – 

Zapadni dio – Taj dio divizije 5Z nalazi se zapadno od meridijana 70°00′ zapadne geografske dužine;

7. (a) 
Potpodručje 6. – 

Taj dio područja Konvencije ograničen linijom koja počinje na točki obale Rhode Island na 71°40′ zapadne geografske dužine; s tog mjesta južno do 39°00′ sjeverne geografske širine; s tog mjesta istočno do 42°00′ zapadne geografske dužine; s tog mjesta južno do 35°00′ sjeverne geografske širine; s tog mjesta zapadno do obale Sjeverne Amerike; s tog mjesta u smjeru sjevera uzduž obale Sjeverne Amerike do točke na Rhode Island na 71°40′ zapadne geografske dužine.

7. (b) 

Potpodručje 6. sastoji se od osam divizija:

Divizija 6A – 

Taj dio potpodručja nalazi se sjeverno od paralele 39°00′ sjeverne geografske širine i zapadno od podpodručja 5.;

Divizija 6B – 

Taj dio potpodručja nalazi se zapadno od 70°00′ zapadne geografske dužine, južno od paralele 39°00′ sjeverne geografske širine i sjeverno i zapadno od linije koja ide u smjeru zapada uzduž paralele 37°00′ sjeverne geografske širine do 76°00′ zapadne geografske dužine i s tog mjesta južno rta Henry, Virginia;

Divizija 6C – 

Taj dio potpodručja nalazi se zapadno od 70°00′ zapadne geografske dužine i južno od paralele 35°00′ sjeverne geografske širine;

Divizija 6D – 

Taj dio potpodručja nalazi se istočno od divizija 6B i 6C i zapadno od 65°00′ zapadne geografske dužine;

Divizija 6E – 

Taj dio potpodručja nalazi se istočno od divizije 6D zapadno od 60°00′ zapadne geografske dužine;

Divizija 6F – 

Taj dio potpodručja nalazi se istočno od divizije 6E i zapadno od 55°00′ zapadne geografske dužine;

Divizija 6G – 

Taj dio potpodručja nalazi se istočno od divizije 6F i zapadno od 50°00′ zapadne geografske dužine;

Divizija 6H – 

Taj dio potpodručja nalazi se istočno od divizije 6G i zapadno od 42°00′ zapadne geografske dužine.

CONVENTION ON FUTURE MULTILATERAL COOPERATION IN THE NORTH-WEST ATLANTIC FISHERIESTHE CONTRACTING PARTIES,

Noting that the coastal States of the Northwest Atlantic have, in accordance with relevant principles of international law, extended their jurisdiction over the living resources of their adjacent waters to limits of up to 200 nautical miles from the baselines from which the breadth of the territorial sea is measured, and exercise within these areas sovereign rights for the purpose of exploring and exploiting, conserving and managing these resources;

Taking into account the work of the Third United Nations Conference on the Law of the Sea in the field of fisheries;

Desiring to promote the conservation and optimum utilization of the fishery resources of the Northwest Atlantic area within a framework appropriate to the regime of extended coastal State jurisdiction over fisheries, and accordingly to encourage international cooperation and consultation with respect to these resources,

HAVE AGREED AS FOLLOWS:Article I

1.  The area to which this Convention applies, hereinafter referred to as ‘the Convention Area’, shall be the waters of the Northwest Atlantic Ocean north of 35o00' north latitude and west of a line extending due north from 35o00' north latitude and 42o00' west longitude to 59o00' north latitude, thence due west to 44o00' west longitude, and thence due north to the coast of Greenland, and the waters of the Gulf of St Lawrence, Davis Strait and Baffin Bay south of 78o10' north latitude.

2.  The area referred to in this Convention as ‘the Regulatory Area’ is that part of the Convention Area which lies beyond the areas in which coastal States exercise fisheries jurisdiction.

3.  For the purposes of this Convention, ‘coastal State’ shall hereinafter mean a Contracting Party exercising fisheries jurisdiction in waters forming part of the Convention Area.

4.  This Convention applies to all fishery resources of the Convention area, with the following exceptions: salmon, tuna and marlin, cetacean stocks managed by the International Whaling Commission or any successor organization, and sedentary species of the Continental Shelf, i.e., organisms which, at the harvestable stage, either are immobile on or under the seabed or are unable to move except in constant physical contact with the seabed or the subsoil.

5.  Nothing in this Convention shall be deemed to affect or prejudice the positions or claims of any Contracting Party in regard to internal waters, the territorial sea, or the limits or extent of the jurisdiction of any party over fisheries; or to affect or prejudice the views or positions of any Contracting Party with respect to the law of the sea.

Article II

1.  The Contracting Parties agree to establish and maintain an international organization whose object shall be to contribute through consultation and cooperation to the optimum utilization, rational management and conservation of the fishery resources of the Convention Area. This organization shall be known as the Northwest Atlantic Fisheries Organization, hereinafter referred to as ‘the Organization’, and shall carry out the functions set forth in this Convention.

2.  The Organization shall consist of:

(a) 

a General Council,

(b) 

a Scientific Council,

(c) 

a Fisheries Commission, and

(d) 

a Secretariat.

3.  The Organization shall have legal personality and shall enjoy in its relations with other international organizations and in the territories of the Contracting Parties such legal capacity as may be necessary to perform its functions and achieve its ends. The immunities and privileges which the Organization and its officers shall enjoy in the territory of a Contracting Party shall be subject to agreement between the Organization and the Contracting Party concerned.

4.  The headquarters of the Organization shall be at Dartmouth, Nova Scotia, Canada, or at such other place as may be decided by the General Council.

Article III

The functions of the General Council shall be:

(a) 

to supervise and coordinate the organizational, administrative, financial and other internal affairs of the Organization, including the relations among its constituent bodies;

(b) 

to coordinate the external relations of the Organization;

(c) 

to review and determine the membership of the Fisheries Commission pursuant to Article XIII; and

(d) 

to exercise such other authority as is conferred upon it by this Convention.

Article IV

1.  Each Contracting Party shall be a member of the General Council and shall appoint to the Council not more than three representatives who may be accompanied at any of its meetings by alternates, experts and advisers.

2.  The General Council shall elect a chairman and a vice-chairman, each of whom shall serve for a term of two years and shall be eligible for re-election but shall not serve for more than four years in succession. The chairman shall be a representative of a Contracting Party that is a member of the Fisheries Commission and the chairman and vice-chairman shall be representatives of different Contracting Parties.

3.  The chairman shall be the president of the Organization and shall be its principal representative.

4.  The chairman of the General Council shall convene a regular annual meeting of the Organization at a place decided upon by the General Council and which shall normally be in North America.

5.  Any meeting of the General Council, other than the annual meeting, may be called by the chairman at such time and place as the chairman may determine, upon the request of a Contracting Party with the concurrence of another Contracting Party.

6.  The General Council may establish such committees and subcommittees as it considers desirable for the exercise of its duties and functions.

Article V

1.  Each Contracting Party shall have one vote in proceedings of the General Council.

2.  Except where otherwise provided, decisions of the General Council shall be taken by a majority of the votes of all Contracting Parties present and casting affirmative or negative votes, provided that no vote shall be taken unless there is a quorum of at least two-thirds of the Contracting Parties.

3.  The General Council shall adopt, and amend as occasion may require, rules for the conduct of its meetings and for the exercise of its functions.

4.  The General Council shall submit to the Contracting Parties an annual report of the activities of the Organization.

Article VI

1.  The functions of the Scientific Council shall be:

(a) 

to provide a forum for consultation and cooperation among the Contracting Parties with respect to the study, appraisal and exchange of scientific information and views relating to the fisheries of the Convention Area, including environmental and ecological factors affecting these fisheries, and to encourage and promote cooperation among the Contracting Parties in scientific research designed to fill gaps in knowledge pertaining to these matters;

(b) 

to compile and maintain statistics and records and to publish or disseminate reports, information and materials pertaining to the fisheries of the Convention Area, including environmental and ecological factors affecting these fisheries;

(c) 

to provide scientific advice to coastal States, where requested to do so pursuant to Article VII; and

(d) 

to provide scientific advice to the Fisheries Commission, pursuant to Article VIII or on its own initiative as required for the purposes of the Commission.

2.  The functions of the Scientific Council may, where appropriate, be carried out in cooperation with other public or private organizations having related objectives.

3.  The Contracting Parties shall furnish to the Scientific Council any available statistical and scientific information requested by the Council for the purpose of this Article.

Article VII

1.  The Scientific Council shall, at the request of a coastal State, consider and report on any question pertaining to the scientific basis for the management and conservation of fishery resources in waters under the fisheries jurisdiction of that coastal State within the Convention Area.

2.  The coastal State shall, in consultation with the Scientific Council, specify terms of reference for the consideration of any question referred to the Council pursuant to paragraph 1. These terms of reference shall include, along with any other matters deemed appropriate, such of the following as are applicable:

(a) 

a statement of the question referred, including a description of the fisheries and area to be considered;

(b) 

where scientific estimates or predictions are sought, a description of any relevant factors or assumptions to be taken into account; and

(c) 

where applicable, a description of any objectives the coastal State is seeking to attain and an indication of whether specific advice or a range of options should be provided.

Article VIII

The Scientific Council shall consider and report on any question referred to it by the Fisheries Commission pertaining to the scientific basis for the management and conservation of fishery resources within the Regulatory Area and shall take into account the terms of reference specified by the Fisheries Commission in respect of that question.

Article IX

1.  Each Contracting Party shall be a member of the Scientific Council and shall appoint to the Council its own representatives who may be accompanied at any of its meetings by alternates, experts and advisers.

2.  The Scientific Council shall elect a chairman and a vice-chairman, each of whom shall serve for a term of two years and shall be eligible for re-election but shall not serve for more than four years in succession. The chairman and vice-chairman shall be representatives of different Contracting Parties.

3.  Any meeting of the Scientific Council, other than the annual meeting convened pursuant to Article IV, may be called by the chairman at such time and place as the chairman may determine, upon the request of a coastal State or upon the request of a Contracting Party with the concurrence of another Contracting Party.

4.  The Scientific Council may establish such committees and subcommittees as it considers desirable for the exercise of its duties and functions.

Article X

1.  Scientific advice to be provided by the Scientific Council pursuant to this Convention shall be determined by consensus. Where consensus cannot be achieved, the Council shall set out in its report all views advanced on the matter under consideration.

2.  Decisions of the Scientific Council with respect to the election of officers, the adoption and the amendment of rules and other matters pertaining to the organization of its work shall be taken by a majority of votes of all Contracting Parties present and casting affirmative or negative votes, and for these purposes each Contracting Party shall have one vote. No vote shall be taken unless there is a quorum of at least two-thirds of the Contracting Parties.

3.  The Scientific Council shall adopt, and amend as occasion may require, rules for the conduct of its meetings and for the exercise of its functions.

Article XI

1.  The Fisheries Commission, hereinafter referred to as ‘the Commission’, shall be responsible for the management and conservation of the fishery resources of the Regulatory Area in accordance with the provisions of this Article.

2.  The Commission may adopt proposals for joint action by the Contracting Parties designed to achieve the optimum utilization of the fishery resources of the Regulatory Area. In considering such proposals, the Commission shall take into account any relevant information or advice provided to it by the Scientific Council.

3.  In the exercise of its functions under paragraph 2, the Commission shall seek to ensure consistency between:

(a) 

any proposal that applies to a stock or group of stocks occurring both within the Regulatory Area and within an area under the fisheries jurisdiction of a coastal State, or any proposal that would have an effect through species interrelationships on a stock or group of stocks occurring in whole or in part within an area under the fisheries jurisdiction of a coastal State, and

(b) 

any measures or decisions taken by the coastal State for the management and conservation of that stock or group of stocks with respect to fishing activities conducted within the area under its fisheries jurisdiction.

The appropriate coastal State and the Commission shall accordingly promote the coordination of such proposals, measures and decisions. Each coastal State shall keep the Commission informed of its measures and decisions for the purpose of this Article.

4.  Proposals adopted by the Commission for the allocation of catches in the Regulatory Area shall take into account the interests of Commission members whose vessels have traditionally fished within that Area, and, in the allocation of catches from the Grand Banks and Flemish Cap, Commission members shall give special consideration to the Contracting Party whose coastal communities are primarily dependent on fishing for stocks related to these fishings banks and which has undertaken extensive efforts to ensure the conservation of such stocks through international action, in particular, by providing surveillance and inspection of international fisheries on these banks under an international scheme of joint enforcement.

5.  The Commission may also adopt proposals for international measures of control and enforcement within the Regulatory Area for the purpose of ensuring within that Area the application of this Convention and the measures in force thereunder.

6.  Each proposal adopted by the Commission shall be transmitted by the Executive Secretary to all Contracting Parties, specifying the date of transmittal for the purposes of paragraph 1 of Article XII.

7.  Subject to the provisions of Article XII, each proposal adopted by the Commission under this Article shall become a measure binding on all Contracting Parties to enter into force on a date determined by the Commission.

8.  The Commission may refer to the Scientific Council any question pertaining to the scientific basis for the management and conservation of fishery resources within the Regulatory Area and shall specify terms of reference for the consideration of that question.

9.  The Commission may invite the attention of any or all Commission members to any matters which relate to the objectives and purposes of this Convention within the Regulatory Area.

Article XII

1.  If any Commission member presents to the Executive Secretary an objection to a proposal within 60 days of the date of transmittal specified in the notification of the proposal by the Executive Secretary, the proposal shall not become a binding measure until the expiration of 40 days following the date of transmittal specified in the notification of that objection to the Contracting Parties. Thereupon any other Commission member may similarly object prior to the expiration of the additional 40-day period, or within 30 days after the date of transmittal specified in the notification to the Contracting Parties of any objection presented within that additional 40-day period, whichever shall be the later. The proposal shall then become a measure binding on all Contracting Parties, except those which have presented objections, at the end of the extended period or periods for objecting. If, however, at the end of such extended period or periods, objections have been presented and maintained by a majority of Commission members, the proposal shall not become a binding measure, unless any or all of the Commission members nevertheless agree as among themselves to be bound by it on an agreed date.

2.  Any Commission member which has objected to a proposal may at any time withdraw that objection and the proposal immediately shall become a measure binding on such a member, subject to the objection procedure provided for in this Article.

3.  At any time after the expiration of one year from the date on which a measure enters into force, any Commission member may give to the Executive Secretary notice of its intention not to be bound by the measure, and, if that notice is not withdrawn, the measure shall cease to be binding on that member at the end of one year from the date of receipt of the notice by the Executive Secretary. At any time after a measure has ceased to be binding on a Commission member under this paragraph, the measure shall cease to be binding on any other Commission member upon the date a notice of its intention not to be bound is received by the Executive Secretary.

4.  The Executive Secretary shall immediately notify each Contracting Party of:

(a) 

the receipt of each objection and withdrawal of objection under paragraphs 1 and 2;

(b) 

the date on which any proposal becomes a binding measure under the provisions of paragraph 1; and

(c) 

the receipt of each notice under paragraph 3.

Article XIII

1.  The membership of the Commission shall be reviewed and determined by the General Council at its annual meeting and shall consist of:

(a) 

each Contracting Party which participates in the fisheries of the Regulatory Area, and

(b) 

any Contracting Party which has provided evidence satisfactory to the General Council that it expects to participate in the fisheries of the Regulatory Area during the year of that annual meeting or during the following calendar year.

2.  Each Commission member shall appoint to the Commission not more than three representatives who may be accompanied at any of its meetings by alternates, experts and advisers.

3.  Any Contracting Party that is not a Commission member may attend meetings of the Commission as an observer.

4.  The Commission shall elect a chairman and a vice-chairman, each of whom shall serve for a term of two years and shall be eligible for re-election but shall not serve for more than four years in succession. The chairman and vice-chairman shall be representatives of different Commission members.

5.  Any meeting of the Commission, other than the annual meeting convened pursuant to Article IV, may be called by the chairman at such time and place as the chairman may determine, upon the request of any Commission member.

6.  The Commission may establish such committees and subcommittees as it considers desirable for the exercise of its duties and functions.

Article XIV

1.  Each Commission member shall have one vote in proceedings of the Commission.

2.  Decisions of the Commission shall be taken by a majority of the votes of all Commission members present and casting affirmative or negative votes, provided that no vote shall be taken unless there is a quorum of at least two-thirds of the Commission members.

3.  The Commission shall adopt, and amend as occasion may require, rules for the conduct of its meetings and for the exercise of its functions.

Article XV

1.  The Secretariat shall provide services to the Organization in the exercise of its duties and functions.

2.  The chief administrative officer of the Secretariat shall be the Executive Secretary, who shall be appointed by the General Council according to such procedures and on such terms as it may determine.

3.  The staff of the Secretariat shall be appointed by the Executive Secretary in accordance with such rules and procedures as may be determined by the General Council.

4.  The Executive Secretary shall, subject to the general supervision of the General Council, have full power and authority over staff of the Secretariat and shall perform such other functions as the General Council shall prescribe.

Article XVI

1.  Each Contracting Party shall pay the expenses of its own delegation to all meetings held pursuant to this Convention.

2.  The General Council shall adopt an annual budget for the Organization.

3.  The General Council shall establish the contributions due from each Contracting Party under the annual budget on the following basis:

(a) 

10 % of the budget shall be divided among the coastal States in proportion to their nominal catches in the Convention Area in the year ending two years before the beginning of the budget year;

(b) 

30 % of the budget shall be divided equally among all the Contracting Parties; and

(c) 

60 % of the budget shall be divided among all Contracting Parties in proportion to their nominal catches in the Convention Area in the year ending two years before the beginning of the budget year.

The nominal catches referred to above shall be the reported catches of the species listed in Annex I, which forms an integral part of this Convention.

4.  The Executive Secretary shall notify each Contracting Party of the contribution due from that Party as calculated under paragraph 3 of this Article, and as soon as possible thereafter each Contracting Party shall pay to the Organization its contribution.

5.  Contributions shall be payable in the currency of the country in which the headquarters of the Organization is located, except if otherwise authorized by the General Council.

6.  Subject to paragraph 11 of this Article, the General Council shall, at its first meeting, approve a budget for the balance of the first financial year in which the Organization functions and the Executive Secretary shall transmit to the Contracting Parties copies of that budget together with notices of their respective contributions.

7.  For subsequent financial years, drafts of the annual budget shall be submitted by the Executive Secretary to each Contracting Party together with a schedule of contributions, not less than 60 days before the annual meeting of the Organization at which the budgets are to be considered.

8.  A Contracting Party acceding to this Convention during the course of a financial year shall contribute in respect of that year a part of the contribution calculated in accordance with the provisions of this Article, that is proportional to the number of complete months remaining in the year.

9.  A Contracting Party which has not paid its contributions for two consecutive years shall not enjoy any right of casting votes and presenting objections under this Convention until it has fulfilled its obligations, unless the General Council decides otherwise.

10.  The financial affairs of the Organization shall be audited annually by external auditors to be selected by the General Council.

11.  If the Convention enters into force on 1 January 1979, the provisions of Annex II, which forms an integral part of this Convention, shall apply in place of the provisions of paragraph 6.

Article XVII

The Contracting Parties agree to take such action, including the imposition of adequate sanctions for violations, as may be necessary to make effective the provisions of the Convention and to implement any measures which become binding under paragraph 7 of Article XI and any measures which are in force under Article XXIII. Each Contracting Party shall transmit to the Commission an annual statement of the actions taken by it for these purposes.

Article XVIII

The Contracting Parties agree to maintain in force and to implement within the Regulatory Area a scheme of joint international enforcement as applicable pursuant to Article XXIII or as modified by measures referred to in paragraph 5 of Article XI. This scheme shall include provision for reciprocal rights of boarding and inspection by the Contracting Parties and for flag state prosecution and sanctions on the basis of evidence resulting from such boardings and inspections. A report of such prosecutions and sanctions imposed shall be included in the annual statement referred to in Article XVII.

Article XIX

The Contracting Parties agree to invite the attention of any State not a party to this Convention to any matter relating to the fishing activities in the Regulatory Area of the nationals or vessels of that State which appear to affect adversely the attainment of the objectives of this Convention. The Contracting Parties further agree to confer when appropriate upon the steps to be taken towards obviating such adverse effects.

Article XX

1.  The Convention Area shall be divided into scientific and statistical subareas, divisions and subdivisions, the boundaries of which shall be those defined in Annex III to this Convention.

2.  On the request of the Scientific Council, the General Council may be a two-thirds majority vote of all Contracting Parties, if deemed necessary for scientific or statistical purposes, modify the boundaries of the scientific and statistical subareas, divisions and subdivisions set out in Annex III, provided that each coastal State exercising fisheries jurisdiction in any part of the area affected concurs in such action.

3.  On the request of the Fisheries Commission and after having consulted the Scientific Council, the General Council may by a two-thirds majority vote of all Contracting Parties, if deemed necessary for management purposes, divide the Regulatory Area into appropriate regulatory divisions and subdivisions. These may subsequently be modified in accordance with the same procedure. The boundaries of any such divisions and subdivisions shall be defined in Annex III.

4.  Annex III to this Convention, either in its present terms or as modified from time to time pursuant to this Article, forms an integral part of this Convention.

Article XXI

1.  Any Contracting Party may propose amendments to this Convention to be considered and acted upon by the General Council at an annual or a special meeting. Any such proposed amendment shall be sent to the Executive Secretary at least 90 days prior to the meeting at which it is proposed to be acted upon, and the Executive Secretary shall immediately transmit the proposal to all Contracting Parties.

2.  The adoption of a proposed amendment to the Convention by the General Council shall require a three-fourths majority of the votes of all Contracting Parties. The text of any proposed amendments so adopted shall be transmitted by the Depositary to all Contracting Parties.

3.  An amendment shall take effect for all Contracting Parties 120 days following the date of transmittal specified in the notification by the Depositary of receipt of written notification of approval by three-fourths of all Contracting Parties unless any other Contracting Party notifies the Depositary that it objects to the amendment within 90 days of the date of transmittal specified in the notification by the Depositary of such receipt, in which case the amendment shall not take effect for any Contracting Party. Any Contracting Party which has objected to an amendment may at any time withdraw that objection. If all objections to an amendment are withdrawn, the amendment shall take effect for all Contracting Parties 120 days of the date of transmittal specified in the notification by the Depositary of receipt of the last withdrawal.

4.  Any party which becomes a Contracting Party to the Convention after an amendment has been adopted in accordance with paragraph 2 of this Article shall be deemed to have approved the said amendment.

5.  The Depositary shall promptly notify all Contracting Parties of the receipt of notifications of approval of amendments, the receipt of notifications of objection or withdrawal of objections, and the entry into force of amendments.

Article XXII

1.  This Convention shall be open for signature at Ottawa until 31 December 1978, by the parties represented at the Diplomatic Conference on the Future of Multilateral Cooperation in the Northwest Atlantic Fisheries, held at Ottawa from 11 October to 21 October 1977. It shall thereafter be open for accession.

2.  This Convention shall be subject to ratification, acceptance or approval by the Signatories and the instruments of ratification, acceptance or approval shall be deposited with the Government of Canada, referred to in this Convention as ‘the Depositary’.

3.  This Convention shall enter into force upon the first day of January following the deposit of instruments of ratification, acceptance or approval by not less than six Signatories at least one of which exercises fisheries jurisdiction in waters forming part of the Convention Area.

4.  Any party which has not signed this Convention may accede thereto by a notification in writing to the Depositary. Accessions received by the Depositary prior to the date of entry into force of this Convention shall become effective on the date this Convention enters into force. Accessions received by the Depositary after the date of entry into force of this Convention shall become effective on the date of receipt by the Depositary.

5.  The Depositary shall inform all Signatories and all acceding Parties of all ratifications, acceptances or approvals deposited and accessions received.

6.  The Depositary shall convene the initial meeting of the Organization to be held not more than six months after the coming into force of the Convention, and shall communicate the provisional agenda to each Contracting Party not less than one month before the date of the meeting.

Article XXIII

Upon the entry into force of this Convention, each proposal that has been transmitted or is effective at that time under Article VIII of the International Convention for the Northwest Atlantic Fisheries, 1949, (‘the ICNAF Convention’) shall, subject to the provisions of the ICNAF Convention, become a measure binding on each Contracting Party with respect to the Regulatory Area immediately, if the proposal has become effective under the ICNAF Convention, or at such time as it becomes effective thereunder. Subject to paragraph 3 of Article XII, each such measure shall remain binding on each Contracting Party, until such time as it expires or is replaced by a measure which has become binding pursuant to Article XI of this Convention, provided that no such replacement shall take effect before this Convention has been in force for one year.

Article XXIV

1.  Any Contracting Party may withdraw from the Convention on 31 December of any year by giving notice on or before the preceding 30 June to the Depositary, which shall communicate copies of such notice to other Contracting Parties.

2.  Any other Contracting Party may thereupon withdraw from the Convention on the same 31 ►C1  December by giving notice to the Depositary within one ◄ month of the receipt of a copy of a notice of withdrawal given pursuant to paragraph 1 of this Article.

Article XXV

1.  The original of the Convention shall be deposited with the Government of Canada, which shall communicate certified copies thereof to all the Signatories and to all the acceding Parties.

2.  The Depositary shall register the Convention with the Secretariat of the United Nations.

In witness whereof the undersigned, being duly authorized thereto, have signed this Convention.

Done at Ottawa, this 24th day of October 1978, in a single original, in the English and French languages, each text being equally authentic.

ANNEX 1 TO THE CONVENTION

List of species for the determination of the nominal catches to be used in calculating the annual budget pursuant to Article XVIAtlantic cod ...

Gadus morrhua

Haddock ...

Melanogrammus aeglefinus

Atlantic redfish ...

Sebastes marinus

Silver hake ...

Merluccius bilinearis

Red hake ...

Urophycis chuss

Pollock ...

Pollachius virens

American plaice ...

Hippoglossoides platessoides

Witch flounder ...

Glyptocephalus cynoglossus

Yellowtail flounder ...

Limanda ferruginea

Greenland halibut ...

Keinhardtius hippoglossoides

Roundnose grenadier ...

Macrourus rupestris

Atlantic herring ...

Clupea harengus

Atlantic mackerel ...

Scomber scombrus

Atlantic butterfish ...

Peprilus triacanthus

River herring (alewife) ...

Alosa pseudoharengus

Atlantic argentine ...

Argentina silus

Capelin ...

Mallotus villosus

Long-finned squid ...

Loligo pealei

Shortr-finned squid ...

Illex illecebrosus

Shrimps ...

Pandalus sp.

ANNEX II TO THE CONVENTION

Transitional financial arrangements

1. A Contracting Party which is also a Contracting Party to the International Convention for the Northwest Atlantic Fisheries throughout the year 1979 shall not contribute to the expenses of the Organization in that year. Other Contracting Parties which have deposited their instruments of ratification, acceptance or approval or acceded to the Convention before 31 December 1979 shall contribute the amount indicated in the Appendix hereto. The contribution of any Contracting Party not included in the Appendix shall be determined by the General Council.

2. The contributions due pursuant to paragraph 1 shall be paid by each Contracting Party as soon as possible after 1 January 1979 or after its accession to the Convention, whichever is later.

Appendix to Annex II to the ConventionContracting Party

Contribution for 1979

(in $)

Bulgaria

16 325

Canada

82 852

Cuba

20 211

Denmark (Faroe Islands)

6 473

European Economic Community

74 254

German Democratic Republic

19 266

Iceland

12 293

Japan

16 697

Norway

21 107

Poland

29 316

Portugal

22 716

Romania

15 472

Spain

26 224

USSR

72 133

USA

29 947

ANNEX III TO THE CONVENTION

Scientific and statistical subareas, divisions and subdivisions

The scientific and statistical subareas, divisions and subdivisions provided for by Article XX of this Convention shall be as follows:

▼M1

1. (a) 

Subarea 0

that portion of the Convention Area bounded on the south by a line extending due east from a point at 61o00' north latitude and 65o00' west longitude to a point at 61o00' north latitude and 59o00' west longitude, thence in a south-easterly direction along a rhumb line to a point at 60o 12' north latitude and 57o 13' west longitude; thence bounded on the east by a series of geodesic lines joining the following points:Point No

Latitude

Longitude

1

60o12'0

57o13'0

2

61o00'0

57o13'1

3

62o00'5

57o21'1

4

62o02'3

57o 21'8

5

62o03'5

57o22'2

6

62o11'5

57o25'4

7

62o47'2

57o41'0

8

63o22'8

57o57'4

9

63o28'6

57o59'7

10

63o35'0

58o02'0

11

63o37'2

58o01'2

12

63o44'1

57o58'8

13

63o50'1

57o57'2

14

63o52'6

57o56'6

15

63o57'4

57o53'5

16

64o04'3

57o49'1

17

64o12'2

57o48'2

18

65o06'0

57o44'1

19

65o08'9

57o43'9

20

65o11'6

57o44'4

21

65o14'5

57o45'1

22

65o18'1

57o45'8

23

65o23'3

57o44'9

24

65o34'8

57o42'3

25

65o37'7

57o41'9

26

65o50'9

57o40'7

27

65o51'7

57o40'6

28

65o57'6

57o40'1

29

66o03'5

57o39'6

30

66o12'9

57o38'2

31

66o18'8

57o37'8

32

66o24'6

57o37'8

33

66o30'3

57o38'3

34

66o36'1

57o39'2

35

66o37'9

57o39'6

36

66o41'8

57o40'6

37

66o49'5

57o43'0

38

67o21'6

57o52'7

39

67o27'3

57o 54'9

40

67o28'3

57o55'3

41

67o29'1

57o56'1

42

67o 307

57o57'8

43

67o35'3

58o02'2

44

67o39'7

58o06'2

45

67o44'2

58o09'9

46

67o56'9

58o19'8

47

68o01'8

58o23'3

48

68o04'3

58o25'0

49

68o06'8

58o26'7

50

68o07'5

58o27'2

51

68o16'1

58o34'1

52

68o21'7

58o39'0

53

68o25'3

58o42'4

54

68o32'9

59o01'8

55

68o34'0

59o04'6

56

68o37'9

59o14'3

57

68o38'0

59o14'6

58

68o56'8

60o02'4

59

69o00'8

60o09'0

60

69o06'8

60o18'5

61

69o10'3

60o23'8

62

69o12'8

60o27'5

63

69o29'4

60o51'6

64

69o49'8

60o58'2

65

69o55'3

60o59'6

66

69o55'8

61o00'0

67

70o01'6

61o04'2

68

70o07'5

61o08'1

69

70o08'8

61o08'8

70

70o13'4

61o10'6

71

70o33'1

61o17'4

72

70o35'6

61o20'6

73

70o48'2

61o37'9

74

70o51'8

61o42'7

75

71o12'1

62o09'1

76

71o18'9

62o17'5

77

71o25'9

62o25'5

78

71o29'4

62o29'3

79

71o31'8

62o32'0

80

71o32'9

62o33'5

81

71o44'7

62o49'6

82

71o47'3

62o53'1

83

71o52'9

63o03'9

84

72o01'7

63o21'1

85

72o06'4

63o30'9

86

72o11'0

63o41'0

87

72o24'8

64o13'2

88

72o30'5

64o26'1

89

72o36'3

64o38'8

90

72o 437

64o54'3

91

72o 457

64o58'4

92

72o 477

65o00'9

93

72o50'8

65o07'6

94

73o18'5

66o08'3

95

73o25'9

66o25'3

96

73o31'1

67o15'1

97

73o36'5

68o05'5

98

73o37'9

68o12'3

99

73o417

68o29'4

100

73o46'1

68o48'5

101

73o46'7

68o51'1

102

73o52'3

69o11'3

103

73o57'6

69o31'5

104

74o02'2

69o50'3

105

74o02'6

69o52'0

106

74o06'1

70o06'6

107

74o07'5

70o12'5

108

74o10'0

70o23'1

109

74o12'5

70o33'7

110

74o24'0

71o25'7

111

74o28'6

71o45'8

112

74o44'2

72o53'0

113

74o50'6

73o02'8

114

75o00'0

73o16'3

115

75o05'

73o30'

and thence due north to the parallel of 78o 10' north latitude; and bounded on the west by a line beginning at 61o00' north latitude and 65o00' west longitude and extending in a north-westerly direction along a rhumb line to the coast of Baffin Island at East Bluff (61o55' north latitude and 66o 20' west longitude), and thence in a northerly direction along the coast of Baffin Island, Bylot Island, Devon Island and Ellesmere Island and following the meridian of 80o west longitude in the waters between those islands to 78o 10' north latitude; and bounded on the north by the parallel of 78o 10' north latitude.

▼B

1. (b) 

Subarea 0 is composed of two divisions:Division 0A

—  That portion of the subarea lying to the north of the parallel of 66o15' north latitude;

Division OB

—  That portion of the subarea lying to the south of the parallel of 65o15' north latitude.

▼M1

2. (a) 

Sub-area 1

that portion of the Convention Area lying to the east of Sub-area 0 and to the north and east of a rhumb line joining a point at 60o12' north latitude and 57o13' west longitude with a point at 52o15' north latitude and 42o00' west longitude.

▼B

2. (b) 

Subarea 1 is composed of six divisions:Division 1A

—  That portion of the subarea lying north of the parallel of 68o50' north latitude (Christianshaab);

Division 1B

—  That portion of the subarea lying between the parallel of 66o15' north latitude (five nautical miles north of Umanarsugssuak) and the parallel of 68o50' north latitude (Christianshaab);

Division 1C

—  That portion of the subarea lying between the parallel of 64o15' north latitude (four nautical miles north of Godthaab) and the parallel of 66o15' north latitude (five nautical miles north of Umanarsugssuak);

Division 1D

—  That portion of the subarea lying between the parallel of 62o30' north latitude (Frederikshaab Glacier) and the parallel of 64o15' north latitude (four nautical miles north of Godthaab);

Division IE

—  That portion of the subarea lying between the parallel of 60o45' north latitude (Cape Desolation) and the parallel of 62o30' north latitude (Frederikshaab Glacier);

Division 1F

—  That portion of the subarea lying south of the parallel of 60o45' north latitude (Cape Desolation).

3. (a) 

Subarea 2

That portion of the Convention Area lying to the east of the meridian of 64o30' west longitude in the area of Hudson Strait, to the south of Subarea 0, to the south and west of Subarea 1 and to the north of the parallel of 52o15' north latitude.

3. (b) 

Subarea 2 is composed of three divisions:Division 2G

—  That portion of the subarea lying north of the parallel of 57o40' north latitude (Cape Mugford);

Division 2H

—  That portion of the subarea lying between the parallel of 55o20' north latitude (Hopedale) and the parallel of 57o40' north latitude (Cape Mugford);

Division 2J

—  That portion of the subarea lying south of the parallel of 55o20' north latitude (Hopedale).

4. (a) 

Subarea 3

That portion of the Convention Area lying south of the parallel of 52o15' north latitude; and to the east of a line extending due north from Cape Bauld on the north coast of Newfoundland to 52o15' north latitude; to the north of the parallel of 39o00' north latitude; and to the east and north of a rhumb line commencing at 39o00' north latitude, 50o00' west longitude and extending in a northwesterly direction to pass through a point at 43o30' north latitude, 55o00' west longitude in the direction of a point at 47o50' north latitude, 60o00' west longitude until it intersects a straight line connecting Cape Ray, on the coast of Newfoundland, with Cape North on Cape Breton Island; thence in a northeasterly direction along said line to Cape Ray.

4. (b) 

Subarea 3 is composed of six divisions:Division 3K

—  That portion of the subarea lying north of the parallel of 49o15' north latitude (Cape Freels, Newfoundland);

Division 3L

—  That portion of the subarea lying between the Newfoundland coast from Cape Freels to Cape St Mary and a line described as follows: Beginning at Cape Freels, thence due east to the meridian of 46o30' west longitude, thence due south to the parallel of 46o00' north latitude, thence due west to the meridian of 54o30' west longitude, thence along a rhumb line to Cape St Mary, Newfoundland;

Division 3M

—  That portion of the subarea lying south of the parallel of 49o15' north latitude and east of the meridian of 46o30' west longitude;

Division 3N

—  That portion of the subarea lying south of the parallel of 46o00' north latitude and between the meridian of 46o30' west longitude and the meridian of 51o00' west longitude;

Division 30

—  That portion of the subarea lying south of the parallel of 46o00' north latitude and between the meridian of 51o00' west longitude and the meridian of 54o30' west longitude;

Division 3P

—  That portion of the subarea lying south of the Newfoundland coast and west of a line from Cape St Mary, Newfoundland to a point at 46o00' north latitude, 54o30' west longitude, thence due south to the limit of the subarea;

Division 3P is divided into two subdivisions:3Pn

—  Northwestern subdivision — That portion of Division 3P lying north-west of a line extending from Burgeo Island, Newfoundland, approximately southwest to a point at 46o50' north latitude and 58o50' west longitude;

3Ps

—  Southeastern subdivision — That portion of Division 3P lying south-east of the line defined for Subdivision 3Pn.

5. (a) 

Subarea 4

That portion of the Convention Area lying north of the parallel of 39o00' north latitude, to the west of Subarea 3, and to the east of a line described as follows: Beginning at the terminus of the international boundary between the United States of America and Canada in Grand Manan Channel, at a point at 44o46' 35·346" north latitude; 66o54' 11·253" west longitude; thence due south to the parallel of 43o50' north latitude; thence due west to the meridian of 67o40' west longitude; thence due south to the parallel of 42o20' north latitude; thence due east to a point in 66o00' west longitude; thence along a rhumb line in a southeasterly direction to a point at 42o00' north latitude and 65o40' west longitude; and thence due south to the parallel of 39o00' north latitude.

5. (b) 

Subarea 4 is divided into six divisions:Division 4R

—  That portion of the subarea lying between the coast of Newfoundland from Cape Bauld to Cape Ray and a line described as follows: Beginning at Cape Bauld, thence due north to the parallel of 52o15' north latitude, thence due west to the Labrador coast, thence along the Labrador coast to the terminus of the Labrador-Quebec boundary, thence along a rhumb line in a southwesterly direction to a point at 49o25' north latitude, 60o00' west longitude, thence due south to a point at 47o50' north latitude, 60o00' west longitude, thence along a rhumb line in a southeasterly direction to the point at which the boundary of Subarea 3 intersects the straight line joining Cape North, Nova Scotia with Cape Ray, Newfoundland, thence to Cape Ray, Newfoundland;

Division 4S

—  That portion of the subarea lying between the south coast of the Province of Quebec from the terminus of the Labrador-Quebec boundary to Pte. des Monts and a line described as follows: Beginning at Pte. des Monts, thence due east to a point at 49o25' north latitude, 64o40' west longitude, thence along a rhumb line in an east-southeasterly direction to a point at 47o50' north latitude, 60o00' west longitude, thence due north to a point at 49o25' north latitude, 60o00' west longitude, thence along a rhumb line in a northeasterly direction to the terminus of the Labrador-Quebec boundary;

Division 4T

—  That portion of the subarea lying between the coasts of Nova Scotia, New Brunswick, and Quebec from Cape North to Pte. des Monts and a line described as follows: Beginning at Pte. des Monts, thence due east to a point at 49o25' north latitude, 64o40' west longitude, thence along a rhumb line in a southeasterly direction to a point at 47o50' north latitude, 60o00' west longitude, thence along a rhumb line in a southerly direction to Cape North, Nova Scotia;

Division 4V

—  That portion of the subarea lying between the coast of Nova Scotia between Cape North and Fourchu and a line described as follows: Beginning at Fourchu, thence along a rhumb line in an easterly direction to a point at 45o40' north latitude, 60o00' west longitude, thence due south along the meridian of 60o00' west longitude, to the parallel of 44o10' north latitude, thence due east to the meridian of 59o00' west longitude, thence due south to the parallel of 39o00' north latitude, thence due east to a point where the boundary between Subareas 3 and 4 meets the parallel of 39o00' north latitude, thence along the boundary between Subareas 3 and 4 and a line continuing in a northwesterly direction to a point at 47o50' north latitude, 60o00' west longitude, and thence along a rhumb line in a southerly direction to Cape North, Nova Scotia;

Division 4V is divided into two subdivisions:4Vn

—  Northern subdivision — That portion of Division 4V lying north of the parallel of 45o40' north latitude;

4Vs

—  Southern subdivision — That portion of Division 4V lying south of the parallel of 45o40' north latitude;Division 4W

—  That portion of the subarea lying between the coast of Nova Scotia between Halifax and Fourchu and a line described as follows: Beginning at Fourchu, thence along a rhumb line in an easterly direction to a point at 45o40' north latitude, 60o00' west longitude, thence due south along the meridian of 60o00' west longitude to a parallel of 44o10' north latitude, thence due east to the meridian of 59o00' west longitude, thence due south to the parallel of 39o00' north latitude, thence due west to the meridian of 63o20' west longitude, thence due north to a point on that meridian in 44o20' north latitude, thence along a rhumb line in a northwesterly direction to Halifax, Nova Scotia;

Division 4X

—  That portion of the subarea lying between the western boundary of Subarea 4 and the coasts of New Brunswick and Nova Scotia from the terminus of the boundary between New Brunswick and Maine to Halifax, and a line described as follows: Beginning at Halifax, thence along a rhumb line in a southeasterly direction to a point at 44o20' north latitude, 63o20' west longitude, thence due south to the parallel of 39o00' north latitude, and thence due west to the meridian of 65o40' west longitude.

6. (a) 

Subarea 5

That portion of the Convention Area lying to the west of the western boundary of Subarea 4, to the north of the parallel of 39o00' north latitude, and to the east of the meridian of 71o40' west longitude.

6. (b) 

Subarea 5 is composed of two divisions:Division 5Y

—  That portion of the subarea lying between the coasts of Maine, New Hampshire and Massachusetts from the border between Maine and New Brunswick to 70o00' west longitude on Cape Cod (at approximately 42o00' north latitude) and a line described as follows: Beginning at a point on Cape Cod at 70o00' west longitude (at approximately 42o00' north latitude), thence due north to 42o20' north latitude, thence due east to 67o40' west longitude at the boundary of Subareas 4 and 5, and thence along that boundary to the boundary of Canada and the United States;

Division 5Z

—  That portion of the subarea lying to the south and east of Division 5Y.

Division 5Z is divided into two portions: an eastern and a western portion defined as follows:5Ze —

Eastern portion — That portion of Division 5Z lying east of the meridian of 70o00' west longitude;

5Zw —

Western portion — That portion of Division 5Z lying west of the meridian of 70o00' west longitude;

7. (a) 

Subarea 6

That part of the Convention Area bounded by a line beginning at a point on the coast of Rhode Island at 71o40' west longitude; thence due south to 39o00' north latitude; thence due east to 42o00' west longitude; thence due south to 35o00' north latitude; thence due west to the coast of North America; thence northwards along the coast of North America to the point on Rhode Island at 71o40' west longitude.

7. (b) 

Subarea 6 is composed of eight divisions:Division 6A

—  That portion of the subarea lying to the north of the parallel of 39o00' north latitude and to the west of Subarea 5;

Division 6B

—  That portion of the subarea lying to the west of 70o00' west longitude, to the south of the parallel of 39o00' north latitude, and to the north and west of a line running westward along the parallel of 37o00' north latitude to 76o00' west longitude and thence due south to Cape Henry, Virginia;

Division 6C

—  That portion of the subarea lying to the west of 70o00' west longitude and to the south of the parallel of 35o00' north latitude;

Division 6D

—  That portion of the subarea lying to the east of Divisions 6B and 6C and to the west of 65o00' west longitude;

Division 6E

—  That portion of the subarea lying to the east of Division 6D to the west of 60o00' west longitude;

Division 6F

—  That portion of the subarea lying to the east of Division 6E and to the west of 55o00' west longitude;

Division 6G

—  That portion of the subarea lying to the east of Division 6F and to the west of 50o00' west longitude;

Division 6H

—  That portion of the subarea lying to the east of Division 6G and to the west of 42o00' west longitude.