12.11.2015   

HR

Službeni list Europske unije

L 296/1


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2015/1986

оd 11. studenoga 2015.

o utvrđivanju standardnih obrazaca za objavljivanje obavijesti u području javne nabave i stavljanju izvan snage Provedbene uredbe (EU) br. 842/2011

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Direktivu Vijeća 89/665/EEZ od 21. prosinca 1989. o usklađivanju zakona i drugih propisa u odnosu na primjenu postupaka kontrole na sklapanje ugovora o javnoj nabavi robe i javnim radovima (1), a posebno njezin članak 3.a,

uzimajući u obzir Direktivu Vijeća 92/13/EEZ od 25. veljače 1992. o usklađivanju zakona i drugih propisa o primjeni pravila Zajednice u postupcima nabave subjekata koji djeluju u sektoru vodnoga gospodarstva, energetskom, prometnom i telekomunikacijskom sektoru (2), a posebno njezin članak 3.a,

uzimajući u obzir Direktivu 2009/81/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 13. srpnja 2009. o usklađivanju postupaka nabave za određene ugovore o radovima, ugovore o nabavi robe i ugovore o uslugama koje sklapaju javni naručitelji ili naručitelji u području obrane i sigurnosti te izmjeni direktiva 2004/17/EZ i 2004/18/EZ (3), a posebno njezin članak 32. stavak 1., članak 52. stavak 2. i članak 64.,

uzimajući u obzir Direktivu 2014/23/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. veljače 2014. o dodjeli ugovorâ o koncesiji (4), a posebno njezin članak 33. stavke 1. i 2.,

uzimajući u obzir Direktivu 2014/24/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. veljače 2014. o javnoj nabavi i o stavljanju izvan snage Direktive 2004/18/EZ (5), a posebno njezin članak 51. stavke 1. i 2., članak 75. stavak 3. i članak 79. stavak 3.

uzimajući u obzir Direktivu 2014/25/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. veljače 2014. o nabavi subjekata koji djeluju u sektoru vodnog gospodarstva, energetskom i prometnom sektoru te sektoru poštanskih usluga i stavljanju izvan snage Direktive 2004/17/EZ (6), a posebno njezin članak 71. stavke 1. i 2., članak 92. stavak 3. i članak 96. stavak 2.,

budući da:

(1)

Direktivama 89/665/EEZ i 2014/24/EU zahtijeva se da se ugovori o javnoj nabavi robe, ugovori o javnim radovima i ugovori o javnim uslugama oglašavaju u Službenom listu Europske unije. Obavijesti za te objave trebaju uključivati podatke utvrđene u tim Direktivama.

(2)

Direktivama 92/13/EEZ i 2014/25/EU zahtijeva se da se ugovori o radovima, ugovori o nabavi robe i ugovori o uslugama u sektoru vodnoga gospodarstva, energetskom i prometnom sektoru te sektoru poštanskih usluga oglašavaju u Službenom listu Europske unije. Obavijesti za te objave trebaju uključivati podatke utvrđene u tim Direktivama.

(3)

Direktivom 2009/81/EZ zahtijeva se da se određeni ugovori o radovima, ugovori o nabavi robe i ugovori o uslugama u području obrane i sigurnosti oglašavaju u Službenom listu Europske unije. Obavijesti za to oglašavanje trebaju uključivati podatke utvrđene u toj Direktivi.

(4)

Direktivama 89/665/EEZ, 92/13/EEZ i 2014/23/EU zahtijeva se da se koncesije za radove i koncesije za usluge oglašavaju u Službenom listu Europske unije. Obavijesti za te objave trebaju uključivati podatke utvrđene u tim Direktivama.

(5)

Provedbenom uredbom Komisije (EU) br. 842/2011 (7) utvrđuju se standardni obrasci predviđeni direktivama 2004/17/EZ, 2004/18/EZ, 2009/81/EZ, 89/665/EEZ i 92/13/EEZ.

(6)

U cilju sukladnosti s direktivama 2014/23/EU, 2014/24/EU i 2014/25/EU te kako bi se osigurala potpuna učinkovitost direktiva 89/665/EEZ i 92/13/EEZ, potrebno je prilagoditi standardne obrasce iz Priloga Provedbenoj uredbi (EU) br. 842/2011 i dodati nove standardne obrasce. S obzirom na broj i opseg potrebnih prilagodbi, Provedbenu uredbu (EU) br. 842/2011 potrebno je zamijeniti.

(7)

Međutim ako država članica provede direktive 2014/23/EU, 2014/24/EU ili 2014/25/EU ili izmjene Direktive 89/665/EEZ ili 92/13/EEZ prije isteka roka 18. travnja 2016., njezini javni naručitelji i naručitelji trebali bi nakon toga upotrebljavati isključivo standardne obrasce utvrđene ovom Provedbenom uredbom s obzirom na to da su jedino oni osmišljeni kako bi osigurali sukladnost s pravnim zahtjevima novih ili izmijenjenih direktiva.

(8)

Direktiva 2009/81/EZ nije izmijenjena, stoga nisu izmijenjeni ni standardni obrasci predviđeni tom Direktivom. Oni bi se dakle trebali i dalje upotrebljavati do stavljanja Provedbene uredbe (EU) br. 842/2011 izvan snage.

(9)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Savjetodavnog odbora za javnu nabavu,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Za objavu obavijesti iz članaka 48., 49., 50., 72., 75. i 79. Direktive 2014/24/EU u Službenom listu Europske unije javni naručitelji upotrebljavaju standardne obrasce utvrđene u prilozima I., II., III., u prilozima VIII. do XI. i prilozima XVII. i XVIII. ovoj Uredbi.

Članak 2.

Za objavu obavijesti iz članaka 67. do 70. i članaka 89., 92. i 96. Direktive 2014/25/EU u Službenom listu Europske unije naručitelji upotrebljavaju standardne obrasce utvrđene u prilozima IV. do XI. te prilozima XVII. i XIX. ovoj Uredbi.

Članak 3.

Za objavu obavijesti iz članaka 30. i 52. te članka 60. stavka 4. druge alineje Direktive 2009/81/EZ u Službenom listu Europske unije javni naručitelji i naručitelji upotrebljavaju standardne obrasce utvrđene u prilozima XIII. do XVI. ovoj Uredbi.

Članak 4.

Za objavu obavijesti iz članaka 31., 32. i 43. Direktive 2014/23/EU u Službenom listu Europske unije javni naručitelji i naručitelji upotrebljavaju standardne obrasce utvrđene u prilozima XI., XVI., XX., XXI. i XXII. ovoj Uredbi.

Članak 5.

Za objavu obavijesti iz članka 2.d stavka 4. druge alineje direktiva 89/665/EEZ i 92/13/EEZ u Službenom listu Europske unije javni naručitelji i naručitelji upotrebljavaju standardni obrazac utvrđen u Prilogu XII. ovoj Uredbi.

Članak 6.

Javni naručitelji i naručitelji dostavljaju obrasce Uredu za publikacije Europske unije elektroničkim putem, uporabom mrežne aplikacije eNotices ili sustava TED ePošiljatelj.

Članak 7.

Utvrđeni su sljedeći standardni obrasci:

Popis standardnih obrazaca

Standardni obrazac 1.

:

„Prethodna informacijska obavijest”: Prilog I.

Standardni obrazac 2.

:

„Obavijest o nadmetanju”: Prilog II.

Standardni obrazac 3.

:

„Obavijest o dodjeli ugovora”: Prilog III.

Standardni obrazac 4.

:

„Periodična indikativna obavijest – sektorska nabava”: Prilog IV.

Standardni obrazac 5.

:

„Obavijest o nadmetanju – sektorska nabava”: Prilog V.

Standardni obrazac 6.

:

„Obavijest o dodjeli ugovora – sektorska nabava”: Prilog VI.

Standardni obrazac 7.

:

„Kvalifikacijski sustav – sektorska nabava”: Prilog VII.

Standardni obrazac 8.

:

„Obavijest na profilu kupca”: Prilog VIII.

Standardni obrazac 12.

:

„Obavijest o projektnom natječaju”: Prilog IX.

Standardni obrazac 13.

:

„Rezultati projektnog natječaja”: Prilog X.

Standardni obrazac 14.

:

„Ispravak”: Prilog XI.

Standardni obrazac 15.

:

„Obavijest za dobrovoljnu ex ante transparentnost”: Prilog XII.

Standardni obrazac 16.

:

„Prethodna informacijska obavijest – obrana i sigurnost”: Prilog XIII.

Standardni obrazac 17.

:

„Poziv na nadmetanje – obrana i sigurnost”: Prilog XIV.

Standardni obrazac 18.

:

„Obavijest o sklopljenim ugovorima – obrana i sigurnost”: Prilog XV.

Standardni obrazac 19.

:

„Poziv na podugovaranje – obrana i sigurnost”: Prilog XVI.

Standardni obrazac 20.

:

„Obavijest o izmjeni”: Prilog XVII.

Standardni obrazac 21.

:

„Društvene i druge posebne usluge – javni ugovori”: Prilog XVIII.

Standardni obrazac 22.

:

„Društvene i druge posebne usluge – sektorska nabava”: Prilog XIX.

Standardni obrazac 23.

:

„Društvene i druge posebne usluge – koncesije”: Prilog XX.

Standardni obrazac 24.

:

„Obavijest o koncesiji”: Prilog XXI.

Standardni obrazac 25.

:

„Obavijest o dodjeli koncesije”: Prilog XXII.

Članak 8.

Provedbena uredba (EU) br. 842/2011 stavlja se izvan snage s učinkom od 18. travnja 2016.

Članak 9.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Članak 3. primjenjuje se od 18. travnja 2016.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 11. studenoga 2015.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 395, 30.12.1989., str. 33.

(2)  SL L 76, 23.3.1992., str. 14.

(3)  SL L 216, 20.8.2009., str. 76.

(4)  SL L 94, 28.3.2014., str. 1.

(5)  SL L 94, 28.3.2014., str. 65.

(6)  SL L 94, 28.3.2014., str. 243.

(7)  Provedbena uredba Komisije (EU) br. 842/2011 od 19. kolovoza 2011. o utvrđivanju standardnih obrazaca za objavljivanje obavijesti u okviru postupaka javne nabave i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1564/2005, SL L 222, 27.8.2011., str. 1.


PRILOG I

Image

Image

Image

Image

Image


PRILOG II

Image

Image

Image

Image

Image


PRILOG III

Image

Image

Image

Image

Image

Image


PRILOG IV

Image

Image

Image

Image

Image


PRILOG V

Image

Image

Image

Image

Image


PRILOG VI

Image

Image

Image

Image

Image

Image


PRILOG VII

Image

Image

Image

Image


PRILOG VIII

Image

Image


PRILOG IX

Image

Image

Image


PRILOG X

Image

Image

Image


PRILOG XI

Image

Image


PRILOG XII

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image


PRILOG XIII

Image

Image

Image

Image

Image

Image


PRILOG XIV

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image


PRILOG XV

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image


PRILOG XVI

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image


PRILOG XVII

Image

Image

Image

Image


PRILOG XVIII

Image

Image

Image

Image

Image

Image


PRILOG XIX

Image

Image

Image

Image

Image

Image


PRILOG XX

Image

Image

Image

Image

Image

Image


PRILOG XXI

Image

Image

Image

Image


PRILOG XXII

Image

Image

Image

Image

Image

Image