03/Sv. 56

HR

Službeni list Europske unije

210


32002D0017


L 006/63

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE


ODLUKA KOMISIJE

od 31. prosinca 2001.

o izmjeni Odluke 2001/765/EZ o odobrenju državama članicama da privremeno dozvole stavljanje na tržište šumskog reprodukcijskog materijala koji ne udovoljava zahtjevima direktiva Vijeća 66/404/EEZ i 71/161/EEZ

(priopćena pod brojem dokumenta C(2001) 4769)

(Tekst značajan za EGP)

(2002/17/EZ)

KOMISIJA EUROPSKIH ZAJEDNICA,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice,

uzimajući u obzir Direktivu Vijeća 66/404/EEZ od 14. lipnja 1966. o stavljanju na tržište šumskog reprodukcijskog materijala (1), kako je zadnje izmijenjena Aktom o pristupanju Austrije, Finske i Švedske, a posebno njezin članak 15. stavak 1.,

uzimajući u obzir Direktivu Vijeća 71/161/EEZ od 30. ožujka 1971. o standardima vanjske kakvoće za šumski reprodukcijski materijal koji je stavljen na tržište unutar Zajednice (2), kako je zadnje izmijenjena Aktom o pristupanju Austrije, Finske i Švedske, a posebno njezin članak 15.,

budući da:

(1)

Proizvodnja reprodukcijskog materijala vrsta koje su navedene u članku 1. ove Odluke trenutačno je nedostatna u Španjolskoj i Francuskoj, zbog čega se njihovim zahtjevima za reprodukcijskim materijalom koji je u skladu s odredbama direktiva 66/404/EEZ ili 71/161/EEZ ne može udovoljiti.

(2)

Ostale države članice i treće zemlje nisu u mogućnosti isporučiti dostatne količine reprodukcijskog materijala odgovarajućih vrsta koji pruža ista jamstva kao i reprodukcijski materijal Zajednice te koji je u skladu s odredbama direktiva 66/404/EEZ ili 71/161/EEZ.

(3)

U skladu s tim, Španjolska i Francuska su zatražile od Komisije 17. rujna odnosno 29. listopada 2001., u skladu s navedenim direktivama, da im odobri prihvaćanje za stavljanje na tržište sjemena koje udovoljava manje strogim zahtjevima od onih utvrđenih u tim direktivama.

(4)

Kako bi se pokrio manjak, državama članicama podnositeljicama zahtjeva treba stoga odobriti da dozvole, na ograničeno vrijeme, stavljanje na tržište sjemena odgovarajućih vrsta koje udovoljava manje strogim zahtjevima.

(5)

Zbog genetskih razloga, sjeme treba prikupljati na mjestu podrijetla unutar područja prirodne raširenosti odgovarajućih vrsta i trebaju se pružiti najstroža moguća jamstva kako bi se osigurao identitet sjemena. Nadalje sjeme treba stavljati na tržište samo ako ga prati isprava koja sadrži određene pojedinosti o dotičnom sjemenu.

(6)

Svakoj državi članici treba nadalje biti odobreno da dozvoli, na svom državnom području, stavljanje na tržište sjemena koje udovoljava manje strogim zahtjevima koje se odnose na Provenijencija, ako je stavljanje na tržište takvog sjemena odobreno u Španjolskoj i Francuskoj na temelju ove Odluke.

(7)

Odluku Komisije 2001/765/EZ (3) treba na odgovarajući način izmijeniti.

(8)

Mjere predviđene ovom Odlukom u skladu su s mišljenjem Stalnog odbora za sjeme i reprodukcijski materijal u poljoprivredi, hortikulturi i šumarstvu,

DONIJELA JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Prilog I. Odluci 2001/765/EZ mijenja se kako slijedi:

1.

u stupcima pod naslovom „Abies alba, kg, Provenijencija”, stavke koje se odnose na Španjolsku zamjenjuju se sa „70” i „EZ (E/OEP)”;

2.

u stupcima pod naslovom „Larix leptolepis, kg, Provenijencija”, stavke koje se odnose na Španjolsku zamjenjuju se s „15” i „CN, JP”;

3.

u stupcima pod naslovom „Pinus strobus, kg, Provenijencija”, stavke koje se odnose na Španjolsku zamjenjuju se s „3” i „US”;

4.

u stupcima pod naslovom „Picea sitchensis, kg, Provenijencija”, stavke koje se odnose na Španjolsku zamjenjuju se s „30” i „US”;

5.

u stupcima pod naslovom „Pseudotsuga taxifolia, kg, Provenijencija”, stavke koje se odnose na Španjolsku zamjenjuju se s „280” i „EC (E/OEP), US (California, Oregon, Washington)”;

6.

u stupcima pod naslovom „Larix decidua Mill., kg, Provenijencija”, stavka koje se odnose na Francusku „CZ (Sudeten), CZ i SK (Provenijencija poljsko)” se zamjenjuje s „CZ (Sudeten), SK (Sudeten) i PL (središnja Poljska)”;

7.

u stupcima pod naslovom „Quercus pedunculata Ehrh., kg, Provenijencija”, stavke koje se odnose na Francusku zamjenjuju se s „1500” i „EC (E/OEP)”;

8.

u stupcima pod naslovom „Quercus sessiliflora Sal., kg, Provenijencija”, stavke koje se odnose na Francusku zamjenjuju se s „5200” i „EC (F/OEP)”;

Članak 2.

Ova je Odluka upućena državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 31. prosinca 2001.

Za Komisiju

David BYRNE

Član Komisije


(1)  SL 125, 11.7.1966., str. 2326/66.

(2)  SL L 87, 17.4.1971., str. 14.

(3)  SL L 288, 1.11.2001., str. 40.