5.11.2016   

HR

Službeni list Europske unije

L 299/22


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/1928

оd 4. studenoga 2016.

o određivanju prevezenog tereta za kategorije brodova osim putničkih, ro-ro i kontejnerskih brodova na temelju Uredbe (EU) 2015/757 Europskog parlamenta i Vijeća o praćenju emisija ugljikova dioksida iz pomorskog prometa, izvješćivanju o njima i njihovoj verifikaciji

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) 2015/757 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2015. o praćenju emisija ugljikova dioksida iz pomorskog prometa, izvješćivanju o njima i njihovoj verifikaciji te o izmjeni Direktive 2009/16/EZ (1), a posebno njezin stavak 2. dijela A Priloga II.,

budući da:

(1)

Pravila o praćenju prevezenog tereta i drugih relevantnih informacija utvrđena su u Prilogu II. Uredbi (EU) 2015/757. Određivanje prevezenog tereta za kategorije brodova koji nisu putnički brodovi, ro-ro brodovi i kontejnerski brodovi treba se vršiti u skladu s parametrima navedenima u točki (g) stavka 1. dijela A tog Priloga.

(2)

U slučaju tankera za ulja, tankera za kemikalije, brodova za prijevoz plina, brodova za prijevoz rasutog tereta, brodova hladnjača i kombiniranih brodova, prikladno je osigurati da je određivanje pokazatelja prosječne operativne energetske učinkovitosti u skladu sa Smjernicama IMO-a za dobrovoljnu upotrebu operativnog pokazatelja energetske učinkovitosti broda (EEOI) (2) jer su te smjernice odraz prakse u industriji.

(3)

U slučaju brodova za prijevoz ukapljenog prirodnog plina i kontejnerskih/ro-ro brodova, parametar koji se treba koristiti za izračun prevezenog tereta trebao bi odražavati prakse u industriji i osigurati da su pružene informacije točne i usporedive tijekom vremena.

(4)

U slučaju brodova za opći teret, pri određivanju prevezenog tereta trebalo bi slijediti posebno razvijen pristup koji uzima u obzir promjene u gustoći tereta značajne za tu kategoriju broda. Primjereno je omogućiti da se ti podaci dopune na dobrovoljnoj osnovi s dodatnim podacima u skladu sa Smjernicama IMO-a za dobrovoljnu upotrebu operativnog pokazatelja energetske učinkovitosti broda (EEOI).

(5)

U slučaju brodova za prijevoz vozila, pri određivanju prevezenog tereta trebalo bi slijediti fleksibilan pristup utemeljen na dvije različite mogućnosti. Kako bi se bolje odražavalo posebnu važnost obujma, prikladno je omogućiti pružanje podataka o nekom drugom dodatnom parametru na dobrovoljnoj osnovi.

(6)

Ro-ro putničke brodove trebalo bi smatrati posebnim slučajem na koji bi se trebali primjenjivati posebni uvjeti. S obzirom na mješovitu uslugu koju nude ro-ro putnički brodovi te kako bi se bolje odražavale prakse u industriji, za iskazivanje prevezenog tereta trebala bi se primjenjivati dva parametra.

(7)

Za ostale vrste brodova koji ne pripadaju ni jednoj od gore navedenih kategorija niti onima navedenima u točkama (d), (e) i (f) stavka 1. dijela A Priloga II. Uredbi (EU) 2015/757, trebalo bi dopustiti primjenu fleksibilnog pristupa kako bi se u potpunosti odražavala raznolikost brodova za prijevoz vrlo različitih vrsta tereta. Kako bi se osigurala dosljednost i usporedivost podataka tijekom vremena u skladu s člankom 4. stavkom 3. Uredbe (EU) 2015/757, izbor društva u pogledu najprikladnijeg parametra za prevezeni teret mora biti zabilježen u brodskom planu praćenja i u skladu s time se primjenjivati.

(8)

Komisija se savjetovala sa zainteresiranim stranama o najboljim industrijskim praksama u područjima koja su obuhvaćena ovom Uredbom. Savjetovanje je provedeno uspostavom „podskupine stručnjaka za sustav MRV za pomorski promet” pod okriljem Europskog foruma za održivu plovidbu.

(9)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Odbora za klimatske promjene osnovanog na temelju članka 26. Uredbe (EU) br. 525/2013 Europskog parlamenta i Vijeća (3),

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Predmet

Ovom Uredbom utvrđuju se pravila kojima se određuju parametri koji se primjenjuju za određivanje prevezenog tereta za kategorije brodova osim putničkih brodova, ro-ro brodova i kontejnerskih brodova u svrhu praćenja ostalih relevantnih informacija na temelju pojedinačnog putovanja u skladu s člankom 9. stavkom 1. Uredbe (EU) 2015/757.

Članak 2.

Definicije

Za potrebe ove Uredbe primjenjuju se sljedeće definicije:

1.

„tanker za ulja” znači brod koji je izgrađen ili prilagođen prvenstveno za prijevoz sirove nafte ili naftnih derivata u razlivenom stanju u svojim prostorima za teret, osim kombiniranih brodova, tankera za prijevoz štetnih tekućina (NLS) ili tankera za prijevoz plina;

2.

„tanker za kemikalije” znači brod koji je izgrađen ili prilagođen za prijevoz u razlivenom stanju bilo kojeg tekućeg proizvoda navedenog u poglavlju 17. Međunarodnog kodeksa za gradnju i opremanje brodova za prijevoz opasnih kemikalija u razlivenom stanju (4) ili brod koji je izgrađen ili prilagođen za prijevoz štetnih tekućina (NLS) u razlivenom stanju.

3.

„brod za prijevoz ukapljenog prirodnog plina” znači tanker za prijevoz ukapljenog prirodnog plina (UPP) u razlivenom stanju (prvenstveno metana) u neovisnim izoliranim spremnicima;

4.

„brod za prijevoz plina” znači tanker za prijevoz ukapljenih plinova osim ukapljenog prirodnog plina (UPP) u razlivenom stanju;

5.

„brod za rasuti teret” znači brod koji je namijenjen prvenstveno za prijevoz suhog tereta u rasutom stanju, uključujući vrste brodova poput brodova za prijevoz rude kako je definiran pravilom 1. Poglavlja XII. Međunarodne konvencije za zaštitu ljudskog života na moru (Konvencija SOLAS) iz 1998., ali isključujući kombinirane brodove;

6.

„brod za opći teret” znači brod s višepalubnim ili jednopalubnim trupom projektiran prvenstveno za prijevoz općeg tereta osim brodova specijaliziranih za prijevoz suhog tereta, koji nisu uključeni u izračun referentnih crta za brodove za opći teret, poimence brod za prijevoz stoke, brod za prijevoz tereta u teglenicama, brod za prijevoz teškog tereta, nosač jahti, nosač nuklearnog goriva.

7.

„brod hladnjača” znači brod projektiran isključivo za prijevoz rashlađenog tereta u spremnicima;

8.

„brod za prijevoz vozila” znači višepalubni brod za prijevoz ro-ro tereta projektiran za prijevoz praznih automobila i kamiona;

9.

„kombinirani brod” znači brod projektiran za ukrcaj tekućeg i suhog tereta u rasutom stanju do 100 %-tne nosivosti;

10.

„ro-ro putnički brod” znači brod koji prevozi više od 12 putnika i na kojem se nalazi prostor za ro-ro teret;

11.

„kontejnerski/ro–ro teretni brod” znači hibrid kontejnerskog broda i broda za ro-ro teret u odvojenim sekcijama;

12.

„prevezena nosivost” znači izmjerenu istisninu broda na teretnom gazu pomnoženu relativnom gustoćom vode pri polasku umanjenu za vlastitu masu praznog opremljenog broda i za masu ukrcanog goriva koja se određuje pri polasku na predmetno putovanje u teretnom stanju, izraženu u metričkim tonama;

13.

„izmjerena istisnina” znači volumen konstrukcijske istisnine broda, isključujući dodatke, kod broda s metalnom oplatom, ili volumen istisnine vanjske površine trupa kod broda s oplatom od bilo kojeg drugog materijala, izražen u kubičnim metrima;

14.

„vlastita masa praznog opremljenog broda” znači stvarna masa broda bez goriva, putnika, tereta, vode i ostale potrošne robe na brodu, izražena u metričkim tonama.

Članak 3.

Parametri za određivanje prevezenog tereta po kategoriji broda

„Prevezeni teret” u svrhu praćenja ostalih relevantnih informacija na osnovi pojedinačnog putovanja u skladu s člankom 9. stavkom 1. Uredbe (EU) 2015/757 utvrđuje se na sljedeći način:

(a)

za tankere za ulja, kao masa tereta na brodu;

(b)

za tankere za kemikalije, kao masa tereta na brodu;

(c)

za brodove za prijevoz ukapljenog prirodnog plina, kao volumen tereta pri iskrcaju, ili ako se teret iskrcava u nekoliko navrata tijekom putovanja kao zbroj tereta iskrcanog tijekom putovanja i tereta iskrcanog u svim sljedećim lukama pristajanja dok se ne ukrca novi teret;

(d)

za brodove za prijevoz plina, kao masa tereta na brodu;

(e)

za brodove za rasuti teret, kao masa tereta na brodu;

(f)

za brodove za opći teret, kao prevezena nosivost za putovanja u teretnom stanju i kao ništica za balastna putovanja;

(g)

za brodove hladnjače, kao masa tereta na brodu;

(h)

za brodove za prijevoz vozila, kao masa tereta na brodu koja se određuje kao stvarna masa ili kao broj jedinica tereta ili zauzetih linearnih metara pomnoženo zadanim vrijednostima za njihovu masu;

(i)

za kombinirane brodove, kao masa tereta na brodu;

(j)

za ro-ro putničke brodove, kao broj putnika i kao masa tereta na brodu koja se utvrđuje kao stvarna masa ili broj jedinica tereta (kamiona, automobila itd.) ili zauzetih linearnih metara pomnoženo zadanim vrijednostima za njihovu masu;

(k)

za kontejnerske/ro-ro brodove, kao volumen tereta na brodu koji se određuje kao zbroj broja jedinica tereta (automobila, prikolica, kamiona i ostalih standardnih jedinica) pomnoženog zadanom površinom i visinom palube (udaljenost između poda i nosive grede), broja zauzetih linearnih metara pomnoženog visinom palube (za ostali ro-ro teret) i broja TEU-a pomnoženog s 38,3 m3;

(l)

za ostale vrste brodova koji ne pripadaju ni jednoj od kategorija navedenih u točkama (a) do (k) niti pod one u točkama (d), (e) i (f) stavka 1. dijela A Priloga II. Uredbi (EU) 2015/757, kao masa tereta na brodu ili kao prevezena nosivost za putovanja u teretnom stanju ili ništica za balastna putovanja.

U svrhu točke (f) prvog stavka, masa tereta na brodu može se upotrebljavati na dobrovoljnoj osnovi kao dodatni parametar.

U svrhu točke (h) prvog stavka, prevezena nosivost za putovanja u teretnom stanju ili ništica za balastna putovanja mogu se upotrebljavati na dobrovoljnoj osnovi kao dodatni parametar.

Članak 4.

Stupanje na snagu

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 4. studenoga 2016.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 123, 19.5.2015., str. 55.

(2)  MEPC.1/Circ.684.

(3)  Uredba (EU) br. 525/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. svibnja 2013. o mehanizmu za praćenje i izvješćivanje o emisijama stakleničkih plinova i za izvješćivanje o drugim informacijama u vezi s klimatskim promjenama na nacionalnoj razini i razini Unije te stavljanju izvan snage Odluke br. 280/2004/EZ (SL L 165, 18.6.2013., str. 13.).

(4)  Kako je izmijenjen rezolucijama MEPC.225(64) i MSC.340(91).