23.3.2017   

HR

Službeni list Europske unije

L 78/13


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/543

оd 22. ožujka 2017.

o utvrđivanju pravila za primjenu Uredbe (EZ) br. 763/2008 Europskog parlamenta i Vijeća o popisu stanovništva i stanova u pogledu tehničkih specifikacija obilježja i njihovih raščlanjivanja

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 763/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. srpnja 2008. o popisu stanovništva i stanova (1), a posebno njezin članak 5. stavak 4.,

budući da:

(1)

Kako bi se osigurala usporedivost podataka iz popisa stanovništva i stanova provedenog u državama članicama i omogućilo sastavljanje pouzdanih pregleda na razini Unije, obilježja iz popisa stanovništva trebaju se utvrditi i raščlaniti na isti način u svim državama članicama. Stoga je potrebno donijeti tehničke specifikacije za ta obilježja i njihova raščlanjivanja.

(2)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Odbora za europski statistički sustav,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Tehničke specifikacije za obilježja iz popisa stanovništva i njihova raščlanjivanja koje treba primijeniti na podatke koji se šalju Komisiji za referentnu godinu 2021. navedene su u Prilogu.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 22. ožujka 2017.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 218, 13.8.2008., str. 14.


PRILOG

Tehničke specifikacije obilježja iz popisa stanovništva i njihova raščlanjivanja

Tehničke specifikacije predstavljene su na sljedeći način:

Svako obilježje ima naslov.

Nakon naslova obilježja mogu slijediti tehničke specifikacije koje se općenito odnose na to obilježje.

Nakon toga navedena su raščlanjivanja za obilježje. Neka obilježja imaju više od jednog raščlanjivanja, svako s različitom razinom detalja. U takvim slučajevima „H” određuje raščlanjivanja s najvećom razinom detalja, „M” određuje raščlanjivanja sa srednjom razinom detalja, „L” određuje raščlanjivanja s najnižom razinom detalja, a „N” određuje raščlanjivanje koje se odnosi na nacionalnu razinu.

Utvrđeni su ukupni iznosi na koja se raščlanjivanja primjenjuju. Nakon svakog raščlanjivanja mogu slijediti daljnje tehničke specifikacije koje se posebno odnose na to raščlanjivanje.

Obilježje: Uobičajeno boravište

Kod primjene definicije „uobičajenog boravišta” iz članka 2., točke (d), Uredbe (EZ) br. 763/2008 države članice postupaju s posebnim slučajevima na sljedeći način:

(a)

Ako osoba redovito živi na više od jednog boravišta tijekom godine, kao uobičajeno boravište uzima se mjesto na kojemu osoba provodi većinu godine bez obzira na to nalazi li se ono drugdje u državi ili u inozemstvu. Međutim, kod osobe koja je zbog posla odsutna iz doma tijekom tjedna i koja se obiteljskom domu vraća za vikend, smatra se da je njezino uobičajeno boravište obiteljski dom bez obzira na to nalazi li se mjesto rada drugdje u državi ili u inozemstvu.

(b)

Za učenike osnovnih i srednjih škola koji su tijekom školske godine odsutni iz doma i bez obzira na to koliko se često vraćaju obiteljskom domu, smatra se da je njihovo uobičajeno boravište obiteljski dom bez obzira na to školuju li se drugdje u državi ili u inozemstvu.

(c)

Za studente visokog obrazovanja koji tijekom pohađanja fakulteta ili sveučilišta borave izvan doma smatra se da je njihova adresa za vrijeme školovanja uobičajeno boravište bez obzira na to je li riječ o ustanovi (kao što je studenski dom) ili privatnom smještaju i bez obzira na to školuju li se drugdje u državi ili u inozemstvu. Iznimno, ako je mjesto obrazovanja u državi, obiteljski dom može se smatrati uobičajenim boravištem.

(d)

Institucija se smatra uobičajenim boravištem svih osoba koje u trenutku popisa stanovništva u njoj žive ili će vjerojatno živjeti 12 mjeseci ili dulje.

(e)

Opće pravilo u vezi s mjestom na kojemu osoba provodi većinu dnevnog odmora primjenjuje se na osobe koje su u obveznoj vojnoj službi i pripadnike oružanih snaga koji žive u vojarnama ili kampovima.

(f)

Mjesto popisivanja smatra se uobičajenim boravištem beskućnika ili osoba bez krova nad glavom, nomada, skitnica i osoba bez koncepta uobičajenog boravišta.

(g)

Mjesto na kojemu provodi većinu vremena smatra se uobičajenim boravištem djeteta koje naizmjenično boravi na dva mjesta boravišta (na primjer ako su mu roditelji razvedeni). Ako dijete provodi jednako vremena kod oba roditelja, uobičajeno boravište je mjesto na kojemu se dijete zateklo u noći popisa ili kućanstvo u kojem dijete ima zakonito ili registrirano boravište.

(h)

Obuhvaćeni su pomorski trgovci i ribari koji obično borave u državi, ali koji su u vrijeme popisa na moru (uključujući one koji nemaju drugo mjesto boravišta osim svojih prostorija na brodu).

(i)

Obuhvaćene su osobe koje možda nezakonito borave u državi ili ne posjeduju isprave kao i tražitelji azila i osobe koje su se prijavile za izbjeglički status ili slične vrste međunarodne zaštite ili su ih već dobile, ako zadovoljavaju kriterije za uobičajeno boravište u državi. Namjera nije razlikovati te osobe, nego osigurati da ih se pri popisivanju ne zanemari.

(j)

Obuhvaćena su djeca rođena 12 mjeseci prije kritičnog trenutka popisa čije obitelji obično borave u državi u re trenutku popisa.

(k)

Obuhvaćene su osobe koje u državi borave (stvarno i/ili to namjeravaju) točno godinu dana.

Vojno, mornaričko i diplomatsko osoblje i njihove obitelji.

(l)

Strano vojno, mornaričko i diplomatsko osoblje i njihove obitelji koje se nalaze u državi bez obzira na trajanje njihova boravka isključeni su iz stanovništva koje obično boravi u državi.

(m)

Ako se za nacionalno vojno, mornaričko i diplomatsko osoblje i njihove obitelji koje se nalaze izvan države može utvrditi trajanje boravka izvan države primjenjuje se sljedeće:

ako borave u inozemstvu manje od 12 mjeseci i namjeravaju se vratiti na mjesto odlaska, svrstavaju se u državu u skladu s pravilima uobičajenog boravišta. Konkretno bi mogli biti svrstani (silaznim redoslijedom važnosti):

i.

na adresu obiteljskog doma u državi, ako postoji, ili

ii.

u mjesto zaposlenja u državi u kojoj su boravili prije odlaska.

Ako borave u inozemstvu najmanje 12 mjeseci ili ako se ne namjeravaju vratiti u mjesto odlaska (iako se vraćaju u zemlju u razdoblju od 12 mjeseci), svrstavaju se u „virtualno mjesto” (dodatna regija) zemlje odlaska.

Na temelju definicije uobičajenog boravišta, osobe koje obično borave u mjestu popisa, ali su odsutne ili se očekuje da će biti odsutne u vrijeme popisa u trajanju kraćem od jedne godine smatraju se privremeno odsutnim osobama i stoga se uključuju u ukupno stanovništvo. Nasuprot tome, osobe koje žive ili se očekuje da će živjeti izvan mjesta popisa godinu dana ili više ne smatraju se privremeno odsutnim osobama i stoga se ne uključuju u ukupno stanovništvo. Na navedeno ne utječe duljina povremenih posjeta obitelji.

Osobe koje su popisane, ali ne ispunjavaju kriterije za uobičajeno boravište u mjestu popisa, odnosno ne žive ili se ne očekuje da će živjeti u mjestu popisa u neprekidnom razdoblju od najmanje 12 mjeseci, smatraju se privremeno prisutnima i stoga se ne ubrajaju u ukupno rezidentno stanovništvo.

Zemljopisno područje  (1)

GEO.N.

GEO.L.

GEO.M.

GEO.H.

0.

Ukupno (na području države članice)

0.

0.

0.

0.

x.

Sve regije NUTS 1 u državi članici

 

x.

x.

x.

 

x.x.

Sve regije NUTS 2 u državi članici

 

x.x.

x.x.

x.x.

 

 

x.x.x.

Sve regije NUTS 3 u državi članici

 

 

x.x.x.

x.x.x.

 

 

 

x.x.x.x.

Sve regije LAU 2 u državi članici

 

 

 

x.x.x.x.

Raščlanjivanja za „zemljopisno područje” namijenjena su raščlanjivanju svih ukupnih iznosa i međuiznosa koji se odnose na osobe (uobičajeno boravište). Ona se također mogu koristiti za regionalno raščlanjivanje svih ukupnih iznosa na koje se ne odnose obilježja „uobičajeno boravište” ni „mjesto rada”.

Za raščlanjivanja za „zemljopisno područje” koriste se inačice razvrstavanja prostornih jedinica za statistiku (NUTS (2)) i razvrstavanja lokalnih administrativnih jedinica (LAU) koje su na snazi 1. siječnja 2021.

Obilježje: Mjesto rada

Mjesto rada je zemljopisno područje na kojemu trenutačno zaposlena osoba obavlja svoj posao.

Mjesto rada osoba koje većinom rade kod kuće jednako je mjestu njihova uobičajenog boravišta. Pojam „rad” odnosi se na posao koji obavlja „zaposlena osoba” kako je određeno pod obilježjem „sadašnji status aktivnosti”. „Većinom” radi kod kuće znači da osoba provodi cjelokupno vrijeme ili većinu vremena radeći kod kuće, a manje ili ništa vremena na mjestu rada izvan kuće.

Za raščlanjivanja za „mjesto rada” koristi se inačica razvrstavanja prostornih jedinica za statistiku (NUTS) koja je na snazi 1. siječnja 2021.

Podaci o osobama koje nemaju stalno mjesto rada, ali koje se javljaju na stalnu adresu na početku radnog vremena (primjerice vozači autobusa, posade putničkih zrakoplova, osobe koje rade na uličnim štandovima koji se ne uklanjanju na kraju radnog dana) trebali bi se odnositi na tu adresu. Ta skupina može obuhvaćati i osobe koje redovno putuju na posao u susjednu državu. Raščlanjivanje „bez stalnog mjesta rada (u državi članici ili izvan nje)” obuhvaća sve osobe bez stalnog mjesta rada, ali se odnosi i na osobe kao što su pomorci, ribari i radnici koji rade na moru kojima možda neće biti moguće odrediti mjesto rada.

Mjesto rada  (3)

LPW.N.

LPW.L.

0.

Ukupno

0.

0.

1.

Na području države članice

1.

1.

 

1.x.

Sve regije NUTS 1 u državi članici

 

1.x.

 

 

1.x.x.

Sve regije NUTS 2 u državi članici

 

1.x.x.

 

1.y.

Nepoznato mjesto rada u državi članici

 

1.y.

2.

Nije na području države članice

2.

2.

3.

Bez stalnog mjesta rada (u državi članici ili izvan nje)

3.

3.

4.

Nepoznato mjesto rada (nepoznato je li u državi članici ili izvan nje)

4.

4.

5.

Ne primjenjuje se (osobe koje ne rade)

5.

5.

Raščlanjivanja za „mjesto rada” namijenjene su raščlanjivanju svih ukupnih iznosa i međuiznosa koji se odnose na osobe.

Obilježje: Prostorna jedinica

Prostorna jedinica određena je kao jasan klaster stanovništva, odnosno područje određeno stanovništvom koje živi u susjednim ili povezanim zgradama. Takve zgrade:

(a)

mogu činiti neprekidno izgrađeno područje s jasno prepoznatljivim ulicama ili

(b)

mogu obuhvaćati, iako nisu dio takvog izgrađenog područja, skupinu zgrada koje imaju jedinstveni lokalno prepoznatljiv naziv mjesta ili

(c)

mogu predstavljati, iako ne ispunjavaju ni jedan od dva navedena kriterija, skupinu zgrada od kojih nijedna nije udaljena više od 200 metara od najbliže susjedne zgrade.

Pri primjeni navedene definicije određene kategorije korištenja zemljišta ne smatraju se prekidima neprekidno izgrađenog područja. Te kategorije uključuju: industrijske i poslovne zgrade i objekte, javne parkove, igrališta i vrtove, nogometna igrališta i druge sportske objekte, premošćene rijeke, željezničke pruge, kanale, parkirališta i drugu prometnu infrastrukturu i groblja.

Regije LAU 2 s ukupnim brojem stanovnika manjim od 2 000 mogu se smatrati jednom prostornom jedinicom.

Stanovništvo prostorne jedinice određeno je kao osobe koje u predmetnoj prostornoj jedinici imaju uobičajeno boravište.

Prostorno udaljena zgrada svrstava se u kategoriju koja predstavlja broj osoba s uobičajenim boravištem u toj zgradi.

Veličina prostorne jedinice

LOC.

0.

Ukupno

0.

1.

1 000 000 osoba i više

1.

2.

500 000 – 999 999 osoba

2.

3.

200 000 – 499 999 osoba

3.

4.

100 000 – 199 999 osoba

4.

5.

50 000 – 99 999 osoba

5.

6.

20 000 – 49 999 osoba

6.

7.

10 000 – 19 999 osoba

7.

8.

5 000 – 9 999 osoba

8.

9.

2 000 – 4 999 osoba

9.

10.

1 000 – 1 999 osoba

10.

11.

500 – 999 osoba

11.

12.

200 – 499 osoba

12.

13.

manje od 200 osoba

13.

Raščlanjivanje za „veličinu prostorne jedinice” namijenjeno je raščlanjivanju svih ukupnih iznosa i međuiznosa jedinica koji se mogu svrstati u „prostorne jedinice”, uključujući sve ukupne iznose i međuiznose koji se odnose na osobe.

Obilježje: Spol

Spol

SPOL

0.

Ukupno

0.

1.

Muško

1.

2.

Žensko

2.

Raščlanjivanje za „spol” namijenjeno je raščlanjivanju svih ukupnih iznosa i međuiznosa koji se odnose na osobe.

Obilježje: Dob

Bilježi se dob u navršenim godinama života dosegnuta u kritičnom trenutku popisa.

Dob

AGE.L.

AGE.M.

AGE.H.

0.

Ukupno

0.

0.

0.

1.

mlađi od 15 godina

1.

1.

1.

 

1.1.

mlađi od 5 godina

 

1.1.

1.1.

 

 

1.1.1

do 1 godine

 

 

1.1.1

 

 

1.1.2.

1 godina

 

 

1.1.2.

 

 

1.1.3.

2 godine

 

 

1.1.3.

 

 

1.1.4.

3 godine

 

 

1.1.4.

 

 

1.1.5.

4 godine

 

 

1.1.5.

 

1.2.

5 do 9 godina

 

1.2.

1.2.

 

 

1.2.1.

5 godina

 

 

1.2.1.

 

 

1.2.2.

6 godina

 

 

1.2.2.

 

 

1.2.3.

7 godina

 

 

1.2.3.

 

 

1.2.4.

8 godina

 

 

1.2.4.

 

 

1.2.5.

9 godina

 

 

1.2.5.

 

1.3.

10 do 14 godina

 

1.3.

1.3.

 

 

1.3.1.

10 godina

 

 

1.3.1.

 

 

1.3.2.

11 godina

 

 

1.3.2.

 

 

1.3.3.

12 godina

 

 

1.3.3.

 

 

1.3.4.

13 godina

 

 

1.3.4.

 

 

1.3.5.

14 godina

 

 

1.3.5.

2.

15 do 29 godina

2.

2.

2.

 

2.1.

15 do 19 godina

 

2.1.

2.1.

 

 

2.1.1.

15 godina

 

 

2.1.1.

 

 

2.1.2.

16 godina

 

 

2.1.2.

 

 

2.1.3.

17 godina

 

 

2.1.3.

 

 

2.1.4.

18 godina

 

 

2.1.4.

 

 

2.1.5.

19 godina

 

 

2.1.5.

 

2.2.

20 do 24 godine

 

2.2.

2.2.

 

 

2.2.1.

20 godina

 

 

2.2.1.

 

 

2.2.2.

21 godina

 

 

2.2.2.

 

 

2.2.3.

22 godine

 

 

2.2.3.

 

 

2.2.4.

23 godine

 

 

2.2.4.

 

 

2.2.5.

24 godine

 

 

2.2.5.

 

2.3.

25 do 29 godina

 

2.3.

2.3.

 

 

2.3.1.

25 godina

 

 

2.3.1.

 

 

2.3.2.

26 godina

 

 

2.3.2.

 

 

2.3.3.

27 godina

 

 

2.3.3.

 

 

2.3.4.

28 godina

 

 

2.3.4.

 

 

2.3.5.

29 godina

 

 

2.3.5.

3.

30 do 49 godina

3.

3.

3.

 

3.1.

30 do 34 godine

 

3.1.

3.1.

 

 

3.1.1.

30 godina

 

 

3.1.1.

 

 

3.1.2.

31 godina

 

 

3.1.2.

 

 

3.1.3.

32 godine

 

 

3.1.3.

 

 

3.1.4.

33 godine

 

 

3.1.4.

 

 

3.1.5.

34 godine

 

 

3.1.5.

 

3.2.

35 do 39 godina

 

3.2.

3.2.

 

 

3.2.1.

35 godina

 

 

3.2.1.

 

 

3.2.2.

36 godina

 

 

3.2.2.

 

 

3.2.3.

37 godina

 

 

3.2.3.

 

 

3.2.4.

38 godina

 

 

3.2.4.

 

 

3.2.5.

39 godina

 

 

3.2.5.

 

3.3.

40 do 44 godine

 

3.3.

3.3.

 

 

3.3.1.

40 godina

 

 

3.3.1.

 

 

3.3.2.

41 godina

 

 

3.3.2.

 

 

3.3.3.

42 godine

 

 

3.3.3.

 

 

3.3.4.

43 godine

 

 

3.3.4.

 

 

3.3.5.

44 godine

 

 

3.3.5.

 

3.4.

45 do 49 godina

 

3.4.

3.4.

 

 

3.4.1.

45 godina

 

 

3.4.1.

 

 

3.4.2.

46 godina

 

 

3.4.2.

 

 

3.4.3.

47 godina

 

 

3.4.3.

 

 

3.4.4.

48 godina

 

 

3.4.4.

 

 

3.4.5.

49 godina

 

 

3.4.5.

4.

50 do 64 godine

4.

4.

4.

 

4.1.

50 do 54 godine

 

4.1.

4.1.

 

 

4.1.1.

50 godina

 

 

4.1.1.

 

 

4.1.2.

51 godina

 

 

4.1.2.

 

 

4.1.3.

52 godina

 

 

4.1.3.

 

 

4.1.4.

53 godine

 

 

4.1.4.

 

 

4.1.5.

54 godine

 

 

4.1.5.

 

4.2.

55 do 59 godina

 

4.2.

4.2.

 

 

4.2.1.

55 godina

 

 

4.2.1.

 

 

4.2.2.

56 godina

 

 

4.2.2.

 

 

4.2.3.

57 godina

 

 

4.2.3.

 

 

4.2.4.

58 godina

 

 

4.2.4.

 

 

4.2.5.

59 godina

 

 

4.2.5.

 

4.3.

60 do 64 godine

 

4.3.

4.3.

 

 

4.3.1.

60 godina

 

 

4.3.1.

 

 

4.3.2.

61 godina

 

 

4.3.2.

 

 

4.3.3.

62 godine

 

 

4.3.3.

 

 

4.3.4.

63 godine

 

 

4.3.4.

 

 

4.3.5.

64 godine

 

 

4.3.5.

5.

65 do 84 godine

5.

5.

5.

 

5.1.

65 do 69 godina

 

5.1.

5.1.

 

 

5.1.1.

65 godina

 

 

5.1.1.

 

 

5.1.2.

66 godina

 

 

5.1.2.

 

 

5.1.3.

67 godina

 

 

5.1.3.

 

 

5.1.4.

68 godina

 

 

5.1.4.

 

 

5.1.5.

69 godina

 

 

5.1.5.

 

5.2.

70 do 74 godine

 

5.2.

5.2.

 

 

5.2.1.

70 godina

 

 

5.2.1.

 

 

5.2.2.

71 godina

 

 

5.2.2.

 

 

5.2.3.

72 godine

 

 

5.2.3.

 

 

5.2.4.

73 godine

 

 

5.2.4.

 

 

5.2.5.

74 godina

 

 

5.2.5.

 

5.3.

75 do 79 godina

 

5.3.

5.3.

 

 

5.3.1.

75 godina

 

 

5.3.1.

 

 

5.3.2.

76 godina

 

 

5.3.2.

 

 

5.3.3.

77 godina

 

 

5.3.3.

 

 

5.3.4.

78 godina

 

 

5.3.4.

 

 

5.3.5.

79 godina

 

 

5.3.5.

 

5.4.

80 do 84 godine

 

5.4.

5.4.

 

 

5.4.1.

80 godina

 

 

5.4.1.

 

 

5.4.2.

81 godina

 

 

5.4.2.

 

 

5.4.3.

82 godine

 

 

5.4.3.

 

 

5.4.4.

83 godine

 

 

5.4.4.

 

 

5.4.5.

84 godine

 

 

5.4.5.

6.

85 godina i više

6.

6.

6.

 

6.1.

85 do 89 godina

 

6.1.

6.1.

 

 

6.1.1.

85 godina

 

 

6.1.1.

 

 

6.1.2.

86 godina

 

 

6.1.2.

 

 

6.1.3.

87 godina

 

 

6.1.3.

 

 

6.1.4.

88 godina

 

 

6.1.4.

 

 

6.1.5.

89 godina

 

 

6.1.5.

 

6.2.

90 do 94 godine

 

6.2.

6.2.

 

 

6.2.1.

90 godina

 

 

6.2.1.

 

 

6.2.2.

91 godina

 

 

6.2.2.

 

 

6.2.3.

92 godine

 

 

6.2.3.

 

 

6.2.4.

93 godine

 

 

6.2.4.

 

 

6.2.5.

94 godine

 

 

6.2.5.

 

6.3.

95 do 99 godina

 

6.3.

6.3.

 

 

6.3.1.

95 godina

 

 

6.3.1.

 

 

6.3.2.

96 godina

 

 

6.3.2.

 

 

6.3.3.

97 godina

 

 

6.3.3.

 

 

6.3.4.

98 godina

 

 

6.3.4.

 

 

6.3.5.

99 godina

 

 

6.3.5.

 

6.4.

100 godina i više

 

6.4.

6.4.

Raščlanjivanja za „dob” namijenjena su raščlanjivanju svih ukupnih iznosa ili međuiznosa koji se odnose na osobe.

Obilježje: Zakonsko bračno stanje

Bračno je stanje određeno kao (zakonsko) bračno stanje pojedinca u odnosu na bračne zakone (ili običaje) države (riječ je o de jure stanju).

Osoba se razvrstava u skladu s najnovijim stečenim zakonskim bračnim stanjem u kritičnom trenutku popisa.

U državama članicama u kojima zakonodavstvo uključuje odredbe o „pravnoj odvojenosti” bračnih drugova ili partnera u registriranom partnerstvu, tako „pravno odvojene” osobe razvrstavaju se u „oženjen/udana ili u registriranom partnerstvu” (LMS.L. 2. i LMS.H. 2.).

Zakonsko bračno stanje

LMS.L.

LMS.H.

0.

Ukupno

0.

0.

1.

Nikada oženjen/udana i nikada u registriranom partnerstvu

1.

1.

2.

Oženjen/udana ili u registriranom partnerstvu

2.

2.

 

2.1.

U braku ili u registriranom partnerstvu s osobom suprotnog spola

 

2.1.

2.2.

U braku ili u registriranom partnerstvu s osobom istog spola

 

2.2.

3.

Udovac/udovica ili je registrirano partnerstvo prestalo smrću partnera (i nije ponovno oženjen/udana ili u novom registriranom partnerstvu)

3.

3.

4.

Razveden/razvedena ili je registrirano partnerstvo zakonski razvedeno (i nije ponovno oženjen/udana ili u novom registriranom partnerstvu)

4.

4.

5.

Nije navedeno

5.

5.

Raščlanjivanje za „zakonsko bračno stanje” namijenjeno je raščlanjivanju svih ukupnih iznosa ili međuiznosa koji se odnose na osobe.

Obilježje: Sadašnji status aktivnosti

„Sadašnji status aktivnosti” je sadašnji odnos osobe prema gospodarskoj djelatnosti na temelju referentnog razdoblja od tjedan dana, što može biti određeni, nedavni, utvrđeni, kalendarski tjedan ili zadnji završeni kalendarski tjedan ili zadnjih sedam dana prije popisa.

„Radna snaga” obuhvaća sve osobe koje ispunjavaju zahtjeve za uključivanje u zaposlene ili nezaposlene osobe.

Zaposlene” osobe obuhvaćaju sve osobe stare 15 godina ili više koje su u referentnom tjednu:

(a)

radile najmanje sat vremena za plaću ili dobit, u novcu ili naravi ili

(b)

bile privremeno odsutne s radnog mjesta na kojemu su već radile i s kojim su zadržale formalnu povezanost ili iz samostalne djelatnosti.

Zaposlenici koji privremeno nisu na radnom mjestu smatraju se zaposlenicima u plaćenom radnom odnosu uz uvjet da imaju formalnu povezanost s radnim mjestom. Mogući razlozi takve privremene odsutnosti su:

(a)

bolest ili ozljeda ili

(b)

praznik ili godišnji odmor ili

(c)

štrajk ili isključenje s rada ili

(d)

dopust radi obrazovanja ili osposobljavanja ili

(e)

rodiljni ili roditeljski dopust ili

(f)

smanjenje gospodarske djelatnosti ili

(g)

privremeno raspuštanje ili suspenzija rada zbog razloga kao što su loši vremenski uvjeti, mehanički ili električni kvar ili nedostatak sirovina ili goriva ili

(h)

drugi razlozi privremene odsutnosti s dopustom ili bez njega.

Formalna povezanost s radnim mjestom utvrđuje se na temelju jednog ili više sljedećih kriterija:

(a)

neprekidno primanje plaće ili naknade ili

(b)

osiguranje povratka na posao nakon završetka izvanredne situacije ili dogovor o datumu povratka ili

(c)

proteklo razdoblje odsutnosti s posla koje, kad god je to relevantno, može biti razdoblje za koje radnici mogu primiti naknadu bez obveze prihvaćanja drugih poslova.

Samozaposlene osobe smatraju se „zaposlenima” ako su kao takve radile u referentnom tjednu ili ako su privremeno odsutne s posla, a njihovo poduzeće i dalje postoji.

Pomažući članovi obitelji smatraju se „zaposlenima” na radnom mjestu na istoj osnovi kao ostale zaposlene osobe odnosno bez obzira na broj sati odrađenih tijekom referentnog razdoblja. Isto tako osoba koja obavlja zadaće ili dužnosti povezane s radnim mjestom na kojem je zaposlen član obitelji koji živi u istom ili drugom kućanstvo razvrstavaju se kao zaposlene.

Nezaposleni” obuhvaćaju sve osobe stare 15 godina ili više:

(a)

koje su „bez posla”, odnosno nisu bile u plaćenom radnom odnosu niti su bile samozaposlene u referentnom tjednu i

(b)

koje su „trenutačno na raspolaganju za posao”, odnosno bile su na raspolaganju za plaćeni radni odnos ili samozapošljavanje u referentnom tjednu ili u razdoblju od dva tjedna nakon toga i

(c)

koje „traže posao”, odnosno poduzele su određene korake kako bi pronašle plaćeni radni odnos ili samozapošljavanje u razdoblju od četiri tjedna koje završava referentnim tjednom.

„Ostali” obuhvaća osobe koje ne ulaze u radnu snagu i primaju državnu ili privatnu pomoć te sve ostale osobe koje ne pripadaju ni jednoj od prethodnih kategorija.

Pri pripisivanju pojedinačnog statusa aktivnosti svakoj osobi prednost se daje statusu „zaposlen” u odnosu na „nezaposlen” i statusu „nezaposlen” u odnosu na „nije gospodarski aktivan”.

Pri pripisivanju pojedinačnog statusa aktivnosti svakoj osobi koja je trenutačno izvan radne snage prednost se daje statusu „osobe ispod nacionalne najniže dobi za obavljanje gospodarske djelatnosti” u odnosu na „primatelji mirovine ili dohotka od kapitala”, statusu „primatelji mirovine ili dohotka od kapitala” u odnosu na „studenti” i statusu „studenti” u odnosu na „ostali”.

Kategorija „studenti” (CAS.H.2.3.) obuhvaća studente visokog obrazovanja:

koji su napunili nacionalnu najnižu dob za obavljanje gospodarske djelatnosti ili više i

izvan su radne snage i

nisu primatelji mirovine ili dohotka od kapitala.

Sadašnji status aktivnosti

CAS.L.

CAS.H.

0.

Ukupno

0.

0.

1.

Radna snaga

1.

1.

 

1.1.

Zaposlen/a

1.1.

1.1.

 

1.2.

Nezaposlen/a

1.2.

1.2.

2.

Izvan radne snage

2.

2.

 

2.1.

Osobe ispod nacionalne najniže dobi za obavljanje gospodarske djelatnosti

 

2.1.

 

2.2.

Primatelji mirovine ili dohotka od kapitala

 

2.2.

 

2.3.

Studenti

 

2.3.

 

2.4.

Ostalo

 

2.4.

3.

Nije navedeno

3.

3.

Raščlanjivanja za „sadašnji status aktivnosti” namijenjena su raščlanjivanju svih ukupnih iznosa ili međuiznosa koji se odnose na osobe.

Obilježje: Zanimanje

„Zanimanje” se odnosi na vrstu posla koja se obavlja na radnom mjestu. „Vrsta posla” opisana je glavnim zadaćama i dužnostima posla.

Raspodjela osoba unutar raščlanjivanja obilježja „zanimanje”, „djelatnost” i „položaj u zaposlenju” temelji se na istom poslu. Osobama koje obavljaju više od jednog posla dodjeljuje se zanimanje na temelju glavnog posla, koji se utvrđuje u skladu sa sljedećim:

(1)

vrijeme provedeno na poslu ili, ako ti podaci nisu dostupni,

(2)

primljeni dohodak.

Osobe stare 15 godina ili više koje su bile zaposlene (odnosno njihov „sadašnji status aktivnosti” – „CAS” bio je „zaposlen” (CAS.L. i CAS.H. 1.1)) u referentnom tjednu razvrstavaju se u samo jednu kategoriju od OCC.1. do OCC.11.

Osobe mlađe od 15 godina te osobe stare 15 godina i više koje su bile:

nezaposlene u referentnom tjednu („sadašnji status aktivnosti” – „nezaposlen” (CAS.L. 1.2)) ili koje su bile

izvan radne snage („sadašnji status aktivnosti” – „izvan radne snage” (CAS.L. i CAS.H.2.)) razvrstavaju se u „nije primjenjivo” (OCC.12.).

Ako oznake kategorija iz klasifikacije ISCO koja je na snazi 1. siječnja 2021. odstupaju od oznaka navedenih u kategorijama od OCC.2. do OCC.11., koriste se oznake iz klasifikacije ISCO koja je na snazi 1. siječnja 2021.

Zanimanje

OCC.

0.

Ukupno

0.

1.

Rukovoditelji

1.

2.

Stručnjaci

2.

3.

Tehničari i povezani stručnjaci

3.

4.

Administrativni pomoćnici

4.

5.

Uslužni i prodajni radnici

5.

6.

Kvalificirani radnici u poljoprivredi, šumarstvu i ribarstvu

6.

7.

Zaposlenici u području obrta i povezanih djelatnosti

7.

8.

Rukovatelji uređajima i strojevima i monteri

8.

9.

Jednostavna zanimanja

9.

10.

Vojna zanimanja

10.

11.

Nije navedeno

11.

12.

Nije primjenjivo

12.

Raščlanjivanje za „zanimanje” namijenjeno je raščlanjivanju svih ukupnih iznosa ili međuiznosa koji se odnose na osobe.

Obilježje: Djelatnost

„Djelatnost (grana gospodarske djelatnosti)” se odnosi na vrstu proizvodnje ili djelatnosti objekta ili slične jedinice u kojoj je radno mjesto zaposlene osobe. Za osobe koje zapošljava jedno poduzeće, ali se njihovo mjesto rada u stvari nalazi u drugom poduzeću („radnici agencije”, „dodijeljeni radnici”), bilježi se djelatnost objekta ili slične jedinice u kojoj se nalazi mjesto rada.

Raspodjela osoba unutar raščlanjivanja obilježja „zanimanje”, „djelatnost” i „položaj u zaposlenju” temelji se na istom poslu. Osobama koje obavljaju više od jednog posla određuje se djelatnost na temelju glavnog posla, koji se utvrđuje u skladu sa sljedećim:

vrijeme provedeno na poslu ili, ako ti podaci nisu dostupni,

primljeni dohodak.

Osobe stare 15 godina ili više koje su bile zaposlene (odnosno njihov „sadašnji status aktivnosti – CAS” bio je „zaposlen” (CAS.L. i CAS.H. 1.1)) u referentnom tjednu razvrstavaju se u samo jednu kategoriju od IND.1. do IND.11.

Osobe mlađe od 15 godina te osobe stare 15 godina i više koje su bile:

nezaposlene u referentnom tjednu („sadašnji status aktivnosti” – „nezaposlen” (CAS.L. i CAS.H.1.2)) ili koje su bile

izvan radne snage („sadašnji status aktivnosti” – „izvan radne snage” (CAS.L. i CAS.H.2.)) razvrstavaju se u „nije primjenjivo” (IND.12.).

Djelatnost

IND.L.

IND.H.

0.

Ukupno

0.

0.

1.

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

1.

1.

2

Prerađivačka industrija, rudarstvo i vađenje i druge djelatnosti

2.

2.

 

2.1.

Rudarstvo i vađenje

 

2.1.

 

2.2.

Prerađivačka industrija

 

2.2.

 

2.3.

Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

 

2.3.

 

2.4

Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom i djelatnosti sanacije okoliša

 

2.4.

3.

Građevinarstvo

3.

3.

4.

Trgovina na veliko i malo, prijevoz i skladištenje, ugostiteljstvo

4.

4.

 

4.1

Trgovina na veliko i malo; popravak motornih vozila i motocikala

 

4.1.

 

4.2

Prijevoz i skladištenje

 

4.2.

 

4.3

Pružanje smještaja te priprema i posluživanje hrane

 

4.3.

5.

Informacije i komunikacije

5.

5.

6.

Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja

6.

6.

7.

Poslovanje nekretninama

7.

7.

8.

Stručne, znanstvene, tehničke, administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti

8.

8.

 

8.1.

Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

 

8.1.

 

8.2.

Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti

 

8.2.

9.

Javna uprava, obrana, obrazovanje, djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi

9.

9.

 

9.1.

Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje

 

9.1.

 

9.2.

Obrazovanje

 

9.2.

 

9.3.

Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi

 

9.3.

 

9.4.

Djelatnosti socijalne skrbi

 

9.4.

10.

Ostale usluge

10.

10.

 

10.1.

Umjetnost, zabava i rekreacija

 

10.1.

 

10.2.

Ostale uslužne djelatnosti

 

10.2.

 

10.3.

Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe

 

10.3.

 

10.4.

Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela

 

10.4.

11.

Nije navedeno

11.

11.

12.

Nije primjenjivo

12.

12.

Ako oznake kategorija iz klasifikacije NACE koja je na snazi 1. siječnja 2021. odstupaju od oznaka navedenih u kategorijama od IND.1. do IND.10., koriste se oznake iz klasifikacije NACE koja je na snazi 1. siječnja 2021.

Raščlanjivanje za „djelatnost (granu gospodarske djelatnosti)” namijenjeno je raščlanjivanju svih ukupnih iznosa ili međuiznosa koji se odnose na osobe.

Obilježje: Položaj u zaposlenju

„Zaposlenik” je osoba koja radi na radnom mjestu u „plaćenom radnom odnosu”, odnosno na radnom mjestu na kojemu izvršitelj na temelju izričitog ili neizričitog ugovora o radu prima osnovnu naknadu za rad neovisno o prihodima jedinice za koju radi (navedena jedinica može biti trgovačko društvo, neprofitna institucija, državna jedinica ili kućanstvo). Osobe na radnim mjestima u „plaćenom radnom odnosu” obično primaju naknadu za rad u obliku plaće, ali mogu biti plaćene i provizijom od prodaje, plaćanjem po učinku, nagradama ili plaćanjem u naravi kao što je hrana, smještaj ili osposobljavanje. Neki ili svi alati, kapitalna oprema, informacijski sustavi i/ili prostorije koje koristi izvršitelj mogu biti u vlasništvu drugih i izvršitelj može raditi izravno pod nadzorom ili u skladu sa strogim smjernicama vlasnika ili osoba koje je vlasnik zaposlio.

„Poslodavac” je osoba koja radi za vlastiti račun ili s malim brojem partnera, koja je „samozaposlena” i koja u tom svojstvu na trajnoj osnovi (uključujući referentni tjedan) zapošljava jednu ili više osoba da za nju rade kao „zaposlenici”. Poslodavac donosi operativne odluke koje utječu na poduzeće ili delegira takve odluke i istodobno zadržava odgovornost za dobrobit poduzeća.

Ako je osoba i poslodavac i zaposlenik, razvrstava se u samo jednu skupinu u skladu s:

vremenom provedenim na poslu ili, ako ti podaci nisu dostupni,

primljenim dohotkom.

„Radnik koji samostalno obavlja djelatnost” je „samozaposlena” osoba koja radi za vlastiti račun ili s jednim ili nekoliko partnera i koja na trajnoj osnovi (uključujući referentni tjedan) ne zapošljava „zaposlenike”.

„Ostale zaposlene osobe” obuhvaćaju osobe koje su „pomažući članovi obitelji” i „članovi zadruga proizvođača”.

„Pomažući član obitelji” je osoba

koja je „samozaposlena” u tržišno usmjerenom poduzeću kojim upravlja osoba s kojom je u srodstvu i koja živi u istom kućanstvu, i

koja se ne može smatrati partnerom (odnosno poslodavcem ili radnikom koji samostalno obavlja djelatnost) jer stupanj obveze u pogledu rada poduzeća, u smislu radnog vremena ili drugih čimbenika utvrđenih na temelju nacionalnih okolnosti, nije na razini usporedivoj s razinom rukovoditelja poduzeća.

„Član zadruge proizvođača” je „samozaposlena” osoba u poduzeću organiziranom kao zadruga u kojemu svaki član ravnopravno s drugim članovima sudjeluje u određivanju organizacije proizvodnje, prodaje i/ili drugih poslova, ulaganjima i raspodjeli prihoda između članova.

Raspodjela osoba unutar raščlanjivanja obilježja „zanimanje”, „djelatnost” i „položaj u zaposlenju” temelji se na istom poslu. Osobama koje obavljaju više od jednog posla dodjeljuje se položaj u zaposlenju na temelju njihova glavnog posla koji se utvrđuje u skladu sa sljedećim:

vrijeme provedeno na poslu ili, ako ti podaci nisu dostupni,

primljeni dohodak.

Osobe stare 15 godina ili više koje su bile zaposlene (odnosno njihov „sadašnji status aktivnosti” – „CAS” bio je „zaposlen” (CAS.L. i CAS.H. 1.1)) u referentnom tjednu razvrstavaju se u samo jednu kategoriju od SIE.1. do SIE.5. u skladu s njihovim položajem u zaposlenju.

Osobe mlađe od 15 godina te osobe stare 15 godina i više koje su bile:

nezaposlene u referentnom tjednu („sadašnji status aktivnosti” – „nezaposlen” (CAS.L.1.2. i CAS.H. 1.2)) ili koje su bile

izvan radne snage („sadašnji status aktivnosti” – „izvan radne snage” (CAS.L.2 i CAS.H.2.)) razvrstavaju se u „nije primjenjivo” (SIE.6.).

Položaj u zaposlenju

SIE.

0.

Ukupno

0.

1.

Zaposlenici

1.

2.

Poslodavci

2.

3.

Radnici koji samostalno obavljaju djelatnost

3.

4.

Ostale zaposlene osobe

4.

5.

Nije navedeno

5.

6.

Nije primjenjivo

6.

Raščlanjivanje za „položaj u zaposlenju” namijenjeno je raščlanjivanju svih ukupnih iznosa ili međuiznosa koji se odnose na osobe.

Obilježje: Postignuto obrazovanje

Postignuto obrazovanje odnosi se na najvišu uspješno završenu razinu u obrazovnom sustavu države u kojoj je provedeno obrazovanje. U obzir se uzima svako obrazovanje relevantno za završetak razine, čak i ako je ono pruženo izvan škola ili sveučilišta.

Osobe stare 15 godina ili više razvrstavaju se u samo jednu kategoriju od EDU.1. do EDU.10. u skladu s postignutim obrazovanjem (najvišom završenom razinom). Osobe mlađe od 15 godina razvrstavaju se u „ne primjenjuje se” (EDU.1.).

EDU.1. odnosi se na osobe bez uspješno završene razine ISCED 1. To obuhvaća osobe koje: nisu nikad pohađale obrazovni program; bile su uključene u predškolsko obrazovanje (u klasifikaciji obrazovnih programa određeno kao razina ISCED 0) ili su bile uključene u osnovno obrazovanje, ali nemaju uspješno završenu razinu ISCED 1.

Ako oznake kategorija iz klasifikacije ISCED koja je na snazi 1. siječnja 2021. odstupaju od oznaka navedenih u kategorijama od EDU.2. do EDU.9., koriste se oznake iz klasifikacije ISCED koja je na snazi 1. siječnja 2021.

Postignuto obrazovanje (najviša završena razina)

EDU.

0.

Ukupno

0.

1.

ISCED razina 0: nezavršena osnovna škola

1.

2.

ISCED razina 1: osnovno obrazovanje

2.

3.

ISCED razina 2: niže srednje obrazovanje

3.

4.

ISCED razina 3: više srednje obrazovanje

4.

5.

ISCED razina 4: obrazovanje nakon srednjoškolskog, osim visokog

5.

6.

ISCED razina 5: kratko tercijarno obrazovanje

6.

7.

ISCED razina 6: dodiplomska ili jednakovrijedna razina

7.

8.

ISCED razina 7: magistarska ili jednakovrijedna razina

8.

9.

ISCED razina 8: doktorska ili jednakovrijedna razina.

9.

10.

Nije navedeno (za osobe stare 15 godina ili više)

10.

11.

Ne primjenjuje se (osobe mlađe od 15 godina)

11.

Raščlanjivanje za „postignuto obrazovanje (najviša završena razina)” namijenjeno je raščlanjivanju svih ukupnih iznosa ili međuiznosa koji se odnose na osobe.

Obilježje: Država/mjesto rođenja

Podaci o „mjestu rođenja” prikupljaju se u skladu s uobičajenim mjestom stanovanja majke u trenutku rođenja osobe ili, ako nisu dostupni, s mjestom porođaja.

Podaci o državi rođenja prikupljaju se na temelju međunarodnih granica na dan 1. siječnja 2021.

„Država članica Europske unije” znači država koja je članica Europske unije na dan 1. siječnja 2021.

Država/mjesto rođenja

POB.L.

POB.M.

POB.H.

0.

Ukupno

0.

0.

0.

1.

Mjesto rođenja je u izvještajnoj državi

1.

1.

1.

2.

Mjesto rođenja nije u izvještajnoj državi

2.

2.

2.

 

2.1.

Druga država članica Europske unije

2.1.

2.1.

2.1.

 

 

2.1.01.

Belgija

 

 

2.1.01.

 

 

2.1.02.

Bugarska

 

 

2.1.02.

 

 

2.1.03.

Češka Republika

 

 

2.1.03.

 

 

2.1.04.

Danska

 

 

2.1.04.

 

 

2.1.05.

Njemačka

 

 

2.1.05.

 

 

2.1.06.

Estonija

 

 

2.1.06.

 

 

2.1.07.

Irska

 

 

2.1.07.

 

 

2.1.08.

Grčka

 

 

2.1.08.

 

 

2.1.09.

Španjolska

 

 

2.1.09.

 

 

2.1.10.

Francuska

 

 

2.1.10.

 

 

2.1.11.

Hrvatska

 

 

2.1.11.

 

 

2.1.12.

Italija

 

 

2.1.12.

 

 

2.1.13.

Cipar

 

 

2.1.13.

 

 

2.1.14.

Latvija

 

 

2.1.14.

 

 

2.1.15.

Litva

 

 

2.1.15.

 

 

2.1.16.

Luksemburg

 

 

2.1.16.

 

 

2.1.17.

Mađarska

 

 

2.1.17.

 

 

2.1.18.

Malta

 

 

2.1.18.

 

 

2.1.19.

Nizozemska

 

 

2.1.19.

 

 

2.1.20.

Austrija

 

 

2.1.20.

 

 

2.1.21.

Poljska

 

 

2.1.21.

 

 

2.1.22.

Portugal

 

 

2.1.22.

 

 

2.1.23.

Rumunjska

 

 

2.1.23.

 

 

2.1.24.

Slovenija

 

 

2.1.24.

 

 

2.1.25.

Slovačka

 

 

2.1.25.

 

 

2.1.26.

Finska

 

 

2.1.26.

 

 

2.1.27.

Švedska

 

 

2.1.27.

 

 

2.1.28.

Ujedinjena Kraljevina

 

 

2.1.28.

 

2.2.

Drugdje

2.2.

2.2.

2.2.

 

 

2.2.1.

Drugdje u Europi

 

2.2.1.

2.2.1.

 

 

 

2.2.1.01.

Albanija

 

 

2.2.1.01.

 

 

 

2.2.1.02.

Andora

 

 

2.2.1.02.

 

 

 

2.2.1.03.

Bjelarus

 

 

2.2.1.03.

 

 

 

2.2.1.04.

Bivša jugoslavenska republika Makedonija

 

 

2.2.1.04.

 

 

 

2.2.1.05.

Island

 

 

2.2.1.05.

 

 

 

2.2.1.06.

Kosovo (*1)

 

 

2.2.1.06.

 

 

 

2.2.1.07.

Lihtenštajn

 

 

2.2.1.07.

 

 

 

2.2.1.08.

Moldova

 

 

2.2.1.08.

 

 

 

2.2.1.09.

Monako

 

 

2.2.1.09.

 

 

 

2.2.1.10.

Crna Gora

 

 

2.2.1.10..

 

 

 

2.2.1.11.

Norveška

 

 

2.2.1.11.

 

 

 

2.2.1.12.

Bosna i Hercegovina

 

 

2.2.1.12.

 

 

 

2.2.1.13.

Ruska Federacija

 

 

2.2.1.13.

 

 

 

2.2.1.14.

San Marino

 

 

2.2.1.14.

 

 

 

2.2.1.15.

Srbija

 

 

2.2.1.15.

 

 

 

2.2.1.16.

Švicarska

 

 

2.2.1.16.

 

 

 

2.2.1.17.

Turska

 

 

2.2.1.17.

 

 

 

2.2.1.18.

Ukrajina

 

 

2.2.1.18.

 

 

 

2.2.1.19.

Država Vatikanskog Grada

 

 

2.2.1.19.

 

 

 

2.2.1.20.

Farski otoci

 

 

2.2.1.20.

 

 

 

2.2.1.21.

Gibraltar

 

 

2.2.1.21.

 

 

 

2.2.1.22.

Guernsey

 

 

2.2.1.22.

 

 

 

2.2.1.23.

Otok Man

 

 

2.2.1.23.

 

 

 

2.2.1.24.

Jersey

 

 

2.2.1.24.

 

 

 

2.2.1.25.

Sark

 

 

2.2.1.25.

 

 

 

2.2.1.26.

Druga država u Europi

 

 

2.2.1.26.

 

 

2.2.2.

Afrika

 

2.2.2.

2.2.2.

 

 

 

2.2.2.01.

Alžir

 

 

2.2.2.01.

 

 

 

2.2.2.02.

Angola

 

 

2.2.2.02.

 

 

 

2.2.2.03.

Benin

 

 

2.2.2.03.

 

 

 

2.2.2.04.

Bocvana

 

 

2.2.2.04.

 

 

 

2.2.2.05.

Burkina Faso

 

 

2.2.2.05.

 

 

 

2.2.2.06.

Burundi

 

 

2.2.2.06.

 

 

 

2.2.2.07.

Kamerun

 

 

2.2.2.07.

 

 

 

2.2.2.08.

Kabo Verde

 

 

2.2.2.08.

 

 

 

2.2.2.09.

Srednjoafrička Republika

 

 

2.2.2.09.

 

 

 

2.2.2.10.

Čad

 

 

2.2.2.10.

 

 

 

2.2.2.11.

Komori

 

 

2.2.2.11.

 

 

 

2.2.2.12.

Kongo

 

 

2.2.2.12.

 

 

 

2.2.2.13.

Côte d'Ivoire

 

 

2.2.2.13.

 

 

 

2.2.2.14.

Demokratska Republika Kongo

 

 

2.2.2.14.

 

 

 

2.2.2.15.

Džibuti

 

 

2.2.2.15.

 

 

 

2.2.2.16.

Egipat

 

 

2.2.2.16.

 

 

 

2.2.2.17.

Ekvatorska Gvineja

 

 

2.2.2.17.

 

 

 

2.2.2.18.

Eritreja

 

 

2.2.2.18.

 

 

 

2.2.2.19.

Etiopija

 

 

2.2.2.19.

 

 

 

2.2.2.20.

Gabon

 

 

2.2.2.20.

 

 

 

2.2.2.21.

Gambija

 

 

2.2.2.21.

 

 

 

2.2.2.22.

Gana

 

 

2.2.2.22.

 

 

 

2.2.2.23.

Gvineja

 

 

2.2.2.23.

 

 

 

2.2.2.24.

Gvineja Bisau

 

 

2.2.2.24.

 

 

 

2.2.2.25.

Kenija

 

 

2.2.2.25.

 

 

 

2.2.2.26.

Lesoto

 

 

2.2.2.26.

 

 

 

2.2.2.27.

Liberija

 

 

2.2.2.27.

 

 

 

2.2.2.28.

Libija

 

 

2.2.2.28.

 

 

 

2.2.2.29.

Madagaskar

 

 

2.2.2.29.

 

 

 

2.2.2.30.

Malavi

 

 

2.2.2.30.

 

 

 

2.2.2.31.

Mali

 

 

2.2.2.31.

 

 

 

2.2.2.32.

Mauritanija

 

 

2.2.2.32.

 

 

 

2.2.2.33.

Mauricijus

 

 

2.2.2.33.

 

 

 

2.2.2.34.

Maroko

 

 

2.2.2.34.

 

 

 

2.2.2.35.

Mozambik

 

 

2.2.2.35.

 

 

 

2.2.2.36.

Namibija

 

 

2.2.2.36.

 

 

 

2.2.2.37.

Niger

 

 

2.2.2.37.

 

 

 

2.2.2.38.

Nigerija

 

 

2.2.2.38.

 

 

 

2.2.2.39.

Ruanda

 

 

2.2.2.39.

 

 

 

2.2.2.40.

Sveta Helena

 

 

2.2.2.40.

 

 

 

2.2.2.41.

Sveti Toma i Prinsipe

 

 

2.2.2.41.

 

 

 

2.2.2.42.

Senegal

 

 

2.2.2.42.

 

 

 

2.2.2.43.

Sejšeli

 

 

2.2.2.43.

 

 

 

2.2.2.44.

Sijera Leone

 

 

2.2.2.44.

 

 

 

2.2.2.45.

Somalija

 

 

2.2.2.45.

 

 

 

2.2.2.46.

Južna Afrika

 

 

2.2.2.46.

 

 

 

2.2.2.47.

Sudan

 

 

2.2.2.47.

 

 

 

2.2.2.48.

Južni Sudan

 

 

2.2.2.48.

 

 

 

2.2.2.49.

Svazi

 

 

2.2.2.49.

 

 

 

2.2.2.50.

Togo

 

 

2.2.2.50.

 

 

 

2.2.2.51.

Tunis

 

 

2.2.2.51.

 

 

 

2.2.2.52.

Uganda

 

 

2.2.2.52.

 

 

 

2.2.2.53.

Tanzanija

 

 

2.2.2.53.

 

 

 

2.2.2.54.

Zapadna Sahara

 

 

2.2.2.54.

 

 

 

2.2.2.55.

Zambija

 

 

2.2.2.55.

 

 

 

2.2.2.56.

Zimbabve

 

 

2.2.2.56.

 

 

 

2.2.2.57.

Druga država u Africi

 

 

2.2.2.57.

 

 

2.2.3.

Karibi, južna ili srednja Amerika

 

2.2.3.

2.2.3.

 

 

 

2.2.3.01.

Angvila

 

 

2.2.3.01.

 

 

 

2.2.3.02.

Antigva i Barbuda

 

 

2.2.3.02.

 

 

 

2.2.3.03.

Argentina

 

 

2.2.3.03.

 

 

 

2.2.3.04.

Aruba

 

 

2.2.3.04.

 

 

 

2.2.3.05.

Bahami

 

 

2.2.3.05.

 

 

 

2.2.3.06.

Barbados

 

 

2.2.3.06.

 

 

 

2.2.3.07.

Belize

 

 

2.2.3.07.

 

 

 

2.2.3.08.

Bolivija

 

 

2.2.3.08.

 

 

 

2.2.3.09.

Brazil

 

 

2.2.3.09.

 

 

 

2.2.3.10.

Britanski Djevičanski Otoci

 

 

2.2.3.10.

 

 

 

2.2.3.11.

Kajmanski otoci

 

 

2.2.3.11.

 

 

 

2.2.3.12.

Čile

 

 

2.2.3.12.

 

 

 

2.2.3.13.

Kolumbija

 

 

2.2.3.13.

 

 

 

2.2.3.14.

Kostarika

 

 

2.2.3.14.

 

 

 

2.2.3.15.

Kuba

 

 

2.2.3.15.

 

 

 

2.2.3.16.

Curaçao

 

 

2.2.3.16.

 

 

 

2.2.3.17.

Dominika

 

 

2.2.3.17.

 

 

 

2.2.3.18.

Dominikanska Republika

 

 

2.2.3.18.

 

 

 

2.2.3.19.

Ekvador

 

 

2.2.3.19.

 

 

 

2.2.3.20.

El Salvador

 

 

2.2.3.20.

 

 

 

2.2.3.21.

Falklandski Otoci (Malvini)

 

 

2.2.3.21.

 

 

 

2.2.3.22.

Grenada

 

 

2.2.3.22.

 

 

 

2.2.3.23.

Gvatemala

 

 

2.2.3.23.

 

 

 

2.2.3.24.

Gvajana

 

 

2.2.3.24.

 

 

 

2.2.3.25.

Haiti

 

 

2.2.3.25.

 

 

 

2.2.3.26.

Honduras

 

 

2.2.3.26.

 

 

 

2.2.3.27.

Jamajka

 

 

2.2.3.27.

 

 

 

2.2.3.28.

Meksiko

 

 

2.2.3.28.

 

 

 

2.2.3.29.

Monserrat

 

 

2.2.3.29.

 

 

 

2.2.3.30.

Nikaragva

 

 

2.2.3.30.

 

 

 

2.2.3.31.

Panama

 

 

2.2.3.31.

 

 

 

2.2.3.32.

Paragvaj

 

 

2.2.3.32.

 

 

 

2.2.3.33.

Peru

 

 

2.2.3.33.

 

 

 

2.2.3.34.

Sveti Bartol

 

 

2.2.3.34.

 

 

 

2.2.3.35.

Sveti Kristofor i Nevis

 

 

2.2.3.35.

 

 

 

2.2.3.36.

Sveta Lucija

 

 

2.2.3.36.

 

 

 

2.2.3.37.

Sveti Martin (FR)

 

 

2.2.3.37.

 

 

 

2.2.3.38.

Sveti Martin (NL)

 

 

2.2.3.38.

 

 

 

2.2.3.39.

Sveti Vincent i Grenadini

 

 

2.2.3.39.

 

 

 

2.2.3.40.

Surinam

 

 

2.2.3.40.

 

 

 

2.2.3.41.

Trinidad i Tobago

 

 

2.2.3.41.

 

 

 

2.2.3.42.

Otoci Turks i Caicos

 

 

2.2.3.42.

 

 

 

2.2.3.43.

Urugvaj

 

 

2.2.3.43.

 

 

 

2.2.3.44.

Venezuela

 

 

2.2.3.44.

 

 

 

2.2.3.45.

Druga država u Karibima, južnoj ili srednjoj Americi

 

 

2.2.3.45.

 

 

2.2.4.

Sjeverna Amerika

 

2.2.4.

2.2.4.

 

 

 

2.2.4.01.

Kanada

 

 

2.2.4.01.

 

 

 

2.2.4.02.

Grenland

 

 

2.2.4.02.

 

 

 

2.2.4.03.

Sjedinjene Američke Države

 

 

2.2.4.03.

 

 

 

2.2.4.04.

Bermudi

 

 

2.2.4.04.

 

 

 

2.2.4.05.

Sveti Petar i Mikelon

 

 

2.2.4.05.

 

 

 

2.2.4.06.

Druga država u sjevernoj Americi

 

 

2.2.4.06.

 

 

2.2.5.

Azija

 

2.2.5.

2.2.5.

 

 

 

2.2.5.01.

Afganistan

 

 

2.2.5.01.

 

 

 

2.2.5.02.

Armenija

 

 

2.2.5.02.

 

 

 

2.2.5.03.

Azerbajdžan

 

 

2.2.5.03.

 

 

 

2.2.5.04.

Bahrein

 

 

2.2.5.04.

 

 

 

2.2.5.05.

Bangladeš

 

 

2.2.5.05.

 

 

 

2.2.5.06.

Butan

 

 

2.2.5.06.

 

 

 

2.2.5.07.

Brunej Darussalam

 

 

2.2.5.07.

 

 

 

2.2.5.08.

Kambodža

 

 

2.2.5.08.

 

 

 

2.2.5.09.

Kina

 

 

2.2.5.09.

 

 

 

2.2.5.10.

Gruzija

 

 

2.2.5.10.

 

 

 

2.2.5.11.

Indija

 

 

2.2.5.11.

 

 

 

2.2.5.12.

Indonezija

 

 

2.2.5.12.

 

 

 

2.2.5.13.

Irak

 

 

2.2.5.13.

 

 

 

2.2.5.14.

Iran

 

 

2.2.5.14.

 

 

 

2.2.5.15.

Izrael

 

 

2.2.5.15.

 

 

 

2.2.5.16.

Japan

 

 

2.2.5.16.

 

 

 

2.2.5.17.

Jordan

 

 

2.2.5.17.

 

 

 

2.2.5.18.

Kazakstan

 

 

2.2.5.18.

 

 

 

2.2.5.19.

Pakistan

 

 

2.2.5.19.

 

 

 

2.2.5.20.

Južna Koreja

 

 

2.2.5.20.

 

 

 

2.2.5.21.

Kuvajt

 

 

2.2.5.21.

 

 

 

2.2.5.22.

Kirgistan

 

 

2.2.5.22.

 

 

 

2.2.5.23.

Laoska Narodna Demokratska Republika

 

 

2.2.5.23.

 

 

 

2.2.5.24.

Libanon

 

 

2.2.5.24.

 

 

 

2.2.5.25.

Malezija

 

 

2.2.5.25.

 

 

 

2.2.5.26.

Maldivi

 

 

2.2.5.26.

 

 

 

2.2.5.27.

Mongolija

 

 

2.2.5.27.

 

 

 

2.2.5.28.

Mjanmar

 

 

2.2.5.28.

 

 

 

2.2.5.29.

Nepal

 

 

2.2.5.29.

 

 

 

2.2.5.30.

Oman

 

 

2.2.5.30.

 

 

 

2.2.5.31.

Pakistan

 

 

2.2.5.31.

 

 

 

2.2.5.32.

Filipini

 

 

2.2.5.32.

 

 

 

2.2.5.33.

Katar

 

 

2.2.5.33.

 

 

 

2.2.5.34.

Saudijska Arabija

 

 

2.2.5.34.

 

 

 

2.2.5.35.

Singapur

 

 

2.2.5.35.

 

 

 

2.2.5.36.

Šri Lanka

 

 

2.2.5.36.

 

 

 

2.2.5.37.

Sirija

 

 

2.2.5.37.

 

 

 

2.2.5.38.

Tajvan

 

 

2.2.5.38.

 

 

 

2.2.5.39.

Tadžikistan

 

 

2.2.5.39.

 

 

 

2.2.5.40.

Tajland

 

 

2.2.5.40.

 

 

 

2.2.5.41.

Timor-Leste

 

 

2.2.5.41.

 

 

 

2.2.5.42.

Turkmenistan

 

 

2.2.5.42.

 

 

 

2.2.5.43.

Ujedinjeni Arapski Emirati

 

 

2.2.5.43.

 

 

 

2.2.5.44.

Uzbekistan

 

 

2.2.5.44.

 

 

 

2.2.5.45.

Vijetnam

 

 

2.2.5.45.

 

 

 

2.2.5.46.

Palestina

 

 

2.2.5.46.

 

 

 

2.2.5.47.

Jemen

 

 

2.2.5.47.

 

 

 

2.2.5.48.

Druga država u Aziji

 

 

2.2.5.48.

 

 

2.2.6.

Oceanija

 

2.2.6.

2.2.6.

 

 

 

2.2.6.01.

Australija

 

 

2.2.6.01.

 

 

 

2.2.6.02.

Savezne Države Mikronezije

 

 

2.2.6.02.

 

 

 

2.2.6.03.

Cookovi otoci (NZ)

 

 

2.2.6.03.

 

 

 

2.2.6.04.

Fidži

 

 

2.2.6.04.

 

 

 

2.2.6.05.

Francuska Polinezija

 

 

2.2.6.05.

 

 

 

2.2.6.06.

Francuski Južni Teritoriji

 

 

2.2.6.06.

 

 

 

2.2.6.07.

Kiribati

 

 

2.2.6.07.

 

 

 

2.2.6.08.

Maršalovi Otoci

 

 

2.2.6.08.

 

 

 

2.2.6.09.

Nauru

 

 

2.2.6.09.

 

 

 

2.2.6.10.

Nova Kaledonija

 

 

2.2.6.10.

 

 

 

2.2.6.11.

Novi Zeland

 

 

2.2.6.11.

 

 

 

2.2.6.12.

Palau

 

 

2.2.6.12.

 

 

 

2.2.6.13.

Papua Nova Gvineja

 

 

2.2.6.13.

 

 

 

2.2.6.14.

Samoa

 

 

2.2.6.14.

 

 

 

2.2.6.15.

Solomonski Otoci

 

 

2.2.6.15.

 

 

 

2.2.6.16.

Tonga

 

 

2.2.6.16.

 

 

 

2.2.6.17.

Tuvalu

 

 

2.2.6.17.

 

 

 

2.2.6.18.

Otoci Pitcairn

 

 

2.2.6.18.

 

 

 

2.2.6.19.

Vanuatu

 

 

2.2.6.19.

 

 

 

2.2.6.20.

Otoci Wallis i Futuna

 

 

2.2.6.20.

 

 

 

2.2.6.21.

Druga država u Oceaniji

 

 

2.2.6.21.

3.

Ostalo

3.

3.

3.

4.

Nije navedeno

4.

4.

4.

Raščlanjivanje za „državu/mjesto rođenja” namijenjeno je raščlanjivanju svih ukupnih iznosa ili međuiznosa koji se odnose na osobe.

Popis država u raščlanjivanju za „državu/mjesto rođenja” primjenjuje se samo u statističke svrhe.

Obilježje: Zemlja državljanstva

Državljanstvo je određeno kao posebna pravna veza između pojedinca i njegove države koja se stječe rođenjem ili naturalizacijom, izjavom, odabirom, vjenčanjem ili na neki drugi način u skladu s nacionalnim zakonodavstvom.

Osoba s dva ili više državljanstva dodjeljuje se samo jednoj zemlji državljanstva koja se određuje sljedećim redoslijedom prvenstva:

1.

izvještajna država ili

2.

ako osoba nema državljanstvo izvještajne države: druga država članica Europske unije ili

3.

ako osoba nema državljanstvo druge države članice Europske unije: druga država izvan Europske unije.

U slučajevima dvojnog državljanstva kod kojih su obje države unutar Europske unije, a nijedna nije izvještajna država, države članice određuju koja će se zemlja državljanstva dodijeliti.

„Država članica Europske unije” znači država koja je članica Europske unije na dan 1. siječnja 2021.

Na izvještajne države koje su članice Europske unije ne primjenjuje se potkategorija unutar kategorije „nije državljanstvo izvještajne države, već druge države članice Europske unije” (COC.H.2.1.) koja se odnosi na njihovu državu članicu. Za izvještajne države koje nisu države članice Europske unije, kategorija „nije državljanstvo izvještajne države, već druge države članice Europske unije” (COC.L.2.1. COC.M.2.1. COC.H.2.1.) mijenja se u „državljanstvo države članice Europske unije”.

Osobe koje nisu državljani nijedne države niti su bez državljanstva i koje imaju neka, ali ne i sva prava i obveze uključene u državljanstvo razvrstavaju se u „priznati nedržavljani” (COC.H. 2.2.1.20.).

Zemlja državljanstva

COC.L.

COC.M.

COC.H.

0.

Ukupno

0.

0.

0.

1.

Državljanstvo izvještajne države

1.

1.

1.

2.

Nije državljanstvo izvještajne države

2.

2.

2.

 

2.1.

Nije državljanstvo izvještajne države, već druge države članice Europske unije

2.1.

2.1.

2.1.

 

 

2.1.01.

Belgija

 

 

2.1.01.

 

 

2.1.02.

Bugarska

 

 

2.1.02.

 

 

2.1.03.

Češka Republika

 

 

2.1.03.

 

 

2.1.04.

Danska

 

 

2.1.04.

 

 

2.1.05.

Njemačka

 

 

2.1.05.

 

 

2.1.06.

Estonija

 

 

2.1.06.

 

 

2.1.07.

Irska

 

 

2.1.07.

 

 

2.1.08.

Grčka

 

 

2.1.08.

 

 

2.1.09.

Španjolska

 

 

2.1.09.

 

 

2.1.10.

Francuska

 

 

2.1.10.

 

 

2.1.11.

Hrvatska

 

 

2.1.11.

 

 

2.1.12.

Italija

 

 

2.1.12.

 

 

2.1.13.

Cipar

 

 

2.1.13.

 

 

2.1.14.

Latvija

 

 

2.1.14.

 

 

2.1.15.

Litva

 

 

2.1.15.

 

 

2.1.16.

Luksemburg

 

 

2.1.16.

 

 

2.1.17.

Mađarska

 

 

2.1.17.

 

 

2.1.18.

Malta

 

 

2.1.18.

 

 

2.1.19.

Nizozemska

 

 

2.1.19.

 

 

2.1.20.

Austrija

 

 

2.1.20.

 

 

2.1.21.

Poljska

 

 

2.1.21.

 

 

2.1.22.

Portugal

 

 

2.1.22.

 

 

2.1.23.

Rumunjska

 

 

2.1.23.

 

 

2.1.24.

Slovenija

 

 

2.1.24.

 

 

2.1.25.

Slovačka

 

 

2.1.25.

 

 

2.1.26.

Finska

 

 

2.1.26.

 

 

2.1.27.

Švedska

 

 

2.1.27.

 

 

2.1.28.

Ujedinjena Kraljevina

 

 

2.1.28.

 

2.2.

Državljanstvo zemlje koja nije članica Europske unije

2.2.

2.2.

2.2.

 

 

2.2.1.

Ostale europske države

 

2.2.1.

2.2.1.

 

 

 

2.2.1.01.

Albanija

 

 

2.2.1.01.

 

 

 

2.2.1.02.

Andora

 

 

2.2.1.02.

 

 

 

2.2.1.03.

Bjelarus

 

 

2.2.1.03.

 

 

 

2.2.1.04.

Bivša jugoslavenska republika Makedonija

 

 

2.2.1.04.

 

 

 

2.2.1.05.

Island

 

 

2.2.1.05.

 

 

 

2.2.1.06.

Kosovo (*2)

 

 

2.2.1.06.

 

 

 

2.2.1.07.

Lihtenštajn

 

 

2.2.1.07.

 

 

 

2.2.1.08.

Moldova

 

 

2.2.1.08.

 

 

 

2.2.1.09.

Monako

 

 

2.2.1.09.

 

 

 

2.2.1.10.

Crna Gora

 

 

2.2.1.10.

 

 

 

2.2.1.11.

Norveška

 

 

2.2.1.11.

 

 

 

2.2.1.12.

Bosna i Hercegovina

 

 

2.2.1.12.

 

 

 

2.2.1.13.

Ruska Federacija

 

 

2.2.1.13.

 

 

 

2.2.1.14.

San Marino

 

 

2.2.1.14.

 

 

 

2.2.1.15.

Srbija

 

 

2.2.1.15.

 

 

 

2.2.1.16.

Švicarska

 

 

2.2.1.16.

 

 

 

2.2.1.17.

Turska

 

 

2.2.1.17.

 

 

 

2.2.1.18.

Ukrajina

 

 

2.2.1.18.

 

 

 

2.2.1.19.

Država Vatikanskog Grada

 

 

2.2.1.19.

 

 

 

2.2.1.20.

Priznati nedržavljani

 

 

2.2.1.20.

 

 

 

2.2.1.21.

Druga država u Europi

 

 

2.2.1.21.

 

 

2.2.2.

Država u Africi

 

2.2.2.

2.2.2.

 

 

 

2.2.2.01.

Alžir

 

 

2.2.2.01.

 

 

 

2.2.2.02.

Angola

 

 

2.2.2.02.

 

 

 

2.2.2.03.

Benin

 

 

2.2.2.03.

 

 

 

2.2.2.04.

Bocvana

 

 

2.2.2.04.

 

 

 

2.2.2.05.

Burkina Faso

 

 

2.2.2.05.

 

 

 

2.2.2.06.

Burundi

 

 

2.2.2.06.

 

 

 

2.2.2.07.

Kamerun

 

 

2.2.2.07.

 

 

 

2.2.2.08.

Kabo Verde

 

 

2.2.2.08.

 

 

 

2.2.2.09.

Srednjoafrička Republika

 

 

2.2.2.09.

 

 

 

2.2.2.10.

Čad

 

 

2.2.2.10.

 

 

 

2.2.2.11.

Komori

 

 

2.2.2.11.

 

 

 

2.2.2.12.

Kongo

 

 

2.2.2.12.

 

 

 

2.2.2.13.

Côte d'Ivoire

 

 

2.2.2.13.

 

 

 

2.2.2.14.

Demokratska Republika Kongo

 

 

2.2.2.14.

 

 

 

2.2.2.15.

Džibuti

 

 

2.2.2.15.

 

 

 

2.2.2.16.

Egipat

 

 

2.2.2.16.

 

 

 

2.2.2.17.

Ekvatorska Gvineja

 

 

2.2.2.17.

 

 

 

2.2.2.18.

Eritreja

 

 

2.2.2.18.

 

 

 

2.2.2.19.

Etiopija

 

 

2.2.2.19.

 

 

 

2.2.2.20.

Gabon

 

 

2.2.2.20.

 

 

 

2.2.2.21.

Gambija

 

 

2.2.2.21.

 

 

 

2.2.2.22.

Gana

 

 

2.2.2.22.

 

 

 

2.2.2.23.

Gvineja

 

 

2.2.2.23.

 

 

 

2.2.2.24.

Gvineja Bisau

 

 

2.2.2.24.

 

 

 

2.2.2.25.

Kenija

 

 

2.2.2.25.

 

 

 

2.2.2.26.

Lesoto

 

 

2.2.2.26.

 

 

 

2.2.2.27.

Liberija

 

 

2.2.2.27.

 

 

 

2.2.2.28.

Libija

 

 

2.2.2.28.

 

 

 

2.2.2.29.

Madagaskar

 

 

2.2.2.29.

 

 

 

2.2.2.30.

Malavi

 

 

2.2.2.30.

 

 

 

2.2.2.31.

Mali

 

 

2.2.2.31.

 

 

 

2.2.2.32.

Mauritanija

 

 

2.2.2.32.

 

 

 

2.2.2.33.

Mauricijus

 

 

2.2.2.33.

 

 

 

2.2.2.34.

Maroko

 

 

2.2.2.34.

 

 

 

2.2.2.35.

Mozambik

 

 

2.2.2.35.

 

 

 

2.2.2.36.

Namibija

 

 

2.2.2.36.

 

 

 

2.2.2.37.

Niger

 

 

2.2.2.37.

 

 

 

2.2.2.38.

Nigerija

 

 

2.2.2.38.

 

 

 

2.2.2.39.

Ruanda

 

 

2.2.2.39.

 

 

 

2.2.2.40.

Sveti Toma i Prinsipe

 

 

2.2.2.40.

 

 

 

2.2.2.41.

Senegal

 

 

2.2.2.41.

 

 

 

2.2.2.42.

Sejšeli

 

 

2.2.2.42.

 

 

 

2.2.2.43.

Sijera Leone

 

 

2.2.2.43.

 

 

 

2.2.2.44.

Somalija

 

 

2.2.2.44.

 

 

 

2.2.2.45.

Južna Afrika

 

 

2.2.2.45.

 

 

 

2.2.2.46.

Sudan

 

 

2.2.2.46.

 

 

 

2.2.2.47.

Južni Sudan

 

 

2.2.2.47.

 

 

 

2.2.2.48.

Svazi

 

 

2.2.2.48.

 

 

 

2.2.2.49.

Togo

 

 

2.2.2.49.

 

 

 

2.2.2.50.

Tunis

 

 

2.2.2.50.

 

 

 

2.2.2.51.

Uganda

 

 

2.2.2.51.

 

 

 

2.2.2.52.

Tanzanija

 

 

2.2.2.52.

 

 

 

2.2.2.53.

Zapadna Sahara

 

 

2.2.2.53.

 

 

 

2.2.2.54.

Zambija

 

 

2.2.2.54.

 

 

 

2.2.2.55.

Zimbabve

 

 

2.2.2.55.

 

 

 

2.2.2.56.

Druga država u Africi

 

 

2.2.2.56.

 

 

2.2.3.

Država u Karibima, južnoj ili srednjoj Americi

 

2.2.3.

2.2.3.

 

 

 

2.2.3.01.

Antigva i Barbuda

 

 

2.2.3.01.

 

 

 

2.2.3.02.

Argentina

 

 

2.2.3.02.

 

 

 

2.2.3.03.

Aruba

 

 

2.2.3.03.

 

 

 

2.2.3.04.

Bahami

 

 

2.2.3.04.

 

 

 

2.2.3.05.

Barbados

 

 

2.2.3.05.

 

 

 

2.2.3.06.

Belize

 

 

2.2.3.06.

 

 

 

2.2.3.07.

Bolivija

 

 

2.2.3.07.

 

 

 

2.2.3.08.

Brazil

 

 

2.2.3.08.

 

 

 

2.2.3.09.

Čile

 

 

2.2.3.09.

 

 

 

2.2.3.10.

Kolumbija

 

 

2.2.3.10.

 

 

 

2.2.3.11.

Kostarika

 

 

2.2.3.11.

 

 

 

2.2.3.12.

Kuba

 

 

2.2.3.12.

 

 

 

2.2.3.13.

Curaçao

 

 

2.2.3.13.

 

 

 

2.2.3.14.

Dominika

 

 

2.2.3.14.

 

 

 

2.2.3.15.

Dominikanska Republika

 

 

2.2.3.15.

 

 

 

2.2.3.16.

Ekvador

 

 

2.2.3.16.

 

 

 

2.2.3.17.

El Salvador

 

 

2.2.3.17.

 

 

 

2.2.3.18.

Grenada

 

 

2.2.3.18.

 

 

 

2.2.3.19.

Gvatemala

 

 

2.2.3.19.

 

 

 

2.2.3.20.

Gvajana

 

 

2.2.3.20.

 

 

 

2.2.3.21.

Haiti

 

 

2.2.3.21.

 

 

 

2.2.3.22.

Honduras

 

 

2.2.3.22.

 

 

 

2.2.3.23.

Jamajka

 

 

2.2.3.23.

 

 

 

2.2.3.24.

Meksiko

 

 

2.2.3.24.

 

 

 

2.2.3.25.

Nikaragva

 

 

2.2.3.25.

 

 

 

2.2.3.26.

Panama

 

 

2.2.3.26.

 

 

 

2.2.3.27.

Paragvaj

 

 

2.2.3.27.

 

 

 

2.2.3.28.

Peru

 

 

2.2.3.28.

 

 

 

2.2.3.29.

Sveti Kristofor i Nevis

 

 

2.2.3.29.

 

 

 

2.2.3.30.

Sveta Lucija

 

 

2.2.3.30.

 

 

 

2.2.3.31.

Sveti Martin (NL)

 

 

2.2.3.31.

 

 

 

2.2.3.32.

Sveti Vincent i Grenadini

 

 

2.2.3.32.

 

 

 

2.2.3.33.

Surinam

 

 

2.2.3.33.

 

 

 

2.2.3.34.

Trinidad i Tobago

 

 

2.2.3.34.

 

 

 

2.2.3.35.

Urugvaj

 

 

2.2.3.35.

 

 

 

2.2.3.36.

Venezuela

 

 

2.2.3.36.

 

 

 

2.2.3.37.

Druga država u Karibima, južnoj ili srednjoj Americi

 

 

2.2.3.37.

 

 

2.2.4.

Država u sjevernoj Americi

 

2.2.4.

2.2.4.

 

 

 

2.2.4.01.

Kanada

 

 

2.2.4.01.

 

 

 

2.2.4.02.

Sjedinjene Američke Države

 

 

2.2.4.02.

 

 

 

2.2.4.03.

Druga država u sjevernoj Americi

 

 

2.2.4.03.

 

 

2.2.5.

Država u Aziji

 

2.2.5.

2.2.5.

 

 

 

2.2.5.01.

Afganistan

 

 

2.2.5.01.

 

 

 

2.2.5.02.

Armenija

 

 

2.2.5.02.

 

 

 

2.2.5.03.

Azerbajdžan

 

 

2.2.5.03.

 

 

 

2.2.5.04.

Bahrein

 

 

2.2.5.04.

 

 

 

2.2.5.05.

Bangladeš

 

 

2.2.5.05.

 

 

 

2.2.5.06.

Butan

 

 

2.2.5.06.

 

 

 

2.2.5.07.

Brunej Darussalam

 

 

2.2.5.07.

 

 

 

2.2.5.08.

Kambodža

 

 

2.2.5.08.

 

 

 

2.2.5.09.

Kina

 

 

2.2.5.09.

 

 

 

2.2.5.10.

Gruzija

 

 

2.2.5.10.

 

 

 

2.2.5.11.

Indija

 

 

2.2.5.11.

 

 

 

2.2.5.12.

Indonezija

 

 

2.2.5.12.

 

 

 

2.2.5.13.

Irak

 

 

2.2.5.13.

 

 

 

2.2.5.14.

Iran

 

 

2.2.5.14.

 

 

 

2.2.5.15.

Izrael

 

 

2.2.5.15.

 

 

 

2.2.5.16.

Japan

 

 

2.2.5.16.

 

 

 

2.2.5.17.

Jordan

 

 

2.2.5.17.

 

 

 

2.2.5.18.

Kazakstan

 

 

2.2.5.18.

 

 

 

2.2.5.19.

Sjeverna Korea

 

 

2.2.5.19.

 

 

 

2.2.5.20.

Južna Koreja

 

 

2.2.5.20.

 

 

 

2.2.5.21.

Kuvajt

 

 

2.2.5.21.

 

 

 

2.2.5.22.

Kirgistan

 

 

2.2.5.22.

 

 

 

2.2.5.23.

Laoska Narodna Demokratska Republika

 

 

2.2.5.23.

 

 

 

2.2.5.24.

Libanon

 

 

2.2.5.24.

 

 

 

2.2.5.25.

Malezija

 

 

2.2.5.25.

 

 

 

2.2.5.26.

Maldivi

 

 

2.2.5.26.

 

 

 

2.2.5.27.

Mongolija

 

 

2.2.5.27.

 

 

 

2.2.5.28.

Mjanmar/Burma

 

 

2.2.5.28.

 

 

 

2.2.5.29.

Nepal

 

 

2.2.5.29.

 

 

 

2.2.5.30.

Oman

 

 

2.2.5.30.

 

 

 

2.2.5.31.

Pakistan

 

 

2.2.5.31.

 

 

 

2.2.5.32.

Filipini

 

 

2.2.5.32.

 

 

 

2.2.5.33.

Katar

 

 

2.2.5.33.

 

 

 

2.2.5.34.

Saudijska Arabija

 

 

2.2.5.34.

 

 

 

2.2.5.35.

Singapur

 

 

2.2.5.35.

 

 

 

2.2.5.36.

Šri Lanka

 

 

2.2.5.36.

 

 

 

2.2.5.37.

Sirija

 

 

2.2.5.37.

 

 

 

2.2.5.38.

Tajvan

 

 

2.2.5.38.

 

 

 

2.2.5.39.

Tadžikistan

 

 

2.2.5.39.

 

 

 

2.2.5.40.

Tajland

 

 

2.2.5.40.

 

 

 

2.2.5.41.

Timor-Leste

 

 

2.2.5.41.

 

 

 

2.2.5.42.

Turkmenistan

 

 

2.2.5.42.

 

 

 

2.2.5.43.

Ujedinjeni Arapski Emirati

 

 

2.2.5.43.

 

 

 

2.2.5.44.

Uzbekistan

 

 

2.2.5.44.

 

 

 

2.2.5.45.

Vijetnam

 

 

2.2.5.45.

 

 

 

2.2.5.46.

Palestina

 

 

2.2.5.46.

 

 

 

2.2.5.47.

Jemen

 

 

2.2.5.47.

 

 

 

2.2.5.48.

Druga država u Aziji

 

 

2.2.5.48.

 

 

2.2.6.

Država u Oceaniji

 

2.2.6.

2.2.6.

 

 

 

2.2.6.01.

Australija

 

 

2.2.6.01.

 

 

 

2.2.6.02.

Savezne Države Mikronezije

 

 

2.2.6.02.

 

 

 

2.2.6.03.

Fidži

 

 

2.2.6.03.

 

 

 

2.2.6.04.

Kiribati

 

 

2.2.6.04.

 

 

 

2.2.6.05.

Maršalovi Otoci

 

 

2.2.6.05.

 

 

 

2.2.6.06.

Nauru

 

 

2.2.6.06.

 

 

 

2.2.6.07.

Novi Zeland

 

 

2.2.6.07.

 

 

 

2.2.6.08.

Palau

 

 

2.2.6.08.

 

 

 

2.2.6.09.

Papua Nova Gvineja

 

 

2.2.6.09.

 

 

 

2.2.6.10.

Samoa

 

 

2.2.6.10.

 

 

 

2.2.6.11.

Solomonski Otoci

 

 

2.2.6.11.

 

 

 

2.2.6.12.

Tonga

 

 

2.2.6.12.

 

 

 

2.2.6.13.

Tuvalu

 

 

2.2.6.13.

 

 

 

2.2.6.14.

Vanuatu

 

 

2.2.6.14.

 

 

 

2.2.6.15.

Druga država u Oceaniji

 

 

2.2.6.15.

3.

Bez državljanstva

3.

3.

3.

4.

Nije navedeno

4.

4.

4.

Raščlanjivanja za „zemlju državljanstva” namijenjena su raščlanjivanju svih ukupnih iznosa ili međuiznosa koji se odnose na osobe.

Popis država u raščlanjivanju za „zemlju državljanstva” primjenjuje se samo u statističke svrhe.

Obilježje: Je li osoba ikada boravila u inozemstvu i godina dolaska u državu (nakon 1980.)

Godina dolaska je kalendarska godina u kojoj je osoba zadnji put uspostavila mjesto uobičajenog boravišta u državi. Bilježi se godina zadnjeg dolaska u državu, a ne godina prvog dolaska (odnosno obilježje „godina dolaska u državu” ne pruža podatke o prekinutim boravcima).

Raščlanjivanje za „godinu dolaska u državu nakon 2010.” usredotočeno je na noviju međunarodnu migraciju nakon 2010.

Godina dolaska u državu nakon 2010.

YAT.

0.

Ukupno

0.

1.

Osoba je nekada boravila u inozemstvu i stigla je u državu 2010. ili kasnije

1.

2.

Osoba je boravila u inozemstvu i stigla je u državu 2009. ili ranije ili nije nikada boravila u inozemstvu

2.

3.

Nije navedeno

3.

Raščlanjivanje za „godinu dolaska u državu nakon 2010.” namijenjeno je raščlanjivanju svih ukupnih iznosa ili međuiznosa koji se odnose na osobe.

Raščlanjivanja za „godinu dolaska u državu nakon 1980.” usredotočena su na međunarodnu migraciju nakon 1980.

Podaci za 2021. odnose se na vremensko razdoblje od 1. siječnja 2021. do kritičnog trenutka popisa.

Godina dolaska u državu nakon 1980.

YAE.L.

YAE.H.

0.

Ukupno

0.

0.

1.

Osoba je nekada boravila u inozemstvu i stigla je u državu 1980. ili kasnije

1.

1.

 

1.1.

2020. do 2021.

1.1.

1.1.

 

 

1.1.1.

2021.

 

1.1.1.

 

 

1.1.2.

2020.

 

1.1.2.

 

1.2.

2015. do 2019.

1.2.

1.2.

 

 

1.2.1.

2019.

 

1.2.1.

 

 

1.2.2.

2018.

 

1.2.2.

 

 

1.2.3.

2017.

 

1.2.3.

 

 

1.2.4.

2016.

 

1.2.4.

 

 

1.2.5.

2015.

 

1.2.5.

 

1.3.

2010. do 2014.

1.3.

1.3.

 

 

1.3.1.

2014.

 

1.3.1.

 

 

1.3.2.

2013.

 

1.3.2.

 

 

1.3.3.

2012.

 

1.3.3.

 

 

1.3.4.

2011.

 

1.3.4.

 

 

1.3.5.

2010.

 

1.3.5.

 

1.4.

2005. do 2009.

1.4.

1.4.

 

 

1.4.1.

2009.

 

1.4.1.

 

 

1.4.2.

2008.

 

1.4.2.

 

 

1.4.3.

2007.

 

1.4.3.

 

 

1.4.4.

2006.

 

1.4.4.

 

 

1.4.5.

2005.

 

1.4.5.

 

1.5.

2000. do 2004.

1.5.

1.5.

 

1.6.

1995. do 1999.

1.6.

1.6.

 

1.7.

1990. do 1994.

1.7.

1.7.

 

1.8.

1985. do 1989.

1.8.

1.8.

 

1.9.

1980. do 1984.

1.9.

1.9.

2.

Osoba je boravila u inozemstvu i stigla u državu 1979. ili ranije ili nije nikada boravila u inozemstvu

2.

2.

3.

Nije navedeno

3.

3.

Raščlanjivanja za „godinu dolaska u državu nakon 1980.” namijenjena su raščlanjivanju svih ukupnih iznosa ili međuiznosa koji se odnose na osobe.

Obilježje: Prijašnje uobičajeno boravište i datum dolaska u trenutačno mjesto ili uobičajeno boravište godinu dana prije popisa

Bilježi se odnos između sadašnjeg uobičajenog boravišta i uobičajenog boravišta godinu dana prije popisa.

U raščlanjivanju za „uobičajeno boravište godinu dana prije popisa” svaka promjena boravišta odnosi se na vremensko razdoblje između jedne godine prije referentnog datuma i referentnog datuma. Preseljenje unutar istog područja LAU2 smatra se preseljenjem unutar istog područja NUTS 3.

Djeca mlađa od godinu dana razvrstavaju se u „ne primjenjuje se” (YAE.4.).

Države koje prikupljaju podatke o obilježju „prijašnje uobičajeno boravište i datum dolaska u trenutačno mjesto” razvrstavaju sve osobe koje su promijenile svoje uobičajeno boravište više od jedanput u godini koja prethodi kritičnom trenutku popisa u skladu s njihovim prethodnim uobičajenim boravištem, odnosno uobičajenim boravištem iz kojega su se preselili u sadašnje uobičajeno boravište.

Uobičajeno boravište godinu dana prije popisa

ROY.

0.

Ukupno

0.

1.

Nepromijenjeno uobičajeno boravište

1.

2.

Promijenjeno uobičajeno boravište

2.

 

2.1.

Preseljenje unutar izvještajne države

2.1.

 

 

2.1.1.

Uobičajeno boravište godinu dana prije popisa nalazi se unutar istog područja NUTS 3 kao i sadašnje uobičajeno boravište

2.1.1.

 

 

2.1.2.

Uobičajeno boravište godinu dana prije popisa nalazi se izvan područja NUTS 3 sadašnjeg uobičajenog boravišta

2.1.2.

 

2.2.

Preseljenje iz države izvan izvještajne države

2.2.

3.

Nije navedeno

3.

4.

Nije primjenjivo

4.

Raščlanjivanje za „uobičajeno boravište godinu dana prije popisa” namijenjen je raščlanjivanju svih ukupnih iznosa ili međuiznosa koji se odnose na osobe.

Obilježje: Status u obitelji

Uža obitelj određena je u užem smislu, odnosno kao dvije ili više osoba koje pripadaju istom kućanstvu i koje su povezane kao suprug i supruga, kao partneri u registriranom partnerstvu, kao partneri u izvanbračnoj zajednici ili kao roditelj i dijete. Tako obitelj obuhvaća par bez djece ili par s jednim djetetom ili više djece ili jednog roditelja s jednim djetetom ili više djece. Navedenim konceptom obitelji odnosi između djece i odraslih ograničeni su na izravne odnose (odnose u prvom koljenu), odnosno na odnose između roditelja i djece.

Dijete (sin/kćer) znači sin ili kćer u krvnom srodstvu, posvojeni sin ili posvojena kćer, odnosno pastorak ili pastorka (bez obzira na dob ili bračno stanje) koji/koja ima uobičajeno boravište u kućanstvu barem jednog od roditelja i koji/koja nema partnera ili vlastitu djecu u istom kućanstvu. Udomljena djeca nisu uključena. Sin ili kćer koji/koja živi s bračnim drugom, registriranim partnerom ili partnerom u izvanbračnoj zajednici ili s jednim vlastitim djetetom ili više vlastite djece ne smatra se djetetom. U slučaju djeteta koje naizmjenično živi u dva kućanstva (na primjer ako su roditelji razvedeni), njegovim se kućanstvom smatra ono u kojemu provodi većinu vremena. Ako dijete provodi jednako vremena s oba roditelja, njegovim se kućanstvom smatra ono u kojemu se zateklo u noći popisa ili kućanstvo u kojem dijete ima zakonito ili registrirano boravište.

„Partneri” uključuje vjenčane parove, parove u registriranim partnerstvima i parove koji žive u izvanbračnoj zajednici. „Registrirano partnerstvo” određeno je kao u tehničkim specifikacijama za obilježje „zakonsko bračno stanje”.

Dvije se osobe smatraju partnerima u „izvanbračnoj zajednici”

ako pripadaju istom kućanstvu,

ako su u međusobnom odnosu koji nalikuje braku i

ako nisu vjenčane ili u registriranom partnerstvu jedna s drugom.

„Kućanstva s preskočenom generacijom” (kućanstva koja se sastoje od djeda ili bake odnosno djeda i bake i jednog ili više unuka, ali bez roditelja tih unuka) nisu uključena u definiciju obitelji.

Status u obitelji

FST.L.

FST.M.

FST.H.

0.

Ukupno

0.

0.

0.

1.

Partneri

1.

1.

1.

 

1.1.

Osobe u braku ili u registriranom partnerstvu

 

1.1.

1.1.

 

 

1.1.1.

Osobe u braku ili u registriranom partnerstvu s osobom suprotnog spola

 

 

1.1.1.

 

 

1.1.2.

Osobe u braku ili registriranom partnerstvu s osobom istog spola

 

 

1.1.2.

 

1.2.

Partneri u izvanbračnoj zajednici

 

1.2.

1.2.

2.

Jedan roditelj

2.

2.

2.

3.

Sinovi/kćeri

3.

3.

3.

 

3.1.

S oba roditelja u obitelji

 

3.1.

3.1.

 

3.2.

S jednim roditeljem u obitelji

 

3.2.

3.2.

4.

Nije navedeno

4.

4.

4.

5.

Ne primjenjuje se – osobe izvan uže obitelji

5.

5.

5.

Raščlanjivanja za „status u obitelji” namijenjena su raščlanjivanju svih ukupnih iznosa ili međuiznosa koji se odnose na osobe.

Obilježje: Tip uže obitelji

Specifikacije za koncepte obitelji i definicije pojmova „uža obitelj”, „dijete”, „par” i „izvanbračna zajednica” navedene za obilježje „status u obitelji” primjenjuju se i na obilježje „tip uže obitelji”.

Tip uže obitelji

TFN.L.

TFN.H.

0.

Ukupno

0.

0.

1.

Obitelji parova u braku ili u registriranom partnerstvu

1.

1.

 

1.1.

Obitelji parova u braku ili u registriranom partnerstvu bez djece koja s njima žive

 

1.1.

 

 

1.1.1.

Obitelji parova suprug/supruga

 

1.1.1.

 

 

1.1.2.

Obitelji parova u braku ili registriranom partnerstvu s osobom istog spola

 

1.1.2.

 

1.2.

Obitelji parova u braku ili registriranom partnerstvu s najmanje jednim djetetom mlađim od 25 godina koje s njima živi

 

1.2.

 

 

1.2.1.

Obitelji parova suprug/supruga

 

1.2.1.

 

 

1.2.2.

Obitelji parova u braku ili registriranom partnerstvu s osobom istog spola

 

1.2.2.

 

1.3.

Obitelji parova u braku ili registriranom partnerstvu s najmlađim sinom/kćeri starom 25 ili više godina koja s njima živi

 

1.3.

 

 

1.3.1.

Obitelji parova suprug/supruga

 

1.3.1.

 

 

1.3.2.

Obitelji parova u braku ili registriranom partnerstvu s osobom istog spola

 

1.3.2.

2.

Obitelji parova u izvanbračnoj zajednici

2.

2.

 

2.1.

Parovi u izvanbračnoj zajednici bez djece koja borave s njima

 

2.1.

 

2.2.

Parovi u izvanbračnoj zajednici s najmanje jednim djetetom mlađim od 25 godina koje s njima živi

 

2.2.

 

2.3.

Parovi u izvanbračnoj zajednici s najmlađim sinom/kćeri starom 25 godina ili više koja s njima živi

 

2.3.

3.

Obitelji očeva s djecom

3.

3.

 

3.1.

Obitelji očeva s djecom s najmanje jednim djetetom mlađim od 25 godina koje boravi s njima živi

 

3.1.

 

3.2.

Obitelji samohranih očeva s djecom s najmlađim sinom/kćeri starom 25 ili više godina koja s njima živi

 

3.2.

4.

Obitelji majki s djecom

4.

4.

 

4.1.

Obitelji majki s djecom s najmanje jednim djetetom mlađim od 25 godina koje s njima živi

 

4.1.

 

4.2.

Obitelji majki s djecom s najmlađim sinom/kćeri starom 25 ili više godina koja s njima živi

 

4.2.

Raščlanjivanja za „tip uže obitelji” namijenjena su raščlanjivanju ukupnog broja „užih obitelji” i svih međuiznosa.

Obilježje: Veličina uže obitelji

Definicija pojma „uža obitelj” navedena za obilježje „status u obitelji” primjenjuje se i na obilježje „veličina uže obitelji”.

Veličina uže obitelji

SFN.

0.

Ukupno

0.

1.

2 osobe

1.

2.

Od 3 do 5 osoba

2.

 

2.1.

3 osobe

2.1.

 

2.2.

4 osobe

2.2.

 

2.3.

5 osoba

2.3.

3.

6 ili više osoba

3.

 

3.1.

Od 6 do 10 osoba

3.1.

 

3.2.

11 ili više osoba

3.2.

Raščlanjivanja za „veličinu uže obitelji” namijenjena su raščlanjivanju ukupnog broja „užih obitelji” i svih međuiznosa.

Obilježje: Status u kućanstvu

Države članice primjenjuju „koncept kućanstva kao ekonomske jedinice” za utvrđivanje privatnih kućanstava ili, ako to nije moguće, koncept „kućanstva kao stambene jedinice”.

1.   Koncept kućanstva kao ekonomske jedinice

Prema konceptu kućanstva kao ekonomske jedinice privatno kućanstvo je:

(a)

kućanstvo koje čini jedna osoba, odnosno osoba koja živi sama u odvojenoj stambenoj jedinici ili koja kao podstanar nastanjuje odvojenu prostoriju (ili prostorije) stambene jedinice, ali se ne udružuje s drugim stanarima stambene jedinice s ciljem formiranja višečlanog kućanstva kako je niže određeno ili

(b)

višečlano kućanstvo, odnosno skupina od dvije ili više osoba koje zajedno nastanjuju cijelu stambenu jedinicu ili dio stambene jedinice i osiguravaju hranu i druge životne potrepštine. Članovi skupine mogu u većoj ili manjoj mjeri udružiti svoje prihode.

2.   Koncept kućanstva kao stambene jedinice

Prema konceptu kućanstva kao stambene jedinice sve osobe koje žive u istoj stambenoj jedinici smatraju se članovima istog kućanstva, odnosno jedna nastanjena stambena jedinica predstavlja jedno kućanstvo. Stoga je u konceptu kućanstva kao stambene jedinice broj nastanjenih stambenih jedinica jednak broju kućanstava koje ih nastanjuju, a lokacije stambenih jedinica i kućanstava su jednake.

Kategorija „osobe koje žive u privatnom kućanstvu” obuhvaća „članove uže obitelji” (HST.M. i HST.H.1.1) i „osobe izvan uže obitelji” (HST.M. i HST.H. 1.2.). Kategorija „članovi uže obitelji” obuhvaća sve osobe koje pripadaju privatnom kućanstvu koje obuhvaća užu obitelji čiji su oni članovi. „Osobe izvan uže obitelji” obuhvaćaju sve osobe koje pripadaju neobiteljskom kućanstvu ili obiteljskom kućanstvu u kojemu one nisu član nijedne uže obitelji.

Neobiteljsko kućanstvo može biti samačko kućanstvo („osobe koje žive same” (HST.H.1.2.1.)) ili višečlano kućanstvo bez uže obitelji. Kategorija „osobe koje ne žive same” (HST.H.1.2.2.) obuhvaća osobe koje žive u kućanstvu s više osoba u kojemu nema uže obitelji ili u obiteljskom kućanstvu u kojemu nisu član uže obitelji u tom kućanstvu.

Institucionalno kućanstvo obuhvaća osobe čije potrebe u pogledu stambenog prostora i troškova života zadovoljava institucija. Institucija se smatra pravnom osobom čiji je cilj skupini osoba pružiti dugoročan smještaj i usluge. Institucije obično imaju prostorije koje stanovnici zajednički upotrebljavaju (kupaonice, dnevni boravci, blagovaonice, spavaonice itd.).

„Beskućnici” (HST.M. 2.2. i HST.H.2.2.) osobe su koje žive na ulici bez skloništa koje bi se moglo smatrati stambenim prostorom (primarno beskućništvo) ili osobe koje se često sele između privremenih smještaja (sekundarno beskućništvo).

Status u kućanstvu

HST.L.

HST.M.

HST.H.

0.

Ukupno

0.

0.

0.

1.

Osobe koje žive u privatnom kućanstvu

1.

1.

1.

 

1.1.

Članovi uže obitelji

 

1.1.

1.1.

 

1.2.

Osobe izvan uže obitelji

 

1.2.

1.2.

 

 

1.2.1.

Osobe koje žive same

 

 

1.2.1.

 

 

1.2.2.

Osobe koje ne žive same

 

 

1.2.2.

 

1.3.

Osobe koje žive u privatnom kućanstvu, ali nije navedena kategorija

 

1.3.

1.3.

2.

Osobe koje ne žive u privatnom kućanstvu

2.

2.

2.

 

2.1.

Osobe u institucionalnom kućanstvu

 

2.1.

2.1.

 

2.2.

Osobe koje ne žive u privatnom kućanstvu (uključujući beskućnike), ali nije navedena kategorija

 

2.2.

2.2.

Raščlanjivanja za „status u kućanstvu” namijenjena su raščlanjivanju svih ukupnih iznosa ili međuiznosa koji se odnose na osobe.

Obilježje: Tip privatnog kućanstva

Specifikacije navedene za obilježje „status u kućanstvu” primjenjuju se i na obilježje „tip privatnog kućanstva”.

„Kućanstva parova” obuhvaćaju kućanstva vjenčanih parova, parova u registriranim partnerstvima i parova koji žive u izvanbračnoj zajednici.

Tip privatnog kućanstva

TPH.L.

TPH.H.

0.

Ukupno

0.

0.

1.

Neobiteljska kućanstva

1.

1.

 

1.1.

Jednočlana kućanstva

1.1.

1.1.

 

1.2.

Višečlana kućanstva

1.2.

1.2.

2.

Kućanstva s jednom obitelji

2.

2.

 

2.1.

Kućanstva parova

 

2.1.

 

 

2.1.1.

Parovi bez djece koja s njima žive

 

2.1.1.

 

 

2.1.2.

Parovi s najmanje jednim djetetom mlađim od 25 godina koje s njima živi

 

2.1.2.

 

 

2.1.3.

Parovi s najmlađim sinom/kćeri starom 25 godina ili više koja s njima živi

 

2.1.3.

 

2.2.

Kućanstva očeva s djecom

 

2.2.

 

 

2.2.1.

Kućanstva očeva s djecom s najmanje jednim djetetom mlađim od 25 godina koje s njima živi

 

2.2.1.

 

 

2.2.2.

Kućanstva očeva s djecom s najmlađim sinom/kćeri starom 25 ili više godina koja s njima živi

 

2.2.2.

 

2.3.

Kućanstva majki s djecom

 

2.3.

 

 

2.3.1.

Kućanstva majki s djecom s najmanje jednim djetetom mlađim od 25 godina koje s njima živi

 

2.3.1.

 

 

2.3.2.

Kućanstva majki s djecom s najmlađim sinom/kćeri starom 25 ili više godina koja s njima živi

 

2.3.2.

3.

Kućanstva s dvije ili više obitelji

3.

3.

Raščlanjivanja za „tip privatnoga kućanstva” namijenjena su raščlanjivanju ukupnog broja „privatnih kućanstava” i svih međuiznosa.

Obilježje: Veličina privatnog kućanstva

Specifikacije navedene za obilježje „status u kućanstvu” primjenjuju se i na obilježje „veličina privatnog kućanstva”.

Veličina privatnog kućanstva

SPH.

0.

Ukupno

0.

1.

1 osoba

1.

2.

2 osobe

2.

3.

Od 3 do 5 osoba

3.

 

3.1.

3 osobe

3.1.

 

3.2.

4 osobe

3.2.

 

3.3.

5 osoba

3.3.

4.

Od 6 do 10 osoba

4.

5.

11 ili više osoba

6.

Raščlanjivanja za „veličinu privatnog kućanstva” namijenjen su raščlanjivanju ukupnog broja „privatnih kućanstava” i svih međuiznosa.

Obilježje: Uvjeti stanovanja

Obilježje „uvjeti stanovanja” obuhvaća cjelokupno stanovništvo i odnosi se na vrstu stambene jedinice u kojoj osoba uobičajeno boravi u trenutku popisa. Navedeno obuhvaća sve osobe koje u trenutku popisa imaju uobičajeno boravište u različitim vrstama stambenog prostora ili koje nemaju uobičajeno mjesto stanovanja i privremeno se zadržavaju u nekoj vrsti stambenog prostora ili koje su bez krova nad glavom, spavaju na otvorenom ili u skloništima za hitne slučajeve.

Stanari su osobe s uobičajenim boravištem u prostorima navedenim u odgovarajućoj kategoriji.

„Konvencionalni stanovi” su strukturno odvojene i neovisne prostorije na fiksnim lokacijama koje su namijenjene stalnom stanovanju ljudi i koje su na referentni datum:

(a)

u upotrebi za stanovanje ili

(b)

prazne ili

(c)

rezervirane za sezonsku ili sekundarnu uporabu.

„Odvojen” znači ograđen zidovima i prekriven krovom ili stropom tako da se jedna ili više osoba može izolirati. „Neovisan” znači da ima izravan pristup s ulice ili iz stubišta, prolaza, terase ili dvorišta.

„Ostale stambene jedinice” su barake, kolibe, brvnare, straćare, stambene prikolice, plovila za stanovanje, hambari, mlinovi, špilje ili bilo koje drugo sklonište koje se koristi za stanovanje ljudi u trenutku popisa, neovisno o tome je li namijenjeno stanovanju ljudi.

„Kolektivni stambeni prostor” su prostorije namijenjene stanovanju velikih skupina ljudi ili nekoliko kućanstava koje najmanje jedna osoba koristi kao uobičajeno mjesto stanovanja u trenutku popisa.

„Nastanjeni konvencionalni stanovi”, ostale stambene jedinice i kolektivni stambeni prostori zajedno predstavljaju „stambene prostore”. Svaki „stambeni prostor” mora biti uobičajeno mjesto stanovanja najmanje jedne osobe.

Zbroj nastanjenih konvencionalnih stanova i ostalih stambenih jedinica predstavlja „stambene jedinice”.

Beskućnici (osobe koje nemaju uobičajeno boravište ni u jednoj kategoriji stambenih prostora) osobe su koje žive na ulici bez skloništa koje bi se moglo smatrati stambenim prostorom (primarno beskućništvo) ili osobe koje se često sele između privremenih smještaja (sekundarno beskućništvo).

Uvjeti stanovanja

HAR.

0.

Ukupno

0.

1.

Stanari koji žive u konvencionalnom stanu ili u kolektivnim stambenim prostorima

1.

 

1.1.

Stanari koji žive u konvencionalnom stanu

1.1.

 

1.2.

Stanari koji žive u kolektivnom stambenom prostoru

1.2.

2.

Stanari koji žive u ostalim stambenim jedinicama i beskućnici

2.

3.

Nije navedeno

3.

Raščlanjivanja za „uvjete stanovanja” namijenjena su raščlanjivanju svih ukupnih iznosa i međuiznosa koji se odnose na osobe.

Obilježje: Osnova korištenja stana kućanstva

Obilježje „osnova korištenja stana kućanstva” odnosi se na aranžmane na temelju kojih privatno kućanstvo nastanjuje cjelokupnu stambenu jedinicu ili njezin dio.

Kućanstva koja su u procesu otplate hipotekarnog kredita za stambenu jedinicu u kojoj žive ili kupovine vlastite stambene jedinice u određenom razdoblju na temelju drugih financijskih mehanizama razvrstavaju se u kategoriju „kućanstva u kojima je najmanje jedan član vlasnik stambene jedinice ili njezina dijela” (TSH.1.).

Kućanstva u kojima je najmanje jedan član vlasnik stambene jedinice i najmanje jedan član najmoprimac cjelokupne stambene jedinice ili njezina dijela razvrstavaju se u kategoriju „kućanstva u kojima je najmanje jedan član vlasnik stambene jedinice ili njezina dijela” (TSH.1.).

Osnova korištenja stana kućanstva

TSH.

0.

Ukupno

0.

1.

Kućanstva u kojima je najmanje jedan član vlasnik cjelokupne stambene jedinice ili njezina dijela

1.

2.

Kućanstva u kojima je najmanje jedan član najmoprimac cjelokupne stambene jedinice ili njezina dijela (i ni jedan član kućanstva nije vlasnik)

2.

3.

Kućanstva koja nastanjuju cjelokupnu stambenu jedinicu ili njezin dio po nekoj drugoj osnovi

3.

4.

Nije navedeno

4.

Raščlanjivanja za „osnove korištenja stana kućanstva” namijenjena su raščlanjivanju ukupnog broja „privatnih kućanstava” i svih međuiznosa.

Obilježje: Vrsta stambenog prostora

Stambeni prostor je stambena jedinica koja je uobičajeno mjesto stanovanja jedne ili više osoba. Pojmovi „konvencionalni stan”, „ostale stambene jedinice” i „kolektivni stambeni prostor” određeni su kao pod obilježjem „uvjeti stanovanja”.

Vrsta stambenog prostora

TLQ.

0.

Ukupno

0.

1.

Nastanjeni konvencionalni stanovi

1.

2.

Ostale stambene jedinice

2.

3.

Kolektivni stambeni prostori

3.

4.

Nije navedeno

4.

Raščlanjivanje za „vrstu stambenog prostora” namijenjeno je raščlanjivanju ukupnog broja „stambenih prostora” i svih međuiznosa.

Obilježje: Nastanjenost konvencionalnih stanova

„Nastanjeni konvencionalni stanovi” su konvencionalni stanovi koji su uobičajeno boravište jedne ili više osoba u trenutku popisa. „Nenastanjeni konvencionalni stanovi” su konvencionalni stanovi koji nisu uobičajeno boravište nijedne osobe u trenutku popisa.

Stanovi rezervirani za sezonsku ili sekundarnu uporabu, prazni stanovi te konvencionalni stanovi u kojima su prisutne osobe koje međutim se međutim ne popisuju razvrstavaju se u kategoriju „nenastanjeni konvencionalni stanovi” (OCS.2.1.).

Nastanjenost konvencionalnih stanova

OCS.

0.

Ukupno

0.

1.

Nastanjeni konvencionalni stanovi

1.

2.

Nenastanjeni konvencionalni stanovi

2.

3.

Nije navedeno

3.

Raščlanjivanja za „nastanjenost konvencionalnih stanova” namijenjena su raščlanjivanju ukupnog broja „konvencionalnih stanova” i svih međuiznosa.

Obilježje: Vrsta vlasništva (posjedni aranžmani u skladu s kojima je stan nastanjen)

Obilježje „vrsta vlasništva” odnosi se na vlasništvo nad stanom, a ne nad zemljištem na kojemu se stan nalazi. Namjera je pokazati posjedne aranžmane u skladu s kojima je stan nastanjen.

„Stanovi u vlasništvu stanara” su stanovi u kojima najmanje jedan stanar stana posjeduje dijelove stana ili cijeli stan.

„Unajmljeni stanovi” odnosi se na stanove u kojima najmanje jedan stanar plaća stanarinu za stanovanje u stanu i u kojima ni jedan stanar ne posjeduje dijelove stana ili cijeli stan.

Nenastanjeni konvencionalni stanovi razvrstavaju se u „ne primjenjuje se” (OWS.5.).

Vrsta vlasništva

OWS.

0.

Ukupno

0.

1.

Stanovi u vlasništvu stanara

1.

2.

Unajmljeni stanovi

2.

3.

Stanovi u drugim vrstama vlasništva

3.

4.

Nije navedeno

4.

5.

Nije primjenjivo

5.

Raščlanjivanje za „vrstu vlasništva” namijenjeno je raščlanjivanju ukupnog broja „konvencionalnih stanova” i svih međuiznosa.

Obilježje: Broj stanara

Broj stanara stambene jedinice je broj ljudi kojima je stambena jedinica uobičajeno mjesto stanovanja.

Broj stanara

NOC.

0.

Ukupno

0.

1.

1 osoba

1.

2.

2 osobe

2.

3.

Od 3 do 5 osoba

3.

 

3.1.

3 osobe

3.1.

 

3.2.

4 osobe

3.2.

 

3.3

5 osoba

3.3.

4.

6 ili više osoba

4.

 

4.1.

Od 6 do 10 osoba

4.1.

 

 

4.1.1.

6 osoba

4.1.1.

 

 

4.1.2.

7 osoba

4.1.2.

 

 

4.1.3.

8 osoba

4.1.3.

 

 

4.1.4.

9 osoba

4.1.4.

 

 

4.1.5.

10 osoba

4.1.5.

 

4.2.

11 ili više osoba

4.2.

Raščlanjivanja za „broj stanara” namijenjena su raščlanjivanju ukupnog broja „nastanjenih konvencionalnih stanova” i svih međuiznosa.

Obilježje: Uporabna površina stana i/ili broj soba u stambenoj jedinici

Uporabna površina stana određuje se kao:

površina izmjerena unutar vanjskih zidova bez nenastanjivih podruma i potkrovlja i, u zgradama s više stanova, svih zajedničkih prostorija ili

ukupna površina soba koje su obuhvaćena konceptom „sobe”.

„Soba” se određuje kao prostor u stambenoj jedinici ograđen zidovima koji se protežu od poda do stropa ili krova, veličine dovoljne da se u njega smjesti krevet za odraslu osobu (najmanje 4 kvadratna metra) i najmanje 2 metra visok u većem dijelu stropa.

Države članice izvješćuju o „uporabnoj površini stana” ili, ako to nije moguće, o „broju soba”.

Uporabna površina stana

UFS.

0.

Ukupno

0.

1.

Ispod 30 m2

1.

2.

30 – manje od 40 m2

2.

3.

40 – manje od 50 m2

3.

4.

50 – manje od 60 m2

4.

5.

60 – manje od 80 m2

5.

6.

80 – manje od 100 m2

6.

7.

100 – manje od 120 m2

7.

8.

120 – manje od 150 m2

8.

9.

150 m2 i više

9.

10.

Nije navedeno

10.

Raščlanjivanje za „uporabnu površinu stana” namijenjeno je raščlanjivanju ukupnog broja „konvencionalnih stanova” i svih međuiznosa.

Broj soba

NOR.

0.

Ukupno

0.

1.

1 soba

1.

2.

2 sobe

2.

3.

3 sobe

3.

4.

4 sobe

4.

5.

5 soba

5.

6.

6 soba

6.

7.

7 soba

7.

8.

8 soba

8.

9.

9 soba i više

9.

10.

Nije navedeno

10.

Raščlanjivanje za „broj soba” namijenjeno je raščlanjivanju ukupnog broja „konvencionalnih stanova” i svih međuiznosa.

Obilježje: Gustoća stanovanja

Obilježje „gustoća stanovanja” odnosi se na uporabni prostor u kvadratnim metrima ili broj soba na broj stanara kako je određeno pod obilježjem „broj stanara”. Države članice izvješćuju o standardu gustoće koji se mjeri prema „uporabnoj površini stana” ili, ako to nije moguće, prema „broju soba”.

Gustoća stanovanja (površina)

DFS.

0.

Ukupno

0.

1.

ispod 10 m2 po stanaru

1.

2.

10 – manje od 15 m2 po stanaru

2.

3.

15 – manje od 20 m2 po stanaru

3.

4.

20 – manje od 30 m2 po stanaru

4.

5.

30 – manje od 40 m2 po stanaru

5.

6.

40 – manje od 60 m2 po stanaru

6.

7.

60 – manje od 80 m2 po stanaru

7.

8.

80 m2 i više po stanaru

8.

9.

Nije navedeno

9.

Raščlanjivanje za „gustoću stanovanja (površina)” namijenjeno je raščlanjivanju ukupnog broja „nastanjenih konvencionalnih stanova” i svih međuiznosa.

Gustoća stanovanja (broj soba)

DRM.

0.

Ukupno

0.

1.

Ispod 0,5 sobe po stanaru

1.

2.

0,5 – manje od 1,0 sobe po stanaru

2.

3.

1,0 – manje od 1,25 sobe po stanaru

3.

4.

1,25 – manje od 1,5 sobe po stanaru

4.

5.

1,5 – manje od 2,0 sobe po stanaru

5.

6.

2,0 – manje od 2,5 sobe po stanaru

6.

7.

2,5 – manje od 3,0 sobe po stanaru

7.

8.

3,0 i više soba po stanaru

8.

9.

Nije navedeno

9.

Raščlanjivanje za „gustoću stanovanja (broj soba)” namijenjeno je raščlanjivanju ukupnog broja „nastanjenih konvencionalnih stanova” i svih međuiznosa.

Obilježje: Vodoopskrbni sustav

Poznato je da se za neke države članice, ako postoje dokazi na temelju prethodnih popisa, administrativnih izvora podataka ili podataka iz istraživanja, može pretpostaviti da gotovo sve stambene jedinice imaju „tekuću vodu u konvencionalnom stanu”. Stoga se za te države članice svi konvencionalni stanovi mogu razvrstati u oznaku WSS.1 – „tekuća voda u konvencionalnom stanu”. Ako prihvati tu mogućnost, država članica potvrđuje tu pretpostavku i objašnjava je u metapodacima.

Vodoopskrbni sustav

WSS.

0.

Ukupno

0.

1.

Tekuća voda u konvencionalnom stanu

1.

2.

Nema tekuće vode u konvencionalnom stanu

2.

3.

Nije navedeno

3.

Raščlanjivanje za „vodoopskrbni sustav” namijenjeno je raščlanjivanju ukupnog broja „konvencionalnih stanova” i svih međuiznosa.

Obilježje: Zahod

Poznato je da se za neke države članice, ako postoje dokazi na temelju prethodnih popisa, administrativnih izvora podataka ili podataka iz istraživanja, može pretpostaviti da gotovo sve stambene jedinice imaju „zahod”. Stoga se za te države članice svi konvencionalni stanovi mogu razvrstati u oznaku TOI.1 – „zahod na ispiranje u konvencionalnom stanu”. Ako prihvati tu mogućnost, država članica potvrđuje tu pretpostavku i objašnjava je u metapodacima.

Zahod

TOI.

0.

Ukupno

0.

1.

Zahod na ispiranje u konvencionalnom stanu

1.

2.

Bez zahoda na ispiranje u konvencionalnom stanu

2.

3.

Nije navedeno

3.

Raščlanjivanje za „zahod” namijenjeno je raščlanjivanju ukupnog broja „konvencionalnih stanova” i svih međuiznosa.

Obilježje: Kupaonica

Kupaonica je svaka prostorija namijenjena pranju cijelog tijela i uključuje prostorije za tuširanje.

Poznato je da se za neke države članice, ako postoje dokazi na temelju prethodnih popisa, administrativnih izvora podataka ili podataka iz istraživanja, može pretpostaviti da gotovo sve stambene jedinice imaju „kupaonicu”. Stoga se za te države članice svi konvencionalni stanovi mogu razvrstati u oznaku BAT.1. – „ugrađena kada ili tuš u konvencionalnom stanu”. Ako prihvati tu mogućnost, država članica potvrđuje tu pretpostavku i objašnjava je u metapodacima.

Kupaonica

BAT.

0.

Ukupno

0.

1.

Ugrađena kada ili tuš u konvencionalnom stanu

1.

2.

Bez ugrađene kade ili tuša u konvencionalnom stanu

2.

3.

Nije navedeno

3.

Raščlanjivanje za „kupaonicu” namijenjeno je raščlanjivanju ukupnog broja „konvencionalnih stanova” i svih međuiznosa.

Obilježje: Vrsta grijanja

Smatra se da konvencionalni stan ima centralno grijanje ako se grijanje osigurava iz mjesnog centra za grijanje ili instalacije u zgradi ili konvencionalnom stanu postavljene u svrhu grijanja, bez obzira na izvor energije.

Poznato je da se za neke države članice, ako postoje dokazi na temelju prethodnih popisa, administrativnih izvora podataka ili podataka iz istraživanja, može pretpostaviti da gotovo sve stambene jedinice imaju „centralno grijanje”. Stoga se za te države članice svi konvencionalni stanovi mogu razvrstati u oznaku TOH.1 – „centralno grijanje”. Ako prihvati tu mogućnost, država članica potvrđuje tu pretpostavku i objašnjava je u metapodacima.

Vrsta grijanja

TOH.

0.

Ukupno

0.

1.

Centralno grijanje

1.

2.

Bez centralnoga grijanja

2.

3.

Nije navedeno

3.

Raščlanjivanje za „vrstu grijanja” namijenjeno je raščlanjivanju ukupnog broja „konvencionalnih stanova” i svih međuiznosa.

Obilježje: Stanovi prema vrsti zgrade

Obilježje „stanovi prema vrsti zgrade” odnosi se na broj stanova u zgradi u kojoj je stan smješten.

Nestambenom zgradom smatra se zgrada čija svrha uglavnom nije stambena (poslovna zgrada, uredska zgrada, tvornica), ali koja sadržava mali broj stanova, primjerice za upravitelja zgrade ili zaposlenike.

Stanovi prema vrsti zgrade

TOB.

0.

Ukupno

0.

1.

Konvencionalni stanovi u stambenim zgradama

1.

 

1.1.

Konvencionalni stanovi u zgradama s jednim stanom

1.1.

 

1.2.

Konvencionalni stanovi u zgradama s dva stana

1.2.

 

1.3.

Konvencionalni stanovi u zgradama s tri ili više stanova

1.3.

2.

Konvencionalni stanovi u nestambenim zgradama

2.

3.

Nije navedeno

3.

Raščlanjivanje „stanovi prema vrsti zgrade” namijenjeno je raščlanjivanju ukupnog broja „konvencionalnih stanova” i svih međuiznosa.

Obilježje: Stanovi prema godini izgradnje

Obilježje„stanovi prema godini izgradnje” odnosi se na godinu u kojoj je dovršena zgrada u kojoj se stan nalazi.

Stanovi prema godini izgradnje

POC.

0.

Ukupno

0.

1.

Prije 1919.

1.

2.

1919. – 1945.

2.

3.

1946. – 1960.

3.

4.

1961. – 1980.

4.

5.

1981. – 2000.

5.

6.

2001. – 2010.

6.

7.

2011. – 2015.

7.

8.

2016. i kasnije

8.

9.

Nije navedeno

9.

Raščlanjivanje za „stanove prema godini izgradnje” namijenjeno je raščlanjivanju ukupnog broja „konvencionalnih stanova” i svih međuiznosa.


(1)  Oznake „x.”, „x.x.” i „x.x.x.” ovise o razvrstavanju prema NUTS-u, a oznaka „x.x.x.x.” o razvrstavanju prema LAU-u, na snazi u državi članici 1. siječnja 2021. Oznaka „N” znači raščlanjivanje koje se odnosi na nacionalnu razinu.

(2)  U skladu s Uredbom br. 1059/2003 za sve statističke podatke država članica koji se šalju Komisiji i koje treba podijeliti prema prostornim jedinicama trebalo bi se koristiti razvrstavanjem prema NUTS-u. Shodno tome, podaci o prostornim jedinicama trebali bi biti dostavljeni u skladu s razvrstavanjem prema NUTS-u radi uspostave usporedivih regionalnih statističkih podataka. Uredba (EZ) br. 1059/2003 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. svibnja 2003. o uspostavi zajedničkog razvrstavanja prostornih jedinica za statistiku (NUTS) (SL L 154, 21.6.2003., str. 1.).

(3)  Oznake „1.x” i „1.x.x.” ovise o razvrstavanju prema NUTS-u na snazi u državi članici 1. siječnja 2021. Oznaka „N” znači raščlanjivanje koje se odnosi na nacionalnu razinu.

(*1)  Ovim nazivom ne dovode se u pitanje stajališta o statusu te je on u skladu s rezolucijom Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda 1244/1999 i mišljenjem Međunarodnog suda o proglašenju neovisnosti Kosova.

(*2)  Ovim nazivom ne dovode se u pitanje stajališta o statusu te je on u skladu s rezolucijom Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda 1244/1999 i mišljenjem Međunarodnog suda o proglašenju neovisnosti Kosova.