29.9.2020   

HR

Službeni list Europske unije

L 314/49


PROVEDBENA ODLUKA VIJEĆA (EU) 2020/1354

od 25. rujna 2020.

o odobravanju na temelju Uredbe (EU) 2020/672 privremene potpore Portugalskoj Republici radi smanjenja rizika od nezaposlenosti u izvanrednoj situaciji nakon izbijanja bolesti COVID-19

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EU) 2020/672 od 19. svibnja 2020. o uspostavi Europskog instrumenta za privremenu potporu radi smanjenja rizika od nezaposlenosti u izvanrednoj situaciji (SURE) nakon izbijanja bolesti COVID-19 (1), a posebno njezin članak 6. stavak 1.,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

budući da:

(1)

Portugal je 11. kolovoza 2020. podnio zahtjev za financijsku pomoć Unije kako bi dopunio svoje nacionalne napore u odgovoru na učinak izbijanja bolesti COVID-19 i socioekonomske posljedice izbijanja te bolesti za radnike i samozaposlene osobe.

(2)

Očekuje se da će izbijanje bolesti COVID-19 i izvanredne mjere koje je Portugal uveo za ograničavanje izbijanja te bolesti i njezinih socioekonomskih i zdravstvenih posljedica dramatično utjecati na javne financije. U Komisijinoj proljetnoj prognozi 2020. procijenjeno je da će Portugal do kraja 2020. zabilježiti deficit opće države od 6,5 % i dug opće države od 131,6 % bruto domaćeg proizvoda (BDP). U Komisijinoj ljetnoj privremenoj prognozi 2020. predviđeno je smanjenje BDP-a Portugala za 9,8 % u 2020.

(3)

Izbijanje bolesti COVID-19 dovelo je do imobilizacije znatnog dijela radne snage u Portugalu. To je dovelo do iznenadnog i znatnog povećanja javnih rashoda Portugala u vezi s programima skraćenog radnog vremena i sličnim mjerama, kao i u vezi s pribjegavanjem odgovarajućim zdravstvenim mjerama povezanim s izbijanjem bolesti COVID-19, kako je navedeno u uvodnim izjavama od 4. do 17.

(4)

„Zakonom br. 7/2009 od 12. veljače”, koji je naveden u zahtjevu Portugala od 11. kolovoza 2020., uvodi se mjera kojom se podupire održavanje ugovora o radu privremenim prekidom rada ili skraćivanjem redovnog radnog vremena utvrđena u portugalskom Zakonu o radu. Poduzeća koja ispunjavaju uvjete, mjerom ostvaruju povlasticu u pogledu pokrivanja 70 % naknada zaposlenicima, pri čemu naknada zaposlenicima iznosi dvije trećine njihove redovne bruto plaće. Ta korekcija od dvije trećine podliježe donjoj granici koja je jednaka nacionalnoj minimalnoj plaći i gornjoj granici koja je jednaka trostrukoj nacionalnoj minimalnoj plaći. Poduzeća koja ispunjavaju uvjete morala su obustaviti svoju poslovnu djelatnost ili trpe velike gubitke prihoda.

(5)

„Uredba sa zakonskom snagom br. 10-G/2020 od 26. ožujka” i „Uredba sa zakonskom snagom br. 27-B/2020 od 19. lipnja”, koje su navedene u zahtjevu Portugala od 11. kolovoza 2020., bile su osnova za uvođenje niza mjera u odgovoru na učinak izbijanja bolesti COVID-19. To uključuje novu i pojednostavnjenu posebnu potporu za održavanje ugovora o radu privremenim prekidom rada ili skraćivanjem redovnog radnog vremena. Ova je mjera slična mjeri navedenoj u uvodnoj izjavi 4., ali ima pojednostavnjene postupke kako bi se omogućio brži pristup sredstvima. Poduzeća koja ispunjavaju uvjete mjerom ostvaruju povlasticu u pogledu pokrivanja 70 % naknada zaposlenicima, pri čemu naknada zaposlenicima iznosi dvije trećine njihove redovne bruto plaće te oslobođenja od plaćanja doprinosa poslodavca za socijalno osiguranje. Ta korekcija od dvije trećine podliježe donjoj granici koja je jednaka nacionalnoj minimalnoj plaći i gornjoj granici koja je jednaka trostrukoj nacionalnoj minimalnoj plaći. Poduzeća koja ispunjavaju uvjete morala su obustaviti svoju poslovnu djelatnost ili pretrpjeti gubitak prihoda od najmanje 40 % u razdoblju od 30 dana prije zahtjeva za potporu, u usporedbi s istim mjesecom prethodne godine ili s mjesečnim prosjekom za dva mjeseca prije toga razdoblja. Mjera je proširena nekoliko puta, među ostalim revidiranjem izračuna naknade zaposlenicima na četiri petine njihove redovne bruto plaće i uvođenjem postupnog smanjenja oslobođenja od plaćanja doprinosa za socijalno osiguranje poduzećima koja primaju potporu. Budući da oslobođenje od plaćanja doprinosa za socijalno osiguranje predstavlja neostvareni prihod države, za potrebe Uredbe (EU) 2020/672, može se smatrati jednakovrijednim javnim rashodima.

(6)

U slučajevima u kojima se poduzeća nalaze u krizi zbog izbijanja bolesti COVID-19, koriste mjere iz uvodne izjave 4. ili 5. i imaju program osposobljavanja koji odobravaju nacionalne javne službe za zapošljavanje i osposobljavanje u okviru posebnih strukovnih programa, zaposlenici i trgovačka društva mogu dobiti naknadu za osposobljavanje kako bi pokrili nadoknadu dohotka i povezane troškove za osposobljavanje koje se mora odvijati tijekom radnog vremena kao alternativa za skraćenje radnog vremena.

(7)

Nadalje, vlasti su uvele posebnu mjeru potpore poduzećima za nastavak poslovne djelatnosti. Kako bi se olakšao povratak na posao i zadržavanje radnih mjesta, poduzeća čiji su zaposlenici koristili mjere navedene u uvodnoj izjavi 4. ili 5. mogu dobiti naknadu jednaku nacionalnoj minimalnoj plaći po odgovarajućem zaposleniku koja se isplaćuje u jednom obroku ili dvostrukoj nacionalnoj minimalnoj plaći po takvom zaposleniku koja se isplaćuje u fazama tijekom šest mjeseci. Kada se potpora isplaćuje u fazama, poduzeća mogu iskoristiti i djelomično oslobođenje od plaćanja doprinosa za socijalno osiguranje tog poslodavca u odnosu na dotične zaposlenike u visini od 50 %.

(8)

Naposljetku, na temelju „Uredbe sa zakonskom snagom br. 27-B/2020 od 19. lipnja” i „Uredbe br. 58-A/2020 od 14. kolovoza” vlasti su uvele dodatak za stabilizaciju dohotka za zaposlenike koji koriste mjere iz uvodne izjave 4. ili 5. Uvjete ispunjavaju zaposlenici čija bruto plaća u odnosu na veljaču 2020. nije premašila dvostruku nacionalnu minimalnu plaću. Zaposlenici primaju naknadu jednaku razlici između bruto plaće u veljači 2020. i plaće u razdoblju u kojem je zaposlenik bio obuhvaćen jednim od dvaju prethodno navedenih programa potpore, s donjom granicom od 100 EUR i gornjom granicom od 351 EUR.

(9)

„Uredbom sa zakonskom snagom br. 10-A/2020 od 13. ožujka” i „ Zakonom br. 2/2020 od 31. ožujka” (2), koji su navedeni u zahtjevu Portugala od 11. kolovoza 2020., uvodi se posebna mjera potpore za samozaposlene osobe, neformalne radnike i članove društva s pravom upravljanja. Mjerom se pruža mjesečna naknada koja odgovara ili registriranom dohotku osobe s gornjom granicom od 438,81 EUR kada je dohodak niži od 658,21 EUR, ili dvjema trećinama registriranog dohotka osobe s gornjom granicom od 438,81 EUR kada je dohodak veći od 658,21 EUR. Početna donja granica od 219,41 EUR primijenjena je na ukupan iznos mjesečne potpore između 13. ožujka i 30. lipnja 2020. Uvjete ispunjavaju one osobe koje su obustavile poslovnu djelatnosti ili imaju gubitak prihoda od najmanje 40 % u razdoblju od 30 dana prije zahtjeva za potporu, u usporedbi s istim mjesecom prethodne godine ili s mjesečnim prosjekom za dva mjeseca prije toga razdoblja.

(10)

„Uredbom sa zakonskom snagom br. 10-A/2020 od 13. ožujka”, koja je navedena u zahtjevu Portugala od 11. kolovoza 2020., uvodi se obiteljska naknada za zaposlenike koji ne mogu raditi jer moraju pružati pomoć svojoj djeci mlađoj od 12 godina ili drugim uzdržavanim osobama. Mjerom se pruža naknada koja pokriva 50 % naknade zaposlenicima. U pravilu, naknada zaposlenicima odgovara dvjema trećinama redovne bruto plaće, s donjom granicom koja je jednaka nacionalnoj minimalnoj plaći i gornjom granicom koja je jednaka trostrukoj nacionalnoj minimalnoj plaći. Ova mjera može se smatrati mjerom sličnom programima skraćenog radnog vremena, kako je navedeno u Uredbi (EU) 2020/672, jer pruža dohodovnu potporu zaposlenicima koja će im pomoći da pokriju troškove skrbi o djeci dok su škole zatvorene i time pomoći roditeljima da nastave raditi, čime se sprječava ugrožavanje radnog odnosa.

(11)

„Uredbom Vlade br. 3485-C/2020 od 17. ožujka”, „Uredbom Vlade br. 4395/2020 od 10. travnja” i „Uredbom Vlade br. 5897-B/2020 od 28. svibnja”, koje su navedene u zahtjevu Portugala od 11. kolovoza 2020., uvodi se posebna mjera potpore za održavanje ugovora o radu voditelja izobrazbe s obzirom na otkazivanje stručnog osposobljavanja. Javna potpora sastoji se od naknade koja pokriva plaću voditelja izobrazbe čak i ako se stručno osposobljavanje ne provodi.

(12)

„Rezolucijom Vijeća regionalne vlade Azora br. 97/2020 od 8. travnja”, „Rezolucijom Vijeća regionalne vlade Azora br. 120/2020 od 28. travnja”, „Rezolucijom Vijeća regionalne vlade Azora br. 128/2020 od 5. svibnja”, „Rezolucijom Vijeća regionalne vlade Azora br. 129/2020 od 5. svibnja”, „Rezolucijom Vijeća regionalne vlade Azora br. 195/2020 od 15. srpnja”, „Rezolucijom Vijeća regionalne vlade Azora br. 196/2020 od 15. srpnja” i „Rezolucijom Vijeća regionalne vlade Azora br. 200/2020 od 17. srpnja”, koje su navedene u zahtjevu Portugala od 11. kolovoza 2020., uvodi se niz regionalnih mjera u autonomnoj regiji Azori koje se odnose na zapošljavanje. Posebne mjere, uključujući regionalne dodatke programima na nacionalnoj razini, odnosno za skraćeno radno vrijeme, potporu samozaposlenim osobama i poduzećima s ciljem nastavka poslovne djelatnosti, namijenjene su očuvanju radnih mjesta na Azorima tijekom izbijanja bolesti COVID-19. Potpora u okviru mjera uvjetovana je održavanjem ugovorâ o radu i nastavljanjem poslovne djelatnosti.

(13)

„Rezolucijom regionalne vlade Madeire br. 101/2020 od 13. ožujka” i „Pravilnikom br. 133-B/2020 Potpredsjedništva regionalne vlade Madeire i Regionalnog tajništva za socijalno uključivanje i građanstvo od 22. travnja”, koji su navedeni u zahtjevu Portugala od 11. kolovoza 2020., uvode se brojne regionalne mjere u autonomnoj regiji Madeira koje se odnose na zapošljavanje. Posebne mjere, uključujući regionalne dodatke programima na nacionalnoj razini, odnosno za skraćeno radno vrijeme, potporu samozaposlenim osobama i poduzećima s ciljem nastavka poslovne djelatnosti, namijenjene su očuvanju radnih mjesta u na Madeiri tijekom izbijanja bolesti COVID-19. Potpora u okviru mjera uvjetovana je održavanjem ugovorâ o radu i nastavljanjem poslovne djelatnosti;

(14)

„Uredbom sa zakonskom snagom br. 10-A/2020 od 13. ožujka” i „Zakonom br. 2/2020 od 31. ožujka” (3), koji su navedeni u zahtjevu Portugala od 11. kolovoza 2020., predviđa se naknada za zaposlenike i samozaposlene osobe koje privremeno ne mogu obavljati svoju profesionalnu djelatnost zbog profilaktičke izolacije. Takvi radnici imaju pravo na naknadu jednaku njihovoj osnovnoj plaći. Tim pravnim aktima uvodi se i naknada za bolovanje zbog bolesti COVID-19. U usporedbi sa standardnim portugalskim programom naknada za bolovanje, odobravanje naknade za bolovanje zbog bolesti COVID-19 ne podliježe razdoblju čekanja. Javna potpora sastoji se od naknade koja je jednaka bruto plaći.

(15)

„Uredbom sa zakonskom snagom br. 10-A/2020 od 13. ožujka”, koja je navedena u zahtjevu Portugala od 11. kolovoza 2020., omogućava se, kao zdravstvena mjera, kupnja osobne zaštitne opreme koja se treba upotrebljavati na radnom mjestu, posebno u javnim bolnicama, resornim ministarstvima, općinama i autonomnim regijama Azora i Madeire. Nadalje, tim pravnim aktima uvodi se i kampanja za higijenu u školama s ciljem osiguranja sigurnog povratka na posao predavača, drugih članova osoblja i učenika.

(16)

Vlasti su uvele testiranje na bolest COVID-19 bolničkih pacijenata i radnika u javnim bolnicama, kao i zaposlenika staračkih domova i ustanova za skrb o djeci. Trošak testiranja financira se iz općeg proračuna i stoga nema izričitu pravnu osnovu.

(17)

Naposljetku, „Zakonom br. 27-A/2020 od 24. srpnja”, koji je naveden u zahtjevu Portugala od 11. kolovoza 2020., uvodi se posebna naknada za radnike u Nacionalnoj zdravstvenoj službi koji su uključeni u borbu protiv izbijanja bolesti COVID-19. Naknada se sastoji od bonusa za uspješnost, koji se isplaćuje samo jednom, a odgovara iznosu jednakom 50 % redovne bruto plaće zaposlenika.

(18)

Portugal ispunjava uvjete za podnošenje zahtjeva za financijsku pomoć utvrđene u članku 3. Uredbe (EU) 2020/672. Portugal je Komisiji dostavio odgovarajuće dokaze o povećanju stvarnih i planiranih javnih rashoda za 5 934 462 488 EUR od 1. veljače 2020. zbog nacionalnih mjera poduzetih za rješavanje socioekonomskih posljedica izbijanja bolesti COVID-19. Povećanje koje je izravno povezano s prethodno navedenim mjerama, odnosno programima skraćenog radnog vremena ili sličnim mjerama, predstavlja iznenadno i znatno povećanje jer se odnosi i na nove mjere i na povećanje potražnje za postojećim mjerama, koje zajedno obuhvaćaju značajan udio poduzeća i radne snage u Portugalu.

(19)

Komisija se u skladu s člankom 6. Uredbe (EU) 2020/672 savjetovala s Portugalom i provjerila je odnosi li se iznenadno i znatno povećanje stvarnih i planiranih javnih rashoda izravno na programe skraćenog radnog vremena i slične mjere te primjenu odgovarajućih zdravstvenih mjera povezanim s izbijanjem bolesti COVID-19, kako je navedeno u zahtjevu od 11. kolovoza 2020.

(20)

Stoga bi trebalo pružiti financijsku pomoć kako bi se Portugalu pomoglo u rješavanju socioekonomskih posljedica ozbiljnih gospodarskih poremećaja uzrokovanih izbijanjem bolesti COVID-19. Komisija bi trebala donijeti odluke o dospijećima, iznosu obrokâ i tranši te njihovoj isplati u bliskoj suradnji s nacionalnim tijelima.

(21)

Ovom Odlukom ne bi se trebao dovoditi u pitanje ishod postupaka u vezi s narušavanjem funkcioniranja unutarnjeg tržišta, osobito na temelju članaka 107. i 108. Ugovora. Ona nema prednost pred zahtjevom iz članka 108. Ugovora da države članice obavijeste Komisiju o slučajevima potencijalne državne potpore.

(22)

Portugal bi trebao redovito obavješćivati Komisiju o izvršenju planiranih javnih rashoda kako bi Komisija mogla procijeniti u kojoj je mjeri Portugal te rashode izvršio.

(23)

Odluka o dodjeli financijske pomoći donesena je uzevši u obzir postojeće i očekivane potrebe Portugala, kao i zahtjeve za financijsku pomoć na temelju Uredbe (EU) 2020/672 koje su već podnijele ili ih planiraju podnijeti druge države članice, primjenjujući pritom načela jednakog postupanja, solidarnosti, proporcionalnosti i transparentnosti,

DONIJELO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Portugal ispunjava uvjete utvrđene u članku 3. Uredbe (EU) 2020/672.

Članak 2.

1.   Unija Portugalu stavlja na raspolaganje zajam u maksimalnom iznosu od 5 934 462 488 EUR. Maksimalno prosječno dospijeće zajma iznosi 15 godina.

2.   Razdoblje raspoloživosti financijske pomoći odobrene ovom Odlukom je 18 mjeseci i počinje teći od prvog dana nakon što ova Odluka počne proizvoditi učinke.

3.   Financijsku pomoć Unije Komisija Portugalu stavlja na raspolaganje u najviše osam obroka. Obrok se može isplatiti u jednoj ili nekoliko tranši. Rokovi dospijeća tranši iz prvog obroka mogu biti dulji od maksimalnog prosječnog dospijeća iz stavka 1. U takvim slučajevima, rokovi dospijeća sljedećih tranši utvrđuju se tako da se, nakon isplate svih obroka, poštuje maksimalno prosječno dospijeće iz stavka 1.

4.   Prvi obrok isplaćuje se podložno stupanju na snagu sporazuma o zajmu iz članka 8. stavka 2. Uredbe (EU) 2020/672.

5.   Portugal plaća troškove financiranja Unije iz članka 4. Uredbe (EU) 2020/672 za svaki obrok uvećane za sve naknade, troškove i izdatke Unije koji nastanu zbog bilo kojeg financiranja povezanog sa zajmom odobrenim na temelju stavka 1. ovog članka.

6.   Komisija odlučuje o iznosu i isplati obrokâ, kao i o iznosu tranši.

Članak 3.

Portugal može financirati sljedeće mjere:

(a)

potporu za održavanje ugovora o radu privremenim prekidom rada ili skraćivanjem redovnog radnog vremena, kako je predviđeno u člancima od 298. do 308. „Zakona br. 7/2009 od 12. veljače”;

(b)

novu i pojednostavnjenu posebnu potporu za održavanje ugovora o radu privremenim prekidom rada ili skraćivanjem redovnog radnog vremena, kako je predviđeno u „Uredbi sa zakonskom snagom br. 10-G/2020 od 26. ožujka” i članku 2. „Uredbe sa zakonskom snagom br. 27-B/2020 od 19. lipnja”;

(c)

posebne strukovne programe za održavanje ugovora o radu privremenim prekidom rada ili skraćivanjem redovnog radnog vremena, kako je predviđeno u člancima od 7. do 9. „Uredbe sa zakonskom snagom br. 10-G/2020 od 26. ožujka”;

(d)

novu posebnu potporu poduzećima za nastavak poslovne djelatnosti, kako je predviđeno u članku 4. stavcima od 1. do 7. i od 10. do 12. te u članku 5. „Uredbe sa zakonskom snagom br. 27-B/2020 od 19. lipnja”;

(e)

novi dodatak za stabilizaciju dohotka za zaposlenike obuhvaćene potporom navedenom u točkama (a), (b) i (c) za održavanje ugovora o radu privremenim prekidom rada ili skraćivanjem redovnog radnog vremena, koji je utvrđen u portugalskom Zakonu o radu, ili novu i pojednostavnjenu potporu uvedenu kao odgovor na pandemiju bolesti COVID-19, kako je predviđeno u članku 3. „Uredbe sa zakonskom snagom br. 27-B/2020 od 19. lipnja”, kako je izmijenjena „Zakonom 58-A/2020 od 14. kolovoza”;

(f)

novu i progresivnu posebnu potporu za održavanje ugovora o radu privremenim skraćivanjem redovnog radnog vremena, kako je predviđeno u „Uredbi sa zakonskom snagom br. 46-A/2020 od 30. srpnja”;

(g)

novu posebnu potporu za samozaposlene osobe, neformalne radnike i članove društva s pravom upravljanja, kako je predviđeno u člancima od 26. do 28. „Uredbe sa zakonskom snagom br. 10-A/2020 od 13. ožujka” i u članku 325-G „Zakona br. 2/2020 od 31. ožujka”, kako je izmijenjen člankom 3. „Zakona 27-A/2020 od 24. srpnja”;

(h)

obiteljsku naknadu za zaposlenike koji ne mogu raditi jer moraju pružati pomoć svojoj djeci mlađoj od 12 godina ili drugim uzdržavanim osobama, kako je predviđeno u članku 23. „Uredbe sa zakonskom snagom br. 10-A/2020 od 13. ožujka”;

(i)

posebnu potporu za održavanje ugovora o radu voditelja izobrazbe s obzirom na otkazivanje stručnog osposobljavanja, kako je predviđeno u „Uredbi Vlade br. 3485-C/2020 od 17. ožujka”, „Uredbi Vlade br. 4395/2020 od 10. travnja” i „Uredbi Vlade br. 5897-B/2020 od 28. svibnja”;

(j)

regionalne mjere u autonomnoj regiji Azori koje se odnose na zapošljavanje, kako je predviđeno u „Rezoluciji Vijeća regionalne vlade Azora br. 97/2020 od 8. travnja”, „Rezoluciji Vijeća regionalne vlade Azora br. 120/2020 od 28. travnja”, „Rezoluciji Vijeća regionalne vlade Azora br. 128/2020 od 5. svibnja”, „Rezoluciji Vijeća regionalne vlade Azora br. 129/2020 od 5. svibnja”, „Rezoluciji Vijeća regionalne vlade Azora br. 195/2020 od 15. srpnja”, „Rezoluciji Vijeća regionalne vlade Azora br. 196/2020 od 15. srpnja” i „Rezoluciji Vijeća regionalne vlade Azora br. 200/2020 od 17. srpnja”;

(k)

regionalne mjere u autonomnoj regiji Madeira koje se odnose na zapošljavanje, kako je predviđeno u „Rezoluciji regionalne vlade Madeire br. 101/2020 od 13. ožujka” i „Pravilniku br. 133-B/2020 Potpredsjedništva regionalne vlade Madeire i Regionalnog tajništva za socijalnu uključenost i građanstvo od 22. travnja”;

(l)

naknadu za zaposlenike i samozaposlene osobe u profilaktičkoj izolaciji, kako je predviđeno u članku 19. „Uredbe sa zakonskom snagom br. 10-A/2020 od 13. ožujka” i članku 325-F „Zakona br. 2/2020 od 31. ožujka”, kako je izmijenjen člankom 3. „Zakona br. 27-A/2020 od 24. srpnja”;

(m)

naknadu za bolovanje zbog bolesti COVID-19, kako je predviđeno u članku 20. „Uredbe sa zakonskom snagom br. 10-A/2020 od 13. ožujka” i u članku br. 325-F „Zakona br. 2/2020 od 31. ožujka”, kako je izmijenjen člankom 3. „Zakona br. 27-A/2020 od 24. srpnja”;

(n)

kupnju osobne zaštitne opreme koja se treba upotrebljavati na radnom mjestu, posebno u javnim bolnicama, resornim ministarstvima, općinama i autonomnim regijama Azora i Madeire, kako je predviđeno u članku 3. „Uredbe sa zakonskom snagom br. 10-A/2020 od 13. ožujka”;

(o)

kampanju za higijenu u školama predviđenu u članku 9. „Uredbe sa zakonskom snagom br. 10-A/2020 od 13. ožujka”;

(p)

testiranje na bolest COVID-19 bolničkih pacijenata i radnika u javnim bolnicama, kao i zaposlenika staračkih domova i ustanova za skrb o djeci;

(q)

novu posebnu naknadu za radnike u Nacionalnoj zdravstvenoj službi koji su uključeni u borbu protiv izbijanja bolesti COVID-19, kako je predviđeno u članku 42-A „Zakona br. 2/2020 od 31. ožujka”, kako je izmijenjen člankom 3. „Zakona br. 27-A/2020 od 24. srpnja”.

Članak 4.

Portugal do 30. ožujka 2021. i svakih šest mjeseci nakon toga obavješćuje Komisiju o izvršenju planiranih javnih rashoda, sve do potpunog izvršenja tih planiranih javnih rashoda.

Članak 5.

Ova je Odluka upućena Portugalskoj Republici.

Ova Odluka proizvodi učinke od dana priopćenja adresatu.

Članak 6.

Ova Odluka objavljuje se u Službenom listu Europske unije.

Sastavljeno u Bruxellesu 25. rujna 2020.

Za Vijeće

Predsjednik

M. ROTH


(1)  SL L 159, 20.5.2020., str. 1.

(2)  Kako je izmijenjen Zakonom 27-A/2020 od 24. srpnja 2020.

(3)  Kako je izmijenjen Zakonom 27-A/2020 od 24. srpnja 2020.