22.11.2018   

HR

Službeni list Europske unije

L 297/26


ODLUKA ZAJEDNIČKOG ODBORA EGP-A

br. 21/2017

od 3. veljače 2017.

o izmjeni Priloga II. (Tehnički propisi, norme, ispitivanje i potvrđivanje) Sporazumu o EGP-u [2018/1755]

ZAJEDNIČKI ODBOR EGP-a,

uzimajući u obzir Sporazum o Europskom gospodarskom prostoru („Sporazum o EGP-u”), a posebno njegov članak 98.,

budući da:

(1)

Uredba Komisije (EU) 2016/1411 оd 24. kolovoza 2016. o uskraćivanju odobrenja određenih zdravstvenih tvrdnji koje se navode na hrani, osim onih koje se odnose na smanjenje rizika od bolesti te na razvoj i zdravlje djece (1) treba se uključiti u Sporazum o EGP-u.

(2)

Uredba Komisije (EU) 2016/1412 оd 24. kolovoza 2016. o uskraćivanju odobrenja zdravstvene tvrdnje koja se navodi na hrani, a odnosi se na smanjenje rizika od bolesti (2) treba se uključiti u Sporazum o EGP-u.

(3)

Uredba Komisije (EU) 2016/1413 оd 24. kolovoza 2016. o izmjeni Uredbe (EU) br. 432/2012 o utvrđivanju popisa dopuštenih zdravstvenih tvrdnji koje se navode na hrani, osim onih koje se odnose na smanjenje rizika od bolesti te na razvoj i zdravlje djece (3) treba se uključiti u Sporazum o EGP-u.

(4)

Uredba Komisije (EU) 2016/1416 оd 24. kolovoza 2016. o izmjeni i ispravku Uredbe (EU) br. 10/2011 o plastičnim materijalima i predmetima koji dolaze u dodir s hranom (4) treba se uključiti u Sporazum o EGP-u.

(5)

Ova se Odluka odnosi na zakonodavstvo o hrani. Zakonodavstvo o hrani ne primjenjuje se na Lihtenštajn sve dok je primjena Sporazuma između Europske zajednice i Švicarske Konfederacije o trgovini poljoprivrednim proizvodima proširena na Lihtenštajn, kako je navedeno u uvodnom dijelu poglavlja XII. Priloga II. Sporazumu o EGP-u. Ova se Odluka stoga ne primjenjuje na Lihtenštajn.

(6)

Prilog II. Sporazumu o EGP-u trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti,

DONIO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Poglavlje XII. Priloga II. Sporazumu o EGP-u mijenja se kako slijedi:

1.

U točki 54.zzzzzp (Uredba Komisije (EU) 432/2012) dodaje se sljedeća alineja:

„—

32016 R 1413: Uredbom Komisije (EU) 2016/1413 od 24. kolovoza 2016. (SL L 230, 25.8.2016., str. 8.).”

2.

U točki 55. (Uredba Komisije (EU) br. 10/2011) dodaje se sljedeća alineja:

„—

32016 R 1416: Uredbom Komisije (EU) 2016/1416 od 24. kolovoza 2016. (SL L 230, 25.8.2016., str. 22.).”

3.

Nakon točke 118. (Uredba Komisije (EU) 2016/1390) umeću se sljedeće točke:

„119.

32016 R 1411: Uredba Komisije (EU) 2016/1411 оd 24. kolovoza 2016. o uskraćivanju odobrenja određenih zdravstvenih tvrdnji koje se navode na hrani, osim onih koje se odnose na smanjenje rizika od bolesti te na razvoj i zdravlje djece (SL L 230, 25.8.2016., str. 1.).

120.

32016 R 1412: Uredba Komisije (EU) 2016/1412 оd 24. kolovoza 2016. o uskraćivanju odobrenja zdravstvene tvrdnje koja se navodi na hrani, a odnosi se na smanjenje rizika od bolesti (SL L 230, 25.8.2016., str. 6.).”

Članak 2.

Vjerodostojni su tekstovi uredbi (EU) 2016/1411, (EU) 2016/1412, (EU) 2016/1413 i (EU) 2016/1416 na islandskom i norveškom jeziku koji se objavljuju u Dodatku o EGP-u Službenom listu Europske unije.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu 4. veljače 2017. pod uvjetom da su sva priopćenja iz članka 103. stavka 1. Sporazuma o EGP-u poslana (*1).

Članak 4.

Ova se Odluka objavljuje u odjeljku o EGP-u Službenog lista Europske unije i u Dodatku o EGP-u Službenom listu Europske unije.

Sastavljeno u Bruxellesu 3. veljače 2017.

Za Zajednički odbor EGP-a

Predsjednik

Claude MAERTEN


(1)  SL L 230, 25.8.2016., str. 1.

(2)  SL L 230, 25.8.2016., str. 6.

(3)  SL L 230, 25.8.2016., str. 8.

(4)  SL L 230, 25.8.2016., str. 22.

(*1)  Ustavni zahtjevi nisu navedeni.