31.10.2014   

HR

Službeni list Europske unije

L 311/23


UREDBA (EU) br. 1163/2014 EUROPSKE SREDIŠNJE BANKE

od 22. listopada 2014.

o naknadama za nadzor

(ESB/2014/41)

UPRAVNO VIJEĆE EUROPSKE SREDIŠNJE BANKE,

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EU) br. 1024/2013 od 15. listopada 2013. o dodjeli određenih zadaća Europskoj središnjoj banci u vezi s politikama bonitetnog nadzora kreditnih institucija (1), a posebno njezin članak 4. stavak 3., članak 30. i članak 33. podstavak 2.,

uzimajući u obzir javno savjetovanje i analizu provedenu u skladu s člankom 30. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 1024/2013.,

Budući da:

(1)

Uredbom (EU) br. 1024/2013 osniva se jedinstveni nadzorni mehanizam (SSM) koji se sastoji od Europske središnje banke (ESB) i nacionalnih nadležnih tijela.

(2)

Sukladno Uredbi (EU) br. 1024/2013, ESB je odgovoran za učinkovito i dosljedno funkcioniranje SSM-a za sve kreditne institucije, financijske holdinge i mješovite financijske holdinge u svim državama članicama europodručja kao i u državama članicama izvan europodručja koje uspostave blisku suradnju s ESB-om. Pravila i postupci koji uređuju suradnju između ESB-a i nacionalnih nadležnih tijela unutar SSM-a te s nacionalnim imenovanim tijelima utvrđeni su Uredbi (EU) br. 468/2014 Europske središnje banke (ESB/2014/17) (2).

(3)

Članak 30. Uredbe (EU) br. 1024/2013 propisuje da ESB ubire godišnje naknade za nadzor od kreditnih institucija sa sjedištem u državama članicama sudionicama i od podružnica sa sjedištem u državi članici sudionici koje je osnovala kreditna institucija sa sjedištem u državi članici nesudionici. Naknade koje ubire ESB-a trebale bi pokrivati i ne premašiti rashode ESB-a vezane za zadaće dodijeljene mu člancima od 4. do 6. Uredbe (EU) br. 1024/2013.

(4)

Iznos naknade za nadzor trebao bi obuhvaćati iznos koji godišnje plaćaju sve kreditne institucije sa sjedištem u državama članicama sudionicama i podružnice sa sjedištem u državi članici sudionici koje je osnovala kreditna institucija sa sjedištem u državi članici nesudionici, a koje se nadziru u okviru SSM-a.

(5)

U okviru SSM-a, nadzorne dužnosti ESB-a i svakog nacionalnog nadležnog tijela dodjeljuju se na temelju značaja nadziranih subjekata.

(6)

ESB ima izravnu nadležnost za nadzor u odnosu na značajne kreditne institucije, financijske holdinge, mješovite financijske holdinge sa sjedištem u državama članicama sudionicama, te u odnosu na podružnice značajnih kreditnih institucija sa sjedištem u državama članicama nesudionicama, a koje se nalaze u državama članicama sudionicama.

(7)

ESB također nadzire funkcioniranje SSM-a što uključuje sve kreditne institucije bez obzira na to jesu li one značajne ili manje značajne. ESB je isključivo nadležan za davanje odobrenja subjektima za početak poslovanja kreditne institucije, za oduzimanje odobrenja te za procjenu stjecanja i raspolaganja kvalificiranim udjelima u odnosu na sve kreditne institucije sa sjedištem u državama članicama sudionicama.

(8)

Nacionalna nadležna tijela odgovorna su za izravni nadzor manje značajnih nadziranih subjekata, ne dovodeći u pitanje ovlast ESB-a za provođenje izravnog nadzora u određenim slučajevima u kojima postoji potreba za dosljednom primjenom visokih standarda nadzora. Ova podjela odgovornosti kod nadzora u okviru SSM-a te povezani rashodi ESB-a uzimaju se obzir prilikom raspodjele iznosa koji je potrebno naplatiti putem naknada za nadzor između kategorija značajnih nadziranih subjekata i manje značajnih nadziranih subjekata.

(9)

Člankom 33. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 1024/2013 od ESB-a se zahtijeva da putem uredbi i odluka objavljuje detaljne operativne aranžmane za provedbu zadaća koje mu dodjeljuje Uredba (EU) br. 1024/2013.

(10)

Sukladno članku 30. stavku 3. Uredbe (EU) br. 1024/2013, naknade trebaju biti utemeljene na objektivnim kriterijima vezanim za značaj i profil rizika dotične kreditne institucije, uključujući imovinu ponderiranu rizikom.

(11)

Naknade bi se trebale izračunavati na najvišoj razini konsolidacije unutar država članica sudionica. To znači da kada su kreditne institucije dio nadzirane grupe sa sjedištem u državi članici sudionici, jedna naknada se izračunava i plaća na razini grupe.

(12)

Kod izračunavanja godišnje naknade za nadzor, društva kćeri sa sjedištem u državi članici nesudionici ne bi trebale biti uzete u obzir. U tom smislu, a kako bi se odredili odgovarajući faktori naknade nadzirane grupe, moraju se dostaviti potkonsolidirani podaci za sva društva kćeri i djelatnosti koje kontrolira matično društvo u državi članici sudionici. Međutim, troškovi dobivanja takvih potkonsolidiranih podataka mogu biti visoki, te bi se iz tog razloga nadzirani subjekti trebali moći odlučiti za naknadu izračunatu na temelju podataka dostavljenih na najvišoj razini konsolidacije unutar država članica sudionica, uključujući društva kćeri sa sjedištem u državama članicama nesudionicama, iako bi to moglo dovesti do veće naknade.

(13)

Institucije navedene u članku 2. stavku 5. Direktive 2013/36/EU Europskog parlamenta i Vijeća (3), isključene su iz nadzornih zadaća dodijeljenih ESB-u u skladu s Uredbom (EU) br. 1024/2013, te stoga ESB neće ubirati naknade za njih.

(14)

Uredba ima opću primjenu, obvezujuća je u cijelosti i izravno primjenjiva u svim državama članicama europodručja. Stoga uredba predstavlja prikladni pravni instrument za utvrđivanje konkretnih aranžmana za provedbu članka 30. Uredbe (EU) br. 1024/2013.

(15)

U skladu s člankom 30. stavkom 5. Uredbe (EU) br. 1024/2013, ova Uredba ne dovodi u pitanje pravo nacionalnih nadležnih tijela na ubiranje naknada u skladu s nacionalnim pravom, u mjeri u kojoj nadzorne zadaće nisu dodijeljene ESB-u, ili u odnosu na troškove za suradnju s ESB-om i pružanje pomoći ESB-u, i u odnosu na postupanje u skladu s njegovim uputama, a sukladno mjerodavnim pravom Unije i postupcima dogovorenim za provedbu Uredbe (EU) br. 1024/2013, uključujući njezine članke 6. i 12.

DONIJELO JE OVU UREDBU:

DIO I.

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Predmet i područje primjene

1.   Ovom se Uredbom utvrđuju:

(a)

mehanizmi za izračun ukupnog iznosa godišnjih naknada za nadzor koje se ubiru u odnosu na nadzirane subjekte i nadzirane grupe;

(b)

metodologija i kriteriji za izračun godišnje naknade koju snose svaki nadzirani subjekt i svaka nadzirana grupa;

(c)

postupak za ubiranje godišnjih naknada za nadzor od strane ESB-a.

2.   Ukupni iznos godišnjih naknada za nadzor obuhvaća godišnju naknadu za nadzor u odnosu na svaki značajni nadzirani subjekt ili grupu i svaki manje značajni nadzirani subjekt ili grupu te ga ESB izračunava na najvišoj razini konsolidacije u državama članicama sudionicama.

Članak 2.

Definicije

Osim ako nije drukčije propisano, definicije sadržane u Uredbi (EU) br. 1024/2013 i Uredbi (EU) br. 468/2014 (ESB/2014/17) primjenjuju se za potrebe ove Uredbe zajedno sa sljedećim definicijama:

1.

„godišnja naknada za nadzor” znači naknada koja se plaća za svaki nadzirani subjekti i svaku nadziranu grupu, koja je izračunata u skladu s mehanizmima utvrđenim u članku 10. stavku 6.;

2.

„godišnji troškovi” znači iznos utvrđen u skladu s odredbama članka 5. koji ESB naplaćuje putem godišnjih naknada za nadzor za određeno razdoblje za koje se plaća naknada;

3.

„obveznik naknade” znači kreditna institucija koja plaća naknadu ili podružnica koja plaća naknadu u skladu s člankom 4. i kojoj je upućena obavijest o naknadi;

4.

„faktori naknade” znači podaci vezani za nadzirani subjekt ili nadziranu grupu utvrđeni u članku 10. stavku 3. točki (a) koji se upotrebljavaju za izračun godišnje naknade za nadzor;

5.

„obavijest o naknadi” znači obavijest kojom se određuje godišnja naknada za nadzor koju u skladu s ovom Uredbom plaća ogovarajući obveznik naknade i koja mu se izdaje u skladu s ovom Uredbom;

6.

„kreditna institucija koja plaća naknadu” znači kreditna institucija sa sjedištem u državi članici sudionici;

7.

„podružnica koja plaća naknadu” znači podružnica koju je kreditna institucija osnovana u državi članici nesudionici osnovala u državi članici sudionici;

8.

„razdoblje za koje se plaća naknada” znači kalendarska godina;

9.

„prvo razdoblje za koje se plaća naknada” znači razdoblje između dana kada ESB preuzme zadaće dodijeljene mu na temelju Uredbe (EU) br. 1024/2013 i kraja kalendarske godine u kojoj ESB preuzme te zadaće;

10.

„grupa subjekata koji plaćaju naknadu” znači i. nadzirana grupa i ii. broj podružnica koje plaćaju naknadu koje se smatraju jednom podružnicom u skladu s člankom 3. stavkom 3.;

11.

„država članica” znači država članica Unije;

12.

„ukupna imovina” znači ukupna vrijednost imovine kao što je utvrđena u skladu s člankom 51. Uredbe (EU) br. 468/2014 (ESB/2014/17). U slučaju grupe subjekata koji plaćaju naknadu, ukupna imovina isključuje društva kćeri sa sjedištem u državama članicama nesudionicama i trećim zemljama;

13.

„ukupna izloženost riziku” znači, u odnosu na grupu subjekata koji plaćaju naknadu i kreditnu instituciju koja plaća naknadu i koja nije dio grupe subjekata koji plaćaju naknadu, iznos utvrđen na najvišoj razini konsolidacije u državama članicama sudionicama i izračunan primjenom članka 92. stavka 3. Uredbe (EU) br. 575/2013 Europskog parlamenta i Vijeća (4).

Članak 3.

Opća obveza plaćanja godišnje naknade za nadzor

1.   ESB ubire godišnju naknadu za nadzor u odnosu na svaki nadzirani subjekt i svaku nadziranu grupu za svako razdoblje za koje se plaća naknada.

2.   Godišnja naknada za nadzor za svaki nadzirani subjekt i nadziranu grupu određuje se u obavijesti o naknadi i koja se izdaje obvezniku naknade i koju plaća obveznik naknade. Obveznik naknade je primatelj obavijesti o naknadi i primatelj svake obavijesti ili priopćenja od ESB-a u odnosu na naknade za nadzor. Obveznik naknade odgovoran je za plaćanje godišnje naknade za nadzor.

3.   Dvije ili više podružnica koje plaćaju naknadu, koje je osnovala ista kreditna institucija u istoj državi članici sudionici, smatraju se jednom podružnicom. Podružnice iste kreditne institucije koje plaćaju naknadu, sa sjedištem u različitim državama članicama sudionicama, ne smatraju se jednom podružnicom.

4.   Podružnice koje plaćaju naknadu smatraju se odvojenim od društava kćeri iste kreditne institucije osnovane u istoj državi članici sudionici za potrebe ove Uredbe.

Članak 4.

Obveznik naknade

1.   Obveznici naknade u pogledu godišnje naknade za nadzor su:

(a)

kreditna institucija koja plaća naknadu, ako je riječ o kreditnoj instituciji koja plaća naknadu koja nije dio nadzirane grupe;

(b)

podružnica koja plaća naknadu, ako je riječ o podružnici koja plaća naknadu koja nije objedinjena s drugom podružnicom koja plaća naknadu;

(c)

obveznici naknade koji su utvrđeni u skladu s odredbama stavka 2., ako je riječ o nadziranoj grupi subjekata koji plaćaju naknadu.

2.   Neovisno o sporazumima unutar grupe subjekata koji plaćaju naknadu s obzirom na raspodjelu troškova, s grupom subjekata koji plaćaju naknadu postupa se kao s jednom jedinicom. Svaka grupa subjekata koji plaćaju naknadu imenuje obveznika naknade za cijelu grupu i obavještava ESB o identitetu obveznika naknade. Obveznik naknade mora imati sjedište u državi članici sudionici. Takva se obavijest smatra valjanom samo:

(a)

ako su u njoj navedeni nazivi svih nadziranih subjekata i koji su dio grupe obuhvaćene obaviješću;

(b)

ako je potpisana u ime svih nadziranih subjekata koji su dio grupe;

(c)

ako je dostavljena ESB-u najkasnije do 1. srpnja svake godine, kako bi se mogla uzeti u obzir za izdavanje obavijesti o naknadi u odnosu na sljedeće razdoblje za plaćanje naknade.

Ako se ESB-u pravovremeno dostavi više od jedne obavijesti po grupi subjekata koji plaćaju naknadu, prednost ima najkasnija obavijest koju ESB primi prije roka.

3.   Ne dovodeći u pitanje stavak 2., ESB pridržava pravo utvrđivanja obveznika naknade.

DIO II.

RASHODI I TROŠKOVI

Članak 5.

Godišnji troškovi

1.   Godišnji troškovi predstavljaju osnovicu za utvrđivanje godišnjih naknada za nadzor i nadoknađuju se plaćanjem tih godišnjih naknada za nadzor.

2.   Iznos godišnjih troškova određuje se na temelju iznosa godišnjih rashoda koji se sastoje od: svih troškova ESB-a u odgovarajućem razdoblju za koje se plaća naknada, a koji su izravno ili neizravno povezani s njegovim nadzornim zadaćama.

Ukupni iznos godišnjih naknada za nadzor, pokriva, ali ne premašuje rashode ESB-a vezane uz njegove nadzorne zadaće u odgovarajućem razdoblju za koje se plaća naknada.

3.   Kod utvrđivanja godišnjih troškova, ESB uzima u obzir:

(a)

sve iznose naknade koji se nisu mogli ubrati i vezani su za prethodna razdoblja za koja se plaća naknada;

(b)

sve uplate kamata u skladu s člankom 14.;

(c)

sve iznose primljene ili nadoknađene u skladu s člankom 7. stavkom 3.

Članak 6.

Procjena i utvrđivanje godišnjih troškova

1.   Neovisno o njegovim izvještajnim obvezama u skladu s Uredbom (EU) 1024/2013, ESB do kraja svake kalendarske godine izračunava procijenjene godišnje troškove u odnosu na razdoblje za koje se plaća naknada za sljedeću kalendarsku godinu.

2.   U roku od četiri mjeseca od kraja svakog razdoblja za koje se plaća naknada, ESB određuje stvarne godišnje troškove za to razdoblje.

3.   Procijenjeni godišnji troškovi i stvarni godišnji troškovi služe kao osnovica za izračun ukupnog iznosa godišnjih naknada za nadzor navedenih u članku 9. stavku 1.

DIO III.

UTVRĐIVANJE GODIŠNJE NAKNADE ZA NADZOR

Članak 7.

Novi nadzirani subjekti ili promjena statusa

1.   Ako se nad nadziranim subjektom ili nadziranom grupom provodi nadzor samo za dio razdoblja za koje se plaća naknada, godišnja naknada za nadzor izračunava se prema broju navršenih mjeseci razdoblja za koje se plaća naknada nad nadziranim subjektom ili nad nadziranom grupom.

2.   Ako se nakon odgovarajuće odluke ESB-a status nadziranog subjekta ili nadzirane grupe promijeni iz značajnog u manje značajni ili obrnuto, godišnja naknada za nadzor izračunava se na temelju broja mjeseci za vrijeme kojih su nadzirani subjekt ili nadzirana grupa posljednjeg dana u mjesecu imali svojstvo značajnog ili manje značajnog nadziranog subjekta ili grupe.

3.   Ako iznos godišnje naknade za nadzor koja se ubire odstupa od iznosa naknade izračunate u skladu sa stavcima 1. ili 2., ESB vrši povrat obvezniku naknade, ili izdaje dodatni račun koji obveznik naknade treba platiti.

Članak 8.

Podjela godišnjih troškova između značajnih i manje značajnih nadziranih subjekata

1.   Radi izračuna godišnje naknade za nadzor koja se plaća u odnosu na svaki nadzirani subjekt i svaku nadziranu grupu, godišnji troškovi dijele se na dva dijela, jedan za svaku kategoriju nadziranih subjekata i nadziranih grupa, i to kako slijedi:

(a)

godišnji troškovi koji se naplaćuju od značajnih nadziranih subjekata;

(b)

godišnji troškovi koji se naplaćuju od manje značajnih nadziranih subjekata.

2.   Podjela godišnjih troškova u skladu sa stavkom 1. vrši se na temelju troškova raspoređenih odgovarajućim organizacijskim jedinicama koje obavljaju izravni nadzor značajnih nadziranih subjekata i neizravni nadzor manje značajnih nadziranih subjekata.

Članak 9.

Iznos koji se naplaćuje

1.   Ukupni iznos godišnjih naknada za nadzor koju ubire ESB predstavlja zbroj:

(a)

procijenjenih godišnjih troškova za tekuće razdoblje za koje se plaća naknada koji su utemeljeni na odobrenom proračunu za razdoblje za koje se plaća naknada;

(b)

bilo kakvog viška ili manjka iz prethodnog razdoblja za koje se plaća naknada koji su utvrđeni oduzimanjem stvarnih godišnjih troškova nastalih u vezi s prethodnim razdobljem za koje se plaća naknada od procijenjenih godišnjih troškova ubranih za prethodno razdoblje za koje se plaća naknada.

2.   ESB donosi odluku o ukupnom iznosu koji se ubire putem godišnjih naknada za nadzor, a koja se objavljuje na njegovoj mrežnoj stranici do 30. travnja odgovarajućeg razdoblja za koje se plaća naknada.

Članak 10.

Godišnja naknada za nadzor koja se plaća u odnosu na nadzirane subjekte ili nadzirane grupe

1.   Godišnja naknada za nadzor koja se plaća u odnosu na svaki značajni nadzirani subjekt ili značajnu nadziranu grupu određuje se putem raspodjele iznosa koji se ubire u odnosu na kategoriju značajnih nadziranih subjekata i značajnih nadziranih grupa, na pojedinačne značajne nadzirane subjekte i značajne nadzirane grupe na temelju njihovih faktora naknade.

2.   Godišnja naknada za nadzor koja se plaća u odnosu na svaki manje značajni nadzirani subjekt ili manje značajnu nadziranu grupu određuje se putem raspodjele iznosa koji se ubire u odnosu na kategoriju manje značajnih nadziranih subjekata i manje značajnih nadziranih grupa na pojedinačne manje značajne nadzirane subjekte i manje značajne nadzirane grupe na temelju njihovih faktora naknade.

3.   Faktori naknade na najvišoj razini konsolidacije u državi članici sudionici izračunavaju se na temelju sljedećeg.

(a)

Faktori naknade, koji se koriste radi određivanja godišnje naknade za nadzor koja se plaća u odnosu na svaki nadzirani subjekt ili nadziranu grupu, predstavljaju iznos:

i.

ukupne imovine na referentni datum;

ii.

ukupne izloženosti riziku na referentni datum. U slučaju podružnice koja plaća naknadu, ukupna izloženost riziku iznosu nula.

(b)

Podaci u vezi s faktorom naknade utvrđuju se i prikupljaju u skladu s odlukom ESB-a kojom se utvrđuju primjenjiva metodologija i postupci. Ova se odluka objavljuje na mrežnoj stranici ESB-a.

(c)

Za potrebe izračunavanja faktora naknade, nadzirane bi grupe u pravilu trebale isključiti imovinu društava kćeri koji se nalaze u državama članicama nesudionicama i trećim zemljama. Nadzirane grupe mogu odlučiti da neće isključiti takvu imovinu radi utvrđivanja faktora naknade.

(d)

Za nadzirane subjekte ili nadzirane grupe koji su razvrstani kao manje značajni na temelju članka 6. stavka 4. Uredbe (EU) br. 1024/2013, faktor naknade ukupne imovine neće premašiti 30 milijardi eura.

(e)

Relativni ponder koji se koristi u pogledu faktora naknade predstavlja:

i.

ukupna imovina; 50 %;

ii.

ukupna izloženost riziku: 50 %.

4.   Obveznici naknade dostavljaju faktore naknade s referentnim datumom 31. prosinca prethodne godine te dostavljaju predmetnom nacionalnom nadležnom tijelu potrebne podatke za izračun godišnjih naknada za nadzor, koji vrši ESB do završetka poslovanja 1. srpnja u godini nakon referentnog datuma ili sljedećeg radnog dana, ako 1. srpnja nije radni dan. Kada nadzirani subjekti pripremaju godišnje račune utemeljene na završetku obračunske godine koji odstupa od kalendarske godine, obveznici naknade mogu dostaviti faktore naknade s referentnim datumom koji odgovara završetku njihove obračunske godine. Nacionalna nadležna tijela dostavljaju ESB-u te podatke u skladu s postupcima koje uspostavlja ESB. Zbroj ukupne imovine svih obveznika naknade i zbroj izloženosti riziku svih obveznika naknade objavljuje se na mrežnoj stranici ESB-a.

5.   U slučaju da obveznik naknade ne dostavi faktore naknade, ESB će utvrditi faktore naknade u skladu s metodologijom određenom u odluci ESB-a. Nedostavljanje faktora naknade kao što je određeno u stavku 4. ovog članka, smatrat će se povredom ove uredbe.

6.   Izračun godišnje naknade za nadzor za svakog obveznika naknade obavlja se kako je dolje navedeno.

(a)

Godišnja naknada za nadzor predstavlja zbroj najnižeg sastavnog dijela naknade i promjenjivog sastavnog dijela naknade.

(b)

Najniži sastavni dio naknade računa se kao fiksni postotak ukupnog iznosa godišnjih naknada za nadzor za svaku kategorije nadziranih subjekata i nadziranih grupa, kao što je utvrđeno u skladu s člancima 8 i 9. Za kategoriju značajnih nadziranih subjekata i značajnih nadziranih grupa, fiksni postotak iznosi 10 % Ovaj se iznos ravnomjerno dijeli između svih obveznika naknade. Za značajne nadzirane subjekte i značajne nadzirane grupe s ukupnom imovinom od 10 milijardi eura ili manje, najniži sastavni dio naknade je prepolovljen. Za kategoriju manje značajnih nadziranih subjekata i manje značajnih grupa, fiksni postotak iznosi 10 %. Ovaj se iznos ravnomjerno dijeli između svih obveznika naknade. Najniži sastavni dio naknade predstavlja donju granicu godišnje naknade za nadzor po obvezniku naknade.

(c)

Promjenjivi sastavni dio naknade predstavlja razliku između ukupnog iznosa godišnjih naknada za nadzor za svaku kategoriju nadziranih subjekata, kao što je određeno u skladu s člancima 8. i 9. i najnižeg sastavnog dijela naknade za istu kategoriju. Promjenjivi sastavni dio naknade raspodjeljuje se na pojedinačne obveznike naknade u svakoj kategoriji prema udjelu svakog obveznika naknade u zbroju ponderiranih faktora naknade svih obveznika naknade, kako je utvrđeno sukladno stavku 3.

Na temelju izračuna izvršenog u skladu s prethodnim stavcima i na temelju faktora naknade dostavljanih u skladu sa stavkom 4. ovog članka, ESB odlučuje o godišnjoj naknadi za nadzor koju svaki obveznik naknade treba platiti. Obavijest o godišnjoj naknadi za nadzor koja se treba platiti priopćava se obvezniku naknade putem obavijesti o naknadi.

DIO IV.

SURADNJA S NACIONALNIM NADLEžNIM TIJELIMA

Članak 11.

Suradnja s nacionalnim nadležnim tijelima

1.   ESB komunicira s nacionalnim nadležnim tijelima prije donošenja odluke o konačnoj razini naknade kako bi se osiguralo da nadzor ostane troškovno učinkovit i razuman za sve uključene kreditne institucije i podružnice. U tu svrhu ESB razvija i uspostavlja odgovarajući komunikacijski kanal u suradnji s nacionalnim nadležnim tijelima.

2.   Nacionalna nadležna tijela pružaju pomoć ESB-u kod ubiranja naknada ako to ESB zatraži.

3.   U slučaju kreditnih institucija u državi članici sudionici izvan europodručja čija suradnja s ESB-om nije suspendirana niti raskinuta, ESB izdaje upute nacionalnim nadležnim tijelima te države članice u vezi s prikupljanjem faktora naknade i izdavanjem računa za godišnju naknadu za nadzor.

DIO V.

IZDAVANJE RAČUNA

Članak 12.

Obavijest o naknadi

1.   ESB jednom godišnje izdaje obavijest o naknadi svakom obvezniku naknade.

2.   U obavijesti o naknadi određuje se način plaćanja godišnje naknade za nadzor. Obveznik naknade postupa u skladu sa zahtjevima utvrđenim u obavijesti o naknadi u odnosu na plaćanje godišnje naknade za nadzor.

3.   Dugovani iznos koji se plaća na temelju obavijesti o naknadi, obveznik naknade dužan je platiti u roku od 35 dana od dana izdavanja obavijesti o naknadi.

Članak 13.

Dostavljanje obavijesti o naknadi

1.   Obveznik naknade odgovoran je za ažuriranje podataka za kontakt potrebnih za dostavu obavijesti o naknadi i dostavlja ESB-u sve promjene u podacima za kontakt (tj. ime, funkciju, organizacijsku jedinicu, adresu, adresu elektroničke pošte, telefonski broj, broj telefaksa). Obveznik naknade dostavlja ESB-u sve promjene u podacima za kontakt najkasnije do 1. srpnja svakog razdoblja za koje se plaća naknada. Ovi podaci za kontakt odnose se na fizičku osobu, ili po mogućnosti, na organizacijsku jedinicu unutar organizacije obveznika naknade.

2.   ESB dostavlja obavijest o naknadi osobi određenoj u skladu sa stavkom 1. na jedan od sljedećih načina: (a) u elektroničkom obliku ili drugim usporedivim komunikacijskim sredstvom, b) telefaksom, (c) kurirskom službom, (d) preporučenom poštom s dostavnicom; (e) osobnom dostavom. Obavijest o naknadi valjana je bez potpisa.

Članak 14.

Kamata u slučaju neplaćanja

Ne dovodeći u pitanje bilo koje pravno sredstvo kojim ESB raspolaže, u slučaju djelomičnog plaćanja, neplaćanja ili nepostupanja u skladu s uvjetima za plaćanje utvrđenim u obavijesti o naknadi, kamata se dnevno obračunava na nepodmireni iznos godišnje naknade za nadzor po kamatnoj stopi za glavnu stopu refinanciranja ESB-a uvećanoj za 8 postotnih bodova od dana dospijeća plaćanja.

DIO VI.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 15.

Sankcije

U slučaju povrede ove Uredbe, ESB može izreći sankcije nadziranim subjektima u skladu s Uredbom Vijeća (EZ) br. 2532/98, dopunjenom Uredbom (EU) br. 468/2014 (ESB/2014/17) (5).

Članak 16.

Prijelazne odredbe

1.   Obavijest o naknadi za prvo razdoblje za koje se plaća naknada izdaje se zajedno s obaviješću o naknadi za razdoblje za koje se plaća naknada u 2015.

2.   Kako bi se omogućilo ESB-u da počne ubirati godišnju naknadu za nadzor, svaka grupa nadziranih subjekata koji plaćaju naknadu imenuje obveznika naknade za grupu i dostavlja ESB-u podatke o identitetu obveznika naknade do 31. prosinca 2014. u skladu s člankom 4. stavkom 2.

3.   Obveznik naknade će prvi put dostaviti podatke navedene u članku 13. stavku 1. do 1. ožujka 2015.

Članak 17.

Izvješće i preispitivanje

1.   U skladu s člankom 20. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 1024/2013, ESB svake godine dostavlja Europskom parlamentu, Vijeću Europske unije, Europskoj komisiji i Euroskupini izvješće o predviđenom razvoju strukture i iznosu godišnjih naknada za nadzor.

2.   ESB preispituje ovu uredbu do 2017., a osobito u odnosu na metodologiju i kriterije za izračun godišnjih naknada za nadzor koje se ubiru od svakog nadziranog subjekta i grupe.

Članak 18.

Stupanje na snagu

Ova Uredba stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u državama članicama u skladu s Ugovorima.

Sastavljeno u Frankfurtu na Majni, 22. listopada 2014.

Upravno vijeće ESB-a

Predsjednik ESB-a

Mario DRAGHI


(1)  SL L 287, 29.10.2013., str. 63.

(2)  Uredba (EU) br. 468/2014 Europske središnje banke od 16. travnja 2014. o uspostavljanju okvira za suradnju unutar jedinstvenog nadzornog mehanizma između Europske središnje banke i nacionalnih nadležnih tijela te s nacionalnim imenovanim tijelima (Okvirna uredba o SSM-u) (ESB/2014/17) (SL L 141, 14.5.2014., str. 1.).

(3)  Direktiva 2013/36/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2013. o pristupanju djelatnosti kreditnih institucija i bonitetnom nadzoru nad kreditnim institucijama i investicijskim društvima, izmjeni Direktive 2002/87/EZ i stavljanju izvan snage direktiva 2006/48/EZ i 2006/49/EZ ( SL L 176, 27.6.2013., str. 338.).

(4)  Uredba (EU) br. 575/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2013. o bonitetnim zahtjevima za kreditne institucije i investicijska društva i o izmjeni Uredbe (EU) br. 648/2012 (SL L 176, 27.6.2013., str. 1.).

(5)  Uredba Vijeća (EZ) br. 2532/98 od 23. studenoga 1998. o ovlastima Europske središnje banke za izricanje sankcija (SL L 318, 27.11.1998., str. 4.).