15/Sv. 21

HR

Službeni list Europske unije

77


32012R0900


L 268/1

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) br. 900/2012

od 2. listopada 2012.

o upisu naziva u Registar zaštićenih oznaka izvornosti i zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla (Agneau de lait des Pyrénées (ZOZP))

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ) br. 510/2006 od 20. ožujka 2006. o zaštiti oznaka zemljopisnog podrijetla i oznaka izvornosti poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda (1), a posebno njezin članak 7. stavak 5. treći podstavak,

budući da:

(1)

U skladu s člankom 6. stavkom 2. Uredbe (EZ) br. 510/2006, zahtjev Francuske od 10. prosinca 2007. za registraciju naziva „Agneau de lait des Pyrénées” kao zaštićene oznake zemljopisnog podrijetla (ZOZP) objavljen je u Službenom listu Europske unije  (2).

(2)

Španjolska je dostavila Komisiji prigovor na takvu registraciju u skladu s člankom 7. stavkom 1. Uredbe (EZ) br. 510/2006. Prigovor je ocijenjen prihvatljivim na temelju članka 7. stavka 3. prvog podstavka točaka (a) i (c) te Uredbe,

(3)

Pismom od 8. studenog 2010. Komisija je zatražila od dotičnih država članica da nastoje postići međusobni dogovor u skladu sa svojim unutarnjim postupcima.

(4)

S obzirom na to da unutar utvrđenog vremenskog roka nije postignut dogovor između Francuske i Španjolske, Komisija bi trebala donijeti odluku u skladu s postupkom predviđenim u članku 15. stavku 2. Uredbe (EZ) br. 510/2006.

(5)

Prigovor Španjolske usmjeren je u prvom redu na navodno neispravno ograničavanje zemljopisnog područja i navodno nepostojanje posebne poveznice između značajki proizvoda i planinskog masiva Pireneja. Međutim, Komisija nije pronašla nikakvu očitu pogrešku vezanu uz gore navedene elemente u podnesenom zahtjevu niti je uočila nedosljednost između spomenutog zahtjeva i zahtjeva iz Uredbe (EZ) br. 510/2006.

(6)

Nadalje, u svojem prigovoru Španjolska smatra da bi registracija naziva „Agneau de lait des Pyrénées” lako mogla izazvati zabunu vezano uz njeno stvarno podrijetlo s obzirom na to da Pireneji nisu isključivo francuski planinski masiv i s obzirom na to da se proizvodi slični onima koje obuhvaća zahtjev tradicionalno proizvode u španjolskom dijelu planinskog masiva Pireneja, uključujući već zaštićenu oznaku zemljopisnog podrijetla „Cordero de Navarra”.

(7)

Ako se ne postigne sporazum nakon podnesenog prigovora, Komisija donosi odluku u skladu s člankom 7. stavkom 5. trećim podstavkom Uredbe (EZ) br. 510/2006. Izraz „Agneau de lait des Pyrénées” u prijevodu, posebice na španjolski jezik, može dovesti do zbunjivanja potrošača u pogledu stvarnog podrijetla proizvoda. Premda nema razloga da se ne registrira naziv „Agneau de lait des Pyrénées”, nužno je izbjeći takvu zabunu i osigurati njegovu pravilnu uporabu. Stoga zemljopisnu sastavnicu oznake „Agneau de lait des Pyrénées” ne treba prevoditi na druge jezike prilikom stavljanja proizvoda na tržište u skladu sa specifikacijom za „Agneau de lait des Pyrénées”. To se primjenjuje i na upotrebu takvog prijevoda na etiketi te prilikom njegove prezentacije ili oglašavanja proizvoda. Nadalje, zemlja podrijetla trebala bi biti navedena na oznaci u istom vidnom polju kao i izraz „Agneau de lait des Pyrénées”, slovima iste veličine kao ona koja se koriste za spomenuti naziv.

(8)

Imajući u vidu navedeno, naziv „Agneau de lait des Pyrénées” bi trebalo unijeti u Registar zaštićenih oznaka izvornosti i zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla.

(9)

Mjere predviđene u ovoj Uredbi u skladu su s mišljenjem Stalnog odbora o zaštićenim oznakama zemljopisnog podrijetla i zaštićenim oznakama izvornosti,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Oznaka sadržana u Prilogu ovoj Uredbi upisuje se u Registar.

Članak 2.

Pozivanja na izraz „Pyrénées” ne prevode se prilikom stavljanja na tržište proizvoda koji odgovaraju specifikaciji oznake sadržanoj u Prilogu ovoj Uredbi.

Etikete koje sadrže oznaku sadržanu u Prilogu ovoj Uredbi navode zemlju podrijetla u istom vidnom polju, te slovima iste veličine kao ona koja se koriste za spomenutu oznaku.

Članak 3.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 2. listopada 2012.

Za Komisiju

Predsjednik

José Manuel BARROSO


(1)  SL L 93, 31.3.2006., str. 12.

(2)  SL C 93, 13.4.2010., str. 20.


PRILOG

Prehrambeni proizvodi navedeni u Prilogu I. Uredbi (EZ) br. 510/2006:

Razred 1.1.   Svježe meso (i jestivi klaonički proizvodi)

FRANCUSKA

Agneau de lait des Pyrénées (ZOZP)