01/Sv. 002

HR

Službeni list Europske unije

10


31975D0320


L 147/23

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

20.05.1975.


ODLUKA VIJEĆA

od 20. svibnja 1975.

o osnivanju Odbora za farmaceutiku

(75/320/EEZ)

VIJEĆE EUROPSKIH ZAJEDNICA,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske ekonomske zajednice,

uzimajući u obzir prijedlog Komisije,

budući da provedba mjera koje je usvojilo Vijeće u pogledu usklađivanja zakona koji se odnose na patentirane lijekove za ljudsku uporabu, može izazvati poteškoće koje bi trebalo zajednički ispitati;

budući da bi se u tu svrhu trebao osnovati odbor kojim bi predsjedao predstavnik Komisije i koji bi se sastojao od predstavnika država članica koji predstavljaju njihova tijela državne uprave,

ODLUČILO JE:

Članak 1.

Pri Komisiji se osniva odbor čiji je naziv „Odbor za farmaceutiku”.

Članak 2.

Ne dovodeći u pitanje zadaće Odbora za patentirane lijekove iz članka 8. Druge direktive Vijeća 75/319/EEZ (1) od 20. svibnja 1975. o usklađivanju zakona i drugih propisa koji se odnose na patentirane lijekove, zadaća ovog Odbora je ispitati:

bilo koje pitanje koje se odnosi na primjenu direktiva o patentiranim lijekovima, koje na dnevni red stavlja predsjednik Odbora, bilo na njegovu inicijativu ili na zahtjev predstavnika države članice,

bilo koje drugo pitanje u području patentiranih lijekova, koje na dnevni red stavlja predsjednik Odbora, bilo na njegovu inicijativu ili na zahtjev predstavnika države članice.

Komisija se savjetuje s Odborom kada priprema prijedloge direktiva u području patentiranih lijekova te osobito kada razmatra bilo kakve izmjene Direktive Vijeća 65/65/EEZ (2) od 26. siječnja 1965. o usklađivanju zakona i drugih propisa koji se odnose na patentirane lijekove, koje može predložiti.

Članak 3.

1.   Odbor se sastoji od priznatih stručnjaka u području javnog zdravlja iz uprava država članica, a svaka država članica ima po jednog predstavnika u Odboru.

2.   Svaki predstavnik ima jednog zamjenika. Zamjenik ima pravo sudjelovati na sastancima Odbora.

3.   Odborom predsjedava predstavnik Komisije.

Članak 4.

Odbor usvaja svoj poslovnik.

Sastavljeno u Bruxellesu 20. svibnja 1975.

Za Vijeće

Predsjednik

R. RYAN


(1)  SL L 147, 9.6.1975., str. 13.

(2)  SL 22, 9.2.1965., str. 369/65.