2.8.2021   

HR

Službeni list Europske unije

L 277/141


DELEGIRANA DIREKTIVA KOMISIJE (EU) 2021/1270

оd 21. travnja 2021.

o izmjeni Direktive 2010/43/EU u pogledu rizika za održivost i čimbenika održivosti o kojima subjekti za zajednička ulaganja u prenosive vrijednosne papire (UCITS) trebaju voditi računa

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Direktivu 2009/65/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 13. srpnja 2009. o usklađivanju zakona i drugih propisa u odnosu na subjekte za zajednička ulaganja u prenosive vrijednosne papire (UCITS) (1), a posebno njezin članak 12. stavak 3., članak 14. stavak 2. i članak 51. stavak 4.,

budući da:

(1)

Prelazak na niskougljično, održivije, resursno učinkovito kružno gospodarstvo u skladu s ciljevima održivog razvoja ključan je za dugoročnu konkurentnost gospodarstva Unije. Unija je 2016. sklopila Pariški sporazum (2). U članku 2. stavku 1. točki (c) Pariškog sporazuma utvrđeno je da je cilj pojačati odgovor na opasnost od klimatskih promjena, među ostalim usklađivanjem financijskih tokova s nastojanjima usmjerenima na niske emisije stakleničkih plinova i razvoj otporan na klimatske promjene.

(2)

Komisija je u potvrdu tog izazova u prosincu 2019. objavila europski zeleni plan (3). Europski zeleni plan nova je strategija rasta kojom Unija želi postati pravedno i prosperitetno društvo s modernim, resursno učinkovitim i konkurentnim gospodarstvom u kojem od 2050. neće biti neto emisija stakleničkih plinova, a gospodarski rast neće biti povezan s potrošnjom resursa. Za ostvarenje tog cilja ulagačima je potrebno poslati jasne signale o njihovim ulaganjima da bi imovina bila iskoristiva, a financiranje održivo.

(3)

Komisija je u ožujku 2018. objavila Akcijski plan o financiranju održivog rasta (4) u kojem se utvrđuje ambiciozna i sveobuhvatna strategija održivog financiranja. Jedan od ciljeva iz Akcijskog plana je preusmjeriti tokove kapitala u održiva ulaganja u svrhu održivog i uključivog rasta. Procjena učinka, objavljena u svibnju 2018. (5), na kojoj su se temeljile zakonodavne inicijative koje su zatim uslijedile pokazala je da treba objasniti da društva za upravljanje trebaju voditi računa o čimbenicima održivosti i da bi to trebala biti jedna od njihovih obveza prema ulagačima. Stoga bi društva za upravljanje trebala redovito procjenjivati ne samo financijske rizike, nego i sve relevantne rizike održivosti iz Uredbe (EU) 2019/2088 Europskog parlamenta i Vijeća (6) koji bi svojim nastankom mogli stvarno ili potencijalno materijalno negativno utjecati na vrijednost ulaganja. U Direktivi Komisije 2010/43/EU (7) rizici održivosti nisu izrijekom navedeni. Zbog toga i radi pravilne i dosljedne primjene internih procedura i organizacijskih aranžmana, potrebno je objasniti da su procesi, sustavi i unutarnje kontrole društava za upravljanje odraz rizika održivosti te da je za analizu tih rizika potrebno imati tehnički kapacitet i znanje.

(4)

Da bi društva za upravljanje i investicijska društva koja nisu imenovala društvo za upravljanje imala ravnopravne uvjete te da bi se izbjegla fragmentarnost, neusklađenost i nepredvidivost u funkcioniranju unutarnjeg tržišta, pravila o uključivanju rizika održivosti trebala bi se primjenjivati i na investicijska društva, vodeći računa o načelu proporcionalnosti.

(5)

Da bi se očuvao visok standard zaštite ulagača, društva za upravljanje trebala bi pri utvrđivanju vrsta sukoba interesa koji bi mogli naštetiti interesima UCITS-a uvrstiti sukobe interesa koji bi mogli nastati zbog uključivanja rizika održivosti u njihove procese, sustave i unutarnje kontrole. Među njima mogu biti i sukobi interesa zbog nagrađivanja ili privatnih transakcija relevantnih zaposlenika, mogući sukobi interesa zbog manipulativnog zelenog marketinga („greenwashing”), zlouporabe pri prodaji ili predstavljanju strategija ulaganja te sukobi interesa između različitih UCITS-a kojima upravlja isto društvo za upravljanje.

(6)

U skladu s Uredbom (EU) 2019/2088, društva za upravljanje ili investicijska društva koja su glavne štetne učinke odluka o ulaganjima na čimbenike održivosti dužna uzeti u obzir, ili ih uzimaju u obzir dobrovoljno, dužna su objaviti i kako u svojim politikama dužne pažnje vode računa o tim glavnim štetnim učincima. Radi usklađenosti Uredbe (EU) 2019/2088 i Direktive 2010/43/EU, ta bi obveza trebala biti navedena i u Direktivi 2010/43/EU.

(7)

Direktivu 2010/43/EU trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti,

DONIJELA JE OVU DIREKTIVU:

Članak 1.

Izmjene Direktive 2010/43/EU

Direktiva 2010/43/EU mijenja se kako slijedi:

1.

u članku 3. dodaju se sljedeće točke 11. i 12.:

„11.

„rizik održivosti” znači rizik održivosti kako je definiran u članku 2. točki 22. Uredbe (EU) 2019/2088 Europskog parlamenta i Vijeća (*1);

12.

„čimbenici održivosti” znači čimbenici održivosti kako su definirani u članku 2. točki 24. Uredbe (EU) 2019/2088.

(*1)  Uredba (EU) 2019/2088 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. studenoga 2019. o objavama povezanim s održivosti u sektoru financijskih usluga (SL L 317, 9.12.2019., str. 1.).”;"

2.

u članku 4. stavku 1. dodaje se sljedeći podstavak:

„Države članice dužne su se pobrinuti da društva za upravljanje pri ispunjenju zahtjeva iz prvog podstavka vode računa o rizicima održivosti.”;

3.

u članku 5. dodaje se sljedeći stavak 5.:

„5.   Države članice dužne su se pobrinuti da društva za upravljanje za potrebe iz stavaka 1., 2. i 3. imaju potrebne resurse i stručna znanja za učinkovito uključivanje rizika održivosti.”;

4.

umeće se sljedeći članak 5.a:

„Članak 5.a

Obvezno uključivanje rizika održivosti u upravljanje UCITS-ima za investicijska društva

Države članice dužne su se pobrinuti da investicijska društva rizike održivosti uključuju u upravljanje UCITS-ima, vodeći računa o prirodi, opsegu i složenosti svojeg poslovanja.”;

5.

u članku 9. stavku 2. dodaje se sljedeća točka (g):

„(g)

odgovara za uključivanje rizika održivosti u aktivnosti iz točaka od (a) do (f).”;

6.

u članku 17. dodaje se sljedeći stavak 3.:

„3.   Države članice dužne su se pobrinuti da društva za upravljanje pri utvrđivanju vrsta sukoba interesa koji bi mogli naštetiti interesima UCITS-a uvrste i sukobe interesa koji bi mogli nastati zbog uključivanja rizika održivosti u njihove procese, sustave i unutarnje kontrole.”;

7.

u članku 23. dodaju se sljedeći stavci 5. i 6.:

„5.   Države članice dužne su propisati da društva za upravljanje pri ispunjenju zahtjeva iz stavaka od 1. do 4. vode računa o rizicima održivosti.”;

6.   Države članice dužne su se pobrinuti da društva za upravljanje ili investicijska društva, ovisno o slučaju, koja glavne štetne učinke odluka o ulaganjima na čimbenike održivosti uzimaju u obzir kako je opisano u članu 4. stavku 1. točki (a) Uredbe (EU) 2019/2088 ili propisano u članku 4. stavku 3. ili 4. te uredbe, o tim glavnim štetnim učincima vode računa pri ispunjavanju zahtjeva iz stavaka od 1. od 4. tog članka.”;

8.

u članku 38. stavku 1. drugi podstavak zamjenjuje se sljedećim:

„Politika upravljanja rizicima obuhvaća sve postupke koji su potrebni da bi društvo za upravljanje, za svaki UCITS kojim upravlja, moglo procijeniti izloženost pojedinog UCITS-a tržišnom riziku, riziku likvidnosti i riziku druge ugovorne strane, kao i izloženost UCITS-a svim drugim rizicima, uključujući operativni rizik, koji mogu biti značajni za svaki UCITS kojim upravlja.”.

Članak 2.

Prenošenje

1.   Države članice najkasnije do 31. srpnja 2022. moraju donijeti i objaviti zakone i druge propise potrebne za usklađivanje s ovom Direktivom. One Komisiji odmah dostavljaju tekst tih odredaba.

One primjenjuju te odredbe od 1. kolovoza 2022.

Kada države članice donose te odredbe, one sadržavaju upućivanje na ovu Direktivu ili se na nju upućuje prilikom njihove službene objave. Države članice određuju načine tog upućivanja.

2.   Države članice Komisiji dostavljaju tekst glavnih odredaba nacionalnog prava koje donesu u području na koje se odnosi ova Direktiva.

Članak 3.

Stupanje na snagu

Ova Direktiva stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Članak 4.

Adresati

Ova je Direktiva upućena državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 21. travnja 2021.

Za Komisiju

Predsjednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)  SL L 302, 17.11.2009., str. 32.

(2)  Odluka Vijeća (EU) 2016/1841 od 5. listopada 2016. o sklapanju, u ime Europske unije, Pariškog sporazuma donesenoga u sklopu Okvirne konvencije Ujedinjenih naroda o klimatskim promjenama (SL L 282, 19.10.2016., str. 1.).

(3)  COM(2019) 640 final.

(4)  COM(2018) 97 final.

(5)  SWD(2018) 264 final.

(6)  Uredba (EU) 2019/2088 Europskog Parlamenta i Vijeća od 27. studenoga 2019. o objavama povezanim s održivosti u sektoru financijskih usluga (SL L 317, 9.12.2019., str. 1.).

(7)  Direktiva Komisije 2010/43/EU od 1. srpnja 2010. o provedbi Direktive 2009/65/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu organizacijskih zahtjeva, sukoba interesa, poslovanja, upravljanja rizicima i sadržaja sporazuma između depozitara i društva za upravljanje (SL L 176, 10.7.2010., str. 42.).