9.3.2020   

HR

Službeni list Europske unije

L 72/28


Ispravak Delegirane uredbe Komisije (EU) 2019/2199 оd 17. listopada 2019. o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 428/2009 o uspostavljanju režima Zajednice za kontrolu izvoza, prijenosa, brokeringa i provoza robe s dvojnom namjenom

( Službeni list Europske unije L 338 od 30. prosinca 2019. )

Na stranici 163., točke 6A002.b do 6A002.f zamjenjuju se sljedećim:

„b.

„monospektralni slikovni senzori” i „multispektralni slikovni senzori” oblikovani za daljinska pretraživanja, koji imaju bilo koju od sljedećih značajki:

1.

trenutačno pregledno polje (IFOV) manje od 200 μrad (mikroradijana) ili

2.

namijenjeni su radu u području valnih duljina iznad 400 nm, ali ne iznad 30 000 nm i imaju sve sljedeće značajke:

a.

proizvode izlazne slikovne podatke u digitalnom formatu i

b.

imaju bilo koju od sljedećih značajki:

1.

„prikladni za upotrebu u svemiru”; ili

2.

oblikovani za rad u zraku, upotrebljavajući detektore koji nisu silikonski te imaju IFOV manji od 2,5 mrad (miliradijana);

Napomena:

6A002.b.1. ne odnosi se na „monospektralne slikovne senzore” s maksimalnim odzivom u području valnih duljina iznad 300 nm, ali ne iznad 900 nm, u koje je uključen bilo koji od detektora koji nisu „prikladni za upotrebu u svemiru” ili „žarišnoravninskih nizova” koji isto tako nisu „prikladni za upotrebu u svemiru”:

1.

CCD senzori koji nisu oblikovani ili preinačeni za ‚umnažanje naboja’ ili

2.

CMOS senzori koji nisu oblikovani ili preinačeni za ‚umnažanje naboja’.

c.

oprema za stvaranje slika s ‚izravnim pogledom’ koja sadržava bilo koju od sljedećih značajki:

1.

cijevi za pojačavanje slike iz 6A002.a.2.a.ili 6A002.a.2.b.;

2.

„žarišnoravninske nizove” iz 6A002.a.3. ili

3.

detektore u čvrstom stanju navedene u 6A002.a.1.;

Tehnička napomena:

‚Izravni pogled’ odnosi se na opremu za stvaranje slika koja čovjeku promatraču prikazuje vidljivu sliku bez pretvaranja slike u elektronički signal za televizijski prikaz, a koja ne može bilježiti ili memorirati sliku fotografski, elektronički ili na neki drugi način.

Napomena:

6A002.c. ne odnosi se na sljedeću opremu koja ima ugrađeno nešto osim GaAs ili GaInAs fotokatode:

a.

industrijskom ili civilnom alarmu za nedopušten ulazak, sustavima kontrole ili brojanja kretanja u prometu ili industriji;

b.

medicinsku opremu;

c.

industrijskoj opremi za pregled, sortiranje ili analizu svojstava materijala;

d.

detektore plamena za industrijske peći;

e.

opremu posebno oblikovanu za upotrebu u laboratoriju.

d.

posebne pomoćne komponente za optičke senzore kako slijedi:

1.

kriorashlađivači „prikladni za upotrebu u svemiru”;

2.

kriorashlađivači koji nisu „prikladni za upotrebu u svemiru” i koji imaju temperaturu izvora hlađenja ispod 218 K (–55 °C), kako slijedi:

a.

tip zatvorenog kruga s navedenim srednjim vremenom do kvara (MTTF) ili srednjim vremenom između kvarova (MTBF) većim od 2 500 sati;

b.

Joule-Thomson (JT) samoregulacijski minirashlađivači koji imaju (vanjske) promjere cijevi manje od 8 mm;

3.

optička senzorska vlakna posebno oblikovana po sastavu ili strukturi ili preinačena oblaganjem da budu akustički, toplinski, inercijski, elektromagnetski osjetljiva ili osjetljiva na nuklearnu radijaciju;

Napomena:

6A002.d.3. ne odnosi se na ugrađena optički osjetljiva vlakna, posebno oblikovana za detekciju u napravama za bušenje.

e.

ne upotrebljava se.

f.

‚integrirani sklopovi za čitanje podataka’ posebno oblikovani za „žarišnoravninske nizove” navedene u 6A002.a.3.

Napomena:

6A002.f. ne odnosi se na ‚integrirane sklopove za čitanje podataka’ posebno namijenjene primjenu u civilnoj automobilskoj industriji.

Tehnička napomena:

‚Integrirani sklop za čitanje podataka’ jest integrirani sklop koji je namijenjen kao baza za „žarišnoravninski niz” ili da bude vezan uz njega te za čitanje signala (tj. izvlačenje i pohrana) koje proizvode elementi za detekciju. ‚Integrirani sklop za čitanje podataka’ barem čita naboj iz elemenata za detekciju tako da ekstrahira naboj i primijeni funkciju multipleksiranja na način da zadrži podatke koji se odnose na prostornu poziciju i orijentaciju elemenata za detekciju za procesiranje unutar ili izvan ‚integriranog sklopa za čitanje podataka’.”