11.1.2019   

HR

Službeni list Europske unije

C 11/1


PREPORUKA EUROPSKE SREDIŠNJE BANKE

od 7. siječnja 2019.

o politikama raspodjele dividendi

(ESB/2019/1)

(2019/C 11/01)

UPRAVNO VIJEĆE EUROPSKE SREDIŠNJE BANKE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 127. stavak 6. i članak 132.,

uzimajući u obzir Statut Europskog sustava središnjih banaka i Europske središnje banke, a posebno njegov članak 34.,

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EU) br. 1024/2013 od 15. listopada 2013. o dodjeli određenih zadaća Europskoj središnjoj banci u vezi s politikama bonitetnog nadzora kreditnih institucija (1), a posebno njezin članak 4. stavak 3.,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 468/2014 Europske središnje banke od 16. travnja 2014. o uspostavljanju okvira za suradnju unutar Jedinstvenog nadzornog mehanizma između Europske središnje banke i nacionalnih nadležnih tijela te s nacionalnim imenovanim tijelima (Okvirna uredba o SSM-u) (ESB/2014/17) (2),

budući da:

Kreditne institucije moraju nastaviti pripremu za pravodobnu i potpunu primjenu Uredbe (EU) br. 575/2013 Europskog parlamenta i Vijeća (3) i Direktive 2013/36/EU Europskog parlamenta i Vijeća (4) i pripremiti se za istek prijelaznog razdoblja predviđenog Uredbom (EU) 2017/2395 Europskog parlamenta i Vijeća (5) kako bi se ublažili mogući značajni negativni učinci na redovni osnovni kapital koji proizlaze iz obračuna očekivanih kreditnih gubitaka u skladu s MSFI-jem 9 u složenom makroekonomskom i financijskom okruženju koje stvara pritisak na profitabilnost kreditnih institucija i uslijed toga na njihovu sposobnost stvaranja njihovih kapitalnih osnova. Povrh toga, iako kreditne institucije trebaju financirati gospodarstvo, politika konzervativne raspodjele dio je adekvatnog upravljanja rizicima i zdravog bankarskog sustava. Potrebno je primijeniti istu metodu koja je utvrđena u Preporuci (ESB/2017/44) Europske središnje banke (6),

DONIJELO JE OVU PREPORUKU:

I.

1.

Kreditne institucije bi trebale ustanoviti politike dividendi koristeći se konzervativnim i opreznim pretpostavkama s ciljem ispunjavanja važećih kapitalnih zahtjeva nakon svake raspodjele i s ciljem ispunjavanja ishoda postupka nadzorne provjere i ocjene (SREP).

(a)

Kreditne institucije obvezne su u svakom trenutku ispunjavati važeće minimalne kapitalne zahtjeve („zahtjevi u sklopu prvog stupa”). To uključuje stopu redovnog osnovnog kapitala od 4,5 %, stopu osnovnog kapitala od 6 % i stopu ukupnog kapitala od 8 %, kako je predviđeno člankom 92. Uredbe (EU) br. 575/2013.

(b)

Povrh toga, kreditne institucije obvezne su u svakom trenutku ispunjavati kapitalne zahtjeve koji su određeni kao posljedica važeće Odluke o postupku nadzorne provjere i ocjene (SREP) primjenom članka 16. stavka 2. točke (a) Uredbe (EU) br. 1024/2013 i koji nadilaze zahtjeve u sklopu prvog stupa („zahtjevi u sklopu drugog stupa”).

(c)

Kreditne institucije obvezne su također ispunjavati zahtjev za kombinirani zaštitni sloj definiran člankom 128. točkom (6) Direktive 2013/36/EU.

(d)

Kreditne su institucije također obvezne ispuniti svoju zahtijevanu punu (eng. fully loaded(7) stopu redovnog osnovnog kapitala, svoju stopu osnovnog kapitala i svoju stopu ukupnog kapitala do datuma određenog za postupno uvođenje stopa. To se odnosi na punu primjenu gore navedenih stopa nakon primjene prijelaznih odredbi i kombiniranog zaštitnog sloja kapitala definiranog u članku 128. stavku 6. Direktive 2013/36/EU. Prijelazne odredbe utvrđene su u glavi XI. Direktive 2013/36/EU i u dijelu desetom Uredbe (EU) br. 575/2013.

(e)

Kreditne institucije koje su odlučile primijeniti uređenja iz Uredbe (EU) 2017/2395 tijekom prijelaznog razdoblja, također su obvezne ispuniti svoju zahtijevanu punu (eng. fully loaded) stopu redovnog osnovnog kapitala do završetka prijelaznog razdoblja iz te Uredbe.

Ovi zahtjevi moraju biti ispunjeni na konsolidiranoj razini, te ako je primjenjivo, također i na pojedinačnoj osnovi, osim ako je došlo do izuzeća od primjene bonitetnih zahtjeva na pojedinačnoj osnovi, kako je predviđeno u članku 7. i članku 10. Uredbe (EU) br. 575/2013.

2.

U odnosu na kreditne institucije koje isplaćuju dividende (8) u 2019. za financijsku godinu 2018., ESB preporučuje:

(a)

Kategorija 1: Kreditne institucije koje i. zadovoljavaju važeće kapitalne zahtjeve navedene u stavku 1(a) i 1(b) i 1(c) i ii. koje su već dostigle svoje pune (engl. fully loaded) stope iz stavaka 1(d) i 1(e), ovisno o slučaju, na dan 31. prosinca 2018., trebale bi raspodijeliti svoju neto dobit u dividende na konzervativan način kako bi mogle nastaviti ispunjavati sve zahtjeve i ishode SREP-a čak i u slučaju pogoršanih gospodarskih i financijskih uvjeta;

(b)

Kategorija 2: Kreditne institucije koje i. zadovoljavaju važeće kapitalne zahtjeve navedene u stavku 1(a) i 1(b) i 1(c) na dan 31. prosinca 2018., ali koje nisu dostigle svoje pune (engl. fully loaded) stope iz stavaka 1(d) i 1(e), ovisno o slučaju, na dan 31. prosinca 2018., trebale bi raspodijeliti svoju neto dobit u dividende na konzervativan način kako bi mogle nastaviti ispunjavati sve zahtjeve i ishode SREP-a čak i u slučaju pogoršanih gospodarskih i financijskih uvjeta. Nadalje, u načelu bi trebale samo isplatiti dividende u mjeri u kojoj je ispunjen stavak 1(d) i koja osigurava barem linearni (9) put prema zahtijevanim punim (engl. fully loaded) kapitalnim zahtjevima iz stavka 1(e) i ishodima SREP-a;

(c)

Kategorija 3: Kreditne institucije koje su povrijedile zahtjeve navedene u stavku 1(a), 1(b) ili 1(c) ne bi u načelu trebale dodjeljivati nikakve dividende.

Kreditne institucije koje nisu u mogućnosti postupati u skladu s ovom Preporukom zato što smatraju da su zakonski obvezne isplatiti dividende, trebaju bez odgode stupiti u kontakt sa svojim zajedničkim nadzornim timom.

Od kreditnih institucija iz kategorija 1, 2 i 3, kako je navedeno u stavcima 2(a), 2(b) i 2(c), očekuje se da također ispunjavaju upute u sklopu drugog stupa. Ako kreditna institucija posluje ili se očekuje da će kreditna institucija poslovati ispod razina utvrđenih uputama u sklopu drugog stupa, treba bez odgode stupiti u kontakt sa svojim zajedničkim nadzornim timom. ESB će preispitati razloge zbog kojih je došlo do pada razine kapitala kreditne institucije ili zbog kojih se očekuje pad razine kapitala, te će razmotriti poduzimanje odgovarajućih mjera u odnosu na pojedinu instituciju.

Od institucija se također očekuje da u svojoj politici dividendi i upravljanju kapitalom uzmu u obzir mogući učinak na zahtijevani kapital uslijed budućih izmjena u pravnim, regulatornim i računovodstvenim okvirima Unije. U nedostatku određenih podataka koji ukazuju suprotno, očekuje se da budući zahtjevi u sklopu drugog stupa i upute u sklopu drugog stupa budu najmanje na trenutnim razinama.

II.

Ova je preporuka upućena značajnim nadziranim subjektima i značajnim nadziranim grupama kako su utvrđeni u članku 2. točkama 16. i 22. Uredbe (EU) br. 468/2014 (ESB/2014/17).

III.

Ova je preporuka također upućena nacionalnim nadležnim tijelima i imenovanim tijelima u odnosu na manje značajne nadzirane subjekte i manje značajne nadzirane grupe kako su utvrđeni u članku 2. točkama 7. i 23. Uredbe (EU) br. 468/2014 (ESB/2014/17). Od nacionalnih i imenovanih nadležnih tijela očekuje se da prema potrebi primjenjuju ovu preporuku na te subjekte i grupe (10).

Sastavljeno u Frankfurtu na Majni 7. siječnja 2019.

Predsjednik ESB-a

Mario DRAGHI


(1)  SL L 287, 29.10.2013., str. 63.

(2)  SL L 141, 14.5.2014., str. 1.

(3)  Uredba (EU) br. 575/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2013. o bonitetnim zahtjevima za kreditne institucije i investicijska društva i o izmjeni Uredbe (EU) br. 648/2012 (SL L 176, 27.6.2013., str. 1.).

(4)  Direktiva 2013/36/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2013. o pristupanju djelatnosti kreditnih institucija i bonitetnom nadzoru nad kreditnim institucijama i investicijskim društvima, izmjeni Direktive 2002/87/EZ te stavljanju izvan snage direktiva 2006/48/EZ i 2006/49/EZ (SL L 176, 27.6.2013., str. 338.).

(5)  Uredba (EU) 2017/2395 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2017. o izmjeni Uredbe (EU) br. 575/2013 u pogledu prijelaznih uređenja za ublažavanje učinka uvođenja MSFI-ja 9 na regulatorni kapital te za tretman velikih izloženosti u slučaju određenih izloženosti javnog sektora koje su nominirane u domaćoj valuti bilo koje države članice (SL L 345, 27.12.2017., str. 27.).

(6)  Preporuka ESB/2017/44 Europske središnje banke od 28. prosinca 2017. o politikama raspodjele dividendi (SL C 8, 11.1.2018., str. 1.).

(7)  Svi zaštitni slojevi na punim (engl. fully loaded) razinama.

(8)  Kreditne institucije pojavljuju se u različitim pravnim oblicima, na primjer kao uvrštena trgovačka društva i društva koja nisu dionička društva kao što su uzajamne institucije, zadruge ili štedne institucije. Pojam „dividenda” iz ove Preporuke odnosi se na svaku vrstu isplate u gotovini koja podliježe odobrenju glavne skupštine.

(9)  U praksi to znači da bi tijekom preostalog dijela prijelaznog razdoblja kreditne institucije trebale, u načelu, zadržati najmanje razmjerni iznos praznine godišnje u odnosu na njihovu punu (engl. fully loaded) stopu redovnog osnovnog kapitala, njihovu stopu osnovnog kapitala i njihovu stopu ukupnog kapitala, kao što je navedeno u stavku 1(e).

(10)  Ako se ova Preporuka primijeni na manje značajne nadzirane subjekte i manje značajne nadzirane grupe koje smatraju da nisu u mogućnosti postupati u skladu s ovom Preporukom zato što se smatraju zakonski obveznim isplatiti dividende, one trebaju bez odgode stupiti u kontakt sa svojim zajedničkim nadzornim timom.