20.3.2019   

HR

Službeni list Europske unije

L 77/80


PROVEDBENA ODLUKA KOMISIJE (EU) 2019/451

оd 19. ožujka 2019.

o usklađenim normama za građevne proizvode sastavljenima radi potpore Uredbi (EU) br. 305/2011 Europskog parlamenta i Vijeća

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 305/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. ožujka 2011. o utvrđivanju usklađenih uvjeta za stavljanje na tržište građevnih proizvoda i stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 89/106/EEZ (1), a posebno njezin članak 17. stavak 5.,

budući da:

(1)

U skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011, kad proizvođači u vezi s njihovim bitnim značajkama ocjenjuju svojstva građevnih proizvoda obuhvaćenih usklađenim normama, na koje su upućivanja objavljena u Službenom listu Europske unije, trebaju upotrebljavati metode i kriterije iz tih normi.

(2)

Dopisima M/109 od 29. kolovoza 1996., M/130 od 29. siječnja 1999., M/139 od 26. lipnja 2001., M/122 od 14. prosinca 1998. i M/135 od 5. svibnja 2000. Komisija je od Europskog odbora za normizaciju (CEN) zatražila izradu usklađenih normi radi potpore Direktivi Vijeća 89/106/EEZ (2) („mandati”). Upućivanja na usklađene norme sastavljena na temelju mandata objavljuju se u Službenom listu Europske unije (3).

(3)

Mandatima je predviđena mogućnost revizije usklađenih normi sastavljenih na temelju njih. Kako bi se uzeli u obzir tehnički razvoj i zahtjevi Uredbe (EU) br. 305/2011, CEN je revidirao nekoliko tih usklađenih normi. Konkretno, CEN je revidirao usklađene norme za sustave za otkrivanje požara i uzbunjivanje, vlaknasto-cementne ploče i elemente, staklo u zgradama te vlaknasto-cementne ravne ploče.

(4)

Komisija je ocijenila jesu li usklađene norme koje je revidirao CEN u skladu s relevantnim mandatima i Uredbom (EU) br. 305/2011.

(5)

Usklađene norme koje je revidirao CEN u skladu su s relevantnim mandatima i Uredbom (EU) br. 305/2011. Stoga je upućivanja na te norme primjereno objaviti u Službenom listu Europske unije.

(6)

U skladu s člankom 17. stavkom 5. Uredbe (EU) br. 305/2011 potrebno je navesti razdoblje supostojanja za svaku usklađenu normu koja zamjenjuje drugu usklađenu normu. Takvo je razdoblje supostojanja navedeno za normu EN 15824:2017 o vanjskim i unutarnjim žbukama na bazi organskih veziva objavljenu u Službenom listu Europske unije (4). S obzirom na to da to razdoblje proizvođačima nije dovoljno dugo da se pripreme za primjenu te norme, potrebno je navesti novo razdoblje supostojanja.

(7)

Kako bi se proizvođači revidiranim usklađenim normama mogli koristiti što prije, ova bi Odluka trebala stupiti na snagu na dan objave u Službenom listu Europske unije,

DONIJELA JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Upućivanja na usklađene norme za građevne proizvode sastavljene radi potpore Uredbi (EU) br. 305/2011 i navedene u Prilogu I. ovoj Odluci objavljuju se u Službenom listu Europske unije.

Članak 2.

Upućivanja na usklađene norme za građevne proizvode sastavljene radi potpore Uredbi (EU) br. 305/2011 i navedene u Prilogu II. ovoj Odluci objavljuju se u Službenom listu Europske unije s novim razdobljima supostojanja s tim normama.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu na dan objave u Službenom listu Europske unije.

Sastavljeno u Bruxellesu 19. ožujka 2019.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 88, 4.4.2011., str. 5.

(2)  Direktiva Vijeća 89/106/EEZ od 21. prosinca 1988. o usklađivanju zakona i drugih propisa država članica koji se odnose na građevne proizvode (SL L 40, 11.2.1989., str. 12.).

(3)  SL C 92, 9.3.2018., str. 139.

(4)  SL C 92, 9.3.2018., str. 139.


PRILOG I.

Br.

Upućivanje na normu

Upućivanje na zamijenjenu normu

Početak razdoblja supostojanja

(d.m.gggg.)

Kraj razdoblja supostojanja

(d.m.gggg.)

1.

EN 54-5:2017+A1:2018

Sustavi za otkrivanje požara i uzbunjivanje – dio 5.: Detektor topline – točkasti detektori topline

EN 54-5:2000

Sustavi za otkrivanje požara i uzbunjivanje – dio 5.: Detektori topline – točkasti detektori

EN 54-5:2000/A1:2002

d.m.2019.

31.8.2022.

2.

EN 54-7:2018

Sustavi za otkrivanje požara i uzbunjivanje – dio 7.: Detektori dima – točkasti detektori dima koji rade na temelju raspršenog svjetla, odaslanog svjetla ili ionizacije

EN 54-7:2000

Sustavi za otkrivanje požara i uzbunjivanje – dio 7.: Detektori dima – točkasti detektori koji rade na temelju raspršenog svjetla, odaslanog svjetla ili ionizacije

EN 54-7:2000/A1:2002

EN 54-7:2000/A2:2006

d.m.2019.

31.8.2022.

3.

EN 492:2012+A2:2018

Vlaknasto-cementne ploče i elementi – specifikacije proizvoda i ispitne metode

EN 492:2012

Vlaknasto-cementne ploče i elementi – specifikacije proizvoda i ispitne metode

d.m.2019.

d.m.2020.

4.

EN 1096-4:2018

Staklo u zgradama – obloženo staklo – dio 4.: Proizvodna norma

EN 1096-4:2004

Staklo u zgradama – obloženo staklo – dio 4.: Ocjena sukladnosti/proizvodna norma

d.m.2019.

d.m.2020.

5.

EN 1279-5:2018

Staklo u zgradama – jedinice obloženog stakla – dio 5.: Proizvodna norma

EN 1279-5:2005+A2:2010

Staklo u zgradama – jedinice obloženog stakla – dio 5.: Ocjena sukladnosti

d.m.2019.

d.m.2020.

6.

EN 12467:2012+A2:2018

Vlaknasto-cementne ravne ploče – specifikacije proizvoda i ispitne metode

EN 12467:2012

Vlaknasto-cementne ravne ploče – specifikacije proizvoda i ispitne metode

d.m.2019.

d.m.2020.


PRILOG II.

Br.

Upućivanje na normu

Upućivanje na zamijenjenu normu

Početak razdoblja supostojanja

(d.m.gggg.)

Kraj razdoblja supostojanja

(d.m.gggg.)

1.

EN 15824:2017

Specifikacije vanjskih i unutarnjih žbuka na bazi organskih veziva

EN 15824:2009

Specifikacije vanjskih i unutarnjih žbuka na bazi organskih veziva

9.3.2018.

9.3.2020.