7.9.2017   

HR

Službeni list Europske unije

C 296/16


Obavijest o presudi od 1. lipnja 2017. u predmetu T-442/12 u vezi s Provedbenom uredbom Vijeća (EU) br. 626/2012 o izmjeni Provedbene uredbe (EU) br. 349/2012 o uvođenju konačne antidampinške pristojbe na uvoz vinske kiseline podrijetlom iz Narodne Republike Kine

(2017/C 296/04)

Presuda

U svojoj presudi od 1. lipnja 2017. u predmetu T-442/12 Changmao Biochemical Engineering Co Ltd. protiv Vijeća  (1) („presuda”) Opći sud Europske unije („Opći sud”) poništio je Provedbenu uredbu Vijeća (EU) br. 626/2012 od 26. lipnja 2012. o izmjeni Provedbene uredbe (EU) br. 349/2012 o uvođenju konačne antidampinške pristojbe na uvoz vinske kiseline podrijetlom iz Narodne Republike Kine (2) („provedbena uredba”) u dijelu u kojem se odnosi na kineskog proizvođača izvoznika Changmao Biochemical Engineering Co Ltd. („predmetni proizvođač izvoznik”).

Opći je sud presudio da su odbijanjem zahtjeva predmetnog proizvođača izvoznika za otkrivanje informacija o razlici u cijeni između vinske kiseline DL i vinske kiseline L+ u kontekstu izračuna uobičajene vrijednosti bez pravodobnog valjanog obrazloženja povrijeđena njegova prava na obranu. Opći sud je izrazio mišljenje da se ne može isključiti mogućnost da je ishod ispitnog postupka mogao biti drukčiji da je zahtjev bio prihvaćen.

Posljedice

U skladu s člankom 266. Ugovora o funkcioniranju Europske unije institucije Unije dužne su poduzeti potrebne mjere za postupanje u skladu s presudom.

Pri poduzimanju mjera potrebnih za postupanje u skladu s presudom kojom se poništava mjera te za njezino provođenje u cijelosti postupak na temelju kojeg je mjera donesena može se nastaviti u fazi u kojoj se dogodila nezakonitost (3).

Postupajući u skladu s presudom Općeg suda od 1. lipnja 2017. Komisija stoga može ispraviti aspekte postupka koji su doveli do poništenja te ostaviti nepromijenjenima dijelove na koje presuda ne utječe (4).

Provedbena uredba poništena je zbog povrede prava na obranu tijekom jedne faze administrativnog postupka na kojem se temelji Provedbena uredba, odnosno otkrivanja određenih informacija tom proizvođaču izvozniku u kontekstu izračuna uobičajene vrijednosti.

Zahtjev predmetnog proizvođača izvoznika za otkrivanje informacija o razlici u cijeni između vinske kiseline DL i vinske kiseline L+ u kontekstu izračuna uobičajene vrijednosti trebalo bi preispitati s obzirom na posebne okolnosti ovog slučaja.

Nalazi utvrđeni u Provedbenoj uredbi koji nisu osporeni ili su osporeni, ali je Opći sud odbio prigovor ili ga nije ispitao, te stoga nisu doveli do poništenja Provedbene uredbe ostaju na snazi.

Postupak ponovnog pokretanja ispitnog postupka

U skladu s time Komisija je odlučila ponovno pokrenuti antidampinški ispitni postupak u vezi s uvozom vinske kiseline podrijetlom iz Narodne Republike Kine koji je doveo do donošenja Uredbe (EU) br. 626/2012 u dijelu koji se odnosi na predmetnog proizvođača izvoznika te ga nastavlja u fazi u kojoj je došlo do nezakonitosti.

Ponovno pokretanja postupka ograničeno je na provedbu presude Općeg suda u pogledu društva Changmao Biochemical Engineering Co Ltd. Ponovno pokretanje postupka ne utječe na druge ispitne postupke. Provedbena uredba Vijeća (EU) br. 349/2012 od 16. travnja 2012. o uvođenju konačne antidampinške pristojbe na uvoz vinske kiseline podrijetlom iz Narodne Republike Kine nakon revizije nakon isteka mjera prema članku 11. stavku 2. Uredbe (EZ) br. 1225/2009 (5) stoga se i dalje primjenjuje u odnosu na predmetnog proizvođača izvoznika.

Zainteresirane strane se obavještavaju o toj reviziji objavom ove Obavijesti u Službenom listu Europske unije.

Podnesci

Pozivaju se sve zainteresirane strane, a posebno predmetni proizvođač izvoznik i industrija Unije, da iznesu svoja stajališta te dostave informacije i popratne dokaze o pitanjima povezanima s ponovnim pokretanjem ispitnog postupka. Osim ako je određeno drukčije, te informacije i popratni dokazi moraju se dostaviti Komisiji u roku od 20 dana od objave ove Obavijesti u Službenom listu Europske unije.

Mogućnost saslušanja pred ispitnim službama Komisije

Predmetni proizvođač izvoznik i industrija Unije mogu zatražiti saslušanje pred ispitnim službama Komisije. Svi zahtjevi za saslušanje podnose se u pisanom obliku i trebaju sadržavati razloge za njihovo podnošenje. Zahtjev za saslušanje o pitanjima povezanima s ponovnim otvaranjem ispitnog postupka mora se podnijeti u roku od 15 dana od datuma objave ove Obavijesti u Službenom listu Europske unije. Nakon toga zahtjev za saslušanje mora se podnijeti u rokovima koje u svojoj komunikaciji s tim strankama odredi Komisija.

Upute za dostavu podnesaka i korespondenciju

Informacije dostavljene Komisiji u svrhu ispitnih postupaka trgovinske zaštite ne bi smjele podlijegati autorskom pravu. Prije nego što Komisiji dostave informacije i/ili podatke koji podliježu autorskim pravima treće strane, zainteresirane strane od nositelja autorskih prava moraju zatražiti posebno dopuštenje kojim se Komisiji izričito dopušta a) upotreba informacija i podataka u svrhu ovog postupka trgovinske zaštite i b) pružanje informacija i/ili podataka zainteresiranim stranama u ovom ispitnom postupku u obliku kojim im se omogućuje ostvarivanje prava na obranu.

Svi podnesci i korespondencija zainteresiranih strana za koje se zahtijeva povjerljivo postupanje moraju imati oznaku „Limited” (ograničeno) (6).

Zainteresirane strane koje dostavljaju informacije s oznakom „Limited” dužne su u skladu s člankom 19. stavkom 2. Uredbe (EU) 2016/1036 Europskog parlamenta i Vijeća od 8. lipnja 2016. o zaštiti od dampinškog uvoza iz zemalja koje nisu članice Europske unije (7) („osnovna uredba”) dostaviti sažetke tih informacija u verziji koja nije povjerljiva s oznakom „For inspection by interested parties” (na uvid zainteresiranim stranama). Sažeci trebaju biti dovoljno detaljni da se može razumjeti bit informacija koje su dostavljene kao povjerljive.

Ako zainteresirana strana koja dostavlja povjerljive informacije ne dostavi sažetak u verziji koja nije povjerljiva, u traženom obliku i tražene razine kvalitete, te se informacije ne moraju uzeti u obzir.

Zainteresirane strane pozivaju se da sve podneske i zahtjeve, uključujući skenirane punomoći i potvrde, dostavljaju e-poštom. Uporabom e-pošte zainteresirane strane izražavaju svoju suglasnost s pravilima koja se primjenjuju na elektroničke podneske iz dokumenta „KORESPONDENCIJA S EUROPSKOM KOMISIJOM U PREDMETIMA TRGOVINSKE ZAŠTITE” objavljenog na web-mjestu Glavne uprave za trgovinu: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2011/june/tradoc_148003.pdf.

Zainteresirane strane moraju navesti svoje ime, adresu, broj telefona i valjanu adresu e-pošte te osigurati da je dostavljena adresa e-pošte ispravna službena adresa e-pošte koja se svakodnevno provjerava.

Nakon što primi podatke za kontakt Komisija će sa zainteresiranim stranama komunicirati isključivo e-poštom, osim ako one izričito zatraže da sve dokumente Komisije primaju nekim drugim sredstvom komunikacije ili ako vrsta dokumenta zahtijeva slanje preporučenom poštom.

Dodatna pravila i informacije o korespondenciji s Komisijom, uključujući načela koja se primjenjuju na podneske poslane e-poštom, zainteresirane strane mogu pronaći u prethodno navedenim uputama za komunikaciju sa zainteresiranim stranama.

Adresa Komisije za korespondenciju:

European Commission

Directorate-General for Trade

Directorate H

Office: CHAR 04/039

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

E-pošta: TRADE-AD-R529A-TARTARIC-ACID@EC.EUROPA.EU

Nesuradnja

Ako zainteresirana strana odbije odobriti pristup potrebnim informacijama ili ih ne dostavi u roku ili ako znatno ometa ispitni postupak, nalazi se, bili pozitivni ili negativni, mogu donijeti na temelju raspoloživih podataka u skladu s člankom 18. osnovne uredbe.

Ako se utvrdi da je zainteresirana strana dostavila lažne ili obmanjujuće informacije, takve se informacije ne moraju uzeti u obzir i mogu se upotrijebiti raspoloživi podaci.

Ako zainteresirana strana ne surađuje ili surađuje samo djelomično te se stoga nalazi temelje na raspoloživim podacima u skladu s člankom 18. osnovne uredbe, ishod za tu stranu može biti manje povoljan nego što bi bio da je surađivala.

Nedostavljanje odgovora u elektroničkom obliku neće se smatrati nesuradnjom, pod uvjetom da zainteresirana strana dokaže da bi dostavljanje odgovora u traženom obliku dovelo do nepotrebnog dodatnog opterećenja ili neopravdanog dodatnog troška. Zainteresirana strana trebala bi o tome odmah obavijestiti Komisiju.

Službenik za saslušanje

Predmetni proizvođač izvoznik i industrija Unije mogu zatražiti intervenciju službenika za saslušanje u trgovinskim postupcima. Službenik za saslušanje veza je između zainteresiranih strana i ispitnih službi Komisije. Službenik za saslušanje ispituje zahtjeve za pristup dokumentaciji predmeta, sporove povezane s povjerljivošću dokumenata, zahtjeve za produljenje rokova i zahtjeve trećih osoba za saslušanje. Službenik za saslušanje može organizirati saslušanje s pojedinačnom zainteresiranom stranom i posredovati kako bi osigurao da zainteresirana strana u potpunosti ostvaruje svoja prava na obranu.

Zahtjevi za saslušanje pred službenikom za saslušanje podnose se u pisanom obliku i trebaju sadržavati razloge za njihovo podnošenje. Zahtjev za saslušanje o pitanjima povezanima s početnom fazom ispitnog postupka mora se podnijeti u roku od 15 dana od datuma objave ove Obavijesti u Službenom listu Europske unije. Nakon toga zahtjev za saslušanje mora se podnijeti u rokovima koje u svojoj komunikaciji sa strankama odredi Komisija.

Osim toga, službenik za saslušanje omogućit će saslušanje strana kako bi one mogle iznijeti svoja stajališta i protuargumente, među ostalim o pitanjima povezanima s provedbom presude.

Dodatne informacije i podatke za kontakt zainteresirane strane mogu pronaći na web-stranicama službenika za saslušanje na web-mjestu Glavne uprave za trgovinu: http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/hearing-officer/

Obrada osobnih podataka

Osobni podaci prikupljeni u ovom ispitnom postupku obrađuju se u skladu s Uredbom (EZ) br. 45/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. prosinca 2000. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka u institucijama i tijelima Zajednice i o slobodnom kretanju takvih podataka (8).

Informacije carinskim tijelima

Antidampinške pristojbe na temelju Provedbene uredbe (EU) br. 626/2012 na uvoz vinske kiseline trenutačno razvrstane u oznaku KN ex 2918 12 00 (oznaka TARIC 2918120090), podrijetlom iz Narodne Republike Kine, koju proizvodi društvo Changmao Biochemical Engineering Co Ltd (dodatna oznaka TARIC A688), koje su plaćene u iznosu većem od antidampinških pristojbi uvedenih Provedbenom uredbom (EU) br. 349/2012 na isti uvoz trebalo bi vratiti ili otpisati. Povrat ili otpis treba zatražiti od nacionalnih carinskih tijela u skladu s primjenjivim carinskim propisima.

Objava

Predmetni proizvođač izvoznik i industrija Unije bit će naknadno obaviješteni o bitnim činjenicama i razmatranjima na temelju kojih se namjerava provesti presuda te će im se omogućiti da se očituju.


(1)  Presuda Općeg suda od 1. lipnja 2017., Changmao Biochemical Engineering protiv Vijeća, T-442/12, ECLI:EU:T:2017:372.

(2)  SL L 182, 13.7.2012., str. 1.

(3)  Presuda Suda od 3. listopada 2000., Industrie des poudres sphériques protiv Vijeća, C-458/98 P, EU:C:2000:531, točke 80. do 85., te od 28. siječnja 2016., CM Eurologistik, C-283/14 i C-284/14, EU:C:2016:57, točke 48. do 55.

(4)  Presuda Suda od 14. lipnja 2016., Commission protiv McBride, predmet C-361/14 P, EU:C:2016:434, točka 56.; u području dampinga vidjeti i presudu Suda od 3. listopada 2000., Industrie des poudres sphériques protiv Vijeća, predmet C-458/98 P EU:C:2000:531, točka 84.

(5)  SL L 110, 24.4.2012., str. 3.

(6)  Dokument s oznakom „Limited” dokument je koji se smatra povjerljivim u skladu s Uredbom (EU) 2016/1036 Europskog parlamenta i Vijeća od 8. lipnja 2016. o zaštiti od dampinškog uvoza iz zemalja koje nisu članice Europske unije (SL L 176, 30.6.2016., str. 21.) i člankom 6. Sporazuma WTO-a o provedbi članka VI. GATT-a iz 1994. (Sporazum o antidampingu). To je ujedno zaštićeni dokument u skladu s člankom 4. Uredbe (EZ) br. 1049/2001 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 145, 31.5.2001., str. 43.).

(7)  SL L 176, 30.6.2016., str. 21.

(8)  SL L 8, 12.1.2001., str. 1.