1971R1408 — HR — 07.07.2008 — 008.003


►B

UREDBA VIJEĆA (EEZ) br. 1408/71

od 14. lipnja 1971.

o primjeni sustava socijalne sigurnosti na zaposlene osobe, samozaposlene osobe i članove njihovih obitelji koji se kreću unutar Zajednice (8) (9) (10) (11)

(Pročišćena verzija — SL L 28 od 30.1.1997., str. 1. ( 1 ))

( L 149, 5.7.1971, p.2)

 

 

  No

page

date

►M1

UREDBA VIJEĆA (EZ) br. 1290/97 od 27. lipnja 1997.

  L 176

1

4.7.1997

►M2

UREDBA VIJEĆA (EZ) br. 1223/98 od 4. lipnja 1998.

  L 168

1

13.6.1998

►M3

UREDBA VIJEĆA (EZ) br. 1606/98 od 29. lipnja 1998.

  L 209

1

25.7.1998

►M4

UREDBA VIJEĆA (EZ) br. 307/1999 od 8. veljače 1999.

  L 38

1

12.2.1999

►M5

UREDBA VIJEĆA (EZ) br. 1399/1999 od 29. travnja 1999.

  L 164

1

30.6.1999

►M6

UREDBA (EZ) br. 1386/2001 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 5. lipnja 2001.

  L 187

1

10.7.2001

►M7

UREDBA (EZ) br. 631/2004 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 31. ožujka 2004.

  L 100

1

6.4.2004

►M8

UREDBA (EZ) br. 647/2005 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 13. travnja 2005.

  L 117

1

4.5.2005

►M9

UREDBA (EZ) br. 629/2006 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 5. travnja 2006.

  L 114

1

27.4.2006

►M10

UREDBA VIJEĆA (EZ) br. 1791/2006 od 20. studenoga 2006.

  L 363

1

20.12.2006

►M11

UREDBA (EZ) br. 1992/2006 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 18. prosinca 2006.

  L 392

1

30.12.2006

►M12

UREDBA (EZ) br. 592/2008 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 17. lipnja 2008.

  L 177

1

4.7.2008


►A1

  L 236

33

23.9.2003
▼B

UREDBA VIJEĆA (EEZ) br. 1408/71

od 14. lipnja 1971.

o primjeni sustava socijalne sigurnosti na zaposlene osobe, samozaposlene osobe i članove njihovih obitelji koji se kreću unutar Zajednice (8) (9) (10) (11)

(Pročišćena verzija — SL L 28 od 30.1.1997., str. 1. ( 2 ))VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice, a posebno njegove članke 51. i 235.,

uzimajući u obzir prijedlog Komisije,

uzimajući u obzir mišljenje Europskog parlamenta,

uzimajući u obzir mišljenje Gospodarskog i socijalnog odbora,

budući da odredbe o koordinaciji nacionalnih zakonodavstava o socijalnoj sigurnosti spadaju u okvir slobode kretanja radnika koji su državljani država članica i trebaju doprinijeti poboljšanju njihova životnog standarda i uvjeta zaposlenja;

budući da sloboda kretanja osoba, koja je jedan od temelja Zajednice, nije ograničena na zaposlene osobe, već se također proširuje na samozaposlene osobe u okviru slobode poslovnog nastana i slobode pružanja usluga;

budući da je zbog znatnih razlika među nacionalnim zakonodavstvima u vezi s osobama na koje se odnose poželjno uspostaviti načelo da se Uredba primjenjuje na sve osobe osigurane prema sustavima socijalne sigurnosti za zaposlene osobe i za samozaposlene osobe ili na temelju obavljanja zaposlenja ili samozaposlenja:

budući da je potrebno poštovati posebne karakteristike nacionalnih zakonodavstava o socijalnoj sigurnosti i izraditi samo sustav koordinacije;

budući da je u okviru te koordinacije potrebno jamčiti unutar Zajednice jednaki tretman prema različitim nacionalnim zakonodavstvima svim radnicima koji žive u državama članicama te njihovim uzdržavanicima i nadživjelim osobama;

budući da odredbe o koordinaciji moraju jamčiti da radnici koji se kreću unutar Zajednice i njihovi uzdržavanici i nadživjele osobe zadržavaju prava i prednosti koje su stekli i koja su u tijeku stjecanja;

budući da se ovi ciljevi moraju ostvariti poglavito zbrajanjem svih razdoblja koja se uzimaju u obzir na temelju različitih nacionalnih zakonodavstava s ciljem ostvarivanja i zadržavanja prava na davanja i određivanja iznosa davanja, te pružanjem davanja za različite kategorije osoba koje su obuhvaćene Uredbom bez obzira na njihovo boravište unutar Zajednice;

budući da se na zaposlene osobe i samozaposlene osobe koje se kreću unutar Zajednice trebaju primjenjivati sustavi socijalne sigurnosti samo jedne države članice kako bi se izbjeglo preklapanje nacionalnih zakonodavstava koja se primjenjuju i komplikacije koje bi zbog toga mogle nastati;

budući da bi se slučajevi u kojima bi se na osobu trebalo istodobno primjenjivati zakonodavstvo dviju država članica kao izuzetak općem pravilu trebali što je više moguće ograničiti u broju i opsegu;

budući da je s ciljem što učinkovitijeg jamčenja jednakosti postupanja prema radnicima koji rade na državnom području države članice primjereno kao zakonodavstvo koje se primjenjuje kao opće pravilo odrediti ono države članice u kojoj određena osoba obavlja zaposlenje ili samozaposlenje;

budući da je u određenim situacijama koje opravdavaju druge kriterije primjenljivosti moguće odstupati od ovog općeg pravila;

budući da određena davanja predviđena nacionalnim zakonima mogu istodobno potpadati pod socijalno osiguranje i socijalnu pomoć, radi osobnog opsega njihove primjene, njihovih ciljeva i načina primjene, potrebno je utvrditi sustav koordinacije, koji uzima u obzir posebne karakteristike tih davanja, koje bi trebalo uključiti u Uredbu kako bi se zaštitili interesi radnika migranata u skladu s odredbama Ugovora;

budući da takva davanja treba priznati, u pogledu osoba koje spadaju pod područje primjene ove Uredbe, isključivo u skladu sa zakonodavstvom države boravišta određene osobe ili članova njegove ili njene obitelji, s takvim zbrajanjem razdoblja boravišta navršenima u drugoj državi članici koliko je potrebno i bez diskriminacije na temelju nacionalnosti;

budući da je potrebno utvrditi posebna pravila, posebno u području bolesti i nezaposlenosti, za pogranične radnike i sezonske radnike, uzimajući u obzir specifičnu prirodu njihove situacije;

budući da je u području davanja za slučaj bolesti i davanja za majčinstvo potrebno jamčiti zaštitu osoba koje žive ili privremeno borave u državi članici koja nije nadležna država članica;

budući da specifičan položaj podnositelja zahtjeva za mirovine i umirovljenika te članova njihove obitelji zahtijeva da se odredbe koje uređuju osiguranje za slučaj bolesti prilagode njihovoj situaciji;

budući da bi za invalidska davanja trebalo izraditi sustav koordinacije koji uvažava specifične karakteristike nacionalnih zakonodavstava; budući da je stoga potrebno napraviti razliku između zakonodavstava po kojima je iznos invalidska davanja neovisan o duljini osiguranja i zakonodavstava po kojem iznos ovisi o spomenutoj duljini;

budući da razlike između sustava u državama članicama zahtijevaju donošenje pravila o koordinaciji koja su primjenljiva u slučaju pogoršanja invalidnosti;

budući da je uputno izraditi sustav za stjecanje davanja za slučaj starosti i davanja za nadživjele osobe ako se na zaposlenu osobu ili samozaposlenu osobu primjenjuje zakonodavstvo jedne ili više država članica;

budući da postoji potreba da se utvrdi iznos mirovine određen u skladu s načinom koji se koristi za zbrajanje i razmjerno određivanje, koji jamči pravo Zajednice kad je primjena nacionalnog zakonodavstva, uključujući odredbe koje se odnose na smanjenje, obustavu ili ukidanje, manje povoljna od gore spomenutog načina;

budući da je, kako bi se radnici migranti i nadživjele osobe zaštitili od pretjerano stroge primjene nacionalnih odredbi u vezi sa smanjenjem, obustavom ili ukidanjem davanja, potrebno uključiti odredbe koje utvrđuju stroga pravila za primjenu ovih odredbi;

budući da je u pogledu davanja za ozljede na radu i profesionalne bolesti, u svrhu pružanja zaštite, potrebno utvrditi pravila koja obuhvaćaju situaciju osoba koje borave ili privremeno borave u državi članici koja nije nadležna država članica;

budući da je potrebno utvrditi posebne odredbe za posmrtne pripomoći;

budući da je, kako bi se osigurala mobilnost radne snage pod poboljšanim uvjetima, potrebno od sada osigurati tješnju suradnju između sustava osiguranja u slučaju nezaposlenosti i sustava pomoći za nezaposlene svih država članica;

budući da je stoga posebno prikladno, kako bi se olakšala potraga za zaposlenjem u različitim državama članicama, da se nezaposlenom radniku na ograničeno razdoblje pruže davanja za nezaposlenost koje predviđa zakonodavstvo države članice koje se na njega zadnje primjenjivalo;

budući da, s ciljem utvrđivanja zakonodavstva koje se primjenjuje na obiteljska davanja, kriterij zaposlenja osigurava jednako postupanje prema svim radnicima na koje se primjenjuje isto zakonodavstvo;

budući da, kako bi se izbjeglo nedopušteno preklapanje davanja, postoji potreba za osiguravanjem pravila prioriteta u slučaju preklapanja prava na obiteljska davanja prema zakonodavstvu nadležne države i prema zakonodavstvu države boravišta članova obitelji;

budući da se zakonodavstva država članica razlikuju jedna od drugih i da su specifična po prirodi, smatra se potrebnim sastaviti posebna pravila za koordinaciju nacionalnih sustava iz kojih se stječu davanja za uzdržavanu djecu umirovljenika i za djecu bez roditelja;

budući da je potrebno osnovati Administrativnu komisiju koja se sastoji od predstavnika vlade svake države članice, zaduženu posebno za bavljenje svim administrativnim pitanjima ili pitanjima tumačenja koja proizlaze iz odredbi ove Uredbe, i unaprijediti suradnju između država članica;

budući da je poželjno, u okviru Savjetodavnog odbora, da predstavnici radnika i poslodavaca preispitaju pitanja koje obrađuje Administrativna komisija;

budući da je potrebno utvrditi posebne odredbe koje se odnose na posebne karakteristike nacionalnih zakonodavstava kako bi olakšali primjenu pravila o koordinaciji,

DONIJELO JE OVU UREDBU:GLAVA I.

OPĆE ODREDBE

Članak 1. (10) (15)

Definicije

Za potrebe ove Uredbe:

(a) „zaposlena osoba” odnosno „samozaposlena osoba” znači:

▼M3

i. svaka osoba koja je osigurana na obveznoj osnovi ili na osnovi izbornog produženog osiguranja za jedan ili više osiguranih slučajeva koji su obuhvaćeni granama sustava socijalne sigurnosti za zaposlene osobe ili samozaposlene osobe, ili posebnim sustavom za državne službenike;

▼B

ii. svaka osoba koja je obvezno osigurana za jedan ili više osiguranih slučajeva koji su obuhvaćeni granama socijalne sigurnosti kojima se bavi ova Uredba, na temelju sustava socijalne sigurnosti za sve stanovnike ili za cijelo radno stanovništvo, ako:

 takva osoba može biti identificirana kao zaposlena osoba ili samozaposlena osoba na temelju načina na koji se takav sustav provodi ili financira, ili,

 je takva osoba, u nedostatku takvih kriterija, osigurana za neki drugi osigurani slučaj naveden u Prilogu I. na temelju sustava za zaposlene osobe ili samozaposlene osobe, ili na temelju sustava iz podtočke iii., bilo obvezno ili na izbornoj produženoj osnovi, ili ako takav sustav u toj državi članici ne postoji, odgovara definiciji iz Priloga I.;

iii. svaka osoba koja je obvezno osigurana za nekoliko osiguranih slučajeva koji su obuhvaćeni granama kojima se bavi ova Uredba, na temelju općeg sustava socijalne sigurnosti za sve seosko stanovništvo u skladu s kriterijima utvrđenim u Prilogu I.;

iv. svaka osoba koja je dobrovoljno osigurana za jedan ili više osiguranih slučajeva koji su obuhvaćeni granama kojima se bavi ova Uredba, na temelju sustava socijalne sigurnosti države članice za zaposlene osobe ili samozaposlene osobe ili za sve stanovnike ili za određene kategorije stanovnika:

 ako takva osoba obavlja djelatnost kao zaposlena osoba ili samozaposlena osoba, ili

 ako je takva osoba prethodno bila obvezno osigurana za isti osigurani slučaj na temelju sustava za zaposlene osobe ili samozaposlene osobe iste države članice;

(b) „pogranični radnik” znači svaka zaposlena osoba ili samozaposlena osoba koja obavlja svoje zanimanje na državnom području jedne države članice i ima boravište na državnom području druge države članice, u koju se u pravilu vraća dnevno ili najmanje jednom tjedno; međutim, pogranični radnik kojeg poduzeće za koje je uobičajeno vezan upućuje na rad drugamo na državnom području iste ili druge države članice, ili koji pruža usluge drugdje na državnom području iste ili druge države članice, zadržava status pograničnog radnika u trajanju od najviše četiri mjeseca, čak i ako je u tom razdoblju spriječen vraćati se dnevno ili najmanje jednom tjedno u mjesto u kojem ima boravište;

(c) „sezonski radnik” znači svaka zaposlena osoba koja odlazi na državno područje države članice koja nije ona u kojoj ima boravište, kako bi ondje obavljao posao sezonske prirode za poduzeće ili poslodavca te države za razdoblje, koje ni u kom slučaju ne smije biti dulje od osam mjeseci, te koji ostaje na državnom području navedene države tijekom trajanja svog posla; posao sezonske prirode znači posao koji se automatski ponavlja svake godine, budući da je ovisan o slijedu sezona;

▼M4

(ca) „student” znači svaka osoba osim zaposlene osobe ili samozaposlene osobe ili član njegove obitelji ili nadživjela osoba u smislu ove Uredbe, koja studira ili polazi strukovno osposobljavanje radi dobivanja kvalifikacije koju službeno priznaju tijela države članice, i koja je osigurana u općem sustavu socijalne sigurnosti ili u posebnom sustavu socijalne sigurnosti za studente;

▼B

(d) „izbjeglica” ima značenje određeno u članku 1. Konvencije o statusu izbjeglica, potpisane u Ženevi 28. srpnja 1951.;

(e) „osoba bez državljanstva” ima značenje određeno u članku 1. Konvencije o statusu osoba bez državljanstva, potpisane u New Yorku 28. rujna 1954.;

(f) 

i. „član obitelji” znači svaka osoba koja se utvrđuje ili uzima u obzir kao član obitelji ili koja je određena kao član kućanstva prema zakonodavstvu prema kojem se davanja pružaju ili, u slučajevima navedenima u članku 22. stavku 1. točki (a) i članku 31., prema zakonodavstvu države članice na čijem državnom području takva osoba boravi; međutim, ako navedena zakonodavstva članom obitelji ili članom kućanstva smatraju jedino osobu koja živi pod istim krovom kao i ►M4  zaposlena osoba ili samozaposlena osoba ili student ◄ , smatra se da je ovaj uvjet ispunjen ako navedena osoba uglavnom ovisi o toj osobi. ►M1  Ako zakonodavstvo države članice ne omogućuje razlikovanje članova obitelji od drugih osoba na koje se primjenjuje, izraz „član obitelji” ima značenje koje mu je određeno u Prilogu I. ◄ ;

ii. ako su međutim ta davanja za osobe s invaliditetom priznata prema zakonodavstvu države članice svim državljanima te države koji ispunjavaju propisane uvjete, izraz „član obitelji” znači najmanje bračni drug ►M4  zaposlena osoba ili samozaposlena osoba ili student ◄ i djeca te osobe koja su ili maloljetna ili uzdržavane od te osobe;

(g) izraz „nadživjela osoba” znači svaka osoba koju zakonodavstvo na temelju kojeg se priznaju davanja utvrđuje ili uzima u obzir kao takvu; međutim, u slučaju da navedeno zakonodavstvo nadživjelom osobom smatra jedino osobu koja je živjela pod istim krovom kao i preminula osoba, ovaj se uvjet smatra ispunjenim ako je osoba bila uglavnom uzdržavana od preminule osobe;

(h) „boravište” znači uobičajeno boravište;

(i) „privremeno boravište” znači privremeno boravište;

(j) „zakonodavstvo” u pogledu svake države članice znači svi zakoni i ostali propisi te sve druge postojeće ili buduće provedbene mjere koje se odnose na grane i sustave socijalne sigurnosti obuhvaćene člankom 4. stavcima 1. i 2. ili na posebna nedoprinosna davanja obuhvaćena člankom 4. stavkom 2a.

Ovaj izraz isključuje odredbe postojećih ili budućih industrijskih sporazuma, bez obzira na to jesu li ili nisu podlijegale odluci tijela koja ih je učinila obveznim ili proširila njihov opseg. Međutim, ako takve odredbe:

i. služe primjeni zahtjeva za obveznim osiguranjem prema zakonima ili propisima navedenima u prethodnom podstavku; ili

ii. uspostavljaju sustav koji provodi ista ustanova kao ona koja provodi sustave uspostavljene zakonima i propisima iz prethodnog podstavka, ograničenje izraza može se ukinuti u svakom trenutku izjavom navedene države članice kojom se određuju vrste sustava na koje se ova Uredba odnosi. Takva se izjava notificira i objavljuje u skladu s odredbama članka 97.

Odredbe prethodnog podstavka nemaju učinak izuzeća od primjene ove Uredbe na sustave na koje se primjenjivala Uredba br. 3.

Izraz „zakonodavstvo” isključuje i odredbe koje uređuju posebne sustave za samozaposlene osobe, kojih je nastanak prepušten inicijativama tih osoba ili koje se primjenjuje samo na dio državnog područja te države članice, bez obzira na to jesu li tijela vlasti odlučila da će postati obvezne ili proširiti njihov opseg ili nisu. Ti su posebni sustavi navedeni u Prilogu II.;

▼M3

(j.a) „posebni sustav za državne službenike” označava svaki sustav socijalne sigurnosti koji se razlikuje od općeg sustava socijalne sigurnosti za zaposlene osobe u dotičnim državama članicama i koji se izravno primjenjuje na sve ili na određene kategorije državnih službenika ili osoba koje se smatra takvima;

▼B

(k) „konvencija o socijalnom osiguranju” znači svaki bilateralan ili multilateralan instrument koji isključivo povezuje ili će povezati dvije ili više država članica, i svaki drugi multilateralni instrument koji povezuje ili će povezati najmanje dvije države članice i jednu ili više drugih država u području socijalne sigurnosti, za sve ili dio grana i sustava navedenih u članku 4. stavcima 1. i 2., zajedno sa sporazumima svih vrsta sklopljenim u skladu s navedenim instrumentima;

(l) „nadležno tijelo” znači, u odnosu na svaku državu članicu, ministar, ministri ili drugo odgovarajuće tijelo nadležno za sustave socijalne sigurnosti na cijelom državnom području ili dijelu državnog područja navedene države;

(m) „Administrativna komisija” znači komisija navedena u članku 80.;

(n) „ustanova”, u odnosu na svaku državu članicu, znači tijelo ili tijelo vlasti nadležno za provođenje cjelokupnog ili dijela zakonodavstva;

(o) „nadležna ustanova” znači:

i. ustanova kod koje je određena osoba osigurana u vrijeme podnošenja zahtjeva za davanje, ili

ii. ustanova kod koje određena osoba ima ili bi imala pravo na davanja u slučaju da ona ili član, ili članovi, njezine obitelji borave na državnom području države članice u području koje se ustanova nalazi, ili

iii. ustanova koju je odredilo nadležno tijelo određene države članice, ili

iv. u slučaju sustava koji se odnosi na odgovornost poslodavca u vezi s davanjima navedenima u članku 4. stavku 1. ili uključenog poslodavca ili osiguranika ili, u njihovom nedostatku, tijelo ili ustanova koju je odredilo nadležno tijelo navedene države članice;

(p) „ustanova mjesta boravišta” i „ustanova mjesta privremenog boravišta” znače ustanova nadležna za pružanje davanja u mjestu u kojem određena osoba boravi, odnosno ustanova nadležna za pružanje davanja na mjestu u kojem određena osoba privremeno boravi, na temelju zakonodavstva koje primjenjuje ta ustanova ili, ako takva ustanova ne postoji, ustanova koju određuje nadležno tijelo predmetne države članice;

(q) „nadležna država” znači država članica na čijem se državnom području nalazi nadležna ustanova;

(r) „razdoblja osiguranja” znači razdoblja plaćenih doprinosa ili razdoblja zaposlenja ili samozaposlenja koja su utvrđena ili uzeta u obzir kao razdoblja osiguranja prema zakonodavstvu na temelju kojeg su navršena ili se smatraju navršenima, te sva razdoblja koja se takvima smatraju u slučajevima kada ih navedeno zakonodavstvo smatra izjednačenima s razdobljima osiguranja ►M3  razdoblja navršena u okviru posebnog sustava za državne službenike također se smatraju razdobljima osiguranja ◄ ;

(s) „razdoblja zaposlenja” i „razdoblja samozaposlenja” znače razdoblja koja su utvrđena ili uzeta u obzir kao takva prema zakonodavstvu na temelju kojeg su navršena, te sva razdoblja koja se takvima smatraju ako ih navedeno zakonodavstvo smatra izjednačenima s razdobljima zaposlenja ►M3  razdoblja navršena u okviru posebnog sustava za državne službenike također se smatraju razdobljima zaposlenja ◄ ;

(sa) „razdoblja boravišta” znači razdoblja utvrđena ili uzeta u obzir kao takva prema zakonodavstvu na temelju kojeg su navršena ili se smatraju navršenima;

(t) „davanja” i „mirovine” znače sva davanja i mirovine, uključujući sve njihove elemente koji se isplaćuju iz javnih fondova, revalorizacijska povećanja i dopunske doplatke, koji podliježu odredbama glave III., kao i paušalna davanja koja se mogu isplaćivati umjesto mirovina, te plaćanja obavljena putem nadoknade doprinosa;

(u) 

i. „obiteljska davanja” znači sva davanja u naravi ili novcu namijenjena podmirenju obiteljskih troškova prema zakonodavstvu predviđenom u članku 4. stavku 1. točki (h), isključujući posebne doplatke za rođenje djeteta ili usvajanje navedene u Prilogu II.;

ii. „obiteljski doplatci” znači periodična novčana davanja koja se priznaju isključivo u odnosu na broj i prema potrebi dob članova obitelji;

(v) „posmrtna pripomoć” znači svako jednokratno plaćanje u slučaju smrti, osim paušalnih davanja navedenih u podstavku (t).

▼M4

Članak 2.

Obuhvaćene osobe

1.  Ova se Uredba primjenjuje na zaposlene osobe ili samozaposlene osobe i na studente na koje se primjenjuje ili se primjenjivalo zakonodavstvo jedne ili više država članica i koji su državljani jedne od država članica, ili su osobe bez državljanstva ili izbjeglice koje borave na državnom području jedne od država članica, kao i na članove njihovih obitelji i njihove nadživjele osobe.

2.  Ova se Uredba primjenjuje na nadživjele zaposlenih osoba ili samozaposlenih osoba i studenata na koje se primjenjivalo zakonodavstvo jedne ili više država članica, neovisno o njihovom državljanstvu, ako su njihovi nadživjeli državljani jedne od država članica, osobe bez državljanstva ili izbjeglice koje borave na području jedne od država članica.

▼B

Članak 3.

Jednako postupanje

1.  Podložno posebnim odredbama ove Uredbe, ►M8  ————— ◄ na koje se ova Uredba odnosi podliježu istim obvezama i uživaju ista prava na temelju zakonodavstva svake države članice kao državljani te države.

2.  Odredbe stavka 1. primjenjuju se na pravo biranja članova u tijela ustanova socijalne sigurnosti ili pravo sudjelovanja u njihovu imenovanju, ali ne utječu na zakonodavne odredbe svake države članice koje se odnose na ispunjavanje uvjeta ili načina imenovanja tih osoba u ta tijela.

3.  Osim kako je predviđeno u Prilogu III., odredbe konvencija o socijalnom osiguranju koje ostaju na snazi u skladu s člankom 7. stavkom 2. točkom (c) ►M8  ————— ◄ primjenjuju se na sve osobe na koje se primjenjuje ova Uredba.

Članak 4. (10)

Materijalno područje primjene

1.  Ova se Uredba primjenjuje na cjelokupno zakonodavstvo koje se odnosi na sljedeće grane socijalne sigurnosti:

(a) davanja za slučaj bolesti i davanja za majčinstvo;

(b) invalidska davanja, uključujući ona namijenjena održavanju ili poboljšanju sposobnosti zarađivanja;

(c) davanja za slučaj starosti;

(d) davanja za nadživjele osobe;

(e) davanja za ozljede na radu i profesionalne bolesti;

(f) posmrtna pripomoć;

(g) davanja za nezaposlenost;

(h) obiteljska davanja.

2.  Ova se Uredba odnosi na sve opće i posebne sustave socijalne sigurnosti, doprinosne ili nedoprinosne, i na sustave koji se odnose na odgovornost poslodavca ili vlasnika broda u vezi s davanjima navedenima u stavku 1.

▼M8

2.a  Ovaj se članak primjenjuje na posebna novčana nedoprinosna davanja, osigurana na temelju zakonodavstva koje, zbog osobnog opsega, ciljeva i/ili uvjeta za priznavanje prava, ima značajke kako zakonodavstva socijalne sigurnosti iz stavka 1. tako i značajke socijalne pomoći.

„Posebna novčana nedoprinosna davanja” znači:

(a) davanja čija je namjena osigurati:

i. dodatno, zamjensko ili pomoćno pokriće od rizika koje obuhvaćaju grane socijalne sigurnosti navedene u stavku 1. i koje osobama na koje se odnosi jamči minimalan dohodak za životne troškove uzimajući u obzir gospodarsku i socijalnu situaciju u državi članici na koju se to odnosi;

ili

ii. samo posebnu zaštitu osoba s invalidnošću, usko povezanih sa socijalnim okruženjem osobe na koju se to odnosi u određenoj državi članici;

i

(b) ako se financiranje isključivo izvodi iz obveznog oporezivanja namijenjenog za pokriće općih javnih izdataka, a uvjeti za osiguravanje i izračun davanja ne ovise o doprinosima korisnika. Međutim, davanja namijenjena dodatku na doprinosna davanja ne smatraju se doprinosnim davanjima samo iz tog razloga;

i

(c) koji su nabrojeni u Prilogu II.a

▼B

2.b  Ova se Uredba ne odnosi na odredbe zakonodavstva države članice u vezi s posebnim nedoprinosnim davanjima iz Priloga II. odjeljka III., valjanost kojih je ograničena na dio njezino državno područje.

3.  Međutim, odredbe glave III. ove Uredbe ne utječu na zakonske odredbe države članice o odgovornosti vlasnika broda.

4.  Ova se Uredba ne odnosi na socijalnu i medicinsku pomoć, na sustave davanja za žrtve rata ili njegovih posljedica, ►M3  ————— ◄ .

Članak 5. (10)

Izjave država članica o području primjene ove Uredbe

Države članice određuju zakonodavstvo i sustave navedene u članku 4. stavcima 1. i 2., posebna nedoprinosna davanja iz članka 4. stavka 2.a, minimalna davanja navedena u članku 50. i davanja navedena u člancima 77. i 78. u izjavama koje se moraju notificirati i objaviti u skladu s člankom 97.

Članak 6.

Konvencije o socijalnom osiguranju koje zamjenjuje ova Uredba

Podložno odredbama članaka 7., 8., i članka 46. stavka 4., ova Uredba u pogledu osoba i pitanja koje obuhvaća, zamjenjuje odredbe svake konvencije o socijalnom osiguranju koja je obvezujuća za:

(a) isključivo dvije ili više država članica; ili

(b) najmanje dvije države članice i jednu ili više drugih država, kada rješavanje određenih slučajeva ne obuhvaća nijednu ustanovu jedne od tih drugih država.

Članak 7.

Međunarodne odredbe na koje ne utječe ova Uredba

1.  Ova Uredba ne utječe na obveze koje proizlaze iz:

(a) svake konvencije koju je usvojila Međunarodna konferencija rada, a koja je nakon ratifikacije u jednoj ili više država članica stupila na snagu;

(b) Europskih privremenih sporazuma o socijalnoj sigurnosti od 11. prosinca 1953. sklopljenih između država članica Vijeća Europe.

2.  Bez obzira na odredbe članka 6., i dalje se primjenjuje sljedeće:

(a) odredba Sporazuma od 27. srpnja 1950. koji se odnosi na socijalnu sigurnost lađara na Rajni;

(b) odredbe Europske konvencije od 9. srpnja 1956. koja se odnosi na socijalnu sigurnost radnika u međunarodnom prijevozu;

▼M8

(c) određene odredbe konvencija o socijalnoj sigurnosti koje su države članice uvele prije datuma primjene ove Uredbe, pod uvjetom da su povoljnije za korisnike, ili ako one proizlaze iz posebnih povijesnih okolnosti i njihov je učinak ograničen u vremenu, ako su te odredbe nabrojene u Prilogu III.

▼B

Članak 8.

Sklapanje konvencija između država članica

1.  Dvije ili više država članica mogu, u slučaju potrebe, sklopiti konvencije jedna s drugom na temelju načela i u duhu ove Uredbe.

2.  Svaka država članica notificira, u skladu s člankom 97. stavkom 1., svaku konvenciju sklopljenu s drugom državom članicom u skladu sa stavkom 1.

Članak 9.

Ulazak u dobrovoljno ili izborno produženo osiguranje

1.  Odredbe zakonodavstva država članica koje ulazak u dobrovoljno ili izborno produženo osiguranje uvjetuju boravištem na državnom području te države, ne primjenjuju se na osobe na koje se primjenjuje ova Uredba i koje borave na državnom području druge države članice, uz uvjet da se u određenom trenutku u njihovu dotadašnjem radnom vijeku na njih primjenjivalo zakonodavstvo prve države kao na zaposlene osobe ili samozaposlene osobe.

2.  U slučajevima u kojima je na temelju zakonodavstva države članice ulazak u dobrovoljno ili izborno produženo osiguranje uvjetovano navršavanjem razdoblja osiguranja ili boravišta, sva takva razdoblja navršena na temelju zakonodavstva druge države članice uzimaju se u obzir, u potrebnom opsegu, kao da su navršena na temelju zakonodavstva prve države.

▼M8

Članak 9.a

Produženje referencijskog razdoblja

Ako zakonodavstvo države članice uvjetuje priznavanje prava na davanje istekom minimalnog razdoblja osiguranja tijekom određenog razdoblja koje prethodi osiguranom slučaju (referencijsko razdoblje) i predviđa da razdoblja tijekom kojih su davanja plaćana na temelju zakonodavstva te države članice ili razdoblja posvećena odgoju djece na području te države članice produžuju to referencijsko razdoblje, razdoblja tijekom kojih su invalidske ili starosne mirovine ili davanja za slučaj bolesti, nezaposlenosti, industrijskih nesreća na radu ili profesionalnih bolesti plaćana na temelju zakonodavstva druge države članice i razdoblja posvećena odgoju djece na području druge države članice također produžuju to referencijsko razdoblje.

▼B

Članak 10.

Odstupanje od klauzula o boravištu – Učinak obveznog osiguranja na nadoknadu doprinosa

1.  Ako nije drukčije određeno ovom Uredbom, novčana invalidska davanja, novčana davanja za slučaj starosti ili za nadživjele osobe, mirovine za ozljede na radu ili profesionalne bolesti i posmrtne pripomoći stečeni na temelju zakonodavstva jedne ili više država članica ne podliježu smanjenju, izmjeni, obustavi, ukidanju ili zapljeni zbog činjenice da korisnik ima boravište na državnom području druge države članice, a ne one u kojoj se nalazi ustanova nadležna za plaćanje.

Prvi podstavak primjenjuje se i na paušalna davanja priznata u slučajevima ponovnog sklapanja braka nadživjelog bračnog druga koji je imao pravo na obiteljsku mirovinu.

2.  U slučajevima u kojima je na temelju zakonodavstva države članice nadoknada doprinosa uvjetovan prestankom obveznog osiguranja određene osobe, ovaj se uvjet ne smatra ispunjenim sve dok ta osoba podliježe obveznom osiguranju ►M4  ————— ◄ na temelju zakonodavstva druge države članice.

Članak 10.a (10)

Posebna nedoprinosna davanja

▼M8

1.  Odredbe članka 10. i glave III. ne primjenjuju se na posebna nedoprinosna novčana davanja navedena u članku 4. stavku 2.a. Osobe na koje se odnosi ova Uredba primaju ta davanja isključivo na području države članice u kojoj borave i na temelju zakonodavstva te države članice ako su ta davanja spomenuta u Prilogu II.a. Ustanove mjesta boravišta isplaćuju davanja o svom trošku.

▼B

2.  Ustanova države članice prema čijem zakonodavstvu pravo na davanja iz stavka 1. ovisi o navršenju razdoblja zaposlenja, samozaposlenja ili boravišta smatra, u mjeri u kojoj je to potrebno, razdoblja zaposlenja, samozaposlenjaili boravišta navršena na državnom području bilo koje države članice kao razdoblja navršena na državnom području prve države članice.

3.  Ako pravo na davanje obuhvaćeno stavkom 1., ali priznato u obliku dodatka podliježe, prema zakonodavstvu države članice, primitku davanja obuhvaćenog člankom 4. stavkom 1. točkama od (a) do (h), i nijedno takvo davanje se ne može isplatiti prema tom zakonodavstvu, svako odgovarajuće davanje priznato prema zakonodavstvu druge države članice smatrat će se davanjem priznatim prema zakonodavstvu prve države članice za potrebe prava na dodatak.

4.  Ako priznavanje davanja za slučaj nesposobnosti ili invalidnosti iz stavka 1. prema zakonodavstvu države članice podliježe uvjetu da se nesposobnost ili invalidnost trebaju po prvi put dijagnosticirati na državnom području te države članice, ovaj uvjet se smatra ispunjenim ako se takva dijagnoza po prvi put donese na državnom području druge države članice.

Članak 11.

Revalorizacija davanja

Pravila za revalorizaciju određena zakonodavstvom države članice primjenjuju se na davanja koja se trebaju isplatiti prema tom zakonodavstvu uzimajući u obzir odredbe ove Uredbe.

Članak 12. (9) (11)

Sprečavanje preklapanja davanja

1.  Ova Uredba ne može omogućiti ostvarivanje kao ni očuvati pravo na nekoliko davanja iste vrste za jedno te isto razdoblje obveznog osiguranja. Međutim, ova se odredba ne primjenjuje na invalidska davanja, davanja za slučaj starosti, smrti (mirovine) ili profesionalne bolesti koje priznaju ustanove dviju ili više država članica, u skladu s člankom 41., člankom 43. stavcima 2. i 3., člancima 46., 50. i 51., ili člankom 60. stavkom 1. točkom (b).

2.  Ako nije drukčije određeno ovom Uredbom, odredbe zakonodavstva države članice o smanjenju, obustavi ili ukidanju davanja u slučajevima preklapanja s drugim davanjima iz sustava socijalne sigurnosti ili bilo kojim drugim oblikom prihoda, mogu se primijeniti čak i ako su takva davanja stečena na temelju zakonodavstva druge države članice ili je takav prihod stečen na državnom području druge države članice.

3.  Odredbe zakonodavstva države članice o smanjenju, obustavi ili ukidanju davanja u slučaju osobe koja prima invalidska davanja ili prijevremenih davanja za slučaj starosti tijekom bavljenja profesionalnom ili trgovinskom aktivnošću, mogu se primijeniti protiv takve osobe čak i ako se ona bavi tom aktivnošću na državnom području druge države članice.

4.  Invalidska mirovina koja se može isplatiti na temelju zakonodavstva Nizozemske, u slučaju u kojem je ustanova Nizozemske obvezna prema odredbama članka 57. stavka 5. ili članka 60. stavka 29. točke (b) doprinijeti i trošku davanja za slučaj profesionalne bolesti priznatih na temelju zakonodavstva druge države članice, umanjuje se za iznos koji se plaća ustanovi druge države koja je nadležna za priznavanje davanja za slučaj profesionalne bolesti.GLAVA II.

ODREĐIVANJE PRIMJENLJIVOG ZAKONODAVSTVA

Članak 13. (9)

Opća pravila

▼M3

1.  Podložno člancima 14.c i 14.f, na osobe na koje se primjenjuje ova Uredba primjenjuje se zakonodavstvo samo jedne države članice. To zakonodavstvo utvrđuje se u skladu s odredbama ove glave.

▼B

2.  Ovisno o člancima od 14. do 17.:

(a) na osobu zaposlenu na državnom području jedne države članice primjenjuje se zakonodavstvo te države čak i ako boravi na državnom području druge države članice ili ako se registrirano sjedište ili mjesto poslovanja poduzeća ili pojedinca koji ju zapošljava nalazi na državnom području druge države članice;

(b) na osobu koja je samozaposlena na državnom području jedne države članice primjenjuje se zakonodavstvo te države čak i ako boravi na državnom području druge države članice;

(c) na osobu koja je zaposlena na brodu koji nosi zastavu države članice primjenjuje se zakonodavstvo te države;

(d) na državne službenike i s njima izjednačene osobe primjenjuje se zakonodavstvo države članice kojem podliježe uprava koja ih zapošljava;

(e) na osobu koja je pozvana ili ponovno pozvana na odsluženje vojnog roka u oružanim snagama ili u civilnu službu države članice primjenjuje se zakonodavstvo te države. Ako je pravo na temelju tog zakonodavstva uvjetovano navršavanjem razdoblja osiguranja prije ulaska u takvu vojnu ili civilnu službu ili izlaska iz nje, razdoblja osiguranja navršena na temelju zakonodavstva druge države članice uzimaju se u obzir, u potrebnom opsegu, kao da su razdoblja osiguranja navršena na temelju zakonodavstva prve države. Zaposlena ili samozaposlena osoba koja je pozvana ili ponovno pozvana na odsluženje vojnog roka u oružanim snagama ili u civilnu službu zadržava status zaposlene ili samozaposlene osobe;

(f) na osobu na koju se prestaje primjenjivati zakonodavstvo države članice, bez da se na nju počne primjenjivati zakonodavstvo druge države članice u skladu s jednim od pravila navedenim u gore navedenim podstavcima ili u skladu s jednom od iznimaka ili posebnih odredbi navedenih u člancima od 14. do 17., primjenjuje se zakonodavstvo države članice na čijem državnom području boravi u skladu s odredbama samo tog zakonodavstva.

Članak 14.

Posebna pravila koja se primjenjuju na osobe u plaćenom zaposlenju, osim na pomorce

Članak 13. stavak 2. točka (a) primjenjuje se ovisno o sljedećim izuzecima i okolnostima:

1. 

(a) Na osobu zaposlenu na državnom području države članice u poduzeću kojem uobičajeno pripada, a koje je upućuje na državno područje druge države članice kako bi ondje obavljala posao za to poduzeće, i dalje se primjenjuje zakonodavstvo prve države članice, uz uvjet da očekivano trajanje tog posla ne prekoračuje 12 mjeseci i da nije upućena na rad kako bi zamijenila drugu osobu koja je završila svoje razdoblje upućivanja;

(b) ako se trajanje posla koji treba obaviti zbog nepredviđenih okolnosti proteže izvan izvorno očekivanog trajanja i prekoračuje 12 mjeseci, zakonodavstvo prve države članice i dalje se primjenjuje sve do završetka tog posla, uz uvjet da nadležno tijelo države članice na čije je državno područje ta osoba upućena ili neko drugo tijelo koje imenuje to tijelo daju svoj pristanak; takva se suglasnost mora zatražiti prije svršetka početnog dvanaestomjesečnog razdoblja. Međutim, takva se suglasnost ne može dati za razdoblje dulje od 12 mjeseci.

2. Na osobu koja je uobičajeno zaposlena na državnom području dviju ili više država članica primjenjuje se sljedeće zakonodavstvo:

(a) na osobu koja je član putujućeg ili letačkog osoblja u poduzeću koje, za najam ili naknadu ili za vlastiti račun, pruža međunarodne prijevozne usluge za putnike ili robu željeznicom, cestom, zrakom ili unutarnjim plovnim putovima i ima registrirano sjedište ili mjesto poslovanja na državnom području države članice, primjenjuje se zakonodavstvo te druge države, uz sljedeća ograničenja:

i. ako navedeno poduzeće ima podružnicu ili stalno predstavništvo na državnom području države članice različite od one u kojoj ima registrirano sjedište ili mjesto poslovanja, na osobu koju zapošljava takva podružnica ili stalno predstavništvo primjenjuje se zakonodavstvo države članice na čijem se državnom području nalazi ta podružnica ili stalno predstavništvo;

ii. ako je osoba uglavnom zaposlena na državnom području države članice u kojoj boravi, na nju se primjenjuje zakonodavstvo te države, čak i ako poduzeće koje ju zapošljava nema registrirano sjedište ili mjesto poslovanja ili podružnicu ili stalno predstavništvo na tom državnom području.

(b) na osobu, osim onih koje su navedene u točki (a), primjenjuje se:

i. zakonodavstvo države članice na čijem državnom području boravi, ako obavlja svoju djelatnost djelomično na tom području ili pripada pod nekoliko poduzeća ili nekoliko poslodavaca koji imaju registrirana sjedišta ili mjesta poslovanja na državnom području različitih država članica;

ii. zakonodavstvo države članice na čijem se državnom području nalazi registrirano sjedište ili mjesto poslovanja poduzeća ili pojedinca koji ju zapošljava, ako ne boravi na državnom području nijedne od država članica gdje obavlja svoju djelatnost.

3. Osoba koju na državnom području jedne države članice zapošljava poduzeće koje ima registrirano sjedište ili mjesto poslovanja na državnom području druge države članice i koja prelazi zajedničku granicu tih država, podliježe zakonodavstvu države članice na čijem državnom području poduzeće ima registrirano sjedište ili mjesto poslovanja.

Članak 14.a

Posebna pravila koja se primjenjuju na samozaposlene osobe, osim na pomorce

Članak 13. stavak 2. točka (b) primjenjuje se uz sljedeće iznimke i okolnosti:

1. 

(a) Na osobu koja je uobičajeno samozaposlena na državnom području države članice i koja radi na državnom području druge države članice i dalje se primjenjuje zakonodavstvo prve države članice, uz uvjet da očekivano trajanje posla ne prekoračuje 12 mjeseci;

(b) Ako se trajanje posla koji treba obaviti proteže izvan izvorno očekivanog trajanja, zbog nepredviđenih okolnosti, i prekoračuje 12 mjeseci, zakonodavstvo prve države članice i dalje se primjenjuje sve do završetka tog posla, uz uvjet da nadležno tijelo države članice na čije je državno područje ta osoba stupila da obavi taj posao ili neko drugo tijelo kojeg imenuje to tijelo vlasti daju svoju suglasnost; takva se suglasnost mora zatražiti prije svršetka početnog dvanaestomjesečnog razdoblja. Međutim, takva se suglasnost ne može dati za razdoblje dulje od 12 mjeseci.

2. Na osobu koja je uobičajeno samozaposlena na državnom području dviju ili više država članica primjenjuje se zakonodavstvo države članice na čijem državnom području boravi ako obavlja bilo koji dio svoje djelatnosti na državnom području te države članice. Ako osoba ne obavlja nikakvu djelatnost na državnom području države članice u kojoj boravi, na nju se primjenjuje zakonodavstvo države članice na čijem državnom području obavlja svoju glavnu djelatnost. Kriteriji koji se koriste za određivanje glavne djelatnosti utvrđeni su u propisu navedenom u članku 98.

3. Na osobu je samozaposlena u poduzeću koje ima registrirano sjedište ili mjesto poslovanja na državnom području jedne države članice i koja prelazi zajedničku granicu dviju država članica primjenjuje se zakonodavstvo države članice na čijem državnom području poduzeće ima registrirano sjedište ili mjesto poslovanja.

4. Ako zakonodavstvo koje bi se trebalo primjenjivati na osobu u skladu sa stavkom 2. ili 3. toj osobi ne omogući uključenje u mirovinski sustav čak ni na dobrovoljnoj osnovi, na tu se osobu primjenjuje zakonodavstvo druge države članice koje bi se primjenjivalo, osim ovih posebnih odredbi, ili ako bi se na ovaj način primjenjivala zakonodavstva dviju ili više država članica, na osobu se primjenjuje zakonodavstvo koje je odlučeno zajedničkim sporazumom između predmetnih država članica ili njihovih nadležnih tijela.

Članak 14.b

Posebna pravila koja se primjenjuju na pomorce

Članak 13. stavak 2. točka (c) primjenjuje se uz sljedeće iznimke i okolnosti:

1. Na osobu koju zapošljava poduzeće kojem uobičajeno pripada, bilo na državnom području države članice ili na brodu koji nosi zastavu države članice, a koju to poduzeće upućuje na brod koji nosi zastavu druge države članice kako bi ondje obavljala posao za to poduzeće, ovisno o uvjetima navedenima u članku 14. stavku 1., i dalje se primjenjuje zakonodavstvo prve države članice.

2. Na osobu koja je uobičajeno samozaposlena, bilo na državnom području države članice ili na brodu koji nosi zastavu države članice i koja obavlja posao za vlastiti račun na brodu koji nosi zastavu druge države članice, ovisno o uvjetima navedenima u članku 14.a stavku 1., i dalje se primjenjuje zakonodavstvo prve države članice.

3. Na osobu koja, kada nije uobičajeno zaposlena na moru, obavlja posao u teritorijalnim vodama ili luci države članice na brodu koji nosi zastavu druge države članice unutar tih teritorijalnih voda ili u toj luci, ali nije član posade broda, primjenjuje se zakonodavstvo prve države članice.

4. Na osobu zaposlenu na brodu koji nosi zastavu države članice i koju za takvo zaposlenje plaća poduzeće ili osoba čije je registrirano sjedište ili mjesto poslovanja na državnom području druge države članice, primjenjuje se zakonodavstvo te druge države ako boravi na državnom području te države; poduzeće ili osoba koji isplaćuju naknadu smatraju se poslodavcem u smislu navedenog zakonodavstva.

Članak 14.c (5)

Posebna pravila koja se primjenjuju na osobe koje su istodobno zaposlene na državnom području jedne države članice i samozaposlene su na državnom području druge države članice

1.  Na osobu koja je istodobno zaposlena na državnom području jedne države članice i samozaposlena je na državnom području druge države članice primjenjuje se:

(a) osim ako je drukčije određeno podstavkom (b), zakonodavstvo države članice na državnom području koje je u plaćenom zaposlenju, ili ako obavlja takvu djelatnost na području dviju ili više država članica, zakonodavstvo utvrđeno u skladu s člankom 14. stavcima 2. ili 3.;

(b) u slučajevima spomenutima u Prilogu VII.:

 zakonodavstvo države članice na čijem je državnom području u plaćenom zaposlenju, a to je zakonodavstvo utvrđeno u skladu s odredbama članka 14. stavaka 2. ili 3., ako obavlja takvu djelatnost na području dviju ili više država članica,

 i

 zakonodavstvo države članice na čijem državnom području je samozaposlena, a to je zakonodavstvo utvrđeno u skladu s člankom 14.a stavcima 2. 3. ili 4., ako obavlja takvu djelatnost na državnom području dviju ili više država članica.

Članak 14.d (5)

Razne odredbe

▼M3

1.  Za potrebe primjene zakonodavstva utvrđenog u skladu s ovim odredbama, smatra se da je osoba iz članka 14. stavaka 2. i 3., članka 14.a stavaka 2. 3. i 4., članka 14.c točke (a) i članka 14.e svoju profesionalnu djelatnost ili djelatnosti obavljala na području predmetne države članice.

▼B

2.  Smatra se da osoba iz članka 14.c točke (b), za potrebe utvrđivanja stopa doprinosa koje se naplaćuju samozaposlenim osobama prema zakonodavstvu države članice na čijem su državnom području samozaposlene, obavlja plaćeno zaposlenje na državnom području te države članice.

3.  Odredbe zakonodavstva države članice prema kojima umirovljenik koji obavlja profesionalnu ili trgovinsku djelatnost ne podliježe obveznom osiguranju u vezi s takvom djelatnošću odnose se i na umirovljenika čija je mirovina stečena na temelju zakonodavstva druge države članice, osim ako ta osoba izričito zatraži da podliježe odredbama tako da se obrati ustanovi koju odredi nadležno tijelo prve države članice i koja je imenovana u Prilogu 10. Uredbe i navedena u članku 98.

▼M3

Članak 14.e

Posebna pravila koja se primjenjuju na osobe osigurane u posebnom sustavu za državne službenike, koje su istovremeno zaposlene osobe i/ili su samozaposlene osobe na državnom području jedne ili više drugih država članica

Na osobu koja je istovremeno zaposlena kao državni službenik, ili na osobu koju se takvom smatra, i koja je osigurana u posebnom sustavu za državne službenike u jednoj državi članici, a koja je zaposlena osoba i/ili samozaposlena osoba na području jedne ili više drugih država članica, primjenjuje se zakonodavstvo države članice u kojoj je ta osoba osigurana u posebnom sustavu za državne službenike.

Članak 14.f

Posebna pravila koja se primjenjuju na državne službenike koji su istovremeno zaposleni u više država članica i u jednoj od tih država osigurani u posebnom sustavu

Na osobu koja je istovremeno zaposlena u dvije ili više država članica kao državni službenik, ili na osobu koju se takvom smatra, i koja je osigurana u najmanje jednoj od tih država članica u posebnom sustavu za državne službenike primjenjuje se zakonodavstvo svake od tih država članica.

▼B

Članak 15.

Pravila o dobrovoljnom osiguranju ili izbornom produženom osiguranju

1.  Članci od 13. do 14.d ne primjenjuju se na dobrovoljno osiguranje ili na izborno produženo osiguranje, osim ako, s obzirom na jednu od grana iz članka 4., u nekoj državi članici postoji samo sustav dobrovoljnog osiguranja.

2.  Ako primjena zakonodavstava dviju ili više država članica ima za posljedicu preklapanje osiguranja:

 prema sustavu obveznog osiguranja i jednom ili više sustava dobrovoljnog ili izbornog produženog osiguranja, određena osoba podliježe isključivo sustavu obveznog osiguranja;

 prema dva ili više sustava dobrovoljnog ili izbornog produženog osiguranja, određena osoba može ući samo u sustav dobrovoljnog ili izbornog produženog osiguranja za koji se odlučila.

3.  Međutim, u slučaju invalidnosti, starosti i smrti (mirovine), određena osoba može ući u sustav dobrovoljnog ili izbornog produženog osiguranja države članice čak i kada se na nju obvezno primjenjuje zakonodavstvo druge države članice, ako je takvo preklapanje eksplicitno ili implicitno dopušteno u prvoj državi članici.

Članak 16.

Posebna pravila u vezi s osobama koje zapošljavaju diplomatske misije i konzularni uredi, i pomoćnim osobljem Europskih zajednica

1.  Odredbe članka 13. stavka 2. točke (a) primjenjuju se na osobe koje zapošljavaju diplomatske misije i konzularni uredi i na privatnu poslugu diplomatskih agenata takvih misija ili ureda.

2.  Međutim, zaposlene osobe obuhvaćene stavkom 1. koje su državljani države članice koja je akreditirajuća država ili država pošiljateljica, mogu izabrati da se na njih primjenjuje zakonodavstvo te države. Takvo pravo izbora može se obnoviti na kraju svake kalendarske godine i nema retroaktivan učinak.

3.  Pomoćno osoblje Europskih zajednica može izabrati da se na njih primjenjuje zakonodavstvo države članice na čijem su državnom području zaposleni, zakonodavstvo države članice koje se posljednje na njih primjenjivalo, ili zakonodavstvo države članice čiji su državljani, s obzirom na odredbe koje nisu one koje se odnose na obiteljske doplatke, čije priznavanje uređuju uvjeti zaposlenja koji se primjenjuju na takvo osoblje. Ovo pravo izbora, koje se može ostvariti samo jednom, stupa na snagu od dana započinjanja zaposlenja.

Članak 17. (9)

Iznimke od članaka od 13. do 16.

Dvije ili više država članica, nadležna tijela tih država ili tijela koje su ta tijela odredila, mogu međusobnim ugovorom odrediti iznimke od odredbi članaka od 13. do 16. u interesu određenih kategorija zaposlenih ili samozaposlenih osoba, ili određenih osoba.

Članak 17.a (9)

Posebna pravila u vezi korisnika mirovina prema zakonodavstvu jedne ili više država članica

Korisnik mirovine ostvarene prema zakonodavstvu države članice ili prema zakonodavstvu nekolicine država članica koji boravi na državnom području druge države članice, može na svoj zahtjev biti izuzet iz zakonodavstva druge države uz uvjet da se na njega ne primjenjuje to zakonodavstvo radi obavljanja profesionalne djelatnosti.GLAVA III.

POSEBNE ODREDBE KOJE SE ODNOSE NA RAZLIČITE KATEGORIJE DAVANJAPOGLAVLJE 1.

BOLEST I MAJČINSTVOOdjeljak 1.

Zajedničke odredbe

Članak 18.

Zbrajanje razdoblja osiguranja, zaposlenja ili boravišta

1.  Nadležna ustanova države članice čije zakonodavstvo uvjetuje stjecanje, zadržavanje ili ponovnu uspostavu prava na davanja navršavanjem razdoblja osiguranja, zapošljavanja ili boravišta, u potrebnoj mjeri uzima u obzir razdoblja osiguranja, zapošljavanja ili boravišta navršenih prema zakonodavstvu druge države članice kao da su to razdoblja provedena prema zakonodavstvu koje se primjenjuje.

2.  Odredbe stavka 1. odnose se na sezonske radnike, čak i u odnosu na razdoblja prije prestanka osiguranja koje prekoračuje razdoblje dozvoljeno zakonodavstvom nadležne države, ali uz uvjet da predmetnoj osobi osiguranje nije prestalo na razdoblje duže od četiri mjeseca.Odjeljak 2.

Zaposlene ili samozaposlene osobe i članovi njihovih obitelji

Članak 19.

Osobe s boravištem u državama članicama koja nije nadležna država – opća pravila

1.  Zaposlena osoba ili samozaposlena osoba koja boravi na državnom području države članice koja nije nadležna država, te ispunjava uvjete zakonodavstva nadležne države za pravo na davanja uzimajući, prema potrebi, u obzir odredbe članka 18. u državi u kojoj boravi, ostvaruje:

(a) davanja u naravi pružena u korist nadležne ustanove od ustanove mjesta boravišta u skladu s odredbama zakonodavstva koje provodi ta ustanova kao da je ona osigurana kod nje;

(b) novčana davanja koja pruža nadležna ustanova u skladu sa zakonodavstvom koje primjenjuje. Međutim, prema sporazumu između nadležne ustanove i ustanove mjesta boravišta takva davanja mogu biti pružena od strane ustanove mjesta boravišta u korist nadležne ustanove, a u skladu sa zakonodavstvom nadležne države.

2.  Odredbe stavka 1. odgovarajuće se primjenjuju na članove obitelji koji borave na državnom području države članice koja nije nadležna država, ako nemaju prava na takva davanja prema zakonodavstvu one države na čijem državnom području borave.

Ako članovi obitelji borave na državnom području države članice pod čijim zakonodavstvom pravo na davanja u naravi nije uvjetovano osiguranjem ili zaposlenjem, davanja u naravi koja oni ostvare smatraju se kao da su u korist ustanove kod koje je zaposlena ili samozaposlena osoba osigurana, osim ako bračni drug ili osoba koja se brine za djecu ne obavlja profesionalnu ili trgovinsku djelatnost na državnom području navedene države članice.

Članak 20.

Pogranični radnici i članovi njihovih obitelji – Posebna pravila

Pogranični radnik također može ostvariti davanja na državnom području nadležne države. Takva davanja pruža nadležna ustanova u skladu s odredbama zakonodavstva te države kao da dotična osoba ima boravište u toj državi. Članovi njegove obitelji mogu ostvariti davanja uz iste uvjete; međutim primanje takvih davanja će, osim u hitnim slučajevima, biti uvjetovano sporazumom između nadležnih tijela tih država ili, u odsutnosti toga, ovlaštenjem koje je dala nadležna ustanova.

Članak 21.

Privremeno boravište u nadležnoj državi ili promjena boravišta u nadležnu državu

1.  Zaposlena osoba ili samozaposlena osoba iz članka 19. stavka 1. koja privremeno boravi na državnom području nadležne države, ostvaruje davanja u skladu s odredbama zakonodavstva te države kao da tamo ima boravište, čak i ako je već ostvarila davanja za isti slučaj bolesti ili za majčinstvo prije svog privremenog boravišta.

2.  Stavak 1. odgovarajuće se primjenjuje na članove obitelji iz članka 19. stavka 2.

Međutim, ako članovi obitelji borave na državnom području države članice koja nije ona na čijem državnom području zaposlena ili samozaposlena osoba boravi, davanja u naravi pruža ustanova mjesta privremenog boravišta u korist ustanove mjesta boravišta dotične osobe.

3.  Stavci 1. i 2. ne primjenjuju se na pogranične radnike i članove njihovih obitelji.

4.  Zaposlena osoba ili samozaposlena osoba i članovi njegove obitelji iz članka 19. koji promjene svoje boravište na državno područje nadležne države ostvaruju davanja u skladu s odredbama zakonodavstva te države čak i ako su već ostvarili davanja za isti slučaj bolesti ili za majčinstvo prije promjene boravišta.

Članak 22.

Privremeno boravište izvan nadležne države – povratak u ili promjena boravišta u drugu državu članicu za vrijeme bolesti ili majčinstva – potreba za odlaskom u drugu državu članicu radi odgovarajućeg liječenja

1.  Zaposlena osoba ili samozaposlena osoba koja ispunjava uvjete zakonodavstva nadležne države za ostvarivanje davanja uzimajući, prema potrebi, u obzir odredbe članka 18. i:

▼M7

(a) čije stanje zahtijeva davanja u naravi koja tijekom boravka državnom na području druge države članice postaju potrebna iz zdravstvenih razloga, uzimajući u obzir prirodu davanja i očekivano trajanje privremenog boravišta;

▼B

(b) koja, ostvarivši davanja koja su o trošku nadležne ustanove, ima suglasnost te ustanove da se vrati na državno područje države članice gdje boravi, ili da promijeni svoje boravište na državno područje druge države članice;

ili

(c) koju je nadležna ustanova ovlastila za odlazak na državno područje države članice kako bi tamo dobila odgovarajuće liječenje;

ima pravo na:

i. davanja u naravi u korist nadležne ustanove koje pruža ustanova mjesta privremenog boravišta ili boravišta u skladu s odredbama zakonodavstva koje primjenjuje, kao da je tamo osigurana; trajanje razdoblja za vrijeme kojeg se pružaju davanja ravna se pak prema zakonodavstvu nadležne države;

ii. novčana davanja koja pruža nadležna ustanova u skladu s odredbama zakonodavstva koje primjenjuje. Međutim, prema dogovoru između nadležne ustanove i ustanove mjesta privremenog boravišta ili boravišta, takva davanja može pružati ustanova mjesta boravišta u korist nadležne ustanove, u skladu s odredbama zakonodavstva nadležne države.

▼M7

1.a  Administrativna komisija izrađuje popis davanja u naravi koja zbog praktičnih razloga zahtijevaju prethodni sporazum između dotične osobe i ustanove koja pruža zaštitu kako bi ta davanja bila pružena tijekom privremenog boravišta u drugoj državi članici.

▼B

2.  Suglasnost potrebna u skladu sa stavkom 1. točkom (b) može biti odbijena samo ako se ustanovi da će kretanje predmetne osobe biti štetno za njezino zdravstveno stanje ili liječenje.

Suglasnost potrebna na temelju stavka 1. točke (c) ne mora biti odbijena ako to liječenje spada u davanja koja pruža zakonodavstvo države članice na čijem državnom području je dotična osoba imala boravište i tamo gdje ne može ostvariti liječenje u vremenskom razdoblju potrebnom za poduzimanje takvog liječenja u državi članici boravišta, uzimajući u obzir njezino trenutačno zdravstveno stanje i vjerojatni tijek bolesti.

3.   ►M7  Stavci 1., 1.a i 2. odgovarajuće se primjenjuju na članove obitelji zaposlene osobe ili samozaposlene osobe. ◄

Međutim, za potrebe primjene stavka 1. točaka (a) i (c) podtočke i. na članove obitelji iz članka 19. stavka 2. koji imaju boravište na državnom području države članice različite od one u kojoj zaposlena osoba ili samozaposlena osoba nema boravište:

(a) davanja u naravi, u ime ustanove države članice na čijem državnom području imaju boravište članovi obitelji, pruža ustanova mjesta privremenog boravišta u skladu s odredbama zakonodavstva koje provodi kao da je zaposlena osoba ili samozaposlena osoba tamo osigurana. Razdoblje za vrijeme kojeg su davanja pružena utvrđuje se u skladu sa zakonodavstvom države članice na čijem državnom području članovi obitelji imaju boravište;

(b) suglasnosti zatražene na temelju stavka 1. točke (c) izdaje ustanova države članice na čijem državnom području članovi obitelji imaju boravište.

4.  Činjenica da se odredbe stavka 1. primjenjuju na zaposlenu osobu ili samozaposlenu osobu neće utjecati na prava članova obitelji na davanja.

▼M7

Članak 22.a

Posebna pravila za određene kategorije osoba

Neovisno o članku 2., članak 22. stavak 1. točke (a) i (c) i stavak (1.a) primjenjuju se i na osobe koje su državljani jedne od država članica i koje su osigurane prema zakonodavstvu države članice te na članove njihovih obitelji koje s njima borave.

▼M7 —————

▼M4 —————

▼B

Članak 23. (a)

Određivanje novčanih davanja

1.  Nadležna ustanova države članice čije zakonodavstvo određuje da se određivanje novčanih davanja temelji na prosječnim primanjima ili prosječnim doprinosima, određuje ta prosječna primanja ili prosječne doprinose isključivo pozivanjem na primanja ili doprinose ostvarene prema navedenom zakonodavstvu.

2.  Nadležna ustanova države članice čije zakonodavstvo određuje da se određivanje novčanih davanja temelji na standardnim primanjima, uzima u obzir isključivo standardna primanja ili, prema potrebi, standardna primanja za razdoblja navršena prema navedenom zakonodavstvu.

▼M8

2.a  Odredbe stavaka 1. i 2. primjenjuju se i u slučaju kada zakonodavstvo koje primjenjuje nadležna institucija predviđa posebno referencijsko razdoblje, a to se razdoblje podudara, prema potrebi, s ukupnim ili dijelom razdoblja koja je ostvarila osoba na koju se to odnosi na temelju zakonodavstva jedne ili više država članica.

▼B

3.  Nadležna ustanova države članice prema čijem zakonodavstvu količina novčanih davanja varira s brojem članova u obitelji, uzima u obzir članove obitelji dotične osobe koji borave na državnom području druge države članice kao da borave na državnom području nadležne države.

Članak 24.

Znatna davanja u naravi

1.  Ako je pravo zaposlene osobe ili samozaposlene osobe ili člana njezine obitelji na protezu, osnovni uređaj ili druga značajna davanja u naravi priznato od ustanove države članice prije nego što on postane osiguran kod ustanove druge države članice, navedena zaposlena osoba ili samozaposlena osoba koristi takva davanja o trošku prve ustanove, čak i ako stječe davanja nakon što postane osiguran kod druge ustanove.

2.  Administrativna komisija sastavlja listu davanja na koju se primjenjuju odredbe stavka 1.Odjeljak 3.

Nezaposlene osobe i njihovi članovi obitelji

Članak 25.

▼M7

1.  Nezaposlena osoba koja je prije bila zaposlena ili samozaposlena i na koju se primjenjuju odredbe članka 69. stavka 1. ili članka 71. stavka 1. točke (b) alineje (ii) druge rečenice, te koja ispunjava uvjete utvrđene zakonodavstvom nadležne države za ostvarivanje prava na davanja u naravi i novčana davanja, uzimajući u obzir prema potrebi odredbe članka 18., u razdoblju iz članka 69. stavka 1. točke (c) ostvaruje:

(a) davanja u naravi, potrebna toj osobi iz zdravstvenih razloga tijekom njezina privremenog boravišta na državnom području države članice gdje traži zaposlenje, uzimajući u obzir prirodu davanja i očekivano trajanje privremenog boravišta. Ta davanja u naravi u ime nadležne ustanove pruža ustanova države članice u kojoj osoba traži zaposlenje, u skladu s odredbama zakonodavstva koje provodi ta ustanova, kao da je osoba kod nje osigurana;

(b) novčana davanja koja pruža nadležna ustanova u skladu s odredbama zakonodavstva koje ona provodi. Međutim, sporazumom između nadležne ustanove i ustanove države članice u kojoj nezaposlena osoba traži zaposlenje, davanja u ime nadležne ustanove može pružati ustanova druge države u skladu s odredbama zakonodavstva nadležne države. Davanja za slučaj nezaposlenosti u skladu s člankom 69. stavkom 1. ne isplaćuju se tijekom korištenja novčanih davanja.

▼M7

1.a  Članak 22. stavak 1.a odgovarajuće se primjenjuje.

▼B

2.  Potpuno nezaposlena osoba koja je prije bila zaposlena i na koju se odnose odredbe članka 71. stavka 1. točke (a) podtočke ii. ili prva rečenica članka 71. stavka 1. točke (b) podtočke ii., koristi davanja u naravi i novčana davanja u skladu s odredbama zakonodavstva države članice na čijem državnom području boravi kao da se na nju primjenjivalo to zakonodavstvo za vrijeme njezina zadnjeg zaposlenja uzimajući, prema potrebi, u obzir odredbe članka 18.; troškove takvih davanja podmiruje ustanova mjesta boravišta.

3.  Ako nezaposlena osoba ispunjava uvjete zakonodavstva države članice koja je nadležna snositi troškove davanja za nezaposlenost za pravo na davanja za slučaj bolesti i za majčinstvo, uzimajući, prema potrebi, u obzir odredbe članka 18., članovi njezine obitelji ostvaruju ta davanja bez obzira na državu članicu na čijem državnom području imaju boravište ili privremeno boravište. Takva davanja pruža:

i. s obzirom na davanja u naravi, ustanova mjesta boravišta ili privremenog boravišta u skladu s odredbama zakonodavstva koje primjenjuje, u korist nadležne ustanove države članice koja je nadležna za troškove davanja za nezaposlenost;

ii. s obzirom na novčana davanja, nadležna ustanova države članice koja je nadležna za naknade za nezaposlene, u skladu sa zakonodavstvom koje primjenjuje.

4.  Bez obzira na odredbe zakonodavstva države članice koja dozvoljava produžavanje razdoblja za vrijeme kojeg su priznata davanja za slučaj bolesti, razdoblje koje je predviđeno stavkom 1. može u slučaju više sile produžiti nadležna ustanova u okviru granica koje određuje zakonodavstvo koje ta ustanova primjenjuje.

Članak 25. a (12)

Doprinosi koje plaćaju potpuno nezaposlene osobe

Ustanova koja je nadležna za priznavanje prava na davanja u naravi i novčana davanja nezaposlenim osobama iz članka 25. stavka 2. i koja pripada državi članici čije zakonodavstvo propisuje smanjenje doprinosa koje plaćaju nezaposlene osobe kako bi pokrili davanja za slučaj bolesti i za majčinstvo, ovlaštena je za izvršavanje takvih smanjenja u skladu s odredbama svog zakonodavstva.Odjeljak 4.

Podnositelji zahtjeva za mirovine i članovi njihovih obitelji

Članak 26.

Pravo na davanja u naravi u slučajevima prestanka prava na davanja od ustanove koja je posljednja bila nadležna

1.  Zaposlena osoba ili samozaposlena osoba, članovi njezine obitelji ili njegove nadživjele osobe kojima za vrijeme obrade zahtjeva za mirovinu prestane pravo na davanja u naravi prema zakonodavstvu države članice koja je posljednja bila nadležna, unatoč tome ostvaruju davanja pod sljedećim uvjetima: davanja u naravi pružaju se u skladu s odredbama zakonodavstva države članice na čijem državnom području osoba ili osobe o kojima se radi borave, uz uvjet da imaju pravo na takva davanja u skladu sa zakonodavstvom ili bi imali prava na ta davanja u skladu sa zakonodavstvom druge države članice kad bi boravile na državnom području te države, uzimajući prema potrebi u obzir odredbe članka 18.

2.  Podnositelj zahtjeva za mirovinu koji ima pravo na davanja u naravi na temelju zakonodavstva države članice koje obvezuje osobu na plaćanje doprinosa za zdravstveno osiguranje za vrijeme obrade zahtjeva za mirovinu, prestaje imati pravo na davanja u naravi na kraju drugog mjeseca za koji nije platio određene doprinose.

3.  Davanja u naravi pružena u skladu s odredbama stavka 1. plaća ustanova koja je ubirala doprinose u skladu s odredbama stavka 2.; ako se ne uplaćaju doprinosi prema odredbama stavka 2., ustanova nadležna za troškove davanja u naravi nakon priznavanja mirovine u skladu s odredbama članka 28. nadoknađuje troškove davanja koja pripadaju ustanovi mjesta boravišta.Odjeljak 5.

Umirovljenici i članovi njihovih obitelji

Članak 27.

Mirovine koje pripadaju prema zakonodavstvu nekoliko država ako postoji pravo na davanja u državi boravišta

Umirovljenik koji ima pravo na mirovinu prema zakonodavstvu dvije ili više država članica, od kojih je jedna ta država članica na čijem državnom području boravi i koji ima pravo na davanja prema zakonodavstvu države članice u kojoj ima boravište, uzimajući u obzir prema potrebi odredbe članka 18. i Prilog VI., prima ta davanja zajedno s članovima svoje obitelji od ustanove mjesta boravišta o trošku te ustanove, kao da je dotična osoba umirovljenik čija se mirovina isplaćuje isključivo u skladu sa zakonodavstvom države članice u kojoj ima boravište.

Članak 28.

Mirovine koje pripadaju prema zakonodavstvu jedne ili više država u slučajevima u kojima ne postoji pravo na davanja u državi boravišta

1.  Umirovljenik koji ima pravo na mirovinu u skladu sa zakonodavstvom jedne države članice ili na mirovinu u skladu sa zakonodavstvom dviju ili više država članica i koji nema pravo na davanja u skladu sa zakonodavstvom države članice na čijem državnom području ima boravište, ostvaruje, međutim, takva davanja za sebe i članove svoje obitelji, ako bi uzimajući prema potrebi u obzir odredbe članka 18. i Prilog VI. imao na to pravo prema zakonodavstvu države članice ili bar jedne države članice nadležne za mirovine, da ima boravište na državnom području takve države. Davanja se pružaju pod sljedećim uvjetima:

(a) davanja u naravi pružaju se u korist ustanove iz stavka 2. od strane ustanove mjesta boravišta kao da je dotična osoba umirovljenik prema zakonodavstvu države na čijem državnom području ima boravište i kao da ima pravo na takva davanja;

(b) novčana davanja, kada je to primjereno, pruža nadležna ustanova kao što je utvrđeno pravilima stavka 2., u skladu sa zakonodavstvom koje primjenjuje. Međutim, nakon sporazuma između nadležne ustanove i ustanove mjesta boravišta, takva davanja mogu biti pružena od strane ustanove mjesta boravišta u korist nadležne ustanove u skladu sa zakonodavstvom nadležne države.

2.  U slučajevima obuhvaćenim stavkom 1., troškove davanja u naravi snosi ustanova kao što je utvrđeno prema sljedećim pravilima:

(a) ako umirovljenik ima pravo na spomenuta davanja na temelju zakonodavstva jedne države članice, trošak snosi nadležna ustanova te države;

(b) ako umirovljenik ima pravo na spomenuta davanja na temelju zakonodavstava dviju ili više država, troškove će snositi nadležna ustanova države članice koja najduže primjenjuje svoje zakonodavstvo na tog umirovljenika; ako primjena ovog pravila rezultira time da nekoliko ustanova bude nadležno za troškove davanja, troškove će snositi ustanova koja primjenjuje zakonodavstvo kojem je umirovljenik zadnje podlijegao.

Članak 28.a

Mirovine koje pripadaju prema zakonodavstvu jedne ili više država članica različitima od države boravišta kada postoji pravo na davanja u državi boravišta

Ako umirovljenik koji ima pravo na mirovinu na temelju zakonodavstva države članice, ili na mirovinu na temelju zakonodavstava dviju ili više država članica, ima boravište na državnom području države članice na temelju čijeg zakonodavstva pravo na davanja u naravi ne podliježe uvjetima osiguranja ili zaposlenosti, niti se isplaćuje mirovina, trošak davanja u naravi koja se pružaju njemu i članovima njegove obitelji snosit će ustanova jedne od država članica nadležnih za mirovine, utvrđene prema pravilima koja su određena člankom 28. stavkom 2. u mjeri potrebnoj da umirovljenik i članovi njegove obitelji ostvare pravo na takva davanja, na temelju zakonodavstva koje primjenjuje spomenuta ustanova, kao da imaju boravište na državnom području države članice gdje se nalazi ta ustanova.

Članak 29.

Boravište članova obitelji u državi različitoj od one u kojoj umirovljenik ima boravište – Promjena boravišta u državu u kojoj umirovljenik ima boravište

1.  Članovi obitelji umirovljenika koji ima pravo na mirovinu na temelju zakonodavstva jedne države članice ili na mirovine na temelju zakonodavstva dvije ili više država članica koji imaju boravište na državnom području države članice koja nije ona u kojoj umirovljenik boravi će, ako on ima pravo na davanja na temelju zakonodavstva jedne države članice, ostvariti davanja kao da boravi na istom državnom području kao i oni. Davanja se pružaju pod sljedećim uvjetima:

▼M2

(a) davanja u naravi pruža ustanova mjesta boravišta članova obitelji u skladu s odredbama zakonodavstva koje ta ustanova primjenjuje, troškove snosi ustanova određena u skladu s odredbama članka 27. ili članka 28. stavka 2.; ako se mjesto boravišta nalazi u nadležnoj državi članici, nadležna ustanova osigurava davanja u naravi i snosi troškove;

▼B

(b) novčana davanja, prema potrebi, pruža nadležna ustanova kao što je to određeno odredbama članka 27. ili članka 28. stavka 2. u skladu s odredbama zakonodavstva koje primjenjuje. Međutim, nakon sporazuma između nadležne ustanove i ustanove mjesta boravišta članova obitelji, takva davanja može pružati ustanova mjesta boravišta članova obitelji u korist nadležne ustanove, u skladu s odredbama zakonodavstva nadležne države.

2.  Članovi obitelji iz stavka 1. koji premjeste svoje boravište na državno područje države članice u kojoj umirovljenik ima boravište, ostvaruju:

(a) davanja u naravi prema odredbama zakonodavstva te države, čak i ako su već koristili davanja za isti slučaj bolesti ili za majčinstvo prije nego što su promijenili boravište;

(b) novčana davanja koja prema potrebi pruža nadležna ustanova prema odredbama članka 27. ili članka 28. stavka 2., u skladu sa zakonodavstvom koje primjenjuje. Međutim, nakon sporazuma između nadležne ustanove i ustanove mjesta boravišta umirovljenika, takva davanja može pružati ustanova mjesta boravišta u korist nadležne ustanove, u skladu s odredbama zakonodavstva nadležne ustanove.

Članak 30.

Znatna davanja u naravi

Odredbe članka 24. odgovarajuće se primjenjuju na umirovljenike.

▼M7

Članak 31.

Privremeno boravište umirovljenika i/ili članova njegove obitelji u državi članici koja nije država članica u kojoj borave

1.  Umirovljenik s pravom na mirovinu ili mirovine prema zakonodavstvu jedne države članice ili na mirovine prema zakonodavstvu dviju država članica ili više njih, koji ima pravo na davanja prema zakonodavstvu jedne od tih država, s članovima svoje obitelji koji privremeno borave na državnom području države članice koja nije država članica u kojoj borave, ostvaruje:

(a) davanja u naravi koja postanu potrebna iz zdravstvenih razloga tijekom privremenog boravišta na državnom području države članice koja nije država članica u kojoj borave, uzimajući u obzir prirodu davanja i očekivano trajanje privremenog boravišta. Ta davanja u naravi u ime ustanove privremenog boravišta umirovljenika ili članova njegove obitelji pruža ustanova mjesta boravišta, u skladu s odredbama zakonodavstva koje provodi;

(b) novčana davanja koja prema potrebi pruža nadležna ustanova kako je utvrđeno člankom 27. ili člankom 28. stavkom 2., u skladu s odredbama zakonodavstva koje provodi. Međutim, sporazumom između nadležne ustanove i ustanove mjesta privremenog boravišta, ta davanja u ime nadležne ustanove može pružiti ustanova mjesta privremenog boravišta, u skladu s odredbama zakonodavstva nadležne države.

2.  Članak 22. stavak 1.a odgovarajuće se primjenjuje.

▼B

Članak 32. (15)

Članak 33. (7)

Doprinosi koje plaćaju umirovljenici

1.  Ustanova države članice koja je nadležna za isplatu mirovine i koja primjenjuje zakonodavstvo koje određuje umanjenje mirovina za doprinose za bolest i majčinstvo, ovlaštena je za takva umanjenja, određena u skladu s odnosnim zakonodavstvom, od mirovina koje isplaćuje takva ustanova, u mjeri u kojoj trošak davanja na temelju članaka 27., 28., 28.a, 29., 31. i 32. snosi ustanova navedene države članice.

2.  Ako je u slučaju iz članka 28.a stjecanje prava na davanje za slučaj bolesti ili za majčinstvo uvjetovano uplatom doprinosa ili sličnim uplatama prema zakonodavstvu države članice na čijem državnom području osoba ima boravište, na temelju takvog boravišta ti doprinosi se neće uplaćivati.

Članak 34.

Opće odredbe

1.  Radi članaka 28., 28.a, 29. i 31., umirovljenik koji prima dvije ili više priznatih mirovina prema zakonodavstvu pojedine države članice smatra se umirovljenikom koji ima pravo na mirovinu prema zakonodavstvu jedne države članice, u smislu ovih odredaba.

2.  Članci od 27. do 33. ne primjenjuju se na umirovljenika ili članove njegove obitelji koji imaju pravo na davanja prema zakonodavstvu države članice na temelju obavljanja profesionalne ili trgovinske djelatnosti. U takvom slučaju, dotična osoba se zbog primjene ovog poglavlja smatra zaposlenom osobom ili samozaposlenom osobom ili članom obitelji zaposlene osobe ili samozaposlene osobe.

▼M4Odjeljak 5.a

Osobe koje studiraju ili polaze strukovno osposobljavanje i članovi njihovih obitelji

▼M7

Članak 34.a

Posebne odredbe za studente i članove njihovih obitelji

Članak 18., članak 19., članak 22. stavak 1. točke (a) i (c) i stavak (1.a), članak 22. stavak 2. drugi podstavak, članak 22. stavak 3., članak 23. i članak 24. te odjeljci 6. i 7. u slučaju potrebe odgovarajuće se primjenjuju na studente i članove njihovih obitelji.

▼M7 —————

▼BOdjeljak 6.

Razne odredbe

Članak 35.

Sustav koji se primjenjuje kada postoje brojni sustavi u državi boravišta ili privremenog boravišta – Prethodna bolest – Najduže razdoblje za vrijeme kojeg se priznaje pravo na davanja

1.  Ovisno o uvjetima iz stavka 2., ako zakonodavstvo države privremenog boravišta ili boravišta sadrži nekoliko sustava osiguranja za slučaj bolesti ili za majčinstvo, odredbe koje se primjenjuju u skladu s člankom 19., člankom 21. stavkom 1., člancima 22., 25., 26., člankom 28. stavkom 1., člankom 29. stavkom 1. ili člankom 31. su one koje se odnose na sustav za fizičke radnike u industriji čelika. Međutim, ako navedeno zakonodavstvo uključuje posebne sustave za radnike u rudnicima i sličnim poduzećima, odredbe takvih sustava odnose se na kategoriju radnika i članova njihovih obitelji uz uvjet da je ustanova mjesta privremenog boravišta ili boravišta na koju se primjena odnosi nadležna za provedbu takvog sustava.

▼M8 —————

▼B

3.  Ako je prema zakonodavstvu države članice stjecanje prava na davanja uvjetovano podrijetlom bolesti, ti uvjeti ►M4  ne primjenjuje se na osobe ◄ , a niti na članove njihovih obitelji na koje se ova Uredba odnosi, bez obzira na državu članicu na čijem državnom području imaju boravište.

4.  Ako zakonodavstvo države članice utvrđuje najduže razdoblje za priznavanja prava na davanja, ustanova koja primjenjuje to zakonodavstvo može, prema potrebi, uzeti u obzir razdoblje za vrijeme kojeg su davanja već pružana od strane ustanove druge države članice za isti slučaj bolesti ili za majčinstvo.Odjeljak 7.

Nadoknada troškova između ustanova

Članak 36. (15)

1.  Davanja u naravi koja u skladu s odredbama ovog poglavlja pruža ustanova države članice u ime ustanove druge države članice u potpunosti se nadoknađuju.

2.  Povrat iz stavka 1. određuje se i izrađuje u skladu s postupkom koji je predviđen provedbenom uredbom iz članka 98., ili na temelju podnesenog dokaza o stvarnim izdacima ili na temelju jednokratnih isplata.

U slučaju jednokratnih isplata, one trebaju biti takve da osiguravaju da je povrat što bliži stvarnim izdacima.

3.  Dvije ili više država članica, ili nadležna tijela tih država, mogu osigurati druge načine nadoknade troškova ili se mogu odreći svih nadoknada troškova između ustanova u njihovoj nadležnosti.POGLAVLJE 2. (11)

INVALIDNOSTOdjeljak 1.

Zaposlene osobe ili samozaposlene osobe na koje se primjenjuje samo ono zakonodavstvo prema kojemu je iznos invalidskih davanja neovisan o trajanju razdoblja osiguranja

Članak 37. (11)

Opće odredbe

1.  Zaposlena osoba ili samozaposlena osoba na koju se uzastopno ili naizmjenično primjenjivalo zakonodavstvo dviju ili više država članica i koja je navršila razdoblje osiguranja isključivo u skladu sa zakonodavstvom prema kojemu iznos invalidskih davanja ne ovisi o trajanju razdoblja osiguranja, koristi davanja u skladu s člankom 39. Ovaj članak ne utječe na povećanja mirovine ili dodataka u odnosu na djecu, koji se ostvaruju u skladu s poglavljem 8.

2.  U Prilogu VI. dijelu A navode se zakonodavstva poput onih spomenutih u stavku 1., koji su na snazi na državnom području svake države članice.

Članak 38. (11)

Uzimanje u obzir razdoblja osiguranja ili boravišta navršenih na temelju zakonodavstva koje se primjenjivalo na zaposlenu osobu ili samozaposlenu osobu radi ostvarivanja, zadržavanja ili ponovne uspostave prava na davanja

1.  Ako zakonodavstvo države članice uvjetuje stjecanje, zadržavanje ili ponovnu uspostavu prava na davanja prema sustavu koji nije poseban sustav u smislu stavka 2. ili 3., navršavanjem razdoblja osiguranja ili boravišta, nadležna ustanova te države članice uzima, prema potrebi, u obzir razdoblja osiguranja ili boravišta navršena u skladu sa zakonodavstvom bilo koje druge države članice, bilo da su navršena u općem ili posebnom sustavu ili pak u svojstvu zaposlene osobe ili samozaposlene osobe. U tu svrhu uzimaju se u obzir ta razdoblja kao da su navršena prema njezinu zakonodavstvu.

2.  Ako zakonodavstvo države članice uvjetuje stjecanje prava na određena davanja navršavanjem razdoblja osiguranja u zanimanju koje podliježe posebnom sustavu za zaposlene osobe ili prema potrebi u određenom zaposlenju, razdoblja navršena prema zakonodavstvu druge države članice uzimaju se u obzir za priznavanje prava na ta davanja samo ako su navršena u odgovarajućem sustavu ili, u nedostatku toga, u istom zanimanju ili, prema potrebi, u istom zaposlenju.

Ako uzevši u obzir navršena razdoblja dotična osoba ne ispunjava uvjete za ostvarivanje ovih davanja, ova razdoblja uzimaju se u obzir za stjecanje prava na davanja prema općem sustavu ili, u nedostatku toga, prema sustavu koji se primjenjuje na fizičke radnike ili administrativne radnike, ovisno o slučaju, pod uvjetima da je dotična osoba bila učlanjena u jedan od tih sustava.

3.  Ako zakonodavstvo države članice uvjetuje priznavanje prava na davanja navršavanjem razdoblja osiguranja samo u zanimanju prema posebnom sustavu za samozaposlene osobe, razdoblja navršena prema zakonodavstvu drugih država članica uzimaju se u obzir za stjecanje prava na davanja samo ako su navršena prema odgovarajućem sustavu ili, u nedostatku toga, u istom zanimanju. Posebni sustavi za samozaposlene osobe iz ovog stavka navedeni su u Prilogu IV. dijelu B za svaku takvu državu članicu.

Ako, uzevši u obzir navršena razdoblja, dotična osoba ne ispunjava uvjete za ostvarivanje ovih davanja, ova razdoblja uzimaju se u obzir za stjecanje prava na davanja prema općem sustavu ili, u nedostatku toga, prema sustavu koji se primjenjuje na fizičke radnike ili administrativne radnike, ovisno o slučaju, uz uvjet da je dotična osoba učlanjena u jedan od ovih sustava.

Članak 39. (11) (14)

Priznavanje davanja

1.  Ustanova države članice čije se zakonodavstvo primjenjivalo u vrijeme kada je nastala nesposobnost za rad popraćena invalidnošću utvrđuje u skladu s tim zakonodavstvom ispunjava li dotična osoba uvjete za pravo na davanja, uzimajući prema potrebi u obzir članak 38.

2.  Osoba koja ispunjava uvjete iz stavka 1. ostvaruje davanja samo kod navedene ustanove, u skladu s odredbama zakonodavstva koje primjenjuje.

3.  Osoba koja nema pravo na davanja u skladu sa stavkom 1. prima davanja na koja još uvijek ima pravo prema zakonodavstvu druge države članice uzimajući prema potrebi u obzir članak 38.

4.  Ako zakonodavstvo iz stavka 2. ili 3. propisuje da je iznos davanja određen uzimajući u obzir članove obitelji koji nisu djeca, nadležna će ustanova također uzeti u obzir one članove obitelji dotične osobe koji borave na državnom području druge države članice, kao da borave na državnom području nadležne države.

5.  Ako zakonodavstvo iz stavka 2. ili 3. propiše smanjenje, obustavljanje ili ukidanje davanja u slučaju preklapanja s drugim primanjima ili davanjima druge vrste u smislu članka 46.a stavka 2., članak 46.a stavak 3. i članak 46.c stavak 5. primjenjuju se mutatis mutandis.

6.  Potpuno nezaposleni zaposlenik na kojeg se odnosi članak 71. stavak 1. točka (a) podtočka ii. ili prva rečenica članka 71. stavka 1. točke (b) podtočke ii., ostvaruje invalidska davanja koja pruža nadležna ustanova države članice na čijem državnom području ima boravište, u skladu sa zakonodavstvom koje primjenjuje kao da se na njega primijenjivalo to zakonodavstvo za vrijeme svog zadnjeg zaposlenja uzimajući, prema potrebi, u obzir članak 38. i/ili članak 25. stavak 2. Ustanova države boravišta nadležna je za isplatu tih davanja.

Ako ustanova primjenjuje zakonodavstvo koje određuje smanjenje davanja na ime doprinosa koje uplaćuje nezaposlena osoba kako bi pokrila invalidska davanja, ovlaštena je vršiti takva smanjenja u skladu s odredbama svog zakonodavstva.

Ako zakonodavstvo koje ta ustanova primjenjuje propisuje da se određivanje svote davanja temelji na plaćama, ustanova uzima u obzir plaće ostvarene u državi u kojoj je osoba bila zadnje zaposlena i u državi u kojoj ima boravište u skladu sa zakonodavstvom koje primjenjuje. Ako plaća nije ostvarena u državi boravišta, nadležna ustanova, ako je potrebno i u skladu s pravilima navedenim u njezinu zakonodavstvu, uzima u obzir plaće ostvarene u državi u kojoj je osoba zadnje bila zaposlena.Odjeljak 2.

Zaposlena osoba ili samozaposlena osoba na koju se primjenjuje ili samo zakonodavstvo prema kojem iznos invalidskih davanja ovisi o trajanju razdoblja osiguranja ili boravišta, ili zakonodavstvo ovog tipa i tipa navedenog u odjeljku 1.

Članak 40. (11)

Opće odredbe

1.  Zaposlena osoba ili samozaposlena osoba na koju se uzastopno ili izmjenično primjenjuju zakonodavstva dviju ili više država članica, ili od kojih barem jedna nije one vrste navedene u članku 37. stavku 1., koristi davanja u skladu s odredbama poglavlja 3., koja se primjenjuju mutatis mutandis, uzimajući u obzir odredbe stavka 4.

2.  Međutim, zaposlena osoba ili samozaposlena osoba čija nesposobnost za rad dovodi do invalidnosti dok se na nju primjenjuje zakonodavstvo navedeno u Prilogu IV. dijelu A, prima davanja u skladu s odredbama članka 37. stavka 1. uz sljedeće uvjete:

 da ta osoba ispunjava uvjete tog zakonodavstva ili drugih zakonodavstava istog tipa, uzimajući prema potrebi u obzir, ako je to slučaj, članak 38., ali bez razdoblja osiguranja navršenih prema zakonodavstvu koje nije navedeno u Prilogu IV., dio A, i

 da ta osoba ne ispunjava uvjete potrebne za stjecanje prava na invalidska davanja prema zakonodavstvu koje nije navedeno u Prilogu IV. dijelu A, i

 da ta osoba ne podnosi zahtjev za davanja za slučaj starosti, uzimajući u obzir drugu rečenicu članka 44. stavka 2.

3.  

(a) U svrhu utvrđivanja prava na davanja prema zakonodavstvu države članice navedenih u Prilogu IV. dijelu A, koja priznavanje prava na davanja uvjetuje time da je dotična osoba koristila novčana davanja za slučaj bolesti ili je bila nesposobna za rad tijekom određenog razdoblja, ako kod zaposlene osobe ili samozaposlene osobe na koju se primjenjuje to zakonodavstvo nastupi nesposobnost za rad koja dovodi do invalidnosti dok se na nju primjenjuje zakonodavstvo druge države članice, ne dovodeći u pitanje članak 37. stavak 1., uzima se u obzir sljedeće:

i. svako razdoblje za vrijeme kojeg je ta osoba radi te nesposobnosti za rad, prema zakonodavstvu druge države članice, primala novčana davanja za slučaj bolesti ili umjesto toga nastavila primati plaću;

ii. svako razdoblje za vrijeme kojeg je, s obzirom na invalidnost koja je uslijedila nakon te nesposobnosti na rad, koristila davanja u smislu ovog poglavlja 2. i poglavlja 3. koje slijedi, koja su joj priznata zbog invalidnosti prema zakonodavstvu druge države članice

kao da je to razdoblje za vrijeme kojeg su isplaćena davanja za slučaj bolesti prema zakonodavstvu prve države članice ili za vrijeme kojeg je ta osoba bila nesposobna za rad u smislu tog zakonodavstva.

(b) Pravo na invalidska davanja prema zakonodavstvu prve države članice stječe se ili po isteku prethodnog razdoblja nesposobnosti za rad prema uvjetima iz tog zakonodavstva, ali ne i prije:

i. datuma stjecanja prava na invalidska davanja iz točke (a) podtočke ii. prema zakonodavstvu druge države članice,

ili

ii. dana nakon zadnjeg dana na koji dotična osoba ima pravo na davanja za slučaj bolesti prema zakonodavstvu druge države članice.

4.  Odluka donesena od strane ustanove države članice u pogledu stupnja invalidnosti podnositelja zahtjeva obvezuje ustanovu svake predmetne države članice, uz uvjet da je usklađenost zakonodavstva ovih država u pogledu uvjeta koji se odnose na stupanj invalidnosti priznata u Prilogu V.Odjeljak 3.

Pogoršanje invalidnosti

Članak 41. (11)

1.  U slučaju pogoršanja invalidnosti za koju zaposlena osoba ili samozaposlena osoba koristi davanja prema zakonodavstvu jedne države članice, primjenjuju se sljedeće odredbe:

(a) ako se na dotičnu osobu nije primjenjivalo zakonodavstvo druge države članice od kada koristi davanja, nadležna ustanova prve države priznaje davanja, uzimajući u obzir pogoršanje, u skladu s odredbama zakonodavstva koje primjenjuje;

(b) ako se na dotičnu osobu primjenjuje zakonodavstvo jedne ili više država članica od kada prima davanja, davanja joj se priznaju, uzimajući u obzir pogoršanje, u skladu s člankom 37. stavkom 1. ili člankom 40. stavcima 1. ili 2., prema potrebi;

(c) ako je ukupan zbroj davanja koja se isplaćuju prema točki (b) niži od iznosa davanja koje je dotična osoba koristila o trošku ustanove koja je prethodno bila nadležna, takva ustanova plaća joj dodatak koji je jednak razlici između ta dva iznosa;

(d) ako je u slučaju iz točke (b) ustanova nadležna za početnu nesposobnost nizozemska ustanova i ako:

i. je bolest koja je uzrokovala pogoršanje ista kao ona koja je povećala davanja prema nizozemskom zakonodavstvu,

ii. je to profesionalna bolest u smislu zakonodavstva države članice kojoj je dotična osoba zadnje podlijegala i daje joj prava na dodatak iz članka 60. stavka 1. točke (b), i

iii. zakonodavstvo ili zakonodavstva kojima dotična osoba podliježe otkada koristi davanja navedena su u Prilogu IV. dijelu A,

nizozemska ustanova će nastaviti pružati početna davanja nakon što nastupi pogoršanje, a priznata davanja prema zakonodavstvu zadnje države članice kojem je dotična osoba podlijegala smanjuju se na iznos nizozemskih davanja;

(e) ako u slučaju navedenom u podstavku (b) osoba nema pravo na davanja o trošku ustanove druge države članice, nadležna ustanova prve države priznaje davanja u skladu s odredbama zakonodavstva države, uzimajući u obzir pogoršanje i, ako je to primjereno, članak 38.

2.  U slučaju pogoršanja invalidnosti za koje zaposlena osoba ili samozaposlena osoba koristi davanja prema zakonodavstvu dvije ili više država članica, davanja su joj priznata, uzimajući u obzir pogoršanje, u skladu s člankom 40. stavkom 1.Odjeljak 4.

Nastavak pružanja davanja nakon obustave ili ukidanja –Preračun invalidskih davanja u davanja za slučaj starosti – Preračun davanja priznat prema članku 39.

Članak 42. (11)

Određivanje ustanove nadležne za pružanje davanja u slučaju nastavka pružanja davanja za invalidnost

1.  Ako se pružanje davanja nastavlja nakon obustave, to će, ne dovodeći u pitanje članak 43., biti u nadležnosti ustanove ili ustanova koje su bile nadležne za pružanje davanja u vrijeme njihove obustave.

2.  Ako nakon ukidanja davanja stanje dotične osobe opravdava nastavak pružanja davanja, ona se pružaju u skladu s člankom 37. stavkom 1. ili člankom 40. stavcima 1. ili 2., ovisno o potrebi.

Članak 43. (11)

Preračun invalidskih davanja u davanja za slučaj starosti - Ponovno određivanje svote davanja priznate u skladu s člankom 39.

1.  Invalidska davanja pretvaraju se u davanja za slučaj starosti, ako je to slučaj, prema uvjetu određenom zakonodavstvom ili zakonodavstvima prema kojima su priznata, te u skladu s poglavljem 3.

2.  Ako osoba koja koristi invalidska davanja može u skladu s člankom 49. podnijeti zahtjev za davanja za slučaj starosti prema zakonodavstvu jedne ili više država članica, svaka ustanova koja je nadležna za pružanje invalidskih davanja prema zakonodavstvu države članice nastavlja pružati takvoj osobi invalidska davanja na koja ima pravo prema zakonodavstvu koje primjenjuje, dok odredbe stavka 1. ne postanu primjenljive što se tiče te ustanove ili sve dok dotična osoba ispunjava uvjete za takva davanja.

3.  Ako su invalidska davanja priznata u skladu s člankom 39. prema zakonodavstvu države članice pretvorena u davanja za slučaj starosti i ako dotična osoba još ne ispunjava uvjete prema jednom ili više nacionalnih zakonodavstava za ostvarivanje tih davanja, dotična osoba ostvaruje od te ili tih država članica, od dana preračuna, invalidska davanja priznata u skladu s poglavljem 3. kao da je to poglavlje bilo primjenjivano u vrijeme kada je nastupila nesposobnost za rad koja je dovela do invalidnosti, sve dok dotična osoba ne ispuni potrebne uvjete za davanja za slučaj starosti određena predmetnim nacionalnim zakonodavstvima ili, ako takav preračun nije predviđen, sve dok ta osoba ima pravo na invalidska davanja prema predmetnom zakonodavstvu ili zakonodavstvima.

4.  Invalidska davanja predviđena prema članku 39. ponovno se određuju u skladu s poglavljem 3. čim korisnik ispuni potrebne uvjete za invalidska davanja određena zakonodavstvom koje nije navedeno u Prilogu IV. dijelu A, ili čim ostvari davanja za slučaj starosti prema zakonodavstvu druge države članice.

▼M3Odjeljak 5.

Osobe obuhvaćene posebnim sustavom za državne službenike

Članak 43.a

1.  Odredbe članka 37., članka 38. stavka 1., članka 39. i odjeljaka 2., 3. i 4. odgovarajuće se primjenjuju na osobe obuhvaćene posebnim sustavom za državne službenike.

2.  Ipak, ako je prema zakonodavstvu države članice za stjecanje, ukidanje, zadržavanje ili ponovnu uspostavu prava na davanja prema posebnom sustavu za državne službenike potrebno ispuniti uvjet da sva razdoblja osiguranja budu navršena u okviru jednog ili više posebnih sustava za državne službenike u toj državi članici, ili ih zakonodavstvo te države članice izjednačava s takvim razdobljima, u obzir se uzimaju jedino razdoblja koja priznaje zakonodavstvo te države članice.

Ako uzevši u obzir tako navršena razdoblja predmetna osoba ne ispunjava uvjete za ostvarivanje tih davanja, ta se razdoblja uzimaju u obzir za stjecanje davanja prema općem sustavu ili, ako to nije moguće, prema sustavu koji se primjenjuje na fizičke radnike ili službenike, ovisno o slučaju.

3.  Kada se prema zakonodavstvu države članice davanja određuju na temelju posljednje plaće ili plaća koje su ostvarene tijekom referentnoga razdoblja, nadležna ustanova te države za potrebe određivanja davanja uzima u obzir samo one odgovarajuće usklađene plaće koje su ostvarene tijekom razdoblja u kojem se, ili u kojima se, na predmetnu osobu primjenjivalo to zakonodavstvo.

▼BPOGLAVLJE 3. (11)

STAROST I SMRT (MIROVINE)

Članak 44. (11)

Opće odredbe za priznavanje davanja ako se na zaposlenu ili samozaposlenu osobu primjenjuje zakonodavstvo dviju ili više država članica

1.  Prava na davanja zaposlene ili samozaposlene osobe na koju se primjenjivalo zakonodavstvo dviju ili više država članica, ili nadživjelih osoba, utvrđuju se u skladu s odredbama ovog poglavlja.

2.  Osim ako drukčije nije predviđeno člankom 49., obrada zahtjeva za ostvarivanje prava na mirovinu podnesenog od strane dotične osobe uzima u obzir sva zakonodavstva koja su se primjenjivala na zaposlenu osobu ili samozaposlenu osobu. Iznimka od ovog pravila primijenit će se ako dotična osoba zatraži odgodu stjecanja davanja za slučaj starosti na koja bi imala pravo prema zakonodavstvu jedne ili više država članica.

▼M5

3.  Ovo se poglavlje ne odnosi na povećanja ili dodatke na mirovine za djecu ili mirovine za djecu bez roditelja koji se priznaju u skladu s odredbama poglavlja 8.

▼B

Članak 45. (11) (14)

Uzimanje u obzir razdoblja osiguranja ili boravišta navršenih prema zakonodavstvu koje se primjenjivalo na zaposlenu osobu ili samozaposlenu osobu, za stjecanje, zadržavanje ili ponovnu uspostavu prava na davanja

1.  Ako zakonodavstvo države članice uvjetuje stjecanje, zadržavanje ili ponovnu uspostavu prava na davanje, prema sustavu koji nije poseban sustav u smislu stavka 2. ili 3., navršavanjem razdoblja osiguranja ili boravišta, nadležna ustanova te države članice prema potrebi uzima u obzir razdoblja osiguranja ili boravišta navršena prema zakonodavstvu druge države članice, bilo prema općem sustavu ili posebnom sustavu ili pak u svojstvu zaposlene osobe ili samozaposlene osobe. U tu svrhu uzimaju se u obzir ta razdoblja kao da su navršena prema njezinu zakonodavstvu.

2.  Ako zakonodavstvo države članice uvjetuje stjecanje određenih davanja navršavanjem razdoblja osiguranja samo u zanimanju koje podliježe posebnom sustavu za zaposlene osobe ili, ako je to slučaj, u specifičnom zaposlenju, razdoblja navršena prema zakonodavstvu druge države članice uzimaju se u obzir za priznavanje ovih davanja samo ako su navršena u odgovarajućem sustavu ili, u nedostatku toga, u istom zanimanju ili prema potrebi u istom zaposlenju. Ako prema navršenim razdobljima koja su uzeta u obzir dotična osoba ne ispunjava uvjete za pravo na ta davanja, ta se razdoblja uzimaju u obzir za priznavanje davanja prema općem sustavu ili, u nedostatku toga, prema sustavu koji se primjenjuje na fizičke radnike ili činovnike, ovisno o slučaju, pod uvjetima da je ta osoba učlanjena u jedan od tih sustava.

3.  Ako zakonodavstvo države članice uvjetuje stjecanje određenih davanja navršavanjem razdoblja osiguranja samo u zanimanju koje podliježe posebnom sustavu za samozaposlene osobe, razdoblja navršena prema zakonodavstvu druge države članice uzimaju se u obzir za priznavanje ovih davanja samo ako su navršena prema odgovarajućem sustavu ili, u nedostatku toga, u istom zanimanju. Posebni sustavi za samozaposlene osobe iz ovog stavka navedeni su u Prilogu IV. dijelu B za svaku državu članicu. Ako uzevši u obzir razdoblja navedena u ovom stavku dotična osoba ne ispunjava uvjete za stjecanje prava na ta davanja, ta se razdoblja uzimaju u obzir za priznavanje davanja prema općem sustavu ili, u nedostatku toga, prema sustavu koji se primjenjuje na fizičke radnike ili činovnike, ovisno o slučaju, pod uvjetima da je ta osoba učlanjena u jedan od tih sustava.

4.  Razdoblja osiguranja navršena prema posebnom sustavu države članice uzimaju se u obzir prema općem sustavu ili, u nedostatku toga, prema sustavu koji se primjenjuje na fizičke radnike ili činovnike druge države članice, ovisno o slučaju, za stjecanje, zadržavanje ili ponovnu uspostavu prava na davanje, uz uvjet da je dotična osoba učlanjena u jedan od tih sustava, čak i ako su ta razdoblja već uzeta u obzir u drugoj državi članici prema sustavu iz stavka 2. ili prve rečenice stavka 3.

5.  Ako zakonodavstvo države članice uvjetuje stjecanje, zadržavanje ili ponovnu uspostavu prava na davanje time da je dotična osoba bila osigurana u vrijeme nastanka osiguranog slučaja, ovaj uvjet smatra se ispunjenim u slučaju osiguranja prema zakonodavstvu druge države članice, a u skladu s postupcima predviđenima u Prilogu VI. za svaku predmetnu državu članicu.

6.  Razdoblje punog zaposlenja na koje se odnosi članak 81. stavak 1. točka (a) podtočka ii. ili točka (b) podtočka ii., prva rečenica, uzima u obzir nadležna ustanova države članice na čijem državnom području dotični radnik ima boravište u skladu sa zakonodavstvom koje primjenjuje ta ustanova, kao da se to zakonodavstvo primjenjivalo na njega za vrijeme njegova zadnjeg zaposlenja.

Ako ta ustanova primjenjuje zakonodavstvo koje propisuje plaćanje doprinosa od strane nezaposlene osobe za slučaj starosne mirovine i smrti, ima ovlasti provoditi takvu naplatu u skladu s odredbama svog zakonodavstva.

Ako se razdoblje potpune nezaposlenosti u državi boravišta dotične osobe može uzeti u obzir samo ako su razdoblja doprinosa bila navršena u toj državi, taj uvjet se smatra ispunjenim ako su razdoblja doprinosa bila navršena u drugoj državi članici.

Članak 46. (11)

Priznavanje davanja

1.  Ako su uvjeti koje zahtjeva zakonodavstvo države članice za stjecanje prava na davanja ispunjeni bez primjene članka 45. ili članka 40. stavka 3., primjenjuju se sljedeća pravila:

(a) nadležna ustanova određuje svotu davanja koja će biti priznata:

i. s jedne strane, samo prema odredbama zakonodavstva koje primjenjuje;

ii. s druge strane, u skladu sa stavkom 2.;

(b) međutim, nadležna ustanova se može odreći načina izračuna koji treba biti proveden u skladu s točkom (a) podtočkom ii. ako je rezultat tog izračuna, osim razlika koje proizlaze iz korištenja zaokruženih iznosa, jednak ili niži od rezultata izračuna provedenog u skladu s točkom (a) podtočkom i., ako ta ustanova ne primjenjuje zakonodavstvo koje sadrži pravila protiv preklapanja davanja na koje se odnose članci 46.b i 46.c ili ako gore spomenuta ustanova primjenjuje zakonodavstvo koje sadrži pravila protiv preklapanja na koje se odnosi članak 46.c, uz uvjet da spomenuto zakonodavstvo određuje da se davanja druge vrste uzimaju u obzir samo na temelju odnosa između razdoblja osiguranja ili boravišta navršenih samo prema tom zakonodavstvu i razdoblja osiguranja ili boravišta koje to zakonodavstvo traži za ispunjenje uvjeta za pravo na puna davanja.

Prilog IV. dio C navodi za svaku predmetnu državu članicu slučajeve u kojima bi dva određivanja iznosa davanja dovela do ovakve vrste ishoda.

2.  Ako su potrebni uvjeti zakonodavstva države članice za stjecanje prava na davanja ispunjeni tek nakon primjene članka 45. i/ili članka 40. stavka 3., primjenjuju se sljedeća pravila:

(a) nadležna ustanova određuje teoretski iznos davanja na koji bi dotična osoba mogla ostvariti pravo uz uvjet da su sva razdoblja osiguranja i/ili boravišta navršena u skladu sa zakonodavstvom države članice koje se primjenjivalo na zaposlenu osobu ili samozaposlenu osobu navršena u toj državi u skladu sa zakonodavstvom koje ona primjenjuje na datum priznavanja davanja. Ako je prema ovom zakonodavstvu iznos davanja neovisan o trajanju navršenih razdoblja, iznos se smatra teoretskim iznosom navedenim u ovom stavku;

(b) nadležna ustanova nakon toga utvrđuje stvaran iznos davanja na temelju teoretskog iznosa navedenog u prethodnom stavku u skladu s omjerom između trajanja razdoblja osiguranja ili boravišta navršenih prije nastupa osiguranog slučaja prema zakonodavstvu koje primjenjuje i između ukupnog trajanja razdoblja osiguranja ili boravišta navršenih prije nastupa osiguranog slučaja u skladu sa zakonodavstvom svih predmetnih država članica.

3.  Dotična osoba ima pravo na najveći iznos određen u skladu sa stavcima 1. i 2. od strane nadležne ustanove svake države članice, bez obzira na primjenu odredaba u vezi sa smanjenjem, obustavom ili ukidanjem davanja koje su određene zakonodavstvom prema kojem je ovo davanje priznato.

Ako je to slučaj, usporedba koja će se izvršiti odnosi se na iznose utvrđene nakon primjene navedenih odredbi.

4.  Ako u slučaju invalidske, starosne ili obiteljske mirovine ukupna priznata davanja od nadležne ustanove dvije ili više država članica u skladu s odredbama multilateralne konvencije o socijalnom osiguranju iz članka 6. točke (b) ne prelaze ukupni iznos koji bi bio priznat od takve države članice prema stavcima 1. i 3., dotična osoba će uživati pogodnosti odredaba ovog poglavlja.

Članak 46.a (11)

Opće odredbe koje se odnose na smanjenje, obustavu ili ukidanje davanja u odnosu na invalidnost, starost ili za nadživjele osobe prema zakonodavstvu država članica

1.  Za potrebe ovog poglavlja, preklapanje istovrsnih davanja ima sljedeće značenje: sva preklapanja davanja u odnosu na invalidnost, starost ili nadživjele osobe određena ili pružena na temelju razdoblja osiguranja i/ili boravišta navršena od strane jedne te iste osobe.

2.  Za potrebe ovog poglavlja, preklapanje davanja različitih vrsta znači sva preklapanja davanja koja se ne mogu smatrati istima u smislu stavka 1.

3.  Sljedeća pravila primjenjuju se za primjenu odredbi o smanjenju, obustavi ili ukidanju određenih zakonodavstvom države članice u slučaju preklapanja davanja u odnosu na invalidnost, starost ili nadživjele osobe s istovrsnim ili raznovrsnim davanjima ili s drugim primanjima:

(a) uzimaju se u obzir davanja stečena u skladu sa zakonodavstvom druge države članice ili drugih primanja stečenih u drugoj državi članici samo ako zakonodavstvo prve države članice predviđa uzimanje u obzir davanja ili primanja stečena u inozemstvu;

(b) uzima se u obzir iznos davanja koja se priznaju od strane druge države članice prije smanjenja na ime poreza, doprinosa za socijalno osiguranje i drugih individualnih nameta ili smanjenja;

(c) ne uzima se u obzir iznos davanja stečenih prema zakonodavstvu druge države članice koja su priznata na temelju dobrovoljnog osiguranja ili izbornog produženog osiguranja;

(d) ako se odredbe o smanjenju, obustavi ili ukidanju mogu primijeniti prema zakonodavstvu samo jedne države članice uzimajući u obzir činjenicu da dotična osoba koristi davanja slične ili iste vrste koja se isplaćuju prema zakonodavstvu drugih država članica ili koristi drugi prihod stečen na državnom području drugih država članica, davanje koje pripada prema zakonodavstvu prve države članice može se smanjiti samo u okviru iznosa isplaćenih davanja prema zakonodavstvu, ili primanja stečenih na državnom području drugih država članica.

Članak 46.b (11)

Posebne odredbe koje se primjenjuju u slučaju preklapanja istih davanja u skladu sa zakonodavstvom dviju ili više država članica

1.  Odredbe o smanjenju, obustavi ili ukidanju predviđene zakonodavstvom države članice ne primjenjuju se na davanje čija je svota određena u skladu s člankom 46. stavkom 2.

2.  Odredbe o smanjenju, obustavi ili ukidanju predviđene zakonodavstvom države članice primjenjuju se na davanja čiji je iznos određen u skladu s člankom 46. stavkom 1. točkom (a) podtočkom i. samo ako se radi o:

(a) davanju na koje se odnosi Prilog IV., dio D, čiji iznos ne ovisi o dužini navršenog razdoblja osiguranja ili boravišta;

ili

(b) davanju čiji se iznos utvrđuje na temelju priznatog razdoblja za koje se smatra da je navršeno između datuma kada je nastao osigurani slučaj ili nekog kasnijeg datuma. U potonjem slučaju predmetne odredbe primjenjuju se u slučaju preklapanja takvog davanja:

i. s istim davanjem, osim ako je postignut dogovor između dviju ili više država članica uz uvjet da se jedno i isto fiktivno razdoblje možda neće uzeti u obzir dva ili više puta;

ii. ili s vrstom davanja navedenih u točki (a).

Davanja iz točaka (a) i (b) kao i sporazumi navedeni su u Prilogu IV. dijelu D.

Članak 46.c (11)

Posebne odredbe koje se primjenjuju u slučaju preklapanja jednog ili više davanja iz članka 46.a stavka 1. s jednim ili više davanja druge vrste ili s drugim primanjima, kada je riječ o dvije ili više država članica

1.  Ako primitak druge vrste davanja ili drugih primanja ima za posljedicu smanjenje, obustavu ili ukidanje dvaju ili više davanja iz članka 46. stavka 1. točke (a) podtočke i., iznos koji ne bi bio isplaćen u strogoj primjeni odredaba koje se odnose na smanjenje, obustavu ili ukidanje, određen prema zakonodavstvu predmetna država članica dijeli se na broj davanja koja podliježu smanjenju, obustavi ili ukidanju.

2.  Ako se predmetno davanje određuje u skladu s člankom 46. stavkom 2., drukčije davanje druge vrste ili davanja od drugih država članica ili druga primanja i svi drugi elementi utvrđeni zakonodavstvom države članice za primjenu odredbi za slučaj smanjenja, obustave ili ukidanja, uzimaju se u obzir razmjerno razdobljima osiguranja i/ili boravišta navedenim u članku 46. stavku 2. točki (b) i koriste se za određivanje iznosa navedenog davanja.

3.  Ako primitak davanja druge vrste ili drugih primanja ima za posljedicu smanjenje, obustavu ili ukidanje jednog ili više davanja navedenih u članku 46. stavku 1. točki (a) podtočki i. i jednog ili više davanja iz članka 46. stavka 2., primjenjuju se sljedeća pravila:

(a) ako u slučaju davanja navedenog ili navedenih u članku 46. stavku 1. točki (a) podtočki i., iznosi koji ne bi pripadali na temelju stroge primjene odredbi koje se odnose na smanjenje, obustavu ili ukidanje određenih zakonodavstvom predmetnih država članica, dijele se brojem davanja koja podliježu smanjenju, obustavi ili ukidanju;

(b) ako se u slučaju davanja određenog ili određenih u skladu s člankom 46. stavkom 2. smanjenje, obustava ili ukidanje provodi u skladu sa stavkom 2.

4.  Ako u slučaju iz stavaka 1. i 3. točke (a) zakonodavstvo države članice određuje da se za primjenu odredbi koje se odnose na smanjenje, obustavu ili ukidanje uzimaju u obzir davanja druge vrste i/ili druga primanja i svi drugi elementi razmjerno razdobljima osiguranja navedenima u članku 46. stavku 2. točki (b), podjela određena u navedenom stavku ne primjenjuje se u odnosu na tu državu članicu.

5.  Sve gore navedene odredbe primjenjuju se mutatis mutandis ako zakonodavstvo jedne ili više država propisuje da se pravo na davanje ne može steći u slučaju kada dotična osoba prima davanja druge vrste, koja se isplaćuju prema zakonodavstvu druge države članice, ili druga primanja.

Članak 47. (11)

Dodatne odredbe za određivanje svote davanja

1.  Za određivanje teoretskih i razmjernih (pro rata) iznosa iz članka 46. stavka 2., primjenjuju se sljedeća pravila:

(a) ako je ukupno trajanje razdoblja osiguranja i boravišta navršenih prije no što je nastupio osigurani slučaj prema zakonodavstvima svih predmetnih država članica duže od najdužeg razdoblja za primanje punog iznosa davanja na temelju zakonodavstva jedne od ovih država, nadležna ustanova te države će umjesto ukupne dužine navršenih razdoblja uzeti u obzir najduže razdoblje; ovaj način određivanja ne smije izazvati toj ustanovi troškove veće od punog iznosa davanja određenog zakonodavstvom koje primjenjuje. Ova odredba ne primjenjuje se na davanja čiji iznos ne ovisi o trajanju osiguranja;

(b) postupak za uzimanje u obzir preklapanja davanja određen je u provedbenoj uredbi iz članka 98.;

(c) ako se prema zakonodavstvu države članice davanja određuju na temelju prosječnih primanja, prosječnog doprinosa, prosječnog povećanja ili na temelju odnosa koji je za vrijeme razdoblja osiguranja postojao između bruto primanja podnositelja zahtjeva i prosječnih bruto primanja svih osiguranih osoba koje nisu pripravnici, takve prosječne iznose ili odnose utvrđuje nadležna ustanova te države isključivo na temelju razdoblja osiguranja navršenih prema zakonodavstvu spomenute države, ili bruto primanja dotične osobe samo za vrijeme tih razdoblja;

(d) ako se prema zakonodavstvu države članice davanja određuju na temelju iznosa primanja, doprinosa ili povećanja, nadležna ustanova te države određuje primanja, doprinose ili povećanja koja se uzimaju u obzir u odnosu na razdoblja osiguranja ili boravišta navršenih prema zakonodavstvu druge države članice na temelju prosječnih primanja, doprinosa ili povećanja zabilježenih za razdoblja osiguranja navršenih prema zakonodavstvu koje primjenjuje;

(e) ako se prema zakonodavstvu države članice davanja određuju na temelju standardnih primanja ili fiksnih iznosa, nadležna ustanova te države uzima u obzir standardna primanja ili fiksne iznose koji se trebaju uzeti u obzir za razdoblja osiguranja ili boravišta navršena prema zakonodavstvu druge države članice, koja su jednaka standardnim primanjima ili fiksnim iznosima ili, ako je to slučaj, prosjeku standardnih primanja ili fiksnih iznosa koji odgovaraju razdobljima osiguranja navršenim prema zakonodavstvu koje primjenjuje;

(f) ako se prema zakonodavstvu države članice davanja određuju za neka razdoblja na temelju iznosa primanja i, za druga razdoblja, na temelju standardnih primanja ili fiksnih iznosa, nadležna ustanova te države uzima, za razdoblja osiguranja ili boravišta navršena prema zakonodavstvu druge države članice, u obzir primanja ili fiksne iznose određene u skladu s odredbama navedenim u točkama (d) ili (e) ili, prema potrebi, prosjek tih primanja ili fiksnih iznosa, ako se davanja određuju na temelju standardnih primanja ili fiksnih iznosa za sva navršena razdoblja prema zakonodavstvu koje primjenjuje, nadležna ustanova uzima u obzir primanja koja se trebaju uzeti u obzir za razdoblja osiguranja ili boravišta navršena prema zakonodavstvu drugih država članica koja su jednaka nacionalnim primanjima koja odgovaraju standardnim primanjima ili fiksnim iznosima;

(g) ako se prema zakonodavstvu države članice davanja određuju na temelju prosječnih doprinosa, nadležna ustanova utvrđuje taj prosjek u odnosu samo na ona razdoblja osiguranja navršena prema zakonodavstvu navedene države.

2.  Odredbe zakonodavstva države članice u odnosu na revalorizaciju čimbenika uzetih u obzir za određivanje davanja primjenjuju se, prema potrebi, u skladu sa stavkom 1., za razdoblja osiguranja ili boravišta navršena prema zakonodavstvu drugih država članica.

3.  Ako se prema zakonodavstvu države članice iznos davanja utvrđuje uzimajući u obzir članove obitelji koji nisu djeca, nadležna ustanova te države uzima u obzir one članove obitelji predmetne osobe koje borave na državnom području druge države članice kao da borave na državnom području nadležne države.

4.  Ako zakonodavstvo koje nadležna ustanova države članice primjenjuje predviđa uzimanje u obzir plaće za određivanje davanja, na što se primjenjuju prvi i drugi podstavak članka 45. stavka 6., i ako se u toj državi članici za ostvarivanje mirovina uzimaju u obzir samo razdoblja pune nezaposlenosti s davanjem u skladu s člankom 71. stavkom 1. točkom (a) podtočkom ii. ili prvom rečenicom članka 71. stavka 1. točke (b) podtočke ii., nadležna ustanova te države članice isplaćuje mirovinu na temelju plaće koju je koristila kao osnovu za pružanje tog davanja za nezaposlenost u skladu sa zakonodavstvom koje primjenjuje.

Članak 48. (11)

Razdoblja osiguranja ili boravišta kraća od godinu dana

1.  Bez obzira na članak 46. stavak 2., ustanova države članice ne mora priznati davanja za razdoblja navršena prema zakonodavstvu koje primjenjuje, koja se uzimaju u obzir nakon nastupanja rizika, ako:

 trajanje navedenih razdoblja ne iznosi godinu dana,

 i

 uzimajući u obzir samo ta razdoblja, na temelju odredbi tog zakonodavstva se ne stječe pravo na davanje.

2.  Nadležna ustanova svake od predmetnih država članica uzima u obzir razdoblja iz stavka 1., u svrhu primjene članka 46. stavka 2., osim točke (b).

3.  Ako bi svrha primjenjivanja stavka 1. bila razriješiti obveza sve ustanove predmetnih država članica, davanja se priznaju isključivo prema zakonodavstvu zadnje od tih država čiji su uvjeti ispunjeni, kao da su sva razdoblja osiguranja i boravišta navršena i uzeta u obzir u skladu s člankom 45. stavcima od 1. do 4. bila navršena prema zakonodavstvu te države.

Članak 49. (11) (15)

Određivanje davanja kada dotična osoba ne ispunjava istodobno uvjete određene zakonodavstvom prema kojem su navršena razdoblja osiguranja ili boravišta ili kad je ta osoba izričito tražila odgodu priznavanja davanja za slučaj starosti

1.  Ako u određenom vremenu osoba o kojoj se radi ne ispuni uvjete propisane za stjecanje davanja prema zakonodavstvima svih država članica koja su se na nju primjenjivala, uzimajući prema potrebi u obzir članak 45. i/ili članak 40. stavak 3., ali ispunjava samo uvjete jednog ili nekoliko njih, primjenjuju se sljedeće odredbe:

(a) svaka od nadležnih ustanova koja primjenjuje zakonodavstvo čiji su uvjeti ispunjeni, određuje iznos priznatih davanja u skladu s člankom 46.;

(b) međutim:

i. ako dotična osoba ispunjava uvjete barem dvaju zakonodavstava bez potrebe za razdobljima osiguranja ili boravišta navršenih prema zakonodavstvu čiji uvjeti nisu ispunjeni, ta razdoblja se ne uzimaju u obzir u svrhu primjene članka 46. stavka 2., osim ako uzimanje u obzir spomenutih razdoblja omogućava utvrđivanje većeg iznosa davanja;

ii. ako dotična osoba ispunjava uvjete samo jednog zakonodavstva bez potrebe za razdobljima osiguranja ili boravišta navršenih prema zakonodavstvima čiji uvjeti nisu ispunjeni, iznos priznatih davanja u skladu s člankom 46. stavkom 1. točkom (a) podtočkom i. određuje se samo prema odredbama zakonodavstva čiji uvjeti su ispunjeni, uzimajući u obzir razdoblja navršena samo u skladu s tim zakonodavstvom, osim ako uzimanje u obzir razdoblja navršenih prema zakonodavstvima čiji uvjeti nisu ispunjeni omogućava u skladu s člankom 46. stavkom 1. točkom (a) podtočkom ii. utvrđivanje većeg iznosa davanja.

Odredbe ovog stavka primjenjuju se mutatis mutandis kada dotična osoba izričito zahtjeva odgodu stjecanja davanja za slučaj starosti, u skladu s drugom rečenicom članka 44. stavka 2.

2.  Davanje ili davanja priznata prema jednom ili više zakonodavstava, u slučaju iz stavka 1., ponovno se izračunavaju automatski u skladu s člankom 46., ako i kada su ispunjeni uvjeti koje zahtijeva jedno ili više zakonodavstava koja su se na osobu o kojoj se radi primjenjivala, uzimajući prema potrebi u obzir članak 45. i stavak 1. Ovaj stavak primjenjuje se mutatis mutandis ako osoba traži stjecanje davanja za slučaj starosti prema zakonodavstvu jedne ili više država članica koja su do tog trenutka bila odgođena u skladu s drugom rečenicom članka 44. stavka 2.

3.  Revalorizacija se obavlja automatski u skladu sa stavkom 1., ne dovodeći u pitanje članak 40. stavak 2., ako uvjeti koje zahtjeva jedno ili više predmetnih zakonodavstava nisu više ispunjeni.

Članak 50. (11)

Stjecanje dodatka ako ukupna davanja koja se isplaćuju prema zakonodavstvu različitih država članica ne dostižu minimum određen zakonodavstvom države na čijem državnom području primatelj ima boravište

Korisnik davanja na kojeg se odnosi ovaj stavak ne može, u državi u kojoj ima boravište i prema čijem zakonodavstvu mu se isplaćuje davanje, steći davanje koje je manje od najnižeg davanja utvrđenog tim zakonodavstvom za razdoblje osiguranja ili boravišta koje je jednako svim razdobljima osiguranja ili boravišta koja su uzeta u obzir za davanje u skladu s prethodnim člancima. Nadležna ustanova te države kroz razdoblje njegova boravišta na njezinu državnom području prema potrebi plaća dodatak koji je jednak razlici između ukupno isplaćenih davanja u skladu s ovim poglavljem i iznosa najnižeg davanja.

Članak 51. (11)

Revalorizacija i ponovno određivanje davanja

1.  Ako su zbog povećanja životnih troškova ili promjena na razini plaća ili drugih razloga za usklađivanje davanja predmetne države promijenjena utvrđenim postotkom ili iznosom, takav postotak ili iznos mora se izravno primijeniti na davanja utvrđena člankom 46., bez potrebe za ponovnim određivanjem u skladu s tim člankom.

2.  S druge strane, ako bi se metoda za utvrđivanje davanja ili pravila za određivanje davanja promijenila, ponovno određivanje izvršit će se u skladu s člankom 46.

▼M3

Članak 51.a

Osobe obuhvaćene posebnim sustavom za državne službenike

1.  Odredbe članka 44., članka 45. stavaka 1., 5. i 6., te članaka 46. do 51. odgovarajuće se primjenjuju na osobe obuhvaćene posebnim sustavom za državne službenike.

2.  Ipak, ako je prema zakonodavstvu države članice za stjecanje, ukidanje, zadržavanje ili ponovnu uspostavu prava na davanja prema posebnom sustavu za državne službenike potrebno ispuniti uvjet da sva razdoblja osiguranja budu navršena u okviru jednog ili više posebnih sustava za državne službenike u toj državi članici, ili ih zakonodavstvo te države članice izjednačava s takvim razdobljima, u obzir se uzimaju jedino razdoblja koja priznaje zakonodavstvo te države članice.

Ako uzevši u obzir tako navršena razdoblja dotična osoba ne ispunjava uvjete za ostvarivanje tih davanja, ta se razdoblja uzimaju u obzir za stjecanje davanja prema općem sustavu ili, ako to nije moguće, prema sustavu koji se primjenjuje na fizičke ili administrativne radnike, ovisno o slučaju.

3.  Ako se prema zakonodavstvu države članice davanja određuju na temelju posljednje plaće ili plaća koje su ostvarene tijekom referentnog razdoblja, nadležna ustanova te države za potrebe određivanja davanja uzima u obzir samo one odgovarajuće usklađene plaće koje su ostvarene tijekom razdoblja u kojem se na predmetnu osobu primjenjivalo to zakonodavstvo.

▼BPOGLAVLJE 4.

OZLJEDE NA RADU I PROFESIONALNE BOLESTIOdjeljak 1.

Pravo na davanja

Članak 52.

Boravište u državi članici koja nije nadležna država – Opća pravila

Zaposlena osoba ili samozaposlena osoba koja doživi ozljedu na radu ili profesionalnu bolest te koja ima boravište na državnom području države članice koja nije nadležna država stječe u državi u kojoj ima boravište:

(a) davanja u naravi, određena u korist nadležne ustanove od strane ustanove mjesta boravišta u skladu s odredbama zakonodavstva koje primjenjuje, kao da je ta osoba kod nje osigurana;

(b) novčana davanja koja određuje nadležna ustanova u skladu s odredbama zakonodavstva koje primjenjuje. Međutim, prema sporazumu između nadležne ustanove i ustanove mjesta boravišta, ta davanja može pružiti ustanova mjesta boravišta u ime nadležne ustanove prema zakonodavstvu nadležne države.

Članka 53.

Pogranični radnici – Posebna pravila

Pogranični radnik može steći također davanja na državnom području nadležne države. Takva davanja pruža nadležna ustanova u skladu s odredbama zakonodavstva te države, kao da dotična osoba u njoj ima boravište.

Članak 54.

Privremeno boravište u nadležnoj državi ili promjena boravišta u nadležnu državu

1.  Zaposlena osoba ili samozaposlena osoba na koju se primjenjuje članak 52. i koja privremeno boravi na državnom području nadležne države, prima davanja u skladu s odredbama zakonodavstva te države, čak i ako je već primala davanja prije svog privremenog boravišta. Međutim, ova odredba se ne primjenjuje na pogranične radnike.

2.  Zaposlena osoba ili samozaposlena osoba na koju se primjenjuje članak 52. i koja promjeni mjesto boravišta na državno područje nadležne države, prima davanja u skladu s odredbama zakonodavstva te države, čak i ako je već primala davanja prije promjene boravišta.

Članak 55.

Privremeno boravište izvan nadležne države – Povratak ili promjena boravišta u drugu državu članicu nakon ozljede ili dobivanja profesionalne bolesti – Potreba za odlaskom u drugu državu članicu radi odgovarajućeg liječenja

1.  Zaposlena osoba ili samozaposlena osoba koja zadobije ozljedu na radu ili profesionalnu bolest i:

(a) koja ima privremeno boravište na državnom području države članice koja nije nadležna država;

ili

(b) kojoj, nakon što je stekla pravo na davanja na teret nadležne ustanove ta ustanova dopušta povratak na državno područje države članice u kojoj ta osoba ima boravište, ili promjenu mjesta boravišta na državno područje druge države članice;

ili

(c) kojoj nadležna ustanova dopušta odlazak na državno područje druge države kako bi ostvarila odgovarajuće liječenje za svoje stanje;

ima pravo na:

i. davanja u naravi koja u ime nadležne ustanove pruža ustanova mjesta privremenog boravišta ili boravišta u skladu s odredbama zakonodavstva koje primjenjuje ta ustanova kao da je ta osoba osigurana kod nje, međutim razdoblje za vrijeme kojeg se pružaju davanja određuju se prema zakonodavstvu nadležne države;

ii. novčana davanja koja pruža nadležna ustanova prema zakonodavstvu koje primjenjuje. Međutim, prema sporazumu između nadležne ustanove i ustanove mjesta privremenog boravišta ili boravišta, ta davanja može pružati ustanova mjesta privremenog boravišta ili boravišta u ime nadležne ustanove, prema zakonodavstvu nadležne države.

2.  U skladu sa stavkom 1. točkom (b), potrebna suglasnost može biti odbijena ako se utvrdi da bi kretanje predmetne osobe bilo štetno za zdravstveno stanje te osobe ili za liječnički tretman koji se pruža.

U skladu sa stavkom 1. točkom (c), potrebna suglasnost ne može biti odbijena ako se to liječenje dotičnoj osobi ne može pružiti na državnom području države članice u kojoj ta osoba ima boravište.

Članak 56.

Ozljede za vrijeme putovanja

Za ozljedu za vrijeme putovanja koja se dogodi na državnom području države članice koja nije nadležna država, smatra se da se dogodila na državnom području nadležne države.

Članak 57. (7)

Davanja za slučaj profesionalne bolesti ako je osoba u nekoliko država članica bila izložena istom riziku

1.  Kada je osoba koja je dobila profesionalnu bolest, u skladu sa zakonodavstvom dviju ili više država članica, obavljala djelatnost koja je po svojoj prirodi mogla izazvati takvu bolest, davanja koja ta osoba ili nadživjele osobe mogu zahtijevati priznaju se isključivo prema zakonodavstvu posljednje od tih država čiji uvjeti su ispunjeni, uzimajući, prema potrebi, u obzir stavke od 2. do 5.

2.  Ako prema zakonodavstvu države članice priznavanje davanja za profesionalnu bolest ovisi o uvjetu da je predmetna bolest najprije dijagnosticirana na njezinu državnom području, takav uvjet se smatra ispunjenim ako je bolest najprije dijagnosticirana na državnom području druge države članice.

3.  Ako prema zakonodavstvu države članice priznavanje davanja za profesionalnu bolest ovisi o uvjetu da je predmetna bolest dijagnosticirana unutar specifičnog vremenskog razdoblja koje slijedi nakon prestanka zadnje aktivnosti koja je mogla uzrokovati takvu bolest, nadležna ustanova te države pri provjeri vremenskog razdoblja kada se aktivnost obavljala uzima, prema potrebi, u obzir slične aktivnosti koje su se obavljale prema zakonodavstvu bilo koje druge države članice, kao da su se obavljale prema zakonodavstvu prve države.

4.  Ako prema zakonodavstvu države članice priznavanje davanja za profesionalnu bolest ovisi o uvjetu da se aktivnost koja je mogla uzrokovati predmetnu bolest obavljala u određenom vremenskom trajanju, nadležna ustanova te države uzima, prema potrebi, u obzir razdoblja za vrijeme kojih se ta aktivnost obavljala prema zakonodavstvu bilo koje druge države članice, kao da se obavljala prema zakonodavstvu prve države.

5.  U slučajevima pneumokonioze, trošak novčanih davanja, uključujući mirovine, dijeli se među nadležnim ustanovama država članica na čijem državnom području je predmetna osoba obavljala djelatnost koja je mogla uzrokovati tu bolest. Podjela se obavlja na temelju omjera između razdoblja osiguranja za starost ili boravišta iz članka 45. stavka 1., navršenog prema zakonodavstvu svake od država i ukupnog trajanja razdoblja osiguranja za starost ili boravišta navršenog prema zakonodavstvu svih država od datuma od kojeg su davanja počela.

6.  Na prijedlog Komisije Vijeće jednoglasno utvrđuje profesionalne bolesti koje će obuhvaćati odredbe stavka 5.

Članak 58.

Određivanje svote novčanih davanja

1.  Nadležna ustanova države članice čije zakonodavstvo propisuje da se određivanje novčanih davanja temelji na prosječnim primanjima, određuje takva prosječna primanja isključivo na temelju primanja za koja je potvrđeno da su isplaćena za vrijeme razdoblja navršenih u skladu navedenog zakonodavstva.

2.  Nadležna ustanova države članice čije zakonodavstvo propisuje da se određivanje novčanih davanja temelji na standardnim primanjima, uzima u obzir isključivo standardna primanja, ili ako je to slučaj, prosjek standardnih primanja za razdoblja navršena u skladu s navedenim zakonodavstvom.

3.  Nadležna ustanova države članice čije zakonodavstvo propisuje da iznos novčanih davanja varira s brojem članova obitelji, uzima također u obzir članove obitelji dotične osobe koji imaju boravište na državnom području druge države članice, kao da imaju boravište na državnom području nadležne države.

Članak 59.

Troškovi prijevoza osobe koja je doživjela ozljedu na radu ili boluje od profesionalne bolesti

1.  Nadležna ustanova države članice čije zakonodavstvo određuje podmirivanje troškova prijevoza osobe koja je doživjela ozljedu na radu ili boluje od profesionalne bolesti, do mjesta gdje ima boravište ili do bolnice, podmiruje troškove do odgovarajućeg mjesta na državnom području druge države članice gdje osoba ima boravište, uz uvjet da ta ustanova prethodno izda suglasnost za takav prijevoz uzimajući temeljito u obzir razloge koji to opravdavaju. Takva suglasnost nije potrebna u slučaju pograničnih radnika.

2.  Nadležna ustanova države članice čije zakonodavstvo određuje prijevoz na mjesto pokopa tijela osobe poginule na poslu, u skladu s odredbama zakonodavstva koje primjenjuje, plaća takve troškove do odgovarajućeg mjesta na državnom području druge države članice gdje je osoba imala boravište u vrijeme ozljede.Odjeljak 2.

Pogoršanje profesionalne bolesti za koju je priznato davanje

Članak 60. (7) (11)

1.  U slučaju pogoršanja profesionalne bolesti za koju zaposlena osoba ili samozaposlena osoba koristi ili je primala davanja u skladu sa zakonodavstvom države članice, primjenjuju se sljedeća pravila:

(a) ako dotična osoba za vrijeme primitka davanja nije obavljala zanimanje prema zakonodavstvu druge države članice koje je moglo uzrokovati ili pogoršati predmetnu bolest, nadležna ustanova prve države članice obvezna je platiti troškove davanja prema odredbama zakonodavstva koje primjenjuje uzimajući u obzir pogoršanje;

(b) ako je predmetna osoba za vrijeme primitka davanja obavljala takvu djelatnost prema zakonodavstvu druge države članice, nadležna ustanova prve države članice obvezna je platiti troškove davanja prema zakonodavstvu koje primjenjuje ne uzimajući u obzir pogoršanje. Nadležna ustanova druge države članice priznaje toj osobi pravo na dodatak, čiji iznos je jednak razlici između priznatih davanja nakon pogoršanja i iznosa koji bi bio priznat prije pogoršanja prema zakonodavstvu koje primjenjuje, ako se navedena bolest pojavila prema zakonodavstvu te države članice;

(c) ako, u slučaju na koji se odnosi podstavak (b), zaposlena osoba ili samozaposlena osoba koja boluje od pneumokonioze ili od bolesti utvrđene člankom 57. stavkom 6. nema pravo na davanja prema zakonodavstvu druge države članice, nadležna ustanova prve države članice obvezna je pružati davanja prema zakonodavstvu koje primjenjuje, uzimajući u obzir pogoršanje. Međutim, nadležna ustanova druge države članice plaća troškove razlike između iznosa novčanih davanja, uključujući mirovine, priznatih od nadležne ustanove prve države članice, uzimajući u obzir pogoršanje, i iznosa odgovarajućih davanja koja su priznata prije pogoršanja;

(d) odredbe o smanjenju, obustavi ili ukidanju utvrđene zakonodavstvom države članice ne primjenjuju se na osobe koje koriste davanja koja su priznale ustanove dviju država članica u skladu s podstavkom (b).

2.  U slučaju pogoršanja profesionalne bolesti koje dovodi do primjene odredaba članka 57. stavka 5., primjenjuju se sljedeće odredbe:

(a) nadležna ustanova koja je priznala davanja u skladu s odredbama članka 57. stavka 1. obvezna je pružati davanja prema zakonodavstvu koje primjenjuje uzimajući u obzir pogoršanje;

(b) trošak novčanih davanja, uključujući mirovine, i nadalje će se dijeliti između ustanova koje su dijelile trošak ranijih davanja u skladu s odredbama članka 57. stavka 5. Unatoč tome, ako je osoba ponovno obavljala djelatnost koja može uzrokovati ili pogoršati profesionalnu bolest o kojoj se radi, prema zakonodavstvu države članice u kojoj je već obavljala djelatnost iste naravi ili prema zakonodavstvu druge države članice, nadležna ustanova te države snosi trošak razlike između iznosa koji pripada na temelju pogoršanja i iznosa davanja koji je pripadao prije pogoršanja.Odjeljak 3.

Razne odredbe

Članak 61.

Pravila za uzimanje u obzir posebnih značajki određenih zakonodavstava

1.  Ako nema osiguranja za slučaj ozljeda na radu ili profesionalnih bolesti na državnom području države članice u kojoj se predmetna osoba nađe, ili ako takvo osiguranje postoji ali nema ustanove koja je nadležna za pružanje davanja u naravi, ta davanja pružit će ustanova mjesta privremenog boravišta ili boravišta nadležna za pružanje davanja u naravi u slučaju bolesti.

2.  Ako se zakonodavstvom nadležne države pružaju potpuno besplatna davanja u naravi uvjetovana korištenjem zdravstvenih usluga koje organizira poslodavac, za davanja u naravi koja se pružaju u slučajevima iz članka 52. i članka 55. stavka 1. smatra se da ih je pružila takva zdravstvena služba.

3.  Ako zakonodavstvo nadležne države uključuje sustav koji se odnosi na obveze poslodavca, za davanja u naravi pružena u slučaju navedenom u članku 52. i članku 55. stavku 1., smatra se kao da su pružena na zahtjev nadležne ustanove.

4.  Ako priroda sustava nadležne države koji se odnosi na naknadu za ozljede na radu nije ona tipa obveznog osiguranja, davanja u naravi pruža izravno zaposlenik ili osiguravatelj.

5.  Ako zakonodavstvo države članice određuje izričito ili neizravno da se ozljede na radu ili profesionalne bolesti koje su se dogodile ili su ranije potvrđene uzimaju u obzir radi procjene stupnja nesposobnosti, ili kako bi se utvrdilo pravo na davanja ili odredio iznos davanja, nadležna ustanova te države članice uzima također u obzir ozljede na radu ili profesionalne bolesti koje su se dogodile ili su potvrđene ranije prema zakonodavstvu druge države članice kao da su se dogodile ili bile potvrđene u skladu sa zakonodavstvom koje ona primjenjuje.

6.  Ako zakonodavstvo države članice određuje izričito ili neizravno da se ozljede na radu ili profesionalne bolesti koje su se dogodile ili su naknadno potvrđene uzimaju u obzir radi procjene stupnja nesposobnosti, ili kako bi se utvrdilo pravo na davanja ili odredio iznos takvih davanja, nadležna ustanova te države članice uzima također u obzir ozljede na radu ili profesionalne bolesti koje su se dogodile ili su potvrđene naknadno prema zakonodavstvu druge države članice kao da su se dogodile ili bile potvrđene u skladu sa zakonodavstvom koje primjenjuje, ali samo:

(1) ako se ne priznaje naknada za ozljedu na radu ili profesionalnu bolest koja se dogodila ili je bila potvrđena ranije u skladu sa zakonodavstvom koje primjenjuje;

i

(2) ako se ne priznaje naknada na temelju zakonodavstva druge države članice prema kojem se dogodila ozljeda na radu ili profesionalna bolest ili je bila potvrđena naknadno, pri čemu su se za tu ozljedu na radu ili profesionalnu bolest uzimale u obzir odredbe stavka 5.

Članak 62.

Sustav koji se primjenjuje ako postoji nekoliko sustava u državi privremenog boravišta ili boravišta – najduže trajanje davanja

1.  Ako zakonodavstvo države privremenog boravišta ili boravišta ima nekoliko sustava osiguranja, odredbe koje se primjenjuju na zaposlene ili samozaposlene osobe na koje se primjenjuje članak 52. ili članak 55. stavak 1. su one iz sustava za fizičke radnike u industriji čelika. Međutim, ako to zakonodavstvo uključuje posebni sustav za radnike u rudnicima ili sličnim poduzećima, odredbe tog sustava primjenjuju se na kategoriju radnika ako je ustanova mjesta privremenog boravišta ili boravišta kojoj podnesu zahtjev nadležna za provedbu tog sustava.

2.  Ako zakonodavstvo države članice odredi najduže razdoblje za vrijeme kojeg se mogu primati davanja, ustanova koja primjenjuje to zakonodavstvo može uzeti u obzir svako razdoblje za vrijeme kojeg su davanja već bila pružena od strane ustanove druge države.Odjeljak 4.

Nadoknada troškova između ustanova

Članak 63.

1.  Nadležna ustanova obvezna je nadoknaditi iznos davanja u naravi pruženih u njezino ime u skladu s odredbama članka 52. i članka 55. stavka 1.

2.  Nadoknada troškova iz stavka 1. određuje se u skladu s postupcima određenim provedbenom uredbom iz članka 98., na temelju dokaza stvarnog troška.

3.  Dvije ili više država članica, ili nadležna tijela takvih država, mogu predvidjeti druge načine nadoknade troškova ili se odreći nadoknade troškova između ustanova koje su u njihovoj nadležnosti.

▼M4Odjeljak 5.

Studenti

Članak 63.a

Odredbe odjeljka od 1. do 4. na odgovarajući način se primjenjuju na studente.

▼BPOGLAVLJE 5.

POSMRTNE PRIPOMOĆI

Članak 64.

Zbrajanje razdoblja osiguranja ili boravišta

Nadležna ustanova države članice čije zakonodavstvo uvjetuje stjecanje, zadržavanje ili ponovnu uspostavu prava na posmrtnu pripomoć koje je uvjetovano navršavanjem razdoblja osiguranja ili boravišta uzima u obzir, u potrebnoj mjeri, razdoblja osiguranja ili boravišta navršena u skladu sa zakonodavstvom druge države članice, kao da su bila navršena prema zakonodavstvu koje primjenjuje.

Članak 65.

Pravo na pripomoć za slučaj kada se smrt dogodi u državi članici, ili kada osoba koja ima pravo na pripomoć boravi u državi članici koja nije nadležna država članica

1.  Kada zaposlena osoba ili samozaposlena osoba, umirovljenik ili podnositelj zahtjeva za mirovinu, ili član njegove obitelji, umre na državnom području države članice koja nije nadležna država, smatra se da je do smrti došlo na državnom području nadležne države.

2.  Nadležna ustanova obvezna je priznati posmrtnu pripomoć koja se isplaćuje u skladu sa zakonodavstvom koje primjenjuje, čak i ako osoba koja ima pravo na pripomoć ima boravište na državnom području države članice koja nije nadležna država.

3.  Odredbe stavaka 1. i 2. primjenjuju se također kada je smrt rezultat ozljede na radu ili profesionalne bolesti.

Članak 66.

Davanja u slučaju smrti za umirovljenika koji je imao boravište u državi članici različitoj od one čija je ustanova bila nadležna za pružanje davanja u naravi

U slučaju smrti umirovljenika koji je imao pravo na mirovinu prema zakonodavstvu jedne države članice, ili na mirovine prema zakonodavstvu dviju ili više država članica, te kada je takav umirovljenik imao boravište na državnom području države članice koja nije ona čija je ustanova bila nadležna za pružanje davanja u naravi, toj osobi prema odredbama članka 28. posmrtnu pripomoć isplativu prema zakonodavstvu koje primjenjuje ta ustanova pruža o svom vlastitom trošku, kao da je taj umirovljenik u vrijeme svoje smrti imao boravište na državnom području države članice te ustanove.

Odredbe prethodnog stavka odgovarajuće se primjenjuju na članove obitelji umirovljenika.

▼M4

Članak 66.a

Studenti

Odredbe članaka od 64. do 66. na odgovarajući način se primjenjuju na studente i članove njihovih obitelji.

▼BPOGLAVLJE 6.

DAVANJA ZA NEZAPOSLENOSTOdjeljak 1.

Zajedničke odredbe

Članak 67.

Zbrajanje razdoblja osiguranja ili zaposlenja

1.  Nadležna ustanova države članice čije zakonodavstvo uvjetuje stjecanje, zadržavanje ili ponovnu uspostavu prava na davanja koja ovise o navršavanju razdoblja osiguranja, uzima prema potrebi u obzir razdoblja osiguranja ili zaposlenja navršena u svojstvu zaposlene osobe prema zakonodavstvu druge države članice, kao da su razdoblja osiguranja navršena prema zakonodavstvu koje primjenjuje, uz uvjet da se razdoblja zaposlenja smatraju razdobljima osiguranja i da su bila navršena prema tom zakonodavstvu.

2.  Nadležna ustanova države članice čije zakonodavstvo uvjetuje utvrđivanje, zadržavanje ili ponovnu uspostavu prava na davanja koja ovise o navršavanju razdoblja zaposlenja, uzima u obzir u mjeri u kojoj je to potrebno razdoblja osiguranja ili zaposlenja navršena u svojstvu zaposlene osobe prema zakonodavstvu svake druge države članice, kao da su to razdoblja zaposlenja navršena prema zakonodavstvu koje primjenjuje.

3.  Osim u slučajevima iz članka 71. stavka 1. točke (a) podtočke ii. i točke (b) podtočke ii., primjena odredaba stavaka 1. i 2. ovisi o uvjetima koje je predmetna osoba zadnje trebala ispuniti:

 u slučaju stavka 1., razdoblja osiguranja,

 u slučaju stavka 2., razdoblja zaposlenja,

u skladu s odredbama zakonodavstva prema kojem se traže davanja.

4.  Ako trajanje razdoblja za vrijeme kojeg se mogu priznati davanja ovisi o trajanju razdoblja osiguranja ili zaposlenja, odredbe stavka 1. i 2. primjenjuju se prema potrebi.

Članak 68.

Određivanje davanja

1.  Nadležna ustanova države članice čije zakonodavstvo propisuje da se određivanje davanja treba temeljiti na iznosu prijašnje plaće, uzima u obzir isključivo plaću koju je dotična osoba primala za svoje zadnje zaposlenje na državnom području te države. Međutim, ako je dotična osoba bila u svom zadnjem radnom odnosu manje od četiri tjedna, davanja se određuju na temelju uobičajene plaće koja odgovara, u mjestu u kojem nezaposlena osoba ima boravište ili privremeno boravište, istom ili sličnom zaposlenju kao što je bilo njegovo zadnje zaposlenje na državnom području druge države članice.

2.  Nadležna ustanova države članice čije zakonodavstvo propisuje da iznos davanja varira s brojem članova obitelji, uzima također u obzir članove obitelji dotične osobe koji imaju boravište u drugoj državi članici, kao da imaju boravište na državnom području nadležne države. Ova odredba se ne primjenjuje ako u državi u kojoj članovi obitelji imaju boravište druga osoba ima pravo na davanja za nezaposlenost za određivanje kojih se uzimaju u obzir članovi obitelji.Odjeljak 2.

Nezaposlene osobe koje odlaze u državu članicu koja nije nadležna država

Članak 69.

Uvjeti i ograničenja za zadržavanje prava na davanja

1.  Zaposlena osoba ili samozaposlena osoba koja je potpuno nezaposlena i koja ispunjava uvjete zakonodavstva države članice za stjecanje davanja te koji odlazi u jednu ili više država članica kako bi ondje tražio zaposlenje, zadržava svoje pravo na takva davanja pod sljedećim uvjetima i u okviru sljedećih ograničenja:

(a) prije svog odlaska ta je osoba morala najmanje četiri tjedna biti prijavljena kao osoba koja traži posao i koja je na raspolaganju službama za zapošljavanje nadležne države. Međutim, nadležne službe ili ustanove mogu odobriti odlazak te osobe prije nego što je to razdoblje isteklo;

(b) osoba se mora prijaviti kao osoba koja traži posao kod službi za zapošljavanje svake od država članica u koje odlazi i podlijegati organiziranim postupcima kontrole. Ovaj uvjet smatra se ispunjenim za razdoblje prije prijave ako se dotična osoba prijavi u roku od sedam dana od dana kada je prestala biti na raspolaganju službama za zapošljavanje države koju je napustila. U iznimnim slučajevima, ovo razdoblje može produžiti nadležna služba ili ustanova;

(c) pravo na davanja nastavlja se za najduže razdoblje od tri mjeseca od datuma kada je dotična osoba prestala biti na raspolaganju službama za zapošljavanje države koju je napustila, uz uvjet da ukupno trajanje davanja ne prelazi trajanje razdoblja davanja na koja je ta osoba imala pravo prema zakonodavstvu te države. U slučaju sezonskih radnika takvo trajanje je, štoviše, ograničeno na razdoblje koje preostaje do kraja sezone u kojoj je radila.

2.  Ako se dotična osoba vrati u nadležnu državu prije isteka razdoblja za vrijeme kojeg ima pravo na davanja u skladu s odredbama stavka 1. točke (c), ona nastavlja imati prava na davanja prema zakonodavstvu te države; gubi sva prava na davanja prema zakonodavstvu nadležne države ako se onamo ne vrati prije isteka tog razdoblja. U iznimnim slučajevima, ovo vremensko ograničenje mogu produžiti nadležne službe ili ustanove.

3.  Odredbe stavka 1. mogu se primijeniti samo jedanput između dva razdoblja zaposlenja.

▼M8 —————

▼B

Članak 70.

Pružanje davanja i nadoknade

1.  U slučaju iz članka 69. stavka 1., davanja pruža ustanova svake od država u koju nezaposlena osoba odlazi tražiti zaposlenje.

Nadležna ustanova države članice čijem zakonodavstvu je zaposlena ili samozaposlena osoba podlijegala u vrijeme svog zadnjeg zaposlenja, obvezna je nadoknaditi iznose takvih davanja.

2.  Nadoknade iz stavka 1. određuju se u skladu s postupkom koji je propisan provedbenom uredbom u članku 98. o dokazima, o pravdanju isplaćenih stvarnih troškova ili o jednokratnim isplatama.

3.  Dvije ili više država članica, ili nadležna tijela tih država, mogu pružiti druge načine nadoknade troškova ili plaćanja, ili se mogu odreći svih nadoknada troškova među ustanovama koje su u njihovoj nadležnosti.Odjeljak 3.

Nezaposlene osobe koje su za vrijeme svog zadnjeg zaposlenja imale boravište u državi članici koja nije bila nadležna država

Članak 71.

1.  Nezaposlena osoba koja je prije bila zaposlena i koja je za vrijeme svog zadnjeg zaposlenja imala boravište na državnom području države članice koja nije nadležna država, prima davanja u skladu sa sljedećim odredbama:

(a) 

i. pogranični radnik koji je djelomično ili povremeno nezaposlen u poduzeću koje ga zapošljava, ostvaruje davanja u skladu s odredbama zakonodavstva nadležne države kao da ima boravište na državnom području te države; ta davanja pruža nadležna ustanova;

ii. pogranični radnik koji je potpuno nezaposlen ostvaruje davanja u skladu s odredbama zakonodavstva države članice na čijem državnom području ima boravište kao da je podlijegao tom zakonodavstvu tijekom zadnjeg zaposlenja; ta davanja pruža ustanova mjesta boravišta o svom vlastitom trošku;

(b) 

i. zaposlena osoba koja nije pogranični radnik, koja je djelomično, povremeno ili potpuno nezaposlena i koja ostaje na raspolaganju svom poslodavcu ili službi za zapošljavanje na državnom području nadležne države, ostvaruje davanja u skladu s odredbama zakonodavstva te države kao da ima boravište na njezinu državnom području; ta davanja pruža nadležna ustanova;

ii. zaposlena osoba, koja nije pogranični radnik, koja je potpuno nezaposlena i koja je na raspolaganju službama za zapošljavanje na državnom području države članice u kojoj ima boravište, ili koja se vrati na to državno područje, ostvaruje davanja prema zakonodavstvu te države kao da je tamo bila zadnje zaposlena; ustanova mjesta boravišta pruža takva davanja o svom vlastitom trošku. Međutim, ako je ta zaposlena osoba stekla pravo na davanja o trošku nadležne ustanove države članice čije se zakonodavstvo na nju zadnje primjenjivalo, ostvaruje davanja u skladu s odredbama članka 69. Korištenje davanja prema zakonodavstvu države u kojoj ta osoba ima boravište obustavlja se za razdoblje za vrijeme kojeg nezaposlena osoba može, prema odredbama članka 69., tražiti davanja prema zakonodavstvu kojem je zadnje podlijegala.

2.  Nezaposlena osoba ne može tražiti davanja u skladu sa zakonodavstvom države članice na čijem državnom području ima boravište dok ima pravo na davanja prema odredbama stavka 1. točke (a) podtočke i. ili točke (b) podtočke i.

▼M3Odjeljak 4.

Osobe obuhvaćene posebnim sustavom za državne službenike

Članak 71.a

1.  Odredbe odjeljaka 1. i 2. odgovarajuće se primjenjuju na osobe obuhvaćene posebnim sustavom za nezaposlenost za državne službenike.

2.  Odredbe odjeljka 3. ne primjenjuju se na osobe obuhvaćene posebnim sustavom za nezaposlenost državnih službenika. Nezaposlena osoba koja je obuhvaćena posebnim sustavom za nezaposlenost državnih službenika, a koja je djelomično ili potpuno nezaposlena i koja je za vrijeme svog posljednjeg zaposlenja boravila na području države članice koja nije nadležna država, prima davanja u skladu s odredbama zakonodavstva nadležne države kao da je boravila na području te države; ta davanja snosi nadležna ustanova.

▼BPOGLAVLJE 7. (8)

OBITELJSKA DAVANJA

Članak 72. (8)

Zbrajanje razdoblja osiguranja, zaposlenja ili samozaposlenja

Ako zakonodavstvo države članice stjecanje prava na davanja uvjetuje navršavanjem razdoblja osiguranja, zaposlenja ili samozaposlenja, nadležna ustanova te države za tu svrhu uzima u obzir, u potrebnoj mjeri, razdoblja osiguranja, zaposlenja ili samozaposlenja navršena u bilo kojoj drugoj državi članici, kao da su to razdoblja navršena prema zakonodavstvu koje ona primjenjuje.

Članak 72. a (9) (14)

Zaposlene osobe koje su postale potpuno nezaposlene

Zaposlena osoba koja je postala potpuno nezaposlena i na koju se odnosi članak 71. stavak 1. točka (a) podtočka ii. ili točka (b) podtočka ii. prva rečenica, ostvaruje za članove svoje obitelji koji imaju boravište na državnom području iste države kao i ona obiteljska davanja prema zakonodavstvu te države, kao da je podlijegala tom zakonodavstvu za vrijeme svog zadnjeg zaposlenja uzimajući, prema potrebi, u obzir odredbe članka 72. Ova davanja pruža ustanova mjesta boravišta o svom vlastitom trošku.

Ako ta ustanova primjenjuje zakonodavstvo koje određuje umanjenje na ime doprinosa koje plaća nezaposlena osoba radi pokrivanja troška obiteljskih davanja, ona je ovlaštena provoditi takva umanjenja prema odredbama svog zakonodavstva.

Članak 73. (8)

Zaposlene osobe ili samozaposlene osobe čiji članovi obitelji imaju boravište u državi članici koja nije nadležna država

Zaposlena osoba ili samozaposlena osoba na koju se primjenjuje zakonodavstvo države članice ima pravo za članove svoje obitelji koji imaju boravište u drugoj državi članici na obiteljska davanja koja su predviđena zakonodavstvom prethodne države, kao da su imali boravište u toj državi, prema uvjetima odredbi Priloga VI.

Članak 74. (8)

Nezaposlene osobe čiji članovi obitelji imaju boravište u državi članici koja nije nadležna država

Nezaposlena osoba koja je prije bila zaposlena ili samozaposlena i koja prima davanja za nezaposlenost u skladu sa zakonodavstvom države članice ima pravo za članove svoje obitelji koji imaju boravište u drugoj državi članici na obiteljska davanja određena zakonodavstvom prethodne države, kao da imaju boravište u toj državi, prema odredbama Priloga VI.

Članak 75. (8)

Pružanje davanja

1.  U slučajevima iz članka 73. obiteljska davanja pruža nadležna ustanova države čije se zakonodavstvo primjenjuje na zaposlenu ili samozaposlenu osobu, u slučajevima iz članka 74. nadležna ustanova države prema zakonodavstvu prema kojem nezaposlena osoba koja je bila zaposlena ili samozaposlena prima davanja za nezaposlenost. Davanja se pružaju u skladu s odredbama koje primjenjuju takve ustanove, bez obzira ima li fizička ili pravna osoba kojoj se isplaćuju takva davanja boravište ili privremeno boravište na državnom području nadležne države ili neke druge države članice.

2.  Međutim, ako obiteljska davanja ne koristi osoba kojoj bi se ona trebale pružati za uzdržavanje članova obitelji, nadležna ustanova razrješava svoje pravne obveze pružajući navedena davanja fizičkoj ili pravnoj osobi koja u stvarnosti uzdržava članove obitelji, na zahtjev, i posredstvom ustanove njihova mjesta boravišta ili putem određene ustanove ili za ovu svrhu imenovanog tijela od strane nadležnog tijela države u kojoj oni imaju boravište.

3.  Dvije ili više država članica mogu se u skladu s odredbama članka 8. složiti da nadležna ustanova pruža prema zakonodavstvu tih država ili jedne od tih država priznata obiteljska davanja fizičkoj ili pravnoj osobi koja trenutačno uzdržava članove obitelji, ili izravno ili posredstvom ustanove mjesta boravišta.

Članak 76. (8)

Pravila ili prioritet u slučajevima preklapanja prava na obiteljska davanja u skladu sa zakonodavstvom nadležne države i u skladu sa zakonodavstvom države članice u kojoj članovi obitelji imaju boravište

1.  Ako za vrijeme istog razdoblja za istog člana obitelji i zbog obavljanja zanimanja obiteljska davanja pruža zakonodavstvo države članice na čijem državnom području članovi obitelji imaju boravište, pravo na obiteljska davanja prema zakonodavstvu druge države, ako je potrebno prema članku 73. ili 74., obustavlja se do iznosa koji određuje zakonodavstvo prve države članice.

2.  Ako zahtjev za davanja nije podnesen u državama članicama na čijem državnom području članovi obitelji imaju boravište, nadležna ustanova druge države članice može primijeniti odredbe stavka 1. kao da su davanja priznata u prvoj državi članici.

▼M4

Članak 76.a

Studenti

Odredbe članka 72. na odgovarajući način se primjenjuju na studente.

▼BPOGLAVLJE 8.

DAVANJA ZA UZDRŽAVANU DJECU UMIROVLJENIKA TE ZA DJECU BEZ RODITELJA

Članak 77.

Uzdržavana djeca umirovljenika

1.  Izraz „davanja” za potrebe ovog članka znači obiteljski doplatci za osobe koje koriste starosne mirovine, invalidske mirovine ili mirovine za slučaj ozljede na radu ili profesionalne bolesti, i povećanja ili dodatci za takve mirovine na ime djece tih umirovljenika, uz izuzetak dodataka priznatih prema sustavima osiguranja za ozljede na radu i profesionalne bolesti.

2.  Davanja se priznaju u skladu sa sljedećim pravilima bez obzira na državu članicu na čijem državnom području umirovljenik ili djeca imaju boravište:

(a) umirovljeniku koji prima mirovinu prema zakonodavstvu samo jedne države članice, u skladu sa zakonodavstvom države članice nadležne za mirovinu;

(b) umirovljeniku koji prima mirovinu u skladu sa zakonodavstvom više od jedne države članice:

i. u skladu sa zakonodavstvom bilo koje od ovih država u kojoj ta osoba ima boravište uz uvjet da se, uzimajući prema potrebi u obzir odredbe članka 79. stavka 1. točke (a), pravo na jedno od davanja iz stavka 1. stječe u skladu sa zakonodavstvom te države;

ili

ii. u drugim slučajevima u skladu sa zakonodavstvom države članice čije se zakonodavstvo na njega najduže primjenjivalo, uz uvjet da se pravo na jedno od davanja iz stavka 1. stječe prema tom zakonodavstvu, uzimajući u obzir prema potrebi odredbe članka 79. stavka 1. točke (a), a uvjeti za stjecanje takvog prava prema zakonodavstvu drugih predmetnih država članica razmatraju prema redoslijedu smanjenja trajanja razdoblja osiguranja ili boravišta navršenih prema zakonodavstvu tih država članica.

Članak 78.

Djeca bez roditelja

▼M5

1.  Pojam „davanja” za potrebe ovog članka znači obiteljski doplatci i, ovisno o slučaju, dopunski ili posebni doplatci za djecu bez roditelja.

▼B

2.  Davanja za djecu bez roditelja priznaju se u skladu sa sljedećim pravilima, bez obzira na državu članicu na čijem državnom području dijete bez roditelja ili fizička ili pravna osoba koja ga u stvarnosti uzdržava ima boravište:

(a) za dijete preminule zaposlene ili samozaposlene osobe koja je podlijegala zakonodavstvu jedne države članice samo u skladu sa zakonodavstvom te države;

(b) za dijete preminule zaposlene ili samozaposlene osobe koja je podlijegala zakonodavstvu nekoliko država članica:

i. u skladu sa zakonodavstvom države članice na čijem državnom području dijete bez roditelja ima boravište, uz uvjet da se pravo na jedno od davanja iz stavka 1. stječe prema zakonodavstvu te države, uzimajući u obzir prema potrebi odredbe članka 79. stavka 1. točke (a);

ii. u drugim slučajevima u skladu sa zakonodavstvom države članice koje se na preminulog najduže primjenjivalo, uz uvjet da se pravo na jedno od davanja iz stavka 1. stječe prema zakonodavstvu te države, uzimajući u obzir prema potrebi odredbe članka 79. stavka 1. točke (a),; ako se ne stekne pravo u skladu s tim zakonodavstvom, uvjeti za stjecanje takvog prava prema zakonodavstvu drugih država članica razmatraju se prema redoslijedu smanjenja trajanja razdoblja osiguranja ili boravišta navršenih prema zakonodavstvu tih država članica.

Međutim, zakonodavstvo države članice koje se primjenjuje u odnosu na odredbe za davanja iz članka 77. na djecu umirovljenika nastavlja se primjenjivati nakon smrti spomenutog umirovljenika u odnosu na odredbe o davanjima za njegovu djecu.

▼M5

Članak 78.a

Mirovine za djecu bez roditelja, osim onih koje se priznaju prema sustavima osiguranja u slučaju ozljede na radu ili profesionalne bolesti smatraju se „davanjima” obuhvaćenim člankom 78. stavkom 1. ako je preminula osoba u bilo kojem trenutku bila obuhvaćena sustavom koji predviđa samo obiteljske doplatke, ili dopunske ili posebne dodatke za djecu bez roditelja. Ti sustavi navedeni su u Prilogu VIII.

▼B

Članak 79. (7)

Zajedničke odredbe za uzdržavanu djecu umirovljenika i za djecu bez roditelja

1.  Davanja u smislu članaka ►M5  77., 78. i 78.a ◄ pružaju se u skladu sa zakonodavstvom utvrđenim primjenom odredbi onih članaka o ustanovama nadležnim za primjenu takvog zakonodavstva i o njezinu trošku, kao da se na umirovljenika ili preminulu osobu primjenjivalo samo zakonodavstvo nadležne države.

Međutim:

(a) ako to zakonodavstvo određuje da stjecanje, zadržavanje ili ponovna uspostava prava na davanja ovisi o trajanju razdoblja osiguranja, zaposlenja, samozaposlenja ili boravišta, to trajanje određuje se uzimajući prema potrebi u obzir odredbe članka 45. i, ovisno o slučaju, članka 72.;

(b) ako to zakonodavstvo propisuje da se iznos davanja određuje na temelju iznosa mirovine ili ovisi o trajanju razdoblja osiguranja, iznos tih davanja određuje se na temelju teoretskog iznosa određenog u skladu s odredbama članka 46. stavka 2.

2.  U slučaju u kojem bi učinak primjene pravila određenog člankom 77. stavkom 2. točkom (b) podtočkom ii. i člankom 78. stavkom 2. točkom (b) podtočkom ii. imao za posljedicu da nadležno bude nekoliko država članica, ako je trajanje razdoblja jednako, davanja u smislu članka ►M5  77., 78. ili 78.a ◄ , ovisno slučaju, priznaju se u skladu sa zakonodavstvom države članice koje se na umirovljenika ili preminulu osobu zadnje primjenjivalo.

3.  Pravo na davanja priznata samo prema nacionalnom zakonodavstvu ili prema odredbama stavka 2. i u skladu s člancima ►M5  77., 78. i 78.a ◄ obustavlja se ako djeca steknu pravo na obiteljska davanja ili obiteljski doplatak u skladu sa zakonodavstvom države članice na temelju obavljanja profesionalne ili trgovinske djelatnosti. U takvom slučaju, osobe o kojima se radi smatraju se članovima obitelji zaposlene ili samozaposlene osobe.

▼M3

Članak 79.a

Odredbe koje se odnose na davanja za djecu bez roditelja koja imaju pravo na davanja u okviru posebnog sustava za državne službenike

1.  Bez obzira na odredbe ►M5  članak 78.a ◄ , mirovine za djecu bez roditelja u okviru posebnog sustava za državne službenike izračunavaju se u skladu s odredbama poglavlja 3.

2.  Ako su u slučaju iz stavka 1. razdoblja osiguranja, zaposlenja, samozaposlenja ili boravka također navršena u okviru općeg sustava, tada se davanja priznata u okviru tog općeg sustava isplaćuju u skladu s odredbama ►M5  ako člankom 44. stavkom 3. nije drukčije predviđeno ◄ . Razdoblja osiguranja, samozaposlenja ili zaposlenja koja su navršena u skladu sa zakonodavstvom o posebnom sustavu za državne službenike, ili razdoblja koja se prema zakonodavstvu te države članice izjednačavaju s takvim razdobljima, prema potrebi se uzimaju u obzir kod stjecanja, zadržavanja ili ponovne uspostave prava na davanja u skladu sa zakonodavstvom o tom općem sustavu.

▼BGLAVA IV.

ADMINISTRATIVNA KOMISIJA ZA SOCIJALNU SIGURNOST RADNIKA MIGRANATA

Članak 80.

Sastav i metode rada

1.  Komisiji je pridružena Administrativna komisija za socijalnu sigurnost radnika migranata (dalje u tekstu Administrativna komisija), sastavljena od predstavnika vlade svake države članice kojima pomažu, kada je to potrebno, stručni savjetnici. Na sastancima Administrativne komisije predstavnik Komisije ima savjetodavnu ulogu.

2.  Administrativnoj komisiji u tehničkom smislu pomaže Međunarodni ured rada na temelju uvjeta iz sporazuma sklopljenih u tu svrhu između Europske zajednice i Međunarodne organizacije rada.

3.  Pravila Administrativne komisije sastavljaju se zajedničkim sporazumom njezinih članova.

Odluke o pitanjima tumačenja na koja se odnosi članak 81. točka (a) su jednoglasne. Daje im se potreban publicitet.

4.  Komisija pruža Administrativnoj komisiji usluge tajništva.

Članak 81.

Zadaci Administrativne komisije

Administrativna komisija ima sljedeće zadaće:

(a) rješavanje administrativnih pitanja i pitanja tumačenja koja proizlaze iz odredbi ove Uredbe i naknadnih uredbi, ili iz bilo kojeg ugovora ili sporazuma sklopljenog u skladu s njima, bez obzira na pravo tijela, ustanova i dotičnih osoba na korištenje postupaka i sudova prema zakonodavstvu država članica, ovoj Uredbi ili Ugovoru;

(b) obavljanje svih prijevoda dokumenata vezanih za provođenje ove Uredbe na zahtjev nadležnih tijela, ustanova i sudova država članica, a posebno prijevode zahtjeva podnesenih od strane osoba koje mogu imati pravo na davanje u skladu s odredbama ove Uredbe;

(c) promicanje i razvijanje suradnje među državama članicama u području socijalne sigurnosti, posebno u odnosu na zdravstvene i socijalne mjere od zajedničkog interesa;

▼M1

(d) poticati i razvijati suradnju između država članica modernizirajući postupke za razmjenu podataka, posebno prilagodbom tijeka podataka između ustanova za potrebe telematske razmjene, uzimajući u obzir razvoj obrade podataka u svakoj državi članici. Glavni je cilj takve modernizacije ubrzavanje ostvarivanja davanja;

▼B

(e) prikupljanje čimbenika koji se uzimaju u obzir za izradu obračuna koji se odnose na troškove koje snose ustanove država članica u skladu s odredbama ove Uredbe, te usvajanje godišnjih obračuna između spomenutih ustanova;

(f) poduzimanje drugih aktivnosti u svojoj nadležnosti u skladu s odredbama ove i naknadnih uredbi ili bilo kojeg sporazuma ili dogovora postignutog u skladu s tim;

(g) podnošenje Komisiji prijedloga za izradu naknadnih uredbi, kao i za reviziju ove i naknadnih uredbi.GLAVA V.

SAVJETODAVNI ODBOR ZA SOCIJALNU SIGURNOST RADNIKA MIGRANATA

Članak 82. (B)

Osnivanje, sastav i metode rada

1.  Savjetodavni odbor za socijalnu sigurnost radnika migranata (dalje u tekstu „Savjetodavni odbor”) je ovim osnovan, ►M10  162 ◄ te je sastavljen od 90 članova iz svake države članice:

(a) dvaju predstavnika vlade, od kojih barem jedan mora biti član Administrativne komisije;

(b) dvaju predstavnika sindikata;

(c) dvaju predstavnika udruge poslodavaca.

Za svaku od navedenih kategorija imenuje se zamjenski član za svaku državu članicu.

2.  Članove Savjetodavnog odbora i njihove zamjene imenuje Vijeće koje nastoji pri odabiru predstavnika radničkog sindikata i organizacije poslodavaca postići nepristrano zastupanje u odboru različitih sektora kojih se to tiče.

Popis članova i njihovih zamjenika objavljuje Vijeće u Službenom listu Europskih zajednica.

3.  Mandat članova i njihovih zamjenika traje dvije godine. Njihova imenovanja mogu se obnoviti. Pri isteku njihova mandata, članovi i njihovi zamjenici ostaju na dužnosti dok im se ne nađe zamjena ili dok im se ne obnove imenovanja.

4.  Savjetodavnim odborom predsjeda predstavnik Komisije. Predsjednik ne glasa.

5.  Savjetodavni odbor sastaje se najmanje jedanput godišnje. Saziva ga predsjednik, na vlastitu inicijativu ili na pismeni zahtjev koji mu uputi najmanje jedna trećina članova. Takav zahtjev mora uključivati prijedloge koji se odnose na program rada.

6.  Djelujući na prijedlog svog predsjednika, Savjetodavni odbor može u iznimnim okolnostima odlučiti primiti savjet od osoba ili predstavnika organizacija sa širokim iskustvom u području socijalne sigurnosti. Nadalje, Savjetodavnom odboru pruža tehničku pomoć Međunarodni ured rada pod istim uvjetima kao i Administrativnoj komisiji, pod uvjetima sporazuma sklopljenog između Europske zajednice i Međunarodne organizacije rada.

7.  Mišljenja i prijedlozi Savjetodavnog odbora moraju navoditi razloge na kojima se temelje. Izriču se apsolutnom većinom glasova pravomoćno izglasanih.

Odbor uređuje vlastita pravila postupanja većinom glasova svojih članova koje odobrava Vijeće, nakon što primi mišljenje Komisije.

8.  Komisija pruža usluge tajništva Savjetodavnom odboru.

Članak 83.

Zadaci Savjetodavnog odbora

Savjetodavni odbor je na zahtjev Komisije Europskih zajednica, Administrativne komisije ili na svoju inicijativu ovlašten:

(a) proučavati opća pitanja ili pitanja načela i probleme koji proizlaze iz primjene uredbi usvojenih u okviru odredbi članka 51. Ugovora;

(b) utvrditi opcije u pogledu Administrativne komisije kao i prijedloge za reviziju uredbi.GLAVA VI.

RAZNE ODREDBE

Članak 84. (7)

Suradnja između nadležnih tijela

1.  Nadležna tijela država članica jedna drugoj šalju informacije koje se odnose na:

(a) mjere poduzete za primjenu ove Uredbe;

(b) promjene u njihovim zakonodavstvima koje mogu utjecati na primjenu ove Uredbe.

2.  Za potrebe primjene ove Uredbe, tijela i ustanove država članica pružaju pomoć i djeluju kao da primjenjuju svoje zakonodavstvo. Administrativna pomoć koju pružaju navedena tijela i ustanove je u pravilu besplatna. Međutim, nadležna tijela država članica mogu se dogovoriti o nadoknadi određenih troškova.

3.  Tijela i ustanove država članica mogu za potrebe primjene ove Uredbe izravno komunicirati jedna s drugom kao i s predmetnim osobama ili njihovim predstavnicima.

4.  Tijela, ustanove i sudovi jedne države članice ne mogu odbiti zahtjeve ili druge dokumente koji su im podneseni s obrazloženjem da su napisani na službenom jeziku druge države članice. Prema potrebi mogu primijeniti odredbe članka 81. točke (b).

5.  

(a) Ako prema ovoj Uredbi ili prema provedbenoj uredbi iz članka 98., tijela ili ustanove države članice šalju osobne podatke tijelima ili ustanovama druge države članice, to slanje podataka podliježe zakonskim odredbama koje uređuju zaštitu podataka kako je odredila država članica koja daje podatke.

Naknadno prenošenje kao i pohranjivanje, mijenjanje i uništavanje podataka podliježe odredbama zakonodavstva o zaštiti podataka države članice koja ih prima.

(b) korištenje osobnih podataka u svrhu koja nije socijalna sigurnost podliježe odobrenju dotične osobe ili mora biti u skladu s drugim jamstvima koje određuje nacionalno zakonodavstvo.

▼M7

Članak 84.a

Odnosi između ustanova i osoba obuhvaćenih ovom Uredbom

1.  Ustanove i osobe obuhvaćene ovom Uredbom moraju se međusobno obavješćivati i surađivati kako bi se zajamčila ispravna provedba ove Uredbe.

U skladu s načelom dobre uprave, ustanove odgovaraju na sve upite u razumnom roku i u skladu s navedenim pružaju dotičnim osobama sve informacije potrebne za korištenje prava koja su ostvarila prema ovoj Uredbi.

Dotične osobe dužne su što je prije moguće obavješćivati ustanove nadležne države i države stalnog prebivališta o svim promjenama u svojoj osobnoj ili obiteljskoj situaciji koje utječu na njihova prava na davanja ostvarena prema ovoj Uredbi.

2.  Nepoštovanje obveza obavješćivanja iz stavka 1., trećeg podstavka može dovesti do primjene proporcionalnih mjera u skladu s nacionalnim pravom. Međutim, te su mjere jednake mjerama koje se po domaćim zakonima primjenjuju u sličnim okolnostima i u praksi podnositeljima zahtjeva ne onemogućuju niti pretjerano otežavaju primjenu prava priznatih ovom Uredbom.

3.  U slučaju teškoća pri tumačenju ili primjeni ove Uredbe, koje bi ugrozile prava osobe na koju se ona odnosi, ustanova nadležne države ili države boravišta dotične osobe obraća se ustanovi/ustanovama dotične države članica/država članice. Ako je u razumnom roku nemoguće naći rješenje, dotična tijela mogu zatražiti intervenciju Administrativne komisije.

▼B

Članak 85.

Oslobođenje od poreza ili njihovo smanjenje– Izuzeće od ovjera

1.  Oslobođenje od ili smanjenje poreza, plaćanja biljega, javnobilježničkih ili registracijskih pristojbi određenih zakonodavstvom jedne države članice za potvrde ili dokumente potrebne u svrhu zakonodavstva te države, proširuje se na slične dokumente potrebne u svrhu zakonodavstva druge države članice ili ove Uredbe.

2.  Sve izjave, dokumenti i potvrde svih vrsta potrebni u svrhu ove Uredbe oslobađaju se ovjere diplomatskih ili konzularnih tijela.

▼M1

3.  Elektroničku poruku koju pošalje ustanova u skladu s odredbama ove Uredbe i provedbene Uredbe ne može odbaciti nijedno tijelo ni ustanova druge države članice na temelju toga što je primljena elektroničkim putem, nakon što je ustanova koja ju je primila izjavila da je sposobna primati elektroničke poruke. Reprodukcija i zapis takvih poruka smatra se ispravnom i točnom reprodukcijom originalnog dokumenta ili snimkom informacije na koju se odnosi, osim ako postoji dokaz o suprotnom.

Elektronička poruka smatra se valjanom ako računalni sustav na kojem je poruka snimljena sadrži potrebne zaštitne mjere koje onemogućuju bilo kakve ispravke, otkrivanje informacija ili pristup zapisu. U svakom trenutku mora biti moguće reproducirati snimljenu informaciju u izravno čitljivom obliku. Kada se elektronička poruka šalje iz jedne ustanove socijalne sigurnosti u drugu, poduzimaju se odgovarajuće mjere sigurnosti u skladu s odgovarajućim odredbama Zajednice.

▼B

Članak 86. (14)

Zahtjevi, izjave ili žalbe podnesene tijelu, ustanovi ili sudu države članice koja nije nadležna država

1.  Svaki zahtjev, izjava ili žalba koja se trebala podnijeti u određenom roku radi ispunjavanja uvjeta prema zakonodavstvu jedne države članice i koja je podnesena tijelu, ustanovi ili sudu te države prihvaća se ako je u istom razdoblju podešena odgovarajućem tijelu, ustanovi ili sudu druge države članice. U takvom slučaju tijelo, ustanova ili sud koji primi taj zahtjev, izjavu ili žalbu bez odlaganja je prosljeđuje nadležnom tijelu, ustanovi ili sudu prethodne države ili izravno ili putem nadležnih tijela države članice o kojoj se radi. Datum na koji su ti zahtjevi, izjave ili žalbe podnesene tijelu, ustanovi ili sudu druge države uzima se kao datum njihova podnošenja nadležnom tijelu, ustanovi ili sudu.

2.  Ako je osoba koja ima pravo tako postupiti prema zakonodavstvu države članice podnijela toj državi zahtjev za obiteljska davanja iako ta država nije nadležna prema pravilu prioriteta, datum na koji je podnesen prvi zahtjev uzima se kao datum na koji je podnesen nadležnom tijelu, ustanovi ili sudu, uz uvjet da je novi zahtjev podnesen u državi članici koja je nadležna prema pravilu prioriteta u odnosu na osobu koja ima pravo tako postupiti prema zakonodavstvu te države. Drugi zahtjev mora biti podnesen u razdoblju od jedne godine nakon obavijesti o odbijanju prvog zahtjeva ili prestanka plaćanja davanja u prvoj državi članici.

Članak 87.

Liječnički pregledi

1.  Liječničke preglede koje osigurava zakonodavstvo države članice može na zahtjev nadležne ustanove, na državnom području druge države članice, provesti ustanova mjesta privremenog boravišta ili boravišta osobe koja ima pravo na davanja prema uvjetima navedenima u provedbenoj uredbi iz članka 98. ili, u nedostatku toga, prema uvjetima dogovorenim između nadležnih tijela predmetnih država članica.

2.  Liječnički pregledi koji se provode prema uvjetima navedenima u stavku 1. smatraju se provedenima na državnom području nadležne države.

Članak 88.

Transfer iz jedne države članice u drugu novčanih iznosa koji se isplaćuju prema ovoj Uredbi

Prema potrebi, transfer novca koji se obavlja u skladu s ovom Uredbom izvršava se u skladu s relevantnim sporazumima na snazi između predmetnih država članica u vrijeme transfera. Ako takvi sporazumi nisu na snazi između dviju država članica, nadležna tijela spomenutih država ili tijela nadležna za međunarodna plaćanja određuju, prema zajedničkom dogovoru, potrebne mjere za obavljanje takvog transfera.

Članak 89.

Posebni postupci za provedbu određenih zakonodavstava

Posebne odredbe za provedbu određenih zakonodavstava određenih država članica navedene su u Prilogu VI.

Članak 90. (8)

Članak 91.

Doprinosi koje isplaćuju poslodavci ili poduzeća koja nemaju poslovni nastan u nadležnoj državi

Poslodavac nije obvezan plaćati povećane doprinose zbog činjenice da je njegovo mjesto poslovanja ili registrirano sjedište ili mjesto poslovanja njegova poduzeća na državnom području države članice koja nije nadležna država.

Članak 92.

Prikupljanje doprinosa

1.  Doprinosi koji se plaćaju ustanovi države članice mogu se prikupiti na državnom području druge države članice u skladu s upravnim postupcima i s jamstvima i povlasticama koje se primjenjuju na prikupljanje doprinosa koje uplaćuje odgovarajuća ustanova druge države članice.

2.  Postupak provođenja odredbi stavka 1. uređen je prema potrebi provedbenom uredbom iz članka 98. ili sporazumom između država članica. Takvi provedbeni postupci mogu također obuhvatiti ovršni postupak.

Članak 93.

Prava ustanova koje su nadležne za davanja u odnosu na odgovorne treće strane

1.  Ako osoba prima davanja prema zakonodavstvu jedne države članice za slučaj ozljede do koje je došlo na državnom području druge države, sva prava ustanove nadležne za davanja treće strane koja je obvezna nadoknaditi štetu na ime ozljede uređuju se sljedećim pravilima:

(a) ako ustanova odgovorna za davanja na temelju zakonodavstva koje primjenjuje nasljeđuje prava koja korisnik ima prema trećoj strani, takvo nasljeđivanje organizira svaka država članica;

(b) ako navedena ustanova ima izravna prava prema trećoj strani, takva prava priznaje svaka država članica.

2.  Ako osoba prima davanja prema zakonodavstvu jedne države članice za slučaj ozljede do koje je došlo na državnom području druge države članice, odredbe spomenutog zakonodavstva koje određuju u kojim slučajevima se isključuje građansko-pravna odgovornost poslodavaca ili osoba zaposlenih kod njih primjenjuju se u odnosu na spomenutu osobu ili nadležnu ustanovu.

Odredbe stavka 1. također se primjenjuju na sva prava ustanove nadležne za davanja zaposleniku ili osobama zaposlenim kod njega u slučajevima u kojima njihova odgovornost nije izuzeta.

3.  Ako su u skladu s odredbama članka 36. stavka 3. i/ili članka 63. stavka 3. dvije ili više država članica ili nadležna tijela tih država sklopili dogovor o odricanju od nadoknade troškova između ustanova u skladu s njihovom nadležnosti, sva prava koja proizlaze prema odgovornoj trećoj strani uređuju sljedeća pravila:

(a) ako ustanova države članice privremenog boravišta ili boravišta prizna osobi davanja za slučaj ozljede do koje je došlo na njezinu državnom području, ta ustanova, u skladu sa zakonodavstvom koje primjenjuje, primjenjuje pravo zamjene ili izravno djelovanje prema trećoj strani odgovornoj za naknadu štete za ozljedu;

(b) u svrhu provođenja točke (a):

i. za osobu koja ostvaruje davanja smatra se da je osigurana kod ustanove mjesta privremenog boravišta ili boravišta;

i

ii. ta ustanova smatra se ustanovom dužnikom;

(c) odredbe stavaka 1. i 2. nastavljaju se primjenjivati u odnosu na sva davanja koja ne obuhvaća sporazum o odricanju iz ovog stavka.GLAVA VII.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 94. (7) (8) (11) (12)

Prijelazne odredbe za zaposlene osobe

1.  U skladu s ovom Uredbom ne stječe se nikakvo pravo u odnosu na razdoblje prije 1. listopada 1972. ili do dana njezine primjene na državnom području predmetne države članice ili u dijelu državnog područja te države.

2.  Sva razdoblja osiguranja i, prema potrebi, sva razdoblja zaposlenja ili boravišta navršena u skladu sa zakonodavstvom države članice prije 1. listopada 1972. ili prije datuma njegove primjene na državnom području države članice ili u dijelu državnog područja te države, uzimaju se u obzir za određivanje prava stečenih u skladu sa zakonodavstvima ove Uredbe.

3.  Prema odredbama stavka 1., pravo se stječe u skladu s ovom Uredbom čak i ako se odnosi na nepredvidive troškove nastale prije 1. listopada 1972. ili do dana njegove primjene na državnom području predmetne države članice ili u dijelu državnog područja te države.

4.  Davanja koja nisu priznata ili koja su obustavljena zbog državljanstva ili mjesta boravišta dotične osobe se na zahtjev te osobe priznaju ili ponovno dobivaju počevši od 1. listopada 1972. ili od datuma njihove primjene na državnom području predmetne države članice ili u dijelu državnog područja te države, uz uvjet da prethodno utvrđena prava nisu dovela do jednokratne isplate.

5.  Prava osobe kojoj je priznata mirovina prije 1. listopada 1972. ili datuma njezine primjene na državnom području predmetne države članice ili u dijelu državnog područja te države mogu na zahtjev te osobe biti preispitana, uzimajući u obzir odredbe ove Uredbe. Ova odredba također se primjenjuje na druga davanja iz članka 78.

6.  Ako se zahtjev iz stavaka 4. ili 5. podnese u roku od dvije godine od 1. listopada 1972. ili od datuma njegove primjene na državnom području predmetne države članice, prava stečena u skladu s ovom Uredbom stupaju na snagu od tog datuma, a odredbe zakonodavstva države članice o propuštanju ostvarivanja ili zastari prava ne mogu se primijeniti protiv predmetnih osoba.

Iste odredbe primjenjuju se što se tiče primjene ove Uredbe na onim područjima koja su postala dio Savezne Republike Njemačke 3. listopada 1990. uz uvjet da je zahtjev iz stavaka 4. i 5. podnesen u roku od dvije godine počevši od 1. svibnja 1992.

7.  Ako je zahtjev iz stavka 4. ili 5. podnesen nakon isteka dvogodišnjeg razdoblja nakon 1. listopada 1972. ili od dana njegove primjene na državnom području predmetne države članice, prava koja nisu ostvarena ili zastarjela imaju učinak od dana na koji je zahtjev podnesen, osim kada se primjenjuju povoljnije odredbe zakonodavstva bilo koje države članice.

Iste odredbe primjenjuju se u vezi s primjenom ove Uredbe na onim područjima koja su postala dio Savezne Republike Njemačke 3. listopada 1990. uz uvjet da je zahtjev iz stavaka 4. i 5. podnesen u roku od dvije godine počevši od 1. lipnja 1992.

8.  U slučaju pneumokonioze, odredbe članka 57. stavka 5. primjenjuju se na novčana davanja za slučaj profesionalne bolesti čiji trošak, ako sporazum između predmetnih ustanova ne postoji, nije mogao biti podijeljen između tih ustanova prije 1. listopada 1972.

9.  Obiteljski doplaci koje ostvaruju osobe zaposlene u Francuskoj ili nezaposleni radnici koji koriste davanja za nezaposlenost u skladu sa zakonodavstvom Francuske za članove njihovih obitelji koji imaju boravište u drugoj državi članici 15. studenoga 1989., nastavljaju se isplaćivati obročno, u skladu s postupcima koji su se primjenjivali na taj datum, sve dok njihov iznos prelazi iznos davanja koje bi bilo priznato od 16. studenoga 1989. i dokle god te osobe podliježu zakonodavstvu Francuske. Ne uzimaju se u obzir prekidi koji su trajali manje od jednog mjeseca niti razdoblja za vrijeme kojih se nezaposlenost ili bolest utvrđivala.

Postupak za primjenu ovog stavka i posebno dijeljenja troškova tih doplataka utvrđuje se zajedničkim sporazumom predmetnih država članica ili njihovih nadležnih tijela nakon što je Administrativna komisija donijela mišljenje.

10.  Prava osoba kojima je priznata mirovina prije nego što je članak 45. stavak 6. stupio na snagu, mogu se ponovno razmatrati na zahtjev prema odredbama članka 45. stavka 6.

Članak 95. (6) (12)

Prijelazne odredbe za samozaposlene osobe

1.  Prema ovoj Uredbi nije moguće ostvariti pravo za razdoblje prije 1. srpnja 1982. ili prije dana njezine provedbe na državnom području predmetne države članice ili u dijelu državnog područja te države.

2.  Sva razdoblja osiguranja i prema potrebi sva razdoblja zaposlenja, samozaposlenja ili boravišta koja su u skladu sa zakonodavstvom države članice navršena prije 1. srpnja 1982. ili prije dana provedbe ove Uredbe na državnom području države članice ili dijela državnog područja te države, uzimaju se u obzir za utvrđivanje prava koja se stječu prema ovoj Uredbi.

3.  Podložno stavku 1., pravo se stječe u skladu s ovom Uredbom čak i ako se odnosi na nepredviđene izdatke nastale prije 1. srpnja 1982. ili dana provedbe ove Uredbe na državnom području predmetne države članice ili na dijelu državnog područja te države.

4.  Davanja koja nisu stečena ili koja su bila obustavljena zbog državljanstva ili mjesta boravišta dotične osobe se na zahtjev te osobe priznaju ili ponovno pružaju od 1. srpnja 1982. ili od dana provedbe ove Uredbe na državnom području predmetne države članice ili dijela državnog područja te države, uz uvjet da prethodno utvrđena prava nisu konzumirana putem jednokratne isplate.

5.  Prava osobe kojoj je priznata mirovina prije 1. srpnja 1982. ili dana provedbe ove Uredbe na državnom području predmetne države članice ili dijela državnog područja te države mogu na zahtjev te osobe biti ponovno razmatrana, uzimajući u obzir ovu Uredbu. Ova odredba također se primjenjuje na druga davanja iz članka 78.

6.  Ako je zahtjev iz stavka 4. ili 5. podnesen u roku od dvije godine od 1. srpnja 1982. ili od datuma provedbe ove Uredbe na državnom području predmetne države članice, prava stečena u skladu s ovom Uredbom stupaju na snagu od tog dana, a odredbe zakonodavstva država članica o propuštanju ostvarivanja ili zastari prava ne mogu se primijeniti protiv dotične osobe.

Iste odredbe primjenjuju se u pogledu primjene ove Uredbe na onim područjima koja su postala dio Savezne Republike Njemačke 4. listopada 1990., uz uvjet da je zahtjev iz stavka 4. ili 5. podnesen u roku od dvije godine od 1. lipnja 1992.

7.  Ako je zahtjev iz stavka 4. ili 5. podnesen nakon isteka dvogodišnjeg razdoblja od 1. srpnja 1982. ili nakon dana provedbe ove Uredbe na državnom području predmetne države članice, prava koja nisu ostvarena ili zastarjela imaju učinak od dana na koji je podnesen zahtjev, osim ako se primjenjuju povoljnije odredbe zakonodavstva bilo koje države članice.

Iste odredbe primjenjuju se za primjenu ove Uredbe na onim područjima koja su postala dio Savezne Republike Njemačke 3. listopada 1990., uz uvjet da je zahtjev iz stavka 4. ili 5. podnesen nakon što su protekle dvije godine od 1. lipnja 1992.

Članak 95. a (11)

Prijelazne odredbe za primjenu Uredbe (EEZ) br. 1248/92 ( 3 )

1.  Prema Uredbi (EEZ) br. 1248/92 ne stječe se pravo za razdoblje prije 1. lipnja 1992.

2.  Sva razdoblja osiguranja ili razdoblja boravišta navršena u skladu sa zakonodavstvom države članice prije 1. svibnja 1992. uzimaju se u obzir za utvrđivanje prava na davanja u skladu s Uredbom (EEZ) br. 1248/92.

3.  Podložno stavku 1., pravo se stječe u skladu s Uredbom (EEZ) br. 1248/92, čak i ako se odnosi na nepredviđene izdatke nastale prije 1. lipnja 1992.

4.  Prava osobe kojoj je priznata mirovina prije 1. lipnja 1992. mogu na zahtjev te osobe biti ponovno razmatrana, uzimajući u obzir odredbe Uredbe (EEZ) br. 1248/92.

5.  Ako je zahtjev iz stavka 4. podnesen u roku od dvije godine od 1. lipnja 1992., prava stečena u skladu s Uredbom (EEZ) br. 1248/92 stupaju na snagu od tog dana, a odredbe zakonodavstva država članica koje se odnose na prestanak ili ograničenje prava ne mogu se prizvati protiv dotičnih osoba.

6.  Ako je zahtjev iz stavka 4. podnesen nakon isteka dvogodišnjeg razdoblja od 1. lipnja 1992., prava koja nisu prestala ili su ograničena stupaju na snagu od dana na koji je zahtjev podnesen, osim ako se primjenjuju povoljnije odredbe zakonodavstva bilo koje države članice.

Članak 95.b (14)

Prijelazne odredbe za primjenu Uredbe (EEZ) br. 1247/92 ( 4 )

1.  Uredbom (EEZ) br. 1247/92 ne daju se nikakva prava za razdoblja prije 1. lipnja 1992.

2.  Razdoblja boravišta ili razdoblja zaposlenja ili samozaposlenja navršena na državnom području države članice prije 1. lipnja 1992. uzimaju se u obzir za određivanje prava stečenih u skladu s Uredbom (EEZ) br. 1247/92.

3.  Prema stavku 1., pravo se stječe u skladu s Uredbom (EEZ) br. 1247/92, čak i ako se to odnosi na nepredviđene izdatke do kojih je došlo prije 1. lipnja 1992.

4.  Posebna nedoprinosna davanja koja nisu priznata ili koja su obustavljena zbog državljanstva dotične osobe se na zahtjev te osobe priznaju ili ponovno ostvaruju od 1. lipnja 1992., uz uvjet da prethodno utvrđena pravila nisu konzumirana putem jednokratne isplate.

5.  Prava osoba kojima je priznata mirovina prije 1. lipnja 1992. mogu na zahtjev te osobe biti ponovno razmatrana, uzimajući u obzir odredbe Uredbe (EEZ) br. 1247/92.

6.  Ako je zahtjev iz stavka 4. ili 5. podnesen u roku od dvije godine od 1. lipnja 1992., prava stečena u skladu s Uredbom (EEZ) br. 1247/92 stupaju na snagu od tog dana, a odredbe zakonodavstva država članica koje se odnose na prestanak ili ograničenje prava ne mogu se prizvati protiv dotičnih osoba.

7.  Ako je zahtjev iz stavka 4. ili 5. podnesen nakon isteka dvogodišnjeg razdoblja nakon 1. lipnja 1992., prava koja nisu prestala ili nisu vremenski ograničena stupaju na snagu od datuma na koji je zahtjev podnesen, osim ako se primjenjuju povoljnije odredbe zakonodavstva bilo koje države članice.

8.  Primjena članka 1. Uredbe (EEZ) br. 1247/92 ne može rezultirati ukidanjem davanja koja su priznata prije 1. lipnja 1992. od strane nadležne ustanove države članice iz glave III. Uredbe (EEZ) br. 1408/71 na koji se primjenjuje članak 10. te Uredbe.

9.  Primjena članka 1. Uredbe (EEZ) br. 1247/92 ne može rezultirati odbijanjem zahtjeva za posebna nedoprinosna davanja priznata kao dodatak mirovini koji je podnijela osoba koja je ispunila uvjete za stjecanje davanja prije 1. lipnja 1992., čak ni ako ta osoba ima boravište na državnom području države članice koja nije nadležna ustanova, uz uvjet da je zahtjev za davanje podnesen u razdoblju od pet godina počevši od 1. lipnja 1992.

10.  Bez obzira na odredbe stavka 1., posebno nedoprinosno davanje priznato kao dodatak mirovini koje nije priznato ili je obustavljeno zbog boravišta dotične osobe na državnom području države članice koja nije nadležna država, na zahtjev te osobe se priznaje ili ponovno uspostavlja od 1. lipnja 1992., u prvom slučaju od dana na koji je davanje trebalo biti priznato, a u drugom slučaju na dan obustave davanja.

11.  Ako posebna nedoprinosna davanja iz članka 4. stavka (2a) Uredbe (EEZ) br. 1408/71 mogu za vrijeme istog razdoblja i za istu osobu biti priznata u skladu s člankom 10.a te Uredbe od strane nadležne ustanove države članice na čijem državnom području osoba ima boravište i u skladu sa stavcima od 1. do 10. ovog članka od strane nadležne ustanove druge države članice, dotična osoba može samo zbrojiti ta davanja do najvećeg iznosa posebnih davanja koje ta osoba može zatražiti u skladu s predmetnim zakonodavstvom.

12.  Detaljna pravila primjene stavka 11., a posebno, s obzirom na davanja iz tog stavka, primjena klauzula o smanjenju, obustavi ili ukidanju, koje su određene u skladu sa zakonodavstvom jedne ili više država i alociranje diferencijalnih dodatnih iznosa određuju se odlukom Administrativne komisije za socijalnu sigurnost radnika migranata i, prema potrebi, obostranom suglasnošću predmetnih država članica ili njihovih nadležnih tijela.

▼M3

Članak 95.c

Prijelazne odredbe za primjenu Uredbe (EZ) br. 1606/98

1.  Na temelju Uredbe (EZ) br. 1606/98 ( 5 ) ne stječu se prava za bilo koje razdoblje prije 25. listopada 1998.

2.  Za određivanje prava stečenih u skladu s odredbama Uredbe (EZ) br. 1606/98 uzima se u obzir bilo koje razdoblje osiguranja i prema potrebi bilo koje razdoblje zaposlenja, samozaposlenja ili boravka koje je navršeno prema zakonodavstvu države članice prije 25. listopada 1998.

3.  Podložno odredbama stavka 1., pravo se stječe prema Uredbi (EZ) br. 1606/98 čak i ako se odnosi na osigurani slučaj koji se zbio prije 25. listopada 1998.

4.  Svako davanje koje nije bilo priznato ili je bilo obustavljeno zbog nacionalnosti ili boravišta dotične osobe, stječe se ili ponovno uspostavlja na zahtjev te osobe počevši od 25. listopada 1998., pod uvjetom da ranije stečeno pravo nije dovelo do jednokratne isplate.

5.  Osobe koje su ostvarile pravo na mirovinu prije 25. listopada 1998. mogu zahtijevati reviziju svojih prava, vodeći računa o odredbama Uredbe (EZ) br. 1606/98. Ta se odredba primjenjuje i na ostala davanja iz članaka 78. i 79. ako se primjenjuje na članke 78. i 79.a.

6.  Ako je zahtjev iz stavka 4. ili 5. podnijet u roku od dvije godine od 25. listopada 1998., prava koja proizlaze iz Uredbe (EZ) br. 1606/98 stječu se od toga datuma, a odredbe zakonodavstva bilo koje države članice o gubitku ili zastari prava ne primjenjuju se na predmetne osobe.

7.  Ako je zahtjev iz stavka 4. ili 5. podnijet nakon isteka razdoblja od dvije godine od 25. listopada 1998., pod uvjetom da nije došlo do gubitka ili zastare prava, ona se stječu se od datuma takvog zahtjeva, uz primjenu povoljnijih odredbi zakonodavstva bilo koje države članice.

▼M4

Članak 95.d

Prijelazne odredbe koje se primjenjuju na studente

1.  Na temelju ove Uredbe studenti, članovi njihovih obitelji ili nadživjeli članovi njihovih obitelji ne stječu prava za razdoblje prije 1. svibnja 1999.

2.  Svako razdoblje osiguranja i, prema potrebi, svako razdoblje zaposlenja, samozaposlenja ili boravka, navršeno prema zakonodavstvu države članice prije 1. svibnja 1999. uzima se u obzir za utvrđivanje prava stečenih u skladu s odredbama ove Uredbe.

3.  Podložno odredbama stavka 1. ovog članka, prema ovoj Uredbi pravo se stječe i kada se odnosi na osigurani slučaj koji je nastao prije 1. svibnja 1999.

4.  Davanja koja se nisu priznavala ili su bila obustavljena zbog državljanstva ili boravišta osobe, priznaju se ili ponovno uspostavljaju na zahtjev te osobe od 1. svibnja 1999., pod uvjetom da prethodno priznata prava nisu dovela do jednokratne isplate.

5.  Ako se zahtjev iz stavka 4. ovog članka podnese u roku od dvije godine od 1. svibnja 1999., prava iz ove Uredbe za studente, članove njihovih obitelji i njihove nadživjele stječu se od toga dana, i na te se osobe ne primjenjuju odredbe zakonodavstva bilo koje države članice o gubitku ili zastari prava.

6.  Ako se zahtjev iz stavka 4. ovog članka podnese nakon isteka razdoblja od dvije godine od 1. svibnja 1999., pod uvjetom da nije došlo do gubitka ili zastare prava, ona se stječu od dana tog zahtjeva, uz primjenu svih povoljnijih odredaba bilo koje države članice.

▼M5

Članak 95.e

Prijelazne odredbe za primjenu Uredbe (EZ) br. 1399/1999 ( 6 )

1.  Uredba (EZ) br. 1399/1999 primjenjuje se na prava djece bez roditelja kojoj je roditelj, na temelju kojega je dijete steklo pravo, preminuo nakon 1. rujna 1999.

2.  Sva razdoblja osiguranja ili boravišta koja su prema zakonodavstvu države članice navršena prije 1. rujna 1999. uzimaju se u obzir pri utvrđivanju prava stečenih u skladu s Uredbom (EZ) br. 1399/1999.

3.  Prava djece bez roditelja čiji je roditelj na temelju kojega je dijete steklo pravo preminuo prije 1. rujna 1999. mogu se na njihov zahtjev razmotriti u skladu s Uredbom (EZ) br. 1399/1999.

4.  Ako se zahtjev iz stavka 3. podnese u roku od dvije godine počevši od 1. rujna 1999., prava koja proistječu iz Uredbe (EZ) br. 1399/1999 stječu se od toga datuma, a odredbe bilo koje države članice o gubitku ili zastari prava ne mogu se primjenjivati na dotične osobe.

5.  Ako se zahtjev iz stavka 3. podnese nakon isteka razdoblja od dvije godine nakon 1. rujna 1999., pod uvjetom da nije došlo do gubitka ili zastare prava, ona se stječu od datuma podnošenja takvog zahtjeva, a podliježu i svim povoljnijim odredbama zakonodavstva dotične države članice.

▼M8

Članak 95.f

Prijelazne odredbe koje se odnose na Prilog II., odjeljak I., u naslovu „D. NJEMAČKA” i „R. AUSTRIJA”.

1.  Prilog II., odjeljak I., u naslovu „D. NJEMAČKA” i „R. AUSTRIJA”, kako je izmijenjen Uredbom (EZ) br. 647/2005 Europskog parlamenta i Vijeća od 13. travnja 2005. o izmjeni uredaba Vijeća (EEZ) br. 1408/71 o primjeni sustava socijalne sigurnosti na zaposlene osobe, samozaposlene osobe i članove njihovih obitelji koji se kreću unutar Zajednice i (EEZ) br. 574/72 o utvrđivanju postupka provedbe Uredbe (EEZ) br. 1408/71 ( 7 ), ne utvrđuju nikakvo pravo za razdoblje prije 1. siječnja 2005.

2.  Sva razdoblja osiguranja i, prema potrebi, sva razdoblja zaposlenosti, samozaposlenosti ili boravišta na temelju zakonodavstva države članice prije 1. siječnja 2005. uzimaju se u obzir pri određivanju stečenih prava sukladno odredbama ove Uredbe.

3.  Podložno odredbama stavka 1., pravo se stječe na temelju ove Uredbe čak i ako se odnosi na slučaj koji se dogodio prije 1. siječnja 2005.

4.  Za svako davanje za koje nije priznato pravo ili koje je obustavljeno na osnovi državljanstva ili boravišta osobe na koju se to odnosi, na zahtjev navedene osobe, priznaje se pravo ili se nastavlja od 1. siječnja 2005., pod uvjetom da prava za koja su davanja prethodno odobrena nisu dovela do isplate paušalnog iznosa.

5.  Prava osoba kojima je priznato pravo na mirovinu prije 1. siječnja 2005. mogu se, na zahtjev osobe na koju se to odnosi, revidirati uzevši u obzir odredbe ove Uredbe. To se primjenjuje i na druga davanja na temelju članka 78.

6.  Ako je zahtjev naveden u stavcima 4. ili 5. podnesen u roku od dvije godine od 1. siječnja 2005., prava stečena na temelju ove Uredbe proizvode pravni učinak od tog datuma, a odredbe zakonodavstva svake države članice koje se odnose na gubitak prava ili ograničavanje prava ne mogu se primijeniti prema osobi na koju se to odnosi.

7.  Ako je zahtjev naveden u stavcima 4. ili 5. podnesen nakon isteka roka od dvije godine od 1. siječnja 2005., prava koja nisu izgubljena ili zastarjela proizvode učinak od datuma podnošenja zahtjeva, osim u slučaju kada se primjenjuju povoljnije odredbe zakonodavstva bilo koje države članice.

Članak 95.g

Prijelazne odredbe koje se odnose na brisanje, u Prilogu II.a, stavke koja se odnosi na austrijski doplatak za njegu (Pflegegeld).

U slučaju zahtjeva za doplatak za njegu na temelju austrijskog saveznog zakona (Bundespflegegeldgesetz) koji je podnesen najkasnije do 8. ožujka 2001. na temelju članka 10.a stavka 3. ove Uredbe, ove se odredbe i dalje primjenjuju sve dok korisnik doplatka za njegu i dalje boravi u Austriji nakon 8. ožujka 2001.

▼B

Članak 96.

Sporazumi koji se odnose na nadoknade troškova između ustanova

Sporazumi sklopljeni u skladu s člankom 36. stavkom 3., člankom 63. stavkom 3. i člankom 70. stavkom 3. prije 1. srpnja 1982. primjenjuju se također na osobe na koje je područje primjene ove Uredbe produženo na taj datum, osim u slučaju prigovora jedne od ugovornih država članica na ove sporazume.

Taj prigovor uzima se u obzir ako nadležna ustanova te države članice obavijesti u pisanom obliku nadležno tijelo druge države članice (drugih država članica) prije 1. listopada 1983. Primjerak te obavijesti prosljeđuje se Administrativnoj komisiji.

Članak 97.

Notifikacija u skladu s određenim odredbama

1.  Notifikacije iz članka 1. točke (j), članka 5. i članka 8. stavka 2. naslovljene su na predsjednika Vijeća. One navode datum stupanja na snagu zakona i predmetnih sustava ili, u slučaju notifikacija iz članka 1. točke (j), dan od kojeg se Uredba primjenjuje na sustave spomenute u izjavama država članica.

2.  Notifikacije primljene u skladu s odredbama stavka 1. objavljuju se u Službenom listu Europskih zajednica.

Članak 98.

Provedbena Uredba

Daljnjom uredbom određuje se postupak za provedbu ove Uredbe.
PRILOG I. (A) (B) (8) (9) (13) (14) (15)

OSOBE KOJE SU OBUHVAĆENE OVOM UREDBOM

I.    Zaposlene osobe i/ili samozaposlene osobe (članak 1. točka (a) podtočke ii. i iii. Uredbe)

A.   BELGIJA

Ne primjenjuje se.

▼M10

B.   BUGARSKA

Svaka osoba koja radi bez ugovora o radu u smislu članka 4. stavka 3. točaka 5. i 6. Kodeksa socijalne sigurnosti, smatra se samozaposlenom osobom u smislu članka 1. točke (a) podstavka ii. Uredbe.

▼M10

C.   ČEŠKA REPUBLIKA

▼A1

Ne primjenjuje se.

▼M10

D.   DANSKA

▼B

1. Svaka osoba koja zbog obavljanja djelatnosti kao zaposlena osoba podliježe:

(a) zakonodavstvu za ozljede na radu i profesionalne bolesti za razdoblje prije 1. rujna 1977.;

(b) zakonodavstvu za dopunsku mirovinu za zaposlene osobe (arbejdsmarkedets tillaegspension, ATP) za razdoblje koje počinje 1. rujna 1977. ili nakon tog datuma, smatra se zaposlenom osobom u smislu članka 1. točke (a) podtočke ii. Uredbe.

2. Svaka osoba koja u skladu sa zakonom o dnevnim novčanim davanjima za slučaj bolesti ili majčinstva ima pravo na takva davanja na temelju zarađenog primanja koje nije plaća, smatra se samozaposlenom osobom u smislu članka 1. točke (a) podtočke ii. ove Uredbe.

▼M10

E.   NJEMAČKA

▼B

Ako je nadležna ustanova za priznavanje obiteljskih davanja u skladu s poglavljem 7. glave III. ove Uredbe njemačka ustanova, tada u smislu članka 1. točke (a) podtočke ii. Uredbe:

(a) „zaposlenom osobom” smatra se svaka osoba koja je obvezno osigurana u slučaju nezaposlenosti ili svaka osoba koja, kao rezultat takvog osiguranja, prima davanja u naravi prema zdravstvenom osiguranju ili usporediva davanja ►M5  ili bilo koji državni službenik koji prima plaću na temelju svojstva državnog službenika, a koji je barem jednak onom koje bi u slučaju zaposlene osobe imao za posljedicu obavezno osiguranje za slučaj nezaposlenosti ◄ ;

(b) „samozaposlena osoba” je svaka osoba koja obavlja samostalnu djelatnost za koju je obvezno:

 uključiti se ili plaćati doprinose za starosno osiguranje u sklopu sustava za samozaposlene osobe;

 ili

 uključiti se u sustav u okviru obveznog starosnog osiguranja.

▼M10

F.   ESTONIJA

▼A1

Ne primjenjuje se.

▼M10

G.   GRČKA

▼B

1. Osobe osigurane prema OGA sustavu koje isključivo obavljaju djelatnosti kao zaposlene osobe ili koje podliježu ili su podlijegale zakonodavstvu druge države članice i koje su ili su bile zaposlene osobe u smislu članka 1. točke (a) Uredbe smatraju se zaposlenim osobama u smislu članka 1. točke (a) podtočke iii. Uredbe.

2. U svrhu priznavanja nacionalnog obiteljskog doplatka, osobe iz članka 1. točke (a) podtočke i. i iii. Uredbe smatraju se zaposlenim osobama u smislu članka 1. točke (a) podtočke ii. Uredbe.

▼M10

H.   ŠPANJOLSKA

▼B

Ne primjenjuje se.

▼M10

I.   FRANCUSKA

▼B

Ako je francuska ustanova nadležna ustanova za priznavanje obiteljskih davanja u skladu s glavom III. poglavlje 7. ove Uredbe:

1. „zaposlenom osobom” u smislu članka 1. točke (a) podtočke ii. Uredbe smatra se svaka osoba koja je obvezno osigurana u sustavu socijalne sigurnosti u skladu s člankom L 311-2 Zakonika o socijalnoj sigurnosti i koja ispunjava minimalne uvjete koji se odnose na rad ili plaću u skladu s člankom L 313-1 Zakonika o socijalnoj sigurnosti kako bi koristio novčana davanja prema zdravstvenom osiguranju, osiguranju za slučaj majčinstva i invalidnosti osobe koja koristi ta novčana davanja;

2. „samozaposlena osoba” u smislu članka 1. točke (a) podtočke ii. Uredbe smatra se svaka osoba koja obavlja samostalnu djelatnost i koja mora zaključiti osiguranje i plaćati sustavu za samozaposlene osobe doprinose za starosna davanja.

▼M10

J.   IRSKA

▼M12

1. Osoba koja je obvezno ili dobrovoljno osigurana u skladu s odredbama odjeljaka 12., 24. i 70. Zakona (pročišćenog) o socijalnoj skrbi iz 2005. (Social Welfare Consolidation Act 2005) smatra se zaposlenom osobom u smislu članka 1. točke (a) podtočke ii. Uredbe.

2. Osoba koja je obvezno ili dobrovoljno osigurana u skladu s odredbama odjeljaka 20. i 24. Zakona (pročišćenog) o socijalnoj skrbi iz 2005. (Social Welfare Consolidation Act 2005) smatra se samozaposlenom osobom u smislu članka 1. točke (a) podtočke ii. Uredbe.

▼M10

K.   ITALIJA

▼B

Ne primjenjuje se.

▼M10

L.   CIPAR

▼A1

Ne primjenjuje se.

▼M10

M.   LATVIJA

▼A1

Ne primjenjuje se.

▼M10

N.   LITVA

▼A1

Ne primjenjuje se.

▼M10

O.   LUKSEMBURG

▼B

Ne primjenjuje se.

▼M10

P.   MAĐARSKA

▼A1

Ne primjenjuje se.

▼M10

Q.   MALTA

▼A1

Svaka samozaposlena ili samoaktivna osoba u smislu Zakona o socijalnoj sigurnosti (Cap. 318) iz 1987. smatra se samozaposlenom osobom u smislu članka 1. točke (a) pod (ii) Uredbe.

▼M10

R.   NIZOZEMSKA

▼B

Svaka osoba koja obavlja djelatnost ili zanimanja bez ugovora o radu smatra se samozaposlenom osobom u smislu članka 1. točke (a) podtočke ii. Uredbe.

▼M10

S.   AUSTRIJA

▼B

Ne primjenjuje se.

▼M10

T.   POLJSKA

▼A1

Ne primjenjuje se.

▼M10

U.   PORTUGAL

▼B

Ne primjenjuje se.

▼M10

V.   RUMUNJSKA

▼M10

W.   SLOVENIJA

▼A1

Ne primjenjuje se.

▼M10

X.   SLOVAČKA

▼A1

Ne primjenjuje se.

▼M10

Y.   FINSKA

▼B

Svaka osoba koja je zaposlena ili samozaposlena osoba u smislu zakonodavstva o mirovinskom sustavu za zaposlene osobe, smatra se zaposlenom osobom ili samozaposlenom osobom u smislu članka 1. točke (a) podtočke ii. Uredbe.

▼M10

Z.   ŠVEDSKA

▼M11

Osobe koje se bave plaćenom djelatnošću i koje plaćaju doprinose na takav dohodak u skladu s poglavljem 3. stavkom 3. Zakona o doprinosima za socijalno osiguranje (2000:980) smatraju se samozaposlenim osobama.

▼M10

AA.   UJEDINJENA KRALJEVINA

▼B

Svaka osoba koja je zaposlena ili samozaposlena u smislu zakonodavstva Velike Britanije ili zakonodavstva Sjeverne Irske smatra se zaposlenom osobom ili samozaposlenom osobom u smislu članka 1. točke (a) podtočke ii. Uredbe. Svaka osoba za koju se isplaćuju doprinosi kao „zaposlena osoba” ili „samozaposlena osoba” u skladu sa zakonodavstvom Gibraltara smatra se zaposlenom osobom ili samozaposlenom osobom u smislu članka 1. točke (a) podtočke ii. Uredbe.

II.    Članovi obitelji (Druga rečenica članka 1. točke (f) Uredbe)

A.   BELGIJA

Ne primjenjuje se.

▼M10

B.   BUGARSKA

Ne primjenjuje se.

▼M10

C.   ČEŠKA REPUBLIKA

▼A1

Za priznavanje prava na davanja u naravi u skladu s odredbama glave III. poglavlja 1. Uredbe, izraz „član obitelji” označava supružnika i/ili uzdržavano dijete kako su definirani Zakonom o državnoj socijalnoj potpori br. 117/1995 Sb.

▼M10

D.   DANSKA

▼B

U svrhu utvrđivanja prava na davanja u naravi za slučaj bolesti ili majčinstva koja postoje u skladu s člankom 22. stavkom 1. točkom (a) i člankom 31. Uredbe, izraz „član obitelj” znači:

1. bračni drug zaposlene osobe, samozaposlene osobe ili druge osobe ovlaštene na temelju uvjeta Uredbe, ako sami nisu ovlaštene osobe na temelju istih uvjeta; ili

2. dijete mlađe od 18 godina za koje se brine osoba ovlaštena na temelju uvjeta Uredbe.

▼M10

E.   NJEMAČKA

▼B

Ne primjenjuje se.

▼M10

F.   ESTONIJA

▼A1

Ne primjenjuje se.

▼M10

G.   GRČKA

▼B

Ne primjenjuje se.

▼M10

H.   ŠPANJOLSKA

▼B

Ne primjenjuje se.

▼M10

I.   FRANCUSKA

▼M1

U smislu određivanja prava na obiteljske doplatke ili obiteljska davanja, izraz „član obitelji” znači bilo koja osoba navedena u članku L 512-3 Zakonika o socijalnoj sigurnosti.

▼M10

J.   IRSKA

▼M12

Za utvrđivanje prava na davanja u naravi za slučaj bolesti i majčinstvo primjenom Uredbe, izraz „član obitelji” znači svaka osoba koju se smatra uzdržavanim članom zaposlene osobe ili samozaposlene osobe prema zakonima o zdravlju iz razdoblja od 1947. do 2004. (Health Acts 1947 to 2004).

▼M10

K.   ITALIJA

▼B

Ne primjenjuje se.

▼M10

L.   CIPAR

▼A1

Ne primjenjuje se.

▼M10

M.   LATVIJA

▼A1

Za priznavanje prava na davanja u naravi u skladu s odredbama poglavlja 1. glave III. Uredbe, izraz „član obitelji” označava supružnika ili dijete mlađe od 18 godina.

▼M10

N.   LITVA

▼A1

Za priznavanje prava na davanja u naravi u skladu s odredbama poglavlja 1. glave III. Uredbe, izraz „član obitelji” označava supružnika ili dijete mlađe od 18 godina.

▼M10

O.   LUKSEMBURG

▼B

Ne primjenjuje se.

▼M10

P.   MAĐARSKA

▼M12

Za utvrđivanje prava na davanja u naravi na temelju odredaba poglavlja 1. glave III. Uredbe, izraz „član obitelji” znači bračni drug ili uzdržavano dijete kako su definirani člankom 685. točkom (b) Građanskog zakonika.

▼M10

Q.   MALTA

▼A1

Ne primjenjuje se.

▼M10

R.   NIZOZEMSKA

▼M11

Za određivanje prava na davanja u skladu s poglavljem 1. i 4. glave III. ove Uredbe, izraz „član obitelji” znači bračni drug, registrirani partner ili dijete mlađe od 18 godina.

▼M10

S.   AUSTRIJA

▼B

Ne primjenjuje se.

▼M10

T.   POLJSKA

▼A1

Ne primjenjuje se.

▼M10

U.   PORTUGAL

▼B

Ne primjenjuje se.

▼M10

V.   RUMUNJSKA

U smislu određivanja prava na primanja u naravi, sukladno odredbama Poglavlja 1. glave III. Uredbe, pojam „član obitelji” označava bračnog druga, uzdržavanog roditelja, dijete starosti do 18 godina (ili uzdržavano dijete starosti do 26 godina).

▼M10

W.   SLOVENIJA

▼A1

Ne primjenjuje se.

▼M10

X.   SLOVAČKA

▼M9

U svrhu određivanja prava na davanja u naravi u skladu s odredbama poglavlja 1. glave III. Uredbe, „član obitelji” znači bračni drug i/ili uzdržavano dijete, kako je utvrđeno Zakonom o dječjem doplatku.

▼M10

Y.   FINSKA

▼B

U svrhu utvrđivanja prava na davanja u naravi u skladu s odredbama poglavlja 1. glave III. Uredbe, „član obitelji” je bračni drug ili dijete kao što je to definirano Zakonom o zdravstvenom osiguranju.

▼M10

Z.   ŠVEDSKA

▼B

U svrhu utvrđivanja prava na davanja u naravi u skladu s odredbama poglavlja 1. glave III. Uredbe, „član obitelji” je bračni drug ili dijete mlađe od 18 godina.

▼M10

AA.   UJEDINJENA KRALJEVINA

▼B

U svrhu utvrđivanja prava na davanja u naravi termin „član obitelji” znači:

1. Što se tiče Velike Britanije i Sjeverne Irske:

(1) bračni drug, uz uvjet da:

(a) ta osoba, bilo zaposlena ili samozaposlena osoba, ili druga osoba koja ima prava u skladu s Uredbom:

i. ima boravište tamo gdje i bračni drug; ili

ii. pridonosi uzdržavanju bračnog druga;

i

(b) bračni drug:

i. nema primanja kao zaposlena osoba ili samozaposlena osoba ili primanja kao osoba koja ima prava u skladu s Uredbom; ili

ii. ostvaruje davanja iz socijalne sigurnosti ili mirovinu na temelju osiguranja bračnog druga;

(2) osoba koja skrbi za dijete, uz uvjet da:

(a) zaposlena osoba ili samozaposlena osoba ili osoba koja ima prava u skladu s Uredbom:

i. živi zajedno s osobom kao da su bračni dugovi; ili

ii. pridonosi uzdržavanju te osobe;

i

(b) osoba:

i. koja nema primanja kao zaposleni radnik ili samozaposlena osoba ili primanja kao osoba koja ima prava u skladu s Uredbom; ili

ii. ostvaruje davanja iz socijalne sigurnosti na temelju osiguranja te osobe;

(3) dijete u odnosu na koje se toj osobi, zaposlenoj ili samozaposlenoj osobi, ili drugoj osobi koja ima prava u skladu s Uredbom plaća ili može plaćati dječja naknada.

2. Što se tiče zakonodavstva Gibraltara: svaka osoba za koju se smatra da ovisi o nekome u smislu Naredbe o praksi skupnog sustava, 1973.
PRILOG II. (A) (B) (8) (10) (15)

(Članak 1. točke (j) i (u) Uredbe)

I.    Posebni sustavi za samozaposlene osobe izuzeti iz područja primjene Uredbe u skladu s četvrtim podstavkom članka 1. točke (j)

A.   BELGIJA

Ne primjenjuje se.

▼M10

B.   BUGARSKA

Ne primjenjuje se.

▼M10

C.   ČEŠKA REPUBLIKA

▼A1

Ne primjenjuje se.

▼M10

D.   DANSKA

▼B

Ne primjenjuje se.

▼M10

E.   NJEMAČKA

▼M8

Ne primjenjuje se.

▼M10

F.   ESTONIJA

▼A1

Ne primjenjuje se.

▼M10

G.   GRČKA

▼B

Ne primjenjuje se.

▼M10

H.   ŠPANJOLSKA

▼M1

1. Samozaposlene osobe iz članka 10. stavka 2. točke (c), pročišćenog teksta Općeg zakona o socijalnoj sigurnosti (Kraljevski zakonodavni ukaz br. 1/1994 od 20. lipnja 1994.) i članka 3. Odluke 2530/1970 od 20. kolovoza 1970. koji uređuju posebne sustave za samozaposlene osobe koje se pridruže strukovnom udruženju i odluče postati članovi uzajamnog osiguravajućeg društva koje je osnovalo navedeno udruženje umjesto da se priključe u posebni sustav socijalne sigurnosti za samozaposlene osobe.

▼B

2. Sustav socijalne skrbi i/ili s obilježjem socijalne pomoći ili s dobrotvornim obilježjem, kojima upravljanju ustanove koje ne podliježu Općem zakonu o socijalnoj sigurnosti ili zakonu od 6. prosinca 1941.

▼M10

I.   FRANCUSKA

▼M12

Sustavi dodataka na davanja za samozaposlene osobe u obrtničkim, industrijskim ili trgovačkim zanimanjima ili slobodnim djelatnostima, dopunski sustavi osiguranja za starost za samozaposlene osobe u slobodnim zanimanjima, dopunski sustavi osiguranja za samozaposlene osobe u slobodnim zanimanjima koji obuhvaćaju invalidnost ili smrt i dopunski sustavi davanja za starost za ugovorne liječnike medicine i pomoćno osoblje, iz članaka L.615-20, L.644-1, L.644-2, L.645-1 i L.723-14 Zakonika o socijalnom osiguranju.

▼M10

J.   IRSKA

▼B

Ne primjenjuje se.

▼M10

K.   ITALIJA

▼B

Ne primjenjuje se.

▼M10

L.   CIPAR

▼A1

1. Mirovinski sustav za liječnike privatne prakse uspostavljen na temelju Uredbe o medicinskoj djelatnosti (mirovine i dodaci) iz 1999. (P.I. 295/99) donesene na temelju Zakona o medicinskoj djelatnosti (udruženja, disciplina i mirovinski fond) iz 1967. (Zakon 16/67), sizmjenama.

2. Mirovinski sustav za odvjetnike uspostavljen na temelju Uredbe o odvjetničkoj djelatnosti (mirovine i dodaci) iz 1966. (P.I. 642/66), s izmjenama, koja je donesena na temelju Zakona o odvjetničkoj djelatnosti, Cap. 2, s izmjenama.

▼M10

M.   LATVIJA

▼A1

Ne primjenjuje se.

▼M10

N.   LITVA

▼A1

Ne primjenjuje se.

▼M10

O.   LUKSEMBURG

▼B

Ne primjenjuje se.

▼M10

P.   MAĐARSKA

▼A1

Ne primjenjuje se.

▼M10

Q.   MALTA

▼A1

Ne primjenjuje se.

▼M10

R.   NIZOZEMSKA

▼B

Ne primjenjuje se.

▼M10

S.   AUSTRIJA

▼M8

Ne primjenjuje se.

▼M10

T.   POLJSKA

▼A1

Ne primjenjuje se.

▼M10

U.   PORTUGAL

▼B

Ne primjenjuje se.

▼M10

V.   RUMUNJSKA

Ne primjenjuje se.

▼M10

W.   SLOVENIJA

▼A1

Ne primjenjuje se.

▼M10

X.   SLOVAČKA

▼A1

Ne primjenjuje se.

▼M10

Y.   FINSKA

▼B

Ne primjenjuje se.

▼M10

Z.   ŠVEDSKA

▼B

Ne primjenjuje se.

▼M10

AA.   UJEDINJENA KRALJEVINA

▼B

Ne primjenjuje se.

II.    Posebni doplatci za rođenje djeteta ili usvajanje izuzeti iz područja primjene Uredbe u skladu s uvjetima iz članka 1. točke (u) podtočke i.

A.   BELGIJA

(a) Doplatak za rođenje djeteta;

(b) Premija za usvajanje djeteta.

▼M10

B.   BUGARSKA

Porodiljni paušalni dodatak (Zakon o dječjem dodatku).

▼M10

C.   ČEŠKA REPUBLIKA

▼A1

Naknada za rođenje djeteta.

▼M10

D.   DANSKA

▼B

Nema.

▼M10

E.   NJEMAČKA

▼B

Nema.

▼M10

F.   ESTONIJA

▼M9

(a) Doplatak za rođenje djeteta;

(b) Naknada pri posvojenju.

▼M10

G.   GRČKA

▼B

Nema.

▼M10

H.   ŠPANJOLSKA

▼M8

Doplatak za rođenje djeteta (jednokratno novčano davanje za rođenje trećeg djeteta te svakog sljedećeg djeteta te jednokratno novčano davanje u slučaju rođenja više djece jednim porodom).

▼M10

I.   FRANCUSKA

▼M8

Potpora za rođenje ili posvojenje (davanje za rano djetinjstvo).

▼M10

J.   IRSKA

▼B

Nema.

▼M10

K.   ITALIJA

▼B

Nema.

▼M10

L.   CIPAR

▼A1

Nema.

▼M10

M.   LATVIJA

▼M9

(a) Doplatak za rođenje djeteta;

(b) Naknada pri posvojenju.

▼M10

N.   LITVA

▼A1

Doplatak za rođenje djeteta.

▼M10

O.   LUKSEMBURG

▼B

(a) doplatak za razdoblje prije rođenja;

(b) doplatak za rođenje djeteta.

▼M10

P.   MAĐARSKA

▼A1

Porodiljni doplatak.

▼M10

Q.   MALTA

▼A1

Nema.

▼M10

R.   NIZOZEMSKA

▼B

Nema.

▼M10

S.   AUSTRIJA

▼M2

Nema.

▼M10

T.   POLJSKA

▼M12

Jednokratna isplata za novorođeno dijete (Zakon o obiteljskim davanjima).

▼M10

U.   PORTUGAL

▼B

Nema.

▼M10

V.   RUMUNJSKA

Rodiljska naknada.

▼M10

W.   SLOVENIJA

▼A1

Doplatak za rođenje djeteta.

▼M10

X.   SLOVAČKA

▼A1

Naknada za rođenje djeteta.

▼M10

Y.   FINSKA

▼M8

Paket za majčinstvo, potpora za majčinstvo u obliku jednokratne isplate namijenjene za podmirivanje troškova međunarodnog usvojenja sukladno Zakonu o potpori za majčinstvo.

▼M10

Z.   ŠVEDSKA

▼B

Nema.

▼M10

AA.   UJEDINJENA KRALJEVINA

▼B

Nema.

III.    Posebna nedoprinosna davanja u smislu članka 4. stavka 2.b, koja ne spadaju u djelokrug Uredbe

A.   BELGIJA

Nema.

▼M10

B.   BUGARSKA

Ništa.

▼M10

C.   ČEŠKA REPUBLIKA

▼A1

Nema.

▼M10

D.   DANSKA

▼B

Nema.

▼M10

E.   NJEMAČKA

▼B

(a) Davanja priznata u skladu sa zakonodavstvom saveznih država za invalide, a posebno za slijepe.

▼M8 —————

▼M10

F.   ESTONIJA

▼A1

Nema.

▼M10

G.   GRČKA

▼B

Nema.

▼M10

H.   ŠPANJOLSKA

▼B

Nema.

▼M10

I.   FRANCUSKA

▼B

Nema.

▼M10

J.   IRSKA

▼B

Nema.

▼M10

K.   ITALIJA

▼B

Nema.

▼M10

L.   CIPAR

▼A1

Nema.

▼M10

M.   LATVIJA

▼A1

Nema.

▼M10

N.   LITVA

▼A1

Nema.

▼M10

O.   LUKSEMBURG

▼B

Nema.

▼M10

P.   MAĐARSKA

▼A1

Nema.

▼M10

Q.   MALTA

▼A1

Nema.

▼M10

R.   NIZOZEMSKA

▼B

Nema.

▼M10

S.   AUSTRIJA

▼M11

Nema.

▼M10

T.   POLJSKA

▼A1

Nema.

▼M10

U.   PORTUGAL

▼B

Nema.

▼M10

V.   RUMUNJSKA

Ništa.

▼M10

W.   SLOVENIJA

▼A1

Nema.

▼M10

X.   SLOVAČKA

▼A1

Nema.

▼M10

Y.   FINSKA

▼B

Nema.

▼M10

Z.   ŠVEDSKA

▼B

Nema.

▼M10

AA.   UJEDINJENA KRALJEVINA

▼B

Nema.

▼M8
PRILOG II.a

POSEBNE NOVČANA NEDOPRINOSNA DAVANJA

Članak 10.a

A.   BELGIJA

(a) Doplatak kojim se zamjenjuje dohodak (Zakon od 27. veljače 1987.).

(b) Jamčeni dohodak za starije osobe (Zakon od 22. ožujka 2001.).

▼M10

B.   BUGARSKA

Socijalna starosna mirovina (članak 89. Kodeksa socijalne sigurnosti).

▼M10

C.   ČEŠKA REPUBLIKA

▼M8

Socijalni doplatak (Zakon o državnoj socijalnoj potpori br. 117/1995 Sb.).

▼M10

D.   DANSKA

▼M8

Troškovi stanovanja za umirovljenike (Zakon o pomoći za individualno stanovanje, konsolidiran Zakonom br. 204 od 19. ožujka 1995.).

▼M10

E.   NJEMAČKA

▼M9

Davanja za pokriće troškova života u skladu s temeljnom odredbom za tražitelje zaposlenja, osim ako u odnosu na ta davanja nisu ispunjeni uvjeti za pravo na privremeni dodatak, što proizlazi iz primanja davanja u slučaju nezaposlenosti (članak 24. stavak 1. Knjige II. Kodeksa o socijalnoj sigurnosti).

▼M10

F.   ESTONIJA

▼M8

(a) Doplatak odraslim osobama s invalidnošću (Zakon o socijalnim davanjima za osobe s invalidnošću od 27. siječnja 1999.)

(b) Državni doplatak za nezaposlenost (Zakon o socijalnoj zaštiti nezaposlenih od 1. listopada 2000.).

▼M10

G.   GRČKA

▼M8

Posebna davanja za starije osobe (Zakon 1296/82).

▼M10

H.   ŠPANJOLSKA

▼M8

(a) Minimalni zajamčeni dohodak (Zakon br. 13/82 od 7. travnja 1982.)

(b) Novčana davanja za pomoć starijim osobama i osobama s invalidnošću koje ne mogu raditi (Kraljevska uredba br. 2620/81 od 24. srpnja 1981.)

(c) Invalidske i starosne nedoprinosne mirovine kako je utvrđeno u članku 38. stavku 1. pročišćenog teksta Općeg zakona o socijalnoj sigurnosti, koji je odobren Kraljevskom uredbom sa zakonskom snagom br. 1/1994 od 20. lipnja 1994.

(d) Doplaci za promicanje pokretljivosti i naknadu troškova prijevoza (Zakon br. 13/1982 od 7. travnja 1982.).

▼M10

I.   FRANCUSKA

▼M8

(a) Dodatni doplaci Posebnog fonda za invalidnost i Fonda starosne solidarnosti (Zakon od 30. lipnja 1956., kodificiran u Knjizi VIII. Zakonika socijalne sigurnosti).

(b) Doplatak odraslim osobama s invalidnošću (Zakon od 30. lipnja 1975., kodificiran u Knjizi VIII. Zakonika socijalne sigurnosti).

(c) Posebni doplatak (Zakon od 10. lipnja 1952., kodificiran u Knjizi VIII. Zakonika socijalne sigurnosti).

▼M10

J.   IRSKA

▼M12

(a) doplatak za tražitelje posla (Zakon (pročišćeni) o socijalnoj skrbi iz 2005., dio 3. poglavlje 2.);

(b) državna mirovina (koja se ne temelji na uplati doprinosa) (Zakon (pročišćeni) o socijalnoj skrbi iz 2005. dio 3. poglavlje 4.);

(c) mirovina udovica (koja se ne temelji na uplati doprinosa) i mirovina udovaca (koja se ne temelji na uplati doprinosa) (Zakon (pročišćeni) o socijalnoj skrbi iz 2005. dio 3. poglavlje 6.);

(d) invalidski doplatak (Zakon (pročišćeni) o socijalnoj skrbi iz 2005., dio 3., poglavlje 10.);

(e) doplatak za mobilnost (Zakon o zdravlju iz 1970. odjeljak 61.);

(f) mirovina za slijepe osobe (Zakon (pročišćeni) o socijalnoj skrbi iz 2005. dio 3. poglavlje 5.).

▼M10

K.   ITALIJA

▼M8

(a) Socijalne mirovine za osobe bez sredstava (Zakon br. 153 od 30. travnja 1969.)

(b) Mirovine i doplaci za civilne osobe s invalidnošću (Zakoni br. 118 od 30. ožujka 1974., br. 18 od 11. veljače 1980. i br. 508 od 23. studenog 1988.)

(c) Mirovine i doplaci za gluhe i nijeme osobe (Zakoni br. 381 od 26. svibnja 1970. i br. 508 od 23. studenoga 1988.)

(d) Mirovine i doplaci za civilne slijepe osobe (Zakoni br. 382 od 27. svibnja 1970. i br. 508 od 23. studenoga 1988.)

(e) Davanja koja dopunjuju minimalne mirovine (Zakoni br. 218 od 4. travnja 1952., br. 638 od 11. studenoga 1983. i br. 407 od 29. prosinca 1990.)

(f) Davanja koja dopunjuju doplatke za invalidnost (Zakon br. 222 od 12. lipnja 1984.)

(g) Socijalni doplatak (Zakon br. 335 od 8. kolovoza 1995.)

(h) Socijalna povišica (članak 1. stavak 1. i 12. Zakona br. 544 od 29. prosinca 1988. i naknadne izmjene).

▼M10

L.   CIPAR

▼M8

(a) Socijalna mirovina (Zakon o socijalnoj mirovini iz 1995. (Zakon 25(I)/95), kako je izmijenjen)

(b) Doplatak za ozbiljniju motoričku invalidnost (Odluka Vijeća ministara Nos 38210 od 16. listopada 1992., 41370 od 1. kolovoza 1994., 46183 od 11. lipnja 1997. i 53675 od 16. svibnja 2001.)

(c) Posebna potpora slijepim osobama (Zakon od posebnim potporama iz 1996. (Zakon 77(I)/96), kako je izmijenjen).

▼M10

M.   LATVIJA

▼M9

(a) Državno davanje za socijalnu sigurnost (Zakon o državnim socijalnim davanjima od 1. siječnja 2003.);

(b) Doplatak za naknadu prijevoznih troškova invalidnim osobama s ograničenom pokretljivošću (Zakon o državnim socijalnim davanjima od 1. siječnja 2003.).

▼M10

N.   LITVA

▼M11

(a) Mirovina socijalne pomoći (Zakon iz 2005. o državnom socijalnom doplatku, članak 5.).

(b) Posebni prilog za pomoć (Zakon iz 2005. o državnom socijalnom doplatku, članak 15.).

(c) Posebna naknada za prijevoz invalida koji imaju problema s pokretljivošću (Zakon od 2000. o naknadi troškova za prijevoz, članak 7.).

▼M10

O.   LUKSEMBURG

▼M8

Dohodak za osobe s ozbiljnom invalidnošću (članak 1. stavak 2., Zakon od 12. rujna 2003.), uz iznimku osoba kojima je priznat status radnika s invalidnošću i koji su zaposleni na matičnom tržištu rada ili u zaštićenom okružju.

▼M10

P.   MAĐARSKA

▼M8

(a) Renta za invalidnost (Ukaz br. 83/1987 (XII 27) Vijeća ministara o renti za invalidnost)

(b) Starosni nedoprinosni doplatak (Zakon III. iz 1993. o socijalnoj upravi i socijalnim davanjima)

(c) Doplatak za prijevoz (Dekret vlade br. 164/1995. (XII 27) o doplatku za prijevoz za osobe s ozbiljnim fizičkim hendikepom).

▼M10

Q.   MALTA

▼M8

(a) Dopunski doplatak (Odjeljak 73. Zakona o socijalnoj sigurnosti (poglavlje 318.) 1987.)

(b) Starosne mirovine (Zakon o socijalnoj sigurnosti (poglavlje 318.) 1987.).

▼M10

R.   NIZOZEMSKA

▼M8

(a) Zakon o pomoći osobama s invalidnošću za hendikepirane mlade osobe od 24. travnja 1997. (Wajong)

(b) Zakon o dodatnim davanjima od 6. studenoga 1986. (TW).

▼M10

S.   AUSTRIJA

▼M8

Kompenzacijski dodatak (Savezni zakon od 9. rujna 1955. o općem socijalnom osiguranju – ASVG, Savezni zakon od 11. listopada 1978. o socijalnom osiguranju osoba zaposlenih u prodaji i trgovini – GSVG i Savezni zakon od 11. listopada 1978. o socijalnom osiguranju poljoprivrednika – BSVG).

▼M10

T.   POLJSKA

▼M9

Socijalna mirovina (Zakon od 27. lipnja 2003. o socijalnim mirovinama).

▼M10

U.   PORTUGAL

▼M8

(a) Državna starosna i invalidska nedoprinosna mirovina (Uredba sa zakonskom snagom br. 464/80 od 13. listopada 1980.)

(b) Nedoprinosna mirovina za udovice i udovce (Pravilnik br. 52/81 od 11. studenoga 1981.).

▼M10

V.   RUMUNJSKA

Mjesečni dodatak za osobe s invaliditetom (Hitna vladina uredba br. 102/1999 u vezi s posebnom zaštitom i zapošljavanjem osoba s invaliditetom, odobrena Zakonom br. 519/2002).

▼M10

W.   SLOVENIJA

▼M8

(a) Državna mirovina (Zakon o mirovinama i osiguranju za invalidnost od 23. prosinca 1999.)

(b) Potpora dohotku umirovljenika (Zakon o mirovinama i osiguranju za invalidnost od 23. prosinca 1999.)

(c) Doplatak za uzdržavanje (Zakon o mirovinama i osiguranju za invalidnost od 23. prosinca 1999.).

▼M10

X.   SLOVAČKA

▼M11

(a) Usklađivanje mirovina koje predstavljaju jedini izvor prihoda, priznatih prije 1. siječnja 2004.

(b) Socijalna mirovina koja je dodijeljena prije 1. siječnja 2004.

▼M10

Y.   FINSKA

▼M8

(a) Doplatak za invalidnost (Zakon o doplatku za invalidnost, 124/88)

(b) Doplatak za djecu (Zakon o doplatku za djecu, 444/69)

(c) Doplatak umirovljenicima za troškove stanovanja (Zakon o doplatku umirovljenicima za troškove stanovanja, 591/78)

(d) Potpora tržištu rada (Zakon o davanjima za nezaposlenost 1290/2002)

(e) Posebna pomoć doseljenicima (Zakon o posebnoj pomoći doseljenicima, 1192/2002).

▼M10

Z.   ŠVEDSKA

▼M8

(a) Dodaci za troškove stanovanja osobama koje primaju mirovinu (Zakon 2001:761)

(b) Financijska potpora starijim osobama (Zakon 2001:853)

(c) Doplatak za invalidnost i doplatak za njegu djece s invalidnošću (Zakon 1998:703).

▼M10

AA.   UJEDINJENA KRALJEVINA

▼M8

(a) Potpora državnoj mirovini (Zakon o potpori državnoj mirovini 2002.)

(b) Doplaci na osnovi dohotka za osobe koje traže posao (Zakon o osobama koje traže posao 1995., 28. lipnja 1995. odjeljci 1., 2.(d)ii. i 3., i Naredba za osobe koje traže posao (Sjeverna Irska) 1995. od 18. listopada 1995., članak 3. stavak 2. podstavak d) točka ii. i članak 5.)

(c) Doplaci na dohodak (Zakon o socijalnoj sigurnosti 1986 od 25. lipnja 1986., odjeljak 20. do 22. i odjeljak 23. te Naredba za socijalnu sigurnost (Sjeverna Irska) 1986. od 5. studenoga 1986., članci 21. do 24.)

(d) Doplatak za životne troškove osobama s invalidnošću (Zakon o doplatku za životne troškove osobama s invalidnošću i doplatku za rad osobama s invalidnošću 1991. od 27. lipnja 1991., odjeljak 1. i Naredba o doplatku za životne troškove osobama s invalidnošću i doplatku za rad osobama s invalidnošću (Sjeverna Irska) 1991. od 24. lipnja 1991., članak 3.)

(e) Doplatak za njegu (Zakon o socijalnom osiguranju 1975. od 20. ožujka 1975., odjeljak 35., i Zakon o socijalnoj sigurnosti (Sjeverna Irska) 1975. od 20. ožujka 1975. odjeljak 35.)

(f) Doplatak osobi koja obavlja njegu (Zakon o socijalnoj sigurnosti 1975. od 20. ožujka 1975., odjeljak 37., i Zakon o socijalnoj sigurnosti 1975. (Sjeverna Irska) od 20. ožujka 1975., odjeljak 37.).

▼B
PRILOG III. (A) (B) (6) (7) (12) (14) (15)

ODREDBE KONVENCIJA O SOCIJALNOM OSIGURANJU KOJE OSTAJU NA SNAZI BEZ OBZIRA NA ČLANAK 6. UREDBE - ODREDBE KONVENCIJA O SOCIJALNOM OSIGURANJU KOJE SE NE ODNOSE NA SVE OSOBE NA KOJE SE ODNOSI UREDBA

(Članak 7. stavak 2. točka (c) i članak 3. stavak 3. Uredbe)

Opće primjedbe

1. Ako odredbe sadržane u Prilogu sadrže upućivanje na odredbe drugih konvencija, to upućivanje se zamjenjuje upućivanjem na odgovarajuće odredbe ove Uredbe, osim ako su odredbe predmetnih konvencija sadržane u ovom Prilogu.

2. Klauzula o otkazivanju u skladu s Konvencijom o socijalnom osiguranju, čije su neke odredbe sadržane u ovom Prilogu, nastavlja se primjenjivati u pogledu tih odredbi.

▼M8

3. Uzevši u obzir odredbe članka 6. ove Uredbe, treba spomenuti da odredbe bilateralnih konvencija koje nisu u okviru područja primjene ove Uredbe i koje su i dalje na snazi među državama članicama nisu nabrojene u ovom Prilogu, među ostalim, i odredbe kojima se utvrđuje pribrajanje razdoblja osiguranja ostvarenih u trećoj zemlji.

▼B

A.    Odredbe konvencija o socijalnom osiguranju koje se primjenjuju bez obzira na članak 6. Uredbe (članak 7. stavak 2. točka (c) Uredbe)

▼M9 —————

▼A1

►M9  1 ◄ .   BELGIJA - NJEMAČKA

▼M8

Članci 3. i 4. Završnog protokola od 7. prosinca 1957. do Opće konvencije istog datuma, kao i u Dopunskom protokolu od 10. studenoga 1960. (priznajući razdoblja osiguranja ostvarena u nekim pograničnim područjima prije, tijekom i nakon Drugog svjetskog rata).

▼M8 —————

▼M10

2.   BUGARSKA — NJEMAČKA

(a) Članak 28. stavak 1. točka (b) Konvencije o socijalnoj sigurnosti od 17. prosinca 1997.

(b) Točka 10. Završnog protokola navedene Konvencije.

3.   BUGARSKA — AUSTRIJA

Članak 38. stavak 3. Konvencije o socijalnoj sigurnosti od 14. travnja 2005.

4.   BUGARSKA — SLOVENIJA

Članak 32. stavak 2. Konvencije o socijalnoj sigurnosti od 18. prosinca 1957.

▼M9 —————

▼M8 —————

▼M9 —————

▼M8 —————

▼M9 —————

▼M8 —————

▼M9 —————

▼M8 —————

▼M9 —————

▼M8 —————

▼M9 —————

▼A1

►M10  5 ◄ .   ČEŠKA REPUBLIKA - NJEMAČKA

▼M9

Članak 39. stavak 1. točke (b) i (c) Sporazuma o socijalnoj sigurnosti od 27. srpnja 2001.

točka 14. Završnog protokola uz Sporazum o socijalnoj sigurnosti od 27. srpnja 2001.

▼M9 —————

▼M10

6.   ČEŠKA REPUBLIKA — CIPAR

▼M9

Članak 32. stavak 4. Sporazuma o socijalnoj sigurnosti od 19. siječnja 1999.

▼M9 —————

▼M10

7.   ČEŠKA REPUBLIKA — LUKSEMBURG

▼M9

Članak 52. stavak 8. Sporazuma od 17. studenoga 2000.

▼M9 —————

▼M10

8.   ČEŠKA REPUBLIKA — AUSTRIJA

▼A1

Članak 32. stavak 3. Konvencije o socijalnoj sigurnosti od 20. srpnja 1999.

▼M9 —————

▼M10

9.   ČEŠKA REPUBLIKA — SLOVAČKA

▼M9

Članci 12., 20. i 33. Sporazuma o socijalnoj sigurnosti od 29. listopada 1992.

▼M9 —————

▼M8 —————

▼M9 —————

▼M8 —————

▼M9 —————

▼M8 —————

▼M9 —————

▼M8 —————

▼M9 —————

▼M8 —————

▼M10

10.   DANSKA — FINSKA

▼M8

Članak 10. Nordijske konvencije o socijalnoj sigurnosti od 15. lipnja 1992. o obuhvaćanju posebnih troškova prijevoza u slučaju bolesti tijekom boravka u drugoj nordijskoj državi kada je potrebna skuplja vrsta prijevoza za povratak u državu boravišta.

▼M10

11.   DANSKA — ŠVEDSKA

▼M8

Članak 10. Nordijske konvencije o socijalnoj sigurnosti od 15. lipnja 1992., o obuhvaćanju posebnih troškova prijevoza u slučaju bolesti tijekom privremenog boravka u drugoj nordijskoj državi kada je potrebna skuplja vrsta prijevoza za povratak u državu boravišta.

▼M8 —————

▼M10

12.   NJEMAČKA — GRČKA

▼M8 —————

▼M8

Članak 8. stavci 1., 2. točka (b) i 3., članci 9 do 11. i poglavlja I. i IV., u mjeri u kojoj se odnose na ove članke Konvencije o osiguranju za nezaposlenost od 31. svibnja 1961., uz napomenu iz zapisnika od 14. lipnja 1980. (priznajući razdoblja osiguranja za davanja za nezaposlenost u slučaju prijenosa boravišta iz jedne u drugu državu).

▼M10

13.   NJEMAČKA — ŠPANJOLSKA

▼M8

Članak 45. stavak 2. Konvencije o socijalnoj sigurnosti od 4. prosinca 1973. (zastupanje putem diplomatskih i konzularnih tijela)

▼M10

14.   NJEMAČKA — FRANCUSKA

▼M8 —————

▼M8

(a) Dopunski sporazum br. 4 od 10. srpnja 1950. Općoj konvenciji istog datuma, kao u Dodatnom sporazumu br. 2 od 18. lipnja 1955. (kojim se priznaju razdoblja osiguranja ostvarena između 1. srpnja 1940. i 30. lipnja 1950.);

(b) Glava I. navedenog Dodatnog sporazuma br. 2 (kojim se priznaju razdoblja osiguranja ostvarena prije 8. svibnja 1945.);

(c) Točke 6., 7. i 8. Općeg protokola od 10. srpnja 1950. Općoj konvenciji istog datuma (administrativna rješenja);

(d) Glave II., III. i IV. Sporazuma od 20. prosinca 1963. (socijalno osiguranje u Saaru).

▼M8 —————

▼M10

15.   NJEMAČKA — LUKSEMBURG

▼M8

Članci 4., 5., 6. i 7. Ugovora od 11. srpnja 1959. (kojima se priznaju razdoblja osiguranja ostvarena između rujna 1940. i lipnja 1946.)

▼M10

16.   NJEMAČKA — MAĐARSKA

▼M12

(a) članak 40. stavak 1. točka (b) Konvencije o socijalnoj sigurnosti od 2. svibnja 1998.

(b) točka 16. Završnog protokola uz spomenutu Konvenciju.

▼M10

17.   NJEMAČKA — NIZOZEMSKA

▼B

(a) Članak 3. stavak 2. Konvencije od 29. ožujka 1951.

(b) Članci 2. i 3. Dopunskog sporazuma br. 4. od 21. prosinca 1956. Konvencije od 29. ožujka 1951. (rješavanje prava koja su nizozemski radnici stekli prema sustavu socijalne sigurnosti Njemačke između 13. svibnja 1940. i 1. rujna 1945.).

▼M10

18.   NJEMAČKA — AUSTRIJA

▼M8 —————

▼M8

Članak 1. stavak 5. i članak 8. Konvencije o osiguranju za nezaposlenost od 19. srpnja 1978. i članak 10. Završnog protokola ove Konvencije (kojima država u kojoj je radnik prethodno bio zaposlen priznaje pravo na doplatke za nezaposlenost radnicima u pograničnim područjima) i dalje se primjenjuje na osobe koje su obavljale djelatnost kao radnici u pograničnom području do ili prije 1. siječnja 2005. i postali su nezaposleni prije 1. siječnja 2011.

▼M10

19.   NJEMAČKA — POLJSKA

▼A1

a) Konvencija od 9. listopada 1975. o osiguranju za starost i za slučaj nesreće na radu, prema uvjetima i u opsegu koji su utvrđeni u članku 27. stavcima 2. do 4. Konvencije o socijalnoj sigurnosti od 8. prosinca 1990.

b) Članak 11. stavak 3., članak 19. stavak 4., članak 27. stavak 5. i članak 28. stavak 2. Konvencije o socijalnoj sigurnosti od 8. prosinca 1990.

▼M10

20.   NJEMAČKA — RUMUNJSKA

(a) Članak 28. stavak 1. točka (b) Konvencije o socijalnoj sigurnosti od 8. travnja 2005.

(a) Točka 13. Završnog protokola navedene Konvencije.

▼M8 —————

▼A1

►M10  21 ◄ .   NJEMAČKA - SLOVENIJA

a) Članak 42. Konvencije o socijalnoj sigurnosti od 24. rujna 1997.

b) Točka 15. Završnog protokola uz navedenu Konvenciju.

▼M10

22.   NJEMAČKA — SLOVAČKA

▼M9

Članak 29. stavak 1. točke 2. i 3. Sporazuma od 12. rujna 2002.; stavak 9. Završnog protokola uz Sporazum od 12. rujna 2002.

▼M10

23.   NJEMAČKA — UJEDINJENA KRALJEVINA

▼M8

(a) Članak 7. stavci 5. i 6. Konvencije o socijalnoj sigurnosti od 20. travnja 1960. (zakonodavstvo koje se primjenjuje na civilno osoblje u službi oružanih snaga);

(b) Članak 5. stavci 5. i 6. Konvencije o osiguranju za nezaposlenost od 20. travnja 1960. (zakonodavstvo koje se primjenjuje na civilno osoblje u službi oružanih snaga).

▼M9 —————

▼M8 —————

▼M9 —————

▼M8 —————

▼M9 —————

▼M8 —————

▼M9 —————

▼M8 —————

▼M9 —————

▼M8 —————

▼M9 —————

▼M8 —————

▼M9 —————

▼M8 —————

▼M10

24.   ŠPANJOLSKA — PORTUGAL

▼M8

Članak 22. Opće konvencije od 11. lipnja 1969. (prijenos davanja za nezaposlenost u drugu državu)

▼M9 —————

▼M8 —————

▼M9 —————

▼M8 —————

▼M9 —————

▼M8 —————

▼M9 —————

▼M8 —————

▼M9 —————

▼M8 —————

▼M9 —————

▼M8 —————

▼M9 —————

▼M8 —————

▼M9 —————

▼M8 —————

▼M9 —————

▼M10

25.   IRSKA — UJEDINJENA KRALJEVINA

▼M8

Članak 8. Sporazuma od 14. rujna 1971. o socijalnoj sigurnosti (o prijenosu i priznanju određenih naknada za invalidnost)

▼M9 —————

▼M8 —————

▼M9 —————

▼M11 —————

▼M8 —————

▼M9 —————

▼M8 —————

▼M10

26.   ITALIJA — SLOVENIJA

▼A1

a) Sporazum o uređenju uzajamnih obveza u području socijalnog osiguranja u vezi sa stavkom 7. Priloga XIV. Mirovnog ugovora (zaključen putem razmjene pisama 5. veljače 1959.)

b) Članak 45. stavak 3. Konvencije o socijalnoj sigurnosti od 7. srpnja 1997. u vezi s nekadašnjom Zonom B Slobodnog područja Trsta.

▼M9 —————

▼M8 —————

▼M9 —————

▼M8 —————

▼M9 —————

▼M8 —————

▼M9 —————

▼M10

27.   LUKSEMBURG — SLOVAČKA

▼M9

Članak 50. stavak 5. Ugovora o socijalnoj sigurnosti od 23. svibnja 2002.

▼M8 —————

▼M9 —————

▼M10

28.   MAĐARSKA — AUSTRIJA

▼M12

Članak 36. stavak 3. Konvencije o socijalnoj sigurnosti od 31. ožujka 1999.

▼M9 —————

▼M10

29.   MAĐARSKA — SLOVENIJA

▼A1

Članak 31. Konvencije o socijalnoj sigurnosti od 7. listopada 1957.

▼M9 —————

▼M8 —————

▼M10

30.   NIZOZEMSKA — PORTUGAL

▼M8

Članak 31. Konvencije od 19. srpnja 1979. (prijenos davanja za nezaposlenost u drugu državu)

▼M9 —————

▼M8 —————

▼M10

31.   AUSTRIJA — POLJSKA

▼A1

Članak 33. stavak 3. Konvencije o socijalnoj sigurnosti od 7. rujna 1998.

▼M8 —————

▼M10

32.   AUSTRIJA — SLOVENIJA

▼A1

Članak 37. Konvencije o socijalnoj sigurnosti od 10. ožujka 1997.

▼M10

33.   AUSTRIJA — SLOVAČKA

▼M9

Članak 34. stavak 3. Sporazuma od 21. prosinca 2001. o socijalnoj sigurnosti

▼M8 —————

▼M9 —————

▼M10

34.   POLJSKA — UJEDINJENA KRALJEVINA

▼B

(a) Članak 2. stavak 1. Protokola o liječenju od 15. studenoga 1978.

(b) U pogledu zaposlenih osoba koje su Portugalci i za razdoblje od 22. listopada 1987. do kraja prijelaznog razdoblja određenog u članku 220. stavku 1. Zakona koji se odnosi na uvjete pristupanja Španjolske i Portugala: članak 26. Konvencije o socijalnom osiguranju od 15. studenoga 1978. kako je izmijenjena razmjenom pisama od 28. rujna 1987.

▼M10

35.   FINSKA — ŠVEDSKA

▼M8

Članak 10. Nordijske konvencije o socijalnoj sigurnosti od 15. lipnja 1992., o obuhvaćanju posebnih troškova prijevoza u slučaju bolesti tijekom privremenog boravišta u drugoj nordijskoj državi kada je potrebna skuplja vrsta prijevoza za povratak u državu boravišta

▼M8 —————

▼B

B.    Odredbe konvencija koje se ne odnose na sve osobe na koje se primjenjuju uredbe (članak 3. stavak 3. Uredbe)

▼M9 —————

▼M8 —————

▼M9 —————

▼M8 —————

▼M9 —————

▼M8 —————

▼M9 —————

▼M8 —————

▼M9 —————

▼M8 —————

▼M9 —————

▼M8 —————

▼M9 —————

▼M10

1.   BUGARSKA — AUSTRIJA

Članak 38. stavak 3. Konvencije o socijalnoj sigurnosti od 14. travnja 2005.

▼A1

►M10  2 ◄ .   ČEŠKA REPUBLIKA - CIPAR

▼M9

Članak 32. stavak 4. Sporazuma o socijalnoj sigurnosti od 19. siječnja 1999.

▼M9 —————

▼M10

3.   ČEŠKA REPUBLIKA — AUSTRIJA

▼A1

Članak 32. stavak 3. Konvencije o socijalnoj sigurnosti od 20. srpnja 1999.

▼M9 —————

▼M8 —————

▼M9 —————

▼M8 —————

▼M9 —————

▼M8 —————

▼M9 —————

▼M8 —————

▼M9 —————

▼M8 —————

▼M9 —————

▼M8 —————

▼M9 —————

▼M8 —————

▼M9 —————

▼M8 —————

▼M10

4.   NJEMAČKA - MAĐARSKA

▼A1

Točka 16. Završnog protokola uz Konvenciju o socijalnoj sigurnosti od 2. svibnja 1998.

▼M9 —————

▼M8 —————

▼M9 —————

▼M8 —————

▼M10

5.   NJEMAČKA — SLOVENIJA

▼A1

a) Članak 42. Konvencije o socijalnoj sigurnosti od 24. rujna 1997.

b) Točka 15. Završnog protokola uz navedenu Konvenciju.

▼M9 —————

▼M8 —————

▼M9 —————

▼M8 —————

▼M9 —————

▼M8 —————

▼M9 —————

▼M8 —————

▼M9 —————

▼M8 —————

▼M9 —————

▼M8 —————

▼M9 —————

▼M8 —————

▼M9 —————

▼M8 —————

▼M9 —————

▼M8 —————

▼M9 —————

▼M8 —————

▼M9 —————

▼M8 —————

▼M9 —————

▼M8 —————

▼M9 —————

▼M8 —————

▼M9 —————

▼M8 —————

▼M9 —————

▼M8 —————

▼M9 —————

▼M8 —————

▼M9 —————

▼M8 —————

▼M9 —————

▼M8 —————

▼M9 —————

▼M8 —————

▼M9 —————

▼M8 —————

▼M9 —————

▼M8 —————

▼M10

6.   ITALIJA — SLOVENIJA

▼A1

a) Sporazum o uređenju uzajamnih obveza u području socijalnog osiguranja u vezi sa stavkom 7. Priloga XIV. Mirovnog ugovora (zaključen putem razmjene pisama 5. veljače 1959.)

b) Članak 45. stavak 3. Konvencije o socijalnoj sigurnosti od 7. srpnja 1997. u vezi s nekadašnjom Zonom B Slobodnog područja Trsta.

▼M9 —————

▼M8 —————

▼M9 —————

▼M8 —————

▼M9 —————

▼M8 —————

▼M9 —————

▼M8 —————

▼M9 —————

▼M10

7.   MAĐARSKA — AUSTRIJA

▼A1

Članak 36. stavak 3. Konvencije o socijalnoj sigurnosti od 31. ožujka 1999.

▼M9 —————

▼M10

8.   MAĐARSKA — SLOVENIJA

▼A1

Članak 31. Konvencije o socijalnoj sigurnosti od 7. listopada 1957.

▼M9 —————

▼M8 —————

▼M9 —————

▼M8 —————

▼M9 —————

▼M8 —————

▼M10

9.   AUSTRIJA — POLJSKA

▼A1

Članak 33. stavak 3. Konvencije o socijalnoj sigurnosti od 7. rujna 1998.

▼M8 —————

▼M10

10.   AUSTRIJA — SLOVENIJA

▼A1

Članak 37., Konvencije o socijalnoj sigurnosti od 10. ožujka 1997.

▼M10

11.   AUSTRIJA — SLOVAČKA

▼M9

Članak 34. stavak 3. Sporazuma od 21. prosinca 2001. o socijalnoj sigurnosti

▼M8 —————

▼M9 —————

▼M8 —————

▼M9 —————

▼M8 —————

▼B
PRILOG IV. (B) (11) (13) (15)

(Članak 37. stavak 2., članak 38. stavak 3., članak 45. stavak 3., članak 46. stavak 1. točka (b) i članak 46.b stavak 2. Uredbe)

A.    Zakonodavstva iz članka 37. stavka 1. Uredbe prema kojima je iznos invalidskih davanja neovisan o trajanju razdoblja osiguranja

A.   BELGIJA

(a) Zakonodavstvo koje se odnosi na opći sustav za invalidnost, poseban sustav za invalidnost za rudare i poseban sustav za trgovačke pomorce.

(b) Zakonodavstvo o osiguranju za samozaposlene osobe u slučaju nesposobnosti za rad.

(c) Zakonodavstvo koje se odnosi na sustav inozemnog socijalnog osiguranja i sustav za invalidnost za bivše zaposlenike Belgijskog Konga i Ruande-Urunde.

▼M10

B.   BUGARSKA

Ništa.

▼M10

C.   ČEŠKA REPUBLIKA

▼M9

Mirovine za osobe s potpunom invalidnosti čija je potpuna invalidnost nastala prije nego su navršile 18 godina i koje nisu bile osigurane za traženo razdoblje (odjeljak 42. Zakona o mirovinskom osiguranju br. 155/1995 Coll.)

▼M10

D.   DANSKA

▼B

Nema.

▼M10

E.   NJEMAČKA

▼B

Nema.

▼M10

F.   ESTONIJA

▼A1

a) Invalidske mirovine priznate prije 1. travnja 2000. na temelju Zakona o državnim naknadama i zadržane na temelju Zakona o državnom mirovinskom osiguranju.

b) Državne mirovine priznate zbog invalidnosti na temelju Zakona o državnom mirovinskom osiguranju.

c) Invalidske mirovine priznate prema Zakonu o službi u obrambenim snagama, Zakonu o policijskoj službi, Zakonu o državnom odvjetništvu, Zakonu o položaju sudaca, Zakonu o plaćama, mirovinama i drugim socijalnim jamstvima članova parlamenta (Riigikogu) i Zakonu o pravima predsjednika Republike.

▼M10

G.   GRČKA

▼B

Zakonodavstvo koje se odnosi na sustave osiguranja u poljoprivredi.

▼M10

H.   ŠPANJOLSKA

▼M3

Zakonodavstvo koje se odnosi na invalidsko osiguranje u okviru općeg sustava i u okviru posebnih sustava, osim posebnih sustava za državne službenike, oružane snage i sudsku upravu.

▼M10

I.   FRANCUSKA

▼B

1.  Zaposlene osobe

Sva zakonodavstva za invalidsko osiguranje, osim zakonodavstva koje se odnosi na invalidsko osiguranje sustava socijalnog osiguranja za rudare.

2.  Samozaposlene osobe

Zakonodavstvo za invalidsko osiguranje samozaposlenih osoba u poljoprivredi.

▼M10

J.   IRSKA

▼M12

Dio 2. poglavlje 17. Zakona (pročišćenog) o socijalnoj skrbi iz 2005.

▼M10

K.   ITALIJA

▼B

Nema.

▼M10

L.   CIPAR

▼A1

Nema.

▼M10

M.   LATVIJA

▼A1

Članak 16. stavci 1. i 2. Zakona o državnim mirovinama od 1. siječnja 1996.

▼M10

N.   LITVA

▼A1

Nema.

▼M10

O.   LUKSEMBURG

▼B

Nema.

▼M10

P.   MAĐARSKA

▼A1

Nema.

▼M10

Q.   MALTA

▼A1

Nema.

▼M10

R.   NIZOZEMSKA

▼B

(a) Zakon od 18. veljače 1966. o osiguranju u slučaju nesposobnosti za rad, kako je izmijenjen.

▼M2

(b) Zakon od 24. travnja 1997. o osiguranju samozaposlenih osoba za slučaj nesposobnosti za rad (WAZ), kako je izmijenjen.

▼M12

(c) De Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (Zakon o radu i zaradi u skladu sa sposobnošću za rad) (WIA) od 10. studenoga 2005.

▼M10

S.   AUSTRIJA

▼B

Nema.

▼M10

T.   POLJSKA

▼A1

Nema.

▼M10

U.   PORTUGAL

▼B

Nema.

▼M10

V.   RUMUNJSKA

Ništa.

▼M10

W.   SLOVENIJA

▼A1

Nema.

▼M10

X.   SLOVAČKA

▼M11

Invalidska mirovina, za osobu koja je postala invalid još kao uzdržavano dijete, za koju se uvijek smatralo da je zadovoljila traženo razdoblje osiguranja (članak 70. stavak 2., članak 72. stavak 3. i 4. Zakona br. 461/2003 o socijalnom osiguranju, kako je izmijenjen).

▼M10

Y.   FINSKA

▼B

Državne mirovine za osobe koje su rođene s invaliditetom ili su postale osobe s invaliditetom u ranoj dobi (Zakon o državnim mirovinama (547/93)).

▼M10

Z.   ŠVEDSKA

▼M9

Zakonodavstvo o davanjima vezanima za primanja za dugotrajnu nesposobnost za rad (poglavlje 8. Zakona 1962: 381 o općem osiguranju, kako je izmijenjen).

▼M10

AA.   UJEDINJENA KRALJEVINA

▼B

(a)  Velika Britanija

Odjeljci 15. i 36. Zakona o socijalnoj sigurnosti iz 1975.

Odjeljci 14., 15. i 16. Zakona o mirovinama socijalne sigurnosti iz 1975.

(b)  Sjeverna Irska

Odjeljci 15. i 36. Zakona o socijalnoj sigurnosti (Sjeverna Irska) iz 1975.

Članci 16., 17. i 18. Nalog o mirovinama socijalne sigurnosti (Sjeverna Irska) iz 1975.

B.    Posebni sustavi za samozaposlene osobe u smislu članka 38. stavka 3. i članka 45. stavka 3. Uredbe br. 1408/71

A.   BELGIJA

Nema.

▼M10

B.   BUGARSKA

Ništa.

▼M10

C.   ČEŠKA REPUBLIKA

▼A1

Nema.

▼M10

D.   DANSKA

▼B

Nema.

▼M10

E.   NJEMAČKA

▼M8

Starosno osiguranje za poljoprivrednike (Alterssicherung der Landwirte).

▼M10

F.   ESTONIJA

▼A1

Nema.

▼M10

G.   GRČKA

▼B

Nema.

▼M10

H.   ŠPANJOLSKA

▼M11

Sustav za smanjenje starosne dobi za samozaposlene osobe koje se bave pomorskom djelatnošću kao što je navedeno u Kraljevskoj uredbi br. 2390/2004 od 30. prosinca 2004.

▼M10

I.   FRANCUSKA

▼B

Nema.

▼M10

J.   IRSKA

▼B

Nema.

▼M10

K.   ITALIJA

▼M8

Sheme mirovinskog osiguranja za (Assicurazione pensioni per):

 liječnike (medici)

 farmaceute (farmacisti)

 veterinare (veterinari)

 medicinske sestre, pomoćno osoblje u zdravstvu, odgojitelje u dječjim vrtićima (infermieri, assistenti sanitari, vigilatrici infanzia)

 psihologe (psicologi)

 inženjere i arhitekte (ingegneri ed architetti)

 geodete (geometri)

 odvjetnike (avvocati)

 ekonomiste (dottori commercialisti)

 računovođe i komercijalne stručnjake (ragionieri e periti commerciali)

 savjetnike za zapošljavanje (consulenti del lavoro)

 bilježnike (notai)

 carinsko osoblje (spedizionieri doganali)

 biologe (biologi)

 poljoprivredne tehničare i znanstvenike (agrotecnici e periti agrari)

 trgovačke zastupnike (agenti e rappresentanti dei commercio)

 novinare (giornalisti)

 industrijske tehničare (periti industriali)

 aktuare, kemičare, inženjere agronomije, inženjere šumarstva, geologe (attuari, chimici, dottori agronomi, dottori forestali, geologi)

▼M10

L.   CIPAR

▼A1

Nema.

▼M10

M.   LATVIJA

▼A1

Nema.

▼M10

N.   LITVA

▼A1

Nema.

▼M10

O.   LUKSEMBURG

▼B

Nema.

▼M10

P.   MAĐARSKA

▼A1

Nema.

▼M10

Q.   MALTA

▼A1

Nema.

▼M10

R.   NIZOZEMSKA

▼B

Nema.

▼M10

S.   AUSTRIJA

▼M8

Mirovinske sheme mirovinskih institucija udruga slobodnih zanimanja (Kammern der Freien Berufe).

▼M10

T.   POLJSKA

▼A1

Nema.

▼M10

U.   PORTUGAL

▼B

Nema.

▼M10

V.   RUMUNJSKA

Ništa.

▼M10

W.   SLOVENIJA

▼A1

Nema.

▼M10

X.   SLOVAČKA

▼A1

Nema.

▼M10

Y.   FINSKA

▼B

Nema.

▼M10

Z.   ŠVEDSKA

▼B

Nema.

▼M10

AA.   UJEDINJENA KRALJEVINA

▼B

Nema.

C.    Slučajevi iz članka 46. stavka 1. točke (b) Uredbe u kojima se neće primijeniti određivanje davanja u skladu s člankom 46. stavkom 2. Uredbe

A.   BELGIJA

Nema.

▼M10

B.   BUGARSKA

Svi zahtjevi za mirovine za razdoblja osiguranja, starosnu mirovinu i invalidsku mirovinu zbog opće bolesti te obiteljsku mirovinu koja potječe iz gore navedenih mirovina.

▼M10

C.   ČEŠKA REPUBLIKA

▼M9

Invalidske mirovine (za punu ili djelomičnu invalidnost) i mirovine nadživjelih osoba (udovica, udovaca i djece) u slučajevima kada ne proizlaze iz starosne mirovine na koju bi pokojnik imao pravo u vrijeme svoje smrti.

▼M10

D.   DANSKA

▼B

Svi zahtjevi za mirovine navedeni u zakona o socijalnim mirovinama, osim mirovina spomenutih u Prilogu IV. dijelu D.

▼M10

E.   NJEMAČKA

▼B

Nema.

▼M10

F.   ESTONIJA

▼M9

Svi zahtjevi za starosne i invalidske mirovine kao i mirovine nadživjelih osoba za koje:

 su razdoblja osiguranja u Estoniji završena do 31. prosinca 1998.;

 su podnositelji osobno prijavili socijalni porez, plaćen u skladu s estonskim zakonodavstvom, jednak najmanje prosječnom socijalnom porezu za odgovarajuću godinu osiguranja.

▼M10

G.   GRČKA

▼B

Nema.

▼M10

H.   ŠPANJOLSKA

▼B

Nema.

▼M10

I.   FRANCUSKA

▼M6

Svi zahtjevi za mirovinska davanja ili davanja za nadživjele osobe prema dopunskim mirovinskom sustavima zaposlenika, osim zahtjeva za starosnu mirovinu ili za mirovinu nadživjelog partnera prema sustavu dopunskih mirovina za osoblje zrakoplova zaposleno u civilnom zrakoplovstvu.

▼M10

J.   IRSKA

▼M2

Svi zahtjevi za starosne mirovine, (doprinosne) starosne mirovine, (doprinosne) mirovine udovica i (doprinosne) mirovine udovaca.

▼M10

K.   ITALIJA

▼B

Invalidske, starosne i obiteljske mirovine za zaposlene osobe i za sljedeće kategorije samozaposlenih osoba: poljoprivrednike koji se izravno bave poljoprivredom, napoličare, poljoprivrednike, obrtnike i osobe koje se bave trgovačkim djelatnostima.

▼M10

L.   CIPAR

▼A1

Svi zahtjevi za starosne, invalidske te mirovine udovica i udovaca.

▼M10

M.   LATVIJA

▼A1

Nema.

▼M10

N.   LITVA

▼A1

Nema.

▼M10

O.   LUKSEMBURG

▼B

Nema.

▼M10

P.   MAĐARSKA

▼M12

Nema.

▼M10

Q.   MALTA

▼A1

Nema.

▼M10

R.   NIZOZEMSKA

▼B

Svi zahtjevi za starosne mirovine prema zakonu od 31. svibnja 1956. koji uređuje opće starosno osiguranje, kako je izmijenjen.

▼M10

S.   AUSTRIJA

▼M12

1. Svi zahtjevi za davanja na temelju Allgemeines Sozialversicherungsgesetz (Zakon o općem socijalnom osiguranju) (ASVG), Gewerbliches Sozialversicherungsgesetz (Zakon o socijalnom osiguranju za osobe zaposlene u industriji (GSVG) i Bauern-Sozialversicherungsgesetz (Zakon o socijalnom osiguranju za poljoprivrednike) (BSVG), u mjeri u kojoj se članci 46.b i 46.c Uredbe ne primjenjuju.

2. Svi zahtjevi za dolje navedena davanja na temelju mirovinskog računa prema Allgemeines Pensionsgesetz (Opći mirovinski zakon) (AGP), u mjeri u kojoj se članci 46.b i 46.c Uredbe ne primjenjuju:

(a) starosne mirovine;

(b) invalidske mirovine;

(c) obiteljske mirovine, s tim da ne treba određivati povećanje davanja na temelju dodatnih mjeseci osiguranja prema članku 7. stavku 2. APG-a.

▼M10

T.   POLJSKA

▼A1

Svi zahtjevi za starosne mirovine, invalidske mirovine i mirovine za nadživjele osobe.

▼M10

U.   PORTUGAL

▼B

Invalidske, starosne i obiteljske mirovine.

▼M10

V.   RUMUNJSKA

Ništa.

▼M10

W.   SLOVENIJA

▼A1

Nema.

▼M10

X.   SLOVAČKA

▼M11

Obiteljska mirovina (mirovina udovice, udovca i djece bez roditelja), čiji iznos proizlazi iz starosne mirovine, prijevremene mirovine ili invalidske mirovine prethodno isplaćene pokojniku.

▼M10

Y.   FINSKA

▼B

Nema.

▼M10

Z.   ŠVEDSKA

▼M11

Starosne mirovine vezane uz dohodak (Zakon 1998:674) i zajamčene mirovine u obliku starosne mirovine (Zakon 1998:702).

▼M10

AA.   UJEDINJENA KRALJEVINA

▼B

Svi zahtjevi za starosne i obiteljske mirovine određene u skladu s odredbama glave III. poglavlja 3. Uredbe, osim onih za koje:

(a) za vrijeme porezne godine koja počinje 6. travnja 1975. ili poslije tog datuma:

i. je dotična osoba navršila razdoblja osiguranja, zaposlenja ili boravka prema zakonodavstvu Ujedinjene Kraljevine i druge države članice; i

ii. jedna (ili više) poreznih godina iz podtočke i. nije bila uzeta u obzir kao kvalificirajuća godina u smislu zakonodavstva Ujedinjene Kraljevine;

(b) razdoblja osiguranja navršena prema zakonodavstvu na snazi u Ujedinjenoj Kraljevini za razdoblja prije 5. srpnja 1948. uzela bi se u obzir za potrebe članka 46. stavka 2. Uredbe primjenom razdoblja osiguranja, zaposlenja ili boravka prema zakonodavstvu druge države članice.

▼A1

D.    Davanja i sporazumi navedeni u članku 46.b stavku 2. Uredbe

1.  Davanja iz članka 46.b stavka 2. točke (a) Uredbe, čiji iznos ne ovisi o duljini navršenog razdoblja osiguranja ili prebivanja:

(a) Davanja za slučaj invalidnosti predviđena zakonodavstvima koja su navedena u dijelu A ovog Priloga.

(b) Puna danska državna mirovina koju su nakon 10 godina boravišta stekle osobe kojima je ona priznata najkasnije do 1. listopada 1989.

(c) Estonska državna mirovina priznata prema Zakonu o državnom mirovinskom osiguranju, starosne mirovine priznate prema Zakonu o državnoj reviziji, Zakonu o policijskoj službi i Zakonu o državnom odvjetništvu te starosne i mirovine nadživjelih osoba priznate prema Zakonu o pučkom pravobranitelju, Zakonu o službi u obrambenim snagama, Zakonu o položaju sudaca, Zakonu o plaćama, mirovinama i drugim socijalnim jamstvima članova parlamenta (Riigikogu) i Zakonu o pravima predsjednika Republike.

(d) Španjolskenaknade za slučaj smrti i mirovine za nadživjele osobe priznate u okviru općih i posebnih sustava.

(e) Naknada za udovice u okviru osiguranja za udovištvo francuskog općeg sustava socijalnog osiguranja ili sustava za radnike u poljoprivredi.

(f) Invalidske mirovine za udovce ili udovice iz francuskog općeg sustava socijalnog osiguranja ili sustava za radnike u poljoprivredi, kada su izračunate na temelju invalidske mirovine preminulog supružnika, plaćene u skladu s člankom 46. stavkom 1. točkom (a) pod (i).

(g) Nizozemska mirovina za nadživjele osobeprema Zakonu od 21 prosinca 1995. o općem osiguranju za nadživjele uzdržavane osobe.

(h) Finske državne mirovine određene u skladu sa Zakonom o državnim mirovinama od 8. lipnja 1956.i priznate prema prijelaznim odredbama Zakona o državnim mirovinama (547/93) te dodatni iznos mirovine za djecu u skladu sa Zakonom o mirovinama za nadživjele osobe od 17. siječnja 1969.

▼M11

(i) Švedska zajamčena mirovina i zajamčena naknada, koji su zamijenili pune švedske državne mirovine predviđene zakonodavstvom o državnim mirovinama primijenjenim prije 1. siječnja 1993., puna državna mirovina dodijeljena u skladu s prijelaznim propisima zakonodavstva koje se primjenjuje od tog datuma i švedska naknada za slučaj bolesti vezana uz dohodak i naknada za djelatnost.

▼A1

2.  Davanja iz članka 46.b stavka 2. točke (b) Uredbe, čiji se iznos određuje na temelju fiktivnog razdoblja za koje se smatra da je navršeno između dana nastupanja osiguranog slučaja i nekog kasnijeg dana:

(a) Danska prijevremena mirovina čiji se iznos određuje u skladu sa zakonodavstvom koje je bilo na snazi prije 1. listopada 1984.

(b) Njemačke invalidske mirovine i mirovine za nadživjele osobe za koje se uzima u obzir dodatno razdoblje, i njemačke starosne mirovine za koje se uzima u obzir dodatno razdoblje stečeno ranije.

(c) Talijanske mirovine za potpunu nesposobnost za rad (inabilità).

(d) Latvijske invalidske mirovine i mirovine za nadživjele osobe za koje se uzima u obzir fiktivno razdoblje osiguranja.

(e) Litavske invalidske i mirovine za nadživjele osobe iz socijalnog osiguranja.

(f) Luksemburške invalidske mirovine i mirovine za nadživjele osobe.

▼M9

(g) Slovačke invalidske mirovine i iz njih proistekle mirovine nadživjelih osoba.

▼A1

(h) Finske zaposleničke mirovine za koje se uzimaju u obzir buduća razdoblja prema nacionalnom zakonodavstvu.

▼M11

(i) Švedska naknada za slučaj bolesti i naknada za djelatnost u obliku zajamčene naknade (Zakon 1962:381, kako je izmijenjen Zakonom 2001:489), obiteljska mirovina obračunata na temelju obračunskih razdoblja (Zakon 2000:461 i 200:462) i švedska starosna mirovina u obliku osigurane mirovine obračunate na temelju prethodnih razdoblja osiguranja (Zakon 1998:702).

▼A1

3.  Sporazumi iz članka 46.b stavka 2. točke (b) alineja (i) Uredbe čija je svrha spriječiti da se isto fiktivno razdoblje uzima u obzir dva ili više puta:

▼M11

a) Nordijska Konvencija o socijalnom osiguranju od 18. kolovoza 2003.

▼A1

b) Sporazum o socijalnoj sigurnosti od 28. travnja 1997. između Savezne Republike Njemačke i Finske.

▼M11

c) Sporazum o socijalnoj sigurnosti od 10. studenoga 2000. između Republike Finske i Velikog Vojvodstva Luksemburga.

▼B
PRILOG V. (15)

USKLAĐIVANJE ZAKONODAVSTAVA DRŽAVA ČLANICA O UVJETIMA ZA UTVRĐIVANJE STUPNJA INVALIDNOSTI

(članak 40. stavak 4. Uredbe)BELGIJA

Države članice

Sustavi kojima upravljaju ustanove država članica koje su donijele odluku o priznavanju stupnja invalidnosti

Sustavi kojima upravljaju belgijske ustanove za koje je odluka obvezujuća u slučaju usklađivanja

Opći sustav

Sustav za rudare

Sustav za pomorce

Ossom (Ured za socijalnu sigurnost u prekomorski m zemljama)

Opća invalidnost

Profesionaln a invalidnost

FRANCUSKA

1.  Opći sustav

 
 
 
 
 

—  skupina III. (stalna pomoć i njega)

right accolade Usklađenost

Usklađenost

Usklađenost

Usklađenost

Nema usklađenosti

—  skupina II.

—  skupina I.

2.  Poljoprivredni sustav

 
 
 
 
 

—  potpuna, opća invalidnost

right accolade Usklađenost

Usklađenost

Usklađenost

Usklađenost

Nema usklađenosti

—  dvotrećinska opća invalidnost

—  stalna njega i pomoć

3.  Sustav za rudare

 
 
 
 
 

—  djelomična, opća invalidnost

right accolade Usklađenost

Usklađenost

Usklađenost

Usklađenost

Nema usklađenosti

—  stalna njega i pomoć

—  profesionalna invalidnost

Nema usklađenosti

Nema usklađenosti

Usklađenost

Nema usklađenosti

Nema usklađenosti

4.  Sustav za pomorce

 
 
 
 
 

—  opća invalidnost

right accolade Usklađenost

Usklađenost

Usklađenost

Usklađenost

Nema usklađenosti

—  profesionalna invalidnost

—  stalna njega i pomoć

Nema usklađenosti

Nema usklađenosti

Nema usklađenosti

Nema usklađenosti

Nema usklađenosti

ITALIJA

1.  Opći sustav

 
 
 
 
 

—  invalidnost – fizički radnici

right accolade Nema usklađenosti

Usklađenost

Usklađenost

Usklađenost

Nema usklađenosti

—  invalidnost – službenici

2.  Sustav za pomorce

 
 
 
 
 

—  nesposobnost za moreplovstvo

Nema usklađenosti

Nema usklađenosti

Nema usklađenosti

Nema usklađenosti

Nema usklađenosti

LUKSEMBURG

Invalidnost radnika – fizički radnici

right accolade Usklađenost

Usklađenost

Usklađenost

Usklađenost

Nema usklađenosti

Invalidnost – službeniciFRANCUSKA

Države članice

Sustavi kojima upravljaju ustanove država članica koje su donijele odluku o priznavanju stupnja invalidnosti

Sustavi kojima upravljaju francuske ustanove za koje je odluka obvezujuća u slučaju usklađivanja

Opći sustav

Poljoprivredni sustav

Sustav za rudare

Sustav za pomorce

Skupina I

Skupina II.

Skupina III.

Stalna pomoć i njega

2/3 Invalidnost

Potpuna invalidnost

Stalna pomoć i njega

2/3 Opća invalidnost

Stalna pomoć i njega

Profesionalna invalidnost

2/3 Opća invalidnost

Potpuna profesionalna invalidnost

Stalna pomoć i njega

BELGIJA

1.  Opći sustav

Usklađenost

Nema usklađenosti

Nema usklađenosti

Usklađenost

Nema usklađenosti

Nema usklađenosti

Usklađenost

Nema usklađenosti

Nema usklađenosti

Nema usklađenosti

Nema usklađenosti

Nema usklađenosti

2.  Sustav za rudare

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

—  djelomična, opća invalidnost

Usklađenost

Nema usklađenosti

Nema usklađenosti

Usklađenost

Nema usklađenosti

Nema usklađenosti

Usklađenost

Nema usklađenosti

Nema usklađenosti

Nema usklađenosti

Nema usklađenosti

Nema usklađenosti

—  profesionalna invalidnost

Nema usklađenosti

Nema usklađenosti

Nema usklađenosti

Nema usklađenosti

Nema usklađenosti

Nema usklađenosti

Nema usklađenosti

Nema usklađenosti

Usklađenost (2)

 
 
 

3.  Sustav za pomorce

Usklađenost (1)

Nema usklađenosti

Nema usklađenosti

Usklađenost (1)

Nema usklađenosti

Nema usklađenosti

Usklađenost (1)

Nema usklađenosti

Nema usklađenosti

Nema usklađenosti

Nema usklađenosti

Nema usklađenosti

ITALIJA

1.  Opći sustav

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

—  invalidnost – fizički radnici

Usklađenost

Nema usklađenosti

Nema usklađenosti

Usklađenost

Nema usklađenosti

Nema usklađenosti

Usklađenost

Nema usklađenosti

Nema usklađenosti

Nema usklađenosti

Nema usklađenosti

Nema usklađenosti

—  invalidnost – službenici

Usklađenost

Nema usklađenosti

Nema usklađenosti

Usklađenost

Nema usklađenosti

Nema usklađenosti

Usklađenost

Nema usklađenosti

Nema usklađenosti

Nema usklađenosti

Nema usklađenosti

Nema usklađenosti

2.  Sustav za pomorce

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

—  nesposobnost za moreplovstvo

Nema usklađenosti

Nema usklađenosti

Nema usklađenosti

Nema usklađenosti

Nema usklađenosti

Nema usklađenosti

Nema usklađenosti

Nema usklađenosti

Nema usklađenosti

Nema usklađenosti

Nema usklađenosti

 

LUKSEMBURG

Invalidnost radnika – fizički radnici

Usklađenost

Nema usklađenosti

Nema usklađenosti

Usklađenost

Nema usklađenosti

Nema usklađenosti

Usklađenost

Nema usklađenosti

Nema usklađenosti

Nema usklađenosti

Nema usklađenosti

Nema usklađenosti

Invalidnost – službenici

Usklađenost

Nema usklađenosti

Nema usklađenosti

Usklađenost

Nema usklađenosti

Nema usklađenosti

Usklađenost

Nema usklađenosti

Nema usklađenosti

Nema usklađenosti

Nema usklađenosti

Nema usklađenosti

(1)   Zasada invalidnost priznata od sirane belgijskih institucija kao opća invalidnost.

(2)   Samo u slučaju da belgijska institucija prizna da je radnik nesposoban za rad pod zemljom ili na površini zemlje.ITALIJA

Države članice

Sustavi kojima upravljaju ustanove država članica koje su donijele odluku o priznavanju stupnja invalidnosti

Sustavi kojima upravljaju talijanske ustanove za koje je odluka obvezujuća u slučaju usklađivanja

Opći sustav

Pomorci nesposobni za

moreplovstvo

Fizički radnici

Službenici

BELGIJA

1.  Opći sustav

Nema usklađenosti

Nema usklađenosti

Nema usklađenosti

2.  Sustav za rudare

 
 
 

—  djelomična, opća invalidnost

Usklađenost

Usklađenost

Nema usklađenosti

—  profesionalna invalidnost

Nema usklađenosti

Nema usklađenosti

Nema usklađenosti

3.  Sustav za pomorce

Nema usklađenosti

Nema usklađenosti

Nema usklađenosti

FRANCUSKA

1.  Opći sustav

 
 
 

—  skupina III. (stalna pomoć i njega)

right accolade Usklađenost
right accolade Usklađenost
right accolade Usklađenost

—  skupina II.

—  skupina I.

2.  Poljoprivredni sustav

 
 
 

—  potpuna, opća invalidnost

right accolade Usklađenost
right accolade Usklađenost
right accolade Nema usklađenosti

—  djelomična opća invalidnost

—  stalna njega i pomoć

3.  Sustav za rudare

 
 
 

—  djelomična, opća invalidnost

right accolade Usklađenost
right accolade Usklađenost
right accolade Nema usklađenosti

—  stalna njega i pomoć

—  profesionalna invalidnost

Nema usklađenosti

Nema usklađenosti

Nema usklađenosti

4.  Sustav za pomorce

 
 
 

—  djelomična invalidnost

right accolade Nema usklađenosti
right accolade Nema usklađenosti
right accolade Nema usklađenosti

—  stalna njega i pomoć

—  profesionalna invalidnost

 
 
 LUKSEMBURG

Države članice

Sustavi kojima upravljaju ustanove država članica koje su donijele odluku o priznavanju stupnja invalidnosti

Sustavi kojima upravljaju luksemburške ustanove za koje je odluka obvezujuća u slučaju usklađivanja

Invalidnost – fizički radnici

Invalidnost - Službenici

BELGIJA

1.  Opći sustav

Usklađenost

Usklađenost

2.  Sustav za rudare

 
 

—  djelomična, opća invalidnost

Nema usklađenosti

Nema usklađenosti

—  profesionalna invalidnost

Nema usklađenosti

Nema usklađenosti

3.  Sustav za pomorce

Usklađenost (1)

Usklađenost (1)

FRANCUSKA

1.  Opći sustav

 
 

—  skupina III. (stalna pomoć i njega)

right accolade Usklađenost
right accolade Usklađenost

—  skupina II.

—  skupina I.

2.  Poljoprivredni sustav

 
 

—  potpuna, opća invalidnost

right accolade Usklađenost
right accolade Usklađenost

—  dvotrećinska opća invalidnost

—  stalna njega i pomoć

3.  Sustav za rudare

 
 

—  dvotrećinska opća invalidnost

right accolade Usklađenost
right accolade Usklađenost

—  stalna njega i pomoć

—  profesionalna invalidnost

Nema usklađenosti

Nema usklađenosti

4.  Sustav za pomorce

 
 

—  djelomična opća invalidnost

right accolade Usklađenost
right accolade Usklađenost

—  stalna njega i pomoć

—  profesionalna invalidnost

Nema usklađenosti

Nema usklađenosti

(1)   U mjeri u kojoj belgijske ustanove invalidnost priznaju kao opću invalidnost.
PRILOG VI. (A) (B) (2) (7) (8) (9) (11) (12) (13) (14) (15)

POSEBNI POSTUPCI ZA PRIMJENU ZAKONODAVSTAVA ODREĐENIH DRŽAVA ČLANICA

(članak 89. Uredbe)

A.   BELGIJA

1. Osobe čije pravo na davanja u naravi iz zdravstvenog osiguranja za slučaj bolesti proizlazi iz odredbi belgijskog obveznog sustava za bolest i invalidnost koji se primjenjuje na samozaposlene osobe, imat će pravo prema odredbama poglavlja 1. glave III. Uredbe, uključujući članak 35. stavak 1., pod sljedećim uvjetima:

(a) u slučaju da imaju privremeno boravište na državnom području države članice koja nije Belgija, predmetne osobe ostvaruju pravo na:

i. davanja u naravi propisana zakonodavstvom države članice u kojoj imaju privremeno boravište, a koja se odnose na bolničku njegu;

ii. naknadu troškova u odnosu na druga davanja u naravi pružena u skladu s belgijskim sustavom od strane relevantnih belgijskih ustanova prema stopi propisanoj zakonodavstvom države privremenog boravišta.

(b) U slučaju da imaju stalno boravište na državnom području države članice koja nije Belgija, takve osobe imaju pravo na davanja u naravi propisana zakonodavstvom države članice u kojoj imaju stalno boravište, uz uvjet da relevantnoj belgijskoj ustanovi uplaćuju odgovarajuće dodatne doprinose utvrđene prema belgijskim propisima.

2. Radi primjene odredbi poglavlja 7. i 8. glave III. Uredbe od strane nadležne belgijske ustanove, dijete se smatra odraslim u državi članici na čijem području boravi.

3. Za potrebe članka 46. stavka 2. Uredbe, razdoblja starosnog osiguranja navršena u skladu s belgijskim zakonodavstvom prije 1. siječnja 1945. smatraju se razdobljima osiguranja navršenim prema belgijskom zakonodavstvu o sustavu opće invalidnosti i sustavu za pomorce.

4. Prilikom primjene članka 40. stavka 3. točke (a) podtočke ii. potrebno je uzeti u obzir samo razdoblja tijekom kojih je zaposlena osoba ili samozaposlena osoba bila nesposobna za rad u okviru važenja belgijskih zakona.

5. Za potrebe članka 46. stavka 2. Uredbe, razdoblja starosnog osiguranja koja su samozaposlene osobe navršile u skladu s belgijskim zakonodavstvom prije nego što je na snagu stupilo zakonodavstvo o nesposobnosti za rad samozaposlenih osoba, smatraju se razdobljima navršenima u skladu s tim zakonodavstvom.

6. S ciljem utvrđivanja jesu li ispunjeni svi uvjeti propisani belgijskim zakonodavstvom za ostvarenje prava na davanje za nezaposlenost, u obzir je potrebno uzeti samo dane plaćenog zaposlenja; međutim, potrebno je uzeti u obzir dane koji su prihvaćeni kao izjednačeni u okviru značenja spomenutog zakonodavstva samo ako su odrađeni dani koji su im prethodili bili dani plaćenog zaposlenja.

7. U skladu s člankom 72. i člankom 79. stavkom 1. točkom (a) Uredbe, u obzir je potrebno uzeti razdoblja zaposlenja i/ili razdoblja osiguranja navršena prema zakonodavstvu druge države članice u kojoj je pravo na davanja prema belgijskom zakonodavstvu, uz uvjet da su za određeno prethodno razdoblje bili ispunjeni uvjeti za obiteljsko davanje u okviru sustava za zaposlene.

8. Za potrebe primjene članka 14.a stavaka 2., 3. i 4. te članka 14.c točke (a) i članka 14.d Uredbe (EEZ) br. 1408/71, poslovni prihodi u referentnoj godini koji služe kao osnovica za utvrđivanje doprinosa, koje je potrebno platiti s obzirom na socijalne aranžmane za samozaposlene osobe, računaju se pomoću godišnje stope za godinu tijekom koje su prihodi primljeni.

Stopa konverzije je godišnja srednja vrijednost svih stopa konverzije objavljena u Službenom listu Europskih zajednica, u skladu s člankom 107. stavkom 5. Uredbe (EEZ) br. 547/72.

9. U izračunu teoretskog iznosa invalidske mirovine, kako je navedeno u članku 46. stavku 2. Uredbe, nadležna belgijska ustanova će za osnovicu uzeti prihod primljen za zanimanje koje je osoba posljednje obavljala.

10. Svaka zaposlena osoba ili samozaposlena osoba koja više nije osigurana u Belgiji u skladu sa zakonodavstvom za invalidsko i zdravstveno osiguranje, a što također čini ostvarivanje prava na davanja uvjetovanim time je li osoba osigurana u vrijeme nastanka osiguranog rizika, smatra se i nadalje osiguranom kada nastupi rizik, a za potrebe primjene poglavlja 3. glave III. Uredbe, ako je ista osoba osigurana za iste rizike u skladu sa zakonodavstvom druge države članice.

11. Ako ista osoba ima pravo na belgijska davanja za invalidnost u skladu s člankom 45. Uredbe, ta se davanja priznaju u skladu s pravilima propisanim u članku 46. stavku 2. Uredbe:

(a) U skladu s odredbama propisanim Zakonom od 9. kolovoza 1963. o osnivanju i organiziranju sustava obveznog zdravstvenog osiguranja za slučaj bolesti i osiguranja u slučaju invalidnosti, ako je u vrijeme kada je došlo do nesposobnosti za rad osoba bila osigurana za isti rizik prema zakonodavstvu druge države članice kao zaposlena osoba u okviru značenja članka 1. točke (a) Uredbe.

(b) U skladu s odredbama propisanim u Kraljevskom dekretu od 20. srpnja 1971. o osnivanju sustava osiguranja za slučaj nesposobnosti za rad samozaposlenih osoba, u vrijeme kada je došlo do nesposobnosti za rad, a osoba je bila samozaposlena osoba u okviru značenja članka 1. točke (a) Uredbe.

▼M3

12. Štetni događaj iz članka 1. Zakona od 9. ožujka 1953., kojim se uvode određene prilagodbe vojnih mirovina i omogućuje stjecanje vojnim osobama koje su postale invalidi u mirnodopskom razdoblju besplatne zdravstvene njege i recepata, označava ozljedu na radu ili profesionalnu bolest u smislu poglavlja 4. glave III. Uredbe.

▼M10

B.   BUGARSKA

Ništa.

▼M10

C.   ČEŠKA REPUBLIKA

▼A1

Nema.

▼M10

D.   DANSKA

▼M2 —————

▼M1

2. Osobe koje u skladu s poglavljem 1. glave III. Uredbe imaju pravo na davanja u naravi tijekom razdoblja privremenog boravka ili boravka u Danskoj imaju pravo na takva davanja pod istim uvjetima kakvi su po danskom zakonodavstvu navedeni za osobe koje, prema Zakonu o zdravstvenom osiguranju (lov om offentlig sygesikring) pripadaju razredu 1. Međutim, osobe koje počnu boraviti u Danskoj i koje se pridruže danskom sustavu zdravstvenog osiguranja mogu, pod jednakim uvjetima kao osigurani danski državljani, odlučiti da pripadaju u razred 2.

▼B

3. 

(a) Odredbe danskih zakona o socijalnim mirovinama kojima se propisuje da je pravo na mirovinu uvjetovano time da podnositelj zahtjeva ima boravište u Danskoj, ne primjenjuju se na zaposlene osobe i samozaposlene osobe ili njihove nadživljene članove obitelji koji imaju boravište na državnom području države članice koja nije Danska;

(b) U svrhu izračuna mirovine, razdoblja zaposlenja ili samozaposlenja koje je u Danskoj navršio pogranični radnik ili sezonski radnik smatraju se razdobljima boravišta koja je u Danskoj navršio nadživjeli bračni drug ako je nadživjeli bračni drug tijekom tih razdoblja bio povezan s pograničnim radnikom ili sezonskim radnikom bračnim odnosom bez razdvajanja stola i postelje ili de facto razdvajanja na temelju neslaganja, a uz uvjet da je tijekom tih razdoblja bračni drug boravio na državnom području druge države članice;

(c) U svrhu izračuna mirovine, razdoblja zaposlenja ili samozaposlenja koju je u Danskoj prije 1. siječnja 1984. navršila zaposlena osoba ili samozaposlena osoba koja nije pogranični radnik ili sezonski radnik, smatrat će se razdobljima boravišta koja je u Danskoj navršio nadživjeli bračni drug, sve dok je nadživjeli bračni drug tijekom tih razdoblja bio sa zaposlenom osobom ili samozaposlenom osobom u braku bez razdvajanja od stola i postelje ili de facto razdvajanja na temelju neslaganja, a uz uvjet da je tijekom tih razdoblja bračni drug boravio na državnom području druge države članice;

(d) Razdoblja koja će se uzeti u obzir prema uvjetima iz točaka (b) i (c) neće se uzeti u obzir ako se podudaraju s razdobljima uzetim u obzir za izračun mirovina za dotične osobe u skladu sa zakonodavstvom o obveznom osiguranju druge države članice, ili s razdobljima tijekom kojih je ta osoba primala mirovinu u skladu s tim zakonodavstvom.

Međutim, ta je razdoblja potrebno uzeti u obzir ako je godišnji iznos navedenih mirovina manji od pola osnovnog iznosa socijalne mirovine.

4. Uvjeti iz Uredbe ne dovode u pitanje privremena pravila danskih zakona od 7. lipnja 1972. o mirovinskim pravima danskih državljana koji imaju stvarno boravište u Danskoj tijekom navedenog razdoblja, a koji neposredno prethodi datumu podnošenja zahtjeva. Međutim, mirovina se priznaje prema uvjetima propisanim za danske državljane na državljane drugih država članica sa stvarnim boravištem u Danskoj tijekom godine koja neposredno prethodi datumu zahtjeva.

5. 

(a) Razdoblja tijekom kojih je pogranični radnik s privremenim boravištem na državnom području države članice koja nije Danska obavljao aktivnosti vezane uz svoje zanimanje ili trgovinu u Danskoj smatrat će se razdobljima boravišta u svrhu danskih zakona. Isto se primjenjuje na razdoblja tijekom kojih je pogranični radnik upućen ili pruža usluge u državi članici koja nije Danska;

(b) Razdoblja tijekom kojih je sezonski radnik s boravištem na državnom području države članice koja nije Danska obavljao aktivnosti vezane uz svoje zanimanje u Danskoj smatrat će se razdobljima boravišta u svrhu danskih zakona. Isto se primjenjuje na razdoblja tijekom kojih je sezonski radnik upućen na državno područje države članice koja nije Danska.

6. Kako bi se utvrdilo jesu li ispunjeni uvjeti za ostvarenje prava na dnevni doplatak u slučaju bolesti ili majčinstva propisan zakonom ►M12  ————— ◄ o dnevnim doplatcima u slučaju bolesti ili majčinstva, a kada se na određenu osobu više ne primjenjuje dansko zakonodavstvo tijekom referentnih razdoblja utvrđenih u gore navedenim zakonima:

(a) potrebno je u obzir uzeti razdoblja osiguranja i zaposlenosti navršenim prema zakonodavstvu države članice koja nije Danska tijekom gore navedenih referentnih razdoblja tijekom kojih osoba nije bila obuhvaćena danskim zakonodavstvom, kao da se radi o razdobljima navršenim u skladu s danskim zakonodavstvom.

▼M8 —————

▼B

7. Članak 46.a stavak 3. točka (d) i članak 46.c stavci 1. i 3. Uredbe i članak 7. stavak 1. Provedbene uredbe ne primjenjuju se na mirovine ostvarene u kontekstu danskog zakonodavstva.

8. Za potrebe primjene članka 67. Uredbe, davanja za nezaposlenost za samozaposlene osobe osigurane u Danskoj računaju se u skladu s danskim zakonodavstvom.

9. U slučaju da korisnik danske starosne mirovine ili mirovine za rano umirovljenje također ima pravo na obiteljsku mirovinu iz druge države članice, takve mirovine, radi primjene danskog zakonodavstva, smatraju se davanjima iste vrste u okviru značenja članka 46.a stavka 1. Uredbe, na koje se primjenjuje uvjet da je osoba, čija razdoblja osiguranja ili boravišta služe kao temelj za izračun obiteljske mirovine, također navršila razdoblja boravišta u Danskoj.

▼M3

10. Od osobe koja je obuhvaćena posebnim sustavom za državne službenike koji borave u Danskoj, i

a) na koju se ne odnose odredbe glave III., poglavlja 1., odjeljaka od 2. do 7.; i

b) koja nema pravo na dansku mirovinu,

nadležna tijela mogu zahtijevati plaćanje troškova davanja u naravi odobrenih u Danskoj, ako su davanja u naravi obuhvaćena navedenim posebnim sustavom i/ili sustavom osobnog dopunskog osiguranja. Ovo se primjenjuje i na bračnog druga te osobe i na njegovu djecu do 18 godina.

▼M12

11. Privremeno davanje koje se isplaćuje nezaposlenim osobama koje su ostvarile pravo na davanje na temelju sustava „fleksibilnost posla” (ledighedsydelse) (na temelju Zakona o aktivnoj socijalnoj politici) pripada u glavu III. poglavlje 6. (davanja za nezaposlene). Što se tiče nezaposlenih osoba koje se nađu u drugoj državi članici, odredbe članaka 69. i 71. Uredbe primjenjuju se ako dotična država članica ima slične sustave za iste kategorije osoba.

▼M10

E.   NJEMAČKA

▼B

1. Odredbe članka 10. Uredbe ne dovode u pitanje odredbe prema kojima nesreće (i profesionalne bolesti) do kojih dođe izvan područja Federalne Republike Njemačke i razdoblja navršena izvan tog područja nisu osnova za davanja ili su to samo pod određenim uvjetima, kada te osobe imaju boravište izvan područja Federalne Republike Njemačke.

2. 

(a) Uobičajena razdoblja za raspodjelu (pauschale Anrechnungszeit) određuju se samo u odnosu na njemačka razdoblja.

(b) U svrhu uzimanja u obzir njemačkih razdoblja primanja mirovine za mirovinsko osiguranje rudara, primjenjuje se samo njemačko zakonodavstvo.

(c) U svrhu uzimanja u obzir njemačkih zamjenskih razdoblja (Ersatzzeiten), primjenjuje se samo njemačko zakonodavstvo.

▼M8 —————

▼B

4. Članak 7. Knjige VI. Socijalnog kodeksa primjenjuje se na državljane druge države članice i osobe bez državljanstva te izbjeglice koje imaju boravište na državnom području druge države članice, u skladu sa sljedećim pravilima.

Ako su ispunjeni opći uvjeti, dobrovoljni doprinosi se mogu uplatiti u njemački sustav mirovinskog osiguranja:

(a) ako određena osoba ima domicil ili boravište na državnom području Federalne Republike Njemačke;

(b) ako određena stranka ima privremeno domicil ili boravište na državnom području druge države članice te je prethodno dobrovoljno ili obvezno uplaćivala doprinose u njemački sustav mirovinskog osiguranja;

(c) ako je određena stranka državljanin druge države članice, ako ima domicil ili boravište na državnom području treće države članice te ako je uplaćivala doprinose najmanje 60 mjeseci u njemački sustav mirovinskog osiguranja ili je bila sposobna za dobrovoljno osiguranje u skladu s člankom 232. Knjige VI. Socijalnog kodeksa te nije obavezno ili dobrovoljno osigurana prema zakonodavstvu druge države članice.

5. 

6. 

7. 

8. 

9. Kada se troškovi davanja u naravi, koje su priznale njemačke ustanove mjesta boravišta umirovljenicima ili članovima njihovih obitelji osiguranih kod nadležnih ustanova u drugim državama članicama, moraju nadoknaditi na temelju mjesečnih paušalnih iznosa, takvi troškovi se u svrhu financijskog ujednačavanja među njemačkim ustanovama zdravstvenog osiguranja za umirovljenike tretiraju kao trošak njemačkog sustava zdravstvenog osiguranja za umirovljenike. Paušalni iznos refundiran njemačkim ustanovama mjesta boravišta od strane nadležnih ustanova drugih država članica smatra se primitkom koji se mora uzeti u obzir u gore navedenim financijskim ujednačavanjima.

10. U slučaju samozaposlenih osoba, za pravo na pomoć za nezaposlenost (Arbeitslosenhilfe) uvjet je da je određena osoba prije no što se prijavila kao nezaposlena najmanje godinu dana radila uglavnom kao samozaposlena osoba na državnom području Federalne Republike Njemačke te svoj posao nije napustila samo privremeno.

▼M8 —————

▼B

12. Razdoblja obveznog osiguranja navršena prema zakonodavstvu druge države članice ili prema posebnom sustavu za obrtnike, ili, ako nema takvog sustava, prema posebnom sustavu za samozaposlene osobe, ili prema općem sustavu, uzimaju se u obzir kako bi se opravdalo postojanje 18 godina obveznih doprinosa potrebnih za izuzimanje iz obveznog članstva u mirovinskom osiguranju za samostalne obrtnike.

13. Za potrebe primjene njemačkog zakonodavstva o obveznom zdravstvenom osiguranju za umirovljenike na način propisan člankom 5. stavkom 1. alinejom ii. sveska V. Zakonika o socijalnom osiguranju (Fünftes Sozialgesetzbuch - SGB V) i člankom 56. Zakona o reformi zdravstvenog osiguranja (Gesundheitsreformgesetz), razdoblja osiguranja ili boravišta navršena u skladu sa zakonodavstvom druge države članice tijekom kojih je ista osoba imala pravo na davanja u naravi za slučaj bolesti uzimaju se u obzir, ako je to slučaj, kao razdoblja osiguranja navršena u skladu s njemačkim zakonodavstvom uz uvjet da se ne preklapaju s razdobljima osiguranja navršenim prema tom zakonodavstvu.

14. Za pružanje novčanih davanja u skladu s člankom 47. stavkom 1. sveska V. njemačkog Zakonika o socijalnom osiguranju (SGB V) i člankom 200. stavkom 2. te člankom 561. stavkom 1. njemačkog Zakona o socijalnom osiguranju (Reichsversicherungsordnung - RVO), njemačke ustanove određuju neto naknadu koju je potrebno uzeti u obzir za izračun davanja kao da su osigurane osobe boravile u Federalnoj Republici Njemačkoj.

15. Grčki nastavnici koji imaju status državnih službenika zbog činjenice da su predavali u njemačkim školama, doprinijeli su obveznom njemačkom sustavu mirovinskog osiguranja te posebnom grčkom sustavu za državne službenike te više nisu pokriveni obveznim njemačkim osiguranjem nakon 31. prosinca 1978., mogu na zahtjev dobiti nadoknadu obveznih doprinosa u skladu s člankom 210. Knjige VI. Socijalnog kodeksa. Prijave za nadoknadu doprinosa moraju se podnijeti tijekom godine koja slijedi nakon datuma stupanja na snagu ove odredbe. Određena stranka može također podnijeti svoj zahtjev u roku od šest kalendarskih mjeseci od datuma kada je prestala biti obveznik obveznog osiguranja.

Članak 210. stavak 6. Knjige VI. Socijalnog kodeksa primjenjuje se samo u pogledu razdoblja tijekom kojih su uplaćivani obvezni doprinosi mirovinskom osiguranju povrh doprinosa posebnom grčkom sustavu za državne službenike i u odnosu na razdoblja alokacije koji su neposredno uslijedili razdobljima tijekom kojih su uplaćivani ti obvezni doprinosi.

16. 

▼M8 —————

▼B

18. Za osobu koja prima mirovinu prema njemačkom zakonodavstvu i mirovinu prema zakonodavstvu druge države članice smatra se da ima, u svrhu primjene članka 27. Uredbe, pravo na davanja u naravi za slučaj bolesti ili majčinstva ako je, u skladu s člankom 8. stavkom 1. točkom 4. sveska V. njemačkog Zakonika o socijalnom osiguranju (SGB V), ista osoba izuzeta iz obveznog zdravstvenog osiguranja (Krankenversicherung).

19. Razdoblje osiguranja za podizanje djece prema njemačkom zakonodavstvu vrijedi čak i za vrijeme razdoblja tijekom kojeg je zaposlena osoba odgajala dijete u drugoj državi članici uz uvjet da ta osoba nije mogla obavljati profesionalne aktivnosti s obzirom na članak 6. stavak 1. Zakona o zaštiti majki (Mutterschutzgesetz) ili je uzela roditeljski dopust u skladu s člankom 15. federalnog Zakona o doplatku za podizanje djece (Bundeserziehungsgeldgesetz) te se nije zapošljavala na nekim manjim poslovima (geringfügig) u okviru značenja članka 8. SGB IV.

20. Kada se primjenjuju odredbe njemačkog mirovinskog zakona koji je na snazi od 31. prosinca 1991., također se primjenjuju i odredbe Priloga VI. u inačici koja je na snazi od 31. prosinca 1991.

▼M3

21. 

(a) Ako se radi o davanjima u naravi, glava III., poglavlje 1., odjeljci 2. do 7. ne primjenjuju se na osobe koje imaju pravo na davanja u naravi u okviru sustava za državne službenike, ili osobe koje se smatra takvima, a koje nisu osigurane u okviru obveznog sustava zdravstvenog osiguranja.

(b) Međutim, ako osoba obuhvaćena sustavom za državne službenike boravi u državi članici prema čijem zakonodavstvu:

 pravo na davanje u naravi ne ovisi o uvjetima osiguranja ili zaposlenja, i

 se ne isplaćuje mirovina,

ustanova zdravstvenog osiguranja savjetuje toj osobi da obavijesti odgovarajuća tijela države članice boravišta o tome da ne želi koristiti prava na davanja u naravi koja su joj priznata u okviru nacionalnog zakonodavstva u državi članici boravišta. To se prema potrebi može učiniti upućivanjem na članak 17.a Uredbe.

22. Bez obzira na odredbe točke 21. u vezi s davanjima u naravi, smatra se da se odredbe članka 27. Uredbe primjenjuju na sve osobe koje imaju pravo na mirovinu prema „Beamtenversorgungsrecht”, kao i na mirovinu prema zakonodavstvu druge države članice.

23. Poglavlje 4. ne primjenjuje se na osobe koje imaju pravo na davanja u naravi koja se stječu iz osiguranja od nezgode za državne službenike, kao ni na osobe koje se smatra takvima.

▼M8

24. Za izračun teoretskog iznosa navedenog u članku 46. stavku 2. točki (a) Uredbe, u mirovinskim sustavima za slobodna zanimanja nadležne institucije uzimaju kao osnovu, za svaku godinu osiguranja ostvarenog na temelju zakonodavstva bilo koje druge države članice, pravo na prosječnu godišnju mirovinu stečeno tijekom razdoblja članstva nadležne institucije putem uplata doprinosa.

25. Članak 79.a Uredbe primjenjuje se, među ostalim, na izračun mirovina za siročad i uvećanja ili dodataka za djecu iz mirovinskih shema za slobodna zanimanja.

▼M10

F.   ESTONIJA

▼M11

Kako bi se obračunalo roditeljsko davanje, razdoblja zaposlenja u državama članicama osim Estonije smatraju se utemeljena na istom prosječnom iznosu socijalnih doprinosa uplaćenih tijekom razdoblja zaposlenja u Estoniji, s kojima se zbrajaju. Ako je tijekom referencijske godine radnik radio samo u ostalim državama članicama, obračun davanja smatra se utemeljenim na prosječnom socijalnom doprinosu uplaćenom u Estoniji između referencijske godine i porodiljnog dopusta.

▼M10

G.   GRČKA

▼B

1. 

2. Zakon br. 1469/84 o dobrovoljnom učlanjivanju u sustav mirovinskog osiguranja za grčke državljane i strane državljane grčkog porijekla primjenjuje se na državljane drugih država članica, apatride i izbjeglice koje borave na državnom području države članice u skladu s drugim podstavkom.

Doprinosi se mogu izvršiti uz uvjet da su ispunjeni drugi uvjeti ovog zakona u sljedećim slučajevima:

(a) kada osoba ima domicil ili boravište na državnom području države članice te je u neko vrijeme u prošlosti bila obvezno učlanjena u grčki sustav mirovinskog osiguranja;

ili

(b) bez obzira na mjesto domicila ili boravišta, kada je osoba prethodno imala boravište u Grčkoj 10 godina, uzastopno ili ne, ili je prethodno dobrovoljno ili obvezno podlijegala grčkom zakonodavstvu u razdoblju od 1 500 dana.

3. Bez obzira na relevantne odredbe iz primjene OGA Uredbe, razdoblja tijekom kojih se davanja koja se isplaćuju za ozljedu na radu ili profesionalnu bolest na način definiran zakonodavstvom država članica, što je posebna odredba a takve rizike, uz uvjet da se preklapaju s razdobljima zaposlenja u sektoru poljoprivrede u Grčkoj, smatraju se razdobljima osiguranja u skladu sa zakonodavstvom koji se primjenjuju prema OGA u okviru značenja članka 1. točke (r) Uredbe.

4. U kontekstu grčkog zakonodavstva primjena članka 49. stavka 2. Uredbe podložna je uvjetu da novi izračun iz gore navedenog članka nema obrnut učinak na interese određenih osoba.

5. U slučaju kada pravila za grčke pomoćne mirovinske fondove („επχουριχά ταμεία”) imaju odredbu za priznavanje razdoblja obveznog starosnog mirovinskog osiguranja navršenih pri obveznim, grčkim, osiguravajućim ustanovama („χύριας ασφάλισης”), ta se pravila također primjenjuju na razdoblja obveznog mirovinskog osiguranja u grani mirovine navršenoj prema zakonodavstvu druge države članice u okviru Uredbe.

6. Zaposlene osobe koje su bile obvezno učlanjene do 31. prosinca 1992. u sustav mirovinskog osiguranja države članice koja nije Grčka i na koje se primjenjuje obvezno, grčko, socijalno osiguranje (temeljni obvezni sustav) prvi put nakon 1. siječnja 1993., smatra se kao „nekada osigurana osoba” u skladu s odredbama Zakona br. 2084/92.

▼M1

7. Aktivni ili umirovljeni državni službenici, s njima izjednačene osobe i članovi njihovih obitelji, koji su obuhvaćeni posebnim sustavom zdravstvene skrbi, mogu ostvarivati hitno potrebna davanja u naravi za slučaj bolesti ili majčinstva tijekom privremenog boravka na području druge države članice ili kad s prethodnim odobrenjem nadležne grčke ustanove tamo otputuju kako bi dobili njegu primjerenu svojem zdravstvenom stanju, u skladu s postupcima navedenima u članku 22. stavku 1. točkama (a) i (c), članku 22. stavku 3. i članku 31. točki (a) ove Uredbe, pod istim uvjetima kao zaposlene i samozaposlene osobe koje su obuhvaćene grčkim zakonodavstvom o socijalnoj sigurnosti (zakonski sustavi).

8. Članak 22.b primjenjuje se analogno na sve državne službenike, s njima izjednačene osobe i članove njihove obitelji koji su obuhvaćeni posebnim grčkim sustavom zdravstvene skrbi.

▼M3

9. Što se tiče državnih službenika i osoba koje se smatra takvima, koji su stupili u službu do 31. prosinca 1982., odgovarajuće se primjenjuju odredbe poglavlja 2. i 3. glave III. Uredbe ako su navedene osobe navršile razdoblja osiguranja u drugoj državi članici, bilo u okviru posebnog mirovinskog sustava za državne službenike ili za osobe koje se smatra takvima, bilo u okviru općeg sustava, pod uvjetom da su navedene osobe bile zaposlene kao državni službenici ili kao osobe koje se smatra takvima, u skladu s odredbama grčkog zakonodavstva.

10. Ako prema posebnom sustavu za državne službenike ili za osobe koje se smatra takvima nisu stečena prava na mirovinu, primjena odredaba članka 43.a stavka 2. i članka 51.a stavka 2. ne utječe na primjenu grčkog zakonodavstva (Zakon o civilnim i vojnim mirovinama) u vezi s prijenosom razdoblja osiguranja iz posebnog sustava za državne službenike u opći sustav osiguranja zaposlenih osoba uplatom propisanih doprinosa.

▼M10

H.   ŠPANJOLSKA

▼M1

1. Uvjet obavljanja djelatnosti u svojstvu zaposlene ili samozaposlene osobe, ili uvjet prijašnjeg obveznog osiguranja za isti osigurani slučaj u okviru sustava organiziranog u korist zaposlenih ili samozaposlenih osoba iste države članice, naveden u članku 1. točki (a) podtočki iv. ove Uredbe, neće se zahtijevati od osoba koje su se kao dužnosnici ili zaposlenici u međuvladinoj međunarodnoj organizaciji u skladu s odredbama Kraljevskog ukaza br. 317/1985 od 6. veljače 1985. dobrovoljno pridružile općem sustavu socijalne sigurnosti.

2. U skladu s načelom jednakog postupanja davanja koja osigurava Kraljevski ukaz br. 2805/79 od 7. prosinca 1979. o dobrovoljnom uključenju u opći sustav socijalne sigurnosti proširuju se na državljane drugih država članica, izbjeglice i osobe bez državljanstva koje, prihvaćajući zaposlenje u međunarodnom tijelu, prestaju biti obvezno osigurani u španjolskom sustavu socijalne sigurnosti.

▼M3

3. 

(a) U svim španjolskim sustavima socijalne sigurnosti, osim u sustavu za državne službenike, oružane snage i sudsku upravu, kada nastupi osigurani slučaj smatra se da je svaka zaposlena osoba ili samozaposlena osoba koja više nije osigurana prema španjolskom zakonodavstvu i nadalje osigurana radi provedbe odredaba poglavlja 3. glave III. Uredbe, ako je ta osoba u vrijeme nastanka osiguranog slučaja osigurana prema zakonodavstvu druge države članice ili, ako to nije slučaj, kada treba isplatiti davanje za isti rizik u skladu sa zakonodavstvom druge države članice. Smatra se da je ovaj posljednji uvjet ispunjen u slučaju iz članka 48. stavka 1.

(b) Za potrebe provedbe odredaba poglavlja 3. glave III. Uredbe, godine koje radniku nedostaju da bi ispunio uvjet dobi za odlazak u mirovinu ili za obvezno umirovljenje, određen u točki 4. članka 31. pročišćenog teksta Zakona o državnim umirovljenicima, uzimaju se u obzir samo ako je u vrijeme nastanka osiguranog slučaja na osnovi kojeg pripada invalidska mirovina ili mirovina za slučaj smrti korisnik bio obuhvaćen španjolskim posebnim sustavom za državne službenike ili je obavljao djelatnost na temelju koje ima pravo na jednak postupak u okviru toga sustava.

▼B

4. 

(a) Prema članku 47. Uredbe, izračun teoretskih španjolskih davanja provodi se na temelju stvarnih doprinosa osigurane osobe tijekom godina koje neposredno prethode uplati posljednjeg doprinosa španjolskom socijalnom osiguranju;

▼M2

(b) Iznos dobivene mirovine uvećava se za iznos povećanja i revalorizacije koji se izračunava za svaku sljedeću godinu, za mirovine iste vrste.

▼M3

5. Razdoblja koja su navršena u drugim državama članicama, a koja se moraju uračunati u posebni sustav za državne službenike, oružane snage i sudsku upravu za potrebe članka 47. Uredbe, izjednačavaju se s razdobljima koja su vremenski najbliža razdobljima državne službe u Španjolskoj.

6. U posebnom sustavu za državne službenike, oružane snage i sudsku upravu, izraz „acto de servicio” (službena dužnost) odnosi se na ozljede na radu i profesionalne bolesti u smislu i za potrebe provedbe odredaba poglavlja 4. glave III. Uredbe.

7. 

(a) Ako se radi o davanjima u naravi, glava III. poglavlje 1. odjeljci 2. do 7. ne primjenjuju se na korisnike posebnog sustava za državne službenike, oružane snage i sudsku upravu koji su obuhvaćeni španjolskim „Mutualismo administrativo”.

(b) Ako ipak osoba obuhvaćena jednim od tih sustava boravi u državi članici prema čijem zakonodavstvu:

 pravo na davanja u naravi ne ovisi o uvjetima osiguranja ili zaposlenja, i

 ne isplaćuje se mirovina,

ustanova zdravstvenog osiguranja savjetuje toj osobi da obavijesti odgovarajuća tijela države članice boravišta o tome da ne želi koristiti prava na davanja u naravi koja su joj priznata prema nacionalnom zakonodavstvu u državi članici boravišta. To se prema potrebi može učiniti upućivanjem na članak 17.a Uredbe.

8. Bez obzira na odredbe točke 7., u vezi s davanjima u naravi, smatra se da se odredbe članka 27. Uredbe primjenjuju na sve osobe koje imaju pravo na mirovinu prema posebnom sustavu za državne službenike, oružane snage i sudsku upravu, kao i na mirovinu prema zakonodavstvu druge države članice.

▼M4

9. Posebni španjolski sustav za studente („ Seguro Escolar”) ne temelji priznavanje prava na davanja na završetku razdoblja osiguranja, zaposlenja i boravka, kako su ti izrazi određeni člankom 1. točkama (r), (s) i (sa) Uredbe. Stoga španjolske ustanove ne mogu izdati relevantne potvrde za zbrajanje razdoblja.

Međutim, posebni španjolski sustav za studente primjenjuje se na studente koji su državljani drugih država članica i koji studiraju u Španjolskoj, pod istim uvjetima koji vrijede za studente španjolske nacionalnosti.

▼M10

I.   FRANCUSKA

▼B

1. 

(a) Doplatak za starije zaposlene osobe, zajedno s doplatkom za starije samozaposlene osobe te starosni doplatak u poljoprivredi priznaju se ako su ispunjeni uvjeti propisani za francuske radnike u francuskom zakonodavstvu za sve zaposlene osobe ili samozaposlene osobe koje su državljani drugih država članica i koje su u vrijeme podnošenja zahtjeva boravile na državnom području Francuske.

(b) Isto se primjenjuje na izbjeglice i apatride.

(c) Odredbe Uredbe nemaju učinka na odredbe francuskog zakonodavstva prema kojima samo razdoblja rada zaposlenih osoba ili razdoblja koja se takvima smatraju ili, ako je moguće, razdoblja rada samozaposlenih osoba na područjima europskih i prekomorskih departmana (Gvadalupa, Gvajana, Martinik i Réunion) Republike Francuske uzimaju se u obzir za stjecanje prava na doplatak za starije zaposlene osobe.

2. Poseban doplatak i kumulativno odštetno razdoblje osigurano posebnim zakonodavstvom za socijalnu sigurnost u rudnicima priznaje se samo radnicima koji su zaposleni u francuskim rudnicima.

3. Zakon br. 65-555 od 10. srpnja 1965. koji francuskim državljanima koji obavljaju ili su obavljali profesionalne ili trgovinske aktivnosti u inozemstvu, daje pravo pristupanja dobrovoljnom sustavu starosnog osiguranja, te se primjenjuje na državljane drugih država članica uz sljedeće uvjete:

 profesionalna ili trgovinska aktivnost koja vodi k dobrovoljnom osiguranju u okviru francuskog sustava ne smije se obavljati niti je smjela biti obavljana na državnom području Francuske ili području države članice koje je zaposlena osoba ili samozaposlena osoba državljanin,

 prilikom podnošenja zahtjeva zaposlena osoba ili samozaposlena osoba mora podastrijeti dokaze o tome da je imala boravište u Francuskoj tijekom najmanje 10 godina, uzastopno ili ne, ili o tome da su se na nju ili njega neprekidno primjenjivali francusko zakonodavstvo o obveznim ili izbornim osnovicama u istom vremenskom razdoblju.

Prethodni uvjeti vrijede i kada se primjenjuju na državljane drugih država članica čije odredbe omogućuju francuskome radniku, koji obavlja svoj rad izvan Francuske, da se dobrovoljno pridruži francuskome sustavu dopunskih mirovina za zaposlene radnike, ili izravno ili preko poslodavca.

4. Osoba na koju se primjenjuje francusko zakonodavstvo u skladu s člankom 14. stavkom 1. ili člankom 14.a stavkom 1. Uredbe ima pravo, u odnosu na članove svoje obitelji koji su zajedno s njom na državnom području države članice u kojoj obavlja svoje zanimanje, na sljedeće naknade:

(a) doplatak za malu djecu do dobi od tri mjeseca;

(b) obiteljska davanja u skladu s člankom 73. Uredbe.

▼M6

5. Za određivanje teoretskog iznosa iz članka 46. stavka 2. točke (a) Uredbe, u osnovnim ili dopunskim sustavima, kod kojih se starosne mirovine određuju na temelju mirovinskih bodova, nadležna ustanova za svaku navršenu godinu rada prema zakonodavstvu bilo koje druge države članice uzima u obzir broj mirovinskih bodova do kojih se dolazi dijeljenjem broja mirovinskih bodova s brojem godina koje odgovaraju ovim bodovima.

▼B

6. 

(a) Pogranični radnici koji obavljaju svoje aktivnosti iz zaposlenja na državnom području države članice koja nije Francuska i koji imaju boravište u francuskim departmanima Haut-Rhin, Bas-Rhin i Moselle, imaju pravo u okviru područja tih departmana na davanja u naravi iz lokalnog sustava za Alsace-Lorraine, utvrđene zakonima br. 46-1428 od 12. lipnja 1946. i br. 67-814 od 25. rujna 1967., u skladu s člankom 19. Uredbe;

(b) Ove odredbe se po analogiji primjenjuju na one koji ostvaruju prava u skladu s člankom 25. stavcima 2. i 3. te člancima 28. i 29. Uredbe.

▼M2

7.  ►M8  Ne dovodeći u pitanje članke 73. i 74. ove Uredbe, doplatak za troškove stanovanja i dodatak za djecu koji biraju roditelji (davanja u ranom djetinjstvu) odobrava se samo osobama na koje se to odnosi i članovima njihovih obitelji koji borave na francuskom državnom području. ◄

▼B

8. Za svaku zaposlenu osobu na koju se više ne primjenjuje francusko zakonodavstvo o udovičkom osiguranju u okviru francuskog općeg sustava socijalne sigurnosti ili sustava za radnike u poljoprivredi smatra se da ima status osigurane osobe u skladu s tim zakonodavstvom kada nastupi osigurani rizik, u svrhu primjene odredbi poglavlja 3. glave III. Uredbe, ako je ista osoba osigurana kao zaposlena osoba prema zakonodavstvu druge države članice u vrijeme nastupa rizika ili, suprotno, u slučaju kada je potrebno isplatiti obiteljsko davanje u skladu sa zakonodavstvom o zaposlenim osobama druge države članice. Ovaj će se uvjet smatrati ispunjenim u slučaju navedenom u članku 48. stavku 1.

▼M6

9. Smatra se da se francusko zakonodavstvo, koje se primjenjuje na zaposlene radnike, ili za ranije zaposlene radnike, za potrebe primjene poglavlja 3. glave III. Uredbe, primjenjuje na osnovni(-e) sustav(-e) starosne(-ih) mirovine(-a) i dodatni(-e) sustav(-e) mirovine koji se primjenjuje(-u) na dotične osobe.

▼M10

J.   IRSKA

▼B

1. Zaposlene osobe ili samozaposlena osoba, nezaposlene osobe, podnositelji zahtjeva za mirovinu i umirovljenici, zajedno s članovima svojih obitelji, navedeni u članku 19. stavku 1., članku 22. stavcima 1. i 3., članku 25. stavcima 1. i 3., članku 26. stavku 1., člancima 28.a, 29. i 31. Uredbe, koji borave ili privremeno borave u Irskoj, imaju pravo na besplatnu medicinsku njegu propisanu irskim zakonodavstvom u slučajevima kada trošak liječenja plaća ustanova u državi članici koja nije Irska.

2. Članovi obitelji zaposlene ili samozaposlene osobe na koje se primjenjuje zakonodavstvo države članice koja nije Irska i koje ispunjavaju uvjete propisane tim zakonodavstvom u odnosu na prava i davanja uzevši u obzir, ako je to potrebno, članak 18. Uredbe, imaju pravo na sve oblike besplatne liječničke njege propisane irskim zakonodavstvom ako imaju boravište u Irskoj.

Trošak takvih davanja plaća ustanova kod koje je zaposlena ili samozaposlena osoba osigurana.

Međutim, u slučaju kada bračni drug zaposlene ili samozaposlene osobe, ili osoba koja skrbi za djecu, obavlja profesionalnu ili trgovačku djelatnost u Irskoj, davanja za članove obitelji i nadalje plaćaju irske ustanove uz uvjet da je pravo na takva davanja ostvareno samo prema odredbama irskog zakonodavstva.

3. Ako je zaposlena osoba na koju se primjenjuje irsko zakonodavstvo napustila državno područje države članice kako bi tijekom svog zaposlenja prešla na područje druge države članice te prije no što stigne tamo doživi nesreću, njezino pravo na davanja za predmetnu nesreću bit će utvrđeno:

(a) kao da se nesreća dogodila na državnom području Irske;

i

(b) ne uzimajući u obzir izostanak s područja Irske, prilikom utvrđivanja je li osoba po prirodi svog zaposlenja bila osigurana prema rečenom zakonodavstvu.

4. 

▼M2

5. Za izračun davanja za slučaj bolesti ili nezaposlenosti prema irskom zakonodavstvu, zaposlenoj osobi se za svaki tjedan zaposlenja koji je ta osoba navršila kao zaposlena osoba prema zakonodavstvu druge države članice u propisanom razdoblju, priznaje prema potrebi iznos jednak prosječnoj tjednoj plaći zaposlenih muškaraca i žena u toj godini, bez obzira na članak 23. stavak 1. i članak 68. stavak 1. Uredbe.

▼B

6. Prilikom primjene članka 40. stavka 3. točke (a) podtočke ii., u obzir se uzimaju samo razdoblja tijekom kojih je samozaposlena ili zaposlena osoba bila nesposobna za rad u okviru značenja irskog zakonodavstva.

7. Za potrebe članka 44. stavka 2. smatrat će se da je zaposlena osoba izričito tražila odgodu primanja starosne mirovine na koju bi imala pravo prema irskom zakonodavstvu ako, u slučaju kada je umirovljenje uvjet za primanje starosne mirovine, nije umirovljena.

8. 

9. Nezaposlena osoba koja se vraća u Irsku na kraju razdoblja od tri mjeseca tijekom kojih je primala davanja u skladu s irskim zakonodavstvom i primjenom članka 69. stavka 1. Uredbe ima pravo podnijeti zahtjev za davanja u slučaju nezaposlenosti neovisno o članku 69. stavku 2. ako je ispunila uvjete propisane gore navedenim zakonodavstvom.

10. Razdoblje tijekom kojeg se primjenjivalo irsko zakonodavstvo u skladu s člankom 13. stavkom 2. točkom (f) Uredbe ne može se:

i. uzeti u obzir u skladu s tom odredbom kao razdoblje tijekom kojeg se primjenjivalo irsko zakonodavstvo u svrhu glave III. Uredbe;

niti

ii. imati učinak da Irska bude nadležna država za osiguravanje davanja navedenih u člancima 18., 38. ili članku 39. stavku 1. Uredbe.

▼M10

K.   ITALIJA

▼B

Ništa.

▼M10

L.   CIPAR

▼A1

U svrhu primjene odredaba članka 18. stavka 1., članka 38., članka 45. stavaka 1. do 3., članka 64., članka 67. stavaka 1. i 2. i članka 72. Uredbe, za svako razdoblje koje započne 6. listopada 1980. ili nakon tog datuma, tjedan osiguranja prema zakonodavstvu Republike Cipra određuje se tako da se ukupni osiguraniprihodi za dotično razdoblje podijele s tjednim iznosom osnovice osiguranih prihoda koja se primjenjuju u dotičnoj godini za koju su uplaćeni doprinosi, pod uvjetom da broj tako određenih tjedana ne bude veći od broja kalendarskih tjedana u dotičnom razdoblju.

▼M10

M.   LATVIJA

▼A1

Nema.

▼M10

N.   LITVA

▼A1

Nema.

▼M10

O.   LUKSEMBURG

▼B

1. Neovisno o članku 94. stavku 2. Uredbe, razdoblja osiguranja ili razdoblja koja se takvima smatraju i koja je zaposlena ili samozaposlena osoba navršila u skladu s luksemburškim zakonodavstvom o mirovinskom osiguranju za slučaj invalidnosti, starosti ili smrti prije 1. siječnja 1946. ili prije ranijeg datuma propisanog putem bilateralnog sporazuma uzimaju se u obzir u svrhu primjene ovog zakonodavstva samo ako ta osoba dokaže da je navršila šest mjeseci osiguranja prema luksemburškom sustavu nakon predmetnog datuma. U slučaju da se primjenjuje nekoliko bilateralnih sporazuma, razdoblja osiguranja ili razdoblja koja se takvima smatraju, uzimaju se u obzir tako da se uzme najraniji od tih datuma.

2. S ciljem priznavanja fiksnog dijela luksemburških mirovina, razdoblja osiguranja koja su zaposlene ili samozaposlene osobe koje nemaju boravište u Luksemburgu navršile u skladu s luksemburškim zakonodavstvom, smatraju se od 1. listopada 1972. razdobljima boravišta.

3. Drugi podstavak članka 22. stavka 2. Uredbe nema učinka na odredbe luksemburškog zakonodavstva u skladu s kojima suglasnost Fonda za bolesne u slučaju liječenja u inozemstvu ne može biti odbijeno kada potrebno liječenje ne može biti pruženo u Velikom Vojvodstvu Luksemburgu.

4. Kako bi se u obzir uzelo razdoblje osiguranja iz članka 171. stavka 7. Kodeksa o socijalnom osiguranju (Code des Assurances Sociales), luksemburška ustanova priznat će razdoblje osiguranja koje je osoba navršila u skladu sa zakonodavstvom neke druge države članice kao da se radi o razdobljima navršenima u skladu sa zakonodavstvom koje provodi. Primjena gore navedenih odredbi moguća je uz uvjet da je osoba navršila razdoblja osiguranja prema luksemburškom zakonodavstvu.

▼M3

5. Za državne službenike na koje se ne primjenjuje luksemburško zakonodavstvo u vrijeme izlaska iz službe, kao osnova za određivanje mirovine služi posljednja plaća navedene osobe po napuštanju luksemburške državne službe, a ta se plaća utvrđuje u skladu sa zakonodavstvom koje je na snazi u vrijeme dospijeća mirovine.

6. Kod prelaska iz luksemburškog zakonskog sustava u posebni sustav za državne službenike, ili za osobe koje se smatra takvima, u drugoj državi članici, obustavljaju se odredbe luksemburškog zakonodavstva o retroaktivnom osiguranju.

7. Priznavanje razdoblja prema luksemburškom zakonskom sustavu temelji se samo na razdobljima koja su navršena u Luksemburgu.

▼M4

8. Osobe obuhvaćene sustavom zdravstvenog osiguranja u Velikom Vojvodstvu Luksemburg koje studiraju u drugoj državi članici izuzete su od zahtjeva da se uključe kao studenti prema zakonodavstvu države u kojoj studiraju.

▼M10

P.   MAĐARSKA

▼A1

Nema.

▼M10

Q.   MALTA

▼A1

Nema.

▼M10

R.   NIZOZEMSKA

▼M11

1.  Zdravstveno osiguranje

(a) U vezi s pravima davanja u naravi prema nizozemskom zakonodavstvu, osobama koje imaju pravo na davanja u naravi s ciljem provedbe poglavlja 1. i 4. glave III. ove Uredbe, podrazumijevaju se:

i. osobe koje su se, u skladu s člankom 2. Zorgverzekeringsweta (Zakona o zdravstvenom osiguranju), obvezne osigurati pri jednom od zavoda za zdravstveno osiguranje;

i

▼M12

ii. u mjeri u kojoj oni nisu već obuhvaćeni podtočkom i., članovi obitelji aktivnog vojnog osoblja koji žive u drugoj državi članici i osobe s boravištem u drugoj državi članici, a koji na temelju Uredbe imaju pravo na zdravstvenu zaštitu u svojoj državi boravka, s tim da troškove snosi Nizozemska.

▼M11

(b) Osobe na koje se odnosi točka (a)i., u skladu s odredbama Zorgverzekeringsweta (Zakona o zdravstvenom osiguranju), moraju se osigurati pri jednom od zavoda za zdravstveno osiguranje, dok se osobe na koje se odnosi točka (a)ii. moraju upisati u College vor zorgverzekeringen (Odbor za zdravstveno osiguranje).

▼M12

(c) Odredbe Zorgverzekeringswet (Zakon o zdravstvenom osiguranju) i Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (Opći zakon o izvanrednim medicinskim troškovima) o materijalnoj odgovornosti za plaćanje doprinosa primjenjuju se na osobe iz točke (a) i članove njihovih obitelji. U pogledu članova obitelji, doprinosi se ubiru od osobe po kojoj oni imaju pravo na zdravstveno osiguranje osim u slučaju članova obitelji vojnog osoblja koji žive u drugoj državi članici, u kojem se doprinosi ubiru izravno.

▼M11

(d) Odredbe Zorgverzekeringsweta (Zakona o zdravstvenom osiguranju) koje se odnose na kasno zaključenje osiguranja primjenjuju se, među ostalim, u slučaju kasnog upisa u College voor zorgverzekeringen (Odbor za zdravstveno osiguranje) uzimajući u obzir osobe navedene u točki (a)ii.

(e) Osobe koje imaju pravo na davanja u naravi na temelju zakonodavstva države članice osim Nizozemske, koje imaju boravište ili privremeno boravište u Nizozemskoj, imaju pravo na davanja u naravi u skladu s policom ponuđenom osiguranicima u Nizozemskoj, ovisno o mjestu boravišta ili privremenog boravišta, uzimajući u obzir članak 11. stavke 1., 2. i 3. i članak 19. stavak 1. Zorgverzekeringsweta (Zakona o zdravstvenom osiguranju), kao i na davanja u naravi predviđena u Algemene wet bijzondere ziektekosten (Zakonu o općem osiguranju za posebne zdravstvene troškove).

(f) S ciljem primjenjivanja članaka 27. do 34. ove Uredbe, sljedeće mirovine moraju se smatrati mirovinama koje se isplaćuju u skladu sa zakonskim odredbama iz podstavaka (b) (invalidnost) i (c) (starosna mirovina) deklaracije Kraljevine Nizozemske, u skladu s člankom 5. ove Uredbe:

 mirovine dodijeljene na temelju Zakona od 6. siječnja 1966. o mirovinama za državne službenike i nadživjele članove njihove obitelji (Algemene burgerlijke pensioenwet) (Nizozemski zakon o mirovinama državnih službenika),

 mirovine dodijeljene na temelju Zakona od 6. listopada 1966. o mirovinama za vojne službenike i nadživjele članove njihove obitelji (Algemene militaire pensioenwet) (Zakon o mirovinama vojnih službenika),

 mirovine dodijeljene na temelju Zakona od 15. veljače 1967. o mirovinama za zaposlenike nizozemskih željeznica (NV Nederlandse Spoorwegen) i nadživjele članove njihove obitelji (Spoorwegpensioenwet) (Zakon o mirovinama radnika željeznice),

 mirovine dodijeljene na temelju Reglement Dienstvoorwaarden Nederlandse Spoorwegen (Uredba o uvjetima zapošljavanja na nizozemskoj željeznici),

 davanja dodijeljena umirovljenim osobama prije dostizanja starosne dobi od 65 godina u sklopu mirovinskog sustava, koja su predviđena za osiguravanje dohotka za bivše zaposlenike u starijoj dobi, ili davanja osigurana u slučaju prijevremenog napuštanja tržišta rada na temelju sustava koji određuje država ili na temelju kolektivnog ugovora za osobe od 55 godina nadalje,

 davanja dodijeljena vojnim zaposlenicima i državnim službenicima na temelju sustava koji se primjenjuje u slučaju otkaza zbog viška radne snage, umirovljenja ili prijevremenog umirovljenja.

(g) S ciljem primjenjivanja poglavlja 1. i 4. glave III. ove Uredbe, povrat naknade za koju nije uložen zahtjev određen odredbama u Nizozemskoj u slučaju ograničene uporabe usluga zdravstvene zaštite smatra se novčanim davanjem za slučaj bolesti.

▼B

2.  Primjena nizozemskog zakonodavstva o općem starosnom osiguranju (Toepassing van de Nederlandse Algemene Ouderdomswet) (AOW)

(a) Umanjenje iz članka 13. stavka 1. tzv. AOW-a ne primjenjuje se na kalendarske godine ili njihove dijelove prije 1. siječnja 1957. tijekom kojih korisnik nije ispunjavao uvjete koji bi mu omogućili da se te godine smatraju razdobljima osiguranja, nije boravio na državnom području Nizozemske u razdoblju između 15. i 65. godine života, ili tijekom kojeg je dok je boravio na državnom području druge države članice obavljao aktivnosti osobe zaposlene u Nizozemskoj za poslodavca sa sjedištem u toj državi.

Odstupajući od članka 7. AOW-a, osobe koje su imale boravište ili radile u skladu s gore navedenim uvjetima prije 1. siječnja 1957. također se smatraju osobama koje imaju pravo na mirovinu;

(b) Umanjenje iz članka 13. stavka 1. tzv. AOW-a ne primjenjuje se na kalendarske godine ili njihove dijelove prije 2. kolovoza 1989. tijekom kojih osoba koja je u braku ili je bila u braku između svog 15. i 65. rođendana nije bila osigurana u skladu s gore navedenim zakonodavstvom unatoč činjenici da je imala boravište na državnom području države članice koja nije Nizozemska, a ako se te kalendarske godine ili njihovi dijelovi podudaraju, s jedne strane, s razdobljima osiguranja koje je bračni partner te osobe navršio prema istom zakonodavstvom uz uvjet da je brak trajao za vrijeme tih razdoblja i, s druge strane, s kalendarskim godinama ili njihovim dijelovima koje je potrebno uzeti u obzir prema točki (a).

Odstupajući od članka 7. AOW-a, ta se osoba smatra umirovljenikom;

(c) Umanjenje iz članka 13. stavka 2. tzv. AOW-a ne primjenjuje se na kalendarske godine ili njihove dijelove prije 1. siječnja 1957. tijekom kojih je bračni drug umirovljenika koji ne ispunjava uvjete da bi se te godine mogle smatrati razdobljima osiguranja imao boravište u Nizozemskoj između bračni drugovog 15. i 65. rođendana ili tijekom kojih je, unatoč tomu što je imao boravište na državnom području druge države članice, bračni drug obavljao aktivnosti osobe zaposlene u Nizozemskoj kod poslodavca sa sjedištem u Nizozemskoj;

(d) Umanjenje iz članka 13. stavka 2. tzv. AOW-a ne primjenjuje se na kalendarske godine ili njihove dijelove prije 2. kolovoza 1989. tijekom kojih je, između svog 15. i 65. rođendana, umirovljenikov bračni drug imao boravište u državi članici koja nije Nizozemska te nije bio osiguran prema gore navedenom zakonodavstvu ako se te kalendarske godine ili njihovi dijelovi podudaraju, s jedne strane, s razdobljima osiguranja koje je bračni drug navršio prema tom zakonodavstvu uz uvjet da je brak trajao tijekom tih razdoblja i, s druge strane, s kalendarskim godinama ili njihovim dijelovima koje je potrebno uzeti u obzir u skladu s točkom (a).

(e) Odredbe pod (a), (b), (c) i (d) primjenjuju se samo ako je osoba boravila šest godina na državnom području jedne ili više država članica nakon dobi od 59 godina i sve dok ta osoba ima boravište na državnom području jedne od tih država članica.

(f) Iznimno od odredaba članka 45. stavka 1. Zakona o općem starosnom osiguranju (AOW) i članka 63. stavka 1. Općeg zakona o osiguranju nadživjelih uzdržavanika (ANW), supružnik zaposlene ili samozaposlene osobe obuhvaćene sustavom obveznog osiguranja, koji boravi u državi članici izvan Nizozemske, ovlašten je za ulazak u dobrovoljno osiguranje prema tom zakonodavstvu, ali samo za razdoblje nakon 2. kolovoza 1989. tijekom kojeg zaposlena ili samozaposlena osoba jest ili je bila obvezno osigurana prema gore navedenom zakonodavstvu. Ovo ovlaštenje prestaje važiti na datum prestanka obveznog osiguranja zaposlene ili samozaposlene osobe.

Gore navedena suglasnost, međutim, ne prestaje kada je obvezno osiguranje zaposlene ili samozaposlene osobe prekinuto zbog smrti te osobe i kada obudovljeni bračni drug prima mirovinu u skladu s nizozemskim ►M2  opći zakon o osiguranju nadživjelih uzdržavanika ◄ (AWW).

U svakom slučaju, suglasnost u odnosu na dobrovoljno osiguranje prestaje danom kada dobrovoljno osigurana osoba napuni 65 godina.

Doprinos koji se mora platiti za gore navedeno dobrovoljno osiguranje određuje se za bračni druga zaposlene ili samozaposlene osobe koja je obvezno osigurana prema nizozemskom zakonodavstvu o općem starosnom osiguranju (AOW) i nizozemskom ►M2  opći zakon o osiguranju nadživjelih uzdržavanika ◄ (AWW) u skladu s odredbama o utvrđivanju doprinosa obveznog osiguranja, na što se primjenjuje uvjet da je njegova ili njezina zarada primljena u Nizozemskoj.

Za bračni druga zaposlene ili samozaposlene osobe koji je bio obvezno osiguran na dan ili nakon 2. kolovoza 1989., doprinos se utvrđuje u skladu s odredbama o utvrđivanju doprinosa za dobrovoljno osiguranje prema nizozemskom ►M2  opći zakon o osiguranju nadživjelih uzdržavanika ◄ .

(g) Suglasnost iz točke (f) daje se samo ako je bračni drug zaposlene ili samozaposlene osobe obavijestio Sociale Verzekeringsbank (Banku za socijalno osiguranje) najkasnije u roku od godinu dana nakon početka njegova ili njezina obveznog osiguranja o namjeri uzimanja dobrovoljnog osiguranja.

Za bračni druga zaposlene ili samozaposlene osobe koji je bio obvezno osiguran neposredno prije ili na dan 2. kolovoza 1989., razdoblje od jedne godine započinje na dan 2. kolovoza 1989.

Suglasnost iz točke 4. pod (f) ne može se dati bračni drugu koji nema boravište u Nizozemskoj, a u braku je sa zaposlenom ili samozaposlenom osobom na koju se primjenjuju odredbe članka 14. stavka 1., članka 14a. stavka 1. ili članka 17. Uredbe ako bračni drug, u skladu samo s nizozemskim zakonodavstvom, ima ili je imao suglasnost za prijelaz na dobrovoljno osiguranje.

(h) Točke (a), (b), (c), (d) i (f) ne primjenjuju se na razdoblja koja se podudaraju s razdobljima koja se mogu uzeti u obzir za izračun prava na mirovinu prema zakonodavstvu o starosnom osiguranju države članice koja nije Nizozemska niti onih razdoblja tijekom kojih je ista osoba primala starosnu mirovnu u skladu s tim zakonodavstvom.

(i) Za potrebe članka 46. stavka 2. Uredbe, u obzir se uzimaju samo razdoblja osiguranja navršena nakon dobi od 15 godina prema nizozemskom Općem zakonu o starosnom osiguranju (AOW).

3.  Primjena nizozemskog općeg zakona o osiguranju za nadživjele uzdržavanike

▼M2

(a) Svaka zaposlena ili samozaposlena osoba, na koju se više ne odnosi nizozemsko zakonodavstvo o općem osiguranju za nadživjele uzdržavanike, smatra se osiguranom prema takvom zakonodavstvu prilikom nastanka osiguranog slučaja radi provedbe odredaba poglavlja III. glave III. Uredbe, ako je ta osoba osigurana za isti slučaj prema zakonodavstvu druge države članice ili, ako to nije slučaj, kada davanje za nadživjele članove pripada na temelju zakonodavstva druge države članice. Smatra se da je ovaj posljednji uvjet ispunjen u slučaju iz članka 48. stavka 1.

(b) Kada sukladno podstavku (a) udovica ima pravo na udovičku mirovinu prema nizozemskom zakonodavstvu o općem osiguranju za nadživjele uzdržavanike, ta se mirovina određuje u skladu s člankom 46. stavkom 2. Uredbe

Za primjenu ovih odredbi, razdoblja osiguranja navršena prije 1. listopada 1959. tijekom kojih je zaposlena ili samozaposlena osoba imala boravište na državnom području Nizozemske prije navršavanja dobi od 15 godina ili tijekom kojih je, dok je još uvijek boravila na državnom području druge države članice, obavljala unosnu djelatnost u Nizozemskoj za poslodavca sa sjedištem u toj državi, također se smatraju razdobljima osiguranja navršenim prema gore navedenom nizozemskom zakonodavstvu.

(c) Potrebno je razmotriti razdoblja iz točke (b) koja se podudaraju s razdobljima osiguranja navršenim prema zakonodavstvu druge države članice, a u vezi s obiteljskim mirovinama.

▼M2

(d) Za potrebe članka 46. stavka 2. Uredbe, samo ona razdoblja osiguranja koja su navršena nakon dobi od 15 godina u skladu s nizozemskim zakonodavstvom smatraju se razdobljima osiguranja.

▼M12

4.  Primjena nizozemskog zakonodavstva koje se odnosi na nesposobnost za rad

(a) Zaposlena ili samozaposlena osoba koja više nije osigurana prema Algemene arbeidsongeschiktheidswet (Opći zakon o nesposobnosti za rad) (AAW) od 11. prosinca 1975., Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen (Zakon o davanjima za nesposobnost za rad za samozaposlene osobe) (WAZ) od 24. travnja 1997., Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (Zakon o osiguranju od invalidnosti) (WAO) od 18. veljače 1966. ili Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (Zakon o radu i zaradi u skladu sa sposobnošću za rad) (WIA) od 10. studenoga 2005., smatraj se i dalje osiguranom u trenutku nastupa osiguranog slučaja, u svrhe primjene odredaba poglavlja 3. glave III. Uredbe ako je ta osoba za isti slučaj osigurana prema zakonodavstvu druge države članice ili, ako nije, u slučaju da je davanje za isti osigurani slučaj primjenjivo na temelju zakonodavstva druge države članice. U svakom slučaju, potonji uvjet smatra se ispunjenim u primjeru iz članka 48. stavka 1.

(b) Ako primjenom točke (a) dotična osoba ima pravo na nizozemsko davanje za invalidnost, to se davanje isplaćuje u skladu s propisima utvrđenima u članku 46. stavku 2. Uredbe:

i. u skladu s odredbama utvrđenim u WAO-u, ako je prije nastupa nesposobnosti za rad dotična osoba zadnje radila kao zaposlena osoba u smislu članka 1. točke (a) Uredbe, a nesposobnost za rad nastupila prije 1. siječnja 2004.; ako je nesposobnost za rad nastupila 1. siječnja 2004. ili kasnije, iznos davanja određuje se na temelju WIA-a;

ii. u skladu s odredbama utvrđenim u WAZ-u, ako je prije nastupa nesposobnosti za rad dotična osoba zadnje radila kao zaposlena osoba u svojstvu drukčijem od zaposlene osobe u smislu članka 1. točke (a) Uredbe.

(c) Za određivanje davanja koje se isplaćuje u skladu s WAO-om, WIA-om ili WAZ-om, nizozemske ustanove u obzir uzimaju:

 razdoblja plaćenog zaposlenja i razdoblja koja se tretiraju kao takva, a navršena su u Nizozemskoj prije 1. srpnja 1967.,

 razdoblja osiguranja navršena prema WAO-u,

 razdoblja osiguranja koja je dotična osoba navršila nakon dobi od 15 godina starosti prema AAW-u u mjeri u kojoj se ta razdoblja ne podudaraju s razdobljima osiguranja navršenim prema WAO-u,

 razdoblja osiguranja navršena u skladu s WAZ-om,

 razdoblja osiguranja navršena u skladu s WIA-om.

(d) Pri određivanju nizozemskih davanja za invalidnost na temelju članka 40. stavka 1. Uredbe, nizozemske ustanove ne uzimaju u obzir dodatke eventualno odobrene na temelju odredaba Zakona o dodacima. Pravo na dodatak i iznos toga dodatka određuju se samo na temelju Zakona o dodacima.

▼B

5.  Primjena nizozemskog zakonodavstva o obiteljskim doplatcima

(a) Zaposlena osoba ili samozaposlena na koju se počinje primjenjivati nizozemsko zakonodavstvo o obiteljskim doplatcima tijekom jednog tromjesečja i na koju se prvog dana tog tromjesečja primjenjuje odgovarajuće zakonodavstvo druge države članice, smatra se osiguranom od prvog dana tog tromjesečja prema nizozemskom zakonodavstvu.

(b) Iznos obiteljskih davanja koje može zatražiti zaposlena ili samozaposlena osoba koja se smatra, prema stavku (a), osiguranom prema nizozemskom zakonodavstvu o obiteljskim davanjima utvrđuje se u skladu s detaljnim aranžmanima propisanim u Provedbenoj uredbi iz članka 98. Uredbe.

6.  Primjena određenih prijelaznih odredbi

Članak 45. stavak 1. ne primjenjuje se na procjenu prava na davanja prema prijelaznim odredbama iz zakonodavstva o općem starosnom osiguranju (članak 46.) i zakonodavstva o općem osiguranju za djecu bez roditelja i udovice u slučaju nesposobnosti za rad.

▼M9

7. Za potrebe primjene glave II. Uredbe, smatra se da osoba koja je zaposlena osoba u smislu Zakona o porezu na dohodak iz 1964. i koja je osigurana na toj osnovi u okviru nacionalnog osiguranja, izvršava aktivnosti iz plaćenog zaposlenja

▼M10

S.   AUSTRIJA

▼M3

1. Za potrebe provedbe Uredbe, austrijsko zakonodavstvo o prijenosu razdoblja osiguranja putem plaćanja iznosa za prijenos ostaje na snazi ako se radi o prijelazu iz općeg sustava u posebni sustav za državne službenike.

▼B

2. Za potrebe primjene članka 46. stavka 2. Uredbe, potrebno je zanemariti povećanja doprinosa za dodatno osiguranje i dodatna davanja za rudare prema austrijskom zakonodavstvu. U tim slučajevima iznos izračunan prema članku 46. stavku 2. Uredbe povećava se za iznos porasta doprinosa za dodatno osiguranje i dodatna davanja za rudare.

3. Za potrebe primjene članka 46. stavka 2. Uredbe, u primjeni austrijskog zakonodavstva datum relevantan za mirovinu (Stichtag) smatra se datum kada je došlo do nastupa osiguranog slučaja.

4. Primjena odredbi Uredbe nema učinka na smanjenje prava na davanja prema austrijskom zakonodavstvu u pogledu osoba koje su pretrpjele štetu u odnosu na svoju socijalnu situaciju zbog političkih ili religijskih razloga ili zbog razloga svog porijekla.

▼M2

5. Odredbe članka 22. stavka 1. točke (a) Uredbe primjenjuju se i na osobe koje imaju zdravstveno osiguranje prema austrijskim propisima o zaštiti za posebne žrtve (Versorgungsgesetze).

▼M3

6. Za potrebe provedbe Uredbe, davanja prema Zakonu o zaštiti oružanih snaga Heeresversorgungsgesetz – HVG) smatraju se davanjima za ozljede na radu i profesionalne bolesti.

▼M6

7. Posebna pomoć sukladno Zakonu za posebnu pomoć („Sonderunterstützungsgesetz”) od 30. studenoga 1973. smatra se starosnom mirovinom za potrebe primjene ove Uredbe.

▼M8

8. Za izračun teoretskog iznosa sukladno članku 46. stavku 2. točki (a) ove Uredbe koji se odnosi na davanja ili dijelove davanja mirovinskog sustava udruga slobodnih zanimanja (Kammern der Freien Berufe), koje se isključivo financiraju metodom sustava na osnovi kapitalizacije ili na osnovi sustava mirovinskog računa, nadležna institucija uzima u obzir, za svaki mjesec osiguranja ostvarenog na temelju zakonodavstva bilo koje druge države članice, sredstva u odnosu na stvarno akumulirana sredstva u određenom mirovinskom sustavu, ili za koja se smatra da su akumulirana u sustavu mirovinskog računa, i broj mjeseci razdoblja osiguranja u određenom mirovinskom sustavu.

9. Članak 79.a Uredbe primjenjuje se, među ostalim, na izračun mirovina za siročad i uvećanja ili dodataka na mirovinu za djecu iz mirovinskog sustava udruga slobodnih zanimanja (Kammern der Freien Berufe).

▼M12

10. Za određivanje teoretskog iznosa u pogledu davanja na temelju mirovinskog računa prema Allgemeines Pensionsgesetz (Opći mirovinski zakon) (APG) za potrebe članka 46. stavka 2. točke (a) Uredbe, za svaki mjesec osiguranja navršen prema zakonodavstvu drugih država članica nadležna ustanova uzima u obzir onaj dio ukupnog kredita koji je u skladu s APG-om utvrđen na referentni datum, a koji odgovara kvocijentu ukupnog kredita i broja mjeseci osiguranja na kojima se ukupni kredit temelji.

▼M10

T.   POLJSKA

▼A1

U svrhu primjene članka 88. Učiteljske povelje od 26. siječnja 1982., što se tiče prava učitelja na prijevremeno umirovljenje, razdoblja zaposlenja u svojstvu učitelja navršena prema zakonodavstvu druge države članice smatraju se razdobljima zaposlenja u svojstvu učitelja navršenima prema poljskom zakonodavstvu, a prestanak zaposlenja u svojstvu učitelja prema zakonodavstvu druge države članice smatra se prestankom zaposlenja u svojstvu učitelja prema poljskom zakonodavstvu.

▼M10

U.   PORTUGAL

▼M3

Što se tiče osoba koje su obuhvaćene posebnim sustavom za državne službenike i osoba koje se smatra takvima, koje više ne rade za portugalsku upravu, kada odlaze u mirovinu ili kada se utvrđuju njihova prava, za određivanje mirovine uzima se posljednja plaća koju su primili od te uprave.

▼M10

V.   RUMUNJSKA

Za izračunavanje teorijskog iznosa navedenog u članku 46. stavku 2. točki (a) Uredbe, u onim programima mirovinskog osiguranja u kojima su mirovine izračunane na temelju mirovinskih bodova, nadležna institucija uzima u obzir, u odnosu na svaku godinu osiguranja ispunjenu u skladu sa zakonodavstvom bilo koje druge države članice, broj mirovinskih bodova koji je dobiven tako što se broj mirovinskih bodova stečen u skladu sa zakonodavstvom koje primjenjuje podijelio s brojem godina koje odgovaraju navedenim bodovima.

▼M10

W.   SLOVENIJA

▼A1

Nema.

▼M10

X.   SLOVAČKA

▼A1

Nema.

▼M10

Y.   FINSKA

▼M11

1. Kada se primjenjuje članak 46. stavak 2. točka (a) s ciljem obračuna dohotka za fiktivno razdoblje na temelju finskog zakonodavstva o mirovinama vezanim uz takve dohotke, ako osoba ima razdoblja mirovinskog osiguranja na osnovi zaposlenja u drugoj državi članici za dio referencijskog razdoblja na temelju finskog zakonodavstva, dohoci za navedeno razdoblje odgovaraju zbroju dohodaka postignutih tijekom dijela referencijskog razdoblja u Finskoj, podijeljenom s brojem mjeseci za koje je postojalo razdoblje osiguranja u Finskoj tijekom referencijskog razdoblja.

▼B

►M11  2 ◄ . Kada, u skladu s finskim zakonodavstvom, ustanova u Finskoj mora platiti viši iznos zbog zakašnjenja tijekom obrade zahtjeva za davanja, zahtjev koji ustanovi podnese druga država članica smatra se, u svrhu primjene odredbi finskog zakonodavstva o takvim slučajevima viših iznosa, podnesenim na dan kada je zahtjev sa svim potrebnim prilozima stigao u nadležnu ustanovu u Finskoj.

▼M2

►M11  3 ◄ . Smatra se da zaposlena ili samozaposlena osoba koja više nije osigurana prema nacionalnom mirovinskom sustavu u skladu s odredbama glave III. poglavlja 3. ove Uredbe zadržava status osigurane osobe ako je u trenutku nastupanja osiguranog slučaja ta osoba bila osigurana prema zakonodavstvu druge države članice ili, ako to nije slučaj, ako s obzirom na isti osigurani slučaj ima pravo na mirovinu prema zakonodavstvu druge države članice. Ipak, smatra se da je posljednji zahtjev ispunjen u slučaju iz članka 48. stavka 1.

▼M3

►M11  4 ◄ . Ako osoba koja je uključena u posebni sustav za državne službenike boravi u Finskoj i:

(a) ne primjenjuju se odredbe glave III. poglavlja I. odjeljaka 2. do 7.; i

(b) navedena osoba nema pravo na finsku mirovinu,

snosi troškove davanja u naravi koja su u Finskoj pružena njoj ili članovima njezine obitelji ako su obuhvaćeni posebnim sustavom za državne službenike i osobnim dopunskim osiguranjem.

▼M10

Z.   ŠVEDSKA

▼M11 —————

▼M11

1. Odredbe ove Uredbe o zbrajanju razdoblja osiguranja ili razdoblja boravišta ne primjenjuju se na prijelazne odredbe u švedskom zakonodavstvu o pravu na mirovinu za osobe rođene 1937. ili prije, koje su imale boravište u Švedskoj za određeno razdoblje prije predaje zahtjeva za mirovinu (Zakon 2000:798).

2. S ciljem obračuna fiktivnog dohotka za naknadu za slučaj bolesti na osnovi dohotka, u skladu s poglavljem 8. Lag (1962:381) om allmän försäkring (Zakona o državnom osiguranju), primjenjuje se sljedeće:

(a) ako se na osiguranika tijekom referencijskog razdoblja primjenjivalo zakonodavstvo jedne ili više država članica na osnovi djelatnosti zaposlenika ili samozaposlenih osoba, dohodak dotične države članice smatra se jednakim prosječnom bruto-dohotku osiguranika u Švedskoj tijekom referencijskog razdoblja u Švedskoj, obračunan podjelom dohotka u Švedskoj s brojem godina tijekom kojih je dohodak ostvaren;

(b) ako su davanja obračunana u skladu s člankom 40. ove Uredbe, a osobe nisu osigurane u Švedskoj, dotično razdoblje određuje se u skladu s poglavljem 8. stavcima 2. i 8. navedenog Zakona kao da su dotične osobe osigurane u Švedskoj. Ako dotične osobe nemaju dohotka koji daje pravo na mirovinu tijekom tog razdoblja na temelju Zakona o starosnim mirovinama na osnovi dohotka (1998:674), referencijsko razdoblje može teći od prvog trenutka u kojem je osiguranik primao dohodak od obavljanja plaćene djelatnosti u Švedskoj.

3. 

(a) S ciljem obračunavanja fiktivne mirovine za obiteljsku mirovinu vezanu uz dohodak (Zakon 2000:461), ako nije zadovoljen uvjet švedskog zakonodavstva za ostvarenje prava na mirovinu od najmanje tri od pet godina koje prethode smrti osiguranika (referencijsko razdoblje), potrebno je uzeti u obzir i razdoblja osiguranja ostvarena u drugim državama članicama kao da su ostvarena u Švedskoj. Razdoblja osiguranja ostvarena u drugim državama članicama smatraju se kao utemeljenima na prosječnoj švedskoj mirovinskoj osnovici. Ako je dotična osoba ostvarila samo jednu godinu kao mirovinsku osnovicu u Švedskoj, svako razdoblje osiguranja u drugoj državi članici smatrat će se da čini isti iznos;

(b) S ciljem obračuna fiktivnih mirovinskih bodova za mirovine udovica koje se odnose na smrt na dan 1. siječnja 2003. i nakon tog datuma, ako nije zadovoljen uvjet švedskog zakonodavstva za ostvarenja prava na mirovinske kredite od najmanje dvije od četiri godine koje prethode smrti osiguranika (referencijsko razdoblje), a razdoblja osiguranja su ostvarena u drugoj državi članici tijekom referencijskog razdoblja, te se godine moraju smatrati kao utemeljene na istim mirovinskim bodovima kao i za godinu ostvarenu u Švedskoj.

▼M3

5. Osoba koja je obuhvaćena posebnim sustavom za državne službenike, boravi u Švedskoj i:

(a) na koju se ne primjenjuju odredbe glave III. poglavlja 1. odjeljaka 2. do 7., i

(b) koja nema pravo na švedsku mirovinu,

dužna je platiti zdravstvenu zaštitu pruženu u Švedskoj po cijenama koje se u skladu sa švedskim zakonodavstvom primjenjuju na osobe koje nemaju boravište, ako je pružena zaštita obuhvaćena predmetnim posebnim sustavom i/ili sustavom osobnog dodatnog osiguranja. Ovo se također primjenjuje na supružnika te osobe i djecu do 18 godina.

▼M10

AA.   UJEDINJENA KRALJEVINA

▼B

1. Kada osoba, koja inače ima boravište na Gibraltaru, ili od koje je bilo zahtijevano od datuma posljednjeg dolaska na Gibraltar da kao zaposlena osoba plati doprinose u skladu sa zakonodavstvom na snazi na Gibraltaru, zbog nesposobnosti za rad, majčinstva ili nezaposlenosti zatraži odgodu plaćanja doprinosa za vrijeme određenog razdoblja te zatraži kreditiranje doprinosa tijekom tog razdoblja, svako razdoblje tijekom kojeg je osoba radila na državnom području države članice koja nije Ujedinjena Kraljevina, promatrat će se kao razdoblje tijekom kojeg je osoba bila zaposlena na Gibraltaru i plaćala doprinose kao zaposlena osoba u skladu sa zakonodavstvom na snazi na Gibraltaru.

2. U slučaju kada u skladu sa zakonodavstvom Ujedinjene Kraljevine osoba može imati pravo na starosnu mirovinu ako:

(a) se doprinosi bivšeg bračnog druga uzimaju u obzir kao da se radi o doprinosima te osobe;

ili

(b) su ispunjeni relevantni uvjeti za doprinose od strane bračnog druga ili bivšeg bračnog druga te osobe,

onda uz uvjet, u svakom slučaju, da bračni drug ili bivši bračni drug jest ili je bio zaposlena ili samozaposlena osoba prema zakonodavstvu dviju ili više država članica, odredbe poglavlja 3. glave III. Uredbe primjenjuju se kako bi se utvrdilo pravo prema zakonodavstvu Ujedinjene Kraljevine. U tom slučaju, stavke iz spomenutog poglavlja 3. koje se odnose na „razdoblja osiguranja” smatrat će se razdobljima osiguranja koje je navršio:

i. bračni drug ili bivši bračni drug kada zahtjev podnosi:

 udana žena, ili

 osoba čiji je brak završen na način drugačiji od smrti bračnog druga;

ili

ii. bivši bračni drug kada zahtjev podnosi:

 udovac koji neposredno prije dobi za mirovinu nema pravo na doplatak za roditelja udovca, ili

 udovica koja neposredno prije dobi za mirovinu nema pravo na doplatak za majku udovicu, doplatak za roditelja udovca ili mirovinu udovice, ili koja ima pravo samo na mirovinu na osnovi dobi izračunanu sukladno članku 46. stavku 2. Uredbe, i u ovu svrhu „udovička mirovina na osnovi dobi” označava mirovinu udovice koja se isplaćuje po smanjenoj stopi sukladno odjeljku 39.(4) Zakona o doprinosima i davanjima socijalne sigurnosti 1992.

3. 

(a) Ako se davanje za nezaposlenost propisano zakonodavstvom Ujedinjene Kraljevine isplati osobi u skladu s člankom 71. stavkom 1. točkom (a) podtočkom ii. ili točkom (b) podtočkom ii. Uredbe, onda u svrhu ispunjavanja uvjeta iz zakona Ujedinjene Kraljevine o davanjima za djecu koji se odnose na razdoblje prisustva u Velikoj Britaniji ili, ako je to slučaj, Sjevernoj Irskoj, razdoblja osiguranja, zaposlenja ili samozaposlenja koje je ta osoba navršila prema zakonodavstvu druge države članice smatraju se razdobljima prisustva u Velikoj Britaniji ili Sjevernoj Irskoj.

(b) Ako se u skladu s glavom II. Uredbe, izuzimajući članak 13. stavak 2. točku (f), zakonodavstvo Ujedinjene Kraljevine može primijeniti na zaposlene ili samozaposlene osobe koje ne ispunjavaju uvjete zakonodavstva Ujedinjene Kraljevine za davanja za djecu u odnosu na:

i. prisutnost u Velikoj Britaniji ili Sjevernoj Irskoj, smatrat će se, u svrhu ispunjavanja takvog uvjeta, kao da je prisutna;

ii. razdoblje prisutnosti u Velikoj Britaniji ili Sjevernoj Irskoj, razdoblja osiguranja, zaposlenja ili samozaposlenja koje je navršio isti radnik prema zakonodavstvu druge države članice, smatrat će se, u svrhu ispunjavanja takvih uvjeta, kao razdoblja navršena u Velikoj Britaniji ili Sjevernoj Irskoj;

(c) U odnosu na zahtjeve za obiteljskim doplatkom prema zakonodavstvu Gibraltara odgovarajuće se primjenjuju gore navedene odredbe točaka (a) i (b).

4. Davanja udovici ili udovcu propisana zakonodavstvom Ujedinjene Kraljevine u svrhu poglavlja 3. Uredbe tretirat će se kao obiteljska mirovina.

5. U svrhu primjene članka 10.a stavka 2. na odredbe o pravu na doplatak za pomoć i njegu, doplatak za njegu osoba s invaliditetom te doplatak za invalidninu, razdoblje zaposlenja, samozaposlenja ili boravišta navršeno na državnom području države članice koja nije Ujedinjena Kraljevina uzet će se u obzir dokle god je to potrebno da bi se ispunili uvjeti prisutnosti u Ujedinjenoj Kraljevini, prije dana na koji se po prvi put pojavilo pravo na navedeno davanje.

6. U slučaju da zaposlena osoba na koju se primjenjuje zakonodavstvo Ujedinjene Kraljevine bude žrtva nesreće nakon što je napustila državno područje jedne države članice dok je bila na putu, za vrijeme zaposlenja, prema području druge države članice, no prije nego li je stigla na svoje odredište, njegovo ili njezino pravo na davanja vezano uz nesreću utvrđuje se:

(a) kao da se nesreća dogodila na državnom području Ujedinjene Kraljevine;

i

(b) U svrhu utvrđivanja je li se radilo o zaposlenoj osobi u skladu sa zakonodavstvom Velike Britanije ili zakonodavstvu Sjeverne Irske, ili zaposlene osobe prema zakonodavstvu Gibraltara, zanemarujući njegovu ili njezinu odsutnost s tih područja.

7. Uredba se ne primjenjuje na odredbe zakonodavstva Ujedinjene Kraljevine kojima je svrha ostaviti na snazi neki od sporazuma o socijalnoj sigurnosti zaključen između Ujedinjene Kraljevine i treće države.

8. Za potrebe poglavlja 3. glave III. Uredbe u obzir se ne uzimaju stupnjevani doprinosi koje je osigurana osoba platila u skladu sa zakonodavstvom Ujedinjene Kraljevine ili ako se davanja za stupnjevanu mirovinu moraju platiti u skladu s istim zakonodavstvom. Iznos stupnjevanih davanja dodaje se iznosu priznatih davanja u skladu sa zakonodavstvom Ujedinjene Kraljevine na način utvrđen u rečenom poglavlju. Ukupna svota dobivena zbrajanjem tih dvaju iznosa predstavlja priznata davanja koja se u stvarnosti isplaćuju određenoj osobi.

9. 

10. Za potrebe primjene Pravilnika o davanjima za socijalno osiguranje bez doprinosa zaposlenih osoba i osiguranju za slučaj nezaposlenosti (Gibraltar), svaka osoba na koju se primjenjuje ova Uredba smatra se osobom s boravištem na Gibraltaru ako boravi u državi članici.

▼M1

11. Za potrebe članaka 27., 28., 28.a, 29., 30. i 31. ove Uredbe, davanja koja se isplaćuju izvan Ujedinene Kraljevine isključivo radi članka 95.b, stavka 8. Uredbe smatraju se davanjima za slučaj invalidnosti.

▼B

12. Za potrebe članka 10. stavka 1. Uredbe, svaki korisnik prema zakonodavstvu Ujedinjene Kraljevine koji privremeno boravi na državnom području druge države članice smatra se tijekom razdoblja svog privremenog boravišta kao da je imao boravište na državnom području te druge države članice.

13.1. Za potrebe izračuna faktora osobnog dohotka u pogledu utvrđivanja prava na naknade prema zakonodavstvu Ujedinjene Kraljevine, primjenljiva do točke 15., svaki tjedan tijekom kojeg se na zaposlenu ili samozaposlenu osobu primjenjivalo zakonodavstvo druge države članice i koji je započeo tijekom relevantne porezne godine u okviru značenja zakonodavstva Ujedinjene Kraljevine uzima se u obzir na sljedeći način:

(a) Razdoblja između 6. travnja 1975. i 5. travnja 1987.:

i. za svaki tjedan osiguranja, zaposlenja ili boravišta zaposlene osobe, smatrat će se da je određena osoba platila doprinose kao zaposlena osoba na temelju dohodaka jednakih dvjema trećinama gornje granice zarade za tu godinu;

ii. za svaki tjedan osiguranja, samozaposlenja ili boravišta u svojstvu samozaposlene osobe, smatrat će se da je određena osoba platila doprinose 2. klase kao osoba koja ostvaruje zaradu kao samozaposlena osoba;

(b) Razdoblja od 6. travnja 1987. dalje u tekstu:

i. za svaki tjedan osiguranja, zaposlenja ili boravišta zaposlene osobe, smatrat će se da je određena osoba primila i platila doprinose kao zaposlena osoba za tjedne dohotke jednake dvjema trećinama gornje granice zarade za taj tjedan;

ii. za svaki tjedan osiguranja, samozaposlenja ili boravišta u svojstvu samozaposlene osobe, smatrat će se da je određena osoba platila doprinose 2. klase kao samozaposlena osoba;

(c) Za svaki puni tjedan tijekom kojeg je navršila razdoblje koje se smatra razdobljem osiguranja, zaposlenja, samozaposlenja ili boravišta, smatrat će se da su određenoj osobi pripisani doprinosi i dohotci, ali samo do mjere potrebne da bi se ukupni faktor zarade te osobe za istu poreznu godinu doveo do granice tražene kako bi se ta porezna godina učinila godinom obračunatom u okviru tumačenja zakonodavstva Ujedinjene Kraljevine o kreditiranju doprinosa i dohodaka.

13.2. U svrhu članka 46. stavka 2. točke (b) Uredbe, u slučaju ako:

(a) tijekom bilo koje porezne godine koja počinje nakon 6. travnja 1975., zaposlena osoba koja je navršila razdoblja osiguranja, zaposlenja ili boravišta jedino u državi članici koja nije Ujedinjena Kraljevina, i primjene stavka 1. točke (a) podtočke i. ili stavka 1. točke (b) podtočke i. nakon što su izračunani rezultati za tu godinu kao kvalificirajuću godinu u okviru značenja zakonodavstva Ujedinjene Kraljevine u svrhu članka 46. stavka 2. točke (a) Uredbe, smatrat će se da je osoba osigurana 52 tjedna tijekom te godine u drugoj državi članici;

(b) bilo koja porezna godina koja počinje nakon 6. travnja 1975. ne broji se kao kvalificirajuća godina u okviru značenja zakonodavstva Ujedinjene Kraljevine za potrebe članka 46. stavka 2. podstavka (a) Uredbe, sva razdoblja osiguranja, zaposlenja ili boravišta navršena tijekom te godine neće se uzeti u obzir.

13.3. U svrhu preračuna faktora zarade u razdoblja osiguranja, faktor zarade postignut tijekom relevantne porezne godine u okviru značenja zakonodavstva Ujedinjene Kraljevine podijelit će se najnižom godišnjom granicom zarade. Rezultat je potrebno iskazati kao cijeli broj, pri čemu se zanemaruje preostali ostatak. Tako izračunana brojka smatra se brojkom koja predstavlja tjedne osiguranja navršenih u skladu sa zakonodavstvom Ujedinjene Kraljevine tijekom te godine uz uvjet da ta brojka ne prelazi broj tjedana tijekom kojih se na tu osobu primjenjivalo to zakonodavstvo.

14. U primjeni članka 40. stavka 3. točke (a) podtočke ii., u obzir je potrebno uzeti samo razdoblja tijekom kojih zaposlena osoba ili samozaposlena osoba nije bila sposobna za rad u okviru značenja zakonodavstva Ujedinjene Kraljevine.

15.1. U svrhu izračuna, prema članku 46. stavku 2. točki (a) Uredbe, teoretski iznos tog dijela mirovine koji se sastoji od dodatne komponente u skladu sa zakonodavstvom Ujedinjene Kraljevine:

(a) izraz „dohodci, doprinosi ili povišenja” u članku 47. stavku 1. točki (b) Uredbe tumačit će se kao da znače viškovi u faktorima dohotka na način određen Zakonom o mirovinama socijalnog osiguranja iz 1975. ili Naredbom o mirovinama socijalnog osiguranja (Sjeverna Irska) iz 1975.;

(b) prosjek viška u faktorima dohotka izračunava se u skladu člankom 47. stavkom 1. točkom (b) Uredbe na način objašnjen u gore navedenoj točki (a) dijeljenjem zbrojenih viškova ubilježenih u skladu sa zakonodavstvom Ujedinjene Kraljevine s brojem poreznih godina u smislu Ujedinjene Kraljevine (uključujući porezne godine djelomičnih dohodaka) navršenih prema tom zakonodavstvu od 6. travnja 1978. do kojih je došlo tijekom relevantnog razdoblja osiguranja.

15.2. Izraz „razdoblja osiguranja ili boravišta ” u članku 46. stavku 2. Uredbe tumačit će se, a u svrhu procjenjivanja iznosa tog dijela mirovine koji se sastoji od dodatne komponente u skladu sa zakonodavstvom Ujedinjene Kraljevine, kao da znače razdoblja osiguranja ili boravišta koja su navršena od 6. travnja 1978.

16. Nezaposlena osoba koja se vratila u Ujedinjenu Kraljevinu po završetku razdoblja od tri mjeseca tijekom kojih je nastavila primati davanja u skladu sa zakonodavstvom Ujedinjene Kraljevine u skladu s člankom 69. stavkom 1. Uredbe i dalje će imati pravo na naknadu u slučaju nezaposlenosti odstupanjem od članka 69. stavka 2., ako ispunjava uvjete prema gore navedenom zakonodavstvu.

17. Za potrebe ostvarivanja prava na doplatak za tešku invalidnost, svaka zaposlena ili samozaposlena osoba na koju se trenutačno primjenjuje ili se u prošlosti primjenjivalo zakonodavstvo Ujedinjene Kraljevine u skladu s glavom II. Uredbe, isključujući članak 13. stavak 2. točku (f):

(a) za cijelo razdoblje tijekom kojeg je bila zaposlena ili samozaposlena te se na nju primjenjivalo zakonodavstvo Ujedinjene Kraljevine dok je bila prisutna ili je boravila u drugoj državi članici, smatrat će se kao da je bila prisutna ili je boravila u Ujedinjenoj Kraljevini;

(b) će imati pravo kao zaposlena ili samozaposlena osoba na razdoblja osiguranja navršena na državnom području i prema zakonodavstvu druge države članice, kao da se radi o razdobljima prisustvovanja ili boravišta u Ujedinjenoj Kraljevini.

18. Razdoblje tijekom kojeg se primjenjuje zakonodavstvo Ujedinjene Kraljevine u skladu s člankom 13. stavkom 2. točkom (f) Uredbe ne može:

i. se u obzir uzeti u skladu s tom odredbom kao razdoblje tijekom kojeg se primjenjuje zakonodavstvo Ujedinjene Kraljevine za potrebe glave III. Uredbe;

niti

ii. učiniti da Ujedinjena Kraljevina bude nadležna država za osiguravanje davanja iz članaka 18., 38. ili 39. stavka 1. Uredbe.

19. Podložno svim konvencijama koje se potpišu s pojedinačnim državama članicama, za potrebe članka 13. stavka 2. točke (f) Uredbe i članka 10.b Provedbene uredbe, zakonodavstvo Ujedinjene Kraljevine prestaje se primjenjivati na kraju posljednjeg dana od sljedeća tri dana na svaku osobu na koju se prije primjenjivalo zakonodavstvo Ujedinjene Kraljevine kao na zaposlenu osobu ili samozaposlenu osobu:

(a) na dan na koji je boravište promijenjeno na drugu državu članicu iz članka 13. stavka 2. točke (f);

(b) na dan kada je prestalo zaposlenje ili samozaposlenje, trajno ili privremeno, tijekom kojeg se na tu osobu primjenjivalo zakonodavstvo Ujedinjene Kraljevine;

(c) na posljednji dan svakog razdoblja tijekom kojeg je u Ujedinjenoj Kraljevini primana naknada za bolovanje ili majčinstvo (uključujući nenovčane naknade za koje je Ujedinjena Kraljevina nadležna država) ili naknada za nezaposlenost koja je

i. počela prije datuma promjene boravišta u drugu državu članicu ili, u slučaju potonjeg;

ii. neposredno uslijedila nakon zaposlenja ili samozaposlenja u drugoj državi članici dok se na tu osobu primjenjuje zakonodavstvo Ujedinjene Kraljevine.

20. Činjenica da se na tu osobu počelo primjenjivati zakonodavstvo druge države članice u skladu s člankom 13. stavkom 2. točkom (f) Uredbe te člankom 10.b Provedbene uredbe i gore navedenom točkom 19., neće spriječiti:

(a) zahtjev koji joj je podnijela Ujedinjena Kraljevina kao nadležna država za odredbe koje se odnose na osobe ili samozaposlene osobe iz glave III, poglavlja 1. i poglavlja 2., odjeljka 1. ili članka 40. stavka 2. Uredbe, ako ona ostane i zaposlena ili samozaposlena osoba u tu svrhu te je zadnje bila tako osigurana u skladu sa zakonodavstvom Ujedinjene Kraljevine;

(b) da se prema toj osobi postupa kao prema zaposlenoj ili samozaposlenoj osobi za potrebe poglavlja 7. i 8. glave III. Uredbe ili članaka 10. ili 10.a Provedbene uredbe, uz uvjet da se davanja iz Ujedinjene Kraljevine u skladu s poglavljem 1. glavom III. trebaju isplatiti u skladu sa stavkom (a).

▼M4

21. U slučaju studenata ili članova njihove obitelji ili nadživjelih osoba sudenta, članak 10.a stavak 2. Uredbe ne primjenjuje se na davanja koja su isključivo namijenjena posebnoj zaštiti invalidnih osoba.

▼M8 —————

▼M10
PRILOG VII.

SLUČAJEVI U KOJIMA JE OSOBA ISTODOBNO PODLOŽNA ZAKONODAVSTVU DVIJE DRŽAVE ČLANICE

(Članak 14.c, točka 1. podtočka (b) Uredbe)

1. Kada je osoba samozaposlena u Belgiji te ima plaćeno zaposlenje u bilo kojoj drugoj državi članici.

2. Kada je osoba samozaposlena u Bugarskoj te ima plaćeno zaposlenje u bilo kojoj drugoj državi članici.

3. Kada je osoba samozaposlena u Češkoj Republici te ima plaćeno zaposlenje u bilo kojoj drugoj državi članici.

4. Kada je osoba koja prebiva u Danskoj samozaposlena u Danskoj te ima plaćeno zaposlenje u bilo kojoj drugoj državi članici.

5. Za sustav osiguranja u slučaju poljoprivredne nesreće i sustav starosnog osiguranja za poljoprivrednike: kada je osoba samozaposlena u Njemačkoj te ima plaćeno zaposlenje u bilo kojoj drugoj državi članici.

6. Kada je osoba koja prebiva u Estoniji samostalno zaposlena u Estoniji te ima plaćeno zaposlenje u bilo kojoj drugoj državi članici.

7. Za program mirovinskog osiguranja za samozaposlene osobe: kada je osoba samozaposlena u Grčkoj te ima plaćeno zaposlenje u bilo kojoj drugoj državi članici.

8. Kada je osoba koja prebiva u Španjolskoj samozaposlena u Španjolskoj te ima plaćeno zaposlenje u bilo kojoj drugoj državi članici.

9. Kada je osoba samozaposlena u Francuskoj te ima plaćeno zaposlenje u bilo kojoj drugoj državi članici, osim u Luksemburgu.

10. Kada je osoba samozaposlena u poljoprivrednoj proizvodnji u Francuskoj te ima plaćeno zaposlenje u Luksemburgu.

11. Kada je osoba samozaposlena u Italiji te ima plaćeno zaposlenje u bilo kojoj drugoj državi članici.

12. Kada je osoba koja prebiva na Cipru samozaposlena na Cipru te ima plaćeno zaposlenje u bilo kojoj drugoj državi članici.

13. Kada je osoba samozaposlena na Malti te ima plaćeno zaposlenje u bilo kojoj drugoj državi članici.

14. Kada je osoba samozaposlena u Portugalu te ima plaćeno zaposlenje u bilo kojoj drugoj državi članici.

15. Kada je osoba samozaposlena u Rumunjskoj te ima plaćeno zaposlenje u bilo kojoj drugoj državi članici.

16. Kada je osoba koja prebiva u Finskoj samozaposlena u Finskoj te ima plaćeno zaposlenje u bilo kojoj drugoj državi članici.

17. Kada je osoba samozaposlena u Slovačkoj te ima plaćeno zaposlenje u bilo kojoj drugoj državi članici.

18. Kada je osoba koja prebiva u Švedskoj samozaposlena u Švedskoj te ima plaćeno zaposlenje u bilo kojoj drugoj državi članici.

▼M5
PRILOG VIII.

(Članak 78.a Uredbe)

SUSTAVI KOJIMA SE PREDVIĐAJU SAMO OBITELJSKI DOPLATCI ILI DOPUNSKI ILI POSEBNI DOPLATCI ZA SIROČAD

A.   BELGIJA

(a) Obiteljski doplatci koji su predviđeni koordiniranim zakonima o obiteljskim doplatcima za zaposlene osobe.

(b) Davanja za uzdržavanike predviđena zakonodavstvom o davanjima za uzdržavanike samozaposlenih osoba.

(c) Davanja za uzdržavanike na temelju sustava za bivše zaposlenike iz Belgijskog Konga i Ruande-Burundi.

▼M10

B.   BUGARSKA

Ništa.

▼M10

C.   ČEŠKA REPUBLIKA

▼A1

Nema.

▼M10

D.   DANSKA

▼M5

„Posebni obiteljski doplatci i uobičajeni i dopunski obiteljski doplatci koji se priznaju ako je osoba koja skrbi jedini hranitelj obitelji.

Također, davanja za uzdržavanu djecu koja se priznaju za svu djecu mlađu od 18 godina ako žive u Danskoj i ako je osoba koja je skrbnik stalni porezni obveznik prema danskim zakonima.”

▼M10

E.   NJEMAČKA

▼M5

Ne postoje.

▼M10

F.   ESTONIJA

▼A1

Nema.

▼M10

G.   GRČKA

▼M5

Ne postoje.

▼M10

H.   ŠPANJOLSKA

▼M5

Ne postoje.

▼M10

I.   FRANCUSKA

▼M5

Svi temeljni sustavi socijalne sigurnosti, uz izuzeće sustava za zaposlene osobe (službenici, državni službenici, pomorci, bilježnici, zaposlenici EDF-GDF-a, SNCF-a i RATP-a, zaposlenici u operi i Comédie française itd.), osim onih sustava za rudare.

▼M10

J.   IRSKA

▼M12

Davanje za djecu, isplata skrbniku (koja se temelji na uplati doprinosa) te uvećanja mirovina (koje se temelje na uplati doprinosa) udovica i uvećanja mirovina (koje se temelje na uplati doprinosa) udovaca koja se za djecu koja ispunjavaju uvjete isplaćuju prema Zakonu (pročišćenom) o socijalnoj skrbi iz 2005. i kasnijim izmjenama zakonodavstva.

▼M10

K.   ITALIJA

▼M5

Ne postoje.

▼M10

L.   CIPAR

▼A1

Nema.

▼M10

M.   LATVIJA

▼A1

Nema.

▼M10

N.   LITVA

▼A1

Nema.

▼M10

O.   LUKSEMBURG

▼M5

Ne postoje.

▼M10

P.   MAĐARSKA

▼A1

Nema.

▼M10

Q.   MALTA

▼A1

Nema.

▼M10

R.   NIZOZEMSKA

▼M5

Ne postoje.

▼M10

S.   AUSTRIJA

▼M5

Ne postoje.

▼M10

T.   POLJSKA

▼A1

Nema.

▼M10

U.   PORTUGAL

▼M5

Ne postoje.

▼M10

V.   RUMUNJSKA

Ništa.

▼M10

W.   SLOVENIJA

▼A1

Nema.

▼M10

X.   SLOVAČKA

▼A1

Nema.

▼M10

Y.   FINSKA

▼M5

Ne postoje.

▼M10

Z.   ŠVEDSKA

▼M5

Ne postoje.

▼M10

AA.   UJEDINJENA KRALJEVINA

▼M5

1.   Velika Britanija i Sjeverna Irska

Odredbe iz Zakona o doprinosima za socijalno osiguranje i davanja (Social Security contributions and Benefits Act) iz 1992. i Zakona o doprinosima za socijalno osiguranje i davanjima (Sjeverna Irska) iz 1992. koje se odnose na davanje za dijete (uključujući i eventualne više stope za samohrane roditelje); doplatke za uzdržavanu djecu koji se isplaćuju umirovljenicima i doplatak za skrbnike.

2.   Gibraltar

Odredbe iz Pravilnika o socijalnom osiguranju (Social Security (Open Long-Term Benefits Scheme) Ordinance) iz 1997. i Pravilnika o socijalnom osiguranju (Closed Long-Term Benefits Scheme) 1996. koje se odnose na povećanja doplataka za uzdržavanu djecu koji se isplaćuju umirovljenicima i doplatak za skrbnike.

▼B
PRILOG B

POPISI AKATA O IZMJENI UREDBI (EEZ) br. 1408/71 I (EEZ) br. 574/72

A. Akt o pristupanju Španjolske i Portugala (SL L 302, 15.11.1985., str. 23.)

B. Akt o pristupanju Austrije, Finske i Švedske (SL C 241, 29.8.1994., str. 9.), kako je prilagođen Odlukom Vijeća 95/1/EZ (SL L 1, 1.1.1995., str. 1.)

1. Izmijenjen Uredbom Vijeća (EEZ) br. 2001/83 od 2. lipnja 1983. (SL L 230, 22.8.1983., str. 6.)

2. Uredba Vijeća (EEZ) br. 1660/85 od 13. lipnja 1985. o izmjeni Uredbe (EEZ) br. 1408/71 o primjeni sustava socijalne sigurnosti na zaposlene osobe, samozaposlene osobe i članove njihovih obitelji koji se kreću unutar Zajednice i Uredba (EEZ) br. 574/72 o utvrđivanju postupka za provedbu Uredbe (EEZ) br. 1408/71 (SL L 160, 20.6.1985., str. 1.; španjolski tekst: DO Edicíon especial, 1985 (05.V4), str. 142.; portugalski tekst: JO DO Edição Especial, 1985 (05. F4), str. 142.; švedski tekst: EGT, Specialutgåva 1994, område 05 (04), str. 61.; finski tekst: EYVL:n erityispainos 1994, alue 05 (04), str. 61.)

3. Uredba Vijeća (EEZ) br. 1661/85 od 13. lipnja 1985. o utvrđivanju tehničkih prilagodbi pravilima Zajednice o socijalnoj sigurnosti radnika migranata s obzirom na Grenland (SL L 160, 20.6.1985., str. 7.; španjolski tekst: DO Edicíon especial, 1985 (05.04), str. 148.; portugalski tekst: JO Edição Especial, 1985 (05.04), str. 148.; švedski tekst: EGT, Specialutgåva 1994, område 05 (04), str. 67.; finski tekst: EYVL:n erityispainos 1994, alue 05 (04), str. 67.)

4. Uredba Komisije (EEZ) br. 513/86 od 26. veljače 1986. o izmjeni priloga 1., 4., 5. i 6. Uredbi Vijeća (EEZ) br. 574/72 o utvrđivanju postupka za provedbu Uredbe (EEZ) br. 1408/71 o primjeni sustava socijalne sigurnosti na zaposlene osobe, samozaposlene osobe i članove njihovih obitelji koji se kreću unutar Zajednice (SL L 51, 28.2.1986., str. 44.; švedski tekst: EGT, Specialutgåva 1994, område 05 (04), str. 73.; finski tekst: EYVL:n erityispainos 1994, alue 05 (04), str. 73.)

5. Uredba Vijeća (EEZ) br. 3811/86 od 11. prosinca 1986. o izmjeni Uredbe (EEZ) 1408/71 o primjeni sustava socijalne sigurnosti na zaposlene osobe, samozaposlene osobe i članove njihovih obitelji koji se kreću unutar Zajednice i Uredbe (EEZ) br. 574/72 o utvrđivanju postupka za provedbu Uredbe (EEZ) br. 1408/71 (SL L 355, 16.12.1986., str. 5.; švedski tekst: EGT, Specialutgåva 1994, område 05 (04), str. 86.; finski tekst: EYVL:n erityispainos 1994, alue 05 (04), str. 86.)

6. Uredba Vijeća (EEZ) br. 1305/89 od 11. svibnja 1989. o izmjeni Uredbe (EEZ) 1408/71 o primjeni sustava socijalne sigurnosti na zaposlene osobe, samozaposlene osobe i članove njihovih obitelji koji se kreću unutar Zajednice i Uredbe (EEZ) br. 574/72 o utvrđivanju postupka za provedbu Uredbe (EEZ) br. 1408/71 (SL L 131, 13.5.1985., str. 1.; švedski tekst: EGT, Specialutgåva 1994, område 05 (04), str. 143.; finski tekst: EYVL:n erityispainos 1994, alue 05 (04), str. 143.)

7. Uredba Vijeća (EEZ) br. 2332/89 od 18. srpnja 1989. o izmjeni Uredbe (EEZ) br. 1408/71 o primjeni sustava socijalne sigurnosti na zaposlene osobe, samozaposlene osobe i članove njihovih obitelji koji se kreću unutar Zajednice i Uredbe (EEZ) br. 574/72 o utvrđivanju postupka za provedbu Uredbe (EEZ) br. 1408/71 (SL L 224, 2.8.1989., str. 1.; švedski tekst: EGT, Specialutgåva 1994, område 05 (04), str. 154.; finski tekst: EYVL:n erityispainos 1994, alue 05 (04), str. 154.)

8. Uredba Vijeća (EEZ) br. 3427/89 od 30. listopada 1989. o izmjeni Uredbe (EEZ) br. 1408/71 o primjeni sustava socijalne sigurnosti na zaposlene osobe, samozaposlene osobe i članove njihovih obitelji koji se kreću unutar Zajednice i Uredbe (EEZ) br. 574/72 o utvrđivanju postupka za provedbu Uredbe (EEZ) br. 1408/71 (SL L 331, 16.11.1989., str. 1.; švedski tekst: EGT, Specialutgåva 1994, område 05 (04), str. 165.; finski tekst: EYVL:n erityispainos 1994, alue 05 (04), str. 165.)

9. Uredba Vijeća (EEZ) br. 2195/91 od 25. lipnja 1991. o izmjeni Uredbe (EEZ) br. 1408/71 o primjeni sustava socijalne sigurnosti na zaposlene osobe, samozaposlene osobe i članove njihovih obitelji koji se kreću unutar Zajednice i Uredbe (EEZ) br. 574/72 o utvrđivanju postupka za provedbu Uredbe (EEZ) br. 1408/71 (SL L 206, 29.7.1991., str. 2.; švedski tekst: EGT, Specialutgåva 1994, område 05 (05), str. 46.; finski tekst: EYVL:n erityispainos 1994, alue 05 (05), str. 46.)

10. Uredba Vijeća (EEZ) br. 1247/92 od 30. travnja 1992. o izmjeni Uredbe (EEZ) br. 1408/71 o primjeni sustava socijalne sigurnosti na zaposlene osobe, samozaposlene osobe i članove njihovih obitelji koji se kreću unutar Zajednice i Uredbe (EEZ) br. 574/72 o utvrđivanju postupka za provedbu Uredbe (EEZ) br. 1408/71 (SL L 136, 19.5.1992., str. 1.; švedski tekst: EGT, Specialutgåva 1994, område 05 (05), str. 124.; finski tekst: EYVL:n erityispainos 1994, alue 05 (05), str. 124.)

11. Uredba Vijeća (EEZ) br. 1248/92 od 30. travnja 1992. o izmjeni Uredbe (EEZ) br. 1408/71 o primjeni sustava socijalne sigurnosti na zaposlene osobe, samozaposlene osobe i članove njihovih obitelji koji se kreću unutar Zajednice i Uredbe (EEZ) br. 574/72 o utvrđivanju postupka za provedbu Uredbe (EEZ) br. 1408/71 (SL L 136, 19.5.1992., str. 7.; švedski tekst: EGT, Specialutgåva 1994, område 05 (05), str. 130.; finski tekst: EYVL:n erityispainos 1994, alue 05 (05), str. 130.)

12. Uredba Vijeća (EEZ) br. 1249/92 od 30. travnja 1992. o izmjeni Uredbe (EEZ) br. 1408/71 o primjeni sustava socijalne sigurnosti na zaposlene osobe, samozaposlene osobe i članove njihovih obitelji koji se kreću unutar Zajednice i Uredbe (EEZ) br. 574/72 o utvrđivanju postupka za provedbu Uredbe (EEZ) br. 1408/71 (SL L 136, 19.5.1992., str. 28.; švedski tekst: EGT, Specialutgåva 1994, område 05 (05), str. 151.; finski tekst: EYVL:n erityispainos 1994, alue 05 (05), str. 151.)

13. Uredba Vijeća (EEZ) br. 1945/93 od 30. lipnja 1993. o izmjeni Uredbe (EEZ) br. 1408/71 o primjeni sustava socijalne sigurnosti na zaposlene osobe, samozaposlene osobe i članove njihovih obitelji koji se kreću unutar Zajednice, Uredbe (EEZ) br. 574/72 o utvrđivanju postupka za provedbu Uredbe (EEZ) br. 1408/71 i Uredbe (EEZ) br. 1247/92 o izmjeni Uredbe (EEZ) br. 1408/71 (SL L 181, 23.7.1993., str. 1.); švedski tekst: EGT, Specialutgåva 1994, område 05 (06), str. 63.; finski tekst: EYVL:n erityispainos 1994, alue 05 (06), str. 63.)

14. Uredba Vijeća (EZ) br. 3095/95 od 22. prosinca 1995. o izmjeni Uredbe (EEZ) br. 1408/71 o primjeni sustava socijalne sigurnosti na zaposlene osobe, samozaposlene osobe i članove njihovih obitelji koji se kreću unutar Zajednice, Uredbe (EEZ) br. 574/72 o utvrđivanju postupka za provedbu Uredbe (EEZ) br. 1408/71, Uredbe (EEZ) br. 1247/92 o izmjeni Uredbe (EEZ) br. 1408/71 i Uredbe (EEZ) br. 1945/93 o izmjeni Uredbe (EEZ) br. 1247/92 (SL L 335, 30.12.1995., str. 1.)

15. Uredba Vijeća (EZ) br. 3096/95 od 22. prosinca 1995. o izmjeni Uredbe (EEZ) br. 1408/71 o primjeni sustava socijalne sigurnosti na zaposlene osobe, samozaposlene osobe i članove njihovih obitelji koji se kreću unutar Zajednice i Uredbe (EEZ) br. 574/72 o utvrđivanju postupka za provedbu Uredbe (EEZ) br. 1408/71 (SL L 335, 30.12.1995., str. 10.).( 1 ) Vidjeti dodatak.

( 2 ) Vidjeti dodatak.

( 3 ) SL L 136, 19.5.1992., str. 7.

( 4 ) SL L 136, 19.5.1992., str. 1.

( 5 ) SL L 209, 25.7.1998., str. 1.

( 6 ) SL L 164, 30.6.1999., str. 1.

( 7 ) SL L 117, 4. svibnja 2005., str. 1.