13/Sv. 59

HR

Službeni list Europske unije

197


32011L0017


L 071/1

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE


DIREKTIVA 2011/17/EU EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

od 9. ožujka 2011.

o stavljanju izvan snage direktiva Vijeća 71/317/EEZ, 71/347/EEZ, 71/349/EEZ, 74/148/EEZ, 75/33/EEZ, 76/765/EEZ, 76/766/EEZ i 86/217/EEZ u vezi s mjeriteljstvom

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKI PARLAMENT I VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 114.,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

uzimajući u obzir mišljenje Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora  (1),

u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom  (2),

budući da:

(1)

U politikama Unije o boljoj regulaciji naglašena je važnost pojednostavljivanja nacionalnog zakonodavstva i zakonodavstva Unije kao bitnog elementa u poboljšanju konkurentnosti poduzeća i ostvarivanju ciljeva Lisabonske strategije.

(2)

Izvjestan broj mjernih instrumenata obuhvaćen je posebnim direktivama donesenima na temelju Direktive Vijeća 71/316/EEZ od 26. srpnja 1971. o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na zajedničke odredbe za mjerne instrumente i za metode mjeriteljskog nadzora  (3), koja je izmijenjena Direktivom 2009/34/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 23. travnja 2009. o zajedničkim odredbama za mjerne instrumente i za metode mjeriteljskog nadzora  (4).

(3)

Direktive Vijeća 71/317/EEZ od 26. srpnja 1971. o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na pravokutne utege od 5 kg do 50 kg srednje točnosti i valjkaste utege od 1 kg do 10 kg srednje točnosti  (5), 71/347/EEZ od 12. listopada 1971. o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na mjerenje hektolitarske mase žitarica  (6), 71/349/EEZ od 12. listopada 1971. o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na baždarenje cisterni na plovilima  (7), 74/148/EEZ od 4. ožujka 1974. o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na utege od 1 mg do 50 kg iznad srednje točnosti  (8), 75/33/EEZ od 17. prosinca 1974. o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na vodomjere za hladnu vodu  (9), 76/765/EEZ od 27. srpnja 1976. o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na alkoholometre i alkoholne areometre  (10), 86/217/EEZ od 26. svibnja 1986. o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na tlakomjere za gume za motorna vozila  (11), donesene na temelju Direktive 71/316/EEZ, tehnički su zastarjele, ne odražavaju posljednja dostignuća u mjeriteljskoj tehnologiji ili se odnose na instrumente koji nisu u skladu s tehnološkim razvojem i koji se sve manje upotrebljavaju. Nadalje, uz odredbe Unije mogu postojati i nacionalne odredbe.

(4)

Iako je Direktivom Vijeća 76/766/EEZ od 27. srpnja 1976. o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na alkoholne tablice  (12) predviđeno potpuno usklađivanje, većina njezina sadržaja uključena je u uredbe Unije o mjerenju alkohola vina i jakih alkoholnih pića, odnosno Uredbe Komisije (EEZ) br. 2676/90 od 17. rujna 1990. o utvrđivanju metoda Zajednice za analizu vina  (13) i Uredbe Komisije (EZ) br. 2870/2000 od 19. prosinca 2000. o utvrđivanju referentnih metoda Zajednice za analizu jakih alkoholnih pića  (14). Međunarodni standardi za alkoholne tablice jednaki su onima predviđenima u Direktivi 76/766/EEZ te mogu i nadalje predstavljati temelj za nacionalnu regulaciju.

(5)

Tehnički napredak i inovacije u vezi s mjernim instrumentima obuhvaćenima direktivama koje se stavljaju izvan snage u praksi će se osigurati dobrovoljnom primjenom izrađenih međunarodnih i europskih standarda ili primjenom nacionalnih odredaba o utvrđivanju tehničkih specifikacija na temelju takvih standarda ili, u skladu s načelima bolje izrade zakonodavstva, uključivanjem dodatnih odredaba u Direktivu 2004/22/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 31. ožujka 2004. o mjernim instrumentima  (15). Nadalje, sloboda kretanja na unutarnjem tržištu svih proizvoda obuhvaćenih direktivama koje se stavljaju izvan snage osigurava se zadovoljavajućom primjenom članaka 34., 35. i 36. Ugovora o funkcioniranju Europske unije i načela uzajamnog priznavanja.

(6)

Neovisno o tome, s obzirom na predstojeće preispitivanje Direktive 2004/22/EZ, prikladno je da se dovoljno rano utvrdi datum stavljanja izvan snage sedam direktiva kako bi se Europskom parlamentu i Vijeću omogućilo zauzimanje drukčijeg stajališta u vezi s bilo kojim preispitivanjem Direktive 2004/22/EZ.

(7)

Direktivu 71/349/EEZ treba staviti izvan snage.

(8)

Iako direktive 71/317/EEZ, 71/347/EEZ, 74/148/EEZ, 75/33/EEZ, 76/765/EEZ, 76/766/EEZ i 86/217/EEZ treba također što prije staviti izvan snage, njih se treba staviti izvan snage tek nakon što se procijeni treba li mjerne instrumente obuhvaćene područjem primjene tih direktiva uključiti u područje primjene Direktive 2004/22/EZ. Takvu procjenu Komisija treba provesti istodobno s izvješćem o provedbi Direktive 2004/22/EZ. U kontekstu te procjene, datum utvrđen za stavljanje izvan snage navedenih direktiva može se odgoditi kako bi se osigurala dosljednost zakonodavnog djelovanja Unije u području mjernih instrumenata. U svakom slučaju, stavljanje izvan snage navedenih direktiva treba početi proizvoditi učinak najkasnije 1. prosinca 2015.

(9)

Stavljanje izvan snage direktiva ne bi trebalo dovesti do bilo kakvih novih prepreka slobodi kretanja robe ili do dodatnih administrativnih opterećenja.

(10)

Stavljanje izvan snage direktiva ne bi trebalo utjecati na postojeća EZ tipna odobrenja i certifikate za EZ tipna odobrenja do isteka njihove valjanosti.

(11)

U skladu s točkom 34. Međuinstitucionalnog sporazuma o boljem zakonodavstvu  (16), države se članice potiče da za svoje potrebe i u interesu Zajednice sastave i objave vlastite tablice u kojima je na najbolji mogući način prikazana korelacija između ove Direktive i mjera za prenošenje,

DONIJELI SU OVU DIREKTIVU:

Članak 1.

Ne dovodeći u pitanje članak 6. stavak 1., Direktiva 71/349/EEZ stavlja se izvan snage s učinkom od 1. srpnja 2011.

Članak 2.

U skladu s člankom 4. i ne dovodeći u pitanje članak 6. stavak 2., direktive 71/347/EEZ, 75/33/EEZ, 76/765/EEZ, 76/766/EEZ i 86/217/EEZ stavljaju se izvan snage s učinkom od 1. prosinca 2015.

Članak 3.

U skladu s člankom 4. i ne dovodeći u pitanje članak 6. stavak 3., direktive 71/317/EEZ i 74/148/EEZ stavljaju se izvan snage s učinkom od 1. prosinca 2015.

Članak 4.

Do 30. travnja 2011. Komisija na temelju izvješća koja su dostavila države članice ocjenjuje treba li mjerne instrumente obuhvaćene područjem primjene direktiva iz članaka 2. i 3. uključiti u područje primjene Direktive 2004/22/EZ i treba li na odgovarajući način prilagoditi prijelazne mjere i datum utvrđen za stavljanje izvan snage navedenih direktiva. Komisija podnosi izvješće Europskom parlamentu i Vijeću te prema potrebi u tu svrhu prilaže zakonodavni prijedlog.

Članak 5.

1.   Države članice donose i objavljuju zakone i druge propise potrebne za usklađivanje s ovom Direktivom najkasnije do 30. lipnja 2011. One Komisiji odmah dostavljaju tekst tih mjera.

One te mjere primjenjuju od 1. srpnja 2011.

Kada države članice donose ove mjere, te mjere prilikom njihove službene objave sadržavaju uputu na ovu Direktivu ili se uz njih navodi takva uputa. Načine tog upućivanja određuju države članice.

2.   Države članice donose i objavljuju zakone i druge propise potrebne za usklađivanje s člancima 2. i 3. do 30. studenoga 2015. One Komisiji odmah dostavljaju tekst tih mjera.

One te mjere primjenjuju od 1. prosinca 2015.

Kad države članice donose ove mjere, te mjere prilikom njihove službene objave sadržavaju uputu na ovu Direktivu ili se uz njih navodi takva uputa. Načine tog upućivanja određuju države članice.

3.   Države članice Komisiji dostavljaju tekst glavnih odredaba nacionalnog prava koje donesu u području na koje se odnosi ova Direktiva.

Članak 6.

1.   EZ prve ovjere provedene i potvrde o baždarenju izdane do 30. lipnja 2011. u skladu s Direktivom 71/349/EEZ ostaju na snazi.

2.   EZ tipna odobrenja i certifikati za EZ tipna odobrenja izdani do 30. studenoga 2015. u skladu s direktivama 71/347/EEZ, 75/33/EEZ, 76/765/EEZ i 86/217/EEZ ostaju na snazi.

3.   Utezi koji su u skladu s Direktivom 71/317/EEZ i utezi koji su u skladu s Direktivom 74/148/EEZ mogu podlijegati EZ prvoj ovjeri u skladu s člancima 8., 9. i 10. Direktive 2009/34/EZ do 30. studenoga 2025.

Članak 7.

Ova Direktiva stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Članak 8.

Ova je Direktiva upućena državama članicama.

Sastavljeno u Strasbourgu 9. ožujka 2011.

Za Europski parlament

Predsjednik

J. BUZEK

Za Vijeće

Predsjednica

GYŐRI E.


(1)  SL C 277, 17.11.2009., str. 49.

(2)  Stajalište Europskog parlamenta od 15. prosinca 2010. (još nije objavljeno u Službenom listu) i Odluka Vijeća od 21. veljače 2011.

(3)  SL L 202, 6.9.1971., str. 1.

(4)  SL L 106, 28.4.2009., str. 7.

(5)  SL L 202, 6.9.1971., str. 14.

(6)  SL L 239, 25.10.1971., str. 1.

(7)  SL L 239, 25.10.1971., str. 15.

(8)  SL L 84, 28.3.1974., str. 3.

(9)  SL L 14, 20.1.1975., str. 1.

(10)  SL L 262, 27.9.1976., str. 143.

(11)  SL L 152, 6.6.1986., str. 48.

(12)  SL L 262, 27.9.1976., str. 149.

(13)  SL L 272, 3.10.1990., str. 1.

(14)  SL L 333, 29.12.2000., str. 20.

(15)  SL L 135, 30.4.2004., str. 1.

(16)  SL C 321, 31.12.2003., str. 1.