28.9.2013   

HR

Službeni list Europske unije

L 257/19


ODLUKA KOMISIJE

оd 27. rujna 2013.

o izmjeni Odluke 1999/352/EZ, EZUČ, Euratom o osnivanju Europskog ureda za borbu protiv prijevara

(2013/478/EU)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 249.,

budući da:

(1)

Institucije i države članice pridaju veliku važnost zaštiti financijskih interesa Unije te borbi protiv prijevara i svih drugih nezakonitih aktivnosti koje štete financijskim interesima Unije, a važnost djelovanja u tu svrhu potvrđuje članak 325. Ugovora o funkcioniranju Europske unije.

(2)

Odluka Komisije 1999/352/EZ, EZUČ, Euratom (1) treba se izmijeniti zbog stupanja na snagu Uredbe (EU, Euroatom) 883/2013 Europskog parlamenta i Vijeća (2).

(3)

Zadaće Ureda i dalje bi se trebale sastojati od priprema zakonodavnih i regulatornih odredaba u području djelovanja Ureda, uključujući relevantne instrumente obuhvaćene glavom V. Ugovora o funkcioniranju Europske unije i instrumente za zaštitu eura od krivotvorenja. Zadaće Ureda trebale bi i dalje uključivati osposobljavanje i tehničku potporu za zaštitu eura od krivotvorenja.

(4)

Ured bi trebao sudjelovati u aktivnostima međunarodnih tijela i udruga specijaliziranih za borbu protiv prijevara i korupcije posebice u svrhu razmjene najbolje prakse.

(5)

Komisija treba procijeniti potrebu za revizijom ove Odluke u slučaju da se osnuje Ured europskog javnog tužitelja.

DONIJELA JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Odluka 1999/352/EZ, EZUČ, Euratom izmjenjuje se kako slijedi:

1.

Druga rečenica u članku 1. se briše.

2.

Članak 2. mijenja se kako slijedi:

(a)

u stavku 1. „Zajednica” se zamjenjuje „Unijom”;

(b)

u stavku 2. dodaje se sljedeća rečenica:

„To uključuje poticanje poboljšanja zaštite eura protiv krivotvorenja osposobljavanjem i tehničkom potporom.”;

(c)

u stavku 3. dodaje se sljedeća rečenica:

„To može uključivati sudjelovanje u aktivnostima međunarodnih tijela i udruga specijaliziranih za borbu protiv prijevara i korupcije posebice u svrhu razmjene najboljih praksi.”;

(d)

stavak 4. zamjenjuje se sljedećim:

„Ured je odgovoran za pripremu zakonodavnih i regulatornih inicijativa Komisije s ciljem sprečavanja prijevara iz stavka 1. i zaštite eura od krivotvorenja.”

3.

Članak 3. mijenja se kako slijedi:

„Ravnatelj” se zamjenjuje „Glavnim direktorom”.

4.

Članak 4. mijenja se kako slijedi:

„Nadzorni odbor” se zamjenjuje „Odborom za nadzor”,

„Zajednica” se zamjenjuje „Unijom”.

5.

Članak 5. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 5.

Glavni direktor

1.   Uredom rukovodi glavni direktor. Glavnog direktora imenuje Komisija u skladu s postupkom utvrđenim u stavku 2. Mandat glavnog direktora traje sedam godina i ne može se obnavljati.

Glavni direktor odgovoran je za provođenje istraga Ureda.

2.   Kako bi se imenovao novi glavni direktor Komisija objavljuje poziv na podnošenje prijava u Službenom listu Europske unije. Poziv se objavljuje najkasnije šest mjeseci prije isteka mandata glavnog direktora na dužnosti. Nakon što Odbor za nadzor izrazi pozitivno mišljenje o postupku odabira Komisije, Komisija sastavlja popis odgovarajuće kvalificiranih kandidata. Komisija imenuje direktora nakon savjetovanja s Europskim parlamentom i Vijećem.

3.   Komisija u odnosu na glavnog direktora izvršava ovlasti dodijeljene tijelu za imenovanja. Sve odluke o započinjanju disciplinskog postupka protiv glavnog direktora u skladu s člankom 3. stavkom 1. točkom (c) Priloga IX. Pravilnika o osoblju donose se na temelju obrazložene odluke Komisije nakon savjetovanja s Odborom za nadzor. Odluka se u svrhe informiranja priopćava Europskom parlamentu, Vijeću i Odboru za nadzor.”

6.

Članak 6. mijenja se kako slijedi:

(a)

stavak 1. zamjenjuje se sljedećim:

„1.   U odnosu na osoblje Ureda glavni direktor Ureda izvršava ovlasti tijela za imenovanje i tijela koje je ovlašteno za sklapanje ugovora koje su mu dodijeljene. Glavni direktor te ovlasti može delegirati na drugu osobu. U skladu s Uvjetima zaposlenja ostalih službenika, glavni direktor utvrđuje uvjete i detaljan sustav zapošljavanja, osobito u pogledu trajanja ugovora i njihovog produženja.”;

(b)

stavak 2. zamjenjuje se sljedećim:

„2.   Nakon savjetovanja s Odborom za nadzor, glavni direktor šalje glavnom direktoru Opće uprave za proračun prednacrt proračuna prikazan u prilogu koji se odnosi na Ured u dijelu za Komisiju općeg proračuna Europske unije.”;

(c)

stavak 3. zamjenjuje se sljedećim:

„3.   Glavni direktor djeluje kao dužnosnik za ovjeravanje za izvršenje odobrenih sredstava prikazanih u prilogu koji se odnosi na Ured u dijelu za Komisiju općeg proračuna Europske unije i odobrenih sredstava prikazanih pod naslovom proračuna za borbu protiv prijevara za koje su mu ovlasti delegirane u okviru internih pravila o izvršenju općeg proračuna. Dopušteno mu je da ovlasti delegira osoblju koje podliježe Pravilniku o osoblju za dužnosnike ili Uvjetima zaposlenja ostalih službenika u skladu s prethodno spomenutim internim pravilima.”;

(d)

stavak 4. zamjenjuje se sljedećim:

„Odluke Komisije o unutarnjoj organizaciji primjenjuju se na Ured u onoj mjeri u kojoj su u skladu s propisima Ureda prihvaćenim od strane zakonodavnog tijela Unije i ovom Odlukom.”

7.

Zadnja rečenica u članku 7. se briše.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu prvog dana mjeseca nakon objave u Službenom listu Europske unije.

Sastavljeno u Bruxellesu 27. rujna 2013.

Za Komisiju

Predsjednik

José Manuel BARROSO


(1)  Odluka Komisije 1999/352/EZ, EZUČ, Euratom od 28. travnja 1999. o osnivanju Europskog ureda za borbu protiv prijevara (OLAF) (SL L 136, 31.5.1999., str. 20.).

(2)  Uredba (EU, Euratom) br. 883/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. rujna 2013. o istragama koje provodi Europski ured za borbu protiv prijevara (OLAF) i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1073/1999 Europskog parlamenta i Vijeća i Uredbe Vijeća (Euratom) br. 1074/1999 (SL L 248, 18.9.2013., str. 1.).