16.2.2018   

HR

Službeni list Europske unije

L 43/18


ODLUKA (EU) 2018/228 EUROPSKE SREDIŠNJE BANKE

od 13. veljače 2018.

o izmjeni Odluke (EU) 2017/936 o imenovanju voditelja radnih jedinica za donošenje delegiranih odluka o sposobnosti i primjerenosti (ESB/2018/6)

IZVRŠNI ODBOR EUROPSKE SREDIŠNJE BANKE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Statut Europskog sustava središnjih banaka i Europske središnje banke, a posebno njegov članak 11. stavak 6.

uzimajući u obzir Odluku (EU) 2017/933 Europske središnje banke od 16. studenoga 2016. o općem okviru za prenošenje ovlasti za donošenje odluka za pravne instrumente povezane s nadzornim zadaćama (ESB/2016/40) (1), a posebno njezine članke 4. i 5.,

uzimajući u obzir Odluku (EU) /2017/935 Europske središnje banke od 16. studenoga 2016. o prenošenju ovlasti za donošenje odluka o sposobnosti i primjerenosti i procjeni zahtjeva za sposobnost i primjerenost (ESB/2016/42)] (2), a posebno njezin članak 2.,

uzimajući u obzir Odluku ESB/2004/2 od 19. veljače 2004. o donošenju Poslovnika Europske središnje banke (3), a posebno njezin članak 10.,

budući da:

(1)

Odluka (EU) 2017/936 Europske središnje banke (ESB/2017/16) (4) propisuje da delegirane odluke u skladu s člankom 2. Odluke (EU) 2017/935 (ESB/2016/42) mora donijeti zamjenik glavnog direktora Glavne uprave Mikrobonitetni nadzor IV, odgovoran za odluke o sposobnosti i primjerenosti, te drugi voditelji radnih jedinica.

(2)

Unutar nadzora banaka ESB-a došlo je do organizacijske promjene, a koja se sastojala od prijenosa triju odjela, uključujući Odjela za odobrenja iz glavne uprave Mikrobonitetni nadzor IV u glavnu upravu Tajništvo Nadzornog odbora. Zamjenik glavnog direktora glavne uprave Mikrobonitetni nadzor IV neće više biti odgovoran za odluke o sposobnosti i primjerenosti.

(3)

Provedeno je savjetovanje s predsjednikom Nadzornog odbora o voditeljima radnih jedinica kojima bi trebalo prenijeti ovlast za donošenje odluka o sposobnosti i primjerenosti.

(4)

Stoga je Odluku (EU) 2017/936 Europske središnje banke (ESB/2017/16) potrebno na odgovarajući način izmijeniti kako bi se odrazio prijenos odgovornosti za odluke o sposobnosti i primjerenosti glavnoj upravi Tajništvo Nadzornog odbora,

DONIJELO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Izmjene

Članak 1. Odluke (EU) 2017/936 (ESB/2017/16) zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 1.

Delegirane odluke o sposobnosti i primjerenosti

Delegirane odluke u skladu s člankom 2. Odluke (EU) 2017/935 (ESB/2016/42) donose glavni direktor ili zamjenik glavnog direktora Glavne uprave Tajništvo Nadzornog odbora odgovoran za odluke o sposobnosti i primjerenosti ili, ako oni nisu na raspolaganju, voditelj Odjela za odobrenja i jedan od sljedećih voditelja radnih jedinica:

(a)

glavni direktor Glavne uprave Mikrobonitetni nadzor I, ako nadzor odgovarajućeg nadziranog subjekta ili grupe provodi Glavna uprava Mikrobonitetni nadzor I.;

(b)

glavni direktor Glavne uprave Mikrobonitetni nadzor II, ako nadzor odgovarajućeg nadziranog subjekta ili grupe provodi Glavna uprava Mikrobonitetni nadzor II.; ili

(c)

zamjenik glavnog direktora, ako glavni direktor nije na raspolaganju.”

Članak 2.

Stupanje na snagu

Ova Odluka stupa na snagu na dan objave u Službenom listu Europske unije.

Sastavljeno u Frankfurtu na Majni 13. veljače 2018.

Predsjednik ESB-a

Mario DRAGHI


(1)  SL L 141, 1.6.2017, str. 14.

(2)  SL L 141, 1.6.2017, str. 21.

(3)  SL L 80, 18.3.2004, str. 33.

(4)  Odluka (EU) 2017/936 Europske središnje banke od 23. svibnja 2017. o imenovanju voditelja radnih jedinica za donošenje delegiranih odluka o sposobnosti i primjerenosti (ESB/2017/16) (SL L 141, 1.6.2017., str.26.).